ZUŠ OSLAVILA ŠEDESÁTKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZUŠ OSLAVILA ŠEDESÁTKU"

Transkript

1 LL 21 / 2007 STRANA 1 21 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 2. listopadu 2007 Cena 12 Kč ZUŠ OSLAVILA ŠEDESÁTKU Město předalo pamětní medaile str. 12 Pavel Šporcl zahrál v Lanškrouně str. 12 Studenti cestovali do světa Str. 8 Výlov Kozího rybníka Str. 10 Vodnické Slavnosti světla Str. 13 Aktuality z Lanškrounska: lanskroun.cz/ Archiv starších výtisků LL: lanskroun.cz/ a Hudební škola v Lanškrouně vznikla už v roce Více na str. 15. Foto: J. Straková

2 STRANA 2 RADNICE SDĚLUJE LL 21 / 2007 Rada města jednala dne mezi žadatelem a městem dne Technické služby (TS): RM schvaluje předložený Operační plán zimní údržby na období a ukládá jednateli TS předložit návrh dodatku Operačního plánu zimní ú držby ve smyslu jednání RM. RM jako orgán příslušný rozhodovat ve věcech obce jako jediného společ níka obchodní spol. schvaluje účetní závěrku spol. TS za rok RM souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi spol. TS jako nájemcem a spol. ERSTE, s.r.o., La jako podnájemcem. Uzavření úřadu: RM souhlasí s uzavřením městské ho úřadu pro veřejnost dne Stavba krizového centra: RM byla seznámena s obsahem vy jádření ředitele PO Základní škola La, Dobrovského 630 k plánované stav bě krizového centra v sousedství ško ly a ukládá místostarostovi odpově dět ve smyslu jednání RM. Investiční akce: RM předkládá ZM na vědomí se znam přijatých usnesení RM a ZM tý kajících se dosud nerealizovaných in vestičních akcí ve města. RM předkládá ZM požadavky na in vestice pro rok 2008 podané PO (kul turními a školními) zřízenými městem. RM souhlasí s návrhem výzvy na vý běr developera, s nímž bude jednáno o prodeji poz. na výstavbu bytů v lo kalitě sídliště Za Střelnicí II. upra veným ve smyslu jednání RM. RM byla informována o obsahu: zápisu z kontrolního dne na stavbě La DT, řízená skládka odpadů sk. S OO, II. etapa ze dne , zápisu z kontrolního dne na stavbě Stavební úpravy sportovního domu La ze dne RM projednala žádost TJ La o oka mžité zajištění nerušení užívání 1. nad zemního podlaží sportovního domu stavbou a ukládá IO odpovědět ve smyslu jednání rady do RM schvaluje postup starosty ve vě ci zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby Rámcová smlouva na poskytování služeb v ob lasti získávání dotací z fondů EU projekt Lanškrounské rybníky. Městský bytový podnik (MBP): RM rozhodla o podání podnětu k pro šetření hospodaření MBP La, s.r.o., orgány činnými v trestním řízení. Jednání komisí: RM byla seznámena s obsahem zá pisů z jednání komisí: pro mládež a kulturu dne a schvaluje poskytnutí grantů a pří spěvků v oblasti výchovy, vzdělávání a kultury dětí a mládeže a aktivit do spělých v oblasti kultury dle přílohy, majetkové dne , bytové dne , pro životní prostředí dne Pronájem nemovitostí: RM projednala žádost spol. Školní jídelna Madoret, spol. s r.o., o pro nájem části poz. 3168/3 o výměře cca 70 m 2 v pod zpevněnou plochou pro stání zásobovacích vozidel u kuchyně v areálu základní školy v Dobrovské ho ul. a ukládá OPPSMM zveřejnit úmysl města předmětnou část uvede ného poz. žádající spol. pronajmout. RM projednala podnět OPPSMM ve věci pronájmu nemovitostí tvoří cích areál bývalého manipulačního skladu dříví a ukládá OPPSMM zve řejnit úmysl města výše uvedené ne movitosti pronajmout spol. TS a před ložit RM návrh nájemní smlouvy zpracovaný na základě podkladů vy pracovaných spol. MBP La, s.r.o. RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem areálu II. etapy skládky tu hého komunálního odpadu v k. ú. DT spol. TS a mění své usnesení č. 385 ze dne takto: Text v odstavci nazvaném II. etapa nahrazuje tex tem: část pozemkové parcely č. 772/ 22 ostatní plocha o výměře 5174 m 2 a pozemkové parcely č. 195/4 ost. plocha o výměře m 2 s tím, že bude uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou za dohodnuté nájemné ve výši 120, Kč/t uloženého odpadu. Bezplatné užívání nemovitostí: RM projednala žádost o bezplatné užívání poz. ppč. 1301/3 a ppč. 62/1 v k.ú. DT, byla seznámena s obsa hem dopisu občana, který se vyjádřil v této věci, rozhodla povolit bezplat né užívání poz. ppč. 62/1 a části poz. ppč. 1301/3 dle stavu v terénu. RM projednala žádost o bezplatné užívání břehu potoka na části poz. ppč. 1033/1 v rekreační oblasti Olšo vý rybník a ukládá OPPSMM zve řejnit úmysl města povolit bezplatné užívání výše uvedeného poz. RM projednala žádost spol. Staveb ní a.s., La, o povolení krátkodobého uložení stavebního materiálu v objek tu bez čp. na části poz. stpč. 867 a rozhodla žádosti vyhovět a povolit uložení materiálu v části předmětné nemovitosti s tím, že nejpozději bude objekt vyklizen a uveden do původního stavu. RM projednala společnou žádost spoluvlastníků domu čp. 450, OP, Kollárova ul., La o povolení bezplat ného užívání poz. ppč. 464, rozhodla žádosti vyhovět a ukládá OPPSMM příslušnou dohodu s žadateli sepsat. Změny smluv: RM projednala žádost Františka Nos ka, Žichlínek o úpravu podmínek k re konstrukci omítek na objektu čp. 555, Pivovarské náměstí, OP, stanove ných v čl. IV. odst. 2 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního prá va a rozhodla prodloužit termín do končení omítek na severovýchodním, jihozápadním a jihovýchodním pohle du této budovy o 15 dní do RM projednala žádost o prodlouže ní lhůty splnění podmínek stanove ných smlouvou o budoucí kupní smlou vě na část poz. ppč. 923/1 uzavřené 2005 a doporučuje ZM prodloužit žadateli lhůtu ke splnění všech ujed nání předmětné smlouvy do (stavba garáže v ul. Rybniční). Prodej nemovitostí: RM byla seznámena s obsahem zá pisu z otevírání obálek o právo uzavřít kupní smlouvu na dům čp. 35, ŽP, ul. T.G. Masaryka na části poz. stpč. 412, části poz. stpč. 412, části poz. ppč. 860/1 a poz. ppč. 863/2 a ukládá OPPSMM znovu zveřejnit úmysl měs ta předmětné nemovitosti prodat. RM projednala žádosti o koupi části poz. ppč. 191/1 v k. ú. DT a doporu čuje ZM prodat předmětné nemovi tosti smlouvou o smlouvě budoucí zá jemci, který v obálkové soutěži na bídne vyšší kupní cenu, a uzávěrku při hlášek ukončit dva pracovní dny před vlastním konáním soutěže (poz. urče ný k výstavbě rodinného domu v DT). Nabytí nemovitostí: RM projednala podnět OPPSMM k majetkovému převodu poz. ppč. 3158/25 a doporučuje ZM předmět ný poz. nabýt od Úřadu pro zastupo vání státu ve věcech majetkových do vlastnictví města (poz. u bytového domu v ul. Albrechtické). RM projednala žádost o výkup části ppč. 3081/210 v majetku žadatele o výměře cca 30 m 2 a doporučuje ZM předmětnou část poz. vykoupit za jed notkovou cenu 300 Kč/m 2 (poz. v ul. Slovenská). RM projednala žádost spol. Albi, s.r.o., zastoupené jednatelem Jiřím Vávrou, La, a upřesnění žádosti o smě nu části poz. ppč. 230/2 o výměře cca 194 m 2 za jednotkovou cenu 600 Kč/m 2 v majetku žadatele za pozemky v ma jetku města: části ppč. 228/3, 4252 a 228/1 o výměře cca 385 m 2 za jednot kovou cenu 600 Kč/m 2 a doporučuje ZM předmětné nemovitosti směnit s ce novým vyrovnáním (poz. v ul. Lidická). Směna bytů: RM souhlasí se směnou bytů v majet ku města nájemkyní bytu č. 3 v do mě čp. 75, ŽP, Opletalova ul., La a nájemkyní bytu č. 4 v témže domě a ukládá jednatelce spol. MBP La, s.r.o., požadovanou směnu provést. Městská zeleň: RM projednala ústní žádost Františ ka Mareše sběrné suroviny, La o po volení pokácení topolu na poz. ppč. 297/1, který narušuje budovu. RM sou hlasí s pokácením předmětné dřeviny a ukládá vedoucí KSaT podat žádost o povolení kácení dřevin na OŽP. RM projednala žádost o pokácení 3 bříz na poz. ppč. 3081/17. Důvodem žádosti jsou obavy z pádu stromu, za clonění zahrady a obtěžování výtrusy. RM prozatím nesouhlasí s pokáce ním předmětných dřevin a ukládá OŽP zpracování odborného posudku bříz (hřiště v ul. Českých bratří). RM projednala ústní žádost TJ So kol DT oddílu fotbalu o povolení pokácení lípy na poz. ppč. 489 v k.ú. DT z důvodu záměru výstavby par kovací plochy. RM souhlasí s poká cením předmětné dřeviny a ukládá vedoucí KSaT podat žádost o povole ní kácení dřevin na OŽP (u fotbalo vého hřiště v DT). RM projednala ústní žádost o povo lení pokácení jedle na poz. ppč. 3893/ 2 v ul. Kollárova.RM souhlasí s po kácením jedle a ukládá vedoucí KS at podat žádost o povolení kácení dře vin na OŽP (v blízkosti prodejny Albert). RM projednala ústní žádost Hany Kašparové, La o povolení zkrácení 4 smrků a 1 borovice na poz. ppč. 428/3. RM nesouhlasí se zásahem do dře vin, které by tímto zákrokem byly po škozeny (u výjezdu na Ústí). RM projednala ústní žádost o povo lení údržby dřevin žadatelem na měst ském poz. před solnou jeskyní formou zaštipování nových letorostů. RM sou hlasí s touto formou provádění údržby. RM projednala žádost Klubu čes kých turistů La o povolení pokácení 2 vrb na břehu Dlouhého rybníka na poz. ppč. 996/3, které jsou ve špatném zdravotním stavu. RM souhlasí se zkrá cením stromů (ořezáním větví) dle pod mínek stanovených OŽP (u loděnice). Výměna občanských průkazů Nejpozději dnem skončí platnost občanských průkazů bez stro jově čitelných údajů vydaných do Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností (bez omezení), s výjimkou ob čanských průkazů občanů narozených před , i ti ale musí mít v ob čanském průkaze platné údaje (např. vdova, vdovec). Žádost je nutno podat do Výměna občanských průkazů je bezplatná. M. Štrauchová Anketa Mládež reprezentuje město Lanškroun Komise pro mládež a kulturu při městské radě v Lanškrouně vyhlašuje již tradičně anketu Mládež reprezentuje město Lanškroun. Dává tímto možnost zvýraznit výsledky vaší celoroční práce s mládeží. Každý subjekt může do ankety přihlásit neomezený počet mladých lidí, úspěšných reprezentantů města v kalendářním roce 2007 v těchto oblastech: a) kultura jednotlivci; b) soutěže vzdělávacího charakteru (odborné); c) sport jednotlivci; d) kolektivy bez ohledu na zaměření. Věkové kategorie: 1. do 15 let; 2. od 15 do 19 let. Zvláštní kategorie: cena fair play (při přihlášení blíže specifikovat). Přihlášky do ankety pošlete prosím do 30. listopadu 2007 na Městský ú řad k rukám J. Krejčové. U každého navrženého jednotlivce i kolektivu uveď te své zdůvodnění a jeho kontaktní adresu. Jitka Krejčová, taj. komise

3 LL 21 / 2007 RADNICE SDĚLUJE STRANA 3 Zastupitelstvo města jednalo ZM bylo seznámeno s obsahem zprávy RM za období od do ZM bylo seznámeno s obsahem zprávy měst ského úřadu za říjen ZM schvaluje rozpočtová opatření v položkách až dle přílohy. 162 ZM bere na vědomí dokument Rozpočtový výhled na léta ZM projednalo podnět OPPSMM k majet kovému převodu poz. ppč. 991 (ZE) z vlastnictví ČR Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města a rozhodlo předmětný poz. úplatně nabýt. 164 ZM projednalo podnět OPPSMM k převodu poz. ppč. 3158/25 z vlastnictví ČR Úřadu pro za stupování státu ve věcech majetkových do vlast nictví města a rozhodlo předmětný poz. nabýt. 165 ZM projednalo podnět OPPSMM k majet kovému převodu poz. ppč. 1345/2 (ZE) v k.ú. DT z vlastnictví ČR Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města La a rozhodlo předmětný poz. bezúplatně nabýt do majetku města. 166 ZM bylo seznámeno s obsahem protokolu ze dne o dražbě práva uzavřít kupní smlouvu na dům čp. 22 v ul. 28. října na poz. stpč. 42 a na poz. stpč.42, VM a rozhodlo uvedené nemovitosti pro dat za cenu , Kč. 167 ZM projednalo žádosti o koupi poz. ppč. 492 na Pivovarském náměstí manželů Ladislava a Mo niky Sychrových, La, spol. OMEGA tech, s.r.o., La a Thi Huong Tranové, Děčín a rozhodlo před mětné nemovitosti prodat smlouvou o smlouvě bu doucí zájemci, který v obálkové soutěži nabídne vyšší kupní cenu, a uzávěrku přihlášek ukončit dva pracovní dny před vlastním konáním soutěže. 168 ZM schvaluje záměr: ukončit činnost po Školní jídelna MADORET La, B. Smetany k , vymazat z Rejstříku škol a školských zařízení pří spěvkovou organizaci Školní jídelna MADORET La, B. Smetany k , zapsat do Rejstříku škol a školských zařízení obchodní společnost Škol ní jídelna MADORET, spol. s r.o., od a ukládá vedoucí OŠK ve spolupráci s OPPSMM záměr realizovat. 169 ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města č. 6 ze dne , o stanovení míst a času, ve kte rých mohou být provozovány výherní hrací přístroje. 170 ZM bylo seznámeno s obsahem zápisu z jed nání KV ze dne Starosta se setkal se seniory V sobotu se ve Společenském domě konala tradiční beseda s nejstaršími občany města, které se letos zúčastnilo 327 občanů. Nejstarším účastníkem setkání byl pan Josef Minář, nejstarší účastnicí paní Marie Hyklová (foto vpravo). K poslechu zahrál Dechový orchestr Kulturního centra Lanškroun, další kulturní program zajistila ředitelka ZUŠ paní Marta Obrová. O životě v Do mově pro seniory informoval jeho ředitel p. Milan Minář. Starosta Martin Košťál seznámil přítomné s ak cemi, které město realizuje i které v budoucnu plá nuje. Senioři se o dění ve městě velmi zajímají, to dokázali i svými dotazy. MŠ, foto: J. Straková 171 ZM bylo seznámeno s obsahem zprávy KV za období od do ZM bylo seznámeno s obsahem zápisů z jed nání FV konaných dne , dne a dne ZM bylo seznámeno se Zápisem průběhu kon troly hospodaření po Městský bytový podnik v La za roky 2002 až ZM bylo seznámeno se Zápisem o provedené kontrole hospodaření v městských lesích La. 175 ZM ukládá RM bezodkladně zajistit provedení kontroly vnitřních směrnic a jejich souladu se zá konem o účetnictví a dalšími zákony ve všech ob chodních spol. s většinovým podílem města a po zřízených městem; zabezpečit pravidelné (nejméně 1x za 3 měsíce) předkládání výsledků hospodaření (rozvahy, výsledovky) v obchodních společnos tech s většinovým podílem města a po zřízených městem ZM, FV a KV; zabezpečit předkládání všech kontrolních protokolů, kontrolních zpráv a zpráv auditorů příslušným výborům ZM; prioritně vypracovat jednotný postup pro evidenci vymáhání pohledávek městem, jeho po a obchodními společ nostmi s většinovým podílem města a předložit jej Vlevo p. Minář, starosta zdraví p. Rejentovou. k projednání ZM. 176 ZM pověřuje FV a KV soustavnou kontinuální kontrolní činností dle příslušných zákonů v obchod ních společnostech s většinovým podílem města a po; soustavnou kontinuální kontrolní činností v obchodních společnostech s většinovým podílem města a po se zaměřením na okamžitou kontrolu účtování v rámci vedení pokladen. 177 ZM se seznámilo s obsahem dopisu Ing. Jiřího Škvařila a s opětovnou žádostí o revokaci usnesení a konstatuje, že nebyly předloženy žádné další a do statečné důkazy o nároku na odměnu za zprostřed kování prodeje areálu Pivovaru a trvá na svém usne sení č. 73 ze dne ZM na vlastní žádost odvolává vedoucí finanč ního odboru z funkce tajemnice FV. Nepřijaté návrhy usnesení: N1 vyjádření podpory programovému prohlášení rady města N2 pověření kontrolního výboru plněním dlouho dobého plánu KV Hlasování: A pro, N proti, omluven z celého jednání, Z zdržel se, O nepřítomen při hlasování Jednání zastupitelstva výsledky hlasování: Jméno/Usnesení Baborák Zdeněk A A A A A A A A A A A A A A A A A Bednář Milan A A A A A A A A A A A A A A A A A Bernášek Boh. A A A A Z A A A A A A A O Z A A A Borkovcová M. A A O A A A A A A A A A A A Z A A Brýdl Hynek A A Z A A A A Z A A A A A A A A A Hradil Jan Z Z A A Z A A A A A A A A A A A A Chládek Ladislav Joza Martin A A A O O A A A A A A A A A A A A Kment Václav A A A A Z A Kolomý Jan Z Z A Z A A A A A A A A A A Z Z A Košťál Martin A A A A A A A A A A A A A A A A Z Krajči Roman Z Z A Z A A A Z A A A A A A A A A Maixner Ladislav A A A A A A A A A A A O A Z Z A A Obr Ivo A A A A Růžička Lubomír A A A Z Z A Sitová Lada A A O A A A A A A A Z A A A Z A O Sychra Ladislav Šebrle Jan, Ing. A A A A A A A A A A A A A A A A A Švarcová Stanislava A A A A A A A A A A A A A A A A A Urban Jan, Mgr. Verner Ladislav, Ing N1 N2 A A A A A A A Z Z A A A A Z A A A A A Z A A A O A A A A Z A Z A A A Z A A A Z A A Z A Z A Z A A A Z A A A O A Z A A A O Z A A A A A Z A O A A A Z Z A A A Z A Z A A Z

4 STRANA 4 NEJEN Z RADNICE LL 21 / 2007 Z kalendáře starosty 29. září Hokejový turnaj mladších žáků v Hale B. Modrého 1. října Zahájení organizačně personálního auditu na městském úřadě Jednání zastupitelstva města 2. října Setkání místních akčních skupin programu Leader v Koclířově Setkání s p. Oldřichem Vlasákem, předsedou Svazu měst a obcí ČR a poslancem Evropského parlamentu (ODS) v Litomyšli 3. října Pracovní schůzka s p. Jitkou Dostálovou, jednatelkou Městského bytového podniku Lanškroun, s.r.o Konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v Hradci Králové 6. října Hokejový turnaj starších žáků v Hale B. Modrého 8. října Jednání rady města 10. října Pracovní schůzka ohledně školní jídelny Madoret Pracovní porada o přípravě pozemků pro bytovou výstavbu ve městě Jednání Rady místní akční skupiny Karel 11. října Závěrečný workshop vzdělávání zástupců místních samospráv v Litomyšli 13. října Setkání s nejstaršími občany města ve Společenském domě 15. října Jednání se zástupci Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Setkání starostů obcí Pardubického kraje, organizované tzv. Zlínskou iniciativou v Brněnci 16. října Jednání s p. Jaroslavem Lechnýřem o možnostech podpory financování cyklostezek Jednání s p. Tomášem Langrem, ředitelem Nového divadla v Hr. Králové 17. října Jednání se zástupci společnosti Raven Consulting a České spořitelny, a.s. Pracovní schůzka týkající se komunitního plánování v Lanškrouně 18. října Konference Kontrola ve veřejné správě v Jihlavě 19. října Seminář Rétorika v praxi v Olomouci 20. října Oslavy 60. výročí založení hudební školy v Lanškrouně 22. října Jednání rady města 23. října Pracovní setkání s malířem p. Petrem Špačkem na téma kalendář města pro rok 2010 Jednání zastupitelstva města 24. října Setkání s p. Štefanem Tillingerem, členem představenstva Generali Pojišťovny, a.s., u příležitosti otevření kanceláře této spol. v Lanškrouně 25. října Předání Pamětních medailí města Lanškroun a slavnostní koncert u pří ležitosti Dne vzniku samostatného československého státu Co všechno lze nalézt na webu města? Díl 2. Co se píše o Lanškrouně v tisku V dnešním díle o městských webových stránkách bychom chtěli upozornit na sekci, která město Lanškroun přibližuje zejména očima redaktorů zpra vodajských periodik. Odkaz na sekci s názvem Z tisku najdete v hlavním menu, hned na titulní stránce webové prezentace města www. lanskroun.cz. Pro rychlejší přístup do databáze článků můžete použít také přímou adresu lanskroun.cz. Stránka je dále rozdělena do čtyř podsekcí: Listy Lanškrounska obsahuje kompletní obsah lanškrounského čtrnácti deníku od roku Jednotlivá čísla jsou ke stažení buď ve formátu PDF, nebo jako samostatné texty jednotlivých článků. Vstup do této sekce je možný také prostřednictvím adresy lanskroun.cz. MF Dnes a Deník Právo v těchto dvou podsekcích najdete vybrané články od roku 2004 z deníků Mladá fronta Dnes a Deník Právo, týkající se zejména města Lanškroun a jeho okolí. Lanškrounský zpravodaj sekce obsahuje naskenované archivní ročníky Lanškrounského zpravodaje od roku 1984 do Samostatná vydání jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF. I nadále se budeme snažit průběžně doplňovat chybějící ročníky Listů Lan škrounska a Lanškrounského zpravodaje. Petr Celý, kancelář star. a taj. Z dotazů na městském webu Stále se hovoří o zřízení přeložky silnice od Nepomuku směrem k ben zinové pumpě (Pohona), ale bohužel jsem se nikde nedočetl termín realizace této přeložky. Můžete mi ho prosímsdělit?neměla být nejdřívu realizována tato přeložka a pak teprve provedena součesná úprava na ul. Králická? Přeložku silnice II/311 ve směru od Nepomuk k benzinové pumpě Pohony připravuje Pardubický kraj Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Vzhledem ke složitým majetkoprávním vztahům souvisejícím s výstavbou komunikace, které rovněž řeší Pardubický kraj, se výstavba původně plánovaná na podzim roku 2007 přesouvá do roku Oprava komunikace v ulici Králické, která je ve vlastnictví Pardubického kraje, byla dlouhodobě pláno vaná. Vzhledem k problémům výše uvedeným rozhodl Pk, že zajistí opravu této komunikace z vlastních prostředků v tomto roce. Po výstavbě přeložky silnice II/311 bude tato část silnice v ul. Králické převedena na město. Ing. L. Urban, inv. odbor města Z činnosti městské policie Obsluha čerpací stanice požádala hlídku o vyrozumění zákazníka, který si načepoval benzín do vozidla a bez zaplacení odjel. Muž svou nedbalost napravil. Na služebnu MP bylo přijato oznámení o hádce mezi zákazníkem a zaměst nancem čerpací stanice, který odmítl převzít od zákazníka poškozenou ban kovku. Vše bylo vyřešeno na místě, zaplaceno bylo jinou bankovkou. Několikrát hlídka řešila znečištění vozovky při odvozu zeminy ze stavby. Na služebnu bylo přijato oznámení na dva muže, kteří u cizího stojícího osob ního vozidla odmontovali a odvezli registrační značku. Věc je v šetření. Při běžné kontrolní činnosti strážníci půl hodiny po půlnoci uslyšeli alarm. Jednalo se o firmu sídlící na okraji města. Hlídka při vnější kontrole budovy zjistila nezajištěné dveře. V objektu byl zaměstnanec, který vše způsobil. Rodičům byli předáni chlapci z 5. třídy, kteří se dostali do nedostatečně za bezpečených prostor v bývalém pivovaru, kde rozbíjeli uskladněné lahve a roz hazovali plastové přepravky. Strážníci byli přivoláni k nevhodnému chování nájemnice, na které si stěžovala majitelka domu. Ženě bylo doporučeno, aby záležitost řešila přes OPP při Městském úřadě v Lanškrouně. Ze zpravodajství Policie ČR Ve čtvrtek si občan Tatenice zakoupil novou navigaci Garmin, kte rou si namontoval do dodávkového vozidla. Poté, co se poškozený vrátil v nočních hodinách domů, zaparkoval dodávkové vozidlo na místní komunikaci. Když druhý den v dopoledních hodinách přišel k vozidlu, zjistil, že u dveří bylo vyříz nuté okno a z vozidla mu zmizela nová navigace v hodnotě , Kč. V pátek v poledne při provádění dřevařské práce v lese v katastru obce Strážná odmontoval řidič před cestou do lesa z traktoru dveře, aby se ne poškodily, a uložil je na louku. Když vyjel z lesa, dveře tam nebyly a na místě zbyly pouze střepy z rozbitého okna. Ještě tentýž den pachatel dveře od trakto ru odvezl do Sběrných surovin Uhelné sklady v Lanškrouně, kde je prodal. Trochu zaskočeni byli v sobotu v ranních hodinách řidiči. Ve vyšších polohách byly vozovky namrzlé a místy pokryté sněhovou vrstvou. Žádné z vo zidel, které mělo účast na dopravní nehodě, nebylo vybaveno pneumatikami se zimním dezénem. Na tuto skutečnost měla asi více myslet 31letá řidička zá novního osobního automobilu značky Škoda Octavia. Kolem 7.30 hodin na silnici I. třídy číslo 43 u obce Horní Heřmanice chtěla projet levotočivou za táčku v klesání. Když zjistila, že je povrch vozovky namrzlý, začala brzdit. Po zatažení ruční brzdy se škodovka dostala do smyku. Po vyjetí vpravo mimo komunikaci došlo k jejímu převrácení přes střechu nazpět na kola. Při nehodě nedošlo ke zranění osob. Alkohol byl vyloučen provedením dechové zkoušky hlídkou Policie ČR. Škoda na vozidle byla odhadnuta ve výši 60 tisíc korun. V sobotu v herně baru Tropic v Lanškrouně si návštěvník odložil na židli bundu s peněženkou. Když chtěl zaplatit při odchodu útratu, zjistil, že mu peněženka s doklady, finanční hotovostí a platební kartou byla odcizena. Útratu v restauraci za poškozeného museli nakonec zaplatit kolegové z práce. Policie šetří věc jako trestný čin neoprávněného držení platební karty. V neděli v odpoledních hodinách projížděl cyklista obcí Jakubovice. Když se při jízdě ohlédl za sebe, zda za ním nejede vozidlo, narazil do pravého boku zaparkovaného vozidla. Při nehodě došlo k lehkému zranění cyklisty, které si vyžádalo ošetření v nemocnici v Ústí nad Orlicí po hodině policisté OOP ČR Lanškroun vyjeli k dopravní ne hodě, ke které došlo na silnici I/43 u obce Albrechtice. Řidička polské národ nosti při projíždění levotočivé zatáčky se lekla přebíhající srny, prudce zabrzdila a strhla řízení vpravo. V tomto okamžiku se stalo vozidlo neovladatelným a na razilo do stromu. Došlo pouze k hmotné škodě. 26. října ve večerních hodinách hlídka zastavila řidiče, u kterého byl decho vou zkouškou zjištěn alkohol s hodnotou 2.32 promile. Policii tak musel ode vzdat svůj řidičský průkaz a jeho jednání je posuzováno jako trestný čin. Na vlakovém nádraží v Rudolticích odcizil pachatel z nápojového automatu částku , Kč, která mu může vynést až 3 roky vězení. V sobotu 27. října zloděj odcizil z chodby firmy Wendell v Lanškrouně pán ské jízdní kolo zn. Author Stratos stříbrné barvy v hodnotě , Kč. Po jízdním kole i pachateli policie pátrá. Neznámý vandal poškodil skleněnou výplň dveří u prodejny Konzum v Lan škrouně. Škoda činí ve výši 8.000, Kč. V neděli 28. října v dopoledních hodinách byl v lanškrounském rybníku nalezen dělostřelecký protipancéřový granát. K jeho likvidaci byl přivolán pyrotechnik z Hradce Králové. Rozpis služeb stomatologie (SO, NE, svátek 8 11 hod.) pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/o MUDr. Ulman Jaroslav, Tatenice 268, tel.: MUDr. Vacková Jana, Lanškroun, Hradební 227, MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151,

5 LL 21 / 2007 NEJEN Z RADNICE STRANA 5 Uctili 89. výročí vzniku samostatného státu Účastníci odboje, představitelé města i další občané se v pátek 26. října setkali u pomníku obětí válek v Lanškrouně, aby si připomněli 89. výročí vzniku samostatného Československa. Jednatel ZO ČSBS MVDr. Jaroslav Kovařík řekl: 28. říjen je den, který nabízí nesporně důvod k oslavě i zamyšlení nejen pro jeho velký historický význam. Letos oslavujeme již 89. výročí vzniku Československé republiky, projevujeme vděk všem, kteří se obětavým bojem zasloužili o náš stát a roz květ našeho národa. Těch starých občanů, kteří by mohli ještě pamatovat do by vzniku republiky, kteří zažívali úspěchy, radostné a slavnostní chvíle, ale i trudná léta ponížení, útlaku a ohrožení národa, žije dnes již jen nepatrná hrstka. Mnozí, kteří se zasloužili o náš současný život, bojovali za náš stát, již dávno nejsou mezi námi, jejich vzor a památka upadá v zapomnění, život nových generací spěje až zběsile kamsi vpřed, do neznámé i nejisté budouc nosti. Náš dnešní život přináší stále nové události ovšem i mnohé závažné otázky, Jak bychom asi ale odpovídali na dotazy těch, které dnes vzpomínáme? Obávám se, že v mnohém bychom byli na rozpacích, v mnohém bychom ani nebyli schopni podat uspokojující odpověď. Dnešní památný den není jistě zcela vhodný k vysvětlování a rozboru nedostatků, které naši současnou společnost zatěžují a brzdí. Snad nebudu daleko od pravdy s názorem, že to nejzávažnější, čeho se nám nejvíce nedostává, je nízká obecná mravnost, ale i osobní statečnost čelit zlu v jakékoliv formě, bránit právo a spravedlnost nejen slovy, ale i činy. Málo, příliš málo se věnuje naše společnost výchově k mravnosti, odpověd nosti a pravému vlastenectví. Ani naše školy neseznamují mládež dostatečně s dějinami našeho národa i dějinami světovými, které jsou zdrojem pravé moud rosti a poučení. Jen tak se vyvarujeme osudných omylů a chybných cest. Využijme dnešní slavnostní chvíle k zamyšlení, věnujme své vzpomínky a díky těm, kteří bojovali za naši svobodu a budoucnost našeho národa. Z projevu místostarosty Ing. Jana Šebrleho: Dovolte mi, abych se krátce na chvíli zamyslel nad významem 28. října 1918 pro dnešní dobu. Před 89 lety končila první světová válka, ve které umíralo velké množství Čechů za státní útvar s názvem Rakousko Uhersko, ve kterém tehdy žili, a však cítili, že to není jejich stát, protože se v něm necítili svobodní. Dnes se tomu říká národnostní diskriminace. Mnozí podvědomě, někteří zcela vědomě toužili po tom, aby si své národnostní záležitosti spravovali sami. Válka je zcela mimořádný stav, který řeší nahromaděné rozpory, a většinou se po jejím skončení něco změní. Na konci první světové války vzniklo mnoho nových státních útvarů, mezi nimiž bylo i Československo. Nebyl to proces náhodný, byl řízený, a to nejen na bojištích, ale i v politice. Jedna oblast bez druhé se však neobešla. Marné by bylo Masarykovo úsilí, kdyby se nemohl opřít o vý znamné postavení legií a o touhu českého národa po samostatnosti, která byla vyjadřována na všech úrovních a vyvrcholila památnými událostmi před 89 roky. Vznikl nový státní útvar, který v mnohém splňoval to, zač se i na bojiš tích první světové války bojovalo. Všichni, kteří v této válce přinesli oběť nejvyšší, se svým způsobem zasloužili o vznik Československa. Dnes již Československo neexistuje. Zaniklo krátce po oslavě svých 74. narozenin. Bez Československa by však nebyla Česká republika ani Slovensko. Ve svobodném a klidném rozdělení republiky na dva státy se naplnily tužby, za které se bojovalo ve válce svobodně si rozhodovat o svých národních věcech. Mnozí z nás tehdy s rozdělením nesouhlasili. Historický vývoj však ukázal, že to zřejmě byla nutná cesta, abychom se mohli (opět po svobodném rozhodnutí) znovu setkat ve společenství států s názvem Evropská unie. Pozo ruhodné je, že se v tomto společenství setkáváme a úzce spolupracujeme i s těmi, kteří náš národ utiskovali před devadesáti i pětašedesáti lety. Mám na mysli Rakousko a Německo. Dnes jsme v EU rovnoprávní partneři, anebo se o to za jisté snažíme. Bez vzniku Československa bychom takovéto postavení neměli. Jen na nás záleží, jak dokážeme využít současné naší situace, kdy se nám nabízí od EU pomoc ke zlepšení všech stránek našeho života. Dokážeme se však dohodnout? Nebude z naší neschopnosti táhnout za jeden provaz stejným směrem fiasko? Ale i o tom je svoboda a demokracie, která pro nás začala 28. října Foto: LS Není sociálka jako sociálka Musím jít na sociálku, kdo z nás již tuto větu ve svém životě pronesl a kolikrát? Kam to ale vlastně jdeme? Je totiž několik možností. 1. OSSZ /Okresní správa sociálního zabezpečení/ v Ústí nad Orlicí. 2. Úřad práce Ústí nad Orlicí, detašované pracoviště Kontaktní místo státní sociální podpory Lanškroun. 3. Městský úřad Lanškroun, odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že slovo sociální se opakuje ve všech názvech těchto institucí, a také proto, že Kontaktní místo státní sociální podpory Lanškroun a Městský úřad Lanškroun, odbor sociálních věcí a zdravotnictví sídlí v jedné budově (nám. J.M.Marků 8, bývalá pošta), dochází často k celkem pochopitel né záměně jednotlivých úřadů. Pro lepší orientaci snad přispěje výčet nejdůležitějších agend spravovaných jednotlivými úřady: 1. OSSZ tel vyřizuje vše kolem důchodů (starobní, vdovský a vdovecký, sirotčí, invalidní), vyplácí nemocenské dávky a podporu při ošetřování člena rodiny zaměstnan cům malých organizací (asi do 25 zaměstnanců), vyřizuje sociální pojištění OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), kontroluje dodržování léčebného režimu občanů v pracovní neschopnosti. 2. Kontaktní místo státní sociální podpory Lanškroun tel , přídavky na dítě, porodné, sociální příplatek, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, pohřebné. 3. Městský úřad Lanškroun, odbor sociálních věcí a zdravotnictví tel / klapka příspěvek na péči (poskytuje se osobám závislým na pomoci jiné osoby), klapka 240, 241, 251; dávky podle zákona č. 111/2006 Sb.,o pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc), klapka 260, 261, 262; dávky pro zdravotně postižené a seniory (příspěvek na benzín, na individuální dopravu, úpravu bytu, kompenzační pomůcky atd.), klapka 267; sociálně právní ochrana dětí, klapka 242, 280; náhradní rodinná péče, vedoucí odboru, klapka 263; sociální kurátor, klapka 268; kurátor pro mládež, klapka 268; protidrogový koordinátor, klapka 268; poradce pro menšiny, klapka 268. Doufám, že tento přehled pomůže všem, kteří to budou potřebovat, lépe se orientovat v těchto úřadech a předejdeme tak zbytečnému pobíhání od úřadu k úřadu, které je nepříjemné pro nás pro všechny. Věra Ptáčková, MěÚ Lanškroun, vedoucí odboru SVZ

6 STRANA 6 Z MĚSTA I Z KRAJE LL 21 / 2007 Druhá etapa skládky pro Lanškroun V Dolním Třešňovci je po stavební stránce prakticky dokončena stavba II. etapy skládky domovních odpadů. Navazuje na stávající (již zcela zaplněnou) skládku a její pořízení stálo 6,5 mil. Kč. Kapacita je více než 20 tis. m 3 a její životnost je odhadována na 5 6 let. Bude záviset na tom, jak budou občané města třídit své odpady. Je jisté, že další skládka nám již povolena nebude a likvidace odpadů bude potom pro všechny dražší. Stávající I. etapa bude rekultivována a následně zalesněna. Provozovatelem skládky budou i nadále Technické služby Lanškroun, s.r.o. na základě nájemní smlouvy s městem. Jan Šebrle, místostarosta, foto: FT Řešení komunálního odpadu za pomoci ÚZSVM ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal pozemky v katastrálním území Litomyšl za částku téměř 1 milion korun. Tímto prodejem přispěl ÚZSVM ke vzniku projektu Integrova ného systému nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem v oblasti Litomyšle. Jedná se o odborné zpracování biologicky rozložitelného odpadu ze všech obcí regionu a následné použití získaného nezávadného ma teriálu pro hnojení, případně pro terénní úpravy veřejných ploch zeleně. Prodejem pozemků, které tvoří bývalý těžební prostor v areálu místní ci helny a jsou zavaleny navážkou zeminy s kamením, byla městu Litomyšl umož něna stavba oplocené zpevněné plochy a bezodtoké jímky. ÚZSVM tak účelně naložil s majetkem po již neexistujícím subjektu a získanou částku odvedl do státní pokladny. Mgr. Jana Lysá, vedoucí samost. oddělení Komunikace Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o. prodá: SKLOPKA AVIA A 30K, rok výroby: 1978, STK do , cena: Kč MULTICAR M 2510, r. v.: 1987, bez STK, na náhr. díly, cena: 5000 Kč Tel.: Koordinátor/ka komunitního plánování Sociální služby Lanškroun pod záštitou Města Lanškroun vypisují výběrové řízení na pozici koordinátora/ky komunitního plánování na poloviční úvazek. Místo výkonu práce je město Lanškroun. Požadujeme: úplné střední vzdělání, praxi v oboru komunitní práce či řízení lidí, uživatelskou dovednost práce s PC (word, excel, internet), výborné organizační a komunikační schopnosti, ochotu učit se, samostatnost, kreativitu, důslednost a odpovědnost, termín nástupu ihned. Nabízíme: volnou pracovní dobu, možnost dalšího vzdělávání, práci se spo lehlivým týmem. V případě zájmu zašlete prosím strukturovaný životopis a motivační dopis na e mailovou adresu nebo na adresu: Sociální služby Lanš kroun, Janáčkova 1003, Lanškroun, kontaktní osoba Ing. Milan Minář, tel.: Termín posílání přihlášek do Účastníci budou k výběrovému řízení vyzváni. Poděkování z MO STP Lanškroun Rádi bychom touto cestu poděkovali paní Vojtové za každoroční propůjčení chaty v areálu Obora. Právě tato chata nám umožnila mnohem snazší organizaci tradičních Sportovních her pro zdravotně postižené spoluobčany. Za MO STP Emílie Dušková, sportovní referentka Problém vozíčkářů s řidiči aut Vozíčkáři místní i ti, kdož navštěvují Lanškroun, to věru nemají lehlé. Této menšině komplikují život někteří řidiči. Ti ve snaze zaparkovat na co nejpří hodnějším místě mnohdy svá vozidla odstaví tak nešťastně, že zablokují vozíč kářům přímý vstup na chodník. Zastaví totiž v prostoru sníženého nájezdu. Jsou to právě snížené nájezdy, které jsou pro pohybově znevýhodněné ob čany jediným způsobem, jak se dostat do míst, která jsou pro ně jinak nedo stupná. Z řad vozíčkářů se ozývají hlasy volající po jistých změnách. Podle nich by tato místa měla být přehledně označena a kontrolována městskou policií. Zástupci MO STP vyjádřili naději na brzkou změnu. Napravení nezá viděníhodné situace by pro ně znamenala velký posun v integraci do života města. JS S obsahem článku mohu jen souhlasit. Počet neukázněných řidičů v našem městě neklesá, což potvrdil i velitel městské policie pan Schlegel. Strážníci denně řeší desítky přestupků, kterých se tito řidiči ve městě dopouštějí. Po o sobním rozhovoru se zástupkyní MO STP paní Duškovou došlo k upřesnění míst, kde řidiči vozidla zastaví a brání tak vozíčkářům v přímém vjezdu na chodník. Jedná se především o střed města. Tato část města je vymezena jako zóna se zákazem stání. Stání vozidel je povoleno pouze na vyhrazených parkovištích. Po domluvě s velitelem městské policie bude ze strany strážníků zvýšen dohled na dodržování zákazu stání v této zóně. Věřím, že toto opatření by mělo zlepšit pohyb vozíčkářů v této lokalitě. Tomáš Pavelka, vedoucí odboru dopravy a SH Kam pro výpisy z OR, ŽL a katastru nemovitostí? Krajská hospodářská komora Pardubického kraje se zapojila do projektu CzechPoint (Český Podací Ověřovací Informační Národní terminál). Od máte možnost získat ve všech jejích kancelářích, tj. Par dubice, Chrudim, Česká Třebová, Svitavy výstupy z registrů Informačního systému veřejné správy. A to konkrétně výpis z obchodního a živnostenského rejstříku a katastru nemovitostí. Komu je služba určena: všem občanům a podnikatelským subjektům Cena: cena 1 strany A4 za výpis z jednotlivých registrů činí 70, Kč, druhá a další 50 Kč, poplatek je osvobozen od DPH. Výhody: výpisy vyhotovujeme v úředních hodinách na počkání; není potřeba kolkové známky. Adresa a úřední hodiny: Ověřovací kancelář Česká Třebová, Nádražní 547 (budova ČSOB, boční vchod), Česká Třebová Po, St Út, Čt, Pá Podrobnější informace na nebo tel. čísle ročník ankety O NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCE OKRESU ÚSTÍ N/O. ZA ROK 2007 Orlické sportovní sdružení ČSTV okresu Ústí nad Orlicí ve spolupráci s redakcí Orlického deníku organizuje již 39. ročník ankety O nejúspěšnější sportovce okresu Ústí nad Orlicí za rok Návrhy do této ankety můžete zasílat na adresu OSS Ústí n/o. nejdéle do Písemný návrh musí obsahovat: jméno a příjmení, rodná data, adresu, druh sportovního odvětví, stručné zdůvodnění úspěchů či vykonané práce. U ko lektivů název, druh sportu, trenéry, vedoucí, nejlepší hráče a úspěchy, které dosáhly. Odborná komise bude hodnotit tyto kategorie: Mládež do 15 let, mládež do 19 let, dospělé, veterány, kolektivy mládeže, kolektivy dospělých, trenéry, cvičitele ( i SPV a KČT ) a rozhodčí, dále ves nické sportovce a popřípadě i mimořádné výkony (pokud o některých víte, můžete navrhnout). Pouze písemné návrhy zasílejte na adresu: Orlické sportovní sdružení, Zborovská 213, PS 63, Ústí n/o. nebo e mail: Vladimír Chládek, tajemník sportovní komise Den rekvalifikace V rámci již III. ročníku Týdne vzdělávání dospělých, který pořádá Krajský úřad Pardubického kraje, se v prostorách Úřadu práce v Ústí nad Orlicí dne 6. listopadu 2007 od do hodin uskuteční Den rekvalifikace. Pro zájemce budou zveřejněny informace o možnosti rekvalifikace, nabídky kurzů a poradenství k dané problematice. Informační a poradenské středisko vám poskytne informace o možnostech celoživotního vzdělávání ve vzdělá vacích zařízeních, ale i o možnostech studia na středních, vyšších odborných a vysokých školách. Zájemci o výše uvedené aktivity budou mít možnost individuální konzultace s odbornými pracovníky úřadu práce. Dovolujeme si vás také upozornit, že se dne pořádá na SOŠ technických oborů v České Třebové Přehlídka pracovních a vzdělávacích příležitostí. Mgr. Iveta Vernerová, Úřad práce v Ústí nad Orlicí

7 LL 21 / 2007 INZERCE STRANA 7

8 STRANA 8 NA CESTÁCH LL 21 / 2007 Nahoře: návštěva na radnici, dole: koncentrační tábor Gross Rosen. Výměnný pobyt v Dzierźoniowě Autobus plný studentů a učitelů Gymnázia Lanškroun dorazil 8. října na výměnný pobyt do 125 km vzdáleného polského města Dzierźoniow. Na vý pravu z České republiky čekal bohatý program na pět dní, tedy do 12. října. Po příjezdu do Dzierźoniowa se lanškrounští studenti ubytovali v rodinách svých vrstevníků z místního gymnázia a poté následoval společný program. Ještě v pondělí večer bylo ohnisko grilování klobás a posezení s hostiteli. V úterý dopoledne absolvovala výprava návštěvu bývalého koncentračního tábora Gross Rosen, ve Świdnici prohlídku unikátního dřevěného kostela, po staveného bez jediného hřebíku, a večer si odpočinula v aquaparku. Středeční dopoledne patřilo sportovním kláním Čechů proti Polákům a pro hlídce města. Dopoledne zahájilo měření sil v bowlingu. Následovala pro hlídka a ozkoušení funkčnosti mikrofonů v zasedací místnosti městské rady, poté výstup na radniční věž (údajně po 165 schodech). Posilněni obědem, od poledne pokračovali studenti se svými učiteli ve sportovních utkáních proti na šim severním sousedům. I přesto, že neměli naši zástupci z čeho moc vybírat, protože hráčů bylo málo, nevedli si vůbec špatně. Basketbal a fotbal se jim si ce příliš nepovedl a vyhráli Poláci, ale volejbal skončil remízou a ve florbalu by li Lanškrouňáci jednoznačně zdatnější. Večer ještě následovala diskotéka, která se v přízemí dzierźoniowského gymnázia koná pravidelně každé dva týdny. Předposlední den se čeští stu denti účastnili dopoledního vyu čování a mohli tak srovnat prů běh hodin, chování studentů a přístup ke studiu vůbec. Odpo ledne vyrazila výprava na menší procházku do Sovích hor a vy mrzlá se vrátila zpět do Dzierźo niowa, kde měl každý student svůj individuální program s ro dinou, ve které byl ubytován. V pátek dopoledne se studenti byli podívat v Izbe Regionalnej místním muzeu, nabízejícím informace převážně o historii města. Po závěrečném obědě se vrátili zpět do Lanškrouna. Za všechny zúčastněné studenty bych chtěla poděkovat našemu pedago gickému doprovodu a řidiči panu Mačátovi za vydařený týden. Klára Zatloukalová, NK Putování po institucích EU Měl jsem to štěstí a byl jsem vylosován jako výherce vědomostní soutěže o EU, kterou pořádal poslanec Evrop ského parlamentu Tomáš Zatloukal. Cenou byl poznávací zájezd po institucích EU a ostatních zajímavých místech zemí, kde se instituce nacházejí. Zájezd se konal Překvapilo mě, že výherci nebyli pouze studenti, ale i lidé staršího věku, ale i pro ně je z mnoha hledisek EU důležitá. První den našeho zájezdu jsme absolvovali dlouhou cestu do Štrasburku. I když jsme dorazili až ve čer, stihli jsme ještě noční procházku tímto krásným městem. Ráno jsme absolvovali prohlídku areálu Evropského parlamentu (EP), kde ale europoslanci pobývají jen jeden týden v měsíci (ostatní 3 tráví v Bruselu). Poté následo vala přednáška v Radě Evropy. Pak následoval přesun do Lucemburska, kde jsme absolvovali prohlídku hl. města, které mě navzdory tomu, že tento stát patří k nejbohatším v Evropě, příliš nenadchlo. Večer jsme se přesunuli do hlavního cíle našeho zájezdu do Bruselu. Druhý den jsme měli velmi zajímavou přednášku v Evropské komisi. Před nášel pan Pavel Bouda z poradenského týmu eurokomisaře Špidly. Poté jsme šli do evropského informačního centra, kde jsme si každý dle svého vybrali informační prospekty o EU. Večer následovalo vyvrcholení našeho zájezdu. Osobní setkání s europoslancem Tomášem Zatloukalem, prohlídka EP a účast na plenárním zasedání. Byl to pro mne ohromující zážitek, být přímo v sále, kde se rozhoduje o všem důležitém pro EU. Další den nás překvapila typická bruselská mlha, která opadla až kolem třetí hodiny odpoledne. Dopoledne jsme absolvovali přednášku v Evropském hospodářském a sociálním výboru, kde nás (hl. studenty) paní Franková se známila s možností pracovního uplatnění a pracovními stážemi v orgánech EU. Odpoledne jsme dorazili do Lovaně (Leuven), pro Čechy ne příliš známého města, které však stojí za to navštívit. Alespoň mě osobně toto město nadchlo. Jde o studentské město, jelikož jednu třetinu z obyvatel tvoří studenti. Sídlí zde největší univerzitav Belgii. A jelikož jsem v maturitním ročníku, využil jsem možnost navštívit zdejší vysokou školu a informovat se o možnos tech studia na této univerzitě, kde značnou část studentů tvoří studenti ze za hraničí. Po prohlídce jsem následoval přesun do Německa, kde nás další den čekala naše poslední přednáška v Evropské centrální bance (ECB) ve Frankfurtu nad Mohanem. Přednášku jsme absolvovali ve 3. patře z celkových 36 této výškové budovy. Bohužel, mohli jsme mít o zážitek navíc. Vše nám ale vy nahradila přenáška od maďarské zaměstnankyně ECB. Hlavním tématem bylo přijetí eura v zemích, které při stoupily Večer jsme si ještě stihli prohlédnout Würzburk a No rimberk a pak následovala noční cesta zpátky do ČR. Přednášky v evropských institucích určitě nebyly teo retické a nudné, ale byly zaměřené hlavně na diskusi, osobní dotazy a zajímavosti. Jsem moc rád, že jsem se mohl tohoto zájezdu zúčastnit, poznat, jak to doopravdy chodí v evropských institucích, navázat kontakty a získat neocenitelné zážitky. Musím ocenit pana Zatloukala, že jako jeden z mála českých europoslanců využívá dotace z EU k tomu, aby mohl rozšiřovat vědění o EU i mezi běžné občany. Karel Marek, oktáva gymnázia Přečetli jsme: Nahlédl do života úřednického Mezi dvěma desítkami účastníků zájezdu mladých křesťanských demokratů z našeho kraje do Bruselu byl i Petr Macháček z Rudoltic. Hlavním naším cílem byl Evropský parlament. Besedovali jsme s poslan kyní Zuzanou Roithovou, která nám přiblížila svoji práci. Předtím jsem ani netušil, jak ta všechna jednání v kuloárech, v různých politických skupinách a na zasedáních probíhají. Jsem rád, že jsem aspoň trochu získal o tom přehled, jednali jsme s ní později i v restauraci. Prochodili jsme i Brusel a získal jsem dojem, že život úřednický ve skleněných budovách kolem parlamentu je oddělen od běžného života v Bruselu, moc spolu nesouvisejí. Vím teď, že Evropskou unii tvoří mnoho stovek a tisíců lidí, je hodně složité se v tom vyznat, uvedl Petr Macháček, student oboru fotografie na pražské FAMU. Mimo Bruselu bude spolu se svými spolucestujícími celkem ze tří krajů rád vzpomínat i na návštěvu Brugg, Gentu a Luxemburku. (Orlický deník, )

9 LL 21 / 2007 DĚTI A MLÁDEŽ STRANA 9 Soutěžili na téma ROČNÍ OBDOBÍ Letos, stejně jako předchozí roky, pořádal Domov mládeže SOŠ a SOU Lanškroun soutěž v líčení a česání. Akce se uskutečnila dne Družstva ve složení kadeřnice a kosmetička měla za úkol modelku nalíčit, učesat a sladit její oblečení na dané téma. Soutěžící vytvořili spoustu krásných va riací. Drobnou věcnou cenou byli odměněni tři nejlepší v obou kategoriích. Kadeřník/ce: 1. Oliverius Jakub 1. KA 2. Zamykalová Veronika 1. KM 3. Plocková Renata 1. KA Kosmetička: 1. Šebková Ludmila 2. KM 2. Jiroutová Lenka 1. KM 3. Blažejová Vanda 1. KM Poděkování však patří všem soutěžícím a dívkám, které se na organizování soutěže podílely. Hodně nápadů do dalších let přejí vychovatelky Zdenka Vaníčková a Lenka Smolová. PŘIJĎTE SE PODÍVAT do laboratoří elektroniků a mechatroniků, dílen nástrojařů a knihařů, do počítačových učeben, do kadeřnického a kosmetického salonu, do sportovní haly, na moderní metody vyučování pomocí interaktivní tabule při dnech otevřených dveří! KDY? Pátek a od do hodin KAM? Do SOŠ a SOU v Lanškrouně! PŘIJĎTE si prohlédnout prostředí, kde budete studovat! PŘIJĎTE si prohlednout prostředí, kde bude studovat Váš syn, Vaše dcera! PŘIJĎTE jen tak ze zvědavosti! Dny otevřených dveří SZeŠ Lanškroun 9. a 10. listopadu a 1. prosince 2007 Zveme všechny zájemce o studium! Pozvánka Dne 27. listopadu 2007 od hod do hod proběhne v jednotlivých učebnách Základní školy praktické Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 prezentace vybraných středních odborných a odborných učilišť. Srdečně zveme také rodiče a vy cházející žáky z 8. a 9. ročníků základních škol. Mgr. H. Minářová ředitelka školy Ředitelství ZŠ a MŠ Žichlínek vyhlašuje výběrové řízení na místo učitelky MŠ. Požadujeme příslušné pedagogické vzdělání. Kontakt: tel , Mateřské centrum Dětský svět Scházíme se v pondělí, úterý a ve čtvrtek, vždy od 9 do hod. Dne v hod. jdeme s dětmi na PROHLÍDKU HASIČÁRNY. Sraz před vstupem do MC (budova Penzionu pro důchodce). Vezměte si s sebou prosím přezůvky. Vstupné je 20 Kč. Maminky z MC Den s husity v Damníkově V pátek 19. října se v ZŠ a MŠ Damníkov uskutečnilo šermířské představení z husitské doby. Žáci se sešli ve velké tělocvičně, kde jim šermíři, kteří přijeli z Pardubic, převyprávěli příběh o průběhu husitských válek a předvedli ná zornou ukázku boje, oděvu a zbra ní husitů. Po pestrém vystoupení, které sklidilo veliký potlesk, se žáci dru hého stupně rozdělili do deseti smí šených skupin a plnili na stano vištích nejrůznější úkoly, například poznávání významných osobností, staveb a zbraní. Posledním úkolem bylo sestavit kázání, které jednot livé skupiny předvedly v pondělí. Na prvním stupni si paní uči telky připravily středověkou mód ní přehlídku, při které nechyběly drátěné košile, oblek středověkých rytířů ani svatební šaty a samo zřejmě husitské zbraně. Celý den se velmi vydařil. N. Šikulová, 6. ročník a V. Sršňová, 9. ročník Poděkování Rádi bychom touto cestou poděkovali panu faráři Dr. Zbigniewu Czend likovi, který vyšel naší škole vstříc tím, že umožnil dětem pracovat s keramickou hlínou. Díky jeho finančnímu daru ve výši Kč bylo možno zakoupit a zprovoznit keramickou pec. Přejeme panu faráři hodně síly a úspěchů v jeho další práci. ZŠ a MŠ Žichlínek

10 STRANA 10 REGION LL 21 / 2007 Žichlínek zažil výlov Z Mladějova V letošní úspěšné muzejní sezoně navštívilo naše mladějovské mu zeum téměř návštěvníků, z toho 5000 se svezlo na úzkoroz chodné železnici. I když sezona již skončila, určitě se nenudíme. Z důvodů nedostatku depozitních hal jsme se rozhodli opět po letech navést koleje do bývalé dřevěné výtopny, která bude nyní sloužit jako úložiště dieselových lokomotiv. Další větší akcí je stavba nové čekárny na letošním nově otevřeném odjezdovém nádraží. Čekárna již v příštím roce poskytne návštěvníkům ochranu před nepřízní počasí. Miloš Kopřiva Jeden z prvních letošních pod zimních výlovů na Lanškrousku se konal v sobotu 20. října. Dějištěm nevšední podívané se stal nevelký Kozí rybník ležící na katastru obce Žichlínek poblíž Lu kové. I když se tam mnoho diváků neobjevilo, stále to byla zajímavá podívaná. Děj se jen těžko popi suje, mnohem výmluvnější jsou fotografie. Část ryb byla vybrána k přezi mování v určených nádržích. Mezi nimi bylo i několik sumců, z nichž největší dorostl do délky 120 cm. Nalovené ryby putovaly do transportních nádrží, které byly posléze odváženy na prodej, který probíhal na prostranství u po hostinství U Filipů nedaleko kostela. Podle vyjádření účastníků byl úlovek o něco skromnější než v předešlých letech. Přesto si zájemci o koupi ryb přišli na své. Nabídce vévodili kapři a tol stolobici. O něco méně bylo amurů a dalších druhů ryb. Výlovy v Žichlínku ma jí svou tradici, a tak se i příští rok můžeme těšit na nevšední zážitky i ryby. JS Přečetli jsme: Roviny vyhráli i koně z regionu Dva dvouletí koně z regionu se prosadili při rovinovém mítinku v Par dubicích. Cílovou metou proběhli jako vítězové. Těžší cestu k triumfu měla Determinacja s žokejem Jaromírem Šafářem. Hnědka ze stáje J+J Votava z Ostrova u Lanškrouna musela v cílové ro vině tvrdě bojovat s Dickinsonou, ale nakonec Pardubickou zimní královnu na 1750 metrů vyhrála. Pro svěřenkyni trenéra Jaroslava Votavy to bylo vůbec první vítězství v kariéře. Stejně starý Apartman už chuť triumfu zná. Hnědák ze stáje Zeas Staré Hra diště, kterého trénuje František Vocásek, vyhrál letos už potřetí. S žokejem Jaroslavem Línkem zcela jasně ovládl Pardubického zimního favorita na 1750 metrů. (Mladá fronta DNES Pardubický kraj, ) Přečetli jsme: V obci vládne staronový starosta Fridrich Falcký byl znám v české historii jako zimní král, Erika Kohoutová bude zase v Rudolticích u Lanškrouna známá jako podzimní starostka. V obci, která v uplynulých dvou letech postavila dvě stě třicet bytů a pro slula jako ekonomický dravec, to na radnici stále jiskří. Kohoutová se v září ujala vedení obce poté, co starosta Oldřich Kolomý odstoupil. Teď se ale zase vyměnili. Pan Kolomý měl zájem se vrátit zpátky a pánové z firmy Stavby Rudoltice chtěli také, aby se vrátil. Nám nedůvěřovali. Ve hře jsou dotace. Abychom je kvůli špatné domluvě nemuseli vracet, odstoupila jsem, vysvětluje Kohoutová. Obec je totiž v procesu rozsáhlé výstavby bytů. Zatím jich postavila a pro najala dvě stě třicet, do dalších devadesáti se pouští. Výstavba charakterizuje rudoltické nové pojetí vesnice: Obecní firma staví levněji než stavební spo lečnosti. Byty zvyšují počet obyvatel a nájemné zase příjmy do obecní po kladny. Z nich a z prodeje stavebních parcel nebo pozemků v průmyslové zó ně chce obec spolufinancovat své velkolepé záměry, jako třeba obří aquapark. Svérázný management má v rukou právě Kolomý, který je v čele obce již Vítání občánků v Ostrově Dne ve hodin se v Ostrově uskutečnilo vítání občánků. Byly přivítány 3 holčičky. Olga Marková, Obecní úřad Ostrov páté volební období. Po posledních volbách má ale jeho ODS v zastupitelstvu menšinu. Se čtyřmi zastupitelstvy vládnout obci šlo, ale s tímto vládnout a používat přitom zdravý selský rozum nejde, napsal Kolomý po svém od stoupení v obecním Zpravodaji. Podle Kohoutové chtěl Kolomý svým odstoupením ve skutečnosti vyvolat nové volby. Nehodilo se mu současné zastupitelstvo. Předpokládal, že když odstoupí, odstoupíme všichni, říká Kohoutová. Oldřich Kolomý nebere svůj mobilní telefon. Rozpory se zastupiteli i své pojetí rudoltického modelu obce ale popisuje v dlouhém textu v rudoltickém čtvrtletníku. Je přístupný i na internetu. Podle něj je jednodušší řídit firmu než obec. Ve firmě si ředitel management vybírá sám, kdežto starostovi je dán bez jeho přičinění, a navíc nemůže jej odvolat či vyměnit, píše mimo jiné Kolomý. Řada lidí v obci jeho návrat vítá. Teď se to na obci pohnulo správným směrem. Starostovi plně důvěřuji. Je za ním něco vidět. Jen mu nesmějí ostatní házet klacky pod nohy, říká Jaroslav Suchý z Rudoltic. (Mladá fronta DNES Pardubický kraj, M. Filip, )

11 LL 21 / 2007 STRANA 11 DON FELDER U příležitosti otevření nové cestovní kanceláře vzniklé při potápěčském centru CK Don Felder jsem si povídal s Milošem Smolou a Petrou Bartošovou. První otázka asi pochopitelně musí směřovat k počátkům exoticky znějící firmy Don Felder. Jak se to stane, že se někdo dá na podnikání v potápění? Firma vznikla před šesti lety zásluhou mateřské firmy Dlouhý a spol., jejíž výrobní činnosti, zázemí a pře devším aktivity majitelů umožnily pustit se do tak smělého projektu, jakým je potápěčské centrum. Název Don Felder, stejně jako zřízení potápěčského centra, vznikl více méně náhodně na jednom dnes již historickém setkání nejaktivnějších členů klubu. V příjemné atmosféře za popíjení výtečného vína Dorn Felder se únikem písmene r z názvu nápoje vytvořil termín, který se natrvalo usadil v hlavách všech účast níků. Nikdo už našim setkáním neřekl od té doby jinak, takže od toho náš název. Co bylo výsledkem rozšíření potápěčského centra na cestovní agenturu a dnes již i cestovní kancelář? Cestovní kancelář se vyvinula velmi spontánně z toho, že potápěči hodně cestují a potřebují cestovat. V případě existence vlastní cestovní kanceláře se otevírá možnost ušít zájezdy potápěčům přímo na míru. To bylo asi to první, proč vůbec vznikla cestovní agentura a později i kancelář. Důležitým impulsem bylo i to, že si firma v Chorvatsku pořídila penzion, který nemá sloužit jen potřebám firmy, ale v budoucnu i běžné turistické klientele. Byla by samozřejmě škoda takové situace nevyužít. Pravdou zatím je, že drtivou část naší nabídky představují zájezdy cestovních kanceláří, které zastupujeme. Vlastních produktů máme zatím pouze omezené množství. Zabýváme se třeba tzv. kongresovou turistikou, která je na českém trhu novinkou, při které se nejčastěji kombinují sportovní a kulturní aktivity se školením a semináři. Program se odvíjí od přání firem a od toho, jak moc času máme na přípravu. Troufám si však tvrdit, že tento tzv. INCOMING dokážeme zde v Čechách připravit na velmi dobré úrovni. Pochopitelně nejvíce se díky penzionu věnujeme Chorvatsku a pak také velmi specifickým zájezdům pro potápěče. To je taková naše momentální doména. My se však do budoucna chceme věnovat širší nabídce outdoorových aktivit, což vyplývá už z naturelu majitelů cestovní kanceláře Don Felder. Klasických pobytových nebo poznávacích cestovních kanceláří je na trhu již mnoho a prosadit se mezi nimi dnes již není téměř možné. Chceme se proto vydat směrem, který nabízí atraktivní a především aktivní strávení dovolené. Připravujeme proto na příští rok zájezdy zaměřené třeba na skialpinismus, vysokohorskou turistiku a feraty. To, co dnes pořádáme pro potápěče, je hlavně dané tou pětiletou zkušeností s naší činností a klientelou. Úspěch zájezdů, které se uskutečnily, vyplývá hlavně z toho, že jsou připravené přesně podle přání té konkrétní skupiny. Dnes je to hlavně pro naše známé a kamarády, ale do budoucna to bude určitě i pro širší veřejnost. Klidně třeba i skupiny, které nám přímo zadají své představy a my se jim je budeme snažit co nejvíce naplnit. To znamená kombinace různých aktivit v přírodě hory, řeky, moře, pouště apod. Dovolená dnes už dávno není jen o tom, že jedu někam, kde pasivně ležím na pláži, a měřítkem kvality je míra opálení. Dnes chtějí lidé prožít dovolenou aktivně a něco zajímavého při ní poznat a zažít. Řekněte čtenářům něco více o vašem penzionu v Chorvatsku. Nachází se na ostrově Brač v blízkosti Splitu v odlehlé části malé rybářské osady. Je tedy vhodný především pro zákazníky, kteří si přejí klid a pohodu. Vstup do moře je cca padesát metrů od budovy, která je vybavená klimatizací a třeba i krbem. Jedná se o komfortní velmi příjemné ubytování. Od příštího roku by zde měl být i menší katamarán. Místní centrum nám zajišťuje výcvik potápění, které se zde dá provozovat na velmi dobré úrovni. Z těch velkých letošních akcí by bylo asi zajímavé představit váš nejbližší projekt, což je listopadová cesta na souostroví Galapágy. Já se téhle výpravy účastním jako kameraman, ale hlavní pořadatel je Václav Ravlyk. My se mu snažíme pomáhat, protože se jedná o velmi náročný projekt, který se neobejde bez množství povolení, komplikované dopravy atd. Cesta je zaměřená na potápění, neboť tamní oblast patří z tohoto hlediska mezi nejzajímavější místa na Zemi. Možnosti kontaktů se zcela unikátní přírodou, která se tam nachází, nemají obdobu nikde jinde na světě. Dají se tam pozorovat hejna žraloků kladivounů a mnoha dalších mořských živočichů. Není to samozřejmě vůbec levná záležitost, ale lidé, kteří se tam vydají, si touto expedicí plní své životní sny. PŘEDSTAVUJEME VÁM Sídlo cestovní kanceláře Don Felder v Lanškrouně Don Felder Nádražní 88, Lanškroun Tel.: , Mob.: E mail: Pension Don Felder v Chorvatsku To ale není první exotická expedice, kterou Don Felder pořádal. Máme za sebou více projektů. Jako příklad bych uvedl zájezd na mekku vrakových potápěčů Scapa Flow na souostroví Orkneje, cestu na norské Lofoty, Filipíny, egyptské Rudé moře a další. Budoucnost by kromě potápěčských expedic měla patřit i dalším outdoorovým aktivitám. A nejen jim, rádi poradíme, a pokud to půjde, i splníme přání a představy všem zákazníkům. Budeme se snažit nalézt pro ně to nejlepší, co dnešní cestovní kanceláře nabízejí. Procestovali jsme velkou část světa, a tak se cítíme být kompetentní v tom, že dokážeme poradit. František Teichmann, foto: Lukáš Kočí

12 STRANA 12 Z MĚSTA LL 21 / 2007 Pamětní medaile města předány K výročí vzniku samostatného československého státu se koná v našem městě obvykle nějaký zajímavý koncert. Tentokrát přijel houslista Pavel Šporcl. Před zahájením koncertu předal starosta dvě pamětní medaile. Už od roku 2000 tímto způsobem RM oceňuje významné osobnosti, které se nějakým způsobem zasloužily o dobré jméno našeho města, ať už je to rozvoj podnikání, kultura, sport či mezinárodní partnerské vztahy. Letos byla udělena jedna medaile, a to panu Zdeňku Hlaváčovi. Loňskou medaili si přijel převzít mezinárodní šachový velmistr pan Jan Smejkal. Mgr. Jan Smejkal je mezinárodní šachový velmistr od roku Je lanš krounským rodákem a v Lanškrouně prožil své mládí až do roku Po tom žil v Praze s výjimkou období let 1983 až 2001, kdy hrál německou ša chovou bundesligu. Šachu se věnoval od svých 8 let a po stupně se vypracoval v šachistu světové třídy. Je trojnásobným přeborníkem Čes koslovenska v letech 1973, 1979 a Desetkrát reprezentoval naši republiku na šachových olympiádách, byl velmi úspěšným členem stříbrného družstva na olympiádě v Lucernu Zúčastnil se tří mezipásmových turnajů o titul mistra světa 1973, 1976 a Nezapo menutelný byl zejména jeho výkon na mezipásmovém turnaji v Leningradě 1973, kdy mu postup do turnaje kandidátů unikl až prohrou s budoucím mistrem světa Anatolijem Karpovem. Byl šachistou, který ve své době porážel takové šachové veličiny, jakými byli např. Pachman, Filip, Hort, Kaválek nebo Jansa. Zdeněk Hlaváč strávil téměř celý svůj dosavadní život prací v lanškroun ské kultuře, která byla jeho velkým ko níčkem. Svou poslední funkci ředitele kulturního centra zastával od roku 1998, jmenován byl v roce Za jeho působení došlo ke značnému rozší ření nabídky kulturních pořadů pro různé skupiny diváků od nedělních pohádek a představení pro MŠ, přes folk po cestopisy a (v rámci technic kých možností sálu) i divadelních před stavení. Důležitá byla jeho role při vzájemných kulturních výměnách s part nerskými městy, nejprve pouze polskými, později i ze Slovenska. Jako hlavní organizátor městských slavností má svůj nezanedbatelný podíl na jejich vysoké návštěvnosti a velké oblibě. Prostory zámku dokázal dobře využít nejen pro kulturu, ale i pro další účely konference, firemní a školní akce, výuku ja zyků. Ke všem partnerům včetně města se choval s velkou ochotou, vycházel vstříc mladým poskytnutím prostoru pro zkoušky kapel či divadla. Snažil se lidem pomáhat, byl nekonfliktní. Kulturní centrum pod jeho vedením patřilo k hlavním pilířům bohatého kulturního života v našem městě. Za práci, na které bylo znát, že ji dělá celým svým srdcem, mu rada města děkuje udělením pamětní medaile, která mu bude Lanškroun připomínat i v jeho novém působišti. Pan Zdeněk Hlaváč na pódiu řekl: Já bych strašně rád poděkoval za to ocenění a omlouvám se, že se mi v této chvíli bude trošku klepat hlas. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se mnou za těch X let spolupracovali, to znamená nejen svým nespočetným kolegům, ale i všem amatérským umělcům, účinkujícím, učitelům i žáčkům, kteří absolvovali naše kurzy. Aniž bych snižoval význam této medaile, které si obrovsky považuji, chtěl bych vás u jistit, že tou největší medailí pro nás, pro pracovníky v kultuře, byla spokojenost vás diváků. LS, foto: FT Přečetli jsme: Po medailích modré housle Příjemný večer prožili ve čtvrtek návštěvníci přeplněného zámeckého sálu. Radní města spojili udělení pamětních medailí města s koncertem vynikajícího houslisty Pavla Šporcla. Kvůli dřívější nepřítomnosti až nyní obdržel medaili mezinárodní šachový velmistr Jan Smejkal, který je zdejším rodákem a v Lanškrouně prožil své mládí. Medaile mě velice těší. Dvojnásob proto, že mám Lanškroun a okolní kraj moc rád. Moje manželka odsud pochází, děti se tady narodily, jsem s tím to městem spojen pupeční šňůrou, konstatoval Jan Smejkal. Nositelem medaile za rok 2007 se stal Zdeněk Hlaváč, až donedávna ředitel Kulturního centra. V kultuře pracuji 29 let. Je to opravdu poslání, znamená to vztah Koncert známého houslisty Pavla Šporcla Koncem prázdnin jsem v Českém rozhlase vyslechla zajímavý rozhovor s naším nejvýraznějším mladým hous listou Pavlem Šporclem. Kromě jiné ho hovořil o svých houslových prvopo čátcích, modrých houslích a o připravo vaném koncertním turné po Čechách a po Moravě. Vyslovil radost nad tím, že bude hrát v místech, kde dosud nehrál, a některá tato místa jmenoval, mezi nimi i Lanškroun. O čem před více než dvěma měsíci hovořil, stalo se skutečností. Houslo vý virtuóz Pavel Šporcl spolu s klaví ristou Petrem Jiříkovským se octli ve čtvrtek 25. října 2007 na pódiu lanš krounského zámku před zcela zapl něným sálem, vítáni potleskem nad šených diváků, že mohou spatřit obdi vovaného a obdivuhodného houslistu s modrými houslemi na vlastní oči a že jej uslyší hrát přímo z pódia, ne pouze z rozhlasu, televize či z CD jako dosud. Pro své velké turné po menších městech vybral P. Šporcl tři skladby ze svých posledních dvou CD, na kte rá nahrál spolu s pianistou P. Jiříkov ským souborné dílo A. Dvořáka pro housle a klavír. Nádhernou Dvořáko vu hudbu, plnou romantiky a lyrismu, doplnily známé Čtyři skladby pro housle a klavír, op. 17 od Dvořákova žáka a zetě Josefa Suka. Výběr tako vých hudebních skvostů v podání špič kových umělců byl pro lanškrounské publikum něčím skutečně mimořád ným a jen stěží se to dá popsat Přestože koncert v Lanškrouně byl již 14. zastavením v jejich dvoumě síčním turné (začalo 2.9. a skončí 4.11.), nebyla na nich patrná žádná únava, byli v naprosté pohodě, přirození, usmě vaví, interpretačně dokonalí. P. Šporcl hrál vše zpaměti, s neuvě řitelnou lehkostí a brilantností, s hlubo kým ponořením i vcítěním se do hry. Cenným partnerem mu byl výtečný klavírista P. Jiříkovský. Jak se s lanškrounskými poslucha či, kteří nešetřili potleskem, rozlou čili? Dvěma kontrastními přídavky z pera A. Dvořáka: Romantickým ku sem č. 3 a Mazurkem. V. Hejlová nejen ke kultuře, ale i vztah k lidem, kteří by na ni měli přijít. Ale potom jde váš soukromý život v podstatě stranou, poznamenal Zdeněk Hlaváč. Pavel Šporcl se svými modrými houslemi spolu s klavíristou Petrem Jiří kovským ukázali svoji svrchovanou virtuozitu ve skladbách Antonína Dvořáka a Josefa Suka. Svůj příslovečný kontakt s diváky prokázal dlouhovlasý mladík při představování skladeb i třeba glosování fotbalu. Chci být v kontaktu s diváky. Jedna větev mé rodiny je učitelská, mám v sobě učitelské geny, proto se snažím šířit hudbu i tímto způsobem. Aby lidé odcházeli z koncertu trošku poučení a dozvěděli se i něco nového, podotkl Pavel Šporcl. (Orlický deník, , Jaroslav Hubený)

13 LL 21 / 2007 KULTURA STRANA 13 SLAVNOSTI SVĚTLA Brekekekekec, ozývalo se z náměstí Al.Jiráska, už když jsem přicházela. Některé děti dokonce odmítaly přistoupit blíže k těm hrozným zvukům, zřejmě v domnění, že už je zde Mikuláš s čerty. Ale copak se v Lanškrouně slaví Mikuláš v říjnu? Kdepak. V našem městě máme ojedinělou oslavu Hallo weenu, lampiónového průvodu a pohanských dušiček najednou. Slavnosti světla pořádané ZUŠ J.Pravečka a KC Lanškroun zná snad každé místní dítě. A věřte nevěřte, sláva těchto slavností doléhá až za hranice našeho města. Letošní již čtvrté světélkování se tentokrát odehrávalo v tajemném duchu vodního prostředí. Vodník komentátor se tentokrát brodil kašnou za asistence hastrmanů porotců: Česloně a Puškvorce. Ti neměli jednoduchý úkol. Museli vybrat ze všech rusalek, hastrmánků, vodních víl a jiných žouželí ty nej, nej, nej a předat jim cenu. Tentokrát se sešlo okolo stovky masek, a tak se bylo na co dívat. Celý happening doprovázel taneční obor ZUŠ svými tanci strašidel a samozřejmě obor výtvarný, který pod vedením Andrei Staškové a Evy Hru bešové vyrobil sochy dušiček, plovoucí objekty a masky inspirované vodním světem a jeho pohádkami a pověstmi. Co dodat? Kdo tam nebyl o mnohé přišel a ten, kdo tam byl, ví, že za celou akcí stojí velké úsilí všech organizátorů i účastníků. Nezbývá než poděkovat Sdružení rodičů při ZUŠ a městu Lanškroun, které akci podpořili finančně, panu školníkovi Očadlíkovi za přípravu 60 litrů čaje a každému, kdo přidal pomocnou ruku k dílu. Zase za rok brekekekec na viděnou. MT OSLAVILI JSME PĚT LET! V sobotu 27. října oslavil vokální oktet Somebody s Singing ve sklepení Nového Zámku u Lanškrouna (Zámečku) Narozeninovým koncertem své pá té narozeniny. Chtěli bychom poděkovat všem posluchačům (bylo jich přes 350) za to, že přišli a vytvořili na Zámečku báječnou atmosféru. Chtěli bychom poděkovat také všem, kteří se na koncertu podíleli: p. Pře myslu Kokešovi, ZUŠ Lanškroun, Kulturnímu centru, Římskokatolické far nosti v Lanškrouně, skautskému středisku Dikobraz, p. Mirku Semanovi, p. Da ně Krmelové, p. Zdeňku Tejklovi, Pekařství Sázava, p. Jiřině Strakové, Lucce Fryaufové, Martinu Horskému a mnoha dalším, bez kterých by se koncert neobešel. Děkujeme! Tom Krejča, foto: Jiřina Straková

14 STRANA 14 SDĚLENÍ LL 21 / 2007 Přečetli jsme: Stát dá městům miliony Je to stejné, jako když vám v práci nečekaně přidají. Stát změní systém přerozdělování daní městům a obcím a většina z nich na tom vydělá. Nejvíce Pardubice, Lanškroun, Chrudim a Polička... Stát zatím obce rozděluje do čtrnácti skupin podle velikosti a podle toho jim také rozdává daně. Když se dostanou nad určitou hranici, třeba deset tisíc obyvatel, ohromně si polepší. Ty, které byly dosud těsně pod ní, jako například Lanškroun, na to doplácely. Právě Lanškroun má proto z vládního návrhu největší radost. Město, kterému dlouhá léta chybělo pár desítek lidí do hranice deseti tisíc obyvatel, stát přidá v roce 2008 téměř devět milionů korun. Tak to je hodně radostná zpráva. Určitě to použijeme na investice. Plá nujeme výstavbu rodinných domů a další věci. Konečně se ztratí ten obrovský rozdíl mezi městem, které mělo obyvatel, a tím, co mělo , uvedl starosta Lanškrouna Martin Košťál. Narážel tak třeba na Litomyšl nebo Hlinsko. Tam radnice díky tomu, že měly pár obyvatel nad hranici deseti tisíc, braly roky více peněz než třeba právě Lanškroun. Nyní ovšem obě města o pár set tisíc korun přijdou. Nejvíce v kraji prodělá Hlinsko. Půl milionu korun. Radost z toho nemáme. Potřeba je každá koruna a za půl milionu už opravíte kus silnice nebo dva chodníky. Budeme muset omezit investice, řekl místostarosta Hlinska Pavel Šotola. Jak města vydělají (v mil. Kč): 5. Choceň 7,2 1. Pardubice 51,5 6. Přelouč 6,8 2. Lanškroun 8,6 7. Svitavy 5,5 3. Chrudim 8,3 8. Česká Třebová 5,3 4. Polička 7,8 9. Ústí nad Orlicí 3,8 Radní: Peníze navíc neprojíme Budeme opravovat, budeme stavět, budeme investovat. Tak by se daly shrnout odpovědi starostů na otázku, co udělají s penězi navíc, které dostanou v příštím roce od státu. A někde už mají velmi konkrétní plány. Třeba starosta Poličky Jaroslav Martinů lehce vysype z rukávu hned několik návrhů. Jeho město může počítat s osmi miliony navíc. Budeme dělat věci, které budou sloužit i dalším generacím. Město potřebuje kompletně opravit kanalizaci, máme plán na zařízení památníku Bohuslava Martinů a také chceme investovat do hradu Svojanov či přestavbu náměstí, uvedl starosta Martinů. Vůbec nejsmělejší plány mohou uskutečnit radní z Chocně a Lanškrouna. Města, která mají těsně pod deset tisíc obyvatel, si polepší o sedm a osm milionů korun. Máme naplánováno 35 akcí. Peníze jsou potřeba úplně ve všech oblastech. Jsme nadšení, že to takto dopadlo, pochvaloval si výsledek vládního návrhu starosta Chocně Miroslav Kučera. Určitě ty peníze neprojíme. Budeme investovat. Máme rozjeto několik akcí dotovaných Evropskou unií, takže si nebudeme muset brát tak vysoké úvěry, řekl starosta Lanškrouna Martin Košťál. Pardubice dostanou navíc 51 milionů korun, ale vzhledem k jejich velikosti to pro vedení města není tak výrazná pomoc... Přesto je pozitivní, že vláda něco změnila. Hlavní je, že se peníze jenom nepřerozdělují, ale obce celkově dostanou navíc o 4,6 miliardy korun. Nemusíme už marně shánět sto tisíc obyvatel, řekl primátor Jaroslav Deml. Vítězové chystají investice... * Pardubice + 51 milionů 558 tisíc korun Pardubičtí radní plánují peníze použít hlavně v dopravě. Loni například neměli na projekt pěší zóny na třídě Míru... * Lanškroun + 8 milionů 644 tisíc korun Město vydělá vzhledem k počtu obyvatel nejvíce peněz navíc. Podle starosty Martina Košťála je Lanškroun použije třeba při přípravě pozemků, na kterých je plánována výstavba rodinných domů. Navíc peníze pomohou při projektech, které by měla zčásti platit EU. Město si nebude muset brát tak velké úvěry....poražení budou šetřit Dvě města v kraji na změně přerozdělování daní mezi obce prodělají. Nejvíce bude tratit Hlinsko, které přijde o půl milionu korun. Zhruba o čtvrt milionu přijde také Litomyšl. Město totiž mělo podobně jako Hlinsko jen těsně nad deset tisíc obyvatel. Podle místostarosty V. Novotného úbytek peněz žádné větší problémy nepřinese. (MF DNES Pard. kraj, , kráceno) Od Bajkalu po Vladivostok Příležitost prohlédnout si místa mí le vzdálená se mi naskytla hned, jak jsem mezi všemi kulturními nabíd kami a pozvánkami objevila tu, která lákala na putování po východě Rus ka. Cestopisná reportáž pod názvem Transsibiřskou magistrálou od Baj kalu do Vladivostoku byla na progra mu 17. října od 19 hodin v lanškroun ském zámku. Pan Václav Turek je lan škrounský cestovatel, který už na vštívil spoustu zajímavých zemí a pro žil mnohá dobrodružství. Ze své cesty po tajemných koutech východní Asie si přivezl zajímavé zážitky, o které se rozhodl podělit. Svou dlouhou pouť započal u dru hého největšího jezera na světě. Není řeč o ničem jiném než o jezeře Bajkal, které je největší zásobárnou sladké vody na světě. Toto jezero o hloubce necelých 1,7 km se prý nedá nikdy vy pustit. Je pod ním totiž velká skála a ta v jezeře zadrží vodu i tehdy, kdyby všech 336 přítoků přestalo do Bajkalu přivádět vodu. Barevné fotografie vy kreslovaly nádheru této části Ruska, od níž bylo tak těžké odejít. Na své cestě po transsibiřské magi strále, jejíž začátek je v Moskvě na Jaroslavském nádraží a konec ve Vla divostoku (což je podle sloupu stojí cího na nádraží ve Vladivostoku přes ně 9288km), však navštívil spoustu dalších pěkných míst a měst. Irkutsk, Ulan Ude či Vladivostok jsou krát kou ukázkou. P. Turek nám ze své cesty vlakem promítl video, na kterém jsme mohli zaznamenat typické nesnesitel né,,drncání, které vámi klátí ze stra ny na stranu a které je také zdrojem velkého hluku. Tento autentický zá znam jistě zaujal všechny posluchače, protože snad každý si dokázal před stavit, jak velkým zážitkem může být cesta takovýmto ruským dopravním prostředkem. Důkazem, že už i do Ruska došly vymoženosti moderního světa tech niky, byla na první pohled obyčejně vypadající fotka ruského občana, kte rý byl jako správný vlastenec oblečený do místního kroje a posedával poblíž tratě. V dlani však suverénně svíral mo bilní telefon, což jistě v kontrastu s je ho oblečením vykouzlilo nejeden ú směv na tvářích přihlížejících turistů. Putování Ruskem zakončil p. Turek v Petrohradě, což je moderní a drahé město s krásnými a udržovanými par ky, které vděčí za svůj rozkvět hlavně turismu. Jednou z jeho nejkrásnějších vzpomínek je pohled na noční Petro hrad. Dokonce prý dokázal jedné noci sám sedět na schodech a pozorovat petrohradský noční život až do sedmi do rána. Tak úchvatný je Petrohrad! Velká část reportáže byla věnována ukázkám pozůstalého válečného opevnění, zbraní, lodí, ponorek a tan ků. Pro takovéto snímky se v Rusku nemusí chodit daleko. Tyto památky najdete skoro na každém kroku. Stej ně tak jako pomníky soudruha Leni na. O ty se Rusové obzvláště pečlivě starají. Všechny sochy se lesknou sko ro jako zrcadlo. Pan Turek ale přizná vá, že při své cestě objevil také po mník, který byl zanedbaný a trvale ne udržovaný. Bylo to však jen jednou jedinkrát a i on sám z toho byl velice překvapený. Tato beseda byla jistě nejen pro mne velkým přínosem. Dozvěděla jsem se spoustu nových faktů a zajímavostí o této rozlehlé zemi, prostřednictvím překrásných fotografií a videa jsem se podívala do míst, která možná na vlast ní oči nikdy neuvidím. Kdo ví? Mož ná se ale někomu z přihlížejících beseda zalíbila natolik, že již začal přemýšlet a snít o tom, kdy si vezme v práci dovolenou a vyrazí do mrazem prochladlých krajin, ve které ho však zahřejí vstřícné oči a srdečný úsměv místních domorodců a v neposlední řadě také láhev vodky, která je nedíl nou součástí této země. Lucie Moravcová, NK

15 LL 21 / 2007 KULTURA STRANA 15 LANŠKROUNSKÁ ZUŠ SLAVILA ŠEDESÁTÉ NAROZENINY Na oslavách 60. výročí založení hudební školy v Lanškrouně se sešli se bývalí i současní peda gogové, žáci i přátelé a příznivci této vzdělávací instituce. Pozvání přijala mj. ředitelka partnerské hudební školy z polského Dzierzoniova Anna Tabisz. Účastníky oslav pozdravil starosta města Martin Košťál. V programu, který moderovali Tomáš Hampl a Jaroslava Havlíčková, se pak představili bývalí žáci Marie Havlíčková, Eva Trávníčková, Tomáš Krejča, Pavel Vašíček a zpěvačka Hana Švobová. Zajímá vás Irsko? Pokud vás zajímá irská kultura, literatura, náboženství či irské zvyky, pak přijďte ve středu 21. listopadu v hod. do sálu lanškrounského zámku. KC Lanškroun, Městská knihovna a Divadlo Ve středu pro vás při pravili Irský podvečer, jehož hlavní náplní bude prezentace knihy význam ného irského spisovatele Franka O Connora Můj oidipovský komplex a jiné povídky. Uvidíte dramatizaci tří jeho povídek, u nichž se rozhodně nebudete nudit. Slovem budou večer provázet i významní hosté: paní Mgr. Michaela Čaňková, lektorka Britské rady v ČR, zodpoví vaše dotazy o irské kultuře a o tom, co to vlastně je irství. Učitel irského jazyka, znalec gaelštiny a současných poměrů Ředitelka školy Marta Obrová poděkovala těm, kteří pro školu pracují nejdéle. Rekordmankou s 55 lety je paní Naděžda Šímová. Poté účastníci večera přijali pozvání na raut připravený ve spolupráci učitelů a sdružení rodičů. Na sále hrála hudba k tanci až do půlnoci. Na parke tu se představily i tanečnice, které studují v tanečním oboru pod vedením Kateřiny Šourkové. LS, foto: Jiřina Straková Poděkování V sobotu 20.října se sál lanškrounského zámku zaplnil těmi, kteří přišli na oslavu 60.výročí za ložení městské hudební školy v Lanškrouně. Zá sluhu na hladkém průběhu celého dne má celý kole ktiv pracovníků školy spolu se Sdružením rodičů při ZUŠ. Večernímu koncertu bývalých žáků, dnes posluchačů uměleckých škol, předcházelo odpo ledne plné překvapení. Bývalí učitelé a žáci, kteří po letech navštívili naši školu, se zajímali o sou časnost školy a výsledky téměř pětistovky žáků. K dobré atmosféře setkání přispěly výborné vý kony bývalých žáků, hudební Trio HBM, moderá toři večera, tanečnice, výzdoba o kterou se postarali žáci výtvarného oboru, ale také občerstvení, které připravily maminky a babičky našich žáků spolu s mými kolegy. V neposlední řadě patří poděkování pracovníkům KC za propůjčení sálu a městu Lanškroun za finan ční podporu celé akce prostřednictvím grantu pro podporu mládeže a rozvoj kultury v našem městě. Marta Obrová, ředitelka školy Přečetli jsme: Hudební škola začínala po válce od nuly, dnes patří mezi prestižní instituce Do lanškrounské zušky se sjížděli v sobotu gratulanti. Hudební škola slavila šedesátiny. Ab solventi vzpomínali na legendární kantory, Hedviku Stuberovou a manžele Vašurovy. Jejich žáci, Bla žena Budišová Plesková, Petr Groschup a Evžen Stuber, procházeli učebnami, kde se jim vybavovaly zážitky z doby studií, ale i z kantorské praxe. V září a v říjnu se v padesátých letech netopilo. Byla tady příšerná zima, domů jsem chodila pro mrzlá, vybavuje si chlad prolézající do morku kos tí Blažena Plesková při pohledu na radiátory, které dnes jsou v každé třídě. Udivilo mě, jak škola dnes vypadá, nešetří chválou Evžen Stuber, syn první klavíristky v lanškrounské lidušce. Ředitelka Marta Obrová s kolegy z toho udělali obrovskou instituci. Lanškroun může být na takovou školu velmi hrdý, dodává. Hudební škola byla od začát ku na vysoké úrovni, přestože se po válce obyvatel stvo vyměnilo. Začínala od nuly. Evžen Stuber ne skrývá hrdost, že jeho maminka stála u zrodu před šesti desítkami let. Postupně přicházeli další vý znamní muzikanti, manželé Vašurovi, Marie Jun ková, Naďa Šímová a potom žáci, kteří se stali pro fesionály. Dodnes zde vyučuje vynikající pedagož ka Věra Vychytová. Její vrstevnice Blažena Plesková nastoupila v roce 1954 jako učitelka. Ze žačky se stala kolegy ně Hedviky Stuberové, k níž pravidelně chodívala na dýchánky, kde se podával nezapomenutelný herbatee. Souhrn osudových náhod ji přivedl ke studiu klavíru. Do Bystřece jezdil na letní byt profesor z konzervatoře. Paní Stuberová se zmínila o talen tované klavíristce, a tak se dala na muziku. Blaženka byla vynikající pianistka, chválí její instrumentální umění Evžen Stuber. Přestože stu doval hru na housle a klavír, muzice se profesio nálně nevěnuje. Nepěstuji hudbu, ale dohlížím na děti a vnuky, říká stavební inženýr. Rád se ale do Lanškrouna vrací ze Slovenska, kde již dvacet let žije. (Orlický deník, Magdalena Navrátilová, ) v Irsku Mícheál uo Séaghdha, působící na univerzitách v Dublinu a v Praze (a mimo jiné mluvící česky), vás určitě zaujme svým srovnáním života Čechů a Irů. O vlivu náboženství na způsob života pohovoří ThLic. Zbigniew Czen dlik. Bude přítomná i překladatelka knihy Mgr. Kamila Weiserová, jíž se můžete zeptat na práci překladatele. Aby byl večer opravdu zábavný, veselý a vpravdě irský, k tomu přispěje živá hudba, kterou si pro tento večer připravil Tomáš Krejča. A nebude chy bět ani pravá irská whiskey. Ano, Irsko je daleko, až za mořem, ale přesto je nám v mnoha směrech velmi blízké. Nevěříte? Přijďte se 21. listopadu přesvědčit. Akce je pořádána pod záštitou starosty města Ing. Martina Košťála. st

16 STRANA 16 LL 21 / 2007 NÁZORY, SDĚLENÍ O tom, čemu rozumím, nebo nerozumím Tak výrazné zvýšení cen mléka a másla mě překvapilo. Snažím se ho pochopit, pochybnosti však ve mně zůstávají. Mluvčí mlékáren zdražení odůvodnil nutností vyrovnat ceny je jich výrobků u nás a v Německu. Jako by zapomněl, že české koruny nejdou německá eura a že právě tak jsou ne srovnatelné platy u nás s mzdami v Ně mecku. Proto jeho řeči nerozumím. Slováci budou jezdit do Rakouska tramvajemi z Bratislavy do Vídně. Z placení jízdného se stal problém. Slováci nabízejí za určitý rakouský úsek svých čtyřicet korun, rakouský partner tři eura. Proč měnový rozdíl je tak velký? Odpověď je prostá: je obrazem rozdílného postavení obou zemí v dnešním světě. Jeho příčinám rozumím. Zatímco Rakousko se čtyřicet let svobodně rozvíjelo pod střechou západního světa, Slováci dýchali do balónu, který je měl spolu s ostatními s Moskvou svázanými ze měmi vynést do rajských výšin ko munismu. Když splaskl, rozpadl se na tisíc střepů. Práce s jejich odstraňo váním na nové cestě bude ještě dlouhá. Francouzský prezident Sarkozy v předvolebním boji o hlasy voličů vyvolával v posluchačích pocity ná rodní hrdosti srovnáváním francouz ských dějinných událostí s německý mi. Francie nikdy nesmí stát ve stínu Německa. Stín, který leží na němec kých dějinách, je černý. Kdo ví, co se pod jeho černí skrývá, se mnou je ho slovům rozumí. Dvouapůlkrát jsem se podíval do cizích zahrad. A co ta naše zahrádka? Národní i lanškrounská? Není v ní dost jevů, kterým rozumíme, nebo jiné, sel skému rozumu se vzpírající? Ale o tom snad někdy příště. Jaroslav Špaček Dopisy z Domova pro seniory Vážení přátelé, dovolte mi, abych si zavzpomínala na měsíc prosinec, když jsme jezdili s Teslou do Prahy na Vídeňskou nebo Americkou revue. To se do poledne udělal nákup na Vánoce a odpoledne se šlo na revue. Autobus zastavil blízko zimního stadionu. Šli jsme se podívat i na zlaté děti Pavla a Evu Romanovy a Hanku Maškovou, tenkrát byli tak slavní, že je miloval celý svět. Pan Halamka měl přistavit autobus na druhou hodinu a ve tři hodiny začínala revue. Lidé začínali nosit nákupy a pan Halamka nikde. Když nepřijel, tak lidé naskládali nákup na zídku, já ho hlídala a ostatní odešli na revue. Beze mně. Zažila jsem tolik strachu. Bála jsem se, že mi nákup někdo ukradne. Chodila jsem dokola a najednou se objevil policista. Ulevilo se mi, ale on žasl, co viděl. Tolik balíků a já sama. Chvíli se mnou postál a pak odešel. Začínalo se šeřit a pan Halamka stále nepřijel. On si klidně spal u bratra. Když se konečně objevil, rychle jsme všechno uložili do autobusu. Jak na to vzpomínám, ještě dnes mě obejde hrůza. V dnešní době by to tak určitě nedopadlo, když se všude tolik krade. Přišel však rok 1972, kdy Hanka vyjela v noci z Paříže do Poitiers, kde mě la další vystoupení, a cestu jí zkřížil vojenský náklaďák. S rozdrcenýma nohama a velmi těžkým zraněním hrudníku při převozu do nemocnice zemřela. Tuto ztrátu nepřežil ani bohem políbený textař Jiří Štaidl, který ji velmi miloval. Zemřel při havárii auta. Také Pavel Roman se zabil v autě. Nesmíme také za pomenout na Ondru Nepelu, který proslavil naši republiku a zemřel také mlád, ve 38 letech. Osudy lidské jsou nepředvídatelné. Anežka Šimečková Vážení přátelé, každou středu nás seznamuje s trestnými činy pan Roman Svoboda z ostravské kriminálky a říká: Zločin se může týkat každého z nás. Dnes to již žádného nepřekvapí, neboť často slyšíme, že byl někdo přepaden nebo dokonce i zavražděn. Já vás nechci strašit, protože můj příběh skončil tak, že by se mohl zapsat bílou křídou do černého komína. Moje přítelkyně z pensionu si vyjela se svým přítelem jednu krásnou neděli na kolech na výlet. Chtěli se podívat na starou Teslu v Sázavě kde oba pracovali. Po prohlídce se na chvíli posadili na lavičku a kabelku pověsila na okraj lavičky. Po chvíli odpočinku vstali, sedli na kola a jeli dál. Až v půli cesty přítelkyně zjistila, že nemá kabelku. Hned se vrátili, ale kabelka tam již nebyla. Nastal hrozný úlek, neboť tam měla občanský průkaz, klíče od bytu, peněženku s tisícikorunou. Do bytu se dostali po zlodějsku, ale co dál? Jediným nápadem bylo zavolat policii. To jistě víte, že se to neobešlo bez slziček. My staří jsme byli naučeni, když se nám něco ztratilo, tak jsme prosili sv. Antoníčka, aby nám pomohl. Mé přítelkyni se to vyplatilo. V nejhorší chvíli zazvonil zvonek a jaké bylo milé překvapení. Za dveřmi stála mladá paní Kudláčková, věřte nebo nevěřte, ona jim předala kabelku se vším všudy. Po takovém překvapení to nemohlo skončit jinak než v milém objetí. Ponaučením je: Dávejte na své věci pozor, neboť to vždy nemusí mít dobrý konec. Anežka Šimečková Vyhrála knihu TRÉNOVAL JSEM EMILA V minulém čísle jsme vám nabídli možnost vyhrát novou knihu, kterou vy dala firma TG TISK. Ze správných odpovědí na naši otázku: Kolik zlatých olympijských medailí získal Emil Zátopek? jsme vylosovali SMS, kterou poslala paní Marcela Matoušková z ul. Na Větru. A jak zněla správná odpověď? Čtyři. Výherkyni blahopřejeme. Knížku si může vyzvednout v redakci Listů Lanš krounska na ul. 5. května. Redadce LL Ofenzíva proti větru Dne 20. října 2007 se uskutečnilo v Čenkovicích celorepublikové setkání zástupců občanských sdružení vystupujících proti současné nekoncepční a ži velně prosazované výstavbě větrných elektráren v ČR. 11 občanských sdružení z těch nejexponovanějších regionů, jako jsou Krušné hory, Vysočina, Jeseníky atd., se zde sešlo, aby založilo zastřešující organizaci, která by reprezentovala desítky občanských sdružení a občanských aktivit z různých koutů naší re publiky, již delší dobu komunikačně propojených a vystupujících s připomín kami k rozporuplné výstavbě větrných elektráren v jednotlivých konkrétních lokalitách. Pořadatelem bylo občanské sdružení Naše Výprachtice. Na tomto jednání byl jednomyslně přijat návrh na založení unie občanských sdružení dle 829 Občanského zákoníku, jejímž prioritním posláním bude: hájit základní lidská práva občanů ohrožených důsledky živelné výstavby vě trných elektráren a nedostatečné legislativy v této oblasti; chránit životní pro středí a krajinný ráz České republiky; poskytovat a sdílet zkušenosti a informa ce ve sledované oblasti; koordinovat postupy svých členů a vystupovat navenek směrem ke státním orgánům a institucím; prosadit zásadní změnu státní politiky v podpoře využívání větrné energie. Tato unie bude otevřenou organizací nejen pro další občanská sdružení, ale i jednotlivé občanské aktivity i jednotlivce samotné. Vlastní webové stránky unie jsou ve výstavbě, proto doporučujeme prozatím stránky některých ob čanských sdružení: vetrnikum.webz.cz. Jan Kaňka, Občanské sdružení Naše Výprachtice Otázky ve zdravotnictví Navázal bych na prohlášení k situaci ve zdravotnictví, které zaznělo na jednání zastupitelstva města Zdravotnictví v Lanškrouně nebylo nikdy v popředí zájmu města, ale nyní je situace skutečně vážná. Místo aby se vytvářela koncepce s výhledem do dalších let, je zdravotnictví ve městě spíše likvidováno. V tomto volebním období ani nebyla zřízena zdravotní komise. Rada města zvýšila nájmy v ordinacích a již dochází k odlivu specialistů, zhoršení dostup nosti zdravotní péče. Další uzavírání ordinací se dá předpokládat. Situace ve zdravotnictví je celostátně dosti zoufalá a dá se očekávat, že budou další problémy, zejména po Novém roce, takže nechápu, proč ji ještě zhoršovat. Perspektiva do budoucna se jeví skoro katastrofická. Chtěl bych apelovat na Radu města, aby zvážila spíše podporu rozvoje zdravotnictví ve městě, než aby před vznikající situací zavírala oči. Zamyslet se nad koncepcí do budoucna, hledat cesty, vnímat podněty. Myslím, že by bylo dobré zřídit v Listech Lanškrounska rubriku Zdra votnictví. Zde by mohli jak zdravotníci, tak občané i pacienti zveřejňovat své podněty, vznikající problémy či nedostatky týkající se zdravotnictví. Soudím, že spolupráce s veřejností by jistě byla ku prospěchu celého města. MUDr. Lubomír Růžička Poznámka redakce: Listy Lanškrounska se problematice zdravotnictví letos věnovaly už několikrát. Například v čísle 5 jsme přinesli rozhovor s předsedou okresního Sdružení praktických lékařů, lanškrounským MUDr. Bohumilem Skálou PhD. S anketou jsme také oslovili lanškrounské praktické lékaře, bohužel bez větší odezvy, což se objevilo v pokračování Je lanškrounské zdravotnictví opravdu zdravé? II. ve 13. čísle. Další diskusi uvítáme. Předpokládáme také, že bližší vysvětlení zvýšení nájmů za ordinace v SALu ze strany města přineseme v nejbližším čísle LL. F. Teichmann

17 LL 21 / 2007 STRANA 17 KULTURA MEDITATIVNÍ INTARZIE V MUZEU Okouzlení dřevem na vás čeká v galerii lanškrounského muzea, kam se od soboty 27. října až do 18. listopadu můžete vypravit na výstavu medi tativních intarzií Jana Maříka. Na vernisáži promluvil lanškrounský farář Zbigniew Czendlik a zazpíval pěvecký sbor Campanula z Dolní Dobrouče, odkud pochází i autor intarzií. Zároveň byla zahájena i výstava prací lanškrounských krajkářek v hale muzea, která proběhne ve stejném termínu. Od 1. prosince se letos můžeme v Lanškrouně těšit na výstavu betlémů. LS, foto: Radek Lepka Přečetli jsme: Nedělejme si ze života bojiště Protagonistou premiérového on line rozhovoru Orlického deníku je osob nost, jejíž popularita daleko přesáhla hranice lanškrounské farnosti. Jak Zbig niew Czendlik kdysi přiznal, když před roky do Lanškrouna jako mladý farář přišel, doslova se zhrozil. Nakonec však zažil léta rozkvětu města, k němuž nemalou měrou i sám svou prací přispěl. Je proslulý řadou aktivit, má mnoho přátel v uměleckých kruzích, lidé ho znají i z televizní obrazovky. Tábor jeho příznivců je početný, najdou se však i tací, kteří mu vyčítají přílišnou světskost, otevřenost, vadí jim jeho způsob života, který prý neodpovídá klasické před stavě života faráře... Pane faráři, lidé se na vás určitě často obracejí s prosbou o pomoc v si tuaci, kdy se cítí mizerně, nevidí cestu ven ze své stávající situace, jsou bezradní. Co jim v takovém případě, kdy třeba přijdou o někoho blízkého nebo je stihne něco podobného, obvykle říkáte? Honza Pokorný, Ústí n/o. Dobrý den, děkuji za vaši otázku. S podobnými lidmi se skutečně setkávám poměrně často. A často si uvědomuji, že jim nemám co říct. Jediné, jak jim můžu pomoct, je, že je vyslechnu a že jsem na chvíli s nimi a jejich problémem. Máte pro svůj život nějaké motto? Pavel Ano. Spěchejme milovat lidi, protože rychle odcházejí (J. Twardowski) a Lidé jsou andělé s jedním křídlem, potřebují se obejmout, aby mohli vzlét nout (Luciano de Crescendo). Kde čerpáte nápady na vaše kázání? Sandra Hlavně ze života. Jaký názor máte na adopci dětí homosexuálními páry? Romana Nemůžu se s tím smířit. V Lanškrouně už žijete řadu let, za tu dobu se město hodně změnilo, samozřejmě vzhledově k lepšímu. Změnil byste tu ještě něco (vyjma občasných skřípajících mezilidských vztahů)? Dana Pokorná Myslím si, že Lanškroun je poměrně bohaté město bez větších sociálních problémů. Nezdá se vám, že kvůli svým dobročinným činnostem tak trochu zane dbáváte své farníky a že vlastně k těm svým charitativním akcím utíkáte, abyste se nemusel věnovat nudným věřícím? Vaše hlavní poslání je stále ještě být knězem na plný úvazek... Jana, Lanškroun Děkuji za zajímavou otázku. Co je ale hlavním posláním kněze? Myslím si, že i dobročinná a charitativní činnost k němu patří. Pokud si to farníci myslí, tak mě to mrzí a byl bych vděčný, kdyby mi napověděli, jak si tu péči představují, tak aby byli spokojeni. Jste charizmatický člověk hýřící energií a nápady. Jistě nejsem daleko od pravdy, když se domnívám, že jste pro dobré jméno Lanškrouna udělal víc než kdejaký komunální politik. Nedávný nápad přestavět kostel sv. Máří Magdaleny na knihovnu se však setkal s velkou nevolí ve farnosti. Nelitujete toho, že jste tuto možná heretickou myšlenku vyslovil? Jaký je současný stav této záležitosti? Hynek Brýdl, Lanškroun Nápadu udělat v kostele sv. Maří Magdaleny knihovnu nelituji. Pořád si myslím, že je to nejlepší způsob, jak této památce pomoct. Protože se řídím rčením, že Život je příliš krátký na to, abychom si z něho dělali bojiště. Nechci tím nápadem provokovat odpůrce této myšlenky, a proto jsem od to hoto záměru odstoupil. Ovlivnil někdo z umělců, s nimiž jste měl možnost se setkat, zásadně váš život? Kolik ještě potřebujete financí na zaplacení nákladů spojených s vy budováním dětského domova v Žichlínku? Karel, Ústí n/o. Potkal jsem a potkávám spoustu zajímavých lidí, ale nemůžu říct, že by ně kdo z nich zásadně ovlivnil můj život. Snažím se svými hodnotami obohatit jejich život. Nepotřebuji již žádné peníze na splacení nákladů spojených s bu dovou dětského domova v Žichlínku. Hodně jste zviditelnil Lanškroun svatbou Lucie Bílé v kostele sv.václava... Vás a Lucii Bílou si taky vzal na mušku bulvár, který vás moc nešetřil. Jak je to s vaším vztahem s Lucií Bílou dnes? Václav, Lanškroun Se zviditelněním Lanškrouna bych to nepřeceňoval. Lanškroun je krásné město, které se zviditelňuje dostatečně samo. S Lucií Bílou máme pořád přátelský vztah. Snad se dnes potkáme. Jste fanoušek Sparty, nebo Slavie? A proč? Co říkáte na chování letenských fotbalistů? Pavel Nepotěším fanoušky Sparty. Asi už víte, komu fandím. Chování některých letenských fotbalistů je hulvátské. Jste přitažlivý muž, ženám se líbíte, je těžké dodržet celibát? Marcela Je to hezká otázka. Myslím si, že jako muž nejsem zase až tak přitažlivý. Přitažlivý je ten celibát. Myslím si, že dodržovat celibát je stejně náročné nebo nenáročné jako dodržovat manželskou věrnost. Mohl byste přiblížit, na jakých nových projektech nyní pracujete, pří padně jaké další v nejbližší době plánujete? Kdo je vám při takové činnosti nejvíc nápomocen? Mám na mysli jak podporu finanční, morální, tak i ji nou konkrétní pomoc. Jsou to převážně např. mediálně známé osobnosti? Instituce a firmy? Pokud jsou z Lanškrounska, tak které konkrétně? Anebo někdo z lanškrounských farníků? Marie Hrynečková Jsem závislý na pomoci spousty lidí. Nic, čeho jsem dosáhl nebo co jsem vybudoval, nevybudoval jsem sám. Je to vždycky týmová práce anonymních lidí. Projekty, na kterých pracuji, jsou hlavně charitativní. Zajišťuji svoz dětí s postižením do speciální školy, připravuji na příští rok westernový a indiánský den pro děti s postižením. Připravuji setkání pěstounských rodin v rámci Pardubického kraje. No, a abych na to měl peníze, tak už teď připravuji svůj šestý benefiční golfový turnaj. (Orlický deník, , kráceno)

18 STRANA 18 SPORT LL 21 / 2007 Volejbal výsledky Sobota liga žen v České Třebové, 3. a 4. kolo: Sokol Česká Třebová VK Lanškroun A 3 : 2 (25:22, 15:25, 25:19, 14:25, 15:13), 3 : 2 (26:24, 23:25, 19:25, 25:22, 15:12) Sestava: Strnadová, Mrázová, Kristková, Jurčanová, Krsková, Kolembusová, Matějková, Betlachová, Marková, Zachařová. Komentář k utkáním Tereza Kolembusová, hráčka: V sobotu jsme na stoupily do 2. kola 2. ligy žen, tentokrát u našich nejbližších druholigových sousedů, České Třebové. Tušily jsme, že se bude bojovat o každý bod a set, a prů běh samotných zápasů nám to jen potvrdil. Oba zápasy byly velmi vyrovnané. V prvním se družstva ve vítězství jednotlivých setů pravidelně střídala, první set vyhrála Česká Třebová, druhý set Lanškroun..., až došlo na tiebreak. V něm se strhl také velký boj, který lépe ustály domácí hráčky, přestože větší část setu jsme vedly, když zvítězily v nejtěsnějším možném výsledku 15:13. Druhý zápas probíhal v podobném duchu. Čekala nás v ten den již druhá dvouhodi nová bitva, která vyústila opět v tiebreak, jenž vyhrály opět domácí hráčky 15:12. Opět jsme potvrdily, že svojí hrou a nasazením do 2. ligy žen patříme, nicméně soupeř ukázal v koncovkách tiebreaků více zkušeností a také mu přálo více volejbalového štěstíčka. 1. liga kadetek v Lanškrouně, 3. a 4. kolo: VK Lanškroun TJ Nový Jičín 1 : 3 (25:23, 13:25, 10:25, 9:25), 0 : 3 (11:25, 16:25, 17:25) Sestava: Matějková, Zechovská, Svatoňová, Chládková, Jelínková, Komínková, Šemberová, Svobodová, Markytánová, Ficnarová. Po vyhraném prvém setu se zdálo, že by naše mladé hráčky mohly uspět, ale opak byl pravdou. Velké množství našich nevynucených chyb vítězství hráč kám Nového Jičína usnadnilo. Kvalifikace do Českého poháru starších žáků v Hradci Králové: LANŠKROUNŠTÍ STARŠÍ ŽÁCI VYBOJOVALI POSTUP DO HLAVNÍ SOUTĚŽE ČESKÉHO POHÁRU Komentář ke kvalifikaci Stanislav Musil, trenér: V Hradci Králové, v hale Slavia, se za účasti 32 družstev z celé republiky uskutečnila kvalifikace Českého poháru VK Lanškroun Železný Brod 2:0 (25:12, 25:15) Toto družstvo bylo pro nás velkou neznámou. Naši hráči však od začátku utkání prokázali daleko větší zkušenosti a techniku a celkem bez problémů získali první potřebné vítězství. VK Lanškroun Ústí nad Labem 2:0 (25:9, 25:23) První set byl v jasné režii našeho družstva, které soupeře zatlačilo servisem a nepustilo je vůbec k niče mu. Ve druhém setu však nepochopitelnými chybami nechali hráči soupeře her ně zvednout a rázem z toho bylo drama až do stavu 23:23. Nakonec o vítězi rozhodl velmi špatný náš příjem, který soupeři spadl přímo doprostřed hřiště. VK Lanškroun Ústí nad Orlicí 2:0 (25:9, 25:12) Soupeř nastoupil proti našim hráčům se značným respektem a to našim hráčům pomohlo k naprosto bezchybné hře. Po tomto vítězství jsme obsadili první místo ve skupině D. VK Lanškroun České Budějovice A 2:0 (25:12, 25:15)V zápase o konečné umístění a postup mezi 8 nejlepších týmů ČR jsme narazili na našeho loňského soupeře ze čtvrtfinále o titul přeborníka ČR. Lanškrouňáci se pustili do hráčů Budějovic velmi přesným a tvrdým servisem, soupeř zejména chyboval na přihrávce. V obou setech jsme si po celou dobu utkání udržovali náskok a před čili protihráče ve všech herních činnostech. V prvním řádném hracím termínu Českého poháru tak bude Lanškroun zařazen mezi osmi nejlepšími týmy a bude tak bojovat o body mezi absolutní špičkou v rámci žákovského volejbalu v ČR. Sestava: Mráz Radim, Doubravský Petr, Matějka Pavel, Hejl Jan, Saňák Patrik, Macek Radek, Šmejdíř Miroslav Trenéři: Musil Stanislav, Hejl Vlastimil Krajský přebor mužů II. třídy v Lanškrouně, 13. a 14. kolo: VK Lanškroun A Sokol Žamberk 3 : 0 (25:15, 25:22, 25:16), 3 : 0 (25:23, 25:23, 25:22) Sestava: Němec, Svatoň, Kačerovský, Adam, Janků, Špatenka, Dařílek. Naši muži úspěšně sehráli poslední zápasy první půle krajského přeboru II. třídy a přezimují na 4. místě soutěže. Neděle liga juniorek v Lanškrouně, 3. a 4. kolo: VK Lanškroun TJ OA Třebíč 3 : 0 (25:14, 25:9, 25:17), 3 : 1 (25:21, 21:25, 25:14, 25:23) Sestava: Gottwaldová, Roubalová, Brodinová, Šedá, Míková, Hejlová, Paďourová, Jirásková, Svobodová. Po neúspěšném vstupu do soutěže v minulém kole v Jihlavě si naše hráčky vše vynahradily a dalšího soupeře z Vysočiny jasně přehrály. 1. liga juniorů v Brně, 3. a 4. kolo: JMP Brno B VK Lanškroun 1 : 3 (25:20, 23:25, 21:25, 23:25), 3 : 0 (25:22, 25:14, 25:14) Sestava: Pfeifer, Janisch, Valúšek, Havlena M., Havlena O.,Krepelka, Hejl, Matejka, Mráz, Doubravský, Marek. Komentár k utkáním Radek Janisch, trenér: V neděli jsme odjeli do Brna k dalším dvěma zápasům. 1. ligu juniorů hrajeme 3. sezónu a ještě se nám nepodařilo v Brně vyhrát, což jsme chtěli změnit. První utkání jsme začali dobře, ale koncovka bohužel patřila soupeři. Ve druhém setu nám nevyšel za čátek a za stavu 1:7 jsme si vzali první time. A po nemístné poznámce trenéra Brna se kluci zdravě naštvali a najednou byl stav nerozhodný 10:10, tento set a i potom následující dva jsme soupeře přehráli a zaslouženě vyhráli celkově 3:1. Do druhého utkání jsme nastoupili s odhodláním opět soupeře dostat pod sebe, ale prohráli jsme v koncovce první set, což poznamenalo následující 2 sety, které jsme také prohráli, a tak tentokrát zaslouženě vyhrál soupeř z Brna. Krajský přebor starších žákyň v České Třebové, 1. kolo: VK Lanškroun Sokol Česká Třebová 3 : 0 (25:18, 25:13, 25:22), Spartak Polička 3 : 0 (25:10, 25:17, 25:9) Sestava: Chládková, Jandová Klára a Tereza, Kolderová, Marešová, Matěj ková, Musilová, Picková, Píšová, Svatoňová Petra a Veronika, Zechovská. Naše hráčky úspěšně vstoupily do nové sezóny krajského přeboru, když na turnaji v České Třebové neztratily ani set. Pátek Kvalifikace do Českého poháru starších žákyň v Bílovci: Páteční výsledky ze základní skupiny: VK Lanškroun VSC Zlín 2 : 0 (25:13, 25:12), Spartak Polička 2 : 0 (25:10, 25:11) Sobotní dohrávka základní skupiny: VK Lanškroun UP Olomouc 0 : 2 (15:25, 14:25) Sobotní výsledky ze semifinále: VK Lanškroun ZŠ Vejrostova Brno 2 : 0 (25:13, 25:14), VK Opava 2 : 0 (25:19, 25:17), Jiskra Havlíčkův Brod 2 : 1 (21:25, 25:19, 15:9) Nedělní dohrávka: VK La Sokol Frýdek Místek 0 : 2 (16:25, 13:25) Naše hráčky si bez větších problémů zajistily postup do Českého poháru a celou soutěž zahájí v první osmičce! Sestava: Chládková, Jandová Tereza a Klára, Kolderová, Marešová, Martin cová, Musilová, Picková, Píšová, Svatoňová Petra a Veronika, Zechovská. Neděle Krajský přebor starších žáků v Chocni, 2. kolo: VK La Spartak Chvaletice 2 : 0, Jiskra Ústí n/o. 2 : 1, Spartak Choceň 2 : 0. I po druhém kole jsou naši hráči v čele soutěže bez jediné porážky. Volejbal program mimo Lanškroun: Sobota OP Prostějov VK Lanškroun A, 2. liga žen, 7. a 8. kolo VK Hronov VK Lanškroun, 1. liga juniorů, 7. a 8. kolo Severomoravský pohár mladších žákyň v Prostějově, 1. kolo za účasti hráček VK Lanškroun Neděle Jiskra Ústí nad Orlicí VK Lanškroun, Sokol Pardubice, krajský přebor starších žákyň, 2. kolo Sobota VK Hronov VK Lanškroun, 1. liga juniorek, 9. a 10. kolo Sokol Šternberk VK Lanškroun, 1. liga kadetek, 9. a 10. kolo

19 LL 21 / 2007 SPORT STRANA 19 Zprávy z badmintonu Druhý turnaj série INFIT CUP Od zářijového prvního tur naje Infit Cup neuplynul ještě ani měsíc a do našeho města se sjeli v neděli opět badmintonisté nejen z ČR. V hale SOU na Střelnici si změřili své síly v druhém turnaji. Bylo jich sice oproti prvnímu klání o něco méně, ale i číslo 34 bylo důkazem toho, že dostat se na stupínky vítězů nebude pro žádného z nich vůbec jednoduché. Ve všech odehraných kategoriích sou časně došlo především ke zvýšení úrov ně a vyrovnanosti vzájemných zápasů a oproti minule přibyla soutěž smíše ných dvojic. Mezi účastníky se objevily nové tváře z Polska a došlo i k přílivu dalších domácích hráčů. Na stupně vítězů nedosáhli v kate gorii pokročilí a skončili Mar tin Bednář, Pavel Hrdina a David Jir ges a dále na 9. až 12. místě Radek Beneš.V kategorii začátečníci to byli: 4. Pavel Fišer, Ondřej Brýdl,7. 8. Roman Dresler, Tomáš Hr dina a Leoš Jantač. Ve čtyřhře byli 4. Fišer s Jirgesem a další v pořadí 5. Bednář, Hrdina, 9. Hanzlíček, Krátký. Ve dvouhře žen skončila naše Blanka Švobová na čtvrtém místě. Čtyřhřa žen: 1.Švobová, Kyselicová,2.Hrubá (Praha), Hanzlíčková. Smíšená čtyřhřa:1. Zbigniew a E milia Goldwaser (Polsko), 2. Hrdina, Kyselicová, 3. Jirges, Švobová, 4. Hanzlíček, Hanzlíčková. Někteří z našich hráčů se nepro bojovali na stupně vítězů, ale dokázali současně zajišťovat i náročnou pořa datelskou činnost a patří jim naše po děkování (jmenovitě: Martinu Bed nářovi, Pavlu Hrdinovi, Davidu Jirge sovi, Natálce Kyselicové, Blance Švo bové a fotografům Pavlu Fišerovi a Lucce Kopecké). Nyní, kdy čtete tyto řádky, je už v plném proudu příprava na podob ný, ale dětský Infit Cup v badmin tonu, který proběhne v neděli od 9 hod. na stejném místě, v hale SOU Lanškroun. Tak se přijďte podívat! Jiří Dinga (za oddíl badmintonu) Galerie vítězů v badmintonovém turnaji Infit Cup : Začátečníci (vpravo): 1. David Hanz líček (Lanškroun), 2. Josef Zerzáň (Osík) a 3. Miroslav Krátký (La) Pokročilí:1. Adrian Hundhausen (Colorado,USA), 2. Jiří Dinga a 3. Martin Beneš (oba Lanškroun) Dvouhra žen: 1. Emilia Goldwasser (Sobotka,PL), 2. N.Kyselicová a 3. N. Hanzlíčková (obě Lanškroun) Čtyřhra mužů (vlevo):1. J. Dinga, A. Hundhausen (Lanškroun, Co lorado),2. Radek a Martin Benešové (oba La),3. Oto Robenek (Ostrava), Vít Parolek (Jevíčko). Podrobnosti, výsledky z turnaje, novinky a bohatou fotogalerii na leznete na adrese: Foto: Lucie Kopecká Oddíl stolního tenisu informuje Dosavadní výsledky soutěží sezóny 2007/2008 Krajský přebor muži: Lanškroun A Moravská Třebová B 3:10 První utkání našeho áčka zdaleka nevyšel podle našich představ, největší mě rou bylo utkání negativně ovlivněno nekompletní účastí našich nejlepších hráčů. Lanškroun A Vendolí A 10:3 Lanškroun A Vítějeves A 10:6 Toto dvojutkání již odpovídalo tomu, na co náš tým v této soutěži má. I když i zde jsme se neobešli bez zdravotních komplikací v našem týmu, utkání jsme dovedli do vítězného konce bez větších problémů. Okresní přebor OP I: Lanškroun B Sokol Č.Třebová C 10:4 Lanškroun B Sedlec A 2:10 Lanškroun B KST Vysoké Mýto A 10:3 Řetová A Lanškroun B 9:9 Náš druhý tým mimo utkání s jedním z favoritů soutěže hraje zatím v pohodě, a pokud nenastanou neočekávané problémy, mohl by bojovat i o postup do kraje. Start Č.Třebová A Lanškroun C 2:10 Choceň D Lanškroun C 10:7 Sudslava A Lanškroun C 10:5 Náš další tým začal tento ročník střídavými úspěchy, uvidíme, jak si povede v dalších zápasech. Okresní přebor OP III: Lanškroun D Tatenice A 2:10 První utkání našeho déčka se vůbec nepovedlo, snad si povede v dalších utkáních lépe! Divize dorostu: Lanškroun A Ústí n.o A 0:10 Svitavy A Lanškroun A 7:3 Lanškroun A Polička A 5:5 Tesla Pardubice B Lanškroun A 4:6 Po nevydařeném úvodním utkání se již naši dorostenci dostávají do správného tempa a měli by bojovat o umístění minimálně ve středu tabulky. Okresní přebor staršího žactva: Králíky A Lanškroun A 4:6 První utkání se našim nejmladším hráčům vydařilo, věříme, že budou stejně úspěšní i nadále. V letošní sezóně nás budou kromě již zkušenějších žáků re prezentovat i noví mladí hráči: Milan Tran, Lukáš Nečas a Jan Klaban a další nový hráč Jaroslav Tecl, který se již připravuje na zahájení své závodní činnosti. Věříme, že naši hráči doženou tréninkové manko způsobené uzavřením tělocvičny ještě těsně před startem soutěží a že se našemu oddílu v nově zre konstruované tělocvičně povede minimálně stejně úspěšně jako v minulé sezóně! VL

20 STRANA 20 INZERCE LL 21 / 2007 Od dochází k velkým změnám, které přináší Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, tzv. Reforma veřejných financí, měnící 47 zákonů. Ušetřete si čas studováním složité a rozsáhlé legislativy. AKADEMIE VZDĚLÁVÁNÍ v Ústí nad Orlicí Vás zve na semináře, zapište si do diáře: DAŇOVÁ REFORMA I NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, lektor: Ing. Jaroslav Trávníček, auditor Praha AKTUÁLNÍ ZMĚNY VE MZDOVÉM ÚČETNICTVÍ, lektor: Květa Beranová, Pardubice NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI DOPLNĚNÝ O SCHVÁLENÉ ZMĚNY A ÚPRAVY PRO ROK 2008, lektor: JUDr. Jaromír Zrutský, rozhodce v procesech kol. vyjednávání, MPSV ČR DAŇOVÝ PORADCE PaedDr. Petr Kratochvila člen Komory daňových poradců ČR od roku 1994 nabízí pro Vaši firmu tyto služby: * daňové a účetní poradenství pro fyzické a právnické osoby * vedení účetnictví a daňové evidence plátců a neplátců DPH * zpracování mzdové agendy a vedení mezd * rekonstrukci a kontrolu účetnictví minulých období a polovíkendový seminář: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB Z POHLEDU ROKU 2007 ZMĚNY V ROCE 2008, lektor: Ing. Jan Vorlíček, ředitel FÚ HK DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A Z FUNKČNÍCH POŽITKŮ A NOVINKY VE ZDAŇOVÁNÍ MEZD V ROCE 2008, lektor: Katarína Dobešová, specialistka v obl. daně z příjmů, Praha DAŇOVÁ REFORMA II NOVELY OSTATNÍCH DAŇOVÝCH ZÁKONŮ, lektor: Ing. Jaroslav Trávníček, auditor, Praha DPH A DAŇOVÝ BALÍK, UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2008, lektor: Ing. Hana Straková, MF ČR Praha Tel.: , Kontakt: tel., fax: , , Staré nám. 47, Česká Třebová por.cz Inzerce v LISTECH LANŠKROUNSKA Podmínky pro zájemce o podnikatelskou inzerci: cena za 1 cm 2 12 Kč. Strana Cena při opakované inzerci Uvedené ceny A4 1x 2x a více celoročně jsou bez DPH, za publikaci 1/ inzerce v jednom 1/ čísle LL. Představujeme vám: 3500 Kč / strana. Řádková inzerce soukromá pod značkou a podnikatelská: 40 Kč/řádek + DPH. Soukromá řádková inzerce do tří řádků zdarma, plošná (foto aj.): 6 Kč/1 cm 2. V Psím útulku v Lanškrouně na Vás čekají malí i velcí, hodní i ostří, vítací i hlídací psi. tel

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006 Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006 Přítomni: Mgr. Zdeněk Baborák, Milan Bednář, Ing. Bohumil Bernášek, PaedDr. Marie Borkovcová, Hynek Brýdl, Ing. Jan Hradil, Ladislav

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor -------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH : 1. Z jednání výkonného výboru

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 278/2015 Rada města Lanškroun schválila návrh Smlouvy (čj. MULA 18581/2015) se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOURIM. IČ: 00235482 za rok 2009. Marie Milanovičová Jiří Černovský

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOURIM. IČ: 00235482 za rok 2009. Marie Milanovičová Jiří Černovský Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 018177/2009fKUSK 001564/2010fKUSK Stejnopis Č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města." KOURIM IČ: 00235482 za rok 2009

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

RM 01/05/06 RM 02/05/06

RM 01/05/06 RM 02/05/06 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 5. zasedání dne 11.12.2006 RM 01/05/06 vyžádat nabídky na provedení osvětlení chodníku u rybníka mezi ul. Hrad a Drahy bez výkopových prací, které zajistí

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více