Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Verze č. 1 volební období Zapsala Kateřina Zbořilová, DiS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Verze č. 1 volební období 2010-2014 Zapsala Kateřina Zbořilová, DiS."

Transkript

1 Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Zápis č. 13/2013 z 13. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), které se konalo dne od 18 hodin ve velké zasedací místnosti modřické radnice Přítomno: 13 zastupitelů (jmenovitě viz. prezenční listina, řádně se omluvila zastupitelka Kamila Šulová a zastupitelka Sylva přijde později) Starosta přivítal přítomné zastupitele a hosty a konstatoval, ţe jednání ZMM bylo řádně svoláno a vyhlášeno, ZMM v počtu 13 (zastupitelka Kamila Šulová se ze zasedání řádně omluvila, od zahájení nepřítomna zastupitelka Sylva ). Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, jednání ZMM je usnášeníschopné. Návrh starosty na ověřovatele a zapisovatelku: Ověřovatelé: Marie Havlátová, MUDr. Jaroslava Tomandlová Zapisovatelka: Kateřina Zbořilová, DiS. Hlasování o návrhu starosty: 13 pro Návrh byl přijat. V pozvánce jste obdrţeli návrh programu dnešního jednání ZMM: Úvod 1) Zpráva starosty o činnosti úřadu 2) Kontrola uloţených úkolů 3) Projednání majetkových transakcí 4) Stanovení nájemného PBDS 5) Zřízení organizační sloţky PBDS 6) Projednání hospodaření města v roce Zpráva o hospodaření města v období 1 7/ Rozpočtové opatření platů č. 1/ Rozpočtové opatření č. 3/2013 7) Nástin rozpočtu na rok ) Zprávy z činností výborů 8.1 Zpráva z činnosti FV 8.2 Zpráva z činnosti KV 9) Projednání zadání ÚP Modřice 10) Schválení inventarizačních komisí 11) Různé, diskuse Závěr Diskuse nebyla Hlasování o návrhu programu zasedání ZMM: 13 pro Návrh byl přijat. Program byl schválen beze změn.

2 Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 2 (celkem 21) Ing. konstatuje, ţe zápis z 12. řádného veřejného zasedání ZMM konaného byl schválenými ověřovateli ověřen a společně s usnesením byl uloţen k nahlédnutí u asistentky starosty města. Návrh na usnesení k úvodu zasedání ZMM: ZMM schvaluje zapisovatelkou 13. řádného veřejného zasedání ZMM Kateřinu Zbořilovou, DiS. ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 13. řádného veřejného zasedání ZMM zastupitele Marii Havlátovou a MUDr. Jaroslavu Tomandlovou. ZMM schvaluje program 13. řádného veřejného zasedání ZMM beze změn Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 13.Ú/2013 Bod 1 programu Zpráva starosty o činnosti úřadu Zprávu přednesl starosta. Zpráva je nedílnou součástí zápisu. Diskuse nebyla Návrh usnesení: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města Modřice o činnosti Městského úřadu Modřice a Rady města Modřice za období od do Hlasování o návrhu na usnesení: 13 pro Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 13.1/ :11 příchod paní Bernátové Bod 2 programu Kontrola uložených úkolů Podklady obdrţeli zastupitelé předem. Komentář starosta Usnesení /2011: ZMM ukládá RMM všemi dostupnými právními prostředky zajistit nápravu současného stavu. tzn., vymoci na firmě GAS Transport s.r.o. Babice do finanční úhradu za neoprávněný závoz pozemku p.č. 1690/186 (původně GP 1665) a části pozemku p.č. 1690/182 (původně GP 2091) odpovídající cenám, které by musel GAS Transport s.r.o. zaplatit za uloţení na běţné skládce v Ţabčicích. Usnesení /2011: ZMM ukládá RMM zajistit, aby firma GAS Transport s.r.o. Babice, pokud neuhradí poţadovanou částku za uloţení výkopové zeminy do stanoveného termínu , uvedla pozemek p.č. 1690/186 (původně GP 1665) a část pozemku p.č. 1690/182 (původně GP 2091) do původního stavu do Usnesení /2013: ZMM ukládá RMM ve smyslu usnesení /2011 ze zasedání ZMM zajistit podání ţaloby k soudu na firmu GAS Transport s.r.o. Babice, a to do Usnesení /2013: ZMM pověřuje RMM uzavřením dohody o dokončení terénních úprav v lokalitě PRIMÁL s firmou GAS Transport za podmínky úpravy stávajícího stavu k zemědělské činnosti bez dalšího návozu zeminy a úhrady částky ,- Kč před podpisem smlouvy o umoţnění provedení stavby.

3 Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 3 (celkem 21) Zpráva o plnění těchto úkolů: Od posledního zasedání ZMM v kauze nenastal ze strany realizační firmy GAS Transport přes jejich sliby ţádný posun, město tedy podanou ţalobu ze dne nestáhlo a dále trvá její podání u soudu kauzu dále sledujeme Usnesení 8.5/2012: ZMM schvaluje dodrţení smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti mezi městem Modřice (nabyvatel) a Telocvičnou jednotou Sokol Modřice (převodce) schválené usnesením 5.3.8/2011 ze dne a pověřuje starostu města dalším jednáním s Českou obcí Sokolskou. Zpráva o plnění usnesení: Z České obce sokolské doposud nepřišla ţádná odpověď. Počkáme do konce září, a pokud ani do této doby nebude známo jejich rozhodnutí, budeme kontaktovat starostu ČOS. Usnesení /2013: ZMM schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2012 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření: - město vypracuje nápravná opatření na nedostatky vyplývající ze zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření do město seznámí ZMM s přijatými nápravnými opatřeními a s jejich plněním do příštího zasedání ZMM Zpráva o plnění usnesení: Byla vypracována nápravná opatření, viz příloha této zprávy úkol splněn Návrh usnesení: ZMM schvaluje opravu usnesení č /2011 dle skutečně schváleného rozpočtu ve výši příjmů ,- Kč, ve výši výdajů ,- Kč a ve výši splátek úvěrů ,- Kč. Hlasování o návrhu na usnesení: 14 pro Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem /2013 Usnesení /2013: ZMM odkládá rozhodnutí o výši nájemného PBDS do příštího zasedání ZMM s předloţením podnětů ke stanovení příspěvku od města. Zpráva o plnění usnesení: Jednotlivé návrhy a konečná výše nájemného bude projednána v samostatném bodě dnešního programu zasedání ZMM úkol splněn Diskuse: Ráda bych se vrátila k probíhajícímu soudnímu řízení s GAS Transport, má město nachystaný nějaký scénář pro případ, kdyby soud vyhrálo, ale firma by zeminu neodklidila a neuhradila částku ,- Kč. Ví město, co se s pozemky udělá? Město má na Primálu jeden pozemek na ostatních pozemcích má firma GAS Transport souhlas majitelů pozemků. Město bude samozřejmě trvat na odstranění zeminy. Momentálně ţádný scénář nemáme, pokud by došlo k tomu, ţe by firma nespolupracovala nebo se zrušila, tak na úpravy by se musela objednat z městských peněz firma, která zeminu srovná.

4 Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 4 (celkem 21) Návrh usnesení: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města o plnění úkolů uloţených na předchozích zasedáních ZMM. Hlasování o návrhu na usnesení: 14 pro Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem /2013 Bod 3 programu Projednání majetkových transakcí Podklady obdrţeli zastupitelé předem. Komentář starosta 3.1 prodej části pozemku p.č. 1438/47 V podkladech jste obdrţeli ţádost společnosti JM Klima s.r.o., Tyršova 258, Modřice o odkoupení části pozemku p.č. 1438/47, který je v majetku města a bezprostředně sousedí s areálem ţadatele. Součástí podkladů jsou mapové výřezy znázorňující dotčený pozemek a jeho polohu. RMM sice nechala dle zákona záměr vyvěsit, ale ZMM svým usnesením navrhuje ţádost zamítnout. Pozemek město získalo v draţbě před 2 lety a slouţí jako provizorní odstavná plocha pro areál Pod Kaštany. Současně nutno upozornit, ţe předloţený záměr ţadatele na zřízení parkovacích stání případně skladových prostor, je v rozporu s ÚP Modřice, neboť zde jsou pozemky určeny pro nezastavění. Diskuse nebyla Návrh usnesení: ZMM zamítá prodej části pozemku p.č. 1438/47 společnosti JM Klima s.r.o. Hlasování o návrhu na usnesení 14 pro 0 se zdrţeli Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem / Prodej pozemku p.č. 1977/74 V podkladech jste obdrţeli ţádost MUDr. M. M., nájemkyně zahrádky v zahrádkářské kolonii u ČOV, která ţádá o odkoupení pozemku zahrádkářské kolonie. Ţádost je koncipována za zahrádkáře, ale není podpořena dalšími podpisy. RMM svým usnesením nedoporučuje ZMM prodej schválit a to jednak strategickou polohou pozemku a za druhé nepodloţením ţádosti všemi nájemci z dotčené lokality. Jednotlivé části by město určitě prodávat nemělo. Diskuse: Tomandlová Ve čtvrtek měli zahrádkáři schůzi s vedoucím kolonie panem D., který o prodeji nic neví a ostatní členové také ne. My máme zahrádky pronajaty celé a v protokolu, který zahrádkáři dostávali je, ţe se zahrádky mohou pouze vyměnit s jiným zahrádkářem na základě naší smlouvy. Kratochvíl V čem vidíte strategičnost tohoto pozemku? Pozemek je strategický v rámci řešení dopravy v dané lokalitě. Neříkám, ţe se tam bude něco stavět, ale nikdy nevíte, co přijde z vyšších institucí. M. (občan)

5 Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 5 (celkem 21) Já jsem mluvila s předsedou zahrádkářské kolonie a říkali jsme si, ţe bychom se o odkup mohli pokusit, jelikoţ tam máme chatky, stromy. Většina nájemníků, s kterými jsem mluvila, měli zájem o odkup zahrádek. Zahrádkáři nedodrţuji vyhlášku o pálení. Jezdím tam na kole a jsou tam oblaka dýmu. Tomandlová Městská policie chodí na kontroly. Vyhláškou není dané mnoţství, ale čas. Samozřejmě, ţe to prověří Městská policie. Návrh usnesení: ZMM zamítá prodej pozemku p.č. 1977/74 MUDr. M. Hlasování o návrhu na usnesení 14 pro 0 se zdrţeli Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem / Nabídka na odkoupení pozemků p.č. 460/21, 460/189 a 2482/2 V podkladech jste obdrţeli komentář a informace k nabídce na prodej pozemků p.č. 460/21, 460/189 a 2482/2, kterou městu předloţila realitní kancelář jménem vlastníka těchto pozemků. O pozemky mělo město v minulosti zájem a usnesením z schválilo jejich nákup za částku 240,- Kč/m 2 pro vybudování protipovodňových opatření v této lokalitě. V té době se ale nakonec město s majitelem nedohodlo na konečné ceně. Ten tedy nabídku po 4 letech opakuje ze své strany prostřednictvím realitní kanceláře. Majetkový odbor doporučuje pozemky odkoupit a to z důvodu moţného budoucího vybudování zeleně a lesoparku v návaznosti na připravovanou výstavbu protipovodňového opatření. Finance nejsou zahrnuty v rozpočtovém opatření č. 3. Dodatečně přišla ze strany RK navrţená výše provize pro RK v částce ,- Kč vč. DPH. Diskuse Doleček Jednání s majiteli v té době nebylo jednoduché. Jeden z majitelů byl ochotný prodat pozemek i za 220,- Kč. Prodávajícím bylo přislíbeno, ţe všechny nákupy městem budou provedeny ve stejné ceně, kterou pak ve výši 240,- Kč/m 2 většina akceptovala. Rybník jsme v podstatě měli navrţený hektarový a někteří majitelé ale chtěli aţ Kč/m 2. Na konec máme projekt, který řeší 6000 m 2 vodní plochy. Tento pozemek je vedle. Slíbil jsem vlastníkům, ţe nad cenu 240,- Kč nepůjdeme. Pokud nikdo nemá ţádné dotazy, navrhuji toto usnesení: ZMM schvaluje odkoupení pozemku p.č. 460/21, 460/189 a 2482/2 za cenu 240,- Kč/m 2 a pověřuje RMM uzavřením kupní smlouvy. Původní usnesení má za m 2 napsáno - a úhradu poplatků spojených s transakcí. Toto je usnesení, které jsme schválili v roce 2009 s majiteli pozemků, to není návrh na usnesení. Já navrhuji usnesení, které jsem přečetl. Město tedy zaplatilo všechny poplatky? Kdybychom nyní zaplatili poplatky, mimo tu provizi, tak prodávající ušetří. Kdyţ bychom platili poplatky, tak se dostaneme na úroveň té provize.

6 Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 6 (celkem 21) Poplatky jsou myslím 3% z částky do ,- Kč prodejní ceny, tak ţe poplatky za tyto pozemky by měli být cca ,- Kč. Navrhuji, abychom přijali usnesení, tak jak jsem Vám ho přednesl. My nereagujeme na provizi ,- Kč. Nemohli bychom doplnit do usnesení bez provize? Dáváte protinávrh na usnesení? Ano, stejné usnesení a na konci mimo provize RK. Protinávrh usnesení: ZMM schvaluje odkoupení pozemků p.č. 460/21, 460/189 a 2482/2 za cenu 240,- Kč/m 2 a úhradu poplatků spojených s transakcí mimo provize realitní kanceláři. Hlasování o protinávrhu na usnesení 12 pro 1 proti (Brabec) 1 se zdrţel (Ventruba) Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem / Prodej části pozemku p.č. 986/3 V podkladech jste obdrţeli korespondenci města Modřice s majiteli penzionu LION manţeli H., kteří výstavbou a oplocením areálu penziónu uţívají část pozemku p.č. 986 dnes označeného po geodetickém zaměření p.č. 986/3 o výměře 73 m 2, na kterém mají vybudováno 1 parkovací stání a zeleň. V rámci vypořádání majetkových vztahů a v návaznosti na usnesení ZMM z na prodej této části předloţil p. H. 2 varianty řešení dotčeného pozemku. Diskuse Procházka Proč chce pan H., tak dlouho splácet? H. (občan) Jde mi více méně o princip, původně, kdyţ jsem pozemky kupoval, tak tam byla černá skládka. Na vlastní náklady jsem si zařídil inţenýrské sítě, přeloţku vysokého napětí. Vy tady kupujete pozemky za 240,- Kč/m 2 a mě nabízíte pozemek, nad kterým vede vysoké napětí. Ten pozemek jsem celý zkulturnil, starám se o zeleň. Já o ten pozemek ani nemám zájem, ale zasahuje do mého pozemku a zjistilo se to aţ při výstavbě protihlukové stěny. A akceptoval byste 5 let splácení? H. (občan) Ano akceptoval. Kratochvíl Z jakých cen vznikla cena za pozemek? Vznikla z cen obvyklých. Pozemek dle územního plánu je pozemkem stavebním. H. (občan) Ale stavební pozemek to není, protoţe nad ním vede vysoké napětí, nehledě na to ţe je tam sloup vysokého napětí. Je to součást stavebního pozemku. Kratochvíl Pokud jde o cenu pozemku, přihlédlo se k okolnostem, ţe tam vede vysoké napětí?

7 Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 7 (celkem 21) Obdobnou situaci jsme řešili, kdyţ jsme prodávali předzahrádky. Jak nám pan H. zaručí, ţe kdyţ někdy v budoucnu bude pozemek prodávat, vyčlení 73 m 2 a bude to prodávat za méně z důvodu toho, ţe je tam vysoké napětí? Já jsem přesvědčen o tom, ţe ne. Podle územního plánu to bude stavební pozemek. Brabec Co se týče toho principu, byl jsem v zastupitelstvu, kdyţ se prodávala proluka. Tehdy prodej obhajoval pan E. a říkal, co vlastně chceme, ţe musíme být rádi, ţe nám pozemek alespoň někdo zkulturní. Procházka Je obvyklé, ţe jsou tak dlouhé splátkové kalendáře? To záleţí na tom, co zastupitelstvo odsouhlasí. My jsme to řešili i s paní Höklovou. Musela by vzniknout smlouva budoucí o smlouvě kupní, kde by byla vyspecifikována splátková doba. Po zaplacení všech splátek by se budoucí kupní smlouva změnila na kupní smlouvu a mohla by se transakce zapsat do katastru. Mohli bychom vzít i v úvahu, zda je bezúročné období v pořádku, ale o pozemek je řádně pečováno a my bychom museli jako město zaplatit zahradníka, který by se o to musel starat. Myslím si, ţe k výši té celkové částky by i ty úroky měli být přiměřené. Proto jsem se ptal, zda 5 let je přiměřená doba. Není pravda, ţe oplocená část pozemku v areálu penzionu nebyla známa, kdyţ se tam stavěl penzion Lion. Pozemek byl stále v majetku města. Pan H. nekupoval pozemky od města, ale od jiného majitele. Zazněla tu akceptace 5letého splátkového kalendáře, coţ se mě jako starostovi města nelíbí z toho pohledu, ţe 5 let je dlouhá doba, nehledě na to, ţe to přesáhne 2 volební období. Při částce ,- Kč je 5 let hodně a jak se budeme stavět k situaci, kdy za pět let můţou nemovitosti vzrůst např. i 10ti násobně. Budeme za 5 let převádět pozemek za směšnou částku. Navrhuji, abychom dali splátkový kalendář na dobu 3 let, coţ obnáší částku ,- Kč za rok.usnesení by znělo: ZMM schvaluje prodej pozemku p.č. 986/3 o výměře 73 m 2 za celkovou částku ,- Kč a schvaluje úhradu částky ve 3 splátkách po dobu 3 let. H. (občan) Já s tím nesouhlasím. Opravdu chci splátky 5 10 let, s tím, ţe jsem ochotný přistoupit na 5 let. Vezměte si jen tu protihlukovou stěnu, ta dostala stavební povolení bez mého souhlasu. Jako soused jsem nebyl ani osloven, ani přizván ke stavebnímu řízení. Obec mi slíbila, ţe si tam budu moci vyvěsit bilboard, jako kompenzaci za to, ţe tam bude postavena protihluková stěna. Musel jsem si ho nakonec na svoje náklady postavit sám. Slaný Rada nevydala ţádný souhlas, ţe na protihlukové stěně můţe být něco vyvěšeno. Kratochvíl Předkládám protinávrh na splácení pěti let. Protinávrh by tedy zněl: ZMM města Modřice schvaluje prodej pozemku p.č. 986/3 o výměře 73 m 2 za celkovou částku ,- Kč a schvaluje úhradu částky v 5 splátkách po dobu 5 let. Protinávrh usnesení: ZMM města Modřice schvaluje prodej pozemku p.č. 986/3 o výměře 73 m 2 za celkovou částku ,- Kč a schvaluje úhradu částky v 5 splátkách po dobu 5 let.

8 Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 8 (celkem 21) Hlasování o protinávrhu na usnesení 7 pro 2 proti (Chybíková, Brabec) 5 se zdrţelo (Havlátová,, Procházka, Matějková, Ventruba) Usnesení nebylo přijato Návrh usnesení: ZMM schvaluje prodej pozemku p.č. 986/3 o výměře 73 m 2 manţelům H. za celkovou částku ,- Kč a schvaluje úhradu částky ve 3 splátkách po dobu 3 let. Hlasování o návrhu na usnesení 9 pro 5 se zdrţelo (Procházka, Kratochvíl, Matějková, Slaný, ) Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem /2013 Bod 4 programu Stanovení nájemného PBDS Podklady obdrţeli zastupitelé předem. Komentář starosta V podkladech jste obdrţeli předběţný návrh na stanovení nájemného v PBDS, který jsme projednali na minulém ZMM. Jelikoţ jsem neobdrţel před rozesláním podkladů ţádné jiné návrhy, je další předloţen na stůl. To je návrh z RMM, která navrhuje plné nájemné a moţnost ubytovaných si poţádat o příspěvek na sluţby ve výši 1.000,- Kč a 2.000,- Kč dle výše důchodu, coţ by pro město byly náklady 0,6 1,2 mil. Kč za rok. Nájemné by klienti platili ve výši 6.599,- Kč pro 1 pokojový byt a 8.749,- Kč pro dvoupokojový byt. Přiznání měsíčního příspěvku by se odvíjelo od výše důchodu, kde RMM navrhuje hranice 9.500,- Kč/měsíc a méně na 2.000,- Kč/měsíc příspěvku a aţ ,- Kč/měsíc na 1.000,- Kč/měsíc příspěvku. Průměrný důchodový příjem je ,- Kč. Důchodové příjmy by se sčítaly, tak ţe ve 2 pokojovém bytě při 2 klientech by prakticky nárok na příspěvek nevznikl. Podrobněji je kalkulace rozepsána na předloţeném podkladu. Diskuse Procházka Myslím si, ţe městem jiţ byla docela velká dotace poskytnuta, protoţe se objekt staví v pasivním stylu. Tento návrh nezajistí spravedlnost, protoţe se zde neposuzuje veškerý majetek, ale pouze důchody. K tomu to slouţí státní sociální příspěvky, které potřebným kompenzují jejich příjem. Můj názor je, ţe bychom příspěvky neměli poskytovat. Při našem jednání minulou středu mi byla slíbena informace, kolik seniorů je cizích a kolik modřických. Má někdo přesný seznam? Chybíková Je 128 ţádostí z toho modřických jednotlivců 63, manţelů modřických 20, jednotlivců mimo Modřice 41 a manţelů mimo Modřice 4. Ráda bych ještě reagovala na poznámku pana Procházky o drahosti domu. Vţdy záleţí na tom, s čím pasivní dům srovnáváme. Pokud ho budeme srovnávat s obyčejnými domy, které nemají ţádné zateplení, potom je ten dům draţší, ale pokud ho budeme srovnávat s domem, který je stavěn podle platných současných norem, tak je přibliţně draţší o 10%. Těch 10% by se nám mělo vrátit z dotace Zelená úsporám. Havlátová Já bych byla proto, aby si o příspěvek poţádali, kdyţ mají malý důchod. V podkladech je to tak napsáno. Tomandlová Jak zařídíte, aby si nepoţádali o příspěvek na bydlení jak u města, tak na sociálce?

9 Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 9 (celkem 21) Na sociálce vše budou dokládat. Sociálka si vyţaduje doklady o tom, jaký platí nájem. Zde uvedeme, ţe dostává také příspěvek od města. Kratochvíl Ale pokud můţe dostat příspěvek od státu, proč by ho měl dostávat od města. Je to sociální program města. Ventruba Příspěvek nedostávají automaticky, je na poţádání. V ten moment se tato ţádost schvaluje v RMM. Návrh na usnesení: ZMM schvaluje nájemné v PBDS na jednopokojový byt ve výši 6.599,- Kč/měsíc a na dvoupokojový byt ve výši 8.749,- Kč/měsíc. Hlasování o návrhu RMM na usnesení: 11 pro 1 proti () 2 se zdrţeli (Kratochvíl, Matějková) Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem /2013 Návrh na usnesení: ZMM schvaluje sociální příspěvek na poskytování sluţby v PBDS ve výši 2.000,- Kč/měsíc pro klienty s důchodovým výměrem menším neţ 9.500,- Kč/měsíc a ve výší 1.000,- Kč/měsíc pro klienty s důchodovým výměrem v rozmezí 9.501,- Kč/měsíc aţ ,- Kč/měsíc, o který mohou klienti poţádat na městském úřadě Modřice. Hranice výše důchodových výměrů je stanovena pro jednu bytovou jednotku. Hlasování o návrhu RMM na usnesení: 9 pro 5 proti (, Procházka, Matějková,, Kratochvíl) Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem /2013 Bod 5 programu Zřízení organizační složky PBDS Podklady obdrţeli zastupitelé předem. Komentář starosta Před zahájením provozu a uţívání objektu PBDS je nutné pro jeho fungování a začlenění do organizačního systému města vydat zřizovací listinu organizační sloţky města Modřice na Pasivní bytový dům pro seniory. Text zřizovací listiny máte v podkladech a je pro otevření provozu plánovaného na listopad 2013 nutné jeho vydání. Současně upozorňuji na nesrovnalost textu v čl. 4 bod 1 písm. B) a prosím paní Kovářovou, aby Vám opravu nadiktovala. Diskuse: Kovářová Článek 4 bod 1 písm. b se opravuje: ke dni zřízení zřizovací listiny nevymezuje zřizovatel majetková práva, které organizační sloţka umoţní. Můţete mi vysvětlit, jak se to myslí? Kovářová Znamená to, ţe uţivatelům nepředáváme do hospodaření ani do uţívání ţádné movitosti a nemovitosti. Veškerá majetková práva zůstanou na rozhodnutí zastupitelstva případně rady.

10 Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 10 (celkem 21) Návrh usnesení: ZMM vydává v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů a 24 odst. 1 a 26 zákona č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zřizovací listinu organizační sloţky města Modřice Pasivní bytový dům pro seniory. Hlasování o návrhu usnesení: 9 pro 3 proti (, Matějková, Kratochvíl) 2 se zdrţeli (, Procházka) Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem /2013 Bod 6 programu Projednání hospodaření města v roce Zpráva o hospodaření města v období 1 7/2013 Podklady obdrţeli zastupitelé předem. Komentář starosta K vývoji hospodaření: Strana příjmů je naplněna na 58,45% ve výši ,81 Kč, strana výdajů je naplněna na 34,18% ve výši ,43 Kč. Výše plnění obou stran rozpočtu odpovídá danému časovému období, na straně výdajů je niţší procento z důvodu stěţejní fakturace za stavbu PBDS v měsících srpnu říjnu (dokončení stavby). Na účtech města je celkem k ,28 Kč (v červnu k to bylo ,65 Kč) na úvěrech má město ještě splácet k ,48 Kč ( v červnu k to bylo ,30 Kč). Dlouhodobě přijaté zálohy jsou jiţ jen ,97 Kč, coţ jsou nájmy v nových bytových domech (Za Humny a Sadová 563). Jak je z čísel patrné, dluhy se sniţují a sniţují se také dlouhodobě přijaté zálohy. Tuto celkovou bilanci zkresluje rozestavěný a nevyfakturovaný objekt PBDS. Co se týče dluhové sluţby, tak ta je k ve výši 4,44%. Diskuse nebyla Návrh usnesení: ZMM bere na vědomí zprávu o hospodaření města Modřice v období 1-7/2013. Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem / Rozpočtové opatření platů č. 1/2013 V podkladech jste obdrţeli návrh rozpočtového opatření platů č. 1/2013 zaměstnanci města Modřice, který doplňuje mzdové náklady města o budoucí zaměstnance PBDS, kde je kalkulováno celkem 10,5 úvazku v celkové hodnotě mezd za 2 měsíce (říjen listopad) včetně odvodů ,- Kč. Diskuse: Chtěla bych se zeptat, zda je vybrán vedoucí PBDS? Bylo vypsáno výběrové řízení, uzávěrka přihlášek je tento týden v pátek. Prozatím se přihlásily dvě zájemkyně. Jakým způsobem se rozhodovalo, ţe pro úklid domů bude 6 pracovníků?

11 Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 11 (celkem 21) Počítali jsme, ţe pracovníci budou mít na starosti i klienty. Je tam 41 bytových jednotek, tak ţe jsme počítali 5 osob na 8 bytů + administrativní budova samostatně. Kratochvíl V jakém slova smyslu na starosti? Není to jenom o úklidu, je v tom zahrnuto praní, příleţitostný nákup, atd. Kratochvíl Taková pečovatelka. Budou to uklízečky, nejedeme v systému sociálních sluţeb. Poskytujeme nadstandardní péči ubytovaným seniorům. Chybíková Bavili jsme se o tom na minulém zasedání zastupitelstva. Přečtu Vám to: 1x týdně úklid bytové jednotky, 1x za týden sběr, praní a ţehlení a výdej prádla, 2x do roka mytí oken v bytové jednotce, výdej dováţených obědů, úklid společných prostor. Myslím si, ţe těch pracovníků je moc. Je to povinnost těch nájemníků odebírat si obědy? Ne, není. Návrh usnesení: ZMM schvaluje rozpočtové opatření platů č. 1/2013 bez výhrad. Hlasování o návrhu usnesení: 9 pro 5 proti (, Kratochvíl, Procházka, Matějková, ) Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem / Rozpočtové opatření č. 3/2013 V podkladech jste obdrţeli návrh rozpočtového opatření rozpočtu města roku 2013 č. 3/2013 včetně komentáře k jednotlivým úpravám. Na straně příjmů se příjmy povyšují o ,- Kč na celkových ,- Kč, kde největší částka je tvořena vratkou odpisů ZŠ 1 mil. a výběrem nájemného v PBDS ve výši ,- Kč. Na straně výdajů se částka povyšuje o ,- Kč na celkové výdaje Kč, kde největší poloţku tvoří ,- Kč za vícepráce, vybavení, mzdy a provoz PBDS a ,- Kč na odd. par. Činnost místní správy coţ je vynucená rekonstrukce serveru a ostatní sluţby vyvolané změnou legislativy. Diskuse: Jedná se mi o zkratky. Poloţka ve výdajích 6171 částka ,- Kč? Mulíček Je to Svaz měst a obcí. A Drah Servis? To je organizace, která pořádala Parní olympiádu na biokoridoru u Olympie. Jde o podporu akce, kdy přes Modřice jezdily historické autobusy a sváţely tam modřické občany.

12 Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 12 (celkem 21) Poloţka 4350 bytový dům pro seniory částka ,- Kč. Tato částka zahrnuje nájemné za poskytované sluţby? Mulíček Ano, je to děláno odhadem, protoţe jsme nevěděli přesnou výši schváleného nájemného. Příjem vychází z nájmů, které jsme předloţili. Návrh usnesení: ZMM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013 rozpočtu města na rok 2013 ve výši příjmů po úpravě ,- Kč a ve výši výdajů po úpravě ,- Kč bez výhrad. Schodek rozpočtu města bude uhrazen z rozpočtové rezervy let minulých a z přijatého úvěru na výstavbu PBDS. Hlasování o návrhu usnesení: 9 pro 5 proti (Matějková, Procházka,,, Kratochvíl) Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem /2013 Bod 7 programu Nástin rozpočtu na rok 2014 Podklady obdrţeli zastupitelé předem. Komentář starosta V podkladech jste obdrţeli nástin rozpočtu města Modřice na rok 2014, protoţe se opětovně blíţíme ke konci dalšího roku. Současně s nástinem rozpočtu máte v podkladech komentář k nástinu a výpis zařazených investičních akcí. Tento návrh se bude samozřejmě upravovat dle podaných ţádostí o dotace a upřesněním dalších investic a výdajů města (např. příjmy a výdaje z provozu PBDS, investiční akce atd.). Nástin vychází z rozpočtového výhledu roku 2014 a jeho rozpočtového opatření. Nástin rozpočtu je navrţen: Na straně příjmů ,- Kč Na straně výdajů ,- Kč Zahrnuty investice ve výši ,- Kč Financování města (splátky) ,- Kč Do tohoto nástinu rozpočtu nejsou zohledněny přiznané dotace na ulici Masarykova obě ze SFŢP. Celkem by město na těchto dotacích mohlo obdrţet cca 10 mil. Kč. Diskuse: Chtěla bych upozornit na výdajovou poloţku 3399 Kniha Modřic za částku ,- Kč. Byla bych ráda, kdyby se nad touto poloţkou zastupitelé zamysleli. Kniha o Modřicích jiţ byla zpracována a leţí na úřadě. Ráda bych Vám ukázala knihu, jejichţ autorem je pan Procházka. Kniha je také o historii Modřic. Nechápu, proč by se měla vydávat další v pořadí jiţ 3 kniha o historii Modřic. Já paní Bernátovou doplním. Pokud si přečtete investiční akce, oddělení 3399 je tam napsáno kniha Modřice dotace Muzejnímu spolku. Tuto knihu bude vydávat Muzejní spolek, ten předloţil městu předběţnou kalkulaci v této výši s tím, ţe se jedná o knihu historie Modřic od prvopočátečních nálezů v katastru Modřic aţ do současnosti. Je to odborná fundovaná literatura, na které se bude podílet kolektiv odborníků v čele s panem Procházkou. Protoţe se do této akce pustil Muzejní spolek a nebylo by moţné to řešit záštitou města jinak jak dotací, je tato částka tady navrţena. Pokud zastupitelé na doporučení paní Bernátové částku neschválí, můţe se tato částka stáhnout z rozpočtu města.

13 Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 13 (celkem 21) Pan Procházka je autorem i této knihy? Kniha, kterou jsem přinesla já je také o historii Modřic od prvopočátku. Kniha je do roku Pan Procházka mluví o historii Modřic. Troufám si tvrdit, ţe novodobější historie byla zmapovaná v té druhé knize. V knize nebyla novodobá historie, byl tam vývoj Modřic od revoluce do roku Tedy to, co se v Modřicích událo za 20 let. Knihu, kterou jsem přinesla já, je o historii Modřic. Chybíková Kniha bohuţel není k dostání. A ta tiskárna, která knihu vydávala, by nemohla dodělat dotisky, s tím ţe by se to doplnilo o nové informace? S tímto návrhem Muzejní spolek nepřišel. Já jsem s panem Procházkou domluvil, ţe uděláme pro současnou generaci knihu o novodobých Modřicích, ta která se vydala. On bude s odborníky připravovat odbornou knihu o vývoji Modřic a její historii. Rád bych se zeptal, ta rezerva ,- Kč Mulíček To je rezerva k je to rezerva, která by měla být ke konci roku 2013 z posledního schváleného rozpočtu. Vracím se znovu ke knize o Modřicích. Sazbu a tisk knihy, kterou jsem přinesla, dělala reklamní agentura Svobodová. Návrh usnesení: ZMM bere na vědomí nástin rozpočtu města Modřice pro rok 2014 a pověřuje starostu města a RMM dopracováním rozpočtu do konečného stavu k projednání v prosincovém zasedání ZMM. Hlasování na usnesení: 9 pro 4 proti (, Kratochvíl, Procházka, Matějková) 1 se zdrţel () Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem /2013 Bod 8 programu Zprávy z činnosti výborů Podklady obdrţeli zastupitelé předem. Komentář starosta 8.1 Zpráva z činnosti FV V podkladech jste obdrţeli zápis č. 026 z jednání FV konaného dne a na stůl pak zápis č. 027 z jednání FV konaného dne Zastupitelka Šulová je sluţebně mimo republiku a je řádně omluvena. Předáno slovo zastupiteli Doc. RNDr. Sládkovi. CSc., který je členem FV.

Usnesení 4Z-2.2/2015: ZMM souhlasí s renovací památníku na nám. Svobody v rozsahu první a druhé etapy.

Usnesení 4Z-2.2/2015: ZMM souhlasí s renovací památníku na nám. Svobody v rozsahu první a druhé etapy. Strana 1 (celkem 6) USNESENÍ Č. 4/2015 z 4. zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), konaného dne 8. června 2015 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,

Více

Usnesení 43.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM.

Usnesení 43.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM. Strana 1 (celkem 6) USNESENÍ Č. 43/2014 z 43. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 12. května 2014 v 16 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že

Více

z 1. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 18. listopadu 2014 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice

z 1. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 18. listopadu 2014 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Strana 1 (celkem 5) USNESENÍ Č. 1/2014 z 1. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 18. listopadu 2014 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 27.6.2011 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 27. 9. 2012 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 20. 12. 2010

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 20. 12. 2010 Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 20. 12. 2010 * * * Přítomni členové ZO: Mgr. Honzáková (později), P. Blabla, A. Škuta, V. Pohludka, X. Starobová, Mgr. E. Bartečková,

Více

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Datum konání: 1.dubna 2010 Přítomni: dle prezenční listiny Zapisovatel: Blanka Chalupová Ověřovatelé zápisu: Jan Prokš Lubor Stránský Program: 1. Zápis

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

7. zasedání Zastupitelstva města Nová Role

7. zasedání Zastupitelstva města Nová Role 7. zasedání Zastupitelstva města Nová Role (dále jen ZMě) konané dne 27. června 2011 od 17:00 h v sále kulturního domu v Nové Roli, čp. 236 *****************************************************************************

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr Bk Nepřítomni omluveni: Mgr. Věra S, Jiří P,, Pavel Ch Nepřítomni neomluveni:

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Usnesení 1.2.2: RMM jmenuje předsedou Komise stavebně dopravní a územního plánování Ing. Hanu Chybíkovou

Usnesení 1.2.2: RMM jmenuje předsedou Komise stavebně dopravní a územního plánování Ing. Hanu Chybíkovou Strana 1 (celkem 5) USNESENÍ Č. 1/2010 z 1. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 15. listopadu 2010 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 3.10.2011 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Místo konání : Obecní úřad Stráţkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis č. 5/2011 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 19) Verze č. 1 volební období 2010-2014 Zapsala Bc. Kateřina Homolková dne 2011-09-12

Zápis č. 5/2011 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 19) Verze č. 1 volební období 2010-2014 Zapsala Bc. Kateřina Homolková dne 2011-09-12 Zápis č. 5/2011 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 19) Zápis č. 5/2011 z 5. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), které se konalo dne 2011-09-12 od 18 hodin ve velké zasedací

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Bečice Zastupitelstvo obce Bečice 391 75 Malšice www.becice.cz IČ: 00512524 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení 40.1.2/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM.

Usnesení 40.1.2/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM. Strana 1(celkem 9) USNESENÍ Č. 40/2014 z 40. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10. února 2014 v 16 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.5.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Zápis č. 14/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 24) Verze č. 1 volební období 2010-2014 Zapsala Dagmar Hošková, DiS.

Zápis č. 14/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 24) Verze č. 1 volební období 2010-2014 Zapsala Dagmar Hošková, DiS. Zápis č. 14/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 24) Zápis č. 14/2013 z 14. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), které se konalo dne 2013-12-09 od 18 hodin ve velké

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Obec Miroslavské Knínice Obecní úřad Miroslavské Knínice Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 25. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice konaného dne 27.

Více

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zápis č. 9/2012 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 16) Verze č. 1 volební období 2010-2014 Zapsala Bc. Kateřina Brabcová dne 2012-09-10

Zápis č. 9/2012 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 16) Verze č. 1 volební období 2010-2014 Zapsala Bc. Kateřina Brabcová dne 2012-09-10 Zápis č. 9/2012 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 16) Zápis č. 9/2012 z 9. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), které se konalo dne 2012-09-10 od 18 hodin ve velké zasedací

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Starosta (dále jen předsedající ) Martin Hájek zahájil 18. zasedání Zastupitelstva obce (dále jen OZ) v18. hodin a všechny

Více

Bytová komise: Předsedkyně bytové komise přednesla zprávu o jednání bytové komise dne 24.9.2012.

Bytová komise: Předsedkyně bytové komise přednesla zprávu o jednání bytové komise dne 24.9.2012. Zápis a usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 26. 9. 2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 8 zastupitelů, paní

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 5/2011, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 5/2011, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 5/2011, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 5/2011 v 18.00 hod. Všechny

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 17. zasedání rady města konané dne 4.10. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 17. zasedání rady města konané dne 4.10. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 17. zasedání rady města konané dne 4.10. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Ţelinský Omluven: Jaroslav Kořínek číslo

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání: Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012 Přítomni: Ježek, Polanka, Houdek, Marek M, Kotrch Vl. a J. Beneš Nepřítomni: Nehézová M.-omluvena Hosté:

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 18,15 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Michael Horáček, Jan Vebr, František Vosmik, František

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Zápis č. 10 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 10 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 10 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.Ludmila

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY U S N E S E N Í ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŠŤANY KONANÉHO DNE 29. 06. 2011 OD 15.00 HODIN

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY U S N E S E N Í ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŠŤANY KONANÉHO DNE 29. 06. 2011 OD 15.00 HODIN ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY U S N E S E N Í ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŠŤANY KONANÉHO DNE 29. 06. 2011 OD 15.00 HODIN ve velké zasedací místnosti MěÚ Košťany ve 2. patře budovy Přítomno 13 členů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod.

Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod. Obec Svojšice Zastupitelstvo obce Svojšice Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod. Přítomni: starosta p. Šmejkal, členové: p. Frýda, p. Havlina,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více