Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj"

Transkript

1 Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/ s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území Jihomoravského kraje ANALÝZA POTŘEB UŢIVATELŮ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PŘI REALIZACI PROJEKTU PODPORA PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI VYPRACOVÁNO PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO VYPRACOVAL: ZADAVATEL: AUGUR Consulting s.r.o. Vinařská 5/A Brno Jihomoravský kraj Ţerotínovo náměstí 3/ Brno Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

2 OBSAH I. OBECNÁ VÝCHODISKA A CÍLE VÝZKUMU... 4 II. POPIS METODOLOGIE... 5 II.1 Použité metody sběru dat... 5 II.2 Cílové skupiny... 5 II.3 Organizace sběru dat a validita šetření... 6 II.4 Rozsah zjišťování... 7 III. POPIS ORP... 8 IV. SENIOŘI IV.1 Analýza dotazníkového šetření uţivatelé sociálních sluţeb IV.3 Analýza dotazníkového šetření skupina profesionálních a rodinných pečovatelů V. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM V.1 OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŢENÍM V.1.1 Kvantitativní analýza - skupina osob s tělesným postiţením V.1.2 Kvantitativní analýza - skupina profesionálních a rodinných pečovatelů V.2 OSOBY S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŢENÍM A OSOBY S AUTISMEM V.2.1 Analýza polostandardizovaných rozhovorů skupina osob s mentálním a kombinovaných postiţením V.2.2 Analýza polostandardizovaných rozhovorů skupina pečovatelů o osoby s mentálním a kombinovaných postiţením V.2.3 Analýza skupinové diskuse rodiče osob s autismem V.2.4 Analýza skupinové diskuse rodiče osob s mentálním postiţením V.3 OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŢENÍM VI. OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM VI.1 Analýza skupinové diskuse rodiny osob s duševním onemocněním VI.2 Analýza rozhovorů VII. DĚTI, MLÁDEŢ DO 26 LET A RODINA VII.1 DĚTI A MLÁDEŢ DO 26 LET VII.1.1 Skupina dětí do 26 let v nízkoprahovém centru Drom VII.1.2 Oddělení sociální rehabilitace MMB VII.1.3 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ Klub Likusák Brno VII.1.4 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ Pavlač Brno AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 2

3 VII.1.5 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ Pestrá klubovna VII.2 RODINY VII.2.1 Terénní sluţby VII.2.2 Pobytové sluţby VIII. OSOBY OHROŢENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A OSOBY V KRIZI VIII.1 OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ, OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ VIII.1.1 Analýza skupinové diskuse Armáda Spásy ČR, azylový dům Mlýnská VIII.1.2 Analýza rozhovorů nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova, Bratislavská VIII.1.3 Analýza skupinové diskuse Dům sociální prevence, azylový dům Podnásepní VIII.1.4 Analýza skupinové diskuse noční krizové centrum Vídeňská VIII.2 OSOBY OHROŢENÉ ZÁVISLOSTÍ NA ALKOHOLU A GAMBLERSTVÍ. 140 IX. SHRNUTÍ AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 3

4 I. OBECNÁ VÝCHODISKA A CÍLE VÝZKUMU Společnost AUGUR Consulting s.r.o. předkládá závěrečnou zprávu individuálního projektu Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/ s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji - Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území Jihomoravského kraje. Sociologický průzkum a analýza byly realizovány v období od června do prosince 2010 s vyuţitím kombinace metodologických přístupů. Realizační tým osmi sociologů doplňovaly při terénní fázi sběru dat desítky dalších pracovníků a spolupracovníků společnosti AUGUR Consulting s.r.o., která poskytuje profesionální sociologické sluţby od roku Způsob prezentace výsledků a jejich rozsah vychází ze zadání a zohledňuje ujednání smlouvy o dílo schválené usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 3399/09/R 50 dne Cílem průzkumu bylo provedení analýzy potřeb uţivatelů sociálních sluţeb na území Jihomoravského kraje a statutárního města Brna formou kvantitativní a kvalitativní metody (zjišťování potřeb uţivatelů sociálních sluţeb). Výzkum byl proveden ve 21 obcích s rozšířenou působností (ORP) a zjišťoval potřeby respondentů z vybraných cílových skupin (z 21 ORP), jejich přání a poţadavky na způsob poskytování sociálních sluţeb. Výstupem zakázky je 21 samostatných výzkumných zpráv pro jednotlivé obce s rozšířenou působností a jedna závěrečná zpráva pro Jihomoravský kraj, která by měla představovat jeden z podkladů pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji na období Věříme, ţe se prostřednictvím této závěrečné zprávy dostane zástupcům statutárního města Brna ucelený souhrn informací, dat a argumentů umoţňující optimální a efektivní nastavení parametrů komunitního plánování sociálních sluţeb v Brně. Za řešitelský tým AUGUR Consulting s.r.o. Mgr. Marián Svoboda ředitel AUGUR Consulting s.r.o. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 4

5 II. POPIS METODOLOGIE Při sociologickém šetření a analýze bylo vyuţito kombinace více metodologických postupů a způsobů sběru dat. Tato kombinace zohledňovala především poţadavky na komplexnost pořízených dat, které jsou podkladem pro shrnutí výsledků analýz. Tímto se také zohlednila specifika jednotlivých cílových skupin, které byly do zjišťování zařazeny. II.1 POUŢITÉ METODY SBĚRU DAT Metodologie výzkumu byla konzultována v rámci pracovní skupiny za účasti odborníků pověřených statutárním městem Brnem a společností AUGUR Consulting s.r.o. Schválená metodologie tvoří přílohu č. 1 této zprávy. Analýza byla provedena formou kvalitativní a kvantitativní metody zjišťování potřeb uţivatelů sociálních sluţeb ve statutárním městě Brně. Jednalo se o následující metody sběru dat: Dotazníkové šetření Pro zásadní cílové skupiny (seniory nad 70 let a některé podskupiny osob se zdravotním postiţením) byl uplatněn dotazník. V dotazníku byly pouţity různé typy otázek (uzavřené, polozavřené a volné). Hlavní části dotazníků prošly pilotáţi. Řízený polostandardizovaný rozhovor Tato metoda byla pouţita u specifických cílových skupin, zejména u některých skupin osob se zdravotním postiţením, u cílové skupiny děti, mládeţ do 26 let a rodina a u skupiny osoby ohroţené sociálním vyloučením. Skupinová diskuse (Focus Group) Metoda skupinové diskuse byla stejně jako polostandardizovaný rozhovor uplatněna u specifických cílových skupin, zejména u osob se zdravotním postiţením, u osob ohroţených sociálním vyloučením a u cílové skupiny děti, mládeţ do 26 let a rodina. Skupinové diskuse moderovali členové řešitelského týmu (sociologové), kteří mají s touto metodou zkušenosti. Zjišťovací nástroje tvoří přílohu č. 2 této zprávy. II.2 CÍLOVÉ SKUPINY Na základě dohody se zástupci statutárního města Brna, kteří participují na procesu komunitního plánování sociálních sluţeb, byly vytipovány vhodné cílové skupiny pro dotazování. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 5

6 V rámci tohoto výzkumu byly ze strany zástupců statutárního města Brna preferovány analýzy mezi zástupci následujících cílových skupin: senioři nad 70 let, osoby se zdravotním postiţením, osoby s mentálním a kombinovaným postiţením, osoby se smyslovým postiţením, osoby s tělesným postiţením, osoby s duševním onemocněním, děti, mládeţ do 26 let a rodina, osoby ohroţené sociálním vyloučením a osoby v krizi. II.3 ORGANIZACE SBĚRU DAT A VALIDITA ŠETŘENÍ Interakce uskutečnili odborně proškolení tazatelé společnosti AUGUR Consulting s.r.o.a také tazatelé z řad zástupců některých poskytovatelů. Podrobnější informace o sběru dat jsou součástí přehledu o způsobu výběru respondentů a zařízení sociálních sluţeb, který je k dispozici v příloze č. 3 této zprávy. Limitem a komplikací pro výběr a oslovení respondentů, uţivatelů sociálních sluţeb, byl zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Nebylo moţné vyuţít např. adresné seznamy uţivatelů sociálních sluţeb a tedy navštívit je za účelem dotazování přímo v místě bydliště. Při oslovení respondentů se proto úzce spolupracovalo se zástupci KPSS ve statutárním městě Brně, neformálními a formálními organizacemi, s poskytovateli sociálních sluţeb apod. Bez této spolupráce by bylo prakticky nemoţné oslovit tak širokou a diferencovanou skupinu osob. Oslovení respondentů limitovala také absence strukturované opory výběru. V rámci kraje ani v rámci zkoumaného statutárního města Brna nejsou k dispozici počty uţivatelů sociálních sluţeb a jejich sociálně demografická struktura. Nebylo proto moţné zohlednit např. proporcionalitu zastoupení jednotlivých cílových skupin uţivatelů sociálních sluţeb podle sociálně demografických znaků. Výběr respondentů tedy vykazoval znaky záměrného výběru. Společnost AUGUR Consulting s.r.o. se snaţila zahrnout vyváţeně všechny sociálně demografické skupiny (muţe, ţeny, mladší a starší osoby atd.). Výsledky kvalitativních analýz se nesnaţí zobecnit výsledky ve vztahu k celé populaci uţivatelů sociálních sluţeb z jednotlivých cílových skupin ve statutárním městě Brně, ale zprostředkovávají řadu inspirativních postřehů a zjištění, které kvantitativní rovinu výzkumu a poznatků rozvíjejí a dokreslují. V příloze č. 4 této závěrečné zprávy uvádíme pro úplnost výčet poskytovatelů sociálních sluţeb, formálních a neformálních sdruţení, které nějakým způsobem participovali na terénní fázi sběru dat, např. umoţnili dotazování svých klientů. V dílčích objektivních případech dotazování prováděli přímo pracovníci příslušných zařízení poskytovatelů sociálních sluţeb (např. u osob s duševním postiţením, osob ţijících v domácím prostředí apod.). Tito pracovníci byli proškoleni, obdrţeli písemnou instruktáţ a jsou uvedeni v protokolu o proškolení. Vzhledem k tomu, ţe primárním cílem projektu nebylo hodnocení kvality sluţeb poskytovaných v zařízeních sociálních sluţeb, ale identifikace potřeb uţivatelů, nemohlo ani v těchto dílčích případech docházet ke zkreslení výsledků. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 6

7 II.4 ROZSAH ZJIŠŤOVÁNÍ Na základě dohody zadavatele a realizátora byl počet respondentů pro kvantitativní a kvalitativní zjišťování stanoven pro statutární město Brno (stejně jako pro kaţdé ORP v Jihomoravském kraji) na 100 respondentů. Předpokládaný počet respondentů byl společností AUGUR Consulting s.r.o. v průběhu realizace výzkumu ve statutárním městě Brně zásadním způsobem navýšen bez nárokování zvýšení smluvní ceny. Celkem bylo s vyuţitím kvantitativních a kvalitativních postupů uskutečněno zjišťování s 601 respondenty. Z toho: Senioři 233 interakcí (210 uţivatelů sociálních sluţeb a 23 rodinných a profesionálních pečovatelů). Osoby se zdravotním postiţením o Osoby s tělesným postiţením 130 interakcí (74 uţivatelů sociálních sluţeb a 56 rodinných a profesionálních pečovatelů). o Osoby s mentálním a kombinovaným postiţením a osoby s autismem 51 interakcí (17 uţivatelů sociálních sluţeb a 34 rodinných a profesionálních pečovatelů). o Osoby se smyslovým postiţením 17 interakcí (17 uţivatelů sociálních sluţeb). Osoby s duševním onemocněním 40 interakcí (36 uţivatelů sociálních sluţeb a 4 rodinní pečovatelé). Děti, mládeţ do 26 let a rodina 90 interakcí (90 uţivatelů sociálních sluţeb). Osoby ohroţené sociálním vyloučením a osoby v krizi 40 interakcí (40 uţivatelů sociálních sluţeb). AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 7

8 III. POPIS ORP ROZDĚLENÍ KRAJE NA OBVODY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Jihomoravský kraj je podle platného zákonného ustanovení vymezen okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo a je rozdělen na 21 správních obvodů obcí s rozšířenou působností: Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov, Veselí nad Moravou, Vyškov, Znojmo a Ţidlochovice. Zdroj: Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji na období AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 8

9 SPRÁVNÍ OBVOD Ve správní oblasti obce s rozšířenou působností Brno je evidována jedna obec, 58 částí obce, ulic, adres. V městě Brně bylo k evidováno obyvatel, z toho (17,1%) obyvatel ve věku nad 65 let, (12,7%) ve věku do 15 let a obyvatel v produktivním věku od 15 do 64 let (70,2%). (Zdroj:ČSÚ) Zdroj: a kartogramy AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 9

10 IV. SENIOŘI Sběr dat probíhal formou face to face dotazování respondentů prostřednictvím dotazníku. Dotazováno bylo celkem 233 respondentů (210 uţivatelů sociálních sluţeb a 23 profesionálních a rodinných pečovatelů). IV.1 ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UŢIVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB STRUKTURA VZORKU Průměrný věk respondentů, které jsme zařadili výběrového souboru, byl 81,1 let. Ve většině případů jsou senioři přihlášeni k trvalému pobytu v Brně. Vzorek je tvořen čtyřmi pětinami ţen a jednou pětinou muţů. Více neţ polovina dotázaných seniorů (57,2 %) pobírá příspěvek na péči, zatímco necelá pětina respondentů (39 %) jej nepobírá. Polovina dotázaných seniorů (50,8 %) dostává příspěvek na péči ve výši Kč. Necelá třetina respondentů (30,5 %) dostává příspěvek ve středně těţké závislosti. Vyšší příspěvky pobírá zhruba desetina dotázaných seniorů (12 %). Necelých 7 % respondentů neví, zda nějaký příspěvek v závislosti pobírá nebo jakou výši příspěvku má přiznanou. Téměř tři čtvrtiny respondentů (72,2 %) ţijí samy. Pouze čtvrtina dotázaných seniorů (26,2 %) ţije v blízkosti bydliště své rodiny. Více neţ čtyři pětiny seniorů ţijí bez partnera či partnerky (84,7 %) anebo bez rodinných příslušníků (85,3 %). Téměř polovina respondentů (45,7 %) ţije v pobytovém zařízení v domově pro seniory. Více neţ čtvrtina dotázaných seniorů (26,7 %) ţije v domácím prostředí, další čtvrtina seniorů (24,3 %) v domě s pečovatelskou sluţbou (dále DPS). 1 Dotázaní senioři a seniorky ţijí v DPS v průměru 7,5 let a nejčastěji se o moţnosti bydlení v zařízení dozvěděli od svých dětí nebo nejbliţší rodiny a od pracovníků úřadů městských částí, často také od zdravotního personálu a lékařů, od svých známých nebo o tomto zařízení sami věděli. S vyřizováním záleţitostí ohledně umístění do DPS jim ve většině případů nikdo nepomáhal, zvládli si vše vyřídit sami, nebo jim pomáhali jejich děti nebo blízká rodina. V ojedinělých případech respondentům s vyřizováním pomáhali zaměstnanci městského úřadu, sociální pracovníci nebo širší příbuzenstvo. Námi vybraní senioři a seniorky ţijí v pobytových zařízeních sociálních sluţeb (v domově pro seniory, domově se zvláštním reţimem) průměrně 4 roky. Nejčastěji se o zařízení dozvěděli od svých nejbliţších příbuzných, od pracovníků městského úřadu, lékařů nebo o zařízení věděli předem. S vyřízením ţádosti o umístění do zařízení pomáhaly respondentům nejčastěji jejich děti nebo si ji vyřídili sami. ANALÝZA ZJIŠTĚNÍ 1 Počet respondentů, kteří žijí střídavě v zařízení sociálních služeb a v domácím prostředí, byl nízký (pouze sedm respondentů 3,3 %), proto nebylo s touto skupinou respondentů dále analyticky (samostatně) pracováno. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 10

11 Zájem o nové sociální sluţby nebo pomoc Většina seniorů, kteří byli zařazeni do výběrového souboru, by nechtěla vyuţívat ţádný jiný druh pomoci. Je potřeba zdůraznit, ţe dotazovaní byli senioři, kteří jsou uţivatelé sociálních sluţeb. Pouze desetina dotázaných seniorů (10,7 %) by nějaký nový druh pomoci vyuţívat chtěla. Názorně výsledky dokumentuje následující graf. Graf č. 1 Chtěli byste vyuţívat nějaký jiný druh pomoci (případně konkrétní sluţbu), o které víte, ţe existuje (je zřízena), ale z nějakého důvodu nemůţete? Ano 10,7 % Ne 89,3 % Pozn.: Na otázku odpovědělo 98,1 % respondentů. Graf: AUGUR Consulting Respondenti ţijící v DPS by chtěli vyuţívat nové sluţby ve větší míře neţ respondenti ţijící v pobytových zařízeních sociálních sluţeb nebo v rodinných a domech a bytech. Názorně tuto skutečnost dokumentuje následující graf. Graf č. 2 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 11

12 Zájem o využívání jiné formy pomoci v závislosti na prostředí, ve kterém senior žije 0% 20% 40% 60% 80% 100% V domácím prostředí 11,1% 88,9% V domě s pečovatelskou službou - DPS 17,6% 82,4% V pobytovém zařízení - domov pro seniory 7,4% 92,6% Ano Ne Graf: AUGUR Consulting Na základě analýzy se neprokázala souvislost mezi pobíráním příspěvku na péči a případným zájmem o vyuţívání nového druhu pomoci nebo sluţby. Názorně tuto skutečnost dokumentuje následující graf. Graf č. 3 Zájem využívat jiný druh pomoci nebo novou službu v závislosti na pobírání příspěvku na péči 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ano, pobírám příspěvek 11,9% 88,1% Ne, nepobírám příspěvek 7,5% 92,5% Ano Ne Graf: AUGUR Consulting Respondenti, kteří projevují zájem o nějaký jiný druh pomoci (sluţbu), jsou častěji ochotni za tuto pomoc (sluţbu) platit a současně dojíţdět Podrobnější výsledky jsou zaznamenány v následující tabulce. Tabulka č. 1 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 12

13 Ochota dojíţdět za sluţbou Ochota platit za sluţbu Závěrečná zpráva vypracovaná pro statutární město Brno. Chtěli byste využívat nějaký jiný druh pomoci (případně konkrétní službu), o které víte, že existuje (je zřízena), ale z nějakého důvodu nemůžete? Ano Ne Celkem Ano, jsem ochoten(na) platit 15,6 84,4 100,0 Ne, nejsem ochoten(na) platit 8,8 91,2 100,0 Ano, jsem ochoten(na) dojíţdět 21,1 78,9 100,0 Ne, nejsem ochoten(na) dojíţdět 9,6 90,4 100,0 Sluţby, které existují, ale respondenti je nemohou z nějakého důvodu vyuţívat Desetina dotázaných seniorů (11 %) uvedla prostřednictvím volné otázky konkrétní sluţby, které by chtěla vyuţívat, ale z nějakého důvodu nemůţe. Výčet těchto sluţeb uvádíme ve vztahu k prostředí, ve kterém dotázaní senioři ţijí. Senioři ţijící v domácím prostředí by měli zájem změnit typ péče o svoji osobu chtěli by vyuţívat sluţeb domova pro seniory. Také by uvítali masáţe a rehabilitace a doprovod při procházkách. Senioři ţijící v DPS by ocenili zejména moţnost rehabilitačního cvičení, plavání a masáţí. Někteří senioři by také chtěli vyuţívat sluţeb praní, údrţbářskou sluţbu v domě, dopravu do zdravotnického zařízení a měli by zájem o pečovatelské sluţby i během víkendů a svátků. Senioři ţijící v pobytových zařízeních (v domovech pro seniory, domovech se zvláštním reţimem) projevují zájem o rehabilitace, masáţe a cvičení, které podle nich v zařízeních absentují nebo jsou nedostatečně personálně zajištěny. Respondenti by také chtěli vyuţívat pedikúru a doprovod na cestách a při procházkách. Nejčastěji se respondenti o těchto sluţbách, které nemohou z nějakého důvodu vyuţívat, dozvěděli od lékaře nebo od známých. Jednotliví respondenti odpověděli, ţe zdrojem informací o těchto sluţbách byli zaměstnanci zařízení, ve kterém ţijí, rodina, internet a tisk. Zejména finanční náročnost (50 %) seniorům brání vyuţívat sluţby, o které by měli zájem. Podrobně jsou výsledky jsou uvedeny v následujícím grafu. Graf č. 4 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 13

14 Jaké důvody Vám případně brání ve využívání tohoto druhu pomoci (služby)? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Služba je pro mě drahá a nemohu si ji dovolit. 50,0% 50,0% Je to daleko, služba pro mě není dobře dopravně dostupná. 18,8% 81,2% Služba je plně obsazena. 13,3% 86,7% Brání mi zdravotní stav. 6,7% 93,3% Ano Ne Graf: AUGUR Consulting Mezi jinými důvody, proč respondenti nemohou vyuţívat danou sluţbu, bylo uvedeno, ţe respondenti neví, kdo by sluţbu měl poskytovat, neví, na koho by se mohli obrátit o radu apod. V případě zájmu o nějakou novou sluţbu nebo druh pomoci odpovídaly více neţ tři čtvrtiny dotázaných seniorů (76,6 %), ţe ví, na koho se obrátit pro informace o sluţbě, kterou by chtěly začít vyuţívat. Téměř čtvrtina respondentů (22,5 %) to neví. Názorně odpovědi respondentů dokumentuje následující graf. Graf č. 5 Víte kam (případně na koho) se obrátit v případě, ţe byste chtěl(a) vyuţít nějakou novou sluţbu - nějaký nový druh pomoci? Ne 22,5 % Nevím, nedokáţi odpovědět. 1,0 % Ano 76,5 % Pozn.: Na otázku odpovědělo 99,5 % respondentů. Graf: AUGUR Consulting Téměř třetina respondentů (32,5 %), kteří odpověděli, ţe ví na koho se obrátit, uvedla, ţe by to byli zaměstnanci zařízení, především sociální pracovnice nebo vedoucí zařízení. Další více neţ čtvrtina respondentů (28,2 %) by se informovala u zdravotnického personálu zařízení, a to u lékařů, zdravotních sester a pečovatelek. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 14

15 Na svoji rodinu by se obrátilo necelých 15 % respondentů. V menším počtu případů by respondenti volili moţnost dotázat se zaměstnanců městských úřadů. Při analýze vztahu mezi povědomím o osobě, na kterou se mohou senioři obrátit v případě zájmu o novou sluţbu nebo nový druh pomoci, a prostředím, ve kterém ţijí, bylo zjištěno, ţe nejvíce jsou informováni senioři ţijící v DPS (92 %). Názorně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu. Graf č. 6 Povědomí o osobě, na kterou se může senior obrátit v případě zájmu využívat nové služby, v závislosti na prostředí, ve kterém senior žije 0% 20% 40% 60% 80% 100% V domácím prostředí 64,3% 32,1% 3,6% V domě s pečovatelskou službou - DPS 92,0% 8,0% V pobytovém zažízení - domov pro seniory 77,1% 22,9% Ano Ne Nevím Gr af: AUGUR Consulting Míra povědomí o osobě, na kterou se respondenti mohou obrátit, není nijak výrazně ovlivněna věkem respondentů ani pobíráním příspěvku na péči. Menší rozdíly najdeme u odpovědí analyzovaných podle výše pobíraného příspěvku. Respondenti AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 15

16 Výše příspěvku Pobírání příspěvku Věk Závěrečná zpráva vypracovaná pro statutární město Brno. pobírající příspěvek na péči v lehké závislosti jsou lépe informováni o moţných zdrojích informací. Podrobněji jsou výsledky uvedeny v následující tabulce. Tabulka č. 2 Víte kam (případně na koho) se obrátit v případě, že byste chtěl(a) využít nějakou novou službu - nějaký nový druh pomoci? Ano Ne Celkem Do 78 let 78,5 21,5 100, let 77,0 23,0 100,0 86 let a více 76,1 23,9 100,0 Ano, pobírám příspěvek 78,2 21,8 100,0 Ne, nepobírám příspěvek 76,2 23,8 100, Kč (lehká závislost) 83,3 16,7 100, Kč (středně těţká závislost) 75,0 25,0 100, Kč (těţká závislost) 75,0 25,0 100,0 Pozn.: V analýze nebylo a dále ani nebude pracováno s variantou odpovědi úplná závislost, jelikoţ na danou otázku odpověděl pouze jeden respondent pobírající příspěvek na péči v úplné závislosti. Pomoc dobrovolníka Většina seniorů nemá zájem o bezplatnou pomoc dobrovolníka, ať uţ by se jednalo o seniora nebo o člověka v produktivním věku. Podrobnější výsledky jsou uvedeny v následujícím grafu. Graf č. 7 Měl(a) byste zájem o bezplatnou pomoc dobrovolníka? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dobrovolník - senior 11,2% 88,8% Dobrovolník - jakákoliv osoba 12,1% 87,9% Ano Ne Graf: AUGUR Consulting Zájem o bezplatnou pomoc dobrovolníka by měli zejména mladší senioři a respondenti ţijící v domácím prostředí a DPS. Podrobnější výsledky jsou zaznamenány v následujících dvou tabulkách. Tabulka č. 3 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 16

17 Výše příspěvku Prostředí, ve kterém žije Pobírání příspěvku Věk Výše příspěvku Prostředí, ve kterém žije Pobírání příspěvku Věk Závěrečná zpráva vypracovaná pro statutární město Brno. Měl(a) byste zájem o bezplatnou pomoc dobrovolníkaseniora, tj. osoby v obdobném věku jako jste vy? Ano Ne Celkem Do 78 let 15,4 84,6 100, let 15,1 84,9 100,0 86 let a více 3,0 97,0 100,0 Ano, pobírám příspěvek 12,9 87,1 100,0 Ne, nepobírám příspěvek 8,5 91,5 100,0 V domácím prostředí 15,4 84,6 100,0 V domě s pečovatelskou sluţbou DPS 13,7 86,3 100,0 V pobytovém zařízení domov pro seniory 7,3 92,7 100, Kč (lehká závislost) 13,3 86,7 100, Kč (středně těţká závislost) 11,4 88,6 100, Kč (těţká závislost) 27,3 72,7 100,0 Tabulka č. 4 Měl(a) byste zájem o bezplatnou pomoc dobrovolníka - jakékoliv jiné osoby? Ano Ne Celkem Do 78 let 16,9 83,1 100, let 12,2 87,8 100,0 86 let a více 7,5 92,5 100,0 Ano, pobírám příspěvek 14,5 85,5 100,0 Ne, nepobírám příspěvek 8,5 91,5 100,0 V domácím prostředí 20,8 79,2 100,0 V domě s pečovatelskou sluţbou DPS V pobytovém zařízení domov pro seniory 15,7 84,3 100,0 6,2 93,8 100, Kč (lehká závislost) 16,7 83,3 100, Kč (středně těţká závislost) 8,6 91,4 100, Kč (těţká závislost) 33,3 66,7 100,0 Informovanost respondentů o moţnostech pomoci, sluţbách pro seniory apod. Více neţ tři pětiny respondentů (61,4 %) se domnívají, ţe mají dostatek informací o moţnostech pomoci a sluţbách pro seniory. Pětina respondentů (21,4 %) to nedokáţe posoudit. Desetina dotázaných seniorů (10,5 %) si myslí, ţe nemá dostatek informací. Názorně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 17

18 Graf č. 8 Máte dostatek informací o moţnostech pomoci, sluţbách pro seniory apod.? Nevím, nedokáţi posoudit 21,4 % Jiná odpověď 6,7 % Ne 10,5 % Ano 61,4 % Pozn.: Na otázku odpovědělo 100 % respondentů. Graf: AUGUR Consulting V moţnosti jiná odpověď respondenti uvedli, ţe se o tyto informace nezajímají nebo je nepotřebují. Část dotázaných uvedla, ţe informace jim zajišťuje personál zařízení, rodina a média. Největší podíl informovaných seniorů je mezi obyvateli pobytových zařízení (65,6 %). Názorně jsou rozdíly uvedeny v následujícím grafu. Graf č. 9 Máte dostatek informací o možnostech pomoci, službách pro seniory apod.? V závislosti na prostředí, ve kterém senior žije. 0% 20% 40% 60% 80% 100% V domácím prostředí 57,1% 10,7% 32,2% V domě s pečovatelskou službou - DPS 62,7% 9,8% 27,5% V pobytovém zařízení - domov pro seniory 65,6% 10,4% 24,0% Ano Ne Nevím, jiná odpověď Graf: AUGUR Consulting Senioři pobírající vyšší příspěvky na péči mají méně informací o moţnostech pomoci a sluţbách pro seniory neţ ti s niţšími příspěvky. Podrobnější informace jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka č. 5 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 18

19 Výše příspěvku Pobírání příspěvku Věk Závěrečná zpráva vypracovaná pro statutární město Brno. Máte dostatek informací o možnostech pomoci, službách pro seniory apod.? Ano Ne Nevím, jiná odpověď Celkem Do 78 let 64,2 11,9 23,9 100, let 52,7 12,2 35,1 100,0 86 let a více 69,1 5,9 25,0 100,0 Ano, pobírám příspěvek 63,4 5,8 30,8 100,0 Ne, nepobírám příspěvek 62,2 13,4 24,4 100, Kč (lehká závislost) 66,7 5,0 28,3 100, Kč (středně těţká závislost) 61,1 2,8 36,1 100, Kč (těţká závislost) 53,8 7,7 38,5 100,0 Informace, které respondentům scházejí Většina respondentů z těch, kterým schází informace, uvádí, ţe nemá přehled o tom, jaké sluţby můţe uţívat, jaké sluţby pro seniory existují a zda má právo na příspěvek na péči. Respondentům současně schází informace o tom, které sluţby mohou vyuţívat zdarma a za které musí platit. Problémy, které v současné době respondenti řeší a se kterými neví, na koho se obrátit Necelá desetina respondentů (8,5 %) řešila v době dotazování problémy, se kterými neví, na koho se obrátit o pomoc. Ostatní respondenti se s takovými problémy nepotýkají. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 19

20 Graf č. 10 Řešíte v současné době nějaké potíţe (problémy), se kterými nevíte na koho se obrátit? Ano 8,5 % Ne 91,5 % Pozn.: Na otázku odpovědělo 95,2 % respondentů. Graf: AUGUR Consulting Senioři nejčastěji řeší finanční a zdravotní problémy. Finanční potíţe souvisí zejména s nedostatkem prostředků na sluţby, ale také s majetkovou problematikou. Další senioři uvedli, ţe mají problémy s nedietní stravou, s vyřizováním záleţitostí na úřadech nebo s jinými organizacemi a s neschopností sami si doma opravit různé věci. Někteří se cítí být opuštění. Uvádí, ţe se jiţ o sebe nedokáţí postarat, jiným nevyhovuje souţití s dalším seniorem na pokoji v domově pro seniory. Analýzou vztahu mezi řešením konkrétních potíţí (problémů), se kterými respondenti neví, na koho se obrátit, a prostředím, ve kterém ţijí, nebyly zjištěny statisticky významné odchylky. Graf uvádíme pro názornost. Graf č. 11 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 20

21 Výše příspěvku Pobírání příspěvku Věk Závěrečná zpráva vypracovaná pro statutární město Brno. Řešíte v současné době nějaké potíže (problémy), se kterými nevíte na koho se obrátit? V závislosti na prostředí, ve kterém senior žije 0% 20% 40% 60% 80% 100% V domácím prostředí 9,3% 90,7% V domě s pečovatelskou službou - DPS 10,4% 89,6% V pobytovém zařízení - domov pro seniory 7,7% 92,3% Ano, řeším Ne, neřeším Graf: AUGUR Consulting Z analýzy zaznamenané v následující tabulce vyplývá, ţe ve vztahu k věku a pobírání příspěvku nebyly identifikovány výrazné odlišnosti v odpovědích respondentů. Respondenti s niţším příspěvkem na péči ve větší míře řeší nějaké problémy nebo potíţe, neţ je tomu u seniorů pobírajících vyšší příspěvek na péči. Tabulka č. 6 Řešíte v současné době nějaké potíže (problémy), se kterými nevíte, na koho se obrátit? Ano, řeším Ne, neřeším Celkem Do 78 let 6,2 93,8 100, let 12,5 87,5 100,0 86 let a více 6,5 93,5 100,0 Ano, pobírám příspěvek 8,6 91,4 100,0 Ne, nepobírám příspěvek 7,9 92,1 100, Kč (lehká závislost) 12,3 87,7 100, Kč (středně těţká závislost) 8,6 91,4 100, Kč (těţká závislost) 0,0 100,0 100,0 Ochota respondentů dojíţdět za sluţbou (pomocí) v případě, ţe by nebyla dostupná v rámci města Většina respondentů (72,6 %) by za sluţbou nebyla ochotna dojíţdět. Sluţby pro seniory by podle nich měly být dostupné v místě bydliště. Jen velmi malé procento AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 21

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis

Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis datum: 18.8.2010 místo: Vančurova

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2013 Společný evropský indikátor A.1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

Dotazník spokojenosti klientů terénní pečovatelské služby poskytované na území Černošic

Dotazník spokojenosti klientů terénní pečovatelské služby poskytované na území Černošic Dotazník spokojenosti klientů terénní pečovatelské služby poskytované na území Černošic Sledované období: červen 2013 Datum zpracování: 28. 6. 2013 Počet respondentů: 42 Zpracovala: Monika Formáčková 1)

Více

ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR

ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR Objednatel: Město Příbor, Náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor 742 58 Poskytovatel:

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Analýza sociálních služeb obce Bolatice

Analýza sociálních služeb obce Bolatice Analýza sociálních služeb obce Bolatice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava Dotazník specifických potřeb Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava 1. Řekl byste o sobě, že máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu? Určitě ano 1 Spíše ano 2 Spíše ne 3

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Objednavatel: Královéhradecký kraj zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Dodavatel:

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 6.10.2004 Stomatologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2003 Analýza stomatologické

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014 Celkové pořadí Pořadí v oblasti podnikatelské prostředí podle 17 kritérií (více detailů v tabulce č. 2, 3 a

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice. Dotazník (obce)

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice. Dotazník (obce) Dotazník - obce Vážení, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice Dotazník (obce) Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro tvorbu

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA PRO REGION LOMNICKO

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA PRO REGION LOMNICKO Průzkum potřeb veřejnosti a kvality sociálních sluţeb v okrese Semily VÝZKUMNÁ ZPRÁVA PRO REGION LOMNICKO 2009 Zpracovala: Bc. Tereza Marková Kontakt: Syndie.Tera@email.cz - 1 - OBSAH: 1. INFORMACE O PRŮZKUMU

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí ~ nt -, * * ** * * ** evropský sociální * fond v ČR EVROPSKÁUNIE PJ-i'i OPER~ČNí PROGRAM LlDSKE ZDROJE Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí Vážení spoluobčané, naším hlavním

Více

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Tento výzkum, který je součástí projektu "Dílna kvality Kopřivnice," je spolufinancován ESF prostřednictvím OPLZZ a státním rozpočtem ČR. VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA AUGUR Consulting, dlouholetý

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní výzkum, který proběhl na přelomu května a června 2012

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

Výzkumná zpráva. KPSS Analýza potřebnosti asistenčních a odlehčovacích služeb mezi seniory v domažlickém regionu. Zpracovatel:

Výzkumná zpráva. KPSS Analýza potřebnosti asistenčních a odlehčovacích služeb mezi seniory v domažlickém regionu. Zpracovatel: Projekt Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Vyhodnocení dotazníku Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079

Více

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Závěrečná konference CIVITAS ELAN, Brno, 20. září 2012 Studie dělby přepravní práce

Více

Závěrečná zpráva z výzkumu

Závěrečná zpráva z výzkumu Zhodnocení kampaně Březen měsíc Internetu Závěrečná zpráva z výzkumu v rámci akce: Březen - měsíc Internetu připravil: Heřmanova 22, 17 PRAHA 7 Tel.: 2 19 58, Fax: 2 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Duben

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky

Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky Projekt Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel ČR Ekonomikcko-správní fakulta Masarykovy univerzity a Citi Foundation

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB CHARITY

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

NÁVRH PRIORIT ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ 2009 2011

NÁVRH PRIORIT ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ 2009 2011 NÁVRH PRIORIT ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ 2009 2011 Tento materiál byl zpracován za finanční podpory EU a státního rozpočtu ČR v rámci projektu Podpora vytváření krajských

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Kam si chodíme posedět?

Kam si chodíme posedět? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: Nadezda.Horakova@soc.cas.cz Kam si chodíme posedět? Technické parametry Výzkum:

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých. Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů

Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých. Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů Projekt Další vzdělávání pro Vás Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů V březnu uskutečnila Střední škola

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006 Výzkum byl proveden v rámci projektu Ústecký kraj kraj přírody i člověka, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Výzkumná zpráva. Potøeby zadavatelù sociálních služeb na Kyjovsku

Výzkumná zpráva. Potøeby zadavatelù sociálních služeb na Kyjovsku Výzkumná zpráva Potøeby zadavatelù sociálních služeb na Kyjovsku 09/2009 Potřeby zadavatelů sociálních sluţeb na Kyjovsku OBSAH ÚVOD 2 I. odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledkŧ

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení

Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení Výzkumná série pro Potravinářskou komoru ČR; ÚVODNÍ VÝZKUM Únor 2013 / Client Service Manager: Libor Konvička / Analytik: Jaroslav Ovesný / STEM/MARK,

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015 KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení ČESKÁ REPUBLIKA & SLOVENSKO Výsledky první vlny šetření 7. října 2015 Česká republika

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 10 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŢIVATELŮ SLUŢEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŢEB

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH SRPEN 2011 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI 0

VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH SRPEN 2011 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI 0 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH SRPEN 211 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více