zpravodaj medlánecký TERMÍNY FARMÁŘSKÝCH TRHŮ Kytnerova 1a, Brno-Medlánky Jarní bazárek Ztráty a nálezy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj medlánecký TERMÍNY FARMÁŘSKÝCH TRHŮ Kytnerova 1a, Brno-Medlánky Jarní bazárek Ztráty a nálezy"

Transkript

1 medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části /medlanky Ztráty a nálezy strana 3 Informace k sociálním dávkám od strana 4 Jarní bazárek strana 9 číslo 1 / 2012 TERMÍNY FARMÁŘSKÝCH TRHŮ 10. březen, 14. duben, 12. květen a 9. červen vždy od 9.00 do hodin místo konání: Nádvoří SC Sýpka Srdečně Vás zvou Občané pro Medlánky a MČ Brno Medlánky Program SC Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky Na mšu svatú zvonili 18. března 2012 v hod., vstupné 60 Kč LETOKRUHY aneb Poselství Wabiho Ryvoly 23. března 2012, začátek je v hod. Velikonoce malované i jehlou Výstava se koná 28. března 4. dubna 2012 denně od do hod., vstupné 20 Kč Reprezentační ples ZŠ Brno Zahájení plesu Polonéza Vystoupení skupiny Bravo team

2 Ze zasedání Rady a Místního zastupitelstva Ze 17. zasedání ZMČ Brno-Medlánky konaného dne Zastupitelstvo schválilo: rozpočet MČ Brno-Medlánky na rok 2012; soubor rozpočtových opatření úpravy rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2011; výběr poskytovatele služeb podlimitní veřejná zakázka na služby Údržba veřejné zeleně v k. ú. Medlánky : p. Martin Minks, Brno, Terezy Novákové 101; nové znění Pravidel pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno-Medlánky s platností a účinností od ; objednání právní analýzy pronájmu objektu Podpěrova 2, Brno-Medlánky; harmonogram zasedání ZMČ Brno-Medlánky pro rok 2012; harmonogram redakčních uzávěrek Medláneckého zpravodaje pro rok 2012; zřízení věcného břemene k pozemku v majetku Statutárního města Brna pozemky p. č. 785/23, 790/3, 790/9 a 790/10, k. ú. Medlánky. Zastupitelstvo vzalo na vědomí: zprávu o plnění rozpočtu MČ Brno-Medlánky k ; informaci k projektu Základních informačních registrů ČR s účinností od Zastupitelstvo projednalo: připomínky občanů k údržbě ploch veřejné zeleně v k. ú. Medlánky v roce 2011; dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ Brno-Medlánky: příprava nových webových stránek MČ Brno-Medlánky, údržba chodníků v k. ú. Medlánky. Z mimořádné 15. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: změnu Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku Statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady v souvislosti se změnou občanského zákoníku a zákona č. 102/1992 Sb. s výhradou; bezúplatný převod pozemků p. č. 619/1, 619/2 a 619/3 v k.ú. Medlánky (při ulici Podpěrova) z vlastnictví České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna; žádost MČ Brno-Medlánky o schválení změn organizace dopravy, resp. stavebně technické úpravy: nové vodorovné dopravní značení zákaz zastavení na ulici Turistické, nové vodorovné dopravní značení zákaz zastavení na ulici Hudcova, vyznačení nových parkovacích stání na ulici Hujíčkova, rozšíření chodníku na ulici Hudcova mezi radnicí a okružní křižovatkou, zřízení přechodu pro chodce na ulici V Újezdech (k dětskému hřišti); veřejnou podporu z rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2011 Rybářskému sdružení Brno-Medlánky; změnu organizačního řádu ÚMČ Brno-Medlánky; návrh nařízení Statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení Statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád ; výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na služby Přístavba MŠ Medlánky, ul. Hudcova č. 47 architektonické řešení interiérového vybavení : společnost Atelier Habina, s.r.o. se sídlem v Brně, Kopečná 987/11, , nabídková cena: Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH, vč. schválení uzavření smlouvy o dílo; zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby Statické posouzení úpravy ocelové střešní konstrukce nástavby ZŠ Brno, Hudcova 35 ; výzvu k podání cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava komínového tělesa objektu v majetku MČ Brno-Medlánky ; zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby Vybudování komínového tělesa objektu Společenského centra Sýpka ; výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Dodávka komínu ZŠ Brno, Hudcova 35 : p. Jiří Kubart, Vyškov, Hybešova 761/1113, nabídková cena: Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH, vč. schválení uzavření smlouvy o dílo; přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu roku 2011 u ZŠ Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace v celkovém objemu Kč; přijetí neúčelově vázaných finančních darů dle přiloženého seznamu u MŠ Brno, Hudcova 435/47, příspěvková organizace. Z mimořádné 16. RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: elektronickou podporu zápisu do MŠ dle předloženého návrhu Magistrátu města Brna, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Dominikánské nám. č. 3, Brno a kritérií řazení dětí. Ze 17. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: uzavření dodatku ke kupní smlouvě č. 118/2008 o prodeji a nákupu tepla a teplé užitkové vody mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-Medlánky, jako kupujícím a společností INVA, spol. s r. o., se sídlem v Brně, Jamborova 59, IČ: , jako prodávajícím, s účinností od ; žádost MČ Brno-Medlánky o spolufinancování nábytkového vybavení škol a předškolních zařízení z rozpočtu Statutárního města Brna na rok 2012; žádost MČ Brno-Medlánky o spolufinancování vybavení školních kuchyní a jídelen z rozpočtu Statutárního města Brna na rok 2012; žádost ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., o udělení souhlasu zřizovatele s podáním projektu OPVK 1.4, EU peníze do škol (projekt na podporu zavádění nových metod a nástrojů ke zlepšení stavu počátečního vzdělávání na ZŠ, nákup nových pomůcek a materiálního vybavení, zvyšování odborné způsobilosti učitelů); přijetí neúčelově vázaných finančních darů od rodičů dětí MŠ Brno, Hudcova 435/47, přísp. org.; přerušení provozu MŠ Brno, Hudcova 435/47 vč. odloučeného pracoviště MŠ Brno, V Újezdech 5, v době hlavních školních prázdnin 2011/2012, tj. od do (opětovné zahájení provozu předškolního zařízení od ); Finanční plán ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., na rok 2012; odpisové plány ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., na rok 2012; Finanční plán MŠ Brno, Hudcova 435/47, přísp. org., na rok 2012; přerušení provozu MŠ Brno, Hudcova 435/47 z technických důvodů v době jarních školních prázdnin 2011/2012, tj. od do ; uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi MČ Brno-Medlánky, jako objednatelem a společností KONE, a. s., Praha, Lužná 716/2, jako zhotovitelem; umístění sídla Bytového družstva Jabloňová 459/1, 460/3, 461/5, Brno v bytě č. 12 objektu Brno, Jabloňová 1 (nájemce Ing. Jiří a Eva Zajícovi, bytem Brno, Jabloňová 1); č í s l o 1 / ú n o r m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

3 veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2012 Sdružení zahrádkářů HORTUS příspěvek na částečnou úhradu nákladů na osvětovou, společenskou a vzdělávací činnost pro veřejnost a členskou základnu; veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2012 Dětskému klubu MEDLÁNCI příspěvek na částečnou úhradu nákladů Dětského centra Rosnička (nájemné nebytových prostor únor 2012); žádost MČ Brno-Medlánky o nadační příspěvek Nadace ČEZ, grantové řízení Oranžová hřiště, na projekt Vybudování víceúčelového sportovního hřiště v Brně-Medlánkách ; výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na službu Posouzení technologie nízkotlaké kotelny Jabloňová 1a : společnost Teplo T s.r.o., se sídlem v Tišnově, Jungmannova 1899, nabídková cena: Kč bez DPH, tj Kč včetně DPH; výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na službu Likvidace černé skládky a sběr odpadků, pokos ruderálního porostu a vyřezání náletových dřevin, nacházejících se v plochách při parkovišti za vozovnou DPmB Medlánky, propojka Hudcova Purkyňova : p. Martin Minks, Brno, Terezy Novákové 101, nabídková cena: Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH; rozpočet sociálního fondu ÚMČ Brno-Medlánky pro rok 2012; Směrnici MČ Brno-Medlánky o sociálním fondu; výzvu k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby Odstranění havarijních závad venkovních herních prvků v k. ú. Medlánky ; žádost MČ Brno-Medlánky o souhlas Rady města Brna se zpracováním investičního záměru investiční akce Půdní vestavba ZŠ Brno, Hudcova 35 ; objednávku prací na stavební práce Přístavba MŠ Medlánky, ul. Hudcova č. 47 SO 01 - Změna VZT zařízení dodavatel společnost PSK Group spol. s r. o., se sídlem v Brně, Vídeňská 104b, nabídková cena: Kč bez DPH, tj ,40 Kč vč. DPH; objednávku prací na stavební práce Přístavba MŠ Medlánky, ul. Hudcova č. 47 SO 01 Oprava omítky stávajícího objektu MŠ Hudcova dodavatel společnost PSK Group spol. s r. o., se sídlem v Brně, Vídeňská 104b, nabídková cena: Kč bez DPH, tj ,80 Kč vč. DPH; objednávku Studie využití území okolí rybníka mezi ulicí V Újezdech a Rysova u FAST VUT v Brně, ústav architektury, Brno, Údolní 53, v ceně do 30 tis. Kč. Rada vzala na vědomí: seznam neplatičů za služby spojené s užíváním bytu v majetku statutárního města Brna svěřeného MČ Brno-Medlánky k ; návrh investičních akcí v ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., na rok sdělení Úmč brno-medlánky Ztráty a nálezy V měsíci lednu 2012 bylo v ulici Obůrky nalezeno naslouchadlo. K vyzvednutí je na úseku sociálním (přízemí), ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno. Informace k zápisu dětí do MŠ Brno, Hudcova 435/47, p.o. na školní rok 2012/2013 Rada města Brna dne schválila zavedení systému elektronické podpory zápisu dětí do mateřských škol v městě Brně, které jsou zřizovány statutárním městem Brnem nebo městskými částmi, s účinností od Schválené změny se dotýkají rovněž i zápisu dětí do Mateřské školy Brno, Hudcova 435/47. Výdej přihlášek Přihlášku rodiče získají: a) prostřednictvím internetu ve formátu pdf na ve dnech , b) v úřední dny na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3 u pověřených pracovnic Mgr. Hanákové nebo Mgr. Hudcové, dveře č. 104 od , c) v MŠ Brno, Hudcova 435/47, p.o. dne v době od 8.30 do hod. Sběr přihlášek bude probíhat ve dnech a v době, kterou si určí ředitelky jednotlivých MŠ. Vytištěnou, řádně vyplněnou přihlášku do MŠ Hudcova 435/47 včetně odloučeného pracoviště MŠ V Újezdech 5 a s potvrzením o zdravotním stavu dítěte a očkování od pediatra přinesou rodiče do MŠ Brno, Hudcova 435/47, p.o. ve dnech v době od 8,30 až 16,30 hod. Současně je třeba přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. Zapisují se děti do stávajících tříd MŠ Hudcova 435/47 a MŠ V Újezdech 5. Zápis do nově budovaných tří oddělení MŠ Hudcova 435/47 proběhne po jejich stavební kolaudaci. Rodiče mohou přihlásit své dítě do libovolného počtu mateřských škol. Do každé z nich se však musí dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě. Poplatek za komunální odpad 2012 Pro úhradu místního poplatku v hotovosti budou od čtvrtka 1. března v provozu pokladny v přízemí budovy Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí č. 3 a i nadále na Šumavské 33. Pokladní hodiny pondělí od 8.00 do a od do h úterý od 8.00 do a od do h středa od 8.00 do a od do h čtvrtek od 8.00 do a od do h pátek od 8.00 do h Výše poplatku: 500 Kč na osobu Splatnost poplatku: Správcem poplatku je Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, oddělení správy poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 33, 8. a 9. patro, budova A Na jednoho poplatníka (osoba s trvalým pobytem v Brně) a kalendářní rok činí poplatek 500 Kč, možnost bezhotovostní úhrady je převodem na účet č /5400, poštovní poukázky jsou k dispozici na podatelnách Úřadů městských částí a na kontaktních místech Magistrátu. Při těchto způsobech platby je nezbytné uvést jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka, při společných platbách je nutno oznámit jména a data narození osob, za něž je úhrada pod tímto variabilním symbolem provedena. Při bezhotovostní úhradě tak lze učinit prostřednictvím oznámení na cz/odpady. Legislativní změny nový institut vyměření HROMADNÝM PŘEDPISNÝM SEZNAMEM naplňuje princip procesní ekonomie a rychlosti daňového řízení; správce poplatku hromadný předpisný seznam zpřístupní k nahlédnutí po dobu nejméně 30 dnů. Správce poplatku zveřejní veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu 30 dnů, označení místního poplatku jakož i místo a dobu (od...do), kdy lze do hromadného předpisného seznamu nahlédnout. Za den doručení se považuje 30. den po jeho zpřístupnění. Praxe tedy může vypadat tak, že poplatník neuhradí sám ve lhůtě splatnosti a o tom, že je na něj vedena exekuce se dozví až v momentě, kdy je mu zablokován účet, stržena část mzdy, důchodu atd. m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 1 / ú n o r

4 exekuční řízení se zrychluje, po marném uplynutí náhradní lhůty stanovené v platebním výměru/hromadném předpisném seznamu správce poplatku bez dalšího přistoupí k daňové exekuci institut žádosti o prominutí již není možný realizovat pro místní poplatky, správci daně byla vzata pravomoc daň nebo její příslušenství prominout Kontakty Osobní: Šumavská 33, budova A, 8. a 9. patro, v úředních dnech pondělí, středa: hod. a pátek: hod. Telefonické: Písemné: Odbor životního prostředí MMB, Kounicova 67, Brno Web: Informace k vítání občánků Vážení rodiče, pokud máte zájem o přivítání Vašeho dítěte v městské části Brno-Medlánky, je potřeba dítě přihlásit a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vyplnit Souhlas se sdělováním osobních údajů dítěte. Pro přihlášení na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ a podepsání souhlasu nás kontaktujte osobně na ÚMČ Brno-Medlánky, Úseku sociálním, Hudcova 7; případně em či telefonicky. Kontaktní osoba: Simona Frodlová, DiS., tel , Nápady studentů změní okolí rybníka Medlánky mají, na rozdíl od mnoha jiných částí města Brna, to štěstí, že disponují několika velmi zajímavými rekreačními lokalitami, které jsou přímo součástí stávající obytné zástavby. Jedná se zejména o zámecký park, lokalitu mokřadu v ovocném sídlišti a okolí rybníka. V zámeckém parku se ve spolupráci s dendrology a zahradními architekty aktuálně pracuje na obnově stromového porostu. V lokalitě mokřadu jsme se pokusili získat dotaci na zvelebení daného místa, což se nám bohužel prozatím nepovedlo. V současných mrazech jsme alespoň využili možnosti vstoupit na led a seřezat rákos a i nadále bychom se chtěli postupné úpravě tohoto cenného kousku přírody věnovat. Největší potenciál k dalšímu rozvoji však skýtá nepochybně širší okolí rybníka, počínaje téměř u okružní křižovatky a konče u studánky v Perglu. Dosud byly vysazeny dvě aleje stromů (vedle rybníka a vedle potůčku), vybudováno bylo několik cest a dětské hřiště. Výrazně pokročilo i budování přírodní zahrady u rybníka. V úpravách bychom chtěli dále pokračovat srovnáním ploch kolem rybníka, aby se daly intenzivně sekat naší vlastní technikou a byly využitelné i pro různé rekreačně-sportovní aktivity. V jednom místě bychom rádi vybudovali sportovní hřiště se zpevněnou plochou (pravděpodobně zhutněný písek), které nám v Medlánkách zásadně chybí, neboť s výjimkou hřiště sloužícího pro účely místního fotbalového klubu tu žádné není. V této souvislosti žádáme o grant z nadace ČEZ, za který bychom mohli vybudovat plnohodnotné sportovní hřiště. Vzhledem k omezeným možnostem takovou dotaci získat však počítáme spíše s jednoduchým pláckem opatřeným brankami na fotbálek. Postupně bychom rádi přidali např. i plácek opatřený košem na košíkovou či plácek na pétanque. Vhodné by byly rovněž menší parkové úpravy nebo doplnění stávajících částí pěšin tak, aby bylo možné vstoupit do lokality u okružní křižovatky a dojít pohodlně třeba i s kočárkem kolem přírodní zahrady a rybníka až k dětskému hřišti. Časem třeba i dále. Jedinečnost a rozloha tohoto území nás vede ke snaze postupovat koncepčně. Obrátili jsme se proto na pana architekta Sátoru z Ústavu architektury Stavební fakulty VUT Brno, který zadá zpracování studie této lokality svým studentům jako semestrální práci. Vzejdou-li z této akce zajímavé podněty a nápady, rádi bychom vám výsledky práce studentů představili na veřejné besedě a společně s vámi se zamysleli i nad realizací konkrétních nápadů. Vzhledem k našim finančním možnostem bychom případné úpravy realizovali postupně jistě několik let. Rádi bychom ale letos vypracovali určitou koncepci těchto úprav, které bychom se následně drželi a měli tak představu o způsobu rozvoje této lokality a určitý předpoklad finanční náročnosti. Jak již bylo naznačeno výše, vedle zdrojů vlastních bychom rádi využili k financování i zdroje z nějakého grantu či dotace, na čemž rovněž aktuálně pracujeme. JUDr. Michal Marek místostarosta Informace k sociálním dávkám po V souvislosti se sociální reformou došlo k velkým změnám v oblasti sociálních dávek, od toto řeší Úřady práce ČR, níže uvádím kontaktní místa, kde je možné o jednotlivé sociální dávky v Brně žádat: Kontaktní místo pro příjem žádostí a výplatu dávek STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (příspěvek na bydlení, přídavky na děti, rodičovský příspěvek) zůstává stejný jako dosud, tj. na příslušném kontaktním pracovišti dle trvalého bydliště (Mojmírovo nám. 10 nebo Gajdošova 7). Pro osoby, které mají trvalé bydliště v Medlánkách, je kontaktním místem Mojmírovo nám. 10, Brno- Královo Pole. Dále Úřad práce ČR zajišťuje PŘÍJEM ŽÁ- DOSTÍ A VÝPLATU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK HMOTNÁ NOUZE (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) Koliště 19 PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Mojmírovo nám. 10 DÁVKY PRO OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽE- NÉ (příspěvek na mobilitu, příspěvek na pomůcku) Mojmírovo nám. 10 Bližší informace k sociální reformě a k sociálním dávkám najdete na adrese: Úsek sociální, Simona Frodlová, DiS. kultura Pozvánka na netradiční cimbál Pašijový koncert cimbálové muziky Javořina z Rožnova pod Radhoštěm pod názvem: Na mšu svatú zvonili se bude konat v sále SC Sýpka dne v hod, vstupné Kč 60, Kč Kulturní komise MČ Brno-Medlánky zve všechny na tento opravdu nevšední hudební zážitek. Jarní výstava v konírně s názvem Velikonoce malované i jehlou Srdečně vás zveme na výstavu s tématikou jara, velikonoc a výšivek. Výstava se koná denně od do hod. Vstupné na výstavu je 20, Kč. LETOKRUHY aneb Poselství Wabiho Ryvoly Zveme Vás na koncert Letokruhy aneb Poselství Wabiho Ryvoly, který se koná 23. března 2012 v sále Sýpka v Brně-Medlánkách. Začátek je v hod. Účinkují: Duo Blanice (Plzeň), Carramba (Česká Třebová), Karabina (Brno) Lístky lze předobjednat na: č í s l o 1 / ú n o r m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

5 Jubilejní XX. reperezentační ples MČ ve spolupráci s podnikateli Letos, již po dvacáté se konal v pátek 20. ledna 2012 reprezentační ples MČ ve spolupráci s podnikateli. Letošní ples zahájili žáci naší základní školy překrásnou Polonézou z Hořicka pod vedením paní Egnerové, Vespalcové, Knížkové a Večeřové, za což jim patří velký dík, bylo to nádherné. Celým večerem nás na sále provázela kapela Onkels a v Konírně to byla cimbálová muzika Šmytec. O vystoupení se postarala šermířská skupina Bravo team pod vedením pana Libora Olšana, který nás také provázel celým večerem svým skvělým moderováním. A o půlnoci si hosté zasoutěžili o post krále a královny plesu. Dále bych poděkovat za nádhernou dekorační výzdobu celé Sýpky paní Lidušce Podradcké a paní Lidušce Stloukalové. Velké poděkování patří všem sponzorům, bez kterých bychom neměli tak krásný ples a bohatou tombolu. Byly to firmy: Alveon, s.r.o., Fitness centrum Contours Brno, Hope CZ, s.r.o., Hospoda U KŘIVÉ VRTULE, Hotel Prometheus, člen společnosti IMPS a.s., Hotel Vista, Jiřina Janáková vizážistka, MICHL MOTORSPORT, spol. s r.o., Komfort, a.s., Květinářství OXALIS, M-interiéry, s.r.o., paní Marie Macháčová, ME- DIA EFEKT, s.r.o., Miss Kosmetik, NOVIKO, a.s., Nuovo Caffe, s. r. o., Prototypa, a.s., Přemysl Veselý, s.r.o., RD-STAV, spol. s r.o., REKO, a.s., REMING, spol. s r.o., Reprocetrum Blansko, Služby Minks, SNOWBOARD ZEZULA, Strojírenský zkušební ústav, s.p., T.O.O., s.r.o., TRYGON Brno, Jana Vaňková vizážistka, Petra Vrabcová vizážistka, Marie Vrablíková vizážistka, Zastupitelstvo MČ Brno-Medlánky. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat všem pořadatelům. MOC DĚKUJI. Za rok opět na plese. Denisa Horváthová úsek kultury Betlémy v konírně Z činnosti Klubu důchodců Blahopřání Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se v těchto dnech dožili svého životního jubilea. Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, spokojenosti, lásky a porozumění blízkých, stálý optimismus, mnoho životní síly a spoustu dnů plných nádherných maličkostí, které činí život bohatým. Vážení přátelé, dovolte mi, abych se krátce vrátila k adventnímu času a k dnes už trradiční výstavě betlémů v Konírně. Píši tradiční, neboť je pořádána už nejméně šest roků. Pokaždé je to Advent, Vánoce, betlémy, ale přece jen pokaždé jinak. Medlánecká sběratelka a duše všech výstav paní Ježková vždy při úklidu výstavy už vymýšlí nové téma té další. Letošní nosnou myšlenkou vánoční výstavy se stali tři králové. Ti tři legendární mudrci od východu, kteří se dle biblického příběhu přišli poklonit se svými dary Děťátku v betlémských jeslích. Figurkám tří králů v různém provedení byla věnována část výstavy, samozřejmě nechyběli v žádném z vystavovaných betlémů a paní Ježková o nich na vernisáž připravila zajímavé povídání. Na výstavě kromě betlémů shlédli návštěvníci překrásné ruční práce ozdoby z korálků, háčkované, pletené, papírové. Nejmenší betlem přinesla paní Burgetová ve skořápce kokosového ořechu, největší byl od paní Ježkové, unikátní byly dva betlémy skautské od pana Č. Ulricha. Nejmenší návštěvníky čekala slušná sbírka nepřekonatelné dětské hračky plyšových medvídků od nejstaršího z asi čtyřicátých let minulého století až po dnešního barevného. Děti si také mohly sednout do dětského koutku a tam namalovat, co se jim na v&yacute stavě líbí, popř.vánoční motivy. A věřte i tyto malůvky stály mnohdy za povšimnutí. Vkusná úprava celé výstavy korunovaná překrásnými aranžmány z rukou paní Lidušky Stloukalové se opět velmi líbila k veliké radosti všech kdo vystavovali i jinak se na její realizaci podíleli. A tak všem moc a moc děkuji a musím se ještě zmínit a poděkovat paní ing.lidušce Podracké za krásně secvičený dětský program na vernisáži. Děti, které nám předvedly v písních a říkankách českou zimu, jakoby vyskočily z Ladových obrázků a všem přítomným to krásně zahřálo u srdíčka. Na závěr mého povídání Vám všem milí spoluobčané přeje celá kulturní komise i všichni vystavovatelé krásný, úspěšný nový rok plný sluníčka, zdraví a pohody. A nashledanou na naší jarní výstavě. Těšte se s námi, bude parádní a vyšívaná, víc neprozradím. za kulturní komisi a pořadatele výstav Marie Kalová Tříkrálova sbírka v Medlánkách Počátek ledna se stává dobou, kdy můžeme pravidelně udělat dobrý skutek a přispět potřebným. V posledních letech se zintenzivnila propagace lednového koledování v médiích a je to znát. Lidé se mi zdají být vlídní a štědří. Třikrát jsem vyrazil k vašim domovům. Vícekrát to bohužel nešlo. Stačil jsem s dětmi obejít jen část starých Medlánek, kousek ulice V Újezdech, penzion u Billy a pár domácností v okolí. Nezlobte se, pokud jsme nedorazili právě k vám. Není to v lidských silách. Ale byl to krásný čas a hřejivá setkání dětem při zpěvu zářily oči a na druhé straně kolikrát nefalšované dojetí. Děkuji všem za vlídnost a otevřená srdce, společně jsme tvořili krásný tříkrálový obraz. Děkuji vám jménem Charity a přeji klid, lásku a požehnání vašim domovům. A. Dobeš (a pokud někoho zajímá, kolik jsme vykoledovali, prozradím to, že naše pokladnička obsahovala víc peněz než kolik se vybralo v PS a Senátu dohromady, když tam přišel koledovat sám ředitel Charity) Miroslava Holubová 70 let Zuzana Koutná 85 let Jaroslav Křivák 70 let Karla Vurmová 70 let Vítězslav Jenyš 70 let Jiří Andrés 70 let Všechno nejlepší! Za SPOZ Vladimíra Vespalcová ba padla na lokalitu u rybníka. Jednak jsme tamní svah před zimou řádně pokosili právě proto, abychom na něm sáňkování umožnili, jednak se nabízela blízkost vodní nádrže a hlavně je v této lokalitě nejvíce mladých rodin s dětmi. Původně jsme měli v plánu zasněžit ještě plochu vedle obecních bytů na ulici Jabloňové, která bývá v zimě rovněž hojně využívána k bobování, ale pro náročnost celého procesu se obě lokality během jediného dne zabezpečit nepodařilo. Celou akci zrealizoval z vlastní iniciativy pan Marco je nového v medlánkách Dělo pro děti Jarní prázdniny byly už ve své polovině, mrazy nás nebývale trápily, ale sníh stále nikde. Měli jsme radost z hojného využívání zamrzlé plochy rybníka k zimním radovánkám, tu pravou sáňkovačku ale našim nejmenším letošní zima v Medlánkách ještě nepřinesla. S nadšením jsme proto přijali za svou myšlenku vytvořit svah na sáňkování či bobování pomocí sněžného děla. Vol- tin Minks, který pro naši městskou část zabezpečuje údržbu veřejné zeleně a komunikací. Sněžné dělo bylo zajištěno v lyžařském areálu v Němčičkách na Břeclavsku, odkud bylo dopraveno včetně obsluhy. Vaše pozitivní ohlasy přímo na místě nás velmi potěšily. Teď už jen aby vydrželo počasí a děti si mohly zimních radovánek užívat co nejdéle. Poděkování patří současně panu Martinu Minksovi, který celý nápad zrealizoval a nemalou měrou přispěl k úhradě nákladů s tím spojených. JUDr. Michal Marek m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 1 / ú n o r

6 co vás i nás zajímá i trápí Trhy, kam se podíváš S farmářskými trhy se roztrhl pytel všude kolem a není to na škodu. Ty naše Medlánecké farmářské trhy se staly již tradicí, která se opakuje každý měsíc o druhé sobotě na náměstíčku před KC Sýpka v tradičním čase od 9.00 do Trhy si oblíbili jak prodejci, tak nakupující a ač nejsou nijak obrovské, mají své neopakovatelné kouzlo. Každé trhy se snažíme zařadit do nabídky různé speciality, které, jak doufáme, Vás zaujmou, jako například vánoční zabíjačka, mini handmade trh, lednový teplý pštrosí guláš nebo bazárek ve spolupráci s ekologickým institutem Veronica. Tradiční ověřené prodejce se snažíme doplňovat o nové případně lepší, se zajímavější nabídkou. Nakonec je to ale stejně jen a jen Váš zájem, který je přivede zpět další měsíc. Doufáme tedy, že na naše trhy nezanevřete a přijdete se i příště podívat, co nového nebo již tradičně dobrého na Vás před Sýpkou čeká. Novinkou jsou například i stánky, na které ÚMČ získal dotaci, a které nám trhy zase o trochu zútulní. Z nových prodejců se můžete těšit například na nové frgály nebo Hrašku společnosti Ceria. Těšíme se na Vás na dalších trzích, které budou v prvním pololetí letošního roku v tyto termíny: , , a Bližší informace o trzích najdete také na našem webu P. S.: Náš původní prodejce hlívy ústřičné vyhořel a zatím jsme nenašli náhradu, máte-li nějaký zdroj, dejte nám, prosím, vědět. Budeme Vám, a nejen my, vděční. Kateřina Žůrková Občané pro Medlánky Co nového... v Přírodní zahradě u medláneckého rybníka Ač to vypadá, že se v zahradě u rybníka mnoho neděje, opak je pravdou. Jsme právě v polovině realizace grantu nadace Via a Era, díky kterému jsme mohli vysadit plot kolem zahrady, postavit bránu a realizovat první výsadbu. Další rostliny a keře dorazí na naši zahradu hned zjara, včetně osení, na zahradu tak bude po rozkvětu jistě libý pohled. Momentálně se ucházíme o druhou šanci stejné dotace nadace VIA a máme zažádáno o dotaci na ekologický záchůdek na ÚMČ Brno-Medlánky, který je nezbytnou podmínkou využívání zahrady pro volnočasové aktivity nejen dětí. S Vaší pomocí se nám podařilo vše vysadit a momentálně budujeme svépomocí kompostér a ptačí budku. Sledujte stránky zahrady pro bližší informace o akcích, které se tam konají nebo třeba o možnostech, jak v zahradě pomoci. Za veškerou pomoc Vám děkujeme. Patříte-li k organizacím, které by rády využívaly tento prostor pravidelně, neváhejte nás kontaktovat. Stránky zahrady jsou: Tento projekt podpořila ERA prostřednictvím nadace VIA. Kateřina Žůrková Občané pro Medlánky Medlánecká Rosnička Rok se s rokem sešel a jsme zase starší. I náš Dětský klub Medlánci je starší, ale troufám si napsat také zkušenější, bohatší o spoustu nových zážitků a také nových kamarádů. Stejně jako v loňském roce nebudeme ani v tom letošním zahálet. Přesvědčit jste se mohli v neděli , kdy proběhl druhý ročník dětského karnevalu.účast byla opět hojná, masky velkolepé a nálada rozpustile veselá. V tomto roce chceme myslet více také na maminky, respektive ženy. Již v březnu pro ně chystáme 2 zajímavé akce. Nejprve pojedeme zregenerovat svá těla do Wellness centra v Černé hoře, čeká nás zde aquaaerobic, kondiční cvičení, ale také několik druhů saun a případně kosmetika a masáže. A samozřejmě nebude chybět ani prohlídka pivovaru! A již o týden později, to už v prostorách medlánecké Rosničky, se naučíme, jak pečovat o pleť a také si osvojíme základy rychlého líčení. Co se týče běžné činnosti Dětského klubu Medlánci, ta pokračuje díky nemalé finanční podpoře od ÚMČ Brno Mediánky s malými změnami dál. I v roce 2012 si mohou Vaše děti pod vedením zkušených lektorů hrát a něčemu novému se naučit v našem dopoledním hlídacím klubíku Rosnička, a to opět od pondělí do pátku od hod. Mimo kroužky, jejichž rozpis najdete na našich webových stránkách se v prostorách Rosničky konají pravidelné schůzky medláneckých Táborníků a Skautů. A v neposlední řadě bych také ráda upozornila na možnost využití herny k oslavě narozenin a nově bych ráda pozvala maminky dětí ve věku do 1 roku k návštěvě mimi-klubíku, který se koná každý čtvrtek od hod. v prostorách naší herny. Děkujeme Vám za přízeň a doufáme, že i v roce 2012 se Vám u nás bude líbit. Bližší info o naší činnosti najdete na Kateřina Kašíková, Zdenka Brabcová a Anna Šímová Přehled aktivit: Hlídání dětí PO PÁ hod. (Rosnička) Zpívánky PO a ST hod. (Sýpka) Klub starších dětí ÚT hod. (Sýpka) Klub mladších dětí ST hod. (Sýpka) Klub mimi ČT hod. (Rosnička) Flétnička pro děti od 4 let PO hod. a ÚT hod. (Rosnička) Výtvarná výchova pro starší děti ÚT hod. (Rosnička) Výtvarná výchova pro mladší děti ST 16 17hod. (Rosnička) Skauti ČT hod. (Rosnička) Táborníci ČT hod. (Rosnička) TÁBORNICKÝ KLUB ROZRAZIL Přáli byste si, aby Vaše dítě lépe poznalo přírodu, dokázalo se v ní orientovat a vážit si jí? Chtěli byste, aby ovládalo základní tábornické dovednosti, vědělo jak se o sebe postarat, a navíc poznalo nové kamarády? Pokud ano, přijďte se i s Vašimi dětmi podívat na naše oddílové schůzky! Ty se konají pravidelně od vždy ve čtvrtek od do hod. na adrese: Hudcova 2, Brno-Medlánky (v 1.NP v prostorách Dětského klubu Medlánci ) Přes 20 let už pořádáme letní tábory, expedice a výpravy. Hrajeme hry díky kterým poznáváme přírodu a svět přidejte se k nám! Pro více informací navštivte prosím naše webové stránky: Nebo se obraťte s konkrétními dotazy na: popř. na tel (J. Sklenský vedoucí schůzek) č í s l o 1 / ú n o r m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

7 Školské okénko Výsledky olympiády v českém jazyce UMÍSTĚNÍ TŘÍDA JMÉNO POČET BODŮ 1. 9.A BROSSOVÁ NIKOLA 16 POSTUPUJE DO OBLASTNÍHO KOLA 2. 9.A ULRICHOVA KAROLINA 14 NÁHRADNICE DO OBL. KOLA 3. 8.A SVOBODOVÁ KRISTÝNA 11 Moravské zemské muzeum Žáci prvních tříd se zúčastnili projektového vyučování, které bylo zaměřeno na přezimování zvířat v našich zeměpisných podmínkách. Projektem nás provázeli studenti Pedagogické fakulty katedry Biologie MU v Brně. Žáci aktivně pracovali s názornými pomůckami maket zvířat všech druhů, seznámili se zvířaty, která přečkávají zimu v částečném i úplném spánku i se zvířaty, která jsou v zimě aktivní. Hravou formou plnili různé úkoly a dopolední program uplynul jako voda a dětem se vůbec nechtělo domů. Domníváme se, že projektové vyučování také mimo školní prostory je velmi účelné a napomáhá dětem k lepšímu zapamatování daných faktů učiva. Výuka v laboratořích na SPŠCH 8. a 9. ročník Žáci osmého ročníku přesunuli do laboratoří na SPŠCH. Nejprve shlédli zábavné pokusy, které si pro ně připravili studenti druhého ročníku. Poté byli žáci rozděleni na dvě skupiny. První skupina šla na prohlídku školy a druhá skupina pracovala na své práci v laboratoři. Tématem bylo oddělování složek ze směsí, konkrétně destilace. Žáci svá pozorování zapsali do tabulky a grafu v protokolu. Žáci devátého ročníku účastnili motivačních pokusů na SPŠCH, které provedli studenti druhého ročníku. Výchovná poradkyně jim poskytla informace ohledně studia a přijímacích zkoušek na průmyslovce a provedla žáky školou. Nakonec se obě skupiny vyměnily. Hory Sedmáci byli na horách. Tradičně se cílem jejich sportovního snažení stala chata Kohútka v Javorníkách. Výška téměř tisíc metrů poskytla ty nejlepší podmínky pro lyžařské umění našich žáků. A sněhová nadílka? Bohatě! Lyžovalo se i na sjezdovkách, které v předchozích letech kvůli nedostatku sněhu nefungovaly. Z KRONIKÁŘOVA ZÁPISNÍKU Významná výročí našich dějin končící na dvojku V předcházejících ročnících jsem vždy uváděl i podrobnější popis sledovaného období. V tomto kalendářním roce se zaměřím pouze na komentování příslušných událostí. Období raného feudalismu 922 Bavorský vévoda Arnulf vpadl vojensky do Čech. Příčiny vojenského útoku i jeho výsledek nejsou známy července umírá BOLESLAV I. Jako nový kníže je nastolen jeho syn BOLESLAV II., zvaný Pobožný. Během jeho vlády došlo k významnému posílení českého státu založeno biskupství v Praze, definitivní sjednocení země února je Slavníkovec VOJTĚCH, na Levém Hradci, po smrti prvého pražského biskupa Dětmara, zvolen jeho nástupcem. Pro neshody v domácím prostředí a s Přemyslovci dvakrát opustil Čechy a značnou část svého episkopátu prožil za hranicemi pražské diecéze. Vojtěch patřil k nejvzdělanějším osobám své doby BOLESLAV III. sesazen z trůnu a vypuzen ze země. Pomoc hledal u hraběte Jindřicha, který jej však uvěznil. Na podzim téhož roku jej však propustil, aby získal na svou stranu Přemyslovce OLDŘICH zbavil svého bratra JAROMÍRA vlády v Čechách a vypudil jej ze země. Jindřich II. udělil v Merseburku Čechy v léno Oldřichovi, který byl již po několik měsíců skutečným vládcem země. Sesazeného Jaromíra německý vládce uvěznil VRATISLAV II. po nástupu na knížecí stolec upevnil své postavení novým rozdělením moravských údělů mezi Přemyslovce. V téže době byli zpět z Uher povoláni kněží slovanského obřadu a uvedeni do Sázavského kláštera Římská kurie několikrát urovnávala spory mezi knížetem Vratislavem a jeho bratrem Jaromírem, pražským biskupem května bitva u Meilberku v Rakousku v níž Vratislav II. porazil správce východní (rakouské) marky Leopolda. Příčinou nepřátelství byly Leopoldovy útoky na brněnské údělné knížectví ledna umírá král VRATISLAV II. (od roku 1085 král český). Správy země se ujal jeho bratr Konrád. 6. září umírá kníže KONRÁD. Jeho nástupcem se stává BŘETISLAV, který se vrátil z uherské emigrace. Při této příležitosti jsou vydána nařízení proti různým pohanským přežitkům pokáceny tzv. posvátné stromy, ze země vypuzeni čarodějové, zakázáno pohřbívání mimo hřbitovy atd Vladislav II. potlačil odboj moravských údělných knížat a provedl změny v obsazení moravských údělů. Kandidátem opozice na knížecí stolec se stal znojemský údělný kníže KONRÁD. 25. dubna bitva mezi Vladislavem II. a znojemským údělníkem Konrádem končí porážkou českého knížete Konrád Oblehl Pražský hrad. Za pomoci německého krále vyhnal však Vladislav Konráda zpět na Moravu Německý císař Fridrich Barbarosa, při své třetí válečné výpravě, dobývá Milán, za vydatné pomoci českých bojovníků. Vrcholný feudalismus března zvolen pražským biskupem Jindřich Břetislav. V létě byl vypuzen z Čech kníže Bedřich, šlechta zvolila novým knížetem znojemského údělného knížete KONRÁDA OTU. Spor mezi vypuzeným knížetem Bedřichem a Konrádem Otou rozsoudil v Řezně císař Fridrich Barbarosa tak, že Konrád Ota dostal v léno Moravu, která byla prohlášena za samostatné markrabství nezávislé na Čechách. Bedřich se stal českým knížetem. Toto nebezpečné roztržení dosud jednotného českého státu vyhovovalo říšské mocenské politice. Roku 1189 došlo k opětovnému spojení Odboj české šlechty svrhl z trůnu knížete Václava. Na jeho místo byl zvolen Přemysl I. (obvykle užívající i druhé jméno Otakar), syn krále Vladislava II. Vzájemné boje mezi Přemyslovci ukončil z podnětu pražského biskupa Jindřicha Břetislava německý císař Jindřich IV., který dal Čechy v léno Přemyslovi a Moravu jeho bratru Vladislavovi. Vypuzený Václav uprchl ze země a zemřel v Míšni Olomouckým biskupem byl zvolen a potvrzen Přemyslův kaplan ROBERT, původem Angličan. Věnoval se také literární činnosti. Je autorem latinských spisů a komentáře k Šalamounově Písni písní. Patřil k předním vzdělancům své doby Zlatá bula sicilská byla vydána 25. září novým římským panovníkem Fridrichem II. Sicilským v Basileji Přemyslu I. Potvrzovala starší, nedochované privilegium Filipa Švábenského z roku 1198 a znamenala definitivní úpravu poměrů Čech k Říši. Vzhledem k závažnosti to- m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 1 / ú n o r

8 hoto dokumentu budu mu věnovat zářijové vydání Zpravodaje Sepsání Kroniky české opatem milevského kláštera Jarlochem. Konkordát mezi státem a církví v Čechách. Domácím popudem se stalo vymáhání desátku, vnějším popudem vyhlášení papeže Inocence III. na lateránském koncilu roku Celý spor skončil Přemyslovým vydáním tzv. velkého privilegia církvi v Čechách 5. března Vpád Fridricha II. Bojovného na Moravu. Jeho vojsko bylo poraženo a byl donucen k plnění již uzavřených smluv Boj Přemysla s Uhry o rakouské dědictví zakončen až tzv. bratislavským mírem roku srpna přijal Přemysl Otakar II. v léno babenberské dědictví od římského krále. Tím si český král znovu utvrzoval svoje nároky na rakouské země Hladomor v Čechách Tažení Václava II. do Sandoměřska a Kujavska (bývalá knížectví na území dnešního Polska) proti Ladislavu Lokietkovi Bitva u Mühldorfu na řece Innu v níž bojoval Jan Lucemburský po boku Ludvíka Bavora. Ten za pomoc postoupil Chebsko definitivně Českému království jako trvalou zástavu Bitva u rakouského Mailberku ve které bylo české vojsko pod velením Jindřicha mladšího z Lipé poraženo. Vídeňským mírem odstoupil český stát některá města v Dolním Rakousku. PhDr. Miroslav Vespalec, kronikář MČ Služby veřejnosti Dobrodružná fyzika na Sýpce Zveme vás na další fyzikální show s profesorem Tomášem Tycem. Čtvrtek v 18.00, společenské centrum Sýpka, Kytnerova 1, Medlánky. Můžete se těšit na řadu efektních fyzikálních pokusů i jejich názorné vysvětlení. Pořádá Projekt K12 Dvacet let služby veřejnosti Zajímavý výlet v čase až o sto padesát let zpátky nabídne výstava o historii brněnské městské policie. Na návštěvníky čeká kromě exponátů ze současnosti také pestrá směsice dobových fotografií, dokumentů, ale i výstrojních součástek a techniky mj. i z 19. století. Lákadlem pro příchozí, kteří dostanou možnost si ji vyzkoušet, bude laserová střelnice využívaná strážníky při jejich odborné přípravě. Výstava s názvem 20 let služby veřejnosti, na kterou převzal záštitu primátor statutárního města Brna pan Bc. Roman Onderka, MBA, se koná v Křížové chodbě Nové radnice od 28. února do 13. března 2012 denně od 10 do 17 hod. (středa od 12 do 17 hod.). Vstup zdarma. Mgr. Pavel Šoba, tiskový odbor MP Brno STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ODDĚLENÍ PODPORY ZDRAVÍ, DP BRNO UNISTAV, a.s. IBC Brno pořádají DEN ZDRAVÍ ve středu 4.dubna 2012 od 9.00 do hod. v IBC Brno, Příkop 4, vchod C nabídka pro návštěvníky Dne zdraví měření celkového cholesterolu v krvi měření krevního cukru měření krevního tlaku měření tělesného tuku měření obvodu pasu a stanovení indexu tělesné hmotnosti BMI měření VISCERÁLNÍHO TUKU (vnitřního tuku)!!! N O V Ě!!! vyšetření s počítačovou analýzou stavu chodidel Footscan Poradenské služby Další služby Odvykání kouření Doplňky stravy a vitamíny Správná výživa Léčivé byliny a čaje, přírodní kosmetika Snižování nadváhy Pedikúra a komplexní péče o ruce Prevence HIV/AIDS Kosmetická poradkyně Očkování Speciální nádobí ZDARMA tištěné zdravotně výchovné materiály Prošli jste si léčbou závislosti na alkoholu a následnou péčí, jste nezaměstnaní nebo nemáte odpovídající zaměstnání? Potřebujete pomoc a podporu při hledání nového zaměstnání? A Kluby ČR pro vás provozují poradenské centrum, kde můžete využít služeb při hledání zaměstnání, psychologické poradenství a můžete se naučit novým dovednostem potřebným na otevřeném trhu práce. Pro bližší informace nás navštivte na adrese: Křenová 62a, Brno, I. Patro nebo kontaktujte na tel po čt: a pá Vážení obyvatelé Medlánek, první letošní sbírka šatstva zaplnila prostory medlánecké radnice snad ještě o něco více než náš první společný pokus loni v září. Je to velmi příjemný pocit, Vaše odhodlání pomáhat od loňska v žádném případě neochablo. Děkujeme Vám za to. Druhý velký dík směřuje opět k vedení Vaší radnice a jejím zaměstnancům, kteří opět pomohli s propagací, poskytnutím potřebných prostor i osobní účastí při zajištění sbírky. Těšíme se na další spolupráci při příštích sbírkách Ing. František Svoboda Diecézní charita Brno Maškarní bál pro děti sobota , od do hod. Zoo Brno pořádá v sobotu od 14. do 16. hod. v kinosále správní budovy Dětský maškarní bál. Vítány budou především masky zvířat. Program je vhodný i pro menší děti. č í s l o 1 / ú n o r m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

9 Se svým pásmem písniček a pohádkových scének budou celým odpolednem provázet Brněnské písničkové tetiny Klotylda a Matylda. Vítězové soutěže o nejlepší zvířecí masku obdrží malý dárek. Otevírací doba Zoo Brno v měsíci březnu: denně od hod. Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace, Protesty, nepokoje, revolta v brněnských kinech Problematiku nepokojů ve světě bude reflektovat festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v Brně března. Již po 13. ho zde pořádá obecně prospěšná společnost Člověk v tísni. Kampaň festivalu je postavena na postřehu, že napříč kulturami spojují všechny veřejné protesty dvě věci emoce a vlastnoručně vytvořené transparenty. V kampani jsme zohlednili gesta, emoce a nástroje, kterými protestující hovoří k establišmentu spreje, barvy a fixy, říká Kateřina Petrášová, koordinátorka festivalu v Brně. Hlavní filmová kategorie nazvaná Protesty, nepokoje, revolta se kromě mediálně známých arabských revolucí věnuje problémům, proti kterým bojují mladí lidé v zavedených demokraciích. Tato tematická kategorie tak představí například mladé Japonce, kteří zcela proti zvyklostem své země vyšli do ulic po havárii ve Fukušimě, či radikální americké ekology, kteří skončili ve vězení pro teroristy. Nebudou chybět ani filmy o vztazích, snímky bojující za práva jednotlivců a filmy k 20. výročí Člověka v tísni. Slavnostní zahájení festivalu 19. března bude opět spojeno s charitativní dražbou netradičních uměleckých předmětů. Výtěžek poputuje na stavbu studny, která zajistí pitnou vodu pro sirotčinec v Kongu. V dalších 8 projekčních dnech festivalu se bude promítat v prostorách, které s Jedním světem v Brně již tradičně spolupracují kino Art, Sál Břetislava Bakaly, HaDivadlo a Uměleckoprůmyslové muzeum Moravské galerie v Brně. Ani letos nebudou v programu chybět dokumenty, jejichž promítání žákům a studentům organizuje SVČ Lužánky. Pro lepší dostupnost na více místech v Brně v Divadle Líšeň, kinu Kryt a také v centru města v kině Art a Sále Břetislava Bakaly. Bližší informace najdete na Rodinné centrum MATÁTA pořádá v Brně-Medlánkách, Kytnerova 1a (Sýpka) Jarní bazárek těhotenského, kojeneckého a dětského oblečení a obuvi na jaro a léto, dále si můžete vybrat kočárek, autosedačku, postýlku, židličku, kolo, tříkolku, odrážedlo, sportovní vybavení a mnoho dalších užitečných věcí pro Vás a Vaše dítě. Podrobné informace naleznete na nebo volejte příjem věcí do komise: prodej zboží: pondělí h úterý h středa h čtvrtek h pátek h sobota h řádková inzerce Provádím pokládku plovoucích podlah, koberců, montáž nábytku, malování a instalatérské práce. Tel Nabízím výuku hry na housle, zobcovou flétnu či výuku hudební nauky pro děti předškolního a školního věku. Tel Podlahářské práce. Tel Počítačové služby. Tel , www. ictservis.eu Med přímo od včelaře, květový jarní, letní, akát, pastový, 100 Kč, Medlánky, V Újezdech 8. Tel HODINOVÝ MANŽEL stavař od sklepa po střechu, elektro, voda, truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům. Hod. sazba od 150 Kč. Tel Koupím zahradu v Medlánkách. Tel Koupím byt 2+1 (3+1). Nejsem RK a platím hotově. Tel PRAVIDELNÉ bleší trhy se konají vždy každou první sobotu v měsíci: 4. 2., 3. 3., 7. 4., a od 10 do 15 hod. v sále býv. pivovaru na Palackého nám. v Řečkovicích. Registra- ce prodávajících nutná, cena 70, Kč/prodej. místo. Info na pí Procházková. Tel , JARNÍ BURZA použit. ošacení, obuvi a sport. potřeb pro děti a mládež ve dnech až v Řečkovicích, v sále býv. pivovaru. St 9 18 příjem zboží, čt 9 18 prodej pá 9 12 prodej, vrácení, vyúčtování, so 8 10 vrácení zboží. Zavolejte si o své osob. číslo na tel , nebo na Přijďtě si zacvičit! Naučíte se vnímat svoje tělo, uvolnit se, rozvinout sílu a pružnost, sladit dech s pohybem a přiblížit se tak k vnitřnímu klidu a harmonii. Součástí lekce budou očistné dechové techniky, řízené relaxace a meditace. Skupina max. 6 osob. Více info na Petra Kubíčková. Tel HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ, i okolí ve vlastnictví možno i s chatou. Finance mám. Tel KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ i okolí, pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV V BRNĚ i v horším stavu. Dohoda jistá. Tel KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ k bydlení (větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. Tel Zn. Brno i okraj Vážení občané, stejně jako v minulých letech organizujeme ve spolupráci s úřady městských částí sběr nepotřebného textilu, a to systémem DOOR to DOOR přímo od Vašich dveří. Ve vaší městské části proběhne sběr dne V tento den můžete nepotřebný textil vložit do igelitové tašky a tu umístit od 16 do 18 hod. před své domovní dveře. Po 18 hod. budou tašky sesbírány. Odevzdat můžete nepotřebné oblečení,oděvní doplňky, hračky, párovou obuv, kabelky, bytový textil. Recyklovat nelze oděvy znečištěné a poškozené, matrace, koberce. Další informace na bezplatné lince Děkujeme za účast při sběru, firma E+B texti s.r.o m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 1 / ú n o r

10 dětský karneval Dne je zahájen provoz nové zubní ordinace MDDr. Zdeňka Linharta - praktického zubního lékaře a Jany Necidové DiS. - dentální hygienistky na ulici: Kořenského 23a, Brno-Řečkovice. Pacienti se mohou objednávat v těchto ordinačních hodinách: Po Út St Čt Pá BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP Kontakty: MDDr. Zdeněk Linhart tel.: Jana Necidová DiS. tel.: mobil: Zpravodaj zastupitelstva městské části Brno-Medlánky. Adresa: Úmč Brno-medlánky, Hudcova 7, Brno Tel.: , , Redakční rada: Augustin Dobeš (předseda), Mgr. Lucie Slavíková, Ing. Vlastimil Baláč, Ing. Pavel Vrecník. Zpracovává: Denisa Horváthová. Korektury: Martin Barák. Grafické zpracování a tisk: Reprocentrum a. s., Blansko. Barevnou i černobílou inzerci můžete objednávat zde: Úmč Brno-medlánky, Hudcova 7, Brno, sl. Horváthová, tel.: , cz. Vydavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno, IČO: DIČ: CZ Vychází nepravidelně, 6x ročně. Datum vydání:

zpravodaj medlánecký Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti tradiční rybářské závody pro děti od 8 do 15 let VOLBY 2012

zpravodaj medlánecký Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti tradiční rybářské závody pro děti od 8 do 15 let VOLBY 2012 medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.eurady.cz /medlanky VOLBY 2012 strana 5 Očkování psů a koček strana 5 XXIII. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Brno 31. srpna a 1.

Více

Program SC Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky. POZVÁNKA na mikulášské folkové hraní

Program SC Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky. POZVÁNKA na mikulášské folkové hraní medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.eurady.cz /medlanky Kultura strana 4 6 Lampionová medlánecká stezka strana 7 Sběr charita strana 10 číslo 5 / 2012 Termíny farmářských trhů

Více

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách?

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách? medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.EU Volná knihovna na Sýpce STRANA 4 Dětský den Mosty mezi námi STRANA 5 Openscale 2015 soutěž minimaket a old-timerů STRANA

Více

strana 6 Pozvánka na Den otevřených dveří

strana 6 Pozvánka na Den otevřených dveří medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.brno-medlanky.cz CEITEC Science Park a Vědeckotechnický park Brno strana 4 Benefiční koncert pro Matěje strana 6 Oslavy 90. výročí bezmotorového

Více

Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová

Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.CZ Statut Medláneckého zpravodaje STRANA 4 Výsledky Pošli přání 2015 STRANA 6 Sokol Medlánky STRANA 11 ČÍSLO 3 / 2015 Fotografie

Více

Slovo starosty. Městská policie rozšířila projekt Poznej svého strážníka. do všech městských částí ÚNOR 2012

Slovo starosty. Městská policie rozšířila projekt Poznej svého strážníka. do všech městských částí ÚNOR 2012 ÚNOR 2012 ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ČÍSLO 2., ROČNÍK XXI Slovo starosty Vážení spoluobčané, v říjnovém vydání našeho zpravodaje jsem, mimo jiné, informoval o zahájení investiční

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy BYSTRCKÉ NOVINY ÚNOR ročník XXII/2012 číslo 1/2 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Elektronická podpora zápisu do MŠ Nová MŠ Brno-Kamechy, ul. Kavčí 3 Rada MMB rozhodla 24. 12. 2012 o novém systému zápisu

Více

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 2 starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 2012 Zápisník

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký zpravodaj DUBEN 2010 ROČNÍK 18 WWW.STARYLISKOVEC.CZ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Rozhovor s ředitelkou ZŠ a MŠ El. Přemyslovny Mgr. Jarmilou Wagnerovou

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi.

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2013 říjen Vážení spoluobčané, Program byl zahájen již ve čtvrtek 5. září, kdy se v prostorách hostince Slunečnice stavěla máje. Páteční večer patřil taneční

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Gymnázium Jevíčko připravuje unikátní obor

Gymnázium Jevíčko připravuje unikátní obor se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka LEDEN 2015 Gymnázium Jevíčko připravuje unikátní obor Vypouštění balónků Ježíškovi Gymnázium Jevíčko nabízí od školního roku 2015/2016

Více

Vítání občánků. Slovo starosty. Opravy vozovek probíhají v květnu a červnu ČERVEN 2012. Informace čtenářům

Vítání občánků. Slovo starosty. Opravy vozovek probíhají v květnu a červnu ČERVEN 2012. Informace čtenářům ČERVEN 2012 ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ČÍSLO 6., ROČNÍK XXI Vítání občánků Slovo starosty Autor Petra Hašková V sobotu 18. května byla na naši radnici obnovená tradice Vítání novorozených

Více

AKTUÁLNĚ. Chcete čerpat dotace. Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům???

AKTUÁLNĚ. Chcete čerpat dotace. Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 102 0 0 9 AKTUÁLNĚ Orel Jednota Brno-Židenice, ve spolupráci s židenickou chasou a MČ Brno-Židenice pořádá DVANÁCTÉ TRADIČNÍ ŽIDENICKÉ

Více

RADNICE. Číslo 11/2011 Vychází 30. listopadu

RADNICE. Číslo 11/2011 Vychází 30. listopadu NOVINY RADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ Číslo 11/2011 Vychází 30. listopadu ZMĚNY V SOCIÁLNÍ OBLASTI OD 1.1.2012 Leden příštího roku přinese celou řadu změn pro příjemce

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Prázdninové výlety. Anežka Česká. Kam v létě. Olympiáda. červenec srpen. v Hloubětíně str. 35 1. seniorů str. 26 27. z Prahy 14 str. 19 22.

Prázdninové výlety. Anežka Česká. Kam v létě. Olympiáda. červenec srpen. v Hloubětíně str. 35 1. seniorů str. 26 27. z Prahy 14 str. 19 22. Listy Prahy14 červenec srpen obsah měsíčník obyvatel Černého Mostu, Hloubětína, Kyjí a Hostavic 7 8/2011 Prázdninové výlety Kam v létě Olympiáda Anežka Česká z Prahy 14 str. 19 22 seniorů str. 26 27 v

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

únor 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Zima ve Stodůlkách

únor 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Zima ve Stodůlkách únor 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Zima ve Stodůlkách FOTO: SAMUEL TRUSCHKA Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D.

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. V letošním roce Charita České republiky pořádala již patnáctý ročník celonárodní dobročinné akce zvanou Tříkrálová sbírka, která je největší dobrovolnickou

Více

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 6 prosinec 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j 100. narozeniny oslavil akademický malíř Josef Piorecký - str. 2 j Mladší bratříček

Více