Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008"

Transkript

1

2 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan cí. Již po několikáté za sebou jsme neuspěli při žádosti o dotace státu na celkovou re konstrukci školy. Provoz velké budovy ško Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2008 ly v tak malé obci velmi zatěžuje rozpočet a zůstává i nadále problematický. Mým zá měrem a velkým přáním je zrealizovat v obci větší investiční akce, které budou zá vislé na získání dotací z EU. Výsledky po daných žádostí budou známy v jarních měsících tohoto roku. Zastupitelstvo schvá lilo záměry výměny oken na budově školy, vybudování víceúčelového hřiště za školou. Těmto akcím předchází samozřejmě projek tová dokumentace, vypracování žádosti a jiné kroky, které stojí nemalé peníze. Inves tiční akce, jako výstavba inženýrských sítí, výstavba protipovodňových opatření, je také přímo spojena s dokončením pozemkových úprav. Takzvaná digitalizace by měla být na katastrálním úřadě hotova do konce polo letí tohoto roku. Na závěr bych touto cestou chtěl podě kovat všem, kteří mi pomáhají v obecních záležitostech a popřát pevné zdraví a mno ho osobních a pracovních úspěchů. Petr Zálešák - starosta obce Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 Finanèní výbor se v loòském roce sešel na ètyøech øádných schùzích, ze kterých byly poøízeny zápisy o prùbìhu jednání. Finanèní výbor pracuje ve složení: Ing. Jaroslav Kuèera - pøedseda Ing. Marek Seïa - èlen Mgr. Markéta Mìsíèková - èlen Na svých schùzích jsme mimo jiné posuzovali žádost øeditele školy na rekonstrukci osvìtlení ve školní kuchyni. Tuto akci jsme navrhli zastupitelstvu realizovat. Dalším z bodù bylo vykoupení pozemku, na kterém jsou inženýrské sítì na místní høbitov a kapli. Tento pozemek byl posléze obcí koupen do majetku od obèana ze Stavìšic. Na dubnovém zasedání jsme se podrobnì zabývali využitím obecních pozemkù, které nejsou hospodárnì využívány a které nemá v nájmu Zemas a.s. nebo které leží ladem. Pøipravili jsme 2 na zastupitelstvo návrh s možností nájmu tìchto pozemkù ekologicky hospodaøícímu zemìdìlci na tvorbu biotopù a biokoridorù pro volnì žijící zvìø. Na další schùzi jsme se pøedevším zajímali o rekonstrukci KD. Valná vìtšina dokladù v úèetní knize obce (témìø 90%) z tohoto období je na rekonstrukci sociálního zaøízení a ostatních úprav na KD. Na tuto investici byla uvolnìna dotace z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje. Na podzimní schùzi finanèního výboru jsme se seznámili s probìhnuvším auditem hospodaøení obce, který provedl Mgr. Petr Pavka s výsledkem : Nebyly zjištìny chyby a nedostatky, což je nejlepší možné hodnocení práce OÚ. Také byla doèerpána dotace na rekonstrukci KD v celkové výši ,- Kè. Na tomto místì jsme také prošli všechny bìžící žádosti o dotace. Ke konci øíjna to bylo 11 žádostí o nejrùznìjší

3 dotaèní tituly, o které jsou obce oprávnìné žádat. Jsou to tyto žádosti o dotace : 1) Úøad práce veøejnì prospìšné práce 2) Volby do zastupitelstev krajù 3) Sovince údržba krajiny 4) JM Kraj PRV- rekonstrukce KD 5) Územní plán obce 6) Vesnice roku celostátní soutìž 7) Hasièi JMK 8) Multifunkèní høištì SZIF (EU) 9) Strom života 10) Základní škola Nenkovice - celková rekonstrukce 11) Základní škola Nenkovice - výmìna oken a dveøí - SZIF. Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2008 Na posledním jednání finanèního výboru jsme se zabývali rozpoètem obce pro rok 2009, plánem investièních akcí v tomto roce a vyúètováním pøíspìvkù na VPP v období Rozpoèet obce schválený zastupitelstvem na letošní rok èiní ,- Kè. Tento rozpoèet je schodkový a bude dofinancován z bìžného úètu obce èástkou ,- Kè. Z vìtších investièních akcí je plánovaná výmìna oken na kulturním domì, kde je žádáno o dotaci JM Kraje - Program rozvoje venkova. Stále samozøejmì bìží žádosti o dotace na rekonstrukci školy a výstavbu sportovištì za budovou školy. Na tomto místì chci podìkovat všem èlenùm finanèního výboru a zastupitelstva obce za spolupráci v roce Ing. Jaroslav Kuèera pøedseda finanèního výboru Zpráva o èinnosti kontrolního výboru za rok 2008 Pøedseda: Jaroslav Výleta Èlenové: Ing.Lukáš Robek Mgr. Petra Vlasáková Na svých schùzích kontroloval : - plnìní usnesení zastupitelstva obce - dodržování právních pøedpisù ostatními výbory a obecním úøadem na úseku samostatné pùsobnosti - plnìní dalších kontrolních úkolù, jimiž jej povìøilo zastupitelstvo obce - èlenové výboru se seznámili s obsahem zákona è.320/2001 sb., který nabyl úèinnosti dne Obsahem zákona je finanèní kontrola ve veøejné správì. Kontrolní výbor se scházel pravidelnì každé dva mìsíce. Na každé schùzi byla provádìna kontrola zápisù z pøedešlé schùze. Pokud pøi projednávání byly zjištìny problémy, bylo na nì poukázáno a byly pøedmìtem jednání dalšího zastupitelstva. Kontrolní výbor pøi své èinnosti a jednání nezjistil závažných nedostatkù. Za jeden z dùležitých bodù svého jednání jsme považovali projednání závìru provedeného auditu hospodaøení obce Nenkovice za rok 2008, který provedli povìøení pracovníci Krajského úøadu Brno. Dále bylo pøedmìtem jednání celkové hospodaøení obce a nakládání s finanèními prostøedky (vèetnì úseku školství). Nemalé výdaje byly vynaloženy na rekonstrukci KD a generální opravu místního pohostinství! I zde, dle názoru kontrolního výboru, bylo postupováno hospodárnì, bez dalších zbyteèných finanèních nákladù. Bìhem roku provádìl kontrolní výbor kontroly uzavøených smluv. - Mudr. Okáèová Jana - zdravotní støedisko - Kupní smlouva mezi obcí Nenkovice a Stavìšice o odkupu tøí pozemkù (lokalita za školou) - Smlouva s JMK životní prostøedí (Sovince údržba pøírodní rezervace) Èlenové kontrolního výboru kladnì hodnotí práci p. starosty Petra Zálešáka a administrativní pracovnice pí. Gabriely Kuèerové a vyzývají všechny obèany, aby se svojí pøítomností na schùzi zastupitelstva více podíleli svými pøipomínkami a názory na budování a rozkvìtu obce. Protože každý vnímavý obèan si jistì povšimnul mnoha kladných zmìn v naší obci. Pøejeme všem obèanùm Nenkovic hodnì štìstí, zdraví a spokojenosti v roce Èlenové kontrolního výboru 3

4 Základní škola a Mateøská škola, Nenkovice Dìní ve škole, akce ve škole i pro veøejnost neodmyslitelnì patøí k životu obce. Týká se nejen žákù, ale i jejich rodièù a prarodièù, týká se zøizovatele, zastupitelù a pøenesenì vìtšiny obyvatel obce a tím, že školu navštìvují dìti z okolních obcí, pøenáší se radosti, starosti a problémy i tam. Za poslední tøi roky, kdy mám tu èest psát pøíspìvky o škole do obecního zpravodaje, se škola v mnohém zmìnila. Tentokrát nebudu psát o historii školy a personálních zmìnách, ale o tom, co se dìje ve škole v poslední dobì, od školního roku 2006/2007, kdy jsme integrovali do základní školy speciální tøídy a internát. Vyvíjí se totiž celá spoleènost a my cítíme, že je tøeba dost výraznì mìnit pøístup k našim žákùm. Ty už neohromíme výpoèetní a audiovizuální technikou, kterou máme ve škole, protože doma mají lepší a výkonnìjší (video a DVD pøehrávaèe, televizory apod.). Setkáváme se ale èasto, a je to všeobecný problém, že dìti si s touto technikou neví rady. Ne, že by ji neumìly ovládat, to dìlají mnohdy lépe než my dospìlí. Ale nìkdy tyto vìci používají v nevhodný èas a nevhodným zpùsobem. Známe naštìstí jen ze zpráv, že nìjací žáci nevhodnì natáèeli uèitele ve výuce, svoje spolužáky, jak se bijí a pak zábìry pøehrávali nìkde mimo školu. Co s tím? Je samozøejmé mít takové situace ošetøené ve školním øádu a podle toho je øešit, a to osvìdèenými (a velmi starými) metodami za prohøešek následuje trest. Je to ale nejúèinnìjší? Je nìco lepšího? Víme, že je. Je to prevence, tedy pøedcházení nevhodnému chování. Je to pracnìjší a zdlouhavìjší, ale mnohem úèinnìjší a s dlouhodobým úèinkem. Rozhodli jsme se jít touto cestou, a proto postupnì zavádíme nové metody vyuèování, proto nabízíme žákùm spoustu aktivit mimo vyuèování a mimo školu. Tímto zpùsobem chceme naše žáky vést, jak se mají sami orientovat v životì, ukazujeme jim, jak se dá trávit volný èas, vytváøíme v nich pozitivní návyky ve vztazích s jejich okolím. Zmínil jsem se o nových metodách vyuèování. Co to znamená? Prarodièe, možná i rodièe našich žákù si urèitì vybaví z doby, kdy sami chodili do školy, uèitele na stupínku jak vykládá celou hodinu látku, tzv. metoda frontální, známá od dob Rakouska Uherska. Pøístup možná dobrý v dobì, kdy mìl uèitel ve tøídì ètyøicet dìtí nìkolika roèníkù. Ale v dnešních podmínkách není pøíliš úèinný a známe lepší. Jsou to metody, kdy žák má prostor na to, aby si našel potøebné informace a aby sám problém øešil. Dùležitý je pro žáka právì ten pocit, že se mu podaøilo nìco vyøešit, možná, že sám nìco vynalezl. Takové postupy se tedy snažíme ve výuce používat a pokud vám, rodièùm, vaše dítì na otázku Co ses dnes nauèil? odpoví Nic, mùže mít pravdu. Když se ho zeptáte Co jste dnes ve škole øešili?, bude možná odpovìï jiná. Tím, že se žáci uèí øešit nìjakou modelovou situaci, nemusí mít pocit, že se nìco konkrétního nauèili, ale my víme, že pro nìj je do budoucna podstatnì dùležitìjší. S tím souvisí i školní akce, které vymýšlíme pro naše žáky mimo vyuèování: Adaptaèní výjezd všech žákù na zaèátku školního roku, jehož hlavním cílem je, aby se dìti všech roèníkù prostøednictvím rùzných her seznámili,= a tím se pøedcházelo patologickým jevùm v chování, jako je napøíklad šikana. Hlavním motivem posledního výjezdu na Smraïavku byly Nenkovské olympijské hry, inspirované LOH v Pekingu. Akce Škola v pøírodì, která se realizovala v naší škole poprvé, byla v krásném prostøedí historických Slavonic a dìti plnili rùzné úkoly v rámci ètyø království. Další novinkou byly tvoøivé dílny na konci školního roku, které jednak vyplnily 4

5 hluché období nìkolika posledních dní pøed vydáním vysvìdèení, jednak pøináší dìtem poznatky a zážitky, které se v prùbìhu roku do osnov nevejdou v jednotlivých dílnách se stali naši žáci malíøi, sochaøi, letci, ztracení Robinzoni, poznávali okolí pìšky i na kolech, atd. Už tradiènì poøádáme lyžaøský kurz pro žáky druhého stupnì, kde se žáci nejen uèí lyžovat, ale také vymýšlet a pøipravovat veèerní program pro všechny úèastníky. Školní kroužky jsou tradièní pøíležitostí, jak ukázat dìtem, že se dá trávit volný èas jinak než bezcílným potulováním po dìdinì. Poslední dva roky nabízíme žákùm 13 kroužkù rùzného zamìøení. Velký zájem z jejich strany je pro nás odezvou, že chtìjí aktivnì vyplnit svùj volný èas. Mì osobnì tìší, že uèitelé vedou kroužky jen za symbolickou odmìnu. Výsledky práce v kroužcích se jejich vedoucí snaží pøíležitostnì prezentovat. Školní pìvecký sbor vystupuje napøíklad pøi vánoèním zpívání ve škole a u vánoèního stromu pøed Obecním úøadem, kroužky country tancù, dramatický a sborového zpìvu vystupují v kulturním programu pro mateøské školy v okolí, debrujáøi jezdí na celostátní setkání, loni byli v Uherském Brodu a v Praze. Chystáme výstavu Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2008 výtvarných prací v Kyjovì, kde budou vystaveny i práce z keramického kroužku. Žáci, kteøí v kroužku trénují florbal, reprezentují školu v meziškolních turnajích atd. Výèet není zdaleka úplný, mohli bychom se zmínit o seznamovacím odpoledni prvòáèkù za pøítomnosti rodièù, pøedvánoèních dílnách pro žáky s rodièi, vánoèních besídkách, pololetním karnevalu pro žáky 1. stupnì, rùzné besedy a pøednášky, školní knihovnì, celodenní projekt ke Dni Zemì, návštìvy výstav, kina a øadì dalších akcí. Všechny akce dokumentujeme a na výbìr fotek z nich se mùžete podívat na našich webových stránkách. Pøesto, že pro naše žáky pøipravujeme znaèné množství rùznorodých aktivit, chystáme další akce, nebo ty souèasné obmìòujeme. Patøí za to moje podìkování všem pedagogickým pracovníkùm školy a zároveò chci podìkovat našemu zøizovateli, Obci Nenkovice, za podporu, kterou nám poskytuje. Kontakty: telefon Web: Mgr. Dušan Pelcl, øeditel školy Petr Marada pomáhá peèovat o pøírodu a krajinu V rámci úvodních jednání o pozemkových úpravách, které v souèasné dobì v naší obci vrcholí formou zápisu nových parcel a parcelních èísel do katastru nemovitostí, byl zástupcùm vlastníkù pozemkù a zástupcùm obecního úøadu pøedstaven Ing. Pavlou Velískovou, øeditelkou Pozemkového úøadu v Hodonínì, Dr. Ing. Petr Marada ze Šardic. Osoba, která v katastru obce Šardice na základì možností plynoucích z pozemkové úpravy realizuje velmi úspìšnì krajinotvorná opatøení a provádí další aktivity, které pomáhají vrátit krajinì náležitou tváø tvoøenou biocentry a biokoridory, osázenými pùvodními odrùdami ovocných a nelesních døevin a dalšími opatøeními, kterým se odbornì øíká krajinnotvorné prvky. Vzhledem k tomu, že Petr Marada vlastní pozemky i na katastru naší obce (dìdictví po prarodièích Josefu a Anastázii Maradové), rozhodl se v tìchto aktivitách pokraèovat i v extravilánu obce, ba co víc, požádal zastupitelstvo obce o pronájem pozemkù, které ležely ladem a k obdobným opatøením pøímo vyzývaly Slovo dalo slovo, zastupitelstvo Obce Nenkovice se s Petrem Maradou dohodlo, a v dnešní dobì mùžeme být svìdky výsledkù zajímavých aktivit, které se podaøilo zrealizovat v lokalitì Úlehle. Jedná se pøedevším o vytvoøení biopásù (pásy o šíøi 6 12m umístìny na nìkolika terasách oseté obilovinou, pohankou, prosem, krmnou kapustou a lupinou bílou) a vysázení 340 stromù typických krajových odrùd ovocných døevin (jadernièka moravská, panenské èeské...). Vytvoøené biopásy nabízí živoèichùm dostatek semen dozrávajících v prùbìhu témìø celého roku. Dále zajiš ují potravu pøes zimu díky ponechání plodin na biopásu v tomto období, poskytnou prostor hmyzu, kterým se na jaøe živí mláïata ptákù a pøispìjí k pestrosti a rozmanitosti krajiny. Návrat pùvodních ovocných døevin zvýší estetiènost a pestrost krajiny, podpoøí návrat a rozvoj pùvodních druhù živoèichù a zajistí též produkci nutriènì a hygienicky vysoce kvalitního ovoce. 5

6 Jak vypadala lokalita Úlehle na jaøe roku 2008 po zasetí biopásu mùžeme vidìt na obrázku níže: Obr.1 Terasy pronajaté Dr. Maradovi slouží k ekologickému zemìdìlství. Prostøední terasa je užívána jako biopás, sousední jsou v souèasné dobì mulèovány a osázeny ovocnými stromy. Obr. 2 Péèe o obecní cesty je též jednou z oboustrannì prospìšných aktivit Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2008 Veøejnoprospìšné práce Dalšími spoleènými aktivitami, které se podaøilo uskuteènit v rámci spolupráce Petra Marady a Obce Nenkovice, byla péèe o polní cesty a cesty v obci, kterými se zajistila jejich prùchodnost, prùjezdnost a samotná bezpeènost pro jejich uživatele. Petr Marada má zájem v tìchto aktivitách dále pokraèovat. Na pozemcích ve svém vlastnictví bude také vysévat biopásy, osazovat ovocné døeviny, ale též provádìt první zalesòování zemìdìlské pùdy, a dokonce zamýšlí vytvoøit vodní plochu mokøad v trati zvané Staré grunty. Jak již bylo øeèeno výše, cílem tìchto aktivit je péèe o pøírodu a krajinu, která je v katastru Nenkovic, tak jako v okolních obcích, poznamenána intenzivní zemìdìlskou výrobou. Jedná se o hospodaøení na rozlehlých lánech, mezi nimiž se nevyskytují žádné meze, používání pesticidù na ochranu plodin, které vyhubí spolehlivì hmyz, vèetnì plevelných rostlin sloužících pro ptáky a drobné savce jako potrava. V krajinì, kde se vìtšina plodin sklidí beze zbytku bìhem nìkolika dní, není již pro tyto živoèichy dostatek potravy. Za úèelem minimalizace tìchto vlivù provádí Petr Marada ve spolupráci s Obcí Nenkovice výše uvedené aktivity, které pomohou napodobit a postupnì navrátit pùvodní pøíznivé podmínky pro zástupce jednotlivých rostlin a živoèichù. Dr. Ing. Petr Marada V období od 3. bøezna 2008 do 30. záøí 2008 bylo v obci Nenkovice v rámci projektu Evropského sociálního fondu podpoøeno 10 pracovních míst na veøejnoprospìšné práce za ,-Kè. Z toho výše podpory ESF èinila 75%, tj ,-Kè a ze státního rozpoètu ÈR 25%, tj ,-Kè. Veøejnì prospìšné práce mají za úkol poskytnout zejména dlouhodobì nezamìstnaným krátkodobé uplatnìní v pracovním procesu. Pro obèany, kteøí musejí být zaregistrováni na úøadu práce, to znamená pracovat na zvelebování obce, ve které bydlí. Roli zamìstnavatele v tomto pøípadì zastupuje starosta, který rozdìluje práci a zadává úkoly. Obecní úøad tìmto pracovníkùm vyplácí mzdu velmi složitì z prostøedkù Sociálního Fondu Evropské unie-esf a státního rozpoètu prostøednictvím Úøadu práce. Konkrétnì v Nenkovicích bylo v roce 2008 zamìstnáno 10 obèanù. Tím se zvýšil rozpoèet obce v pøíjmech i výdajích více jak o jeden milion korun. Takový velký poèet zamìstnancù na tak malou vesnici je urèitì zajímavý a v okolí moc nevídaný. Je tøeba ale vysvìtlit naè tolik zamìstnancù. Byly naplánovány práce, které bylo nutno obsadit více zamìstnanci, zvláštì využit dotací na mzdy z Evropské unie. Takto se vlastnì ušetøí z rozpoètu obce peníze, které se mùžou použit jinde. Napøíklad chodníky mezi hroby na høbitovì zvládli tzv.,,vépépéèka,, výbornì. Za práci, kterou by nám úètovala dlaždièská firma, se ušetøilo témìø ,- Kè. Rovnìž stavební úpravy v pøízemí kulturního domu, kde asistovali naši zamìstnanci, pøispìly k ušetøení penìz. Za tyto ušetøené peníze se nakoupily stoly a židle do pohostinství za ,- Kè. Pro rok 2009 se ale v rozpoètu 6

7 obce poèítá již s menším poètem zamìstnancù. Hlavní akce pro VPP rekonstrukce chodníkù na høbitovì Zpravodaj obce Nenkovice za rok rekonstrukce podlahy sálu KD - dokonèení zahrady MŠ - úpravy parkoviš u høbitova - hnízda pro kontejnery na separovaný odpad - vybudování osvìtlení zvonice - úprava sme áku nad cihelnou - vysekávání køovin u obecních cest - nový sme ák v pøíhonì údržba koryta Zmoly úprava návsi oprava sociálek a rekonstrukce pøízemí KD INZERCE Pokud chcete být informování em o dìní v obci, zašlete žádost na *** Budete zaøazeni do rozesílaèe. Nejménì 1x za mìsíc Vám bude zasílána e-meilová zpráva o dìní v obci. *** Pokud chcete inzerovat zdarma v tomto zpravodaji, kontaktujte Obecní úøad. Vaše inzeráty budou vkládány do volných míst na stránkách dálšího vydání. Pokud se sejde více zájemcù, bude pro tuto inzerci vyèlenìn samostatný list. 7

8 Informace pro obyvatele Zájemci z øad obèanù, kteøí chtìjí být informování v krizových situacích a také o dalších dùležitých èinnostech, jako napø. odstávka elektrické energie, odstávka vody, blížící se bouøe, ale i pozvání na kulturnì-spoleèenské akce, mohou své èíslo mobilu a ovou adresu zaslat na adresu nebo Po obdržení kontaktu budou na tyto adresy zasílány zdarma z OÚ sms nebo y. Høbitov na webovkách Pokud chcete vidìt Váš hrob na místním høbitovì, kliknìte na webové stránky obce, na sekci høbitov, kde se vám zobrazí fotka každého jednotlivého hrobu. Bezpeènost provozu Také v naší obci dochází k bezpeènostním akcím policie. Kontrolováni jsou øidièi nejen na hlavní komunikaci, ale i na místních vedlejších cestách. A vìøte, že nedodržování pravidel silnièního provozu a dalších pøedpisù o provozu na komunikaci se už více øidièùm skuteènì nevyplatilo. Obèanské prùkazy Upozoròujeme obèany, že dnem skonèila platnost obèanských prùkazù vydaných do Souèasnì pozbývají platnosti i obèanské prùkazy s vyznaèenou dobou platnosti,,bez omezení s výjimkou prùkazù obèanù narozených pøed Výmìna rozvodných skøíní V letošním roce 2009, v mìsíci únoru a bøeznu probìhne u starších rozvodných venkovních skøíní rodinných domù v naší obci jejich výmìna. Náklady nese energetická spoleènost E-On. Jedná se témìø o polovinu domù v Nenkovicích. Daò z nemovitosti Finanèní úøad v Kyjovì bude všem poplatníkùm zasílat složenku v souvislosti s uhrazením danì z nemovitostí. Složenka by mìla dorazit v mìsíci dubnu a daò musíte zaplatit do konce kvìtna. Je dùležité vìdìt, že nový zpùsob,nové smlouvy, nová parcelní èísla po pozemkové úpravì digitalizaci bude platný pro finanèní úøad až v pøíštím roce 2010!! Sjezd rodákù V roce 2011 si v Nenkovicích pøipomeneme 670. výroèí založení obce, a tak se pomalu plánují oslavy. Souèasnì oslaví 60. výroèí svého vzniku Základní škola. U této pøíležitosti bude uspoøádán sjezd rodákù. Pøipravuje se kniha o Nenkovicích a další doprovodné akce. Z tohoto dùvodu prosím obèany, kteøí mají doma materiály a pøedmìty z historie obce, aby je zapùjèili OÚ. Rovnìž prosíme obèany, aby hlásili na obecní úøad adresy a kontakty na rodáky z Nenkovic. Homedica, s. r. o. agentura domácí zdravotní péèe je firma, která zajištuje odbornou zdravotnickou péèi pøímo u Vás doma. Na doporuèení Vašeho praktického lékaøe jsme schopni vám, nebo vašim pøíbuzným s omezenou pohyblivostí, doma aplikovat injekci, provést pøevaz nebo odbìr krve. Dále pak podáváme po dohodì s lékaøem infuzní terapii, pøedevším pro zajištìní hydratace, provádíme kontroly krevního tlaku, popø glykemie - krevního cukru. Jsme také schopni zajistit ošetøovatelskou rehabilitaci po cévních mozkových pøíhodách, zlomeninách krèku kosti stehenní apod. Nedílnou souèástí naší práce je i odborná péèe o umírající, k tomuto úèelu zapùjèujeme rùzné pomùcky, jako napø. polohovací lùžko, odsávaèku, kyslíkový pøístroj a mnoho dalších. Tuto péèi Vám poskytují diplomované a certifikované zdravotní sestry, které úzce spolupracují s Vašim ošetøujícím lékaøem. Výkony na základì doporuèení praktického lékaøe jsou hrazené zdravotními pojiš ovnami, ale úkony je možno provádìt i bez doporuèení praktického lékaøe za platební úhrady dle našeho ceníku. Vrchní sestra Otrubová Ria, tel.: ,

9 Dotace v roce 2008 Obec Nenkovice v roce 2008 využila svých možností a v souvislosti s výzvami k dotaèním titulùm žádala o potøebné dotace. Nìkterým žádostem bylo vyhovìno. Na nìkteré odpovìdi se prozatím èeká. A témìø polovina byla zamítnuta. JmK - Dokonèení územního plánu = ,- Kè JmK - Oprava sociálního zaøízení na KD = ,-Kè JmK - ŽP-údržba Sovincù = ,- Kè Evropský sociální fond - Úøad práce Hodonín VPP = ,-Kè MF- ÈR- Celková oprava budovy školy = 15 mil. Kè MV-ÈR- Výstroj hasièù = ,-Kè JmK-výstroj hasièù = ,- Kè MND - grant Zelená pøíroda zavlažování høištì = ,-Kè EU- Rozvoj venkova- výmìna oken a dveøí v budovì školy = ,- Kè JmK-hrací prvky pro dìti do areálu u fotbalového høištì = ,- Kè Nadace Partnerství - Strom života = ,-Kè Mze - komplexní pozemková úpravadigitalizace katastrálního území ,-Kè Vichøice Emma Týden pøed Velikonocemi se pøes naši obec pøehnala vichøice pod názvem EMMA. V celém Výkupy pozemkù Starosta obce se snaží, aby byly vypoøádány pozemky pod obecním majetkem. Pøed rokem 1989 a i po osamocení Nenkovic nebyla ze strany vedení obce vùle toto øešit.v loòském roce se vykoupil pozemek pøed høbitovem, kde leží inž.sítì a pøíjezdová cesta. Po více jak 50letech se koneènì po jednáních se zastupitelstvem Stavìšic vykoupil pozemek pod a za budovou školy. Obec také obdržela dar, kdy vlastník vìnoval obci své pozemky. Souèasnì obec odprodala malé èásti svých parcel obecních pozemkù vlastníkùm staveb, kteøí o odkup požádali. Jednalo se vìtšinou o malé kousky pod stavbami našich obyvatel. kraji zpùsobila obrovské škody. V naší obci zpùsobila škody na obecním majetku ve výši asi 100 tisíc korun. Šlo o poškození støechy na Obecním úøadì, Kulturním domì a Základní škole. V den pustošení vichøice došlo také k pøetržení elektrického drátu, který byl dlouho pod napìtím a ohrožoval kolemjdoucí. Rovnìž byl poškozen obecní rozhlas. Obèané také hlásili škody na svém soukromém majetku. Vìtšinou docházelo k poškození støech na nejrùznìjších pøístøešcích, garážích apod. Také se zøítil jeden starý mlat. Na rodinných domech šlo vìtšinou o poškození høebenáèù a tašek, které si obyvatelé dokázali sami opravit. Høbitov Po 4 letech jsme se vrátili k dalším pracím na høbitovì. Jednalo se o dláždìní chodníkù mezi hroby, které bylo zapotøebí dokonèit. Zamìstnanci Obecního úøadu již od bøezna zapoèali dìlat na likvidování starých chodníkù a pøípravných pracích pro položení nové zámkové dlažby. Pracovníci museli napøíklad osekávat betonové základy jednotlivých hrobù, aby vše vyrovnali. Nová dlažba se zvládla vèas dokonèit. V rámci úprav v této èásti obce se také upravilo provizornì parkovištì u høbitova. Navezl se a ruènì rozhrnul makadam, pro parkování osobních aut. 9

10 IDS Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2008 Co by se dìlo, kdyby obec neplatila na obyvatele na tuto dopravu, radìji nechtìjte vìdìt. Sbìrný dvùr V minulém roce byla u nás spuštìna integrovaná doprava. Zvýšil se poèet a èetnost spojù. Zavedla se èasová pásma pro cestující. Autobusová doprava smìr Brno-Kyjov a zpìt je nasmìrována právì pøes naši obec. Dosud nebyla na OÚ podána stížnost na tento systém. Pro naši obec se autobusové spojení zlepšilo. Je nutno ale podotknout, že obce za toto rozšíøení spojù èi integrovanou dopravu platí provozovateli. Èástka pro loòský rok na osobu a rok byla stanovena na 45,-Kè. Tuto èástku obec zasílá na úèet firmy, která zajiš uje integrovaný dopravní systém. Skuteènì medvìdí služba pro obèany spoèívala v shromažïování stavební suti, nebezpeèného odpadu, železného šrotu a velkoobjemového odpadu na jednom místì, na sbìrném dvoøe nad cihelnou, bývalém sme áku. Sbìrný dvùr nad cihelnou (po geometrickém a vlastnickém zjištìní leží) na soukromém pozemku. Náhradní pozemek byl vybrán v Pøíhonì pod zemìdìlskou farmou. Sbìrný dvùr tak bude opìt fungovat, jenom na druhé stranì obce, a na to si budou muset nìkteøí obèané zvyknout. Ukládat na tomto místì lze velkoobjemový odpad, železo, klestí, vìtve, døevo, stavební su. Ukládání bude zpoplatnìno. Výbìr poplatku bude probíhat pøímo na místì zamìstnancem OÚ. Rekonstrukce pøízemí kulturního domu PØED REKONSTRUKCÍ V loòském roce jsme získali dotaci z Jihomoravského kraje na rekonstrukci sociálního zaøízení na kulturním domì. Staré záchody a prostory pøízemí byly spíše ostudou. Zejména ženy tyto prostory pohostinství a záchodù dost kritizovaly. Ani se není co divit. A jak to bývá, když zaènete nìco bourat, zjistíte, že by se mohlo udìlat všechno znovu. Zastupitelstvo schválilo návrh zrekonstruovat celé pøízemí. Nìkteøí obèané pøispívali svými radami, jak a co udìlat, hlavnì mužské pohlaví, vždy šlo o hospodu a prostory, kde probíhají spoleèenské akce. Souèasnì s pøízemím se pracovalo na rekonstrukci podlahy v sále. Na rekonstrukci pøízemí pracovali zamìstnanci Obecního úøadu a odbornìjší práce provedla soukromá firma. Elektroinstalaci nakonec zvládl pan Josef Robek. Nìkteré práce provádìli brigádnì mladí studenti Michal a Libor Plaèkovi, Matìj Zálešák, Petr Šohajda, Dan Pospíšil. Celkovì se dost ušetøilo. Za ušetøené peníze se nakoupili nové stoly a židle. Celkový vzhled pohostinství je na dobré úrovni. O to víc potìší skuteènost, že vlastnì na zvelebování obce pracovali místní obèané. Celkové náklady i s vybavením se vyšplhaly na 640 tisíc. Souèasné prostory jsou již dùstojným spoleèenským místem pro nejrùznìjší pøíležitosti. PO REKONSTRUKCI 10

11 Výsadba lip pøítomna pracovnice Nadace Partnerství, která tímto provedla kontrolu použití financí na tyto lípy v Nenkovicích. Obecní úøad zorganizoval za úèasti nenkovských hudebníkù, dobrovolných hasièù, èlenù církevního výboru a skupinkou mládeže v mìsíci øíjnu výsadbu lip u sakrálních staveb. U všech køížù a kaplièek v katastru obce se tak nachází národní strom. Na tyto stromy byla získána dotace ve výši 12tisíc korun Zbylou èástku hradila obec ze svého rozpoètu. Jedna lípa i s kùlem, balem a ochranou kmene tak vyšla na 2 000,-Kè. Všem zúèastnìným patøí podìkování za jejich práci a pomoc. Úèast tìchto skupin lidí byla dokonce jednou z podmínek udìlení dotace Nadace partnerství. Akce trvala celý den a po celou dobu byla V zimì 2008 se sešli tøi starostové obcí Nenkovic, Želetic, Dražùvek. Jednání mìlo za úkol vyjasnit postup pøi øešení spoleèného budování èistièky odpadních vod a budování nové kanalizace v jednotlivých obcích. V nejbližší dobì by Obecní úøad odkoupí starší stavební buòku nebo bùdu z vinohradu. Informace na OÚ. **** Máte doma po babièce vlòák, šátek, zástìru nebo po dìdovi klobouk èi kožíšek? Nevyhazujte je, prosím. Nám v Nenkovjánku by se mohly tyto a podobné vìci hodit. Kontaktujte paní uèitelku Macháèkovou, Seïovou, nebo je nechte na OÚ v Nenkovicích. Budeme moc rádi! Kanalizace Inzerce mìlo vzniknout sdružení tìchto obcí za úèelem výstavby nové kanalizace a ÈOV. Výstavba nové kanalizace a èistírny je naplánována v letech Kováøství a zámeènictví Karel Valian Nabízí tyto služby: Výroba kovaných bran, plotù, møíží a bytových doplòkù Ostøení radlic, seker, sekáèù, motyk Veškeré zámeènické práce Želetice 152 tel:

12 SPOLKY Zpráva o èinnosti fotbalového oddílu Sokol Nenkovice za rok 2008 Stejnì jako v minulých letech jsme se i v tomto roce podíleli na poøádání nìkolika spoleèenských akcí. Jejich poøádáním chceme obci alespoò èásteènì splatit podporu, které se nám v posledních letech dostává v hojné míøe. Významnou aktivitou, která neodmyslitelnì patøí k naší mimosportovní èinnosti, jsou brigády, které jsou nutné k udržování a vylepšování našeho areálu. Po skonèení jarní sezóny 2007/08 jsme provedli rekonstrukci trávníku na høišti, který byl na nìkolika místech poškozený. Pokud bychom zákrok neprovedli, byl by trávník za nìkolik let znièený úplnì a celková obnova by se prodražila. Na høišti jsme provedli aerofikaci - provzdušnìní, rozhození travního semínka, zapískování a pohnojení speciálním hnojivem na trávníky. Investice ve výši asi ,- Kè se ale urèitì vyplatila, protože kvalita trávníku se viditelnì zlepšila. S trávníkem souvisí i vybudování nového zavlažování, na nìmž jsme zaèali pracovat v roce 2008, a které by mìlo být ( a pevnì vìøíme, že bude ) dokonèeno na jaøe roku Bez øádného a pravidelného zavlažování by bylo úsilí vìnované rekonstrukci trávníku úplnì zbyteèné. Všechno zaèalo pøevezením nádrže, kterou jsme usadili za horní branku. S pøevozem nám hodnì pomohla firma, která provádìla úpravu bývalého smetištì vedle høištì. Další viditelnou zmìnou bylo zbudování domku vedle nádrže, ve kterém bude umístìna tlaková nádrž, èerpadlo a další vìci potøebné k novému zavlažování. Pøevezení nádrže, postavení domku a následné zavedení elektøiny nás stálo opravdu velké množství èasu a úsilí. Všem, kteøí se tìchto brigád zúèastnili, patøí velké podìkování za to, že ve svém volném èase pomohli tuto nelehkou akci dokonèit. Zvláštní podìkování patøí Nenkovským hasièùm, kteøí nádrž nejdøív vyèistili zevnitø od mechanických neèistot a následnì i odmastili od lehkého topného oleje, který byl døíve v nádrži uskladnìný. Pokud by se nádrž øádnì nevyèistila, došlo by zøejmì pøi prvním zavlažování ke znièení trávníku. Nejvìtší dík patøí Obecnímu úøadu, který nám pøispìl èástkou ,- Kè na nákup uvedeného zavlažovacího zaøízení a také financoval pøevoz nádrže ze Sobùlek do Nenkovic. V roce 2008 byl upraven interiér kabin, konkrétnì vymalování a vytapetování výèepu ( nìco ve stylu jak se staví sen ). Úpravy provedly manželky èlenù Sokolu Olga Slováèková, Leona Kuchaøová a Maruna Pospíšilová. Zmìna interiéru se setkala vesmìs s kladným ohlasem a my chceme touto cestou jmenovaným holkám za jejich dílo podìkovat. Letní program akcí v Nenkovicích zaèal o víkendu 11.a , kdy v areálu na høišti probìhl již pátý roèník open air festivalu Vùdštok. Letos nás zklamalo poèasí, protože v sobotu se pøes Nenkovice pøehnala opravdu velká bouøka, která tuto akci narušila. Nìkolik lidí to vzdalo a odjelo pryè. Ti, kteøí vydrželi, nakonec nelitovali, protože jakmile pøestalo pršet, zaèalo se znovu hrát a návštìvníci se bavili až do rána. Koncert jsme poøádali spoleènì s Obecním úøadem a s Lukášem Robkem a jeho kolegy, kteøí zajiš- ují úèinkující na tuto akci. Týden po Vùdštoku, v sobotu , jsme poøádali tradièní fotbalový turnaj, kterého se zúèastnila mužstva z Hradištì pod Vrátnom, Strážovic, Vìteøova a domácí mužstvo z Nenkovic. Letos jsme nenavázali na poslední dva roèníky, které jsme vyhráli, a jako správní hostitelé jsme všechny poháry pøenechali pøespolním mužstvùm. Skonèili jsme na pìkném ètvrtém místì. Turnaj vyhrálo družstvo Hradištì, které porazilo ve finále fotbalisty Strážovic. Na tøetím místì skonèil Vìteøov. Podle tradice jsme celý turnaj zakonèili taneèní zábavou, na které hrál Adam Kania. 12

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Benefièní akce 2011 plná podìkování

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Benefièní akce 2011 plná podìkování roèník XIX. leden 01 www.luhacovice.cz LUHAÈOVICKÉ NOVINY Hotel Alexandria slavil prvenství Nová nadìje zápisu Luhaèovic na Seznam památek UNESCO Benefièní akce 011 plná podìkování Pøedvánoèní pøekvapení

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká

Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká 4 IX. roèník Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká Vážení spoluobèané, rád bych vás informoval o jednom zámìru, který zøejmì nebude pøíliš populárním, ale pøedpokládám, že jsme od

Více

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d Náchodský zpravodaj 1 Náchodský zpravodaj L i s t o p a d podzimní mìsíc to poslední, mìsíc prvního snìhu o svátku svatomartinském, zvaný též mìsíc svatého Huberta, nejvyššího patrona myslivcù. Obsah Zprávy

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2008 str. 4-6 Draní peøí v Centru str. 8 Vážení spoluobèané, Rok s osmičkou na konci je minulostí. Stojíme na prahu roku 2009 s očekáváním. Mnozí z nás, ohlédneme

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více