Interpretace životní situace romských dětí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interpretace životní situace romských dětí"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra Sociální politiky a sociální práce Interpretace životní situace romských dětí Interpretace odborníků týkající se životní situace spojené se zvládáním výchovně vzdělávacího procesu romských dětí žijících v sociálně vyloučených lokalitách Magisterská diplomová práce Bc. Martina Jeřábková

2 Brno 2014

3 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Interpretace ţivotní situace romských dětí Interpretace odborníkŧ týkající se ţivotní situace spojené se zvládáním výchovně vzdělávacího procesu romských dětí ţijících v sociálně vyloučených lokalitách Diplomová práce Vedoucí diplomové práce PhDr. Imrich Vašečka Ph.D. Student Bc. Martina Jeřábková

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma: Interpretace ţivotní situace romských dětí vypracovala samostatně. Veškeré zdroje informací, které jsem v práci pouţila, jsou uvedeny v seznamu pouţitých pramenŧ a literatury. Ve Vraclavi dne Bc. Martina Jeřábková

5 Poděkování Na tomto místě bych velice ráda poděkovala vedoucímu diplomové práce PhDr. Imrichu Vašečkovi Ph.D. za jeho pomoc, cenné rady, ochotu a trpělivost při tvorbě této práce. Dále děkuji všem respondentŧm za čas a ochotu ke spolupráci, především Mgr. Petře Podmajerské a Mgr. Markétě Březinové. Děkuji

6 OBSAH Čestné prohlášení... 1 Poděkování... 2 Úvod... 6 Teoretická část Interpretace Výchovně vzdělávací proces Podmínky výchovně vzdělávacího procesu Podmíněnost výchovně vzdělávacího procesu Shrnutí Životní situace Reflexivní životní zvládání Shrnutí Životní situace romského dítěte Rodinné prostředí Romská rodina a její výchova Sociální vyloučení Školní prostředí Kultura školy Klima školy Pedagog Kolektiv třídy Funkce školy Romské dítě při nástupu do školy Předškolní vzdělávání Shrnutí problematiky výchovně vzdělávacího procesu romských dětí Metodologická část Metodologie výzkumu Cíle diplomové práce Symbolický cíl Aplikační cíl Poznávací cíl Základní výzkumná otázka (ZVO):... 50

7 Dílčí výzkumné otázky (DVO): Operacionalizace dat Výzkumná strategie Technika sběru dat Konstrukce vzorku Realizace postupu sběru a zpracování dat Etický kontext výzkumu Analytická část Analýza a interpretace výzkumu Jak pedagogové interpretují vliv rodinného prostředí na výchovně vzdělávací proces? Životní podmínky dítěte v rodině Výchova v rodině Přístup rodičů ke škole a jejím požadavkům Předpoklady dítěte zvládat výchovně vzdělávací proces Jak sociální pracovníci interpretují vliv rodinného prostředí na výchovně vzdělávací proces? Životní podmínky dítěte v rodině Výchova v rodině Přístup rodičů ke škole a jejím požadavkům Předpoklady dítěte zvládat výchovně vzdělávací proces Jak pedagogové interpretují vliv prostředí školy na výchovně vzdělávací proces? Klima školy Kolektiv školní třídy Osobnost pedagoga Požadavky školy Jak sociální pracovníci interpretují vliv prostředí školy na výchovně vzdělávací proces? Kultura školy Požadavky školy Sociální pracovník Závěr Doporučení Použitá literatura

8 Odborné publikace Odborné články a stati Internetové zdroje Anotace Annotation Jmenný rejstřík Věcný rejstřík Přílohy Stať

9 Úvod Téma diplomové práce poukazuje na obtíţné zvládání výchovně vzdělávacího procesu romskými dětmi pocházejícími ze sociálně vyloučených lokalit. Předmětem zájmu jsou tak pouze ti Romové, kteří se ocitli v situaci sociálního vyloučení a ţijí v urbanistických prostorech, které lze souhrnně nazývat sociálně vyloučené lokality. Práce se zajímá o interpretace osob pracujících s těmito dětmi. Ţivot kaţdého jedince se odehrává v konkrétní společnosti - sociálním prostoru. Ten lze definovat ve smyslu obklopení člověka materiálním a duchovním prostředím. (Řezáč, 1998, s. 20) Dítěti školního věku se tak otevírá široký sociální prostor, v kterém svoji roli sehrává škola a sociálně kulturní zázemí dítěte zprostředkované především rodinou a nejbliţším okolím. V našem případě sociálně vyloučenou lokalitou. Přičemţ školní úspěchy romských dětí z těchto lokalit nebývají příliš velké. (Šotolová, 2008) To potvrzuje i Koncepce včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v oblasti vzdělávání (2009), která hovoří o tom, ţe děti ţijící v trvale znevýhodňujícím prostředí nedosahují naplnění svého vzdělávacího potenciálu. Vzdělání je přitom jedním z hlavních faktorŧ sociálně-ekonomické nerovnosti obyvatel těchto lokalit. (Bartoňová, 2010) Sociální vyloučení se tak stává transgenerační a situace dítěte se mŧţe jevit bezvýchodná. V takové situaci je dŧleţitá pomoc zvenčí zprostředkovaná pomáhajícími profesionály, kteří mají moţnost s dítětem pracovat a představovat pro něho motivaci k získání vzdělání jakoţto předpokladu odstraňování romské marginalizace. (Šotolová, 2008) K tomuto procesu mŧţe napomoci zvýšení míry koordinace činností jednotlivých institucí, které o děti pečují (sociálně-právní ochrana dítěte, poskytovatelé sociálních sluţeb, zdravotnická zařízení, pedagogickopsychologické poradenství, terénní sociální pracovníci, zdravotně sociální pracovníci, vzdělávací instituce, apod.) s cílem zabezpečit jejich komplexní a synergické pŧsobení. (Koncepce, 2009) Mezi odborníky, kteří s dětmi v této problematice běţně pracují, jsou řazeni pedagogové, pracovníci sociálně-právní ochrany dítěte, sociální pracovníci sluţeb poskytující péči/pomoc o cílovou skupinu, terénní pracovníci, kteří mají moţnost práce s dítětem, rodinou a celou komunitou v jejím přirozeném prostředí. 6

10 Moderní pojetí výchovy a vzdělávání ve školních institucích vyplývající z rámcového vzdělávacího plánu základních škol 1 se snaţí o inkluzi a všestrannou harmonii rozvoje kaţdého jedince. K tomu přispívá počáteční diagnostika potřeb a moţností dítěte. Zaloţená na komplexním posouzení, díky kterému mŧţe výchovně vzdělávací proces směřovat k plnému rozvoji a moţnému budoucímu zlepšení stávajících ţivotních podmínek romských dětí ţijících v sociálně vyloučených lokalitách. Předpokladem vhodnosti přístupu a spolupráce institucí je poznání ţivotní situace dítěte. Hlavním zájmem práce se tak stává základní výzkumná otázka: Jak odborníci (pedagogové a sociální pracovníci) interpretují ţivotní situaci romských dětí ţijících v sociálně vyloučených lokalitách při zvládání výchovně vzdělávacího procesu? Předkládaná práce je rozdělena do tří částí (konceptualizace, metodologie a interpretace výzkumu). První část se věnuje stručnému definování teoretických pojmŧ výchovně vzdělávací proces a ţivotní situace. Na základě výchozích definic, je charakterizována ţivotní situace dítěte ve vztahu ke školnímu výchovně vzdělávacímu procesu. Metodologická část popisuje výběr výzkumné strategie, výzkumné metody a operaionalizaci. V empirické části dochází k interpretaci výzkumu. Výsledky nabízí souhrn zkušeností pedagogŧ a sociálních pracovníkŧ, míru spolupráce mezi institucemi, výklad problematiky romského vzdělávání a návrhy na moţná řešení. Závěry výzkumu reflektují doporučení k řešení pojednávaného problému. 1 RVP - Rámcový vzdělávací plán pro základní školy v příloze č. 1. 7

11 Teoretická část 1 Interpretace Práce primárně neposuzuje ţivotní zvládání dětí, děje se tomu aţ sekundárně na základně zprostředkovaných interpretací odborníkŧ. Před započetím analytické části práce je tedy nutné vyjasnit stěţejní pojmy jako je výchovně vzdělávací proces, ţivotní situace, ale především je nezbytné předloţit vnímání pojmu interpretace, jako výchozího pojetí analytické části. Interpretaci lze charakterizovat jako: Více či méně sloţitou, abstraktní, obsaţnou, určitou, neboť samotný termín interpretace je vágní a víceznačný. Slovy autora: interpretace se špatně interpretuje. (Herméren, 1983, In: Niederle, 2002, s. 184) Termín interpretace pochází z latinského slovesa interpretari, coţ znamená rozumět, vykládat, vysvětlovat. (Šenková, 1996, s. 64) Pojem interpretace je moţné uţít jak pro označení poznávací a vysvětlovací procedury, tak i k označení samotného výsledku výkladu, interpretačního závěru. V prvním kontextu je pojem uţíván především v rámci interpretativní sociologie pro označení toho, jak aktér, účastník sociálního ţivota rozumí tomu, co dělají jiní lidé, co jiní lidé vytvořili a všemu ostatnímu, co jej obklopuje, s čím přichází do styku a má tedy pro něj nějakou dŧleţitost, zejména určité specifické uspořádání lidí, věcí a symbolŧ v konkrétním prostoru a čase, jakoţ i pro označení zpŧsobŧ, jimiţ aktér tohoto porozumění sociálnímu světu dosahuje. Druhý kontext je označením významŧ přikládaných elementŧm nějaké teorie nebo datŧm získaným empirickým výzkumem. (Linhart, 1996) Díky tomu je interpretace i základním pojmem metodologie humanitních a společenských věd. Stala se tak nástrojem zpracování jejich dat a poznatkŧ. Dŧvodem je kvalitativní charakter výkladu, který popisuje jevy, přesněji a adekvátněji neţ kvantifikující metody. Jak uvádí (Černík, Viceník, 2005, s. 7): Specifickým předmětem humanitních věd je lidské konání (jeho motivy, záměry a cíle), které je podmíněné povahou lidských sociálních systémů a jejich artefaktů; jejich klíčovou metodou je humanitní interpretace. 8

12 Pod pojmem humanitní interpretace lze sledovat hledání odpovědi na následující otázky: Proč osoba X zamýšlela (respektive učinila) to a to? nebo Proč osoba X dala výtvoru své činnosti takové a takové vlastnosti? Hledání významu v jeho nejširším kontextu a snaha porozumět mu, se tak stává cílem interpretace většiny společenských a humanitních věd. (Černík, Viceník, 2005, s. 155) Tyto významy jsou sociálně podmíněné. Odráţejí očekávání jedince vycházející z prostředí, v němţ se socializuje. Interpretace vedle nalezení svého místa v metodologii se stala jiţ dříve objektem zájmu řady vědních oborŧ, který její metodologickou aspiraci předurčil. Za jeden z významných oborŧ věnující se pojmu interpretace lze povaţovat sociologii. Především pak jiţ zmíněnou interpretativní sociologii. Ta netvoří jednotnou školu. Mezi příklady pro nás zajímavých směrŧ, které interpretativní sociologii obohacují lze uţít fenomenologickou sociologii a symbolický interakcionismus. Fenomenologická sociologie, zkoumá svět kaţdodennosti, svět běţných aktivit lidí, které zpravidla ani nenapadne tázat se po tom, je-li svět skutečně takový, za jaký ho povaţují. Fenomenologická sociologie vnímá zásadní odlišnost poznávání přírodního světa od světa lidí. Tento směr zajímá jak tento zároveň neproblematický a zároveň vysoce strukturovaný svět vzniká a čím je ve vědomí lidí udrţován. (Keller, 2005) Symbolický interakcionismus se zabývá významy, které lidské bytosti přikládají všemu v jejich okolí. Tyto významy nejsou vlastností samotných věcí, jsou produktem sociální interakce probíhající mezi členy společnosti. V prŧběhu nových interakcí mohou být pozměňovány a redefinovány. (Keller, 2005) Jinými slovy, svět, který nás obklopuje, je závislý na našem přístupu k němu. Lidé jsou aktivní bytosti, které při svých setkáváních navzájem vyjednávají podobu reality. Lidský svět je v tomto smyslu výtvorem těch, kdo v něm ţijí. Jedinci se tak stávají aktivními v interakcích se svým ţivotním prostředím. Při snaze o poznání je následně dŧleţití vnímat tyto interakce a jejich významy. Jedině tak je moţné reflexivně posoudit ţivotní situaci jedince. Přes tyto pojmy se dostáváme k jádru tématu naší práce. Ta se věnuje interpretacím vlastního posouzení ţivotní situace romských dětí. Specificky v rámci výchovně vzdělávacího procesu. Toto posouzení je zprostředkované pomáhajícím profesionály, kteří se při své práci s touto problematikou setkávají. 9

13 Při posouzení ţivotní situace není výsledkem práce shromáţdění dat o ţivotě klienta, ale interpretace těchto dat směřující k odhalení souvislostí spojených s reflexí ţivotního zvládání daného klienta. (Navrátil, 2009) To co v práci nazýváme daty, jsou ve skutečnosti vlastní interpretace interpretací jiných lidí, (Geertz, 2000, s. 19) v kterých mohou být promítnuty znalosti, postoje, předpoklady daných informátorŧ. Pro moţná zkreslení je nutné hovořit o nezbytnosti reflexe, kterou se rozumí: Promýšlení, přehodnocování informací, myšlenek, pocitů i celkového porozumění, které se utvořilo během procesu posouzení. (Navrátil, Janebová, 2010, s. 20) Reflexe tak představuje uţitečnou cestu kontroly předpokladů a okolností, s nimiţ sociální pracovník operuje v rámci své práce s klienty. (Navrátil, Janebová, 2010, s. 24) Interpretace našich odborníkŧ k danému tématu nesou podstatnou informaci o významech, které vnímají a na které reagují během své práce. Ty napomáhají posouzení ţivotní situace a tak vedou k odhalení toho, co pomáhá, co brání, ale především co je moţné změnit nebo učinit při výchovně vzdělávacím procesu romských dětí ze sociálně vyloučených lokalit. Takové analýze musí však předcházet následné vymezení základních pojmŧ. 10

14 2 Výchovně vzdělávací proces V práci věnujeme pozornost charakteristice ţivotní situace romských dětí ţijících v sociálně vyloučených lokalitách, které navštěvují základní školy a tak na ně pŧsobí výchovně vzdělávaní proces. Cílem kapitoly je určit činitele a výchozí faktory, jenţ během popisovaného procesu mají vliv na ţivotní zvládání těchto dětí. Výchovně vzdělávací proces je třeba chápat jako sloţitý sociální proces podmíněný mnoha faktory, které se v něm uplatňují a které určují jeho prŧběh a výsledek. Nejedná se o pouhé předávání znalostí a dovedností. (Čadílek, Loveček, 2005) Lze jej charakterizovat následovně: Výchovně vzdělávací proces lze charakterizovat jako záměrné, cílevědomé, soustavné a racionální řízení učebních aktivit ţáků, směřující k dosaţení stanovených výchovně - vzdělávacích cílů, tj. k osvojení soustavy vědomostí a dovedností, k rozvoji duševních a tělesných schopností a utváření osobnosti ţáka. (Nelešovská, Spáčilová, 1995, s. 34) K procesu dochází především ve výchovných institucích, tedy školách, mimoškolních institucích, ale samozřejmě také v rodině. (Vorlíček, 2000) Celý proces vychází ze základních pedagogických kategorií výchovy a vzdělávání. Definování obou pojmŧ bývá sloţité, samotní odborníci a autoři odborné pedagogické literatury se v jejich vymezení neshodují. Diskurs vzniká především na úrovni určení hierarchie obou pojmŧ. První ze základních kategorií je výchova. V obecné definici jí lze rozumět: Proces záměrného a soustavného formování osobnosti člověka. (Dohnalová, Malina, 2006) Smysl výchovy pak směřuje k pomoci vychovávanému získat základní vlastnosti, které ho uschopní k samostatnému a sociálně odpovědnému ţivotu. Které vlastnosti to jsou, závisí na povaze jedince, ale téţ na kultuře, v níţ ţije. Kaţdá kultura se sestává z určitého řádu a podmínek, jimiţ je jedinec obklopen, a kterým se podřizuje. (Jŧva, 1995) Kulturní podmínky a s nimi spojené společenské poţadavky je třeba vnímat za podstatné determinanty sledovaného procesu. Pŧsobení kultury mŧţe procesu napomáhat, ale taktéţ zabraňovat. Prvotní kulturní prostředí je pro dítě to, ve kterém vyrŧstá, v našem případě je to rodinné prostředí ovlivněné sociálním vyloučením. Druhým základním prostředím je pak škola a její kultura. Základní předpoklad 11

15 následného zvládání výchovně vzdělávacího procesu je podpora, spolupráce a doplňování obou prostředí. Formulaci základních poţadavkŧ na výchovu v demokratické společnosti předkládá příkladem Všeobecná deklarace lidských práv (1948). Tato výchova: Má směřovat k plnému rozvoji lidské osobnosti a k posílení úcty k lidským právům a základním svobodám. Má napomáhat k vzájemnému porozumění, snášenlivosti a přátelství mezi všemi národy a skupinami rasovými i náboţenskými,.. (Jŧva, 1995, s. 26) Předloţené poţadavky jsou blízké obecným cílŧm výchovy. Ke kterým se konkrétněji vyjadřují King a Schneider. Autoři mezi cíle výchovy řadí: Získávání znalostí, uspořádání myšlení a rozvoj kritického posuzování, učení, jak překonávat neţádoucí impulsy a destruktivní chování, stálé probouzení tvořivosti a představivosti, osvojování odpovídající role v ţivotě společnosti umění komunikace s ostatními, pomoc při adaptaci a příprava na přijímání změn, umoţnit kaţdému získání souhrnného pohledu na svět, výchova k pohotovosti při řešení problémů. (Vorlíček, 2000, s. 54) Cíle výchovy jako je učení, získávání znalostí, uspořádání myšlení se začínají přibliţovat a prolínat s cíli a samotným pojmem vzdělávání. Jenţ představuje druhou základní kategorii námi sledovaného procesu. Vzděláváním se v nejširším významu rozumí: Proces záměrného formování člověka, kdy dochází k rozvoji jeho schopností. (Vorlíček, 2000, s. 21) V tomto pojetí se definování pojmu mŧţe blíţit samotné výchově. Apel je zde však kladen na rozvoj schopností, zatímco u výchovy se jednalo spíše o vlastnosti a orientaci se ve společnosti. Dle Sychrové (1969) je vzdělávání nadřazeno výchově, protoţe zahrnuje: Všechny činnosti, jimiţ je člověk formován, jako je vyučování, učení a výchova. (Sychrová, 1969, s. 50) Vzdělávání je podle autorky náročnější proces neţ výchova. Je to proces všestranné humanizace člověka, je to přetváření a zdokonalování všech jeho schopností, zatímco výchova vštěpuje především základní návyky, určitou citovou orientaci a je činností podstatně jednodušší. (Sychrová, 1969, s. 136) Naopak Jŧva (1995) vnímá hierarchii pojmŧ obráceně. Výchovou označuje veškerou činnost konanou se záměrem změnit osobnost ţáka v souladu se sledovanými cíli. Její součástí je regulace poznávací činnosti ţáka tedy vzdělávání, které vede k osvojování poznatkŧ, dovedností a návykŧ a jeho výsledkem je vzdělání. Vztah výchovy a vzdělávání lze následně zakreslit takto: 12

16 Schéma č. 1 - Vztah výchovy a vzdělávání (Jŧva, 1995, s. 22) Výchova v širokém smyslu Vzdělávání Výchova v uţším smyslu Vědomosti Představy Postoje ke skutečnosti Pojmy Názvy Potřeby a zájmy Dovednosti a návyky Motorické intelektuální Chování Schopnosti Motorické Intelektuální Z tohoto pojetí vztahu výchovy a vzdělávání čerpá i předkládaná práce. Výchozím předpokladem je systém výchovy v širokém významu, ke kterému se stejnou měrou pro výchovně vzdělávací proces řadí jak vzdělávání, tak výchova v uţším významu, protoţe výchovně vzdělávací proces nehledá hierarchii mezi pojmy. Celý proces je následně systémem mnoţiny prvkŧ, které na sebe vzájemně pŧsobí. Funkčnost systému se opírá o určitou uspořádanost prvkŧ, vztahŧ a vazeb. 13

17 Kaţdý systém tvoří zvláštní jednotu s okolím. Prvky systému jsou především učitelé, ţáci a rodina. Vztahy mezi jednotlivými prvky podstatně pŧsobí na celý prŧběh výchovně vzdělávacího procesu. (Vorlíček, 2000) Coţ jak bylo řečeno víše v textu, je jedním ze základních předpokladŧ a nutnou podmínkou úspěchu celého procesu. Je dŧleţité tuto schodu či naopak neshodu sledovat a mít ji v paměti. 2.1 Podmínky výchovně vzdělávacího procesu Celý proces ovlivňuje mnoţství okolností označovaných jako podmínky výchovy. Představují komplex jevŧ a skutečností, které probíhají uvnitř i vně vychovávaného jedince a mají na jeho výchovu větší či menší vliv. (Pospíšil, Vlčková, 2006) Neznalost podmínek výchovy mŧţe vyvolat chyby při stanovení výchovných cílŧ a prostředkŧ k jejich dosaţení. Podmínkami jsou myšleny determinanty procesu výchovy, vzdělávání, vedení a kultivace lidí. Jsou nesčetné, mimořádně diferenciované i vzájemně propojené. Představují mnohostranný komplex výchovných i mimo-výchovných jevŧ, existujících uvnitř osobnosti i mimo ni. (Pospíšil, Vlčková, 2006) Přehledné a běţně pouţívané je dělení podmínek na vnější a vnitřní. (Pospíšil, Vlčková, 2006, Svobodová, Šmahelová, 2007) A. Vnější podmínky Vnějšími podmínkami výchovy v širokém smyslu se rozumí sociální i materiální prostředí, okolnosti, za nichţ výchova a vzdělávání probíhají, kultura a společenská etika, mezilidské vztahy, osobnosti a kvalita jejich vlivu, dosaţená úroveň ţivota vychovatelŧ i vychovávaných. Patří sem i přírodní prostředí, ţivotní prostředí vychovatelŧ i vychovávaných, faktory politické, ekonomické, vědecké, kulturní, duchovní, historické, zdravotní i demografické (populační). Omezíme-li své úvahy na prostředí školy, pak mezi vnější podmínky patří: pravidla spojená s klimatem školy, jejím kurikulem a vybavením, třída ţákŧ, kterou chápeme jako sociální skupinu, sloţenou z individualit, vyučující se všemi jejich odbornými předpoklady, řízením výchovně vzdělávacího procesu, učivem a vlastnostmi. 14

18 Jednou ze základních vnějších podmínek je prostředí, jakoţto základní činitel fylogeneze i ontogeneze člověka. Vliv prostředí jako podmínky výchovy je z hlediska pedagogických záměrŧ ţivelný mŧţe být pozitivní, neutrální i negativní. Ţivotní prostředí člověka je do značné míry téţ výsledkem i cílem lidského bytí. Zároveň je to nejsledovanější podmínkou naší práce. V rámci ţivotního prostředí budeme sledovat rodinu a školu, ve škole nás bude z vnějších podmínek zajímat v širokém smyslu kultura školy úţeji chápána jako klima, pedagogové v ní a spoluţáci romských dětí. B. Vnitřní podmínky Vnitřní podmínky jsou především vrozené a jsou představovány vlohami a dispozicemi člověka, tedy zdravotním stavem a fyzickými i psychickými předpoklady jedince. Jsou to jeho potřeby, dále volní, charakterové, intelektové a poznávací vlastnosti, celá struktura psychiky jedince, zájmové zaměření a hodnotová orientace. (Pospíšil, Vlčková, 2006) Vnitřní podmínky lze opětovně sledovat jako determinanty vycházející z rodinného prostředí. Pokud dítě vyrŧstá v biologické rodině, dochází u něho ke genetickému přenosu vrozených vloh a dispozic, které jsou dále vlivem dalších okolností formulovány a rozvíjeny. Vnitřní i vnější podmínky jsou předpoklady, které určují samotný výchovně vzdělávací proces. Pokud si jednotlivé podmínky bez ohledu na jejich dělení shrneme, získáme dŧleţité ukazatele a podklady pro náš další zájem. Mezi základní řadím prostředí, to je buď rodinné, ovlivňující vnitřní i vnější stránku jedince, tak školní, u kterého nás nejvíce zajímá vliv celkové kultury školy, kde jako dominantní aktéři pŧsobí na dítě pedagogové a spoluţáci. 2.2 Podmíněnost výchovně vzdělávacího procesu Výchovně vzdělávací činnost je podmíněna celým komplexem biologických, psychologických a sociologických zákonitostí individuálního i skupinového vývoje jedincŧ. (Balvín, 2000) Jinými slovy je osobnostní profil kaţdého jedince v kterémkoliv okamţiku jeho ţivota sloţitou výslednicí vlivŧ dědičnosti, prostředí a výchovy. Jednotlivé vlivy se vzájemně integrují a dávají tak vzniknout: Jedinečným 15

19 rysům osobnosti projevujícím se v jejím přístupu ke skutečnosti, v jejích potřebách a zájmech i v jejím sociálním chování. (Jŧva, 1995, s. 27) Schéma č. 2 - Činitelé rozvoje jedince (Jŧva, 1995, s. 27) Výchova Dědičnost R Rozvoj jedince Prostředí Primárním determinantem rozvoje jedince je biologická podmíněnost daná genetickou výbavou organismu. V prŧběhu ţivota nabývá na vlivu prostředí a výchova. Prostředí modifikuje, akceleruje, ale i retarduje vývojový proces. (Jŧva, 1995) Vztah jedince a prostředí je vztahem vzájemného pŧsobení, při kterém prostředí formuje jedince, ten pak své prostředí postupně poznává a mění. Sám se opět proměňuje vlivem tohoto nového lidskými zásahy změněného prostředí. Výchova záměrně pŧsobí na rozvoj a utváří osobnost ve shodě se svými potřebami a ideály. Mŧţeme ji dělit na: Intencionální, tedy přímé působení vychovatele nebo funkcionální (nepřímou), kdy dochází k ovlivňování osobnosti především prostředím Při funkcionální výchově se prostředí někdy navzdory snahám vychovatele stává aktivním a účinným výchovným činitelem. (Jŧva, 1995, s ) 16

20 Lidé se díky celé řadě vlivŧ a faktorŧ od sebe odlišují jak svými fyzickými předpoklady, tak svou psychikou. (Vorlíček, 2000) Rozdíly lze pak spatřovat i mezi ţáky. Biologicky dané předpoklady se mohou, ale za určitých podmínek nemusejí rozvinout. Je úkolem učitele, aby zjistil pozitivní i negativní prvky osobnosti ţáka (např. jeho schopnosti a nadání, ale také případné defekty) a s ohledem na tyto okolnosti ve vztahu k ţákovi přistupoval. Podle Blooma, na jehoţ myšlenky v české pedagogické literatuře upozornil Prŧcha, kterého cituje (Vorlíček, 2000) mŧţe výchova přispět ke zmírnění méně příznivých studijních předpokladŧ ţákŧ. Z hlediska tématu, je významná autorova teorie Mastery learning, jejíţ označení lze přeloţit jako učení směřující k zvládnutí. Podle autora není opodstatněné stanovisko, ţe existují dobří ţáci s vyhovujícím prospěchem a špatní ţáci s nízkou školní úspěšností. Existují pouze ţáci, kteří se učí rychleji, a ţáci kteří vyţadují více času na učební úkoly. Převáţná většina ţákŧ mŧţe v prŧběhu školních edukačních procesŧ získávat velmi podobné výsledky, ovšem za předpokladu, ţe učení probíhá ve vhodných podmínkách. Podle zjištění UNESCO tvoří největší skupinu studijně neúspěšných ţákŧ mladí lidé ze znevýhodněných sociálních vrstev. Daná neúspěšnost má morální, lidské a společenské dŧsledky pro dané jedince, často vede k nějaké formě jejich sociálního vyloučení, jeţ poznamenává své oběti v celém jejich dospělém ţivotě. (Vorlíček, 2000) Děti ze znevýhodněných sociálních vrstev je třeba učinit méně společensky zranitelnými. Na všech školách by měla být zaváděna vyrovnávací opatření. Měli bychom hledat pruţnější cesty pro výuku a výchovu dětí, které jsou méně přizpŧsobeny systému školního ţivota, ale které často prokazují své schopnosti v jiných aktivitách. 2.3 Shrnutí Výchovně vzdělávací proces nehledá hierarchii mezi pojmem výchova a vzdělávání, ale poukazuje na dŧleţitost zastoupení obou prvkŧ v celkovém systému směřujícímu k rozvoji jedince. Jako kaţdý systém tvoří i výchovně vzdělávací proces zvláštní jednotu s okolím, které je především v našem pojetí práce charakterizované školou a rodinou. Obě dvě by tak měly plnit funkci výchovnou i vzdělávací. Člověk je velmi podstatně ovlivňován prostředím, v němţ vyrŧstá. Struktura rodiny, vzdělanostní úroveň rodičŧ, popřípadě prarodičŧ, sociální situace osob, s nimiţ 17

21 ţák komunikuje a na nichţ je více nebo méně závislý dávají pozitivní nebo méně pozitivní podněty pro jeho vývoj. (Vorlíček, 2000) Činitelé popisovaného systému jsou především učitelé, ţáci a rodina. Vztahy mezi jednotlivými činiteli, shoda při stanovení poţadavkŧ, plnění očekávání a dosahování cílŧ, podstatně pŧsobí na celý prŧběh procesu. Celý proces ovlivňuje komplex podmínek, které je třeba při reflexi ţivotní situace dítěte poznat. Za základní podmínku lze povaţovat prostředí. Primární výchovně vzdělávací stimuly získává dítě v rodině. V pozdějším věku se o jeho další rozvoj snaţí škola. Podmínky tohoto prostředí lze shrnout pojmem kultura školy, v níţ aktivní úlohu hrají především pedagogové a spoluţáci tvořící kolektiv třídy. Předešlý text také naznačil, ţe děti, jimiţ se dále práce zabývá, mohou v základě svého sociálního znevýhodnění dosahovat horších studijních výsledkŧ, které se mohou negativně odráţet v prŧběhu jejich dalšího ţivota. Sociální znevýhodnění vedoucí k sociálnímu vyloučení, tak ovlivňuje základní podmínky výchovně vzdělávacího procesu. Přičemţ pozitivní vliv na výsledky celého procesu má vhodnost a koherence základních podmínek určených rodinou a školou. Tato dvě prostředí spojená s poţadavky a očekáváními ovlivňují tak celkovou ţivotní situaci dítěte. 18

22 3 Ţivotní situace Pojem ţivotní situace byl jiţ několikrát uţit v první kapitole. Před samotnou charakteristikou ţivotní situace romských dětí pocházejících z rodin ţijících v sociálně vyloučených lokalitách je třeba pojem teoreticky definovat. Ţivotní situaci lze charakterizovat jako koncept, který reprezentuje unikátní komplex okolností a faktorŧ, jejichţ znalost přispívá k vhodnosti reakce a podpory klienta při jeho úsilí o zvládání ţivota a jeho obtíţné ţivotní situace. (Musil, 2004) Navrátil (2009) poukazuje na Petrouska s tím, ţe prvotní raně moderní pojetí konceptu ţivotní situace nacházelo inspiraci v sociologickém objektivismu. Jehoţ hlavní myšlenkou je předpoklad existence a váhy sociálních objektŧ, které jsou nezávislé na jednotlivcích. Společnost tak svými strukturami předchází jednotlivce a vzhledem k jednotlivci má dominantní roli. (Navrátil, 2009) Velký vliv na rozpracování ţivotní situace měla především Bartlettová (1970) ve své knize The common base of social work practise. Jako zásadní charakteristiku ţivotní situace poukázala na očekávání, které prostředí klade na jednotlivce. (Navrátil, 2003) Tato očekávání ovlivňuje řada faktorŧ, mezi které Bartlettová řadí: vlastnosti klienta, očekávání sociálního prostředí, podpora v sociálním prostředí a interakce mezi očekáváním sociálního prostředí a schopností klienta je zvládat. Těţištěm zájmu je zápas člověka o přeţití v jeho sociálním prostředí. (Musil, Šrajer, 2008) Autorka vycházela ze systémové teorie, jejímţ základem je vzájemná interakce systémŧ a subsystémŧ, které se obousměrně vzájemně ovlivňují. Pojem ţivotní situace rozpracovala Bartlettová na základě konceptu sociálního fungování. (Navrátil, 2000) Termín sociální fungování je chápán jako co nejoptimálnější výkon sociálních rolí člověka, či plnění očekávání spojených s těmito rolemi. Lze jej tedy chápat jako sociálně běţné či normální fungování člověka ve společnosti. (Musil, 2004) Slovník sociální práce (NASW) tento základní oborový termín vysvětluje šířeji. Sociální fungování je: Naplnění rolí člověka ve společnosti, ve vztahu k lidem v bezprostředním sociálním okolí i ve vztahu k sobě samému. Toto fungování zahrnuje uspokojování jak základních potřeb, tak těch, na kterých závisí jeho uplatnění ve společnosti. Lidské potřeby zahrnují tělesné aspekty (jídlo, přístřeší, bezpečí, zdravotní péči, ochranu, osobní naplnění (vzdělání, odpočinek, hodnoty, estetiku, náboţenství, dosaţení úspěchu), emocionální potřeby (pocit sounáleţitosti, vzájemná péče, 19

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita ţivota dětí ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce:

Více

Posouzení vzdělávacího systému střediska Samaritán v Charitě Olomouc

Posouzení vzdělávacího systému střediska Samaritán v Charitě Olomouc Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Posouzení vzdělávacího systému střediska Samaritán v Charitě Olomouc Bc. Radka Vojtková

Více

UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno. Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka

UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno. Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Ivana Poledňová,

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

VOLNÝ ČAS JAKO ANDRAGOGICKÁ KATEGORIE

VOLNÝ ČAS JAKO ANDRAGOGICKÁ KATEGORIE Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky VOLNÝ ČAS JAKO ANDRAGOGICKÁ KATEGORIE LEISURE TIME AS A CATEGORY OF AN ADULT EDUCATION Bakalářská diplomová práce Martina

Více

Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie. Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr.

Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie. Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr. Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr. Jitka Mannová Kurz metodika prevence č. 660 004 Školní rok 2009/2010 Prohlašuji,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Aktivizační metody na speciálních základních a středních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Aktivizační metody na speciálních základních a středních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Aktivizační metody na speciálních základních a středních školách Magisterská diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: PaedDr.

Více

MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ

MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Martina Hanusová, obor učitelství 1. stupně Vedoucí

Více

Prohlášení. Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a pouţila jen prameny uvedené v seznamu literatury.

Prohlášení. Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a pouţila jen prameny uvedené v seznamu literatury. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Profesní uplatnění sociálních pedagogů na trhu práce Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr Soják, Ph.D. Vypracovala:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIZERTAČNÍ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIZERTAČNÍ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIZERTAČNÍ PRÁCE Jitka Vítová 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií ROZVOJ MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV

Více

Ústav pedagogických věd. Pedagogika. Individuální a řízená činnost dětí s využitím dramatické výchovy a her v Montessori mateřské škole

Ústav pedagogických věd. Pedagogika. Individuální a řízená činnost dětí s využitím dramatické výchovy a her v Montessori mateřské škole Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Gabriela Oderská Individuální a řízená činnost dětí s využitím dramatické výchovy a her v Montessori mateřské škole Bakalářská

Více

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Magisterská diplomová práce Mgr. Martina Pětová

Více

Vzdělávání dětí předškolního věku pomocí pohybových her a jejich příprava na povinnou školní docházku

Vzdělávání dětí předškolního věku pomocí pohybových her a jejich příprava na povinnou školní docházku MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Vzdělávání dětí předškolního věku pomocí pohybových her a jejich příprava na povinnou školní docházku Diplomová práce Bc. Kateřina Snášilová

Více

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska The long-term

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská Diplomová práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Využití KBT v sociální práci s dětmi v rozvodovém řízení

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Využití KBT v sociální práci s dětmi v rozvodovém řízení CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Využití KBT v sociální práci s dětmi v rozvodovém řízení Petra Hrušková Vedoucí práce: PhDr. Denisa Pastuszaková, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlášení:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením Ing. Irena Konečná Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem práce je popis aktuálního stavu v oblasti výukových metod

Více

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky JANA NEČASOVÁ 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních

Více

ANALÝZA POTŘEB VE VYUČOVÁNÍ ODBORNÉHO ANGLICKÉHO JAZYKA

ANALÝZA POTŘEB VE VYUČOVÁNÍ ODBORNÉHO ANGLICKÉHO JAZYKA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PhDr. Jitka Hloušková ANALÝZA POTŘEB VE VYUČOVÁNÍ ODBORNÉHO ANGLICKÉHO JAZYKA Disertační práce Školitelka: Doc.

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA PEDAGOGIKY Metody dramatické výchovy na I. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. Vypracovala: Ludmila

Více

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta KATEDRA PEDAGOGIKY Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Filová, Ph.D. Vypracovala: Helena

Více

Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče

Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče Magisterská diplomová práce Bc. Magdaléna Kaňovská Vedoucí práce: PhDr. Kateřina

Více

VYBRANÉ KAPITOLY Z DIDAKTIKY LITERÁRNÍ VÝCHOVY

VYBRANÉ KAPITOLY Z DIDAKTIKY LITERÁRNÍ VÝCHOVY VYBRANÉ KAPITOLY Z DIDAKTIKY LITERÁRNÍ VÝCHOVY Jaroslav Vala OBSAH 1 Umělecká literatura a její recepce ve školním prostředí 4 1.1 Literární text a proces čtení 4 1.2 Metodické přístupy k literární výchově

Více

Analýza systému podpory rodin s dětmi

Analýza systému podpory rodin s dětmi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza systému podpory rodin s dětmi Diplomová práce Autor: Eva Švecová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc. Praha Duben,

Více

Kapitoly z obecné pedagogiky

Kapitoly z obecné pedagogiky Pedagogická fakulta Katedra primárního vzdělávání Kapitoly z obecné pedagogiky Renata Šikulová Zdeněk Kolář Obsah Vysvětlivky symbolů 4 Úvod 5 1. Pedagogika jako věda o výchově 7 Vývoj a vymezení pedagogiky

Více

Příprava ţáků základních škol na volbu povolání

Příprava ţáků základních škol na volbu povolání Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Příprava ţáků základních škol na volbu povolání RIGORÓZNÍ PRÁCE Vypracoval: Mgr. Petr Hlaďo Brno 2004 2 Prohlašuji, ţe jsem rigorózní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Diplomová práce Bc. Michal Malík Vyuţití sluţby Active Directory pro správu počítačové sítě ve škole Olomouc 2012

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Studijní opora Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Obsah 1 Sociální pedagogika jako vědní obor... 3 1.1 Vymezení

Více