žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět"

Transkript

1 Informace o škole 1) Název školy: Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Zřizovatel: Městská část Praha 10 2) Poslední datum Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol : ) Charakteristika školy Jedná se o sídlištní školu v severní části Zahradního Města, Záběhlice, Praha 10. V září 2007 došlo ke sloučení se ZŠ Jahodová. Do ZŠ Švehlova přešlo 136 žáků a 7 učitelů. V některých případech došlo ke sloučení či úpravě třídních kolektivů, což se obešlo bez větších problémů. Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo školu 303 žáků v 15 třídách, ve školním roce 2009/2010 jsme končili s 309 žáky ve 14 třídách, ve školním roce 2010/11 s 320 žáky. Naplněnost tříd se zvýšila z 20,2 v roce 2008/2009 na 22,85 žáků v tomto školním roce. 4) Zhodnocení školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Moje škola se nadále pozměňuje podle zkušeností učitelů. Téměř každou středu jsme zavedli diskusi k jednotlivým tématům švp podle ročníků, řešíme přesahy do ročníků následujících a zkušenosti s metodikou v různých předmětech a ročnících. Na průřezová témata používáme tabulku, která po vyplnění ukáže, zda všechna průřezová témata byla splněna podle plánu a v jaké míře. Větší problémy během školního roku jsme nezaznamenali, do roku dalšího bude vždy provedena změna v přesunech učiva, pokud vyučující narazí na něco, co je potřeba upravit či změnit. Tuto dynamickou práci na švp podporujeme. ŠVP byl dodržován. Při hospitacích jsme zjistili, že probírané učivo odpovídá tematickému a časovému plánu, který si vyučující upravili na začátku školního roku. Tematické plány neměníme podle vyučujících, ale jednotliví vyučující si udělají svůj časový plán podle tempa třídy a schopností žáků. V příloze je hodnocení učebního plánu v jednotlivých ročnících, akce na doplnění učiva, exkurze a další aktivity tříd a vyučujících. 5) Jazykové vzdělávání a jeho podpora žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ NJ FJ ŠJ RJ ostatní Výuka AJ 6 učitelů celkem, 3 učitelé s odbornou kvalifikací, 3 bez odborné kvalifikace, navštěvující metodické a jazykové kurzy pořádané Ped. centrem Praha (MEJA) případně dalšími jazykovými centry. 1

2 Výuka NJ 2 učitelé s odbornou kvalifikací Výuka FJ 1 učitel bez odborné kvalifikace Rodilého mluvčího nemáme na žádný z jazyků. Jazykové vyučování je na velmi dobré úrovni. Učitelé mají zkušenost s jazykem buď dlouholetou praxí nebo přímým pobytem v anglicky hovořících zemích - např. 3 roky v Irsku. Projekty v Aj VII. třída Překlad pohádky Oscara Wildea Šťastný princ, ilustrace, PC úprava, příprava bilingvního tisku, vazba VIII. třída Překlad povídky R. Carriera Hokejový svetr, ilustrace, PC úprava, příprava bilingvního tisku, vazba AJ 5- My family My country AJ 6- My Down AJ 7- English speaking countries AJ 8 English around us (posbírané anglické nápisy, slogany atd...) My favourite country My favourite film, book My city Metody: motivační, fixační, dialogické, práce s textem, samostatná práce, skupinová práce, didaktické hry, aplikační, diagnostické a klasifikační, dril Materiály: učebnice a pracovní sešity New Chatter Box a Project I-III Časopis R+R, anglický tisk internet, internetové testy, výukové programy firmy Terasoft, programy na interaktivní tabuli Obrazový anglicko český slovník + nakopírované materiály Slovníky, Pohádky a bajky PC testy a procvičování Audio nahrávky DVD dokumenty a filmy v orig. znění Pracovní listy Skupinové projekty Brainstorming nejlépe jako úvod do problematiky nového učiva Dril- cílem drilových cvičení je pomoci žákům s nácvikem výslovnosti a osvojení struktur nového učiva. Řetězové drily- jeden žák se zeptá dalšího, další odpoví a zeptá se třetího...atd. Back- changing- stavění vět odzadu, pro nacvičení delších vět. Práce ve dvojicích- Otázky a odpovědi vedou přirozeně k práci ve dvojicích. Rozhovory a hraní rolí Songs and rhymes Třídní nebo týmové hry, hry ve dvojicích nebo pro jednotlivce Procvičování slovní zásoby nebo gram. jevu na PC nebo interaktivní tabuli Tvorba obrázkového slovníčku Čtení s poslechem 6) Pedagogičtí pracovníci počet (fyz. osoby) k ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací ped. prac. bez odborné kvalifikace

3 7) Věková struktura pedagogických pracovníků věk méně než a více počet (fyz.osoby) k ) Další vzdělávání pedagogických pracovníků počet účastníků, průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka, zaměření vzdělávání. počet průměrná délka zaměření Studium (počet) Řed. školy 5. rok Kurz Aj 1 uč. 2. rok Rozšiřující AJ na PedFUK 1 4. ročník 1. stupeň Mgr. studium 1 2. rok Rozšiřující Tv 9 1 rok AJ Rolino, Cizí jazyk Vedoucí vychovatelka ŠD 1. rok Vychovatelství speciální pedagogika, kombinované studium 12 0,62 roku na 1 pedagoga Jednotlivé akce 3 učitelé 12 hodin Komentovaná prohlídka pro pedagogy v NG (dle aktuální nabídky) Veletržní palác Monet - Warhol Pražské centrum primární prevence Komunikace s rodiči problémového žáka 1 uč. 4 odpoledne Spec. pedagogika - AJAK 1 uč. 22 hodin Angličtina s rodilými mluvčími o anglicky mluvících zemích konference INOVACE VE VÝUCE na ZŠ (12. dubna 2011) 1 uč. 4 hodiny Vzdělávací program Péče o žáky s autismem v běžné ZŠ - inkluzivní vzdělávání v NIDV 3

4 2 uč. 5 dnů Inspirace D 1 uč. 3 odpoledne Seminář první pomoci úrazy kloubů, zlomen (SZČR) Seminář ranná specializace (SZČR) Trénink dětí a mládeže ve specializovaném tréninku (SZČR) 2 uč. 48 hodin Činnostní učení ve výuce matematiky v 8. a 9. ročníku (říjen-listopad 2010, 16 h) Činnostní učení ve výuce matematiky v 6. ročníku (březen 2011, 8 h) 1 zást. ředitele 6 hodin Nejčastější nedostatky ve vedení školní dokumentace, , 6 v.h., Českomoravská vzdělávací s.r.o. 1uč. 30h./půl roku NIDV-MEJA- Klíč k jazykům- metodika jazyka 1 uč. 12 hodin Ekoateliér Ekoateliér 2 1 uč. 6 hodin - Seminář s certifikátem : Nový školní atlas dnešního světa moderní didaktická pomůcka pro mezipředmětovou výuku v praxi využití na interaktivní tabuli ( ) 1 uč. 8 hodin Učitel nebo herec? jednodenní seminář o využití hlasu a divadelních fíglů při výuce 1 uč. 18 h Jednodenní kurz Efektivní učení žáka s SPÚ Prosinec Komentovaná prohlídka výstavy moderního umění pro učitele v NG Přednáška na téma 4

5 Komunikace s rodiči problémového žáka,kterou pořádalo Pražské centrum primární prevence. 1 uč. 8 hodin kurz muzikoterapie (DESCARTES) přednáška PhDr. Patricie Anzari, CSc. Krize ve vztazích v pracovním i osobním životě (nadační fond Herba magica). 1 uč. 12 hodin Anglická konverzace s rodilým mluvčím Didaktika angličtiny pro 1. a 2. třídy White interactive board 1 UČ. 20 hodin kurz ČsČK : ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ. Osvědčení,diplom,průkazka. Vzdělávání 5 vychovatelek 40 hodin Seminář od Portálu: Ekoateliér: Barevné motivy Grafomotorika a rytmické cvičení Pojďte pane, budeme si hrát Ekoateliér: Šťastná a veselá přáníčka Klady a zápory hyperaktivity u dětí v MŠ, ZŠ a ŠD Jak přežít vyčerpání Veselé písničky Taneční hry s dětmi Country tance Ekoateliér: Veselé ozdoby Zdravotnický kurz zotavovacích akcí: Výchovný poradce 24 Syndrom psychické vyhoření u učitelů-cyklus 2 přednášek v OPP PaedDr. Mgr.H. Žáčková Komunikace s rodiči problémového žáka PaedDr.M.Chytrý- Magistrát hl. města, Krajské odd. protidrogové 5

6 prevence Informace o oborech studia- SZŠ Ruská,Praha 10 Návštěva výstav,např. K.Škréta v Jízdárně P. hradu 1 uč. 4 h. Akce JČ Univerzity-sekce Ekologie v budově Středoč. KÚ Smíchov: EVVO ZŠ a průřezová témata /sponzoring PRE.,získány materiály o obnovitelné zdroje Energie(9.tř.). 1 uč. 12h. Minisemináře na MŽPČR ( Mgr.V.Juška+ infocentrum MŽPČR): Potravinový koš+biopotraviny., Stav ŽP ČR 2010 v krajích., Alternativní zdroje Energie versus výročí 25letČernobylu v rámci akcí k Dnu Země k , Strukturální fondy,fondy EU a možnosti zvelebování ŽP ČR v aglomeracích , Zdroje vody, čistota o ochrana vod ČR. 1 uč. 3 h. Seminář pod záštitou Pražské služby a Eko-kom o Recyklace:elektromateriály,celulozové odpady,syntetické hmoty.. //s prezentací firem,za to zodpovědných+získáním mat.(dvd) 1 uč. 4 h. Seminář o Alergie/asthma u dětí školního věku -tradičně konané na MŠMT,pořádané Lékařským domem.osvěta pro učitele-zdravotníky prevence ohrožení zdraví/života těchto dětí.návody. 30 pedagogů Průměr 26 hodin/1pedagog 6

7 9) Počet zapsaných dětí pro školní rok 2011/12 a odkladů školní docházky na školní rok 2011/2012 zapsané děti přijaté děti odklady škol. docházky počet ) Hodnocení činnosti školní družiny Úhrada za provoz ŠD je 250,- Kč měsíčně, platí se předem, v případě nemoci není částka vrácena. 2 žáci byli od poplatků osvobozeni na základě žádosti rodičů a dodaných dokladů. Na fond ŠD vybíráme 100,- Kč (sirup pitný režim, výtvarné potřeby, odměny pro děti a další). Více o školní družině: 1. Výchovně vzdělávací činnost probíhala v 5 odděleních školní družiny. Paní vychovatelky pracovaly podle školního vzdělávacího programu ŠD. 2. Při všech složkách výchovně-vzdělávacího programu přihlížíme k individuálním schopnostem dětí a k principu dobrovolnosti. 3. Žáci navštěvující školní družinu, byli z prvních až pátých ročníků. Provoz družiny byl od 6,30 do 7,40 ( při půleném vyučování tříd byl ranní provoz do 8,45) a od 11,40 do 18,00 hodin. 4. V září bylo přihlášeno 146 žáků, v červnu dokončilo docházku 141 žáků. Počet dětí se během celého školního roku střídavě měnil. Neinvestiční měsíční poplatek činil 200Kč, 3 žáci byli od hrazení neinvestičního poplatku osvobozeni. Na fond školní družiny bylo vybráno 100Kč na dítě (pitný režim, výtvarní potřeby, odměny pro děti ). 5. Rozdělení dětí do oddělení bylo následující: I. odd. pí. vychovatelka Petra Ipserová: 2.A, 5.A a 5.B II. odd. pí. vychovatelka Pavla Popková: 3.B, 4.B III. odd. pí. vychovatelka Pája Strejčková: 1.B., 4.B IV. odd. pí. vychovatelka Martina Žáčková: 1.A, část 4.A V. odd. pí. vychovatelka Martina Novotná: 3.třída, část 4.A 6. Školní družina otevřela tyto zájmové kroužky: Šikulové pí vychovatelka M. Novotná Sportovní hry pí vychovatelka M. Žáčková Cvičení s hudbou pí vychovatelka P. Strejčková Keramika pí K. Drápalová 7. : Akce školní družiny Mezinárodní den zvířat (projekt ve třídách ŠD) 7

8 Strašnické divadlo:,,bylo nebylo, počet dětí 34, doprovod: M. Žáčková, P. Strejčková (21.10.) Strašnické divadlo:,,čertovská pohádka, počet dětí 21, doprovod: M. Novotná, M. Žáčková (14.12.) Doprovod s 2.B a 1.B na: Vystoupení na VÁNOČNÍCH TRZÍCH a na ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ, P. Strejčková Vánoční besídky ve třídách ŠD, dárky od rodičů Zápis pro budoucí první třídy: celá družina, příprava tříd a výroba dárků, služba u zápisu: P. Ipserová, P. Strejčková (18.1.) Mezinárodní den zvířat (projekt ve třídách ŠD) Strašnické divadlo:,,bylo nebylo, počet dětí 34, doprovod: M. Žáčková, P. Strejčková (21.10.) Strašnické divadlo:,,čertovská pohádka, počet dětí 21, doprovod: M. Novotná, M. Žáčková (14.12.) Strašnické divadlo:,,pejsek a kočička, počet dětí 38, doprovod: P. Popková, M. Žáčková Dům čtení:,,velikonoce, počet dětí 11, doprovod: M. Žáčková Velikonoční jarmark: všichni (13.4.) Kouzelník v ŠD: počet dětí 84, všichni (19. 4.) Výtvarná soutěž: pí vychovatelka M. Novotná:,,Les podle mých představ (Zelený pruh - asociace nevládních ekologických organizací, Lublaňská 18, Praha 2) Soutěž: Superfarmář, P. Ipserová a M. Novotná (školní kolo) Dětská burza: P. Ipserová a M. Novotná (4.5.) Kreslení na asfalt: celá družina (18.5.) Den dětí na školní terase: celá družina, každá paní vychovatelka měla připravenou soutěž a po absolvování všech disciplín se provedlo vyhodnocení. 8. Školní družina využívala školní hřiště, školní terasu, tělocvičnu, jídelnu, keramickou dílnu a školní knihovnu. 9. Paní vychovatelky vyjely s dětmi na ŠvP: Černá hora (od 4. do ), P.Ipserová, P. Popková, (od 11. do 18.9.) P. Strejčková, M. Žáčková - Lesní Zátiší (od 4. do 11.6.), P. Strejčková, M. Žáčková Školní výlet: , s 5.B, Podhradí u Ledče nad Sázavou (chatky), M. Žáčková 10. Paní vychovatelkám se podařilo vytvořit velmi příjemné prostředí v kmenových třídách, vzájemně dobré vztahy mezi dětmi, stmelení kolektivů a začlenění nově příchozích dětí. 11. Vzdělávání vychovatelek: viz tabulka vzdělávání pedagogů speciální pedagogika Další informace o ŠD: - pitný režim je pravidelně dodržován - denně čteme, chodíme do obvodní knihovny - děti mají možnost psát DÚ, příprava na vyučování probíhá zábavnou formou didaktických her - praktikujeme odpočinkovou činnost pomocí relaxace na koberci 8

9 - učíme děti bezpečnosti silničního provozu, organizujeme besedy s policií - výsledky výtvarné práce dětí tvoří pravidelnou výzdobu chodeb v přízemí - děti mají prostor pro vlastní hru a zájmy - účastníme se soutěží Vánoční hvězda, Velikonoční vajíčko, Vánoční čas (výstava prací v 5. patře MŠ Praha 10) aj. - sportujeme v tělocvičně a na hřišti - vyrábíme dárky pro budoucí prvňáky - vychovatelky doprovázejí děti na školu v přírodě 11) Poradenské služby školy 1) Volba povolání a) V říjnu zajištěny pro žáky 9. sady brožur s přehledem SŠ, SOU, SOU, gymnázií z Pražské pedagogické poradny Ohradní b) Projekt Řemeslo žije V 1. pololetí Magistrát hl. m. Prahy zaslal na školu příručky oborů vzdělávání s výučním listem Řemeslo žije, které byly žákům rozdány,aby byli aktuálně informováni při volbě dalšího studia. V listopadu dostali žáci 9. třídy informace od výchovného poradce ze SŠ hotelové a SOU z P4, Vrbova. Spolupráce se SŠ technickou Zelený pruh Praha 4: Hodiny PČ 8.a 9. třídy probíhaly v dílnách na učilišti pod vedením mistrů odborného výcviku - doprovod našich 2 pedagogů c/ Rozmisťovací řízení Podrobné předání informací o způsobu podávání přihlášek na SŠ a OU od p. zástupce ředitele školy na společné schůzce rodičů. V l. kole přijímacího řízení se dostali do zvolených oborů všichni žáci 9. třídy. Na víceletá gymnázia byli přijati ze 7. třídy 2 žáci, z 5.třídy 5 žáků. 2) Projekt speciální pedagog dvouletý projekt OPP financovaný EU V péči Mgr. Radonské bylo 18 žáků se SPU, během školního roku došlo u všech žáků k menšímu či většímu zlepšení, škola projekt vítá a podporuje. Pedagogové využívali konzultací se speciálním pedagogem v maximální možné míře. Pro zpětnou vazbu vyplnili vyučující pro Mgr. Radonskou dotazník. Profitesty realizovala OPPP pro žáky 8. tříd, zúčastnilo se 17 žáků,vyhodnocení a výsledky byly projednány individuálně s rodiči. 3) Spolupráce s OPPP Evidence žáků se SPU, zajišťování tolerance a spolupráce s jejich učiteli, konzultování jejich problémů s Mgr. Bédovou a její pravidelné návštěvy 1krát měsíčně na škole. Kromě toho Mgr. Bédová s Mgr. Zindrovou provedla ve 2. třídách depistáž, v červnu Mgr. Bédová hospitovala v l. třídách,kde sledovala zralost a úroveň žáků. 4) Šikana Sebemenší náznaky šikany se snažíme hned řešit. V uplynulém školním roce jsme neřešili žádný závažný problém v této oblasti. 5) Spolupráce s rodiči: Vedeny písemné záznamy o jednání třídních učitelů s rodiči nad rámec tř. schůzek a konzultačních hodin. 9

10 Spolupráce s rodiči problémových žáků probíhala pravidelně, rovněž se 7x sešla Byly řešeny kázeňské problémy, zlepšení přípravy na vyučování, zlepšení spolupráce s rodinou. Po dohodě s matkou a na základě zprávy z OPP odešla žákyně z 5. třídy na speciální školu v místě svého bydliště v Praze 9. S matkou 2 žáků z 8. tříd jsme se scházeli pravidelně. Pokračovali jsme ve spolupráci s psychologem z nemocnice na Bulovce. Systematicky pracoval se žákem z 8. roč., pravidelně též s vedením školy, třídní učitelkou i matkou žáka - rozebírá vývoj chování žáka. 6) Neomluvená absence Žák 4.tř neomluvených hodin, situace byla řešena velmi intenzivně, leč bezvýsledně s matkou, ihned hlášena na OÚ Prahy 10 na oddělení Péče o mládež pí Skálové, které podává třídní učitelka i vých. poradce pravidelné zprávy. Proběhlo jednání jehož výsledkem je soudní dohled nad matkou i dítětem. Žák nebyl za 2. pololetí z žádného předmětu klasifikován, 30.8.,31.8. byl z jednotlivých předmětů zkoušen a postoupil o dalšího ročníku. 7) Spolupráce s dalšími výchovnými zařízeními OPPP Praha 10, Klokánek, Láskova ulice, Praha 4, sociální obor MČ Praha 10 - OPD S policií ČR i Městskou policií spolupracujeme dle potřeby. Na začátku školního roku vždy policie přichází s návrhy spolupráce, které se většinou neuskuteční. 8) Projekt programu primární prevence Projekt programu primární prevence Ve dnech proběhl na naší škole projekt programu primární prevence sociálně patologických jevů zaměřený obecně na jevy, které se mezi školní mládeží nejčastěji objevují, zejména agresivita, šikana, experimentování s návykovými látkami. Cílem bylo předat základní informace o drogové problematice (v rámci tohoto tématu např. rozdělení drog, drogová scéna, nebezpečí zneužívání drog), dále se zjišťoval postoj jednotlivých dětí k návykovým látkám a jiným sociálně patologickým jevům. Přímo v rámci programu byla zjišťována zpětná vazba od žáků. Projekt programu primární prevence měl následovný rozvrh: 7. A- 6. června 8. B- 13. června 8. A- 20. čevna U těchto tříd se předpokládá, že se v tomto projektu bude pokračovat i příští rok. S výstupy projektu byli seznámeni tř. učitelé i vedení školy. Projekt byl spolufinancován z grantu MČ Praha ) Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity.. Jsou vedeny písemné záznamy o jednání třídních učitelů s rodiči nad rámec tř. schůzek a konzultačních hodin. Záznamy pravidelně zpracovává výchovná poradkyně. Dále ve školním roce proběhly 3x třídní schůzky, 2x konzultační hodiny. Kromě toho mohou rodiče po předchozí domluvě přijít kdykoli jindy. Uplynulý rok hodnotíme jako klidnější než roky předchozí. 10

11 Spolupráce s rodiči problémových žáků, 7x výchovné komise (viz výchovné poradenství). Spolupráce s rodiči, kteří jsou členy Školské rady. Ve škole stále pracuje Sdružení rodičů, které finančně podporuje školu - Den dětí, Sportovní den, odměny žákům na konci roku, výtvarné potřeby pro celou školu a podobně, vybavení školní družiny. Mezinárodní spolupráce v uplynulém školním roce žádná Mimoškolní aktivity školy přírodě, lyžařský výcvik, sportovně poznávací pobyt v Itálii, organizace plavání pro 2. a 3. tř., Klub mladého diváka, Klub Albatros, Fragment. Organizace zájmové činnosti na škole otevřeno 12 kroužků: Keramika, Anglická družina, Florbal (2 oddělení), Počítače (2 oddělení), Vaření, Šachy, Sportovní hry, Výtvarný kroužek v ŠD, Judo, Basketbal( 2 tréninkové dny), Miniházená 13) Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech. Tento rok jsme se nezúčastnili žádného z uvedených programů. 14) Zkušenosti s péčí o nadané žáky. Žáci nadaní na hudební výchovu jsou soustředěni v I. B - třída se zaměřením na Hv. Zmiňuji se v posledním bodě. Tradičně posíláme nadané žáky do soutěží. Účast v soutěžích pěveckých, výtvarných, sportovních, jazykových, vědomostních (olympiády) - výsledky jsou standardní. Škola se každým rokem více profiluje ve sportovních soutěžích kopaná, florbal, baskebal, miniházená, vybíjená, softball. Děti se umístily na předních místech (1. 4. místo) Nadaní žáci pomáhají slabším žákům, vysvětlují látku pomalejším dětem, jsou dále zaměstnáváni prací navíc apod. Většina talentovaných dětí odchází na víceletá gymnázia. Projekty pro nadané žáky: Aj překlad povídek a formální zpracování bilingvní knížky zúčastnili se všichni žáci, ale vlastní zpracování zajistili žáci s organizačními a jazykovými schopnostmi. 15) Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ. Přípravné třídy ve škole nejsou. Žákům s nálezem z PPP ( ADHD, SPU, ADD) je věnováno více pozornosti, jsou posazeni na místa blíže k učiteli, dle diagnózy je jim dáváno více času na práci dle vlastního tempa, učitelé se přesvědčují, zda pochopili zadání, případně zadání dovysvětlí. Součástí je i komunikace s rodiči o probírané ( nepochopené ) látce. Spolupráce s PPP. Znevýhodnění žáci: 1 žák romské národnosti - žije ve velmi špatných sociálních podmínkách, velmi chudém a nepodnětném prostředí. Spolupráce s matkou v poslední době na horší úrovni.škola je ve stálém spojení s odborem sociálním, s oddělením Péče o rodinu a dítě. Dvěma dětem navrženo předběžné opatření - odnětí matkám + náhradní péče. Vzhledem k tomu, že jsme neměli specifický či jinak náročný problém, nežádali jsme o finanční podporu pro integraci. 11

12 Žáci ze znevýhodněného prostředí můžeme rozdělit do skupin: finančně nedostatečně zajištěná rodina rodiče se dětem dostatečně nevěnují z nejrůznějších důvodů - nedostatek času a pracovní vytížení, rodiče mají sami problémy alkohol, dlouhodobá nemoc, nový partner, rozvedená manželství či střídavá péče a j. nevyhovující a nepodnětné prostředí dítě převážně pobývá u prarodičů Dle uvážení byly děti výše uvedené zařazeny do projektu OPP Školní speciální pedagog. Třídní učitelé informovali ostatní vyučující o případné situaci v rodinách. Přístup k dětem ze znevýhodněného sociálního prostředí byl vždy individuální a sledovaný výchovnou poradkyní, TU a vedením školy. Zainteresovanost TU byla v uplynulém školním roce nadprůměrná. 16) Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ. Počet žáků země 18 Ukrajina 3 Rusko 4 Moldavsko 3 Slovensko 2 Bulharsko 1 Rumunsko 1 Mongolsko 1 Čína 2 Nigérie Děti cizinců byli tolerováni v české jazyce, ale i v jiných předmětech. Rodiče reagují na nabídku MŠMT- rozvojový program výuky ČJ pro děti cizinců. Vlastní doučování škola neorganizuje, ale vždy rodičům doporučíme možnosti, jak by se dítě mohlo zlepšit v českém jazyce. 17) Environmentální výchova Ve škole pracovala vyučující, která je učitelkou přírodopisu a chemie, je metodičkou EVVO a koordinátorkou environmentální výchovy. Realizace témat 6.,7.,8.B třída-zeměd.muzeum :Expozice Divoká zvířata(+myslivost světa),výstavy chutě EU, řeznictví, Expozice traktory-interaktivní výukový program s PC (osiva aj.), Mini Ekofarma. Přínosné! třídy absolvována interaktivní akce s lektory Pražských služeb Tonda obal o recyklaci,třídění odpadu, s praktickými ukázkami a interaktivní projekcí.osvěta ročníky-absolvován workshop MŽPČR s následnými prezentacemi ekologických projektů dětí s vyhodnocením na téma využití Evropských eko-fondů v regionu ČR.Akční! 12

13 B skupina dětí-exkurze McDonalds Mostecká(výrobna,sklady,třídění odpadu,hygiena)-průvodce Ing.Gréc hlavní kvalitář pro ČR.Zajímavé. Pro všeobecný přehled - exkurze s filmem SÚjO-Nebezpečné odpady, radioaktivní odpady. Realizováno po katastrofě Japonsko.Osvětová akce s diskuzí a expozicí s chemickými tématy - Les a myslivost, Hospodaření s vodou, Biopotraviny, Geneticky upravené potraviny, Nakládání s jaderným odpadem, Simulace jaderné katastrofy, Negativní dopady globalizace, Ochrana fauny probíraná témata, přednášky a akce. V hodinách přírodopisu a přírodovědy je environmentální výchova zařazována pravidelně, učebnice jsou rovněž zaměřeny na ekologii, tudíž se dalo na toto téma pracovat kontinuálně. Děti jsou na téma ochrany přírody velmi citlivé a vnímavé, dobře se s nimi pracovalo v různých projektech třídních i předmětových. Průřezová témata jsou nejčetnější právě v této oblasti. Prezentační výstavy s workshopy se zapojením žáků do soutěží z oblasti pěstování, výroby a zpracování zejména rostlin až do konečných produktů v národním i celoevropském kontextu (výstavy : Dobré jídlo, pití..., Knedlík-knodel..., O dřevě.., Myslivost a etika myslivce..). Součást akcí bývají i dílny (do slova- osahání a práce i s různými druhy dřeva,..ochutnávky). Stálá expozice-vývoj zem.strojů-traktorů souvisí i s historií průmyslu ČR-Zetor, součástí je i vyzkoušení testů znalostí silničního provozu a programů PC s tématy farma INTERAKTIVNÍ tzv. POVÍDÁNÍ O LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI,FLOŘE+FAUNĚ lesů a PROGRAMY v terénu LESNÍK-LESY hl.m.prahy: 2010/11: realizovány II fáze workshopů-podzimní+jarní i s kompeticemi a vyústěním do Projektu Biotop Les: žáci v týmech smíšených tříd A/5B soutěží ve znalostech i vytváří Postery v rámci VV s tématikou Les. lektorské programy pod vedením Ing.Najmana a Bc. Hrny SOUČÁSTÍ JEJICH PROGRAMU JE VÝCHOVA DĚTÍ K OCHRANĚ LESA, K PŘISPĚNÍ K výchově k TRVALE UDRŽITELNÉMU ROZVOJI ŽIVOTA NA ZEMI. Prezentační výstavy s workshopy se zapojením žáků do soutěží z oblasti pěstování, výroby a zpracování zejména rostlin až do konečných produktů v národním i celoevropském kontextu (výstavy : Dobré jídlo, pití..., Knedlík-knodel..., O dřevě.., Myslivost a etika myslivce..). Součást akcí bývají i dílny (do slova- osahání a práce i s různými druhy dřeva,..ochutnávky). Stálá expozice-vývoj zem.strojů-traktorů souvisí i s historií průmyslu ČR-Zetor, součástí je i vyzkoušení testů znalostí silničního provozu a programů PC s tématy farma INTERAKTIVNÍ WORKSHOPY ekol.aktivity:: 2010/11-realizace a) Pražských služeb-tonda obal,recyklace odpadů: + doplněno o spolupráci s MŽPČR o strukturálních fondech RU na OŽP: realizace 2010/11: v ZŠ účast 6.+7.ročník + 5.třídy+ kompetitivní program byl směřován na interaktivní akce pro 8.+9.ročník. Tam děti v rámci workshopu zpracovávaly vlastní Projekt s prezentací ostatním účastníkům edukace Rétoriky aj. Diskuzní pořady, vhodně doplňují výuku Che, Př, Vkz s cílem výchovy našich žáků k TRVALE UDRŽITELNÉMU ROZVOJI ŽIVOTA NA PLANETĚ ZEMI. 18) Multikulturní výchova 13

14 je začleňována do výuky především v rámci průřezových témat. Vzhledem k velkému počtu cizinců (téměř 11%) ve škole v různých třídách je tento fakt trvale praktickým námětem ve všech předmětech. České děti přijímají cizince zcela samozřejmě, nikdy jsme nezaznamenali jakýkoli projev xenofobie směrem k cizincům. Nabízejí jim pomoc v komunikaci a orientaci ve škole a školním systému. Multikulturní výchova je nejčastěji využívána v hudební a výtvarné výchově, v jazykovém vyučování ale samozřejmě i v dalších předmětech. Ani toto téma není dětem cizí, sami reagují na odlišnosti různých kultur a dokáží specifikovat shodné i rozdílné znaky. 19) Prevence rizikového chování Prevence nežádoucích společenských jevů je zabudována ve ŠVP. Ve školním roce jsme se zaměřili na následující negativní jevy, jejich výskyt ve společnosti a také na naší škole: agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling, záškoláctví, dopravní výchova. Postupovali jsme především podle Minimálního preventivního programu, který škola aktualizuje. Ve školním roce 2010/11 jsme získali grant od MČ Praha 10 ve výši Kč. Tuto částku jsme využili na třídenní workshop žáků 7. a 8. tříd s dvěma odborníky ze speciálního centra Dobřichovice.. Workshop byl zaměřen na zkušenosti žáků s návykovými látkami, postavením jednotlivců v kolektivu, aktivity mimo školu, kolektiv třídy jako takový, eventuální šikana ve třídě, zkušenosti sexuální a kyberšikana. Následoval dialog s třídními učiteli jako zpětná vazba. V dokumentaci školy, především ve Školním řádu, jsme vymezili některé body související s prevencí negativních společenských jevů. Ve škole pracoval metodik prevence, který se účastnil některých přednášek souvisejících s jeho prací preventisty. S ním aktivně pracovali třídní učitelé a výchovná poradkyně. Prevence rizikového chování se odrážela i ve výuce jednotlivých předmětů, tam, kde to bylo vhodné a navazující na probíranou látku. Učitelé nevynechají žádnou příležitost k upozornění na rizikové chování či jeho prevenci. Věnovali jsme pozornost i dopravní výchově a opravní kázni, škola se účastnila obvodní dopravní soutěže organizovanou BESIPem, jejíž součástí byla pravidla silničního provozu především cyklistů a chodců, stejně jako jízda zručnosti na kole a další soutěže. Ve škole jsme se snažili nabídnout dětem celkem 12 kroužků různého zaměření, ve kterých mohli trávit aktivně volný čas. Vyučující rovněž organizovali pro žáky zajímavé exkurze a akce na doplnění učiva, ale i školní výlety, školy v přírodě zimní i letní, které přispěly k poznání kolektivů a učitelů navzájem. Vandalismus, agrese se bohužel několikrát objevily ve školním roce především u starších žáků. Při jednání s rodiči jsme se snažili o nápravu a upozornili jsme rodiče, že zničené školní vybavení budou rodiče hradit. Agrese vůči učitelům se objevila u jednoho žáka, s jehož matkou pravidelně spolupracujeme. Výchova ke zdravému životnímu stylu byla součástí každého předmětu, nejvíce však v předmětu Výchova ke zdraví, ale i v dalších předmětech, kde je to vhodné. Jeden z volitelných předmětů bylo vaření, kde se děti dozvídaly o zdravé výživě a stravování. Nevynechali jsem ani jednu příležitost vysvětlovat žákům, jak nevhodné je časté vysedávání u počítače a televize, či přímá závislost na počítači a sociálních sítích. Varování před seznamováním přes internet bylo součástí především informatiky. S projevy antisemitismu či extremismu jsme se ve škole v otevřené formě nesetkali, stejně jako s rasismem a xenofobií. Naopak, ve škole se objevily dvě děti z Nigérie a celkem dalších 28 cizinců z nejrůznějších zemí, kteří byli třídními kolektivy přijati absolutně bez problémů. 14

15 Záškoláctví jsme řešili u 3 žáků. U dvou z nich stačil rozhovor s rodiči a ihned došlo k nápravě. Bohužel se nepodařilo spolupracovat s matkou žáka 4. třídy romské národnosti, kde i ve spolupráci s OPD sociálního odboru Praha 10 se nám nepodařilo záškoláctví zabránit. Chlapec vykonal na konci srpna kvůli trvalé absenci ve 2. pololetí komisionální zkoušky a postoupil do dalšího ročníku. Minulý školní rok jsme hodnotili z hledika výše uvedených jevů jako velmi klidný. 20) Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji K r a j kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem počet žáků celkem z toho nově přijatí ) Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.). Dlouhodobé projekty Ve škole pracovaly druhý školní rok třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy - I. B, II. B. Třídy mají upravený učební plán. Většina dětí má užší specifické zájmy z estetických oblastí. V rámci výuky děti pasivně i aktivně navštěvují kulturní akce, což rozvíjí nejen hudební nadání, nýbrž i celkovou kultivovanost osobnosti v sociální oblasti. Akce a vystoupení: Nahrávání ve studiu Ořechovka. Předvánoční vystoupení na vánočních trzích Prahy 10. Adventní koncert v sále ZŠ Praha 10, U Vršovického nádraží Předvánoční vystoupení pro spolužáky v jídelně školy Účinkování na koncertě přípravných oddělení sboru Radost Praha v modlitebně ČCE, Praha 2, Korunní 60. Koncert v domově důchodců, Praha 10, Zvonková ulic Děti se zúčastnily výukového cyklu Hurá do Opery Státní Opera Praha (malý sál , 14.2., 21.3., 2.5.)+ představení na velké scéně Opery (G.Rossini: Lazebník sevilský) 7.6. Zkušenosti jsou velmi dobré. Podařilo se zvládnout základy pěvecké techniky, všechny děti již intonují v rozsahu c1 c2, hrají na sopránovou zobcovou flétnu. Třídy je možno 15

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole XIII. ročník konference primární prevence rizikového chování 31. 10. 2016 Mgr. Tereza Mašková školní metodik prevence ZŠ a MŠ Líšnice, Praha

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více