Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008"

Transkript

1

2 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan cí. Již po několikáté za sebou jsme neuspěli při žádosti o dotace státu na celkovou re konstrukci školy. Provoz velké budovy ško Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2008 ly v tak malé obci velmi zatěžuje rozpočet a zůstává i nadále problematický. Mým zá měrem a velkým přáním je zrealizovat v obci větší investiční akce, které budou zá vislé na získání dotací z EU. Výsledky po daných žádostí budou známy v jarních měsících tohoto roku. Zastupitelstvo schvá lilo záměry výměny oken na budově školy, vybudování víceúčelového hřiště za školou. Těmto akcím předchází samozřejmě projek tová dokumentace, vypracování žádosti a jiné kroky, které stojí nemalé peníze. Inves tiční akce, jako výstavba inženýrských sítí, výstavba protipovodňových opatření, je také přímo spojena s dokončením pozemkových úprav. Takzvaná digitalizace by měla být na katastrálním úřadě hotova do konce polo letí tohoto roku. Na závěr bych touto cestou chtěl podě kovat všem, kteří mi pomáhají v obecních záležitostech a popřát pevné zdraví a mno ho osobních a pracovních úspěchů. Petr Zálešák - starosta obce Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 Finanèní výbor se v loòském roce sešel na ètyøech øádných schùzích, ze kterých byly poøízeny zápisy o prùbìhu jednání. Finanèní výbor pracuje ve složení: Ing. Jaroslav Kuèera - pøedseda Ing. Marek Seïa - èlen Mgr. Markéta Mìsíèková - èlen Na svých schùzích jsme mimo jiné posuzovali žádost øeditele školy na rekonstrukci osvìtlení ve školní kuchyni. Tuto akci jsme navrhli zastupitelstvu realizovat. Dalším z bodù bylo vykoupení pozemku, na kterém jsou inženýrské sítì na místní høbitov a kapli. Tento pozemek byl posléze obcí koupen do majetku od obèana ze Stavìšic. Na dubnovém zasedání jsme se podrobnì zabývali využitím obecních pozemkù, které nejsou hospodárnì využívány a které nemá v nájmu Zemas a.s. nebo které leží ladem. Pøipravili jsme 2 na zastupitelstvo návrh s možností nájmu tìchto pozemkù ekologicky hospodaøícímu zemìdìlci na tvorbu biotopù a biokoridorù pro volnì žijící zvìø. Na další schùzi jsme se pøedevším zajímali o rekonstrukci KD. Valná vìtšina dokladù v úèetní knize obce (témìø 90%) z tohoto období je na rekonstrukci sociálního zaøízení a ostatních úprav na KD. Na tuto investici byla uvolnìna dotace z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje. Na podzimní schùzi finanèního výboru jsme se seznámili s probìhnuvším auditem hospodaøení obce, který provedl Mgr. Petr Pavka s výsledkem : Nebyly zjištìny chyby a nedostatky, což je nejlepší možné hodnocení práce OÚ. Také byla doèerpána dotace na rekonstrukci KD v celkové výši ,- Kè. Na tomto místì jsme také prošli všechny bìžící žádosti o dotace. Ke konci øíjna to bylo 11 žádostí o nejrùznìjší

3 dotaèní tituly, o které jsou obce oprávnìné žádat. Jsou to tyto žádosti o dotace : 1) Úøad práce veøejnì prospìšné práce 2) Volby do zastupitelstev krajù 3) Sovince údržba krajiny 4) JM Kraj PRV- rekonstrukce KD 5) Územní plán obce 6) Vesnice roku celostátní soutìž 7) Hasièi JMK 8) Multifunkèní høištì SZIF (EU) 9) Strom života 10) Základní škola Nenkovice - celková rekonstrukce 11) Základní škola Nenkovice - výmìna oken a dveøí - SZIF. Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2008 Na posledním jednání finanèního výboru jsme se zabývali rozpoètem obce pro rok 2009, plánem investièních akcí v tomto roce a vyúètováním pøíspìvkù na VPP v období Rozpoèet obce schválený zastupitelstvem na letošní rok èiní ,- Kè. Tento rozpoèet je schodkový a bude dofinancován z bìžného úètu obce èástkou ,- Kè. Z vìtších investièních akcí je plánovaná výmìna oken na kulturním domì, kde je žádáno o dotaci JM Kraje - Program rozvoje venkova. Stále samozøejmì bìží žádosti o dotace na rekonstrukci školy a výstavbu sportovištì za budovou školy. Na tomto místì chci podìkovat všem èlenùm finanèního výboru a zastupitelstva obce za spolupráci v roce Ing. Jaroslav Kuèera pøedseda finanèního výboru Zpráva o èinnosti kontrolního výboru za rok 2008 Pøedseda: Jaroslav Výleta Èlenové: Ing.Lukáš Robek Mgr. Petra Vlasáková Na svých schùzích kontroloval : - plnìní usnesení zastupitelstva obce - dodržování právních pøedpisù ostatními výbory a obecním úøadem na úseku samostatné pùsobnosti - plnìní dalších kontrolních úkolù, jimiž jej povìøilo zastupitelstvo obce - èlenové výboru se seznámili s obsahem zákona è.320/2001 sb., který nabyl úèinnosti dne Obsahem zákona je finanèní kontrola ve veøejné správì. Kontrolní výbor se scházel pravidelnì každé dva mìsíce. Na každé schùzi byla provádìna kontrola zápisù z pøedešlé schùze. Pokud pøi projednávání byly zjištìny problémy, bylo na nì poukázáno a byly pøedmìtem jednání dalšího zastupitelstva. Kontrolní výbor pøi své èinnosti a jednání nezjistil závažných nedostatkù. Za jeden z dùležitých bodù svého jednání jsme považovali projednání závìru provedeného auditu hospodaøení obce Nenkovice za rok 2008, který provedli povìøení pracovníci Krajského úøadu Brno. Dále bylo pøedmìtem jednání celkové hospodaøení obce a nakládání s finanèními prostøedky (vèetnì úseku školství). Nemalé výdaje byly vynaloženy na rekonstrukci KD a generální opravu místního pohostinství! I zde, dle názoru kontrolního výboru, bylo postupováno hospodárnì, bez dalších zbyteèných finanèních nákladù. Bìhem roku provádìl kontrolní výbor kontroly uzavøených smluv. - Mudr. Okáèová Jana - zdravotní støedisko - Kupní smlouva mezi obcí Nenkovice a Stavìšice o odkupu tøí pozemkù (lokalita za školou) - Smlouva s JMK životní prostøedí (Sovince údržba pøírodní rezervace) Èlenové kontrolního výboru kladnì hodnotí práci p. starosty Petra Zálešáka a administrativní pracovnice pí. Gabriely Kuèerové a vyzývají všechny obèany, aby se svojí pøítomností na schùzi zastupitelstva více podíleli svými pøipomínkami a názory na budování a rozkvìtu obce. Protože každý vnímavý obèan si jistì povšimnul mnoha kladných zmìn v naší obci. Pøejeme všem obèanùm Nenkovic hodnì štìstí, zdraví a spokojenosti v roce Èlenové kontrolního výboru 3

4 Základní škola a Mateøská škola, Nenkovice Dìní ve škole, akce ve škole i pro veøejnost neodmyslitelnì patøí k životu obce. Týká se nejen žákù, ale i jejich rodièù a prarodièù, týká se zøizovatele, zastupitelù a pøenesenì vìtšiny obyvatel obce a tím, že školu navštìvují dìti z okolních obcí, pøenáší se radosti, starosti a problémy i tam. Za poslední tøi roky, kdy mám tu èest psát pøíspìvky o škole do obecního zpravodaje, se škola v mnohém zmìnila. Tentokrát nebudu psát o historii školy a personálních zmìnách, ale o tom, co se dìje ve škole v poslední dobì, od školního roku 2006/2007, kdy jsme integrovali do základní školy speciální tøídy a internát. Vyvíjí se totiž celá spoleènost a my cítíme, že je tøeba dost výraznì mìnit pøístup k našim žákùm. Ty už neohromíme výpoèetní a audiovizuální technikou, kterou máme ve škole, protože doma mají lepší a výkonnìjší (video a DVD pøehrávaèe, televizory apod.). Setkáváme se ale èasto, a je to všeobecný problém, že dìti si s touto technikou neví rady. Ne, že by ji neumìly ovládat, to dìlají mnohdy lépe než my dospìlí. Ale nìkdy tyto vìci používají v nevhodný èas a nevhodným zpùsobem. Známe naštìstí jen ze zpráv, že nìjací žáci nevhodnì natáèeli uèitele ve výuce, svoje spolužáky, jak se bijí a pak zábìry pøehrávali nìkde mimo školu. Co s tím? Je samozøejmé mít takové situace ošetøené ve školním øádu a podle toho je øešit, a to osvìdèenými (a velmi starými) metodami za prohøešek následuje trest. Je to ale nejúèinnìjší? Je nìco lepšího? Víme, že je. Je to prevence, tedy pøedcházení nevhodnému chování. Je to pracnìjší a zdlouhavìjší, ale mnohem úèinnìjší a s dlouhodobým úèinkem. Rozhodli jsme se jít touto cestou, a proto postupnì zavádíme nové metody vyuèování, proto nabízíme žákùm spoustu aktivit mimo vyuèování a mimo školu. Tímto zpùsobem chceme naše žáky vést, jak se mají sami orientovat v životì, ukazujeme jim, jak se dá trávit volný èas, vytváøíme v nich pozitivní návyky ve vztazích s jejich okolím. Zmínil jsem se o nových metodách vyuèování. Co to znamená? Prarodièe, možná i rodièe našich žákù si urèitì vybaví z doby, kdy sami chodili do školy, uèitele na stupínku jak vykládá celou hodinu látku, tzv. metoda frontální, známá od dob Rakouska Uherska. Pøístup možná dobrý v dobì, kdy mìl uèitel ve tøídì ètyøicet dìtí nìkolika roèníkù. Ale v dnešních podmínkách není pøíliš úèinný a známe lepší. Jsou to metody, kdy žák má prostor na to, aby si našel potøebné informace a aby sám problém øešil. Dùležitý je pro žáka právì ten pocit, že se mu podaøilo nìco vyøešit, možná, že sám nìco vynalezl. Takové postupy se tedy snažíme ve výuce používat a pokud vám, rodièùm, vaše dítì na otázku Co ses dnes nauèil? odpoví Nic, mùže mít pravdu. Když se ho zeptáte Co jste dnes ve škole øešili?, bude možná odpovìï jiná. Tím, že se žáci uèí øešit nìjakou modelovou situaci, nemusí mít pocit, že se nìco konkrétního nauèili, ale my víme, že pro nìj je do budoucna podstatnì dùležitìjší. S tím souvisí i školní akce, které vymýšlíme pro naše žáky mimo vyuèování: Adaptaèní výjezd všech žákù na zaèátku školního roku, jehož hlavním cílem je, aby se dìti všech roèníkù prostøednictvím rùzných her seznámili,= a tím se pøedcházelo patologickým jevùm v chování, jako je napøíklad šikana. Hlavním motivem posledního výjezdu na Smraïavku byly Nenkovské olympijské hry, inspirované LOH v Pekingu. Akce Škola v pøírodì, která se realizovala v naší škole poprvé, byla v krásném prostøedí historických Slavonic a dìti plnili rùzné úkoly v rámci ètyø království. Další novinkou byly tvoøivé dílny na konci školního roku, které jednak vyplnily 4

5 hluché období nìkolika posledních dní pøed vydáním vysvìdèení, jednak pøináší dìtem poznatky a zážitky, které se v prùbìhu roku do osnov nevejdou v jednotlivých dílnách se stali naši žáci malíøi, sochaøi, letci, ztracení Robinzoni, poznávali okolí pìšky i na kolech, atd. Už tradiènì poøádáme lyžaøský kurz pro žáky druhého stupnì, kde se žáci nejen uèí lyžovat, ale také vymýšlet a pøipravovat veèerní program pro všechny úèastníky. Školní kroužky jsou tradièní pøíležitostí, jak ukázat dìtem, že se dá trávit volný èas jinak než bezcílným potulováním po dìdinì. Poslední dva roky nabízíme žákùm 13 kroužkù rùzného zamìøení. Velký zájem z jejich strany je pro nás odezvou, že chtìjí aktivnì vyplnit svùj volný èas. Mì osobnì tìší, že uèitelé vedou kroužky jen za symbolickou odmìnu. Výsledky práce v kroužcích se jejich vedoucí snaží pøíležitostnì prezentovat. Školní pìvecký sbor vystupuje napøíklad pøi vánoèním zpívání ve škole a u vánoèního stromu pøed Obecním úøadem, kroužky country tancù, dramatický a sborového zpìvu vystupují v kulturním programu pro mateøské školy v okolí, debrujáøi jezdí na celostátní setkání, loni byli v Uherském Brodu a v Praze. Chystáme výstavu Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2008 výtvarných prací v Kyjovì, kde budou vystaveny i práce z keramického kroužku. Žáci, kteøí v kroužku trénují florbal, reprezentují školu v meziškolních turnajích atd. Výèet není zdaleka úplný, mohli bychom se zmínit o seznamovacím odpoledni prvòáèkù za pøítomnosti rodièù, pøedvánoèních dílnách pro žáky s rodièi, vánoèních besídkách, pololetním karnevalu pro žáky 1. stupnì, rùzné besedy a pøednášky, školní knihovnì, celodenní projekt ke Dni Zemì, návštìvy výstav, kina a øadì dalších akcí. Všechny akce dokumentujeme a na výbìr fotek z nich se mùžete podívat na našich webových stránkách. Pøesto, že pro naše žáky pøipravujeme znaèné množství rùznorodých aktivit, chystáme další akce, nebo ty souèasné obmìòujeme. Patøí za to moje podìkování všem pedagogickým pracovníkùm školy a zároveò chci podìkovat našemu zøizovateli, Obci Nenkovice, za podporu, kterou nám poskytuje. Kontakty: telefon Web: Mgr. Dušan Pelcl, øeditel školy Petr Marada pomáhá peèovat o pøírodu a krajinu V rámci úvodních jednání o pozemkových úpravách, které v souèasné dobì v naší obci vrcholí formou zápisu nových parcel a parcelních èísel do katastru nemovitostí, byl zástupcùm vlastníkù pozemkù a zástupcùm obecního úøadu pøedstaven Ing. Pavlou Velískovou, øeditelkou Pozemkového úøadu v Hodonínì, Dr. Ing. Petr Marada ze Šardic. Osoba, která v katastru obce Šardice na základì možností plynoucích z pozemkové úpravy realizuje velmi úspìšnì krajinotvorná opatøení a provádí další aktivity, které pomáhají vrátit krajinì náležitou tváø tvoøenou biocentry a biokoridory, osázenými pùvodními odrùdami ovocných a nelesních døevin a dalšími opatøeními, kterým se odbornì øíká krajinnotvorné prvky. Vzhledem k tomu, že Petr Marada vlastní pozemky i na katastru naší obce (dìdictví po prarodièích Josefu a Anastázii Maradové), rozhodl se v tìchto aktivitách pokraèovat i v extravilánu obce, ba co víc, požádal zastupitelstvo obce o pronájem pozemkù, které ležely ladem a k obdobným opatøením pøímo vyzývaly Slovo dalo slovo, zastupitelstvo Obce Nenkovice se s Petrem Maradou dohodlo, a v dnešní dobì mùžeme být svìdky výsledkù zajímavých aktivit, které se podaøilo zrealizovat v lokalitì Úlehle. Jedná se pøedevším o vytvoøení biopásù (pásy o šíøi 6 12m umístìny na nìkolika terasách oseté obilovinou, pohankou, prosem, krmnou kapustou a lupinou bílou) a vysázení 340 stromù typických krajových odrùd ovocných døevin (jadernièka moravská, panenské èeské...). Vytvoøené biopásy nabízí živoèichùm dostatek semen dozrávajících v prùbìhu témìø celého roku. Dále zajiš ují potravu pøes zimu díky ponechání plodin na biopásu v tomto období, poskytnou prostor hmyzu, kterým se na jaøe živí mláïata ptákù a pøispìjí k pestrosti a rozmanitosti krajiny. Návrat pùvodních ovocných døevin zvýší estetiènost a pestrost krajiny, podpoøí návrat a rozvoj pùvodních druhù živoèichù a zajistí též produkci nutriènì a hygienicky vysoce kvalitního ovoce. 5

6 Jak vypadala lokalita Úlehle na jaøe roku 2008 po zasetí biopásu mùžeme vidìt na obrázku níže: Obr.1 Terasy pronajaté Dr. Maradovi slouží k ekologickému zemìdìlství. Prostøední terasa je užívána jako biopás, sousední jsou v souèasné dobì mulèovány a osázeny ovocnými stromy. Obr. 2 Péèe o obecní cesty je též jednou z oboustrannì prospìšných aktivit Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2008 Veøejnoprospìšné práce Dalšími spoleènými aktivitami, které se podaøilo uskuteènit v rámci spolupráce Petra Marady a Obce Nenkovice, byla péèe o polní cesty a cesty v obci, kterými se zajistila jejich prùchodnost, prùjezdnost a samotná bezpeènost pro jejich uživatele. Petr Marada má zájem v tìchto aktivitách dále pokraèovat. Na pozemcích ve svém vlastnictví bude také vysévat biopásy, osazovat ovocné døeviny, ale též provádìt první zalesòování zemìdìlské pùdy, a dokonce zamýšlí vytvoøit vodní plochu mokøad v trati zvané Staré grunty. Jak již bylo øeèeno výše, cílem tìchto aktivit je péèe o pøírodu a krajinu, která je v katastru Nenkovic, tak jako v okolních obcích, poznamenána intenzivní zemìdìlskou výrobou. Jedná se o hospodaøení na rozlehlých lánech, mezi nimiž se nevyskytují žádné meze, používání pesticidù na ochranu plodin, které vyhubí spolehlivì hmyz, vèetnì plevelných rostlin sloužících pro ptáky a drobné savce jako potrava. V krajinì, kde se vìtšina plodin sklidí beze zbytku bìhem nìkolika dní, není již pro tyto živoèichy dostatek potravy. Za úèelem minimalizace tìchto vlivù provádí Petr Marada ve spolupráci s Obcí Nenkovice výše uvedené aktivity, které pomohou napodobit a postupnì navrátit pùvodní pøíznivé podmínky pro zástupce jednotlivých rostlin a živoèichù. Dr. Ing. Petr Marada V období od 3. bøezna 2008 do 30. záøí 2008 bylo v obci Nenkovice v rámci projektu Evropského sociálního fondu podpoøeno 10 pracovních míst na veøejnoprospìšné práce za ,-Kè. Z toho výše podpory ESF èinila 75%, tj ,-Kè a ze státního rozpoètu ÈR 25%, tj ,-Kè. Veøejnì prospìšné práce mají za úkol poskytnout zejména dlouhodobì nezamìstnaným krátkodobé uplatnìní v pracovním procesu. Pro obèany, kteøí musejí být zaregistrováni na úøadu práce, to znamená pracovat na zvelebování obce, ve které bydlí. Roli zamìstnavatele v tomto pøípadì zastupuje starosta, který rozdìluje práci a zadává úkoly. Obecní úøad tìmto pracovníkùm vyplácí mzdu velmi složitì z prostøedkù Sociálního Fondu Evropské unie-esf a státního rozpoètu prostøednictvím Úøadu práce. Konkrétnì v Nenkovicích bylo v roce 2008 zamìstnáno 10 obèanù. Tím se zvýšil rozpoèet obce v pøíjmech i výdajích více jak o jeden milion korun. Takový velký poèet zamìstnancù na tak malou vesnici je urèitì zajímavý a v okolí moc nevídaný. Je tøeba ale vysvìtlit naè tolik zamìstnancù. Byly naplánovány práce, které bylo nutno obsadit více zamìstnanci, zvláštì využit dotací na mzdy z Evropské unie. Takto se vlastnì ušetøí z rozpoètu obce peníze, které se mùžou použit jinde. Napøíklad chodníky mezi hroby na høbitovì zvládli tzv.,,vépépéèka,, výbornì. Za práci, kterou by nám úètovala dlaždièská firma, se ušetøilo témìø ,- Kè. Rovnìž stavební úpravy v pøízemí kulturního domu, kde asistovali naši zamìstnanci, pøispìly k ušetøení penìz. Za tyto ušetøené peníze se nakoupily stoly a židle do pohostinství za ,- Kè. Pro rok 2009 se ale v rozpoètu 6

7 obce poèítá již s menším poètem zamìstnancù. Hlavní akce pro VPP rekonstrukce chodníkù na høbitovì Zpravodaj obce Nenkovice za rok rekonstrukce podlahy sálu KD - dokonèení zahrady MŠ - úpravy parkoviš u høbitova - hnízda pro kontejnery na separovaný odpad - vybudování osvìtlení zvonice - úprava sme áku nad cihelnou - vysekávání køovin u obecních cest - nový sme ák v pøíhonì údržba koryta Zmoly úprava návsi oprava sociálek a rekonstrukce pøízemí KD INZERCE Pokud chcete být informování em o dìní v obci, zašlete žádost na *** Budete zaøazeni do rozesílaèe. Nejménì 1x za mìsíc Vám bude zasílána e-meilová zpráva o dìní v obci. *** Pokud chcete inzerovat zdarma v tomto zpravodaji, kontaktujte Obecní úøad. Vaše inzeráty budou vkládány do volných míst na stránkách dálšího vydání. Pokud se sejde více zájemcù, bude pro tuto inzerci vyèlenìn samostatný list. 7

8 Informace pro obyvatele Zájemci z øad obèanù, kteøí chtìjí být informování v krizových situacích a také o dalších dùležitých èinnostech, jako napø. odstávka elektrické energie, odstávka vody, blížící se bouøe, ale i pozvání na kulturnì-spoleèenské akce, mohou své èíslo mobilu a ovou adresu zaslat na adresu nebo Po obdržení kontaktu budou na tyto adresy zasílány zdarma z OÚ sms nebo y. Høbitov na webovkách Pokud chcete vidìt Váš hrob na místním høbitovì, kliknìte na webové stránky obce, na sekci høbitov, kde se vám zobrazí fotka každého jednotlivého hrobu. Bezpeènost provozu Také v naší obci dochází k bezpeènostním akcím policie. Kontrolováni jsou øidièi nejen na hlavní komunikaci, ale i na místních vedlejších cestách. A vìøte, že nedodržování pravidel silnièního provozu a dalších pøedpisù o provozu na komunikaci se už více øidièùm skuteènì nevyplatilo. Obèanské prùkazy Upozoròujeme obèany, že dnem skonèila platnost obèanských prùkazù vydaných do Souèasnì pozbývají platnosti i obèanské prùkazy s vyznaèenou dobou platnosti,,bez omezení s výjimkou prùkazù obèanù narozených pøed Výmìna rozvodných skøíní V letošním roce 2009, v mìsíci únoru a bøeznu probìhne u starších rozvodných venkovních skøíní rodinných domù v naší obci jejich výmìna. Náklady nese energetická spoleènost E-On. Jedná se témìø o polovinu domù v Nenkovicích. Daò z nemovitosti Finanèní úøad v Kyjovì bude všem poplatníkùm zasílat složenku v souvislosti s uhrazením danì z nemovitostí. Složenka by mìla dorazit v mìsíci dubnu a daò musíte zaplatit do konce kvìtna. Je dùležité vìdìt, že nový zpùsob,nové smlouvy, nová parcelní èísla po pozemkové úpravì digitalizaci bude platný pro finanèní úøad až v pøíštím roce 2010!! Sjezd rodákù V roce 2011 si v Nenkovicích pøipomeneme 670. výroèí založení obce, a tak se pomalu plánují oslavy. Souèasnì oslaví 60. výroèí svého vzniku Základní škola. U této pøíležitosti bude uspoøádán sjezd rodákù. Pøipravuje se kniha o Nenkovicích a další doprovodné akce. Z tohoto dùvodu prosím obèany, kteøí mají doma materiály a pøedmìty z historie obce, aby je zapùjèili OÚ. Rovnìž prosíme obèany, aby hlásili na obecní úøad adresy a kontakty na rodáky z Nenkovic. Homedica, s. r. o. agentura domácí zdravotní péèe je firma, která zajištuje odbornou zdravotnickou péèi pøímo u Vás doma. Na doporuèení Vašeho praktického lékaøe jsme schopni vám, nebo vašim pøíbuzným s omezenou pohyblivostí, doma aplikovat injekci, provést pøevaz nebo odbìr krve. Dále pak podáváme po dohodì s lékaøem infuzní terapii, pøedevším pro zajištìní hydratace, provádíme kontroly krevního tlaku, popø glykemie - krevního cukru. Jsme také schopni zajistit ošetøovatelskou rehabilitaci po cévních mozkových pøíhodách, zlomeninách krèku kosti stehenní apod. Nedílnou souèástí naší práce je i odborná péèe o umírající, k tomuto úèelu zapùjèujeme rùzné pomùcky, jako napø. polohovací lùžko, odsávaèku, kyslíkový pøístroj a mnoho dalších. Tuto péèi Vám poskytují diplomované a certifikované zdravotní sestry, které úzce spolupracují s Vašim ošetøujícím lékaøem. Výkony na základì doporuèení praktického lékaøe jsou hrazené zdravotními pojiš ovnami, ale úkony je možno provádìt i bez doporuèení praktického lékaøe za platební úhrady dle našeho ceníku. Vrchní sestra Otrubová Ria, tel.: ,

9 Dotace v roce 2008 Obec Nenkovice v roce 2008 využila svých možností a v souvislosti s výzvami k dotaèním titulùm žádala o potøebné dotace. Nìkterým žádostem bylo vyhovìno. Na nìkteré odpovìdi se prozatím èeká. A témìø polovina byla zamítnuta. JmK - Dokonèení územního plánu = ,- Kè JmK - Oprava sociálního zaøízení na KD = ,-Kè JmK - ŽP-údržba Sovincù = ,- Kè Evropský sociální fond - Úøad práce Hodonín VPP = ,-Kè MF- ÈR- Celková oprava budovy školy = 15 mil. Kè MV-ÈR- Výstroj hasièù = ,-Kè JmK-výstroj hasièù = ,- Kè MND - grant Zelená pøíroda zavlažování høištì = ,-Kè EU- Rozvoj venkova- výmìna oken a dveøí v budovì školy = ,- Kè JmK-hrací prvky pro dìti do areálu u fotbalového høištì = ,- Kè Nadace Partnerství - Strom života = ,-Kè Mze - komplexní pozemková úpravadigitalizace katastrálního území ,-Kè Vichøice Emma Týden pøed Velikonocemi se pøes naši obec pøehnala vichøice pod názvem EMMA. V celém Výkupy pozemkù Starosta obce se snaží, aby byly vypoøádány pozemky pod obecním majetkem. Pøed rokem 1989 a i po osamocení Nenkovic nebyla ze strany vedení obce vùle toto øešit.v loòském roce se vykoupil pozemek pøed høbitovem, kde leží inž.sítì a pøíjezdová cesta. Po více jak 50letech se koneènì po jednáních se zastupitelstvem Stavìšic vykoupil pozemek pod a za budovou školy. Obec také obdržela dar, kdy vlastník vìnoval obci své pozemky. Souèasnì obec odprodala malé èásti svých parcel obecních pozemkù vlastníkùm staveb, kteøí o odkup požádali. Jednalo se vìtšinou o malé kousky pod stavbami našich obyvatel. kraji zpùsobila obrovské škody. V naší obci zpùsobila škody na obecním majetku ve výši asi 100 tisíc korun. Šlo o poškození støechy na Obecním úøadì, Kulturním domì a Základní škole. V den pustošení vichøice došlo také k pøetržení elektrického drátu, který byl dlouho pod napìtím a ohrožoval kolemjdoucí. Rovnìž byl poškozen obecní rozhlas. Obèané také hlásili škody na svém soukromém majetku. Vìtšinou docházelo k poškození støech na nejrùznìjších pøístøešcích, garážích apod. Také se zøítil jeden starý mlat. Na rodinných domech šlo vìtšinou o poškození høebenáèù a tašek, které si obyvatelé dokázali sami opravit. Høbitov Po 4 letech jsme se vrátili k dalším pracím na høbitovì. Jednalo se o dláždìní chodníkù mezi hroby, které bylo zapotøebí dokonèit. Zamìstnanci Obecního úøadu již od bøezna zapoèali dìlat na likvidování starých chodníkù a pøípravných pracích pro položení nové zámkové dlažby. Pracovníci museli napøíklad osekávat betonové základy jednotlivých hrobù, aby vše vyrovnali. Nová dlažba se zvládla vèas dokonèit. V rámci úprav v této èásti obce se také upravilo provizornì parkovištì u høbitova. Navezl se a ruènì rozhrnul makadam, pro parkování osobních aut. 9

10 IDS Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2008 Co by se dìlo, kdyby obec neplatila na obyvatele na tuto dopravu, radìji nechtìjte vìdìt. Sbìrný dvùr V minulém roce byla u nás spuštìna integrovaná doprava. Zvýšil se poèet a èetnost spojù. Zavedla se èasová pásma pro cestující. Autobusová doprava smìr Brno-Kyjov a zpìt je nasmìrována právì pøes naši obec. Dosud nebyla na OÚ podána stížnost na tento systém. Pro naši obec se autobusové spojení zlepšilo. Je nutno ale podotknout, že obce za toto rozšíøení spojù èi integrovanou dopravu platí provozovateli. Èástka pro loòský rok na osobu a rok byla stanovena na 45,-Kè. Tuto èástku obec zasílá na úèet firmy, která zajiš uje integrovaný dopravní systém. Skuteènì medvìdí služba pro obèany spoèívala v shromažïování stavební suti, nebezpeèného odpadu, železného šrotu a velkoobjemového odpadu na jednom místì, na sbìrném dvoøe nad cihelnou, bývalém sme áku. Sbìrný dvùr nad cihelnou (po geometrickém a vlastnickém zjištìní leží) na soukromém pozemku. Náhradní pozemek byl vybrán v Pøíhonì pod zemìdìlskou farmou. Sbìrný dvùr tak bude opìt fungovat, jenom na druhé stranì obce, a na to si budou muset nìkteøí obèané zvyknout. Ukládat na tomto místì lze velkoobjemový odpad, železo, klestí, vìtve, døevo, stavební su. Ukládání bude zpoplatnìno. Výbìr poplatku bude probíhat pøímo na místì zamìstnancem OÚ. Rekonstrukce pøízemí kulturního domu PØED REKONSTRUKCÍ V loòském roce jsme získali dotaci z Jihomoravského kraje na rekonstrukci sociálního zaøízení na kulturním domì. Staré záchody a prostory pøízemí byly spíše ostudou. Zejména ženy tyto prostory pohostinství a záchodù dost kritizovaly. Ani se není co divit. A jak to bývá, když zaènete nìco bourat, zjistíte, že by se mohlo udìlat všechno znovu. Zastupitelstvo schválilo návrh zrekonstruovat celé pøízemí. Nìkteøí obèané pøispívali svými radami, jak a co udìlat, hlavnì mužské pohlaví, vždy šlo o hospodu a prostory, kde probíhají spoleèenské akce. Souèasnì s pøízemím se pracovalo na rekonstrukci podlahy v sále. Na rekonstrukci pøízemí pracovali zamìstnanci Obecního úøadu a odbornìjší práce provedla soukromá firma. Elektroinstalaci nakonec zvládl pan Josef Robek. Nìkteré práce provádìli brigádnì mladí studenti Michal a Libor Plaèkovi, Matìj Zálešák, Petr Šohajda, Dan Pospíšil. Celkovì se dost ušetøilo. Za ušetøené peníze se nakoupili nové stoly a židle. Celkový vzhled pohostinství je na dobré úrovni. O to víc potìší skuteènost, že vlastnì na zvelebování obce pracovali místní obèané. Celkové náklady i s vybavením se vyšplhaly na 640 tisíc. Souèasné prostory jsou již dùstojným spoleèenským místem pro nejrùznìjší pøíležitosti. PO REKONSTRUKCI 10

11 Výsadba lip pøítomna pracovnice Nadace Partnerství, která tímto provedla kontrolu použití financí na tyto lípy v Nenkovicích. Obecní úøad zorganizoval za úèasti nenkovských hudebníkù, dobrovolných hasièù, èlenù církevního výboru a skupinkou mládeže v mìsíci øíjnu výsadbu lip u sakrálních staveb. U všech køížù a kaplièek v katastru obce se tak nachází národní strom. Na tyto stromy byla získána dotace ve výši 12tisíc korun Zbylou èástku hradila obec ze svého rozpoètu. Jedna lípa i s kùlem, balem a ochranou kmene tak vyšla na 2 000,-Kè. Všem zúèastnìným patøí podìkování za jejich práci a pomoc. Úèast tìchto skupin lidí byla dokonce jednou z podmínek udìlení dotace Nadace partnerství. Akce trvala celý den a po celou dobu byla V zimì 2008 se sešli tøi starostové obcí Nenkovic, Želetic, Dražùvek. Jednání mìlo za úkol vyjasnit postup pøi øešení spoleèného budování èistièky odpadních vod a budování nové kanalizace v jednotlivých obcích. V nejbližší dobì by Obecní úøad odkoupí starší stavební buòku nebo bùdu z vinohradu. Informace na OÚ. **** Máte doma po babièce vlòák, šátek, zástìru nebo po dìdovi klobouk èi kožíšek? Nevyhazujte je, prosím. Nám v Nenkovjánku by se mohly tyto a podobné vìci hodit. Kontaktujte paní uèitelku Macháèkovou, Seïovou, nebo je nechte na OÚ v Nenkovicích. Budeme moc rádi! Kanalizace Inzerce mìlo vzniknout sdružení tìchto obcí za úèelem výstavby nové kanalizace a ÈOV. Výstavba nové kanalizace a èistírny je naplánována v letech Kováøství a zámeènictví Karel Valian Nabízí tyto služby: Výroba kovaných bran, plotù, møíží a bytových doplòkù Ostøení radlic, seker, sekáèù, motyk Veškeré zámeènické práce Želetice 152 tel:

12 SPOLKY Zpráva o èinnosti fotbalového oddílu Sokol Nenkovice za rok 2008 Stejnì jako v minulých letech jsme se i v tomto roce podíleli na poøádání nìkolika spoleèenských akcí. Jejich poøádáním chceme obci alespoò èásteènì splatit podporu, které se nám v posledních letech dostává v hojné míøe. Významnou aktivitou, která neodmyslitelnì patøí k naší mimosportovní èinnosti, jsou brigády, které jsou nutné k udržování a vylepšování našeho areálu. Po skonèení jarní sezóny 2007/08 jsme provedli rekonstrukci trávníku na høišti, který byl na nìkolika místech poškozený. Pokud bychom zákrok neprovedli, byl by trávník za nìkolik let znièený úplnì a celková obnova by se prodražila. Na høišti jsme provedli aerofikaci - provzdušnìní, rozhození travního semínka, zapískování a pohnojení speciálním hnojivem na trávníky. Investice ve výši asi ,- Kè se ale urèitì vyplatila, protože kvalita trávníku se viditelnì zlepšila. S trávníkem souvisí i vybudování nového zavlažování, na nìmž jsme zaèali pracovat v roce 2008, a které by mìlo být ( a pevnì vìøíme, že bude ) dokonèeno na jaøe roku Bez øádného a pravidelného zavlažování by bylo úsilí vìnované rekonstrukci trávníku úplnì zbyteèné. Všechno zaèalo pøevezením nádrže, kterou jsme usadili za horní branku. S pøevozem nám hodnì pomohla firma, která provádìla úpravu bývalého smetištì vedle høištì. Další viditelnou zmìnou bylo zbudování domku vedle nádrže, ve kterém bude umístìna tlaková nádrž, èerpadlo a další vìci potøebné k novému zavlažování. Pøevezení nádrže, postavení domku a následné zavedení elektøiny nás stálo opravdu velké množství èasu a úsilí. Všem, kteøí se tìchto brigád zúèastnili, patøí velké podìkování za to, že ve svém volném èase pomohli tuto nelehkou akci dokonèit. Zvláštní podìkování patøí Nenkovským hasièùm, kteøí nádrž nejdøív vyèistili zevnitø od mechanických neèistot a následnì i odmastili od lehkého topného oleje, který byl døíve v nádrži uskladnìný. Pokud by se nádrž øádnì nevyèistila, došlo by zøejmì pøi prvním zavlažování ke znièení trávníku. Nejvìtší dík patøí Obecnímu úøadu, který nám pøispìl èástkou ,- Kè na nákup uvedeného zavlažovacího zaøízení a také financoval pøevoz nádrže ze Sobùlek do Nenkovic. V roce 2008 byl upraven interiér kabin, konkrétnì vymalování a vytapetování výèepu ( nìco ve stylu jak se staví sen ). Úpravy provedly manželky èlenù Sokolu Olga Slováèková, Leona Kuchaøová a Maruna Pospíšilová. Zmìna interiéru se setkala vesmìs s kladným ohlasem a my chceme touto cestou jmenovaným holkám za jejich dílo podìkovat. Letní program akcí v Nenkovicích zaèal o víkendu 11.a , kdy v areálu na høišti probìhl již pátý roèník open air festivalu Vùdštok. Letos nás zklamalo poèasí, protože v sobotu se pøes Nenkovice pøehnala opravdu velká bouøka, která tuto akci narušila. Nìkolik lidí to vzdalo a odjelo pryè. Ti, kteøí vydrželi, nakonec nelitovali, protože jakmile pøestalo pršet, zaèalo se znovu hrát a návštìvníci se bavili až do rána. Koncert jsme poøádali spoleènì s Obecním úøadem a s Lukášem Robkem a jeho kolegy, kteøí zajiš- ují úèinkující na tuto akci. Týden po Vùdštoku, v sobotu , jsme poøádali tradièní fotbalový turnaj, kterého se zúèastnila mužstva z Hradištì pod Vrátnom, Strážovic, Vìteøova a domácí mužstvo z Nenkovic. Letos jsme nenavázali na poslední dva roèníky, které jsme vyhráli, a jako správní hostitelé jsme všechny poháry pøenechali pøespolním mužstvùm. Skonèili jsme na pìkném ètvrtém místì. Turnaj vyhrálo družstvo Hradištì, které porazilo ve finále fotbalisty Strážovic. Na tøetím místì skonèil Vìteøov. Podle tradice jsme celý turnaj zakonèili taneèní zábavou, na které hrál Adam Kania. 12

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2007 Vážení spoluobèané, každoroèní vydání obecního zpravodaje má za úkol Vám pøiblížit práci obecního úøadu. Jsme malá obec a veškeré dìní je spojeno právì s obecním úøadem.

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2008 str. 4-6 Draní peøí v Centru str. 8 Vážení spoluobèané, Rok s osmičkou na konci je minulostí. Stojíme na prahu roku 2009 s očekáváním. Mnozí z nás, ohlédneme

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Hejkal. prosinec 2006 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná

Hejkal. prosinec 2006 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná nový nový Hejkal 4. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2006 cena 5 Vážení spoluobèané, od posledního vydání obecního obèasníku uteklo více jak 5 mìsícù. A to je doba natolik dlouhá, že jsme

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ PØEDÍNSKÝ ZPRAVODAJ è.14 Pøedín - jaro na zahrádce - bøezen 2005 Vážení spoluobèané, Dovolte abych Vás v tomto prvním letošním vydání Pøedínského zpravodaje informoval o investièních akcích, které se intenzívnì

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 138 1/2013 www.michalkovice.cz Š astný nový rok Pøežili jsme ve zdraví hektický konec 9 roku 2012, pøežili jsme konec svìta pøedpovídaný starým mayským kalendáøem,

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

Kulturní akce za rok 2009 str. 8-10

Kulturní akce za rok 2009 str. 8-10 Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2009 str. 8-10 Ženský sbor RADOST str. 11 Vážení spoluobèané, jsme na prahu roku začínající už desítkou, do kterého vstupu jeme s novými tužbami a myšlen kami.

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE má za sebou další období své èinnosti. Hodnotíme a vyjadøujeme se k celému pøedešlému roku. Pro nás to byl první souvislý rok plné èinnosti. Zatìžkávacím obdobím

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

J U B I L A N T I. Odpady:

J U B I L A N T I. Odpady: Vážení obèané, zimní období je snad zdárnì za námi a s ním také první ètvrtina nového roku 2012. Tento rok jsme si pøedsevzali, že bude klidnìjší oproti tìm minulým a že budeme realizovat jen nutné investièní

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

K O U M E S. Bøezen 2015

K O U M E S. Bøezen 2015 Bøezen 2015 K O U M E S Milí ètenáøi, Opìt je tu další vydání èasopisu Koumes a s ním i spousta nových zajímavostí a to nejen z naší školy. V bøeznovém èísle se zamìøíme na téma kyberšikany a šikany jako

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str 1., 12. o zpestøení ve formì ukázky latinskoamerických tancù se postaral Martin Høivnáè s partnerkou. Nejen bohatá tombola a široká nabídka barù pøispìla k dobré zábavì do

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více