zpravodaj medlánecký TERMÍNY FARMÁŘSKÝCH TRHŮ Kytnerova 1a, Brno-Medlánky Jarní bazárek Ztráty a nálezy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj medlánecký TERMÍNY FARMÁŘSKÝCH TRHŮ Kytnerova 1a, Brno-Medlánky Jarní bazárek Ztráty a nálezy"

Transkript

1 medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části /medlanky Ztráty a nálezy strana 3 Informace k sociálním dávkám od strana 4 Jarní bazárek strana 9 číslo 1 / 2012 TERMÍNY FARMÁŘSKÝCH TRHŮ 10. březen, 14. duben, 12. květen a 9. červen vždy od 9.00 do hodin místo konání: Nádvoří SC Sýpka Srdečně Vás zvou Občané pro Medlánky a MČ Brno Medlánky Program SC Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky Na mšu svatú zvonili 18. března 2012 v hod., vstupné 60 Kč LETOKRUHY aneb Poselství Wabiho Ryvoly 23. března 2012, začátek je v hod. Velikonoce malované i jehlou Výstava se koná 28. března 4. dubna 2012 denně od do hod., vstupné 20 Kč Reprezentační ples ZŠ Brno Zahájení plesu Polonéza Vystoupení skupiny Bravo team

2 Ze zasedání Rady a Místního zastupitelstva Ze 17. zasedání ZMČ Brno-Medlánky konaného dne Zastupitelstvo schválilo: rozpočet MČ Brno-Medlánky na rok 2012; soubor rozpočtových opatření úpravy rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2011; výběr poskytovatele služeb podlimitní veřejná zakázka na služby Údržba veřejné zeleně v k. ú. Medlánky : p. Martin Minks, Brno, Terezy Novákové 101; nové znění Pravidel pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno-Medlánky s platností a účinností od ; objednání právní analýzy pronájmu objektu Podpěrova 2, Brno-Medlánky; harmonogram zasedání ZMČ Brno-Medlánky pro rok 2012; harmonogram redakčních uzávěrek Medláneckého zpravodaje pro rok 2012; zřízení věcného břemene k pozemku v majetku Statutárního města Brna pozemky p. č. 785/23, 790/3, 790/9 a 790/10, k. ú. Medlánky. Zastupitelstvo vzalo na vědomí: zprávu o plnění rozpočtu MČ Brno-Medlánky k ; informaci k projektu Základních informačních registrů ČR s účinností od Zastupitelstvo projednalo: připomínky občanů k údržbě ploch veřejné zeleně v k. ú. Medlánky v roce 2011; dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ Brno-Medlánky: příprava nových webových stránek MČ Brno-Medlánky, údržba chodníků v k. ú. Medlánky. Z mimořádné 15. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: změnu Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku Statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady v souvislosti se změnou občanského zákoníku a zákona č. 102/1992 Sb. s výhradou; bezúplatný převod pozemků p. č. 619/1, 619/2 a 619/3 v k.ú. Medlánky (při ulici Podpěrova) z vlastnictví České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna; žádost MČ Brno-Medlánky o schválení změn organizace dopravy, resp. stavebně technické úpravy: nové vodorovné dopravní značení zákaz zastavení na ulici Turistické, nové vodorovné dopravní značení zákaz zastavení na ulici Hudcova, vyznačení nových parkovacích stání na ulici Hujíčkova, rozšíření chodníku na ulici Hudcova mezi radnicí a okružní křižovatkou, zřízení přechodu pro chodce na ulici V Újezdech (k dětskému hřišti); veřejnou podporu z rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2011 Rybářskému sdružení Brno-Medlánky; změnu organizačního řádu ÚMČ Brno-Medlánky; návrh nařízení Statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení Statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád ; výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na služby Přístavba MŠ Medlánky, ul. Hudcova č. 47 architektonické řešení interiérového vybavení : společnost Atelier Habina, s.r.o. se sídlem v Brně, Kopečná 987/11, , nabídková cena: Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH, vč. schválení uzavření smlouvy o dílo; zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby Statické posouzení úpravy ocelové střešní konstrukce nástavby ZŠ Brno, Hudcova 35 ; výzvu k podání cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava komínového tělesa objektu v majetku MČ Brno-Medlánky ; zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby Vybudování komínového tělesa objektu Společenského centra Sýpka ; výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Dodávka komínu ZŠ Brno, Hudcova 35 : p. Jiří Kubart, Vyškov, Hybešova 761/1113, nabídková cena: Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH, vč. schválení uzavření smlouvy o dílo; přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu roku 2011 u ZŠ Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace v celkovém objemu Kč; přijetí neúčelově vázaných finančních darů dle přiloženého seznamu u MŠ Brno, Hudcova 435/47, příspěvková organizace. Z mimořádné 16. RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: elektronickou podporu zápisu do MŠ dle předloženého návrhu Magistrátu města Brna, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Dominikánské nám. č. 3, Brno a kritérií řazení dětí. Ze 17. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: uzavření dodatku ke kupní smlouvě č. 118/2008 o prodeji a nákupu tepla a teplé užitkové vody mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-Medlánky, jako kupujícím a společností INVA, spol. s r. o., se sídlem v Brně, Jamborova 59, IČ: , jako prodávajícím, s účinností od ; žádost MČ Brno-Medlánky o spolufinancování nábytkového vybavení škol a předškolních zařízení z rozpočtu Statutárního města Brna na rok 2012; žádost MČ Brno-Medlánky o spolufinancování vybavení školních kuchyní a jídelen z rozpočtu Statutárního města Brna na rok 2012; žádost ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., o udělení souhlasu zřizovatele s podáním projektu OPVK 1.4, EU peníze do škol (projekt na podporu zavádění nových metod a nástrojů ke zlepšení stavu počátečního vzdělávání na ZŠ, nákup nových pomůcek a materiálního vybavení, zvyšování odborné způsobilosti učitelů); přijetí neúčelově vázaných finančních darů od rodičů dětí MŠ Brno, Hudcova 435/47, přísp. org.; přerušení provozu MŠ Brno, Hudcova 435/47 vč. odloučeného pracoviště MŠ Brno, V Újezdech 5, v době hlavních školních prázdnin 2011/2012, tj. od do (opětovné zahájení provozu předškolního zařízení od ); Finanční plán ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., na rok 2012; odpisové plány ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., na rok 2012; Finanční plán MŠ Brno, Hudcova 435/47, přísp. org., na rok 2012; přerušení provozu MŠ Brno, Hudcova 435/47 z technických důvodů v době jarních školních prázdnin 2011/2012, tj. od do ; uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi MČ Brno-Medlánky, jako objednatelem a společností KONE, a. s., Praha, Lužná 716/2, jako zhotovitelem; umístění sídla Bytového družstva Jabloňová 459/1, 460/3, 461/5, Brno v bytě č. 12 objektu Brno, Jabloňová 1 (nájemce Ing. Jiří a Eva Zajícovi, bytem Brno, Jabloňová 1); č í s l o 1 / ú n o r m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

3 veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2012 Sdružení zahrádkářů HORTUS příspěvek na částečnou úhradu nákladů na osvětovou, společenskou a vzdělávací činnost pro veřejnost a členskou základnu; veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2012 Dětskému klubu MEDLÁNCI příspěvek na částečnou úhradu nákladů Dětského centra Rosnička (nájemné nebytových prostor únor 2012); žádost MČ Brno-Medlánky o nadační příspěvek Nadace ČEZ, grantové řízení Oranžová hřiště, na projekt Vybudování víceúčelového sportovního hřiště v Brně-Medlánkách ; výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na službu Posouzení technologie nízkotlaké kotelny Jabloňová 1a : společnost Teplo T s.r.o., se sídlem v Tišnově, Jungmannova 1899, nabídková cena: Kč bez DPH, tj Kč včetně DPH; výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na službu Likvidace černé skládky a sběr odpadků, pokos ruderálního porostu a vyřezání náletových dřevin, nacházejících se v plochách při parkovišti za vozovnou DPmB Medlánky, propojka Hudcova Purkyňova : p. Martin Minks, Brno, Terezy Novákové 101, nabídková cena: Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH; rozpočet sociálního fondu ÚMČ Brno-Medlánky pro rok 2012; Směrnici MČ Brno-Medlánky o sociálním fondu; výzvu k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby Odstranění havarijních závad venkovních herních prvků v k. ú. Medlánky ; žádost MČ Brno-Medlánky o souhlas Rady města Brna se zpracováním investičního záměru investiční akce Půdní vestavba ZŠ Brno, Hudcova 35 ; objednávku prací na stavební práce Přístavba MŠ Medlánky, ul. Hudcova č. 47 SO 01 - Změna VZT zařízení dodavatel společnost PSK Group spol. s r. o., se sídlem v Brně, Vídeňská 104b, nabídková cena: Kč bez DPH, tj ,40 Kč vč. DPH; objednávku prací na stavební práce Přístavba MŠ Medlánky, ul. Hudcova č. 47 SO 01 Oprava omítky stávajícího objektu MŠ Hudcova dodavatel společnost PSK Group spol. s r. o., se sídlem v Brně, Vídeňská 104b, nabídková cena: Kč bez DPH, tj ,80 Kč vč. DPH; objednávku Studie využití území okolí rybníka mezi ulicí V Újezdech a Rysova u FAST VUT v Brně, ústav architektury, Brno, Údolní 53, v ceně do 30 tis. Kč. Rada vzala na vědomí: seznam neplatičů za služby spojené s užíváním bytu v majetku statutárního města Brna svěřeného MČ Brno-Medlánky k ; návrh investičních akcí v ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., na rok sdělení Úmč brno-medlánky Ztráty a nálezy V měsíci lednu 2012 bylo v ulici Obůrky nalezeno naslouchadlo. K vyzvednutí je na úseku sociálním (přízemí), ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno. Informace k zápisu dětí do MŠ Brno, Hudcova 435/47, p.o. na školní rok 2012/2013 Rada města Brna dne schválila zavedení systému elektronické podpory zápisu dětí do mateřských škol v městě Brně, které jsou zřizovány statutárním městem Brnem nebo městskými částmi, s účinností od Schválené změny se dotýkají rovněž i zápisu dětí do Mateřské školy Brno, Hudcova 435/47. Výdej přihlášek Přihlášku rodiče získají: a) prostřednictvím internetu ve formátu pdf na ve dnech , b) v úřední dny na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3 u pověřených pracovnic Mgr. Hanákové nebo Mgr. Hudcové, dveře č. 104 od , c) v MŠ Brno, Hudcova 435/47, p.o. dne v době od 8.30 do hod. Sběr přihlášek bude probíhat ve dnech a v době, kterou si určí ředitelky jednotlivých MŠ. Vytištěnou, řádně vyplněnou přihlášku do MŠ Hudcova 435/47 včetně odloučeného pracoviště MŠ V Újezdech 5 a s potvrzením o zdravotním stavu dítěte a očkování od pediatra přinesou rodiče do MŠ Brno, Hudcova 435/47, p.o. ve dnech v době od 8,30 až 16,30 hod. Současně je třeba přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. Zapisují se děti do stávajících tříd MŠ Hudcova 435/47 a MŠ V Újezdech 5. Zápis do nově budovaných tří oddělení MŠ Hudcova 435/47 proběhne po jejich stavební kolaudaci. Rodiče mohou přihlásit své dítě do libovolného počtu mateřských škol. Do každé z nich se však musí dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě. Poplatek za komunální odpad 2012 Pro úhradu místního poplatku v hotovosti budou od čtvrtka 1. března v provozu pokladny v přízemí budovy Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí č. 3 a i nadále na Šumavské 33. Pokladní hodiny pondělí od 8.00 do a od do h úterý od 8.00 do a od do h středa od 8.00 do a od do h čtvrtek od 8.00 do a od do h pátek od 8.00 do h Výše poplatku: 500 Kč na osobu Splatnost poplatku: Správcem poplatku je Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, oddělení správy poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 33, 8. a 9. patro, budova A Na jednoho poplatníka (osoba s trvalým pobytem v Brně) a kalendářní rok činí poplatek 500 Kč, možnost bezhotovostní úhrady je převodem na účet č /5400, poštovní poukázky jsou k dispozici na podatelnách Úřadů městských částí a na kontaktních místech Magistrátu. Při těchto způsobech platby je nezbytné uvést jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka, při společných platbách je nutno oznámit jména a data narození osob, za něž je úhrada pod tímto variabilním symbolem provedena. Při bezhotovostní úhradě tak lze učinit prostřednictvím oznámení na cz/odpady. Legislativní změny nový institut vyměření HROMADNÝM PŘEDPISNÝM SEZNAMEM naplňuje princip procesní ekonomie a rychlosti daňového řízení; správce poplatku hromadný předpisný seznam zpřístupní k nahlédnutí po dobu nejméně 30 dnů. Správce poplatku zveřejní veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu 30 dnů, označení místního poplatku jakož i místo a dobu (od...do), kdy lze do hromadného předpisného seznamu nahlédnout. Za den doručení se považuje 30. den po jeho zpřístupnění. Praxe tedy může vypadat tak, že poplatník neuhradí sám ve lhůtě splatnosti a o tom, že je na něj vedena exekuce se dozví až v momentě, kdy je mu zablokován účet, stržena část mzdy, důchodu atd. m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 1 / ú n o r

4 exekuční řízení se zrychluje, po marném uplynutí náhradní lhůty stanovené v platebním výměru/hromadném předpisném seznamu správce poplatku bez dalšího přistoupí k daňové exekuci institut žádosti o prominutí již není možný realizovat pro místní poplatky, správci daně byla vzata pravomoc daň nebo její příslušenství prominout Kontakty Osobní: Šumavská 33, budova A, 8. a 9. patro, v úředních dnech pondělí, středa: hod. a pátek: hod. Telefonické: Písemné: Odbor životního prostředí MMB, Kounicova 67, Brno Web: Informace k vítání občánků Vážení rodiče, pokud máte zájem o přivítání Vašeho dítěte v městské části Brno-Medlánky, je potřeba dítě přihlásit a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vyplnit Souhlas se sdělováním osobních údajů dítěte. Pro přihlášení na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ a podepsání souhlasu nás kontaktujte osobně na ÚMČ Brno-Medlánky, Úseku sociálním, Hudcova 7; případně em či telefonicky. Kontaktní osoba: Simona Frodlová, DiS., tel , Nápady studentů změní okolí rybníka Medlánky mají, na rozdíl od mnoha jiných částí města Brna, to štěstí, že disponují několika velmi zajímavými rekreačními lokalitami, které jsou přímo součástí stávající obytné zástavby. Jedná se zejména o zámecký park, lokalitu mokřadu v ovocném sídlišti a okolí rybníka. V zámeckém parku se ve spolupráci s dendrology a zahradními architekty aktuálně pracuje na obnově stromového porostu. V lokalitě mokřadu jsme se pokusili získat dotaci na zvelebení daného místa, což se nám bohužel prozatím nepovedlo. V současných mrazech jsme alespoň využili možnosti vstoupit na led a seřezat rákos a i nadále bychom se chtěli postupné úpravě tohoto cenného kousku přírody věnovat. Největší potenciál k dalšímu rozvoji však skýtá nepochybně širší okolí rybníka, počínaje téměř u okružní křižovatky a konče u studánky v Perglu. Dosud byly vysazeny dvě aleje stromů (vedle rybníka a vedle potůčku), vybudováno bylo několik cest a dětské hřiště. Výrazně pokročilo i budování přírodní zahrady u rybníka. V úpravách bychom chtěli dále pokračovat srovnáním ploch kolem rybníka, aby se daly intenzivně sekat naší vlastní technikou a byly využitelné i pro různé rekreačně-sportovní aktivity. V jednom místě bychom rádi vybudovali sportovní hřiště se zpevněnou plochou (pravděpodobně zhutněný písek), které nám v Medlánkách zásadně chybí, neboť s výjimkou hřiště sloužícího pro účely místního fotbalového klubu tu žádné není. V této souvislosti žádáme o grant z nadace ČEZ, za který bychom mohli vybudovat plnohodnotné sportovní hřiště. Vzhledem k omezeným možnostem takovou dotaci získat však počítáme spíše s jednoduchým pláckem opatřeným brankami na fotbálek. Postupně bychom rádi přidali např. i plácek opatřený košem na košíkovou či plácek na pétanque. Vhodné by byly rovněž menší parkové úpravy nebo doplnění stávajících částí pěšin tak, aby bylo možné vstoupit do lokality u okružní křižovatky a dojít pohodlně třeba i s kočárkem kolem přírodní zahrady a rybníka až k dětskému hřišti. Časem třeba i dále. Jedinečnost a rozloha tohoto území nás vede ke snaze postupovat koncepčně. Obrátili jsme se proto na pana architekta Sátoru z Ústavu architektury Stavební fakulty VUT Brno, který zadá zpracování studie této lokality svým studentům jako semestrální práci. Vzejdou-li z této akce zajímavé podněty a nápady, rádi bychom vám výsledky práce studentů představili na veřejné besedě a společně s vámi se zamysleli i nad realizací konkrétních nápadů. Vzhledem k našim finančním možnostem bychom případné úpravy realizovali postupně jistě několik let. Rádi bychom ale letos vypracovali určitou koncepci těchto úprav, které bychom se následně drželi a měli tak představu o způsobu rozvoje této lokality a určitý předpoklad finanční náročnosti. Jak již bylo naznačeno výše, vedle zdrojů vlastních bychom rádi využili k financování i zdroje z nějakého grantu či dotace, na čemž rovněž aktuálně pracujeme. JUDr. Michal Marek místostarosta Informace k sociálním dávkám po V souvislosti se sociální reformou došlo k velkým změnám v oblasti sociálních dávek, od toto řeší Úřady práce ČR, níže uvádím kontaktní místa, kde je možné o jednotlivé sociální dávky v Brně žádat: Kontaktní místo pro příjem žádostí a výplatu dávek STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (příspěvek na bydlení, přídavky na děti, rodičovský příspěvek) zůstává stejný jako dosud, tj. na příslušném kontaktním pracovišti dle trvalého bydliště (Mojmírovo nám. 10 nebo Gajdošova 7). Pro osoby, které mají trvalé bydliště v Medlánkách, je kontaktním místem Mojmírovo nám. 10, Brno- Královo Pole. Dále Úřad práce ČR zajišťuje PŘÍJEM ŽÁ- DOSTÍ A VÝPLATU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK HMOTNÁ NOUZE (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) Koliště 19 PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Mojmírovo nám. 10 DÁVKY PRO OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽE- NÉ (příspěvek na mobilitu, příspěvek na pomůcku) Mojmírovo nám. 10 Bližší informace k sociální reformě a k sociálním dávkám najdete na adrese: Úsek sociální, Simona Frodlová, DiS. kultura Pozvánka na netradiční cimbál Pašijový koncert cimbálové muziky Javořina z Rožnova pod Radhoštěm pod názvem: Na mšu svatú zvonili se bude konat v sále SC Sýpka dne v hod, vstupné Kč 60, Kč Kulturní komise MČ Brno-Medlánky zve všechny na tento opravdu nevšední hudební zážitek. Jarní výstava v konírně s názvem Velikonoce malované i jehlou Srdečně vás zveme na výstavu s tématikou jara, velikonoc a výšivek. Výstava se koná denně od do hod. Vstupné na výstavu je 20, Kč. LETOKRUHY aneb Poselství Wabiho Ryvoly Zveme Vás na koncert Letokruhy aneb Poselství Wabiho Ryvoly, který se koná 23. března 2012 v sále Sýpka v Brně-Medlánkách. Začátek je v hod. Účinkují: Duo Blanice (Plzeň), Carramba (Česká Třebová), Karabina (Brno) Lístky lze předobjednat na: č í s l o 1 / ú n o r m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

5 Jubilejní XX. reperezentační ples MČ ve spolupráci s podnikateli Letos, již po dvacáté se konal v pátek 20. ledna 2012 reprezentační ples MČ ve spolupráci s podnikateli. Letošní ples zahájili žáci naší základní školy překrásnou Polonézou z Hořicka pod vedením paní Egnerové, Vespalcové, Knížkové a Večeřové, za což jim patří velký dík, bylo to nádherné. Celým večerem nás na sále provázela kapela Onkels a v Konírně to byla cimbálová muzika Šmytec. O vystoupení se postarala šermířská skupina Bravo team pod vedením pana Libora Olšana, který nás také provázel celým večerem svým skvělým moderováním. A o půlnoci si hosté zasoutěžili o post krále a královny plesu. Dále bych poděkovat za nádhernou dekorační výzdobu celé Sýpky paní Lidušce Podradcké a paní Lidušce Stloukalové. Velké poděkování patří všem sponzorům, bez kterých bychom neměli tak krásný ples a bohatou tombolu. Byly to firmy: Alveon, s.r.o., Fitness centrum Contours Brno, Hope CZ, s.r.o., Hospoda U KŘIVÉ VRTULE, Hotel Prometheus, člen společnosti IMPS a.s., Hotel Vista, Jiřina Janáková vizážistka, MICHL MOTORSPORT, spol. s r.o., Komfort, a.s., Květinářství OXALIS, M-interiéry, s.r.o., paní Marie Macháčová, ME- DIA EFEKT, s.r.o., Miss Kosmetik, NOVIKO, a.s., Nuovo Caffe, s. r. o., Prototypa, a.s., Přemysl Veselý, s.r.o., RD-STAV, spol. s r.o., REKO, a.s., REMING, spol. s r.o., Reprocetrum Blansko, Služby Minks, SNOWBOARD ZEZULA, Strojírenský zkušební ústav, s.p., T.O.O., s.r.o., TRYGON Brno, Jana Vaňková vizážistka, Petra Vrabcová vizážistka, Marie Vrablíková vizážistka, Zastupitelstvo MČ Brno-Medlánky. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat všem pořadatelům. MOC DĚKUJI. Za rok opět na plese. Denisa Horváthová úsek kultury Betlémy v konírně Z činnosti Klubu důchodců Blahopřání Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se v těchto dnech dožili svého životního jubilea. Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, spokojenosti, lásky a porozumění blízkých, stálý optimismus, mnoho životní síly a spoustu dnů plných nádherných maličkostí, které činí život bohatým. Vážení přátelé, dovolte mi, abych se krátce vrátila k adventnímu času a k dnes už trradiční výstavě betlémů v Konírně. Píši tradiční, neboť je pořádána už nejméně šest roků. Pokaždé je to Advent, Vánoce, betlémy, ale přece jen pokaždé jinak. Medlánecká sběratelka a duše všech výstav paní Ježková vždy při úklidu výstavy už vymýšlí nové téma té další. Letošní nosnou myšlenkou vánoční výstavy se stali tři králové. Ti tři legendární mudrci od východu, kteří se dle biblického příběhu přišli poklonit se svými dary Děťátku v betlémských jeslích. Figurkám tří králů v různém provedení byla věnována část výstavy, samozřejmě nechyběli v žádném z vystavovaných betlémů a paní Ježková o nich na vernisáž připravila zajímavé povídání. Na výstavě kromě betlémů shlédli návštěvníci překrásné ruční práce ozdoby z korálků, háčkované, pletené, papírové. Nejmenší betlem přinesla paní Burgetová ve skořápce kokosového ořechu, největší byl od paní Ježkové, unikátní byly dva betlémy skautské od pana Č. Ulricha. Nejmenší návštěvníky čekala slušná sbírka nepřekonatelné dětské hračky plyšových medvídků od nejstaršího z asi čtyřicátých let minulého století až po dnešního barevného. Děti si také mohly sednout do dětského koutku a tam namalovat, co se jim na v&yacute stavě líbí, popř.vánoční motivy. A věřte i tyto malůvky stály mnohdy za povšimnutí. Vkusná úprava celé výstavy korunovaná překrásnými aranžmány z rukou paní Lidušky Stloukalové se opět velmi líbila k veliké radosti všech kdo vystavovali i jinak se na její realizaci podíleli. A tak všem moc a moc děkuji a musím se ještě zmínit a poděkovat paní ing.lidušce Podracké za krásně secvičený dětský program na vernisáži. Děti, které nám předvedly v písních a říkankách českou zimu, jakoby vyskočily z Ladových obrázků a všem přítomným to krásně zahřálo u srdíčka. Na závěr mého povídání Vám všem milí spoluobčané přeje celá kulturní komise i všichni vystavovatelé krásný, úspěšný nový rok plný sluníčka, zdraví a pohody. A nashledanou na naší jarní výstavě. Těšte se s námi, bude parádní a vyšívaná, víc neprozradím. za kulturní komisi a pořadatele výstav Marie Kalová Tříkrálova sbírka v Medlánkách Počátek ledna se stává dobou, kdy můžeme pravidelně udělat dobrý skutek a přispět potřebným. V posledních letech se zintenzivnila propagace lednového koledování v médiích a je to znát. Lidé se mi zdají být vlídní a štědří. Třikrát jsem vyrazil k vašim domovům. Vícekrát to bohužel nešlo. Stačil jsem s dětmi obejít jen část starých Medlánek, kousek ulice V Újezdech, penzion u Billy a pár domácností v okolí. Nezlobte se, pokud jsme nedorazili právě k vám. Není to v lidských silách. Ale byl to krásný čas a hřejivá setkání dětem při zpěvu zářily oči a na druhé straně kolikrát nefalšované dojetí. Děkuji všem za vlídnost a otevřená srdce, společně jsme tvořili krásný tříkrálový obraz. Děkuji vám jménem Charity a přeji klid, lásku a požehnání vašim domovům. A. Dobeš (a pokud někoho zajímá, kolik jsme vykoledovali, prozradím to, že naše pokladnička obsahovala víc peněz než kolik se vybralo v PS a Senátu dohromady, když tam přišel koledovat sám ředitel Charity) Miroslava Holubová 70 let Zuzana Koutná 85 let Jaroslav Křivák 70 let Karla Vurmová 70 let Vítězslav Jenyš 70 let Jiří Andrés 70 let Všechno nejlepší! Za SPOZ Vladimíra Vespalcová ba padla na lokalitu u rybníka. Jednak jsme tamní svah před zimou řádně pokosili právě proto, abychom na něm sáňkování umožnili, jednak se nabízela blízkost vodní nádrže a hlavně je v této lokalitě nejvíce mladých rodin s dětmi. Původně jsme měli v plánu zasněžit ještě plochu vedle obecních bytů na ulici Jabloňové, která bývá v zimě rovněž hojně využívána k bobování, ale pro náročnost celého procesu se obě lokality během jediného dne zabezpečit nepodařilo. Celou akci zrealizoval z vlastní iniciativy pan Marco je nového v medlánkách Dělo pro děti Jarní prázdniny byly už ve své polovině, mrazy nás nebývale trápily, ale sníh stále nikde. Měli jsme radost z hojného využívání zamrzlé plochy rybníka k zimním radovánkám, tu pravou sáňkovačku ale našim nejmenším letošní zima v Medlánkách ještě nepřinesla. S nadšením jsme proto přijali za svou myšlenku vytvořit svah na sáňkování či bobování pomocí sněžného děla. Vol- tin Minks, který pro naši městskou část zabezpečuje údržbu veřejné zeleně a komunikací. Sněžné dělo bylo zajištěno v lyžařském areálu v Němčičkách na Břeclavsku, odkud bylo dopraveno včetně obsluhy. Vaše pozitivní ohlasy přímo na místě nás velmi potěšily. Teď už jen aby vydrželo počasí a děti si mohly zimních radovánek užívat co nejdéle. Poděkování patří současně panu Martinu Minksovi, který celý nápad zrealizoval a nemalou měrou přispěl k úhradě nákladů s tím spojených. JUDr. Michal Marek m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 1 / ú n o r

6 co vás i nás zajímá i trápí Trhy, kam se podíváš S farmářskými trhy se roztrhl pytel všude kolem a není to na škodu. Ty naše Medlánecké farmářské trhy se staly již tradicí, která se opakuje každý měsíc o druhé sobotě na náměstíčku před KC Sýpka v tradičním čase od 9.00 do Trhy si oblíbili jak prodejci, tak nakupující a ač nejsou nijak obrovské, mají své neopakovatelné kouzlo. Každé trhy se snažíme zařadit do nabídky různé speciality, které, jak doufáme, Vás zaujmou, jako například vánoční zabíjačka, mini handmade trh, lednový teplý pštrosí guláš nebo bazárek ve spolupráci s ekologickým institutem Veronica. Tradiční ověřené prodejce se snažíme doplňovat o nové případně lepší, se zajímavější nabídkou. Nakonec je to ale stejně jen a jen Váš zájem, který je přivede zpět další měsíc. Doufáme tedy, že na naše trhy nezanevřete a přijdete se i příště podívat, co nového nebo již tradičně dobrého na Vás před Sýpkou čeká. Novinkou jsou například i stánky, na které ÚMČ získal dotaci, a které nám trhy zase o trochu zútulní. Z nových prodejců se můžete těšit například na nové frgály nebo Hrašku společnosti Ceria. Těšíme se na Vás na dalších trzích, které budou v prvním pololetí letošního roku v tyto termíny: , , a Bližší informace o trzích najdete také na našem webu P. S.: Náš původní prodejce hlívy ústřičné vyhořel a zatím jsme nenašli náhradu, máte-li nějaký zdroj, dejte nám, prosím, vědět. Budeme Vám, a nejen my, vděční. Kateřina Žůrková Občané pro Medlánky Co nového... v Přírodní zahradě u medláneckého rybníka Ač to vypadá, že se v zahradě u rybníka mnoho neděje, opak je pravdou. Jsme právě v polovině realizace grantu nadace Via a Era, díky kterému jsme mohli vysadit plot kolem zahrady, postavit bránu a realizovat první výsadbu. Další rostliny a keře dorazí na naši zahradu hned zjara, včetně osení, na zahradu tak bude po rozkvětu jistě libý pohled. Momentálně se ucházíme o druhou šanci stejné dotace nadace VIA a máme zažádáno o dotaci na ekologický záchůdek na ÚMČ Brno-Medlánky, který je nezbytnou podmínkou využívání zahrady pro volnočasové aktivity nejen dětí. S Vaší pomocí se nám podařilo vše vysadit a momentálně budujeme svépomocí kompostér a ptačí budku. Sledujte stránky zahrady pro bližší informace o akcích, které se tam konají nebo třeba o možnostech, jak v zahradě pomoci. Za veškerou pomoc Vám děkujeme. Patříte-li k organizacím, které by rády využívaly tento prostor pravidelně, neváhejte nás kontaktovat. Stránky zahrady jsou: Tento projekt podpořila ERA prostřednictvím nadace VIA. Kateřina Žůrková Občané pro Medlánky Medlánecká Rosnička Rok se s rokem sešel a jsme zase starší. I náš Dětský klub Medlánci je starší, ale troufám si napsat také zkušenější, bohatší o spoustu nových zážitků a také nových kamarádů. Stejně jako v loňském roce nebudeme ani v tom letošním zahálet. Přesvědčit jste se mohli v neděli , kdy proběhl druhý ročník dětského karnevalu.účast byla opět hojná, masky velkolepé a nálada rozpustile veselá. V tomto roce chceme myslet více také na maminky, respektive ženy. Již v březnu pro ně chystáme 2 zajímavé akce. Nejprve pojedeme zregenerovat svá těla do Wellness centra v Černé hoře, čeká nás zde aquaaerobic, kondiční cvičení, ale také několik druhů saun a případně kosmetika a masáže. A samozřejmě nebude chybět ani prohlídka pivovaru! A již o týden později, to už v prostorách medlánecké Rosničky, se naučíme, jak pečovat o pleť a také si osvojíme základy rychlého líčení. Co se týče běžné činnosti Dětského klubu Medlánci, ta pokračuje díky nemalé finanční podpoře od ÚMČ Brno Mediánky s malými změnami dál. I v roce 2012 si mohou Vaše děti pod vedením zkušených lektorů hrát a něčemu novému se naučit v našem dopoledním hlídacím klubíku Rosnička, a to opět od pondělí do pátku od hod. Mimo kroužky, jejichž rozpis najdete na našich webových stránkách se v prostorách Rosničky konají pravidelné schůzky medláneckých Táborníků a Skautů. A v neposlední řadě bych také ráda upozornila na možnost využití herny k oslavě narozenin a nově bych ráda pozvala maminky dětí ve věku do 1 roku k návštěvě mimi-klubíku, který se koná každý čtvrtek od hod. v prostorách naší herny. Děkujeme Vám za přízeň a doufáme, že i v roce 2012 se Vám u nás bude líbit. Bližší info o naší činnosti najdete na Kateřina Kašíková, Zdenka Brabcová a Anna Šímová Přehled aktivit: Hlídání dětí PO PÁ hod. (Rosnička) Zpívánky PO a ST hod. (Sýpka) Klub starších dětí ÚT hod. (Sýpka) Klub mladších dětí ST hod. (Sýpka) Klub mimi ČT hod. (Rosnička) Flétnička pro děti od 4 let PO hod. a ÚT hod. (Rosnička) Výtvarná výchova pro starší děti ÚT hod. (Rosnička) Výtvarná výchova pro mladší děti ST 16 17hod. (Rosnička) Skauti ČT hod. (Rosnička) Táborníci ČT hod. (Rosnička) TÁBORNICKÝ KLUB ROZRAZIL Přáli byste si, aby Vaše dítě lépe poznalo přírodu, dokázalo se v ní orientovat a vážit si jí? Chtěli byste, aby ovládalo základní tábornické dovednosti, vědělo jak se o sebe postarat, a navíc poznalo nové kamarády? Pokud ano, přijďte se i s Vašimi dětmi podívat na naše oddílové schůzky! Ty se konají pravidelně od vždy ve čtvrtek od do hod. na adrese: Hudcova 2, Brno-Medlánky (v 1.NP v prostorách Dětského klubu Medlánci ) Přes 20 let už pořádáme letní tábory, expedice a výpravy. Hrajeme hry díky kterým poznáváme přírodu a svět přidejte se k nám! Pro více informací navštivte prosím naše webové stránky: Nebo se obraťte s konkrétními dotazy na: popř. na tel (J. Sklenský vedoucí schůzek) č í s l o 1 / ú n o r m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

7 Školské okénko Výsledky olympiády v českém jazyce UMÍSTĚNÍ TŘÍDA JMÉNO POČET BODŮ 1. 9.A BROSSOVÁ NIKOLA 16 POSTUPUJE DO OBLASTNÍHO KOLA 2. 9.A ULRICHOVA KAROLINA 14 NÁHRADNICE DO OBL. KOLA 3. 8.A SVOBODOVÁ KRISTÝNA 11 Moravské zemské muzeum Žáci prvních tříd se zúčastnili projektového vyučování, které bylo zaměřeno na přezimování zvířat v našich zeměpisných podmínkách. Projektem nás provázeli studenti Pedagogické fakulty katedry Biologie MU v Brně. Žáci aktivně pracovali s názornými pomůckami maket zvířat všech druhů, seznámili se zvířaty, která přečkávají zimu v částečném i úplném spánku i se zvířaty, která jsou v zimě aktivní. Hravou formou plnili různé úkoly a dopolední program uplynul jako voda a dětem se vůbec nechtělo domů. Domníváme se, že projektové vyučování také mimo školní prostory je velmi účelné a napomáhá dětem k lepšímu zapamatování daných faktů učiva. Výuka v laboratořích na SPŠCH 8. a 9. ročník Žáci osmého ročníku přesunuli do laboratoří na SPŠCH. Nejprve shlédli zábavné pokusy, které si pro ně připravili studenti druhého ročníku. Poté byli žáci rozděleni na dvě skupiny. První skupina šla na prohlídku školy a druhá skupina pracovala na své práci v laboratoři. Tématem bylo oddělování složek ze směsí, konkrétně destilace. Žáci svá pozorování zapsali do tabulky a grafu v protokolu. Žáci devátého ročníku účastnili motivačních pokusů na SPŠCH, které provedli studenti druhého ročníku. Výchovná poradkyně jim poskytla informace ohledně studia a přijímacích zkoušek na průmyslovce a provedla žáky školou. Nakonec se obě skupiny vyměnily. Hory Sedmáci byli na horách. Tradičně se cílem jejich sportovního snažení stala chata Kohútka v Javorníkách. Výška téměř tisíc metrů poskytla ty nejlepší podmínky pro lyžařské umění našich žáků. A sněhová nadílka? Bohatě! Lyžovalo se i na sjezdovkách, které v předchozích letech kvůli nedostatku sněhu nefungovaly. Z KRONIKÁŘOVA ZÁPISNÍKU Významná výročí našich dějin končící na dvojku V předcházejících ročnících jsem vždy uváděl i podrobnější popis sledovaného období. V tomto kalendářním roce se zaměřím pouze na komentování příslušných událostí. Období raného feudalismu 922 Bavorský vévoda Arnulf vpadl vojensky do Čech. Příčiny vojenského útoku i jeho výsledek nejsou známy července umírá BOLESLAV I. Jako nový kníže je nastolen jeho syn BOLESLAV II., zvaný Pobožný. Během jeho vlády došlo k významnému posílení českého státu založeno biskupství v Praze, definitivní sjednocení země února je Slavníkovec VOJTĚCH, na Levém Hradci, po smrti prvého pražského biskupa Dětmara, zvolen jeho nástupcem. Pro neshody v domácím prostředí a s Přemyslovci dvakrát opustil Čechy a značnou část svého episkopátu prožil za hranicemi pražské diecéze. Vojtěch patřil k nejvzdělanějším osobám své doby BOLESLAV III. sesazen z trůnu a vypuzen ze země. Pomoc hledal u hraběte Jindřicha, který jej však uvěznil. Na podzim téhož roku jej však propustil, aby získal na svou stranu Přemyslovce OLDŘICH zbavil svého bratra JAROMÍRA vlády v Čechách a vypudil jej ze země. Jindřich II. udělil v Merseburku Čechy v léno Oldřichovi, který byl již po několik měsíců skutečným vládcem země. Sesazeného Jaromíra německý vládce uvěznil VRATISLAV II. po nástupu na knížecí stolec upevnil své postavení novým rozdělením moravských údělů mezi Přemyslovce. V téže době byli zpět z Uher povoláni kněží slovanského obřadu a uvedeni do Sázavského kláštera Římská kurie několikrát urovnávala spory mezi knížetem Vratislavem a jeho bratrem Jaromírem, pražským biskupem května bitva u Meilberku v Rakousku v níž Vratislav II. porazil správce východní (rakouské) marky Leopolda. Příčinou nepřátelství byly Leopoldovy útoky na brněnské údělné knížectví ledna umírá král VRATISLAV II. (od roku 1085 král český). Správy země se ujal jeho bratr Konrád. 6. září umírá kníže KONRÁD. Jeho nástupcem se stává BŘETISLAV, který se vrátil z uherské emigrace. Při této příležitosti jsou vydána nařízení proti různým pohanským přežitkům pokáceny tzv. posvátné stromy, ze země vypuzeni čarodějové, zakázáno pohřbívání mimo hřbitovy atd Vladislav II. potlačil odboj moravských údělných knížat a provedl změny v obsazení moravských údělů. Kandidátem opozice na knížecí stolec se stal znojemský údělný kníže KONRÁD. 25. dubna bitva mezi Vladislavem II. a znojemským údělníkem Konrádem končí porážkou českého knížete Konrád Oblehl Pražský hrad. Za pomoci německého krále vyhnal však Vladislav Konráda zpět na Moravu Německý císař Fridrich Barbarosa, při své třetí válečné výpravě, dobývá Milán, za vydatné pomoci českých bojovníků. Vrcholný feudalismus března zvolen pražským biskupem Jindřich Břetislav. V létě byl vypuzen z Čech kníže Bedřich, šlechta zvolila novým knížetem znojemského údělného knížete KONRÁDA OTU. Spor mezi vypuzeným knížetem Bedřichem a Konrádem Otou rozsoudil v Řezně císař Fridrich Barbarosa tak, že Konrád Ota dostal v léno Moravu, která byla prohlášena za samostatné markrabství nezávislé na Čechách. Bedřich se stal českým knížetem. Toto nebezpečné roztržení dosud jednotného českého státu vyhovovalo říšské mocenské politice. Roku 1189 došlo k opětovnému spojení Odboj české šlechty svrhl z trůnu knížete Václava. Na jeho místo byl zvolen Přemysl I. (obvykle užívající i druhé jméno Otakar), syn krále Vladislava II. Vzájemné boje mezi Přemyslovci ukončil z podnětu pražského biskupa Jindřicha Břetislava německý císař Jindřich IV., který dal Čechy v léno Přemyslovi a Moravu jeho bratru Vladislavovi. Vypuzený Václav uprchl ze země a zemřel v Míšni Olomouckým biskupem byl zvolen a potvrzen Přemyslův kaplan ROBERT, původem Angličan. Věnoval se také literární činnosti. Je autorem latinských spisů a komentáře k Šalamounově Písni písní. Patřil k předním vzdělancům své doby Zlatá bula sicilská byla vydána 25. září novým římským panovníkem Fridrichem II. Sicilským v Basileji Přemyslu I. Potvrzovala starší, nedochované privilegium Filipa Švábenského z roku 1198 a znamenala definitivní úpravu poměrů Čech k Říši. Vzhledem k závažnosti to- m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 1 / ú n o r

8 hoto dokumentu budu mu věnovat zářijové vydání Zpravodaje Sepsání Kroniky české opatem milevského kláštera Jarlochem. Konkordát mezi státem a církví v Čechách. Domácím popudem se stalo vymáhání desátku, vnějším popudem vyhlášení papeže Inocence III. na lateránském koncilu roku Celý spor skončil Přemyslovým vydáním tzv. velkého privilegia církvi v Čechách 5. března Vpád Fridricha II. Bojovného na Moravu. Jeho vojsko bylo poraženo a byl donucen k plnění již uzavřených smluv Boj Přemysla s Uhry o rakouské dědictví zakončen až tzv. bratislavským mírem roku srpna přijal Přemysl Otakar II. v léno babenberské dědictví od římského krále. Tím si český král znovu utvrzoval svoje nároky na rakouské země Hladomor v Čechách Tažení Václava II. do Sandoměřska a Kujavska (bývalá knížectví na území dnešního Polska) proti Ladislavu Lokietkovi Bitva u Mühldorfu na řece Innu v níž bojoval Jan Lucemburský po boku Ludvíka Bavora. Ten za pomoc postoupil Chebsko definitivně Českému království jako trvalou zástavu Bitva u rakouského Mailberku ve které bylo české vojsko pod velením Jindřicha mladšího z Lipé poraženo. Vídeňským mírem odstoupil český stát některá města v Dolním Rakousku. PhDr. Miroslav Vespalec, kronikář MČ Služby veřejnosti Dobrodružná fyzika na Sýpce Zveme vás na další fyzikální show s profesorem Tomášem Tycem. Čtvrtek v 18.00, společenské centrum Sýpka, Kytnerova 1, Medlánky. Můžete se těšit na řadu efektních fyzikálních pokusů i jejich názorné vysvětlení. Pořádá Projekt K12 Dvacet let služby veřejnosti Zajímavý výlet v čase až o sto padesát let zpátky nabídne výstava o historii brněnské městské policie. Na návštěvníky čeká kromě exponátů ze současnosti také pestrá směsice dobových fotografií, dokumentů, ale i výstrojních součástek a techniky mj. i z 19. století. Lákadlem pro příchozí, kteří dostanou možnost si ji vyzkoušet, bude laserová střelnice využívaná strážníky při jejich odborné přípravě. Výstava s názvem 20 let služby veřejnosti, na kterou převzal záštitu primátor statutárního města Brna pan Bc. Roman Onderka, MBA, se koná v Křížové chodbě Nové radnice od 28. února do 13. března 2012 denně od 10 do 17 hod. (středa od 12 do 17 hod.). Vstup zdarma. Mgr. Pavel Šoba, tiskový odbor MP Brno STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ODDĚLENÍ PODPORY ZDRAVÍ, DP BRNO UNISTAV, a.s. IBC Brno pořádají DEN ZDRAVÍ ve středu 4.dubna 2012 od 9.00 do hod. v IBC Brno, Příkop 4, vchod C nabídka pro návštěvníky Dne zdraví měření celkového cholesterolu v krvi měření krevního cukru měření krevního tlaku měření tělesného tuku měření obvodu pasu a stanovení indexu tělesné hmotnosti BMI měření VISCERÁLNÍHO TUKU (vnitřního tuku)!!! N O V Ě!!! vyšetření s počítačovou analýzou stavu chodidel Footscan Poradenské služby Další služby Odvykání kouření Doplňky stravy a vitamíny Správná výživa Léčivé byliny a čaje, přírodní kosmetika Snižování nadváhy Pedikúra a komplexní péče o ruce Prevence HIV/AIDS Kosmetická poradkyně Očkování Speciální nádobí ZDARMA tištěné zdravotně výchovné materiály Prošli jste si léčbou závislosti na alkoholu a následnou péčí, jste nezaměstnaní nebo nemáte odpovídající zaměstnání? Potřebujete pomoc a podporu při hledání nového zaměstnání? A Kluby ČR pro vás provozují poradenské centrum, kde můžete využít služeb při hledání zaměstnání, psychologické poradenství a můžete se naučit novým dovednostem potřebným na otevřeném trhu práce. Pro bližší informace nás navštivte na adrese: Křenová 62a, Brno, I. Patro nebo kontaktujte na tel po čt: a pá Vážení obyvatelé Medlánek, první letošní sbírka šatstva zaplnila prostory medlánecké radnice snad ještě o něco více než náš první společný pokus loni v září. Je to velmi příjemný pocit, Vaše odhodlání pomáhat od loňska v žádném případě neochablo. Děkujeme Vám za to. Druhý velký dík směřuje opět k vedení Vaší radnice a jejím zaměstnancům, kteří opět pomohli s propagací, poskytnutím potřebných prostor i osobní účastí při zajištění sbírky. Těšíme se na další spolupráci při příštích sbírkách Ing. František Svoboda Diecézní charita Brno Maškarní bál pro děti sobota , od do hod. Zoo Brno pořádá v sobotu od 14. do 16. hod. v kinosále správní budovy Dětský maškarní bál. Vítány budou především masky zvířat. Program je vhodný i pro menší děti. č í s l o 1 / ú n o r m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

9 Se svým pásmem písniček a pohádkových scének budou celým odpolednem provázet Brněnské písničkové tetiny Klotylda a Matylda. Vítězové soutěže o nejlepší zvířecí masku obdrží malý dárek. Otevírací doba Zoo Brno v měsíci březnu: denně od hod. Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace, Protesty, nepokoje, revolta v brněnských kinech Problematiku nepokojů ve světě bude reflektovat festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v Brně března. Již po 13. ho zde pořádá obecně prospěšná společnost Člověk v tísni. Kampaň festivalu je postavena na postřehu, že napříč kulturami spojují všechny veřejné protesty dvě věci emoce a vlastnoručně vytvořené transparenty. V kampani jsme zohlednili gesta, emoce a nástroje, kterými protestující hovoří k establišmentu spreje, barvy a fixy, říká Kateřina Petrášová, koordinátorka festivalu v Brně. Hlavní filmová kategorie nazvaná Protesty, nepokoje, revolta se kromě mediálně známých arabských revolucí věnuje problémům, proti kterým bojují mladí lidé v zavedených demokraciích. Tato tematická kategorie tak představí například mladé Japonce, kteří zcela proti zvyklostem své země vyšli do ulic po havárii ve Fukušimě, či radikální americké ekology, kteří skončili ve vězení pro teroristy. Nebudou chybět ani filmy o vztazích, snímky bojující za práva jednotlivců a filmy k 20. výročí Člověka v tísni. Slavnostní zahájení festivalu 19. března bude opět spojeno s charitativní dražbou netradičních uměleckých předmětů. Výtěžek poputuje na stavbu studny, která zajistí pitnou vodu pro sirotčinec v Kongu. V dalších 8 projekčních dnech festivalu se bude promítat v prostorách, které s Jedním světem v Brně již tradičně spolupracují kino Art, Sál Břetislava Bakaly, HaDivadlo a Uměleckoprůmyslové muzeum Moravské galerie v Brně. Ani letos nebudou v programu chybět dokumenty, jejichž promítání žákům a studentům organizuje SVČ Lužánky. Pro lepší dostupnost na více místech v Brně v Divadle Líšeň, kinu Kryt a také v centru města v kině Art a Sále Břetislava Bakaly. Bližší informace najdete na Rodinné centrum MATÁTA pořádá v Brně-Medlánkách, Kytnerova 1a (Sýpka) Jarní bazárek těhotenského, kojeneckého a dětského oblečení a obuvi na jaro a léto, dále si můžete vybrat kočárek, autosedačku, postýlku, židličku, kolo, tříkolku, odrážedlo, sportovní vybavení a mnoho dalších užitečných věcí pro Vás a Vaše dítě. Podrobné informace naleznete na nebo volejte příjem věcí do komise: prodej zboží: pondělí h úterý h středa h čtvrtek h pátek h sobota h řádková inzerce Provádím pokládku plovoucích podlah, koberců, montáž nábytku, malování a instalatérské práce. Tel Nabízím výuku hry na housle, zobcovou flétnu či výuku hudební nauky pro děti předškolního a školního věku. Tel Podlahářské práce. Tel Počítačové služby. Tel , www. ictservis.eu Med přímo od včelaře, květový jarní, letní, akát, pastový, 100 Kč, Medlánky, V Újezdech 8. Tel HODINOVÝ MANŽEL stavař od sklepa po střechu, elektro, voda, truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům. Hod. sazba od 150 Kč. Tel Koupím zahradu v Medlánkách. Tel Koupím byt 2+1 (3+1). Nejsem RK a platím hotově. Tel PRAVIDELNÉ bleší trhy se konají vždy každou první sobotu v měsíci: 4. 2., 3. 3., 7. 4., a od 10 do 15 hod. v sále býv. pivovaru na Palackého nám. v Řečkovicích. Registra- ce prodávajících nutná, cena 70, Kč/prodej. místo. Info na pí Procházková. Tel , JARNÍ BURZA použit. ošacení, obuvi a sport. potřeb pro děti a mládež ve dnech až v Řečkovicích, v sále býv. pivovaru. St 9 18 příjem zboží, čt 9 18 prodej pá 9 12 prodej, vrácení, vyúčtování, so 8 10 vrácení zboží. Zavolejte si o své osob. číslo na tel , nebo na Přijďtě si zacvičit! Naučíte se vnímat svoje tělo, uvolnit se, rozvinout sílu a pružnost, sladit dech s pohybem a přiblížit se tak k vnitřnímu klidu a harmonii. Součástí lekce budou očistné dechové techniky, řízené relaxace a meditace. Skupina max. 6 osob. Více info na Petra Kubíčková. Tel HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ, i okolí ve vlastnictví možno i s chatou. Finance mám. Tel KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ i okolí, pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV V BRNĚ i v horším stavu. Dohoda jistá. Tel KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ k bydlení (větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. Tel Zn. Brno i okraj Vážení občané, stejně jako v minulých letech organizujeme ve spolupráci s úřady městských částí sběr nepotřebného textilu, a to systémem DOOR to DOOR přímo od Vašich dveří. Ve vaší městské části proběhne sběr dne V tento den můžete nepotřebný textil vložit do igelitové tašky a tu umístit od 16 do 18 hod. před své domovní dveře. Po 18 hod. budou tašky sesbírány. Odevzdat můžete nepotřebné oblečení,oděvní doplňky, hračky, párovou obuv, kabelky, bytový textil. Recyklovat nelze oděvy znečištěné a poškozené, matrace, koberce. Další informace na bezplatné lince Děkujeme za účast při sběru, firma E+B texti s.r.o m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 1 / ú n o r

10 dětský karneval Dne je zahájen provoz nové zubní ordinace MDDr. Zdeňka Linharta - praktického zubního lékaře a Jany Necidové DiS. - dentální hygienistky na ulici: Kořenského 23a, Brno-Řečkovice. Pacienti se mohou objednávat v těchto ordinačních hodinách: Po Út St Čt Pá BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP Kontakty: MDDr. Zdeněk Linhart tel.: Jana Necidová DiS. tel.: mobil: Zpravodaj zastupitelstva městské části Brno-Medlánky. Adresa: Úmč Brno-medlánky, Hudcova 7, Brno Tel.: , , Redakční rada: Augustin Dobeš (předseda), Mgr. Lucie Slavíková, Ing. Vlastimil Baláč, Ing. Pavel Vrecník. Zpracovává: Denisa Horváthová. Korektury: Martin Barák. Grafické zpracování a tisk: Reprocentrum a. s., Blansko. Barevnou i černobílou inzerci můžete objednávat zde: Úmč Brno-medlánky, Hudcova 7, Brno, sl. Horváthová, tel.: , cz. Vydavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno, IČO: DIČ: CZ Vychází nepravidelně, 6x ročně. Datum vydání:

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 1 Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění,čistota a údržba komunikací 4300 2 2212 OSM silnice 4

Více

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem 1 Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 4 950 2 2212 6121 OSM silnice - přechody,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE MĚSÍČNÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.:zsmsml_0215 / 2014 Vypracovala: Bc. Radka Peterová Schválila:

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace 1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace Škola: 1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11. MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.2012 Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis č. 14/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 14/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 14/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Mgr. Josef

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ Obsah: 1. ZŘÍZENÍ JESLÍ...3 2. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ...3 3. PROVOZ JESLÍ...4 3.1. Přivádění dětí...4 3.2. Nepřítomnost

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník srpen - září 2011 Vážení spoluobčané, koncem prázdnin za slunného počasí proběhl cyklovýlet Okolo Malé Hané. Jsem rád, že ze zhruba 390 přihlášených

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Zápis Z 29. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 5. 12. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 29. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 5. 12. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 29. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 5. 12. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 11. schůze, konané dne 16. 5. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu : 1. Rodinný dům na pozemku parc. č. 135/6 k.ú. Zličín, ul. Tylovická

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

USNESENÍ z 40. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 13. 9. 2010

USNESENÍ z 40. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 13. 9. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za měsíce květen až červenec 2) Hospodaření MČ a

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PLATBA STRAVNÉHO Č.j.: Sm07/2010/A10 Vypracoval: Kateřina Sýkorová,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 9. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 9. schůze, konané dne 24.04.2013 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více