Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:"

Transkript

1 Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea Janotová (II. stupeň) Tabákové výrobky V okolí školy a jejich prostorách je přísně zakázáno kouřit tabákové výrobky či jiné omamné látky a užívat alkohol. Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo jiná místa k tomu vyhrazená. V případě přistižení žáka při konzumaci tabákových výrobků v okolí a prostorách školy nebo v době školního vyučování či v rámci akcí pořádaných školou, je žákovi primárně v další konzumaci zabráněno. Tabákový výrobek je odebrán a zajištěn, aby nemohl žák v konzumaci pokračovat. Pedagog dále postupuje podle školního řádu školy sepíše o dané situaci stručný záznam i s vyjádřením žáka (odkud a od koho výrobek má) a předá vše školnímu metodikovi, který jej založí do své agendy. Následně informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka o přestupku, porušení zákazu kouření. Pokud se nežádoucí chování opakuje, informuje škola sociální odbor městské části, kde má žák trvalé bydliště. Škola může od tohoto orgánu vyžadovat pomoc. Za porušení zákazu konzumace tabákových výrobků ve škole, jejím okolí a akcích školou pořádaných se vyvozují sankce stanovené školním řádem. Alkohol Prodej a konzumace alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkoholické nápoje nabízet nebo v konzumaci alkoholických nápojů jiné osoby podporovat. Školní řád zakazuje prodej a konzumaci alkoholických nápojů v prostorách školy v době vyučování i na všech akcích, které škola pořádá. Prodej alkoholu osobám mladším 18 let je trestným činem nebo přestupkem. Za nebezpečné a protiprávní se považuje i navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů. Konzumace alkoholu: Je-li žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučování či akcích školou pořádaných, je mu alkohol odebrán a zabráněno v jeho další konzumaci. Podle závažnosti a aktuálního stavu žáka a dalších okolností pedagog posoudí, zda žákovi nehrozí nějaké nebezpečí způsobené požitím alkoholického nápoje. Je-li žák požitím alkoholu ohrožen na zdraví a životě, zajistí mu pedagog nezbytnou pomoc a péči a ihned volá lékařskou službu první pomoci.

2 Pokud žákovi akutní nebezpečí nehrozí, sepíše pedagog o události stručný záznam s vyjádřením žáka (zejm. odkud a od koho má alkohol), který předá metodikovi prevence, který jej založí do své agendy, a informuje o dané situaci vedení školy a zákonného zástupce nezletilého žáka. Jestliže žák není schopen po konzumaci alkoholu pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned jeho zákonného zástupce a vyzve jej, aby se pro žáka ihned dostavil, jelikož není zdravotně schopen pobytu ve škole. V případě, že není zákonný zástupce žáka dostupný, vyrozumí škola sociální odbor městské části, kde má žák trvalé bydliště, a řídí se jeho pokyny. Škola může od tohoto orgánu vyžadovat pomoc. Zákonnému zástupci nezletilého žáka konzumujícího alkohol škola ohlásí, že žák konzumoval ve škole alkohol i v případě, kdy je žák schopen výuky. Pokud se situace opakuje, splní škola svoji oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce podle místa žákova bydliště. V případě uživatelova zájmu či zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení situace. Z porušení zákazu konzumace alkoholu ve škole jsou vyvozeny sankce stanovené školním řádem. V případě podezření na intoxikaci alkoholickým nápojem může pedagog provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce. Je-li výsledek pozitivní, postupuje pedagog výše uvedeným způsobem: sepíše záznam i s vyjádřením žáka, odevzdá jej školnímu metodikovi. Obdobně postupuje pedagog i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval alkoholickým nápojem ve škole. Nález alkoholu ve škole: V případě nálezu alkoholického nápoje v prostorách školy v době vyučování nebo na akcích školou pořádaných postupují pedagogové, kteří alkohol nalezli takto: - informují ihned vedení školy - uloží nalezenou tekutinu u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu - sepíší stručný záznam o dané události a předají ho metodikovi prevence V případě zadržení alkoholu u žáka, postupuje pedagog následně: - o nálezu ihned uvědomí vedení školy - sepíše stručný záznam i s vyjádřením žáka, u kterého byl alkoholický nápoj nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Záznam podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen, nebo který jej odevzdal. Pokud žák podepsání odmítne, uvede tuto skutečnost pedagog do záznamu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel školy nebo jeho zákonný zástupce a výchovný poradce. Zápis založí školní metodik prevence do své agendy. - o nálezu vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka a v případě recidivy u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností - v případě podezření, že alkoholický nápoj obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který jej požil, předá pedagog zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři

3 Omamné a psychotropní látky Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž i nabádání k užívání těchto látek. Škola stanovuje školním řádem zákaz užívání těchto látek, jejich distribuci a přechovávání. Současně stanovuje zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním řádem škola stanovuje následující sankce za porušení tohoto zákazu: důtka ředitele školy, snížený stupeň schování, případně vyloučení žáka ze školy. Porušení zákazu konzumace, přechovávání a distribuce omamných a psychotropních látek se bude vždy projednávat na pedagogické radě za účelem hodnocení klasifikace chování žáka. Konzumace omamných a psychotropních látek ve škole: V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci omamných či psychotropních látek v prostorách školy v době školního vyučování nebo v rámci akcí školou pořádaných, je mu primárně v další konzumaci zabráněno. Návyková látka je žákovi odebrána a zajištěna proti další konzumaci. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, příp.dalších okolností, pedagog posoudí, zda mu nehrozí nějaké nebezpečí. Je-li žák pod vlivem omamné a psychotropní látky ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagog podle školního řádu školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy o dané situaci. V případě, že není žák schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned jeho zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka ihned vyzvedl, jelikož není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. Pokud žák není schopen dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, jelikož není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. Jestliže není zákonný zástupce nezletilého žáka dostupný, vyrozumí škola sociální odbor MČ, kde má žák trvalé bydliště a vyčká jeho pokynů. Škola vždy ohlásí, že žák konzumoval omamné nebo psychotropní látky ve škole, neprodleně zákonnému zástupci. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení dané situace. Z konzumace omamných a psychotropních látek ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Je však nutné rozlišovat distributora od uživatele omamných a psychotropních látek. Uživatel ohrožuje sám sebe, kdežto distributor je nebezpečný všem. Distribuce je trestným činem, užívání omamných a psychotropních látek je porušení školního řádu. Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno taktéž za nebezpečné a protiprávní jednání. Má-li pedagog podezření na intoxikaci žáka omamnou či jinou psychotropní látkou, může provést orientační test přítomnosti omamných a psychotropních látek )ze slin), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce žáka. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagog výše uvedenými postupy. O dané skutečnosti sepíše záznam s vyjádřením žáka. Obdobně postupuje pedagog i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem omamných a psychotropním látek, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.

4 Distribuce omamných a psychotropních látek ve škole: Distribuce omamných a psychotropních látek je v ČR považována za protiprávní jednání. Je zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Nerozhoduje množství, které žák distribuuje. Přechovávání těchto látek je taktéž vždy protiprávním jednáním. Množství, které má žák u sebe v danou chvíli, má vliv na určení, zda se jedná o přestupek, či v případě většího množství omamné nebo psychotropní látky než malého, už o trestný čin. Množství ale nemusí mít vliv na kázeňský postih stanovený školním řádem. V případě podezření pedagoga z distribuce omamných nebo psychotropních látek, musí škola o této skutečnosti vždy vyrozumět příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu. Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let, nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola i zákonného zástupce a sociální odbor MÚ. Pokud pedagog v rámci podezření zajistí nějakou podezřelou látku, postupuje podle níže uvedených způsobů. Nález omamných a psychotropních látek: V případě nálezu omamné nebo psychotropní látky v prostorách školy pedagog ihned uvědomí vedení školy. Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíše datum, čas a místo nálezu a obálku zalepí. Přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru. O nálezu informují Policii ČR, která provede zajištění a identifikaci omamné nebo psychotropní látky. Najde-li pedagog omamnou nebo psychotropní látku u žáka, postupuje následovně: - podezřelou látku zajistí výše uvedeným způsobem a ihned vyrozumí vedení školy o nálezu - sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Záznam podepíše i žák, u kterého byla látka nelezena nebo který látku odevzdal. Odmítá-li podepsat, uvede pedagog tuto skutečnost do zápisu. - zápisu a rozhovoru s žákem je přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce a výchovný poradce školy - o nálezu vedení vyrozumí Policii ČR, která provede zajištění a identifikaci podezřelé látky - je-li látka nalezena u žáka, který ji požil, předají látku zajištěnou výše uvedeným způsobem přivolanému lékaři, což může usnadnit následnou léčbu. Další postup potřebný k identifikaci látky zajistí Policie ČR. Mají-li pedagogové podezření, že má žák u sebe nějakou omamnou nebo psychotropní látku, jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupek, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR. Neprodleně Policii ČR vyrozumí o dané skutečnosti a zkonzultují s ní další postupy a řešení. Informují také zákonného zástupce daného žáka. Žáka od ostatních izolují a do příjezdu Policie ČR ho musí mít pod dohledem. V žádném případě u žáka neprovádí pedagog osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.

5 Prevence užívání návykových látek Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky či s nimi ve škole manipulovat. To neplatí v případě, kdy osoba užívá návykové látky v rámci osobního léčebného procesu, který jí byl stanoven lékařem či jiným zdravotnickým zařízením. Používání omamných a psychotropních látek osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Pokud se ho někdo dopustí, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Dozví-li se škola o takovém jednání, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci nezletilého žáka. Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které svědčí o požívání návykových látek žákem. Distribuce dle 187 trestního zákona o šíření omamných a psychotropních látek dle! 188 trestního zákona je v České republice zakázána a takové jednání je trestným činem nebo provinění,. Škola je povinna takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením dané skutečnosti policii. V případě výskytu látky, u níž je podezřelé, že by se mohlo jednat o omamnou nebo psychotropní látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem, bude škola postupovat výše uvedenými postupy.

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ LÁTKY A PŘI PODEZŘENÍ NA UŽITÍ OMAMNÉ LÁTKY ŽÁKEM Doporučené postupy školy 1. Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů

Více

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení Naše škola při řešení problematiky sociálně patologických jevů vychází z platných dokumentů vydávaných MŠMT. Vyučující při řešení problémových situací budou jednotně postupovat podle Metodického pokynu

Více

Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem

Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk Sportovní 300, Ruda nad Moravou 789 63 Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem I. Postup

Více

Školní řád. Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace Příloha č. 4 Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku

Školní řád. Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace Příloha č. 4 Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku Základní škola Bělá pod Bezdězem příspěvková organizace Máchova 1110, 294 21 Bělá pod Bezdězem, tel/fax 326701496, 326702295 E-mail: zs@zsbela.cz, www.zsbela.cz Č. j. ZS BpB 575/12 Školní řád Základní

Více

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování (postup pedagogických pracovníků v níže uvedených krizových situacích) Zpracoval: Mgr. Zdeněk Brabec 1.11.2013 Pracovníci školy vždy, v rámci možností a

Více

SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ

SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6)

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Řešení šikany mezi žáky ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) Šikana 1. Odhalení šikany bývá obtížné. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace. Obecná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace. Obecná ustanovení Obecná ustanovení Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 69/14 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 43/2012 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 30.8.2012

Více

Směrnice k řešení rizikového chování žáků

Směrnice k řešení rizikového chování žáků Základní škola a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Směrnice k řešení rizikového chování žáků Číslo směrnice: 4.2013 Vypracoval: Miloslava Pohořská,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Hvozd, příspěvková organizace Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 64/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Waldemar Zatloukal, ředitel školy Mgr. Waldemar

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Janov 17 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 8 /2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Vlasta Zemanová, ředitel školy Mgr. Vlasta Zemanová, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Kobylí 661 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

Integrovaná střední škola, Slaný Hlaváčkovo nám. 673 274 01 Slaný. Školní řád

Integrovaná střední škola, Slaný Hlaváčkovo nám. 673 274 01 Slaný. Školní řád Integrovaná střední škola, Slaný Hlaváčkovo nám. 673 274 01 Slaný Školní řád Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník, se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník, se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy , se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 2/2012B A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek ŠKOLNÍ ŘÁD pro učitele, žáky a ostatní pedagogické zaměstnance Telefon: 558 646 246 E-mail: sekretariat@sumprum.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy Č.j.: Vypracoval: Schválil: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZS08/2013 Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka

Více

Š kolní ř á d. Obecná ustanovení

Š kolní ř á d. Obecná ustanovení Š kolní ř á d Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Třebíč, Benešova 585, příspěvková organizace se sídlem Benešova 585, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 410 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Školní 710, 685 01 Bučovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Aleš Navrátil, ředitel školy Mgr. Aleš Navrátil, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Chrast, okres Chrudim. Č.j. ZŠ/CH 477/05

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Chrast, okres Chrudim. Č.j. ZŠ/CH 477/05 Č.j. ZŠ/CH 477/05 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Chrast, okres Chrudim Na základě ustanovení 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 02/2014 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne Školská

Více

STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ

STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ 1 Realizace Strategie řešení SPJ vychází z těchto dokumentů: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - zákon č.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Organizace vyučování a režim školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Organizace vyučování a režim školy Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, 466 01 Jablonec nad Nisou tel. ředitelna + fax: 483 319 948, tel. sborovna: 483 306 691, e-mail

Více

Základní škola a Mateřská škola Štramberk. ŠKOLNÍ ŘÁD 1. část ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Štramberk. ŠKOLNÍ ŘÁD 1. část ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitel školy Základní škola a mateřská škola Štramberk Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD 1. část ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 02 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2014 Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr.Radim Motyčka, ředitel školy Mgr.Radim Motyčka, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 23. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 23 /2009 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace KRIZOVÝ PLÁN - příloha MPP Školní metodik prevence: Mgr.

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace KRIZOVÝ PLÁN - příloha MPP Školní metodik prevence: Mgr. Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace KRIZOVÝ PLÁN - příloha MPP Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Důležitá telefonní čísla: POLICIE 158 HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍ

Více