ZPRAVODAJ OBCE HORNÍ BOJANOVICE. Veselé Velikonoce. strana 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OBCE HORNÍ BOJANOVICE. Veselé Velikonoce. strana 1"

Transkript

1 Veselé Velikonoce strana 1

2 OBSAH: - úvodní slovo starosty - z činnosti zastupitelstvo obce - výpisy usnesení ze zasedání ZO - hospodaření obce k rozpočet na rok statistika počtu obyvatel v obci - propozice soutěže o největší výpěstek - slovo pana faráře - výročí - Velikonoce v hanácko-slovácké tradici - internet NOEL - plán svozu odpadů na rok IDS JMK změny - okénko do MŠ - školní zpravodaj ZŠ Hustopeče - z činnosti ČZS - z činnosti hornobojanovských hasičů - z činnosti Mysliveckého spolku - z činnosti ČSCH - z činnosti TJ Sokol - DH Hornobojani - Inzerce strana 2

3 Vážení spoluobčané, Doufám, že již letošní zima je na ústupu a konečně přijde očekávané jaro. Po dvou letech nás zima překvapila s velkou a dlouhou nadílkou sněhu. Dlouho se nestalo, abychom museli 5 x vyjíždět k odstraňování sněhu z místních komunikací. Snažili jsem se se zaměstnanci obce udržovat chodníky před obecními budovami bez sněhu a ledu i když to bylo někdy náročné, protože celá den se sypal sníh a ráno byl zmrzlý. Mrazivé počasí však přálo dětem, které se mohli sáňkovat a v letošním roce byl hodně využíván rybník na bruslení. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří si Slovo starosty před svými domy uklízeli sníh a led za jejich pomoc. Před koncem loňského roku jsme se opět sešli na zpívání koled u vánočního stromu před kulturním domem, v kostele byl vánoční koncert s Bobem Frídlem a se skupinou Kamarádi. Po koncertě byla ve vinotéce ochutnávka mladých vín spojená se svěcením vín, které provedl pan farář Papoušek. Svěcení se konalo po třech letech je smutné, že si na tuto akci udělalo čas jen málo občanů a vinařů. Na přivítání nového roku byl opět ohňostroj s přípitkem, kde se zřejmě vlivem špatného počasí, zúčastnilo málo občanů. Tak si kladu otázku, zda mají občané zájem o konání takových akcí i v dalších letech. Nový rok byl po kulturní stránce zahájen tradičním hasičským plesem, muzikantským plesem a ostatkovou zábavu. Největší akcí byla tradiční výstava vín v kulturním domě s velmi pěkným doprovodným programem. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem organizacím a pořadatelům za podporu kulturního dění v obci a doufám, že v příštím roce budou občané opět mít možnost kulturního vyžití. Před nadcházejícími svátky jara bych Vám chtěl popřát klidné prožití velikonočních svátků a bohatou pomlázku. Činnost zastupitelstva : Zastupitelstvo obce se sešlo na dvou veřejném zasedání, kde bude mimo jiné schváleno hospodaření za rok 2008, rozpočet na rok 2009 a rozpočtový výhled na rok (viz. usnesení ze zasedání). Plánované akce v roce V letošním roce jsme naplánovali několik akcí a požádali jsem o dotace z JMK. Co se projednává na veřejných zasedáních ZO Z programu pomoc malých obcí jsme požádali o dotaci na výměnu oken na budově obecního úřadu z důvodu úspory tepelné energie. Z programu obnovy venkova jsme požádali o dotaci na opravu schodů do sportovního areálu a chodníku pro cyklisty u hřiště. Z programu tělovýchovy a sportu jsme požádali o dotaci na vybudování automatické závlahy hřiště. Pro zaměstnance obce máme v plánu zakoupit malotraktor včetně zařízení pro údržbu zeleně, protože stávající malotraktor je již opotřebovaný a jeho repase by se nevyplatila. V letošním roce jsme objednali u projektanta vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizace na Vrchním konci od RD ing. Žáka Josefa k lesu po RD pana Pavla Osičky a směrem k RD pana Antonína strana 3

4 Kaňe včetně rekonstrukce komunikace. Dále byla objednána projektová dokumentace na podkrovní byty v hasičce. Na rozvodu kabelové televize nám nabídla firma NOEL zřízení internetu po kabelovce. K tomuto zřízení je třeba provést anketu, kolik občanů by chtělo interent po kabelovce. Předběžné přihláška je možno vyzvednou na na OÚ a odevzdat do V letošním roce má obec v plánu výkup zbývajících pozemků pro 2. etapu výstavby rodinných domů Za dvorem a následné vypracování projektů na inženýrské sítě. Byl schválen návrh zastavovací studie výstavby RD Za dvorem 2. Etapa a v současné době bylo objednáno její dopracování. Na zasedáních jsou dále řešeny žádosti občanů o odprodej nebo pronájem obecních pozemků a podněty občanů. Je škoda, že se veřejných zasedání zúčastňuje málo občanů obce. strana 4 Usnesení z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne Zastupitelstvo bere na vědomí: Us.5 zprávu předsedy finančního výboru. Us.13 seznam odevzdaných žádostí o dotaci na JMK. Zastupitelstvo obce schvaluje: Us.1 výše uvedený program bez připomínek. Us.2 jako zapisovatele Krejčiříkovou Marcelu, jako ověřovatele zápisu ing. Antonína Šlancara, Prokeše Zdeňka, členy návrhové komise Bubeníčka Vladimíra a Šlancara Jiřího. Us.3 kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání ZO. Us.4 hospodaření k bez připomínek Us.7 zprávu o inventarizaci majektuu obce k Us.8 dodatek k nájemní smlouvě č. 792/ /2009 se ZEČI s.r.o. Boleradice Us.9 výkup pozemku KN p.č. 1570/146 o výměře 800 m 2 od pana Jana Korciána za dohodnutou cenu 80,-Kč/m 2 Us.12 plán investičních a neinvestičních akcí na rok 2009 Us.14 žádost o dotaci z MV na Czech-point, schvaluje Smlouvu mezí Obcí Horní Bojanovice a MěÚ Hustopeče na administraci, schvaluje Podmínky pro rozhodnutí o poskytnutí dotace. Us.15 veřejnou vyhlášku č. 01/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy využívání a odstraňování komunálního dopadu. Us.16 digitalizaci programů NOVA, NOVA CINEMA, PRI- MA, BARANDOV Us.17 nákup automobilu Škoda Fabia combi 1,4 63 kw 5-stup. mech. od firmy AGROTEC a.s. Hustopeče bez leasingu. Us.18 smlouvu o dodávce elektřiny a plynu do obecních budov od firmy BOHEMIA ENERGY na 24 měsíců. Us.20 provozní řád tělocvičny Us.21 žádost pana Rudolfa Kučery o umístění atrakcí na hody 2009 Us.22 vyvěšení vlajky Tibetu na budově OÚ den Us.23 nákup ozvučovací techniky na OÚ za max. cenu ,- Kč Zastupitelstvo obce neschvaluje: Us.10 smlouvu o budoucí kupní, darovací, a směnné mezi Obcí Horní Bojanovice, Ludmilou Pregrtovou a Radkem Hadačem. Zastupitelstvo obce pověřuje : Us.6 předsedu kontrolního výboru aby svolal schůzi kontrolního výboru do konce února 2009 a dořešil stížnost paní Vaňorkové Us.10 starostu aby svolal jednání ZO s Ludmilou Pregrtovou a Radkem Hadačem ohledně výkupu pozemku p.č. 1570/154. Us.11 starostu aby svolal jednání ZO s JUDr.Hlávkou a ing. Hlávkou ohledně pronájmu pozemků Us.16 starostu aby uspořádal anketu na internet po kabelovce do Us.19 starostu aby zajistil od firmy Kostečka s.r.o. posudek na odvětrání v pohostinství ing. Antonín Šlancar, Zdeněk Prokeš František Kopčík, místostarosta ing. Vladimír Záruba, starosta Usnesení z 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne Zastupitelstvo bere na vědomí: Us.16 žádost na E-on JME na připojení nových stavebních míst a přeložení vedení VN do kabelu. Us.20 vyjádření firmy KOSTEČ- KA a dopis panu Lošákovi ohledně čističů vzduchu v KD Zastupitelstvo obce schvaluje: Us.1 výše uvedený program bez připomínek. Us.2 jako zapisovatele Krejčiří-

5 kovou Marcelu, jako ověřovatele zápisu ing. Antonína Šlancara, Jiřího Šlancara, členy návrhové komise Františka Kopčíka. Us.3 kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání ZO. Us.4 převod hospodářského výsledku z roku 2008 do rezervního fondu MŠ Us.5 rozpočet dle oddílů a paragrafů a účtový rozvrh na rok 2009 bez připomínek. Dotace s účelovým znakem je možno zařadit do rozpočtu obce před schválením rozpočtového opatření ZO. Us.6 rozpočet fondu SKF na rok 2009 bez připomínek Us.7 rozpočtový výhled na rok Us.9 výkup pozemku KN p.č. 1570/151 o výměře 302,5 m 2 za dohodnutou cenu 50,-Kč/m 2 Us.10 výkup pozemku KN p.č. 1570/154 o výměře 375 m 2 za dohodnutou cenu 100,-Kč/m 2 a smlouvu o budoucí kupní smlouvě na nově vzniklý pozemek č.10 dle zastavovací studie. Us.11 pronájem části pozemku KN p.č. 65 v k.ú. Horní Bojanovice na umístění mobilní buňky bezplatně. Us.12 pronájem části pozemku KN p.č. 65 v k.ú. Horní Bojanovice na provozování hostinské činnosti bezplatně. Us.13 vypsání výběrového řízení na pronájem koupaliště a bufetu na koupališti Us.14 dopracování zastavovací studie RD Z a dvorem II. Etapa od ing.arch. Kodýtkové. Us.15 dopracování projektu na byty v podkroví hasičky Us.17 prodloužení doby na odevzdání anketních lístků do Us.18 aby byla Obec Horní Bojanovice účastníkem řízení o KPÚ Němčičky Us.19 že žádosti paní Fejerové nelze vyhovět z kapacitních důvodů Us.21 nákup nového podvodního vysavače na koupaliště do ,- Kč Us.22 dotaci na pořádání Hor- BojOpen ve výši 5.000,- Kč, na sportovní odpoledne s pálením čarodějnic ve výši 4.000,- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje : Us.8 starostu aby svolal jednání ZO s JUDr.Hlávkou a ing. Hlávkou ohledně pronájmu pozemků ing. Antonín Šlancar,Jiří Šlancar František Kopčík, místostarosta ing. Vladimír Záruba, starosta Rozbor hosporaření k Příjem Výdej ozn. popis plán tis. skutečnost dotace plán-tis upravený skutečnost daně poplatky 5 259, , pozemky,pronájem 68, , jed na hlodavce 10, ,00 10,00 10, , myslivost 0,00 10, , těžební prům. 25, , komunikace 50,00 50, , cyklostezky 10,00 10, , vodovod 25,00 25, , kanalizace 20, ,00 150,00 150, , opr.vodních toků 10,00 10, , vod.hosp.sankce 0, , kabelová televize 25, ,00 180,00 180, , mateřská škola 300,00 300, , základní škola 267,90 267, , knihovna 1,00 490,00 160,00 114, , ost.zál.kultury 4 159,00 125,00 115, , muzeum 4 990, ,00 50,00 78, , činnost reg.církví 0,00 5, , obecní rozhlas 3, ,00 10,00 10, ,00 strana 5

6 3349 zpravodaj 20,00 20, , kulturní dům 100, , ,00 480,00 784, , ost.zál.kult. 0,00 20,00 20, , sportovní zařízení 2 250, ,00 300,00 411, , TJ Sokol neinv.dot. 40,00 40, , koupaliště 100, ,00 300,00 300, , ambulnce nájem 3, , pošt.střed.nájem 6, , veřejné osvětlení 140,00 140, , pohřebnictví 10, ,00 25,00 25, , mikroregion 30,00 30, , komunální služby 100, , ,00 382,30 082, odpady 320,00 380, , separovaný odpad 20, ,50 94,80 94, , veř.zeleň ,00 520,00 520, , pomoc zdrav.postiž. 4,00 4, , přísp.charita 3,00 3, sbor.dobr.hasičů , ,00 425, , , obec.zastupitel. 753,00 773, , Volby do kraj.zast ,00 20, , obecní úřad 24, , , , , , služby peněž.úřad 25, ,78 10,00 10, , pojištění majetku 32,00 33, , Neiv.dotace volby , dotace stát.rozpočet 38, , dotace ÚP 320, , neinv.dot. od krajů , převod na SKF , , , převod z SKF , , , invest.dotace JMK , převod z , převod z TV 500, , , , , , ,06 Stavy účtů k Stavy účtů k Financování Základní účet , ,69 příjmy ,38 termínovaný vklad , ,46 výdaje ,06 SKF , ,77 rozdíl , , ,92 strana 6

7 Rozpočet na rok 2009 NÁVRH PŘÍJMŮ NA ROK 2009 Položka rozpočet v tis. Kč daňové příjmy 5450, pozemky nájem+prodej jed na hlodavce nerosty Kanalizace Kabelová televize Knihovna ost.kultura-koncert Rozhlas Kulturní dům sportovní zař.areál Koupaliště nájem ambulance 3613 nájem pošta nájem hrobů prodej pozemků Separovaný odpad pronájem byt úroky z účtu dotace SR ČR 41, převod z roku převod z ter.vkladu 500 Celkem 6600 NÁVRH VÝDAJŮ NA ROK 2009 Položka rozpočet v tis. Kč 1014 jed na hlodavce Myslivost, rybaření Komunikace Vnitřní obchod cyklostezky dotace IDS Vodovod Kanalizace Rybník Kabelová televize Školka ZŠ 258, Knihovna+škola Ostatní činnost v kultuře Muzeum církev Rozhlas Zpravodaj Kulturní dům zájezd důchodci sociálky v zahradě ČSTV Koupaliště Veřejné osvetlení Hřbitov územní plánování Komunální služby odpadové hospodářství Separovaný odpad Sběrný dvůr Jihovýchod Veřejná zeleň sociální politika charita Požární ochrana zastupitelstvo Obecní úřad 1498, peněžní ústavy pojistné 50 Celkem 6600 strana 7

8 Statistika obyvatel za rok 2008 Počet obyvatel k Počet narozených 8 Počet úmrtí 4 Počet přihlášených k trvalému pobytu 8 Počet odhlášených z trvalého pobytu 6 Počet sňatků 4 Počet rozvodů 1 strana 8 Propozice soutěže o největší výpěstek Obecní úřad ve spolupráci s ČZS Horní Bojanovice vyhlašuje 2. ročník SOUTĚŽE O NEJVĚTŠÍ HORNOBOJANOVSKÉ VÝPĚSTKY Propozice soutěže: I. Kategorie soutěže Soutěž o největší hornobojanovské výpěstky je rozdělena do pěti kategorií : 1. největší brambora 2. největší paprika 3. největší dýně 4. největší mrkev nebo petržel 5. největší jablko nebo hruška II. Parametry jednotlivých kategorií Předané výpěstky bude přeměřeny a převáženy komisí složenou ze členů ZO a ČZS. Pro označení vítěze jednotlivých kategorií budou následující parametry. Kategorie 1, 2 a 3 váha výpěstku Kategorie 4 - délka a průměr výpěstku Kategorie 5 - vzhled a váha výpěstku III. Místo a datum odevzdání výpěstků Do soutěže se mohou přihlásit všichni občané obce Horní Bojanovice a mohou přinést výpěstky vypěstované v katastru obce Horní Bojanovice. Své výpěstky mohou přinést pěstitelé dne od 13,00 hodin do 17,00 hodin na OÚ, kde budou zaevidovány a zařazeny do jednotlivých kategorií. Výpěstky musí být očištěny bez hlíny, výpěstky se po skončení soutěže nebudou vracet pěstitelům. IV. Ceny pro vítěze, termín vyhlášení soutěže Výsledky soutěže budou vyhlášeny a ceny předány dne ve sportovním areálu v 19,00 hodin v rámci burčákové zábavy. V každé kategorii budou vyhlášeny tři nejlepší výpěstky, které obdrží věcné dary a vítěz kategorie získá pohár.

9 Něco málo z historie - kněžský hrob Nedávno jsem se začetl do knihy: Horní Bojanovice putování staletími. Farní rada rozhodla, že bychom měli zbudovat kněžský hrob. Tam budou vyjmenováni kněží, kteří v naši farnosti působili. Je dobré, abychom se za tyto kněze modlili a nezapomínali na ně. Rád bych připomněl něco málo z historie. Církevní správa, zaniklá po Bílé hoře, byla obnovena roku Od té doby se na zdejší faře začali střídat kněží. Střídání bylo docela rychlé. Nikdo zde dlouho nebyl. Asi to nebylo zrovna výhodné místo. V roce 1867 bylo konstatováno, že kostel a fara jsou v tak bídném stavu, že jsou faráři dáváni do Horních Bojanovic za trest. 12. prosince 1867 se zřítila severní zeď schodů, vedoucích ke kostelu. V roce 1899 byla konečně postavena nová fara a duchovní službu v Horních Bojanovicích nastoupil Josef Ševela. 12. srpna 1935 oslavil konzistorní rada a čestný a zakládající člen Sboru dobrovolných hasičů Josef Ševela 50. výročí svého vysvěcení. Činným knězem zůstal do roku V Horních Bojanovicích vedl duchovní správu celých 37 let, což jej staví na první místo. Josef Ševela se těšil pověsti kněze lidumila. T. Jordánek vzpomíná: Dokázal mluvit velmi obšírně a velmi dlouho, ranní mše svatá začínala v neděli v 8 a končila ve 12. Když šli lidé do kostela, vítali se slovy: Vítám vás na plkačko! Odstěhoval se na odpočinek z fary do domu č. 30, kde byl až do své smrti. Je pohřben na zdejším hřbitově. 1. září 1967 nastoupil kněz Richard Samek. Hornobojanovskou farnost spravoval společně s farností Němčičky. S jeho působením jsou spojeny rozsáhlé opravy kostela a ostatních památek, které nemají v dosavadní historii farnosti obdobu. 4. července 1995 byl ze zdravotních důvodů vyvázán ze služby ve farnosti Němčičky. Po 30 letech služby odešel i od nás. Jeho nástupcem se stal Jaromír Smejkal. Obec byla poslední tři století ryze katolická. Pozice katolictví neutrpěly ani vznikem republiky v roce 1918, kdy se v řadě okolních obcí ustavila církev československá. I počet výstupů z církve je takřka zanedbatelný. I když většina obyvatel absolvuje křty, sňatky a pohřby, tak počet praktikujících katolíků se pohybuje kolem 50. Chybí zde větší aktivita střední generace, a zvláště od dětí a mládeže. Z historie je však vidět, že to není nový jev. Už v roce 1807, před 200 lety, jsem našel ve zdejší kronice stížnost na zdejší mládež, která je magnam ignorantia ve věcech víry a náboženství. Tolik z historie. Na závěr uvádím seznam kněží, které bychom chtěli napsat na kněžský hrob. Pokud se chcete k něčemu vyjádřit, rád uvítám vaše připomínky. Mgr. P. Papoušek P. Alois Jelínek ( ) P. Vilém Procházka ( ) P. František Satora ( ) P. Jan Doležal ( ) P. Martin Judas ( ) Přehled kněží, kteří působili v Horních Bojanovicích: P. Josef Ševela ( ) P. Josef Parma ( ) P. Stanislav Žáček ( ) P. Alois Michálek ( ) P. Richard Samek ( ) Duchovní obnova pro manžele Láska a pravda O víkendu ve dnech jsme se zúčastnili na faře ve Velkých Pavlovicích spolu s dalšími deseti manželskými páry prvního cyklu duchovní obnovy pro manžele s názvem Láska a pravda. Toto setkání se uskutečnilo díky iniciativě našeho pana faráře P. Petra Papouška, který pozval do naší farnosti členy komunity Emmanuel. Láska a pravda je apoštolská služba Komunity Emmanuel. Jejím cílem je podporovat lidský a duchovní rozměr manželství. Vychází ze zkušenosti mnoha manželů, lékařů, psychologů i kněží. Láska a pravda vznikla v roce 1980 ve Francii jako služba pro Komunitu. Na žádost několika biskupů se rozšířila po celé Francii a zakrátko i v řadě zemí Evropy, Jižní a Severní Ameriky, Afriky a Asie. Od roku 1993 slouží Komunita Emmanuel manželům a snoubencům i v České republice. Atmosféra tohoto víkendu byla naplněná klidem a pohodou. Oba dny jsme prožili s pečlivě připraveným programem, který zahrnoval přednášky, práci strana 9

10 ve skupinkách, adorace, písně chval a mši svatou. Témata jednotlivých setkání byli: Bůh nás miluje jako manžele, svátost manželství Komunikace mezi manžely slovní, tělesná a duchovní Výchova dětí a život rodiny Děkujeme všem, kteří se na duchovní obnově podíleli: členům komunity Emmanuel, panu faráři, manželům Bedřichovým, kteří se ujali organizace a všem, kteří připravili výborné pohoštění. V naší farnosti je mnoho vdov a lidí, kteří žijí sami. Komunita Emmanuel plánuje, že udělá duchovní obnovu i pro tyto lidi. Už nyní se můžeme těšit na jaro 2010 a Komunitu Emanuel v naší farnosti. E. Kopřivová S nadějí, vírou a láskou do postní doby Každé větší události v našem životě předchází příprava. Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem v roce, proto aby příprava na tyto svátky byla dokonalejší, pozval Otec Petr do naší farnosti P. Josefa Kohoutka ze Slupu u Znojma, aby vedl postní duchovní obnovu v naši farnosti. Začala ve čtvrtek mší svatou s udělováním popelce. Otec Josef se ve svých kázáních zaměřil na tři božské ctnosti víru, naději a lásku. Víra je božská ctnost, kterou věříme v Boha a ve všechno, co nám řekl a zjevil, protože Bůh je pravda sama. Víra je dar, avšak víra bez skutků je mrtvá. To znamená, že máme víru vyznávat a šířit ji. Naděje je božská ctnost, kterou toužíme po nebeském království a po věčném životě. Naděje je touha po štěstí. Naděje očišťuje a povzbuzuje k další činnosti.. Je oporou ve chvílích opuštěnosti, rozšiřuje srdce, chrání před sobectvím a vede k radosti lásky. Láska je božská ctnost, kterou milujeme Boha nade všechno a svého bližního jako sebe samého. Pán nás žádá, abychom milovali jako on, dokonce i své nepřátele. Plody lásky jsou radost, pokoj, vlídnost, nezištnost, štědrost a přátelství. Ve čtvrtek byla po mši krátká adorace, při níž jsme prosili, chválili a děkovali Bohu. Otec Josef byl pozván také do společenství rodin na faře, které již 5 let dobře funguje. Rozebírali jsme Slovo života, které zní: Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry ano i sám sebe až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem. (Lk 14,26) Jednoduše řečeno, že je důležité mít v životě Boha na prvním místě. V pátek otcové Petr a Josef nezapomněli také navštívit a duchovně povzbudit naše nemocné a staré spoluobčany. Před páteční mší svatou byla křížová cesta. Slavnostní Te Deum laudamus a závěrečné požehnání a poděkování ukončilo v sobotu ráno duchovní obnovu. A jak řekl otec Josef: Kdo neprožije dobře postní dobu, nemůže dobře slavit Velikonoce. M. Melicharová se narodil v Horních Bojanovicích malíř Antonín Vojtek. Slavnému rodákovi k jeho 75. narozeninám přejeme zdraví, pohodu a také, aby štětec v jeho ruce zachytil ještě mnoho podob jeho milované jižní Moravy. Z knihy Antonín Vojtek Malíř jižní Moravy (1994) strana 10 Výročí vybíráme vyznání jižní Moravě a vzpomínku na rodnou obec: Celou krajinu jsem prochodil křížem krážem, prolezl každý kout. S očima rozevřenýma jsem žasl nad krásou tohoto jižního koutku naší české země. Stal jsem se malířem, malířem jižní Moravy. Netoužím malovat Vysočinu, Prahu, Tatry. Modelem mi stála a stojí moje jižní Morava. Na jihu Moravy mě vždy vítá náruč teplé a provoněné krajiny ladných ženských tvarů. Naše krajina je vláčná a něžná jako slovácká písnička. Každá jihomoravská vesnička má své dominanty. Horní Bojanovice jich měly hned několik. Obec směrem od Hustopečí

11 strážila linda. Vysoký topol, bez kterého si občan Bojanovic nedokázal vjezd do své obce ani představit. Dále to byl lihovarnický komín na dolním konci. Nejvyšší dominantou byl bojanovský kostelíček s nezvyklou a ojedinělou jehlanovitou, třístupňovou věží. Nedaleko pak naše Kaplička. Kaplička se musí psát s velkým K, protože pro každého Bojanovčáka je to pojem se narodil první československý president a čestný občan Horních Bojanovic Tomáš Garrique Masaryk. V knize Hovory s T. G. Masarykem (1990) zapsal Karel Čapek presidentovo vzpomínání na klukovské hry a co všechno musel kluk na venkově umět hvizdat na pysky, mezi zuby, na jeden prst, na dva a na pěstě chodit po rukách a dobře utíkat.. vylézt na každý strom, plavat, klouzat, sáňkovat a koulovat, po chůdách chodit, vyřezávat píšťalky, vyřezávat mlýnky. Dětských her bylo mnoho, všecky byly venku na vzduchu. Náš první president byl celý život aktivní, v pohybu, jezdil na koni, chodil na procházky a udržel si fyzickou svěžest až do vysokého věku se narodil Jan Ámos Komenský, jehož filosofií byla škola hrou, kterou se do našich škol snaží školské reformy znovu zavést. Připomeňme si, že v naší obci byla škola založena roku 1760 a před 30 lety v roce 1979 byla zrušena. V současné době chodí téměř všechny děti již od 1. třídy do škol v Hustopečích. Budova školy se po několika letech opět začala využívat naplno. V přízemí je nově opravená tělocvična a vlevo posilovna. Nahoře je knihovna s internetem a v další bývalé třídě bylo loni otevřeno muzeum Horních Bojanovice. V muzeu jsou k vidění kraslice i oděvy, a také seknic a kuchyň s celým původním zařízením zemřel pan farář Josef Ševela konzistorní rada v.v.. Jak uvádí Mgr. Soňa Nezhodová ve své knize Horní Bojanovice, pater Ševela byl v obci 40 let, z toho 37 let jako duchovní správce. A tehdejší kronikář napsal a pamětníci vzpomínají, že to byl kněz lidumil a rozdával ze svého mála ještě potřebnějším. Za jeho správy byl opraven kostel zvenku i zevnitř a také fara. Rok 1939 byl vůbec velice smutným rokem. Kronikář tehdy k datu napsal Po 20tileté samostatnosti česko-slovenského národa byly historické hranice státu úplně rozděleny. Po připojení Sudet k Říši, část Horního Slezska k Polsku a jižní oblasti Slovenska k Maďarsku, bylo Slovensko osamostatněno a nad zeměmi Čechy a Morava zřízen Protektorát Něm.Říše Tato změna státní moci byla v obci oznámena bubnem v 5 hodin ráno s vybídnutím ke klidu. Protektorát z kronik i vzpomínek pamětníků Občané z obce museli na úřady i do škol doslova na všechny světové strany. Posuďte sami: Politický okres: Židlochovice Soudní okres: Klobouky u Brna Berní úřad: Klobouky u Brna Berní správa: Hodonín Katastrální a měřičský úřad: Hodonín Měšťanská škola: Velké Pavlovice Gymnázium: Židlochovice V kronice se píše, že kvůli vzdálenostem a špatnému spojení dráhou, byl zřízena autobusová doprava Boleradice Židlochovice Brno. Integrovaný systém v roce 2009 přímé spojení zrušil a učí nás (nutí nás) přesedat pozor -přes Klobouky do Brna jen jednou. Několik nařízení vydaných v roce nařízena jízda vpravo, byl vydán zákaz létání holubů, byla rozpuštěna československá armáda, byly zavřeny české vysoké školy, vyšlo nařízení, že si má každý občan pořídit Občanskou legitimaci. Ale byly také dobré události podle kronik to byl úrodný rok, hlavně na ovoce. Meruněk prý měli všichni hojně a hlavně, jak se píše v kronice nejvíce se osvědčily staré domácí Bojanovské odrůdy s vlastním štěpováním. Různé vábivé druhy školkařské do obce dovezené nemají zvláštního významu. Obec prý tehdy prodala své modré ovoce do Ovoc. vin. družstva do Velkých Pavlovic za korun na slivovici. V témže roce měla obec obecní vinohrad ve své režii, protože nájemníci nabízeli příliš malou cenu. Na velkostatku pokusně začali pěstovat papriku. Jinak se podle soupisu pěstovalo žito ozimé i jarní, pšenice ozimá i jarní, ječmen ozimý i jarní, oves, směsky ovsa a ječmene, kukuřice na zrno, řepa cukrovka i krmná, mrkev krmná, pohanka na zrno, fazole, hrách, čočka a jiné luštěniny. Na krmení pak jetel, vojtěška, vičenec, směsky obilí a kukuřice. Zapisoval se také dobytek a jak uvádí kroni- strana 11

12 ka ustanovená komise byla ze strany úřadů zodpovědná, avšak vůči občanům funkce nevděčná. Předepisovat dobytek pro Němce a neublížit občanům. A špatné: Obilí a hrozny byly poškozeny krupobitím Také chovatelé vepřů měli vážné problémy, protože v obci vypukla červenka. Pohromou pro všechny pak bylo podzimní přemnožení myší přebíhaly i na cestách z děr do děr uvádí se v kronice a odjelo 20 dělníků do Německa do Říše. Pamětníci (hlavně ženy) vzpomínají, že je od rajchu zachránili na velkostatku, když jim dali potvrzení, že je tam potřebují na práci. Někteří utekli i z rajchu a schovávali se po stodolách či boudách ve vinicích. Ale i v této těžké době se mládež chtěla bavit. Chodilo se do Boleradic na kino. Jeden týden se hrálo česky a druhý týden německy. Nebo jsme vzali harmoniku a šli jsme pod Štumperk. Ale dva kluci zůstali na kraji u dědiny a jak viděli četníky, tož pískli a my jsme utekli do lesa a tam nás nikdo nenašel vzpomínají pamětníci. V kronice jsou vzpomínané hody pod Šumperkem. Hasiči sehráli tři divadelní představení. Také Orli hrávali divadlo. Pro všechny občany nastala těžká doba i v zásobování. Byly zavedeny lístky na potraviny, šatstvo i obuv. Byly přísně kontrolované domácí porážky, zásoby obilí, mouky i krmiv. strana 12 Co vypráví babičky a dědové vnoučatům Velikonoce - Zelený čtvrtek zvony odletěly do Říma, a proto přestaly zvonit a jen se chodilo hrkat.se (Pozn.. zajímavé, že obdobné hrkače měli už ve starém Egyptě, které bylo možno vidět na nedávné výstavě o Tutanchámonovi v Brně). Ráno, než začali chodit po dědině, se hrkači umyli v potoku, aby byli celý rok zdraví. A také se vymetalo smetí a třáslo stromama, aby byla dobrá úroda. Na poli se jen válama válelo zaseté obilí, aby lepší vzcházelo. Velký pátek půst až do Bílé soboty odpoledne, do Vzkříšení. Ten den se nesmělo hýbat se zemí, takže se nedělaly žádné polní práce. Bílá sobota - to chodila celá dědina do kostela a pak se šlo průvodem na most ke Graclovému) a zpátky do kostela. Všichni chodili v krojích a někdy už jen v rukávcích, někdy bylo ještě zima, tož si děvčata na rukávce a kordulu oblékaly plátěnáky ty byly vypasované a krátké jen do pasu a měly hlubší výstřih (Mgr. Nezhodová v knoze Horní Bojanovice staletími dále vysvětluje, že to byl kabátek ze stejného materiálu jako svrchní sukně a do kroje přešel z měšťanského oděvu posledního desetiletí 19.st.). Vdané ženy nosily jupky. Vlnáčky se nosily jen v zimě. O Velikonoční neděli se sešly ženy z rozvětvené rodiny a malovaly každá vajíček. Vosk byl červený nebo se obarvil modřidlem na prádlo na modro a malovalo se s ním na bílá vajíčka. Nebo se vajíčka obarvila šafránem, v cibuli, v kafi, krepákem, ale byly už i nějaké barvy a na ně se malovaly typické ornamenty bílým voskem, do kterého se přidávala zinková běloba. Zlatem se tehdá nedělalo, jak to dnes někdo dělá. Na Velikonoční pondělí byla šlahačka a Horních Bojanovicích na ni chodívala i děvčata, tak do roků, když chodily do Obecné školy. Ty starší už nechodily, ty se schovávaly, ale stejně je chlapci našli a děvčata jim dávala malovaná vajíčka. Bohatší děvčata dávala svým ženichům už i čokoládové vajíčka. Nosily se žíly z vrbového proutí nebo jen samotné proutky. Takové velké žíly, jako se nosí dnes nebyly. A mašle začalo vázat až toto pokolení. Vodou se nepolévalo. Na velikonoce se pekly koláče, ale málokdo doma, většinou se nosily k pekařovi k Bartoškům nebo Komárkům jak kdo byl zvyklý. A to se muselo dopředu domluvit, kolik bude plechů a pekař pak určil hodinu pečení. Plechy se nosily pod paží opřené o klouby a než se došlo k Bartoškům tož ruky mohly upadnout. A kdo měl plechů hodně a měl to daleko, tož naskládal plechy na žebřík a dva ho nesli. Pekaři si vozili sami dřevo. Komárek na tragači z Roháčů, Bartošci měli koňa, tož ti to

13 vozili na vozu. V Roháčích bylo agací kolem cesty, tož si tam nasekali na podpal a tak a vezli to domů. Nakupovat se chodilo do Velkých Pavlovic a do Kobylí např. i prasátka. Do Hustopeč se chodilo málo a za protektorátu skoro vůbec. Pro mouku se z Horních Bojanovic chodilo do Boleradic k Zahradníkům do spodního mlýna. Spíš byla cesta od křížku od lip dolů ke mlýnu, tam jsme hodili 5 kilo mouky na záda do plachty a už jsme utíkali zpátky. Zahradníci byli strašně hodní lidi. Teď už se to může říct, za protektorátu někdy semleli i na černo. A už se tam nevozilo obilí na mletí, to si mlynář nakupoval sám, ale přímo se kupovala mouka. V Boleradicích byl ještě Pukrábkův vrchní mlýn u rybníka, ale tam se z Horních Bojanovic moc nechodilo. Prodávala se drůbež, máslo to se jezdilo až do Brna na trh. A z Brna jezdily Líšňačky pro hrozny a pak je prodávaly na trhu v Brně. Hrozny, aby nebyly pomačkané, se řezaly a opatrně skládaly do vandlí (necek), co byly na praní. Někteří pamětníci vzpomínají, jak jezdil chlap s vozem s košama a lidé mu do toho nosili třešně a také to vozil do Brna na trh. Jídlo se většinou dělalo z toho co vyrostlo na poli a ve chlévě. Maso bývalo jen v neděli a ve čtvrtek a to většinou ze dvora. Kdo neměl co na dvoře, tož se musel postit, i když nebyl pátek, peníze na nákup nebyly. Dělaly se koláčky, vdolky pečené na sporáku, ne smažené v tuku. Babička vzali ze sporáku upečený vdolek, ošudlili o modrou zástěru a my jsme se po tom jen natahovali. Nebo někdy dali do těsta ze dvě brambory a ony se ty vdolky pěkně nafoukly. Upečené je roztrhli a dali na talířek a pocukrovali a už jsme měli mls. Pak se hodně dělaly fazole. Šumajstr = fazole + uvařené pomačkané brambory, a kdo měl dal i trošku škvarků to byl svátek, no jak mohly dlouho vydržet, když se zabíjelo 1x za rok. Škvarky bylo dobré trošku pohonit po pánvici, ony dostaly lepší vůni. No pak se z toho udělala kula a už se letělo na ulicu. Dnes už se dělá málo. Někdo vařil i čočku a kroupy ale to je hloupý, to my máme každý den, ale dělávalo se, jak kdo měl rád. Fazole z kysela nebo fazolový salát (fazole a syrová cibule+troška octa a soli) a někdy se to omastilo i malinko sádlem. Tenkrát nebývalo nic moc nazbyt, takže i sádlem se šetřilo. V hospodě u Hradilů, jak je dnes radnice, si chlapi dávali k pivu kousíček točeného, tenkrát se klobásky nedělaly. Pantáta Hradil byl hospodský i řezník a zval děti, aby si přišly na kousek točeného Jeho syn na nás volal: děcka máte jít k nám, tatínek už doudili. Postřik na vinohrad jsme nosili v putýnkách na vážkách z domu až do Starých hor. Nebo ve Štumperku jsme nosili hnůj v putnách do vinohradu po schodkách až nahoru. Ve Štumperku měli někteří vinice až po dolinu, ale někteří měli vprostřed, kde byl největší kopec akátový nálet. Dole a nahoře na rovinkách bývalo pár brambor nebo kukuřice (turkyň). Bouda na vodu tam nebývala, jak mají vinaři dnes, ale býval tam přístřešek, aby se bylo kde schovat před deštem. Stařeček zaryli čtyři kůly a na to dali doškovovou střechu a bouda byla pod voškerušou a nikdá nikdo neřekl neschovávejte se tam, udeří do toho blesk, dneska se všeckého bojíme. A tenkrát se nikdo nebál, že je to pod stromem. Vinice Obecní dílky byly na kopci za domy Mokrého řádku a kolikrát si říkám, že lidi šli do těch kopců a dělali tam vinohrad, a že se nebáli, že jich to zaplaví a to se tenkrát všecko kopalo. Vinohrad na hlavách to už snad ani v H.B. není - nebo někdo víte? dejte zprávu, kde by mohl být nejstarší vinohrad, a jak starý. Velkostatek statek dvůr Chodila jsem do měšťanky, ale strana 13

14 badatelé jej považují za nejstarší jarní obřad v českém zvykosloví. Topení smrtky, smrťolky souviselo s rituální očistou obce od nečistých sil před příchodem nového léta. Odrostlé školačky smrťáci strojily slaměný došek do ženských šatů, nasadily jej na hůl a tuto figuru chodily topit do vody. Např. v Kobylí ji odstrojily u potoka Trkmance (svodnice), hodily do vody a házely po ní kamením. Tento akt byl spojený se zpěvy a různým lomozením. V Bořeticích, Divákách a poté i v Kobylí nosily školačky smrtku na stromku (májce) ověšeném různými papírovými řetězy, vaječnými výfuky, pentlemi a obrázky. Chodily po domech, zpívaly známou koledu (Smrtná neděla, kdes klíče poděla?) a dostávaly drobné peníze. Kult živého stromku a zelené ratolesti souvisel i se šestou postní nedělí Květnou. Přinášení létečka bylo součástí obchůzky děvčat se zeleným ozdobeným stromkem (nejčastěji smrčkem) i s loutkou oblečenou v dětských šatech, která symbolizovala zrod a svěžest jarní vegetace. Tyto tradice jsou charakteristickou součástí celé západoslovanské kultury. Starý zvyk přinášet zjara do domu zelené ratolesti přejala i církev a spojila jej s připomínkou Kristova vjezdu do Jeruzajak Němci zabrali Hustopeče, tož jsem musela zůstat doma a chodila jsem do dvora. A pak se nekdo diví, že nic jiného neznám než prácu, když jsem tu motyku dostala v 16 rokách do ruky. A jiná babička vzpomíná Od 14 roků co jsme vyšly školu, už jsme šly na práci na statku a nosily jsme 50 kg pytle s obilím zespodu až na sýpku nahoru až pod střechu a nikdo se neptal uneseš, když chtělas jít do práce, tož sto (jsi to) musela dělat. A jiná vyprávěla, jak nosila rodičům na Dlouhý jídlo, když kopali na židovském brambory v lednu, protože se to na podzim nestihlo, když přišla brzo zima. A děda zas vyprávěl o volech, které měli na statku k polním pracem a že měli tak velikánské rohy, že museli do dveří chléva natočit hlavu napřed jedním rohem a pak druhým, aby tam vešli. Všem pamětníkům velice děkujeme a přejeme jim, aby ještě dlouho měli pozorné posluchače. Počátek jara představoval v lidovém prostředí začátek nového léta. Obyčeje a zvyky tohoto období se vztahovaly k ovlivnění vegetace, měly přinést celkové oživení, ozdravení, rituální očistu osob i hospodářství. Oslavovaly obnovu života a přírody. Zásadní roli v nich hrál kult zelených ratolestí. Obecným posláním jarní obyčejové tradice bylo posílení naděje na reprodukci vegetace v klíčové době počátku nového hospodářského roku. Lidé se snažili zaručit si ochranu budoucího zdraví a živobytí rodiny. O Velikonocích snahy o obnovu života po skončení zimy vrcholí. Projevy mimokřesťanských praktik a magie se v symbolice momentu vzkříšení a znovuzrození propojují s oficiálními náboženskými obřady nejvýznamnějších křesťanských svátků připomínajících umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Na Nicejském koncilu roku 325 bylo rozhodnuto, že Velikonoce se budou slavit podle psaných zásad první neděli po prvním jarním úplňku (po ). Církevní kalendář určoval termín svátků následujících po 40denním půstu. Postní období mělo upomínat na pobyt Ježíše Krista na poušti odolávajícího tam, podle strana 14 Velikonoce v hanácko-slovácké lidové tradici Bible, různým svodům Ďábla. Ukončilo dobu masopustního veselí, tancovaček a nestřídmosti v jídle. Také sňatky se v té době neměly uzavírat. Přípravné období trvalo od Popeleční středy do slavnosti Vzkříšení na Bílou sobotu. Člověk se měl vnitřně i tělesně očistit a nachystat k velikonoční obnově. Těchto několik týdnů obsahovalo zvyky a obyčeje sloužící k odklizení všeho nedobrého, co by mohlo škodit budoucímu novému životu, hospodářství i rodině. Postupně se vyvinul celý systém obyčejů lidové i náboženské tradice. Po Popeleční středě tedy následovalo šest postních nedělí. Černá neboli Pražná se odvozovala od postního pokrmu pražmo, Kýchavná nazvaná podle zvyku, že kolikrát člověk za den kýchne, tak dlouho bude živ. Čtvrtá neděle postní se jmenovala Liščí neboli Družebná. V ten den se konaly obchůzky, při nichž se darovaly preclíky, a věřilo se, že je také roznáší liška. Jedna z nejvýznamnějších byla pátá postní neděle Smrtná neboli Černá, jejíž název pochází od zvyku vynášení smrti. V našem regionu se opět obnovuje dříve hojný zvyk, který téměř zanikl v padesátých letech minulého století. Někteří

15 léma, kde jej zástupy lidí vítaly palmovými ratolestmi. Listy palmy nahradily ve střední Evropě kvetoucí jívové větve, které církev toho dne v kostele světila. V Divákách prý nosívali lidé do kostela světit i větvičky klokočí. Průvody lidí nesoucí větvičky obcházely kostel a zpívaly. Svěcené kočičky se zastrkávaly za svaté obrazy, pokládaly na hroby, zapékaly se do pokrmů, či zastrkovaly do polí a sadů, aby byla dobrá úroda. Stavěly se vedle hromničných svíček a pálily se k ochraně hospodářství za bouřky. Tzv. Svatý týden uvozovaly očistné obřady vztahující se k Zelenému čtvrtku, který byl považován za den vhodný pro počátek zemědělských prací. O Zeleném čtvrtku panoval strach z mrtvých. Říkávalo, že je-li v ten den v obci neboštík, zachvátí ji požár. Je to první den svatého třídenní, který upomíná na Poslední večeři Páně. Naposledy je možno provést očistu domácnosti předvelikonoční úklid. Zlomovým okamžikem je slavnostní mše, při níž naposledy zazní zvony a pak podle lidové tradice odlétají do Říma. Místo nich nastupují chlapci klepači, hrkači s řehtačkami, hrkátky a pojízdnými trakaři a dělají co největší hluk. Skupinu chlapců vedou většinou ministranti, hrkají ve všech ulicích obce a u křížů se pomodlí. Někde chodívali chlapci na přání hospodáře zahrkat i do sklepa, aby tam nebyly žáby či do pole, aby vyplašili ptáky, kteří by sezobali zaseté obilí. V současnosti máme Zelený čtvrtek spojený také s tradicí přípravy zeleného pokrmu. Po čtvrtku následoval den smutku, Velký pátek. Den spjatý s památkou ukřižování a smrti Ježíše Krista. Podle lidové tradice je to den dobrých i zlých nadpřirozených sil. Jako výlučný svátek jej charakterizuje řada zákazů a závazných obyčejů. Jeden z nich je zákaz hýbání se zemí známý už od 16. století (země je ložem Ježíše Krista a Bůh v ten den pláče pro svého syna). Dále platil zákaz praní a bělení prádla, zametání, topení do východu slunce i pečení chleba. Nesměly se vynášet věci z domu, půjčovat je ani darovat. Je to klidný den nejpřísnějšího půstu. Důležitou očistnou úlohu hraje voda, která má největší moc ještě před svítáním. Docházelo k obřadnímu umývání lidí, dobytka i nářadí a vykropování domu spojeného s modlitbou. Na Velkej pátek se chodí do svodnice pro vodu, než slunko vynde. Bože, to jich tam bejvá a jak někdo zaspí, ten vypaluje z dědiny, aby dospíšil, než slunko vynde. Někdo se umyje tam, někdo i vezne vodu dom a je to zdravý. Je to na památku, že židi vedli Krista Pána přes vodu, vzpomíná Augusta Šebestová na velkopáteční zvykosloví v Kobylí v 2. polovině 19. století. Bílá sobota: obsahovala taktéž rituály očistného charakteru. Souvisely s církevním obřadem svěcení ohně zavedeným v 8. století. Symbolika ohně a svící se vztahovala k velikonoční myšlence zmrtvýchvstání Páně a povstání znovuzrozeného světla. Před kostelem byl zapálen jarní oheň ze zbytků svěcených olejů. Oharky si lidé nosili domů a umísťovali na různá místa v hospodářství, neboť věřili, že jim zaručí ochranu. Křížky ze štěpin dřeva se zastrkovaly do polí pro zajištění úrody. Vinaři přinášeli ke svěceným ohňům i vinohradnické kůly. Celý obřad nesl název Pálení Jidáše. Do kostela se dle tradice opět vrací zvony, které se znovu rozeznívají. Doznívá ještě řád a tradice svatého týdne. Bílá sobota vrcholí slavností Vzkříšení. Boží hod velikonoční (neděle) se světí jako svátek Zmrtvýchvstání Páně, největší křesťanská slavnost. Přišel den radosti. Věřící jej uctívají pracovním klidem a dopoledním svěcením pokrmů na konci velkého půstu. Světila se na tvrdo uvařená vejce obarvená na červeno, modro i žluto. Po mši se sešla rodina a obřadně svěcené pokrmy pojídala. Na Boží hod velikonoční se soustředilo nejvíce obřadů souvisejících se zajištěním úrody na polích a svěcené pokrmy v nich hrály významnou úlohu. Mazanec se drobil do pole, zakopávaly se skořápky ze svěcených vajec a nemělo se po nich strana 15

16 šlapat. Nedělním obřadem bylo také obcházení hospodářů kolem svých polí. Obhlíželi osetí, modlili se za budoucí hojnost úrody a kropily svá políčka svěcenou vodou Hlavním dnem lidových Velikonoc bylo Pondělí velikonoční tzv. Červené pondělí. Je to doba jarního koledování, obřadního vyšlahání žilou a obdarování. Na hanáckém Slovácku se mu tradičně říkalo šlahačka, šlohačka. Žíly vyráběli chlapci z vrbového proutí, někde svobodná děvčata šlehali i rákoskou fišpankou. Životodárná síla zelených ratolestí přecházela na šlehaná děvčata, aby nebyla prašivá. Do poloviny minulého století sbírali chlapci syrová vejce, která prodávali místním překupníkům a za utržené peníze si uspořádali zábavu. Koledníci jezdívali na společném voze s velkou žilou, malí chlapci chodívali po dvojicích či trojicích se sotůrkem či uzlíkem ze šátku. Velká žíla, ovázaná pentlemi od děvčat, se jako symbol a trofej uschovala a připadla prvnímu z mládenců, který se oženil, jako upomínka na mládenecká léta. Vajíčka se barvívala ve frižulce (výluh ze štěpin brazilského dřeva), v cibulových slupkách, v rýži, ve výluzích krepového papíru z umělých květů či v genciánce. Dnes se nejčastěji používají průmyslově vyráběné barvy. V našem regionu dostávali koledníci kraslice zdobené vyškrabáváním či leptáním kyselinou (šalvostrem). Typický projevem zdejších výzdobných technik bylo i tzv. reliéfováním, malba voskem, která patří k jednomu z nejstarších způsobů krášlení kraslic v Čechách i na Moravě. Nanášení bílého či barevného vosku na bílou či barevnou skořápku se užívalo nejdéle v Boleradicích, Velkých Pavlovicích (zdobilo se tu typicky černým ševcovským voskem na karmínově zbarvené vejce) a výjimečné postavení v užití toho způsobu malby mají Horní Bojanovice. Jsou jedinečné právě proto, že dodnes se takto zdobí velikonoční kraslice téměř v každém domě. Malířky si zachovávají individuální přístup k výzdobě a stále užívají některých tradičních vzorů a motivů. Vosková malba byla známa i na Hustopečsku, Ždánicku, dále na Valašsku, Slovácku, části Hané, Horácku, v jižních Čechách, východním Slovensku a na Ukrajině a Balkáně. Šárka Seifertová Seznam literatury: Věra Frolcová, Velikonoce v české lidové kultuře, Praha Romana Habartová, Ostatky, Fašaňk, Chodění po škarkách, Fašanek, Končiny, Rám 1, Richard Jeřábek, Obřadní a obyčejové projevy, in: Josef Jančář a kol., Lidová kultura na Moravě, Vlastivěda moravská 10, Brno, Strážnice Jaroslav Kovařík, Lidové zvyky a obyčeje, in: Emil Kordiovksý a kol., Kobylí, dědina, Kobylí Lidová kultura, Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, A N, Praha Lidová kultura, Národopisná encyklopedie Čech, Morava a Slezska, O Ž, Praha Soňa Nezhodová, Horní Bojanovice putování staletími, Podivín Augusta Šebestová, Lidské dokumenty a jiné národopisné poznámky. Brumovice Zdeněk Trněný, Lidové zvyky, obyčeje, in: Zdeněk Trněný, Starovičky. Rosice Eva Večerková, Obřady, obyčeje, slavnosti, in: Emil Kordiovský a kol., Město Velké Pavlovice, Znojmo Eva Večerková, Výroční obyčeje a obyčeje spjaté se zemědělstvím, in: Josef Jančář a kol., Lidová kultura na Moravě, Vlastivěda moravská 10, Brno, Strážnice Čeněk Zíbrt, Veselé chvíle v životě lidu českého, Praha strana 16 Připojení internetu po kabelovém rozvodu Obec Horní Bojanovice ve spolupráci s firmou NOEL s.r.o. Hodonín má v plánu zavedení připojení internetu po kabelovém rozvodu do všech RD. Pro zjištění počtu zájemců k připojení internetu po kabelovém rozvodu je vypracována PŘEDBĚŽ- NÁ PŘIHLÁŠKA. Tuto přihlášku si mohou občané stáhnout z přiloženého souboru, nebo vyzvednout na Obecním úřadě. Přihlášku je nutno odevzdal na Obecním úřadě do Důležité je také vyplnit požadovaný datum připojení a požadovanou rychlost. Bližší informace podá firma NOEL dle předběžné přihlášky.

17 zabezpeèovací systémy kabelová televize datové komunikace PØEDBÌ NÁ PØIHLÁŠKA pøipojení internetu prostøednictvím televizního kabelového rozvodu v Horních Bojanovicích Termín realizace do Termín odevzdání pøihlášky na Váš Obecní Úøad do Jméno a pøíjmení :... Ulice, èíslo popisné :... Obec :... Telefon : Po adované datum pøipojení:... Pokud jste u ivatelem kabelové televize, uveïte do pøihlášky jméno plátce této slu by. Oznaète prosím po adovanou rychlost: - nabízené tarify 512/128 kbps 390kè 4096/256 kbps 490kè 8192/512 kbps 690kè - pøipojení k internetu a VoIP, poskytujeme i zákazníkùm, kteøí nejsou u ivateli kabelové televize Kauce za modem 500,- Kè (smlouva uzavøená na 1 rok). Mo nost objednání PC na splátky k nìkterému z tarifù dle nabídky. Více informací na Zøízení slu by 1,- Kè AKCE (materiál, montá a doprava). 128/128 kbps 129kè - Tento tarif je mo ný pouze ke slu bì VoIP (telefon) je nutno vyplnit také pøihlášku k této slu bì. Všechny ceny jsou uvedeny vèetnì DPH 19 %. Poplatky za pøipojení internetu se hradí mìsíènì. Bli ší informace na tel.: , Noel, s.r.o., Na Pískách 3, Hodonín strana 17

18 Svoz odpadů KALENDÁ SVOZU ODPADU 2009 LEDEN pond lí úterý st eda tvrtek pátek sobota ned le ÚNOR pond lí úterý st eda tvrtek pátek sobota ned le B EZEN pond lí úterý st eda tvrtek pátek sobota ned le HORNÍ BOJANOVICE DUBEN pond lí úterý st eda tvrtek pátek sobota ned le KV TEN pond lí úterý st eda tvrtek pátek sobota ned le ERVEN pond lí úterý st eda tvrtek pátek sobota ned le KALENDÁ SVOZU ODPADU 2009 HORNÍ BOJANOVICE ERVENEC ÍJEN pond lí pond lí úterý úterý st eda st eda tvrtek tvrtek pátek pátek sobota sobota ned le ned le SRPEN LISTOPAD pond lí pond lí úterý úterý st eda st eda tvrtek tvrtek pátek pátek sobota sobota ned le ned le ZÁ Í PROSINEC pond lí pond lí úterý úterý st eda st eda tvrtek tvrtek pátek pátek sobota sobota ned le ned le svoz TKO (tuhý komunální odpad z domácností) sb r papíru a plastu sb rný dv r pátek hod., sobota hod. strana 18

19 INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE INFORMACE O TARIFU IDS JMK ZM NA OD 1. DUBNA 2009 Od 1. dubna 2009 dochází ke změně Tarifu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Zvýšení cen se týká především jednorázových jízdenek. Cena nejlevnějších jednorázových úsekových jízdenek prodávaných v regionu se zvyšuje o 1 Kč, cena dvouúsekových jízdenek o 2 Kč. Nová cena jízdenek platných 10 minut bude 14 Kč. Dvouzónové jízdenky s platností 60 minut budou stát 22 Kč. Aby došlo ke zjemnění nárůstu ceny v regionu, zavádí se nová dvouzónová jízdenka v ceně 18 Kč s platností 45 minut v mimobrněnských zónách a 15 minut v Brně. Pravidla pro použití nové dvouzónové jízdenky Novou dvouzónovou jízdenkou za 18 Kč se mimo jiné vychází vstříc i požadavkům cestujících, kteří jedou pouze na vzdálenost několika zastávek, ale musí přestupovat. Tato jízdenka platí 15 minut vždy tehdy, pokud byla označena v zóně 100 nebo 101, případně, pokud cestující přes jednu z uvedených zón jede. Při Pravidla cestách pro mezi pou dvěma ití zónami, nové dvouzónové z nichž ani jedna jízdenky není 100 nebo 101, platí jízdenka 45 minut. Univerzální jízdenka nejvýhodnější ceny pro občasné cestující Pro občasné cesty v rámci IDS JMK nadále zůstává nejvýhodnější univerzální jízdenka. Nově bude stát 140 Kč. Počet jejích polí se zvýší z 20 na 24. Tuto změnu ocení cestující ze vzdálenějších oblastí Jihomoravského kraje. Získají tak zpáteční jízdenku pro cestu do krajského města. Nová univerzální jízdenka rovněž beze zbytku nahradí například 12 jízdenek s platností 2 zóny / 10 minut, 6 jízdenek s platností 3 zóny / 90 minut nebo 2 všezónové jízdenky s platností 180 minut. Předplatní jízdenky správná volba pro pravidelné cestující Univerzální Pro pracující, jízdenka kteří dojíždějí nejvýhodn do zaměstnání jší ceny aspoň pro čtyřikrát ob asné týdně, cestující jsou určeny předplatní jízdenky. Z nich se nejvíce cena zvyšuje u měsíčních předplatních jízdenek. Ceny ročních předplatních jízdenek určených pro cestování mimo město Brno se nemění. Beze změny zůstávají i již dříve zvýšené ceny předplatních jízdenek v Brně. Jak budou platit dosavadní předplatní jízdenky Předplatní jízdenky s prvním dnem platnosti do 31. března 2009 se stále prodávají za staré ceny a budou platit až do data na nich uvedeného. Předplatní jízdenky prodané s prvním dnem platnosti 1. dubna a později, budou prodány za nové ceny. Předplatní jízdenky není tedy nutno vyměňovat ani vracet. Jak budou platit dosavadní jednorázové jízdenky P Jednorázové edplatní jízdenky za správná staré ceny volba bude možné pro pravidelné označit nejpozději cestující 7. dubna 2009 (do 23:59) a budou platit po dobu na nich uvedenou. Na přepážkách všech předprodejů DPMB bude možné staré jednorázové a předplatní přenosné jízdenky vyměnit proti případnému doplatku za nové do 1. července 2009, na železničních stanicích ve Veselí nad Moravou, v Hodoníně a Břeclavi do 1. května Finanční náhrada za nevyužité jízdenky se cestujícím neposkytuje. Doporučujeme cestujícím, aby do konce března zásobu svých jízdenek omezili a staré jízdenky spotřebovali. To se týká zejména jízdenek univerzálních. Jednorázové jízdenky za nové ceny lze použít již od 26. března Jak budou platit dosavadní p edplatní jízdenky Dne: Zpracoval: KORDIS JMK, spol. s r. o. Ing. Květoslav Havlík KORDIS JMK, spol. s r.o., Nové sady 30, Brno Tel: , , Fax: strana 19

20 CENÍK JÍZDNÉHO INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PLATÍ OD 1. DUBNA 2009 JEDNORÁZOVÉ JÍZDENKY PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY NEPŘENOSNÉ? VYSVĚTLIVKY Jízdenka *14 Počet zón Platnost Základní Zlevněná *3 ZTP a ZTP/P Nepřestupní *4 Nepřestupní 2 1 úsek * PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY PŘENOSNÉ Jízdenka Platí v zónách 3 2 úseky * minut / zastávky *2 Přestupní 2 15 / 45 minut * minut minut minut minut minut minut minut minut minut libovolný 180 minut Prodej u řidiče * minut *13 - Univerzální dle označených polí Univerzální žákovská *12 dle označených polí Doba platnosti Základní Zlevněná Jednodenní *10 ve všech zónách 24 hodin Jednodenní *10 mimo zóny hodin Jednodenní * hodin 80 - Třídenní hodin Sedmidenní dnů Čtrnáctidenní dnů Měsíční dnů Dítě do 6 let (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin); mimo zóny 100, 101, 225, 235, 571, 575, 675, 740 v zónách 100 a 101 jeden průvodce dítěte do věku 3 let Na základě průkazky IDS JMK s bezplatným kupónem a 900 lze v doprovodu jednoho a téhož cestujícího (tj. do dne, který předchází dni 3. narozenin) a osoba bezplatně přepravovat pouze jedno dítě do šesti let. starší 70 let (tj. včetně dne 70. narozenin). V autobusech v zóně 900 dítě do 10 let (tj. do dne, Na základě průkazky IDS JMK v autobusech v zónách který předchází dni 10. narozenin). 225, 235, 571, 675, 740 a 900 osoba starší 70 let, Držitel průkazu ZTP a ZTP/P v tramvajích, autobusech v zóně 575 osoba starší 65 let a v zóně 900 jeden a trolejbusech v zónách 100, 101, 225, 235, 571, 575, průvodce dítěte do věku 3 let. 675, 740 a 900 a na linkách s provozním označením Ruční zavazadlo, kterým je drobný předmět do 1 až 99 i mimo tyto zóny. maximálních rozměrů kvádru 20 x 30 x 50 cm nebo Průvodce držitele průkazu ZTP/P, asistenční pes, tvaru desky, jehož rozměr nepřesahuje 100 x 80 x 5 cm, invalidní vozík a dětský kočárek, je -li držitelem nebo zavazadlo tvaru válce, jehož délka nepřesahuje průkazu ZTP/P dítě. 150 cm a průměr 10 cm. PRO BRNĚNSKÉ ZÓNY ( ) S PŘÍPADNOU KOMBINACÍ MIMOBRNĚNSKÝCH ZÓN Základní Děti *5 Studenti *6 Důchodci *7 Nad 70 let Doprovod *8 Pro zóny Měsíční Čtvrtletní Roční *10 Měsíční Čtvrtletní Měsíční Čtvrtletní Měsíční Čtvrtletní Měsíční zdarma zóna zóny zóny zóny zón zón zón zón všechny zóny PRO MIMOBRNĚNSKÉ ZÓNY PŘÍPADNĚ S JEDNOU BRNĚNSKOU ZÓNOU Základní Děti *5 Studenti *6 Důchodci *7 Pro úseky / zóny Měsíční Čtvrtletní Roční *10 Měsíční Čtvrtletní Měsíční Čtvrtletní Měsíční Čtvrtletní 1 úsek * úseky * zóny zóny zóny zón zón zón zón zón zón BEZPLATNÁ PŘEPRAVA ZVLÁŠTNÍ ROČNÍ KUPÓN Kočárek pro spolucestující dítě, jeden pár lyží včetně lyžařských holí v obalu, snowboard, sáně, boby, malé žívé zvíře v uzavřené schráně s nepropustným dnem, jedna nákupní taška na kolečkách. V zónách 100 a 101 v tramvajích, trolejbusech a autobusech s provozním označením linek 1 až 99 držitel platné předplatní jízdenky může bezplatně přepravovat spoluzavazadlo, psa nebo jízdní kolo. V autobusech v zóně 235 a na lince 226 Městská policie Blansko ve služebním stejnokroji, držitel průkazu na bezplatnou přepravu autobusy městské dopravy Blansko. Zvláštní roční kupón pro seniory v ceně 400 Kč opravňuje plně invalidní a starobní důchodce ve věku do 70 let k využití zlevněných jednorázových jízdenek v zónách 100 a 101 a k jejich případné kombinaci v souladu s Tarifem IDS JMK. ROČNÍ KUPÓNY Roční kupóny pro děti a studenty v ceně 2215 Kč a pro plně invalidní a starobní důchodce ve věku do 70 let v ceně 2750 Kč platí v zónách po dobu 12 měsíců od data vydání. Kupón je platný pouze při současném předložení platné průkazky IDS JMK. *1 Nepřestupní jízdenka vydávaná pouze v autobusech číselné řady 100 a výše platná mimo zóny 100 a 101 v úseku, pro který byla vydána. Jízdenka vydaná pro dva úseky platí do vzdálenosti dvou úseků od místa vydání, oba úseky se přitom musí překrývat minimálně jednou zastávkou. Úseky jsou vyznačeny v jízdním řádu. Jízdenka neplatí v zónách 100 a 101 a nelze ji použít ani pro cestu mezi zastávkami, z nichž jedna leží v zóně 100 nebo 101, a to ani v kombinaci s předplatní jízdenkou. Platba za úsekovou jízdenku pro cestu v zóně 575 je možná pouze čipovou kartou. *2 Nepřestupní jízdenka s časovou platností do 10 minut v tramvajích, trolejbusech a autobusech, na železnici platí na vzdálenost 2 zastávek ležících ve stejné nebo sousedící zóně maximálně 30 minut od označení. Nelze použít pro cestu autobusem mezi zastávkami ležícími v zóně 575. V kombinaci s předplatní jízdenkou nepřenosnou platí tato jízdenka pouze pro 1 zónu. *3 Ceny jízdenek pro dítě do 15 let, spoluzavazadlo nesplňující podmínky bezplatné přepravy a psa. V zónách 100 a 101 v tramvajích, trolejbusech a autobusech jízdenka platí i pro přepravu jízdních kol. *4 Nepřestupní jízdenky pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P vydávané pouze v autobusech s provozním označením 100 a výše. *5 Ceny jízdenek pro žáky a studenty ve věku do 15 let. Žáci a studenti požadující předplatní kupón pro jiné zóny než 100, 101, 225, 235, 571, 575, 675, 740 a 900 se při prvním nákupu musí prokázat Žákovským průkazem. *6 Ceny jízdenek pro žáky a studenty ve věku od 15 do 26 let. Žáci a studenti požadující předplatní kupón pro jiné zóny než 100, 101, 225, 235, 571, 575, 675, 740 a 900 se při prvním nákupu musí prokázat Žákovským průkazem. *7 Ceny jízdenek pro plně invalidní a starobní důchodce. *8 Ceny jízdenek pro osoby starší 70 let a pro doprovod dítěte do 3 let. *9 Přestupní jízdenky prodávané u řidiče v tramvajích, trolejbusech a autobusech DPMB s číslem linky menším než 100. *10 V nepracovních dnech lze využít pro přepravu maximálně dvou osob starších 15 let a tří dětí do 15 let. *11 Jízdenka platí v autobusech číselné řady 100 a výše pro jízdu libovolnou autobusovou linkou v úseku, pro který byla vydána. *12 Jízdenka platí pouze při současném předložení platného Žákovského průkazu. *13 Jízdenku lze použít i jako jízdenku základní s platností dle *2. *14 Jízdenky s platností na 8 a více zón jsou v prodeji pouze u řidičů regionálních autobusů. *15 Jízdenka platí platí 15 minut od času označení. Pokud je označena mimo zóny 100 nebo 101 a cestující během své cesty nevyužije zóny 100 nebo 101, prodlužuje se její časová platnost na 45 minut. TARIF IDS JMK PLATÍ NA TRAMVAJOVÝCH, TROLEJBUSOVÝCH A AUTOBUSOVÝCH LINKÁCH PROVOZOVANÝCH V SYSTÉMU IDS JMK A DÁLE V OSOBNÍCH A SPĚŠNÝCH VLACÍCH A VYBRANÝCH RYCHLÍCÍCH NA TARIFNĚ ZAINTEGROVANÝCH ÚSECÍCH TRATÍ ČESKÝCH DRAH strana 20

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. 1. 2012 Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 II. ZÁKLADNÍ POJMY...3 III. TARIFNÍ PRAVIDLA...4 IV. CENA JÍZDNÉHO A DOVOZNÉHO...7 V. SLEVY

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. dubna 2009 Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 II. ZÁKLADNÍ POJMY...3 III. TARIFNÍ PRAVIDLA...4 IV. CENA JÍZDNÉHO A DOVOZNÉHO...7 V. SLEVY

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. 2. 2014 (od 1. 5. 2014 doplnění oddílu VI. čl. 1 o písmeno r) Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 II. ZÁKLADNÍ POJMY...3 III. TARIFNÍ

Více

Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2015

Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2015 Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2015, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 21. července

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. 1. 2017 Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 II. ZÁKLADNÍ POJMY... 3 III. TARIFNÍ PRAVIDLA... 4 IV. CENA JÍZDNÉHO A DOVOZNÉHO... 8 V.

Více

Tarif městské dopravy v Liberci

Tarif městské dopravy v Liberci Nařízení Statutárního města Liberec č. 2/2013 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 2. dubna

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012. Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012

Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012. Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012 Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Tarifu integrovaného dopravního systému IDOL Rada města Liberce se usnesla dne 4. prosince 2012

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. ledna 2008 od 28. června 2008 změna přílohy 3 Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 II. ZÁKLADNÍ POJMY...3 III. TARIFNÍ PRAVIDLA...4 IV.

Více

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013 Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013 Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Cestující v MHD v Jihlavě může k tarifnímu odbavení ve vozidle použít

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 2.6.2009

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. 1. 2004 Tarif IDS JMK Platí od 1. 1. 2004 Obsah: I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní pojmy... 3 III. Tarifní pravidla... 4 IV.

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Ceník jízdenek MHD Zlín (ZID)

Ceník jízdenek MHD Zlín (ZID) Ceník jízdenek MHD Zlín (ZID) 1. Jízdenky základní nepřestupní Jízdenky základní nepřestupní doba platnosti typ jízdenky / bližší specifikace cena 20 minut pro jednu jízdu 9,- Kč 20 minut pro dvě jízdy

Více

Velikonoční novinky pro Vaše rodinky. Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz

Velikonoční novinky pro Vaše rodinky. Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz Velikonoční novinky pro Vaše rodinky Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve, který je spojen s památkou umučení

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012

Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012 Počet zón Zlevněné 25% Zavazadlo Počet zón Zlevněné 25% Zavazadlo Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012 Ceník jednotlivého SID Platba v hotovosti Kč Kč Kč Kč Kč Kč 1 12 9 6 4 3 6 2

Více

ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ

ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ KALENDÁŘ PRO MALÁ DÍTKA ke stejnojmenné výstavě Muzea Mladoboleslavska 3-4/2014 Text a grafika: Alice Karbanová 4 jméno vlastníka kalendáře Velikonoce se slaví na jaře. V kalendáři

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. 1. 2006 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 II. ZÁKLADNÍ POJMY...3 III. TARIFNÍ PRAVIDLA...4 IV. CENA JÍZDNÉHO A DOVOZNÉHO...7 V. SLEVY

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

24. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

24. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 14/2015 24. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 Cvičná prezentace Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 č. 12 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Cvičná prezentace - společný postup tvorby prezentace

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Z Á P I S č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S č. 8/2013 ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 20. 11. 2013 v 16,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni : dle presenční listiny, 6 zastupitelů Program : 1.

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017 Životický portál Od 25. prosince do 5. ledna 2017 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk KUNCOVÁ Věra 33 92 KROUTILOVÁ Vlasta 23 65 ŽLEBEK Jindřich 148 60 CÁBOVÁ Růžena

Více

Zápis č. 3/2009. Výsledek hlasování: pro 6 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 3/2009. Výsledek hlasování: pro 6 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 3/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 2. dubna 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 9.12. 2016 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Josef Tesárek, Zdeněk Žaloudek. Program:

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk!

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! 2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! Milí žáci a žákyně, toto číslo vám přináší velikonoční tradice a zvyky různých zemí, hádanky, komiks Speciální agent i pohled na Velikonoce očima vašich spolužáků,

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Zápis 6/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne od hodin. na OÚ

Zápis 6/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne od hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 6/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 25. 11. 2016 od 18.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Ing. Jarmila Kopáčková. Program:

Ing. Jarmila Kopáčková. Program: Strana 1 (celkem 5) Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis 14. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne 28.06.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního

Více

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015 Životický portál Od 18. května do 24. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo 19.12.2016 od 19.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Tomáš Jelínek, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Milada Grillová,

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Nařízení statutárního města Plzně č. 7/2015 O TARIFU INTEGROVANÉ DOPRAVY PLZEŇSKA NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ

Nařízení statutárního města Plzně č. 7/2015 O TARIFU INTEGROVANÉ DOPRAVY PLZEŇSKA NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ Nařízení statutárního města Plzně č. 7/2015 Rada města Plzně svým usnesením č. 775 ze dne 25.6.2015 schválila podle 4a odst. 1 písm. a) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.6.2006 se konalo 16. zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo 12 zastupitelů

Více

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016 Životický portál Od 24. října do 30. října 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal 170 93 MIKULENKA Radomír 121 60 MACÍČEK Stanislav 165 81

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Zápis z 51. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 29. května v hod.

Zápis z 51. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 29. května v hod. Zápis z 51. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 29. května v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Josef Šnábl (příchod v 19.05.hod), Josef Adámek, Jiří Beran, Pavel Havelka,

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 2 ke Smluvním přepravním podmínkám Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. Zlín úplné znění s platností k datu 1. 7. 2014 I. ZÁKLADNÍ

Více

Rozpočet na rok 2009 PŘÍJMY. paragraf položka rozpočet xx daňové příjmy , DPH ,00 13xx poplatky a daně

Rozpočet na rok 2009 PŘÍJMY. paragraf položka rozpočet xx daňové příjmy , DPH ,00 13xx poplatky a daně Rozpočet na rok 2009 PŘÍJMY paragraf položka rozpočet 2009 11xx daňové příjmy 8 400 00 1211.. DPH 6 300 00 13xx poplatky a daně 1 5 1337 poplatky za odpad 880 00 1511 majetkové daně 8 daňové příjmy celkem

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Životický portál. Od 2. listopadu do 8. listopadu 2015

Životický portál. Od 2. listopadu do 8. listopadu 2015 Životický portál Od 2. listopadu do 8. listopadu 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci listopadu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ČERNÁ Růžena GERYKOVÁ Miluše 44 80 90 65 SYMERSKÝ Vladimír GERYKOVÁ Marie

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

paragraf položka rozpočet po rozpočt opatření 11xx daňové příjmy , , DPH

paragraf položka rozpočet po rozpočt opatření 11xx daňové příjmy , , DPH Rozpočet na rok 2009 PŘÍJMY, po třetím rozpočtovém opatření paragraf položka rozpočet po rozpočt. 2009 opatření 11xx daňové příjmy 8 400 000,00 10 453 000,00 1211.. DPH 6 300 000,00 5 700 000,00 13xx poplatky

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více