Obsah elektronické úřední desky ÚMČ Brno-Medlánky je od přístupný na Seznam registrovaných obcí.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah elektronické úřední desky ÚMČ Brno-Medlánky je od 21. 2. 2013 přístupný na www.uredni-deska.info Seznam registrovaných obcí."

Transkript

1 medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části /medlanky Rozpočet MČ Brno- Medlánky na rok 2013 strana 3 Změna organizace dopravy v ovocném sídlišti strana 4 Jarní bazárek strana 9 číslo 1 / 2013 Obsah elektronické úřední desky ÚMČ Brno-Medlánky je od přístupný na Seznam registrovaných obcí. TERMÍNY FARMÁŘSKÝCH TRHŮ 9. března 3. dubna 11. května 2013 Přehled kulturních akcí května 1. června Výstava hraček v Konírně 1. června Brněnský dětský den srpna XXIV. Mezinárodní folklórní festival září Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti UPOZORNĚNÍ v letošním roce dojde ke změně programu průběžně sledujte Zpravodaj a vývěsky prosince Vánoční výstava v Konírně vždy od 9.00 do h místo konání: Nádvoří SC Sýpka srdečně Vás zvou Občané pro Medlánky a MČ Brno Medlánky

2 Ze zasedání Rady a Místního zastupitelstva Z mimořádné 32. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Nákup parkových laviček do Zámeckého parku : společnost mmcité a. s., se sídlem v Bílovicích 519, IČ: , nabídková cena: Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH; výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Doplnění odpadkových košů v k. ú. Medlánky vč. příslušenství : společnost Urbania, s. r. o., se sídlem v Moravanech, Hlavní 21, nabídková cena po slevě: ,55 Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH; žádost MČ Brno-Medlánky směřovanou Odboru dopravy Magistrátu města Brna, o umístění dopravního zrcadla na křižovatce V Újezdech Ke Statku. Z 29. zasedání ZMČ Brno-Medlánky konaného dne Zastupitelstvo schválilo: rozpočtové opatření č. 26/2012 technickou úpravu rozpočtu MČ Brno-Medlánky pro rok 2012 (snížení a navýšení položek rozpočtu); rozpočet MČ Brno-Medlánky pro rok 2013 ve verzi doporučené RMČ Brno-Medlánky jako vyrovnaný s celkovou výší příjmů a výdajů 23, Kč; poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2013 ve výši Kč OS MEDLÁNCI příspěvek na částečnou úhradu nákladů na pronájem nebytových prostor v objektu Brno, Hudcova 2 (Klub Rosnička); vyloučení cenové nabídky společnosti TENNIS ZLÍN akciová společnost se sídlem ve Zlíně, Šternberská 300, IČ: , z účasti v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby Vybudování víceúčelových sportovních hřišť pro děti a mládež při ulici V Újezdech ; Výzvu k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby Rekultivace haldy návrh hřiště, 1. a 2. etapa terénní úpravy, zatravnění, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: do 300 tis. Kč bez DPH vč. návrhu smlouvy o dílo; odstoupení od smlouvy o dílo uzavřené dne mezi MČ Brno-Medlánky jako objednatelem a společností ZÁBOJNÍK contractors, s. r. o., se sídlem v Bystřici pod Hostýnem, Jeřabinová 1424, IČ: , z důvodu podstatného porušení povinností ze smlouvy dle článku XII. odst. 4 písm. b (neoprávněné přerušení či zastavení prací ze strany zhotovitele); termíny řádných zasedání ZMČ Brno-Medlánky pro rok 2013: Zastupitelstvo vzalo na vědomí: zprávu o činnosti OS MEDLÁNCI a Dětského klubu Rosnička v roce 2013; zprávu o plnění rozpočtu MČ Brno-Medlánky k Zastupitelstvo projednalo: dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ Brno-Medlánky: odstranění záručních vad veřejné zakázky malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách. Z 30. zasedání ZMČ Brno-Medlánky konaného dne Zastupitelstvo schválilo: změnu Pravidel pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno-Medlánky; výběr zhotovitele podlimitní veřejné zakázky na služby Vybudování víceúčelových sportovních hřišť pro děti a mládež při ulici V Újezdech : společnost Linhart, spol. s r. o., se sídlem v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi, Lhotecká 82 (nabídková cena: 1, Kč bez DPH, tj. 1, Kč vč. DPH); zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na služby Budování sportovních ploch v lokalitě u rybníka (předpokládaná hodnota veřejné zakázky: do 1,200 tis. Kč bez DPH) vč. schválení okruhu zájemců o podlimitní veřejnou zakázku (zjednodušené podlimitní řízení) a jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek; termíny řádných zasedání ZMČ Brno-Medlánky pro rok 2013: žádost MČ Brno-Medlánky o dotaci Nadace ČEZ projekt Vybudování víceúčelových sportovních hřišť v lokalitě V Újezdech, Brno- Medlánky. Zastupitelstvo jmenovalo: Ing. arch. Milana Humla členem Kontrolního výboru ZMČ Brno- Medlánky. Zastupitelstvo projednalo: dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ Brno-Medlánky: osvětlení za objektem Geofyziky, přesun lampy veřejného osvětlení u rybníka, oprava betonové plochy v zahradě odloučeného pracoviště MŠ Brno, Hudcova 435/47 V Újezdech 5, výměna herního prvku v dětském hřišti v Zámeckém parku. Z 35. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: odpisové plány ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., na rok 2013; rozpočet MŠ Brno, Hudcova 435/47, přísp. org., na rok 2013; odpisové plány MŠ Brno, Hudcova 435/47, příps. org., na rok 2013; žádost MČ Brno-Medlánky o neinvestiční transfer z rozpočtu Statutárního města Brna v oblasti školství (nábytkové vybavení základních a mateřských škol, vybavení školních kuchyní a jídelen); opakovanou žádost MČ Brno-Medlánky o zařazení investiční akce ZŠ Brno, Hudcova 35 půdní vestavba, II. etapa do plánu investičních akcí na rok 2014; návrh MČ Brno-Medlánky na ocenění pedagogických pracovníků škol zřizovaných MČ Brno-Medlánky; záměr pronájmu částí pozemků parcelních čísel 935 o rozloze 542 m 2, 936 o rozloze 263 m 2 a 937 o rozloze 75 m 2 v k. ú. Medlánky; výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava zpevněných ploch MŠ Hudcova a MŠ V Újezdech : společnost PROSTAVBY, a. s., se sídlem v Brně, Zengrova 2 (nabídková cena: Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH); veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2013 OS Hortus, sdružení zahrádkářů Brno-Medlánky; veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ Brno-Medlánky OS Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko DUHA; uzavření Dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č /2013 mezi MČ Brno-Medlánky jako uživatelem a Českou poštou, s. p.; výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Digitální barevný multifunkční systém : společnost TA Triumph-Adler Česká republika spol. s r. o., se sídlem v Brně, Konopná 6 (nabídková cena: Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH). Rada udělila souhlas zřizovatele: ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., k přijetí účelově vázaných finančních darů. č í s l o 1 / b ř e z e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

3 Rozpočet MČ Brno-Medlánky na rok 2013 (schválený ZMČ Brno-Medlánky dne ) VÝDAJE (v tis. Kč) odd. par. pol. opravy a údržba komunikací, místní rozvoj letní a zimní údržba komunikací a chodníků chodníček Hrázka horská vpusť ZŠ Hudcova parkovací místa náměstí Odboje rozšíření chodníku Hudcova PD doprava (V Újezdech) vybudování cesty u rybníka zimní údržba chodníků ÚZ 593 příspěvky na provoz příspěvkových organizací příspěvek MŠ Brno, Hudcova 435/47, přísp. org příspěvek ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org kultura Medlánecký zpravodaj kronika SPOZ (balíčky pro seniory) hody ples ostatní kulturní akce (vítání občánků, setkání seniorů, klub důchodců apod.) 80 příspěvky neziskovým organizacím neziskové organizace pronájem nebytových prostor Klub Medlánci 80 Společenské centrum Sýpka dohody úklid všeobecný materiál voda plyn el. en služby opravy 360 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň údržba a obnova zelených ploch rekultivace haldy za rybníkem PD obnova zeleně v sídlišti Jabloňová 80 zastupitelstvo obcí odměny samospráva sociální pojištění 25 % zdravotní pojištění 9 % zákonné pojištění 5 činnost místní správy mzdy státní správa úřad práce nezaměstnaní dohody sociální pojištění 25 % zdravotní pojištění 9 % zákonné pojištění sociální fond knihy, učební pomůcky, tisk DDHM všeobecný materiál voda plyn elektrická energie pohonné hmoty poštovné služby telekomunikací a radiokomunikací pojištění, služby peněžních ústavů školení služby (např. revize, hlídací agentura, správa sítě, ostatní služby) opravy běžné opravy budova ÚMČ software cestovné reprefond pohoštění reprefond dary oděv ochranné pomůcky veřejnoprávní smlouva přestupky 50 Rekonstrukce Zámeckého parku financování 75 % ERDF financování 5 % SFŽP financování 20 % vlastní zdroje 9 ostatní akce PD ZŠ Hudcova půdní vestavba PD zaměření objektu Hudcova 7, Kytnerova 1a Víceúčelová sportovní hřiště V Újezdech Úprava sportovních ploch při ulici V Újezdech Nákup mobiliáře venkovních sportovních ploch 150 rozpočtovaná daň z příjmů za obce 170 VÝDAJE CELKEM PŘÍJMY (v tis. Kč) odd. par. pol. daňové příjmy daň z příjmů za obec daň z příjmů za obce VHČ správní poplatky poplatky ze psů poplatek za lázeňský a rekreační pobyt užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity 70 nedaňové příjmy nájemné zahrádky služby reklamy, inzerce nájemné nebytových prostor úroky dary ples, hody 30 dotace účelově vázaná dotace ze státního rozpočtu neúčelově vázaná dotace statutárního města Brna účelově vázaná dotace z úřadu práce nezaměstnaní ÚZ chodníky dotace MŽP zdroje ERDF 75 % Rekonstr. Zám. parku dotace MŽP zdroje SFŽP 5 % Rekonstr. Zám. parku 46 převody z rezervního fondu převod z FRR (víceúčelová sportovní hřiště V Újezdech) převod z FRR (dofinancování údržby komunikací) převod z FRR (rekultivace haldy za rybníkem) převod z FRR (PD obnova zeleně v sídlišti Jabloňová) převod z FRR (PD ZŠ Hudcova půdní vestavba) převod z FRR (opravy a údržba komunikací) převod z FRR (úprava sportovních ploch při ulici V Újezdech) převod z FRR (nákup mobiliáře venkovních sportovních ploch) 150 PŘÍJMY CELKEM m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 1 / b ř e z e n

4 sdělení Úmč brno-medlánky Co je nového? V posledním čísle jsem se s Vámi podělil o informace ohledně toho, co nás v letošním roce čeká. Od té doby se událo leccos, co by stálo za stručný komentář. Nejdůležitější investiční akcí letošního roku (vedle přípravy půdní vestavby základní školy plánované na rok příští) je proměna okolí rybníka, jejímž cílem je zdůraznit sportovně rekreační funkci tohoto území. Jedná se o několik dílčích projektů, u nichž jsme postoupili do závěrečné fáze, kdy máme vysoutěžené dodavatele a podepsané smlouvy. Již na jaře se můžete těšit na realizaci dvou akcí. Projekt budování nových a rekonstrukce některých stávajících cest napříč tímto územím by měl být podle smlouvy o dílo realizován do konce dubna. Tím mimo jiné dojde k zajištění lepší prostupnosti mezi tzv. Kouzelnými a Starými Medlánkami, zlepšení bezbariérového přístupu kolem schodů z ulice Rysovy a zpřístupnění tohoto území přímo od kruháče s návazností až ke stávajícímu dětskému hřišti za rybníkem. Druhým projektem je rekultivace nevzhledné haldy vedle tohoto dětského hřiště, coby pozůstatku stavební činnosti let minulých. První dvě fáze (terénní úpravy a zatravnění) by měly být podle smlouvy realizovány do poloviny června. Třetí fáze, spočívající ve vybudování přírodního dětského hřiště pro děti školního věku, bude nachystaná v polovině letošního roku. Její realizace se však dočkáme až podle vývoje finančních možností naší městské části. Složitější situace je však s plánovanými sportovními hřišti a plochami pro volnočasové aktivity, jejichž vybraní dodavatelé jsou sice připraveni realizaci zajistit do konce dubna (víceúčelové hřiště), resp. do poloviny května (ostatní plochy), ovšem komplikuje se nám proces úředních schvalování těchto projektů. Oproti původním ujištěním v tom smyslu, že bude podle zákona postačovat zjednodušený úřední postup, jsme nakonec nuceni absolvovat celé časově náročné řízení a je tedy možné, že uvedené termíny ještě doznají změn. K okolí rybníka ještě jednu poznámku. Na jiném místě tohoto zpravodaje jste zváni místní kavárnou a městskou částí na výstavu náměto-vých architektonických studií studentů pod vedením Ing. Sátory na téma Rekreační území Brno-Medlánky, která bude probíhat v prostorách kavárny Coffee Club v Újezdech 1. Vystaveny zde budou nejzajímavější práce studentů, které jsme před časem oslovili, aby vyjádřili své představy o ztvárnění prostoru v okolí rybníka. Navržené úpravy nebudou v této podobě komplexně realizovány, ale jednotlivá řešení jsou pro nás inspirací jak pro aktuálně probíhající, tak do budoucna plánované změny v tomto prostoru. Nemohu se nevrátit k tématu, o němž jsem se zmínil i minule, a sice k neutěšené situaci kolem mokřadu v ovocném sídlišti. Námi nově instalované koše (pořízené za nemalé peníze) se staly terčem vandalů, jimiž jsou bohužel zřejmě naše medlánecké náctileté děti, již doslova několik hodin po jejich instalaci. Odolala jen kovová konstrukce, kterou se nějakému hrdinovi podařilo udolat během následujících týdnů, takže po krátkém pobytu na stromě nakonec skončila ve vodách mokřadu. Městská policie je na náš podnět u mokřadu i večer opravdu aktivní, ale nemůže tam být pořád. Budeme tedy realizovat lepší osvětlení daného prostoru a zřejmě i pokračovat v likvidaci laviček, což je ovšem na druhou stranu škoda. Na závěr si Vás dovolím požádat o spolupráci. Plánujeme v tomto roce na několika vybraných vycházkových trasách či místech v našem katastru umístit odpočívadla. Mělo by se jednat o z kulatiny zhotovené stoly s lavičkami, případně i jen samotné lavičky. Rádi bychom tak reagovali na zájem, kterému se mezi Vámi těší procházky po našem krásném okolí, a nabídnout tak několik míst pro odpočinek, občerstvení nebo jen posezení se zajímavým výhled do krajiny. Jelikož jsme sami nadšení medlánečtí vycházkáři, máme již nějaká místa vytipovaná. Uvítáme však náměty, kde byste takové odpočívadlo nebo jen jednoduchou lavičku uvítali Vy? Jménem Vaší radnice JUDr. Michal Marek místostarosta Změna organizace dopravy v ovocném sídlišti Jak již jste byli ve Zpravodaji informováni, chystá se v ovocném sídlišti změna v organizaci dopravy spočívající ve zjednosměrnění ulic Podpěrová a Jabloňová, včetně úpravy ostatního dopravního znační. Uvedená změna řeší zejména aktuální nezákonné parkování v rozporu s ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., jeho legalizaci a výrazné navýšení počtu parkovacích míst na obou zmíněných ulicích. Tento problém je citelný zejména na ulici Podpěrově, kde dnes při obousměrném provozu dochází ke kolizním situacím při objíždění zaparkovaných automobilů. Současně by měla být v celém sídlišti zavedena zóna 30. Obě opatření si tak kladou za cíl i zklidnění dopravy v této čistě obytné lokalitě. S ohledem na stávající jednosměrky a převažující směr dopravy v uvedených ulicích bude ulice Podpěrová zjednosměrněna ve směru od centra města a ulice Jabloňová ve směru do centra města. Uvedený záměr změny organizace dopravy oznámil Odbor dopravy Magistrátu města Brna veřejnou vyhláškou ze dne na úřední desce s tím, že kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy dotčeny, může uplatnit u Odboru dopravy MMB písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů od jeho zveřejnění (tj. cca do poloviny března). Výkresová dokumentace je k nahlédnutí na Odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno. Jménem Vaší radnice JUDr. Michal Marek místostarosta Informace k vítání občánků Vážení rodiče, pokud máte zájem o přivítání Vašeho dítěte v městské části Brno-Medlánky, je potřeba dítě přihlásit a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vyplnit Souhlas se sdělováním osobních údajů dítěte. Pro přihlášení na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ a podepsání souhlasu nás kontaktujte osobně na ÚMČ Brno-Medlánky, Úseku sociálním, Hudcova 7; případně em či telefonicky. Kontaktní osoba: Simona Frodlová, DiS., tel , brno.cz č í s l o 1 / b ř e z e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

5 kultura Pozvánka na letošní LETOKRUHY POSELSTVÍ WABIHO RYVOLY Společenské centrum Sýpka pátek 12. dubna 2013, zač. v hod. Účinkují: PEKARINGO Bratislava, T. E. BAND Brno a Jaroslav Samson Lenk. Více informací: Předprodej vstupenek: ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, sl. Horváthová, tel , Adventní koncert Do Vánočních svátků chybělo pár dní, když na Sýpku zavítal tradiční koncert. Brněnská camerata byla tentokrát posílena. Spolu s ní dorazili do Medlánek Mladí madrigalisté a švábenický sbor. Po první půli, která patřila výhradně M. madrigalistům, došlo ke spolupráci všech těles při provedení Malého vánočního oratoria (hudba: Petr Zapletal, libreto: Jaroslav Černocký, režie: David Kříž). To, co předvedli interpreti, bylo obdivuhodné. Jednalo se o druhé provedení tohoto díla a sklidilo zasloužený aplaus. Půvabné ztvárnění událostí, kolem Kristova narození, nemohlo být lepším zakončením adventní doby. Velký dík všem, kdo se podíleli na tomto hudebním zážitku. A snad nejlepší odměnou bylo nadšení posluchačů, kteří Sýpku před Vánocemi objevili poprvé. A. Dobeš My tři králové šli jsme k vám, štěstí,... Prvních pár dnů v lednu jsme opět s malými caparty zvonili u Vašich dveří s přáním všeho dobrého v roce Celostátní sbírka Charity tak opět zavítala i do naší MČ. Jsem ještě teď plný krásných dojmů z Vaší nestrojené radosti, když jste za dveřmi spatřili koledníčky. Raduji se z vlídného přijetí zpívající skupinky a opět Vám děkuji za štědrost. Všechno bylo krásné. Děti se těšily, že mohou pomáhat a jak zářily, když dostaly i sladkou odměnu. Ale stejně je pro mne vždy nejsilnějším zážitkem setkání s těmi, kdo již téměř nic nezmohou bez pomoci a naše návštěva je velmi dojímá. Nikdy se nám asi nepodaří navštívit všechny domácnosti, ale jistě si najdete cestu, jak podpořit aktivity, které směřují k pomoci slabým a opuštěným. Děkuji Vám, kdo máte dobré srdce, děkuji všem dětem, které se zapojily do koledování a všem přeji požehnané a klidné dny. A. Dobeš...a dovětek pro zvídavé: zapojilo se 12 dětí a bylo vybráno přes Kč Ostatky v Medlánkách vynikající a termínu V sobotu, 9. února 2013 tradičně v sále na hřišti proběhly medlánecké ostatky. Úvod byl poznamenán smutnou připomínkou a minutou ticha za nedávno zesnulou panímámu Helenou Magdovou, která v posledních letech patřila k nejaktivnějším při zachování této krásné lidové tradice. Určitě se nyní shora dívá, jak její kolegyně a celý doprovod vesele a zodpovědně pokračují v jejím odkazu. Správný termín tentokrát byl stanoven zcela přesně, jeho propočet byl demonstrován v 2. čísle loňského Zpravodaje. Přes stále narůstající těžkosti při snaze udržet lidové tradice při životě medlánecké panímámy opět na výbornou letošní fašanky uspořádaly se všemi ukázkami a s pravidelným hudebním doprovodem skupiny Idyla. Patří jim za to veliké poděkování a také ostatním pořadatelům. Byla opět velmi dobrá účast cca 150 lidí a celý večer proběhl k plné spokojenosti za vynikajícího doprovodu zmíněné hudby. Kromě tanců všech žánrů až do rána, ukázek zvyků, proběhla též bohatá tombola. Zde je vhodné připomenout též poděkování všem sponzorům akce, a to Pekárny Blansko, a.s. prodejna Veveří 6, Beauty Line kosmetika Michaela Girgleová, Veveří 8, U dobrého pastýře Haluškárna Mário Nedzbala, Veveří 126 a Pedikura Ambrožová, Řečkovice. Nezbývá, než znovu popřát, ať vydrží nadšení, optimismus, vitalita, ať mezi panímámy přijde nová krev a do roka a několik týdnů (přesně ) se opět chlapi řádně oholí, dámám se umyjí kolena a o půlnoci se basa pochová Ing. Vlastimil Baláč m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 1 / b ř e z e n

6 XXI. reperezentační ples MČ ve spolupráci s podnikateli Letos se reprezentační ples MČ ve spolupráci s podnikateli konal opět v pátek tentokrát 1. února. O jeho zahájení se postarali žáci naší základní školy překrásnou Polonézou z Hořicka pod vedením paní Egnerové, Vespalcové, Knížkové a Večeřové, za což jim patří velký dík, bylo to nádherné. Celým večerem nás na sále provázela kapela Onkels a v Konírně to byla cimbálová muzika Šmytec. Půlnoční vystoupení předvedla taneční skupina La Quadrilla svým irským stepem. Dále bych poděkovat za nádhernou dekorační výzdobu celé Sýpky paní Lidušce Podradcké, paní Lidušce Stloukalové a firmě Oxalis, která kromě dekorací na stoly a pódium, věnovala každé dámě krásný tulipán. Velké poděkování patří všem sponzorům, bez kterých bychom neměli tak krásný ples a bohatou tombolu. Byly to firmy: Columna Centrum, Hotel Prometheus, člen společnosti IMPS a.s., HOTEL VISTA, Komfort, a.s., Ludmila Sklenářová vizážistka, Marie Bučková vizážistka, Josef MICHL MOTOR- SPORT, NUOVO CAFE s.r.o., Oxalis květinářství, Petra a Stanislav Martinů, Prototypa, a.s., Reko a.s., Reming, spol. s.r.o., Restaurace na Kytnerce, Restaurace Stronghold, Služby Minks, Strojírenský zkušební ústav, s. p., Restraurace U KŘIVÉ VRTULE, Vinotéka Dary Vinic, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., W.A.K. spol. s r.o., Zastupitelstvo MČ Brno Medlánky. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat všem pořadatelům. Za rok v pátek 7. února 2014 opět na plese. Denisa Horváthová fotografie na zadní straně dětský klub medlánci Dětský karneval na Sýpce V neděli se za hojné účasti dětí a rodičů z Medlánek a okolí uskutečnil v pořadí již 3. dětský karneval na Sýpce. Pro děti byla nachystána bohatá tombola, krátké divadlo a spousta her a soutěží. Nechyběla ani tradiční diskotéka masek. K dobré náladě přispěly i firmy s občerstvením Tropico a Coctail Servis. Podařilo se přispět i na dobrou věc, a to finanční podporou pro nemocné a hendikepované děti. Všem tímto moc děkujeme za účast a pomoc a doufáme, že se opět setkáme na některé z dalších akcí Dětského klubu Medlánci. Více informací o klubu najdete na fotografie na zadní straně Dětský klub Rosnička ZUZU ANGLIČTINA momentálně jsou ještě volná místa v pátečním kurzu angličtiny pro děti od 3 do 6 let. Kurz probíhá v prostorách dětského klubu Rosnička v pátek od do hod. Pokud máte o tento kurz zájem, neváhejte nás kontaktovat na com. Více o tomto kurzu najdete na TVOŘENÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ opět jsme pro Vás naplánovaly pod vedením zkušené lektorky Jany Markové sobotní tvoření v Rosničce. V případě Vašeho zájmu se, prosím, hlaste na: nebo telefonicky Co a který den Vás čeká: mozaika hedvábná sobota velikonoční tvoření Zdenka Brabcová školské okénko Slovo ředitelky Vážení rodiče, přátelé školy a spoluobčané, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozvala na dnes již tradiční školní ples. Koná se v hod ve SC Sýpka, kde Vám budou hrát k tanci a poslechu TOM SAWYER BAND a v Konírně vás pobaví cimbálová muzika. Je připravena bohatá tombola a příjemné prostředí. TĚŠÍME SE NA VÁS! Za všechny pracovníky ZŠ Hudcova zve Mgr. Dagmar Černá, ředitelka školy Krátce K 20. VÝROČÍ vzniku samostatné republiky jsme pro žáky 2. stupně připravili minisoutěž ze znalostí dějepisu a výchovy k občanství. Chtělo to trochu všeobecného přehledu a sledování dění okolo sebe. Na 1. místě se umístila třída 9. B Sekce angličtiny připravila pro všechny žáky 2. stupně komponovaný pořad o USA. Mluvené slovo bylo v angličtině a samozřejmě přizpůsobeno věkovým kategoriím. Šestáci se nejen dověděli mnoho zajímavých informací, ale měli možnost si znalost jazyka ověřit v praxi. Byla to velmi povedená akce. Žáci sedmých tříd se vrátili z lyžáku. Pobývali na horské chatě Kohútka, sněhové podmínky byly přijatelné, strava jako obvykle bezchybná, zábava super. Žáků tam bylo přes třicet, a přesto lékařka neměla žádnou práci. Všichni se vrátili celí a spokojení. TALENT na Hudcovce se vydávalo vysvědčení. I když pololetní není tak slavnostní, snažili jsme se ten den trochu ozvláštnit. Soutěž talentů nebyla poprvé a opět ukázala, že v naší škole žáci umí tančit, zpívat i sportovat, že se to stydí ukázat svým spolužáků. K naší radosti se tvořily smíšené skupiny vystupujících z různých tříd. Letos jsme zaznamenali novinku skupinu složenou z žáků a učitelů. Jen tak dál. z činnosti klubu důchodců Blahopřání Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se v těchto dnech dožili svého životního jubilea. Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, spokojenosti, lásky a porozumění blízkých, stálý optimismu, mnoho životní síly a dnů plných nádherných maličkostí, které činí život bohatým. Miroslav Moník Antonín Knotek Eva Stejskalová Marcela Rennerová Jaroslav Ježek Anežka Sanderová František Pochylý 85 let 75 let 80 let Eva Svobodová Jana Vlasáková Jaroslav Salga Ivan Chalupa Zdeněk Novotný Anna Pohanková Zdeňka Tišnovská 80 let 75 let 80 let 85 let 75 let Vše nejlepší! Za SPOZ V. Vespalcová č í s l o 1 / b ř e z e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

7 Z KRONIKÁŘOVA ZÁPISNÍKU První brněnské privilegium V první polovině 13. století (vládl Přemysl Otakar I. a od roku 1230 jeho syn Václav I.) dosáhl hospodářský růst města Brna a jeho měšťanů takového stupně, že nastal čas, aby dosažené hospodářské, politické a právní, ale i vojenské faktory způsobily, že Václav I. ( ) udělil v lednu 1243 městu Brnu první privilegium. Protože jeden kus pergamenové blány nebyl dostatečně veliký, aby obsáhl všechny svobody, zákony a práva, která panovník městu udělil, bylo privilegium rozděleno do dvou pergamenů. Oba jsou spojeny pečetí vydavatele, tvoří jeden celek a podle jejich velikosti se užívá název privilegium větší a privilegium menší. Diktoval je královský notář REINBOTO a jako předlohy použil městská privilegia rakouská a flanderská, některé se opřel o známá statuta Konráda II. Oty. Konrád II. Ota byl významný moravský markrabě z přemyslovského rodu, který roku 1189 vydal nejstarší český psaný zákoník Statuta Konráda II. Oty. Různé kořeny privilegia ukazují, že se při jednání o ně uplatnily zvyky a znalosti všech skupin obyvatelstva tehdejšího Brna. Tedy původního českého obyvatelstva, ale i německých, flanderských a valonských kolonistů. Některé pasáže, zejména o dělení pokut mezi rychtáře a poškozeného, o výměře trestu za některé zločiny, o ochraně nevěstek před znásilněním, o rozdělování pozůstalosti po vrazích a cizincích a četná jiná ustanovení ukazují, že toto privilegium bylo především přizpůsobeno domácímu vývoji a právním zvyklostem v Českém království. Správa města byla svěřena 24 konšelům. Jejich rozhodnutím nesměl odporovat ani rychtář, ani měšťané, ani nikdo jiný. Páni a nižší šlechta neměli v Brně žádnou výkonnou moc, nesměli nikoho zatknout bez svolení rychtáře. Poddaní a statky měšťanů mimo město nepodléhali soudní pravomoci sudího provincie a provincionálních úředníků, ale spadali pod jurisdikci rychtáře. Na míli od města nesměly být hospody, kromě statků brněnského rychtáře, který vlastnil kapli sv. Prokopa. Kdo žil v Brně s měšťany, podléhal městskému soudu a platil městské daně berně, byl osvobozen ve městě od placení mýta. Tři neděle před sv. Duchem (= svatodušní, pohyblivé církevní svátky, 50 dní po velikonocích) a tři neděle po něm se konal v Brně výroční trh otevřený cizím kupcům. Majetek v Brně mohl každý svobodně prodat a pamatovalo se rovněž na bezpečnost města při výkonech, které by mohly způsobit požár. Pokud jde o civilní právo, bylo to ustanovení o soudním řízení, o placení dluhů, o dědictví po zemřelých měšťanech a o svědectví při sporech cizích kupců a měšťanů. Byla rovněž zaručena práva cizích kupců a nárok na dědictví po nich v případě, že v Brně zemřeli. Velmi podrobně byly formulovány některé normy práva trestního. Přitom řada předpisů byly příznivá bohatým měšťanům, kteří měli jmění za 50 talentů a našli za sebe ručitele v té částce a zůstávali na svobodě i při obvinění z vraždy, kdežto jiní byli v takovém případě uvězněni. (Jeden talent byla antická váhová jednotka, asi ¼ kilogra- mu stříbra. Ve 13. století byla současně jednotkou měnovou, mající hodnotu 248 mincí, což se rovná asi ¼ kilogramu stříbra. 50 talentů bylo tedy v této době 12 a půl kilogramu stříbra.) Bohatí se mohli vykoupit při četných obviněních složením pokuty, ale pro ty, kteří nemohli platit, byly stanoveny kruté tresty. Nejvíce pozornosti bylo věnováno trestům za vraždy, násilné vpády do domů, poranění, nošení zbraně, pobití kyjem, políčky, znásilnění a únos žen a panen. Nebylo zapomenuto ani na křivá svědectví, rouhání, krádeže, nespravedlivé míry a váhy, kupování zlata a stříbra po obnově mince a hry v kostky. V prvním brněnském privilegiu nebylo ovšem zdaleka všechno, čeho se týkal už tehdy mnohotvárný život ve městě. Ale to, co bylo Brnu tehdy uděleno, bylo dobře voleno a sestaveno a tvořilo spolehlivé právní předpoklady pro další hospodářský, společenský a správní vývoj nového města. Z Dějin města Brna, I. díl, vybral PhDr. Miroslav Vespalec kronikář MČ Terapie EFT řešení vašich psychických i fyzických potíží vztahové problémy závislosti strachy a fobie fyzické bolesti a nemoci dětské problémy alergie další Těším se na vaši návštěvu! Ing. Jana Hušková tel Ječná 29a, Brno Řečkovice medlánecký sport FC Medlánky v zimě Hned počátkem ledna se rozběhly aktivity medláneckých fotbalistů. Týmy mužů a dorostu započaly s tréninkem. V rámci první přípravy nastávající jarní sezóny výběr týmů mužů byl ve dnech na soustředění ve Sloupu, kterého se zúčastnili i někteří starší dorostenci. Medlánečtí hráči dospělých a dorostu se tentokrát nezúčastní žádného zimního turnaje, ale hned od půle února zahájí sérii pravidelných přípavných zápasů na hřišti NORDICu na ul. Sportovní (za hotelem Boby). Velikou aktivitou hýří všechny týmy žákovské i z přípravek. Starší žáci absolvují zimní halovou ligu starších žáků KHL 2013 hned od prvního lednového víkendu, mladší žáci hrají prakticky už od konce listopadu zimní halovou ligu v Ivančicích, kromě toho stihli se i účastnit turnaje v Blansku, starší přípravky jsou v permanenci také celou zimu, jmenujme zimní halovou ligu v Tišnově, k tomu turnaje v Rusínově, Telnici a Pohořelicích, mladší přípravka hraje pravidelně v Podolí a k tomu turnaje na Lesné, zde hraje i minipřípravka. Na jsou k přečtení veškeré výsledky a zprávy z těchto turnajů. Nezbývá, než popřát všem našim hráčům veškerých kategorií bojové nadšení a úspěšné přípravy, které se určitě v jarních mistrovských bojích zúročí. Největší poděkování, kterých je určitě vždy málo patří všem trenérům a dalším členům doprovodů, kteří sportovnímu vyžití hráčů věnují mnoho volného času, ale i mnoho vlastních finančních prostředků. A na závěr i zmínka k našim ženám v kopačkách. FC laňky mají za sebou první turnaj, rozhodně úspěšný, vždyť umístění zde není vůbec důležité. Informace kolem života medláneckého fotbalu i v době zimní přestávky lze tedy nalézt a pečlivě sbírat na zmíněných www stránkách a rozhodně již nyní se můžeme těšit na jarní soutěžní mistrovská utkání. Výbor FC Medlánky m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 1 / b ř e z e n

8 Služby veřejnosti CVČ Domino Kořískova 16, Brno-Řečkovice tel: Přijímáme přihlášky do kurzů na 2. pololetí. Viz. nabídka na našich www. Pořádáme kurzy akreditované MŠMT nejen pro pedagogické pracovníky: 1/ TVOŘIVÁ KERAMICKÁ DÍLNA Inspirativní praktické semináře intenzivní práce v keramické dílně nejen pro začátečníky. Cyklus 4 seminářů, celkem 32 vyuč. hodin. Cena za 1 seminář (1 den): 900 Kč Uzávěrka přihlášek do Kurzy proběhnou od 5 účastníků. Bližší informace a podrobný program u lektorky: 2/ BABY ATELIÉR TVOŘENÍ NEJEN PRO RODIČE S DĚTMI Praktický seminář šikovných výtvarných nápadů, které uplatníte při tvoření s dětmi už od 1,5 roku a využijete i v MŠ, ZŠ, výtvarných kroužcích. Cyklus 2 seminářů, celkem 16 vyuč. hodin. Cena za 1 seminář (1 den): 700 Kč Uzávěrka přihlášek do Kurzy proběhnou od 5 účastníků. Bližší informace a podrobný program u lektorky: Srdečně zveme na jarní výtvarné dílny V sobotu 9. března, hod. Program zveřejníme na www. Cena dle výrobků Kč. Jana Podzemná Výstava fotografií v Moravské zemské knihovně v Brně Moravská zemská knihovna v Brně hostí v únoru výstavu fotografií mapující život lidí se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním, kteří se snaží najít práci v běžném pracovním prostředí. Vystavované fotografie vznikly v rámci činnosti občanského sdružení AGAPO. S vystavovanými fotografiemi se mohli lidé setkat již v Galerijní tramvaji, kde Dopravní podnik města Brna a. s. umožňuje bezplatnou prezentaci výtvarných děl. Posláním občanského sdružení AGAPO, které výstavu pořádá, je podporovat pracovní uplatnění lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním v Brně a jeho okolí, aby mohli žít běžným životem. Zájem o výstavu těchto fotografií jsme zaznamenali už při výstavě v Galerijní tramvaji. Jsme proto rádi, že nyní můžeme ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně výstavu nabídnout také těm lidem, kterým se nepodařilo Galerijní tramvaj zastihnout. řekl Jakub Purdjak ze sdružení AGAPO. Trochu jiný svět Zajímavou možnost prohlédnout si TROCHU JINÝ SVĚT dostanou návštěvníci, kteří od února do března zavítají do Poradenského centra Městské policie Brno na Křenové 4. Přesně takový název totiž nese výstava pomůcek a předmětů, které pomáhají osobám se zrakovým postižením v každodenním životě. Mnohdy výrazně zkreslené představy panu-jí o tom, jak žijí se zrakovou vadou. To byl také jeden z důvodů, který vedl strážníky z odboru prevence MP Brno, aby připravili výstavu TROCHU JINÝ SVĚT. Na ní budou k vidění nejrůznější pomůcky, bez nichž si nevidomí a slabozrací nedokážou svůj život už ani představit. Příchozím se navíc nabízí atraktivní možnost některé pomůcky si přímo na místě vyzkoušet a částečně se tak vžít do pocitů nevidomých. Poradenské centrum MP Brno na Křenové ulici je otevřeno denně od 7.30 do 17 hodin (v pátek jen do hod.). Pavel Šoba, MP Brno ŽÁKOVSKÉ VEČERY 27. února v 18.00, 26. března v hod. PĚVECKÝ KONCERT 8. března v hod. KONCERT UČITELŮ 20. března v hod. Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy Projekty pro malé cyklisty se těší velkému zájmu Hustota silničního provozu rok od roku roste. Odborná i laická veřejnost se shoduje na tom, že čím dříve se s dopravní výchovou začne, tím lépe. Ministerstvo dopravy klade důraz především na věkovou hranici 10 let, od kdy mohou děti jezdit samy na silnici. I to je jeden z důvodů, proč strážníci MP Brno už desátým rokem míří za dětmi do škol a populárně zábavnou formou provádí výuku dopravní problematiky. Letos se do projektů Malý cyklista a Empík cyklista, určených pro žáky 3. a 4. tříd, zapojilo bezmála 3000 žáků ze 40 brněnských škol včetně ZŠ Hudcova. Bylo nám jasné, že jen několik návštěv do roka na školách samo o sobě nestačí, a tak jsme vymysleli podobu, kterou do soutěže vtáhneme i pedagogický sbor a do hry dostaneme i přirozenou soutěživost mezi řediteli jednotlivých škol, říká jedna z koordinátorek projektu, Vladimíra Černá z odboru prevence MP Brno. Při samotné výuce se vychází ze zjednodušeného výkladu zákona č. 361/2000 Sb., tak aby byl pro žáky v maximální míře srozumitelný. Ke slovu se dostanou hry, ale i různé pomůcky, a to vše hlavně proto, aby učení předpisů děti co nejvíce bavilo a nevnímaly je jako suchopárné citování zákona. Projekt Empík cyklista se rozbíhá praktickou částí na dětském dopravním hřišti vždy v září, a když venku začne být nevlídno, a než začne jaro, provádějí strážníci teoretickou výuku ve škole. Žáci složí teoretickou i praktickou zkoušku, a ti co uspějí, získají průkaz cyklisty vydávaný Ministerstvem dopravy ČR a MP Brno. Oblíbená soutěž také tentokrát vyvrcholí závěrem školního roku, kdy budou slavnostně vyhlášeni a odměněni ti nejlepší v kategoriích jednotlivců, tříd, ale i samotných škol. Ze školských zařízení, která se do projektů zapojila, dostává brněnská městská policie velmi pozitivní zpětnou vazbu. Některé školy již zaregistrovaly přínos, který jim účast v soutěži přináší a hlásí se každoročně. Kapacita obou projektů je bohužel omezená, a tak zpravidla nelze vyhovět všem. O obou projektech a mnoha dalších se můžete více dozvědět na webových stránkách MP Brno, kde je také uveden způsob objednávání. Přihlášky k účasti ve školním roce 2013/2014 je možné zasílat elektronicky od do Další informace lze získat na cz/pro-mladez/dopravni-vychova, na tel.: nebo nebo em: Pavel Šoba, mluvčí MP Brno č í s l o 1 / b ř e z e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

9 Kvalifikační kurz pro pečovatelky V roce 2013 pokračují ve Vesně akreditované kurzy určené jak pro výkon povolání v sociálních službách, tak pro zájemce, kteří pečují o někoho blízkého v rodině. Nejbližší termín zahájení: 22. února kurz Pečovatelka o seniory a handicapované. Vyučuje se vždy v pátek hod. a v sobotu hod. Kurz má celkem 162 hodin, z toho 130 hodin výuky probíhá na Údolní 10 a 32 hodin praxe je v různých zařízeních poskytujících sociální služby. Kurz končí zkouškami, které mají písemnou a ústní část; úspěšní absolventi obdrží certifikát s platností v ČR, Rakousku a Německu. Přihlášky osobně či písemně na adrese ŽVS Vesna, o.s., Údolní 10, Brno, tel (Mgr. L. Klumpnerová), popř nebo Letní dětské tábory DRAK Tel.: * Sportovní, výtvarné, taneční, pro teenagery, s flétnou, s angličtinou, pro nejmenší. Křižanov, Meziříčko tábory s tradicí, kvalitní celodenní program, zkušení vedoucí, lékař. Chatky, strava 5 x denně, doprava z Brna. řádková inzerce Už 17 let doučuji a vyučuji angličtinu a francouzštinu a nabízím Vám svoji pomoc. Učím zájemce všech věkových kategorií. Další informace na tel nebo ové adrese: JÓGA v Řečkovicích na ZUŠ Universum: POWERYOGA (středa hod.) KURZ JÓGY PRO TĚHOTNÉ ( , čtvrtek hod.), PILATES (OD , čtvrtek hod.) a INDIVIDUÁLNÍ LEKCE dle domluvy. Kontakt: Eva Hrdličková, tel.: , ZAHRADU nebo pole koupím. Tel Provádím pokládku plovoucích podlah, koberců, montáž nábytku, malování a instalatérské práce. Tel Nabízím výuku hry na housle, zobcovou flétnu či výuku hudební nauky pro děti předškolního a školního věku. Tel Počítačové služby. Tel , Masáže Ambrož, Sibiřská 9 klasická masáž, lávové kameny, indická, antistresová masáž, Dornova metoda, možno zakoupení dárkových poukazů. Objednávky na tel: ŠPANĚLŠTINA: Naučím/doučím. Začátečníci i pokročilí, výuka zacílená na Vaše potřeby. Cena dohodou. Nabízím také překladatelské služby. Kontakt: HYPERLINK tel Koupím byt v OV 1+1 nebo 1+kk lokalita nové Medlánky, tel Zn: bez RK. Minitábory pro rodiče s dětmi Letní týden s programem pro malé i velké. Velikonoční pobyt Křižanov Víkendové pobyty květen pro tatínky s dětmi, pro rodiny, výtvarné tvoření. Rodinné centrum MaTáTa pořádá na Sýpce - Kytnerova 1a, Medlánky Pondělí 4.3.: 9 až 18 hod. Středa 6.3.: 9 až 18 hod. Úterý 5.3.: 9 až 20 hod. Čtvrtek 7.3.: 9 až 20 hod. Pátek 8.3.: 9 až 20 hod. Sobota 9.3.: 9 až 12 hod. jaro/léto a oblečení pro těhotné. V nabídce také: autosedačky, kočárky, (šátky, chůvičky, postýlky, lehačky,...), (kolečkové brusle, helmy, chrániče,...) (koloběžky, kola, tříkolky, odrážedla,...). K prodeji je třeba zaregistrovat se předem, nejpozději do 1. března do 12:00 m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 1 / b ř e z e n

10 Dětský karneval, 27. ledna 2013 XXI. reperezentační ples MČ, 1. února 2013 Zpravodaj zastupitelstva městské části Brno-Medlánky. Adresa: Úmč Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno Tel , , Redakční rada: Augustin Dobeš (předseda), Mgr. Lucie Slavíková, Ing. Vlastimil Baláč, Ing. Pavel Vrecník. Zpracovává: Denisa Horváthová. Korektury: Martin Barák. Grafické zpracování a tisk: Reprocentrum a. s., Blansko. Barevnou i černobílou inzerci můžete objednávat zde: Úmč Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno, sl. Horváthová, tel , Vydavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno, IČO: DIČ: CZ Vychází nepravidelně, 6x ročně. Datum vydání:

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ŠEBEROV USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne 19. 3. 2007 I. Zahájení zasedání - program program zasedání ZMČ jako celek. II. Volba

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ

Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ Přítomni: J. Leflerová, V. Nový, V. Kellerová, L. Sušická, J. Kasalický Omluveni: J. Koutecký, P. Dütsch,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu O b e c S t a ř í č Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu Rozpočet Od Pa Název Pol. Název položky 2015 1014 Zvláštní veterinární

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 2012 2012 2012 2012 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 87 000 0 87 000 88 819 102,09% 0000 1342 Poplatek za lázeňský

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

BEZ NUDY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA

BEZ NUDY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BEZ NUDY ZA ROK 2008 BEZ NUDY 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BEZ NUDY Adresa: Jankovcova

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Než si začnete vybírat: Můžete se přihlásit do nových i pokračujících kurzů, vhodnou úroveň Vám pomůžeme vybrat (rozřazovací test). Níže uvedené délky

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Regenerace centra obce Rybníky

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Regenerace centra obce Rybníky Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více