Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Verze č. 1 volební období Zapsala Kateřina Zbořilová, DiS.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Verze č. 1 volební období 2010-2014 Zapsala Kateřina Zbořilová, DiS."

Transkript

1 Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Zápis č. 13/2013 z 13. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), které se konalo dne od 18 hodin ve velké zasedací místnosti modřické radnice Přítomno: 13 zastupitelů (jmenovitě viz. prezenční listina, řádně se omluvila zastupitelka Kamila Šulová a zastupitelka Sylva přijde později) Starosta přivítal přítomné zastupitele a hosty a konstatoval, ţe jednání ZMM bylo řádně svoláno a vyhlášeno, ZMM v počtu 13 (zastupitelka Kamila Šulová se ze zasedání řádně omluvila, od zahájení nepřítomna zastupitelka Sylva ). Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, jednání ZMM je usnášeníschopné. Návrh starosty na ověřovatele a zapisovatelku: Ověřovatelé: Marie Havlátová, MUDr. Jaroslava Tomandlová Zapisovatelka: Kateřina Zbořilová, DiS. Hlasování o návrhu starosty: 13 pro Návrh byl přijat. V pozvánce jste obdrţeli návrh programu dnešního jednání ZMM: Úvod 1) Zpráva starosty o činnosti úřadu 2) Kontrola uloţených úkolů 3) Projednání majetkových transakcí 4) Stanovení nájemného PBDS 5) Zřízení organizační sloţky PBDS 6) Projednání hospodaření města v roce Zpráva o hospodaření města v období 1 7/ Rozpočtové opatření platů č. 1/ Rozpočtové opatření č. 3/2013 7) Nástin rozpočtu na rok ) Zprávy z činností výborů 8.1 Zpráva z činnosti FV 8.2 Zpráva z činnosti KV 9) Projednání zadání ÚP Modřice 10) Schválení inventarizačních komisí 11) Různé, diskuse Závěr Diskuse nebyla Hlasování o návrhu programu zasedání ZMM: 13 pro Návrh byl přijat. Program byl schválen beze změn.

2 Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 2 (celkem 21) Ing. konstatuje, ţe zápis z 12. řádného veřejného zasedání ZMM konaného byl schválenými ověřovateli ověřen a společně s usnesením byl uloţen k nahlédnutí u asistentky starosty města. Návrh na usnesení k úvodu zasedání ZMM: ZMM schvaluje zapisovatelkou 13. řádného veřejného zasedání ZMM Kateřinu Zbořilovou, DiS. ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 13. řádného veřejného zasedání ZMM zastupitele Marii Havlátovou a MUDr. Jaroslavu Tomandlovou. ZMM schvaluje program 13. řádného veřejného zasedání ZMM beze změn Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 13.Ú/2013 Bod 1 programu Zpráva starosty o činnosti úřadu Zprávu přednesl starosta. Zpráva je nedílnou součástí zápisu. Diskuse nebyla Návrh usnesení: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města Modřice o činnosti Městského úřadu Modřice a Rady města Modřice za období od do Hlasování o návrhu na usnesení: 13 pro Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 13.1/ :11 příchod paní Bernátové Bod 2 programu Kontrola uložených úkolů Podklady obdrţeli zastupitelé předem. Komentář starosta Usnesení /2011: ZMM ukládá RMM všemi dostupnými právními prostředky zajistit nápravu současného stavu. tzn., vymoci na firmě GAS Transport s.r.o. Babice do finanční úhradu za neoprávněný závoz pozemku p.č. 1690/186 (původně GP 1665) a části pozemku p.č. 1690/182 (původně GP 2091) odpovídající cenám, které by musel GAS Transport s.r.o. zaplatit za uloţení na běţné skládce v Ţabčicích. Usnesení /2011: ZMM ukládá RMM zajistit, aby firma GAS Transport s.r.o. Babice, pokud neuhradí poţadovanou částku za uloţení výkopové zeminy do stanoveného termínu , uvedla pozemek p.č. 1690/186 (původně GP 1665) a část pozemku p.č. 1690/182 (původně GP 2091) do původního stavu do Usnesení /2013: ZMM ukládá RMM ve smyslu usnesení /2011 ze zasedání ZMM zajistit podání ţaloby k soudu na firmu GAS Transport s.r.o. Babice, a to do Usnesení /2013: ZMM pověřuje RMM uzavřením dohody o dokončení terénních úprav v lokalitě PRIMÁL s firmou GAS Transport za podmínky úpravy stávajícího stavu k zemědělské činnosti bez dalšího návozu zeminy a úhrady částky ,- Kč před podpisem smlouvy o umoţnění provedení stavby.

3 Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 3 (celkem 21) Zpráva o plnění těchto úkolů: Od posledního zasedání ZMM v kauze nenastal ze strany realizační firmy GAS Transport přes jejich sliby ţádný posun, město tedy podanou ţalobu ze dne nestáhlo a dále trvá její podání u soudu kauzu dále sledujeme Usnesení 8.5/2012: ZMM schvaluje dodrţení smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti mezi městem Modřice (nabyvatel) a Telocvičnou jednotou Sokol Modřice (převodce) schválené usnesením 5.3.8/2011 ze dne a pověřuje starostu města dalším jednáním s Českou obcí Sokolskou. Zpráva o plnění usnesení: Z České obce sokolské doposud nepřišla ţádná odpověď. Počkáme do konce září, a pokud ani do této doby nebude známo jejich rozhodnutí, budeme kontaktovat starostu ČOS. Usnesení /2013: ZMM schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2012 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření: - město vypracuje nápravná opatření na nedostatky vyplývající ze zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření do město seznámí ZMM s přijatými nápravnými opatřeními a s jejich plněním do příštího zasedání ZMM Zpráva o plnění usnesení: Byla vypracována nápravná opatření, viz příloha této zprávy úkol splněn Návrh usnesení: ZMM schvaluje opravu usnesení č /2011 dle skutečně schváleného rozpočtu ve výši příjmů ,- Kč, ve výši výdajů ,- Kč a ve výši splátek úvěrů ,- Kč. Hlasování o návrhu na usnesení: 14 pro Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem /2013 Usnesení /2013: ZMM odkládá rozhodnutí o výši nájemného PBDS do příštího zasedání ZMM s předloţením podnětů ke stanovení příspěvku od města. Zpráva o plnění usnesení: Jednotlivé návrhy a konečná výše nájemného bude projednána v samostatném bodě dnešního programu zasedání ZMM úkol splněn Diskuse: Ráda bych se vrátila k probíhajícímu soudnímu řízení s GAS Transport, má město nachystaný nějaký scénář pro případ, kdyby soud vyhrálo, ale firma by zeminu neodklidila a neuhradila částku ,- Kč. Ví město, co se s pozemky udělá? Město má na Primálu jeden pozemek na ostatních pozemcích má firma GAS Transport souhlas majitelů pozemků. Město bude samozřejmě trvat na odstranění zeminy. Momentálně ţádný scénář nemáme, pokud by došlo k tomu, ţe by firma nespolupracovala nebo se zrušila, tak na úpravy by se musela objednat z městských peněz firma, která zeminu srovná.

4 Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 4 (celkem 21) Návrh usnesení: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města o plnění úkolů uloţených na předchozích zasedáních ZMM. Hlasování o návrhu na usnesení: 14 pro Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem /2013 Bod 3 programu Projednání majetkových transakcí Podklady obdrţeli zastupitelé předem. Komentář starosta 3.1 prodej části pozemku p.č. 1438/47 V podkladech jste obdrţeli ţádost společnosti JM Klima s.r.o., Tyršova 258, Modřice o odkoupení části pozemku p.č. 1438/47, který je v majetku města a bezprostředně sousedí s areálem ţadatele. Součástí podkladů jsou mapové výřezy znázorňující dotčený pozemek a jeho polohu. RMM sice nechala dle zákona záměr vyvěsit, ale ZMM svým usnesením navrhuje ţádost zamítnout. Pozemek město získalo v draţbě před 2 lety a slouţí jako provizorní odstavná plocha pro areál Pod Kaštany. Současně nutno upozornit, ţe předloţený záměr ţadatele na zřízení parkovacích stání případně skladových prostor, je v rozporu s ÚP Modřice, neboť zde jsou pozemky určeny pro nezastavění. Diskuse nebyla Návrh usnesení: ZMM zamítá prodej části pozemku p.č. 1438/47 společnosti JM Klima s.r.o. Hlasování o návrhu na usnesení 14 pro 0 se zdrţeli Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem / Prodej pozemku p.č. 1977/74 V podkladech jste obdrţeli ţádost MUDr. M. M., nájemkyně zahrádky v zahrádkářské kolonii u ČOV, která ţádá o odkoupení pozemku zahrádkářské kolonie. Ţádost je koncipována za zahrádkáře, ale není podpořena dalšími podpisy. RMM svým usnesením nedoporučuje ZMM prodej schválit a to jednak strategickou polohou pozemku a za druhé nepodloţením ţádosti všemi nájemci z dotčené lokality. Jednotlivé části by město určitě prodávat nemělo. Diskuse: Tomandlová Ve čtvrtek měli zahrádkáři schůzi s vedoucím kolonie panem D., který o prodeji nic neví a ostatní členové také ne. My máme zahrádky pronajaty celé a v protokolu, který zahrádkáři dostávali je, ţe se zahrádky mohou pouze vyměnit s jiným zahrádkářem na základě naší smlouvy. Kratochvíl V čem vidíte strategičnost tohoto pozemku? Pozemek je strategický v rámci řešení dopravy v dané lokalitě. Neříkám, ţe se tam bude něco stavět, ale nikdy nevíte, co přijde z vyšších institucí. M. (občan)

5 Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 5 (celkem 21) Já jsem mluvila s předsedou zahrádkářské kolonie a říkali jsme si, ţe bychom se o odkup mohli pokusit, jelikoţ tam máme chatky, stromy. Většina nájemníků, s kterými jsem mluvila, měli zájem o odkup zahrádek. Zahrádkáři nedodrţuji vyhlášku o pálení. Jezdím tam na kole a jsou tam oblaka dýmu. Tomandlová Městská policie chodí na kontroly. Vyhláškou není dané mnoţství, ale čas. Samozřejmě, ţe to prověří Městská policie. Návrh usnesení: ZMM zamítá prodej pozemku p.č. 1977/74 MUDr. M. Hlasování o návrhu na usnesení 14 pro 0 se zdrţeli Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem / Nabídka na odkoupení pozemků p.č. 460/21, 460/189 a 2482/2 V podkladech jste obdrţeli komentář a informace k nabídce na prodej pozemků p.č. 460/21, 460/189 a 2482/2, kterou městu předloţila realitní kancelář jménem vlastníka těchto pozemků. O pozemky mělo město v minulosti zájem a usnesením z schválilo jejich nákup za částku 240,- Kč/m 2 pro vybudování protipovodňových opatření v této lokalitě. V té době se ale nakonec město s majitelem nedohodlo na konečné ceně. Ten tedy nabídku po 4 letech opakuje ze své strany prostřednictvím realitní kanceláře. Majetkový odbor doporučuje pozemky odkoupit a to z důvodu moţného budoucího vybudování zeleně a lesoparku v návaznosti na připravovanou výstavbu protipovodňového opatření. Finance nejsou zahrnuty v rozpočtovém opatření č. 3. Dodatečně přišla ze strany RK navrţená výše provize pro RK v částce ,- Kč vč. DPH. Diskuse Doleček Jednání s majiteli v té době nebylo jednoduché. Jeden z majitelů byl ochotný prodat pozemek i za 220,- Kč. Prodávajícím bylo přislíbeno, ţe všechny nákupy městem budou provedeny ve stejné ceně, kterou pak ve výši 240,- Kč/m 2 většina akceptovala. Rybník jsme v podstatě měli navrţený hektarový a někteří majitelé ale chtěli aţ Kč/m 2. Na konec máme projekt, který řeší 6000 m 2 vodní plochy. Tento pozemek je vedle. Slíbil jsem vlastníkům, ţe nad cenu 240,- Kč nepůjdeme. Pokud nikdo nemá ţádné dotazy, navrhuji toto usnesení: ZMM schvaluje odkoupení pozemku p.č. 460/21, 460/189 a 2482/2 za cenu 240,- Kč/m 2 a pověřuje RMM uzavřením kupní smlouvy. Původní usnesení má za m 2 napsáno - a úhradu poplatků spojených s transakcí. Toto je usnesení, které jsme schválili v roce 2009 s majiteli pozemků, to není návrh na usnesení. Já navrhuji usnesení, které jsem přečetl. Město tedy zaplatilo všechny poplatky? Kdybychom nyní zaplatili poplatky, mimo tu provizi, tak prodávající ušetří. Kdyţ bychom platili poplatky, tak se dostaneme na úroveň té provize.

6 Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 6 (celkem 21) Poplatky jsou myslím 3% z částky do ,- Kč prodejní ceny, tak ţe poplatky za tyto pozemky by měli být cca ,- Kč. Navrhuji, abychom přijali usnesení, tak jak jsem Vám ho přednesl. My nereagujeme na provizi ,- Kč. Nemohli bychom doplnit do usnesení bez provize? Dáváte protinávrh na usnesení? Ano, stejné usnesení a na konci mimo provize RK. Protinávrh usnesení: ZMM schvaluje odkoupení pozemků p.č. 460/21, 460/189 a 2482/2 za cenu 240,- Kč/m 2 a úhradu poplatků spojených s transakcí mimo provize realitní kanceláři. Hlasování o protinávrhu na usnesení 12 pro 1 proti (Brabec) 1 se zdrţel (Ventruba) Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem / Prodej části pozemku p.č. 986/3 V podkladech jste obdrţeli korespondenci města Modřice s majiteli penzionu LION manţeli H., kteří výstavbou a oplocením areálu penziónu uţívají část pozemku p.č. 986 dnes označeného po geodetickém zaměření p.č. 986/3 o výměře 73 m 2, na kterém mají vybudováno 1 parkovací stání a zeleň. V rámci vypořádání majetkových vztahů a v návaznosti na usnesení ZMM z na prodej této části předloţil p. H. 2 varianty řešení dotčeného pozemku. Diskuse Procházka Proč chce pan H., tak dlouho splácet? H. (občan) Jde mi více méně o princip, původně, kdyţ jsem pozemky kupoval, tak tam byla černá skládka. Na vlastní náklady jsem si zařídil inţenýrské sítě, přeloţku vysokého napětí. Vy tady kupujete pozemky za 240,- Kč/m 2 a mě nabízíte pozemek, nad kterým vede vysoké napětí. Ten pozemek jsem celý zkulturnil, starám se o zeleň. Já o ten pozemek ani nemám zájem, ale zasahuje do mého pozemku a zjistilo se to aţ při výstavbě protihlukové stěny. A akceptoval byste 5 let splácení? H. (občan) Ano akceptoval. Kratochvíl Z jakých cen vznikla cena za pozemek? Vznikla z cen obvyklých. Pozemek dle územního plánu je pozemkem stavebním. H. (občan) Ale stavební pozemek to není, protoţe nad ním vede vysoké napětí, nehledě na to ţe je tam sloup vysokého napětí. Je to součást stavebního pozemku. Kratochvíl Pokud jde o cenu pozemku, přihlédlo se k okolnostem, ţe tam vede vysoké napětí?

7 Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 7 (celkem 21) Obdobnou situaci jsme řešili, kdyţ jsme prodávali předzahrádky. Jak nám pan H. zaručí, ţe kdyţ někdy v budoucnu bude pozemek prodávat, vyčlení 73 m 2 a bude to prodávat za méně z důvodu toho, ţe je tam vysoké napětí? Já jsem přesvědčen o tom, ţe ne. Podle územního plánu to bude stavební pozemek. Brabec Co se týče toho principu, byl jsem v zastupitelstvu, kdyţ se prodávala proluka. Tehdy prodej obhajoval pan E. a říkal, co vlastně chceme, ţe musíme být rádi, ţe nám pozemek alespoň někdo zkulturní. Procházka Je obvyklé, ţe jsou tak dlouhé splátkové kalendáře? To záleţí na tom, co zastupitelstvo odsouhlasí. My jsme to řešili i s paní Höklovou. Musela by vzniknout smlouva budoucí o smlouvě kupní, kde by byla vyspecifikována splátková doba. Po zaplacení všech splátek by se budoucí kupní smlouva změnila na kupní smlouvu a mohla by se transakce zapsat do katastru. Mohli bychom vzít i v úvahu, zda je bezúročné období v pořádku, ale o pozemek je řádně pečováno a my bychom museli jako město zaplatit zahradníka, který by se o to musel starat. Myslím si, ţe k výši té celkové částky by i ty úroky měli být přiměřené. Proto jsem se ptal, zda 5 let je přiměřená doba. Není pravda, ţe oplocená část pozemku v areálu penzionu nebyla známa, kdyţ se tam stavěl penzion Lion. Pozemek byl stále v majetku města. Pan H. nekupoval pozemky od města, ale od jiného majitele. Zazněla tu akceptace 5letého splátkového kalendáře, coţ se mě jako starostovi města nelíbí z toho pohledu, ţe 5 let je dlouhá doba, nehledě na to, ţe to přesáhne 2 volební období. Při částce ,- Kč je 5 let hodně a jak se budeme stavět k situaci, kdy za pět let můţou nemovitosti vzrůst např. i 10ti násobně. Budeme za 5 let převádět pozemek za směšnou částku. Navrhuji, abychom dali splátkový kalendář na dobu 3 let, coţ obnáší částku ,- Kč za rok.usnesení by znělo: ZMM schvaluje prodej pozemku p.č. 986/3 o výměře 73 m 2 za celkovou částku ,- Kč a schvaluje úhradu částky ve 3 splátkách po dobu 3 let. H. (občan) Já s tím nesouhlasím. Opravdu chci splátky 5 10 let, s tím, ţe jsem ochotný přistoupit na 5 let. Vezměte si jen tu protihlukovou stěnu, ta dostala stavební povolení bez mého souhlasu. Jako soused jsem nebyl ani osloven, ani přizván ke stavebnímu řízení. Obec mi slíbila, ţe si tam budu moci vyvěsit bilboard, jako kompenzaci za to, ţe tam bude postavena protihluková stěna. Musel jsem si ho nakonec na svoje náklady postavit sám. Slaný Rada nevydala ţádný souhlas, ţe na protihlukové stěně můţe být něco vyvěšeno. Kratochvíl Předkládám protinávrh na splácení pěti let. Protinávrh by tedy zněl: ZMM města Modřice schvaluje prodej pozemku p.č. 986/3 o výměře 73 m 2 za celkovou částku ,- Kč a schvaluje úhradu částky v 5 splátkách po dobu 5 let. Protinávrh usnesení: ZMM města Modřice schvaluje prodej pozemku p.č. 986/3 o výměře 73 m 2 za celkovou částku ,- Kč a schvaluje úhradu částky v 5 splátkách po dobu 5 let.

8 Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 8 (celkem 21) Hlasování o protinávrhu na usnesení 7 pro 2 proti (Chybíková, Brabec) 5 se zdrţelo (Havlátová,, Procházka, Matějková, Ventruba) Usnesení nebylo přijato Návrh usnesení: ZMM schvaluje prodej pozemku p.č. 986/3 o výměře 73 m 2 manţelům H. za celkovou částku ,- Kč a schvaluje úhradu částky ve 3 splátkách po dobu 3 let. Hlasování o návrhu na usnesení 9 pro 5 se zdrţelo (Procházka, Kratochvíl, Matějková, Slaný, ) Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem /2013 Bod 4 programu Stanovení nájemného PBDS Podklady obdrţeli zastupitelé předem. Komentář starosta V podkladech jste obdrţeli předběţný návrh na stanovení nájemného v PBDS, který jsme projednali na minulém ZMM. Jelikoţ jsem neobdrţel před rozesláním podkladů ţádné jiné návrhy, je další předloţen na stůl. To je návrh z RMM, která navrhuje plné nájemné a moţnost ubytovaných si poţádat o příspěvek na sluţby ve výši 1.000,- Kč a 2.000,- Kč dle výše důchodu, coţ by pro město byly náklady 0,6 1,2 mil. Kč za rok. Nájemné by klienti platili ve výši 6.599,- Kč pro 1 pokojový byt a 8.749,- Kč pro dvoupokojový byt. Přiznání měsíčního příspěvku by se odvíjelo od výše důchodu, kde RMM navrhuje hranice 9.500,- Kč/měsíc a méně na 2.000,- Kč/měsíc příspěvku a aţ ,- Kč/měsíc na 1.000,- Kč/měsíc příspěvku. Průměrný důchodový příjem je ,- Kč. Důchodové příjmy by se sčítaly, tak ţe ve 2 pokojovém bytě při 2 klientech by prakticky nárok na příspěvek nevznikl. Podrobněji je kalkulace rozepsána na předloţeném podkladu. Diskuse Procházka Myslím si, ţe městem jiţ byla docela velká dotace poskytnuta, protoţe se objekt staví v pasivním stylu. Tento návrh nezajistí spravedlnost, protoţe se zde neposuzuje veškerý majetek, ale pouze důchody. K tomu to slouţí státní sociální příspěvky, které potřebným kompenzují jejich příjem. Můj názor je, ţe bychom příspěvky neměli poskytovat. Při našem jednání minulou středu mi byla slíbena informace, kolik seniorů je cizích a kolik modřických. Má někdo přesný seznam? Chybíková Je 128 ţádostí z toho modřických jednotlivců 63, manţelů modřických 20, jednotlivců mimo Modřice 41 a manţelů mimo Modřice 4. Ráda bych ještě reagovala na poznámku pana Procházky o drahosti domu. Vţdy záleţí na tom, s čím pasivní dům srovnáváme. Pokud ho budeme srovnávat s obyčejnými domy, které nemají ţádné zateplení, potom je ten dům draţší, ale pokud ho budeme srovnávat s domem, který je stavěn podle platných současných norem, tak je přibliţně draţší o 10%. Těch 10% by se nám mělo vrátit z dotace Zelená úsporám. Havlátová Já bych byla proto, aby si o příspěvek poţádali, kdyţ mají malý důchod. V podkladech je to tak napsáno. Tomandlová Jak zařídíte, aby si nepoţádali o příspěvek na bydlení jak u města, tak na sociálce?

9 Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 9 (celkem 21) Na sociálce vše budou dokládat. Sociálka si vyţaduje doklady o tom, jaký platí nájem. Zde uvedeme, ţe dostává také příspěvek od města. Kratochvíl Ale pokud můţe dostat příspěvek od státu, proč by ho měl dostávat od města. Je to sociální program města. Ventruba Příspěvek nedostávají automaticky, je na poţádání. V ten moment se tato ţádost schvaluje v RMM. Návrh na usnesení: ZMM schvaluje nájemné v PBDS na jednopokojový byt ve výši 6.599,- Kč/měsíc a na dvoupokojový byt ve výši 8.749,- Kč/měsíc. Hlasování o návrhu RMM na usnesení: 11 pro 1 proti () 2 se zdrţeli (Kratochvíl, Matějková) Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem /2013 Návrh na usnesení: ZMM schvaluje sociální příspěvek na poskytování sluţby v PBDS ve výši 2.000,- Kč/měsíc pro klienty s důchodovým výměrem menším neţ 9.500,- Kč/měsíc a ve výší 1.000,- Kč/měsíc pro klienty s důchodovým výměrem v rozmezí 9.501,- Kč/měsíc aţ ,- Kč/měsíc, o který mohou klienti poţádat na městském úřadě Modřice. Hranice výše důchodových výměrů je stanovena pro jednu bytovou jednotku. Hlasování o návrhu RMM na usnesení: 9 pro 5 proti (, Procházka, Matějková,, Kratochvíl) Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem /2013 Bod 5 programu Zřízení organizační složky PBDS Podklady obdrţeli zastupitelé předem. Komentář starosta Před zahájením provozu a uţívání objektu PBDS je nutné pro jeho fungování a začlenění do organizačního systému města vydat zřizovací listinu organizační sloţky města Modřice na Pasivní bytový dům pro seniory. Text zřizovací listiny máte v podkladech a je pro otevření provozu plánovaného na listopad 2013 nutné jeho vydání. Současně upozorňuji na nesrovnalost textu v čl. 4 bod 1 písm. B) a prosím paní Kovářovou, aby Vám opravu nadiktovala. Diskuse: Kovářová Článek 4 bod 1 písm. b se opravuje: ke dni zřízení zřizovací listiny nevymezuje zřizovatel majetková práva, které organizační sloţka umoţní. Můţete mi vysvětlit, jak se to myslí? Kovářová Znamená to, ţe uţivatelům nepředáváme do hospodaření ani do uţívání ţádné movitosti a nemovitosti. Veškerá majetková práva zůstanou na rozhodnutí zastupitelstva případně rady.

10 Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 10 (celkem 21) Návrh usnesení: ZMM vydává v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů a 24 odst. 1 a 26 zákona č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zřizovací listinu organizační sloţky města Modřice Pasivní bytový dům pro seniory. Hlasování o návrhu usnesení: 9 pro 3 proti (, Matějková, Kratochvíl) 2 se zdrţeli (, Procházka) Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem /2013 Bod 6 programu Projednání hospodaření města v roce Zpráva o hospodaření města v období 1 7/2013 Podklady obdrţeli zastupitelé předem. Komentář starosta K vývoji hospodaření: Strana příjmů je naplněna na 58,45% ve výši ,81 Kč, strana výdajů je naplněna na 34,18% ve výši ,43 Kč. Výše plnění obou stran rozpočtu odpovídá danému časovému období, na straně výdajů je niţší procento z důvodu stěţejní fakturace za stavbu PBDS v měsících srpnu říjnu (dokončení stavby). Na účtech města je celkem k ,28 Kč (v červnu k to bylo ,65 Kč) na úvěrech má město ještě splácet k ,48 Kč ( v červnu k to bylo ,30 Kč). Dlouhodobě přijaté zálohy jsou jiţ jen ,97 Kč, coţ jsou nájmy v nových bytových domech (Za Humny a Sadová 563). Jak je z čísel patrné, dluhy se sniţují a sniţují se také dlouhodobě přijaté zálohy. Tuto celkovou bilanci zkresluje rozestavěný a nevyfakturovaný objekt PBDS. Co se týče dluhové sluţby, tak ta je k ve výši 4,44%. Diskuse nebyla Návrh usnesení: ZMM bere na vědomí zprávu o hospodaření města Modřice v období 1-7/2013. Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem / Rozpočtové opatření platů č. 1/2013 V podkladech jste obdrţeli návrh rozpočtového opatření platů č. 1/2013 zaměstnanci města Modřice, který doplňuje mzdové náklady města o budoucí zaměstnance PBDS, kde je kalkulováno celkem 10,5 úvazku v celkové hodnotě mezd za 2 měsíce (říjen listopad) včetně odvodů ,- Kč. Diskuse: Chtěla bych se zeptat, zda je vybrán vedoucí PBDS? Bylo vypsáno výběrové řízení, uzávěrka přihlášek je tento týden v pátek. Prozatím se přihlásily dvě zájemkyně. Jakým způsobem se rozhodovalo, ţe pro úklid domů bude 6 pracovníků?

11 Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 11 (celkem 21) Počítali jsme, ţe pracovníci budou mít na starosti i klienty. Je tam 41 bytových jednotek, tak ţe jsme počítali 5 osob na 8 bytů + administrativní budova samostatně. Kratochvíl V jakém slova smyslu na starosti? Není to jenom o úklidu, je v tom zahrnuto praní, příleţitostný nákup, atd. Kratochvíl Taková pečovatelka. Budou to uklízečky, nejedeme v systému sociálních sluţeb. Poskytujeme nadstandardní péči ubytovaným seniorům. Chybíková Bavili jsme se o tom na minulém zasedání zastupitelstva. Přečtu Vám to: 1x týdně úklid bytové jednotky, 1x za týden sběr, praní a ţehlení a výdej prádla, 2x do roka mytí oken v bytové jednotce, výdej dováţených obědů, úklid společných prostor. Myslím si, ţe těch pracovníků je moc. Je to povinnost těch nájemníků odebírat si obědy? Ne, není. Návrh usnesení: ZMM schvaluje rozpočtové opatření platů č. 1/2013 bez výhrad. Hlasování o návrhu usnesení: 9 pro 5 proti (, Kratochvíl, Procházka, Matějková, ) Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem / Rozpočtové opatření č. 3/2013 V podkladech jste obdrţeli návrh rozpočtového opatření rozpočtu města roku 2013 č. 3/2013 včetně komentáře k jednotlivým úpravám. Na straně příjmů se příjmy povyšují o ,- Kč na celkových ,- Kč, kde největší částka je tvořena vratkou odpisů ZŠ 1 mil. a výběrem nájemného v PBDS ve výši ,- Kč. Na straně výdajů se částka povyšuje o ,- Kč na celkové výdaje Kč, kde největší poloţku tvoří ,- Kč za vícepráce, vybavení, mzdy a provoz PBDS a ,- Kč na odd. par. Činnost místní správy coţ je vynucená rekonstrukce serveru a ostatní sluţby vyvolané změnou legislativy. Diskuse: Jedná se mi o zkratky. Poloţka ve výdajích 6171 částka ,- Kč? Mulíček Je to Svaz měst a obcí. A Drah Servis? To je organizace, která pořádala Parní olympiádu na biokoridoru u Olympie. Jde o podporu akce, kdy přes Modřice jezdily historické autobusy a sváţely tam modřické občany.

12 Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 12 (celkem 21) Poloţka 4350 bytový dům pro seniory částka ,- Kč. Tato částka zahrnuje nájemné za poskytované sluţby? Mulíček Ano, je to děláno odhadem, protoţe jsme nevěděli přesnou výši schváleného nájemného. Příjem vychází z nájmů, které jsme předloţili. Návrh usnesení: ZMM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013 rozpočtu města na rok 2013 ve výši příjmů po úpravě ,- Kč a ve výši výdajů po úpravě ,- Kč bez výhrad. Schodek rozpočtu města bude uhrazen z rozpočtové rezervy let minulých a z přijatého úvěru na výstavbu PBDS. Hlasování o návrhu usnesení: 9 pro 5 proti (Matějková, Procházka,,, Kratochvíl) Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem /2013 Bod 7 programu Nástin rozpočtu na rok 2014 Podklady obdrţeli zastupitelé předem. Komentář starosta V podkladech jste obdrţeli nástin rozpočtu města Modřice na rok 2014, protoţe se opětovně blíţíme ke konci dalšího roku. Současně s nástinem rozpočtu máte v podkladech komentář k nástinu a výpis zařazených investičních akcí. Tento návrh se bude samozřejmě upravovat dle podaných ţádostí o dotace a upřesněním dalších investic a výdajů města (např. příjmy a výdaje z provozu PBDS, investiční akce atd.). Nástin vychází z rozpočtového výhledu roku 2014 a jeho rozpočtového opatření. Nástin rozpočtu je navrţen: Na straně příjmů ,- Kč Na straně výdajů ,- Kč Zahrnuty investice ve výši ,- Kč Financování města (splátky) ,- Kč Do tohoto nástinu rozpočtu nejsou zohledněny přiznané dotace na ulici Masarykova obě ze SFŢP. Celkem by město na těchto dotacích mohlo obdrţet cca 10 mil. Kč. Diskuse: Chtěla bych upozornit na výdajovou poloţku 3399 Kniha Modřic za částku ,- Kč. Byla bych ráda, kdyby se nad touto poloţkou zastupitelé zamysleli. Kniha o Modřicích jiţ byla zpracována a leţí na úřadě. Ráda bych Vám ukázala knihu, jejichţ autorem je pan Procházka. Kniha je také o historii Modřic. Nechápu, proč by se měla vydávat další v pořadí jiţ 3 kniha o historii Modřic. Já paní Bernátovou doplním. Pokud si přečtete investiční akce, oddělení 3399 je tam napsáno kniha Modřice dotace Muzejnímu spolku. Tuto knihu bude vydávat Muzejní spolek, ten předloţil městu předběţnou kalkulaci v této výši s tím, ţe se jedná o knihu historie Modřic od prvopočátečních nálezů v katastru Modřic aţ do současnosti. Je to odborná fundovaná literatura, na které se bude podílet kolektiv odborníků v čele s panem Procházkou. Protoţe se do této akce pustil Muzejní spolek a nebylo by moţné to řešit záštitou města jinak jak dotací, je tato částka tady navrţena. Pokud zastupitelé na doporučení paní Bernátové částku neschválí, můţe se tato částka stáhnout z rozpočtu města.

13 Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 13 (celkem 21) Pan Procházka je autorem i této knihy? Kniha, kterou jsem přinesla já je také o historii Modřic od prvopočátku. Kniha je do roku Pan Procházka mluví o historii Modřic. Troufám si tvrdit, ţe novodobější historie byla zmapovaná v té druhé knize. V knize nebyla novodobá historie, byl tam vývoj Modřic od revoluce do roku Tedy to, co se v Modřicích událo za 20 let. Knihu, kterou jsem přinesla já, je o historii Modřic. Chybíková Kniha bohuţel není k dostání. A ta tiskárna, která knihu vydávala, by nemohla dodělat dotisky, s tím ţe by se to doplnilo o nové informace? S tímto návrhem Muzejní spolek nepřišel. Já jsem s panem Procházkou domluvil, ţe uděláme pro současnou generaci knihu o novodobých Modřicích, ta která se vydala. On bude s odborníky připravovat odbornou knihu o vývoji Modřic a její historii. Rád bych se zeptal, ta rezerva ,- Kč Mulíček To je rezerva k je to rezerva, která by měla být ke konci roku 2013 z posledního schváleného rozpočtu. Vracím se znovu ke knize o Modřicích. Sazbu a tisk knihy, kterou jsem přinesla, dělala reklamní agentura Svobodová. Návrh usnesení: ZMM bere na vědomí nástin rozpočtu města Modřice pro rok 2014 a pověřuje starostu města a RMM dopracováním rozpočtu do konečného stavu k projednání v prosincovém zasedání ZMM. Hlasování na usnesení: 9 pro 4 proti (, Kratochvíl, Procházka, Matějková) 1 se zdrţel () Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem /2013 Bod 8 programu Zprávy z činnosti výborů Podklady obdrţeli zastupitelé předem. Komentář starosta 8.1 Zpráva z činnosti FV V podkladech jste obdrţeli zápis č. 026 z jednání FV konaného dne a na stůl pak zápis č. 027 z jednání FV konaného dne Zastupitelka Šulová je sluţebně mimo republiku a je řádně omluvena. Předáno slovo zastupiteli Doc. RNDr. Sládkovi. CSc., který je členem FV.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014 ZÁPIS z 31. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 10.02.2014 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 16 (16.04 hod.), 17 (16.06 hod.),

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŢICE ZE DNE 3. PROSINCE 2009

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŢICE ZE DNE 3. PROSINCE 2009 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŢICE ZE DNE 3. PROSINCE 2009 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

P. V o s á t k o v á : Omluveni nejsou: pan Vít Šorm, Ing. Zelený, Mgr. Hlaváček, Ing. Bejšovec, paní Kolovratová, pan Knap a dr. Klíma.

P. V o s á t k o v á : Omluveni nejsou: pan Vít Šorm, Ing. Zelený, Mgr. Hlaváček, Ing. Bejšovec, paní Kolovratová, pan Knap a dr. Klíma. Z á p i s z 33. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2014 Váţené kolegyně zastupitelky, váţení kolegové zastupitelé, vítám také občany, hosty a pracovníky kanceláře. Váţené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil

Více

Program mimořádného jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŢAMBERK

Program mimořádného jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŢAMBERK Číslo ZM: 9/2011-ZAST Program mimořádného jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŢAMBERK ze dne 18.10. 2011 Počet listů: Počet příloh: 6/ Program 9. jednání Zastupitelstva města - úterý 18. 10. 2011 1. Procedurální

Více

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

19. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 15.10.2012

19. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 15.10.2012 ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 15.10.2012 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 13 Omluveni : Holátko Rudolf, Ing.

Více

Často kladené dotazy a odpovědi k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a k prováděcím vyhláškám

Často kladené dotazy a odpovědi k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a k prováděcím vyhláškám Často kladené dotazy a odpovědi k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a k prováděcím vyhláškám Pouţité zkratky a upozornění: PENB průkaz energetické náročnosti budovy, SVJ Společenství vlastníků

Více

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm.

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm. Z á p i s 5. zasedání ZMČ Praha 5 11. 6. 2015 P. K l í m a : Vážení zastupitelé, dámy a pánové, vážení přítomní, dovolte mi, abych zahájil zasedání ZMČ Prahy 5. Nejprve požádám vedoucího kanceláře MČ o

Více

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ Zápis č. 3/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí dne 17. 6. 2013 v sálu SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomni: 19 Bartoš, Barvínek, Blažková, Černohorský,

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Ověřovatelé: Marie Jégrová Jaroslav Šplíchal Náhradník: Zapisovatelka: Ing. Jana Skalická

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

ÚVODNÍK OBVODN Í V ÝKONNÝ VÝ BOR ČESKÉ STRANY S OCIÁLNĚ DEMOKRAT ICKÉ V PRAZE 8. Uvnitř tohoto vydání: Informace z OVV 2.

ÚVODNÍK OBVODN Í V ÝKONNÝ VÝ BOR ČESKÉ STRANY S OCIÁLNĚ DEMOKRAT ICKÉ V PRAZE 8. Uvnitř tohoto vydání: Informace z OVV 2. OBVODN Í V ÝKONNÝ VÝ BOR ČESKÉ STRANY S OCIÁLNĚ DEMOKRAT ICKÉ V PRAZE 8 V y d á v á O V V Č S S D P r a h a 8, Z e n k l o v a 2 7, P r a h a 8, p r o i n t e r n í p o t ř e b u č l e n ů o b v o d n

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konané dne 25.04.2013

16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konané dne 25.04.2013 Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava zastupitelstvo městského obvodu Zápis 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konané dne 25.04.2013 Místo konání: Kulturní dům

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Mgr. Hromádka Tomáš, Ing. Šimůnek

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Obec Ţichlínek Zastupitelstvo obce Ţichlínek Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Ţichlínek

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více