Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008"

Transkript

1

2 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan cí. Již po několikáté za sebou jsme neuspěli při žádosti o dotace státu na celkovou re konstrukci školy. Provoz velké budovy ško Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2008 ly v tak malé obci velmi zatěžuje rozpočet a zůstává i nadále problematický. Mým zá měrem a velkým přáním je zrealizovat v obci větší investiční akce, které budou zá vislé na získání dotací z EU. Výsledky po daných žádostí budou známy v jarních měsících tohoto roku. Zastupitelstvo schvá lilo záměry výměny oken na budově školy, vybudování víceúčelového hřiště za školou. Těmto akcím předchází samozřejmě projek tová dokumentace, vypracování žádosti a jiné kroky, které stojí nemalé peníze. Inves tiční akce, jako výstavba inženýrských sítí, výstavba protipovodňových opatření, je také přímo spojena s dokončením pozemkových úprav. Takzvaná digitalizace by měla být na katastrálním úřadě hotova do konce polo letí tohoto roku. Na závěr bych touto cestou chtěl podě kovat všem, kteří mi pomáhají v obecních záležitostech a popřát pevné zdraví a mno ho osobních a pracovních úspěchů. Petr Zálešák - starosta obce Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 Finanèní výbor se v loòském roce sešel na ètyøech øádných schùzích, ze kterých byly poøízeny zápisy o prùbìhu jednání. Finanèní výbor pracuje ve složení: Ing. Jaroslav Kuèera - pøedseda Ing. Marek Seïa - èlen Mgr. Markéta Mìsíèková - èlen Na svých schùzích jsme mimo jiné posuzovali žádost øeditele školy na rekonstrukci osvìtlení ve školní kuchyni. Tuto akci jsme navrhli zastupitelstvu realizovat. Dalším z bodù bylo vykoupení pozemku, na kterém jsou inženýrské sítì na místní høbitov a kapli. Tento pozemek byl posléze obcí koupen do majetku od obèana ze Stavìšic. Na dubnovém zasedání jsme se podrobnì zabývali využitím obecních pozemkù, které nejsou hospodárnì využívány a které nemá v nájmu Zemas a.s. nebo které leží ladem. Pøipravili jsme 2 na zastupitelstvo návrh s možností nájmu tìchto pozemkù ekologicky hospodaøícímu zemìdìlci na tvorbu biotopù a biokoridorù pro volnì žijící zvìø. Na další schùzi jsme se pøedevším zajímali o rekonstrukci KD. Valná vìtšina dokladù v úèetní knize obce (témìø 90%) z tohoto období je na rekonstrukci sociálního zaøízení a ostatních úprav na KD. Na tuto investici byla uvolnìna dotace z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje. Na podzimní schùzi finanèního výboru jsme se seznámili s probìhnuvším auditem hospodaøení obce, který provedl Mgr. Petr Pavka s výsledkem : Nebyly zjištìny chyby a nedostatky, což je nejlepší možné hodnocení práce OÚ. Také byla doèerpána dotace na rekonstrukci KD v celkové výši ,- Kè. Na tomto místì jsme také prošli všechny bìžící žádosti o dotace. Ke konci øíjna to bylo 11 žádostí o nejrùznìjší

3 dotaèní tituly, o které jsou obce oprávnìné žádat. Jsou to tyto žádosti o dotace : 1) Úøad práce veøejnì prospìšné práce 2) Volby do zastupitelstev krajù 3) Sovince údržba krajiny 4) JM Kraj PRV- rekonstrukce KD 5) Územní plán obce 6) Vesnice roku celostátní soutìž 7) Hasièi JMK 8) Multifunkèní høištì SZIF (EU) 9) Strom života 10) Základní škola Nenkovice - celková rekonstrukce 11) Základní škola Nenkovice - výmìna oken a dveøí - SZIF. Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2008 Na posledním jednání finanèního výboru jsme se zabývali rozpoètem obce pro rok 2009, plánem investièních akcí v tomto roce a vyúètováním pøíspìvkù na VPP v období Rozpoèet obce schválený zastupitelstvem na letošní rok èiní ,- Kè. Tento rozpoèet je schodkový a bude dofinancován z bìžného úètu obce èástkou ,- Kè. Z vìtších investièních akcí je plánovaná výmìna oken na kulturním domì, kde je žádáno o dotaci JM Kraje - Program rozvoje venkova. Stále samozøejmì bìží žádosti o dotace na rekonstrukci školy a výstavbu sportovištì za budovou školy. Na tomto místì chci podìkovat všem èlenùm finanèního výboru a zastupitelstva obce za spolupráci v roce Ing. Jaroslav Kuèera pøedseda finanèního výboru Zpráva o èinnosti kontrolního výboru za rok 2008 Pøedseda: Jaroslav Výleta Èlenové: Ing.Lukáš Robek Mgr. Petra Vlasáková Na svých schùzích kontroloval : - plnìní usnesení zastupitelstva obce - dodržování právních pøedpisù ostatními výbory a obecním úøadem na úseku samostatné pùsobnosti - plnìní dalších kontrolních úkolù, jimiž jej povìøilo zastupitelstvo obce - èlenové výboru se seznámili s obsahem zákona è.320/2001 sb., který nabyl úèinnosti dne Obsahem zákona je finanèní kontrola ve veøejné správì. Kontrolní výbor se scházel pravidelnì každé dva mìsíce. Na každé schùzi byla provádìna kontrola zápisù z pøedešlé schùze. Pokud pøi projednávání byly zjištìny problémy, bylo na nì poukázáno a byly pøedmìtem jednání dalšího zastupitelstva. Kontrolní výbor pøi své èinnosti a jednání nezjistil závažných nedostatkù. Za jeden z dùležitých bodù svého jednání jsme považovali projednání závìru provedeného auditu hospodaøení obce Nenkovice za rok 2008, který provedli povìøení pracovníci Krajského úøadu Brno. Dále bylo pøedmìtem jednání celkové hospodaøení obce a nakládání s finanèními prostøedky (vèetnì úseku školství). Nemalé výdaje byly vynaloženy na rekonstrukci KD a generální opravu místního pohostinství! I zde, dle názoru kontrolního výboru, bylo postupováno hospodárnì, bez dalších zbyteèných finanèních nákladù. Bìhem roku provádìl kontrolní výbor kontroly uzavøených smluv. - Mudr. Okáèová Jana - zdravotní støedisko - Kupní smlouva mezi obcí Nenkovice a Stavìšice o odkupu tøí pozemkù (lokalita za školou) - Smlouva s JMK životní prostøedí (Sovince údržba pøírodní rezervace) Èlenové kontrolního výboru kladnì hodnotí práci p. starosty Petra Zálešáka a administrativní pracovnice pí. Gabriely Kuèerové a vyzývají všechny obèany, aby se svojí pøítomností na schùzi zastupitelstva více podíleli svými pøipomínkami a názory na budování a rozkvìtu obce. Protože každý vnímavý obèan si jistì povšimnul mnoha kladných zmìn v naší obci. Pøejeme všem obèanùm Nenkovic hodnì štìstí, zdraví a spokojenosti v roce Èlenové kontrolního výboru 3

4 Základní škola a Mateøská škola, Nenkovice Dìní ve škole, akce ve škole i pro veøejnost neodmyslitelnì patøí k životu obce. Týká se nejen žákù, ale i jejich rodièù a prarodièù, týká se zøizovatele, zastupitelù a pøenesenì vìtšiny obyvatel obce a tím, že školu navštìvují dìti z okolních obcí, pøenáší se radosti, starosti a problémy i tam. Za poslední tøi roky, kdy mám tu èest psát pøíspìvky o škole do obecního zpravodaje, se škola v mnohém zmìnila. Tentokrát nebudu psát o historii školy a personálních zmìnách, ale o tom, co se dìje ve škole v poslední dobì, od školního roku 2006/2007, kdy jsme integrovali do základní školy speciální tøídy a internát. Vyvíjí se totiž celá spoleènost a my cítíme, že je tøeba dost výraznì mìnit pøístup k našim žákùm. Ty už neohromíme výpoèetní a audiovizuální technikou, kterou máme ve škole, protože doma mají lepší a výkonnìjší (video a DVD pøehrávaèe, televizory apod.). Setkáváme se ale èasto, a je to všeobecný problém, že dìti si s touto technikou neví rady. Ne, že by ji neumìly ovládat, to dìlají mnohdy lépe než my dospìlí. Ale nìkdy tyto vìci používají v nevhodný èas a nevhodným zpùsobem. Známe naštìstí jen ze zpráv, že nìjací žáci nevhodnì natáèeli uèitele ve výuce, svoje spolužáky, jak se bijí a pak zábìry pøehrávali nìkde mimo školu. Co s tím? Je samozøejmé mít takové situace ošetøené ve školním øádu a podle toho je øešit, a to osvìdèenými (a velmi starými) metodami za prohøešek následuje trest. Je to ale nejúèinnìjší? Je nìco lepšího? Víme, že je. Je to prevence, tedy pøedcházení nevhodnému chování. Je to pracnìjší a zdlouhavìjší, ale mnohem úèinnìjší a s dlouhodobým úèinkem. Rozhodli jsme se jít touto cestou, a proto postupnì zavádíme nové metody vyuèování, proto nabízíme žákùm spoustu aktivit mimo vyuèování a mimo školu. Tímto zpùsobem chceme naše žáky vést, jak se mají sami orientovat v životì, ukazujeme jim, jak se dá trávit volný èas, vytváøíme v nich pozitivní návyky ve vztazích s jejich okolím. Zmínil jsem se o nových metodách vyuèování. Co to znamená? Prarodièe, možná i rodièe našich žákù si urèitì vybaví z doby, kdy sami chodili do školy, uèitele na stupínku jak vykládá celou hodinu látku, tzv. metoda frontální, známá od dob Rakouska Uherska. Pøístup možná dobrý v dobì, kdy mìl uèitel ve tøídì ètyøicet dìtí nìkolika roèníkù. Ale v dnešních podmínkách není pøíliš úèinný a známe lepší. Jsou to metody, kdy žák má prostor na to, aby si našel potøebné informace a aby sám problém øešil. Dùležitý je pro žáka právì ten pocit, že se mu podaøilo nìco vyøešit, možná, že sám nìco vynalezl. Takové postupy se tedy snažíme ve výuce používat a pokud vám, rodièùm, vaše dítì na otázku Co ses dnes nauèil? odpoví Nic, mùže mít pravdu. Když se ho zeptáte Co jste dnes ve škole øešili?, bude možná odpovìï jiná. Tím, že se žáci uèí øešit nìjakou modelovou situaci, nemusí mít pocit, že se nìco konkrétního nauèili, ale my víme, že pro nìj je do budoucna podstatnì dùležitìjší. S tím souvisí i školní akce, které vymýšlíme pro naše žáky mimo vyuèování: Adaptaèní výjezd všech žákù na zaèátku školního roku, jehož hlavním cílem je, aby se dìti všech roèníkù prostøednictvím rùzných her seznámili,= a tím se pøedcházelo patologickým jevùm v chování, jako je napøíklad šikana. Hlavním motivem posledního výjezdu na Smraïavku byly Nenkovské olympijské hry, inspirované LOH v Pekingu. Akce Škola v pøírodì, která se realizovala v naší škole poprvé, byla v krásném prostøedí historických Slavonic a dìti plnili rùzné úkoly v rámci ètyø království. Další novinkou byly tvoøivé dílny na konci školního roku, které jednak vyplnily 4

5 hluché období nìkolika posledních dní pøed vydáním vysvìdèení, jednak pøináší dìtem poznatky a zážitky, které se v prùbìhu roku do osnov nevejdou v jednotlivých dílnách se stali naši žáci malíøi, sochaøi, letci, ztracení Robinzoni, poznávali okolí pìšky i na kolech, atd. Už tradiènì poøádáme lyžaøský kurz pro žáky druhého stupnì, kde se žáci nejen uèí lyžovat, ale také vymýšlet a pøipravovat veèerní program pro všechny úèastníky. Školní kroužky jsou tradièní pøíležitostí, jak ukázat dìtem, že se dá trávit volný èas jinak než bezcílným potulováním po dìdinì. Poslední dva roky nabízíme žákùm 13 kroužkù rùzného zamìøení. Velký zájem z jejich strany je pro nás odezvou, že chtìjí aktivnì vyplnit svùj volný èas. Mì osobnì tìší, že uèitelé vedou kroužky jen za symbolickou odmìnu. Výsledky práce v kroužcích se jejich vedoucí snaží pøíležitostnì prezentovat. Školní pìvecký sbor vystupuje napøíklad pøi vánoèním zpívání ve škole a u vánoèního stromu pøed Obecním úøadem, kroužky country tancù, dramatický a sborového zpìvu vystupují v kulturním programu pro mateøské školy v okolí, debrujáøi jezdí na celostátní setkání, loni byli v Uherském Brodu a v Praze. Chystáme výstavu Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2008 výtvarných prací v Kyjovì, kde budou vystaveny i práce z keramického kroužku. Žáci, kteøí v kroužku trénují florbal, reprezentují školu v meziškolních turnajích atd. Výèet není zdaleka úplný, mohli bychom se zmínit o seznamovacím odpoledni prvòáèkù za pøítomnosti rodièù, pøedvánoèních dílnách pro žáky s rodièi, vánoèních besídkách, pololetním karnevalu pro žáky 1. stupnì, rùzné besedy a pøednášky, školní knihovnì, celodenní projekt ke Dni Zemì, návštìvy výstav, kina a øadì dalších akcí. Všechny akce dokumentujeme a na výbìr fotek z nich se mùžete podívat na našich webových stránkách. Pøesto, že pro naše žáky pøipravujeme znaèné množství rùznorodých aktivit, chystáme další akce, nebo ty souèasné obmìòujeme. Patøí za to moje podìkování všem pedagogickým pracovníkùm školy a zároveò chci podìkovat našemu zøizovateli, Obci Nenkovice, za podporu, kterou nám poskytuje. Kontakty: telefon Web: Mgr. Dušan Pelcl, øeditel školy Petr Marada pomáhá peèovat o pøírodu a krajinu V rámci úvodních jednání o pozemkových úpravách, které v souèasné dobì v naší obci vrcholí formou zápisu nových parcel a parcelních èísel do katastru nemovitostí, byl zástupcùm vlastníkù pozemkù a zástupcùm obecního úøadu pøedstaven Ing. Pavlou Velískovou, øeditelkou Pozemkového úøadu v Hodonínì, Dr. Ing. Petr Marada ze Šardic. Osoba, která v katastru obce Šardice na základì možností plynoucích z pozemkové úpravy realizuje velmi úspìšnì krajinotvorná opatøení a provádí další aktivity, které pomáhají vrátit krajinì náležitou tváø tvoøenou biocentry a biokoridory, osázenými pùvodními odrùdami ovocných a nelesních døevin a dalšími opatøeními, kterým se odbornì øíká krajinnotvorné prvky. Vzhledem k tomu, že Petr Marada vlastní pozemky i na katastru naší obce (dìdictví po prarodièích Josefu a Anastázii Maradové), rozhodl se v tìchto aktivitách pokraèovat i v extravilánu obce, ba co víc, požádal zastupitelstvo obce o pronájem pozemkù, které ležely ladem a k obdobným opatøením pøímo vyzývaly Slovo dalo slovo, zastupitelstvo Obce Nenkovice se s Petrem Maradou dohodlo, a v dnešní dobì mùžeme být svìdky výsledkù zajímavých aktivit, které se podaøilo zrealizovat v lokalitì Úlehle. Jedná se pøedevším o vytvoøení biopásù (pásy o šíøi 6 12m umístìny na nìkolika terasách oseté obilovinou, pohankou, prosem, krmnou kapustou a lupinou bílou) a vysázení 340 stromù typických krajových odrùd ovocných døevin (jadernièka moravská, panenské èeské...). Vytvoøené biopásy nabízí živoèichùm dostatek semen dozrávajících v prùbìhu témìø celého roku. Dále zajiš ují potravu pøes zimu díky ponechání plodin na biopásu v tomto období, poskytnou prostor hmyzu, kterým se na jaøe živí mláïata ptákù a pøispìjí k pestrosti a rozmanitosti krajiny. Návrat pùvodních ovocných døevin zvýší estetiènost a pestrost krajiny, podpoøí návrat a rozvoj pùvodních druhù živoèichù a zajistí též produkci nutriènì a hygienicky vysoce kvalitního ovoce. 5

6 Jak vypadala lokalita Úlehle na jaøe roku 2008 po zasetí biopásu mùžeme vidìt na obrázku níže: Obr.1 Terasy pronajaté Dr. Maradovi slouží k ekologickému zemìdìlství. Prostøední terasa je užívána jako biopás, sousední jsou v souèasné dobì mulèovány a osázeny ovocnými stromy. Obr. 2 Péèe o obecní cesty je též jednou z oboustrannì prospìšných aktivit Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2008 Veøejnoprospìšné práce Dalšími spoleènými aktivitami, které se podaøilo uskuteènit v rámci spolupráce Petra Marady a Obce Nenkovice, byla péèe o polní cesty a cesty v obci, kterými se zajistila jejich prùchodnost, prùjezdnost a samotná bezpeènost pro jejich uživatele. Petr Marada má zájem v tìchto aktivitách dále pokraèovat. Na pozemcích ve svém vlastnictví bude také vysévat biopásy, osazovat ovocné døeviny, ale též provádìt první zalesòování zemìdìlské pùdy, a dokonce zamýšlí vytvoøit vodní plochu mokøad v trati zvané Staré grunty. Jak již bylo øeèeno výše, cílem tìchto aktivit je péèe o pøírodu a krajinu, která je v katastru Nenkovic, tak jako v okolních obcích, poznamenána intenzivní zemìdìlskou výrobou. Jedná se o hospodaøení na rozlehlých lánech, mezi nimiž se nevyskytují žádné meze, používání pesticidù na ochranu plodin, které vyhubí spolehlivì hmyz, vèetnì plevelných rostlin sloužících pro ptáky a drobné savce jako potrava. V krajinì, kde se vìtšina plodin sklidí beze zbytku bìhem nìkolika dní, není již pro tyto živoèichy dostatek potravy. Za úèelem minimalizace tìchto vlivù provádí Petr Marada ve spolupráci s Obcí Nenkovice výše uvedené aktivity, které pomohou napodobit a postupnì navrátit pùvodní pøíznivé podmínky pro zástupce jednotlivých rostlin a živoèichù. Dr. Ing. Petr Marada V období od 3. bøezna 2008 do 30. záøí 2008 bylo v obci Nenkovice v rámci projektu Evropského sociálního fondu podpoøeno 10 pracovních míst na veøejnoprospìšné práce za ,-Kè. Z toho výše podpory ESF èinila 75%, tj ,-Kè a ze státního rozpoètu ÈR 25%, tj ,-Kè. Veøejnì prospìšné práce mají za úkol poskytnout zejména dlouhodobì nezamìstnaným krátkodobé uplatnìní v pracovním procesu. Pro obèany, kteøí musejí být zaregistrováni na úøadu práce, to znamená pracovat na zvelebování obce, ve které bydlí. Roli zamìstnavatele v tomto pøípadì zastupuje starosta, který rozdìluje práci a zadává úkoly. Obecní úøad tìmto pracovníkùm vyplácí mzdu velmi složitì z prostøedkù Sociálního Fondu Evropské unie-esf a státního rozpoètu prostøednictvím Úøadu práce. Konkrétnì v Nenkovicích bylo v roce 2008 zamìstnáno 10 obèanù. Tím se zvýšil rozpoèet obce v pøíjmech i výdajích více jak o jeden milion korun. Takový velký poèet zamìstnancù na tak malou vesnici je urèitì zajímavý a v okolí moc nevídaný. Je tøeba ale vysvìtlit naè tolik zamìstnancù. Byly naplánovány práce, které bylo nutno obsadit více zamìstnanci, zvláštì využit dotací na mzdy z Evropské unie. Takto se vlastnì ušetøí z rozpoètu obce peníze, které se mùžou použit jinde. Napøíklad chodníky mezi hroby na høbitovì zvládli tzv.,,vépépéèka,, výbornì. Za práci, kterou by nám úètovala dlaždièská firma, se ušetøilo témìø ,- Kè. Rovnìž stavební úpravy v pøízemí kulturního domu, kde asistovali naši zamìstnanci, pøispìly k ušetøení penìz. Za tyto ušetøené peníze se nakoupily stoly a židle do pohostinství za ,- Kè. Pro rok 2009 se ale v rozpoètu 6

7 obce poèítá již s menším poètem zamìstnancù. Hlavní akce pro VPP rekonstrukce chodníkù na høbitovì Zpravodaj obce Nenkovice za rok rekonstrukce podlahy sálu KD - dokonèení zahrady MŠ - úpravy parkoviš u høbitova - hnízda pro kontejnery na separovaný odpad - vybudování osvìtlení zvonice - úprava sme áku nad cihelnou - vysekávání køovin u obecních cest - nový sme ák v pøíhonì údržba koryta Zmoly úprava návsi oprava sociálek a rekonstrukce pøízemí KD INZERCE Pokud chcete být informování em o dìní v obci, zašlete žádost na *** Budete zaøazeni do rozesílaèe. Nejménì 1x za mìsíc Vám bude zasílána e-meilová zpráva o dìní v obci. *** Pokud chcete inzerovat zdarma v tomto zpravodaji, kontaktujte Obecní úøad. Vaše inzeráty budou vkládány do volných míst na stránkách dálšího vydání. Pokud se sejde více zájemcù, bude pro tuto inzerci vyèlenìn samostatný list. 7

8 Informace pro obyvatele Zájemci z øad obèanù, kteøí chtìjí být informování v krizových situacích a také o dalších dùležitých èinnostech, jako napø. odstávka elektrické energie, odstávka vody, blížící se bouøe, ale i pozvání na kulturnì-spoleèenské akce, mohou své èíslo mobilu a ovou adresu zaslat na adresu nebo Po obdržení kontaktu budou na tyto adresy zasílány zdarma z OÚ sms nebo y. Høbitov na webovkách Pokud chcete vidìt Váš hrob na místním høbitovì, kliknìte na webové stránky obce, na sekci høbitov, kde se vám zobrazí fotka každého jednotlivého hrobu. Bezpeènost provozu Také v naší obci dochází k bezpeènostním akcím policie. Kontrolováni jsou øidièi nejen na hlavní komunikaci, ale i na místních vedlejších cestách. A vìøte, že nedodržování pravidel silnièního provozu a dalších pøedpisù o provozu na komunikaci se už více øidièùm skuteènì nevyplatilo. Obèanské prùkazy Upozoròujeme obèany, že dnem skonèila platnost obèanských prùkazù vydaných do Souèasnì pozbývají platnosti i obèanské prùkazy s vyznaèenou dobou platnosti,,bez omezení s výjimkou prùkazù obèanù narozených pøed Výmìna rozvodných skøíní V letošním roce 2009, v mìsíci únoru a bøeznu probìhne u starších rozvodných venkovních skøíní rodinných domù v naší obci jejich výmìna. Náklady nese energetická spoleènost E-On. Jedná se témìø o polovinu domù v Nenkovicích. Daò z nemovitosti Finanèní úøad v Kyjovì bude všem poplatníkùm zasílat složenku v souvislosti s uhrazením danì z nemovitostí. Složenka by mìla dorazit v mìsíci dubnu a daò musíte zaplatit do konce kvìtna. Je dùležité vìdìt, že nový zpùsob,nové smlouvy, nová parcelní èísla po pozemkové úpravì digitalizaci bude platný pro finanèní úøad až v pøíštím roce 2010!! Sjezd rodákù V roce 2011 si v Nenkovicích pøipomeneme 670. výroèí založení obce, a tak se pomalu plánují oslavy. Souèasnì oslaví 60. výroèí svého vzniku Základní škola. U této pøíležitosti bude uspoøádán sjezd rodákù. Pøipravuje se kniha o Nenkovicích a další doprovodné akce. Z tohoto dùvodu prosím obèany, kteøí mají doma materiály a pøedmìty z historie obce, aby je zapùjèili OÚ. Rovnìž prosíme obèany, aby hlásili na obecní úøad adresy a kontakty na rodáky z Nenkovic. Homedica, s. r. o. agentura domácí zdravotní péèe je firma, která zajištuje odbornou zdravotnickou péèi pøímo u Vás doma. Na doporuèení Vašeho praktického lékaøe jsme schopni vám, nebo vašim pøíbuzným s omezenou pohyblivostí, doma aplikovat injekci, provést pøevaz nebo odbìr krve. Dále pak podáváme po dohodì s lékaøem infuzní terapii, pøedevším pro zajištìní hydratace, provádíme kontroly krevního tlaku, popø glykemie - krevního cukru. Jsme také schopni zajistit ošetøovatelskou rehabilitaci po cévních mozkových pøíhodách, zlomeninách krèku kosti stehenní apod. Nedílnou souèástí naší práce je i odborná péèe o umírající, k tomuto úèelu zapùjèujeme rùzné pomùcky, jako napø. polohovací lùžko, odsávaèku, kyslíkový pøístroj a mnoho dalších. Tuto péèi Vám poskytují diplomované a certifikované zdravotní sestry, které úzce spolupracují s Vašim ošetøujícím lékaøem. Výkony na základì doporuèení praktického lékaøe jsou hrazené zdravotními pojiš ovnami, ale úkony je možno provádìt i bez doporuèení praktického lékaøe za platební úhrady dle našeho ceníku. Vrchní sestra Otrubová Ria, tel.: ,

9 Dotace v roce 2008 Obec Nenkovice v roce 2008 využila svých možností a v souvislosti s výzvami k dotaèním titulùm žádala o potøebné dotace. Nìkterým žádostem bylo vyhovìno. Na nìkteré odpovìdi se prozatím èeká. A témìø polovina byla zamítnuta. JmK - Dokonèení územního plánu = ,- Kè JmK - Oprava sociálního zaøízení na KD = ,-Kè JmK - ŽP-údržba Sovincù = ,- Kè Evropský sociální fond - Úøad práce Hodonín VPP = ,-Kè MF- ÈR- Celková oprava budovy školy = 15 mil. Kè MV-ÈR- Výstroj hasièù = ,-Kè JmK-výstroj hasièù = ,- Kè MND - grant Zelená pøíroda zavlažování høištì = ,-Kè EU- Rozvoj venkova- výmìna oken a dveøí v budovì školy = ,- Kè JmK-hrací prvky pro dìti do areálu u fotbalového høištì = ,- Kè Nadace Partnerství - Strom života = ,-Kè Mze - komplexní pozemková úpravadigitalizace katastrálního území ,-Kè Vichøice Emma Týden pøed Velikonocemi se pøes naši obec pøehnala vichøice pod názvem EMMA. V celém Výkupy pozemkù Starosta obce se snaží, aby byly vypoøádány pozemky pod obecním majetkem. Pøed rokem 1989 a i po osamocení Nenkovic nebyla ze strany vedení obce vùle toto øešit.v loòském roce se vykoupil pozemek pøed høbitovem, kde leží inž.sítì a pøíjezdová cesta. Po více jak 50letech se koneènì po jednáních se zastupitelstvem Stavìšic vykoupil pozemek pod a za budovou školy. Obec také obdržela dar, kdy vlastník vìnoval obci své pozemky. Souèasnì obec odprodala malé èásti svých parcel obecních pozemkù vlastníkùm staveb, kteøí o odkup požádali. Jednalo se vìtšinou o malé kousky pod stavbami našich obyvatel. kraji zpùsobila obrovské škody. V naší obci zpùsobila škody na obecním majetku ve výši asi 100 tisíc korun. Šlo o poškození støechy na Obecním úøadì, Kulturním domì a Základní škole. V den pustošení vichøice došlo také k pøetržení elektrického drátu, který byl dlouho pod napìtím a ohrožoval kolemjdoucí. Rovnìž byl poškozen obecní rozhlas. Obèané také hlásili škody na svém soukromém majetku. Vìtšinou docházelo k poškození støech na nejrùznìjších pøístøešcích, garážích apod. Také se zøítil jeden starý mlat. Na rodinných domech šlo vìtšinou o poškození høebenáèù a tašek, které si obyvatelé dokázali sami opravit. Høbitov Po 4 letech jsme se vrátili k dalším pracím na høbitovì. Jednalo se o dláždìní chodníkù mezi hroby, které bylo zapotøebí dokonèit. Zamìstnanci Obecního úøadu již od bøezna zapoèali dìlat na likvidování starých chodníkù a pøípravných pracích pro položení nové zámkové dlažby. Pracovníci museli napøíklad osekávat betonové základy jednotlivých hrobù, aby vše vyrovnali. Nová dlažba se zvládla vèas dokonèit. V rámci úprav v této èásti obce se také upravilo provizornì parkovištì u høbitova. Navezl se a ruènì rozhrnul makadam, pro parkování osobních aut. 9

10 IDS Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2008 Co by se dìlo, kdyby obec neplatila na obyvatele na tuto dopravu, radìji nechtìjte vìdìt. Sbìrný dvùr V minulém roce byla u nás spuštìna integrovaná doprava. Zvýšil se poèet a èetnost spojù. Zavedla se èasová pásma pro cestující. Autobusová doprava smìr Brno-Kyjov a zpìt je nasmìrována právì pøes naši obec. Dosud nebyla na OÚ podána stížnost na tento systém. Pro naši obec se autobusové spojení zlepšilo. Je nutno ale podotknout, že obce za toto rozšíøení spojù èi integrovanou dopravu platí provozovateli. Èástka pro loòský rok na osobu a rok byla stanovena na 45,-Kè. Tuto èástku obec zasílá na úèet firmy, která zajiš uje integrovaný dopravní systém. Skuteènì medvìdí služba pro obèany spoèívala v shromažïování stavební suti, nebezpeèného odpadu, železného šrotu a velkoobjemového odpadu na jednom místì, na sbìrném dvoøe nad cihelnou, bývalém sme áku. Sbìrný dvùr nad cihelnou (po geometrickém a vlastnickém zjištìní leží) na soukromém pozemku. Náhradní pozemek byl vybrán v Pøíhonì pod zemìdìlskou farmou. Sbìrný dvùr tak bude opìt fungovat, jenom na druhé stranì obce, a na to si budou muset nìkteøí obèané zvyknout. Ukládat na tomto místì lze velkoobjemový odpad, železo, klestí, vìtve, døevo, stavební su. Ukládání bude zpoplatnìno. Výbìr poplatku bude probíhat pøímo na místì zamìstnancem OÚ. Rekonstrukce pøízemí kulturního domu PØED REKONSTRUKCÍ V loòském roce jsme získali dotaci z Jihomoravského kraje na rekonstrukci sociálního zaøízení na kulturním domì. Staré záchody a prostory pøízemí byly spíše ostudou. Zejména ženy tyto prostory pohostinství a záchodù dost kritizovaly. Ani se není co divit. A jak to bývá, když zaènete nìco bourat, zjistíte, že by se mohlo udìlat všechno znovu. Zastupitelstvo schválilo návrh zrekonstruovat celé pøízemí. Nìkteøí obèané pøispívali svými radami, jak a co udìlat, hlavnì mužské pohlaví, vždy šlo o hospodu a prostory, kde probíhají spoleèenské akce. Souèasnì s pøízemím se pracovalo na rekonstrukci podlahy v sále. Na rekonstrukci pøízemí pracovali zamìstnanci Obecního úøadu a odbornìjší práce provedla soukromá firma. Elektroinstalaci nakonec zvládl pan Josef Robek. Nìkteré práce provádìli brigádnì mladí studenti Michal a Libor Plaèkovi, Matìj Zálešák, Petr Šohajda, Dan Pospíšil. Celkovì se dost ušetøilo. Za ušetøené peníze se nakoupili nové stoly a židle. Celkový vzhled pohostinství je na dobré úrovni. O to víc potìší skuteènost, že vlastnì na zvelebování obce pracovali místní obèané. Celkové náklady i s vybavením se vyšplhaly na 640 tisíc. Souèasné prostory jsou již dùstojným spoleèenským místem pro nejrùznìjší pøíležitosti. PO REKONSTRUKCI 10

11 Výsadba lip pøítomna pracovnice Nadace Partnerství, která tímto provedla kontrolu použití financí na tyto lípy v Nenkovicích. Obecní úøad zorganizoval za úèasti nenkovských hudebníkù, dobrovolných hasièù, èlenù církevního výboru a skupinkou mládeže v mìsíci øíjnu výsadbu lip u sakrálních staveb. U všech køížù a kaplièek v katastru obce se tak nachází národní strom. Na tyto stromy byla získána dotace ve výši 12tisíc korun Zbylou èástku hradila obec ze svého rozpoètu. Jedna lípa i s kùlem, balem a ochranou kmene tak vyšla na 2 000,-Kè. Všem zúèastnìným patøí podìkování za jejich práci a pomoc. Úèast tìchto skupin lidí byla dokonce jednou z podmínek udìlení dotace Nadace partnerství. Akce trvala celý den a po celou dobu byla V zimì 2008 se sešli tøi starostové obcí Nenkovic, Želetic, Dražùvek. Jednání mìlo za úkol vyjasnit postup pøi øešení spoleèného budování èistièky odpadních vod a budování nové kanalizace v jednotlivých obcích. V nejbližší dobì by Obecní úøad odkoupí starší stavební buòku nebo bùdu z vinohradu. Informace na OÚ. **** Máte doma po babièce vlòák, šátek, zástìru nebo po dìdovi klobouk èi kožíšek? Nevyhazujte je, prosím. Nám v Nenkovjánku by se mohly tyto a podobné vìci hodit. Kontaktujte paní uèitelku Macháèkovou, Seïovou, nebo je nechte na OÚ v Nenkovicích. Budeme moc rádi! Kanalizace Inzerce mìlo vzniknout sdružení tìchto obcí za úèelem výstavby nové kanalizace a ÈOV. Výstavba nové kanalizace a èistírny je naplánována v letech Kováøství a zámeènictví Karel Valian Nabízí tyto služby: Výroba kovaných bran, plotù, møíží a bytových doplòkù Ostøení radlic, seker, sekáèù, motyk Veškeré zámeènické práce Želetice 152 tel:

12 SPOLKY Zpráva o èinnosti fotbalového oddílu Sokol Nenkovice za rok 2008 Stejnì jako v minulých letech jsme se i v tomto roce podíleli na poøádání nìkolika spoleèenských akcí. Jejich poøádáním chceme obci alespoò èásteènì splatit podporu, které se nám v posledních letech dostává v hojné míøe. Významnou aktivitou, která neodmyslitelnì patøí k naší mimosportovní èinnosti, jsou brigády, které jsou nutné k udržování a vylepšování našeho areálu. Po skonèení jarní sezóny 2007/08 jsme provedli rekonstrukci trávníku na høišti, který byl na nìkolika místech poškozený. Pokud bychom zákrok neprovedli, byl by trávník za nìkolik let znièený úplnì a celková obnova by se prodražila. Na høišti jsme provedli aerofikaci - provzdušnìní, rozhození travního semínka, zapískování a pohnojení speciálním hnojivem na trávníky. Investice ve výši asi ,- Kè se ale urèitì vyplatila, protože kvalita trávníku se viditelnì zlepšila. S trávníkem souvisí i vybudování nového zavlažování, na nìmž jsme zaèali pracovat v roce 2008, a které by mìlo být ( a pevnì vìøíme, že bude ) dokonèeno na jaøe roku Bez øádného a pravidelného zavlažování by bylo úsilí vìnované rekonstrukci trávníku úplnì zbyteèné. Všechno zaèalo pøevezením nádrže, kterou jsme usadili za horní branku. S pøevozem nám hodnì pomohla firma, která provádìla úpravu bývalého smetištì vedle høištì. Další viditelnou zmìnou bylo zbudování domku vedle nádrže, ve kterém bude umístìna tlaková nádrž, èerpadlo a další vìci potøebné k novému zavlažování. Pøevezení nádrže, postavení domku a následné zavedení elektøiny nás stálo opravdu velké množství èasu a úsilí. Všem, kteøí se tìchto brigád zúèastnili, patøí velké podìkování za to, že ve svém volném èase pomohli tuto nelehkou akci dokonèit. Zvláštní podìkování patøí Nenkovským hasièùm, kteøí nádrž nejdøív vyèistili zevnitø od mechanických neèistot a následnì i odmastili od lehkého topného oleje, který byl døíve v nádrži uskladnìný. Pokud by se nádrž øádnì nevyèistila, došlo by zøejmì pøi prvním zavlažování ke znièení trávníku. Nejvìtší dík patøí Obecnímu úøadu, který nám pøispìl èástkou ,- Kè na nákup uvedeného zavlažovacího zaøízení a také financoval pøevoz nádrže ze Sobùlek do Nenkovic. V roce 2008 byl upraven interiér kabin, konkrétnì vymalování a vytapetování výèepu ( nìco ve stylu jak se staví sen ). Úpravy provedly manželky èlenù Sokolu Olga Slováèková, Leona Kuchaøová a Maruna Pospíšilová. Zmìna interiéru se setkala vesmìs s kladným ohlasem a my chceme touto cestou jmenovaným holkám za jejich dílo podìkovat. Letní program akcí v Nenkovicích zaèal o víkendu 11.a , kdy v areálu na høišti probìhl již pátý roèník open air festivalu Vùdštok. Letos nás zklamalo poèasí, protože v sobotu se pøes Nenkovice pøehnala opravdu velká bouøka, která tuto akci narušila. Nìkolik lidí to vzdalo a odjelo pryè. Ti, kteøí vydrželi, nakonec nelitovali, protože jakmile pøestalo pršet, zaèalo se znovu hrát a návštìvníci se bavili až do rána. Koncert jsme poøádali spoleènì s Obecním úøadem a s Lukášem Robkem a jeho kolegy, kteøí zajiš- ují úèinkující na tuto akci. Týden po Vùdštoku, v sobotu , jsme poøádali tradièní fotbalový turnaj, kterého se zúèastnila mužstva z Hradištì pod Vrátnom, Strážovic, Vìteøova a domácí mužstvo z Nenkovic. Letos jsme nenavázali na poslední dva roèníky, které jsme vyhráli, a jako správní hostitelé jsme všechny poháry pøenechali pøespolním mužstvùm. Skonèili jsme na pìkném ètvrtém místì. Turnaj vyhrálo družstvo Hradištì, které porazilo ve finále fotbalisty Strážovic. Na tøetím místì skonèil Vìteøov. Podle tradice jsme celý turnaj zakonèili taneèní zábavou, na které hrál Adam Kania. 12

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2007 Vážení spoluobèané, každoroèní vydání obecního zpravodaje má za úkol Vám pøiblížit práci obecního úøadu. Jsme malá obec a veškeré dìní je spojeno právì s obecním úøadem.

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2008 str. 4-6 Draní peøí v Centru str. 8 Vážení spoluobèané, Rok s osmičkou na konci je minulostí. Stojíme na prahu roku 2009 s očekáváním. Mnozí z nás, ohlédneme

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

TRASA TURNAJE REGISTRACE. 1.7. Jasná

TRASA TURNAJE REGISTRACE. 1.7. Jasná V sobotu 8.7.200ž probìhl druhý turnaj v extrémním golfu ze série SLOVAKIA SKI REGION EXTREME GOLF TOUR. Tento turnaj probìhl ve støedisku JASNÁ - CHOPOK, na preciznì pøipravené trati, která spíše než

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Majetkoprávní vypoøádání areálu høi tì (str.4) 100 let SDH Strá ovice (str.8-9) Úvodem Vá ení spoluobèané, opìt po roce mám pøíle itost Vás pozdra- vit a seznámit se v ím, co se

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2010 roèník 4, èíslo 12 CO JE U NÁS NOVÉHO Altánek, høištì a veranda Na zahradì v Pøemyšlenské ulici mohou dìti využívat

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2005 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007 Z pravo d a leden - bøezen 2007 j o b lo plazy Vážení spoluobèané, dostáváte do rukou první èíslo místního zpravodaje, prozatím zamýšleného jako ètvrtletník. Dovoluji si Vás oslovit touto, pro Doloplazy

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

evidentní všude. Z tohoto důvodu souhla

evidentní všude. Z tohoto důvodu souhla evidentní všude. Z tohoto důvodu souhla sím s názorem, že se musí změnit zákon o určení daní. Tento zákon jasně nahrává vět ším městům, která do svého rozpočtu přijí mají od státu několikanásobně více

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru:

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru: Školní rok Sbor uèitelský: 1905. - 1906. Poèátkem školního roku ustanoven sbor takto: Emanuel Rosol, uèitel 1. tøídy Rudolf Pech, uèitel 1. tøídy František Hájek, uèitel 2. tøídy Karel John, uèitel 2.

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ PØEDÍNSKÝ ZPRAVODAJ è.14 Pøedín - jaro na zahrádce - bøezen 2005 Vážení spoluobèané, Dovolte abych Vás v tomto prvním letošním vydání Pøedínského zpravodaje informoval o investièních akcích, které se intenzívnì

Více