BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 Září 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Vzdělávat se ve víře? Věřím, milí čtenáři zpravodaje, že jste prožili čas dovolených a prázdnin příjemně a že jste si odpočinuli na těle i na duši. Nyní nám všem a zvláště školákům opět začíná normální pracovní režim... Právě začátek školního roku mne vede k přemýšlení a otázkám: Jak je to vlastně s námi ve věci náboženského a křesťanského vzdělání a jak jsme vzdělaní ve své víře? Jak hluboce jsme seznámeni s Ježíšovým učením, které Církev již 2000 let hlásá, ale také se mu sama, vedena Duchem Svatým, učí stále lépe porozumět? (Otázku, jak podle své víry jako křesťané žijeme, nechávám tentokrát stranou, zasloužila by si sama delší úvahu.) Troufám si tvrdit, že na tom nejsme v oblasti náboženského vzdělání zrovna moc dobře. Systematickou školní náboženskou výuku měla snad ještě generace dnešních sedmdesátníků a starších. Protože však mnohdy nebyla dále rozvíjena, v průběhu desetiletí u mnohým zůstalo jen torzo vědomostí. Často se setkávám s lidmi, kteří mají tři tituly před jménem a dva za jménem, ale v oblasti víry zůstali stát na místě s vědomostmi desetiletého dítěte! Střední generace je na tom vůbec nejhůře. Průměrný český člověk střední generace snad slyšel (v době svých školních let však díky režimu často záměrně a naprosto zkresleně) něco o prodávání odpustků a upálení Mistra Jana Husa, o křižáckých válkách, o upalování čarodějnic, o bohatství a moci středověké církve, o popírání faktu, že Země je kulatá..., no a myslím, že jsme pomalu u konce výčtu vědomostí! Ale ani průměrný český křesťánek na tom není o mnoho lépe. Protože, jak mnozí křesťané říkají: Vyučování na školách bylo v době komunismu zakázáno, (To ale není tak úplně pravda, sám jsem v sedmdesátých létech chodil ve škole sedm let na náboženství!), a protože se ani v leckterých křesťanských rodinách doma o víře moc nemluvilo, tak těm, kteří si během desetiletí vůbec víru uchovali, zbylo snad jen to, co pochytili v neděli v kostele... Paradoxně jsou na tom možná nejlépe ti, kdo v uplynulých letech svobody jako dospělí konvertovali a ke své víře se sami museli prokousat. Jistě se nabízí laciná výmluva, že za to vše mohou komunisté, kteří víru potlačovali. Jak dlouho se ale ještě na komunisty budeme vymlouvat? Je to od listopadu 1989 již 15 let a to je, myslím, dost dlouhá kresba J.Goldman doba na to, abychom v podmínkách svobody a dostatku kvalitní náboženské literatury v předmětu náboženství dosáhli, když ne na vysokoškolský diplom, tak alespoň na maturitu

2 Zpravodaj Vždyť dnes kromě bohaté křesťanské literatury a možnosti denního i dálkového studia na pražské teologické fakultě probíhají v diecézi průběžně různé vzdělávací kurzy (pro lektory, akolyty, pro pomocníky v pastoraci, pro snoubence...), nabízejí se na mnohých poutních místech exercicie - duchovní cvičení pro laiky, což v dobách minulých bylo něco nemyslitelného. Ve větších farnostech kromě nedělních bohoslužeb se konají i jiná setkání jako jsou biblické hodiny, studium katechismu, existují různé typy společenství (mládeže, manželské, modlitební, ekumenické...), kde je možné často i za účasti kněze o věcech víry s druhými hovořit. Myslím, že možností jak růst v poznání a ve své víře je opravdu dost! Samozřejmě, že tu přitom zůstává ještě mnohem důležitější otázka: Jak podle svého poznání a své víry žijeme? To je ale, jak jsem již v úvodu poznamenal, zase trochu jiná kapitola... J. Pecinovský V Zprávy z farnosti V První pátek v měsíci připadá na 3. září Od hodin je možné v sakristii kaple Povýšení sv. Kříže přistoupit ke svátosti smíření. V hodin začíná mše svatá v kostele sv. Jakuba a po ní následuje pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V Svátek Narození Panny Marie. V Berouně bude bohoslužba v den svátku, ve středu 8. září v kostele sv. Jakuba od hodin. Svátek budeme též slavit při poutní mši svaté v Hýskově v neděli 12. září v 8 00 hodin. V Výuka náboženství v novém školním roce 2004/2005: První setkání mládeže a dětí, které budou v tomto školním roce navštěvovat výuku katolického náboženství, se uskuteční v kapli Povýšení sv. Kříže v úterý 7. září v hodin. Po skončení mše sv. budou děti rozděleny do skupin podle věku, znalostí a časových možností. Rozvrh hodin vezměte s sebou! Večerní bohoslužba v kostele Zvěstování Páně odpadá! Předběžný rozvrh hodin náboženství: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek mateřská škola tř tř. studenti gymnázia tř tř. Tento rozvrh je předběžný, může být v případě nutnosti změněn. Uvádíme jej takto s předstihem proto, aby si rodiče s dětmi mohli jiné aktivity plánovat tak, aby s výukou náboženství nekolidovaly. V Příprava ke křtu dospělých. Jako v loňském roce, tak i letos budou od počátku školního roku pravidelná setkání pro dospělé, kteří svou cestu k Bohu a k prožívání své víry v Církvi teprve hledají. Setkání budou probíhat v budově fary každou středu od hodin. První setkání se uskuteční ve středu 1. září od hodin na faře. 2. strana

3 Září 2004 V Biblické hodiny: Pravidelně každý čtvrtek po večerní mši sv. od hodin se budeme scházet ke společným biblickým hodinám. V uplynulých třech letech jsme nejdříve otevírali apoštolské listy a knihu Zjevení sv. apoštola Jana, pak jsme se ponořili do knih Dvanácti malých proroků. V loňském jsme si přiblížili knihy mudroslovné. Pro letošní školní rok bychom i nadále zůstali ve Starém Zákoně a pokusíme se blíže se seznámit s prorokem Izaiášem. První setkání se uskuteční ve čtvrtek 2. září od v budově kaplanky. Kdo chce objevovat hloubku Božího slova, je zván a vítán. V Prosíme o pomoc s Hrnčířskými trhy 2004! Ve dnech 11. a se uskuteční tradiční hrnčířské trhy. Prosíme o pomoc s přípravou tradiční tomboly - hlaste se Petru Čaplovi Vyzýváme především skauty, aby nám pomohli s realizací. Vítaní jsou i pomocníci pro hlídání v kostelech, které by měly být otevřeny po celý den. V Svátek Povýšení sv. Kříže září připadá letos na úterý. Mše sv. od hod. proto nebude v kostele Zvěstování Páně, ale v kapli Povýšení sv. kříže. V Památka sv. Ludmily připadá na 16. září, mše sv. v den svátku bude slavena v kostele sv. Jakuba v hod. V Slavnost sv. Václava, mučedníka, hl. patrona českého národa Slavnostní bohoslužba ke cti sv. Václava začíná v kostele sv. Jakuba v úterý 28. září v hodin. V Poutní mše sv. v Loděnici v kostele sv. Václava se uskuteční v neděli 26. září v 9 30 hodin. Ke slavnostní mši a poté k příjemnému posezení a občerstvení na farní zahradě zvou loděničtí farníci. Odpoledne v 16 hodin tamtéž svatováclavský varhanní koncert. V Pouť na Svatou Horu vykonáme v sobotu 16. října! Ve hodin odjíždí z Berouna autobus na Sv. Horu. Trasa autobusu a zastávky budou včas upřesněny. Na Sv. Hoře proběhne společná křížová cesta, bude příležitost ke svátosti smíření a po večerní mši sv. se autobusem vrátíme domů. Přihlášky přijímá pan Miloš Palkoska. Cena 100,-Kč. Vyznavači pěší turistiky se mohou zúčastnit asi dvacetikilometrové pěší poutě z Jinců na Svatou Horu. Sraz před berounským vlakovým nádražím v 8 35 hodin. Odjezd vlaku do Jinců v 8 52 hodin (Bezdrev). Návrat večer smluvním autobusem. V V neděli bude v Berounském kostele slavnostní bohoslužba s otcem kardinálem M.Vlkem, který posvětí "nové" varhany. POZOR: z tohoto důvodu budou upraveny bohoslužby v některých kostelích. Bližší informace budou na nástěnkách a v říjnovém zpravodaji! V V úterý se bude konat pouť do kapličky povýšení Sv. Kříže ve Svatém Janu p. Skalou. Slavnostní bohoslužba začne ve 20:00. (Upozorňujeme: cesta je kus lesem, proto je vhodné vzít si baterku!) V Nový rozpis bohoslužeb v Berouně a okolních farnostech najdete na konci zpravodaje. Hlavní změny:! V kostele sv. Václava v Loděnici se bude od začátku září konat pravidelně mše svatá mimo neděli každý čtvrtek od hodin. Svatohorské náměstí kresba S. Karbušická 3. strana

4 Zpravodaj! Ve Svatém Janu p. Skalou ve Svatojánské koleji budou od začátku září opět úterní bohoslužby s chválami od 20 hod.! Mše sv. v Nižboru se bude konat od září pravidelně v neděli v 15 hodin odpoledne.! V Berouně se bude mše sv. konat též v sobotu od 8 30 hod. (až do října v kostele sv. Jakuba a od října v kapli Povýšení sv. Kříže) Z vikariátu! IV. vikariátní pouť V sobotu 18. září 2004 se koná již IV. vikariátní pouť ke sv. Ludmile na Tetín. Při této pouti se chceme modlit především za všechny farnosti našeho vikariátu. Předběžný program: : příležitost ke svátosti smíření v kostele sv. Kateřiny modlitba růžence v kostele sv. Ludmily mše svatá (slouží vikář J. Pecinovský a kněží berounského vikariátu) žehnání nového zvonu prohlídka Tetína (muzeum, galerie v kostele sv. Jana, kostely, hradiště...) koncert duchovní hudby litanie k českým patronům a slavnostní požehnání V 9 25 hodin odjíždí ze zastávky Beroun-železniční stanice linkový autobus na Tetín (příjezd v 9 31 hod.). Po skončení programu na Tetíně bude možné k cestě zpět do Berouna využít linkový autobus, který z Tetína odjíždí v hodin a do Berouna-žel. st. přijíždí v hod. 4 Koncerty v kostelích 4 Koncert TEMPUS TARDES na Tetíně: V neděli od hodin se v Galerii sv. Jana Nepomuckého na Tetíně představí vokální soubor TEMPUS TARDES. Na programu je Missa quinis vocibus Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic a skladby barokních mistrů. V galerii nadále probíhá výstava cyklu Věřím" valašského výtvarníka PANO. 4 Dny evropského dědictví: od 17 hodin v kostele sv. Jakuba v Berouně přednese svatojakubská schola - pánská část chrámového sboru - Gregoriánský chorál. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován na berounské varhany. 4 Svatováclavský varhanní koncert jako poděkování sponzorům a farníkům za finanční dary na rekonstrukci varhan v kostele sv. Václava v Loděnici se chystá na neděli od 16. hodiny odpolední. Hraje Pavla Fabianová, Pavla Bočková a Jan Staněk. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude využit pro potřeby kostela. Srdečně zveme. 4 Spiritual Fest 2004 V sobotu 18. září 2004 ve 13 hodin se Komunitní centrum sv. Prokopa v pražských Nových Butovicích znovu rozezní rytmy černošských spirituálů. Na druhém ročníku festivalu vystoupí jak hudební tělesa, která mohli diváci vidět minulý rok, tak i mnoho nových. Cílem festivalu je představit divákům černošské spirituály jako žánr duchovní hudby, který si u nás získal své místo, a to v různorodém pojetí jak velkých pěveckých těles, tak malých skupin, a cappella i s hudebním doprovodem. Vstupné bude stejně jako minulý rok dobrovolné. Více informací na adrese 4 Tradiční benefiční koncert Spirituál Kvintetu na podporu kostela ve Sv. Janu pod Skalou je v neděli 19. září 2004 od hodin. Vstupné - počet vstupenek je omezený, proto doporučujeme předem rezervovat na ové adrese telefonicky na čísle (Ing. Václav Šalda), nebo zakoupit přímo v předprodeji u p. Káry (výrobce dřevěných obrázků - centrum obce čp. 3 - u mostu). Rezervované vstupenky je možné 4. strana

5 Září 2004 vyzvednout včas před koncertem u kostela u pokladny. Pokud se rozhodnete rezervaci zrušit, prosíme, učiňte tak stejnou cestou, jako při jejich objednávce. 4 Hudební festival VOX sobota , hod Kulturní dům, Vltavská Praha 7 - Holešovice. Benefiční festival VOX 004 by měl jakožto "festival hudby s poselstvím" navázat na to nejlepší z tradice pražského křesťanského hudebního festivalu Vox clamantis, který se v 90. letech minulého století postupem času vypracoval v pestrou přehlídku kvalitních skupin různých žánrů, a navazuje také na loňský festival Tání. Hudba, prezentovaná na festivalu, by měla být povzbuzením ve víře, inspirací a vyjádřením svobody projevu v církvi. Další informace naleznete na Srdečně zveme všechny zájemce. 4 Varhanní koncert u příležitosti představení nových svatojakubských varhan berounské kulturní veřejnosti, jejich žehnání a uvedení do provozu se bude konat v neděli v 16 hodin v kostele sv. Jakuba v Berouně. Hraje Lukáš Petřvalský. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován na berounské varhany. T Skauti T V pátek od hodin srdečně zveme všechny vedoucí, činovníky i rádce na Velkou radu střediska Radost a naděje do klubovny na farním dvoře v Berouně. T Tradiční klání skautských středisek v areálu letiště v Bubovicích se koná h končí po 12 hodině, dobrovolní účastníci hlaste se Petru Čaplovi, tel: Bližší informace na Velké radě. T Dne 7. září se koná Okresní rada Junáka v berounské Sokolovně. P Společenství mládeže: Pravidelná setkání každý čtvrtek od hod. v kaplance v Berouně na faře. Zveme všechny mladé nejen věkem, kteří chtějí strávit večer u čaje či kávy, ale i s modlitbou a prožitkem blízkosti. Tu a tam společná cesta do přírody, za zábavou a pod. Začínáme prvním čtvrtkem v září. Těšíme se na Vás. P Kytarovky - setkávání všech přátel kytary (fléten, rytmických nástrojů a mnohohlasů) při křesťanských písních zpívaných nejen v kostele - vždy v neděli v hod. v kaplance v Berouně na faře. Výsledek úsilí můžete posoudit a prožít příjemnou mši s rytmickými písněmi jako obvykle každých čtrnáct dní na nedělní večerní mši v hodin v Berouně v kostele sv. Jakuba. Zveme všechny hudebně zdatné. P Přijeď na TEC! Jde o třídenní duchovní program pro mladé od 16 let do 23 let (věk je uveden informativně), který je postaven na společném prožívání velikonočního tajemství. Nejbližší: ve Vinoři - na faře, , Praha 9, v křesťanském centru, Program začne v pátek v 17 hodin, přijeď, prosím, podle svých možností alespoň půl hodiny předem. (Spojení MHD: Ze stanice metra B Vysočanská, autobusem č. 259, 373, 354 do vesnice Vinoř zastávka U Hřbitova.) Přihlášky a kontakt: Miriam Fabianová, Ptice 92, Úhonice, tel: , mobil: , web.katolik.cz/tec. j Diář Manželského společ enství J Manželské společenství zve srdečně všechny farníky na setkání, oheň a příjemné přebývání u příležitosti zahájení školního roku v sobotu 4. září v Loděnici na kostelní zahradě. S sebou si prosím vezměte dostatek jídla, pití a hudebních nástrojů! 5. strana

6 Zpravodaj J První setkání manželat na podzim se pokusíme uskutečnit ve středu 8. září od 20 hodin na faře v Berouně v kapli a přilehlých budovách. Dáme prostor společné modlitbě a poté i společnému povídání při čaji v klubovně. Těšíme se po prázdninách, zveme všechny, kdo mají chuť k vzájemnému sebesdílení... J Srdečně Vás (nejen manžele) odvážné a mladé duchem zveme na program TEC+, , ve Vinoři, , Praha 9, na faře v křesťanském centru. Program začíná v pátek v 17 hodin, přijeďte prosíme o půl hodiny dříve. (Spojení MHD: Ze stanice metra B Vysočanská busem č. 259, 373, 354 do vesnice Vinoř, zastávka U Hřbitova). TEC+ ( dříve stec) je pro lidi od 23 let výše neomezeně. Jde o třídenní duchovní setkání, každý den má své jméno a odlišnou dynamiku. TEC+ je postavený na společném prožívání velikonočního tajemství (Jan 12,24) a také na překvapení a prožívání přítomné chvíle. Přihlášky: Pavla Fabianová, Ptice 92, PSČ , Úhonice, tel , mobil: , další info: web.katolik.cz/tec! Zprávy odjinud! Společná modlitba za povolání: První pátek každého měsíce se koná v kostele sv. Ludmily v Praze (nám. Míru) adorace za nová povolání ke kněžskému i k zasvěcenému životu, za rodiny a za věrnost všech. V pátek povedou společnou adoraci šedé sestry, sestry alžbětinky a bratři mariáni. Slavnostní bohoslužbu v hod. bude celebrovat biskup Jaroslav Škarvada. Adorační den je vždy zahájen mší svatou v 7 30 hod., po ní následuje celodenní eucharistický výstav s možností individuální adorace. Společnou adoraci od hod. vedou vždy bratři a sestry z různých společenství zasvěceného života. Adorace je zakončena společným slavením eucharistie v hod. Bližší informace o příštích adoračních dnech naleznete na internetových stránkách Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR Humanitární sbírka šatstva: Diakonie Broumov ve spolupráci s panem Pavlem Jamborem pořádá v Berouně dne humanitární sbírku šatstva - přímo do automobilu. Časy: ul. K. Čapka u koupaliště; parkoviště Delvita; Kr. Dvůr - U Tří Zvonků; vlakové nádraží Beroun - Závodí. Humanitární sbírka proběhne též v Hořovicích a to Podrobnosti naleznete na letácích v kostele!! Kněžské a jáhenské svěcení: V sobotu 11. září 2004 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha vysvětí při bohoslužbě, jež začíná v hodin, pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk pro naši arcidiecézi nové kněze a jáhny.! Oslava životního jubilea Mons. Jaroslava Škarvady, který oslaví v září t.r. své osmdesáté narozeniny. Při té příležitosti jsou zváni kněží a věřící naší arcidiecéze do katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha, kde v sobotu 18. září v hod. při slavnostní mši sv. poděkujeme Pánu Bohu za dar života a za vše, co otec biskup vykonal pro dobro církve a ve službě Božímu lidu. 6. strana J. Škarvada 2003 foto av

7 Září 2004! Národní svatováclavská pouť V úterý 28. září se uskuteční Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi a v Praze. Program pouti: Stará Boleslav: modlitba se čtením mše sv. v kryptě ranní chvály latinská mše sv. - Mariánské náměstí slavnostní koncelebrovaná poutní bohoslužba, předsedá Miloslav kardinál Vlk, basilika Panny Marie duchovní program Svatováclavský koncert Hudby Hradní stráže Pražského hradu Praha - Hradčany: mše sv. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha K uctění budou v kryptě vystaveny svatováclavské ostatky, možnost přijetí svátosti smíření v basilice Panny Marie ve Staré Boleslavi během celého dne.! Škola partnerství: Kurz je určen pro svobodné mladé lidi od 16 let, a to nejen pro ty, kdo již s někým chodí, ale také pro ty, kdo hledají, jakou cestou jít, jaké je jejich životní povolání. Škola partnerství obsahuje pět víkendových setkání od října do dubna. Koná se v ADCM Nazaret, Praha - Kunratice, přednášejícími jsou manželské páry, lidé žijící v zasvěceném životě a odborníci z řad lékařů, psychologů Kurz je doprovázen knězem. Během setkání bude čas i na workshopy, modlitbu, osobní rozhovory s přednášejícími Více informací a přihlášky: tel.: Termíny školy partnerství: 2004: října, listopadu 2005: ledna, března, dubna! Taizé - Pouť důvěry na zemi: Setkání v Lisabonu 28. prosince ledna 2005 od úterý 28. prosince 2004 (příjezd mezi hod.) do soboty 1. ledna 2005 (odjezd po 16 hod.) Je vhodné, aby se v každé oblasti vytvořily skupiny lidí, kteří by cestovali společně. Pokud si neorganizujete vlastní dopravu, můžete využít autobusové dopravy, kterou zajišťuje: CK Bakalari, Jungmannova 754, Tišnov Tel/fax: , fax: , e mail: Chcete-li být uvedeni na seznamu kontaktních adres, dejte o sobě co nejdřív vědět na adrese: bratr Josef, F Taizé-Communauté, Francie, více na Upozorňujeme na novinky radia Proglas, které nyní vysílá nepřetržitě 24 hodin denně: radio spustilo dva nové vysílače (Tábor 88,7 MHz a Písek 89,5 MHz) a nabízí též možnost digitálního pozemského vysílání. U nás jej nejlépe naladíte na frekvenci 97,9 z vysílače Ještěd a 96,0 z vysílače Příbram; na provoz můžete přispět na účty Radio Proglas s.r.o.: /6800; Nadační fond Radia Proglas: /6800! Podpořte prosíme (již nyní) Setkání křesťanů Praha 2005! Možná se k vám již dostala zpráva, že se Praha stane dalším z měst, v němž se příští rok uskuteční Setkání křesťanů z Česka, Německa, Polska, Slovenska, Maďarska a Rakouska. Historii a program tohoto Setkání naleznete na internetových stránkách nebo na letácích, které jsou distribuovány do pražských farností. Pomoci lze i nabídnutím ubytování o tomto víkendu ve své rodině... Setkání proběhne v termínu června 2005 pod názvem Setkání křesťanů Praha 2005 a jeho mottem je Pozvání k naději založené na bibl. textu Flp 3,13-14.Václav Malý, biskup 7. strana

8 Zpravodaj Milí přátelé, obdrželi jsme zprávu, že dne zemřel ve Slavonském Brodě (Chorvatsko) Otec Marko Majstorovič. Pán Života k sobě povolal kněze, který se v dobách náboženské nesvobody naší země zasloužil o vydání a distribuci tzv. jugoslávské dětské (červené) bible. Jeho adresa ve Slavonském Brodě, Kumičičeva 16, byla svého času důvěrně známa zvláště českým, moravským a slezským katolíkům. Postupem času se však situace obrátila a Otec Marko zaklepal u našich dveří jako prosebník o pomoc pro chorvatské rodiny, které se vlivem války dostaly do velmi tíživé situace. Po několik let bylo možno díky také Vaší velkorysosti a štědrosti Otci Markovi jeho velké dobrodiní oplatit. Odchodem Otce Marka Majstoroviče na věčnost se uzavírá i naše každoroční podpora jeho požehnané činnosti. Všem Vám, kteří jste Otec Majstorovič v Berouně naším prostřednictvím Otci Markovi pomáhali, upřímně děkujeme za v kapli v r foto av Vaši dosavadní podporu a přejeme, aby Vám všemohoucí Bůh žehnal a mnohonásobně odplatil všechnu Vaši stědrost. S přáním Božího požehnání Marie Novotná, P. Libor Bulín, Římskokatolická farnost Kolín Představujeme nového farního vikáře P.Cyrila Kubánka Od prvního července nastoupil na místo P. Krzysztofa Drzazgy nový farní vikář P. Cyril Kubánek. Přestože naši farníci už měli možnost se s ním setkat, zeptali jsme se ho na několik údajů z jeho života. Věříme, že jej tím ještě více našim farníkům přiblížíme. Kde jste vyrůstal a kdo na vás duchovně působil? Vyrůstal jsem v Praze v křesťanské rodině jako nejstarší ze šesti dětí. Měl jsem také to štěstí, že jsme poznali velice dobrou farnost, a tak na mé rozhodnutí stát se knězem měl největší vliv dlouhodobý dobrý příklad kněze, který byl naším farářem. Kde jste studoval? Po gymnasiu jsem studoval tři roky elektrotechniku, pak jsem byl na teologické fakultě v Praze. V roce 1991 bylo pak znovu otevřeno římské Nepomucenum ocitl jsem se právě v ročníku, z něhož tehdy část odcházela na studia do Říma. V Římě jsem pobyl pět let, studoval nejdříve na Lateránské universitě filosofii a potom teologii na Universitě svatého Tomáše zvané též Angelikum. Vaše další působení po studiích? Po jáhenském svěcení v Praze jsem absolvoval vojenskou službu a pak byl ještě rok jáhnem na Kladně. Po krátkém kaplanování jsem byl ustanoven administrátorem farností Smečno, Stochov, Tuchlovice, Pchery, Pozdeň to je pruh od západu k východu mezi Kladnem na jihu a Slaným na severu. K tomu jsem učil v Kladně na katolické základní škole, chodil jsem do církevní školky, do věznice ve Vinařicích a do dětského domova. Co se týče péče o děti, snažil jsem se o to, aby o sobě věděly, aby se někdy setkávaly, aby nezůstaly izolované ve svých obcích, ale měly povědomí širšího společenství dětí Kladenska. Můžete alespoň stručně popsat zážitky z této činnosti? Zážitků je hodně, ale jen stručně: Zmíněná kladenská škola má asi 130 žáků, je zázrak, že se doposud udržela, dětí z křesťanských rodin totiž není mnoho, naprostá většina dětí přichází 8. strana

9 z rodin, které se k víře příliš nehlásí. To už je velká věc, když jsou rodiče ochotni tolerovat, že jejich dítě uslyší něco o Bohu. Zkušenost ze tří běžných základních škol s počtem žáků jdoucím do stovek je asi tato: mnoho dětí (i třetina třídy) projeví o náboženství zájem, ale drtivá většina rodičů pak věc zakáže. Z těch škol přišly pak na náboženství děti v těchto počtech: jedno, tři, jedno. Jediné z toho počtu vytrvalo až do právě uplynulého školního roku. Ve věznici přicházelo na týdenní setkání třeba deset odsouzených. Občas více, často méně. Smyslem té práce bylo pouze to, aby každý z těch stovek lidí věděl, že bude-li potřebovat, je k dispozici kněz. Děkujeme za rozhovor a věříme, že my, vaši farníci, vám budeme vyprošovat pro vaši službu hojnost darů Ducha svatého. -vac- a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. (Mt 17,1). Ne náhodou jsem, bratři a sestry, začal svůj pozdrav touto větou. Uvedená citace z Písma svatého mi totiž pomůže lépe vysvětlit význam teologického konviktu (nultý ročník teologické fakulty) a semináře. Jak již možná víte, jmenuji se Martin Sklenář a loňský rok jsem prožil právě v teologickém konviktu, kde jsem začal svou intenzivní přípravu na kněžskou službu. Objevování tohoto povolání však začalo už mnohem dříve. Každý, kdo vstupuje do teologického konviktu totiž musí projít určitou cestu, během níž dozrává k poznání, že právě jeho si Pán volá ke kněžské službě. Přestože je u každého člověka tato cesta jedinečná, má u všech stejný průběh. Je to Kristus, který nejprve volá a člověk, který na toto volání odpovídá (po volání) a nabízí se. Můžeme říci, že tato cesta je symbolicky těch šest dní, po kterých si nás Kristus bere s sebou. (Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana ). Kdo vstupuje do teologického konviktu, opouští svou rodinu, své přátele a uzavírá se ve zdech semináře ( a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami). Pán si nás tedy po určité době bere k sobě do ticha, na opuštěné místo. Jak známe z Písma, Kristus sem učedníky vyvedl, aby jim zjevil něco velikého, aby jim poodhalil své Božství. Tak i nás v dnešní době bere k sobě do ticha, abychom Ho více poznávali, více objevovali. Toto poznávání se uskutečňuje v kapli při každodenních modlitbách (denní modlitba církve, rozjímání, modlitba růžence, adorace ) či slavení eucharistie. Krista poznáváme též ve škole, kde prohlubujeme své znalosti o Něm studiem Září 2004 Martin Sklenář foto av katechismu, spirituality, Písma svatého (též studiem latiny, řečtiny). Objevujeme Ho i v sobě a ve spolubratřích, se kterými žijeme. Teologický konvikt slouží především k prohloubení vztahu ke Kristu a k utvrzení se, že nás Kristus opravdu volá a že my se mu chceme cele dát. A stejně jako apoštolům, tak i nám Kristus po svém proměnění říká, že s Ním nelze prožívat jen krásné chvíle, ale že jít s Ním znamená s Ním i trpět. (srov. Mt 17,1-13; 22n). Protože nemohu mluvit za druhé, rád bych vám nyní pověděl něco o své cestě. Pocházím z Prahy Vinohrad z osmi dětí. O volání ke kněžství jsem přemýšlel již od dětství. Důležitou chvílí v mém rozhodování byla chvíle, kdy jsem si uvědomil, že Pán mě do ničeho nenutí. Volá mě, ale dává mi svobodu. Mohu jít jakoukoli cestou a přesto mi bude žehnat. S touto jistotou svobody jsem v sobě našel sílu říci na Kristovo volání své Ano a podat přihlášku do teologického konviktu. Pamatuji si, že s blížícím se časem nástupu jsem toho stále více litoval. Stačily však tři dny před svatostánkem a 9. strana

10 Zpravodaj mou duši zalil klid, který byl jistě odměnou za vytrvalost. Jeden kněz mi poradil, ať si na každý měsíc zvolím heslo, o kterém budu přemýšlet. To se mi dařilo po celý rok a bylo to pro mě velkým přínosem. (Je to jedna z mnoha věcí, které mohu každému doporučit). Asi nejvíce jsem si zamiloval větu sv. Dominika Savia: Služme Bohu veselostí. V konviktu jsem se naučil žít intenzivnější vztah s Kristem v modlitbě a z ní také čerpat sílu. Objevil jsem krásu svátosti smíření. Velkým objevem pro mě byly týdenní exercicie v Rokoli u Nového Města nad Metují. Ale asi nejvíce Bohu vděčím za kluky, se kterými jsem tam mohl tento rok prožít. Ve více lidech se to vždy táhne lépe. A já vím, že bez nich by to bylo mnohdy velmi těžké. Ročník nás za celou republiku dokončilo 27. Není to mnoho, ale Pán se o svou církev jistě stará. Jsem rád, že jsem se mohl na konci konviktu přidat k Petrovým slovům a z celého srdce říci Kristu: Pane, je dobré, že jsem zde. Závěrem bych vám rád poděkoval, že jsem zde mohl prožít příjemných čtrnáct dní a že jsem mohl trochu více poznat vaše farní společenství. Zároveň bych vás poprosil, abyste mě svěřili Pánu ve vašich modlitbách. Neboť povolání není jen povoláním mým, ale povoláním celé církve. Martin Sklenář Ze ivota svatý ch Letos, 30. září, je tomu 1585 let, kdy ukončil svou pozemskou pouť muž, který se nesmazatelně zapsal do dějin katolické církve. Narodil se ve Stridomu v Dalmacii a jeho křesťanští rodiče poznali záhy jeho nadání ke studiu. Poslali ho proto do Milána a Říma, kde se mladý student věnoval zejména filozofii a gramatice. Své mládí měl velmi bouřlivé. Vědecké poznatky ho plnily pýchou a tak zanedbával náboženství. Brzy si však prostopášnosti svých druhů zošklivil, roku 366 se dal zapsat do seznamu katechumenů a přijal křest z rukou papeže Liberia. Po pobytu v Trevíru a Akvileji se vydal na východ, kde bylo v poušti mnoho klášterů. Na poušti mezi poustevníky prožil mnoho pokušení, ale odolal všem svodům. Vrátil se do Antiochie, kde jej biskup Paulinus vysvětil na kněze. Byl povolán do Konstantinopole, kde překládal Eusebiovu kroniku a Origenovy homilie. Naučil se hebrejsky a aramejsky. Tak se stal schopným přeložit Písmo svaté do latiny. Sblížil se s papežem Damasem, stal se dokonce jeho sekretářem. Byl to on, kdo ho pověřil latinským překladem, což Jeronýma zaměstnalo plných dvacet let. Později se stal duchovním rádcem vznešených římských dam a proto měla na něho spadeno jak vyšší římská společnost a i ti kněží, kteří si nechtěli zvyknout na nový překlad Nového zákona. Proto Jeroným opustil Řím a znovu se dal na východ. V Egyptě navštívil několik klášterů, aby se nakonec usadil v Betlémě. Tam vedl jeden mužský a tři ženské kláštery. Usilovně pracoval na překladu celé Bible do latiny, pro nějž se vžilo označení vulgáta. Jeho překlad Písma je považován na tehdejší dobu za vynikající. Celé jeho dílo svědčí o lásce ke Kristu a církvi. Znázorňuje se jako stařec s dlouhým vlasem v kardinálském klobouku a se lvem. Je patronem překladatelů. 10. strana Sv. Jeroným 30. září -vac- reprodukce Rok se svatými

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2005 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Pastorační plán farnosti? Asi si mnozí dobře pamatujeme, jak se v našem hospodářství v dobách minulých vytvářely jedinečné pětileté plány, které pak zpravidla, rozuměj

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 Obsah:! Pastýřský list kardinála u příležitosti oslav jeho 75. narozenin... str. 9! Zvony na Tetíně péčí farníků...str. 9-10! Svědectví: vnímání rozdílů mezi ateisty a věřícími...str. 10-11!

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 3/2011 Červen Milí farníci, protože toto číslo vychází o slavnosti Seslání Ducha svatého, bude věnováno svátosti biřmování. Zároveň je to poslední předprázdninové

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 Po prázdninách Pro některé děti bolestná záležitost, vrátit se zase do školy, pro jiné radost. Pro rodiče a prarodiče někdy vítaný návrat k normálnímu běhu věcí, ale

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik Číslo 3 4 Listopad 2011 ÚVODNÍ SLOVO aneb programové prohlášení Vážení farníci, před čtyřmi měsíci jsem nastoupil do

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

Matriky vypravují. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili:

Matriky vypravují. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili: OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 4 Vyšlo: 16.12.2007 G. K. Chesterton Až sem došla rodička vyhnaná od prahu hostince, v místě, kde domov nenašla,

Více

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 Nebojte se! Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší, než veškeré zlo, z něhož by

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

IKD. 20 Kč. Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině

IKD. 20 Kč. Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX IKD Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině 1 Proglas Radio Proglas v královéhradecké

Více

č. 6 červen 2013 21. ročník 1. 6. Mezinárodní den dětí 4. 6. Mezinárodní den nevinných dětských 7. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

č. 6 červen 2013 21. ročník 1. 6. Mezinárodní den dětí 4. 6. Mezinárodní den nevinných dětských 7. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 6 červen 2013 21. ročník ÚVODNÍK Na výlet!... Nevím, jak vám, ale mně velmi často připadá, že některé měsíce dýchají jakýmsi volnějším tempem. A právě začínající červen

Více

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 Naším úkolem není být Matkou Terezou V polovině října proběhne blahořečení Matky Terezy. Snad nikdo nepochybuje o jejím významu. Matka Tereza rozvinula sociální činnost,

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více