Tvrdá souèasnost legendy z Hlinska Kovák navštívil bývalou spoleènost ETA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvrdá souèasnost legendy z Hlinska Kovák navštívil bývalou spoleènost ETA"

Transkript

1 40 4 Hyundai/Kia 8 9 Hmotná 10 v Praze Výmìna zkušeností i spoleèné akce Zdraví Poskytování pracovnì-lékaøských služeb nouze Kdy vzniká nárok na pomoc TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 2. prosince 2013 CENA: 6 KÈ Èinnost ZO Jak se bude úètovat po 1. lednu Zaøízení lisovny plastù u stroje Engel Výrobna cívek Tvrdá souèasnost legendy z Hlinska Kovák navštívil bývalou spoleènost ETA Tøebaže ve 21. století výraznì pøevažují mezi vánoèními dárky notebooky, skenery, digitální fotoaparáty èi tablety, hned na druhém místì po dlouhá desetiletí stále trùní tzv. elektrické domácí zboží, jako jsou žehlièky, elektrické vaøièe, vysavaèe, mixéry, teplomety, holicí strojky, lisy na ovoce, varné konvice, prùtokové ohøívaèe, ale i zastøihovaèe, elektrické zubní kartáèky, osobní váhy, fény a další domácí spotøebièe. Firma ETA Hlinsko prostì patøila k pojmùm, které znali i nejmladší školáci. To však již po dva roky patøí do nenávratné minulosti. Na poèátku tu dominovalo hrnèíøství Hlinsko, souèasné desetitisícové mìsto na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù mezi Chrudimí a Havlíèkovým Brodem nezískalo svùj název náhodnì, protože již v 15. století tu díky bohatému ložisku hlíny rozkvetlo hrnèíøské øemeslo, následnì textilní a mlékárenský prùmysl a následnì elektrotechnický prùmysl se zamìøením na domácí spotøebièe. Výrobky z Hlinska poznali díky jejich užiteènosti i kvalitì nejen zákazníci v naší republice, ale i v Nìmecku, Anglii, Francii, Rusku, Holandsku a dalších zemích. Pokud se výrobky ETA objevily kdekoliv o Vánocích pod stromeèkem, vždy zpùsobily radost. Tak to spolehlivì fungovalo až do roku 1993, kdy byla ETA zprivatizována mezi sedm akcionáøù. Sedm pánù a fronty pøed úøady práce Ještì v roce 2000 zamìstnávala firma ETA na tøi tisíce zamìstnancù, bydlících pøevážnì v podnikovém sídlišti nedaleko sídla firmy a v chrudimském okresu patøila k nejvìtším zamìstnavatelùm, vysvìtlila nám pøedsedkynì ZO OS KOVO Alena Šírová. Pak se ale akcionáøi rozhodli k osudovým krokùm, které hluboce zasáhly do života tohoto kraje. Klasická výroba ETA byla z Hlinska vystìhována se svým tradièním výrobním programem do Milotic nad Beèvou. Areál firmy ETA, kterou vlastnil Gabriel Eichler, koupil rakouský majitel firmy MEGATECH Maxmilian Gessler. Postupnì pak docházelo k redukci výrobních èinností a snižování poètu zamìstnancù. pokraèování na str. 2 Nìmecké kováky vede Detlef Wetzel Novým pøedsedou nìmeckých kováckých odborù IG Metall se v pondìlí 25. listopadu stal na 6. mimoøádném sjezdu této ústøedny ve Frankfurtu nad Mohanem její dosavadní 1. místopøedseda Detlef Wetzel. Jeho kandidaturu pøi volbì podpoøily pøes tøi ètvrtiny (75,51 %) hlasujících delegátù. Pro jeho volbu se ze VOLAREZA nabízí kovákùm výhody 458 delegátù vyslovili celkem 333, proti bylo 108 delegátù. Zástupcem Detlefa Wetzela byl zvolen Jörg Hofmann, pro kterého se vyslovilo 77,73 % hlasujících delegátù. IG Metall je se svými 2 miliony 246 tisíci èleny vùbec nejvìtším odborovým svazem v Nìmecku a souèasnì i celosvìtovì nejvìtší národní organizací zamìstnancù v prùmyslu. Detlef Wetzel se narodil v Siegenu ve spolkové zemi Severní Porýní-Westfálsko. pokraèování na str. 3 Na základì dohody s OS KOVO. Ètìte na str. 6

2 2 KOVÁK èíslo prosince Zaznamenáno Pøedsedkynì ZO OS KOVO Alena Šírová Boj o chléb vezdejší Privatizace firmy ETA Hlinsko citelnì zasáhla nejen do osudù stovek pracovníkù z tradiènì nepøíliš bohatého kraje, ale i ti, kteøí o práci nepøišli, musejí o svùj dosavadní chléb vezdejší tvrdì bojovat, dodává pøedsedkynì ZO Alena Šírová. Naše odborová organizace musí neustále bojovat proti trvalému ožebraèování zamìstnancù a proti neustálé snaze managementu postupnì osekávat všechny bonusy, které jsme si pøed lety spoleènì vybojovali. V MEGATECHu se navíc každoroènì mìní vedení firmy, vèetnì generálních øeditelù, a to nespatøuje v zamìstnancích nejvìtší poklad, ale nákladovou položku, kterou je tøeba neustále snižovat. Nezamìstnanost je v tomto regionu vysoká a tak zamìstnavatelé spoléhají na to, že mohou své zamìstnance soustavnì vydírat. Hlinecké odbory témìø každé dva roky vstupovaly do stávkové pohotovosti, poøádaly protestní mítinky, protože aèkoliv firma patøí do sdružení automobilového prùmyslu, zdejší platy jsou hluboce pod jeho platovým prùmìrem. Pøi kolektivním vyjednávání tedy bojujeme nejen za zachování dosavadních finanèních požitkù a benefitù, ale i jak u vedení firmy, tak u státních úøadù, bojujeme za práva a sociální spravedlnost jednotlivých pracovníkù. Protože si uvìdomujeme, že výdìlková úroveò tu není ani na prùmìru Pardubického kraje, velmi se snažíme našim èlenùm OS KOVO pomáhat v tìžkých životních situacích. Pouze dva pøíklady z poslední doby: Jedna naše èlenka mìla v roce 2004 uznánu nemoc z povolání. V letošním roce jí zamìstnavatel chtìl dát výpovìï pro nadbyteènost. Díky odborové organizaci a právní pomoci RP OS KOVO byla sjednána náprava. Zamìstnavatel byl nucen postupovat v souladu se Zákoníkem práce a vyplatit postižené pracovnici 12násobek odstupných platù. Druhý pøípad se také týkal naší èlenky, která má nemocnou vnuèku a potøebovala finanèní podporu na léèbu, kterou nehradí zdravotní pojišťovna. Po nìkolika jednáních se starostkou Hlinska se nám podaøilo vyjednat èásteèný pøíspìvek na léèbu. Pomáháme našim èlenùm, aby vìdìli, že být v odborech se vyplácí a že na øešení problémù nejsou sami. Naše organizovanost je naštìstí nadpolovièní, takže nám zamìstnavatel nemùže vytýkat, že nejsme dostateènì reprezentativní. V prùbìhu besedy mì pøedsedkynì zavedla k oknu své kanceláøe, Turistická atrakce Hlinska soubor roubených domkù tzv. Betlém. Už jen tovární komín v malebné krajinì pøipomíná døívìjší èasy prùmyslového rozvoje... Navíjeèka Alena Pražáková pokraèování ze str. 1 Nyní firma MEGATECH v Hlinsku zamìstnává na 380 pracovníkù a je zamìøena výrobnì na zcela jiné produkty, než pùvodní ETA na vývoj a výrobu systémù, modulù a jednotlivých èástí z umìlé hmoty a rùzné elektrotechnické prvky pro interiér a exteriér osobních a užitkových vozidel. Další firma, která vznikla prodejem èásti výroby pùvodní firmy ETA a. s. je BACKER ELEKTRO CZ, která zamìstnává na 200 pracovníkù a vyrábí prùtokové ohøívaèe, topná tìlesa i spirály. Ve firmì ETAFILTER vyrábí 17 zamìstnancù sáèky a filtry do vysavaèù. Firma ETA tu po svém vystìhování do Milotic zanechala pouze 21 zamìstnancù svého obchodního úseku a zkušebny. Firma MEGATECH zrušila v roce 2012 vysoce kvalifikované pracovištì nástrojárny se 60 pracovníky, v dubnu 2013 byly následnì ukonèeny rùzné projekty a tím pøišlo o chleba dalších sto zamìstnancù, kteøí nemìli šanci se pracovnì uchytit v okruhu 50 kilometrù mezi Pardubicemi a Havlíèkovým Brodem.

3 Zaznamenáno 2. prosince KOVÁK èíslo 40 3 aby opticky doložila pravdivost svých slov. Zatímco na vzdáleném obzoru se rýsovala známá krajina Kamenièek od Antonína Slavíèka, pøímo pod okny zela prázdnotou prostorná montážní hala bývalé zdejší firmy ETA. Tento neutìšený pohled nás neustále nutí, abychom, aèkoliv nám to nepøísluší, neustále orodovali a jednali nejen na ministerstvu prùmyslu a obchodu, u pardubického hejtmana i u poslancù za tento kraj, aby zachránili Hlinecko pøed vyhladovìním, ukonèila naši besedu pøedsedkynì ZO. Text a foto rur Ivana Dyrynková pøi výrobì cívek pokraèování ze str. 1 Jeho otec pracoval jako kováø, matka byla dìlnicí. Vyuèil se nástrojáøem ve firmì Demag SMS, ve veèerním studiu složil maturitu a následnì studoval sociální vìdy. Èlenem IG Metall je od roku Prošel øadou odborových funkcí, jako místopøedseda IG Metall pracoval od roku Za odbory je èlenem nìkolika dozorèích rad, mj. ThysenKrupp Steel AG. Od roku 1969 je èlenem nìmecké sociálnì demokratické strany SPD, do které vstoupil v roce 1969 bìhem volební kampanì svého politického vzoru Willyho Brandta. Ve své odborové práci se zasazuje za zdokonalování sociálního tržního hospodáøství a za skuteènì aktivní sociální stát. Mimoøádný sjezd pøijal Frankfurtskou výzvu Aktivnì za demokratickou a solidární spoleènost. Vyslovuje se v ní spoleènost, která staví na spoluúèasti, férovosti a sociální integraci. Taková spoleènost, jak se uvádí ve výzvì, potøebuje silné odbory. Blahobytu a rùstu lze dosáhnout jen dobrou prací a novým uspoøádáním pracovního trhu. Od politiky oèekáváme, že dobrou práci znovu uèiní základním kritériem své hospodáøské politiky a politiky pracovního trhu. IG Metall se ve své výzvì rovnìž vyslovuje pro sjednocenou, hospodáøsky silnou a sociálnì spravedlivou Evropu. Ve Frankfurtské výzvì požaduje aktivní prùmyslovou a hospodáøskou politiku, rozsáhlou regulaci finanèního trhu a vytvoøení sociální unie. (fav) Právì vyšel nový katalog vzdìlávání Katalog vzdìlávacích akcí OS KOVO na rok 2014 je tady. Na zhruba 40 stranách v nìm najdete informace k pøipravovaným kurzùm a školením. A to nejen k centrálnì poøádaným akcím, ale i k tìm, které pøipravují regionální pracovištì. U centrálnì poøádaných vícedenních vzdìlávacích akcí se z katalogu dovíte i podrobnosti k jejich rozsahu a obsahu, uvedeni jsou i jejich jednotliví lektoøi. Katalog také pøedstavuje jednotlivá školící støediska, která jsou využívána k centrálnì pøipravovaným akcím. Najdete v nìm i formuláøe pøihlášek na tyto kurzy a školení. V elektronické podobì katalog vzdìlávacích akcí už nyní najdete na adrese Ve fyzické podobì právì zaèíná být dodáván po dvou kusech do všech základních organizací. Pokud se k nìmu pøesto nedostanete, tak bude urèitì k dispozici i v jednotlivých regionálních pracovištích OS KOVO, která jich jak nám bylo sdìleno dostanou tolik, aby byli uspokojeni všichni zájemci. (red) Støípky z Rady sekce ELEKTRO OS KOVO Rada sekce ELEKTRO OS KOVO jednala ve dnech v Plzni. Aktuální informace: J. Souèek informoval o prùbìhu a závìrech Pøedsednictva OS KOVO, konaného dne a Snìmu ÈMKOS dne Pøítomní byli informováni rovnìž o jednání mezi OS KOVO a Asociací poskytovatelù personálních služeb se zámìrem uzavøení dohody o spolupráci. Informace z pracovnìprávní oblasti: JUDr. Stanislav Laun seznámil pøítomné s vybranými ustanoveními nového obèanského zákoníku, která se vztahují zejména k èinnostem odborù. Stav ve vyjednávání PKS pro rok 2014 a informace o výrobní a ekonomické situaci jednotlivých firem: Èlenové Rady sekce podali informace o pøípravì a zahájení kolektivního vyjednávání PKS pro rok Souèasnì byly podány informace o ekonomické a výrobní situaci jednotlivých firem. Organizaèní a obsahové zajištìní valné hromady sekce v roce 2014: Valná hromada sekce ELEKTRO se koná dne v Praze v hotelu Olšanka. Úèastníkùm jednání byly pøedány výstupy z výkazu o mzdách v OS KOVO za 1. pololetí 2013 v odvìtví ELEKTRO. (red) Sedláci od Chlumce pøekvapivì zvítìzili Již druhý turnaj v bowlingu o putovní pohár uspoøádali v pátek 22. listopadu 2013 odboráøi OS KOVO Siemens Electric Machines s.r.o. v Drásovì. Rekordních 17 tøíèlenných týmù bylo rozdìleno do 3 kvalifikaèních skupin. Podle výsledkù kvalifikace se pak hrálo ve finálových skupinách. Skupinu B a celkovì 7. místo obsadil tým XXL ve složení J. Nechvíle, M. Uryè a L. Zeman. Ve finále skupiny A se odehrály tvrdé souboje mezi obhájci trofeje týmem Rafani (J. Posner, Z. Valenta, Z. Máèka), kteøí nakonec skonèili tøetí za v poøadí druhým týmem SEM TAM STRIKE (V. Veèeøa, F. Mach, P. Kakáè). Nakonec pøekvapivì (podle pøísloví: když se dva perou ) získal 1. místo a Putovní pohár tým Sedláci od Chlumce ve složení D. Sýs, P. Veèeøa a M. Špunar. Na jaøe 2014 chtìjí v Drásovì uspoøádat obdobný turnaj. Ing. František Mach Navzdory svému jménu putovní pohár nakonec získal tým Sedláci od Chlumce.

4 4 KOVÁK èíslo prosince Zaznamenáno Výmìna zkušeností i spoleèné akce Jak už jsme v Kováku informovali, v Praze se ve dnech 13. a 14. listopadu uskuteènilo celosvìtové síťové zasedání zástupcù odborových organizací, pùsobících v rámci koncernu Hyundai/KIA. Zasedání zaštiťoval OS KOVO, kterému s poøádáním pomohla nìmecká Nadace Friedricha Eberta (FES). Podobná mezinárodní setkání mají pro odboráøe mimoøádný význam. Nejde o žádné samoúèelné akce jen k nìjakému zviditelnìní jejich úèastníkù a tím o zbyteènì vydané peníze. Jde o vyloženì pracovní setkání, která velmi pøispívají ke zlepšení výsledkù èinnosti odborových organizací. Podobná jednání jsou místem vzájemného mezilidského poznávání, výmìny zkušeností i plánování spoleèných akcí, jejichž cílem je zlepšení podmínek pro všechny zamìstnance. Tyto podmínky jsou sice i v rùzných filiálkách jednoho koncernu a také pražské zasedání to opìt potvrdilo èasto znaènì rozdílné, spojnicí je však právì tento spoleèný cíl odboráøù a to ve všech filiálkách, kde pùsobí. Bez ohledu na odlišná prostøedí. Navíc: netìží z nich jen samotní zúèastnìní. Ze závìrù jednání mohou mít prospìch zamìstnanci i tam, kde odborové organizace mají dosud ménì zkušeností, kde jsou jejich èinnosti kladeny rùzné pøekážky, nebo kde dosud z rùzných dùvodù nepùsobí vùbec. Tyto dodatky jsou vlastnì vždy vìnované mzdové oblasti. Ale pokud se v nadcházející diskusi otevøe i nìjaké jiné téma pro kolektivní smlouvu, tak lze samozøejmì jednat i o nìm a po vzájemné dohodì se mohou zmìnit i jiné èásti v kolektivní smlouvì. Prioritou je ale mzdová a sociální oblast. Jak bylo uvedeno ve vaší prezentaci tady na jednání, roste výkon firmy, ale platy nerostou adekvátnì tomu. Takže jednání asi nebude jednoduché. Je to vždy o argumentaci a my máme jasné a zdokumentované argumenty. To jsou naše vstupy do diskuse i v tomto Jednací sál v hotelu Olšanka v Praze nebyl pouze místem výmìny zajímavých informací Užiteènost mezinárodní výmìny zkušeností z odborové práce dokumentují i následující rozhovory s nìkterými úèastníky jednání v Praze. Jedním z nich byl pøedseda OZ KOVO v KIA Žilina Miroslav Chládek. Samozøejmì, že jsme nehovoøili jen o setkání v Praze, ale pøíležitosti využili i k tomu, abychom se z první ruky více dovìdìli o práci odborù v KIA Žilina. Co u vás nyní øešíte, èemu odbory v KIA Žilina nyní vìnují nejvìtší pozornost? Momentálnì se chystáme na kolektivní vyjednávání. Zaèátkem ledna budeme pøekládat návrh dodatku ke kolektivní smlouvì. Samozøejmì pøed tím chystáme diskusi se èleny odborù, abychom na základì jejích výsledkù návrh mohli vùbec vytvoøit a pøedložit. Tato pøíprava je nyní hlavní náplní naší práce. Na co se v návrhu dodatku chcete hlavnì soustøedit? Role koordinátora síťových zasedání pøipadla kovákùm z domovského sídla koncernu v Korejské republice pøípadì. Fakta dokládají, že firma stále roste a rostou jí zisky. Roste poèet vyrobených aut a vyrobených motorù a je jen samozøejmé, že zamìstnanci chtìjí mít adekvátní navýšení mezd. Ovšem vnímání adekvátnosti u firmy a u zamìstnancù je rozdílné. Firma má dojem, že jsme ohodnoceni pøimìøenì, my zamìstnanci si naopak myslíme, že to, co nabízí, je málo. A je to tedy o tom, najít kompromis, který bude pøijatelný pro obì strany. Pøi jednáních pùjde o to, jaké navýšení platù dosáhneme. Vždy, když firma roste, se musíme bavit o navýšení odmìn zamìstnancù. Na druhé stranì, kdyby firma mìla nìjaké potíže a produkovala by ztrátu, byli bychom jako odbory samozøejmì pøipraveni i v tomto pøípadì hledat øešení a ustoupit i z nìkterých našich požadavkù. Ovšem pokud firma jde kupøedu a rostou její zisky, tak samozøejmì požadujeme i adekvátní nárùst mezd. Z jednání tady vyplynulo, že je nesmírnì dùležité i to, v jakých pomìrech odbory pracují. Jaká je atmosféra ve státì a ve spoleènosti. Projevilo se u vás na Slovensku nìjak to, že nyní máte levicovou vládu? Samozøejmì se to projevilo. Tøeba na zákoníku práce, do nìhož se vrátila nìkterá døívìjší ustanovení, která zrušila pravice. Napøíklad v zákoníku práce, který schválila pøedcházející vláda, byl snížen pøíplatek za noèní práci a platil se jen do páté hodiny ráno. Nyní se to vrátilo do døívìjšího modelu, že noèní práce je do šesti ráno a zamìstnanci tak dostávají pøíplatek i za hodinu práce do šesté hodiny. Za vlády levice byla zmìnìna i další ustanovení zákoníku práce, která pomáhají jak práci odborù, tak i samotným zamìstnancùm. Vydává OS KOVO IÈO: Redakèní uzávìrka ve ètvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Evžen Stanìk, redaktor Mgr. František Vonderka, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakèní rada: J. Švec - pøedseda, tel.: Grafická úprava Matouš Johanides Vydáno ve vydavatelství Enigma s.r.o. Objednávky vyøizuje redakce Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Èeská pošta, s. p., odštìpný závod-praha, è.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ÈR E 4605

5 Zaznamenáno 2. prosince KOVÁK èíslo 40 5 Odborùm pomáhá i to, že jim pøibývají èlenové. V KIA Žilina ze tøí tisíc zamìstnancù je asi tøetina O otøesných podmínkách ve filiálce koncernu v Indii informoval tamní odborový pøedák Sridhar Ramachandran v odborech. Jak se snažíte oslovit další potencionální èleny? Máme podobné formy, jaké využíváte i vy v Èechách, jak o nich tady hovoøil i pøedseda OS KOVO Støedula. Vydáváme svùj èasopis, máme internetovou stránku, máme organizaèní strukturu, kdy jsme v pøímém osobním kontaktu se zamìstnanci na pracovištích. Pøipravujeme pro zamìstnance rùzné benefity, které jsou hrazeny z èlenských pøíspìvkù. Poøádáme zájezdy. Nyní jsme u nás pro zamìstnance pøipravili bezplatné masáže a regenerace pracovní síly. Snažíme se jim dát nìco navíc. Je to hlavnì pro èleny odborù, ale jsou vítáni i neodboráøi. Zastupujeme pøi jednáních pøece i neodboráøe a tak i nìkteré z našich benefitù nabízíme také ostatním zamìstnancùm. Máte korejského majitele podobnì jako kolegové z Hyundai v Nošovicích v ÈR. Vy ho ovšem už máte déle. Jste s našimi odboráøi v kontaktu? Vymìòujete si zkušenosti? Urèitì. Máme to k sobì sice jen sto kilometrù, ale pøi naší pracovní vytíženosti se nenavštìvujeme èasto. Komunikujeme více telefonicky, elektronickou poštou. Hlavnì v období, kdy chceme nìco zkoordinovat nebo se vzájemnì poradit tøeba právì pøi kolektivním vyjednávání, si zavoláme nebo si pøepošleme rùzné podklady a informace. V èem vidíte význam setkání, na kterých se sejdou pøedstavitelé odborù z rùzných výrobních závodù jednoho koncernu? Mají velký význam. Víme pøece o tom, že se pravidelnì stýkají i naši zamìstnavatelé. Oni se nám v tom setkávání vlastnì stali pøíkladem. Koncern Hyundai/KIA má své výrobní podniky po celém svìtì a jejich pøedstavitelé se setkávají. Už jen to, že zamìstnavatel má vytvoøenou takovou strukturu a skuteènost, že i my se dokážeme na jejím základì spojovat a pøedávat si informace, má obrovský význam. I když je velmi tìžké sladit a zkoordinovat postup v Koreji a Evropì, protože podmínky, napøíklad legislativa, jsou znaènì odlišné. KIA Žilina a Hyundai v Nošovicích se ale nacházejí ve stejném regionu a mají zhruba stejné podmínky, pokud jde o polohu, legislativu, mentalitu lidí. Spolupráce mezi našimi dvìma odborovými organizacemi je nejen možná, ale chtìl bych zdùraznit, že také velmi prospìšná a pomáhá obìma stranám. Jednání v Praze se úèastnila i èlenka pøedsednictva IG Metall Marlene Roth. V nejvìtším nìmeckém odborovém svazu je odpovìdná za mezinárodní práci. Co si o významu pražského síťového zasedání Hyundai/KIA myslí ona? Považuji podobná setkání za velmi dùležitá. Hlavnì proto, že se zde kolegové z jednoho koncernu, kteøí pøijeli z rùzných zemí a dokonce i kontinentù, mohou vùbec potkat. Mohou se seznámit jak osobnì, tak také poznat výzvy, jimž èelí odbory v rùzných výrobních podnicích koncernu, kterým je v tomto pøípadì automobilový gigant Hyundai/KIA. Na tomto setkání se ukázalo, že na mnoha místech jsou odboráøi vystaveni ve své práci podobným problémùm. Ano, jsou tu podobné problémy, ale také velmi rozdílné podmínky pro jejich øešení. Odbory pracují pøi hájení zájmù a práv zamìstnancù skuteènì ve velmi rozdílných podmínkách. V nìkterých zemích jsou odbory a jejich zástupci, když chtìjí vykonávat svoji práci a chtìjí zastupovat zájmy zamìstnancù, vystaveni rùzným hrozbám. Nìkteøí jsou ohrožení právními podmínkami, jiní jsou nìkdy ohroženi dokonce i fyzicky a to i na životech. To v nás vzbuzuje obrovské obavy, a proto chceme spoleènì zlepšit podmínky pro práci odborù ve všech státech. Na podobných zasedáních se lidé mohou poznat osobnì, mohou k sobì získat a budovat vzájemnou dùvìru a na tomto základì pak spolu mohou dále komunikovat i bez toho, aby se setkávali osobnì. Tøeba elektronickou poštou, telefonicky nebo na sociálních sítích. A to je mimoøádnì dùležité. Vy sama však nejste z žádné poboèky Hyundai èi KIA, zastupujete zde IG Metall. Co vás sem pøivedlo? Pracuji v mezinárodním oddìlení IG Metall a radila jsem zástupcùm závodních rad Hyundai v Nìmecku pøi budování evropské rady zamìstnancù. Stále ji ještì nemáme a snažíme se o její prosazení, aèkoli to je velmi tìžké. Ve vìtšinì filiálek Hyundai v Evropì nemají odborové organizace, odbory pracují jen èeské a nìmecké. Iniciativa pro ustavení evropské rady zamìstnancù musí ale pøijít pøímo z podniku a to je možné jen tam, kde jsou kolegové organizovaní v odborech. Jen pak mohou projevit a realizovat svùj zájem o ustavení rady. Tady v Praze jsem informovala o tom, jaké smìrnice pro nadnárodní koncerny pøijala OECD. Jde o to, aby se zástupci zamìstnancù ve velkých koncernech pokusili tyto smìrnice prosadit a tím zlepšili podmínky pro svoji práci. Takže tu nešlo jen o výmìnu zkušeností, ale úèastníci se seznamovali i s nìkterými novými vìcmi, které jim mohou pomoci v další práci. Vy jste se zmínila i o stížnosti, kterou na koncern vypracovali nìmeètí odboráøi. A i o možné spoleèné akci. Ano, hodláme ohlednì pomìrù v Hyundai v Nìmecku podat stížnost k OECD. A tady na zasedání v Praze jsme vyzvali kolegy z jiných státù, aby se k ní, pokud k tomu mají nìjaký svùj dùvod, pøidali. Aby ji doplnili o konkrétní pøíklady bránìní v èinnosti odborù v podnicích, kde pùsobí. Tak, aby stížnost ve veøejnosti získala ještì vìtší odezvu, než s jakou se setkala v Nìmecku. U nás o ní informovala i ta nejvìtší média, vèetnì televize ZDF, a to je podle mého názoru úèinný krok, jak na vedení koncernu zapùsobit a zmìnit dosavadní nevyhovující pomìry. Pøipravil František Vonderka

6 6 KOVÁK èíslo prosince Servis Volareza nabízí služby i Kovákùm Odborový svaz KOVO se snaží kromì hájení zamìstnaneckých zájmù a práv pro své èleny získávat i rùzné výhody. A to i pokud jde o trávení zaslouženého odpoèinku po práci. O možnostech rekreace pøíslušníkù odborového svazu KOVO ve Vojenských lázeòských a rekreaèních zaøízeních p. o. (VOLAREZA), redaktor Kováka hovoøil s jejich obchodním námìstkem Ing. Patrikem Letochou. LD KIjev Františkovy Láznì Lázeòský dùm Sadový pramen v Karlových Varech LD Judita v Teplicích I tak vypadá odpoèinek v LD Albatros v Lázních Jeseník Pane námìstku, mùžete nám struènì pøedstavit VOLAREZU a také služby, které poskytuje? Jak samotný název napovídá, jedná se hotelový øetìzec vojenských lázeòských a rekreaèních zaøízení, zahrnující jak klasické hotely, wellness hotely, tak i lázeòské domy. VOLAREZA byla zøízena Ministerstvem obrany ÈR a pøevážnì se soustøeïuje na poskytování služeb pro tento rezort, pøièemž dlouhodobì nabízí služby i široké veøejnosti. Mnoho lidí v Èeské republice u nás každoroènì tráví pobyt prostøednictvím nejznámìjších èeských cestovních kanceláøí, které naše služby nabízejí. Samozøejmì, že pobyt je možno také zakoupit on-line prostøednictvím internetu. Formuláøe jsou zájemcùm k dispozici na našich stránkách Zájemci o pobyty v našich zaøízeních mají na výbìr ze široké palety možností. Mohou si za místo své dovolené vybrat hotel Bedøichov ve Špindlerovì Mlýnì s rozsáhlým wellness centrem nebo krkonošský horský penzion Malý Šišák. V Jeseníkách máme hotel Ovèárnu pod Pradìdem. Vyznavaèi letní dovolené mohou zavítat do hotelu Mìøín na Slapské pøehradì nebo na Vranovskou pøehradu Ing. Patrik Letocha do hotelu Volareza Vranov, popøípadì do nedaleké chatové osady Bítov. Všechna tato zaøízení mají vlastní wellness provozy a jejich zázemí vytváøí optimální podmínky pro aktivní odpoèinek. Kromì hotelù Wellness centrum ve VZ Bedøichov máme také vlastní ské domy s lázeòléèebnými LD Chopin Karlovy Vary a wellness provozy pøímo pod jedou støechou v lázeòských centrech Karlových Varù, Františkových Lázní, Teplic a Jeseníku. V této souvislosti bych rád pøipomnìl, že zmínìné vlajkové lodì hotelové komplexy Mìøín a Bedøichov navštìvuje nejvíce našich klientù za úèelem ozdravných a wellness pobytù. Jejich moderní wellness provozy umožòují maximální míru relaxace a aktivního odpoèinku v každém roèním období. Akvacentrum VZ Mìøín u Slapské pøehrady

7 Servis 2. prosince KOVÁK èíslo 40 7 Jak víme, VOLAREZA ale také pùsobí ve prospìch civilních institucí a to vèetnì odborových organizací Ano, dlouhodobì se specializujeme na ozdravné nebo wellness pobyty, které nabízíme nejen v našich hotelích ale i v lázních. Pøed šesti roky jsme zahájili spolupráci s Èeskomoravským odborovým svazem civilních zamìstnancù armády, který od nás odebírá pobyty, služby v sociální oblasti poskytujeme i jiným odborovým centrálám. Napøíklad v roce 2013 jsme zahájili spolupráci s Odborovým svazem státních orgánù a organizacía nyní s naší nabídkou oslovujeme i OS KOVO. Teï otázka, která naše ètenáøe, èleny OS KOVO, nyní nejvíc zajímá: Jakých služeb od VOLAREZY mohou využít a jaké výhody pro nì z toho vyplynou? Prioritnì jsme pro Odborový svaz KOVO pøipravili nabídku tøech týdenních rekondièních wellness pobytù v našich lázních. Konkrétnì se jedná o Karlovy Vary, Františkovy Láznì a Teplice. Pobyty pro svaz jsou cenovì zvýhodnìny a pohybují se s kompletním programem od do korun. Byli bychom rádi, kdyby váš svaz naší výhodnou nabídku pøijal a takto pøipravený pobyt objednal pro své èleny. Tím by jim umožnil zasloužený odpoèinek a relaxaci v pøíjemném prostøedí s péèí profesionálních odborníkù. Souèasnì odborové organizaci KOVO nabízíme i možnost individuálních pobytù ve všech našich zaøízeních. Navíc jsme s místopøedsedou svazu, panem Jaromírem Endlicherem, domluvili, že VOLAREZA bude na svaz celoroènì zasílat rùzné nabídky zvýhodnìných pobytù v jednotlivých, námi provozovaných, hotelích za zajímavé ceny. Individuální objednávky lze realizovat kdykoli samostatnì i pøes náš web nebo hotelovou recepci. Tento pobyt pak hradí pøímo èlen svazu. Pokud by vaše jednotlivé odborové organizace nakoupily celkovì v roce 2014 alespoò 50 rekondièních pobytù, pøipravíme pro KOVO na rok 2015 výhodné vìrnostní bonusy 13 % a 15 % pro pobyty v hotelech a lázních, které by mohli èlenové využívat. Dìkujeme za zajímavé informace a urèitì nejen jménem redakce pøejeme, aby se spolupráce VOLAREZA s OS KOVO úspìšnì rozvíjela ve všech oblastech. Foto: Václav Kupilík a archív Kováka Vánoce a Nový rok pro èleny OS KOVO Vánoèní svátky i nový rok se už kvapem blíží. Už víte, jak a kde je strávíte? Zejména kde oslavíte pøíchod roku 2014? Pokud patøíte k tìm, co stále ještì nejsou rozhodnutí, mohly by vám pomoci následující informace. Oslovili jsme totiž ZO OS KOVO, které vlastní svoje rekreaèní objekty a poptali se také u partnerù, s nimiž OS KOVO spolupracuje a využívá jejich zaøízení pøi poøádání svých vzdìlávacích akcí. bazén, dìtské høištì, fitcentrum, relaxaèní místnost se saunou a whirpoolem pro 6 osob). Podrobnosti na ZO OS KOVO Bombardier Transportation Czech Republic a.s. nabízí všem kovákùm se slevou k rekreaci svùj vlastní rekreaèní objekt Baruška v Rokytnici nad Jizerou. Má 30 lùžek v 7 pokojích, velkou spoleèenskou místnost jídelna s TV, plnì vybavená kuchyòka 2 sporáky, mikrovlnná trouba, myèka na nádobí, 3 lednice. Vytápìní je elektrické s možností zatopit si v krbových kamnech. V dosahu je mj. lanovka na Horní Domky a Skiareál Studenov. Podrobnosti na: ubytovani/chata-baruska Hotel Dìvín ve svìtoznámých Mariánských Lázních také mùže poskytnout ještì posledních pár volných dvoulùžkových pokojù pro pobyty o Vánoèních svátcích a na Silvestra Hosté mohou v budovì hotelu navštívit vyhlášenou hotelovou restauraci, kavárnu èi moderní lázeòské a rehabilitaèní centrum a využít služeb, které nabízejí. Podrobnosti k této nabídce najdete na: Penzion Sedlácký dvùr v Humpolci na Vysoèinì má pro své hosty, mezi nimiž rád uvítá i kováky, pøipraveny 2 až 4lùžkové hotelové pokoje, 8 apartmánù o 2 až 5 lùžkách a jedno partnerské/diskrétní apartmá. Každý pokoj má své vlastní sociální zaøízení se sprchou, apartmány jsou navíc vybaveny i kuchyòkou. Hostùm je k dispozici i služba praní prádla. Vedle spoleèenské místnosti, úschovny kol a lyží, mohou hoteloví hosté po dohodì využívat i ostatní služby penzionu (venkovní Zotavovna VS ÈR Praha (Na Kvìtnici 1105/10, Praha 4), jak nám sdìlil její øeditel Bc. Pavel Kraus, se pro návštìvníky otevøe až po Vánocích a to od 28. prosince. Konec roku i oslavu pøíchodu roku 2014 tam mùžete prožít v rodinných 2-3 lùžkových pokojích, pøièemž cena s polopenzí je 530 Kè za osobu/noc. Na Silvestra se mùžete zúèastnit spoleèné oslavy nebo si zajet na Václavské námìstí, které je vzdálené jen 3 stanice metrem. Souèástí zotavovny je i sauna, solárium, herna s posilovnou, tenisové kurty, kuleèník a stolní tenis. Bližší informace se dovíte na telefonu , také na u: nebo na internetové adrese (red)

8 8 KOVÁK èíslo prosince Servis Pracovní právo JUDr. Marie Stodolová, právnièka, Regionální pracovištì OS KOVO Praha a Støedoèeský kraj Zdravotní stav a zamìstnání Zákon è. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách nabyl úèinnosti 1. dubna 2012 (dále jen ZSSZ) a dnem 26. bøezna 2013 byla vyhlášena vyhláška è. 79/2013 Sb. o provedení nìkterých ustanovení zákona è. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnì -lékaøských službách a nìkterých druzích posudkové péèe). Podle tohoto zákona je zamìstnavatel povinen písemnou smlouvou zajistit poskytování pracovnì-lékaøských služeb a to buï s fyzickou, nebo právnickou osobou, která má oprávnìní k poskytování zdravotních služeb a to pro svoje zamìstnance a osoby ucházející se o zamìstnání. Takže z toho plyne povinnost zamìstnancù a osob, ucházejících se o zamìstnání, absolvovat stanovené pracovnì-lékaøské prohlídky u tohoto poskytovatele a je vylouèena svobodná volba lékaøe. Jde-li o práce zaøazené do první kategorie, mùže zamìstnavatel vyslat zamìstnance nebo osobu ucházející se o zamìstnání k lékaøùm, vybraným na základì svobodné volby lékaøe, ovšem je to výluènì na rozhodnutí zamìstnavatele. Kategorizaci prací upravuje 3 zák. è. 432/2003 Sb. a ve smyslu 2 tohoto zákona se za práce kategorie první považují práce, pøi nichž podle souèasného poznání není pravdìpodobný nepøíznivý vliv na zdraví kategorie druhé považují práce, pøi nichž lze oèekávat jejich nepøíznivý vliv na zdraví jen výjimeènì kategorie tøetí považují práce, pøi nichž jsou pøekraèovány hygienické limity a je proto nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostøedky kategorie ètvrté považují práce, pøi nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze vylouèit ani pøi používání dostupných ochranných opatøení Zamìstnanec je podle 56 ZSSZ povinen podrobit se pracovnì-lékaøským službám a rovnìž odborným vyšetøením, které mu poskytovatel pracovnì-lékaøských služeb indikoval. Nesplnìní tìchto povinností má podle zákona pro zamìstnance velmi závažné dùsledky. Tato povinnost je uložena i v 106 odst. 4 písm. b) zákoníku práce. Nepodrobení se lékaøským prohlídkám popø. zvláštnímu oèkování, je se strany zamìstnance považováno za porušení povinnosti vyplývající z právních pøedpisù, vztahujících se k zamìstnancem vykonávané práci (pracovní káznì) a mùže být dùvodem pro dání výpovìdi se strany zamìstnavatele podle 52 písm. g) zákoníku práce, popø. i pro okamžité zrušení pracovního pomìru podle 55 odst. 1 ZP. Jako lékaøský posudek, který je výsledkem pracovnì-lékaøské prohlídky, vydaný registrujícím lékaøem nelze uznat ten posudek, který byl vydán nikoli na základì žádosti samého zamìstnavatele, ale na základì žádosti zamìstnance. Takový posudek zamìstnavatel nemùže uznat. POSKYTOVATEL ZAJIŠŤUJE: vstupní prohlídky pøed vznikem prac. pomìru a pøi zaøazení zamìstnance na jiný druh práce, napø. z první kategorie do tøetí, periodické pøedepsané v intervalu, který je diferencován podle kategorie práce napø. u první kategorie je nejdéle jednou za 6 let a po dovršení vìku 50 let nejdéle jednou za 4 roky, u druhé kategorie od 18 do 50 let vìku za 5 let, po 50 letech za 3 roky, u tøetí kat. bez ohledu na vìk po 2 letech a u ètvrté po 1 roce. Pokud byla provedena prohlídka napø další po 4 letech musí být konána nejpozdìji , což je den, kdy konèí platnost posudku, mimoøádná zamìstnavatel má právo vyslat zamìstnance na mimoøádnou pracovnì-lékaøskou prohlídku, máli pochybnosti o zdravotní zpùsobilosti k práci, rovnìž pokud byl výkon práce pøerušen z dùvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnù, bude nezbytná mimoøádná prohlídka, ovšem s výjimkou zamìstnancù v 1. kategorii, výstupní pøed ukonèením pracovního pomìru, pøed zaøazením na jinou práci. Zamìstnavatel musí konèícího zamìstnance vyslat na prohlídku a vybavit jej žádostí, ovšem bude problematické zamìstnance k ní donutit. O prohlídce se vydává potvrzení, nikoli posudek, následnou a to po skonèení rizikové práce Lékaøský posudek o zdravotní zpùsobilosti musí být vydán nejpozdìji do 10 pracovních dnù a musí v nìm být uvedeno pouèení o možnosti podat návrh na jeho pøezkoumání. Návrh mùže podat jak posuzovaný zamìstnanec, tak i zamìstnavatel a to poskytovateli, který posudek vydal. Jestliže poskytovatel vyhoví návrhu na pøezkoumání, vydá posudek nový, v opaèném pøípadì postoupí návrh do 10 pracovních dnù ode dne doruèení spolu se spisem pøíslušnému správnímu orgánu, který vykonává státní správu na úseku zdravotnictví (zpravidla krajské úøady, v Praze Magistrát hl. m. Prahy). Tento správní úøad posudek buï potvrdí, nebo zruší a eventuálnì vrátí zpìt poskytovateli k vydání nového posudku. Podání návrhu na pøezkoumání posudku nemá odkladný úèinek a vysloví-li lékaø, že zamìstnanec dlouhodobì ztratil zpùsobilost vykonávat dosavadní práci, je zamìstnavatel povinen pøevést jej na jinou, popø. mu mùže dát výpovìï podle ustanovení 52 písm. e) zák. práce a to bez nároku na výplatu odstupného podle 67 zák. práce.

9 Servis 2. prosince KOVÁK èíslo 40 9 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A PRACOVNÍ PRÁVO s praktickým výkladem pro širokou veřejnost Jaroslav Stránský Vít Samek Jan Horecký Pokud by se však jednalo o ztrátu pracovní zpùsobilosti v souvislosti s pracovním úrazem, nemocí z povolání, pro ohrožení nemocí z povolání, pøípadnì tehdy, pokud zamìstnanec dosáhl na pracovišti urèeném rozhodnutím pøíslušného orgánu ochrany veøejného zdraví nejvyšší pøípustné expozice, tak v tomto pøípadì by zamìstnanec, pokud jej zamìstnavatel nepøevedl na jinou, pro nìj vhodnou práci, obdržel výpovìï z pracovního pomìru podle ust. 52 písm. d) zák. práce s nárokem na zaplacení odstupného podle ust. 67 odst. 2 zák. práce, tedy ve výši nejménì dvanáctinásobku prùmìrného výdìlku. Pokud se však zamìstnavatel zprostí své odpovìdnosti podle ust. 367 odst. 1 zák. práce, odstupné zamìstnanci nenáleží. Bude-li však lékaøský posudek ve správním øízení zrušen, nestane se výpovìï neplatnou, neboť v dobì, kdy byla zamìstnanci dána, byly podmínky pro její platnost splnìny. Zamìstnanec by se tak mohl domáhat náhrady škody, ušlého výdìlku v obèanskoprávním øízení na poskytovateli služeb, který vadný posudek vydal. Financování prohlídek pokud jde o vstupní, tak tuto hradí uchazeè o zamìstnání a pøípadné proplacení je vìcí dohody. Jedná-li se však o zamìstnance pracujícího v noci a o mladistvé, tak podle 94 odst. 2 zák. práce a podle 247 odst. 1 zák. práce, prohlídky hradí výluènì zamìstnavatel a to i tehdy, pokud není zamìstnanec pøijat. Z èlánku 12 úmluvy Mezinárodní organizace práce è. 161 o závodních zdravotnických službách, vyhlášené ve sbírce zákonù pod è. 145/1988 Sb. vyplývá, že dohled na zdraví pracovníkù ve vztahu k práci nesmí být pro nì spojen se ztrátou na výdìlku a konat se má, pokud možno v pracovní dobì. Zamìstnavatel by mìl posílat zamìstnance na prohlídky zásadnì v jejich pracovní dobì. S povinností zamìstnavatele umožnit zamìstnancùm tyto prohlídky a vyšetøení poèítá i vládní naøízení è. 590/2006 Sb., podle nìhož tyto prohlídky a vyšetøení jsou dùležitou pøekážkou v práci na stranì zamìstnance a je mu poskytnuto pracovní volno na nezbytnì nutnou dobu. O náhradì mzdy nebo platu hovoøí paragraf 103 odst. 1 písm. e) zák. práce podle nìhož je zamìstnavatel povinen nahradit zamìstnanci pøípadnou ztrátu na výdìlku. Nyní se dostáváme k novele zákona o specifických zdravotních službách a to zákon è. 47/2013 Sb., který nabyl úèinnosti 1. dubna Vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci Nové postavení odborových organizací a jejich daňový režim Zastupování zaměstnanců Tento zákon upøesòuje provádìní vstupních prohlídek u dohod o provedení práce a dohod o pracovní èinnosti, tak, že tyto prohlídky je tøeba zajistit u tìch zamìstnancù, kteøí budou na základì tìchto dohod vykonávat rizikové práce. Takže pokud pùjde napø. o práci v 1. kategorii, tak tato prohlídka není nutná. Právní poradna JUDr. Zdeòka Vejvalková, odborný právní poradce Brno Nárok na pomoc v hmotné nouzi Dcera se dostala do tìžké situace. Pøišla o práci a nemá již nárok na podporu v nezamìstnanosti, po rozvodu jsem ji vzala zpìt domù a poskytuji jí bydlení. Nyní jí na sociálce øekli, že nemá na nic nárok. Prakticky to vypadá tak, že mì úøady nutí, abych ji mimo to, že jsem jí zajistila bydlení, živila. Mùj plat je cca 10 tis. èistého. Znamená to, že z této èástky musíme žít obì a platit veškeré náklady. Nechápu pak, proè si vlastnì platíme sociální pojištìní. Jak to vlastnì je a má dcera vlastnì na nìco nárok? Eva P., Hustopeèe pokraèování na str. 10

10 10 KOVÁK èíslo prosince Servis pokraèování ze str. 9 Ve Vašem pøípadì je problém v tom, že úøedníci musí pøi rozhodování o nároku na dávku pomoci v hmotné nouzi posuzovat všechny osoby žijící v jednom bytì jako tzv. spoleènì posuzované osoby. Úøedníci pøíslušného úøadu práce, kteøí o dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují, musí respektovat a dodržovat zákony, které jsou v souèasné dobì pro tuto oblast platné. Pro stanovení okruhu spoleènì posuzovaných osob pro úèely posouzení stavu hmotné nouze musí úøedníci postupovat podle zákona è. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znìní pozdìjších pøedpisù. U spoleènì posuzovaných osob se vychází ze skuteèného poètu osob, které spolu se žadatelem o dávku hmotné nouze (dále též HN) užívají byt. Úøad vìc posoudí a stanoví okruh spoleènì posuzovaných osob. Èiní tak podle výše uvedeného zákona o pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na živobytí a podle zákona è. 110/2006 Sb., o životním a existenèním minimu. Podle tìchto zákonù se jako spoleènì posuzované osoby zahrnují: rodièe a nezletilé nezaopatøené dìti, manželé nebo registrovaní partneøi, rodièe a dìti nezletilé zaopatøené nebo zletilé, pokud tyto dìti s rodièi užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami, jiné osoby spoleènì užívající byt, pokud písemnì neprohlásí, že spolu trvale nežijí a spoleènì neuhrazují náklady na své potøeby. U tìchto osob se spoleènì zapoèítávají všechny èisté pøíjmy, které se porovnají s životním minimem, a to jak jednotlivce, tak spoleènì posuzovaných osob mzda, plat, pøíjmy z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, dùchody, dávky nemocenského pojištìní, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezamìstnanosti a pøi rekvalifikaci, výživné atd. Do pøíjmù se nezapoèítávají: pøíspìvek na bydlení, doplatek na bydlení a jednorázové sociální dávky, pøíjmy z prodeje nemovitostí a odstupné za uvolnìní bytu použité k úhradì nákladù na uspokojení bytové potøeby, náhrady škody a finanèní prostøedky na odstranìní následkù živelní pohromy, penìžní pomoc obìtem trestné èinnosti, sociální výpomoci poskytované zamìstnavatelem, podpory z prostøedkù nadací a obèanských sdružení, stipendia, odmìny za darování krve, daòové bonusy, pøíspìvek na péèi, pobírá-li ho nìkdo z okruhu spoleènì posuzovaných osob, jinak se zapoèítává, èásti pøíspìvku na úhradu potøeb dítìte, který mu náleží ze zdravotních dùvodù, pøíspìvky na mobilitu a pøíspìvky na zvláštní pomùcku, zvláštní pøíspìvek k dùchodu pro úèastníky národního boje za vznik a osvobození Èeskoslovenska a pøíjem plynoucího na základì rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiuèinìní nebo z titulu smírného urovnání záležitostí. V každém pøípadì dceøi doporuèuji podat žádost o dávku na bydlení, tj. pøíspìvek na bydlení (jsteli nájemce èi vlastníkem Vy pak požádejte Vy), který poskytuje státní sociální podpora na úøadu práce. Poté je tøeba požádat o dávky pomoci v hmotné nouzi, ty také poskytuje úøad práce, oddìlení pomoci v hmotné nouzi. Nejprve zažádejte o pøíspìvek na živobytí. Úøad posoudí všechny skuteènosti rozhodné pro rozhodování o tìchto dávkách. Pokud by Vám vznikl na tento pøíspìvek nárok, pak zažádejte o doplatek na bydlení. Úøad musí žádost pøijmout a rozhodnout o ní. Vy pak máte právo se odvolat Proti rozhodnutí o nepøiznání dávky lze podat odvolání do 15 dnù od jeho obdržení, a to k úøadu uvedenému v pouèení toho konkrétního rozhodnutí. Úøad práce je povinen Vaše žádosti o dávky pøijmout, i kdyby se jeho zamìstnanci domnívali, že nesplòujete podmínky pro jejich poskytnutí. Možné je využít i internetové stránky Ministerstva práce a sociálních vìcí kde jsou pøehlednì uvedeny veškeré dávky, které lze pøi splnìní zákonných podmínek poskytnout. Také zde najdete kalkulaèku pro výpoèet dávek. Rovnìž si zde tiskopisy žádostí mùžete vytisknout: welcome/forms.jsp, mpsv.cz/oknouze/cs/welcome/forms.jsp Nový obèanský zákoník Jindra Plesníková, úsek odborové politiky OS KOVO Jak se bude úètovat v ZO? V souvislosti s pøijetím nového obèanského zákoníku vznikla øada nejasností. Proto máme dotaz, zda od 1. ledna 2014 bude možné ještì vedení jednoduchého úèetnictví v naší základní organizaci. J. Š. Ano i po bude možné vedení jednoduchého úèetnictví v souladu s ustanovením 38a zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví a to bez ohledu na skuteènost, že v textu nového znìní zùstávají uvedena obèanská sdružení a kdy jediná znìna v textu je nahrazení právní subjektivita za právní osobnost. V 3045 Nového obèanského zákoníku je stanoveno, že sdružení podle zákona è. 83/1990 Sb., o sdružování obèanù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, se považují za spolky podle tohoto zákona. Text znìní od : Obèanská sdružení, jejich organizaèní jednotky 8), které mají právní osobnost, církve a náboženské spoleènosti 8a) nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou 9), a honební spoleèenstva 10) mohou vést úèetnictví podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní zákona è. 117/1994 Sb., zákona è. 227/1997 Sb., zákona è. 492/2000 Sb., zákona è. 353/2001 Sb. a zákona è. 437/2003 Sb., pokud jejich celkové pøíjmy za poslední uzavøené úèetní období nepøesáhnou Kè; pøitom se na nì vztahují ustanovení zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, a jeho provádìcích právních pøedpisù, která upravují úètování v soustavì jednoduchého úèetnictví, ve znìní úèinném k 31. prosinci 2003.

11 Návštìva lázní na prahu zimy Léèebné láznì Jáchymov existují témìø sto let, po dobu, kdy je známý léèebný úèinek radonové vody na lidský organismus. V nejvìtším lázeòském secesním domì pobývala svého èasu i madam Marie Curie-Sklodowská, profesorka na Sorbonnì. Jako první žena se stala dvakrát laureátem Nobelovy ceny za zkoumání radiaèních jevù, pozdìji za objev radia a polonia. V roce 1925 sfárala do dolu Svornost právì v Jáchymovì. Servis 2. prosince KOVÁK èíslo Pøi pobytu v Jáchymovských lázních, odkud dnes vedou nové lanovky na Klínovec s možností lyžování, jsme dostali nápad podívat se do dolu Svornost, odkud se èerpá radonová voda do lázeòských 20. století bylo zjištìno, že nìkteré v podzemí zastižené prameny dùlní vody vykazují vysoký obsah radonu a že pùsobí pøíznivì na léèení rùzných nemocí èi poranìní. Díky tomuto objevu došlo v roce 1906 Za stejných podmínek probíhá i tzv. aromasáž, pøi které masér používá aromatické oleje. Anticelulitidní masáž je velmi úèinná v eliminaci celulitidy. Povzbuzuje krevní a lymfatický obìh, K souèasným jáchymovským specialitám patøí i èokoládová masáž Lázeòský dùm Radium Palace byl otevøen v roce 1912 domù. Byli jsme v nìm obleèeni do patøièných úborù a museli sjet rychlovýtahem do podzemí, odkud se èerpá radonová voda. Nebyla to žádná legrace, ale cestou v pøilbách, kdy na nás kapala voda, jsme byli upozornìni na malou èernou teèku na zdi památku po Sklodowské, která právì tady objevila smolinec. zlepšuje svalový tonus a vyhlazuje kùži. Reflexní masáž plosky nohy jak známo, na chodidlech se promítají reflexní obrazy všech orgánù, žláz a ostatních èástí tìla vèetnì páteøe, kloubù a svalù. Tato metoda vychází z teorie akupresury, reflexní zónové terapie a manuální terapie kloubù a svalù. Do lyžaøského ráje na Klínovci je to opravdu jen kousek Jáchymovská voda prospívá seniorùm. Pobyt pro nì mùže být i hezkým vánoèním dárkem... Dùl Svornost byl založen témìø souèasnì s mìstem Jáchymov (1518), svùj souèasný název (nìmecky Einigkeit) nese od roku V prùbìhu 16. století byl dùl Svornost využíván pro tìžbu støíbra. Od poloviny 19. stol. se stala hlavním tìženým nerostem uranová ruda smolinec. Hlavní rozmach tìžby uranu nastal po roce 1945 a trval do roku Již na zaèátku k založení prvních radonových lázní na svìtì. Jiné láznì s tak kvalitní radonovou vodou se nacházejí až v Austrálii. Odborné vyšetøovací metody a balneologické postupy se mìní s pokrokem a novými poznatky lékaøské vìdy. Lékaøi v Jáchymovì patøí odborností i lidskými kvalitami k tìm nejlepším. Láznì Jáchymov navštíví každoroènì více než lázeòských hostù. Pokud nemáte pøedepsaný lázeòský pobyt od lékaøe, lze zavítat do Jáchymova na wellness. Mùže se vám dostat klasické masáže, v pøípadì kožních onemocnìní, akutního zánìtu svalového a kloubního aparátu, osteoporosy, stavech po operacích páteøe, žilních onemocnìní nebo akutních úrazù. Láznì Jáchymov poskytují pobyty i pro rodiny s dìtmi, bazény jsou vyhøívané na témìø 30 stupòù. V okolí je možnost rùzných hezkých výletù, i s vláèkem, pøíjemný personál všech lázeòských domù vždy rád poradí. Je tam teï už chladnìji, takže doporuèuji teplé obleèení. Kontakt: (lab) Foto: archiv autorky

12 12 KOVÁK èíslo prosince Køížovka Zajímavost Úspìch, i když bez vítìzství Už se stalo tradicí, že fotbalový rok zakonèuje turnaj nejlepších týmù uplynulého roèníku fotbalové ligy firem Golden Tour Èeská a Slovenská republika. Letos se konal už po osmé a konal se v sobotu ve sportovní hale Sparta Aréna v Praze. Pøijelo do ní 20 týmù, které se ve vyøazovacím klání celkem 98 soutìžících firemních mužstev z Èeské a Slovenské republiky, dostaly až do tohoto pomyslného finále. Byl mezi nimi i tým ZO OS KOVO Ocelové konstrukce z Ostravy. V Praze se hrálo v 5 skupinách po 4 týmech. Družstvo ZO OS KOVO Ocelové konstrukce, které do Prahy doprovázel pøedseda ZO Lubomír Mišun, hrálo ve skupinì E. Spoleènì s mužstvy Parkhotelu Popovièky, LESA a Západoslovenské energetiky (ZSE). Kováci z Ocelových konstrukcí tentokrát na soupeøe nestaèili. Bylo vidìt, že hráèi nìkterých týmù kopou i ve vyšších fotbalových soutìžích. A nìkdy také chybìlo štìstí. Naši kováci ve skupinì s týmem LESA prohráli 4:0, Parkhotel Popovièky je porazil 4:1 a ZSE podlehli 0:5. Ve skupinì tak skonèili poslední. Ovšem už samotná úèast v turnaji dvaceti nejlepších týmù je obrovským úspìchem. Trenér mužstva ZO OS KOVO Ocelové konstrukce Karel Kulèár byl sice ponìkud zklamaný (loni se týmu jeden zápas ve finálovém turnaji podaøilo vyhrát), ale pøesto na otázku, jak turnaj hodnotí, odpovídá: Pocity z finále jsou i tak velmi dobré. Je tady úžasná atmosféra. Když hrajeme v Ostravì, známe všechny manšafty, víme jak na koho hrát. Tady je úplnì jiná konkurence, zápasy jsou nahecované a je tady obrovská kvalita. V celostátním finále jsme od roku 2010 už potøetí, což nás velmi tìší. Máme stabilní tým, nemìníme ho a já jen doufám, že i pøíští rok budeme úspìšní a opìt se dostaneme do finále. A uhrajeme lepší výsledek než letos. Už kvùli našim fanouškùm, kteøí nás úžasnì podporují. Za to bych jim chtìl podìkovat. Stejnì jako poøadatelùm, kteøí vytvoøili skvìlou atmosféru. Tady se samozøejmì hraje na vítìzství, ale myslím si, že to nejdùležitìjší je, že se na podobných turnajích scházejí lidé z rùzných firem a ukazují tak, že život není jen o práci, ale také o tom, že se dokážou aktivnì bavit sportem. Pøedseda ZO OS KOVO Ocelové konstrukce Lubomír Mišun slova trenéra už je doplnil souhlasným pøikývnutím. (text a foto: fav) Správné znìní tajenky z èísla 38: Dobrý uèitel nepøedpokládá nic. Správnì luštil a štìstí pøi losování mìl Jiøí Jaškovský z Bohumína. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také vydavatelem èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 10. a 20. prosince). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 11. prosince na doruèovací adrese redakce nebo na u:

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 4 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 23. února 2015 CENA: 6 KÈ Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 2 Conta 5 Podboøany Stávka pomohla propouštìným zamìstnancùm BOZP Zamìstnavatel a osobní

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE 6 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ 2 4 Pracovní 5 9 Kurzarbeit Proè to u nás zatím nefunguje úrazy Loni v práci pøišlo o život 108 lidí Starobní dùchody Co vše

Více

Pod Radegastem se opìt práci daøí

Pod Radegastem se opìt práci daøí 12 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 16. èervna 2014 CENA: 6 KÈ 5 6 Hmotná 8 9 Setkání Kolektivní vyjednávání Uèíme se pochopit finanèní Rozvahu nouze Kdo a kdy má nárok na tuto pomoc Historie

Více

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 13. ledna 2014 CENA: 6 KÈ 3 4 6 10 Tipy Naše anketa Co vše oèekáváme od roku 2014 Seriál Jaké zmìny pøinese nový obèanský zákoník Oddlužení Pomáhají èlenùm

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013 29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 2. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 ZOTAVENÍ 4 5 REGULAÈNÍ 6 Naše tipy na výlety v ÈR REGIONY Co nového na Jižní Moravì POPLATKY Kdo neplatí za pobyt v nemocnici BYDLENÍ

Více

Stop rizikové zamìstnanosti

Stop rizikové zamìstnanosti 30 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 9. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 CESTOVÁNÍ 4 5 PØÍSPÌVEK 6 Ischia: ostrov, který léèí REGIONY Co nového ve Zlínském kraji NA PÉÈI Kdo a kdy na nìj má nárok BYDLENÍ

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

S podnikem rostly i odbory

S podnikem rostly i odbory 35 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 21. øíjna 2013 CENA: 6 KÈ 3 6 Alkohol 7 Cestování Øím láska na první pohled a návykové látky Jaké kontroly na pracovišti jsou možné Ocel Nejvìtší výrobci

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Dennis Lehane: SBOHEM, BABY Bostonští soukromí detektivové Patrick Kenzie a Angela Gennaro usilovnì pátrají po zmizelé ètyøleté holèièce. Pak se ztratí další dítì... a detektivové

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

Na zimním stadionu v Porubì je živo

Na zimním stadionu v Porubì je živo Pozvání Zveme porubské obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu Poruba, které se koná dne 23. 9. 2003 od 9,00 hodin ve spoleèenském sále objektu ALPEX, ul. Nad Porubkou 1085, Ostrava-Poruba.

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ..0/../0.008 Tak už jsme dospìlí aneb Jak se postavit na vlastní nohy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více