spoleèensko kulturní mìsíèník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "spoleèensko kulturní mìsíèník"

Transkript

1 MASAKR spoleèensko kulturní mìsíèník

2 Restart- novinka v Jihlavì Rozhovor o nové službì Oblastní Charity Jihlava s Markem Holemáøem P+G: Pro koho je Restart urèený? MH: Restart se snaží pomáhat mladým lidem, kteøí nedostudovali žádnou jinou školu než tu základní a z toho dùvodu se jim špatnì hledá dobrá práce, protože nemají zamìstnavatelùm moc co nabídnout a tøeba ani neví jak a kde všude se dá hledat a èasto vlastnì ani neví jaká práce by je vlastnì bavila. S tìmito problémy se snaží Restart pomoci. Když to zjednoduším do jedné vìty: Jestli jsem svoje studia zapíchl už po základce, jsem bez práce a nevím co s tím a mám chu a zájem to nìjak øešit, tak jsem pøesnì ten pravej na to zajít na kus øeèi do Restartu. P+G: Co to ten Restart vlastnì nabízí? MH: V Restartu probíhají dva hlavní programy, kterých se mùžeš zúèastnit. Jedním jsou pùlroèní rekvalifikaèní kurzy v øemeslných oborech, které jsou urèeny pro ty, kteøí si chtìjí doplnit alespoò nìjaké vzdìlání, nìèím se stát a nauèit se spoustu nových užiteèných vìcí, které se v životì hodí a které se pak dají nabízet zamìstnavatelùm pøi hledání práce. K dispozici jsou samý praktický obory jako malíø a natìraè, truhláø, zahradník a další. Na tìch kurzech je urèitì fajn, že nic nestojí ba naopak v prùbìhu dostávají úèastníci finanèní podporu od úøadu práce, což jim dává možnost se kurzù úèastnit a pøitom nezahynout hlady Druhým programem Restartu je poradenství ohlednì trhu práce a hledání pracovního uplatnìní. V rámci tohohle programu radíme, jak práci hledat a najít, jaké existují metody hledání práce a které jsou úèinné, zkoumáme na jakou práci se kdo hodí, dáváme tipy na volné pracovní místa, pomùžeme pøi jednání se zamìstnavatelem, prostì se snažíme pomáhat a podporovat ty, kteøí nechtìjí spoléhat jenom na sociálku, ale snaží si najít pracovní uplatnìní. P+G: Proè Restart? MH: Je to taková jednoduchá slovní høíèka Re od slova Rekvalifikace a start jako slovo symbolizující zaèátek. Jakože znovunastartovat dosavadní život, kterej se mi úplnì nedaøí podle pøedstav do nového zaèátku skrze rekvalifikaèní vzdìlávací kurz. P+G: Kde ho najít? MH: Od zaèátku letošního roku sídlíme znovu na ulici Mahenova 16 v novì opravené budovì. Tam nás mùže každý navštívit osobnì. Nebo se nám dá volat a to na èísla nebo

3 Úvodem Vítám vás v novém èísle masakru. Myšlenku, kterou jsem se rozhodl vložit do zaèátku jsem zachytil na jedné velké profesní sešlosti ale stejnì tak jsem jí mohl najít na ulici nebo v obchodì, trolejbuse, putyce. Je to velice jednoduché je dùležité pokládat si otázky Témata která pøinášíme, nejsou navonìný dáreèky s multiobchoïáku náš èasopis není pøíliš trendy super cool atraktivní barevný cirkus prázdných slov. To co nabízíme je prostor pro to aby jste si mohly klást otázky (mimo jiné ). Göthy Streetwork Nízkoprahový klub Vrakbar Sídlištì u Pivovaru Jihlava Petr Göth tel: Josef Novotný Tel: DIECÉSNÍ CHARITA BRNO OBLASTNÍ CHARITA JIHLAVA

4 Ghetto Povídka by: Mrazik,,Tak si to zo pakujeme ještì jedno u: S ku pin a A ve 23:00 zaène p ùso bit prob lémy v severový chodn í èásti ghetta. Rozbíjet okn a, shazo vat po peln ice a po do bnì. To by mìlo pøilákat vìtšinu z nich. Ve 23: 10 sk up ina B zaujm e smluvené p ozice a p oèká na signál o d sk upiny A. Po kud vše pùjde pod le plánu, tak ve 23:15 m ùže sk upin a B polo žit vý bu šninu a stáhno ut se zpìt do bezpeèí. Zbytek je, m yslím, jasný. N ìjaké o tázk y?,, Nezdá se ti ta výb ušnin a zb yteèn ì siln á? zeptal se Tom áš s nejistotou v h lase. Tom áš by l p raktick y jediný, k do s n ad ch ázející ak cí nesouh lasil. P oslední do bou nemìl oh ledn ì S kup iny p øíliš jasno. Vsto upil do ní ve sv ých 15. Takže témìø pøed pìti lety. Byl tenkrát ve vìk u, k dy si èlo vìk uv ìdom uje ok oln í svìt a je èasto n esp oko jený. A n espo kojený on opravd u byl. Sk upina m u hod nì p omo hla. M in imálnì s tím, že si pøipadal dùležitìjší. Tehdy šlo hlavn ì o p ropagaci strany. Sem tam n a seb e u pozornili nìjako u výtržn ostí v ghettu za m ìstem, ale hlavn ì to by l zpù sob, jak zap lnit díry v e v oln ém èase. Za tu do bu se toh o sp oustu ud álo. Ve ved ení se vy støídalo n ìkolik osob a samotná sku pin a se h od nì rozrostla. Po sle dní 2 rok y je ved l 22 letý Jirka. Ten m ìl za seb ou vo jenský výcv ik a byl hod nì in teligen tn í. Pod jeho v edením se zmìnila celá struk tu ra sku pin y. Už na seb e tolik neup ozoròov ali. D ro bné vý tržnosti se zmìn ili v rafino vané úto ky na ro msk ou menšinu. Obèas d oko nce sp olu praco vali i s jiný mi složk am i místn ího p odsvìtí. Zk orump ovaní policisté. Obch odn íci se zbranìmi. Pasáci. D rogoví dealeøi. Tihle všich ni byli v jakési sy mbió ze a n avzájem vy užívali svých slu žeb. To skup inì zajistilo do kon alejší p roved ení ú to kù a minimum dùk azù m ožn ých pøivést vy šetøov atele n a jejich stopu. Teï plán ovali zapálit èást ghetta a tím v ystrašit tam ní o byv atele. K tom u mìla slo užit primitiv ní nálo ž, sestaven á z nìk olika kany strù b enzínu, èasov an é roznìtky a jiných prvk ù. Jako bo nus bud e pob líž vý bušniny sklen ice s ložisk ový mi k ulièk ami. Ty b y m ìli ve vo lném p rostoru smrtící úèink y v ok ruhu n ìkolika stovek m etrù. Nyní ale b udo u v bu dov ì, kde vznikne po žár. Bez ob yv atel. S nulový mi násled ky n a zd rav í. Jen jako d ùkaz, èeh o všeho je Sku pina sch opn a. Proto ú kol sku pin y A o dlákat lid i, co n ejdál o d exploze.,,zbyteènì siln á? o pakuje otázku tento krát Jirk a.,,kdy ž se k ácí les, lítají tøísky. Nám jde o výsledek a ten bez poøádný ho o hnì ned ostaneme. po kraèu je a je na nìm v id ìt, že další n ám itky nepøijímá, takže Tomáš už nic neøík á. Pù jde do toh o. Ví, že kdy ž to neud ìlá on, nah radí ho kd oko liv jin ý ze skupiny. K oneck oncù, tohle je jeh o po slední ak ce. Pak ze sk upiny o dejd e. Nelíbí se mu b ru talita døív ìjších kamarádù. Bu de žít s Lu ck ou. Jeho pøítelkyn í, k teré je h odn ì zavázán. Bez ní b y jeh o život nemìl smy sl. Lucka pracu je jako sociální pracov nice a m á dostaèující plat, on tak y nìjaké peníze vydìlá, tak že sp olu mùžou od jet. Vše už je d omluven é. Za dv a tý dny se jim uvo lní b yt a nov ý život m ùže zaèít. È asem se vezmo u a tøeb a založí ro din u. M inulost bud e p ryè. O na se nikdy n edozví o jeho pù sob ení v e skup inì... 22:45- S kup ina B se o ddìluje o d zby tku a pøes les v yráží na místo urèení. 23:01- Zvuk ro zb íjen ých oken a pøev alených po peln ic se nese ú zk ými u lièk ami. Du pání tìžk ých ok ovaný ch bo t se od ráží o d stìn. Romov é se sb íhají ke skupinì A. Vše jd e pod le plánu. 23:13- sk up ina B dostáv á signál a Tomáš pok ládá v ýbu šn inu. Nastavuje 2 min uty na èasov aèi. Odch ází. Je asi 8 m. od d omu. Explo ze. Tlak ov á vlna sp olu s ocelový mi šrap nely ho sráží k zemi. Nechápe. Padá na zem neschop en se p ohn out. S ly ší žen ský køik. Z objektu, k terý m ìl bý t prázd ný, a který je n yní v plamen ech, v ybíhá h oøící po stav a. Zbìsile m áv á ruk am a, snažíc se uh asit. Je p ozd ì, z jejích zèern alých ú st se o zve po slední vý køik a po té dopad á ko usek od neh ybn ého Tomáše. V Tomášo vý ch oèích se o bjev ují slzy. V oh oøelém oblièeji p ostavy poznává zn ám ou tváø. È lánek v nov in ách: Vèerejší extremistický úto k v ro mském ghettu si v yžád al dv a mrtvé. Jde nejspíš o so ciální praco vnice, které zde p rovádìli m onitorin g. Za vý buch mùže, dle p øedbìžných dùk azù, amatérská v ýb ušn ina, která ale nefu ngovala správn ì. Jeden ze strù jcù útoku, by l s vážn ým zranì ním mích y letecky pøepraven do n emocnice. P odle lékaøù, je jeh o stav vážný...

5 Informujte se pøed cestou do zahranièí!!! Práce v zahranièí je výzva, ale také v v sobì nese urèitá rizika. Následující desatero Vám poskytne vodítko èeho se vyvarovat, abyste snížili rizika. D al š í i nf o na : w w w. s t r ad a. c z popøípadì SOS a info linka to London 1.Mìjte pøesné informace o místì pobytu a pøesný popis pøípadné práce na daném místì. 2.Zanechte doma kopii pracovní smlouvy a adresu kde se budete v zahranièí zdržovat. 3.Domnluvte si, a pak udržujte pravidelný kontakt s dùvìryhodnou osobou doma. 4. Z a n e c h t e d o m a f o t o k o p i i p a s u a a k t u á l n í f o t k u. 5.V dané zemi mìjte u sebe neustále pas. Nedávejte jej do ruky cizím osobám. 6. V z em í c h E U pl at í obè ank a, v ez m ìt e s i j i s pol eè nì s pas em. 7.Pokud je to možné nechávejte si peníze vyplácet na úèet, nikoli hotovì. 8.Nepøíjmejte od zprostøedkovatele(zamìstnavatele)žádné dárky, nebo pùjèky! 9.Sledujte zmìny v chování zprostøedkovatele (zamìstnavatele)-napø. náhlou zmìnu dat odjezdu, odkládání formalit na neurèito, nátlak na pøijetí dalších zmìn apod. 10.Vezmìte si s sebou kontakty na èeskou ambasádu v dané zemi, èísla na krizové linky v dané zemi, kontakt na pomáhající nevládní organizace.

6 Pavel Kohout V š i m n i s i js e m k ám e n p o d s ká lo u n a pla n in ì ty è ím s e a d ro lím a b y c h j ak o p ra c h do le tì l k tv ý m d la n ím v š im n i s i js e m oh e ò po d la m p a m i js e m na d m ì s te m z á v r a v r á tn ý p r o tv ù j n áv r a t a tou h a tv á i m lè e n í , N o v á Ø íš e S p á n e k i de n u ta ha n ý tì lo n e c há tì u s ín a t je s tøe c h o u n a d o b z o re m tv ý ch s n ù a je pu s tá le do v á no c n ik d o s e u ž n ed ív á n a tv ý c h c e s tá ch k d e p u tu je š s e n ale z e n á b r á na o tev ír á js i k a p k a v b o u øliv ý c h ø ek á c h a s p ìc h á š k e v še m so u to k ù m s e k ter ý m i s m lo u v u n e v y je d n áš s n a d je n b lo u zn íš p la v e š k tì m n e jh lu b š ím m ís tù m n a dn á š í tì o n a leh k o s t k r a jin ou z n í hu d b a a ty jak p ì n a n a h la d in ì o z d ob u v p le te š d o v la s ù p ro b u d íš se a o ch u tná š k a ž d o u s v o ji è á s t u s ly š íš v la š to v e k k øik a k o s te l te n u m írá è e k n eb y l tv ù j p o s le dn í tv á ješ tì ne b y la to p o s te l , B r n o

7 T a n e è n ic e z M o u lin e R o u g e s v ì te ln ý r o j d la n ì m i ro z h á n í v d ý m u jih o a m e r ic k ý h o ta b á k u ta n è í a v y z ý v a v ì lá k á n á s n a b íz í s lu ž b u s vo u n e p o è k á n ik d y n a rá n o c o jí to l ik u b líž í n a k lo n ì n a k o k a m ž iku je n v té to c h v íli d o ká ž e n e m o ž n é d e n o c h e v a p a th e d a n c e o f th e n ig h t o m á m í n á s v í, ž e r á n o b u d e k o n e c je n je d n o u u ste le š s i lù žk o p o s le d n í n a v ì n c e n a p le to u s e k v ì ti n y z tv é m il é lo u k y P a n e to lik c o s to jí z b y te èn é d n y n ik d o n á s u ž n e n a u è il m ilo v a t øím s k é b o h y tu k á z e ò v s o b ì v ro z e n o u p ln c h u ti n á s le d o v a t a n e u c tív a t a M a r s p øin á š í m ír v š e jis té z trá c í s vù j p ù v a b je v te øin a ro k e m, k d y ž ta n è íš v e v ù n i v a n ilk y a h ø e b íè k u z a p a l u j e š a b s in th ž á d n á v ír a n e p øin e s e vì d o m o u s m rt k o lé b k a e v r o p s k á tì p ø iv íta la te n d á v n ý k o n e c lé ta u s ly š e la js i p o p r vé lid s k é h la s y b a rv a s v ì tle m o d rá tì p r o v á z e la v n ím a la js i h u d b u a p o lo ž e n a b y la js i d o k o lé b k y p øe d e m p øip r a v e n é d n e s c h y s tá š s e n a ja ro tøic á té s n a d n e z a tíž ím e tu to z e m p rs ty tv é r o zk r o jí c ig a r e t k o u ø m ls n ý c h c h la p ù u s to lu ta k ta n c u j a d o u fe j ž e n e s n íš je n o s v é m v z d á le n é m c íli ta n e è n ic e z M o u lin R o u g e , N o v á Ø íš e

8

9 Dvì paní Je krátce pøed poledne, dvì staré dámy spìchají (co jim stáøí staèí) po námìstí, aby stihly dovaøit rozdìlaný obìd. Spìch to není nikterak závratný, nebo každé z nich v chùzi dopomáhá hùlka. Pøi chùzi si povídají, aby jim cesta ubíhala. Dokážete si takovou situaci pøedstavit? Jestli ano, tak pozornì ètìte. Pozvolna se pøidáme za obì staøenky a budeme naslouchat o èem si povídají. paní Krausová: Tak jsem vèera èetla jiskru (Jihlavské listy) a psali tam, že v tom vašem rodným mìstì øádili policajti paní Kocmannová: Jo to máte pravdu pravnuèka mi to telefonovala. To víte Svìtlá nad Sázavou je malí mìsto no a když se tam nìco semele tak to hnedka všichni vìdí. No ale vono to nebylo jen ve Svìtlý, taky tady v Jihlavì se zatýkalo. paní Krausová: Koukala jsem na fotky v novinách no a ty zatèený to vám sou takový mladíci. Myslím ty zatèený. paní Kocmannová: No mladíci to jsou, ale za co je ty policajti zatkli to víte? paní Krausová:...no psali že prej ti kluci podporovali Hitlera a všelijaký ty fašisti nebo co...to je hrùza. paní Kocmannová: Taky si myslím. Co to ty mladý popadlo takovej hnus. paní Krausová: Já Vám povím, co voni totiž neví. Voni neví co Hitler a ti jeho poskoci plánovali. Prvnì šli židi potom cikáni pak Poláci no a jako další by šli Èeši a tak dál. Voni totiž neví, že by je Hitler nahnal do plynovejch komor taky. Todle voni neví. paní Kocmannová: Máte svatou pravdu. Na èlovìka to dìlá dojem, že sme byly v tom koncentráku úplnì zbyteènì. paní Krausová: Jo, jo, nìkdo už by tìm lidem mìl vysvìtlit,že vraždìním, zavíráním,muèením a nenávistí ještì nikdy nikdo nic nedokázal. paní Kocmannová: Svatá pravda paní Krausová: Tak já už sem doma paní Kocmannová, pøeju hodnì zdravíèka a hezkou Chanuka. paní Kocmannová: Jo, Jo já Vám taky, hlavnì to zdravíèko..slyšeli jste? Chápete? To èeho si nejvíc vážím je moudro stáøí a zkušenost. Proto moje rada zní: neposlouchejte nácky, vezmìte radìji ponauèení od lidí, kteøí mají s nimi svoji zkušenost. Naslouchejte starým lidem mívají pravdu!

10 Otázky: Následující otázky nejsou nikterak míøené proti rase nebo národnosti autoøi pouze chtìjí konfrontovat ètenáøe s èastými pøedsudky. Na volný papír si klidnì mùžete odpovìdìt. Opravdu se nebojíte projít podveèer parkem plným cikánù? Myslíte si, že Romové kradou? Myslíte že bílí kradou? Jste opravdu tak svobodní a nezávislí? Jak èasto lžete sami sobì? Jak èasto držíte slovo? Kdy jste naposled nìkomu pomohli? Kdy jste nìkomu ublížili? Proè vlastnì žijete? Proè nechodíš do školy? Proè do ní chodíš? Quo vadis? Jsi opravdu š astná/ý? Jak jsi prospìšný/á svému okolí? Jsi sám/a? Máš se rád? a proè?

11 Závìrem Jak už bylo o pár stránek døíve napsáno není úkolem tohoto vydání masakru moralizovat a ani patent na pravdu nemáme, jen se snažíme podnìcovat ètenáøe k tomu, aby si kladly otázky. Doufáme, že se nám to podaøilo. Jestli máte jakoukoli pøipomínku, dotaz komentáø napište ji prosím na naši adresu, budeme jen rádi. Stále platí to, že nám mùžete zasílat vaše texty, obrázky atp.. Chtìli bychom, aby Masakr vznikal za vaší úèasti. Také se stále více rozšiøuje poèet ètenáøù, kteøí si nechávají posílat masakr v elektronické podobì-to nás velmi tìší-šetøíme lesy-díky. Pøíjemnì prožitý mìsíc, hezké jarní prázdniny vám pøejí autoøi tohoto èísla: Petr Goth, Josef-mol- Novotný, Mrazík a Pavel Kohout. Téma pøíštího masakru: Láska PS: Pokud se vám Masakr líbí, nenechte si to pro sebe, doporuète ho známým-díky.

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

VLIV MÉDIÍ sborník pøíspìvkù

VLIV MÉDIÍ sborník pøíspìvkù 2. konference Človìk a média VLIV MÉDIÍ sborník pøíspìvkù Centrum Mariapoli, Praha - Vinoø 26. 4. 2003 STRANA 1 OBSAH Média jsme my, aneb od informací k in-formaci, Alexandra Ma k o vièk o vá...3 Násilí

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno

Více

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí. Oslava adventu v opraveném parku. Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí. Oslava adventu v opraveném parku. Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz prosinec 008 vánoèní strom. Jeho rozsvícení umožni- lo zavedení elektrického proudu do par- ku. Jedna z rozvodných skøíòek je urèená pøímo pro vysoký jehliènan. Další jsou u podia a nebo fungují pro potøeby

Více

èasopis tøineckého gymnázia 1. èíslo (záøí 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè

èasopis tøineckého gymnázia 1. èíslo (záøí 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 1. èíslo (záøí 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè Internet na tøineckém gymnáziu novì Tyto prázdniny se do uèebny, studovny a kabinetù

Více

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe.

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe. MMORPG NOVÉ POJETÍÍ HER NEBO DROGA? HEADGEARS KAMIIÓN NOVÝCH MÓDNÍÍCH DOPLŇKŮ PRÁVĚ DORAZIIL DO MIIDGARDU 2 ND SUMMER FEST REKAPIITULACE ZLOMENÁ PODKOVA ÚVOD KOMIIKSOVÉHO PŘÍÍBĚHU MEMENTO OF SUMMER VÝBĚR

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 6. èíslo (únor 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 5. leden studentem shozena

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor

Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 5. èíslo/bøezen 1999 cena: 2,- Kè Upozornìní Už se to blíží, už za mìsíc tu bude Apríl. Nenechte si ujít mimoøádné aprílové èíslo

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

Sliby se maj< plnit...

Sliby se maj< plnit... ... nejen o Vánocích. Já to vím a snažím se. Když jsem své dceøi k osmnáctinám slíbila výlet do Paøíže, myslela jsem to vážnì a jen osudovì nepøíznivé podmínky posunuly náš èistì dámský výlet o dva roky.

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ..0/../0.008 Tak už jsme dospìlí aneb Jak se postavit na vlastní nohy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ 52. LOUTKÁØSKÉ CHRUDIMI 2003......... èíslo 6 Svátek má: Cyril a Metodìj Díky jejich pøíchodu držíme státní svátek 5. èervence 2003 Pranostika na tento den: Mušle, kterou se rozhánìjí

Více

kvízy Š K O L N Í vánoční literatura LUPENY Vá noc e v c izině tip y n a d á r k y an k e ty št ě dr ove če r ní ve če ř e n a š i m a z l í č c i vý l e t d o A n g l i e r e c e p t y H y b á s n i čk

Více

/ KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ /

/ KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ / / KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ / / ÚVAHY-J.MATOUŠEK, V.DVOØÁK / SPISOVNÁ ØEÈ TOHOTO KONCA / / STAVÌNÍ Z HLÍNY / ASTOLOGIE-M.KONÈITÍKOVÁ

Více

Plz. Roèník XIII / 2014

Plz. Roèník XIII / 2014 Plz Plzeòský literární život Knihovn a mìsta Plzn ì / Pro libris / Ason-klub Støedisk o západoèes kých spisovatelù Kruh pøátel knižní kultury Roèník XIII / 2014 Èíslo 10 10 OBSAH 1 EDITORIAL POEZIE 2 Karel

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013 www.petrvald.info Petøvaldské NOVINY INFORMACE PRO OBÈANY ROK 2012 ÈÍSLO 12 TERMÍN UZÁVÌRKY Petøvaldských novin è. 1 je 9. ledna 2013 Z OBSAHU: slovo starostky zápis do 1. tøíd SKS informuje koncert v

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

silvestr 2005 chrustenice 2006

silvestr 2005 chrustenice 2006 silvestr 2005 chrustenice 2006 5 nejlepších: Japonsko masters (9,67) Austrálie mixed (9,50) 5 nejhorších: Japonsko ženy (6,82) Kanada mixed (6,90) Japonsko ročenka 2006 v tomto čísle naleznete: konec sezóny

Více

www.portyr.cz redakce@portyr.cz

www.portyr.cz redakce@portyr.cz Motto na tento mìsíc: Léto v notách na jihu Hanka Hosnedlová strana 10 Souèasná podoba kapely ve složení Jaroslav Marian umìlecký vedoucí, zpìv, šestistrunná kytara; Pavla Marianová zpìv, zobcové flétny;

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více