Číslo: 2 ročník: února 2015 cena: 10 Kč. Rokenrol tančí děti z Klubu akrobatického rokenrolu KOLB Dance Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo: 2 ročník: 39 9. února 2015 cena: 10 Kč. Rokenrol tančí děti z Klubu akrobatického rokenrolu KOLB Dance Praha"

Transkript

1 Číslo: 2 ročník: února 2015 cena: 10 Kč Rokenrol tančí děti z Klubu akrobatického rokenrolu KOLB Dance Praha Tak se tančilo na jedenadvacátém Plesu města I letos uspořádala Základní škola Husovo náměstí pro předškoláky před zápisem do první třídy akci Školníček, při které se seznámí se školou i si zasoutěží Klub akrobatického rokenrolu KOLB Dance Praha. Úžasné V úterý 3. února 2015 se i naše město dočkalo sněhové pokrývky - jak dlouho asi vydrží? Rekonstrukce budovy ZUŠ J. A. Bendy Statistika Městského kamerového dohlížecího systému za rok 2014 MěCKP hodnotí Sbírka Klubu seniorů putovala do Afriky Kamil Kisch-Trojan a Gabriel Vágner

2 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Veřejná nabídka Město Benátky nad Jizerou v souladu s ust. 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a na základě usnesení Rady města č. 419/18/1R/2014 ze dne zveřejňuje záměr pronajmout nebytový prostor v přízemí domu čp. 60, Husovo náměstí, o celkové výměře 82 m 2 Požadavek na strukturu a obsah nabídky 1. Předpoklady pro podání nabídky - věk minimálně 18 let - žadatel není a nebyl v posledních 5 letech dlužníkem města 2. Podmínky pronájmu - délka nájmu bude na dobu určitou od do s možností uzavření smlouvy na dobu neurčitou v případě plnění podmínek dle nájemní smlouvy - cena za pronájem činí 650 Kč/m 2 /rok - úhrada za služby (vodné stočné, el. energie za společné prostory) je placena formou měsíčních záloh městu s ročním vyúčtováním, spotřebovanou elektrickou energii (dle odečtu z elektroměru) platí nájemce přímo dodavateli el. energie 3. Náležitosti nabídky - jméno, příjmení, datum a místo narození, přesná adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, datum a podpis žadatele - potvrzení o bezdlužnosti žadatele za posledních 5 let vůči Městu Benátky n. Jiz. (vydá finanční odbor MěÚ) - výpis z rejstříku trestů ne starší než 90 dní - podnikatelský záměr včetně poskytovaných služeb 4. Prohlídka prostor Prohlídku uvedených prostor je možné uskutečnit na základě domluvy s paní Janou Carvovou (tel.: ). 5. Způsob výběru nájemce Způsob výběru nájemce po splnění všech stanovených podmínek je v kompetenci Rady města. Nabídka musí být podána v uzavřené obálce a zřetelně označena Veřejná výzva Pronájem nebyt. prostor čp neotevírat nabídka. Na obálce bude dále uvedena adresa žadatele. Žádost doručte na adresu: Městský úřad Benátky nad Jizerou, Zámek 49, Benátky nad Jizerou, v termínu nejpozději do Případné další informace: Městský úřad Benátky nad Jizerou, Marek Mařík, tajemník města, tel.: , e- -mail: popř. ve věcech technických Jana Carvová, tel.: , Oprava chodníků v ulici Dražická Zhotovitel: Jiří Toman opravy komunikací V průběhu měsíce ledna byla dokončena rekonstrukce chodníku od ulice Jiráskova k ulici Krouského. V posledním lednovém týdnu byla zahájena závěrečná část rekonstrukce chodníků v ulici Dražická a to od ulice Krouského ke křižovatce u Čapků. V ulici Dražická pokračuje rekonstrukce chodníků Socha sv. Prokopa U silnice na Prahu v lese Okrouhlík stojí socha sv. Prokopa, která je nemovitou kulturní památkou. Socha patřila Krajskému úřadu Středočeského kraje a v loňském roce odsouhlasilo Zastupitelstvo Středočeského kraje bezúplatný převod sochy do majetku města Benátky nad Jizerou. Požádali jsme o závazné stanovisko na přípravu restaurování a zajistili rozpočet od akademického sochaře Martina Pokorného. V lednu byla podána žádost o dotaci z Havarijního programu Ministerstva kultury na restaurování sochy, která je ve velmi špatném stavu. V letošním roce by měl v závislosti na finančních prostředcích proběhnout minimálně restaurátorský průzkum, zajištění a zpevnění sochy včetně podstavce a transport do lapidária. Následovat bude vlastní restaurování. Ve výhledu by se měla na původní místo umístit kamenná kopie sochy. Vlevo: Socha sv. Prokopa v roce 1947 Vpravo: Současný stav sochy Rekonstrukce Základní umělecké školy V současné době se připravuje rekonstrukce budovy ZUŠ J. A. Bendy ve Smetanově ulici. Projektovou dokumentaci zpracovává Martin Volejník z Dubé. Rekonstrukce bude zahrnovat stavební úpravy interiérů včetně změny dispozice sociálních zařízení podle požadavků hygieny, odvlhčení prostorů v přízemí směrem do ulice, opravu krovu a výměnu střešního pláště a obnovu fasád včetně výplní otvorů. Revitalizace nivy řeky Jizery V měsíci lednu práce na revitalizaci pokračovaly poskromnu. Začátkem měsíce čerpala firma HOCHTIEF CZ celozávodní dovolenou, následně probíhala několik dní těžba sedimentu. Následně prošla městem Benátky nad Jizerou povodeň. I. stupeň povodňové aktivity zasáhl i staveniště a práce byly tedy opět přerušeny. Na konci měsíce probíhaly udržovací práce na objízdné komunikaci. Práce se opět naplno rozběhnou začátkem měsíce února. Budova č. p hotel Venezia zateplení a výměna oken Zhotovitel: firma ZETA Benátky s. r. o. Koncem měsíce ledna byla zahájena montáž nových oken a dveří v nižší části budovy (po rekonstrukci vnitřních prostor budoucí školky). Budova č. p hotel Venezia rekonstrukce vnitřních prostor restaurace a školka Zhotovitel: firma RONELI SE, Praha 5 Ve výběrovém řízení na rekonstrukci vnitřních prostor uspěla firma RONELI SE, Praha 5. V prvním týdnu měsíce února byla zahájena přestavba vnitřních prostor přízemí multifunkčního centra. Po ukončení rekonstrukce se bude v nižší části budovy nacházet školka (2 třídy) a v hlavní části budovy bude otevřena zrekonstruovaná restaurace s kuchyní a salónky. Rekonstrukce ulice Františka Adámka Zhotovitel: firma ZETA Benátky s. r. o. V průběhu měsíce února proběhne koordinační schůzka majitelů nemovitostí, investora (město Benátky nad Jizerou) se zhotovitelem firmou ZETA Benátky s. r. o. a společností Vodovody a kanalizace k termínu zahájení a harmonogramu výstavby. Předmětem rekonstrukce budou komunikace pro pěší a automobilovou dopravu, vybudování fungujícího odvodnění (nová dešťová kanalizace), veřejné osvětlení a rozhlas. Rekonstrukce ulice Dr. Nováka Zhotovitel: firma H-Intes s. r. o. Mladá Boleslav Ve výběrovém řízení uspěla firma H-Intes s. r. o. Mladá Boleslav. V průběhu měsíce února proběhne koordinační schůzka majitelů nemovitostí ulice Dr. Nováka s investorem (město Benátky nad Jizerou), se zhotovitelem (firmou H-Intes s. r. o. Mladá Boleslav) a společností Vodovody a kanalizace a. s. Mladá Boleslav. Předmětem rekonstrukce bude obnova vodovodního řadu včetně přípojek, komunikace pro pěší a automobilovou dopravu, vybudování fungujícího odvodnění komunikace, veřejné osvětlení a rozhlas. Vybráno z prvního usnesení Rady města Rada města Benátky nad Jizerou vyslovila souhlas s návrhem Komise místního hospodářství, podnikání a životního prostředí na pronájem pozemku p. č v k. ú. Kbel občanskému sdružení Benátky sobě, za účelem realizace projektu Rodiště s tím, že celý projekt bude kompletně financován OS Benátky sobě po celou dobu životnosti stromů a bude respektována ochrana osobních údajů (souhlasilo 7 přítomných radních). Oznámení o změně cen vodného a stočného v akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav pro rok 2015 Vážení odběratelé, dovolujeme si vám oznámit, že představenstvo akciové společnosti na svém zasedání dne schválilo ceny vodného a stočného pro obyvatelstvo i ostatní odběratele pro rok 2015 v následující výši: cena /1 m3 Kč bez DPH Kč včetně DPH 15% pitná voda 39,50 45,43 odkanalizovaná voda 36,00 41,40 Navýšení cen vodného i stočného je pro rok 2015 zásadně ovlivněno přísnými podmínkami při získání dotací ve výši cca 700 milionů Kč z Evropské unie a SFŽP ČR na realizované projekty: Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod I. a Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II. v celkové hodnotě obou realizovaných projektů za miliardy Kč. Jako příjemce dotace z EU a na základě smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR o poskytnutí dotace jsme povinni dodržovat velmi přísná pravidla, mezi něž patří zejména stano- Zpravodaj Benátecka 2

3 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE vení výše cen vodného a stočného v souladu s finanční analýzou a tím zajištění udržitelnosti celého systému. Podmínka udržitelnosti celého systému je splněna tehdy, pokud výše ročních příjmů generovaných v rámci celé infrastruktury v průběhu 30 let od uvedení projektu do provozu dosáhne výše plných odpisů, a to za předpokladu nepřekročení hranice sociální únosnosti (sociálně únosná cena pro vodné a stočné na rok 2015 stanovená dle pravidel OPŽP pro Středočeský kraj včetně DPH činí 115,06 Kč/m3). Abychom dostáli výše uvedeným nekompromisním podmínkám, dochází pro r k navýšení ceny vodného o 8,37% a ceny stočného o 7,49%, průměrně tedy v součtu o 7,95%. Hlavní položkou, mající vliv na zvýšení ceny, je nárůst odpisů a dále tvorba zdrojů pro obnovu a případné rozšíření vodovodů a kanalizací tak, jak nám ukládají podmínky přijatelnosti EU. Cílem závazné finanční analýzy je nastavit takové ceny, aby společnost vytvářela finanční prostředky na reinvestice nového i stávajícího majetku a v budoucnu tak již nemusela znovu žádat o dotační prostředky. Schválené ceny jsou vypočteny na spodní možné hranici, která ještě zajišťuje soulad s finanční analýzou. V případě nedodržení souladu cen s finanční analýzou hrozí společnosti postih ve formě odejmutí dotace ve výši 20% - 100% ( tj. 70 mil. Kč 350 mil. Kč). Podrobné informace jsou uvedeny na U P O Z O R N Ě N Í Upozorňujeme naše čtenáře, že na webových stránkách našeho města mají možnost si prohlédnout ÚZEMNÍ PLÁN našeho města. Kulturní akce města Benátky nad Jizerou rok Novoroční ohňostroj, dne 1. ledna 2014 od 19:00 hodin na nádvoří zámku Koncert KPU: Graffovo kvarteto, 28. ledna 2014 od 19:30 hodin v malém sále Záložny Koncert skupiny NEZMAŘI, 10. února 2014 od 19:00 hodin v sále Záložna Koncert KPU: Lenka Torgersen, 11. února 2014 od 19:30 hodin v Modlitebně Církve bratrské 20. Ples města, 15. února 2014 od 20:00 hodin v sále Záložna Masopust (ve spolupráci s Klubem dětí a mládeže), dne 1. března 2014 od 15:00 průvod městem zámecké nádvoří Koncert KPU: Až do dna! (barokní pijácké písně), dne 4. března 2014 od 19:30 hodin v Modlitebně Církve bratrské Setkání se seniory, dne 13. března 2014 od 15:00 hodin v sále Záložna Sportovec roku 2013 města Benátky nad Jizerou 9. ročník, dne 18. března 2014 od 18:00 hodin v nové sportovní hale při ZŠ Pražská Benátecký pohár 35. ročník, dne 29. března 2014 od 13:30 hodin v nové sportovní hale při ZŠ Pražská Pořad Náplast na všechny bolesti života, vystoupily Renata Drössler a Jana Šulcová, dne 2. dubna 2014 od 19:00 hodin v sále Záložna Divadelní festival ochotnických spolků z Benátek nad Jizerou, Hustopečí a Modry, dne dubna 2014 v sále Záložna Divadelní představení Tři bratři v nesnázích aneb podivná rodinka (divadelní společnost HÁTA), dne 23. dubna 2013 od 19:00 hodin v sále Záložna Koncert KPU: Kvarteto Apollon a klarinetista Tomáš Čistecký, 15. dubna 2014 od 19:00 hodin Prvomájový jarmark, dne 1. května 2014 od 9:00 do 14:00 hodin na Husově náměstí Koncert KPU: Orchestr Dvořákova kraje, 6. května 2014 od 19:30 hodin ve společenském sále Záložna Benátecký hrozen 10. ročník, dne 31. května 2014 od 18:00 hodin v zámeckých sklepeních Dětský den (ve spolupráci s Klubem dětí a mládeže a Správy městských lesů), dne 1. června 2014 od 14:00 do 18:00 hodin v areálu zámku La Bárka živá galerie pod širým nebem 2. ročník (ve spolupráci s o.s. Kulturní Benátky), dne 7. června 2014 na Husově náměstí Setkání se seniory, dne 19. červen 2014 od 15:00 hodin v sále Záložna Koncert KPU: Česká dechová harmonie, dne 17. června 2014 od 19:30 hodin na nádvoří zámku Ortskernfest 32. ročník, dne 14. srpna 18. srpna 2014 ve městě Rossdorf, Německo Kinematograf Bratří Čadíků 4. ročník, dne srpna 2014 vždy od 21:00 hodin na Husově náměstí Zámecké slavnosti 11. ročník, dne 30. srpna 2014 od 14:30 hodin na nádvoří zámku Koncert KPU: Dechový soubor a Aleš Bárta, dne 9. září 2014 od 19:30 ve výstavní síni muzea Setkání se seniory, 18. září 2014 od 15:00 hodin v sále Záložna 4. Posezení s burčákem a slavnostní otevření Expozice Jiřího Krohy a Výstavní síně, 27. září 2014 od 15:00 v areálu zámku Koncert KPU: Bennewitzovo kvarteto, dne 7. října 2014 od 19:30 hodin ve výstavní síni muzea Městský kamerový dohlížecí systém Statistika všech událostí zaznamenaných za období od do Benátky filmových amatérů 53. ročník, dne 31. října 1. listopadu 2014 od 15:00 a od 9:00 hodin v sále Záložna Svatohubertská mše, dne 8. listopadu 2014 od 14:00 hodin v Chrámu Nanebevzetí Panny Marie Koncert k 17. listopadu: Miroslav Sekera (klavír), Jiří Vodička (housle), Petr Nouzovský (violoncello), dne 17. listopadu od 19:00 v malém sále Záložny Koncert KPU: Helena Zemanová barokní housle, dne 25. listopadu od 19:30 v malém sále Záložny Setkání se seniory, 4. prosince 2014 od 15:00 hodin v sále Záložna Zahájení Benáteckého Adventu s rozsvícením vánočního stromu 3. ročník (ve spolupráci se Správou městských lesů a Baziliškem Benátským), dne 30. listopadu od 14:30 hodin na Husově náměstí Divadelní představení Blázinec v 1. poschodí, dne 1. prosince od 19:30 v malém sále Záložny Správa sportovních zařízení Veřejné bruslení únor Den Datum Hod. neděle :00 14:30 sobota :30 18:00 neděle :00 15:30 pondělí :00 14:30 úterý :00 14:30 středa :00 14:30 čtvrtek :00 14:30 pátek :00 14:30 sobota :00 14:30 neděle ODPADÁ sobota :30 18:00 neděle :00 14:30 sobota :00 15:30 neděle :30 15:00 U P O Z O R N Ě N Í Magistrát města Mladá Boleslav oznamuje, že od ledna 2015 již není na Městském úřadu Benátky nad Jizerou k dispozici sociální pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí. Od tohoto data se obracejte přímo na oddělení sociálně právní ochrany dětí v Mladé Boleslavi. statistika / měsíc celkem dopravní nehody dopravní přestupky spolupráce s Policií ČR volné pobíhání psů veřejné pohoršení znečištění veř. prostranství trestné činy závady na komunikacích celkem událostí Provozní doba: od 18:00-06:00 hodin; od 22:00-06:00 hodin; od 18:00-06:00 hodin Zpracoval: M. Mařík, tajemník MěÚ Fotografie na této dvoustraně a titulní straně: František Stýblo, Městský úřad Benátky n. J., emje, ZŠ Husovo náměstí 3 9. února 2015

4 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ / ZŠ PRAŽSKÁ ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ Školní kolo Matematické olympiády - 5. ročník V letošním roce se školního kola účastnilo 8 žáků pátého ročníku. Řešili ve svém volném čase 6 zajímavých logických úloh, které výborně vyřešili : Denis Jandl 5. A 6 úloh Vojtěch Kala 5. A 6 úloh Jakub Vydra 5. A 6 úloh Eliška Beranová 5. B 6 úloh Jan Škoda 5. A 5 úloh Viktor Kazda 5. B 4 úlohy Petr Thoss 5. A 2 úlohy Šimon Kresta 5. A 1 úlohu V okresním kole v Mladé Boleslavi budou naši školu reprezentovat ti, kteří správně spočítali 4 a více úloh. Všichni si zaslouží velkou pochvalu a postupujícím budeme držet palce, aby uspěli mezi ostatními matematiky z celého regionu. Mgr. Blanka Šlapáková Komiks a komix Dne jsme byli na besedě o komiksu v multimediální učebně. Tam na nás čekaly dvě paní. První z nich se jmenovala Klára Smolíková, druhá Veronika Krištofová. Klára Smolíková je spisovatelka a scénáristka, Veronika galeristka a malířka. Klára píše komiksy, ale i knihy. Jejím nejznámějším komiksem je Viktorka. Z besedy jsme se dozvěděli spoustu zajímavého. Například, že ten kdo píše komiks, není komiksák, ale scénárista. Zjistili jsme, že první komiks vznikl let před naším letopočtem. S komiksem jsme se dříve mohli setkat také v kostelech. Nebyly v časopisech, ale na obrazech. Obrazy neobsahovaly bubliny, ale tzv. mluvící pásky a byly napsány v latině. První komiksy, jak je známe dnes, se poprvé objevily v Americe. Vznikly proto, aby se lidé, kteří se sem přestěhovali z Evropy, mohli dozvědět, co se děje ve světě. Prvním takovým komiksem byl Žlutý kluk. Také jsme se dozvěděli, že existuje komiks i komix. Komiks je určen dětem a komix dospělým. V průběhu jsme si sehráli pár scének a dostali jsme i pracovní listy, na kterých jsme si mohli dotvořit komiks podle vlastní fantazie. Bylo to velmi pěkné a zábavné. Petr Thoss, Lukáš Růžek, Šimon Kresta, 5. A adaptaci nejistého prvňáčka, či naopak další studijní směřování žáka vycházejícího z devátého ročníku. Pedagogové mohou využít spolupráci s psycholožkou při hledání optimálních metod práce především s integrovanými dětmi. Poptávka po jejích službách si vynutila navýšení úvazku na 3 dny v týdnu. V současné době je místo psychologa finančně zajištěno díky zapojení školy do Rozvojového programu MŠMT na podporu školních psychologů. V rámci tohoto programu se již ZŠ na Husově náměstí stala v září loňského roku hostitelem krajského metodického setkání školních specialistů (psychologů a speciálních pedagogů). Pozice školní psycholožky je plnohodnotnou součástí vzdělávacího procesu poskytovaného školou. Mgr. Blanka Zemanová Školníček 2015 Tradiční Školníček se letos uskutečnil 14. ledna 2015 Ve středu proběhla už tradiční akce Školníček. Přede dveřmi čekalo plno nedočkavých dětí s rodiči. Předškoláci si přišli prohlédnout školu a zasoutěžit si. Vyzkoušeli si obratnost, zpěv, poskládali puzzle a pohráli si s interaktivní tabulí. Za splnění úloh si zasloužili drobný dárek. Snad se jim u nás líbilo a školy se nebudou bát! Ondra Kuna, 4. A ZŠ PRAŽSKÁ Maškarní karneval na ledě Na pátek připadl termín tradičního ledového šílenství. Žáci druhého stupně doslova obšancovali svými maskami zimní stadion. S úderem tradiční úvodní písně z populárních Chalupářů začal maškarní rej. Bruslařské ekvilibristiky provázely průvodní soutěže (štafety, přetahování lanem, slalom, fotbal na ledě ). Nejúspěšnějším týmem ve všech soutěžích byli bezdomovci, zdárně jim sekundovali chlapci a děvčata ze šestek. Závěrečné defilé masek, kterých se mimochodem sešlo nad 150!!!, bylo vyústěním krásného dopoledne. Většina masek si odnesla sladkosti za jejich přípravu. Celým karnevalem hudebně doprovázel D. J. Máťa (Matěj Špalek), kterému děkuji za hudební výběr a doprovod. Mgr. Vladislav Nejedlý Komiks je určen dětem a komix dospělým Vlevo: Zimní stadion byl 19. prosince plný zajímavých maškarních masek Vpravo: Přetahovaná na ledě v prosincovém Maškarním karnevalu Na lednové besedě o komiksu jsme se dozvěděli spoustu zajímavého O služby školní psycholožky je velký zájem Již čtvrtým školním rokem naleznete v budově Základní školy na Husově náměstí v Benátkách nad Jizerou také pracovnu školní psycholožky. Mgr. Blanka Zemanová zde nabízí malým i větším žákům možnost svěřit se se svými trápeními, která jim působí učení, neshody se spolužáky či nejistá situace v domácím prostředí. Rodiče si zvykli, že škola v osobě psycholožky nabízí ještě další, nezávislý pohled na jejich dítě a že se na ni mohou obrátit ve chvíli, kdy potřebují s někým zkonzultovat Německá olympiáda okresní kolo Okresní kolo německé olympiády proběhlo v Mladé Boleslavi na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře. V 7:45 byla prezentace účastníků a celé to začalo v 8 hodin. Nejprve žáci dostali papíry s úkoly k poslechu. Po splnění následovala ústní část, kterou zahájil Vojtěch Hýbl. Tato část trvala téměř do jedné hodiny odpoledne, samozřejmě i s nějakými přestávkami a následovalo předání diplomů prvním třem nejlepším. V komisi, která nás hodnotila, byli tito učitelé: paní Hrdličková, paní Břoušková, paní Bíglová a pan Šerák. Olympiády v německém jazyce v okresním kole se účastnilo 12 žáků. Z naší školy se na prvním místě (díky obrovské motivaci našeho pana učitele Krále) umístil Vojtěch Hýbl, který postupuje do krajského kola na Kladno, a na druhém místě se umístila Tereza Stankeová. Tereza Stankeová, 9. B Zpravodaj Benátecka 4

5 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ PRAŽSKÁ / MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní kolo zeměpisné olympiády Ve čtvrtek 8. ledna čekalo na 52 přihlášených žáků školní kolo zeměpisné olympiády. Žáci 2. stupně jsou rozděleni do tří kategorií A (6. r.), B (7. r.) a C ( r.). Všechny kategorie musely zvládnout dvě části s atlasem a bez atlasu. Body z obou částí byly sečteny a vzniklo následující pořadí. A - 6. ročník: 1. Dobroruková Barbora 2. Urbanová Anna 3. Horáková Lucie B - 7. ročník: 1. Šestáková Klára 2. Čapek Libor 3. Hrušková Veronika C ročník: 1. Vohánka Dominik 2. Šimek Ondřej 3. Kosina Radek Všem účastníkům děkuji za účast a předvedené výsledky. Nejlepším gratuluji a přeji hodně štěstí v okresním kole Gymnázium Josefa Pekaře Mladá Boleslav. Mgr. Vladislav Nejedlý Vánoční keramická dílna Výsledek práce v keramické dílně andílci a svícínky (Napsáno v prosinci 2014) V letošním roce jsme v předvánočním čase navštívili keramickou dílnu, postupně se zde vystřídala všechna tři oddělení. Pro většinu dětí to bylo poprvé, co pracovaly s hlínou a také většina dětí zjistila, že máme ve škole keramickou dílnu. Po seznámení se s dílnou a pravidly chování, jsme se mohli s chutí pustit do práce. Na konci dvouhodinové usilovné práce byly hotové výsledky, buď v podobě andílků, nebo svícínků. Děti doma neřekly, co v keramické dílně vyráběly, protože to mělo být překvapení, které si pro ně na Vánoce připravily. Všem se v keramické dílně líbilo a projevila se zde jejich kreativita a radost z práce. Vychovatelky ŠD Vánoční besídka v 1. A Ve středu se uskutečnila v naší třídě vánoční besídka. I přestože před Vánocemi hodně dětí marodilo, podařilo se nám připravit si program, kterým jsme chtěli ukázat rodičům, babičkám, dědečkům a sourozencům, co všechno jsme se ve škole již naučili a také jim tímto zpříjemnit předvánoční období. Děti se snažily a vystoupení se jim velmi povedlo. Musím poděkovat děvčatům z 9. B, Terce Urbanové, Katce Matějkové a Terezce Stankeové, která mi pomohla s přípravou a organizací. V rámci této akce se též uskutečnila charitativní sbírka na nákup krmiva pro opuštěné pejsky v útulku pana Bendla v Okrouhlíku. Tímto děkujeme všem, kteří přispěli. V hodnotě Kč bylo krmivo zakoupeno a v nejbližší době bylo útulku předáno. Za žáky 1. A Mgr. Michaela Teplá se slušným náskokem soutěž vyhráli. Ze 100 bodů získala Kateřina Havlová (9. B) 87 a obsadila tak vynikající 1. místo, Radek Kosina (8. B) s 82 body skončil druhý. Oběma gratulujeme a přejeme hodně štěstí v březnu na kraji. J. Fröhlich, M. Král Lyžařský výcvik v Rokytnici Dne až byla 7. A a B na lyžařském výcviku v Rokytnici nad Jizerou. Byli jsme rozděleni do tří skupin podle zdatnosti na sjezdových lyžích. Třetí den si první i druhá skupina vyzkoušela běžky, byla to zábava. Ve středu nás čekal odpočinkový den. Šli jsme do Rokytnice, kde jsme si mohli něco nakoupit. Zpátky nás kousek odvezl skibus, ale do kopce jsme museli pěšky. Některým dal tento výšlap pěkně zabrat. Předposlední den se konaly dopoledne závody ve slalomu a odpoledne proběhla zábavná štafeta (sjezdové lyžování, běžky a jízda na pytli).všichni dostali za snahu odměnu. Poslední den jsme si ráno zabalili a jeli zpátky do Benátek. Lyžák se všem moc líbil. Libor Čapek a Zuzana Kofroňová, 7. A Letošní lyžařský výcvik v Rokytnici se všem moc líbil Vánoční besídka Jak se již stalo tradicí, tak v čase předvánočním se v každém oddělení školní družiny dělá besídka s předáváním drobných dárků, jinak tomu nebylo ani o Vánocích loňského roku. Besídka se ve všech třech odděleních uskutečnila V první části si děti rozdaly dárky mezi sebou a v té druhé části děti dostaly nové dárky do družiny a na poslední část se těšili všichni nejvíce, neboť se pustili do cukroví a do hraní s novými hračkami. Nikomu se nechtělo domů a nejradši by si s dárky hráli dál. Všechny děti měly velikánskou radost a oči jim zářily štěstím. Vychovatelky ŠD Vánoční besídka se vydařila ve všech odděleních Školní družiny Na vánoční besídce se dětem z 1. A vystoupení opravdu povedlo Dějepisná olympiáda okresní kolo Dne proběhlo v Mladé Boleslavi okresní kolo dějepisné olympiády se zaměřením na válečné konflikty období středověku a novověku. V konkurenci 19 žáků se naši reprezentanti neztratili, ba naopak Mateřská škola Jaký byl Ples dětí 2015 Vážení návštěvníci plesu i vy, kteří jste zaváhali, rádi bychom vám přiblížili atmosféru letošního ročníku Plesu dětí 2015, který byl organizován pro děti i dospělé občanským sdružením Rodičů a přátel při Mateřské škole Benátky nad Jizerou. Tradiční začátek v 16 hod. byl obohacen o přítomnost pana starosty Jaroslava Krále, který pronesl společně s naší skvělou čarodějnou uvaděčkou Naďou Petrů pár slov na uvítání a popřál nám všem příjemnou zábavu. Celé odpoledne se neslo v duchu kouzel a zaklínadel, díky nimž jsme si vždy vyčarovali vystupující z řad dětí, ale i dospělých. O bohatý pohybový zážitek se nám postarala Jana Vraná - Fit Club Milbe - se svými tanečnicemi zumby. Jejich vystoupení se zalíbilo všem účastníkům a vyzkoušeli si tak zumbu, jak se patří. Stejně tak mažoretky Kbelská Koťata a děti z MŠ Jizerka společně s paní ředitelkou mateřské školy Janou Pucandlovou rozproudily krev našim nejmenším. Fotografie na této dvoustraně: ZŠ Husovo náměstí, ZŠ Pražská 5 9. února 2015

6 MATEŘSKÁ ŠKOLA O profesionální ukázku společenských tanců se postarali naši oblíbení spolupracovníci Tomáš Hoření s partnerkou Nikol Štýsovou. Letošní novinkou byla skupina historického šermu Artus Bohemia, která předvedla ukázku boje zblízka s historickými zbraněmi a jejichž tanečnice ukázaly a děti naučily dobové tance. Děti si také mohly vyzkoušet tíhu rytířské zbroje a sledovat obtížnost vyzbrojení se. S následným odzbrojením už pomáhaly zkušeně i maminky. K Plesu také patří soutěže, těch bylo pro děti i dospělé přichystáno hned několik a všichni soutěžící se dočkali sladkých odměn. Pro děti, které se účastnily loňského ročníku, nebyly překvapením drumbeny - multifunkční nábytek a také hudební nástroj, který používaly jako taburety na sezení, ale také jako stolky a prolézačky. V průběhu odpoledne byly všechny děti obdarovány výhrami z tomboly. Drobných, ale i hodnotných darů se letos sešlo velké množství (sladké dorty, vstupy do Centrum Jungle, vstupy na dětský jumping, výtvarné potřeby atd). Všichni sponzoři, kteří se podíleli na akci, jsou uvedeni na konci tohoto článku. Velmi za jejich podporu děkujeme. Uskutečněná Afterparty pro rodiče se nesla zejména v duchu tanců a zpěvu, děkujeme všem, kteří zůstali. Prodloužili jsme si tak smíchy život o několik let! Děkujeme všem za vytvoření skvělé atmosféry a hladký průběh. Veškeré organizování a zajišťování kompletnosti akce je vždy velmi náročnou činností a spokojené, usměvavé tváře rodičů, ale zejména dětí, jsou nám vždy satisfakcí za několik probdělých nocí! Budete-li mít chuť pomoci nám s organizací dalšího ročníku Plesu dětí a přispět tak třeba ke zlepšení drobných organizačních zádrhelů, budeme moc rádi. Stejně tak přivítáme nové členy a členky ochotné zapojit se do činnosti spolku. Podrobnosti o činnosti a kontakt na nás najdete na -rodice.estranky.cz. Jsme rádi, že jste byli s námi na letošním Plese dětí, věříme, že jste si jej příjemně, spolu se svými dětmi, užili a těšíme se opět na viděnou. Radka Jakimczuk předsedkyně sdružení Fotografie můžete zhlédnout na následujících odkazech: https://www.facebook.com/pages/soawe-photo/ ?sk=photos_stream Na konec hodnocení bych ráda jmenovitě poděkovala členkám O. s. Rodičů a přátel, které se podílely na organizaci Plesu dětí, výzdobě, tombole, občerstvení, rezervaci a tisku vstupenek, šatně: Naďa Petrů, Milica Michlová, Blanka Starčevičová, Lenka Petrlíková Mašková, Monika Zemancová, Andrea Kania, Jaroslava Foppová, Viktoriya Janžová, Tereza Zohornová, dále dobrovolníkům: Petra Hegrová, mažoretky Kbelské Kočky, Anna Holanová, Radek Jakimczuk, Marek Čečetka, Eliška Pekařová. Naše velké poděkování patří také sponzorům a spolupracujícím: rodiče dětí a učitelky z MŠ Benátky nad Jizerou, Květinka u Kolejí - Petra Hegrová, Papírnictví u Anky - Andrea Štorkánová, Merhautovo pekařství, Teta Drogerie - Hladíkovi, Centrum Jungle Benátky nad Jizerou, město Benátky nad Jizerou, RM Centrum Jiřice, Jana Kuklová Adámková - Jumping BnJ, Vinotéka Jana Košáková. Odkazy na vystupující a sponzory: cz, Radka Jakimczuk předsedkyně sdružení Beseda rodičů předškolních dětí s psycholožkou Cvičíme Jógu Duo Eden cvičené opičky Zima v mateřské škole V měsíci lednu proběhla na MŠ Poupátko beseda s psycholožkou Mgr. Ivanou Štefániakovou ze SPC Mladá Boleslav na téma školní zralost. Tato přednáška byla určena rodičům předškolních dětí ze všech školek. Na MŠ Pampeliška jsme zhlédli zajímavé představení DUO EDEN. Obdivovali jsme cvičené pejsky, opičky a dokonce i obrovské hady. Na Hroznýše královského si odvážní mohli sáhnout či si ho nechat položit na ruce. Méně stateční si pak alespoň ohmatali svlečenou hadí kůži. 17. ledna se konal Ples dětí v Kulturním sále Záložny v Benátkách nad Jizerou. Mateřské školy Pampeliška a Růženka navštívily Lego výstavu pořádanou Církví bratrskou v Benátkách. Samozřejmě ani v lednu jsme nezapomněli na vyrábění, cvičení, zpívání a další činnosti, které jsou běžnou náplní dne. Například: V MŠ Poupátko si děti postavily sněhuláka alespoň z papíru, v MŠ Jizerka se cvičila jóga a na MŠ Růženka se vyráběly tříkrálové koruny. V únoru nás čekají další zajímavé akce a to především karneval, tak se máme na co těšit. Kolektiv pedagogů MŠ Benátky nad Jizerou Duo Eden - cvičení pejsci Duo Eden hadí kůže Duo Eden hroznýš královský Zpravodaj Benátecka 6

7 Mateřské školy Pampeliška a Růženka navštívily Lego výstavu pořádanou Církví bratrskou v Benátkách Děti mohly na Lego výstavě vybírat při své tvorbě vybírat z téměř půl tuny kostek a Lego doplňků 7 9. února 2015 ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ se koná pouze na MŠ Jizerka Pavilon od 8:00-12:00 hod. od 8:00-12:00 hod. od 13:00-15:00 hod. Co k zápisu: občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněné formuláře: Čestné prohlášení, Žádost o přijetí dítěte Více informací najdete na Městské centrum komplexní péče Ohlédnutí za aktivizační činností v MěCKP v roce 2014 Aktivizační činnost v MěCKP je důležitou a nedílnou součástí života našich klientů. Cílem aktivizačních činností je co nejdéle udržet, případně zlepšit fyzický a psychický stav našich klientů. Pomáháme klientovi navazovat společenské vazby, umožňujeme kontakt s jinými lidmi, spolu s ním překonáváme různé bariéry. Nabídku těchto pravidelných aktivit zajišťuje aktivizační pracovník, který strukturuje aktivity v rámci celého týdne. Významnou a nepostradatelnou funkci v týmu představují pracovnice přímé péče, bez jejichž podpory by aktivity nemohly fungovat ku prospěchu klienta. Snažíme se o zvýšení a udržení individuální míry možné soběstačnosti u našich klientů. Aktivizace je v návaznosti na aktuální psychický a fyzický stav poskytována našemu klientovi individuálně nebo skupinově. Harmonogram aktivit v MěCKP je koncipován tak, aby každý klient měl možnost volby a zúčastnil se té aktivity, která je pro něho zajímavá. Někteří z klientů využívají nabídky v průběhu celého týdne, jiní se zúčastňují aktivity nepravidelně. V pondělí nabízíme klientům realizaci ve tvořivé dílně, která byla na podzim minulého roku vybudována v nových prostorách našeho zařízení. V minulosti jsme s klienty zaměřovali pouze na tvorbu keramických výrobků, dnes se snažíme kreativní činnost rozšířit i o jiné techniky, např. pletení, ubrouskovou techniku, výrobků z papíru, či jiných materiálů, malování na kameny, výrobu přírodních svícnů atd. Úterní trénování paměti je od května realizováno v prostorách společenského sálu, a tak zde mají možnost pobývat i klienti denního stacionáře, které za tímto účelem dopravujeme do našeho zařízení. Odpolední promítání o přírodě, zvířatech, či jiných zajímavostech probíhá vždy na I. patře a klienti tak mají možnost celý den prožít ve společnosti ostatních klientů a popovídat si. Středa odpoledne je věnována spolupráci s dobrovolníky ze ZŠ Husovo náměstí. Spolupráci jsme nastartovali na jaře loňského roku, MATEŘSKÁ ŠKOLA / ZPRAVODAJSTVÍ prvními dobrovolníky byly děti z dnešní 9. třídy, kteří pomalu předávají pomyslnou štafetu dětem z 8. tříd. Čtvrteční odpoledne jsou věnována aktivitám, které jsou cíleny na klienty s poruchou paměti. Páteční odpolední cukrárna je již tradiční aktivitou, která si našla své oblíbené místo v programu pro naše klienty. V uplynulém roce se nám podařilo realizovat některé aktivity také ve spolupráci s Klubem seniorů Benátky nad Jizerou. Kromě pravidelných týdenních aktivit se klientům snažíme nabídnout i další rozptýlení v podobě různých přestavení, návštěv (dětí z MŠ, dětí z DD Krnsko, osobnosti z Benátek nad Jizerou). Výčet loňských aktivit, které jsme zdokumentovali, můžete zhlédnout na Realizace aktivizační činnosti nezávisí jen na aktivizačním pracovníkovi. Je nezbytná spolupráce a podpora celého týmu, který se v daný den na pracovišti vyskytuje. Pokud máte podporu vedení a ostatních kolegyň, máte z práce radost. Já to štěstí mám. Děkuji vám všem, milé kolegyně. Bc. Monika Megličová, DiS. Změny v MěCKP v roce 2014 Rok 2014 byl pro klienty Městského centra komplexní péče rokem náročným, byl ve znamení mnohých změn. První změna, která se udála hned prvního ledna 2014, byla změna ředitelky MěCKP. Do penze odešla oblíbená paní ředitelka Jaroslava Hlaváčková, která stála v čele MěCKP bezmála dvacet let. V následujících řádcích se pokusím shrnout další významné změny, kterými si klienti i zaměstnanci MěCKP v roce 2014 museli projít, některé z nich přivítali, na jiné bylo potřeba si zvyknout. Jednou z prvních významných změn bylo sloučení elektroměrů všech bytů klientů s elektroměrem MěCKP v prvním pololetí roku Následující platby za elektřinu jsou nově součástí platby za pobyt, jak vyplývá se zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Někteří klienti tento krok přivítali, jiným více vyhovoval individuální elektroměr, nutno však podotknout, že se s touto změnou sžili všichni rychle a bez problémů. Celá tato administrativně, technicky i organizačně náročná akce díky přístupu klientů, zaměstnanců MěCKP i pracovníků dodavatelské firmy v čele s panem Milanem Davídkem, proběhla bez problémů a všichni zúčastnění si za to zaslouží obrovský dík. Další investiční akcí bylo vybudování tří nových lůžek Odlehčovacích služeb s hygienickým zázemím a kuchyňským koutem ve třetím patře budovy MěCKP, došlo tím k navýšení kapacity Odlehčovacích služeb na deset lůžek. I tato větší akce, spojená se stavebními pracemi, proběhla bez komplikací. Firma pana Roudnického odvedla perfektní práci a klienti i zaměstnanci si opět zaslouží pochvalu za trpělivost a spolupráci. Změna, která se dotkla všech klientů i zaměstnanců MěCKP, spočívala v přemístění prádelny MěCKP, resp. zahájení praní prádla v Městské prádelně v průběhu léta I zde se, naštěstí, nevyskytly žádné komplikace, nebyly přijaty žádné stížnosti na kvalitu či jiné aspekty praní. Městská prádelna se navíc od stala součástí MěCKP. Zde si velký dík zaslouží zejména pracovnice prádelny paní Jíchová a paní Černíková, dále paní Judová, která zajišťuje precizní sběr a odvoz špinavého prádla i přiváží a roznáší prádlo vyprané. Prostory stávající prádelny, resp. žehlírny a sušáren, byly přestavěny. Nově zde byla vybudována keramická dílna, která nahradila prostory keramické dílny ve třetím patře, kam byly rozšířeny Odlehčovací služby. Další z místností byla vybavena jako šatna pro zaměstnance se sprchovým koutem a toaletou. Z poslední místnosti, bývalé žehlírny, se vybudovala a vybavila kancelář pro pečovatelky z terénu, kterým v průběhu roku přibyli klienti z okolních obcí z těch, se kterými MěCKP uzavřelo smlouvu, k dnešnímu dni je to městys Chotětov, obec Skorkov a obec Kochánky. Den otevřených dveří v MěCKP proběhl Fotografie na této dvoustraně: Mateřská škola města, MěCKP

8 ZPRAVODAJSTVÍ Významnou, radostnou a přínosnou skutečností se stalo navázání spolupráce s dobrovolníky ze ZŠ Husovo náměstí, kteří k nám v zimě 2014 přišli na exkursi a nabídli nám svou pomoc jako dobrovolníci. Tato nabídka pomoci se proměnila v perfektní spolupráci při pořádání pravidelných i příležitostných aktivit, o většině z nich jsme veřejnost prostřednictvím Zpravodaje informovali. Obrovský dík si zaslouží nejen děti, které nás obrovsky příjemně překvapily, ale v neposlední řadě také paní učitelka Ing. Pavla Zadáková, která činnost dobrovolníků ze ZŠ Husovo náměstí koordinuje a aktivizační pracovnice MěCKP paní Bc. Monika Megličová, DiS., která se zúčastňuje všech aktivit a podílí se na jejich přípravě i realizaci. Dalšími novinkami bylo například zavedení nové funkce vrchní sestry, ta byla svěřena svědomité, obětavé a zkušené sestřičce paní Janě Březinové, která se v této funkci perfektně osvědčila. V průběhu roku jsme také se sociální pracovnicí paní Alenou Polákovou provedly revizi adekvátnosti a výše příspěvků na péči u klientů MěCKP, u většiny jsme zjistily potřebu podání nové žádosti, či žádosti o navýšení stávajícího příspěvku, byly jsme úspěšné, tato revize přinesla nemalé finanční prostředky do rozpočtu MěCKP, paní Aleně Polákové patří velký dík za perfektní spolupráci. V únoru roku 2014 Rada města schválila nové sazebníky Odlehčovacích služeb v souladu se zákonem o sociálních službách a související vyhláškou 505/2006 Sb., došlo zde k adekvátnímu navýšení plateb za poskytování této služby, a i tento krok přinesl MěCKP vyšší příjmy a pomohl tak organizaci stát se více nezávislou na cizích zdrojích. Mezi další akce roku 2014 patří například vymalování celého přízemí MěCKP. Dále zavedení supervize pro zaměstnance MěCKP, zejména z důvodu prevence syndromu vyhoření a podpory v jejich náročné práci. Zjišťovali jsme také například možnost požádat o prostředky z programu MPSV Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb, MěCKP navštívil na naše pozvání p. Ing. Vojnar z MPSV, poradil jak postupovat, nyní pracuje pan architekt Foit na projektu, v průběhu roku 2015 by měla být žádost podána. Od také již nějaké změny proběhly, zejména jde o rozšíření týmu a služeb MěCKP o Městskou prádelnu, dále pak přijetí dvou nových pracovnic do týmu MěCKP, konkrétně všeobecné sestry paní Evy Perinové a pracovnice v sociálních službách slečny Nikoly Stejskalové. Paní Bc. Monice Megličové byla změněna pracovní pozice, od pracuje na půl úvazku jako aktivizační pracovnice a na půl jako sociální pracovnice, přičemž se v této funkci střídá s paní Alenou Polákovou, která do MěCKP dochází 2 3x týdně z městského úřadu. A jaké má MěCKP plány a vize do roku 2015? Chtěli bychom pokračovat po cestě, na kterou jsme vykročili. Prohlubovat spolupráci s dobrovolníky ze ZŠ Husovo náměstí a navázat spolupráci s dalším ročníkem, osmáci nám ještě nějaký čas zůstanou, ale naši milí deváťáci se nám již na podzim rozprchnou do světa na střední školy a tak budeme rádi, když štafetu převezmou zase další děti, všechny zájemce z řad dětí zveme k nám na nezávaznou exkursi. Také bychom rádi navázali na stávající spolupráci s Dětským domovem v Krnsku a psím útulkem v Lysé nad Labem. Změna, která je v jednání a bude realizována zřejmě ještě v průběhu prvního čtvrtletí roku 2015, je zajištění celodenního stravování pro klienty MěCKP dovozem stravy ze sousedního Domova U Anežky. Zde patří velký dík panu starostovi Jaroslavu Královi a paní ředitelce Domova U Anežky Ing. Ludmile Bulířové, kteří nám vyšli maximálně vstříc a udělali vše pro to, aby naše poptávka po celodenním zajištění vyvážené stravy pro naše klienty mohla být uspokojena, v tuto chvíli je celá záležitost ještě v jednání. O proběhlých i plánovaných akcích MěCKP v roce 2015 budeme čtenáře Zpravodaje rádi průběžně informovat, v rámci akce Týden sociálních služeb chystáme na podzim opět Den otevřených dveří, budeme moc rádi, najde-li k nám cestu široká veřejnost a budeme-li moci o nabídce našich služeb informovat občany Benátek nad Jizerou osobně u nás v Městském centru. Závěrem svého příspěvku chci upřímně poděkovat všem klientům a zaměstnancům MěCKP i představitelům města Benátky za jejich trpělivost, pomoc a podporu, kterou mi po celý můj první rok ve funkci ředitelky poskytovali. Velmi si této podpory vážím a věřím, že společnými silami udržíme MěCKP dobré jméno a vysoký standard poskytovaných služeb. Bc. Emilie Kalová, ředitelka MěCKP plyšové hračky zabalily a odvezly do Afriky. Celá sbírka putovala do východoafrického státu Uganda. V tomto státě s určitou pravidelností působím a pracuji, a společně se svojí kamarádkou, slovenskou lékařkou, jsem založila organizaci Shalom for Uganda (pozn.: slovo Shalom pochází z hebrejštiny a znamená mír, pokoj, blahobyt). Jedním z hlavních cílů této organizace je poskytování zdravotně-sociální péče a paliativní medicíny. Pokračování a návaznost se zajišťuje prostřednictvím studentů zdravotnických oborů z České republiky a Slovenské republiky, kteří v době prázdnin pomáhají organizaci a také získávají potřebnou praxi. Sbírka z Benátek nad Jizerou docestovala do vesnice Nyakyera, která se nachází v odlehlém a hornatém kraji na hranicích se Rwandou. Zde sídlí nejen organizace Shalom for Uganda, ale je zde i škola, se kterou organizace spolupracuje, a ve které byla tato sbírka předána. Předání samotné se uskutečnilo v rámci druhého ročníku sportovních her, které organizace Shalom for Uganda každý rok ve škole pořádá. Společně s učitelským sborem se připraví sportovní den, skoro pro 600 žáků. Na závěr odměnou pro každého žáka je plyšová hračka a pro větší chlapce kšiltovka nebo batoh (pozn. autora, taktéž dovezené z ČR v rámci sbírky. Barevné kšiltovky s jakýmkoliv logem jsou velmi populární mezi místními chlapci). Afrika mnohé návštěvníky často překvapí. I když čtete cestopisy, máte informace o Africe, nicméně realita je stejně jiná, pro nás Evropany někdy těžko představitelná. Potýkali jsme se ze začátku s mnoha nesnázemi, od naprosto odlišné mentality, jazyka a kultury místních lidí, až po odlišné lékařské diagnostické možnosti, odlišná onemocnění. Místní lidé si na nás postupně zvykali, začali nás považovat za přátele. Několikrát jsme byli pozváni i na africkou svatbu, křtiny, rodinnou oslavu i pohřeb. Zaujal mě často odlišný pohled na život a problémy s ním spojené. Ať již téma smrt a umírání, pohled na vztahy v rodině a vztahy ve vesnici mezi lidmi. Z místních lidí je cítit optimismus, chuť do života. I když jim není vždy nejlépe, i přes neskutečnou chudobu na otázku jak se máš?/agandi/ odpoví skoro vždy, že skvěle /ni ma rudgi/. V Africe jsem si uvědomila, že spokojenost v životě se často nepojí ani s majetkem, ani s penězi či dostatkem jídla nebo společenským postavením či úspěchem. Tak velký smysl pro život v rodině a komunitě jsem ještě neviděla. Když jsem jim popisovala, co je u nás zařízení typu, Domov pro seniory nebo Dětský domov, smáli se a nevěřili, že něco takového máme v Evropě. Jeden kněz mi odpověděl: Tak máte vodu, elektřinu, auta, jídlo, ale staré lidi a děti odkládáte pryč, to je divné. Dalším tématem je pomoc mezi sebou navzájem, např. když někdo nemá na chleba, nestydí se říct např. sousedovi. Vztahy mezi lidmi jsou na hezké úrovni bez pomlouvání. A na závěr bych zemi krátce geograficky přiblížila. Uganda se nachází v rovníkové Africe, rozlohou se řadí spíše k menším státům. S počtem obyvatel 33,4 milionů a ročním přírůstkem 3,2 mil. obyvatel má jednu z největších populačních expanzí na světě. Důsledkem toho je chudoba a hlad mnoha obyvatel. Úředním jazykem je angličtina, ale většina lidí hovoří více jak padesáti kmenovými jazyky, vycházejícími původem ze svahilštiny. Průměrný věk je 15 let, průměrná délka dožití mužů je 52 let, žen 54 let. Největšími zdravotními problémy jsou malárie, HIV/AIDS, břišní tyfus, brucela a ostatní infekční onemocnění. Hlavními zemědělskými produkty a potravinami zde jsou banány matooke, káva, čaj, maniok, kukuřice a zajímavostí jsou rozsáhlé plantáže vanilky. Nachází se zde několik národních parků se zvířaty (sloni, nosorožci, lvi, hroši, zebry, atd.). Zajímavostí také je, že se v Ugandě nacházejí na nejvyšších horách i ledovce. Winston Churchill nazval Ugandu perlou Afriky. PhDr. Monika Nová, Ph.D. zakladatelka organizace Shalom for Uganda a vysokoškolská vyučující na Univerzitě Karlově Klub seniorů Sbírka Klubu seniorů Benátky nad Jizerou potěšila v rovníkové Africe O prázdninách a v závěru loňského roku, byla předána sbírka plyšáků, kšiltovek a batohů od seniorů z Klubu seniorů z Benátek nad Jizerou až v daleké rovníkové Africe. Klub seniorů vede paní Růžena Dibitanzlová, která se ujala role koordinátorky sbírky a vše připravila tak, aby se jen Zpravodaj Benátecka 8

9 ZPRAVODAJSTVÍ Filip. Po večerech nás čekají hry, soutěže a aktivní odpočinek. Bereme všechny lyžaře a snowboarďáky ve věku 9-20 let. Přihlášky on-line na webu DDM v sekci tábory ve školním roce, pracoviště KDM Benátky nad Jizerou. Cena All incslusive včetně dopravy z Mladé Boleslavi, Benátek nad Jizerou a permanentky na vlek je Kč. Úterý :00-18:30 Recy-šperky Vyšňořte se šperkem z materiálu, ze kterého byste to nečekali. Budeme tvořit brož, náušnice a přívěsek. Určeno pro všechny věkové kategorie. Cena: jeden kus za 50 Kč Sobota :00-17:00 Masopustní veselice I letos vás zveme do tradičního masopustního průvodu. Sraz maškar je ve 14:45 hodin Na Burse. Odtud průvod v 15:00 hodin zamíří na zámecké nádvoří, kde už na vás bude čekat tradiční svatba naruby zvaná Šedívek. Po celou dobu akce si také budete moci zakoupit tombolu s opravdu hodnotnými cenami. Tak neváhejte a přijďte se s námi veselit! Připravujeme - březen 2015 Úterý :00-19:00 Keramická dílna pro veřejnost Vyrábění z keramické hlíny pro zájemce všech věkových kategorií. Výrobky se budou glazovat 24. března Cena: dospělí 150 Kč, děti 80 Kč Program v Klubu seniorů Únor 2015 Úterý Cvičení Středa Ruční práce Čtvrtek Česko pro pamětníky Úterý Jarní prázdniny Čtvrtek Jarní prázdniny Úterý Cvičení Středa Ruční práce Čtvrtek Hrátky s pamětí Úterý Cvičení Středa Ruční práce Čtvrtek Hrajeme si Úterní svoz do Klubu seniorů hlaste do podatelny MěÚ den předem do 16 hodin na tel. č Růžena Dibitanzlová Klub dětí a mládeže Program - únor 2015 Mgr. Eliška Simandlová, Karolina Winterlingová, tel ; Úterý :00-19:00 Keramická dílna pro veřejnost Vyrábění z keramické hlíny pro zájemce všech věkových kategorií. Výrobky se budou glazovat 17. února Cena: dospělí 150 Kč, děti 80 Kč Pondělí pátek Jarňáky na horách Chcete si o jarních prázdninách zalyžovat či zasnowboardovat? Pojeďte s námi na chatu U Potůčku ve Smržovce. Jezdit budeme ve skiareálu Knihovna Czech POINT v Informačním středisku Czech POINT v Informačním středisku v areálu zámku funguje téměř 8 let, za tu dobu již využilo tyto služby několik tisíců zájemců. Za minulý rok bylo vydáno 562 výpisů, z toho 305 výpisů z katastru nemovitostí, 91 výpisů z rejstříku trestů, 41 výpisů z obchodního rejstříku. Přibylo autorizovaných konverzí dokumentů z listinné do elektronické podoby a naopak. Taktéž byl více využíván informační systém datových schránek. Czech Point zajišťuje výpisy z rejstříků trestů, katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, registru živnostenského podnikání, výpis z registru řidičů, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpis účastníků provozu modulu autovraků ISOH, výpis z insolvenčního rejstříku, datové schránky, autorizované konverze dokumentů, centrální úložiště ověřovacích doložek, úschovna systému Czech POINT. Neposkytujeme ověřování podpisů! Podpisy Vám ověří na matrice Městského úřadu Benátky nad Jizerou v 1. patře zámku anebo na České poště v Benátkách nad Jizerou I a II. Informační středisko Benátky nad Jizerou je otevřené každý všední den. Po, St 8:00-11:30,13:00-17:00, Út, Čt 9:00-11:30,13:00-16:00, Pá 8:00-11:30,13:00-16:00. STATISTIKA CZECH POINT ZA ROK 2014 KATASTR NEMOVITOSTÍ 305 ks REJSTŘÍK TRESTŮ 91 ks ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK 13 ks CENTRÁLNÍ REGISTR ŘIDIČŮ 19 ks KONVERZE DOKUMENTŮ 57 ks DATOVÉ SCHRÁNKY 16 ks OBCHODNÍ REJSTŘÍK 41 ks SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ 7 ks PRO ROZVOJ DÍTĚTE JE DŮLEŽITÉ ČÍST Z PAPÍRU, NE Z MONITORU Hodně lidí si v dnešní době myslí, že mít po ruce knihu je méně pohodlné než čtečku, tablet či jinou elektroniku, ze které se dá číst. Přitom pro rozvoj dětí a dospívajících je vhodnější čtení z papíru než nadměrné využívání elektronických zařízení. Lidé, kteří čtou z monitoru, si totiž prý pamatují až o třetinu méně než při četbě z tištěných médií. Čtení klasických knih rozvíjí mimo jiné slovní zásobu a představivost. Na tiskové konferenci Unie vydavatelů k zahájení osvětové kampaně zabývající se vhodným čtením to uvedli odborníci na neurologii a dětskou psychiatrii. "Časopis můžeme osahat, informace jsou oddělené stránkami, tudíž si je mozek umí lépe uspořádat a tím i zapamatovat. Je to tím, že mozek a tělo fungují společně a dohromady, nikoliv odděleně," uvedl Martin Jan Stránský, ředitel Polikliniky na Národní a primář Yale School of Medicine. Digitální média podle něj nabízejí plochá jednodimenzionální data. Výsledkem všeho je, že když vezmeme do rukou noviny, náš mozek má ke čtení odhodlanější přístup, vysvětlil. Fotografie na této dvoustraně: PhDr. Monika Nová, Ph.D února 2015

10 ZPRAVODAJSTVÍ Pozitivní účinky čtení z papíru, zejména u nejmladší populace, vidí také odbornice na psychiatrii z Thomayerovy nemocnice Martina Celecká. "Přes nejrůznější možnosti je čtení z papíru tím nejvhodnějším způsobem pro začínajícího čtenáře. Dítě se čtením z papíru neunaví tak rychle a snadněji dodržuje správnou vzdálenost očí od textu," uvedla. Děti si podle ní knihu opakovaně prohlížejí a domýšlejí příběh, čímž rozvíjejí svou fantazii. Navzdory nenahraditelnosti tradičního čtení je ale podle odborníků nutné i osvojení informačně-komunikačních technologií, proto je důležitá kombinace obou aktivit. Podle Celecké bezproblémoví uživatelé ve věkové skupině sedmi až osmnácti let tráví u těchto médií nejvýše jednu až tři hodiny denně, mladší školní děti maximálně hodinu. Z červencových výsledků průzkumu Českého národního panelu vyplývá, že téměř 30 procent dětí ve věku tří až šesti let používá mobilní telefon a 75 procent osobní počítač. Tištěná média jsou často nahrazena tabletem či chytrým telefonem. Rodiče by dětem měli jít příkladem Ačkoli má čtení blahodárný vliv na jedince, má na něj v současné uspěchané době čas stále méně lidí. Pokud ale rodiče chtějí, aby jejich děti měly bohatší slovní zásobu či větší představivost, měli by jim jít příkladem a vést je k četbě už od útlého dětství, a to svým předčítáním. Předčítání pohádek a příběhů totiž odborníci považují za jeden z nejzákladnějších pilířů emočního, morálního a myšlenkového vývoje dítěte. Kromě stimulace jazyka, rozšiřování myšlenkových obzorů, představivosti, tréninku soustředění a schopnosti naslouchání druhým jde také o společné sdílení času dětí s rodiči. "Nejde jen o to, že rodič dítěti předává znalosti a učí jej čtenářským návykům pro celý jeho další život. Zásadní je ten exkluzivní a krásný čas, kdy rodiče a děti jsou pospolu a díky tomu se buduje silná emoční vazba táty nebo mámy s dcerou či synem," vysvětlila koordinátorka kampaně "Celé Česko čte dětem" Eva Katrušáková. Čtení knih zlepšuje paměť Že čtení knih zlepšuje myšlení a paměť, potvrdili před časem neurologové z americké univerzity v Atlantě. Podle nich se totiž člověku po přečtení románu zvýší inteligence. A tato změna prý trvá až pět dní. Čtení dobré knihy může zvýšit propojení v mozku a neurologické změny, které jsou dlouhodobé, se podobají paměti svalové, tvrdí autoři výzkumu z Emory University. MěK KNIŽNÍ NOVINKY V á ž e n í č t e n á ř i, v letošním druhém vydání Zpravodaje Benátecka si z nových titulů našeho knihovního fondu dovolíme nabídnout knížku Případ Pavlína. Autorkou je Martina Formanová, rodným jménem Martina Zbořilová (nar. 1966), česká spisovatelka a scenáristka, jejímž manželem je oscarový režisér Miloš Forman. Martina Formanová ve své nové knize zpracovala do románové podoby příběh o dramatickém dětství a dospívání americké supermodelky českého původu Pavlíny Pořízkové (nar. 1965). Rodiče malé Pavlíny emigrovali v r do Švédska. Přes snahu mezinárodních organizací, zahraničních politiků i novinářů dovolily úřady děvčeti odjet za rodiči až v r Martina Formanová působivě vypráví o útěku mladých a nezralých rodičů Anny a Jiřího do zahraničí, o zoufalém letitém úsilí dostat Pavlínu za každou cenu do Švédska. Děvčátko zatím v Československu vychovávají prarodiče. Po letech se konečně schází v zahraničí celá rodina, ale vztah mezi manžely je v té době již vyhaslý. Také vztah mezi matkou a dcerou není úplně ideální. Pavlína je ve Švédsku nešťastná. Pocity štěstí nachází až v Paříži, ve městě, kde získala první zakázky na focení a první úspěchy Z knižních novinek jsme do knihovního fondu dále zařadili např. Hana Benešová (Petr Zídek), Ďáblův sluha (Vlastimil Vondruška), Ulovila jsem ho v buši (Halina Pawlowská), Manželka, která utekla (Tess Stimson), Papírová města (John Green), Poslední bitva (Stephen Harding) Přejeme vám příjemné chvíle nad knihami. MěK Co dělají zvířátka v zimě Na téma Co dělají zvířátka v zimě jsme si povídali v lednu s MŠ Poupátko. Pomocí poutavých obrázků jsme si ukázali, jak divoká zvířátka přečkávají zimu, jak se chrání proti chladu a nepřízni počasí. Představili jsme si i typické zimní spáče, kteří zimní období raději prospí. Na závěr jsme si řekli, jak je důležitější než kdy jindy, chovat se v lese tiše, zejména v blízkosti krmných míst a jak můžeme zvířátkům pomoci vhodnými potravinami. Povídání jsme zakončili pohádkou na zimní téma. MěK O tom, jak žijí zvířátka v zimě, si děti z MŠ Poupátko přišly popovídat v lednu do knihovny Skautské středisko Povodeň Skauti opět rozdávali Betlémské světlo i v Benátkách Dne 23. prosince jsme jako již tradičně od 12 do 16 hodin v Benátkách na Burse darovali Betlémské světlo. Pro světlo jsme letos zajeli do domu pečovatelské služby do Luštěnic, kam Betlémské světlo připutovalo právě až z dalekého Betléma. Našemu rozdávání počasí přálo tak napůl. Nepršelo ani nesněžilo a teplota byla velice příjemná, ale co nejvíce vadí přenosu Betlémského světla, je vítr a ten byl v ten den poměrně veliký. I přes tento malý nedostatek si pro světlo přišel nemalý počet obyvatel. V tento den se přímo nám tedy podařilo Betlémským světýlkem rozsvítit okolo 100 domácností, ke kolika dalším domácnostem se světlo dostalo dále, ale nevíme. Těšíme se zase za rok. Lukáš Výstaviště Lysá nad Labem STAVITEL 2015 A LIGNA BOHEMIA NA VÝSTAVIŠTI V LYSÉ NAD LABEM čtvrtek 19. až sobota 21. února 2015, vždy od 9 do 17 hodin STAVITEL poradí, jak hospodárně stavět a udržovat dům či byt Výstava stavebních materiálů a technologií STAVITEL je určena všem, kdo se chystají koupit, stavět, rekonstruovat, upravovat nebo zařizovat rodinný dům či byt nebo hledají úsporný a efektivní způsob údržby. V expozicích stavebních firem se mohou seznámit s vhodnými postupy a materiály, konzultovat se stavebními odborníky, a také zblízka sledovat jejich práci při praktických ukázkách moderních technologií. Hlavními tématy Stavitele jsou stavba, úpravy, rekonstrukce a udržování domu nebo bytu, s důrazem na ekonomiku a úspory. Výstava Stavitel poskytne tipy pro vnitřní vybavení i rady domácím kutilům a chalupářům pro drobnější vnitřní i venkovní renovace a přestavby. Zaměřuje se na exteriér, interiér i zahradu. LIGNA BOHEMIA seznámí s moderními technologiemi zpracování dřeva V nové hale C se sejdou prestižní výrobci a prodejci zabývající se především dřevoobráběcími stroji, truhlářskými stroji a nářadím, spojovacími materiály a dalšími nástroji a technologiemi pro zpracování dřeva. Představíme osvědčené stroje i novinky pro malé i velké výrobce, ucelenou řadu olepovaček, formátovací pily, mobilní kmenovou pilu pro podélný řez, výklopné lisy, které jsou ideálním řešením pro malé truhlárny nebo unikátní ruční olepovačku. Potřebujete nové nářadí do své dílny nebo garáže? Pak máte jedinečnou příležitost nakoupit nářadí od tradičních firem za výstavní ceny a pořídit si vysoce kvalitní profioděvy z nových materiálů. Doprovodné výstavy SVĚT BAREV a ŘEMESLA Stavitel a Ligna jsou spojeny s doprovodnou výstavou barev, laků a technologií pro povrchové úpravy Svět barev a s tradiční expozicí ŘE- MESLA letos speciálně zaměřenou na prezentaci středních odborných učilišť a škol. Ing. Tomáš Kubeš Škoda muzeum Program kulturních akcí a výstav ŠKODA Muzeum únor DIDA PELLED TRIO (IZRAEL -USA, CZ) Dida Pelled je izraelská zpěvačka a kytaristka. Sál L&K Forum, stolkové uspořádání, od 19 hod. Vstupné 160 Kč DIASHOW MARTINA LOEWA MADEIRA- RÁJ V ATLANTIKU Zpravodaj Benátecka 10

11 Ostrov květin, dobrého vína a fantastických vyhlídek. Sál L&K Forum, od 19 hod. Vstupné 120 Kč HUDEBNĚ-POHYBOVÁ DÍLNA "JAK ZNĚJÍ A DUNÍ KONTINENTY" Cestovní kancelář Ententýna Vás opět zve na dalekou cestu. Samozřejmě začneme cestovatelskou písničkou a pak již hurá na cestu. Než přistaneme v Brazílii, skočíme na chvíli na Havai. Proměníme se v havajské tanečnice a tanečníky a naše tělo bude náš nástroj. Pak již ale rychle na cestu, čeká nás karnevalové Rio de Jainero a jeho božská samba. Dílna je součástí jarního třídílného cyklu, který bude pokračovat v sobotu dílnou VÍTÁ VÁS ASIE a tématem ZPÁTKY DOMŮ. Vhodné pro rodiny s dětmi od cca 5 do 12 let, délka 90 min. Začátky ve 14 a 16 hod. Jednotlivé vstupné 100 Kč za osobu, cena za cyklus tří dílen 250 Kč. Rezervace na tel Připravujeme Expedice K2 2014, diashow Aneta Langerová, jarní turné Na Radosti 2015, s kapelou a smyčcovým kvartetem Výstavy klapek filmového festivalu Zlín 2015, vernisáž od 18 hod. Stálá expozice Expozice je rozdělena do tří tematických oblastí Tradice, Evoluce a Preciznost. V tematické oblasti Tradice jsou přiblíženy hodnoty značky ŠKODA Hrdost, Každodennost a Výzvy, symbolizované třemi páry vozů. Bustami obou zakladatelů firmy začíná Evoluce. Dominuje jí chronologická řada po sobě jdoucích milníků automobilového vývoje. Okruh Preciznost představuje vozy v různých stádiích renovace od nálezového stavu až po klenot. Proces výroby současných vozů lze vidět v panoramatickém kině. Tematická řada vozů ŠKODA Felicia připomínající 20. jubileum vozu se nachází v části Evoluce/autoregál. Všechny krátkodobé výstavy jsou přístupné v rámci běžného vstupného do muzea. Využijte možnosti zakoupení celoroční vstupenky do expozic ŠKODA Muzea za zvýhodněnou cenu 280 Kč. ŠKODA Muzeum, Tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav, T: , muzeum.skoda-auto.cz. Předprodej vstupenek na pokladně ŠKODA Muzea denně od 9 do 17 hod. Změna programu vyhrazena! Bazilišek Divadelní soubor Bazilišek Benátský vás srdečně zve na představení v rámci cyklu Baziliškovy Divadelní pondělky D. S. Tyl Bakov Úžasná svatba Výjimečně v úterý! Divadýlko na dlani Ml. Boleslav Šílená lokomotiva Bazilišek Benátský Čučudejské pohádky PREMIÉRA Úžasná svatba Bill a Rachel se berou už dnes, ale včera se něco stalo. A to něco se děje dál a přijde do toho svědek, do toho jeho přítelkyně, kterou nikdo nezná, a do toho všeho nevěstina matka, které je všude plno. A navrch se v tom dost angažuje pokojská hotelu, kde se odehrávají svatební přípravy i samotná svatba. Že už z toho všeho nevíte, ani jak se jmenujete? Přijďte to zjistit k nám do divadla! Režie: Dana Janečková. Účinkují: Magda Fantová, Magda Melicharová, Vlasta Šlégrová, Martina Masopustová, Miloslav Masopust, Filip Novák, Barbora Winterová Vstupné: 90 Kč Začátek představení bude upřesněn na plakátech Všimli jsme si Také jste si všimli? Problémy s pohyblivostí, bolesti zad, v kříži, bolesti páteře, poúrazové stavy... nejsou právě mimořádné zdravotní potíže, které trápí mnohé z nás a které se snažíme odstranit nebo alespoň omezit. Odborně nám v tom pomáhají rehabilitační zařízení. Z různých nabídek lednových akcí v našem městě mne asi právě proto zaujala informace o pořádání Dne otevřených dveří v jedné ze dvou benáteckých rehabilatací REHABE s. r. o., která do konce října poskytovala své služby v zámeckém areálu. Nedalo mi to, využila jsem nabídku a zašla jsem si pro několik informací... REHABE se koncem října loňského roku přestěhovala ze zámeckého areálu do Vaněčkovy ulice. Paní Mgr. Markéty Hasoňové jsem se zeptala na důvody přemístění? V zámeckém areálu je krásné prostředí, ale ve Vaněčkově ulici č. p. 78 byla možnost, vzhledem k většímu prostoru, poskytnout klientům lepší prostředí i větší soukromí a zaměstnancům lepší podmínky pro poskytování péče. Samostatnou ordinaci tu má MUDr. Jaroslav Viták - neurologie, rehabilitace února 2015 ZPRAVODAJSTVÍ Vaši klienti jsou s vaší novou provozovnou dobře seznámeni, jaký byl zájem ze strany těch, kteří vaši péči dosud nepotřebují? Na zařízení nových prostor a jejich příprava k poskytování našich služeb byl potřeba čas a i když jsme tady koncem října 2014 zahájili provoz, stále ještě byly drobnosti, které bylo potřeba zařídit a pořídit. A tak jsme nabídli prohlédnutí naší rehabilitace až v lednovém termínu. Naši nabídku využili občané, kteří zatím nepotřebovali rehabilitační služby, ale i ti, kteří tady již své zkušenosti s našimi službami mají a všichni využili možnost si vše dobře prohlédnout a zeptat se na to, co je zajímá. Potěšil nás zájem i ze strany lékařů. Děkujeme všem návštěvníkům za jejich zájem, budeme se i nadále snažit, aby naši klienti byli s poskytovanými službami spokojeni. Děkuji za poskytnuté informace a přeji úspěchy v poskytované péči. emje Malé nahlédnutí do nových rehabilitačních prostor Kruh přátel umění Ivan Klánský v Záložně Na koncertu Kruhu přátel umění 3. března vystoupí přední český pianista Ivan Klánský. Naše publikum ho zná jako pianistu světového Guarneri tria Praha, jež u nás vystoupilo již dvakrát. Tentokrát se představí sólově. Po úvodní Mozartově Fantasii d moll zazní možná nejhranější Beethovenova klavírní sonáta f moll, zvaná Appassionata. Před přestávkou pak ještě uslyšíme druhé a třetí impromptu z opusu 142 Franze Schuberta. Po přestávce bude znít hudba Chopinova, vždyť Ivan Klánský je jediným českým pianistou, jenž se kdy probojoval do finále varšavské chopinovské soutěže, kde dnes působí jako porotce. Uslyšíme nokturno, barcarollu, mazurky i Velkou polonézu Es dur. Koncert Ivana Klánského začíná v úterý 3. března v 19:30 hod. v malém sále Záložny (vstup z náměstí) v Nových Benátkách. Lubomír Filipec Spolek rodáků ve spolupráci s městem Benátky nad Jizerou pořádá ve středu 11. února 2015 od 18:00 hodin v sále Záložny přednášku PhDr. Jany Volfové PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA A VZNIK LEGIÍ Přijďte si poslechnout zajímavé vyprávění oblíbené přednášející. Z tohoto období bude promítán film. Vstupné 10 Kč, pro členy zdarma. Těšíme se na vaši účast! Již na konec února plánuje Muzeum Benátky nad Jizerou zahájení výstavy Japonská kaligrafie Muzeum Těšíme se na vás S novým rokem přichází vždy potřeba ohlédnout se za tím minulým a zhodnotit své výsledky. Minulý rok byl pro muzeum rokem velmi úspěšným. Hned v úvodu sezóny (1. května 2014) byla otevřena nová dlouhodobá výstava připomínající jednoho z nejvýznamnějších benáteckých rodáků, otce světově proslulé stavebnice Merkur, Jaroslava Vancla. Příprava této výstavy trvala několik dlouhých Fotografie na této dvoustraně: Městská knihovna, emje, Muzeum Benátky nad Jizerou

12 ZPRAVODAJSTVÍ / HISTORIE měsíců, bylo nutné vyřešit nejeden zádrhel a do posledních dnů nebylo jisté, zda se otevře či nikoliv. Nakonec díky finanční podpoře města Benátky nad Jizerou byl termín otevření dodržen a výstava je od té doby k vidění. Navštívilo ji mnoho jak benáteckých, tak mimobenáteckých občanů, dětí i dospělých a bez příkras je možné říci, že výstava je úspěšná, láká malé i velké, baví je a stala se plnohodnotnou náhradou dříve vyhledávané expozice Keltů. Pozoruhodnou byla i paralelně probíhající výstava velkorozměrných fotografií starých motocyklů (veteránů) se známými českými celebritami. Byla otevřena rovněž 1. května 2014 a návštěvníci se mohli v prostorách muzea osobně setkat s českými herci či zpěváky, které dříve viděli asi pouze na svých televizních obrazovkách. Byl tu přítomen např. Ota Jirák či Petra Černocká. Dobrá zpráva je, že na rok 2015 má benátecké muzeum přislíbenu podobnou výstavu s českými celebritami doprovázenou i jejich autogramiádou. Přesný termín ani průběh akce zatím není znám, ale pravděpodobně půjde opět o jednu z prvních událostí, kterými muzeum vstoupí do své nové sezóny, která začíná v květnu. Další zajímavou, leč poněkud opomíjenou, byla výstava archeologických nálezů z Mladoboleslavska a okolí s názvem Poklady Pojizeří. Název poklady tu nebyl příliš přehnaný mnohdy se jednalo o učiněné skvosty, které mají nevyslovitelnou cenu. Byly nalezeny v posledních letech na místech, kterými třeba i vy sami občas chodíte. Stříbrné mince, sekery, oštěpy či zlaté záušnice ležící stovky či tisíce let zapomenuté v zemi. Další výstavy byly menší, kratší a méně výrazné. Celkově benátecké muzeum v minulé sezóně navštívilo přes 7400 návštěvníků, což je více, než počet všech obyvatel města Benátky. Za poslední roky je to rekordní číslo. Průměrně se jedná o 40 návštěvníků denně. V zimním mimosezonním čase se v muzeu revidují archívy a depozitáře, opravují se rozbité interaktivní prvky, odborná firma provádí plynování objektu, které slouží k ochraně sbírek před škůdci. Postupně se malují prostory, kde jsou sbírkové předměty, lakují se podlahy a připravuje se sezona nová. Ta sice oficiálně začíná až 1. května, ale tento rok muzeum připravuje dvě expozice, které budou otevřeny o pár měsíců dříve. První z nich je výstava Japonská kaligrafie, plánovaná na konec února. Druhá z nich je výstava velikonoční, plánovaná na konec března. Soubor japonských kaligrafistů bude na benáteckém zámku vystavovat svá díla již potřetí. Tentokrát budou k vidění japonské vějíře a svitky zdobně pomalované kafigrafickými znaky. Bližší informace o dalších plánovaných výstavách přineseme v následujících číslech. Muzeum Benátky Historie Kamil Kisch-Trojan a Gabriel Vágner významné osobnosti hudebního života na Benátecku Vzhledem ke skutečnosti, že jsme se v minulé kapitole našeho cyklu již přehoupli do 20. století, je nezbytné se v tomto okamžiku zmínit o dvou vynikajících osobnostech, které hudební život na Benátecku výrazně ovlivnily právě v prvních desetiletích oné periody. Přední místo mezi nimi zaujímá zejména Kamil Kisch-Trojan ( ). Rodák z Týniště nad Orlicí, tedy Východočech, se věnoval hudbě a zejména hře na housle již od svých deseti let, přičemž ve třinácti letech poprvé veřejně koncertoval. Později studoval u kapelníka Jana Fialy a od roku 1910 také u Jindřicha Bastaře v Praze. Během čtyř let se mu Kamil Kisch Trojan v roce 1915 soukromým studiem podařilo zvládnout učební látku konzervatoře, a tak mohl poté nastoupit přímo na mistrovskou školu Otakara Ševčíka při Státní akademii hudby ve Vídni, kde v roce 1914 absolvoval jako premiant. Po roce byl odveden do armády a poprvé se dostal do Nových Benátek, kde prodělal kurz pro jednoroční dobrovolníky. Postupně byl přidělen k posádkám v Josefově, Kaposváru a Budapešti, kde mj. vedl ve funkci koncertního mistra symfonický orchestr arcivévody Josefa. Ani rozsáhlé hudební vzdělání však nezabránilo jeho odeslání do válečné vřavy, bojoval jak na ruské, tak i na italské frontě. Až v roce 1917 se jej Karlu Kovařovicovi, tehdejšímu dirigentu orchestru Národního divadla, podařilo z armády vyreklamovat a zařadit do špičkového hudebního ansámblu jako koncertního mistra. Po roce 1918 Kisch- -Trojan ve své nové funkci absolvoval zájezdy do Paříže, Londýna i Stockholmu a zároveň vystupoval také sólově. Další a tentokrát již doživotní spojení s Benátkami začalo v roce 1926 díky tomu, že se Kisch-Trojan oženil s dcerou novobenáteckého měšťana a v jeho domě si zřídil nototiskárnu. Z Německa k jejímu řízení povolal odborníka na slovo vzatého, rytce Lindnera. Během několika měsíců se z nové tiskárny vyvinul celostátně známý a úspěšný podnik, v roce 1932 rozšířený ještě o tiskárnu Arnošta Splídka. Firmě věnoval Kisch- -Trojan většinu svého času až do předčasné smrti v roce 1941, i když koncertní činnost zcela neopustil a příležitostně i nadále vystupoval zejména v rámci Českého akademického dueta, které kromě něj tvořili postupně J. Peřina, J. Pikart a MUDr. Jan Figar. Gabriel Vágner ( ) byl o deset let starší než Kamil Kisch-Trojan a na rozdíl od něj pocházel přímo z Nových Benátek. Jeho hudební vzdělání bylo poněkud skromnější, i když rozhodně ne zanedbatelné. Po absolvování obecné a měšťanské školy navštěvoval hudební školu v Českých Budějovicích a k tomu studoval soukromě u Josefa Kličky a A. Černého v Praze a také u Romana Nejedlého, pedagoga a skladatele, otce muzikologa a pozdějšího ministra Zdeňka Nejedlého. K hudbě se dostal i během vojenské služby, a to jako člen kapely 86. pěšího pluku v Pešti, kterou tehdy vedl vynikající kapelník a skladatel Julius Fučík. Po vojně se Vágner vrátil do Benátek, aby zde v roce 1911 založil první hudební školu. Až do počátku čtyřicátých let zde zároveň řídil vlastní kapelu a působil i ve funkci ředitele kůru, s výjimkou období 1. světové války, které strávil u 1. plzeňského pluku. Je autorem mnoha tanečních skladeb, mnohé z nich jsou inspirovány rodným regionem (valčíky Na benáteckém rynečku, Touha po Benátkách; polky Do Chotětova, Dražická, Hrušovská, Obodřická). Stejně tak jsou svými názvy Benátecku přiřčeny i některé Vágnerovy pochody (Benátecký, Carborundum, Kbelský, Sedlecký, Zdětínský). Jeho písňová a zčásti i taneční tvorba je shrnuta v Benáteckém albu písní a tanců. PhDr. Luděk Beneš Hrobka Thun-Hohensteinů Rád bych se s vámi podělil o radostné překvapení, které jsem zažil o vánočních svátcích. Předem se omlouvám těm, kteří znají detailně historii hrobky a doufám, že omluví moji neznalost. Mnohokrát jsme s místními vlastivědnými znalci řešili zaniklou hrobku hrabat Thun-Hohensteinů. Stávala na území za dnešní skládkou pod Benáteckým vrchem. Několikrát jsem se tam byl i podívat. Na místě samém jsem našel již jen pár kamenů a zvláštní stromy, podivné akáty, které se jmenují dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos) a vyznačující se hrozivými, opravdu velkými trny, které vyrůstají i z kmene. Předpokládal jsem, že kaple zanikla v době působení vojska, stála totiž na bývalé střelnici a vojáci všech armád mají rádi, když se mohou do něčeho trefovat a nestřílet jen tak Pánu Bohu do oken. Bral jsem hrobku jako další ze zaniklých památek. O Vánocích jsme s manželkou zajeli na výlet do parku zámku v Liblici. Barokní zámek, který postavil v letech slavný italský architekt G. B. Aliprandi, dnes patří České akademii věd, je vzorně opravený a v přízemí má nádhernou zámeckou restauraci s vynikající kuchyní. Naším cílem Hrobka na původním místě u Mladé, z doby nebyla restaurace, kolem r ale přírodní park, který navazuje na formální zámecký park. Přírodní park je dnes podmáčeným lužním lesem, je v něm ale systém suchých cest a probíhají v něm rozsáhlé revitalizační zásahy ve vodním režimu, také se zde vysazuje mnoho stromů. Po obejití parku jsme se vraceli k zámku a hned za zámeckou zdí stojí stavba, která mi připadala nějaká povědomá A informační tabule mi potvrdila, že tato stavba, kterou jsem do té doby znal jen ze tří historických fotografií, je hrobka Thun-Hohensteinů. Zpravodaj Benátecka 12

13 Současný stav hrobky Thun-Hohensteinů v Liblici února 2015 Cituji z informační tabule: Pseudorománskou osmibokou kapli s lichými sloupovými arkádami nechala postavit roku 1899 hraběnka Christiana Thun-Hohensteinová nedaleko zaniklé obce Mladá (u Milovic). Pochovala do ní svého manžela Leopolda Bohumila Thun- -Hohensteina a počátkem první světové války také svého syna Leonarda Thun-Hohensteina, který padl na frontě. Již roku 1904 byl na území, kde stála kaple s hrobkou (dříve nazývána také Mausoleum ), zřízen vojenský prostor. Aby nebyla stavba při neustálých vojenských střelbách poničena, bylo rozhodnuto, že se na náklady armády rozebere a poté opět postaví na liblickém panství, kde měla Christiana Thun-Hohenstein své sídlo. A tak se po dohodě hraběnky s c. k. armádou stalo před koncem první světové války byla kaple i s oplocením rozebrána, převezena do Liblic a znovu postavena. Obklopená březovým hájem tu od oněch časů stojí v nezměněné podobě dodnes. Jsou v ní pochování: Leopold Bohumil hrabě Thun-Hohenstein ( ), Leonard hrabě Thun-Hohenstein ( ), Christiana hraběnka Thun-Hohenstein ( ). Chci přes hranice času poděkovat paní hraběnce i neznámému veliteli za to, že tuto drobnou, ale významnou památku zachránili. Ještě je potřeba říci, že kaple je nově opravena. Není to daleko, až pojedete do Mělníka, můžete se tam zastavit (www.liblice.cz, Pavel Štifter Expozice Kroha Expozice Jiří Kroha a Výstava 850 stupňů Celsia Komentované prohlídky březen 2015 březnový víkend Informace získáte v Informačním středisku, Zámek 50, Benátky nad Jizerou Tel. č Dopisy Nezapomínáme Dne jsme vzpomněli 24. smutné výročí úmrtí naší drahé manželky a maminky paní Jindřišky Klomínkové z Benátek nad Jizerou. Stále vzpomínají manžel a dcery. PODĚKOVÁNÍ Už sice nějakou dobu je po vánočních svátcích a také po celém tom předvánočním shonu, shánění, nakupování a zařizování. Už jsme si jistě také všichni náležitě vychutnali a užili ty báječné chvíle pohody, klidu a odpočinku v průběhu vánočních svátků, ocenili jsme a radovali se ze všech dárků s láskou věnovaných i obdržených. A právě v souvislosti s dárečky bych chtěla zmínit následující akci. V průběhu prosince proběhla v chovatelských potřebách paní Marie Brtkové v ulici Pražská v Benátkách nad Jizerou vánoční sbírka materiální pomoci pro pejsky z útulku v Lysé nad Labem. Dárků a dárečků se za pomoci zákazníků této prodejny, ale nejenom jich, sešla opravdu úctyhodná hromada a my bychom rádi touto cestou všem upřímně poděkovali za veškerou podporu a pomoc. Opuštěným pejskům jsme tak společně alespoň částečně zpříjemnili zimu a období čekání na své nové domovy. Takže ještě jednou veliké díky vám všem, kterým není osud opuštěných pejsků lhostejný a kteří jim v rámci svých možností dáváte naději na lepší život po boku milujícího páníčka. DĚKUJEME!! M. Brtková, chovatelské potřeby HISTORIE / ZPRAVODAJSTVÍ / DOPISY V průběhu prosince proběhla v chovatelských potřebách paní Marie Brtkové v ulici Pražská vánoční sbírka materiální pomoci pro pejsky z útulku v Lysé nad Labem Zahraniční stáže škola života K významným aktivitám SOŠ a SOU Horky nad Jizerou patří zahraniční stáže v rámci projektu Leonardo da Vinci, nyní nově Erasmus+. Přes padesát žáků ročně cestuje do pěti států Evropské unie. Pro jazykově méně zdatné je vhodné Štrbské pleso ve slovenských Vysokých Tatrách, pro žáky preferující němčinu je určeno Rakousko a Německo a pro anglicky mluvící jsou to pak stáže v Itálii a na Kypru. Zkušenosti zde sbírají žáci všech učebních i studijních oborů školy kuchaři, číšníci i maturitní cestovní ruch s gastronomií pracují v hotelových kuchyních, na obsluze, na recepcích či vykonávají práce pokojských. Cukráři pracují v cukrárnách a zemědělci se zahradníky při sklizni hroznů na vinicích i při jejich následném zpracování. Stáže trvají 3 5 týdnů a veškeré náklady s nimi spojené jsou hrazeny z grantu EU. Pro stážisty nevzniká žádná finanční zátěž a mohou tak vycestovat i žáci ze sociálně velmi slabého prostředí se zájmem o svůj obor. Škola zrealizovala stáže pro své žáky v nepřetržité řadě již sedmnáctkrát za sebou. Samozřejmě bez týmu nadšenců z řad pedagogů by podobný projekt nebyl možný. Spokojenost žáků po návratu ze stáží je však dostatečnou odměnou. U většiny z nich vzroste zájem o vzdělání a získávání praktických dovedností, zlepší se vyjadřování v cizích jazycích a v neposlední řadě vzroste i jejich sebevědomí a hrdost na svůj obor včetně zájmu zkusit po studiu pracovat v zahraničí. SOŠ a SOU v Horkách nad Jiz. již má celou řadu absolventů stáží, kteří dnes pracují na zaoceánských lodích v Karibiku, dále ve Švýcarsku, Austrálii, Irsku nebo Anglii, kde dokonce zprostředkovávají stáže svým mladším následovníkům z horecké školy. A co o stážích říkají samotní žáci? Absolvovala jsem již dvakrát stáž ve čtyřhvězdičkovém hotelu Admira v německém Weidenu. Jela jsem hlavně kvůli němčině, ze které chci maturovat, ale práce v hotelu byla tak různorodá a zajímavá, že jsem se nenudila ani chvíli. Restaurace v tomto hotelu je nositelkou Michelinské hvězdy, takže jsem se mnohému přiučila. Ve volném čase jsme navštívili Regensburg a Norimberk, kde jsem coby studentka cestovního ruchu dělala svým spolužákům průvodkyni. Ve volném čase jsme si užili i dost legrace. Stáže prostě nemají chybu a všem bych doporučila alespoň jednou za dobu studia vycestovat. Tolik o svých zkušenostech Tereza Bednářová z Benátek nad Jizerou. Já jsem zase byla v Rakousku ve vinařství rodiny Ramoserových. Studuji zahradnictví a ve škole na praxi bych se na vinici asi nedostala. Bylo to velmi zajímavé už i proto, že jsme se spolužákem zemědělcem na tři týdny zapadli do rodiny jako bychom tam patřili vždycky. O Rakušácích jsem toho moc nevěděla, ale teď o nich můžu říkat jen to nejlepší, vzpomíná rodačka z Benátek nad Jizerou Barbora Hrušková. PaedDr. Jana Huzilová Projekt Stáže ve firmách pomáhá najít uplatnění stovkám nezaměstnaných po celé ČR Více než stovce lidí ve Středočeském kraji už pomohl najít práci projekt Fondu dalšího vzdělávání (FDV) Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2. Hlavním přínosem stáže je získání praktických zkušeností a znalostí pod vedením zkušeného odborníka, nových kontaktů a sebevědomí, čímž stážista zvýší svou konkurenceschopnost na trhu práce. Projekt Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/ , plynule navázal na svou úspěšnou první část, kterou FDV realizoval od června 2012 do října Během dvou let se do programu jen ve středních Čechách zaregistrovalo uchazečů a své znalosti si prostřednictvím odborné stáže rozšířilo 261 z nich. Přičemž 20 % stážistů získalo po skončení praxe u poskytovatele řádné zaměstnání, dalším 20 % nabídli zaměstnavatelé další pracovní uplatnění např. formou externí spolupráce. Fotografie na této dvoustraně: Muzeum Benátky nad Jizerou, RNDr. Pavel Štifter, M. Brtková

14 DOPISY Kdo se může do projektu zapojit? Ti, co mají trvalé bydliště na území ČR, vyjma hl. m. Prahy, a jsou: osoby starší 50 let osoby starší 40 let ohrožené nezaměstnaností nezaměstnaní absolventi středních a vysokých škol rodiče na/po rodičovské dovolené osoby nezaměstnané déle než tři měsíce osoby zapojené na trhu práce na dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce pedagogičtí pracovníci středních škol, kteří vyučují odborné předměty Veškeré informace o projektu získáte nejen na webových stránkách ale i u regionálního konzultanta přímo ve Vašem kraji. Pro Středočeský kraj: Mgr. Zdenka Uhlířová, Na Maninách 7, Praha Probační a mediační služba pomáhá obětem trestných činů Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to muselo stát zrovna vám? Ovládají vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte, kam přesně se s vaší tíživou situací obrátit o radu anebo pomoc? Nejste v tomto sami! Právě pro vás je tu totiž projekt Proč zrovna já?, který po celé ČR pomáhá obětem trestné činnosti. Svou zkušenost se zločinem má také žena z Mladoboleslavska, pro přiblížení si ji pojmenujme například Marie. Paní Marie se ve večerních hodinách vracela do svého bydliště, když byla nedaleko od domova přepadena pachatelem, který si ji náhodně vytipoval a krátce sledoval téměř k domu. Pachatel násilně odtrhl kabelku, paní Marie neměla šanci proti tak intenzivnímu a překvapivému útoku na obranu, navíc vlivem silného trhnutí upadla a utrpěla tříštivou zlomeninu paže. V kabelce měla větší finanční obnos, platební kartu a další cennosti, celková finanční škoda dosáhla výše Kč. Pachatel v následujících dnech takto přepadl ještě několik dalších osob. Nakonec byl dopaden a odsouzen k úhrnnému trestu 7 let odnětí svobody a povinnosti náhrady škody. Někomu by se zdálo, že vše bylo vyřešeno, nicméně opak byl pravdou. Marie přes odsouzení pachatele stále pociťovala silné pocity strachu v podobě děsivých snů, měla strach vycházet z domu a projevovala obrovské obavy z neznámých lidí. Navíc pachatel se k náhradě škody stále neměl, a tak bylo na místě i zoufalství a ztráta iluzí o spravedlnosti. Nakonec se Marie dozvěděla o možnosti poradny pro oběti, kterou následně telefonicky zkontaktovala a domluvila si osobní schůzku s poradkyní pro oběti. Poradkyně přijela do domu pachatelky, aby paní Marie mohla být ve svém domácím prostředí. Při několikahodinové konzultaci se svěřila se svými pocity, ačkoliv již od činu uplynuly 4 roky a stále přetrvávaly silné pocity strachu, přesto žádnou pomoc nevyhledala. Takto proběhly 2 několikahodinové konzultace, kde mohla paní Marie o svých traumatech zcela otevřeně hovořit. Poradkyní byla informována, jak může vymáhat náhradu škody, konkrétně pak poradkyně připravila dopis pachateli žádající náhradu škody. Předán byl také kontakt na psychoterapeuta, jehož služby může využít zcela zdarma. Dle svých slov paní Marie pocítila výraznou úlevu, když se se svými dlouho neventilovanými pocity mohla otevřeně svěřit, a její psychický stav se zlepšil. Spolupráce s poradnou však pokračuje, poradkyně dále poskytuje i právní informace, např. při objasňování zpráv od soudu. Služeb poradny může paní Marie nadále kdykoliv využívat. Příběh paní Marie tak není zdaleka uzavřen, nicméně je nakročeno správným směrem k překonání této obtížné situace. Není prázdnou frází, že obětí trestného činu se každý může stát nečekaně, náhodně a v podstatě kdykoliv, podobně jako tomu bylo u paní Marie. Pokud se tato neblahá událost stane, negativní pocity jsou přirozené, je však důležité situaci řešit, dokázat tyto pocity překonat a znovu se postavit na vlastní nohy. Je třeba mít na paměti, že oběť může negativní následky činu pociťovat i dlouho po spáchání činu podobně jako paní Marie, odsouzení pachatele a nařízení náhrady škody na tomto stavu nemusí zcela nic změnit. Právě i v těchto případech vám může pomoci pracovník, zapojený do projektu Proč zrovna já?. Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a je realizován Probační a mediační službou ČR, působí ve více než 40 městech po celé ČR a je zaměřen na právní a psychosociální poradenství a pomoc obětem trestných činů. Je důležité zdůraznit, že služby jsou poskytovány naprosto bezplatně a jsou určeny všem, kteří se cítí být obětí trestné činnosti, nehledě na svůj věk, pohlaví či způsobenou újmu, či fázi trestního řízení. Každá oběť, byť třeba i bagatelního skutku, si totiž zaslouží adekvátní a individuální péči, neboť prožívání újmy může být velmi osobité, komentuje projekt Tomáš Kellner, regionální koordinátor. V rámci středních Čech působí poradna také i v Mladé Boleslavi a to na adrese S. K. Neumanna 544 (středisko Probační a mediační služby, budova okresního státního zastupitelství) a v sídle Respondeo, o. s. v ulici Sirotkova Poradenství poskytují zkušení, empatičtí a vzdělaní poradci, kteří se snaží o maximálně citlivý, disktrétní a profesionální přístup. Naši poradnu lze kontaktovat telefonicky na mobilu nebo , , elektronicky na e - mailech nebo i osobně bez objednání v rámci poradenských hodin a to v pondělí od 16 do 18 hodin, ve středu od 17 do 19 hodin anebo v případě Respondea, o. s. ve čtvrtek od 9 do 16 hodin. Dveře u nás jsou otevřené, snažíme se maximálně vyjít vstříc a pomoci, uplatňujeme diskrétní a individuální přístup, je třeba zdůraznit, že služby poskytujeme zcela zadarmo. Vzhledem k tomu, že jsme státní organizace, disponujeme širokými kontakty na spolupracující organizace a orgány činné v trestním řízení, takže paleta našich možností pomoci je skutečně pestrá, uzavírá Štěpánka Radikovská, jedna z poradkyň pro oběti. Mgr. Tomáš Kellner Klub přátel poezie Nad mrazivými verši jsme se sešli v Klubu přátel poezie 11. ledna v prostorách Mateřského centra Benátky. Připomněli jsme si 110. výročí narození Jana Zahradníčka (* ). Básníka, novináře a spisovatele, který patří k nejvýznamnějším českým básníkům 20. století. Četli jsme jeho básně např. Píseň o domově. Připomněli jsme si jeho monumentální básnickou skladbu Znamení moci a nezapomenutelný přednes této skladby hercem Radovanem Lukavským. Dále jsme si povídali o životě tohoto knížete české poezie, jak jej nazval F. X. Šalda. Život Jana Zahradníčka byl ovlivněn dobou, ve které žil. Jeho katolická a protikomunistická tvorba ho přiváděla do konfliktu s tehdejším režimem a ve vykonstruovaném procesu byl odsouzen. Dlouhodobé věznění vedlo ke zhoršení jeho zdraví a krátce po propuštění zemřel (7. října 1960). Rádi jsme zavzpomínali na tohoto významného básníka a jeho tvorbu. Verše na téma mrazivé každý z nás jednou zažije. Po prvním, druhém přečtení, zažiješ chvění, mrazení. Za Klub přátel poezie, Ludmila Vitoušková Benátecká skládka pokračování z lednového čísla OS Benátky sobě Společnost AVE CZ odpadové hospodářství V lednovém čísle Zpravodaje Benátecka byl uveřejněn pod názvem Benátecká skládka článek OS Benátky sobě, týkající se benátecké skládky odpadu. Požádala jsem společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. o odpovědi na otázky obsažené v uvedeném článku. V tomto čísle se můžete s odpovědí vedení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. seznámit: Vážené dámy a pánové, společnost AVE CZ odpadové hospodářství obdržela, jakožto provozovatel skládky v Benátkách nad Jizerou, prostřednictvím ZPRAVODAJE BENÁTECKA od občanského sdružení Benátky sobě dopis, jenž se zabývá dvěma případy zahoření, které se objevily na tělese skládky v průběhu října a listopadu. Rádi bychom se k dopisu vyjádřili a uvedli věci v něm zmíněné na pravou míru. V první řadě musíme rozhodně odmítnout myšlenku, že by společnost AVE CZ před obyvateli Benátek nad Jizerou cokoliv skrývala či je dokonce záměrně neinformovala o problémech spojených s provozováním skládky. Provoz skládky má jasně daná pravidla a společnost AVE CZ přísně dbá na jejich dodržování. Přesně definován je i proces komunikace v případech, kdy se na skládce objeví nějaký problém jako například zahoření. Veškeré problémy jsou okamžitě hlášeny příslušným úřadům, které by v případě jakéhokoliv ohrožení obyvatel či životního prostředí rozhodly o dalším postupu. Detailní informace dostává jak Krajský úřad Středočeského kraje, tak Česká inspekce životního prostředí, Městský úřad Benátky nad Jizerou je o každém podobném problému informován telefonicky nebo písemně. Stejný postup se samozřejmě týká i případů zahoření, které zmiňujete ve svém dopise. Při provozování skládky, bohužel, nelze podobným případům zahoření ani přes veškerá preventivní opatření zcela zabránit. Jejich frekvence se zvyšuje obzvláště v zimních měsících, kdy se i přes zákaz do kontejnerů na komunální odpad dostává žhavý popel, který může následně na tělese skládky způsobit požár. Naši zaměstnanci sice provádějí kontrolu teploty jednotlivých nádob, která má případné samovolné zahoření odhalit, v silách svozových firem ani zaměstnanců skládky už ale, bohužel, není kontrolovat, zda se v kontejnerech nenachází nevhodný či zakázaný obsah. K případům zahoření ze dne a můžeme uvést následující: Ani v jednom případě nedošlo k sebemenšímu ohrožení obyvatel Benátek nad Jizerou či životního prostředí. Oba případy byly podrobně zdokumentovány a podle provedených měření můžeme konstatovat, že do ovzduší neuniklo více škodlivých látek než například při novoročním ohňostroji. Aktivní oheň se v prvním případě vyskytoval na ploše o rozměrech cca 15 x 35 metrů v sekci průmyslové odpady, ve druhém na ploše cca 20 x Zpravodaj Benátecka 14

15 SPOLEČENSKÁ NABÍDKA / DOPISY l , Jarní pobyt na horách, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 18:00, malý sál Záložny, Přednáška PhDr. Jany Volfové První světová válka a vznik legií, pořádá: Spolek rodáků a přátel Benátek nad Jizerou l , 9:30, malý sál Záložny, Okresní kolo soutěže ZUŠ hra na dechové nástroje, pořádá: Základní umělecká škola J. A. Bendy l , 13:30, DZ Dražice Aréna Nibe (ul. 5. května), Benátecký pohár ročník postupové soutěže ve sportovním tanci třídy A, pořádá: město Benátky nad Jizerou l , 20:00, společenský sál Záložna, 5. volejbalovo-vodácký ples, hraje: kapela CON- TO, předprodej vstupenek na zápasech extraligy, v Rachota baru, v Centru Jungle, pořádá: VK Karbo Benátky a SK vodní slalom Benátky SPOLEČENSKÁ NABÍDKA l , 14:00 16:00, společenský sál Záložna, Dětský karneval, pořádá: Český svaz žen l , 14:00, velký sál Záložny, Okresní kolo soutěže ZUŠ taneční obor, pořádá: Základní umělecká škola J. A. Bendy l , 17:00, Klub dětí a mládeže, Benátky nad Jizerou, Recy-šperky, pořádá: Klub dětí a mládeže Benátky nad Jizerou l , 19:00, malý sál Záložny, "Země tisíců jezer. A co dál?" - Zážitky z podzimní cesty, která začala ve Švédsku a pokračovala Finském až na úplný sever a Norskem zase zpět na jih, očima Aleny Kratochvílové a Jiřího Tauše. l , 20:00, společenský sál Záložna, Kynologický ples, hraje: Generace, pořádá: kynologická organizace Benátky, info a předprodej vstupenek v klubovně kynologické organizace pod Kosinkou každou neděli dopoledne l , 14:45, sraz Na Burse, Masopust (průvod městem- zámecké nádvoří), pořádá: Klub dětí a mládeže Benátky nad Jizerou l , 19:00, Altar Café, Koncert Travis O neill, vstupné dobrovolné, pořádá: Kulturní Benátky l 3. 3., 19:30, malý sál Záložny, Koncert KPU: Ivan Klánský (klavír), pořádá: Kruh přátel umění a město Benátky nad Jizerou l 6. 3., 17:00, Klub dětí a mládeže, Benátky nad Jizerou, Ponocování v Klubu Frikulín, pořádá: Klub dětí a mládeže Benátky nad Jizerou l , 18:00, DZ Dražice Aréna Nibe, Sportovec roku 2014 slavnostní vyhlášení, pořádá: město Benátky nad Jizerou 30 metrů v sekci TKO. Hasičské sbory dostaly oheň rychle pod kontrolu, v prvním případě během 45 minut, ve druhém asi po dvou a půl hodinách. Poté následovaly standardní bezpečnostní kroky, které mají zamezit dalšímu případnému vznícení. Bylo tedy zahájeno rozhrnování bagrem, místo požáru bylo proléváno vodou a dohašováno. Nad místem byl zajištěn trvalý dohled na dalších 24, resp. 48 hodin. Po ukončení rozhrabávání a prolévání skládky bylo místo zavezeno zeminou a uježděno. Dle havarijního plánu a provozního řádu skládky zahoření nesplňovalo podmínky havárie. O zahoření byly bezprostředně telefonicky informovány orgány města Benátky nad Jizerou a České inspekce životního prostředí. Po likvidaci zahoření byla vypracována písemná zpráva pro Krajský úřad Středočeského kraje a pro ČIŽP. Odpovědní pracovníci provedli detailní kontrolu seznamu přijatých odpadů včetně původců odpadů, opětovně byla zkontrolována dokumentace příjmu odpadů a ve spolupráci s ostrahou skládky byly vyhodnoceny záběry kamerového systému. Příčinu vzniku zahoření se, bohužel, nám, ani vyšetřovatelům hasičských sborů nepodařilo identifikovat, společnost AVE CZ jako provozovatel zvažovala podání trestního oznámení na neznámého pachatele, nakonec však od tohoto kroku upustila. Jak jsme již uvedli výše, oba případy zahoření jsou detailně zdokumentovány a veškeré informace jsme v rámci nastavených pravidel komunikace poskytli příslušným úřadům. Pokud má Vaše občanské sdružení o takové informace zájem, společnost AVE CZ se rozhodně nebrání jejich poskytnutí, veškeré podklady, které jsme předali o těchto dvou zahořeních úřadům na skládce, můžeme poslat i Vám. Jsme nakloněni jakékoliv diskuzi, naší snahou je, aby naše soužití bylo co nejméně problematické. Pokud byste měli zájem o osobní setkání s vedením provozovny v Benátkách, na němž bychom si mohli vzájemně vše vysvětlit, rádi takovou schůzku zrealizujeme. Vedení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o února 2015 Společenská nabídka Na plese města se vedle tance společenského tančil i rokenrol V sobotu 31. ledna 2015 se uskutečnil 21. ples města Benátek nad Jizerou, na kterém zahrála skupina CONTO pana Čepičky. O program se postarala Taneční škola FIS Ladislava Fišera a Klub akrobatického rokenrolu KOLB Dance Praha. Děkujeme všem sponzorům za krásné a hodnotné ceny. I díky jim se 21. ročník městského plesu vydařil a věříme, že stejně tomu tak bude i při dalších ročnících této společenské události. MěÚ Sponzoři 21. plesu města: AGROFERT, a.s., Alena Jenčová Papírnictví Zdar, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Benátecká fyzioterapie s.r.o., Cyklo sport prodejna jízdních kol, Petr Kocman, Drogerie Hladík - Teta Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o., Elektro PBK GravoTech s.r.o. Ing. Ota Lang, Chovatelské potřeby Marie Brtková, Jafra cosmetics-studio Visage, Brandýs nad Labem, Jana Košáková Vinotéka 5. května, Jan Dibitanzl, ml. zámečnictví, Jan Dibitanzl st. - KO- VOCAR, Jiří Morch, prodej náhradních dílů na osobní vozy, Jiří Rákosník - reklama, K + L bytový textil, prádlo Romana Horáková, Ivana Lindová, Knihy Na Burse - Jana Rákosníková, Jarmila Pšeničková, Květiny a dárečky, Jana Janočková, Květiny U KOLEJÍ Petra Hegrová, Luboš Roudnický stavební firma, Lékárna MANDRAGORA, Lékárna NA NÁMĚSTÍ Pharm. Dr. Zuzana Jelínková, Lékárna VIOLA, Merhautovo pekařství, MIJA PRACOVNÍ ODĚVY s.r.o., Optik optometrista, aplikace kontaktních čoček - Anna Cihlářová, Pokrývačství Vladimír Dědek Přátelé Města Benátky nad Jizerou, Rachota Bar, REHABE s.r.o., Rybárna, zdravá výživa Lenka Bojerová, Řeznictví BAXANT, SK Benátky nad Jizerou, Sklenářství Jan Hajný, SKOL, s.r.o., Správa městských lesů, Studio IRIS, Tabák VIDAM Andrea Wolfová, Tiskárna EX05, UACJ Extrusion Czech s.r.o., VEIN s.r.o. Jan Veirauch (Kuřecí svět), ZETA Benátky s.r.o. Masopustní veselice sobota :00 17:00 hod. Sraz maškar do tradičního masopustního průvodu je ve 14:45 hodin Na Burse. Odtud průvod v 15:00 hodin zamíří na zámecké nádvoří, kde už na vás bude čekat tradiční svatba naruby zvaná Šedívek. Po celou dobu akce si budete moci zakoupit tombolu s opravdu hodnotnými cenami. Tak neváhejte a přijďte se veselit! Diváci se opět nedočkali Co v detektivce nebylo, ale přesto se výborně bavili Z důvodu nemoci herečky Jany Bouškové byla uvedena místo původně plánovaného představení divadelní hra S Tvojí dcerou ne s vynikajícím hereckým obsazením. V roli Luboše se představil Petr Nárožný, jeho ženu si zahrála Naďa Konvalinková, dále jsme mohli vidět Martina Zahálku, Antonína Procházku a další. Antonín Procházka je též autorem a režisérem tohoto představení a jeho vtipná komedie nabídla divákům spoustu komických situací, nevinných zápletek a trapasů. MěÚ Na snímku vlevo: herci Zuzana Slavíková a Martin Zahálka Na snímku vpravo: herci Týna Průchová a Martin Zahálka Řádková inzerce Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou. Tel: Fotografie na této dvoustraně: František Stýblo

16 INZERCE kancelář Benátky nad Jizerou Pražská 68 Pondělí až čtvrtek 8-16 hodin Pátek 8-14 hodin nonstop služba na tel: Víte, jak rychle a účinně kontrolovat všechny své zákazníky? RISK & ZISK 2014 Národní dům na Vinohradech, Raisův sál pátek , 9.00 hodin B2B konference na téma jak se vyhnout rizikovému chování zákazníků Radnice 190x130.indd :01 Zpravodaj Benátecka 16

17 INZERCE Kadeřnictví Kosmetika Prodlužování řas Gel lak Modeláž nehtů Pedikúra Fyzioterapie Masáže Trvalá epilace Spa SHR Permanentní make-up TRVALÁ EPILACE Spa SHR Právě teď je vhodný čas začít, aby vás v létě neobtěžovaly nežádoucí chloupky Epilace u nás je bezbolestná a trvalá Nebojte se zavolat a informovat se tel: P r o d e j s l e p i č e k Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří slepiček týdnů cena Kč/ks dle stáří. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční: V sobotu 7. března :00 hod. V neděli 15. března :20 hod. Benátky n. J. parkoviště u tenisových kurtů. Bližší informace Po-Pá 9-16 hod. tel.: , , Při prodeji slepiček výkup králičích kožek cena dle poptávky RM CENTRUM JIŘICE VŠE PRO DŮM, ZAHRADU, ZVÍŘATA A VOLNÝ ČAS Jiřice 3, Lysá nad Labem Po Pá: 9:00 17:00 h, So: 9:00 14:00 h Široký sortiment pro chovatele, pěstitele, zahrádkáře, malíře, lakýrníky, kutily. V nabídce také jízdní kola a cyklistické potřeby. Společenské akce a workshopy pro děti i rodiče. Více na února 2015 SLEVA 10 % platí s tímto letákem na Vámi vybraný výrobek do !* * Sleva se nevztahuje na zboží v akci.

18 INZERCE Naše společnost Vám nabízí tyto služby: Restaurace Denní nabídka včetně specialit a salátu Minutková menu Výborná vína včetně rozlévaných Exkluzivní točené polotmavé pivo 13 Točená Kofola, portfolio firmy Pepsi Krytá letní zahrádka Bezbariérový přístup do restaurace a na WC Pořádání večírků, oslav, svateb, rautů apod. Hotel 20 nekuřáckých pokojů, až 45 lůžek Pokoje vybaveny mini barem, LCD TV se satelitem, vlastním sociálním zařízením Možnost praní prádla Možnost plné či polopenze, snídaně formou švédských stolů Zvýhodněné wellness víkendy Kongresové centrum Pronájem tří sálů (20 70 osob) Možnost coffee breaku, rautu atd. Možnost zapůjčení dataprojektoru, clip chartu Sály jsou oddělené a veřejně neprůchozí Pokrytí GSM v učebnách, dostatek zásuvek Wellness Ballancer lymfodrenáž Rolletic Kolagenové solárium CO 2 zábal Rašelinová koupel Rašelinový zábal Parafinový zábal rukou Finská sauna Infrasauna Bylinková sauna Vířivka Posilovna Wellness hotel, kongresové centrum a restaurace NA STARÉ KOLEJI Letní stadion 2, Benátky nad Jizerou tel. hotel a kongresové centrum , , tel. wellness Zpravodaj Benátecka 18

19 INZERCE NEPŘEHLÉDNUTELNÁ Stáhněte si interaktivní katalog do svého mobilního zařízení. Zcela nová ŠKODA Fabia Combi s maximálním prostorem pro rodinu, za minimální příplatek Kombinovaná spotřeba a emise C0 2 vozů Fabia Combi: 3,4 4,8 l/100 km, g/km Na ulici se za ní automaticky otočíte. A to ještě nevíte, co všechno nabízí. Třeba bezkonkurenční zavazadlový prostor ve své třídě. Nebo novou generaci motorů, které jsou až o 17 % úspornější, nejmodernější asistenční systémy a vynikající jízdní vlastnosti. Nová Fabia Combi se 6 airbagy a ESC s multikolizní brzdou již za Kč. Navíc s financováním ŠKODA Finance povinné ručení za 1 Kč ročně a při využití protiúčtu výkupní bonus Kč*. Seznamte se s novým vozem ŠKODA Fabia Combi přímo u nás. * Nabídka bonusu platí při pořízení paketu Mobilita Plus se zárukou prodlouženou na 5 let. POVINNÉ RUČENÍ ZA 1 Kč/rok POJIŠŤENÍ ZA 1 Kč/rok MOBILITA PLUS Největší zavazadlový prostor v dané třídě (530 l/1395 l) Nejnovější generace úsporných motorů V případě financování se ŠKODA Finance Záruka Mobility Plus s prodlouženou zárukou na 5 let mojefabiacombi.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacr Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: AUTOKOMPLEX MENČÍK a.s. Korybutova 441/ Praha 8 Tel.: Autosalon Benátky nad Jizerou Mladská 713 Tel./fax: února 2015 Untitled :22:08

20 INZERCE DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - STROJÍRNA S.R.O. - největší výrobce ohřívačů vody v ČR a významný výrobce v Evropě. Kromě České republiky a Slovenska dodává své výrobky do zemí EU i dalších regionů světa. Společnost přijme do hlavního pracovního poměru NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK nového pracovníka/-ci na pozici: SPECIALISTA PRODEJE NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Jedná se o fyzicky nenáročnou administrativní práci vhodnou pro osoby se sníženou pracovní schopností, absolventy nebo důchodce. Pracovní doba Pondělí Pátek, od 16 do 21 hod. Požadujeme: SŠ vzdělání s maturitou / VŠ výhodou znalost AJ výhodou technické povědomí samostatnost komunikativnost Nabízíme: dynamickou a různorodou práci perspektivní práci ve stabilní společnosti příjemné pracovní prostředí nástupní plat od Kč zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, závodní stravování/stravenky, finanční příspěvek na stravování) Náplň práce: Práce na PC, komunikace se zákazníky. Nástup možný: ihned ZÁJEMCI O NABÍZENOU POZICI MOHOU POSLAT SVŮJ ŽIVOTOPIS PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA NEBO POŠTOU NA ADRESU SPOLEČNOSTI: DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE STROJÍRNA S.R.O. Miluše Kellerová Dražice 69, Benátky nad Jizerou Zpravodaj Benátecka 20

Zprávy z Benátecké Radnice

Zprávy z Benátecké Radnice číslo 3 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. března 2011 V tomto čísle najdete: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 str. 3 Základní školy str. 6-8 ZUŠ J. A. Bendy str. 8-9 Mateřská škola str. 9-10 Masopust v Benátkách

Více

Benátecký Pohár 2015. Benátecký masopust 2015

Benátecký Pohár 2015. Benátecký masopust 2015 Benátecký Pohár 2015 Číslo: 3 ročník: 39 9. března 2015 cena: 10 Kč Benátecký masopust 2015 Na 36. ročníku Benáteckého poháru se představily nejen páry z Česka, ale také reprezentanti Slovenska a Polska

Více

Benátecký masopust 2013

Benátecký masopust 2013 Číslo: 3 ročník: 37 8. března 2013 cena: 10 Kč Benátecký masopust 2013 Plnění volebního programu města v roce 2012 Činnost Městského úřadu Benátky nad Jizerou v roce 2012 Základní školy Mateřská škola

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport Číslo: 9 ročník: 38 8. září 2014 cena: 10 Kč MĚSTO B E N ÁT K Y NAD JIZEROU SRDEČNĚ ZVE 3 16. 9. 2014 od 20:00 hodin slavnostní otevření CITY parku 3 8. 10. 2014 od 17:00 hodin slavnostní otevření Přístavby

Více

Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč Město Benátky nad Jizerou se významně podílelo na uspořádání druhého ročníku Masopustu, v sobotu 11. února. V průvodu se sešlo velké množství masek, a to

Více

Prvomájový jarmark. Číslo: 5 ročník: 38 7. května 2014 cena: 10 Kč

Prvomájový jarmark. Číslo: 5 ročník: 38 7. května 2014 cena: 10 Kč Číslo: 5 ročník: 38 7. května 2014 cena: 10 Kč I na letošním Prvomájovém jarmarku potěšilo návštěvníky vystoupení Základní umělecké školy J. A. Bendy Prvomájový jarmark Robot Merkur Vernisáž výstavy o

Více

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 2 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. února 2010 V tomto čísle najdete: Mistryně Evropy str. 4 Základní školy str. 5 7 Mateřská škola str. 8 9 Benátky a archeologie str. 15 Policie ČR informuje

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Číslo: 11 ročník: 36 8. listopadu 2012 cena: 10 Kč. První den krajských a senátních voleb v Benátkách nad Jizerou v pátek 12.

Číslo: 11 ročník: 36 8. listopadu 2012 cena: 10 Kč. První den krajských a senátních voleb v Benátkách nad Jizerou v pátek 12. Číslo: 11 ročník: 36 8. listopadu 2012 cena: 10 Kč První den krajských a senátních voleb v Benátkách nad Jizerou v pátek 12. října 2012 V pátek 2. listopadu 2012 zahájil starosta města Jaroslav Král již

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Zprávy z Benátecké Radnice

Zprávy z Benátecké Radnice číslo 5 ročník: 35 cena: 10 Kč 6. května 2011 V tomto čísle najdete: Veřejné nabídky str. 3 Základní školy, Mateřská škola str. 4-6 Historie str. 14 Policie str. 22, 27 Sport str. 28-34 Čarodějnice str.

Více

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč Kulturní dům Echo ovládla v sobotu 25. ledna 2014 zvířátka. Na tanečním parketu se objevili lvi, kočičky, papoušci i tučňáci. Všem malým účastníkům

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Číslo: 4 ročník: 36 7. května 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 4 ročník: 36 7. května 2012 cena: 10 Kč Číslo: 4 ročník: 36 7. května 2012 cena: 10 Kč Krásný teplý, slunný, prodloužený víkend završil tradiční benátecký Prvomájový jarmark, který se uskutečnil jako vždy 1. května na Husově náměstí. Bylo k

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Víceúčelové hřiště v lokalitě u Billy bylo otevřeno

Víceúčelové hřiště v lokalitě u Billy bylo otevřeno Číslo: 7 ročník: 38 8. července 2014 cena: 10 Kč Víceúčelové hřiště v lokalitě u Billy bylo otevřeno Přestřižení pásky při slavnostním otevření hřiště provedli starosta města Jaroslav Král, majitelé firmy

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ. Hezké prožití svátků vánočních a jenom to dobré v novém roce 2006 přeje redakční rada Zpravodaje Benátecka

ZPRAVODAJ BENÁTECKA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ. Hezké prožití svátků vánočních a jenom to dobré v novém roce 2006 přeje redakční rada Zpravodaje Benátecka ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo: 12 ročník: 29 cena: 7 Kč 8. prosince 2005 V tomto čísle na jde te: Policie informuje str. 5 Učiliště Horky str. 6-7 Vánoční nabídka str. 8-9 Zprávy z kopané str. 21 Hezké prožití

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Číslo: 8 ročník: 36 8. srpna 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 8 ročník: 36 8. srpna 2012 cena: 10 Kč Číslo: 8 ročník: 36 8. srpna 2012 cena: 10 Kč Časné odpoledne ve všední tropický den na plaveckém bazénu v areálu Správy sportovních zařízení města Benátky nad Jizerou Část areálu Správy sportovních zařízení

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 vyšlo 27. 11. 2014 www.tisnov.cz Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Udělování čestných občanství a ceny města Tišnova 28. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Vernisáž

Více