Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb ve Statutárním městě Opava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb ve Statutárním městě Opava"

Transkript

1 Komunitní plánování Opava Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb ve Statutárním městě Opava Autoři analýzy: Mgr. Ing. Petr Krohe RNDr. Karel Hasík, PhD. Mgr. Vladimíra Klíčová 1

2 Opava, říjen 26 Poděkování: Autoři výzkumné zprávy chtějí poděkovat především všem respondentům, kteří věnovali svůj čas, aby pomohli zkvalitnit sociální služby na území města Opavy. Dále chceme poděkovat Ing. Jindřišce Těžké za podněty k výzkumu a organizaci fokusových skupin na Magistrátu města Opavy. Děkujeme Mgr. Kateřině Gelnarové za svědomitou a kvalitní informační podporu a za pomoc při získávání podkladů k výzkumu. 2

3 1 Obsah 1 Obsah Kvantitativní analýza dat Senioři Rodiny s dětmi Zdravotně postižení Občané se specifickými sociálními problémy Kvalitativní analýza Rozdíl mezi kvantitativním a kvalitativním přístupem Definice kvalitativní metodologie Metodologické pilíře kvalitativního výzkumu Postuláty kvalitativního myšlení Právní aspekty kvalitativního výzkumu v organizaci Postup kvalitativního výzkumu pro účely analýzy uživatelů Výstupy z kvalitativního výzkumu Výsledky procesu kódování Přehled potřeb u jednotlivých skupin uživatelů Potřeby sociálně potřebných rodin s dětmi...77 Potřeby seniorů...79 Potřeby osob se zdravotním postižením...8 Potřeby osob se specifickými sociálními problémy...82 Potřeby osob hlásících se k národnostním menšinám...83 Kontakt klientů se soc. službami Malá komunikační kompetence...85 Očekávání pomoci od jiných subjektů (stát, organizace) a její přijetí...86 Rasové předsudky...87 Apatie...88 Uživatel uvnitř sociální služby Chování ke klientům, diskriminace, rasové předsudky...88 Informační gramotnost...89 Institucionální a osobní spolupráce...91 Vděčnost jako kritérium pro pomoc...91 Práce s dětmi ze strany poskytovatelů pomoci...92 Další zjištění přesahující místní charakter Závěr - shrnutí Literatura Příloha: Koncepce ohraničeného a rozvinutého kódu

4 Kvantitativní analýza dat Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území Statutárního města Opavy Odpovědné osoby: Karel Hasík Jan Stoklasa Miroslava Polášková 4

5 2 Kvantitativní analýza dat Úvod Ve spolupráci s jednotlivými poskytovateli, kteří vyplnili požadovaný dotazník, byl vytvořen následující přehled o klientech, poskytovatelích a financování v oblasti sociální péče za y Přehledová část je rozdělena do pěti podkapitol podle skupin klientů, na které se poskytovatelé zaměřují (senioři, rodiny s dětmi, zdravotně postižení, občané se specifickými sociálními problémy a národnostní menšiny). Metodologický postup při zpracování kvantitativní části analýzy Teoretická východiska Vzhledem k tomu, že se nejedná o výzkum nebyly testovány žádné hypotézy. Provedení analýzy obnáší rozdělení analyzovaných dat do částí a studování vzájemných vztahů mezi nimi. Cíl analýzy Byl stanoven následující cíl analýzy statistické vyhodnocení dat numerické povahy získaných z dotazníku, který byl schválen pracovníky MMO. Vstupní data (a) dotazník (b) sociodemografické údaje poskytnuté MMO (c) sosiodemografické údaje získané ze stránek ČSÚ 5

6 Postup Při kvantitativní analýze podkladů pro komunitní plánování jsme využili matematicko statistických způsobů zpracování dat, které probíhalo v těchto krocích (a) sběr dat (b) převedení dat do podoby vhodné k matematickému zpracování (c) třídění dat podle zvolených kategorií (d) využití statistických metod k popisu a analýze dat popis dat pomocí měr polohy a variability (průměr, směrodatná odchylka) a stanovení trendů u sledovaných ukazatelů (e) grafické znázornění dat se slovním komentářem Přehledová část obsahuje grafy doplněné pro větší přehlednost o tabulky. Ke znázorňování dat byly použity výsečové a sloupcové grafy podle toho, zda měla být znázorněna struktura jednotlivých dat nebo jejich vývoj během let U jednotlivých skupin byly u zařízení sociální péče vyhodnoceny tyto údaje: struktura zaměstnanců časová dostupnost zavedení standardů kvality počet klientů a jejich rozdělení na opavské a mimoopavské vývoj počtu klientů diferencovaný podle typu služeb zdroje financování v jednotlivých letech a jejich struktura zdroje financování v jednotlivých letech vztažené na klienta vývoj jednotlivých zdrojů financování souhrnný vývoj vynakládaných finančních prosředků počet organizací využívajících tzv. ostatní dotační zdroje. Data mohou obsahovat dílčí nesrovnalosti způsobené neúplností poskytnutých dat ze strany jednotlivých organizací. V některých údajích 6

7 se tedy mohou lišit počty uvedených hodnot. V celkovém pohledu jsou však tyto údaje zanedbatelné. Při vyhodnocování časových řad byly sledovány dva základní cíle. Prvním z nich bylo určit co nejpřesnější predikci jejich dalšího vývoje v nejbližších letech. U řad týkajících se jednotlivých zdrojů financování jsme navíc chtěli stanovit, zda nedocházelo v průběhu let k velkým výkyvům, které mohou být pro zajištění stabilní úrovně péče o klienty nežádoucí. Predikce časových řad Pokud jde o stanovení dalšího možného vývoje sledovaných ukazatelů, zaměřili jsme se pouze na stanovení tendence jejich vývoje. Funkce popisující trendovou složku řady se nazývají trendové funkce. Pro následující analýzu byly při predikci sledovaných ukazatelů použity tyto druhy: lineární trend, parabolický trend a exponenciální trend. Pro dosažení dostatečně spolehlivé předpovědi je nutné zvolit z velkého množství nabízejících se trendových funkcí tu správnou. Je proto nutné disponovat vhodným kritériem, které by takovou volbu umožňovalo. Při hledání vhodného typu trendové funkce jsme se opírali především o rozbor empirických údajů. Každý graf, v němž je znázorněna spojnice trendu, předpovídající vývoj na tři y dopředu, obsahuje také hodnotu spolehlivosti předpovědi R 2, tzv. koeficient determinace, udávající, jak přesně odpovídají předpokládané hodnoty spojnice trendů skutečným datům. Hodnoty koeficientu determinace se mohou pohybovat v rozmezí od do1. Spojnice trendu je udává tím spolehlivější předpověď, čím více se hodnota spolehlivosti R (tedy odmocnina z uváděných čísel) blíží nebo rovná hodnotě 1. Je třeba poznamenat, že, vzhledem k malému počtu výchozích údajů (pět let), je velmi žádoucí konfrontovat uvedené predikce s názory odborníků působících v oblasti sociálních služeb. Malý počet vstupních dat může totiž ovlivnit spolehlivost predikce, přestože matematické prostředky byly správně použity. 7

8 Míra variability Druhým cílem analýzy bylo charakterizovat rozsah případných výkyvů u jednotlivých zdrojů financí v průběhu let Za výchozí veličinu byl brán aritmetický průměr příslušných údajů za dané období. Měření variability má význam při posuzování vypovídající schopnosti aritmetického průměru. Obecně lze říci, že vypovídací schopnost aritmetického průměru je tím větší, čím je variabilita sledovaného znaku menší. Naopak vypovídací schopnost aritmetického průměru je tím menší, čím má sledovaný zrak větší variabilitu. Ve většině případů dává statistická teorie i praxe přednost takovým mírám variability, jejichž velikost je závislá na variabilitě všech hodnot statistického souboru. Z nich je nejvýznamější ta míra variability, která měří současně variabilitu hodnot kolem aritmetického průměru a také variabilitu ve smyslu vzájemných odchylek jednotlivých hodnot znaku. Tato míra se nazývá rozptyl. Je definován jako průměr čtverců odchylek jednotlivých hodnot znaku od jeho aritmetického průměru. Jeho určitou nevýhodou z interpretačního hlediska je, že je vždy vyjádřen ve čtvercích použité jednotky, v našem případě tedy v Kč 2. Proto se často variabilita popisuje pomocí odmocniny z rozptylu, která se nazývá směrodatná odchylka. Udává, že většina (tj. více než 5%) hodnot sledovaného ukazatele se neodchyluje od průměrné hodnoty (ať už nahoru či dolů) více než je vypočtená mez. 8

9 Údaje týkající se všech skupin klientů Z následujících údajů, o počtu klientů za jednotlivé y, je vidět, že počet klientů má růstovou tendenci ve všech skupinách, kromě občanů se specifickými sociálními problémy, kde spojnice trendu naznačuje mírný pokles. Koeficient determinace je ale v tomto případě velmi nízký, což indikuje relativní význam udávané předpovědi. Vývoj klientů počet uživatelů R 2 =.3785 R 2 =.7681 R 2 =.7824 R 2 = Senioři Rodiny s dětmi Zdravotně postižení Občané se specif. soc. problémy Trend (senioři) Trend (rodiny s dětmi) Trend (zdravotně postižení) Trend (občané se specif. soc. problémy) Skupina klientů Počet klientů za Klienti celkem Senioři Rodiny s dětmi Zdravotně postižení

10 Občané se SSP Celkem Zdroje financování v jednotlivých letech všech poskytovatelů Mezi zdroje financování poskytovatelů patří dotace z města Opavy, dotace z ostatních zdrojů a finanční spoluúčast klienta. Z následujících pěti grafů je zřejmé, že dotace z ostatních zdrojů tvořily ve všech pěti zkoumaných letech 7% a více z celkového množství finančních prostředků. Nejmenší podíl připadl na dotace z města Opavy, které se pohybovaly kolem 1%. Zdroje financování v roce 21 17% 1% 73% Dotace z města Opavy 2 48 Kč Dotace z ostatních zdrojů Kč Fin. spoluúčast klienta Kč Zdroje financování v roce 22 16% 71% 13% Dotace z města Opavy Kč Dotace z ostatních zdrojů Kč Fin. spoluúčast klienta Kč 1

11 Zdroje financování v roce 23 13% 9% 78% Dotace z města Opavy Kč Dotace z ostatních zdrojů Kč Fin. spoluúčast klienta Kč Zdroje financování v roce 24 18% 11% 71% Dotace z města Opavy Kč Dotace z ostatních zdrojů Kč Fin. spoluúčast klienta Kč Zdroje financování v roce 25 21% 9% 7% Dotace z města Opavy Kč Dotace z ostatních zdrojů Kč Fin. spoluúčast klienta Kč 11

12 Celkové množství vynakládaných finančních prostředků se každoročně zvyšovalo. Z posledního řádku tabulky je také patrné výrazné zvyšování přírůstků za jednotlivé y až do u 24. Zdroje financování Částka za (v Kč) Dotace z města Opavy Dotace z ost. zdrojů Fin. spoluúčast klienta Celkem

13 2.1 Senioři Údaje k zařízením sociální péče Struktura zaměstnanců podle profese je tvořena sociálními a dalšími pracovníky (se vzděláním podle zákona 18/26 o sociálních službách), ostatními pracovníky a dobrovolníky. Ve skupině senioři převažují sociální a další pracovníci - 51%. Nejmenší zastoupení mají dobrovolníci - 9%. Struktura zaměstnanců - senioři 4% 9% 51% sociální 92.3 ostatní 72.8 dobrovolníci 16 Struktura zaměstnanců Počet úvazků Sociální % Ostatní % Dobrovolníci 16 9% 13

14 Ve skupině senioři se nachází 4 zařízení s denním provozem (nepřetržitě) a 2 zařízení fungující pouze v pracovní dny. Časová dostupnost zařízení - senioři % 33% % denní 4 pracovní dny 2 týdenní 67% nepravidelná Časová dostupnost Počet zařízení Denní provoz 4 67% Pouze v pracovní dny 2 33% Týdenní rytmus % Nepravidelný provoz % Standardy kvality v písemné podobě mají zatím zavedeny 3 zařízení, 3 zařízení je zavedeny nemají a 1 zařízení tuto položku v dotazníku neuvedlo. Standardy kvality - senioři Zavedené standardy kvality Počet zařízení 14% 43% 43% Ano 3 Ne 3 Neuvedli 1 ANO NE NEUVEDLI 14

15 Počet klientů a jejich skladba Hlavními klienty poskytovatelů byli v letech lidé z Opavy, kteří tvořili přibližně 9% z celkového počtu klientů. Počet klientů v jednotlivých letech (v %) - senioři % 8% 7% 92% 92% 93% % 87% 8% 92% 8% pouze z Opavy mimo Opavu 92 % Klienti Počet za Pouze z Opavy Mimo Opavu počtu. Následující tři grafy ukazují jaké služby klienti využívali a v jakém 15

16 Vývoj počtu klientů a jejich skladba - senioři počet klientů počet klientů poradenská služba služba sociální péče služba sociální prevence Vývoj celkového počtu klientů - senioři počet klientů R 2 = Trend 16

17 Počet klientů ve sledovaných pěti letech stabilně rostl. V letech 24 a 25 byl tento nárůst největší, což bylo způsobeno zejména nárůstem klientů využívajících poradenské služby. Trendová křivka předpovídá nárůst počtu klientů také v dalších letech. Typ služby Počet uživatelů za Poradenská služba Služba sociální péče Služba sociální prevence Celkem Zdroje financování Na zdrojích financování se ve skupině senioři nejvíce podílely dotace z ostatních zdrojů a finanční spoluúčast klienta. Přitom v letech byly tyto dvě položky velmi vyrovnané, ale v roce 25 nastal extrémní nárůst finanční spoluúčasti klienta a převýšil dotace z ostatních zdrojů více než dvojnásobně. Tato skutečnost ale souvisí s nárůstem počtu klientů a neznamená to, že by klienti platili za služby více. Zdroje financování (celkem) - senioři Kč Dotace z města Opavy Dotace z ostatních zdrojů Finanční spoluúčast klienta 17

18 Zdroje financování v jednotlivých letech (v%) - senioři % 13% 6% 4% 43% 43% 51% 44% 51% 44% 24 13% 43% 59% 25 15% 26% Dotace z města Opavy 15% Dotace z jiných zdrojů 59% 26% Finanční spoluúčast klienta Zdroje financování Částka za - celkem (v Kč) Dotace z města Opavy Dotace z ost. zdrojů Fin. spoluúčast klienta Celkem Následující graf ukazuje, jak se u jednotlivých zdrojů v letech měnila částka vynaložená na jednoho klienta. Je vidět, že finanční spoluúčast klienta i dotace z ostatních zdrojů na jednoho klienta mají spíše klesající tendenci. Pokles finanční spoluúčasti klienta je ale nutné přičíst na úkor nárůstu počtu klientů využívajících poradenské služby, u kterých jsou jiné cenové relace než u služeb 18

19 sociální péče. V prvních třech letech, zahrnujících pouze údaje o klientech využívajících služeb sociální péče, je naopak patrný pozvolný nárůst finančí spoluúčasti klienta. Dotace z města Opavy se pohybují mezi částkami 84 Kč a Kč. Směrodatné odchylky poukazují na velkou rozkolísanost dotací z ostatních zdrojů. U finanční spoluúčasti klienta a dotací z města Opavy naznačují směrodatné odchylky stabilnější situaci. Zdroje financování (na jednoho klienta) - senioři Kč Dotace z města Opavy Dotace z ostatních zdrojů Finanční spoluúčast klienta Zdroje financování Částka za - na 1 klienta (v Kč) Dotace z města Opavy Dotace z ost. zdrojů Fin. spoluúčast klienta Celkem Zdroje financování Rozptyl (na 1 klienta) Směrodatná odchylka (na 1 klienta) Dotace z města Opavy Dotace z ost. zdrojů Fin. spoluúčast klienta

20 Následujících 8 grafů se týká jednotlivých zdrojů financí, a to celkových a na jednoho klienta. Trendové křivky předpovídají vývoj v letech a ukazují, jestli budou finanční prostředky růst nebo klesat. Přestože dotace z města Opavy (celkem) mají tendenci růst, ještě větší nárůst klientů způsobuje, že dotace z města Opavy na jednoho klienta mají mírně klesající tendenci (zde je opět nutné poukázat na souvislost s nárůstem počtu klientů využívajících poradenských služeb). Dotace z města Opavy (celkem) - senioři Kč R 2 = Trend Dotace z města Opavy (na jednoho klienta) - senioři Kč R 2 =.283 Trend

21 Dotace z ostatních zdrojů (celkem) byly velmi rozkolísané. Průměrně se pohybovaly kolem 3 Kč a okolo této částky se budou pravděpodobně pohybovat i v letech A vzhledem k tomu, že počet uživatelů rostl, podíl dotací z ostatních zdrojů na jednoho klienta musel klesat. Je pravděpodobné, že bude klesat i nadále vlivem rostoucí tendence počtu uživatelů. Dotace z ostatních zdrojů (celkem) - senioři Kč R 2 = Trend Dotace z ostatních zdrojů (na jednoho klienta) - senioři Kč R 2 =.5685 Trend

22 Finanční spoluúčast klienta (celkem) se zvyšovala každý. Jak už bylo zmíněno, tento nárůst je způsoben zejména nárůstem počtu klientů. Vzhledem k tomu, že počet klientů má roustoucí tendenci je předpověď dalšího nárůstu finanční spoluúčasti klienta (celkem) velmi spolehlivá. Finanční spoluúčast klienta - na jednoho klienta má klesající tendenci (zde je opět nutné poukázat na souvislost s nárůstem počtu klientů využívajících poradenských služeb). Finanční spoluúčast klienta (celkem) - senioři R 2 =.8367 Kč Trend Finanční spoluúčast klienta (na jednoho klienta) - senioři Kč R 2 =.6163 Trend

23 Souhrnné finance (celkem) každý rostly a s velkou pravděpodobností budou dále narůstat. Protože však počet klientů rostl rychleji než růst financí, souhrnné finance na jednoho klienta měly klesající tendenci a spojnice trendu předpovídá jejich další pokles. Souhrnné finance (celkem) - senioři Kč R 2 = Trend Souhrnné finance (na jednoho klienta) - senioři Kč R 2 =.7366 Trend

24 Dotace z ostatních zdrojů pocházejí z EU, ministerstev, kraje, nadací, sponzorských darů a jiných. Nejvíc zařízení ve skupině senioři je podporováno krajem a druhé místo zaujímají společně sponzorské dary a jiné. Dotace z ostatních zdrojů - senioři počet zařízení čerpajících zdroj EU ministerstva kraje nadace sponzorské dary jiné zdroj Zdroj dotací Počet zařízení čerpajících zdroj EU 3 Ministerstva 3 Kraje 5 Nadace 2 Sponzorské dary 4 Jiné 4 24

25 2.2 Rodiny s dětmi Údaje k zařízením sociální péče Struktura zaměstnanců podle profese je tvořena sociálními a dalšími pracovníky (se vzděláním podle zákona 18/26 o sociálních službách), ostatními pracovníky a dobrovolníky. Ve skupině rodiny s dětmi převažují ostatní pracovníci - 6%. V menším zastoupení jsou zde sociální a další pracovníci - 25% a dobrovolníci - 15%. Struktura zaměstnanců - rodiny s dětmi 15% 6% 25% sociální 1.7 ostatní 25.2 dobrovolníci 6.1 Struktura zaměstnanců Počet úvazků Sociální % Ostatní % Dobrovolníci % 25

26 Ve skupině rodiny s dětmi funguje 6 zařízení pouze v pracovní dny a 1 zařízení má denní provoz (nepřetržitě). Časová dostupnost - rodiny s dětmi % % 86% 14% denní 1 pracovní dny 6 týdenní nepravidelná Časová dostupnost Počet zařízení Denní provoz 1 14% Pouze v pracovní dny 6 86% Týdenní rytmus % Nepravidelný provoz % Standardy kvality v písemné podobě mají zavedeny 4 zařízení, 2 zařízení je zavedeny nemají a 4 zařízení tuto položku v dotazníku neuvedly. Standarty kvality - rodiny s dětmi 4% 4% Zavedené standardy kvality Počet zařízení Ano 4 2% ANO NE NEUVEDLI Ne 2 Neuvedli 4 26

27 Počet klientů a jejich skladba Počet mimoopavských klientů ve všech sledovaných letech převažoval nad počtem klientů z Opavy. Mimoopavští klienti tvořili kolem 6% všech klientů. Počet klientů v jednotlivých letech (v %) - rodiny s dětmi % 4% 64% 36% 64% 36% % 4% 8% pouze z Opavy 42% 58% mimo 92Opavu % Klienti Počet za Pouze z Opavy Mimo Opavu počtu. Následující tři grafy ukazují jaké služby klienti využívali a v jakém 27

28 Vývoj počtu klientů a jejich skladba - rodiny s dětmi počet klientů počet klientů poradenská služba služba sociální péče služba sociální prevence Vývoj celkového počtu klientů - rodiny s dětmi počet klientů R 2 = Trend 28

29 Většina klientů využívala poradenskou službu a počet klientů této služby měl sklon růst. Rovněž u počtu klientů ostatních dvou služeb je možné pozorovat mírný nárůst i když jeho změna byla v letech 21-25, ve srovnání s poradenskou službou, méně výrazná a klienti těchto dvou služeb představovali jen zhruba osminu všech klientů. Celkový počet klientů má pro další léta růstovou tendenci. Typ služby Počet uživatelů za Poradenská služba Služba sociální péče Služba sociální prevence Celkem Zdroje financování Dotace z města Opavy a finanční spoluúčast klienta se začaly podílet na celkových finančních prostředcích až v letech 24 a 25. Dotace z ostatních zdrojů v letech 24 a 25 výrazně vzrosly. Uvedené skutečnosti měly za následek extrémní zvýšení finančních prostředků v letech 24 a 25. Průměrné finance v posledních dvou letech představují přibližně patnáctinásobek průměrných financí v letech

30 Zdroje financování (celkem) - rodiny s dětmi Kč Dotace z města Opavy Dotace z ostatních zdrojů Finanční spoluúčast klienta Zdroje financování v jednotlivých letech (v%) - rodiny s dětmi 21 % % 22 % % 23 % % 1 % 1 % 1 % % 32% 52% Dotace z města Opavy 18% 2% 15% Dotace z jiných zdrojů 62% 59% 26% Finanční spoluúčast klienta 3

31 Zdroje financování Částka za - celkem (v Kč) Dotace z města Opavy Dotace z ost. zdrojů Fin. spoluúčast klienta Celkem Následující graf ukazuje, jak se měnila částka jednotlivých zdrojů v letech na jednoho klienta. Dotace z ostatních zdrojů na jednoho klienta měly tendenci růst. Finanční spoluúčast klienta byla v letech 24 a 25 téměr shodná. Zdroje financování (na jednoho klienta) - rodiny s dětmi Kč Dotace z města Opavy Dotace z ostatních zdrojů Finanční spoluúčast klienta Zdroje financování Částka za - na 1 klienta (v Kč) Dotace z města Opavy Dotace z ost. zdrojů Fin. spoluúčast klienta Celkem

32 Zdroje financování Rozptyl (na 1 klienta) Směrodatná odchylka (na 1 klienta) Dotace z města Opavy Dotace z ost. zdrojů Fin. spoluúčast klienta Následujících 8 grafů se týká jednotlivých zdrojů financí, a to celkových a na jednoho klienta. Trendové křivky předpovídají vývoj v letech a ukazují, jestli budou finanční prostředky růst nebo klesat. V grafech, ve kterých figurují nenulové hodnoty až v letech 24 a 25 není ukázán vývoj v následujích letech, protože předpověď by byla velmi nespolehlivá. Dotace z města Opavy (celkem) činily v roce 24 víc než 2.5-násobek částky připadající na 25. Rovněž dotace z města Opavy na jednoho klienta byly v roce 24 větší než v roce 25, a to téměr třikrát. Dotace z města Opavy (celkem) - rodiny s dětmi Kč

33 Dotace z města Opavy (na jednoho klienta) - rodiny s dětmi Kč Spojnice trendu je u dotací z ostatních zdrojů - celkem i na jednoho klienta rostoucí. Celkový počet klientů ve skupině rodiny s dětmi měl tendenci pozvolně narůstat, zatímco nárůst financí v letech 24 a 25 byl dramatický. Proto se finanční prostředky na jednoho klienta v těchto letech také výrazně zvýšily. Je otázkou, zda ještě může dojít k tak výraznému nárůstu dotací v dalších letech, a proto je, v tomto případě, nutná jistá opatrnost při posuzování dalšího vývoje jen na základě tvaru trendové křivky. Dotace z ostatních zdrojů (celkem) - rodiny s dětmi Kč R 2 = Trend 33

34 Dotace z ostatních zdrojů (na jednoho klienta) - rodiny s dětmi Kč R 2 = Trend Finanční spoluúčast klienta (celkem) se v roce 25 zvýšila přibližne o 36. Zvýšení celkového počtu uživatelů v roce 25 o 474 klientů vzhledem k u 24 způsobilo, že finanční spoluúčast, na jednoho klienta, zůstala téměř stejná. Finanční spoluúčast klienta (celkem) - rodiny s dětmi Kč

35 Finanční spoluúčast klienta (na jednoho klienta) - rodiny s dětmi Kč Souhrnné finance - celkem i na jednoho klienta se vyznačují rostoucími spojnicemi trendu. Spojnice trendu souhrnných financí na jednoho klienta rostou pomalejším tempem. Dotace z ostatních zdrojů a finanční spoluúčast klienta (na jednoho klienta) způsobily rostoucí charakter křivky. Z předcházejících dvou obrázků je zřejmé, že finanční spoluúčast klienta zároveň přispěla ke zpomalení tohoto růstu. Dotace z města Opavy (na jednoho klienta) také tento růst zpomalují, protože v roce 25 se celková částka snížila přibližně 2.5x, zatímco částka připadající na jednoho klienta se snížila téměř třikrát. 35

36 Souhrnné finance (celkem) - rodiny s dětmi 4 Kč R 2 = Trend Souhrnné finance (na jednoho klienta) - rodiny s dětmi Kč R 2 = Trend Dotace z ostatních zdrojů pocházejí z EU, ministerstev, kraje, nadací, sponzorských darů a jiných. Nejvíc zařízení ve skupině rodiny s dětmi je podporováno ministerstvy a druhé místo zaujímají společně kraje a sponzorské dary. Žádné z dotazovaných zařízení není podporováno z Evropské Unie. 36

37 Dotace z jiných zdrojů - rodiny s dětmi počet zařízení čerpajících zdroj EU ministerstva kraje nadace sponzorské dary jiné zdroj Zdroj dotací Počet zařízení čerpajících zdroj EU Ministerstva 4 Kraje 3 Nadace 1 Sponzorské dary 3 Jiné 1 37

38 2.3 Zdravotně postižení Údaje k zařízením sociální péče Ve skupině zdravotně postižení převažují sociální a další pracovníci (se vzděláním podle zákona 18/26 o sociálních službách) - 49%. Větší třetinu tvoří ostatní pracovníci - 35% a nejmenší zastoupení mají dobrovolníci - 16%. Struktura zaměstnanců - zdravotně postižení 35% 16% 49% sociální ostatní dobrovolníci 55 Struktura zaměstnanců Počet úvazků Sociální % Ostatní % Dobrovolníci 55 16% 38

39 Nejvíc zařízení (celkem 12) poskytuje služby pouze v pracovní dny. Nachází se zde také 3 zařízení s týdenním rytmusem (např. každé úterý) a 2 zařízení s nepravidelným provozem (např. volnočasové aktivity 1x za ). 1 zařízení upřednostňuje denní provoz (nepřetržitě). Časová dostupnost - zdravotně postižení 17% 11% 6% denní 1 pracovní dny 12 týdenní 3 66% nepravidelná 2 Časová dostupnost Počet zařízení Denní provoz 1 6% Pouze v pracovní dny 12 66% Týdenní rytmus 3 17% Nepravidelný provoz 2 11% Standardy kvality v písemné podobě má zavedeno 1 zařízení, 8 zařízení je zavedeno nemá a 1 zařízení tuto položku v dotazníku neuvedlo. Standardy kvality - zdravotně postižení 5% Zavedené standardy kvality Počet zařízení 42% 53% ANO NE NEUVEDLI Ano 1 Ne 8 Neuvedli 1 39

40 Počet klientů a jejich skladba Hlavními klienty poskytovatelů byli v letech lidé z Opavy, kteří tvořili více než 8% z celkového počtu klientů. Počet klientů v jednotlivých letech (v %) - zdravotně postižení % 16% 18% 82% 84% 82% % 81% 19% 81% 8% pouze z Opavy mimo 92% Opavu Klienti Počet za Pouze z Opavy Mimo Opavu

41 Následující tři grafy ukazují jaké služby klienti využívali a v jakém počtu. Vývoj počtu klientů a jejich skladba - zdravotně postižení počet klientů počet klientů poradenská služba služba sociální péče služba sociální prevence 41

42 Vývoj celkového počtu klientů - zdravotně postižení počet klientů R 2 = Trend Většina klientů využívala poradenskou službu a počet klientů této služby až do u 24 rostl. U služby sociální prevence je možné rovněž pozorovat nárůst o něco méně výraznější, zatímco počet klientů služby sociální péče se měnil jen zanedbatelně. Celkový počet klientů měl tendenci růst a předpověď dalšího růstu je poměrně spolehlivá. Typ služby Počet uživatelů za Poradenská služba Služba sociální péče Služba sociální prevence Celkem Zdroje financování Na zdrojích financování se ve skupině zdravotně postižení nejvíce podílely dotace z ostatních zdrojů. Tyto dotace měly silně rostoucí tendenci a jejich nárůst činil během pěti let téměř 2 miliónů korun. Na celkových finančních prostředcích se podílely více než 8-ti procenty. Celkové finanční prostředky se každý zvyšovaly a až do u 24 se zvyšovaly i jejich přírůstky. 42

43 Zdroje financování (celkem) - zdravotně postižení Kč Dotace z města Opavy Dotace z ostatních zdrojů Finanční spoluúčast klienta Zdroje financování v jednotlivých letech (v%) - zdrav. postižení % 1% 7% 12% 5% 7% 81% 81% 88% % 6% Dotace z města 12% 5% Opavy 15% Dotace z jiných zdrojů 81% 83% 59% 26% Finanční spoluúčast klienta 43

44 Zdroje financování Částka za - celkem (v Kč) Dotace z města Opavy Dotace z ost. zdrojů Fin. spoluúčast klienta Celkem Zdroje financování Rozptyl Směrodatná odchylka Dotace z města Opavy Dotace z ost. zdrojů E Fin. spoluúčast klienta E Následující graf ukazuje, jak se měnila částka u jednotlivých zdrojů v letech na jednoho klienta. Dotace z ostatních zdrojů na jednoho klienta každý rostly. Dotace z města Opavy na jednoho klienta se téměr neměnily, rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší částkou je 75 Kč. Finanční spoluúčast klienta (na jednoho klienta) se během let pohybovala okolo 2 Kč, po roce 23 nastal nárůst na částku převyšující 6 Kč. Zdroje financování (na jednoho klienta) - zdravotně postižení 5 4 Dotace z města Opavy Kč Dotace z ostatních zdrojů Finanční spoluúčast klienta 44

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP Celkovému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 150 ŠVP ze Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Při vyhodnocování ŠVP se však ukázalo,

Více

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Terminologie ve výzkumu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metoda = návod, způsob, cesta, jak něco poznat, něčeho docílit Kroky vedoucí k určitému cíli musí být zdůvodnitelné Objektivně přiměřené

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy 10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy Regresní úloha (analýza) je označení pro statistickou metodu, pomocí nichž odhadujeme hodnotu náhodné veličiny (tzv. závislé proměnné, cílové proměnné, regresandu

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Měření závislosti statistických dat

Měření závislosti statistických dat 5.1 Měření závislosti statistických dat Každý pořádný astronom je schopen vám předpovědět, kde se bude nacházet daná hvězda půl hodiny před půlnocí. Ne každý je však téhož schopen předpovědět v případě

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. 5 / 2014 Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast.

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie Úvod do předmětu obecné informace Základní pojmy ze statistiky / ekonometrie Úvod do programu EViews, Gretl Některé užitečné funkce v MS Excel Cvičení 1 Zuzana Dlouhá Úvod do

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH SRPEN 2011 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI 0

VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH SRPEN 2011 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI 0 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH SRPEN 211 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky. 2.1. Statistická terminologie. Statistická jednotka

2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky. 2.1. Statistická terminologie. Statistická jednotka 2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky 2.1. Statistická terminologie Statistická jednotka Statistická jednotka = nositel statistické informace, elementární prvek hromadného jevu. Příklady:

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně

StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně V tomto článku bychom se rádi věnovali otázce, jak poznat již z grafického náhledu vztahy a závislosti v analýze rozptylu. Pomocí následujících grafických zobrazení

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Do 1368 Vývoj a struktura dávek státní sociální podpory Ettlerová, Sylva In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Vyšší porodné od dubna letošního roku má být jedním

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE VI / Dokumentace o poskytování

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat se hledají souvislosti mezi dvěma, případně

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Závislost náhodných veličin Úvod Předchozí přednášky: - statistické charakteristiky jednoho výběrového nebo základního souboru - vztahy mezi výběrovým a základním souborem - vztahy statistických charakteristik

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Číselné charakteristiky a jejich výpočet

Číselné charakteristiky a jejich výpočet Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz charakteristiky polohy charakteristiky variability charakteristiky koncetrace charakteristiky polohy charakteristiky

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů Kapitola 1 Signály a systémy 1.1 Klasifikace signálů Signál představuje fyzikální vyjádření informace, obvykle ve formě okamžitých hodnot určité fyzikální veličiny, která je funkcí jedné nebo více nezávisle

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR Hana Huntová výkonná ředitelka Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR V Praze, 22.7.2015 Věc: informace k projektu Bořislavka Vážená paní ředitelko, reaguji bezprostředně na Vaše otázky

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz Nulová a alternativní hypotéza většina statistických analýz zahrnuje různá porovnání, hledání vztahů, efektů Tvrzení, že efekt je nulový,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. METODY PSYCHOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová Psychologie je empirická věda, která disponuje souborem

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Matematika a byznys Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Alena Švédová A07146 Investice do akcií společnosti ČEZ ÚVOD Tímto tématem, které jsem si pro tuto práci zvolila, bych chtěla poukázat na to,

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Model pro simulaci staví na výpočtu hrubého domácího produktu výdajovou metodou:

Model pro simulaci staví na výpočtu hrubého domácího produktu výdajovou metodou: Model vývoje HDP ČR Definice problému Očekávaný vývoj hrubého domácího produktu jakožto základní makroekonomické veličiny ovlivňuje chování tržních subjektů, které v důsledku očekávání modulují své chování

Více

EUROREGION. Datamining. zápočtová analýza č. 2

EUROREGION. Datamining. zápočtová analýza č. 2 EUROREGION Datamining zápočtová analýza č. 2 Zpracovali: Robert Poch, Pavel Petřek Cvičící: Mgr. Tomáš Karban Zdrojová data: http://www.kolej.mff.cuni.cz/~tkar6261/dbi022/download/euroregion.zip Použitý

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Závěrečná zpráva z projektu SO FAR - SO NEAR

Závěrečná zpráva z projektu SO FAR - SO NEAR Závěrečná zpráva z projektu SO FAR - SO NEAR část: Mapování proinkluzivního klimatu v ZŠ Lupáčova, Praha Výňatek ze zprávy Předmětem spolupráce ZŠ Lupáčova, Praha se společností SOCIOKLIMA, s.r.o. je mapování

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více