Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj"

Transkript

1 Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/ s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území Jihomoravského kraje ANALÝZA POTŘEB UŢIVATELŮ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PŘI REALIZACI PROJEKTU PODPORA PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI VYPRACOVÁNO PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO VYPRACOVAL: ZADAVATEL: AUGUR Consulting s.r.o. Vinařská 5/A Brno Jihomoravský kraj Ţerotínovo náměstí 3/ Brno Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

2 OBSAH I. OBECNÁ VÝCHODISKA A CÍLE VÝZKUMU... 4 II. POPIS METODOLOGIE... 5 II.1 Použité metody sběru dat... 5 II.2 Cílové skupiny... 5 II.3 Organizace sběru dat a validita šetření... 6 II.4 Rozsah zjišťování... 7 III. POPIS ORP... 8 IV. SENIOŘI IV.1 Analýza dotazníkového šetření uţivatelé sociálních sluţeb IV.3 Analýza dotazníkového šetření skupina profesionálních a rodinných pečovatelů V. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM V.1 OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŢENÍM V.1.1 Kvantitativní analýza - skupina osob s tělesným postiţením V.1.2 Kvantitativní analýza - skupina profesionálních a rodinných pečovatelů V.2 OSOBY S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŢENÍM A OSOBY S AUTISMEM V.2.1 Analýza polostandardizovaných rozhovorů skupina osob s mentálním a kombinovaných postiţením V.2.2 Analýza polostandardizovaných rozhovorů skupina pečovatelů o osoby s mentálním a kombinovaných postiţením V.2.3 Analýza skupinové diskuse rodiče osob s autismem V.2.4 Analýza skupinové diskuse rodiče osob s mentálním postiţením V.3 OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŢENÍM VI. OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM VI.1 Analýza skupinové diskuse rodiny osob s duševním onemocněním VI.2 Analýza rozhovorů VII. DĚTI, MLÁDEŢ DO 26 LET A RODINA VII.1 DĚTI A MLÁDEŢ DO 26 LET VII.1.1 Skupina dětí do 26 let v nízkoprahovém centru Drom VII.1.2 Oddělení sociální rehabilitace MMB VII.1.3 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ Klub Likusák Brno VII.1.4 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ Pavlač Brno AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 2

3 VII.1.5 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ Pestrá klubovna VII.2 RODINY VII.2.1 Terénní sluţby VII.2.2 Pobytové sluţby VIII. OSOBY OHROŢENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A OSOBY V KRIZI VIII.1 OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ, OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ VIII.1.1 Analýza skupinové diskuse Armáda Spásy ČR, azylový dům Mlýnská VIII.1.2 Analýza rozhovorů nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova, Bratislavská VIII.1.3 Analýza skupinové diskuse Dům sociální prevence, azylový dům Podnásepní VIII.1.4 Analýza skupinové diskuse noční krizové centrum Vídeňská VIII.2 OSOBY OHROŢENÉ ZÁVISLOSTÍ NA ALKOHOLU A GAMBLERSTVÍ. 140 IX. SHRNUTÍ AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 3

4 I. OBECNÁ VÝCHODISKA A CÍLE VÝZKUMU Společnost AUGUR Consulting s.r.o. předkládá závěrečnou zprávu individuálního projektu Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/ s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji - Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území Jihomoravského kraje. Sociologický průzkum a analýza byly realizovány v období od června do prosince 2010 s vyuţitím kombinace metodologických přístupů. Realizační tým osmi sociologů doplňovaly při terénní fázi sběru dat desítky dalších pracovníků a spolupracovníků společnosti AUGUR Consulting s.r.o., která poskytuje profesionální sociologické sluţby od roku Způsob prezentace výsledků a jejich rozsah vychází ze zadání a zohledňuje ujednání smlouvy o dílo schválené usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 3399/09/R 50 dne Cílem průzkumu bylo provedení analýzy potřeb uţivatelů sociálních sluţeb na území Jihomoravského kraje a statutárního města Brna formou kvantitativní a kvalitativní metody (zjišťování potřeb uţivatelů sociálních sluţeb). Výzkum byl proveden ve 21 obcích s rozšířenou působností (ORP) a zjišťoval potřeby respondentů z vybraných cílových skupin (z 21 ORP), jejich přání a poţadavky na způsob poskytování sociálních sluţeb. Výstupem zakázky je 21 samostatných výzkumných zpráv pro jednotlivé obce s rozšířenou působností a jedna závěrečná zpráva pro Jihomoravský kraj, která by měla představovat jeden z podkladů pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji na období Věříme, ţe se prostřednictvím této závěrečné zprávy dostane zástupcům statutárního města Brna ucelený souhrn informací, dat a argumentů umoţňující optimální a efektivní nastavení parametrů komunitního plánování sociálních sluţeb v Brně. Za řešitelský tým AUGUR Consulting s.r.o. Mgr. Marián Svoboda ředitel AUGUR Consulting s.r.o. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 4

5 II. POPIS METODOLOGIE Při sociologickém šetření a analýze bylo vyuţito kombinace více metodologických postupů a způsobů sběru dat. Tato kombinace zohledňovala především poţadavky na komplexnost pořízených dat, které jsou podkladem pro shrnutí výsledků analýz. Tímto se také zohlednila specifika jednotlivých cílových skupin, které byly do zjišťování zařazeny. II.1 POUŢITÉ METODY SBĚRU DAT Metodologie výzkumu byla konzultována v rámci pracovní skupiny za účasti odborníků pověřených statutárním městem Brnem a společností AUGUR Consulting s.r.o. Schválená metodologie tvoří přílohu č. 1 této zprávy. Analýza byla provedena formou kvalitativní a kvantitativní metody zjišťování potřeb uţivatelů sociálních sluţeb ve statutárním městě Brně. Jednalo se o následující metody sběru dat: Dotazníkové šetření Pro zásadní cílové skupiny (seniory nad 70 let a některé podskupiny osob se zdravotním postiţením) byl uplatněn dotazník. V dotazníku byly pouţity různé typy otázek (uzavřené, polozavřené a volné). Hlavní části dotazníků prošly pilotáţi. Řízený polostandardizovaný rozhovor Tato metoda byla pouţita u specifických cílových skupin, zejména u některých skupin osob se zdravotním postiţením, u cílové skupiny děti, mládeţ do 26 let a rodina a u skupiny osoby ohroţené sociálním vyloučením. Skupinová diskuse (Focus Group) Metoda skupinové diskuse byla stejně jako polostandardizovaný rozhovor uplatněna u specifických cílových skupin, zejména u osob se zdravotním postiţením, u osob ohroţených sociálním vyloučením a u cílové skupiny děti, mládeţ do 26 let a rodina. Skupinové diskuse moderovali členové řešitelského týmu (sociologové), kteří mají s touto metodou zkušenosti. Zjišťovací nástroje tvoří přílohu č. 2 této zprávy. II.2 CÍLOVÉ SKUPINY Na základě dohody se zástupci statutárního města Brna, kteří participují na procesu komunitního plánování sociálních sluţeb, byly vytipovány vhodné cílové skupiny pro dotazování. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 5

6 V rámci tohoto výzkumu byly ze strany zástupců statutárního města Brna preferovány analýzy mezi zástupci následujících cílových skupin: senioři nad 70 let, osoby se zdravotním postiţením, osoby s mentálním a kombinovaným postiţením, osoby se smyslovým postiţením, osoby s tělesným postiţením, osoby s duševním onemocněním, děti, mládeţ do 26 let a rodina, osoby ohroţené sociálním vyloučením a osoby v krizi. II.3 ORGANIZACE SBĚRU DAT A VALIDITA ŠETŘENÍ Interakce uskutečnili odborně proškolení tazatelé společnosti AUGUR Consulting s.r.o.a také tazatelé z řad zástupců některých poskytovatelů. Podrobnější informace o sběru dat jsou součástí přehledu o způsobu výběru respondentů a zařízení sociálních sluţeb, který je k dispozici v příloze č. 3 této zprávy. Limitem a komplikací pro výběr a oslovení respondentů, uţivatelů sociálních sluţeb, byl zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Nebylo moţné vyuţít např. adresné seznamy uţivatelů sociálních sluţeb a tedy navštívit je za účelem dotazování přímo v místě bydliště. Při oslovení respondentů se proto úzce spolupracovalo se zástupci KPSS ve statutárním městě Brně, neformálními a formálními organizacemi, s poskytovateli sociálních sluţeb apod. Bez této spolupráce by bylo prakticky nemoţné oslovit tak širokou a diferencovanou skupinu osob. Oslovení respondentů limitovala také absence strukturované opory výběru. V rámci kraje ani v rámci zkoumaného statutárního města Brna nejsou k dispozici počty uţivatelů sociálních sluţeb a jejich sociálně demografická struktura. Nebylo proto moţné zohlednit např. proporcionalitu zastoupení jednotlivých cílových skupin uţivatelů sociálních sluţeb podle sociálně demografických znaků. Výběr respondentů tedy vykazoval znaky záměrného výběru. Společnost AUGUR Consulting s.r.o. se snaţila zahrnout vyváţeně všechny sociálně demografické skupiny (muţe, ţeny, mladší a starší osoby atd.). Výsledky kvalitativních analýz se nesnaţí zobecnit výsledky ve vztahu k celé populaci uţivatelů sociálních sluţeb z jednotlivých cílových skupin ve statutárním městě Brně, ale zprostředkovávají řadu inspirativních postřehů a zjištění, které kvantitativní rovinu výzkumu a poznatků rozvíjejí a dokreslují. V příloze č. 4 této závěrečné zprávy uvádíme pro úplnost výčet poskytovatelů sociálních sluţeb, formálních a neformálních sdruţení, které nějakým způsobem participovali na terénní fázi sběru dat, např. umoţnili dotazování svých klientů. V dílčích objektivních případech dotazování prováděli přímo pracovníci příslušných zařízení poskytovatelů sociálních sluţeb (např. u osob s duševním postiţením, osob ţijících v domácím prostředí apod.). Tito pracovníci byli proškoleni, obdrţeli písemnou instruktáţ a jsou uvedeni v protokolu o proškolení. Vzhledem k tomu, ţe primárním cílem projektu nebylo hodnocení kvality sluţeb poskytovaných v zařízeních sociálních sluţeb, ale identifikace potřeb uţivatelů, nemohlo ani v těchto dílčích případech docházet ke zkreslení výsledků. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 6

7 II.4 ROZSAH ZJIŠŤOVÁNÍ Na základě dohody zadavatele a realizátora byl počet respondentů pro kvantitativní a kvalitativní zjišťování stanoven pro statutární město Brno (stejně jako pro kaţdé ORP v Jihomoravském kraji) na 100 respondentů. Předpokládaný počet respondentů byl společností AUGUR Consulting s.r.o. v průběhu realizace výzkumu ve statutárním městě Brně zásadním způsobem navýšen bez nárokování zvýšení smluvní ceny. Celkem bylo s vyuţitím kvantitativních a kvalitativních postupů uskutečněno zjišťování s 601 respondenty. Z toho: Senioři 233 interakcí (210 uţivatelů sociálních sluţeb a 23 rodinných a profesionálních pečovatelů). Osoby se zdravotním postiţením o Osoby s tělesným postiţením 130 interakcí (74 uţivatelů sociálních sluţeb a 56 rodinných a profesionálních pečovatelů). o Osoby s mentálním a kombinovaným postiţením a osoby s autismem 51 interakcí (17 uţivatelů sociálních sluţeb a 34 rodinných a profesionálních pečovatelů). o Osoby se smyslovým postiţením 17 interakcí (17 uţivatelů sociálních sluţeb). Osoby s duševním onemocněním 40 interakcí (36 uţivatelů sociálních sluţeb a 4 rodinní pečovatelé). Děti, mládeţ do 26 let a rodina 90 interakcí (90 uţivatelů sociálních sluţeb). Osoby ohroţené sociálním vyloučením a osoby v krizi 40 interakcí (40 uţivatelů sociálních sluţeb). AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 7

8 III. POPIS ORP ROZDĚLENÍ KRAJE NA OBVODY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Jihomoravský kraj je podle platného zákonného ustanovení vymezen okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo a je rozdělen na 21 správních obvodů obcí s rozšířenou působností: Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov, Veselí nad Moravou, Vyškov, Znojmo a Ţidlochovice. Zdroj: Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji na období AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 8

9 SPRÁVNÍ OBVOD Ve správní oblasti obce s rozšířenou působností Brno je evidována jedna obec, 58 částí obce, ulic, adres. V městě Brně bylo k evidováno obyvatel, z toho (17,1%) obyvatel ve věku nad 65 let, (12,7%) ve věku do 15 let a obyvatel v produktivním věku od 15 do 64 let (70,2%). (Zdroj:ČSÚ) Zdroj: a kartogramy AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 9

10 IV. SENIOŘI Sběr dat probíhal formou face to face dotazování respondentů prostřednictvím dotazníku. Dotazováno bylo celkem 233 respondentů (210 uţivatelů sociálních sluţeb a 23 profesionálních a rodinných pečovatelů). IV.1 ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UŢIVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB STRUKTURA VZORKU Průměrný věk respondentů, které jsme zařadili výběrového souboru, byl 81,1 let. Ve většině případů jsou senioři přihlášeni k trvalému pobytu v Brně. Vzorek je tvořen čtyřmi pětinami ţen a jednou pětinou muţů. Více neţ polovina dotázaných seniorů (57,2 %) pobírá příspěvek na péči, zatímco necelá pětina respondentů (39 %) jej nepobírá. Polovina dotázaných seniorů (50,8 %) dostává příspěvek na péči ve výši Kč. Necelá třetina respondentů (30,5 %) dostává příspěvek ve středně těţké závislosti. Vyšší příspěvky pobírá zhruba desetina dotázaných seniorů (12 %). Necelých 7 % respondentů neví, zda nějaký příspěvek v závislosti pobírá nebo jakou výši příspěvku má přiznanou. Téměř tři čtvrtiny respondentů (72,2 %) ţijí samy. Pouze čtvrtina dotázaných seniorů (26,2 %) ţije v blízkosti bydliště své rodiny. Více neţ čtyři pětiny seniorů ţijí bez partnera či partnerky (84,7 %) anebo bez rodinných příslušníků (85,3 %). Téměř polovina respondentů (45,7 %) ţije v pobytovém zařízení v domově pro seniory. Více neţ čtvrtina dotázaných seniorů (26,7 %) ţije v domácím prostředí, další čtvrtina seniorů (24,3 %) v domě s pečovatelskou sluţbou (dále DPS). 1 Dotázaní senioři a seniorky ţijí v DPS v průměru 7,5 let a nejčastěji se o moţnosti bydlení v zařízení dozvěděli od svých dětí nebo nejbliţší rodiny a od pracovníků úřadů městských částí, často také od zdravotního personálu a lékařů, od svých známých nebo o tomto zařízení sami věděli. S vyřizováním záleţitostí ohledně umístění do DPS jim ve většině případů nikdo nepomáhal, zvládli si vše vyřídit sami, nebo jim pomáhali jejich děti nebo blízká rodina. V ojedinělých případech respondentům s vyřizováním pomáhali zaměstnanci městského úřadu, sociální pracovníci nebo širší příbuzenstvo. Námi vybraní senioři a seniorky ţijí v pobytových zařízeních sociálních sluţeb (v domově pro seniory, domově se zvláštním reţimem) průměrně 4 roky. Nejčastěji se o zařízení dozvěděli od svých nejbliţších příbuzných, od pracovníků městského úřadu, lékařů nebo o zařízení věděli předem. S vyřízením ţádosti o umístění do zařízení pomáhaly respondentům nejčastěji jejich děti nebo si ji vyřídili sami. ANALÝZA ZJIŠTĚNÍ 1 Počet respondentů, kteří žijí střídavě v zařízení sociálních služeb a v domácím prostředí, byl nízký (pouze sedm respondentů 3,3 %), proto nebylo s touto skupinou respondentů dále analyticky (samostatně) pracováno. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 10

11 Zájem o nové sociální sluţby nebo pomoc Většina seniorů, kteří byli zařazeni do výběrového souboru, by nechtěla vyuţívat ţádný jiný druh pomoci. Je potřeba zdůraznit, ţe dotazovaní byli senioři, kteří jsou uţivatelé sociálních sluţeb. Pouze desetina dotázaných seniorů (10,7 %) by nějaký nový druh pomoci vyuţívat chtěla. Názorně výsledky dokumentuje následující graf. Graf č. 1 Chtěli byste vyuţívat nějaký jiný druh pomoci (případně konkrétní sluţbu), o které víte, ţe existuje (je zřízena), ale z nějakého důvodu nemůţete? Ano 10,7 % Ne 89,3 % Pozn.: Na otázku odpovědělo 98,1 % respondentů. Graf: AUGUR Consulting Respondenti ţijící v DPS by chtěli vyuţívat nové sluţby ve větší míře neţ respondenti ţijící v pobytových zařízeních sociálních sluţeb nebo v rodinných a domech a bytech. Názorně tuto skutečnost dokumentuje následující graf. Graf č. 2 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 11

12 Zájem o využívání jiné formy pomoci v závislosti na prostředí, ve kterém senior žije 0% 20% 40% 60% 80% 100% V domácím prostředí 11,1% 88,9% V domě s pečovatelskou službou - DPS 17,6% 82,4% V pobytovém zařízení - domov pro seniory 7,4% 92,6% Ano Ne Graf: AUGUR Consulting Na základě analýzy se neprokázala souvislost mezi pobíráním příspěvku na péči a případným zájmem o vyuţívání nového druhu pomoci nebo sluţby. Názorně tuto skutečnost dokumentuje následující graf. Graf č. 3 Zájem využívat jiný druh pomoci nebo novou službu v závislosti na pobírání příspěvku na péči 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ano, pobírám příspěvek 11,9% 88,1% Ne, nepobírám příspěvek 7,5% 92,5% Ano Ne Graf: AUGUR Consulting Respondenti, kteří projevují zájem o nějaký jiný druh pomoci (sluţbu), jsou častěji ochotni za tuto pomoc (sluţbu) platit a současně dojíţdět Podrobnější výsledky jsou zaznamenány v následující tabulce. Tabulka č. 1 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 12

13 Ochota dojíţdět za sluţbou Ochota platit za sluţbu Závěrečná zpráva vypracovaná pro statutární město Brno. Chtěli byste využívat nějaký jiný druh pomoci (případně konkrétní službu), o které víte, že existuje (je zřízena), ale z nějakého důvodu nemůžete? Ano Ne Celkem Ano, jsem ochoten(na) platit 15,6 84,4 100,0 Ne, nejsem ochoten(na) platit 8,8 91,2 100,0 Ano, jsem ochoten(na) dojíţdět 21,1 78,9 100,0 Ne, nejsem ochoten(na) dojíţdět 9,6 90,4 100,0 Sluţby, které existují, ale respondenti je nemohou z nějakého důvodu vyuţívat Desetina dotázaných seniorů (11 %) uvedla prostřednictvím volné otázky konkrétní sluţby, které by chtěla vyuţívat, ale z nějakého důvodu nemůţe. Výčet těchto sluţeb uvádíme ve vztahu k prostředí, ve kterém dotázaní senioři ţijí. Senioři ţijící v domácím prostředí by měli zájem změnit typ péče o svoji osobu chtěli by vyuţívat sluţeb domova pro seniory. Také by uvítali masáţe a rehabilitace a doprovod při procházkách. Senioři ţijící v DPS by ocenili zejména moţnost rehabilitačního cvičení, plavání a masáţí. Někteří senioři by také chtěli vyuţívat sluţeb praní, údrţbářskou sluţbu v domě, dopravu do zdravotnického zařízení a měli by zájem o pečovatelské sluţby i během víkendů a svátků. Senioři ţijící v pobytových zařízeních (v domovech pro seniory, domovech se zvláštním reţimem) projevují zájem o rehabilitace, masáţe a cvičení, které podle nich v zařízeních absentují nebo jsou nedostatečně personálně zajištěny. Respondenti by také chtěli vyuţívat pedikúru a doprovod na cestách a při procházkách. Nejčastěji se respondenti o těchto sluţbách, které nemohou z nějakého důvodu vyuţívat, dozvěděli od lékaře nebo od známých. Jednotliví respondenti odpověděli, ţe zdrojem informací o těchto sluţbách byli zaměstnanci zařízení, ve kterém ţijí, rodina, internet a tisk. Zejména finanční náročnost (50 %) seniorům brání vyuţívat sluţby, o které by měli zájem. Podrobně jsou výsledky jsou uvedeny v následujícím grafu. Graf č. 4 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 13

14 Jaké důvody Vám případně brání ve využívání tohoto druhu pomoci (služby)? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Služba je pro mě drahá a nemohu si ji dovolit. 50,0% 50,0% Je to daleko, služba pro mě není dobře dopravně dostupná. 18,8% 81,2% Služba je plně obsazena. 13,3% 86,7% Brání mi zdravotní stav. 6,7% 93,3% Ano Ne Graf: AUGUR Consulting Mezi jinými důvody, proč respondenti nemohou vyuţívat danou sluţbu, bylo uvedeno, ţe respondenti neví, kdo by sluţbu měl poskytovat, neví, na koho by se mohli obrátit o radu apod. V případě zájmu o nějakou novou sluţbu nebo druh pomoci odpovídaly více neţ tři čtvrtiny dotázaných seniorů (76,6 %), ţe ví, na koho se obrátit pro informace o sluţbě, kterou by chtěly začít vyuţívat. Téměř čtvrtina respondentů (22,5 %) to neví. Názorně odpovědi respondentů dokumentuje následující graf. Graf č. 5 Víte kam (případně na koho) se obrátit v případě, ţe byste chtěl(a) vyuţít nějakou novou sluţbu - nějaký nový druh pomoci? Ne 22,5 % Nevím, nedokáţi odpovědět. 1,0 % Ano 76,5 % Pozn.: Na otázku odpovědělo 99,5 % respondentů. Graf: AUGUR Consulting Téměř třetina respondentů (32,5 %), kteří odpověděli, ţe ví na koho se obrátit, uvedla, ţe by to byli zaměstnanci zařízení, především sociální pracovnice nebo vedoucí zařízení. Další více neţ čtvrtina respondentů (28,2 %) by se informovala u zdravotnického personálu zařízení, a to u lékařů, zdravotních sester a pečovatelek. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 14

15 Na svoji rodinu by se obrátilo necelých 15 % respondentů. V menším počtu případů by respondenti volili moţnost dotázat se zaměstnanců městských úřadů. Při analýze vztahu mezi povědomím o osobě, na kterou se mohou senioři obrátit v případě zájmu o novou sluţbu nebo nový druh pomoci, a prostředím, ve kterém ţijí, bylo zjištěno, ţe nejvíce jsou informováni senioři ţijící v DPS (92 %). Názorně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu. Graf č. 6 Povědomí o osobě, na kterou se může senior obrátit v případě zájmu využívat nové služby, v závislosti na prostředí, ve kterém senior žije 0% 20% 40% 60% 80% 100% V domácím prostředí 64,3% 32,1% 3,6% V domě s pečovatelskou službou - DPS 92,0% 8,0% V pobytovém zažízení - domov pro seniory 77,1% 22,9% Ano Ne Nevím Gr af: AUGUR Consulting Míra povědomí o osobě, na kterou se respondenti mohou obrátit, není nijak výrazně ovlivněna věkem respondentů ani pobíráním příspěvku na péči. Menší rozdíly najdeme u odpovědí analyzovaných podle výše pobíraného příspěvku. Respondenti AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 15

16 Výše příspěvku Pobírání příspěvku Věk Závěrečná zpráva vypracovaná pro statutární město Brno. pobírající příspěvek na péči v lehké závislosti jsou lépe informováni o moţných zdrojích informací. Podrobněji jsou výsledky uvedeny v následující tabulce. Tabulka č. 2 Víte kam (případně na koho) se obrátit v případě, že byste chtěl(a) využít nějakou novou službu - nějaký nový druh pomoci? Ano Ne Celkem Do 78 let 78,5 21,5 100, let 77,0 23,0 100,0 86 let a více 76,1 23,9 100,0 Ano, pobírám příspěvek 78,2 21,8 100,0 Ne, nepobírám příspěvek 76,2 23,8 100, Kč (lehká závislost) 83,3 16,7 100, Kč (středně těţká závislost) 75,0 25,0 100, Kč (těţká závislost) 75,0 25,0 100,0 Pozn.: V analýze nebylo a dále ani nebude pracováno s variantou odpovědi úplná závislost, jelikoţ na danou otázku odpověděl pouze jeden respondent pobírající příspěvek na péči v úplné závislosti. Pomoc dobrovolníka Většina seniorů nemá zájem o bezplatnou pomoc dobrovolníka, ať uţ by se jednalo o seniora nebo o člověka v produktivním věku. Podrobnější výsledky jsou uvedeny v následujícím grafu. Graf č. 7 Měl(a) byste zájem o bezplatnou pomoc dobrovolníka? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dobrovolník - senior 11,2% 88,8% Dobrovolník - jakákoliv osoba 12,1% 87,9% Ano Ne Graf: AUGUR Consulting Zájem o bezplatnou pomoc dobrovolníka by měli zejména mladší senioři a respondenti ţijící v domácím prostředí a DPS. Podrobnější výsledky jsou zaznamenány v následujících dvou tabulkách. Tabulka č. 3 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 16

17 Výše příspěvku Prostředí, ve kterém žije Pobírání příspěvku Věk Výše příspěvku Prostředí, ve kterém žije Pobírání příspěvku Věk Závěrečná zpráva vypracovaná pro statutární město Brno. Měl(a) byste zájem o bezplatnou pomoc dobrovolníkaseniora, tj. osoby v obdobném věku jako jste vy? Ano Ne Celkem Do 78 let 15,4 84,6 100, let 15,1 84,9 100,0 86 let a více 3,0 97,0 100,0 Ano, pobírám příspěvek 12,9 87,1 100,0 Ne, nepobírám příspěvek 8,5 91,5 100,0 V domácím prostředí 15,4 84,6 100,0 V domě s pečovatelskou sluţbou DPS 13,7 86,3 100,0 V pobytovém zařízení domov pro seniory 7,3 92,7 100, Kč (lehká závislost) 13,3 86,7 100, Kč (středně těţká závislost) 11,4 88,6 100, Kč (těţká závislost) 27,3 72,7 100,0 Tabulka č. 4 Měl(a) byste zájem o bezplatnou pomoc dobrovolníka - jakékoliv jiné osoby? Ano Ne Celkem Do 78 let 16,9 83,1 100, let 12,2 87,8 100,0 86 let a více 7,5 92,5 100,0 Ano, pobírám příspěvek 14,5 85,5 100,0 Ne, nepobírám příspěvek 8,5 91,5 100,0 V domácím prostředí 20,8 79,2 100,0 V domě s pečovatelskou sluţbou DPS V pobytovém zařízení domov pro seniory 15,7 84,3 100,0 6,2 93,8 100, Kč (lehká závislost) 16,7 83,3 100, Kč (středně těţká závislost) 8,6 91,4 100, Kč (těţká závislost) 33,3 66,7 100,0 Informovanost respondentů o moţnostech pomoci, sluţbách pro seniory apod. Více neţ tři pětiny respondentů (61,4 %) se domnívají, ţe mají dostatek informací o moţnostech pomoci a sluţbách pro seniory. Pětina respondentů (21,4 %) to nedokáţe posoudit. Desetina dotázaných seniorů (10,5 %) si myslí, ţe nemá dostatek informací. Názorně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 17

18 Graf č. 8 Máte dostatek informací o moţnostech pomoci, sluţbách pro seniory apod.? Nevím, nedokáţi posoudit 21,4 % Jiná odpověď 6,7 % Ne 10,5 % Ano 61,4 % Pozn.: Na otázku odpovědělo 100 % respondentů. Graf: AUGUR Consulting V moţnosti jiná odpověď respondenti uvedli, ţe se o tyto informace nezajímají nebo je nepotřebují. Část dotázaných uvedla, ţe informace jim zajišťuje personál zařízení, rodina a média. Největší podíl informovaných seniorů je mezi obyvateli pobytových zařízení (65,6 %). Názorně jsou rozdíly uvedeny v následujícím grafu. Graf č. 9 Máte dostatek informací o možnostech pomoci, službách pro seniory apod.? V závislosti na prostředí, ve kterém senior žije. 0% 20% 40% 60% 80% 100% V domácím prostředí 57,1% 10,7% 32,2% V domě s pečovatelskou službou - DPS 62,7% 9,8% 27,5% V pobytovém zařízení - domov pro seniory 65,6% 10,4% 24,0% Ano Ne Nevím, jiná odpověď Graf: AUGUR Consulting Senioři pobírající vyšší příspěvky na péči mají méně informací o moţnostech pomoci a sluţbách pro seniory neţ ti s niţšími příspěvky. Podrobnější informace jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka č. 5 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 18

19 Výše příspěvku Pobírání příspěvku Věk Závěrečná zpráva vypracovaná pro statutární město Brno. Máte dostatek informací o možnostech pomoci, službách pro seniory apod.? Ano Ne Nevím, jiná odpověď Celkem Do 78 let 64,2 11,9 23,9 100, let 52,7 12,2 35,1 100,0 86 let a více 69,1 5,9 25,0 100,0 Ano, pobírám příspěvek 63,4 5,8 30,8 100,0 Ne, nepobírám příspěvek 62,2 13,4 24,4 100, Kč (lehká závislost) 66,7 5,0 28,3 100, Kč (středně těţká závislost) 61,1 2,8 36,1 100, Kč (těţká závislost) 53,8 7,7 38,5 100,0 Informace, které respondentům scházejí Většina respondentů z těch, kterým schází informace, uvádí, ţe nemá přehled o tom, jaké sluţby můţe uţívat, jaké sluţby pro seniory existují a zda má právo na příspěvek na péči. Respondentům současně schází informace o tom, které sluţby mohou vyuţívat zdarma a za které musí platit. Problémy, které v současné době respondenti řeší a se kterými neví, na koho se obrátit Necelá desetina respondentů (8,5 %) řešila v době dotazování problémy, se kterými neví, na koho se obrátit o pomoc. Ostatní respondenti se s takovými problémy nepotýkají. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 19

20 Graf č. 10 Řešíte v současné době nějaké potíţe (problémy), se kterými nevíte na koho se obrátit? Ano 8,5 % Ne 91,5 % Pozn.: Na otázku odpovědělo 95,2 % respondentů. Graf: AUGUR Consulting Senioři nejčastěji řeší finanční a zdravotní problémy. Finanční potíţe souvisí zejména s nedostatkem prostředků na sluţby, ale také s majetkovou problematikou. Další senioři uvedli, ţe mají problémy s nedietní stravou, s vyřizováním záleţitostí na úřadech nebo s jinými organizacemi a s neschopností sami si doma opravit různé věci. Někteří se cítí být opuštění. Uvádí, ţe se jiţ o sebe nedokáţí postarat, jiným nevyhovuje souţití s dalším seniorem na pokoji v domově pro seniory. Analýzou vztahu mezi řešením konkrétních potíţí (problémů), se kterými respondenti neví, na koho se obrátit, a prostředím, ve kterém ţijí, nebyly zjištěny statisticky významné odchylky. Graf uvádíme pro názornost. Graf č. 11 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 20

21 Výše příspěvku Pobírání příspěvku Věk Závěrečná zpráva vypracovaná pro statutární město Brno. Řešíte v současné době nějaké potíže (problémy), se kterými nevíte na koho se obrátit? V závislosti na prostředí, ve kterém senior žije 0% 20% 40% 60% 80% 100% V domácím prostředí 9,3% 90,7% V domě s pečovatelskou službou - DPS 10,4% 89,6% V pobytovém zařízení - domov pro seniory 7,7% 92,3% Ano, řeším Ne, neřeším Graf: AUGUR Consulting Z analýzy zaznamenané v následující tabulce vyplývá, ţe ve vztahu k věku a pobírání příspěvku nebyly identifikovány výrazné odlišnosti v odpovědích respondentů. Respondenti s niţším příspěvkem na péči ve větší míře řeší nějaké problémy nebo potíţe, neţ je tomu u seniorů pobírajících vyšší příspěvek na péči. Tabulka č. 6 Řešíte v současné době nějaké potíže (problémy), se kterými nevíte, na koho se obrátit? Ano, řeším Ne, neřeším Celkem Do 78 let 6,2 93,8 100, let 12,5 87,5 100,0 86 let a více 6,5 93,5 100,0 Ano, pobírám příspěvek 8,6 91,4 100,0 Ne, nepobírám příspěvek 7,9 92,1 100, Kč (lehká závislost) 12,3 87,7 100, Kč (středně těţká závislost) 8,6 91,4 100, Kč (těţká závislost) 0,0 100,0 100,0 Ochota respondentů dojíţdět za sluţbou (pomocí) v případě, ţe by nebyla dostupná v rámci města Většina respondentů (72,6 %) by za sluţbou nebyla ochotna dojíţdět. Sluţby pro seniory by podle nich měly být dostupné v místě bydliště. Jen velmi malé procento AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 21

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis

Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis datum: 18.8.2010 místo: Vančurova

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V NÁVAZNOSTI NA PŘÍPRAVU III. STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOPŘIVNICI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V NÁVAZNOSTI NA PŘÍPRAVU III. STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOPŘIVNICI ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V NÁVAZNOSTI NA PŘÍPRAVU III. STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOPŘIVNICI Objednatel: Město Kopřivnice Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Uherské Hradiště marketingový výzkum metodou CATI, který proběhl v termínu

Více

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2013 Společný evropský indikátor A.1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Dotazník spokojenosti klientů terénní pečovatelské služby poskytované na území Černošic

Dotazník spokojenosti klientů terénní pečovatelské služby poskytované na území Černošic Dotazník spokojenosti klientů terénní pečovatelské služby poskytované na území Černošic Sledované období: červen 2013 Datum zpracování: 28. 6. 2013 Počet respondentů: 42 Zpracovala: Monika Formáčková 1)

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV str 1 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV dotazníkové šetření Projekt: Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy Reg. číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00047 Aktivita projektu:

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Plzeň (vysílač Krašov)

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Plzeň (vysílač Krašov) Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Plzeň (vysílač Krašov) Druhá vlna Praha 2009 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Občané o Lisabonské smlouvě

Občané o Lisabonské smlouvě TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Občané o Lisabonské smlouvě Technické parametry

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR

ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR Objednatel: Město Příbor, Náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor 742 58 Poskytovatel:

Více

Analýza sociálních služeb obce Bolatice

Analýza sociálních služeb obce Bolatice Analýza sociálních služeb obce Bolatice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Zjišťování názorů a postojů osob se zdravotním postižením ohledně zaměstnávání a hledání zaměstnání. Zjištění potřeb

Více

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech

Více

Spotřebitelské šetření názory obyvatel v blízkosti možné tratě a zastávky VRT Velké Meziříčí

Spotřebitelské šetření názory obyvatel v blízkosti možné tratě a zastávky VRT Velké Meziříčí INSTITUTE FOR TRANSPORT ECONOMICS, GEOGRAPHY AND POLICY Spotřebitelské šetření názory obyvatel v blízkosti možné tratě a zastávky VRT Velké Meziříčí Zdeněk Tomeš 1 Cíl Cílem průzkumu byla identifikace

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor

Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor (reg. číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/65.00028) Výstupy z dotazníků zpracoval Bc. Jan Mácha,

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, Žlutice Tel.: IČ

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, Žlutice Tel.: IČ DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Průzkum spokojenosti s kvalitou poskytovaných služeb DPS Žlutice, p.o. 2015 Zpracovala: Veronika

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Berouně OBSAH 1. Cíl dotazníkového šetření...3 2. Metoda dotazníkového

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava Dotazník specifických potřeb Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava 1. Řekl byste o sobě, že máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu? Určitě ano 1 Spíše ano 2 Spíše ne 3

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) druhá vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) druhá vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) druhá vlna Olomouc 2011 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA Zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. E-mail: info@rozvoj-obce.cz

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

www.zdravotnictvivolaopomoc.cz PARAMETRY PRŮZKUMU Výzkum realizovala pro ČLK agentura STEM/MARK na reprezentativním vzorku dospělé populace ČR o velikosti 1007 respondentů. Šetření proběhlo v září 2016

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH PREZENTACE A) Metodologie průzkumů B) Demografické situace na území města Ostravy C) Vybrané aspekty života obyvatel města Ostravy

Více

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období 2007 2013 Jihomoravský kraj Výše dotace pro projekty realizované na území Jihomoravského kraje z OP období 2007 2013 145 mld. Kč

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) První vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) První vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) První vlna Olomouc 2011 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Tento výzkum, který je součástí projektu "Dílna kvality Kopřivnice," je spolufinancován ESF prostřednictvím OPLZZ a státním rozpočtem ČR. VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA AUGUR Consulting, dlouholetý

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne Ve Znojmě dne 4.4.2007 Věc: Oslovující dopis k zápisu z veřejného připomínkování rozvoje sociálních služeb na období 2007-2010 Vážený pane / Vážená paní, v příloze přikládám zápis z veřejného setkání,

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Objednavatel: Královéhradecký kraj zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Dodavatel:

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Tisková zpráva. Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání září 2016

Tisková zpráva. Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání září 2016 Tisková zpráva Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání září 01 Naprostá většina dotázaných podporuje vytváření následujících typů škol v rámci povinné školní docházky. Nejméně podpory

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 6.10.2004 Stomatologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2003 Analýza stomatologické

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Zadavatel: 14.9.2012 1 Cíle projektu Identifikace skutečných potřeb cílové skupiny seniorů v Libereckém kraji

Více

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování

Více

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) První vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) První vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) První vlna Olomouc 2011 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest V letošním roce provedla agentura CzechInvest průzkum identifikující spokojenost žadatelů o dotaci z Operačního programu

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13 31.8.006 Radiologie a zobrazovací metody - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce

Více

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice listopad 2012

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice listopad 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální?

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2004 Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Obavy veřejnosti, pocit bezpečí a spokojenost s činností

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Josef Novák http://www.timur.cz

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání České televize v územní oblasti Zlín (dle TPP)

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání České televize v územní oblasti Zlín (dle TPP) Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání České televize v územní oblasti Zlín (dle TPP) První vlna Praha Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky

Více