ke Smlouvě o dílo ze dne registrované pod ID SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavby 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ke Smlouvě o dílo ze dne 16.4.2013 registrované pod ID - 67745 SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavby 8"

Transkript

1 if fc) DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne registrované pod ID KUJIP0Í10EVT I SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavby 8 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený: k podpisu smlouvy pověřen: zástupce pro věci smluvní: zástupce pro uplatňování reklamací: zástupce pro věci technické a technický dozor stavebníka: tel./fax IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Jouk! Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového Miloslav Šulc / CZ Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava /6800 Zhotovitel: zástupce pro věci smluvní: zástupce pro věci technické: tel./fax. : IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku: TOMIreko s.r.o., Karlovo nám. 48, Třebíč Milan šťastný Ing. Tomáš Kliner CZ Česká spořitelna /0800 KS v Brně, odd. C, vl Předmět dodatku Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne na výše uvedené akci je změna celkové ceny díla v důsledku rozšíření předmětu díla o práce a dodávky, jež nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, avšak v zájmu zdárného dokončení a provozuschopnosti je nezbytné jejich provedení. Změny, rozšíření předmětu díla a práce neprováděné byly vždy projednány na pravidelných kontrolních dnech" stavby za přítomnosti zástupců zhotovitele, objednatele, uživatele a projektanta a jsou zaznamenány ve stavebním deníku a oceněny jednotlivými položkovými rozpočty. Podrobný popis stavebních prací je v přiloženém komentáři. Nabídková cena byla posuzována a hodnocena dle jednotkových cen použitých v položkových rozpočtech ke Smlouvě o dílo na původní stavební práce, případně, pokud tyto dodatečné Stránka 1 z 2

2 práce nebyly v položkových rozpočtech obsaženy, pak byly jejich ceny stanoveny ve výši místě a čase obvyklých. smluvní strany se z důvodů rozšíření předmětu díla dohodly v souladu s ustanovením čl. 4.2 Srnlouvy o dílo na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedené ustanovení smlouvy takto: <" na za dílo Cena předmětného díla je sjednána takto: ena díla před uzavřením dodatku č. 1 Cena bez DPH: ,--Kč DPH 21%: ,--Kč Cena celkem za dílo s DPH činí: ,--Kč slovy : třimilionydevatenácttisícdevětsettřicetjednakorun českých, Cena více - méně prací dle dodatku č. 1 Cena víceprací bez DPH Cena méně prací bez DPH Celkem cena více - méně práce bez DPH Cena díla po uzavření dodatku č. 1 Cena díla bez DPH: DPH 21 % Cena díla celkem s DPH: ,- Kč ," Kč ,- Kč ," Kč ,47 Kč ,47 Kč Slovy: trimilionystopatnácttisícšestsettřicetsedmkorunceských 47/100 Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Závěrečná ustanovení Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden dodavatel. Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je Příloha č.1. v Havl. Brodě, dne v Jihlavě, dne ^ s.r.o. Jovo nám. 48, Třebíč IČ: (g) DIČ; CZ Milan/Šťastný jednatel společnosti Kraj Vysočina va %?, 5^7 j j : Ing. Libor Joukl náměstek hejtmana kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství Stránka 2 z 2

3 Komentář Zjednání ve věci rozšíření předmětu díla na akcí: SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavby" Investor: Miloslav Šulc - MO KrÚ, Projektant: Projekt efekt s.r.o.- Ing. Fendrych Zhotovitel: TOMIreko s.r.o. - Stručovský Josef Uživatel - škola : Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD. Obecné zdůvodnění rozšíření předmětu díla: Při provádění vlastních prací při realizaci akce: SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavby", která sestává převážně z výměny otvorových prvků a úpravy podhledu posilovny, bylo dohodnuto na kontrolních dnech akce rozšíření předmětu díla o práce se kterými v projektové dokumentaci a výkazu výměr nebylo počítáno, avšak z důvodu zdárného dokončení díla je tyto práce nutno provést. Rozšíření předmětu díla bylo v zájmu kvalitního výsledku konzultováno vzájemně mezi investorem, zhotovitelem, uživatelem a projektantem. 1) VÝMĚNA OKENNÍCH OTVORŮ Dne na KD č. 1 byla odsouhlasena, po konzultaci s projektantem změna některých meziokenních vložek. Některé budou nahrazeny fixními okny při zachováni stejných vlastností, jiné budou rozšířeny z důvodu efektivnějšího napojení na příčky. Dále bylo dohodnuto nové uložení oken v parapetní části a záměna výplní v sociálkách z čirého skla za kůru. Rozšíření díla bylo provedeno zejména po konzultaci skutečného stavu na místě. O rozhodnutí je vyhotoven zápis ve stavebním deníku. 2) SPECIFIKACE STAVEBNÍCH ÚPRAV Dne na KD za přítomnosti zhotovitele, investora a zástupce uživatele byly dohodnuty skutečné výměry specifikace stavebních úprav. Jedná se zejména o dozdívku ostění plynosilikátovými tvarovkami a jejich kompletní povrchová úprava, a také o opravu porušeného zateplovacího systému v okolí oken, jeho doplnění a následná povrchová úprava spojená s přenátěrem stávající fasády. O rozhodnutí je vyhotoven zápis ve stavebním deníku. 3) ŽALUZIE + POLEPY OKEN Dne na KD bylo projednáno a odsouhlaseno skutečné rozmístění vertikálních a horizontálních žaluzií a polep skel v jednotlivých místnostech a učebnách. Zhotovitel provede tyto záměny tak, aby nedošlo k navýšeni již odsouhalsené ceny. Bod je zapsán ve stavebním deníku.

4 Na všechny uvedené práce jsou vyhotoveny a odsouhlaseny položkové rozpočty s přípočty a odpočty., Investor: Miloslav Šuic i ; > Projektant: Projekt efekt s.r.o.-ing. Fendrych * j * Zhotovíte!: TOMIreko s.r.o. - Stručovský Josef Uživatel : Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD. / Příloha: Položkový rozpočet s uvedením víceprací a méněprací a krycím listem.

5 CELKOVÝ PŘEDHLED CENY jakce SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - 0 prava oken panelové přístavby " jcena díla bez DPH dle SOD ,00 Kč vícepráce bez DPH ,00 Kč méněpráce bez DPH ,00 Kč cena více+méně prací bez DPH ,00 Kč 11 CELKOVÁ CENA DÍLA bez DPH DPH 21% Cesia celkem s DPH ,00 Kč ,47 Kč ,47 Kč

6 Rozpočet: 01 Základní rozpočet Objekt; 3 Stavba: N 2013_21 Název objektu: Změny v průběhu výstavby Název stavby: D SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod é JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: ,00 Počet listů: Zpracovatel projektu: Zakázkové číslo: Zhotovitel: Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem ,00 VRN 1 551,00 Z PSV celkem 2 256,00 R M práce celkem N 0,00 M dodávky celkem 0,00 ZRN celkem ,00 HZS 1 0,00 Ostatní náklady neuvedené: 0,00 ZRN + ostatní náklady ,00 Ostatní náklady celkem: 1 551,00 Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele: / s Jméno: / Jméno: Jméno: Datum: ^ Katío/o\»J4S, c-7/tn Třebíč!Č: 2^3 59 2^niy - f. i: Datum: Podpis: T Ó M^fr 0 k o / Kar?vo ^./C?>WlTfebič \C:2 é$ús! 6, DIČ: qz Datum: Podpis: j J8AJSKÝ ijftaojt I * i il» j Základ pr^dbh^ ^ 21,0% činí: ,49 Kč DPH 21,0% činí: ,00 Kč Cena za objekt celkem: ,00 Kč Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

7 avba: N 2013_21 bjekt: 3 Rozpočet: 01 D SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod Změny v průběhu výstavby Základní rozpočet Datum tisku: List č. Rekapitulace stavebních dílů Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 3 Svislé a kompletní konstrukce ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Úpravy povrchů vnitřní 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Úpravy povrchů vnější ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 Výplně otvorů ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 Staveništní přesun hmot 1 797,00 0,00 i 0,00 0,00 0, Konstrukce klempířské 0, ,00 0,00 0,00 0, Malby 0,00 690,00 0,00 0,00 0,00 Kč , ,00 0,00 0,00 0,00 VRN, rezerva a kompletace Přirážka VRN Sazba Základna 2, ,00 Kč 1 551, ,00 Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

8 Objekt; 3 Rozpočet: 01 N_2013_21 D SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod Sněny v průběhu výstavby Základní rozpočet Datum tisku: Jst č.3 P. č. Položka MJ Množství Cena/MJ Svislé a kompletní konstrukce R00 Dozdívky ostění z tvárnic Yfong hladkých tl. 30 cm 20, , , R00 Ukotvení dozdivek k cihel.konstr. kotvami nahmožd. rn 4, ,00 800,00 Svisié a kompletní konstrukce *, , RT2 Úpravy povrchů vnitřní Omítka rýh stěn MV o šířce nad 30 cm, štuková 4 s použitím suché maltové směsi 23, , , R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 4, ,00 200, U00 Fbtaženi stěn sklovl-hmeh-pnchyt 23, , ,00 61 Úpravy povrchů vnitřní 3 650,00 62 Úpravy povrchů vnější Výměna části zateplovacího systému min vata vč. povrchové úpravy a likvidace odpadu 12, , ,00 62 Úpravy povrchů vnější ,00 64 Výplně otvorů 64-M2.1 Rozšíření meziokenní izolační výplň 300x2400 mm na 350x2400 mm ks 5, , ,00 D+M meziokenní izolační výplň 600x2400 mm viz výpis prvků (M2) ks -5, , , M3.1 l>m plastové okno fix 600x2400 mm výplň polyuretan ks 5, , , Příplatek za záměnu skla čirého za kůru 14, , ,00 64 Výplně otvorů ,00 99 Staveništni přesun hmot R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m i 4, , ,08 99 Staveništni přesun hmot 1 797, Konstrukce klempířské Opiechováni parapetu rš330 z poplastovaného plechu podloženi exp polystyrenem tl. 20 mm ks 5, , , R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 15,5000 1,00 15, Konstrukce klempířské 1 565, Malby RT2 Malba disperzní interiérová MIV, tmelení 2 x nátěr, 1 x penetrace 23, ,00 690, Malby 690,00 Zpracováno programem BUILDpower fiimy RTS a.s.

Smluvní strany. Krajský úřad Pardubického kraje. Smlouva o dílo č. OMSŘI/13/22005. na zhotovení díla

Smluvní strany. Krajský úřad Pardubického kraje. Smlouva o dílo č. OMSŘI/13/22005. na zhotovení díla Krajský úřad Pardubického kraje Smluvní strany Smlouva o dílo č. OMSŘI/13/22005 na zhotovení díla SZŠ, MŠ a PŠ Moravská Třebová rekonstrukce kotelny uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. S m l u v n í s t r a n y Objednatel : Název : Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. se

Více

Smlouva. o zajištěni výkonu koordinátora BOZP na rok 2014 - Jihlava

Smlouva. o zajištěni výkonu koordinátora BOZP na rok 2014 - Jihlava iiiiiiiiniiiih KUJIP014VGIM Smlouva o zajištěni výkonu koordinátora BOZP na rok 2014 - Jihlava uzavřená podle 1748 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále Jen

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

Zateplenĺ budovy obecního úřadu sáry

Zateplenĺ budovy obecního úřadu sáry vanderlaan Zateplenĺ budovy obecního úřadu sáry ORIGINÁL 71 ZHOTOVITEL Název: Adresa: Zastoupená: IC: DIČ: Bankovní spojení: Vanderlaan s.r.o. V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10 Petra Stejskalová, jednatelka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - Výměna oken a dveří bytového domu Turpišova

Více

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264 K DOPISU ZN. / ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE / LINKA: NOVÁ ROLE DNE: 686/2013-NR Dicá / 353176315 7.5.2013 Zadavatel Město Nová Role, zastoupené paní Jitkou Pokornou, starostkou města, se sídlem Chodovská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

S M L O U V A O D Í LO

S M L O U V A O D Í LO S M L O U V A O D Í LO dle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 4/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 4/2012/Město Městský rozvojový fond Pardubice a.s. u Divadla 828. 530 02 Pardub ic.e Zapsáno v obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddil B. vložka 1822 MRFP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ

Více

Pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Orlová, konané dne 12.8.2009

Pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Orlová, konané dne 12.8.2009 Město Orlová V Orlové dne 31.7.2009 Pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Orlová, konané dne 12.8.2009 Úpravy rozpočtu roku 2009 Zpráva se předkládá: na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Příloha č. 1 Obchodní podmínky 1. Obec Markvartovice Smlouva o dílo I. Smluvní strany se sídlem: Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Zastoupena: Petrem Pastrňákem, starostou IČ: 00300411 DIČ: nejsme

Více

Změna - Výzva k podání cenové nabídky

Změna - Výzva k podání cenové nabídky Změna - Výzva k podání cenové nabídky Město Týniště nad Orlicí vyhlašuje výzvu k podání cenové nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

Požadované termíny realizace: Zahájení akce v dubnu 2014, dokončení celé akce pak cca do 6 týdnů ode dne zahájení akce na místě stavby.

Požadované termíny realizace: Zahájení akce v dubnu 2014, dokončení celé akce pak cca do 6 týdnů ode dne zahájení akce na místě stavby. Stránka 1 z 7 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, DIČ: CZ00005622 zaps. v OR u KS v Ústí n. L., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Česká Lípa dne 3. února

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 se sídlem: Praha 4, Valentova 1730, Praha 4, 149 00 vyhlašují výběrové řízení na akci Revitalizace panelového domu Valentova 1729 1731, Praha

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce ZŠ Valtická SVAZEK 1 PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 evid. číslo registru VZ: 6404049 Projektová dokumentace Oprava skalního zářezu v km 10,325-10,450 trati Martinice

Více

Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka Veřejná zakázka zadaná jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu

Více

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: DIČ: číslo účtu: zastoupen: Objednatel: Obec Zlonín se sídlem: Zlonín 8, 250 64 Zlonín IČ: 00 24 10 67 číslo účtu: zastoupena: starostou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT NABÍDKOVÁ CENA

Více

Velichov dětské hřiště (dále jen Stavba ).

Velichov dětské hřiště (dále jen Stavba ). Obec Velichov zastoupená Ing. Markétou Moravcovou, starostkou obce, v souladu s 18 odst. 5) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, si Vás dovoluje vyzvat k předložení nabídky na

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 1. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 1. Smluvní strany joměřížská nemocnice a.s. lavlíčkova660/73 767 55 Kroměříž 27660532 DIČ CZ27660532 Í73322111 Fax: 573 331 109 SMLOUVA O DÍLO Kroměřížská nemocnice a.s. Evidence emlyv uzavřená dle 536 a n. zákona č. 513/1991

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více