žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět"

Transkript

1 Informace o škole 1) Název školy: Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Zřizovatel: Městská část Praha 10 2) Poslední datum Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol : ) Charakteristika školy Jedná se o sídlištní školu v severní části Zahradního Města, Záběhlice, Praha 10. V září 2007 došlo ke sloučení se ZŠ Jahodová. Do ZŠ Švehlova přešlo 136 žáků a 7 učitelů. V některých případech došlo ke sloučení či úpravě třídních kolektivů, což se obešlo bez větších problémů. Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo školu 303 žáků v 15 třídách, ve školním roce 2009/2010 jsme končili s 309 žáky ve 14 třídách, ve školním roce 2010/11 s 320 žáky. Naplněnost tříd se zvýšila z 20,2 v roce 2008/2009 na 22,85 žáků v tomto školním roce. 4) Zhodnocení školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Moje škola se nadále pozměňuje podle zkušeností učitelů. Téměř každou středu jsme zavedli diskusi k jednotlivým tématům švp podle ročníků, řešíme přesahy do ročníků následujících a zkušenosti s metodikou v různých předmětech a ročnících. Na průřezová témata používáme tabulku, která po vyplnění ukáže, zda všechna průřezová témata byla splněna podle plánu a v jaké míře. Větší problémy během školního roku jsme nezaznamenali, do roku dalšího bude vždy provedena změna v přesunech učiva, pokud vyučující narazí na něco, co je potřeba upravit či změnit. Tuto dynamickou práci na švp podporujeme. ŠVP byl dodržován. Při hospitacích jsme zjistili, že probírané učivo odpovídá tematickému a časovému plánu, který si vyučující upravili na začátku školního roku. Tematické plány neměníme podle vyučujících, ale jednotliví vyučující si udělají svůj časový plán podle tempa třídy a schopností žáků. V příloze je hodnocení učebního plánu v jednotlivých ročnících, akce na doplnění učiva, exkurze a další aktivity tříd a vyučujících. 5) Jazykové vzdělávání a jeho podpora žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ NJ FJ ŠJ RJ ostatní Výuka AJ 6 učitelů celkem, 3 učitelé s odbornou kvalifikací, 3 bez odborné kvalifikace, navštěvující metodické a jazykové kurzy pořádané Ped. centrem Praha (MEJA) případně dalšími jazykovými centry. 1

2 Výuka NJ 2 učitelé s odbornou kvalifikací Výuka FJ 1 učitel bez odborné kvalifikace Rodilého mluvčího nemáme na žádný z jazyků. Jazykové vyučování je na velmi dobré úrovni. Učitelé mají zkušenost s jazykem buď dlouholetou praxí nebo přímým pobytem v anglicky hovořících zemích - např. 3 roky v Irsku. Projekty v Aj VII. třída Překlad pohádky Oscara Wildea Šťastný princ, ilustrace, PC úprava, příprava bilingvního tisku, vazba VIII. třída Překlad povídky R. Carriera Hokejový svetr, ilustrace, PC úprava, příprava bilingvního tisku, vazba AJ 5- My family My country AJ 6- My Down AJ 7- English speaking countries AJ 8 English around us (posbírané anglické nápisy, slogany atd...) My favourite country My favourite film, book My city Metody: motivační, fixační, dialogické, práce s textem, samostatná práce, skupinová práce, didaktické hry, aplikační, diagnostické a klasifikační, dril Materiály: učebnice a pracovní sešity New Chatter Box a Project I-III Časopis R+R, anglický tisk internet, internetové testy, výukové programy firmy Terasoft, programy na interaktivní tabuli Obrazový anglicko český slovník + nakopírované materiály Slovníky, Pohádky a bajky PC testy a procvičování Audio nahrávky DVD dokumenty a filmy v orig. znění Pracovní listy Skupinové projekty Brainstorming nejlépe jako úvod do problematiky nového učiva Dril- cílem drilových cvičení je pomoci žákům s nácvikem výslovnosti a osvojení struktur nového učiva. Řetězové drily- jeden žák se zeptá dalšího, další odpoví a zeptá se třetího...atd. Back- changing- stavění vět odzadu, pro nacvičení delších vět. Práce ve dvojicích- Otázky a odpovědi vedou přirozeně k práci ve dvojicích. Rozhovory a hraní rolí Songs and rhymes Třídní nebo týmové hry, hry ve dvojicích nebo pro jednotlivce Procvičování slovní zásoby nebo gram. jevu na PC nebo interaktivní tabuli Tvorba obrázkového slovníčku Čtení s poslechem 6) Pedagogičtí pracovníci počet (fyz. osoby) k ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací ped. prac. bez odborné kvalifikace

3 7) Věková struktura pedagogických pracovníků věk méně než a více počet (fyz.osoby) k ) Další vzdělávání pedagogických pracovníků počet účastníků, průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka, zaměření vzdělávání. počet průměrná délka zaměření Studium (počet) Řed. školy 5. rok Kurz Aj 1 uč. 2. rok Rozšiřující AJ na PedFUK 1 4. ročník 1. stupeň Mgr. studium 1 2. rok Rozšiřující Tv 9 1 rok AJ Rolino, Cizí jazyk Vedoucí vychovatelka ŠD 1. rok Vychovatelství speciální pedagogika, kombinované studium 12 0,62 roku na 1 pedagoga Jednotlivé akce 3 učitelé 12 hodin Komentovaná prohlídka pro pedagogy v NG (dle aktuální nabídky) Veletržní palác Monet - Warhol Pražské centrum primární prevence Komunikace s rodiči problémového žáka 1 uč. 4 odpoledne Spec. pedagogika - AJAK 1 uč. 22 hodin Angličtina s rodilými mluvčími o anglicky mluvících zemích konference INOVACE VE VÝUCE na ZŠ (12. dubna 2011) 1 uč. 4 hodiny Vzdělávací program Péče o žáky s autismem v běžné ZŠ - inkluzivní vzdělávání v NIDV 3

4 2 uč. 5 dnů Inspirace D 1 uč. 3 odpoledne Seminář první pomoci úrazy kloubů, zlomen (SZČR) Seminář ranná specializace (SZČR) Trénink dětí a mládeže ve specializovaném tréninku (SZČR) 2 uč. 48 hodin Činnostní učení ve výuce matematiky v 8. a 9. ročníku (říjen-listopad 2010, 16 h) Činnostní učení ve výuce matematiky v 6. ročníku (březen 2011, 8 h) 1 zást. ředitele 6 hodin Nejčastější nedostatky ve vedení školní dokumentace, , 6 v.h., Českomoravská vzdělávací s.r.o. 1uč. 30h./půl roku NIDV-MEJA- Klíč k jazykům- metodika jazyka 1 uč. 12 hodin Ekoateliér Ekoateliér 2 1 uč. 6 hodin - Seminář s certifikátem : Nový školní atlas dnešního světa moderní didaktická pomůcka pro mezipředmětovou výuku v praxi využití na interaktivní tabuli ( ) 1 uč. 8 hodin Učitel nebo herec? jednodenní seminář o využití hlasu a divadelních fíglů při výuce 1 uč. 18 h Jednodenní kurz Efektivní učení žáka s SPÚ Prosinec Komentovaná prohlídka výstavy moderního umění pro učitele v NG Přednáška na téma 4

5 Komunikace s rodiči problémového žáka,kterou pořádalo Pražské centrum primární prevence. 1 uč. 8 hodin kurz muzikoterapie (DESCARTES) přednáška PhDr. Patricie Anzari, CSc. Krize ve vztazích v pracovním i osobním životě (nadační fond Herba magica). 1 uč. 12 hodin Anglická konverzace s rodilým mluvčím Didaktika angličtiny pro 1. a 2. třídy White interactive board 1 UČ. 20 hodin kurz ČsČK : ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ. Osvědčení,diplom,průkazka. Vzdělávání 5 vychovatelek 40 hodin Seminář od Portálu: Ekoateliér: Barevné motivy Grafomotorika a rytmické cvičení Pojďte pane, budeme si hrát Ekoateliér: Šťastná a veselá přáníčka Klady a zápory hyperaktivity u dětí v MŠ, ZŠ a ŠD Jak přežít vyčerpání Veselé písničky Taneční hry s dětmi Country tance Ekoateliér: Veselé ozdoby Zdravotnický kurz zotavovacích akcí: Výchovný poradce 24 Syndrom psychické vyhoření u učitelů-cyklus 2 přednášek v OPP PaedDr. Mgr.H. Žáčková Komunikace s rodiči problémového žáka PaedDr.M.Chytrý- Magistrát hl. města, Krajské odd. protidrogové 5

6 prevence Informace o oborech studia- SZŠ Ruská,Praha 10 Návštěva výstav,např. K.Škréta v Jízdárně P. hradu 1 uč. 4 h. Akce JČ Univerzity-sekce Ekologie v budově Středoč. KÚ Smíchov: EVVO ZŠ a průřezová témata /sponzoring PRE.,získány materiály o obnovitelné zdroje Energie(9.tř.). 1 uč. 12h. Minisemináře na MŽPČR ( Mgr.V.Juška+ infocentrum MŽPČR): Potravinový koš+biopotraviny., Stav ŽP ČR 2010 v krajích., Alternativní zdroje Energie versus výročí 25letČernobylu v rámci akcí k Dnu Země k , Strukturální fondy,fondy EU a možnosti zvelebování ŽP ČR v aglomeracích , Zdroje vody, čistota o ochrana vod ČR. 1 uč. 3 h. Seminář pod záštitou Pražské služby a Eko-kom o Recyklace:elektromateriály,celulozové odpady,syntetické hmoty.. //s prezentací firem,za to zodpovědných+získáním mat.(dvd) 1 uč. 4 h. Seminář o Alergie/asthma u dětí školního věku -tradičně konané na MŠMT,pořádané Lékařským domem.osvěta pro učitele-zdravotníky prevence ohrožení zdraví/života těchto dětí.návody. 30 pedagogů Průměr 26 hodin/1pedagog 6

7 9) Počet zapsaných dětí pro školní rok 2011/12 a odkladů školní docházky na školní rok 2011/2012 zapsané děti přijaté děti odklady škol. docházky počet ) Hodnocení činnosti školní družiny Úhrada za provoz ŠD je 250,- Kč měsíčně, platí se předem, v případě nemoci není částka vrácena. 2 žáci byli od poplatků osvobozeni na základě žádosti rodičů a dodaných dokladů. Na fond ŠD vybíráme 100,- Kč (sirup pitný režim, výtvarné potřeby, odměny pro děti a další). Více o školní družině: 1. Výchovně vzdělávací činnost probíhala v 5 odděleních školní družiny. Paní vychovatelky pracovaly podle školního vzdělávacího programu ŠD. 2. Při všech složkách výchovně-vzdělávacího programu přihlížíme k individuálním schopnostem dětí a k principu dobrovolnosti. 3. Žáci navštěvující školní družinu, byli z prvních až pátých ročníků. Provoz družiny byl od 6,30 do 7,40 ( při půleném vyučování tříd byl ranní provoz do 8,45) a od 11,40 do 18,00 hodin. 4. V září bylo přihlášeno 146 žáků, v červnu dokončilo docházku 141 žáků. Počet dětí se během celého školního roku střídavě měnil. Neinvestiční měsíční poplatek činil 200Kč, 3 žáci byli od hrazení neinvestičního poplatku osvobozeni. Na fond školní družiny bylo vybráno 100Kč na dítě (pitný režim, výtvarní potřeby, odměny pro děti ). 5. Rozdělení dětí do oddělení bylo následující: I. odd. pí. vychovatelka Petra Ipserová: 2.A, 5.A a 5.B II. odd. pí. vychovatelka Pavla Popková: 3.B, 4.B III. odd. pí. vychovatelka Pája Strejčková: 1.B., 4.B IV. odd. pí. vychovatelka Martina Žáčková: 1.A, část 4.A V. odd. pí. vychovatelka Martina Novotná: 3.třída, část 4.A 6. Školní družina otevřela tyto zájmové kroužky: Šikulové pí vychovatelka M. Novotná Sportovní hry pí vychovatelka M. Žáčková Cvičení s hudbou pí vychovatelka P. Strejčková Keramika pí K. Drápalová 7. : Akce školní družiny Mezinárodní den zvířat (projekt ve třídách ŠD) 7

8 Strašnické divadlo:,,bylo nebylo, počet dětí 34, doprovod: M. Žáčková, P. Strejčková (21.10.) Strašnické divadlo:,,čertovská pohádka, počet dětí 21, doprovod: M. Novotná, M. Žáčková (14.12.) Doprovod s 2.B a 1.B na: Vystoupení na VÁNOČNÍCH TRZÍCH a na ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ, P. Strejčková Vánoční besídky ve třídách ŠD, dárky od rodičů Zápis pro budoucí první třídy: celá družina, příprava tříd a výroba dárků, služba u zápisu: P. Ipserová, P. Strejčková (18.1.) Mezinárodní den zvířat (projekt ve třídách ŠD) Strašnické divadlo:,,bylo nebylo, počet dětí 34, doprovod: M. Žáčková, P. Strejčková (21.10.) Strašnické divadlo:,,čertovská pohádka, počet dětí 21, doprovod: M. Novotná, M. Žáčková (14.12.) Strašnické divadlo:,,pejsek a kočička, počet dětí 38, doprovod: P. Popková, M. Žáčková Dům čtení:,,velikonoce, počet dětí 11, doprovod: M. Žáčková Velikonoční jarmark: všichni (13.4.) Kouzelník v ŠD: počet dětí 84, všichni (19. 4.) Výtvarná soutěž: pí vychovatelka M. Novotná:,,Les podle mých představ (Zelený pruh - asociace nevládních ekologických organizací, Lublaňská 18, Praha 2) Soutěž: Superfarmář, P. Ipserová a M. Novotná (školní kolo) Dětská burza: P. Ipserová a M. Novotná (4.5.) Kreslení na asfalt: celá družina (18.5.) Den dětí na školní terase: celá družina, každá paní vychovatelka měla připravenou soutěž a po absolvování všech disciplín se provedlo vyhodnocení. 8. Školní družina využívala školní hřiště, školní terasu, tělocvičnu, jídelnu, keramickou dílnu a školní knihovnu. 9. Paní vychovatelky vyjely s dětmi na ŠvP: Černá hora (od 4. do ), P.Ipserová, P. Popková, (od 11. do 18.9.) P. Strejčková, M. Žáčková - Lesní Zátiší (od 4. do 11.6.), P. Strejčková, M. Žáčková Školní výlet: , s 5.B, Podhradí u Ledče nad Sázavou (chatky), M. Žáčková 10. Paní vychovatelkám se podařilo vytvořit velmi příjemné prostředí v kmenových třídách, vzájemně dobré vztahy mezi dětmi, stmelení kolektivů a začlenění nově příchozích dětí. 11. Vzdělávání vychovatelek: viz tabulka vzdělávání pedagogů speciální pedagogika Další informace o ŠD: - pitný režim je pravidelně dodržován - denně čteme, chodíme do obvodní knihovny - děti mají možnost psát DÚ, příprava na vyučování probíhá zábavnou formou didaktických her - praktikujeme odpočinkovou činnost pomocí relaxace na koberci 8

9 - učíme děti bezpečnosti silničního provozu, organizujeme besedy s policií - výsledky výtvarné práce dětí tvoří pravidelnou výzdobu chodeb v přízemí - děti mají prostor pro vlastní hru a zájmy - účastníme se soutěží Vánoční hvězda, Velikonoční vajíčko, Vánoční čas (výstava prací v 5. patře MŠ Praha 10) aj. - sportujeme v tělocvičně a na hřišti - vyrábíme dárky pro budoucí prvňáky - vychovatelky doprovázejí děti na školu v přírodě 11) Poradenské služby školy 1) Volba povolání a) V říjnu zajištěny pro žáky 9. sady brožur s přehledem SŠ, SOU, SOU, gymnázií z Pražské pedagogické poradny Ohradní b) Projekt Řemeslo žije V 1. pololetí Magistrát hl. m. Prahy zaslal na školu příručky oborů vzdělávání s výučním listem Řemeslo žije, které byly žákům rozdány,aby byli aktuálně informováni při volbě dalšího studia. V listopadu dostali žáci 9. třídy informace od výchovného poradce ze SŠ hotelové a SOU z P4, Vrbova. Spolupráce se SŠ technickou Zelený pruh Praha 4: Hodiny PČ 8.a 9. třídy probíhaly v dílnách na učilišti pod vedením mistrů odborného výcviku - doprovod našich 2 pedagogů c/ Rozmisťovací řízení Podrobné předání informací o způsobu podávání přihlášek na SŠ a OU od p. zástupce ředitele školy na společné schůzce rodičů. V l. kole přijímacího řízení se dostali do zvolených oborů všichni žáci 9. třídy. Na víceletá gymnázia byli přijati ze 7. třídy 2 žáci, z 5.třídy 5 žáků. 2) Projekt speciální pedagog dvouletý projekt OPP financovaný EU V péči Mgr. Radonské bylo 18 žáků se SPU, během školního roku došlo u všech žáků k menšímu či většímu zlepšení, škola projekt vítá a podporuje. Pedagogové využívali konzultací se speciálním pedagogem v maximální možné míře. Pro zpětnou vazbu vyplnili vyučující pro Mgr. Radonskou dotazník. Profitesty realizovala OPPP pro žáky 8. tříd, zúčastnilo se 17 žáků,vyhodnocení a výsledky byly projednány individuálně s rodiči. 3) Spolupráce s OPPP Evidence žáků se SPU, zajišťování tolerance a spolupráce s jejich učiteli, konzultování jejich problémů s Mgr. Bédovou a její pravidelné návštěvy 1krát měsíčně na škole. Kromě toho Mgr. Bédová s Mgr. Zindrovou provedla ve 2. třídách depistáž, v červnu Mgr. Bédová hospitovala v l. třídách,kde sledovala zralost a úroveň žáků. 4) Šikana Sebemenší náznaky šikany se snažíme hned řešit. V uplynulém školním roce jsme neřešili žádný závažný problém v této oblasti. 5) Spolupráce s rodiči: Vedeny písemné záznamy o jednání třídních učitelů s rodiči nad rámec tř. schůzek a konzultačních hodin. 9

10 Spolupráce s rodiči problémových žáků probíhala pravidelně, rovněž se 7x sešla Byly řešeny kázeňské problémy, zlepšení přípravy na vyučování, zlepšení spolupráce s rodinou. Po dohodě s matkou a na základě zprávy z OPP odešla žákyně z 5. třídy na speciální školu v místě svého bydliště v Praze 9. S matkou 2 žáků z 8. tříd jsme se scházeli pravidelně. Pokračovali jsme ve spolupráci s psychologem z nemocnice na Bulovce. Systematicky pracoval se žákem z 8. roč., pravidelně též s vedením školy, třídní učitelkou i matkou žáka - rozebírá vývoj chování žáka. 6) Neomluvená absence Žák 4.tř neomluvených hodin, situace byla řešena velmi intenzivně, leč bezvýsledně s matkou, ihned hlášena na OÚ Prahy 10 na oddělení Péče o mládež pí Skálové, které podává třídní učitelka i vých. poradce pravidelné zprávy. Proběhlo jednání jehož výsledkem je soudní dohled nad matkou i dítětem. Žák nebyl za 2. pololetí z žádného předmětu klasifikován, 30.8.,31.8. byl z jednotlivých předmětů zkoušen a postoupil o dalšího ročníku. 7) Spolupráce s dalšími výchovnými zařízeními OPPP Praha 10, Klokánek, Láskova ulice, Praha 4, sociální obor MČ Praha 10 - OPD S policií ČR i Městskou policií spolupracujeme dle potřeby. Na začátku školního roku vždy policie přichází s návrhy spolupráce, které se většinou neuskuteční. 8) Projekt programu primární prevence Projekt programu primární prevence Ve dnech proběhl na naší škole projekt programu primární prevence sociálně patologických jevů zaměřený obecně na jevy, které se mezi školní mládeží nejčastěji objevují, zejména agresivita, šikana, experimentování s návykovými látkami. Cílem bylo předat základní informace o drogové problematice (v rámci tohoto tématu např. rozdělení drog, drogová scéna, nebezpečí zneužívání drog), dále se zjišťoval postoj jednotlivých dětí k návykovým látkám a jiným sociálně patologickým jevům. Přímo v rámci programu byla zjišťována zpětná vazba od žáků. Projekt programu primární prevence měl následovný rozvrh: 7. A- 6. června 8. B- 13. června 8. A- 20. čevna U těchto tříd se předpokládá, že se v tomto projektu bude pokračovat i příští rok. S výstupy projektu byli seznámeni tř. učitelé i vedení školy. Projekt byl spolufinancován z grantu MČ Praha ) Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity.. Jsou vedeny písemné záznamy o jednání třídních učitelů s rodiči nad rámec tř. schůzek a konzultačních hodin. Záznamy pravidelně zpracovává výchovná poradkyně. Dále ve školním roce proběhly 3x třídní schůzky, 2x konzultační hodiny. Kromě toho mohou rodiče po předchozí domluvě přijít kdykoli jindy. Uplynulý rok hodnotíme jako klidnější než roky předchozí. 10

11 Spolupráce s rodiči problémových žáků, 7x výchovné komise (viz výchovné poradenství). Spolupráce s rodiči, kteří jsou členy Školské rady. Ve škole stále pracuje Sdružení rodičů, které finančně podporuje školu - Den dětí, Sportovní den, odměny žákům na konci roku, výtvarné potřeby pro celou školu a podobně, vybavení školní družiny. Mezinárodní spolupráce v uplynulém školním roce žádná Mimoškolní aktivity školy přírodě, lyžařský výcvik, sportovně poznávací pobyt v Itálii, organizace plavání pro 2. a 3. tř., Klub mladého diváka, Klub Albatros, Fragment. Organizace zájmové činnosti na škole otevřeno 12 kroužků: Keramika, Anglická družina, Florbal (2 oddělení), Počítače (2 oddělení), Vaření, Šachy, Sportovní hry, Výtvarný kroužek v ŠD, Judo, Basketbal( 2 tréninkové dny), Miniházená 13) Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech. Tento rok jsme se nezúčastnili žádného z uvedených programů. 14) Zkušenosti s péčí o nadané žáky. Žáci nadaní na hudební výchovu jsou soustředěni v I. B - třída se zaměřením na Hv. Zmiňuji se v posledním bodě. Tradičně posíláme nadané žáky do soutěží. Účast v soutěžích pěveckých, výtvarných, sportovních, jazykových, vědomostních (olympiády) - výsledky jsou standardní. Škola se každým rokem více profiluje ve sportovních soutěžích kopaná, florbal, baskebal, miniházená, vybíjená, softball. Děti se umístily na předních místech (1. 4. místo) Nadaní žáci pomáhají slabším žákům, vysvětlují látku pomalejším dětem, jsou dále zaměstnáváni prací navíc apod. Většina talentovaných dětí odchází na víceletá gymnázia. Projekty pro nadané žáky: Aj překlad povídek a formální zpracování bilingvní knížky zúčastnili se všichni žáci, ale vlastní zpracování zajistili žáci s organizačními a jazykovými schopnostmi. 15) Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ. Přípravné třídy ve škole nejsou. Žákům s nálezem z PPP ( ADHD, SPU, ADD) je věnováno více pozornosti, jsou posazeni na místa blíže k učiteli, dle diagnózy je jim dáváno více času na práci dle vlastního tempa, učitelé se přesvědčují, zda pochopili zadání, případně zadání dovysvětlí. Součástí je i komunikace s rodiči o probírané ( nepochopené ) látce. Spolupráce s PPP. Znevýhodnění žáci: 1 žák romské národnosti - žije ve velmi špatných sociálních podmínkách, velmi chudém a nepodnětném prostředí. Spolupráce s matkou v poslední době na horší úrovni.škola je ve stálém spojení s odborem sociálním, s oddělením Péče o rodinu a dítě. Dvěma dětem navrženo předběžné opatření - odnětí matkám + náhradní péče. Vzhledem k tomu, že jsme neměli specifický či jinak náročný problém, nežádali jsme o finanční podporu pro integraci. 11

12 Žáci ze znevýhodněného prostředí můžeme rozdělit do skupin: finančně nedostatečně zajištěná rodina rodiče se dětem dostatečně nevěnují z nejrůznějších důvodů - nedostatek času a pracovní vytížení, rodiče mají sami problémy alkohol, dlouhodobá nemoc, nový partner, rozvedená manželství či střídavá péče a j. nevyhovující a nepodnětné prostředí dítě převážně pobývá u prarodičů Dle uvážení byly děti výše uvedené zařazeny do projektu OPP Školní speciální pedagog. Třídní učitelé informovali ostatní vyučující o případné situaci v rodinách. Přístup k dětem ze znevýhodněného sociálního prostředí byl vždy individuální a sledovaný výchovnou poradkyní, TU a vedením školy. Zainteresovanost TU byla v uplynulém školním roce nadprůměrná. 16) Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ. Počet žáků země 18 Ukrajina 3 Rusko 4 Moldavsko 3 Slovensko 2 Bulharsko 1 Rumunsko 1 Mongolsko 1 Čína 2 Nigérie Děti cizinců byli tolerováni v české jazyce, ale i v jiných předmětech. Rodiče reagují na nabídku MŠMT- rozvojový program výuky ČJ pro děti cizinců. Vlastní doučování škola neorganizuje, ale vždy rodičům doporučíme možnosti, jak by se dítě mohlo zlepšit v českém jazyce. 17) Environmentální výchova Ve škole pracovala vyučující, která je učitelkou přírodopisu a chemie, je metodičkou EVVO a koordinátorkou environmentální výchovy. Realizace témat 6.,7.,8.B třída-zeměd.muzeum :Expozice Divoká zvířata(+myslivost světa),výstavy chutě EU, řeznictví, Expozice traktory-interaktivní výukový program s PC (osiva aj.), Mini Ekofarma. Přínosné! třídy absolvována interaktivní akce s lektory Pražských služeb Tonda obal o recyklaci,třídění odpadu, s praktickými ukázkami a interaktivní projekcí.osvěta ročníky-absolvován workshop MŽPČR s následnými prezentacemi ekologických projektů dětí s vyhodnocením na téma využití Evropských eko-fondů v regionu ČR.Akční! 12

13 B skupina dětí-exkurze McDonalds Mostecká(výrobna,sklady,třídění odpadu,hygiena)-průvodce Ing.Gréc hlavní kvalitář pro ČR.Zajímavé. Pro všeobecný přehled - exkurze s filmem SÚjO-Nebezpečné odpady, radioaktivní odpady. Realizováno po katastrofě Japonsko.Osvětová akce s diskuzí a expozicí s chemickými tématy - Les a myslivost, Hospodaření s vodou, Biopotraviny, Geneticky upravené potraviny, Nakládání s jaderným odpadem, Simulace jaderné katastrofy, Negativní dopady globalizace, Ochrana fauny probíraná témata, přednášky a akce. V hodinách přírodopisu a přírodovědy je environmentální výchova zařazována pravidelně, učebnice jsou rovněž zaměřeny na ekologii, tudíž se dalo na toto téma pracovat kontinuálně. Děti jsou na téma ochrany přírody velmi citlivé a vnímavé, dobře se s nimi pracovalo v různých projektech třídních i předmětových. Průřezová témata jsou nejčetnější právě v této oblasti. Prezentační výstavy s workshopy se zapojením žáků do soutěží z oblasti pěstování, výroby a zpracování zejména rostlin až do konečných produktů v národním i celoevropském kontextu (výstavy : Dobré jídlo, pití..., Knedlík-knodel..., O dřevě.., Myslivost a etika myslivce..). Součást akcí bývají i dílny (do slova- osahání a práce i s různými druhy dřeva,..ochutnávky). Stálá expozice-vývoj zem.strojů-traktorů souvisí i s historií průmyslu ČR-Zetor, součástí je i vyzkoušení testů znalostí silničního provozu a programů PC s tématy farma INTERAKTIVNÍ tzv. POVÍDÁNÍ O LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI,FLOŘE+FAUNĚ lesů a PROGRAMY v terénu LESNÍK-LESY hl.m.prahy: 2010/11: realizovány II fáze workshopů-podzimní+jarní i s kompeticemi a vyústěním do Projektu Biotop Les: žáci v týmech smíšených tříd A/5B soutěží ve znalostech i vytváří Postery v rámci VV s tématikou Les. lektorské programy pod vedením Ing.Najmana a Bc. Hrny SOUČÁSTÍ JEJICH PROGRAMU JE VÝCHOVA DĚTÍ K OCHRANĚ LESA, K PŘISPĚNÍ K výchově k TRVALE UDRŽITELNÉMU ROZVOJI ŽIVOTA NA ZEMI. Prezentační výstavy s workshopy se zapojením žáků do soutěží z oblasti pěstování, výroby a zpracování zejména rostlin až do konečných produktů v národním i celoevropském kontextu (výstavy : Dobré jídlo, pití..., Knedlík-knodel..., O dřevě.., Myslivost a etika myslivce..). Součást akcí bývají i dílny (do slova- osahání a práce i s různými druhy dřeva,..ochutnávky). Stálá expozice-vývoj zem.strojů-traktorů souvisí i s historií průmyslu ČR-Zetor, součástí je i vyzkoušení testů znalostí silničního provozu a programů PC s tématy farma INTERAKTIVNÍ WORKSHOPY ekol.aktivity:: 2010/11-realizace a) Pražských služeb-tonda obal,recyklace odpadů: + doplněno o spolupráci s MŽPČR o strukturálních fondech RU na OŽP: realizace 2010/11: v ZŠ účast 6.+7.ročník + 5.třídy+ kompetitivní program byl směřován na interaktivní akce pro 8.+9.ročník. Tam děti v rámci workshopu zpracovávaly vlastní Projekt s prezentací ostatním účastníkům edukace Rétoriky aj. Diskuzní pořady, vhodně doplňují výuku Che, Př, Vkz s cílem výchovy našich žáků k TRVALE UDRŽITELNÉMU ROZVOJI ŽIVOTA NA PLANETĚ ZEMI. 18) Multikulturní výchova 13

14 je začleňována do výuky především v rámci průřezových témat. Vzhledem k velkému počtu cizinců (téměř 11%) ve škole v různých třídách je tento fakt trvale praktickým námětem ve všech předmětech. České děti přijímají cizince zcela samozřejmě, nikdy jsme nezaznamenali jakýkoli projev xenofobie směrem k cizincům. Nabízejí jim pomoc v komunikaci a orientaci ve škole a školním systému. Multikulturní výchova je nejčastěji využívána v hudební a výtvarné výchově, v jazykovém vyučování ale samozřejmě i v dalších předmětech. Ani toto téma není dětem cizí, sami reagují na odlišnosti různých kultur a dokáží specifikovat shodné i rozdílné znaky. 19) Prevence rizikového chování Prevence nežádoucích společenských jevů je zabudována ve ŠVP. Ve školním roce jsme se zaměřili na následující negativní jevy, jejich výskyt ve společnosti a také na naší škole: agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling, záškoláctví, dopravní výchova. Postupovali jsme především podle Minimálního preventivního programu, který škola aktualizuje. Ve školním roce 2010/11 jsme získali grant od MČ Praha 10 ve výši Kč. Tuto částku jsme využili na třídenní workshop žáků 7. a 8. tříd s dvěma odborníky ze speciálního centra Dobřichovice.. Workshop byl zaměřen na zkušenosti žáků s návykovými látkami, postavením jednotlivců v kolektivu, aktivity mimo školu, kolektiv třídy jako takový, eventuální šikana ve třídě, zkušenosti sexuální a kyberšikana. Následoval dialog s třídními učiteli jako zpětná vazba. V dokumentaci školy, především ve Školním řádu, jsme vymezili některé body související s prevencí negativních společenských jevů. Ve škole pracoval metodik prevence, který se účastnil některých přednášek souvisejících s jeho prací preventisty. S ním aktivně pracovali třídní učitelé a výchovná poradkyně. Prevence rizikového chování se odrážela i ve výuce jednotlivých předmětů, tam, kde to bylo vhodné a navazující na probíranou látku. Učitelé nevynechají žádnou příležitost k upozornění na rizikové chování či jeho prevenci. Věnovali jsme pozornost i dopravní výchově a opravní kázni, škola se účastnila obvodní dopravní soutěže organizovanou BESIPem, jejíž součástí byla pravidla silničního provozu především cyklistů a chodců, stejně jako jízda zručnosti na kole a další soutěže. Ve škole jsme se snažili nabídnout dětem celkem 12 kroužků různého zaměření, ve kterých mohli trávit aktivně volný čas. Vyučující rovněž organizovali pro žáky zajímavé exkurze a akce na doplnění učiva, ale i školní výlety, školy v přírodě zimní i letní, které přispěly k poznání kolektivů a učitelů navzájem. Vandalismus, agrese se bohužel několikrát objevily ve školním roce především u starších žáků. Při jednání s rodiči jsme se snažili o nápravu a upozornili jsme rodiče, že zničené školní vybavení budou rodiče hradit. Agrese vůči učitelům se objevila u jednoho žáka, s jehož matkou pravidelně spolupracujeme. Výchova ke zdravému životnímu stylu byla součástí každého předmětu, nejvíce však v předmětu Výchova ke zdraví, ale i v dalších předmětech, kde je to vhodné. Jeden z volitelných předmětů bylo vaření, kde se děti dozvídaly o zdravé výživě a stravování. Nevynechali jsem ani jednu příležitost vysvětlovat žákům, jak nevhodné je časté vysedávání u počítače a televize, či přímá závislost na počítači a sociálních sítích. Varování před seznamováním přes internet bylo součástí především informatiky. S projevy antisemitismu či extremismu jsme se ve škole v otevřené formě nesetkali, stejně jako s rasismem a xenofobií. Naopak, ve škole se objevily dvě děti z Nigérie a celkem dalších 28 cizinců z nejrůznějších zemí, kteří byli třídními kolektivy přijati absolutně bez problémů. 14

15 Záškoláctví jsme řešili u 3 žáků. U dvou z nich stačil rozhovor s rodiči a ihned došlo k nápravě. Bohužel se nepodařilo spolupracovat s matkou žáka 4. třídy romské národnosti, kde i ve spolupráci s OPD sociálního odboru Praha 10 se nám nepodařilo záškoláctví zabránit. Chlapec vykonal na konci srpna kvůli trvalé absenci ve 2. pololetí komisionální zkoušky a postoupil do dalšího ročníku. Minulý školní rok jsme hodnotili z hledika výše uvedených jevů jako velmi klidný. 20) Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji K r a j kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem počet žáků celkem z toho nově přijatí ) Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.). Dlouhodobé projekty Ve škole pracovaly druhý školní rok třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy - I. B, II. B. Třídy mají upravený učební plán. Většina dětí má užší specifické zájmy z estetických oblastí. V rámci výuky děti pasivně i aktivně navštěvují kulturní akce, což rozvíjí nejen hudební nadání, nýbrž i celkovou kultivovanost osobnosti v sociální oblasti. Akce a vystoupení: Nahrávání ve studiu Ořechovka. Předvánoční vystoupení na vánočních trzích Prahy 10. Adventní koncert v sále ZŠ Praha 10, U Vršovického nádraží Předvánoční vystoupení pro spolužáky v jídelně školy Účinkování na koncertě přípravných oddělení sboru Radost Praha v modlitebně ČCE, Praha 2, Korunní 60. Koncert v domově důchodců, Praha 10, Zvonková ulic Děti se zúčastnily výukového cyklu Hurá do Opery Státní Opera Praha (malý sál , 14.2., 21.3., 2.5.)+ představení na velké scéně Opery (G.Rossini: Lazebník sevilský) 7.6. Zkušenosti jsou velmi dobré. Podařilo se zvládnout základy pěvecké techniky, všechny děti již intonují v rozsahu c1 c2, hrají na sopránovou zobcovou flétnu. Třídy je možno 15

žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět

žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět Informace o škole Název školy: Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Zřizovatel: Městská část Praha 10 Poslední datum Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol : 12. 6. 2007 Charakteristika školy Jedná

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole... 4 2) Charakteristika školy... 4 3) Údaje o vedení školy... 6 4) Zhodnocení školního vzdělávacího

Více

Základní škola, Švehlova 12/2900, 106 00 Praha 10. (Školní rok 2008 / 2009)

Základní škola, Švehlova 12/2900, 106 00 Praha 10. (Školní rok 2008 / 2009) Výroční zpráva Základní škola, Švehlova 12/2900, 106 00 Praha 10 (Školní rok 2008 / 2009) 1 Informace o škole Název školy: Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Zřizovatel: Městská část Praha 10 Poslední

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Generála Janouška 1006 Praha 9 - Černý Most II 198 00 IČO: 613 86 898 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 2013-2014 V Praze dne 30.8.2014 Mgr. Ilona Šťastná

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Číslo jednací: ZŠ-211/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okr. Česká Lípa, příspěvková organizace 1 OBSAH: 1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737 Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a o hospodaření školy za rok 2011 Strana 2 Výroční zprávu schválil dne 25.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří Venclíků 1140 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012 Vydání : 1 Revize 0 Strana :: 1 / 25 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 V Jirkově dne 31. srpna 2014 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva 2010/2011 V Liberci 31. 8. 2011 Výroční zprávu za školní rok 2010/11: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy pedagogická

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 25.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 25.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 25.8.2014 Projednáno pedagogickou radou 25.8.2014 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ Praha 5 Velká Chuchle PSČ 159 00, IČO 701 07 521, tel. 257 94 10 39, e-mail: skola@chuchle.cz č. j. : 305/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2013/2014 Projednána

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více