Obsah elektronické úřední desky ÚMČ Brno-Medlánky je od přístupný na Seznam registrovaných obcí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah elektronické úřední desky ÚMČ Brno-Medlánky je od 21. 2. 2013 přístupný na www.uredni-deska.info Seznam registrovaných obcí."

Transkript

1 medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části /medlanky Rozpočet MČ Brno- Medlánky na rok 2013 strana 3 Změna organizace dopravy v ovocném sídlišti strana 4 Jarní bazárek strana 9 číslo 1 / 2013 Obsah elektronické úřední desky ÚMČ Brno-Medlánky je od přístupný na Seznam registrovaných obcí. TERMÍNY FARMÁŘSKÝCH TRHŮ 9. března 3. dubna 11. května 2013 Přehled kulturních akcí května 1. června Výstava hraček v Konírně 1. června Brněnský dětský den srpna XXIV. Mezinárodní folklórní festival září Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti UPOZORNĚNÍ v letošním roce dojde ke změně programu průběžně sledujte Zpravodaj a vývěsky prosince Vánoční výstava v Konírně vždy od 9.00 do h místo konání: Nádvoří SC Sýpka srdečně Vás zvou Občané pro Medlánky a MČ Brno Medlánky

2 Ze zasedání Rady a Místního zastupitelstva Z mimořádné 32. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Nákup parkových laviček do Zámeckého parku : společnost mmcité a. s., se sídlem v Bílovicích 519, IČ: , nabídková cena: Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH; výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Doplnění odpadkových košů v k. ú. Medlánky vč. příslušenství : společnost Urbania, s. r. o., se sídlem v Moravanech, Hlavní 21, nabídková cena po slevě: ,55 Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH; žádost MČ Brno-Medlánky směřovanou Odboru dopravy Magistrátu města Brna, o umístění dopravního zrcadla na křižovatce V Újezdech Ke Statku. Z 29. zasedání ZMČ Brno-Medlánky konaného dne Zastupitelstvo schválilo: rozpočtové opatření č. 26/2012 technickou úpravu rozpočtu MČ Brno-Medlánky pro rok 2012 (snížení a navýšení položek rozpočtu); rozpočet MČ Brno-Medlánky pro rok 2013 ve verzi doporučené RMČ Brno-Medlánky jako vyrovnaný s celkovou výší příjmů a výdajů 23, Kč; poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2013 ve výši Kč OS MEDLÁNCI příspěvek na částečnou úhradu nákladů na pronájem nebytových prostor v objektu Brno, Hudcova 2 (Klub Rosnička); vyloučení cenové nabídky společnosti TENNIS ZLÍN akciová společnost se sídlem ve Zlíně, Šternberská 300, IČ: , z účasti v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby Vybudování víceúčelových sportovních hřišť pro děti a mládež při ulici V Újezdech ; Výzvu k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby Rekultivace haldy návrh hřiště, 1. a 2. etapa terénní úpravy, zatravnění, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: do 300 tis. Kč bez DPH vč. návrhu smlouvy o dílo; odstoupení od smlouvy o dílo uzavřené dne mezi MČ Brno-Medlánky jako objednatelem a společností ZÁBOJNÍK contractors, s. r. o., se sídlem v Bystřici pod Hostýnem, Jeřabinová 1424, IČ: , z důvodu podstatného porušení povinností ze smlouvy dle článku XII. odst. 4 písm. b (neoprávněné přerušení či zastavení prací ze strany zhotovitele); termíny řádných zasedání ZMČ Brno-Medlánky pro rok 2013: Zastupitelstvo vzalo na vědomí: zprávu o činnosti OS MEDLÁNCI a Dětského klubu Rosnička v roce 2013; zprávu o plnění rozpočtu MČ Brno-Medlánky k Zastupitelstvo projednalo: dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ Brno-Medlánky: odstranění záručních vad veřejné zakázky malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách. Z 30. zasedání ZMČ Brno-Medlánky konaného dne Zastupitelstvo schválilo: změnu Pravidel pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno-Medlánky; výběr zhotovitele podlimitní veřejné zakázky na služby Vybudování víceúčelových sportovních hřišť pro děti a mládež při ulici V Újezdech : společnost Linhart, spol. s r. o., se sídlem v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi, Lhotecká 82 (nabídková cena: 1, Kč bez DPH, tj. 1, Kč vč. DPH); zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na služby Budování sportovních ploch v lokalitě u rybníka (předpokládaná hodnota veřejné zakázky: do 1,200 tis. Kč bez DPH) vč. schválení okruhu zájemců o podlimitní veřejnou zakázku (zjednodušené podlimitní řízení) a jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek; termíny řádných zasedání ZMČ Brno-Medlánky pro rok 2013: žádost MČ Brno-Medlánky o dotaci Nadace ČEZ projekt Vybudování víceúčelových sportovních hřišť v lokalitě V Újezdech, Brno- Medlánky. Zastupitelstvo jmenovalo: Ing. arch. Milana Humla členem Kontrolního výboru ZMČ Brno- Medlánky. Zastupitelstvo projednalo: dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ Brno-Medlánky: osvětlení za objektem Geofyziky, přesun lampy veřejného osvětlení u rybníka, oprava betonové plochy v zahradě odloučeného pracoviště MŠ Brno, Hudcova 435/47 V Újezdech 5, výměna herního prvku v dětském hřišti v Zámeckém parku. Z 35. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: odpisové plány ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., na rok 2013; rozpočet MŠ Brno, Hudcova 435/47, přísp. org., na rok 2013; odpisové plány MŠ Brno, Hudcova 435/47, příps. org., na rok 2013; žádost MČ Brno-Medlánky o neinvestiční transfer z rozpočtu Statutárního města Brna v oblasti školství (nábytkové vybavení základních a mateřských škol, vybavení školních kuchyní a jídelen); opakovanou žádost MČ Brno-Medlánky o zařazení investiční akce ZŠ Brno, Hudcova 35 půdní vestavba, II. etapa do plánu investičních akcí na rok 2014; návrh MČ Brno-Medlánky na ocenění pedagogických pracovníků škol zřizovaných MČ Brno-Medlánky; záměr pronájmu částí pozemků parcelních čísel 935 o rozloze 542 m 2, 936 o rozloze 263 m 2 a 937 o rozloze 75 m 2 v k. ú. Medlánky; výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava zpevněných ploch MŠ Hudcova a MŠ V Újezdech : společnost PROSTAVBY, a. s., se sídlem v Brně, Zengrova 2 (nabídková cena: Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH); veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2013 OS Hortus, sdružení zahrádkářů Brno-Medlánky; veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ Brno-Medlánky OS Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko DUHA; uzavření Dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č /2013 mezi MČ Brno-Medlánky jako uživatelem a Českou poštou, s. p.; výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Digitální barevný multifunkční systém : společnost TA Triumph-Adler Česká republika spol. s r. o., se sídlem v Brně, Konopná 6 (nabídková cena: Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH). Rada udělila souhlas zřizovatele: ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., k přijetí účelově vázaných finančních darů. č í s l o 1 / b ř e z e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

3 Rozpočet MČ Brno-Medlánky na rok 2013 (schválený ZMČ Brno-Medlánky dne ) VÝDAJE (v tis. Kč) odd. par. pol. opravy a údržba komunikací, místní rozvoj letní a zimní údržba komunikací a chodníků chodníček Hrázka horská vpusť ZŠ Hudcova parkovací místa náměstí Odboje rozšíření chodníku Hudcova PD doprava (V Újezdech) vybudování cesty u rybníka zimní údržba chodníků ÚZ 593 příspěvky na provoz příspěvkových organizací příspěvek MŠ Brno, Hudcova 435/47, přísp. org příspěvek ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org kultura Medlánecký zpravodaj kronika SPOZ (balíčky pro seniory) hody ples ostatní kulturní akce (vítání občánků, setkání seniorů, klub důchodců apod.) 80 příspěvky neziskovým organizacím neziskové organizace pronájem nebytových prostor Klub Medlánci 80 Společenské centrum Sýpka dohody úklid všeobecný materiál voda plyn el. en služby opravy 360 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň údržba a obnova zelených ploch rekultivace haldy za rybníkem PD obnova zeleně v sídlišti Jabloňová 80 zastupitelstvo obcí odměny samospráva sociální pojištění 25 % zdravotní pojištění 9 % zákonné pojištění 5 činnost místní správy mzdy státní správa úřad práce nezaměstnaní dohody sociální pojištění 25 % zdravotní pojištění 9 % zákonné pojištění sociální fond knihy, učební pomůcky, tisk DDHM všeobecný materiál voda plyn elektrická energie pohonné hmoty poštovné služby telekomunikací a radiokomunikací pojištění, služby peněžních ústavů školení služby (např. revize, hlídací agentura, správa sítě, ostatní služby) opravy běžné opravy budova ÚMČ software cestovné reprefond pohoštění reprefond dary oděv ochranné pomůcky veřejnoprávní smlouva přestupky 50 Rekonstrukce Zámeckého parku financování 75 % ERDF financování 5 % SFŽP financování 20 % vlastní zdroje 9 ostatní akce PD ZŠ Hudcova půdní vestavba PD zaměření objektu Hudcova 7, Kytnerova 1a Víceúčelová sportovní hřiště V Újezdech Úprava sportovních ploch při ulici V Újezdech Nákup mobiliáře venkovních sportovních ploch 150 rozpočtovaná daň z příjmů za obce 170 VÝDAJE CELKEM PŘÍJMY (v tis. Kč) odd. par. pol. daňové příjmy daň z příjmů za obec daň z příjmů za obce VHČ správní poplatky poplatky ze psů poplatek za lázeňský a rekreační pobyt užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity 70 nedaňové příjmy nájemné zahrádky služby reklamy, inzerce nájemné nebytových prostor úroky dary ples, hody 30 dotace účelově vázaná dotace ze státního rozpočtu neúčelově vázaná dotace statutárního města Brna účelově vázaná dotace z úřadu práce nezaměstnaní ÚZ chodníky dotace MŽP zdroje ERDF 75 % Rekonstr. Zám. parku dotace MŽP zdroje SFŽP 5 % Rekonstr. Zám. parku 46 převody z rezervního fondu převod z FRR (víceúčelová sportovní hřiště V Újezdech) převod z FRR (dofinancování údržby komunikací) převod z FRR (rekultivace haldy za rybníkem) převod z FRR (PD obnova zeleně v sídlišti Jabloňová) převod z FRR (PD ZŠ Hudcova půdní vestavba) převod z FRR (opravy a údržba komunikací) převod z FRR (úprava sportovních ploch při ulici V Újezdech) převod z FRR (nákup mobiliáře venkovních sportovních ploch) 150 PŘÍJMY CELKEM m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 1 / b ř e z e n

4 sdělení Úmč brno-medlánky Co je nového? V posledním čísle jsem se s Vámi podělil o informace ohledně toho, co nás v letošním roce čeká. Od té doby se událo leccos, co by stálo za stručný komentář. Nejdůležitější investiční akcí letošního roku (vedle přípravy půdní vestavby základní školy plánované na rok příští) je proměna okolí rybníka, jejímž cílem je zdůraznit sportovně rekreační funkci tohoto území. Jedná se o několik dílčích projektů, u nichž jsme postoupili do závěrečné fáze, kdy máme vysoutěžené dodavatele a podepsané smlouvy. Již na jaře se můžete těšit na realizaci dvou akcí. Projekt budování nových a rekonstrukce některých stávajících cest napříč tímto územím by měl být podle smlouvy o dílo realizován do konce dubna. Tím mimo jiné dojde k zajištění lepší prostupnosti mezi tzv. Kouzelnými a Starými Medlánkami, zlepšení bezbariérového přístupu kolem schodů z ulice Rysovy a zpřístupnění tohoto území přímo od kruháče s návazností až ke stávajícímu dětskému hřišti za rybníkem. Druhým projektem je rekultivace nevzhledné haldy vedle tohoto dětského hřiště, coby pozůstatku stavební činnosti let minulých. První dvě fáze (terénní úpravy a zatravnění) by měly být podle smlouvy realizovány do poloviny června. Třetí fáze, spočívající ve vybudování přírodního dětského hřiště pro děti školního věku, bude nachystaná v polovině letošního roku. Její realizace se však dočkáme až podle vývoje finančních možností naší městské části. Složitější situace je však s plánovanými sportovními hřišti a plochami pro volnočasové aktivity, jejichž vybraní dodavatelé jsou sice připraveni realizaci zajistit do konce dubna (víceúčelové hřiště), resp. do poloviny května (ostatní plochy), ovšem komplikuje se nám proces úředních schvalování těchto projektů. Oproti původním ujištěním v tom smyslu, že bude podle zákona postačovat zjednodušený úřední postup, jsme nakonec nuceni absolvovat celé časově náročné řízení a je tedy možné, že uvedené termíny ještě doznají změn. K okolí rybníka ještě jednu poznámku. Na jiném místě tohoto zpravodaje jste zváni místní kavárnou a městskou částí na výstavu náměto-vých architektonických studií studentů pod vedením Ing. Sátory na téma Rekreační území Brno-Medlánky, která bude probíhat v prostorách kavárny Coffee Club v Újezdech 1. Vystaveny zde budou nejzajímavější práce studentů, které jsme před časem oslovili, aby vyjádřili své představy o ztvárnění prostoru v okolí rybníka. Navržené úpravy nebudou v této podobě komplexně realizovány, ale jednotlivá řešení jsou pro nás inspirací jak pro aktuálně probíhající, tak do budoucna plánované změny v tomto prostoru. Nemohu se nevrátit k tématu, o němž jsem se zmínil i minule, a sice k neutěšené situaci kolem mokřadu v ovocném sídlišti. Námi nově instalované koše (pořízené za nemalé peníze) se staly terčem vandalů, jimiž jsou bohužel zřejmě naše medlánecké náctileté děti, již doslova několik hodin po jejich instalaci. Odolala jen kovová konstrukce, kterou se nějakému hrdinovi podařilo udolat během následujících týdnů, takže po krátkém pobytu na stromě nakonec skončila ve vodách mokřadu. Městská policie je na náš podnět u mokřadu i večer opravdu aktivní, ale nemůže tam být pořád. Budeme tedy realizovat lepší osvětlení daného prostoru a zřejmě i pokračovat v likvidaci laviček, což je ovšem na druhou stranu škoda. Na závěr si Vás dovolím požádat o spolupráci. Plánujeme v tomto roce na několika vybraných vycházkových trasách či místech v našem katastru umístit odpočívadla. Mělo by se jednat o z kulatiny zhotovené stoly s lavičkami, případně i jen samotné lavičky. Rádi bychom tak reagovali na zájem, kterému se mezi Vámi těší procházky po našem krásném okolí, a nabídnout tak několik míst pro odpočinek, občerstvení nebo jen posezení se zajímavým výhled do krajiny. Jelikož jsme sami nadšení medlánečtí vycházkáři, máme již nějaká místa vytipovaná. Uvítáme však náměty, kde byste takové odpočívadlo nebo jen jednoduchou lavičku uvítali Vy? Jménem Vaší radnice JUDr. Michal Marek místostarosta Změna organizace dopravy v ovocném sídlišti Jak již jste byli ve Zpravodaji informováni, chystá se v ovocném sídlišti změna v organizaci dopravy spočívající ve zjednosměrnění ulic Podpěrová a Jabloňová, včetně úpravy ostatního dopravního znační. Uvedená změna řeší zejména aktuální nezákonné parkování v rozporu s ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., jeho legalizaci a výrazné navýšení počtu parkovacích míst na obou zmíněných ulicích. Tento problém je citelný zejména na ulici Podpěrově, kde dnes při obousměrném provozu dochází ke kolizním situacím při objíždění zaparkovaných automobilů. Současně by měla být v celém sídlišti zavedena zóna 30. Obě opatření si tak kladou za cíl i zklidnění dopravy v této čistě obytné lokalitě. S ohledem na stávající jednosměrky a převažující směr dopravy v uvedených ulicích bude ulice Podpěrová zjednosměrněna ve směru od centra města a ulice Jabloňová ve směru do centra města. Uvedený záměr změny organizace dopravy oznámil Odbor dopravy Magistrátu města Brna veřejnou vyhláškou ze dne na úřední desce s tím, že kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy dotčeny, může uplatnit u Odboru dopravy MMB písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů od jeho zveřejnění (tj. cca do poloviny března). Výkresová dokumentace je k nahlédnutí na Odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno. Jménem Vaší radnice JUDr. Michal Marek místostarosta Informace k vítání občánků Vážení rodiče, pokud máte zájem o přivítání Vašeho dítěte v městské části Brno-Medlánky, je potřeba dítě přihlásit a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vyplnit Souhlas se sdělováním osobních údajů dítěte. Pro přihlášení na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ a podepsání souhlasu nás kontaktujte osobně na ÚMČ Brno-Medlánky, Úseku sociálním, Hudcova 7; případně em či telefonicky. Kontaktní osoba: Simona Frodlová, DiS., tel , brno.cz č í s l o 1 / b ř e z e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

5 kultura Pozvánka na letošní LETOKRUHY POSELSTVÍ WABIHO RYVOLY Společenské centrum Sýpka pátek 12. dubna 2013, zač. v hod. Účinkují: PEKARINGO Bratislava, T. E. BAND Brno a Jaroslav Samson Lenk. Více informací: Předprodej vstupenek: ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, sl. Horváthová, tel , Adventní koncert Do Vánočních svátků chybělo pár dní, když na Sýpku zavítal tradiční koncert. Brněnská camerata byla tentokrát posílena. Spolu s ní dorazili do Medlánek Mladí madrigalisté a švábenický sbor. Po první půli, která patřila výhradně M. madrigalistům, došlo ke spolupráci všech těles při provedení Malého vánočního oratoria (hudba: Petr Zapletal, libreto: Jaroslav Černocký, režie: David Kříž). To, co předvedli interpreti, bylo obdivuhodné. Jednalo se o druhé provedení tohoto díla a sklidilo zasloužený aplaus. Půvabné ztvárnění událostí, kolem Kristova narození, nemohlo být lepším zakončením adventní doby. Velký dík všem, kdo se podíleli na tomto hudebním zážitku. A snad nejlepší odměnou bylo nadšení posluchačů, kteří Sýpku před Vánocemi objevili poprvé. A. Dobeš My tři králové šli jsme k vám, štěstí,... Prvních pár dnů v lednu jsme opět s malými caparty zvonili u Vašich dveří s přáním všeho dobrého v roce Celostátní sbírka Charity tak opět zavítala i do naší MČ. Jsem ještě teď plný krásných dojmů z Vaší nestrojené radosti, když jste za dveřmi spatřili koledníčky. Raduji se z vlídného přijetí zpívající skupinky a opět Vám děkuji za štědrost. Všechno bylo krásné. Děti se těšily, že mohou pomáhat a jak zářily, když dostaly i sladkou odměnu. Ale stejně je pro mne vždy nejsilnějším zážitkem setkání s těmi, kdo již téměř nic nezmohou bez pomoci a naše návštěva je velmi dojímá. Nikdy se nám asi nepodaří navštívit všechny domácnosti, ale jistě si najdete cestu, jak podpořit aktivity, které směřují k pomoci slabým a opuštěným. Děkuji Vám, kdo máte dobré srdce, děkuji všem dětem, které se zapojily do koledování a všem přeji požehnané a klidné dny. A. Dobeš...a dovětek pro zvídavé: zapojilo se 12 dětí a bylo vybráno přes Kč Ostatky v Medlánkách vynikající a termínu V sobotu, 9. února 2013 tradičně v sále na hřišti proběhly medlánecké ostatky. Úvod byl poznamenán smutnou připomínkou a minutou ticha za nedávno zesnulou panímámu Helenou Magdovou, která v posledních letech patřila k nejaktivnějším při zachování této krásné lidové tradice. Určitě se nyní shora dívá, jak její kolegyně a celý doprovod vesele a zodpovědně pokračují v jejím odkazu. Správný termín tentokrát byl stanoven zcela přesně, jeho propočet byl demonstrován v 2. čísle loňského Zpravodaje. Přes stále narůstající těžkosti při snaze udržet lidové tradice při životě medlánecké panímámy opět na výbornou letošní fašanky uspořádaly se všemi ukázkami a s pravidelným hudebním doprovodem skupiny Idyla. Patří jim za to veliké poděkování a také ostatním pořadatelům. Byla opět velmi dobrá účast cca 150 lidí a celý večer proběhl k plné spokojenosti za vynikajícího doprovodu zmíněné hudby. Kromě tanců všech žánrů až do rána, ukázek zvyků, proběhla též bohatá tombola. Zde je vhodné připomenout též poděkování všem sponzorům akce, a to Pekárny Blansko, a.s. prodejna Veveří 6, Beauty Line kosmetika Michaela Girgleová, Veveří 8, U dobrého pastýře Haluškárna Mário Nedzbala, Veveří 126 a Pedikura Ambrožová, Řečkovice. Nezbývá, než znovu popřát, ať vydrží nadšení, optimismus, vitalita, ať mezi panímámy přijde nová krev a do roka a několik týdnů (přesně ) se opět chlapi řádně oholí, dámám se umyjí kolena a o půlnoci se basa pochová Ing. Vlastimil Baláč m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 1 / b ř e z e n

6 XXI. reperezentační ples MČ ve spolupráci s podnikateli Letos se reprezentační ples MČ ve spolupráci s podnikateli konal opět v pátek tentokrát 1. února. O jeho zahájení se postarali žáci naší základní školy překrásnou Polonézou z Hořicka pod vedením paní Egnerové, Vespalcové, Knížkové a Večeřové, za což jim patří velký dík, bylo to nádherné. Celým večerem nás na sále provázela kapela Onkels a v Konírně to byla cimbálová muzika Šmytec. Půlnoční vystoupení předvedla taneční skupina La Quadrilla svým irským stepem. Dále bych poděkovat za nádhernou dekorační výzdobu celé Sýpky paní Lidušce Podradcké, paní Lidušce Stloukalové a firmě Oxalis, která kromě dekorací na stoly a pódium, věnovala každé dámě krásný tulipán. Velké poděkování patří všem sponzorům, bez kterých bychom neměli tak krásný ples a bohatou tombolu. Byly to firmy: Columna Centrum, Hotel Prometheus, člen společnosti IMPS a.s., HOTEL VISTA, Komfort, a.s., Ludmila Sklenářová vizážistka, Marie Bučková vizážistka, Josef MICHL MOTOR- SPORT, NUOVO CAFE s.r.o., Oxalis květinářství, Petra a Stanislav Martinů, Prototypa, a.s., Reko a.s., Reming, spol. s.r.o., Restaurace na Kytnerce, Restaurace Stronghold, Služby Minks, Strojírenský zkušební ústav, s. p., Restraurace U KŘIVÉ VRTULE, Vinotéka Dary Vinic, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., W.A.K. spol. s r.o., Zastupitelstvo MČ Brno Medlánky. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat všem pořadatelům. Za rok v pátek 7. února 2014 opět na plese. Denisa Horváthová fotografie na zadní straně dětský klub medlánci Dětský karneval na Sýpce V neděli se za hojné účasti dětí a rodičů z Medlánek a okolí uskutečnil v pořadí již 3. dětský karneval na Sýpce. Pro děti byla nachystána bohatá tombola, krátké divadlo a spousta her a soutěží. Nechyběla ani tradiční diskotéka masek. K dobré náladě přispěly i firmy s občerstvením Tropico a Coctail Servis. Podařilo se přispět i na dobrou věc, a to finanční podporou pro nemocné a hendikepované děti. Všem tímto moc děkujeme za účast a pomoc a doufáme, že se opět setkáme na některé z dalších akcí Dětského klubu Medlánci. Více informací o klubu najdete na fotografie na zadní straně Dětský klub Rosnička ZUZU ANGLIČTINA momentálně jsou ještě volná místa v pátečním kurzu angličtiny pro děti od 3 do 6 let. Kurz probíhá v prostorách dětského klubu Rosnička v pátek od do hod. Pokud máte o tento kurz zájem, neváhejte nás kontaktovat na com. Více o tomto kurzu najdete na TVOŘENÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ opět jsme pro Vás naplánovaly pod vedením zkušené lektorky Jany Markové sobotní tvoření v Rosničce. V případě Vašeho zájmu se, prosím, hlaste na: nebo telefonicky Co a který den Vás čeká: mozaika hedvábná sobota velikonoční tvoření Zdenka Brabcová školské okénko Slovo ředitelky Vážení rodiče, přátelé školy a spoluobčané, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozvala na dnes již tradiční školní ples. Koná se v hod ve SC Sýpka, kde Vám budou hrát k tanci a poslechu TOM SAWYER BAND a v Konírně vás pobaví cimbálová muzika. Je připravena bohatá tombola a příjemné prostředí. TĚŠÍME SE NA VÁS! Za všechny pracovníky ZŠ Hudcova zve Mgr. Dagmar Černá, ředitelka školy Krátce K 20. VÝROČÍ vzniku samostatné republiky jsme pro žáky 2. stupně připravili minisoutěž ze znalostí dějepisu a výchovy k občanství. Chtělo to trochu všeobecného přehledu a sledování dění okolo sebe. Na 1. místě se umístila třída 9. B Sekce angličtiny připravila pro všechny žáky 2. stupně komponovaný pořad o USA. Mluvené slovo bylo v angličtině a samozřejmě přizpůsobeno věkovým kategoriím. Šestáci se nejen dověděli mnoho zajímavých informací, ale měli možnost si znalost jazyka ověřit v praxi. Byla to velmi povedená akce. Žáci sedmých tříd se vrátili z lyžáku. Pobývali na horské chatě Kohútka, sněhové podmínky byly přijatelné, strava jako obvykle bezchybná, zábava super. Žáků tam bylo přes třicet, a přesto lékařka neměla žádnou práci. Všichni se vrátili celí a spokojení. TALENT na Hudcovce se vydávalo vysvědčení. I když pololetní není tak slavnostní, snažili jsme se ten den trochu ozvláštnit. Soutěž talentů nebyla poprvé a opět ukázala, že v naší škole žáci umí tančit, zpívat i sportovat, že se to stydí ukázat svým spolužáků. K naší radosti se tvořily smíšené skupiny vystupujících z různých tříd. Letos jsme zaznamenali novinku skupinu složenou z žáků a učitelů. Jen tak dál. z činnosti klubu důchodců Blahopřání Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se v těchto dnech dožili svého životního jubilea. Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, spokojenosti, lásky a porozumění blízkých, stálý optimismu, mnoho životní síly a dnů plných nádherných maličkostí, které činí život bohatým. Miroslav Moník Antonín Knotek Eva Stejskalová Marcela Rennerová Jaroslav Ježek Anežka Sanderová František Pochylý 85 let 75 let 80 let Eva Svobodová Jana Vlasáková Jaroslav Salga Ivan Chalupa Zdeněk Novotný Anna Pohanková Zdeňka Tišnovská 80 let 75 let 80 let 85 let 75 let Vše nejlepší! Za SPOZ V. Vespalcová č í s l o 1 / b ř e z e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

7 Z KRONIKÁŘOVA ZÁPISNÍKU První brněnské privilegium V první polovině 13. století (vládl Přemysl Otakar I. a od roku 1230 jeho syn Václav I.) dosáhl hospodářský růst města Brna a jeho měšťanů takového stupně, že nastal čas, aby dosažené hospodářské, politické a právní, ale i vojenské faktory způsobily, že Václav I. ( ) udělil v lednu 1243 městu Brnu první privilegium. Protože jeden kus pergamenové blány nebyl dostatečně veliký, aby obsáhl všechny svobody, zákony a práva, která panovník městu udělil, bylo privilegium rozděleno do dvou pergamenů. Oba jsou spojeny pečetí vydavatele, tvoří jeden celek a podle jejich velikosti se užívá název privilegium větší a privilegium menší. Diktoval je královský notář REINBOTO a jako předlohy použil městská privilegia rakouská a flanderská, některé se opřel o známá statuta Konráda II. Oty. Konrád II. Ota byl významný moravský markrabě z přemyslovského rodu, který roku 1189 vydal nejstarší český psaný zákoník Statuta Konráda II. Oty. Různé kořeny privilegia ukazují, že se při jednání o ně uplatnily zvyky a znalosti všech skupin obyvatelstva tehdejšího Brna. Tedy původního českého obyvatelstva, ale i německých, flanderských a valonských kolonistů. Některé pasáže, zejména o dělení pokut mezi rychtáře a poškozeného, o výměře trestu za některé zločiny, o ochraně nevěstek před znásilněním, o rozdělování pozůstalosti po vrazích a cizincích a četná jiná ustanovení ukazují, že toto privilegium bylo především přizpůsobeno domácímu vývoji a právním zvyklostem v Českém království. Správa města byla svěřena 24 konšelům. Jejich rozhodnutím nesměl odporovat ani rychtář, ani měšťané, ani nikdo jiný. Páni a nižší šlechta neměli v Brně žádnou výkonnou moc, nesměli nikoho zatknout bez svolení rychtáře. Poddaní a statky měšťanů mimo město nepodléhali soudní pravomoci sudího provincie a provincionálních úředníků, ale spadali pod jurisdikci rychtáře. Na míli od města nesměly být hospody, kromě statků brněnského rychtáře, který vlastnil kapli sv. Prokopa. Kdo žil v Brně s měšťany, podléhal městskému soudu a platil městské daně berně, byl osvobozen ve městě od placení mýta. Tři neděle před sv. Duchem (= svatodušní, pohyblivé církevní svátky, 50 dní po velikonocích) a tři neděle po něm se konal v Brně výroční trh otevřený cizím kupcům. Majetek v Brně mohl každý svobodně prodat a pamatovalo se rovněž na bezpečnost města při výkonech, které by mohly způsobit požár. Pokud jde o civilní právo, bylo to ustanovení o soudním řízení, o placení dluhů, o dědictví po zemřelých měšťanech a o svědectví při sporech cizích kupců a měšťanů. Byla rovněž zaručena práva cizích kupců a nárok na dědictví po nich v případě, že v Brně zemřeli. Velmi podrobně byly formulovány některé normy práva trestního. Přitom řada předpisů byly příznivá bohatým měšťanům, kteří měli jmění za 50 talentů a našli za sebe ručitele v té částce a zůstávali na svobodě i při obvinění z vraždy, kdežto jiní byli v takovém případě uvězněni. (Jeden talent byla antická váhová jednotka, asi ¼ kilogra- mu stříbra. Ve 13. století byla současně jednotkou měnovou, mající hodnotu 248 mincí, což se rovná asi ¼ kilogramu stříbra. 50 talentů bylo tedy v této době 12 a půl kilogramu stříbra.) Bohatí se mohli vykoupit při četných obviněních složením pokuty, ale pro ty, kteří nemohli platit, byly stanoveny kruté tresty. Nejvíce pozornosti bylo věnováno trestům za vraždy, násilné vpády do domů, poranění, nošení zbraně, pobití kyjem, políčky, znásilnění a únos žen a panen. Nebylo zapomenuto ani na křivá svědectví, rouhání, krádeže, nespravedlivé míry a váhy, kupování zlata a stříbra po obnově mince a hry v kostky. V prvním brněnském privilegiu nebylo ovšem zdaleka všechno, čeho se týkal už tehdy mnohotvárný život ve městě. Ale to, co bylo Brnu tehdy uděleno, bylo dobře voleno a sestaveno a tvořilo spolehlivé právní předpoklady pro další hospodářský, společenský a správní vývoj nového města. Z Dějin města Brna, I. díl, vybral PhDr. Miroslav Vespalec kronikář MČ Terapie EFT řešení vašich psychických i fyzických potíží vztahové problémy závislosti strachy a fobie fyzické bolesti a nemoci dětské problémy alergie další Těším se na vaši návštěvu! Ing. Jana Hušková tel Ječná 29a, Brno Řečkovice medlánecký sport FC Medlánky v zimě Hned počátkem ledna se rozběhly aktivity medláneckých fotbalistů. Týmy mužů a dorostu započaly s tréninkem. V rámci první přípravy nastávající jarní sezóny výběr týmů mužů byl ve dnech na soustředění ve Sloupu, kterého se zúčastnili i někteří starší dorostenci. Medlánečtí hráči dospělých a dorostu se tentokrát nezúčastní žádného zimního turnaje, ale hned od půle února zahájí sérii pravidelných přípavných zápasů na hřišti NORDICu na ul. Sportovní (za hotelem Boby). Velikou aktivitou hýří všechny týmy žákovské i z přípravek. Starší žáci absolvují zimní halovou ligu starších žáků KHL 2013 hned od prvního lednového víkendu, mladší žáci hrají prakticky už od konce listopadu zimní halovou ligu v Ivančicích, kromě toho stihli se i účastnit turnaje v Blansku, starší přípravky jsou v permanenci také celou zimu, jmenujme zimní halovou ligu v Tišnově, k tomu turnaje v Rusínově, Telnici a Pohořelicích, mladší přípravka hraje pravidelně v Podolí a k tomu turnaje na Lesné, zde hraje i minipřípravka. Na jsou k přečtení veškeré výsledky a zprávy z těchto turnajů. Nezbývá, než popřát všem našim hráčům veškerých kategorií bojové nadšení a úspěšné přípravy, které se určitě v jarních mistrovských bojích zúročí. Největší poděkování, kterých je určitě vždy málo patří všem trenérům a dalším členům doprovodů, kteří sportovnímu vyžití hráčů věnují mnoho volného času, ale i mnoho vlastních finančních prostředků. A na závěr i zmínka k našim ženám v kopačkách. FC laňky mají za sebou první turnaj, rozhodně úspěšný, vždyť umístění zde není vůbec důležité. Informace kolem života medláneckého fotbalu i v době zimní přestávky lze tedy nalézt a pečlivě sbírat na zmíněných www stránkách a rozhodně již nyní se můžeme těšit na jarní soutěžní mistrovská utkání. Výbor FC Medlánky m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 1 / b ř e z e n

8 Služby veřejnosti CVČ Domino Kořískova 16, Brno-Řečkovice tel: Přijímáme přihlášky do kurzů na 2. pololetí. Viz. nabídka na našich www. Pořádáme kurzy akreditované MŠMT nejen pro pedagogické pracovníky: 1/ TVOŘIVÁ KERAMICKÁ DÍLNA Inspirativní praktické semináře intenzivní práce v keramické dílně nejen pro začátečníky. Cyklus 4 seminářů, celkem 32 vyuč. hodin. Cena za 1 seminář (1 den): 900 Kč Uzávěrka přihlášek do Kurzy proběhnou od 5 účastníků. Bližší informace a podrobný program u lektorky: 2/ BABY ATELIÉR TVOŘENÍ NEJEN PRO RODIČE S DĚTMI Praktický seminář šikovných výtvarných nápadů, které uplatníte při tvoření s dětmi už od 1,5 roku a využijete i v MŠ, ZŠ, výtvarných kroužcích. Cyklus 2 seminářů, celkem 16 vyuč. hodin. Cena za 1 seminář (1 den): 700 Kč Uzávěrka přihlášek do Kurzy proběhnou od 5 účastníků. Bližší informace a podrobný program u lektorky: Srdečně zveme na jarní výtvarné dílny V sobotu 9. března, hod. Program zveřejníme na www. Cena dle výrobků Kč. Jana Podzemná Výstava fotografií v Moravské zemské knihovně v Brně Moravská zemská knihovna v Brně hostí v únoru výstavu fotografií mapující život lidí se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním, kteří se snaží najít práci v běžném pracovním prostředí. Vystavované fotografie vznikly v rámci činnosti občanského sdružení AGAPO. S vystavovanými fotografiemi se mohli lidé setkat již v Galerijní tramvaji, kde Dopravní podnik města Brna a. s. umožňuje bezplatnou prezentaci výtvarných děl. Posláním občanského sdružení AGAPO, které výstavu pořádá, je podporovat pracovní uplatnění lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním v Brně a jeho okolí, aby mohli žít běžným životem. Zájem o výstavu těchto fotografií jsme zaznamenali už při výstavě v Galerijní tramvaji. Jsme proto rádi, že nyní můžeme ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně výstavu nabídnout také těm lidem, kterým se nepodařilo Galerijní tramvaj zastihnout. řekl Jakub Purdjak ze sdružení AGAPO. Trochu jiný svět Zajímavou možnost prohlédnout si TROCHU JINÝ SVĚT dostanou návštěvníci, kteří od února do března zavítají do Poradenského centra Městské policie Brno na Křenové 4. Přesně takový název totiž nese výstava pomůcek a předmětů, které pomáhají osobám se zrakovým postižením v každodenním životě. Mnohdy výrazně zkreslené představy panu-jí o tom, jak žijí se zrakovou vadou. To byl také jeden z důvodů, který vedl strážníky z odboru prevence MP Brno, aby připravili výstavu TROCHU JINÝ SVĚT. Na ní budou k vidění nejrůznější pomůcky, bez nichž si nevidomí a slabozrací nedokážou svůj život už ani představit. Příchozím se navíc nabízí atraktivní možnost některé pomůcky si přímo na místě vyzkoušet a částečně se tak vžít do pocitů nevidomých. Poradenské centrum MP Brno na Křenové ulici je otevřeno denně od 7.30 do 17 hodin (v pátek jen do hod.). Pavel Šoba, MP Brno ŽÁKOVSKÉ VEČERY 27. února v 18.00, 26. března v hod. PĚVECKÝ KONCERT 8. března v hod. KONCERT UČITELŮ 20. března v hod. Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy Projekty pro malé cyklisty se těší velkému zájmu Hustota silničního provozu rok od roku roste. Odborná i laická veřejnost se shoduje na tom, že čím dříve se s dopravní výchovou začne, tím lépe. Ministerstvo dopravy klade důraz především na věkovou hranici 10 let, od kdy mohou děti jezdit samy na silnici. I to je jeden z důvodů, proč strážníci MP Brno už desátým rokem míří za dětmi do škol a populárně zábavnou formou provádí výuku dopravní problematiky. Letos se do projektů Malý cyklista a Empík cyklista, určených pro žáky 3. a 4. tříd, zapojilo bezmála 3000 žáků ze 40 brněnských škol včetně ZŠ Hudcova. Bylo nám jasné, že jen několik návštěv do roka na školách samo o sobě nestačí, a tak jsme vymysleli podobu, kterou do soutěže vtáhneme i pedagogický sbor a do hry dostaneme i přirozenou soutěživost mezi řediteli jednotlivých škol, říká jedna z koordinátorek projektu, Vladimíra Černá z odboru prevence MP Brno. Při samotné výuce se vychází ze zjednodušeného výkladu zákona č. 361/2000 Sb., tak aby byl pro žáky v maximální míře srozumitelný. Ke slovu se dostanou hry, ale i různé pomůcky, a to vše hlavně proto, aby učení předpisů děti co nejvíce bavilo a nevnímaly je jako suchopárné citování zákona. Projekt Empík cyklista se rozbíhá praktickou částí na dětském dopravním hřišti vždy v září, a když venku začne být nevlídno, a než začne jaro, provádějí strážníci teoretickou výuku ve škole. Žáci složí teoretickou i praktickou zkoušku, a ti co uspějí, získají průkaz cyklisty vydávaný Ministerstvem dopravy ČR a MP Brno. Oblíbená soutěž také tentokrát vyvrcholí závěrem školního roku, kdy budou slavnostně vyhlášeni a odměněni ti nejlepší v kategoriích jednotlivců, tříd, ale i samotných škol. Ze školských zařízení, která se do projektů zapojila, dostává brněnská městská policie velmi pozitivní zpětnou vazbu. Některé školy již zaregistrovaly přínos, který jim účast v soutěži přináší a hlásí se každoročně. Kapacita obou projektů je bohužel omezená, a tak zpravidla nelze vyhovět všem. O obou projektech a mnoha dalších se můžete více dozvědět na webových stránkách MP Brno, kde je také uveden způsob objednávání. Přihlášky k účasti ve školním roce 2013/2014 je možné zasílat elektronicky od do Další informace lze získat na cz/pro-mladez/dopravni-vychova, na tel.: nebo nebo em: Pavel Šoba, mluvčí MP Brno č í s l o 1 / b ř e z e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

9 Kvalifikační kurz pro pečovatelky V roce 2013 pokračují ve Vesně akreditované kurzy určené jak pro výkon povolání v sociálních službách, tak pro zájemce, kteří pečují o někoho blízkého v rodině. Nejbližší termín zahájení: 22. února kurz Pečovatelka o seniory a handicapované. Vyučuje se vždy v pátek hod. a v sobotu hod. Kurz má celkem 162 hodin, z toho 130 hodin výuky probíhá na Údolní 10 a 32 hodin praxe je v různých zařízeních poskytujících sociální služby. Kurz končí zkouškami, které mají písemnou a ústní část; úspěšní absolventi obdrží certifikát s platností v ČR, Rakousku a Německu. Přihlášky osobně či písemně na adrese ŽVS Vesna, o.s., Údolní 10, Brno, tel (Mgr. L. Klumpnerová), popř nebo Letní dětské tábory DRAK Tel.: * Sportovní, výtvarné, taneční, pro teenagery, s flétnou, s angličtinou, pro nejmenší. Křižanov, Meziříčko tábory s tradicí, kvalitní celodenní program, zkušení vedoucí, lékař. Chatky, strava 5 x denně, doprava z Brna. řádková inzerce Už 17 let doučuji a vyučuji angličtinu a francouzštinu a nabízím Vám svoji pomoc. Učím zájemce všech věkových kategorií. Další informace na tel nebo ové adrese: JÓGA v Řečkovicích na ZUŠ Universum: POWERYOGA (středa hod.) KURZ JÓGY PRO TĚHOTNÉ ( , čtvrtek hod.), PILATES (OD , čtvrtek hod.) a INDIVIDUÁLNÍ LEKCE dle domluvy. Kontakt: Eva Hrdličková, tel.: , ZAHRADU nebo pole koupím. Tel Provádím pokládku plovoucích podlah, koberců, montáž nábytku, malování a instalatérské práce. Tel Nabízím výuku hry na housle, zobcovou flétnu či výuku hudební nauky pro děti předškolního a školního věku. Tel Počítačové služby. Tel , Masáže Ambrož, Sibiřská 9 klasická masáž, lávové kameny, indická, antistresová masáž, Dornova metoda, možno zakoupení dárkových poukazů. Objednávky na tel: ŠPANĚLŠTINA: Naučím/doučím. Začátečníci i pokročilí, výuka zacílená na Vaše potřeby. Cena dohodou. Nabízím také překladatelské služby. Kontakt: HYPERLINK tel Koupím byt v OV 1+1 nebo 1+kk lokalita nové Medlánky, tel Zn: bez RK. Minitábory pro rodiče s dětmi Letní týden s programem pro malé i velké. Velikonoční pobyt Křižanov Víkendové pobyty květen pro tatínky s dětmi, pro rodiny, výtvarné tvoření. Rodinné centrum MaTáTa pořádá na Sýpce - Kytnerova 1a, Medlánky Pondělí 4.3.: 9 až 18 hod. Středa 6.3.: 9 až 18 hod. Úterý 5.3.: 9 až 20 hod. Čtvrtek 7.3.: 9 až 20 hod. Pátek 8.3.: 9 až 20 hod. Sobota 9.3.: 9 až 12 hod. jaro/léto a oblečení pro těhotné. V nabídce také: autosedačky, kočárky, (šátky, chůvičky, postýlky, lehačky,...), (kolečkové brusle, helmy, chrániče,...) (koloběžky, kola, tříkolky, odrážedla,...). K prodeji je třeba zaregistrovat se předem, nejpozději do 1. března do 12:00 m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 1 / b ř e z e n

10 Dětský karneval, 27. ledna 2013 XXI. reperezentační ples MČ, 1. února 2013 Zpravodaj zastupitelstva městské části Brno-Medlánky. Adresa: Úmč Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno Tel , , Redakční rada: Augustin Dobeš (předseda), Mgr. Lucie Slavíková, Ing. Vlastimil Baláč, Ing. Pavel Vrecník. Zpracovává: Denisa Horváthová. Korektury: Martin Barák. Grafické zpracování a tisk: Reprocentrum a. s., Blansko. Barevnou i černobílou inzerci můžete objednávat zde: Úmč Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno, sl. Horváthová, tel , Vydavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno, IČO: DIČ: CZ Vychází nepravidelně, 6x ročně. Datum vydání:

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách?

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách? medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.EU Volná knihovna na Sýpce STRANA 4 Dětský den Mosty mezi námi STRANA 5 Openscale 2015 soutěž minimaket a old-timerů STRANA

Více

zpravodaj medlánecký Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti tradiční rybářské závody pro děti od 8 do 15 let VOLBY 2012

zpravodaj medlánecký Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti tradiční rybářské závody pro děti od 8 do 15 let VOLBY 2012 medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.eurady.cz /medlanky VOLBY 2012 strana 5 Očkování psů a koček strana 5 XXIII. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Brno 31. srpna a 1.

Více

strana 6 Pozvánka na Den otevřených dveří

strana 6 Pozvánka na Den otevřených dveří medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.brno-medlanky.cz CEITEC Science Park a Vědeckotechnický park Brno strana 4 Benefiční koncert pro Matěje strana 6 Oslavy 90. výročí bezmotorového

Více

Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová

Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.CZ Statut Medláneckého zpravodaje STRANA 4 Výsledky Pošli přání 2015 STRANA 6 Sokol Medlánky STRANA 11 ČÍSLO 3 / 2015 Fotografie

Více

Program SC Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky. POZVÁNKA na mikulášské folkové hraní

Program SC Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky. POZVÁNKA na mikulášské folkové hraní medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.eurady.cz /medlanky Kultura strana 4 6 Lampionová medlánecká stezka strana 7 Sběr charita strana 10 číslo 5 / 2012 Termíny farmářských trhů

Více

číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Český rekord do Nového Lískovce strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 5 Občanská

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Vítání občánků. Slovo starosty. Opravy vozovek probíhají v květnu a červnu ČERVEN 2012. Informace čtenářům

Vítání občánků. Slovo starosty. Opravy vozovek probíhají v květnu a červnu ČERVEN 2012. Informace čtenářům ČERVEN 2012 ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ČÍSLO 6., ROČNÍK XXI Vítání občánků Slovo starosty Autor Petra Hašková V sobotu 18. května byla na naši radnici obnovená tradice Vítání novorozených

Více

Židenický Zpravodaj. Rekonstrukce ukradených pamětních desek. Zlepšujeme Židenice. Nájemné ze zahrad a k individuální rekreaci

Židenický Zpravodaj. Rekonstrukce ukradených pamětních desek. Zlepšujeme Židenice. Nájemné ze zahrad a k individuální rekreaci Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 03 2 0 1 3 Zlepšujeme Židenice Vážení spoluobčané, naše působení na radnici se přehouplo do své druhé poloviny a než se přihlásí jaro,

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

ŠIBŘINKY. VIII. setkání heligonkářů v Bosonohách. Slovo starosty. Kulturní kalendář a rok 2014

ŠIBŘINKY. VIII. setkání heligonkářů v Bosonohách. Slovo starosty. Kulturní kalendář a rok 2014 vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 1, únor 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty Krásné

Více

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy BYSTRCKÉ NOVINY ÚNOR ročník XXII/2012 číslo 1/2 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Elektronická podpora zápisu do MŠ Nová MŠ Brno-Kamechy, ul. Kavčí 3 Rada MMB rozhodla 24. 12. 2012 o novém systému zápisu

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

na 14. farní ples Slovo starosty Společenské a kulturní akce pořádané v naší řečkovické Sokolovně v 1. pololetí 2014 LEDEN 2014

na 14. farní ples Slovo starosty Společenské a kulturní akce pořádané v naší řečkovické Sokolovně v 1. pololetí 2014 LEDEN 2014 LEDEN 2014 ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ČÍSLO 1., ROČNÍK XXIII Slovo starosty Vážení spoluobčané, poslední zasedání našeho zastupitelstva v uplynuvším roce mělo na programu pochopitelně

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Prázdninové výlety. Anežka Česká. Kam v létě. Olympiáda. červenec srpen. v Hloubětíně str. 35 1. seniorů str. 26 27. z Prahy 14 str. 19 22.

Prázdninové výlety. Anežka Česká. Kam v létě. Olympiáda. červenec srpen. v Hloubětíně str. 35 1. seniorů str. 26 27. z Prahy 14 str. 19 22. Listy Prahy14 červenec srpen obsah měsíčník obyvatel Černého Mostu, Hloubětína, Kyjí a Hostavic 7 8/2011 Prázdninové výlety Kam v létě Olympiáda Anežka Česká z Prahy 14 str. 19 22 seniorů str. 26 27 v

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 092 0 0 9 Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna Starosta Ing. Roman Vašina si společně s představiteli Jihomoravského kraje v

Více

Černovický ostatke. Černovická krojovaná skupina. v pátek 20. února 2009 od 20 00 do 01 00 hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí

Černovický ostatke. Černovická krojovaná skupina. v pátek 20. února 2009 od 20 00 do 01 00 hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1 / 29 leden SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, v minulém čísle Černovin jsem slíbil vyhodnocení Programového prohlášení Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Černovice

Více

ÚVODNÍK... 2 Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek... 2 Zapojení se do Zpravodaje... 2

ÚVODNÍK... 2 Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek... 2 Zapojení se do Zpravodaje... 2 OBSAH Obsah ÚVODNÍK..................................................... 2 Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek............................ 2 Zapojení se do Zpravodaje.....................................

Více