Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb ve Statutárním městě Opava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb ve Statutárním městě Opava"

Transkript

1 Komunitní plánování Opava Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb ve Statutárním městě Opava Autoři analýzy: Mgr. Ing. Petr Krohe RNDr. Karel Hasík, PhD. Mgr. Vladimíra Klíčová 1

2 Opava, říjen 26 Poděkování: Autoři výzkumné zprávy chtějí poděkovat především všem respondentům, kteří věnovali svůj čas, aby pomohli zkvalitnit sociální služby na území města Opavy. Dále chceme poděkovat Ing. Jindřišce Těžké za podněty k výzkumu a organizaci fokusových skupin na Magistrátu města Opavy. Děkujeme Mgr. Kateřině Gelnarové za svědomitou a kvalitní informační podporu a za pomoc při získávání podkladů k výzkumu. 2

3 1 Obsah 1 Obsah Kvantitativní analýza dat Senioři Rodiny s dětmi Zdravotně postižení Občané se specifickými sociálními problémy Kvalitativní analýza Rozdíl mezi kvantitativním a kvalitativním přístupem Definice kvalitativní metodologie Metodologické pilíře kvalitativního výzkumu Postuláty kvalitativního myšlení Právní aspekty kvalitativního výzkumu v organizaci Postup kvalitativního výzkumu pro účely analýzy uživatelů Výstupy z kvalitativního výzkumu Výsledky procesu kódování Přehled potřeb u jednotlivých skupin uživatelů Potřeby sociálně potřebných rodin s dětmi...77 Potřeby seniorů...79 Potřeby osob se zdravotním postižením...8 Potřeby osob se specifickými sociálními problémy...82 Potřeby osob hlásících se k národnostním menšinám...83 Kontakt klientů se soc. službami Malá komunikační kompetence...85 Očekávání pomoci od jiných subjektů (stát, organizace) a její přijetí...86 Rasové předsudky...87 Apatie...88 Uživatel uvnitř sociální služby Chování ke klientům, diskriminace, rasové předsudky...88 Informační gramotnost...89 Institucionální a osobní spolupráce...91 Vděčnost jako kritérium pro pomoc...91 Práce s dětmi ze strany poskytovatelů pomoci...92 Další zjištění přesahující místní charakter Závěr - shrnutí Literatura Příloha: Koncepce ohraničeného a rozvinutého kódu

4 Kvantitativní analýza dat Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území Statutárního města Opavy Odpovědné osoby: Karel Hasík Jan Stoklasa Miroslava Polášková 4

5 2 Kvantitativní analýza dat Úvod Ve spolupráci s jednotlivými poskytovateli, kteří vyplnili požadovaný dotazník, byl vytvořen následující přehled o klientech, poskytovatelích a financování v oblasti sociální péče za y Přehledová část je rozdělena do pěti podkapitol podle skupin klientů, na které se poskytovatelé zaměřují (senioři, rodiny s dětmi, zdravotně postižení, občané se specifickými sociálními problémy a národnostní menšiny). Metodologický postup při zpracování kvantitativní části analýzy Teoretická východiska Vzhledem k tomu, že se nejedná o výzkum nebyly testovány žádné hypotézy. Provedení analýzy obnáší rozdělení analyzovaných dat do částí a studování vzájemných vztahů mezi nimi. Cíl analýzy Byl stanoven následující cíl analýzy statistické vyhodnocení dat numerické povahy získaných z dotazníku, který byl schválen pracovníky MMO. Vstupní data (a) dotazník (b) sociodemografické údaje poskytnuté MMO (c) sosiodemografické údaje získané ze stránek ČSÚ 5

6 Postup Při kvantitativní analýze podkladů pro komunitní plánování jsme využili matematicko statistických způsobů zpracování dat, které probíhalo v těchto krocích (a) sběr dat (b) převedení dat do podoby vhodné k matematickému zpracování (c) třídění dat podle zvolených kategorií (d) využití statistických metod k popisu a analýze dat popis dat pomocí měr polohy a variability (průměr, směrodatná odchylka) a stanovení trendů u sledovaných ukazatelů (e) grafické znázornění dat se slovním komentářem Přehledová část obsahuje grafy doplněné pro větší přehlednost o tabulky. Ke znázorňování dat byly použity výsečové a sloupcové grafy podle toho, zda měla být znázorněna struktura jednotlivých dat nebo jejich vývoj během let U jednotlivých skupin byly u zařízení sociální péče vyhodnoceny tyto údaje: struktura zaměstnanců časová dostupnost zavedení standardů kvality počet klientů a jejich rozdělení na opavské a mimoopavské vývoj počtu klientů diferencovaný podle typu služeb zdroje financování v jednotlivých letech a jejich struktura zdroje financování v jednotlivých letech vztažené na klienta vývoj jednotlivých zdrojů financování souhrnný vývoj vynakládaných finančních prosředků počet organizací využívajících tzv. ostatní dotační zdroje. Data mohou obsahovat dílčí nesrovnalosti způsobené neúplností poskytnutých dat ze strany jednotlivých organizací. V některých údajích 6

7 se tedy mohou lišit počty uvedených hodnot. V celkovém pohledu jsou však tyto údaje zanedbatelné. Při vyhodnocování časových řad byly sledovány dva základní cíle. Prvním z nich bylo určit co nejpřesnější predikci jejich dalšího vývoje v nejbližších letech. U řad týkajících se jednotlivých zdrojů financování jsme navíc chtěli stanovit, zda nedocházelo v průběhu let k velkým výkyvům, které mohou být pro zajištění stabilní úrovně péče o klienty nežádoucí. Predikce časových řad Pokud jde o stanovení dalšího možného vývoje sledovaných ukazatelů, zaměřili jsme se pouze na stanovení tendence jejich vývoje. Funkce popisující trendovou složku řady se nazývají trendové funkce. Pro následující analýzu byly při predikci sledovaných ukazatelů použity tyto druhy: lineární trend, parabolický trend a exponenciální trend. Pro dosažení dostatečně spolehlivé předpovědi je nutné zvolit z velkého množství nabízejících se trendových funkcí tu správnou. Je proto nutné disponovat vhodným kritériem, které by takovou volbu umožňovalo. Při hledání vhodného typu trendové funkce jsme se opírali především o rozbor empirických údajů. Každý graf, v němž je znázorněna spojnice trendu, předpovídající vývoj na tři y dopředu, obsahuje také hodnotu spolehlivosti předpovědi R 2, tzv. koeficient determinace, udávající, jak přesně odpovídají předpokládané hodnoty spojnice trendů skutečným datům. Hodnoty koeficientu determinace se mohou pohybovat v rozmezí od do1. Spojnice trendu je udává tím spolehlivější předpověď, čím více se hodnota spolehlivosti R (tedy odmocnina z uváděných čísel) blíží nebo rovná hodnotě 1. Je třeba poznamenat, že, vzhledem k malému počtu výchozích údajů (pět let), je velmi žádoucí konfrontovat uvedené predikce s názory odborníků působících v oblasti sociálních služeb. Malý počet vstupních dat může totiž ovlivnit spolehlivost predikce, přestože matematické prostředky byly správně použity. 7

8 Míra variability Druhým cílem analýzy bylo charakterizovat rozsah případných výkyvů u jednotlivých zdrojů financí v průběhu let Za výchozí veličinu byl brán aritmetický průměr příslušných údajů za dané období. Měření variability má význam při posuzování vypovídající schopnosti aritmetického průměru. Obecně lze říci, že vypovídací schopnost aritmetického průměru je tím větší, čím je variabilita sledovaného znaku menší. Naopak vypovídací schopnost aritmetického průměru je tím menší, čím má sledovaný zrak větší variabilitu. Ve většině případů dává statistická teorie i praxe přednost takovým mírám variability, jejichž velikost je závislá na variabilitě všech hodnot statistického souboru. Z nich je nejvýznamější ta míra variability, která měří současně variabilitu hodnot kolem aritmetického průměru a také variabilitu ve smyslu vzájemných odchylek jednotlivých hodnot znaku. Tato míra se nazývá rozptyl. Je definován jako průměr čtverců odchylek jednotlivých hodnot znaku od jeho aritmetického průměru. Jeho určitou nevýhodou z interpretačního hlediska je, že je vždy vyjádřen ve čtvercích použité jednotky, v našem případě tedy v Kč 2. Proto se často variabilita popisuje pomocí odmocniny z rozptylu, která se nazývá směrodatná odchylka. Udává, že většina (tj. více než 5%) hodnot sledovaného ukazatele se neodchyluje od průměrné hodnoty (ať už nahoru či dolů) více než je vypočtená mez. 8

9 Údaje týkající se všech skupin klientů Z následujících údajů, o počtu klientů za jednotlivé y, je vidět, že počet klientů má růstovou tendenci ve všech skupinách, kromě občanů se specifickými sociálními problémy, kde spojnice trendu naznačuje mírný pokles. Koeficient determinace je ale v tomto případě velmi nízký, což indikuje relativní význam udávané předpovědi. Vývoj klientů počet uživatelů R 2 =.3785 R 2 =.7681 R 2 =.7824 R 2 = Senioři Rodiny s dětmi Zdravotně postižení Občané se specif. soc. problémy Trend (senioři) Trend (rodiny s dětmi) Trend (zdravotně postižení) Trend (občané se specif. soc. problémy) Skupina klientů Počet klientů za Klienti celkem Senioři Rodiny s dětmi Zdravotně postižení

10 Občané se SSP Celkem Zdroje financování v jednotlivých letech všech poskytovatelů Mezi zdroje financování poskytovatelů patří dotace z města Opavy, dotace z ostatních zdrojů a finanční spoluúčast klienta. Z následujících pěti grafů je zřejmé, že dotace z ostatních zdrojů tvořily ve všech pěti zkoumaných letech 7% a více z celkového množství finančních prostředků. Nejmenší podíl připadl na dotace z města Opavy, které se pohybovaly kolem 1%. Zdroje financování v roce 21 17% 1% 73% Dotace z města Opavy 2 48 Kč Dotace z ostatních zdrojů Kč Fin. spoluúčast klienta Kč Zdroje financování v roce 22 16% 71% 13% Dotace z města Opavy Kč Dotace z ostatních zdrojů Kč Fin. spoluúčast klienta Kč 1

11 Zdroje financování v roce 23 13% 9% 78% Dotace z města Opavy Kč Dotace z ostatních zdrojů Kč Fin. spoluúčast klienta Kč Zdroje financování v roce 24 18% 11% 71% Dotace z města Opavy Kč Dotace z ostatních zdrojů Kč Fin. spoluúčast klienta Kč Zdroje financování v roce 25 21% 9% 7% Dotace z města Opavy Kč Dotace z ostatních zdrojů Kč Fin. spoluúčast klienta Kč 11

12 Celkové množství vynakládaných finančních prostředků se každoročně zvyšovalo. Z posledního řádku tabulky je také patrné výrazné zvyšování přírůstků za jednotlivé y až do u 24. Zdroje financování Částka za (v Kč) Dotace z města Opavy Dotace z ost. zdrojů Fin. spoluúčast klienta Celkem

13 2.1 Senioři Údaje k zařízením sociální péče Struktura zaměstnanců podle profese je tvořena sociálními a dalšími pracovníky (se vzděláním podle zákona 18/26 o sociálních službách), ostatními pracovníky a dobrovolníky. Ve skupině senioři převažují sociální a další pracovníci - 51%. Nejmenší zastoupení mají dobrovolníci - 9%. Struktura zaměstnanců - senioři 4% 9% 51% sociální 92.3 ostatní 72.8 dobrovolníci 16 Struktura zaměstnanců Počet úvazků Sociální % Ostatní % Dobrovolníci 16 9% 13

14 Ve skupině senioři se nachází 4 zařízení s denním provozem (nepřetržitě) a 2 zařízení fungující pouze v pracovní dny. Časová dostupnost zařízení - senioři % 33% % denní 4 pracovní dny 2 týdenní 67% nepravidelná Časová dostupnost Počet zařízení Denní provoz 4 67% Pouze v pracovní dny 2 33% Týdenní rytmus % Nepravidelný provoz % Standardy kvality v písemné podobě mají zatím zavedeny 3 zařízení, 3 zařízení je zavedeny nemají a 1 zařízení tuto položku v dotazníku neuvedlo. Standardy kvality - senioři Zavedené standardy kvality Počet zařízení 14% 43% 43% Ano 3 Ne 3 Neuvedli 1 ANO NE NEUVEDLI 14

15 Počet klientů a jejich skladba Hlavními klienty poskytovatelů byli v letech lidé z Opavy, kteří tvořili přibližně 9% z celkového počtu klientů. Počet klientů v jednotlivých letech (v %) - senioři % 8% 7% 92% 92% 93% % 87% 8% 92% 8% pouze z Opavy mimo Opavu 92 % Klienti Počet za Pouze z Opavy Mimo Opavu počtu. Následující tři grafy ukazují jaké služby klienti využívali a v jakém 15

16 Vývoj počtu klientů a jejich skladba - senioři počet klientů počet klientů poradenská služba služba sociální péče služba sociální prevence Vývoj celkového počtu klientů - senioři počet klientů R 2 = Trend 16

17 Počet klientů ve sledovaných pěti letech stabilně rostl. V letech 24 a 25 byl tento nárůst největší, což bylo způsobeno zejména nárůstem klientů využívajících poradenské služby. Trendová křivka předpovídá nárůst počtu klientů také v dalších letech. Typ služby Počet uživatelů za Poradenská služba Služba sociální péče Služba sociální prevence Celkem Zdroje financování Na zdrojích financování se ve skupině senioři nejvíce podílely dotace z ostatních zdrojů a finanční spoluúčast klienta. Přitom v letech byly tyto dvě položky velmi vyrovnané, ale v roce 25 nastal extrémní nárůst finanční spoluúčasti klienta a převýšil dotace z ostatních zdrojů více než dvojnásobně. Tato skutečnost ale souvisí s nárůstem počtu klientů a neznamená to, že by klienti platili za služby více. Zdroje financování (celkem) - senioři Kč Dotace z města Opavy Dotace z ostatních zdrojů Finanční spoluúčast klienta 17

18 Zdroje financování v jednotlivých letech (v%) - senioři % 13% 6% 4% 43% 43% 51% 44% 51% 44% 24 13% 43% 59% 25 15% 26% Dotace z města Opavy 15% Dotace z jiných zdrojů 59% 26% Finanční spoluúčast klienta Zdroje financování Částka za - celkem (v Kč) Dotace z města Opavy Dotace z ost. zdrojů Fin. spoluúčast klienta Celkem Následující graf ukazuje, jak se u jednotlivých zdrojů v letech měnila částka vynaložená na jednoho klienta. Je vidět, že finanční spoluúčast klienta i dotace z ostatních zdrojů na jednoho klienta mají spíše klesající tendenci. Pokles finanční spoluúčasti klienta je ale nutné přičíst na úkor nárůstu počtu klientů využívajících poradenské služby, u kterých jsou jiné cenové relace než u služeb 18

19 sociální péče. V prvních třech letech, zahrnujících pouze údaje o klientech využívajících služeb sociální péče, je naopak patrný pozvolný nárůst finančí spoluúčasti klienta. Dotace z města Opavy se pohybují mezi částkami 84 Kč a Kč. Směrodatné odchylky poukazují na velkou rozkolísanost dotací z ostatních zdrojů. U finanční spoluúčasti klienta a dotací z města Opavy naznačují směrodatné odchylky stabilnější situaci. Zdroje financování (na jednoho klienta) - senioři Kč Dotace z města Opavy Dotace z ostatních zdrojů Finanční spoluúčast klienta Zdroje financování Částka za - na 1 klienta (v Kč) Dotace z města Opavy Dotace z ost. zdrojů Fin. spoluúčast klienta Celkem Zdroje financování Rozptyl (na 1 klienta) Směrodatná odchylka (na 1 klienta) Dotace z města Opavy Dotace z ost. zdrojů Fin. spoluúčast klienta

20 Následujících 8 grafů se týká jednotlivých zdrojů financí, a to celkových a na jednoho klienta. Trendové křivky předpovídají vývoj v letech a ukazují, jestli budou finanční prostředky růst nebo klesat. Přestože dotace z města Opavy (celkem) mají tendenci růst, ještě větší nárůst klientů způsobuje, že dotace z města Opavy na jednoho klienta mají mírně klesající tendenci (zde je opět nutné poukázat na souvislost s nárůstem počtu klientů využívajících poradenských služeb). Dotace z města Opavy (celkem) - senioři Kč R 2 = Trend Dotace z města Opavy (na jednoho klienta) - senioři Kč R 2 =.283 Trend

21 Dotace z ostatních zdrojů (celkem) byly velmi rozkolísané. Průměrně se pohybovaly kolem 3 Kč a okolo této částky se budou pravděpodobně pohybovat i v letech A vzhledem k tomu, že počet uživatelů rostl, podíl dotací z ostatních zdrojů na jednoho klienta musel klesat. Je pravděpodobné, že bude klesat i nadále vlivem rostoucí tendence počtu uživatelů. Dotace z ostatních zdrojů (celkem) - senioři Kč R 2 = Trend Dotace z ostatních zdrojů (na jednoho klienta) - senioři Kč R 2 =.5685 Trend

22 Finanční spoluúčast klienta (celkem) se zvyšovala každý. Jak už bylo zmíněno, tento nárůst je způsoben zejména nárůstem počtu klientů. Vzhledem k tomu, že počet klientů má roustoucí tendenci je předpověď dalšího nárůstu finanční spoluúčasti klienta (celkem) velmi spolehlivá. Finanční spoluúčast klienta - na jednoho klienta má klesající tendenci (zde je opět nutné poukázat na souvislost s nárůstem počtu klientů využívajících poradenských služeb). Finanční spoluúčast klienta (celkem) - senioři R 2 =.8367 Kč Trend Finanční spoluúčast klienta (na jednoho klienta) - senioři Kč R 2 =.6163 Trend

23 Souhrnné finance (celkem) každý rostly a s velkou pravděpodobností budou dále narůstat. Protože však počet klientů rostl rychleji než růst financí, souhrnné finance na jednoho klienta měly klesající tendenci a spojnice trendu předpovídá jejich další pokles. Souhrnné finance (celkem) - senioři Kč R 2 = Trend Souhrnné finance (na jednoho klienta) - senioři Kč R 2 =.7366 Trend

24 Dotace z ostatních zdrojů pocházejí z EU, ministerstev, kraje, nadací, sponzorských darů a jiných. Nejvíc zařízení ve skupině senioři je podporováno krajem a druhé místo zaujímají společně sponzorské dary a jiné. Dotace z ostatních zdrojů - senioři počet zařízení čerpajících zdroj EU ministerstva kraje nadace sponzorské dary jiné zdroj Zdroj dotací Počet zařízení čerpajících zdroj EU 3 Ministerstva 3 Kraje 5 Nadace 2 Sponzorské dary 4 Jiné 4 24

25 2.2 Rodiny s dětmi Údaje k zařízením sociální péče Struktura zaměstnanců podle profese je tvořena sociálními a dalšími pracovníky (se vzděláním podle zákona 18/26 o sociálních službách), ostatními pracovníky a dobrovolníky. Ve skupině rodiny s dětmi převažují ostatní pracovníci - 6%. V menším zastoupení jsou zde sociální a další pracovníci - 25% a dobrovolníci - 15%. Struktura zaměstnanců - rodiny s dětmi 15% 6% 25% sociální 1.7 ostatní 25.2 dobrovolníci 6.1 Struktura zaměstnanců Počet úvazků Sociální % Ostatní % Dobrovolníci % 25

26 Ve skupině rodiny s dětmi funguje 6 zařízení pouze v pracovní dny a 1 zařízení má denní provoz (nepřetržitě). Časová dostupnost - rodiny s dětmi % % 86% 14% denní 1 pracovní dny 6 týdenní nepravidelná Časová dostupnost Počet zařízení Denní provoz 1 14% Pouze v pracovní dny 6 86% Týdenní rytmus % Nepravidelný provoz % Standardy kvality v písemné podobě mají zavedeny 4 zařízení, 2 zařízení je zavedeny nemají a 4 zařízení tuto položku v dotazníku neuvedly. Standarty kvality - rodiny s dětmi 4% 4% Zavedené standardy kvality Počet zařízení Ano 4 2% ANO NE NEUVEDLI Ne 2 Neuvedli 4 26

27 Počet klientů a jejich skladba Počet mimoopavských klientů ve všech sledovaných letech převažoval nad počtem klientů z Opavy. Mimoopavští klienti tvořili kolem 6% všech klientů. Počet klientů v jednotlivých letech (v %) - rodiny s dětmi % 4% 64% 36% 64% 36% % 4% 8% pouze z Opavy 42% 58% mimo 92Opavu % Klienti Počet za Pouze z Opavy Mimo Opavu počtu. Následující tři grafy ukazují jaké služby klienti využívali a v jakém 27

28 Vývoj počtu klientů a jejich skladba - rodiny s dětmi počet klientů počet klientů poradenská služba služba sociální péče služba sociální prevence Vývoj celkového počtu klientů - rodiny s dětmi počet klientů R 2 = Trend 28

29 Většina klientů využívala poradenskou službu a počet klientů této služby měl sklon růst. Rovněž u počtu klientů ostatních dvou služeb je možné pozorovat mírný nárůst i když jeho změna byla v letech 21-25, ve srovnání s poradenskou službou, méně výrazná a klienti těchto dvou služeb představovali jen zhruba osminu všech klientů. Celkový počet klientů má pro další léta růstovou tendenci. Typ služby Počet uživatelů za Poradenská služba Služba sociální péče Služba sociální prevence Celkem Zdroje financování Dotace z města Opavy a finanční spoluúčast klienta se začaly podílet na celkových finančních prostředcích až v letech 24 a 25. Dotace z ostatních zdrojů v letech 24 a 25 výrazně vzrosly. Uvedené skutečnosti měly za následek extrémní zvýšení finančních prostředků v letech 24 a 25. Průměrné finance v posledních dvou letech představují přibližně patnáctinásobek průměrných financí v letech

30 Zdroje financování (celkem) - rodiny s dětmi Kč Dotace z města Opavy Dotace z ostatních zdrojů Finanční spoluúčast klienta Zdroje financování v jednotlivých letech (v%) - rodiny s dětmi 21 % % 22 % % 23 % % 1 % 1 % 1 % % 32% 52% Dotace z města Opavy 18% 2% 15% Dotace z jiných zdrojů 62% 59% 26% Finanční spoluúčast klienta 3

31 Zdroje financování Částka za - celkem (v Kč) Dotace z města Opavy Dotace z ost. zdrojů Fin. spoluúčast klienta Celkem Následující graf ukazuje, jak se měnila částka jednotlivých zdrojů v letech na jednoho klienta. Dotace z ostatních zdrojů na jednoho klienta měly tendenci růst. Finanční spoluúčast klienta byla v letech 24 a 25 téměr shodná. Zdroje financování (na jednoho klienta) - rodiny s dětmi Kč Dotace z města Opavy Dotace z ostatních zdrojů Finanční spoluúčast klienta Zdroje financování Částka za - na 1 klienta (v Kč) Dotace z města Opavy Dotace z ost. zdrojů Fin. spoluúčast klienta Celkem

32 Zdroje financování Rozptyl (na 1 klienta) Směrodatná odchylka (na 1 klienta) Dotace z města Opavy Dotace z ost. zdrojů Fin. spoluúčast klienta Následujících 8 grafů se týká jednotlivých zdrojů financí, a to celkových a na jednoho klienta. Trendové křivky předpovídají vývoj v letech a ukazují, jestli budou finanční prostředky růst nebo klesat. V grafech, ve kterých figurují nenulové hodnoty až v letech 24 a 25 není ukázán vývoj v následujích letech, protože předpověď by byla velmi nespolehlivá. Dotace z města Opavy (celkem) činily v roce 24 víc než 2.5-násobek částky připadající na 25. Rovněž dotace z města Opavy na jednoho klienta byly v roce 24 větší než v roce 25, a to téměr třikrát. Dotace z města Opavy (celkem) - rodiny s dětmi Kč

33 Dotace z města Opavy (na jednoho klienta) - rodiny s dětmi Kč Spojnice trendu je u dotací z ostatních zdrojů - celkem i na jednoho klienta rostoucí. Celkový počet klientů ve skupině rodiny s dětmi měl tendenci pozvolně narůstat, zatímco nárůst financí v letech 24 a 25 byl dramatický. Proto se finanční prostředky na jednoho klienta v těchto letech také výrazně zvýšily. Je otázkou, zda ještě může dojít k tak výraznému nárůstu dotací v dalších letech, a proto je, v tomto případě, nutná jistá opatrnost při posuzování dalšího vývoje jen na základě tvaru trendové křivky. Dotace z ostatních zdrojů (celkem) - rodiny s dětmi Kč R 2 = Trend 33

34 Dotace z ostatních zdrojů (na jednoho klienta) - rodiny s dětmi Kč R 2 = Trend Finanční spoluúčast klienta (celkem) se v roce 25 zvýšila přibližne o 36. Zvýšení celkového počtu uživatelů v roce 25 o 474 klientů vzhledem k u 24 způsobilo, že finanční spoluúčast, na jednoho klienta, zůstala téměř stejná. Finanční spoluúčast klienta (celkem) - rodiny s dětmi Kč

35 Finanční spoluúčast klienta (na jednoho klienta) - rodiny s dětmi Kč Souhrnné finance - celkem i na jednoho klienta se vyznačují rostoucími spojnicemi trendu. Spojnice trendu souhrnných financí na jednoho klienta rostou pomalejším tempem. Dotace z ostatních zdrojů a finanční spoluúčast klienta (na jednoho klienta) způsobily rostoucí charakter křivky. Z předcházejících dvou obrázků je zřejmé, že finanční spoluúčast klienta zároveň přispěla ke zpomalení tohoto růstu. Dotace z města Opavy (na jednoho klienta) také tento růst zpomalují, protože v roce 25 se celková částka snížila přibližně 2.5x, zatímco částka připadající na jednoho klienta se snížila téměř třikrát. 35

36 Souhrnné finance (celkem) - rodiny s dětmi 4 Kč R 2 = Trend Souhrnné finance (na jednoho klienta) - rodiny s dětmi Kč R 2 = Trend Dotace z ostatních zdrojů pocházejí z EU, ministerstev, kraje, nadací, sponzorských darů a jiných. Nejvíc zařízení ve skupině rodiny s dětmi je podporováno ministerstvy a druhé místo zaujímají společně kraje a sponzorské dary. Žádné z dotazovaných zařízení není podporováno z Evropské Unie. 36

37 Dotace z jiných zdrojů - rodiny s dětmi počet zařízení čerpajících zdroj EU ministerstva kraje nadace sponzorské dary jiné zdroj Zdroj dotací Počet zařízení čerpajících zdroj EU Ministerstva 4 Kraje 3 Nadace 1 Sponzorské dary 3 Jiné 1 37

38 2.3 Zdravotně postižení Údaje k zařízením sociální péče Ve skupině zdravotně postižení převažují sociální a další pracovníci (se vzděláním podle zákona 18/26 o sociálních službách) - 49%. Větší třetinu tvoří ostatní pracovníci - 35% a nejmenší zastoupení mají dobrovolníci - 16%. Struktura zaměstnanců - zdravotně postižení 35% 16% 49% sociální ostatní dobrovolníci 55 Struktura zaměstnanců Počet úvazků Sociální % Ostatní % Dobrovolníci 55 16% 38

39 Nejvíc zařízení (celkem 12) poskytuje služby pouze v pracovní dny. Nachází se zde také 3 zařízení s týdenním rytmusem (např. každé úterý) a 2 zařízení s nepravidelným provozem (např. volnočasové aktivity 1x za ). 1 zařízení upřednostňuje denní provoz (nepřetržitě). Časová dostupnost - zdravotně postižení 17% 11% 6% denní 1 pracovní dny 12 týdenní 3 66% nepravidelná 2 Časová dostupnost Počet zařízení Denní provoz 1 6% Pouze v pracovní dny 12 66% Týdenní rytmus 3 17% Nepravidelný provoz 2 11% Standardy kvality v písemné podobě má zavedeno 1 zařízení, 8 zařízení je zavedeno nemá a 1 zařízení tuto položku v dotazníku neuvedlo. Standardy kvality - zdravotně postižení 5% Zavedené standardy kvality Počet zařízení 42% 53% ANO NE NEUVEDLI Ano 1 Ne 8 Neuvedli 1 39

40 Počet klientů a jejich skladba Hlavními klienty poskytovatelů byli v letech lidé z Opavy, kteří tvořili více než 8% z celkového počtu klientů. Počet klientů v jednotlivých letech (v %) - zdravotně postižení % 16% 18% 82% 84% 82% % 81% 19% 81% 8% pouze z Opavy mimo 92% Opavu Klienti Počet za Pouze z Opavy Mimo Opavu

41 Následující tři grafy ukazují jaké služby klienti využívali a v jakém počtu. Vývoj počtu klientů a jejich skladba - zdravotně postižení počet klientů počet klientů poradenská služba služba sociální péče služba sociální prevence 41

42 Vývoj celkového počtu klientů - zdravotně postižení počet klientů R 2 = Trend Většina klientů využívala poradenskou službu a počet klientů této služby až do u 24 rostl. U služby sociální prevence je možné rovněž pozorovat nárůst o něco méně výraznější, zatímco počet klientů služby sociální péče se měnil jen zanedbatelně. Celkový počet klientů měl tendenci růst a předpověď dalšího růstu je poměrně spolehlivá. Typ služby Počet uživatelů za Poradenská služba Služba sociální péče Služba sociální prevence Celkem Zdroje financování Na zdrojích financování se ve skupině zdravotně postižení nejvíce podílely dotace z ostatních zdrojů. Tyto dotace měly silně rostoucí tendenci a jejich nárůst činil během pěti let téměř 2 miliónů korun. Na celkových finančních prostředcích se podílely více než 8-ti procenty. Celkové finanční prostředky se každý zvyšovaly a až do u 24 se zvyšovaly i jejich přírůstky. 42

43 Zdroje financování (celkem) - zdravotně postižení Kč Dotace z města Opavy Dotace z ostatních zdrojů Finanční spoluúčast klienta Zdroje financování v jednotlivých letech (v%) - zdrav. postižení % 1% 7% 12% 5% 7% 81% 81% 88% % 6% Dotace z města 12% 5% Opavy 15% Dotace z jiných zdrojů 81% 83% 59% 26% Finanční spoluúčast klienta 43

44 Zdroje financování Částka za - celkem (v Kč) Dotace z města Opavy Dotace z ost. zdrojů Fin. spoluúčast klienta Celkem Zdroje financování Rozptyl Směrodatná odchylka Dotace z města Opavy Dotace z ost. zdrojů E Fin. spoluúčast klienta E Následující graf ukazuje, jak se měnila částka u jednotlivých zdrojů v letech na jednoho klienta. Dotace z ostatních zdrojů na jednoho klienta každý rostly. Dotace z města Opavy na jednoho klienta se téměr neměnily, rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší částkou je 75 Kč. Finanční spoluúčast klienta (na jednoho klienta) se během let pohybovala okolo 2 Kč, po roce 23 nastal nárůst na částku převyšující 6 Kč. Zdroje financování (na jednoho klienta) - zdravotně postižení 5 4 Dotace z města Opavy Kč Dotace z ostatních zdrojů Finanční spoluúčast klienta 44

Analýza uživatelů sociálních služeb na Rožnovsku KPSS Rožnov pod Radhoštěm

Analýza uživatelů sociálních služeb na Rožnovsku KPSS Rožnov pod Radhoštěm Analýza uživatelů sociálních služeb na Rožnovsku KPSS Rožnov pod Radhoštěm CpKP střední Morava Analýza uživatelů sociálních služeb na Rožnovsku KPSS Rožnov pod Radhoštěm V Přerově dne 31.1.2008 Zpracoval

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP Celkovému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 150 ŠVP ze Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Při vyhodnocování ŠVP se však ukázalo,

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Projekt výzkumu v graduační práci

Projekt výzkumu v graduační práci Projekt výzkumu v graduační práci Základní manuál Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Fáze výzkumu Přípravná, teoretická fáze (výsledek kumulovaného poznání,precizace výzkumného úkolu, formulace vědecké

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Petr Matějů Konference Předpoklady úspěchu v práci a v životě 27. listopadu 2013 Hlavní otázky pro analýzu procesu

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: DOPRAVA A SPOJE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Měření závislosti statistických dat

Měření závislosti statistických dat 5.1 Měření závislosti statistických dat Každý pořádný astronom je schopen vám předpovědět, kde se bude nacházet daná hvězda půl hodiny před půlnocí. Ne každý je však téhož schopen předpovědět v případě

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu Tisková zpráva PRAHA, 27/11/2009 Uživatelé tráví na internetu 10 hodin týdně Uživatelé se věnují internetu průměrně 609 minut týdně, což odpovídá 87 minutám denně. Nejvíce času internetu věnují uživatelé

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů

Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů Obsah 1 PRŮMĚRNÝ PLAT 3 1.1 ABSOLUTNÍ HODNOTY 3 1.2 DYNAMIKA

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy 10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy Regresní úloha (analýza) je označení pro statistickou metodu, pomocí nichž odhadujeme hodnotu náhodné veličiny (tzv. závislé proměnné, cílové proměnné, regresandu

Více

Sociologický výzkum v praxi

Sociologický výzkum v praxi Sociologický výzkum v praxi Školení NSZM ČR Hodonín 6. 11. 2008 Mgr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze Výběr vzorku Informace, které jsme se dověděli o lidech

Více

Metody sociálního výzkumu. 2. Ročník LS 2010 Jabok, ETF 2. výukový blok

Metody sociálního výzkumu. 2. Ročník LS 2010 Jabok, ETF 2. výukový blok Metody sociálního výzkumu 2. Ročník LS 2010 Jabok, ETF 2. výukový blok Problémy při sociálním výzkumu Sociální realita často zachytitelná jen skrze indikátory potřebná informace: je přímo pozorovatelná

Více

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 VÝZKUMNÁ ZPRÁVA velikost příspěvku pro vědu není tak důležitá jako kvalita práce,v níž se přínos demonstruje. S původností práce se asociují vlastnosti jako novost, nový styl

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Agenda zprostředkování řešení konfliktu

Agenda zprostředkování řešení konfliktu Agenda zprostředkování řešení konfliktu Statistika PMS + Kvantitativní monitoring ZRK 2012 / 2013 Č. j.: Spr 00196/2014-022-2 Agenda dospělých (18 +) Zprostředkování řešení konfliktu Teoretický rámec Činnosti

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Téma Ročník 1. Datum tvorby 28.2.2013 Anotace Sociologický

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: Benchmarking pro správní obvod ORP Moravská Třebová s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 1 SO ORP Moravská Třebová charakteristika území Správní obvod obce s rozšířenou působností

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura 2/2011 Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu

Více

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě 31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě Motto Statistika nuda je, má však cenné údaje. strana 3 Statistické charakteristiky Charakteristiky polohy jsou kolem ní seskupeny ostatní hodnoty

Více

STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu

STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova, 1 Praha SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu Červen 6 Údaje o výzkumu: Typ výzkumu: kvantitativní reprezentativní výzkum Výběrový soubor:

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Popisná statistika kvantitativní veličiny

Popisná statistika kvantitativní veličiny StatSoft Popisná statistika kvantitativní veličiny Protože nám surová data obvykle žádnou smysluplnou informaci neposkytnou, je žádoucí vyjádřit tyto ve zhuštěnější formě. V předchozím dílu jsme začali

Více

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: ZEMĚDĚLSTVÍ Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 8 29 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Sociotrendy 2015 ISBN 978-80-87742-30-3 Obsah 1. Obsah a cíle demografické analýzy... 3 2. Metodologie analýzy... 3 3. Analýza vývoje

Více

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director 11/06/2010 Obsah Základní pojmy zákon na ochranu osobních údajů Základní pojmy zákon o některých službách

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Závislost náhodných veličin Úvod Předchozí přednášky: - statistické charakteristiky jednoho výběrového nebo základního souboru - vztahy mezi výběrovým a základním souborem - vztahy statistických charakteristik

Více

VLIV ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ NA HOSPODAŘENÍ OBCÍ

VLIV ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ NA HOSPODAŘENÍ OBCÍ Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. XIII. mezinárodní odborná konference. Praha: VŠE, duben 2008 VLIV ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ NA HOSPODAŘENÍ OBCÍ Abstrakt Doc. Ing. Petr Tománek, CSc. Katedra

Více

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2008 VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL JSOU NA TRHU PRÁCE TRVALE ZNEVÝHODŇOVÁNY Týká se to především starších občanů, lidí se zdravotním handicapem,

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Pivo v české společnosti

Pivo v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo v české společnosti v roce 2015 Technické

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 21. Z toho 11 organizací svolilo

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D.

veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D. Vybraná rozdělení spojitých náhodných veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D. Třídění Základním zpracováním dat je jejich třídění. Jde o uspořádání získaných dat, kde volba třídícího

Více

Seznámení s projektem MPSV Podpora procesů v sociálních službách. Radek Suda Olympik hotel - konference 17. 4. 2003 Praha

Seznámení s projektem MPSV Podpora procesů v sociálních službách. Radek Suda Olympik hotel - konference 17. 4. 2003 Praha Seznámení s projektem MPSV Podpora procesů v sociálních službách Radek Suda Olympik hotel - konference 17. 4. 2003 Praha Problematické sociální jevy a vliv sociálních služeb na jejich řešení (A2) Mapování

Více

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ E-BUSINESS V PODNIKOVÉ SFÉŘE PŘEHLED VÝSLEDKŮ VÝZKUMU Pecharova 1, 146 PRAHA 4 Tel.: 135 544, Fax: 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Říjen 1 O č i, které vidí víc Markent, s.r.o., je společnost specializovaná

Více

Od diferenciace k diverzifikaci: test teorií MMI a EMI v českém středním vzdělávání. Tomáš Katrňák Natalie Simonová Laura Fónadová

Od diferenciace k diverzifikaci: test teorií MMI a EMI v českém středním vzdělávání. Tomáš Katrňák Natalie Simonová Laura Fónadová Od diferenciace k diverzifikaci: test teorií MMI a EMI v českém středním vzdělávání Tomáš Katrňák Natalie Simonová Laura Fónadová Cíl analýzy Ukázat, zda rozšiřující se dostupnost maturitního vzdělání

Více

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Terminologie ve výzkumu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metoda = návod, způsob, cesta, jak něco poznat, něčeho docílit Kroky vedoucí k určitému cíli musí být zdůvodnitelné Objektivně přiměřené

Více

Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině: říjen 2015

Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině: říjen 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 6 8 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině: říjen 05 Od září

Více

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva (Švorcová, Makovcová, Mach) Úvod: Naše práce je jednou z částí většího projektu výzkumu sídlišť, v jehož rámci byli dotazováni obyvatelé sídlišť Petrovice, Barrandov,

Více

Modul 2 Nové metody a postupy hodnocení účinnosti podpory přírodovědné gramotnosti

Modul 2 Nové metody a postupy hodnocení účinnosti podpory přírodovědné gramotnosti Modul 2 Nové metody a postupy hodnocení účinnosti podpory přírodovědné gramotnosti Modul 2 představuje základní informace o důvodech a potřebách vyvinutí nových inspekčních standardů pro hodnocení rozvoje

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Intervalový odhad. Interval spolehlivosti = intervalový odhad nějakého parametru s danou pravděpodobností = konfidenční interval pro daný parametr

Intervalový odhad. Interval spolehlivosti = intervalový odhad nějakého parametru s danou pravděpodobností = konfidenční interval pro daný parametr StatSoft Intervalový odhad Dnes se budeme zabývat neodmyslitelnou součástí statistiky a to intervaly v nejrůznějších podobách. Toto téma je také úzce spojeno s tématem testování hypotéz, a tedy plynule

Více