Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb ve Statutárním městě Opava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb ve Statutárním městě Opava"

Transkript

1 Komunitní plánování Opava Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb ve Statutárním městě Opava Autoři analýzy: Mgr. Ing. Petr Krohe RNDr. Karel Hasík, PhD. Mgr. Vladimíra Klíčová 1

2 Opava, říjen 26 Poděkování: Autoři výzkumné zprávy chtějí poděkovat především všem respondentům, kteří věnovali svůj čas, aby pomohli zkvalitnit sociální služby na území města Opavy. Dále chceme poděkovat Ing. Jindřišce Těžké za podněty k výzkumu a organizaci fokusových skupin na Magistrátu města Opavy. Děkujeme Mgr. Kateřině Gelnarové za svědomitou a kvalitní informační podporu a za pomoc při získávání podkladů k výzkumu. 2

3 1 Obsah 1 Obsah Kvantitativní analýza dat Senioři Rodiny s dětmi Zdravotně postižení Občané se specifickými sociálními problémy Kvalitativní analýza Rozdíl mezi kvantitativním a kvalitativním přístupem Definice kvalitativní metodologie Metodologické pilíře kvalitativního výzkumu Postuláty kvalitativního myšlení Právní aspekty kvalitativního výzkumu v organizaci Postup kvalitativního výzkumu pro účely analýzy uživatelů Výstupy z kvalitativního výzkumu Výsledky procesu kódování Přehled potřeb u jednotlivých skupin uživatelů Potřeby sociálně potřebných rodin s dětmi...77 Potřeby seniorů...79 Potřeby osob se zdravotním postižením...8 Potřeby osob se specifickými sociálními problémy...82 Potřeby osob hlásících se k národnostním menšinám...83 Kontakt klientů se soc. službami Malá komunikační kompetence...85 Očekávání pomoci od jiných subjektů (stát, organizace) a její přijetí...86 Rasové předsudky...87 Apatie...88 Uživatel uvnitř sociální služby Chování ke klientům, diskriminace, rasové předsudky...88 Informační gramotnost...89 Institucionální a osobní spolupráce...91 Vděčnost jako kritérium pro pomoc...91 Práce s dětmi ze strany poskytovatelů pomoci...92 Další zjištění přesahující místní charakter Závěr - shrnutí Literatura Příloha: Koncepce ohraničeného a rozvinutého kódu

4 Kvantitativní analýza dat Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území Statutárního města Opavy Odpovědné osoby: Karel Hasík Jan Stoklasa Miroslava Polášková 4

5 2 Kvantitativní analýza dat Úvod Ve spolupráci s jednotlivými poskytovateli, kteří vyplnili požadovaný dotazník, byl vytvořen následující přehled o klientech, poskytovatelích a financování v oblasti sociální péče za y Přehledová část je rozdělena do pěti podkapitol podle skupin klientů, na které se poskytovatelé zaměřují (senioři, rodiny s dětmi, zdravotně postižení, občané se specifickými sociálními problémy a národnostní menšiny). Metodologický postup při zpracování kvantitativní části analýzy Teoretická východiska Vzhledem k tomu, že se nejedná o výzkum nebyly testovány žádné hypotézy. Provedení analýzy obnáší rozdělení analyzovaných dat do částí a studování vzájemných vztahů mezi nimi. Cíl analýzy Byl stanoven následující cíl analýzy statistické vyhodnocení dat numerické povahy získaných z dotazníku, který byl schválen pracovníky MMO. Vstupní data (a) dotazník (b) sociodemografické údaje poskytnuté MMO (c) sosiodemografické údaje získané ze stránek ČSÚ 5

6 Postup Při kvantitativní analýze podkladů pro komunitní plánování jsme využili matematicko statistických způsobů zpracování dat, které probíhalo v těchto krocích (a) sběr dat (b) převedení dat do podoby vhodné k matematickému zpracování (c) třídění dat podle zvolených kategorií (d) využití statistických metod k popisu a analýze dat popis dat pomocí měr polohy a variability (průměr, směrodatná odchylka) a stanovení trendů u sledovaných ukazatelů (e) grafické znázornění dat se slovním komentářem Přehledová část obsahuje grafy doplněné pro větší přehlednost o tabulky. Ke znázorňování dat byly použity výsečové a sloupcové grafy podle toho, zda měla být znázorněna struktura jednotlivých dat nebo jejich vývoj během let U jednotlivých skupin byly u zařízení sociální péče vyhodnoceny tyto údaje: struktura zaměstnanců časová dostupnost zavedení standardů kvality počet klientů a jejich rozdělení na opavské a mimoopavské vývoj počtu klientů diferencovaný podle typu služeb zdroje financování v jednotlivých letech a jejich struktura zdroje financování v jednotlivých letech vztažené na klienta vývoj jednotlivých zdrojů financování souhrnný vývoj vynakládaných finančních prosředků počet organizací využívajících tzv. ostatní dotační zdroje. Data mohou obsahovat dílčí nesrovnalosti způsobené neúplností poskytnutých dat ze strany jednotlivých organizací. V některých údajích 6

7 se tedy mohou lišit počty uvedených hodnot. V celkovém pohledu jsou však tyto údaje zanedbatelné. Při vyhodnocování časových řad byly sledovány dva základní cíle. Prvním z nich bylo určit co nejpřesnější predikci jejich dalšího vývoje v nejbližších letech. U řad týkajících se jednotlivých zdrojů financování jsme navíc chtěli stanovit, zda nedocházelo v průběhu let k velkým výkyvům, které mohou být pro zajištění stabilní úrovně péče o klienty nežádoucí. Predikce časových řad Pokud jde o stanovení dalšího možného vývoje sledovaných ukazatelů, zaměřili jsme se pouze na stanovení tendence jejich vývoje. Funkce popisující trendovou složku řady se nazývají trendové funkce. Pro následující analýzu byly při predikci sledovaných ukazatelů použity tyto druhy: lineární trend, parabolický trend a exponenciální trend. Pro dosažení dostatečně spolehlivé předpovědi je nutné zvolit z velkého množství nabízejících se trendových funkcí tu správnou. Je proto nutné disponovat vhodným kritériem, které by takovou volbu umožňovalo. Při hledání vhodného typu trendové funkce jsme se opírali především o rozbor empirických údajů. Každý graf, v němž je znázorněna spojnice trendu, předpovídající vývoj na tři y dopředu, obsahuje také hodnotu spolehlivosti předpovědi R 2, tzv. koeficient determinace, udávající, jak přesně odpovídají předpokládané hodnoty spojnice trendů skutečným datům. Hodnoty koeficientu determinace se mohou pohybovat v rozmezí od do1. Spojnice trendu je udává tím spolehlivější předpověď, čím více se hodnota spolehlivosti R (tedy odmocnina z uváděných čísel) blíží nebo rovná hodnotě 1. Je třeba poznamenat, že, vzhledem k malému počtu výchozích údajů (pět let), je velmi žádoucí konfrontovat uvedené predikce s názory odborníků působících v oblasti sociálních služeb. Malý počet vstupních dat může totiž ovlivnit spolehlivost predikce, přestože matematické prostředky byly správně použity. 7

8 Míra variability Druhým cílem analýzy bylo charakterizovat rozsah případných výkyvů u jednotlivých zdrojů financí v průběhu let Za výchozí veličinu byl brán aritmetický průměr příslušných údajů za dané období. Měření variability má význam při posuzování vypovídající schopnosti aritmetického průměru. Obecně lze říci, že vypovídací schopnost aritmetického průměru je tím větší, čím je variabilita sledovaného znaku menší. Naopak vypovídací schopnost aritmetického průměru je tím menší, čím má sledovaný zrak větší variabilitu. Ve většině případů dává statistická teorie i praxe přednost takovým mírám variability, jejichž velikost je závislá na variabilitě všech hodnot statistického souboru. Z nich je nejvýznamější ta míra variability, která měří současně variabilitu hodnot kolem aritmetického průměru a také variabilitu ve smyslu vzájemných odchylek jednotlivých hodnot znaku. Tato míra se nazývá rozptyl. Je definován jako průměr čtverců odchylek jednotlivých hodnot znaku od jeho aritmetického průměru. Jeho určitou nevýhodou z interpretačního hlediska je, že je vždy vyjádřen ve čtvercích použité jednotky, v našem případě tedy v Kč 2. Proto se často variabilita popisuje pomocí odmocniny z rozptylu, která se nazývá směrodatná odchylka. Udává, že většina (tj. více než 5%) hodnot sledovaného ukazatele se neodchyluje od průměrné hodnoty (ať už nahoru či dolů) více než je vypočtená mez. 8

9 Údaje týkající se všech skupin klientů Z následujících údajů, o počtu klientů za jednotlivé y, je vidět, že počet klientů má růstovou tendenci ve všech skupinách, kromě občanů se specifickými sociálními problémy, kde spojnice trendu naznačuje mírný pokles. Koeficient determinace je ale v tomto případě velmi nízký, což indikuje relativní význam udávané předpovědi. Vývoj klientů počet uživatelů R 2 =.3785 R 2 =.7681 R 2 =.7824 R 2 = Senioři Rodiny s dětmi Zdravotně postižení Občané se specif. soc. problémy Trend (senioři) Trend (rodiny s dětmi) Trend (zdravotně postižení) Trend (občané se specif. soc. problémy) Skupina klientů Počet klientů za Klienti celkem Senioři Rodiny s dětmi Zdravotně postižení

10 Občané se SSP Celkem Zdroje financování v jednotlivých letech všech poskytovatelů Mezi zdroje financování poskytovatelů patří dotace z města Opavy, dotace z ostatních zdrojů a finanční spoluúčast klienta. Z následujících pěti grafů je zřejmé, že dotace z ostatních zdrojů tvořily ve všech pěti zkoumaných letech 7% a více z celkového množství finančních prostředků. Nejmenší podíl připadl na dotace z města Opavy, které se pohybovaly kolem 1%. Zdroje financování v roce 21 17% 1% 73% Dotace z města Opavy 2 48 Kč Dotace z ostatních zdrojů Kč Fin. spoluúčast klienta Kč Zdroje financování v roce 22 16% 71% 13% Dotace z města Opavy Kč Dotace z ostatních zdrojů Kč Fin. spoluúčast klienta Kč 1

11 Zdroje financování v roce 23 13% 9% 78% Dotace z města Opavy Kč Dotace z ostatních zdrojů Kč Fin. spoluúčast klienta Kč Zdroje financování v roce 24 18% 11% 71% Dotace z města Opavy Kč Dotace z ostatních zdrojů Kč Fin. spoluúčast klienta Kč Zdroje financování v roce 25 21% 9% 7% Dotace z města Opavy Kč Dotace z ostatních zdrojů Kč Fin. spoluúčast klienta Kč 11

12 Celkové množství vynakládaných finančních prostředků se každoročně zvyšovalo. Z posledního řádku tabulky je také patrné výrazné zvyšování přírůstků za jednotlivé y až do u 24. Zdroje financování Částka za (v Kč) Dotace z města Opavy Dotace z ost. zdrojů Fin. spoluúčast klienta Celkem

13 2.1 Senioři Údaje k zařízením sociální péče Struktura zaměstnanců podle profese je tvořena sociálními a dalšími pracovníky (se vzděláním podle zákona 18/26 o sociálních službách), ostatními pracovníky a dobrovolníky. Ve skupině senioři převažují sociální a další pracovníci - 51%. Nejmenší zastoupení mají dobrovolníci - 9%. Struktura zaměstnanců - senioři 4% 9% 51% sociální 92.3 ostatní 72.8 dobrovolníci 16 Struktura zaměstnanců Počet úvazků Sociální % Ostatní % Dobrovolníci 16 9% 13

14 Ve skupině senioři se nachází 4 zařízení s denním provozem (nepřetržitě) a 2 zařízení fungující pouze v pracovní dny. Časová dostupnost zařízení - senioři % 33% % denní 4 pracovní dny 2 týdenní 67% nepravidelná Časová dostupnost Počet zařízení Denní provoz 4 67% Pouze v pracovní dny 2 33% Týdenní rytmus % Nepravidelný provoz % Standardy kvality v písemné podobě mají zatím zavedeny 3 zařízení, 3 zařízení je zavedeny nemají a 1 zařízení tuto položku v dotazníku neuvedlo. Standardy kvality - senioři Zavedené standardy kvality Počet zařízení 14% 43% 43% Ano 3 Ne 3 Neuvedli 1 ANO NE NEUVEDLI 14

15 Počet klientů a jejich skladba Hlavními klienty poskytovatelů byli v letech lidé z Opavy, kteří tvořili přibližně 9% z celkového počtu klientů. Počet klientů v jednotlivých letech (v %) - senioři % 8% 7% 92% 92% 93% % 87% 8% 92% 8% pouze z Opavy mimo Opavu 92 % Klienti Počet za Pouze z Opavy Mimo Opavu počtu. Následující tři grafy ukazují jaké služby klienti využívali a v jakém 15

16 Vývoj počtu klientů a jejich skladba - senioři počet klientů počet klientů poradenská služba služba sociální péče služba sociální prevence Vývoj celkového počtu klientů - senioři počet klientů R 2 = Trend 16

17 Počet klientů ve sledovaných pěti letech stabilně rostl. V letech 24 a 25 byl tento nárůst největší, což bylo způsobeno zejména nárůstem klientů využívajících poradenské služby. Trendová křivka předpovídá nárůst počtu klientů také v dalších letech. Typ služby Počet uživatelů za Poradenská služba Služba sociální péče Služba sociální prevence Celkem Zdroje financování Na zdrojích financování se ve skupině senioři nejvíce podílely dotace z ostatních zdrojů a finanční spoluúčast klienta. Přitom v letech byly tyto dvě položky velmi vyrovnané, ale v roce 25 nastal extrémní nárůst finanční spoluúčasti klienta a převýšil dotace z ostatních zdrojů více než dvojnásobně. Tato skutečnost ale souvisí s nárůstem počtu klientů a neznamená to, že by klienti platili za služby více. Zdroje financování (celkem) - senioři Kč Dotace z města Opavy Dotace z ostatních zdrojů Finanční spoluúčast klienta 17

18 Zdroje financování v jednotlivých letech (v%) - senioři % 13% 6% 4% 43% 43% 51% 44% 51% 44% 24 13% 43% 59% 25 15% 26% Dotace z města Opavy 15% Dotace z jiných zdrojů 59% 26% Finanční spoluúčast klienta Zdroje financování Částka za - celkem (v Kč) Dotace z města Opavy Dotace z ost. zdrojů Fin. spoluúčast klienta Celkem Následující graf ukazuje, jak se u jednotlivých zdrojů v letech měnila částka vynaložená na jednoho klienta. Je vidět, že finanční spoluúčast klienta i dotace z ostatních zdrojů na jednoho klienta mají spíše klesající tendenci. Pokles finanční spoluúčasti klienta je ale nutné přičíst na úkor nárůstu počtu klientů využívajících poradenské služby, u kterých jsou jiné cenové relace než u služeb 18

19 sociální péče. V prvních třech letech, zahrnujících pouze údaje o klientech využívajících služeb sociální péče, je naopak patrný pozvolný nárůst finančí spoluúčasti klienta. Dotace z města Opavy se pohybují mezi částkami 84 Kč a Kč. Směrodatné odchylky poukazují na velkou rozkolísanost dotací z ostatních zdrojů. U finanční spoluúčasti klienta a dotací z města Opavy naznačují směrodatné odchylky stabilnější situaci. Zdroje financování (na jednoho klienta) - senioři Kč Dotace z města Opavy Dotace z ostatních zdrojů Finanční spoluúčast klienta Zdroje financování Částka za - na 1 klienta (v Kč) Dotace z města Opavy Dotace z ost. zdrojů Fin. spoluúčast klienta Celkem Zdroje financování Rozptyl (na 1 klienta) Směrodatná odchylka (na 1 klienta) Dotace z města Opavy Dotace z ost. zdrojů Fin. spoluúčast klienta

20 Následujících 8 grafů se týká jednotlivých zdrojů financí, a to celkových a na jednoho klienta. Trendové křivky předpovídají vývoj v letech a ukazují, jestli budou finanční prostředky růst nebo klesat. Přestože dotace z města Opavy (celkem) mají tendenci růst, ještě větší nárůst klientů způsobuje, že dotace z města Opavy na jednoho klienta mají mírně klesající tendenci (zde je opět nutné poukázat na souvislost s nárůstem počtu klientů využívajících poradenských služeb). Dotace z města Opavy (celkem) - senioři Kč R 2 = Trend Dotace z města Opavy (na jednoho klienta) - senioři Kč R 2 =.283 Trend

21 Dotace z ostatních zdrojů (celkem) byly velmi rozkolísané. Průměrně se pohybovaly kolem 3 Kč a okolo této částky se budou pravděpodobně pohybovat i v letech A vzhledem k tomu, že počet uživatelů rostl, podíl dotací z ostatních zdrojů na jednoho klienta musel klesat. Je pravděpodobné, že bude klesat i nadále vlivem rostoucí tendence počtu uživatelů. Dotace z ostatních zdrojů (celkem) - senioři Kč R 2 = Trend Dotace z ostatních zdrojů (na jednoho klienta) - senioři Kč R 2 =.5685 Trend

22 Finanční spoluúčast klienta (celkem) se zvyšovala každý. Jak už bylo zmíněno, tento nárůst je způsoben zejména nárůstem počtu klientů. Vzhledem k tomu, že počet klientů má roustoucí tendenci je předpověď dalšího nárůstu finanční spoluúčasti klienta (celkem) velmi spolehlivá. Finanční spoluúčast klienta - na jednoho klienta má klesající tendenci (zde je opět nutné poukázat na souvislost s nárůstem počtu klientů využívajících poradenských služeb). Finanční spoluúčast klienta (celkem) - senioři R 2 =.8367 Kč Trend Finanční spoluúčast klienta (na jednoho klienta) - senioři Kč R 2 =.6163 Trend

23 Souhrnné finance (celkem) každý rostly a s velkou pravděpodobností budou dále narůstat. Protože však počet klientů rostl rychleji než růst financí, souhrnné finance na jednoho klienta měly klesající tendenci a spojnice trendu předpovídá jejich další pokles. Souhrnné finance (celkem) - senioři Kč R 2 = Trend Souhrnné finance (na jednoho klienta) - senioři Kč R 2 =.7366 Trend

24 Dotace z ostatních zdrojů pocházejí z EU, ministerstev, kraje, nadací, sponzorských darů a jiných. Nejvíc zařízení ve skupině senioři je podporováno krajem a druhé místo zaujímají společně sponzorské dary a jiné. Dotace z ostatních zdrojů - senioři počet zařízení čerpajících zdroj EU ministerstva kraje nadace sponzorské dary jiné zdroj Zdroj dotací Počet zařízení čerpajících zdroj EU 3 Ministerstva 3 Kraje 5 Nadace 2 Sponzorské dary 4 Jiné 4 24

25 2.2 Rodiny s dětmi Údaje k zařízením sociální péče Struktura zaměstnanců podle profese je tvořena sociálními a dalšími pracovníky (se vzděláním podle zákona 18/26 o sociálních službách), ostatními pracovníky a dobrovolníky. Ve skupině rodiny s dětmi převažují ostatní pracovníci - 6%. V menším zastoupení jsou zde sociální a další pracovníci - 25% a dobrovolníci - 15%. Struktura zaměstnanců - rodiny s dětmi 15% 6% 25% sociální 1.7 ostatní 25.2 dobrovolníci 6.1 Struktura zaměstnanců Počet úvazků Sociální % Ostatní % Dobrovolníci % 25

26 Ve skupině rodiny s dětmi funguje 6 zařízení pouze v pracovní dny a 1 zařízení má denní provoz (nepřetržitě). Časová dostupnost - rodiny s dětmi % % 86% 14% denní 1 pracovní dny 6 týdenní nepravidelná Časová dostupnost Počet zařízení Denní provoz 1 14% Pouze v pracovní dny 6 86% Týdenní rytmus % Nepravidelný provoz % Standardy kvality v písemné podobě mají zavedeny 4 zařízení, 2 zařízení je zavedeny nemají a 4 zařízení tuto položku v dotazníku neuvedly. Standarty kvality - rodiny s dětmi 4% 4% Zavedené standardy kvality Počet zařízení Ano 4 2% ANO NE NEUVEDLI Ne 2 Neuvedli 4 26

27 Počet klientů a jejich skladba Počet mimoopavských klientů ve všech sledovaných letech převažoval nad počtem klientů z Opavy. Mimoopavští klienti tvořili kolem 6% všech klientů. Počet klientů v jednotlivých letech (v %) - rodiny s dětmi % 4% 64% 36% 64% 36% % 4% 8% pouze z Opavy 42% 58% mimo 92Opavu % Klienti Počet za Pouze z Opavy Mimo Opavu počtu. Následující tři grafy ukazují jaké služby klienti využívali a v jakém 27

28 Vývoj počtu klientů a jejich skladba - rodiny s dětmi počet klientů počet klientů poradenská služba služba sociální péče služba sociální prevence Vývoj celkového počtu klientů - rodiny s dětmi počet klientů R 2 = Trend 28

29 Většina klientů využívala poradenskou službu a počet klientů této služby měl sklon růst. Rovněž u počtu klientů ostatních dvou služeb je možné pozorovat mírný nárůst i když jeho změna byla v letech 21-25, ve srovnání s poradenskou službou, méně výrazná a klienti těchto dvou služeb představovali jen zhruba osminu všech klientů. Celkový počet klientů má pro další léta růstovou tendenci. Typ služby Počet uživatelů za Poradenská služba Služba sociální péče Služba sociální prevence Celkem Zdroje financování Dotace z města Opavy a finanční spoluúčast klienta se začaly podílet na celkových finančních prostředcích až v letech 24 a 25. Dotace z ostatních zdrojů v letech 24 a 25 výrazně vzrosly. Uvedené skutečnosti měly za následek extrémní zvýšení finančních prostředků v letech 24 a 25. Průměrné finance v posledních dvou letech představují přibližně patnáctinásobek průměrných financí v letech

30 Zdroje financování (celkem) - rodiny s dětmi Kč Dotace z města Opavy Dotace z ostatních zdrojů Finanční spoluúčast klienta Zdroje financování v jednotlivých letech (v%) - rodiny s dětmi 21 % % 22 % % 23 % % 1 % 1 % 1 % % 32% 52% Dotace z města Opavy 18% 2% 15% Dotace z jiných zdrojů 62% 59% 26% Finanční spoluúčast klienta 3

31 Zdroje financování Částka za - celkem (v Kč) Dotace z města Opavy Dotace z ost. zdrojů Fin. spoluúčast klienta Celkem Následující graf ukazuje, jak se měnila částka jednotlivých zdrojů v letech na jednoho klienta. Dotace z ostatních zdrojů na jednoho klienta měly tendenci růst. Finanční spoluúčast klienta byla v letech 24 a 25 téměr shodná. Zdroje financování (na jednoho klienta) - rodiny s dětmi Kč Dotace z města Opavy Dotace z ostatních zdrojů Finanční spoluúčast klienta Zdroje financování Částka za - na 1 klienta (v Kč) Dotace z města Opavy Dotace z ost. zdrojů Fin. spoluúčast klienta Celkem

32 Zdroje financování Rozptyl (na 1 klienta) Směrodatná odchylka (na 1 klienta) Dotace z města Opavy Dotace z ost. zdrojů Fin. spoluúčast klienta Následujících 8 grafů se týká jednotlivých zdrojů financí, a to celkových a na jednoho klienta. Trendové křivky předpovídají vývoj v letech a ukazují, jestli budou finanční prostředky růst nebo klesat. V grafech, ve kterých figurují nenulové hodnoty až v letech 24 a 25 není ukázán vývoj v následujích letech, protože předpověď by byla velmi nespolehlivá. Dotace z města Opavy (celkem) činily v roce 24 víc než 2.5-násobek částky připadající na 25. Rovněž dotace z města Opavy na jednoho klienta byly v roce 24 větší než v roce 25, a to téměr třikrát. Dotace z města Opavy (celkem) - rodiny s dětmi Kč

33 Dotace z města Opavy (na jednoho klienta) - rodiny s dětmi Kč Spojnice trendu je u dotací z ostatních zdrojů - celkem i na jednoho klienta rostoucí. Celkový počet klientů ve skupině rodiny s dětmi měl tendenci pozvolně narůstat, zatímco nárůst financí v letech 24 a 25 byl dramatický. Proto se finanční prostředky na jednoho klienta v těchto letech také výrazně zvýšily. Je otázkou, zda ještě může dojít k tak výraznému nárůstu dotací v dalších letech, a proto je, v tomto případě, nutná jistá opatrnost při posuzování dalšího vývoje jen na základě tvaru trendové křivky. Dotace z ostatních zdrojů (celkem) - rodiny s dětmi Kč R 2 = Trend 33

34 Dotace z ostatních zdrojů (na jednoho klienta) - rodiny s dětmi Kč R 2 = Trend Finanční spoluúčast klienta (celkem) se v roce 25 zvýšila přibližne o 36. Zvýšení celkového počtu uživatelů v roce 25 o 474 klientů vzhledem k u 24 způsobilo, že finanční spoluúčast, na jednoho klienta, zůstala téměř stejná. Finanční spoluúčast klienta (celkem) - rodiny s dětmi Kč

35 Finanční spoluúčast klienta (na jednoho klienta) - rodiny s dětmi Kč Souhrnné finance - celkem i na jednoho klienta se vyznačují rostoucími spojnicemi trendu. Spojnice trendu souhrnných financí na jednoho klienta rostou pomalejším tempem. Dotace z ostatních zdrojů a finanční spoluúčast klienta (na jednoho klienta) způsobily rostoucí charakter křivky. Z předcházejících dvou obrázků je zřejmé, že finanční spoluúčast klienta zároveň přispěla ke zpomalení tohoto růstu. Dotace z města Opavy (na jednoho klienta) také tento růst zpomalují, protože v roce 25 se celková částka snížila přibližně 2.5x, zatímco částka připadající na jednoho klienta se snížila téměř třikrát. 35

36 Souhrnné finance (celkem) - rodiny s dětmi 4 Kč R 2 = Trend Souhrnné finance (na jednoho klienta) - rodiny s dětmi Kč R 2 = Trend Dotace z ostatních zdrojů pocházejí z EU, ministerstev, kraje, nadací, sponzorských darů a jiných. Nejvíc zařízení ve skupině rodiny s dětmi je podporováno ministerstvy a druhé místo zaujímají společně kraje a sponzorské dary. Žádné z dotazovaných zařízení není podporováno z Evropské Unie. 36

37 Dotace z jiných zdrojů - rodiny s dětmi počet zařízení čerpajících zdroj EU ministerstva kraje nadace sponzorské dary jiné zdroj Zdroj dotací Počet zařízení čerpajících zdroj EU Ministerstva 4 Kraje 3 Nadace 1 Sponzorské dary 3 Jiné 1 37

38 2.3 Zdravotně postižení Údaje k zařízením sociální péče Ve skupině zdravotně postižení převažují sociální a další pracovníci (se vzděláním podle zákona 18/26 o sociálních službách) - 49%. Větší třetinu tvoří ostatní pracovníci - 35% a nejmenší zastoupení mají dobrovolníci - 16%. Struktura zaměstnanců - zdravotně postižení 35% 16% 49% sociální ostatní dobrovolníci 55 Struktura zaměstnanců Počet úvazků Sociální % Ostatní % Dobrovolníci 55 16% 38

39 Nejvíc zařízení (celkem 12) poskytuje služby pouze v pracovní dny. Nachází se zde také 3 zařízení s týdenním rytmusem (např. každé úterý) a 2 zařízení s nepravidelným provozem (např. volnočasové aktivity 1x za ). 1 zařízení upřednostňuje denní provoz (nepřetržitě). Časová dostupnost - zdravotně postižení 17% 11% 6% denní 1 pracovní dny 12 týdenní 3 66% nepravidelná 2 Časová dostupnost Počet zařízení Denní provoz 1 6% Pouze v pracovní dny 12 66% Týdenní rytmus 3 17% Nepravidelný provoz 2 11% Standardy kvality v písemné podobě má zavedeno 1 zařízení, 8 zařízení je zavedeno nemá a 1 zařízení tuto položku v dotazníku neuvedlo. Standardy kvality - zdravotně postižení 5% Zavedené standardy kvality Počet zařízení 42% 53% ANO NE NEUVEDLI Ano 1 Ne 8 Neuvedli 1 39

40 Počet klientů a jejich skladba Hlavními klienty poskytovatelů byli v letech lidé z Opavy, kteří tvořili více než 8% z celkového počtu klientů. Počet klientů v jednotlivých letech (v %) - zdravotně postižení % 16% 18% 82% 84% 82% % 81% 19% 81% 8% pouze z Opavy mimo 92% Opavu Klienti Počet za Pouze z Opavy Mimo Opavu

41 Následující tři grafy ukazují jaké služby klienti využívali a v jakém počtu. Vývoj počtu klientů a jejich skladba - zdravotně postižení počet klientů počet klientů poradenská služba služba sociální péče služba sociální prevence 41

42 Vývoj celkového počtu klientů - zdravotně postižení počet klientů R 2 = Trend Většina klientů využívala poradenskou službu a počet klientů této služby až do u 24 rostl. U služby sociální prevence je možné rovněž pozorovat nárůst o něco méně výraznější, zatímco počet klientů služby sociální péče se měnil jen zanedbatelně. Celkový počet klientů měl tendenci růst a předpověď dalšího růstu je poměrně spolehlivá. Typ služby Počet uživatelů za Poradenská služba Služba sociální péče Služba sociální prevence Celkem Zdroje financování Na zdrojích financování se ve skupině zdravotně postižení nejvíce podílely dotace z ostatních zdrojů. Tyto dotace měly silně rostoucí tendenci a jejich nárůst činil během pěti let téměř 2 miliónů korun. Na celkových finančních prostředcích se podílely více než 8-ti procenty. Celkové finanční prostředky se každý zvyšovaly a až do u 24 se zvyšovaly i jejich přírůstky. 42

43 Zdroje financování (celkem) - zdravotně postižení Kč Dotace z města Opavy Dotace z ostatních zdrojů Finanční spoluúčast klienta Zdroje financování v jednotlivých letech (v%) - zdrav. postižení % 1% 7% 12% 5% 7% 81% 81% 88% % 6% Dotace z města 12% 5% Opavy 15% Dotace z jiných zdrojů 81% 83% 59% 26% Finanční spoluúčast klienta 43

44 Zdroje financování Částka za - celkem (v Kč) Dotace z města Opavy Dotace z ost. zdrojů Fin. spoluúčast klienta Celkem Zdroje financování Rozptyl Směrodatná odchylka Dotace z města Opavy Dotace z ost. zdrojů E Fin. spoluúčast klienta E Následující graf ukazuje, jak se měnila částka u jednotlivých zdrojů v letech na jednoho klienta. Dotace z ostatních zdrojů na jednoho klienta každý rostly. Dotace z města Opavy na jednoho klienta se téměr neměnily, rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší částkou je 75 Kč. Finanční spoluúčast klienta (na jednoho klienta) se během let pohybovala okolo 2 Kč, po roce 23 nastal nárůst na částku převyšující 6 Kč. Zdroje financování (na jednoho klienta) - zdravotně postižení 5 4 Dotace z města Opavy Kč Dotace z ostatních zdrojů Finanční spoluúčast klienta 44

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy Závěrečná zpráva projektu Autorský tým: Mgr. Pavel Bareš, Mgr. Karolína Dobiášová, PhDr. Hana Geissler, Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.,

Více

Zavedení povinného předškolního vzdělávání pro děti z rodin ohrožených sociální exkluzí se zapojením OSPOD. (Studie proveditelnosti)

Zavedení povinného předškolního vzdělávání pro děti z rodin ohrožených sociální exkluzí se zapojením OSPOD. (Studie proveditelnosti) Zavedení povinného předškolního vzdělávání pro děti z rodin ohrožených sociální exkluzí se zapojením OSPOD (Studie proveditelnosti) 1 Společnost Tady a teď, o.p.s. Demografické informační centrum, o.s.

Více

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek Výzkumné metody Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol PhDr. Petr Vojtíšek Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání

Více

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VUR) Udržitelný rozvoj a jeho vztah k EVVO, definice kompetencí k udržitelnému jednání a analýza klíčových kompetencí

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Seznámit studenty s hlavními metodami vědecké

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce se zabývá analýzou image firmy Elpremont s.r.o. V teoretické části se práce zabývá

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů Téma práce: Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů Martina Pluskalová Vedoucí

Více

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti zpráva z empirického výzkumu Lucie Vidovićová, Ladislav Rabušic Spoluautorka přílohy: Martina Prinzová VÚPSV Praha výzkumné centrum

Více

2013 ISBN 978-80-87742-08-2

2013 ISBN 978-80-87742-08-2 závěrečná zpráva Komplexní analýza zdrojů - analýza příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, včetně pojistných a nepojistných systémů sociální ochrany, analýza právních závazků veřejných rozpočtů, analýza soukromých

Více

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010.

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010. Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010 zpracoval www.msmt.cz

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 2013 Národní zpráva Počítačová a informační gramotnost českých žáků Národní zpráva šetření ICILS 2013 Počítačová a informační gramotnost českých žáků Josef Basl Simona Boudová

Více

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy Jaroslava Simonová, Jana Straková SKAV 2005 1. Úvod...4 2. Kurikulární reforma - kontext...5 2.1 Charakteristika reformy...5 2.2 Nedostatky

Více

ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT. Jana Borůvková

ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT. Jana Borůvková ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT Jana Borůvková 2013 Jana Borůvková ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 1. vydání ISBN 978-80-87035-80-1

Více

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav. Manažerská komunikace. PhDr. Ing. Petr Krohe

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav. Manažerská komunikace. PhDr. Ing. Petr Krohe Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav Manažerská komunikace PhDr. Ing. Petr Krohe Opava 2008 1 1 Obsah 1 OBSAH 2 2 ÚVOD 7 3 MANAŽERSKÉ KOMPETENCE. 9 3.1 Definice pojmu kompetence 10 3.2 Typologie

Více

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání

Více

FINANCOVÁNÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ČR V LETECH 2004 2010

FINANCOVÁNÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ČR V LETECH 2004 2010 FINANCOVÁNÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ČR V LETECH 2004 2010 EKONOMICKÁ ANALÝZA ZPRACOVAL: ING. JAROSLAV ČERNÝ s využitím studie Analýza ČRDM ekonomické aspekty činnosti ČRDM autorů Mgr. et

Více

Model inkluzivního vzdělávání v ČR

Model inkluzivního vzdělávání v ČR Rytmus, o.s. Model inkluzivního vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva z výzkumu Adam Gajdoš, Vojtěch Zima, Pavla Baxová 13 Obsah Úvod... 3 1. Vize inkluzivního vzdělávání... 4 1.1 Co je inkluzivní vzdělávání?...

Více

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã Potřeba systémových změn v péči o ohrožené děti a rodiny Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã ñ â ðßøãë ìß ëêßâçñòôm íâáæbøãèváv ø ñòßôìv ô áæíô ÍÊÂOÇÁÆ Ë ÒÍÓRÃɪ Æ Ì Î ØÊ ÐÍÔ$ª ÊÃÌÉ

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

Analýza potřeb pedagogických pracovníků ve vztahu k sociokulturně znevýhodněným dětem

Analýza potřeb pedagogických pracovníků ve vztahu k sociokulturně znevýhodněným dětem Analýza potřeb pedagogických pracovníků ve vztahu k sociokulturně znevýhodněným dětem Zpráva je jedním z výstupů projektu Cesta k rovným příležitostem možnosti a limity vzdělávání sociokulturně znevýhodněných

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Manažerské kompetence v

Více

Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ

Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ GaREP, spol. s r.o., společnost pro regionální ekonomické poradenství Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ s osvědčením č. 11-ÚÚR-175-2012/01-WD-39-07-1 o uznání uplatněné certifikované

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více