Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj"

Transkript

1 Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/ s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území Jihomoravského kraje ANALÝZA POTŘEB UŢIVATELŮ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PŘI REALIZACI PROJEKTU PODPORA PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI VYPRACOVÁNO PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO VYPRACOVAL: ZADAVATEL: AUGUR Consulting s.r.o. Vinařská 5/A Brno Jihomoravský kraj Ţerotínovo náměstí 3/ Brno Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

2 OBSAH I. OBECNÁ VÝCHODISKA A CÍLE VÝZKUMU... 4 II. POPIS METODOLOGIE... 5 II.1 Použité metody sběru dat... 5 II.2 Cílové skupiny... 5 II.3 Organizace sběru dat a validita šetření... 6 II.4 Rozsah zjišťování... 7 III. POPIS ORP... 8 IV. SENIOŘI IV.1 Analýza dotazníkového šetření uţivatelé sociálních sluţeb IV.3 Analýza dotazníkového šetření skupina profesionálních a rodinných pečovatelů V. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM V.1 OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŢENÍM V.1.1 Kvantitativní analýza - skupina osob s tělesným postiţením V.1.2 Kvantitativní analýza - skupina profesionálních a rodinných pečovatelů V.2 OSOBY S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŢENÍM A OSOBY S AUTISMEM V.2.1 Analýza polostandardizovaných rozhovorů skupina osob s mentálním a kombinovaných postiţením V.2.2 Analýza polostandardizovaných rozhovorů skupina pečovatelů o osoby s mentálním a kombinovaných postiţením V.2.3 Analýza skupinové diskuse rodiče osob s autismem V.2.4 Analýza skupinové diskuse rodiče osob s mentálním postiţením V.3 OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŢENÍM VI. OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM VI.1 Analýza skupinové diskuse rodiny osob s duševním onemocněním VI.2 Analýza rozhovorů VII. DĚTI, MLÁDEŢ DO 26 LET A RODINA VII.1 DĚTI A MLÁDEŢ DO 26 LET VII.1.1 Skupina dětí do 26 let v nízkoprahovém centru Drom VII.1.2 Oddělení sociální rehabilitace MMB VII.1.3 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ Klub Likusák Brno VII.1.4 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ Pavlač Brno AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 2

3 VII.1.5 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ Pestrá klubovna VII.2 RODINY VII.2.1 Terénní sluţby VII.2.2 Pobytové sluţby VIII. OSOBY OHROŢENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A OSOBY V KRIZI VIII.1 OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ, OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ VIII.1.1 Analýza skupinové diskuse Armáda Spásy ČR, azylový dům Mlýnská VIII.1.2 Analýza rozhovorů nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova, Bratislavská VIII.1.3 Analýza skupinové diskuse Dům sociální prevence, azylový dům Podnásepní VIII.1.4 Analýza skupinové diskuse noční krizové centrum Vídeňská VIII.2 OSOBY OHROŢENÉ ZÁVISLOSTÍ NA ALKOHOLU A GAMBLERSTVÍ. 140 IX. SHRNUTÍ AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 3

4 I. OBECNÁ VÝCHODISKA A CÍLE VÝZKUMU Společnost AUGUR Consulting s.r.o. předkládá závěrečnou zprávu individuálního projektu Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/ s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji - Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území Jihomoravského kraje. Sociologický průzkum a analýza byly realizovány v období od června do prosince 2010 s vyuţitím kombinace metodologických přístupů. Realizační tým osmi sociologů doplňovaly při terénní fázi sběru dat desítky dalších pracovníků a spolupracovníků společnosti AUGUR Consulting s.r.o., která poskytuje profesionální sociologické sluţby od roku Způsob prezentace výsledků a jejich rozsah vychází ze zadání a zohledňuje ujednání smlouvy o dílo schválené usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 3399/09/R 50 dne Cílem průzkumu bylo provedení analýzy potřeb uţivatelů sociálních sluţeb na území Jihomoravského kraje a statutárního města Brna formou kvantitativní a kvalitativní metody (zjišťování potřeb uţivatelů sociálních sluţeb). Výzkum byl proveden ve 21 obcích s rozšířenou působností (ORP) a zjišťoval potřeby respondentů z vybraných cílových skupin (z 21 ORP), jejich přání a poţadavky na způsob poskytování sociálních sluţeb. Výstupem zakázky je 21 samostatných výzkumných zpráv pro jednotlivé obce s rozšířenou působností a jedna závěrečná zpráva pro Jihomoravský kraj, která by měla představovat jeden z podkladů pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji na období Věříme, ţe se prostřednictvím této závěrečné zprávy dostane zástupcům statutárního města Brna ucelený souhrn informací, dat a argumentů umoţňující optimální a efektivní nastavení parametrů komunitního plánování sociálních sluţeb v Brně. Za řešitelský tým AUGUR Consulting s.r.o. Mgr. Marián Svoboda ředitel AUGUR Consulting s.r.o. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 4

5 II. POPIS METODOLOGIE Při sociologickém šetření a analýze bylo vyuţito kombinace více metodologických postupů a způsobů sběru dat. Tato kombinace zohledňovala především poţadavky na komplexnost pořízených dat, které jsou podkladem pro shrnutí výsledků analýz. Tímto se také zohlednila specifika jednotlivých cílových skupin, které byly do zjišťování zařazeny. II.1 POUŢITÉ METODY SBĚRU DAT Metodologie výzkumu byla konzultována v rámci pracovní skupiny za účasti odborníků pověřených statutárním městem Brnem a společností AUGUR Consulting s.r.o. Schválená metodologie tvoří přílohu č. 1 této zprávy. Analýza byla provedena formou kvalitativní a kvantitativní metody zjišťování potřeb uţivatelů sociálních sluţeb ve statutárním městě Brně. Jednalo se o následující metody sběru dat: Dotazníkové šetření Pro zásadní cílové skupiny (seniory nad 70 let a některé podskupiny osob se zdravotním postiţením) byl uplatněn dotazník. V dotazníku byly pouţity různé typy otázek (uzavřené, polozavřené a volné). Hlavní části dotazníků prošly pilotáţi. Řízený polostandardizovaný rozhovor Tato metoda byla pouţita u specifických cílových skupin, zejména u některých skupin osob se zdravotním postiţením, u cílové skupiny děti, mládeţ do 26 let a rodina a u skupiny osoby ohroţené sociálním vyloučením. Skupinová diskuse (Focus Group) Metoda skupinové diskuse byla stejně jako polostandardizovaný rozhovor uplatněna u specifických cílových skupin, zejména u osob se zdravotním postiţením, u osob ohroţených sociálním vyloučením a u cílové skupiny děti, mládeţ do 26 let a rodina. Skupinové diskuse moderovali členové řešitelského týmu (sociologové), kteří mají s touto metodou zkušenosti. Zjišťovací nástroje tvoří přílohu č. 2 této zprávy. II.2 CÍLOVÉ SKUPINY Na základě dohody se zástupci statutárního města Brna, kteří participují na procesu komunitního plánování sociálních sluţeb, byly vytipovány vhodné cílové skupiny pro dotazování. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 5

6 V rámci tohoto výzkumu byly ze strany zástupců statutárního města Brna preferovány analýzy mezi zástupci následujících cílových skupin: senioři nad 70 let, osoby se zdravotním postiţením, osoby s mentálním a kombinovaným postiţením, osoby se smyslovým postiţením, osoby s tělesným postiţením, osoby s duševním onemocněním, děti, mládeţ do 26 let a rodina, osoby ohroţené sociálním vyloučením a osoby v krizi. II.3 ORGANIZACE SBĚRU DAT A VALIDITA ŠETŘENÍ Interakce uskutečnili odborně proškolení tazatelé společnosti AUGUR Consulting s.r.o.a také tazatelé z řad zástupců některých poskytovatelů. Podrobnější informace o sběru dat jsou součástí přehledu o způsobu výběru respondentů a zařízení sociálních sluţeb, který je k dispozici v příloze č. 3 této zprávy. Limitem a komplikací pro výběr a oslovení respondentů, uţivatelů sociálních sluţeb, byl zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Nebylo moţné vyuţít např. adresné seznamy uţivatelů sociálních sluţeb a tedy navštívit je za účelem dotazování přímo v místě bydliště. Při oslovení respondentů se proto úzce spolupracovalo se zástupci KPSS ve statutárním městě Brně, neformálními a formálními organizacemi, s poskytovateli sociálních sluţeb apod. Bez této spolupráce by bylo prakticky nemoţné oslovit tak širokou a diferencovanou skupinu osob. Oslovení respondentů limitovala také absence strukturované opory výběru. V rámci kraje ani v rámci zkoumaného statutárního města Brna nejsou k dispozici počty uţivatelů sociálních sluţeb a jejich sociálně demografická struktura. Nebylo proto moţné zohlednit např. proporcionalitu zastoupení jednotlivých cílových skupin uţivatelů sociálních sluţeb podle sociálně demografických znaků. Výběr respondentů tedy vykazoval znaky záměrného výběru. Společnost AUGUR Consulting s.r.o. se snaţila zahrnout vyváţeně všechny sociálně demografické skupiny (muţe, ţeny, mladší a starší osoby atd.). Výsledky kvalitativních analýz se nesnaţí zobecnit výsledky ve vztahu k celé populaci uţivatelů sociálních sluţeb z jednotlivých cílových skupin ve statutárním městě Brně, ale zprostředkovávají řadu inspirativních postřehů a zjištění, které kvantitativní rovinu výzkumu a poznatků rozvíjejí a dokreslují. V příloze č. 4 této závěrečné zprávy uvádíme pro úplnost výčet poskytovatelů sociálních sluţeb, formálních a neformálních sdruţení, které nějakým způsobem participovali na terénní fázi sběru dat, např. umoţnili dotazování svých klientů. V dílčích objektivních případech dotazování prováděli přímo pracovníci příslušných zařízení poskytovatelů sociálních sluţeb (např. u osob s duševním postiţením, osob ţijících v domácím prostředí apod.). Tito pracovníci byli proškoleni, obdrţeli písemnou instruktáţ a jsou uvedeni v protokolu o proškolení. Vzhledem k tomu, ţe primárním cílem projektu nebylo hodnocení kvality sluţeb poskytovaných v zařízeních sociálních sluţeb, ale identifikace potřeb uţivatelů, nemohlo ani v těchto dílčích případech docházet ke zkreslení výsledků. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 6

7 II.4 ROZSAH ZJIŠŤOVÁNÍ Na základě dohody zadavatele a realizátora byl počet respondentů pro kvantitativní a kvalitativní zjišťování stanoven pro statutární město Brno (stejně jako pro kaţdé ORP v Jihomoravském kraji) na 100 respondentů. Předpokládaný počet respondentů byl společností AUGUR Consulting s.r.o. v průběhu realizace výzkumu ve statutárním městě Brně zásadním způsobem navýšen bez nárokování zvýšení smluvní ceny. Celkem bylo s vyuţitím kvantitativních a kvalitativních postupů uskutečněno zjišťování s 601 respondenty. Z toho: Senioři 233 interakcí (210 uţivatelů sociálních sluţeb a 23 rodinných a profesionálních pečovatelů). Osoby se zdravotním postiţením o Osoby s tělesným postiţením 130 interakcí (74 uţivatelů sociálních sluţeb a 56 rodinných a profesionálních pečovatelů). o Osoby s mentálním a kombinovaným postiţením a osoby s autismem 51 interakcí (17 uţivatelů sociálních sluţeb a 34 rodinných a profesionálních pečovatelů). o Osoby se smyslovým postiţením 17 interakcí (17 uţivatelů sociálních sluţeb). Osoby s duševním onemocněním 40 interakcí (36 uţivatelů sociálních sluţeb a 4 rodinní pečovatelé). Děti, mládeţ do 26 let a rodina 90 interakcí (90 uţivatelů sociálních sluţeb). Osoby ohroţené sociálním vyloučením a osoby v krizi 40 interakcí (40 uţivatelů sociálních sluţeb). AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 7

8 III. POPIS ORP ROZDĚLENÍ KRAJE NA OBVODY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Jihomoravský kraj je podle platného zákonného ustanovení vymezen okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo a je rozdělen na 21 správních obvodů obcí s rozšířenou působností: Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov, Veselí nad Moravou, Vyškov, Znojmo a Ţidlochovice. Zdroj: Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji na období AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 8

9 SPRÁVNÍ OBVOD Ve správní oblasti obce s rozšířenou působností Brno je evidována jedna obec, 58 částí obce, ulic, adres. V městě Brně bylo k evidováno obyvatel, z toho (17,1%) obyvatel ve věku nad 65 let, (12,7%) ve věku do 15 let a obyvatel v produktivním věku od 15 do 64 let (70,2%). (Zdroj:ČSÚ) Zdroj: a kartogramy AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 9

10 IV. SENIOŘI Sběr dat probíhal formou face to face dotazování respondentů prostřednictvím dotazníku. Dotazováno bylo celkem 233 respondentů (210 uţivatelů sociálních sluţeb a 23 profesionálních a rodinných pečovatelů). IV.1 ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UŢIVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB STRUKTURA VZORKU Průměrný věk respondentů, které jsme zařadili výběrového souboru, byl 81,1 let. Ve většině případů jsou senioři přihlášeni k trvalému pobytu v Brně. Vzorek je tvořen čtyřmi pětinami ţen a jednou pětinou muţů. Více neţ polovina dotázaných seniorů (57,2 %) pobírá příspěvek na péči, zatímco necelá pětina respondentů (39 %) jej nepobírá. Polovina dotázaných seniorů (50,8 %) dostává příspěvek na péči ve výši Kč. Necelá třetina respondentů (30,5 %) dostává příspěvek ve středně těţké závislosti. Vyšší příspěvky pobírá zhruba desetina dotázaných seniorů (12 %). Necelých 7 % respondentů neví, zda nějaký příspěvek v závislosti pobírá nebo jakou výši příspěvku má přiznanou. Téměř tři čtvrtiny respondentů (72,2 %) ţijí samy. Pouze čtvrtina dotázaných seniorů (26,2 %) ţije v blízkosti bydliště své rodiny. Více neţ čtyři pětiny seniorů ţijí bez partnera či partnerky (84,7 %) anebo bez rodinných příslušníků (85,3 %). Téměř polovina respondentů (45,7 %) ţije v pobytovém zařízení v domově pro seniory. Více neţ čtvrtina dotázaných seniorů (26,7 %) ţije v domácím prostředí, další čtvrtina seniorů (24,3 %) v domě s pečovatelskou sluţbou (dále DPS). 1 Dotázaní senioři a seniorky ţijí v DPS v průměru 7,5 let a nejčastěji se o moţnosti bydlení v zařízení dozvěděli od svých dětí nebo nejbliţší rodiny a od pracovníků úřadů městských částí, často také od zdravotního personálu a lékařů, od svých známých nebo o tomto zařízení sami věděli. S vyřizováním záleţitostí ohledně umístění do DPS jim ve většině případů nikdo nepomáhal, zvládli si vše vyřídit sami, nebo jim pomáhali jejich děti nebo blízká rodina. V ojedinělých případech respondentům s vyřizováním pomáhali zaměstnanci městského úřadu, sociální pracovníci nebo širší příbuzenstvo. Námi vybraní senioři a seniorky ţijí v pobytových zařízeních sociálních sluţeb (v domově pro seniory, domově se zvláštním reţimem) průměrně 4 roky. Nejčastěji se o zařízení dozvěděli od svých nejbliţších příbuzných, od pracovníků městského úřadu, lékařů nebo o zařízení věděli předem. S vyřízením ţádosti o umístění do zařízení pomáhaly respondentům nejčastěji jejich děti nebo si ji vyřídili sami. ANALÝZA ZJIŠTĚNÍ 1 Počet respondentů, kteří žijí střídavě v zařízení sociálních služeb a v domácím prostředí, byl nízký (pouze sedm respondentů 3,3 %), proto nebylo s touto skupinou respondentů dále analyticky (samostatně) pracováno. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 10

11 Zájem o nové sociální sluţby nebo pomoc Většina seniorů, kteří byli zařazeni do výběrového souboru, by nechtěla vyuţívat ţádný jiný druh pomoci. Je potřeba zdůraznit, ţe dotazovaní byli senioři, kteří jsou uţivatelé sociálních sluţeb. Pouze desetina dotázaných seniorů (10,7 %) by nějaký nový druh pomoci vyuţívat chtěla. Názorně výsledky dokumentuje následující graf. Graf č. 1 Chtěli byste vyuţívat nějaký jiný druh pomoci (případně konkrétní sluţbu), o které víte, ţe existuje (je zřízena), ale z nějakého důvodu nemůţete? Ano 10,7 % Ne 89,3 % Pozn.: Na otázku odpovědělo 98,1 % respondentů. Graf: AUGUR Consulting Respondenti ţijící v DPS by chtěli vyuţívat nové sluţby ve větší míře neţ respondenti ţijící v pobytových zařízeních sociálních sluţeb nebo v rodinných a domech a bytech. Názorně tuto skutečnost dokumentuje následující graf. Graf č. 2 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 11

12 Zájem o využívání jiné formy pomoci v závislosti na prostředí, ve kterém senior žije 0% 20% 40% 60% 80% 100% V domácím prostředí 11,1% 88,9% V domě s pečovatelskou službou - DPS 17,6% 82,4% V pobytovém zařízení - domov pro seniory 7,4% 92,6% Ano Ne Graf: AUGUR Consulting Na základě analýzy se neprokázala souvislost mezi pobíráním příspěvku na péči a případným zájmem o vyuţívání nového druhu pomoci nebo sluţby. Názorně tuto skutečnost dokumentuje následující graf. Graf č. 3 Zájem využívat jiný druh pomoci nebo novou službu v závislosti na pobírání příspěvku na péči 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ano, pobírám příspěvek 11,9% 88,1% Ne, nepobírám příspěvek 7,5% 92,5% Ano Ne Graf: AUGUR Consulting Respondenti, kteří projevují zájem o nějaký jiný druh pomoci (sluţbu), jsou častěji ochotni za tuto pomoc (sluţbu) platit a současně dojíţdět Podrobnější výsledky jsou zaznamenány v následující tabulce. Tabulka č. 1 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 12

13 Ochota dojíţdět za sluţbou Ochota platit za sluţbu Závěrečná zpráva vypracovaná pro statutární město Brno. Chtěli byste využívat nějaký jiný druh pomoci (případně konkrétní službu), o které víte, že existuje (je zřízena), ale z nějakého důvodu nemůžete? Ano Ne Celkem Ano, jsem ochoten(na) platit 15,6 84,4 100,0 Ne, nejsem ochoten(na) platit 8,8 91,2 100,0 Ano, jsem ochoten(na) dojíţdět 21,1 78,9 100,0 Ne, nejsem ochoten(na) dojíţdět 9,6 90,4 100,0 Sluţby, které existují, ale respondenti je nemohou z nějakého důvodu vyuţívat Desetina dotázaných seniorů (11 %) uvedla prostřednictvím volné otázky konkrétní sluţby, které by chtěla vyuţívat, ale z nějakého důvodu nemůţe. Výčet těchto sluţeb uvádíme ve vztahu k prostředí, ve kterém dotázaní senioři ţijí. Senioři ţijící v domácím prostředí by měli zájem změnit typ péče o svoji osobu chtěli by vyuţívat sluţeb domova pro seniory. Také by uvítali masáţe a rehabilitace a doprovod při procházkách. Senioři ţijící v DPS by ocenili zejména moţnost rehabilitačního cvičení, plavání a masáţí. Někteří senioři by také chtěli vyuţívat sluţeb praní, údrţbářskou sluţbu v domě, dopravu do zdravotnického zařízení a měli by zájem o pečovatelské sluţby i během víkendů a svátků. Senioři ţijící v pobytových zařízeních (v domovech pro seniory, domovech se zvláštním reţimem) projevují zájem o rehabilitace, masáţe a cvičení, které podle nich v zařízeních absentují nebo jsou nedostatečně personálně zajištěny. Respondenti by také chtěli vyuţívat pedikúru a doprovod na cestách a při procházkách. Nejčastěji se respondenti o těchto sluţbách, které nemohou z nějakého důvodu vyuţívat, dozvěděli od lékaře nebo od známých. Jednotliví respondenti odpověděli, ţe zdrojem informací o těchto sluţbách byli zaměstnanci zařízení, ve kterém ţijí, rodina, internet a tisk. Zejména finanční náročnost (50 %) seniorům brání vyuţívat sluţby, o které by měli zájem. Podrobně jsou výsledky jsou uvedeny v následujícím grafu. Graf č. 4 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 13

14 Jaké důvody Vám případně brání ve využívání tohoto druhu pomoci (služby)? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Služba je pro mě drahá a nemohu si ji dovolit. 50,0% 50,0% Je to daleko, služba pro mě není dobře dopravně dostupná. 18,8% 81,2% Služba je plně obsazena. 13,3% 86,7% Brání mi zdravotní stav. 6,7% 93,3% Ano Ne Graf: AUGUR Consulting Mezi jinými důvody, proč respondenti nemohou vyuţívat danou sluţbu, bylo uvedeno, ţe respondenti neví, kdo by sluţbu měl poskytovat, neví, na koho by se mohli obrátit o radu apod. V případě zájmu o nějakou novou sluţbu nebo druh pomoci odpovídaly více neţ tři čtvrtiny dotázaných seniorů (76,6 %), ţe ví, na koho se obrátit pro informace o sluţbě, kterou by chtěly začít vyuţívat. Téměř čtvrtina respondentů (22,5 %) to neví. Názorně odpovědi respondentů dokumentuje následující graf. Graf č. 5 Víte kam (případně na koho) se obrátit v případě, ţe byste chtěl(a) vyuţít nějakou novou sluţbu - nějaký nový druh pomoci? Ne 22,5 % Nevím, nedokáţi odpovědět. 1,0 % Ano 76,5 % Pozn.: Na otázku odpovědělo 99,5 % respondentů. Graf: AUGUR Consulting Téměř třetina respondentů (32,5 %), kteří odpověděli, ţe ví na koho se obrátit, uvedla, ţe by to byli zaměstnanci zařízení, především sociální pracovnice nebo vedoucí zařízení. Další více neţ čtvrtina respondentů (28,2 %) by se informovala u zdravotnického personálu zařízení, a to u lékařů, zdravotních sester a pečovatelek. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 14

15 Na svoji rodinu by se obrátilo necelých 15 % respondentů. V menším počtu případů by respondenti volili moţnost dotázat se zaměstnanců městských úřadů. Při analýze vztahu mezi povědomím o osobě, na kterou se mohou senioři obrátit v případě zájmu o novou sluţbu nebo nový druh pomoci, a prostředím, ve kterém ţijí, bylo zjištěno, ţe nejvíce jsou informováni senioři ţijící v DPS (92 %). Názorně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu. Graf č. 6 Povědomí o osobě, na kterou se může senior obrátit v případě zájmu využívat nové služby, v závislosti na prostředí, ve kterém senior žije 0% 20% 40% 60% 80% 100% V domácím prostředí 64,3% 32,1% 3,6% V domě s pečovatelskou službou - DPS 92,0% 8,0% V pobytovém zažízení - domov pro seniory 77,1% 22,9% Ano Ne Nevím Gr af: AUGUR Consulting Míra povědomí o osobě, na kterou se respondenti mohou obrátit, není nijak výrazně ovlivněna věkem respondentů ani pobíráním příspěvku na péči. Menší rozdíly najdeme u odpovědí analyzovaných podle výše pobíraného příspěvku. Respondenti AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 15

16 Výše příspěvku Pobírání příspěvku Věk Závěrečná zpráva vypracovaná pro statutární město Brno. pobírající příspěvek na péči v lehké závislosti jsou lépe informováni o moţných zdrojích informací. Podrobněji jsou výsledky uvedeny v následující tabulce. Tabulka č. 2 Víte kam (případně na koho) se obrátit v případě, že byste chtěl(a) využít nějakou novou službu - nějaký nový druh pomoci? Ano Ne Celkem Do 78 let 78,5 21,5 100, let 77,0 23,0 100,0 86 let a více 76,1 23,9 100,0 Ano, pobírám příspěvek 78,2 21,8 100,0 Ne, nepobírám příspěvek 76,2 23,8 100, Kč (lehká závislost) 83,3 16,7 100, Kč (středně těţká závislost) 75,0 25,0 100, Kč (těţká závislost) 75,0 25,0 100,0 Pozn.: V analýze nebylo a dále ani nebude pracováno s variantou odpovědi úplná závislost, jelikoţ na danou otázku odpověděl pouze jeden respondent pobírající příspěvek na péči v úplné závislosti. Pomoc dobrovolníka Většina seniorů nemá zájem o bezplatnou pomoc dobrovolníka, ať uţ by se jednalo o seniora nebo o člověka v produktivním věku. Podrobnější výsledky jsou uvedeny v následujícím grafu. Graf č. 7 Měl(a) byste zájem o bezplatnou pomoc dobrovolníka? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dobrovolník - senior 11,2% 88,8% Dobrovolník - jakákoliv osoba 12,1% 87,9% Ano Ne Graf: AUGUR Consulting Zájem o bezplatnou pomoc dobrovolníka by měli zejména mladší senioři a respondenti ţijící v domácím prostředí a DPS. Podrobnější výsledky jsou zaznamenány v následujících dvou tabulkách. Tabulka č. 3 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 16

17 Výše příspěvku Prostředí, ve kterém žije Pobírání příspěvku Věk Výše příspěvku Prostředí, ve kterém žije Pobírání příspěvku Věk Závěrečná zpráva vypracovaná pro statutární město Brno. Měl(a) byste zájem o bezplatnou pomoc dobrovolníkaseniora, tj. osoby v obdobném věku jako jste vy? Ano Ne Celkem Do 78 let 15,4 84,6 100, let 15,1 84,9 100,0 86 let a více 3,0 97,0 100,0 Ano, pobírám příspěvek 12,9 87,1 100,0 Ne, nepobírám příspěvek 8,5 91,5 100,0 V domácím prostředí 15,4 84,6 100,0 V domě s pečovatelskou sluţbou DPS 13,7 86,3 100,0 V pobytovém zařízení domov pro seniory 7,3 92,7 100, Kč (lehká závislost) 13,3 86,7 100, Kč (středně těţká závislost) 11,4 88,6 100, Kč (těţká závislost) 27,3 72,7 100,0 Tabulka č. 4 Měl(a) byste zájem o bezplatnou pomoc dobrovolníka - jakékoliv jiné osoby? Ano Ne Celkem Do 78 let 16,9 83,1 100, let 12,2 87,8 100,0 86 let a více 7,5 92,5 100,0 Ano, pobírám příspěvek 14,5 85,5 100,0 Ne, nepobírám příspěvek 8,5 91,5 100,0 V domácím prostředí 20,8 79,2 100,0 V domě s pečovatelskou sluţbou DPS V pobytovém zařízení domov pro seniory 15,7 84,3 100,0 6,2 93,8 100, Kč (lehká závislost) 16,7 83,3 100, Kč (středně těţká závislost) 8,6 91,4 100, Kč (těţká závislost) 33,3 66,7 100,0 Informovanost respondentů o moţnostech pomoci, sluţbách pro seniory apod. Více neţ tři pětiny respondentů (61,4 %) se domnívají, ţe mají dostatek informací o moţnostech pomoci a sluţbách pro seniory. Pětina respondentů (21,4 %) to nedokáţe posoudit. Desetina dotázaných seniorů (10,5 %) si myslí, ţe nemá dostatek informací. Názorně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 17

18 Graf č. 8 Máte dostatek informací o moţnostech pomoci, sluţbách pro seniory apod.? Nevím, nedokáţi posoudit 21,4 % Jiná odpověď 6,7 % Ne 10,5 % Ano 61,4 % Pozn.: Na otázku odpovědělo 100 % respondentů. Graf: AUGUR Consulting V moţnosti jiná odpověď respondenti uvedli, ţe se o tyto informace nezajímají nebo je nepotřebují. Část dotázaných uvedla, ţe informace jim zajišťuje personál zařízení, rodina a média. Největší podíl informovaných seniorů je mezi obyvateli pobytových zařízení (65,6 %). Názorně jsou rozdíly uvedeny v následujícím grafu. Graf č. 9 Máte dostatek informací o možnostech pomoci, službách pro seniory apod.? V závislosti na prostředí, ve kterém senior žije. 0% 20% 40% 60% 80% 100% V domácím prostředí 57,1% 10,7% 32,2% V domě s pečovatelskou službou - DPS 62,7% 9,8% 27,5% V pobytovém zařízení - domov pro seniory 65,6% 10,4% 24,0% Ano Ne Nevím, jiná odpověď Graf: AUGUR Consulting Senioři pobírající vyšší příspěvky na péči mají méně informací o moţnostech pomoci a sluţbách pro seniory neţ ti s niţšími příspěvky. Podrobnější informace jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka č. 5 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 18

19 Výše příspěvku Pobírání příspěvku Věk Závěrečná zpráva vypracovaná pro statutární město Brno. Máte dostatek informací o možnostech pomoci, službách pro seniory apod.? Ano Ne Nevím, jiná odpověď Celkem Do 78 let 64,2 11,9 23,9 100, let 52,7 12,2 35,1 100,0 86 let a více 69,1 5,9 25,0 100,0 Ano, pobírám příspěvek 63,4 5,8 30,8 100,0 Ne, nepobírám příspěvek 62,2 13,4 24,4 100, Kč (lehká závislost) 66,7 5,0 28,3 100, Kč (středně těţká závislost) 61,1 2,8 36,1 100, Kč (těţká závislost) 53,8 7,7 38,5 100,0 Informace, které respondentům scházejí Většina respondentů z těch, kterým schází informace, uvádí, ţe nemá přehled o tom, jaké sluţby můţe uţívat, jaké sluţby pro seniory existují a zda má právo na příspěvek na péči. Respondentům současně schází informace o tom, které sluţby mohou vyuţívat zdarma a za které musí platit. Problémy, které v současné době respondenti řeší a se kterými neví, na koho se obrátit Necelá desetina respondentů (8,5 %) řešila v době dotazování problémy, se kterými neví, na koho se obrátit o pomoc. Ostatní respondenti se s takovými problémy nepotýkají. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 19

20 Graf č. 10 Řešíte v současné době nějaké potíţe (problémy), se kterými nevíte na koho se obrátit? Ano 8,5 % Ne 91,5 % Pozn.: Na otázku odpovědělo 95,2 % respondentů. Graf: AUGUR Consulting Senioři nejčastěji řeší finanční a zdravotní problémy. Finanční potíţe souvisí zejména s nedostatkem prostředků na sluţby, ale také s majetkovou problematikou. Další senioři uvedli, ţe mají problémy s nedietní stravou, s vyřizováním záleţitostí na úřadech nebo s jinými organizacemi a s neschopností sami si doma opravit různé věci. Někteří se cítí být opuštění. Uvádí, ţe se jiţ o sebe nedokáţí postarat, jiným nevyhovuje souţití s dalším seniorem na pokoji v domově pro seniory. Analýzou vztahu mezi řešením konkrétních potíţí (problémů), se kterými respondenti neví, na koho se obrátit, a prostředím, ve kterém ţijí, nebyly zjištěny statisticky významné odchylky. Graf uvádíme pro názornost. Graf č. 11 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 20

21 Výše příspěvku Pobírání příspěvku Věk Závěrečná zpráva vypracovaná pro statutární město Brno. Řešíte v současné době nějaké potíže (problémy), se kterými nevíte na koho se obrátit? V závislosti na prostředí, ve kterém senior žije 0% 20% 40% 60% 80% 100% V domácím prostředí 9,3% 90,7% V domě s pečovatelskou službou - DPS 10,4% 89,6% V pobytovém zařízení - domov pro seniory 7,7% 92,3% Ano, řeším Ne, neřeším Graf: AUGUR Consulting Z analýzy zaznamenané v následující tabulce vyplývá, ţe ve vztahu k věku a pobírání příspěvku nebyly identifikovány výrazné odlišnosti v odpovědích respondentů. Respondenti s niţším příspěvkem na péči ve větší míře řeší nějaké problémy nebo potíţe, neţ je tomu u seniorů pobírajících vyšší příspěvek na péči. Tabulka č. 6 Řešíte v současné době nějaké potíže (problémy), se kterými nevíte, na koho se obrátit? Ano, řeším Ne, neřeším Celkem Do 78 let 6,2 93,8 100, let 12,5 87,5 100,0 86 let a více 6,5 93,5 100,0 Ano, pobírám příspěvek 8,6 91,4 100,0 Ne, nepobírám příspěvek 7,9 92,1 100, Kč (lehká závislost) 12,3 87,7 100, Kč (středně těţká závislost) 8,6 91,4 100, Kč (těţká závislost) 0,0 100,0 100,0 Ochota respondentů dojíţdět za sluţbou (pomocí) v případě, ţe by nebyla dostupná v rámci města Většina respondentů (72,6 %) by za sluţbou nebyla ochotna dojíţdět. Sluţby pro seniory by podle nich měly být dostupné v místě bydliště. Jen velmi malé procento AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 21

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice. Dotazník (obce)

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice. Dotazník (obce) Dotazník - obce Vážení, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice Dotazník (obce) Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro tvorbu

Více

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní výzkum, který proběhl na přelomu května a června 2012

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji Individuální projekt Pardubického kraje registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00041 s názvem Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Podpora dostupnosti

Více

ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE

ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno Ing. Roman Chmelař RNDr. Kateřina

Více

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza na základě dotazníkových šetření mezi uživateli sociálních služeb v 11 pražských městských částech v průběhu září 2006 až května Vypracovala:

Více

ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ MLADÁ BOLESLAV

ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ MLADÁ BOLESLAV TENTO PROJEKT 3/4160 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Komunitní plánování sociálních služeb Statutárního města Mladá Boleslav ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CHARAKTER MĚSTA BRNA V POSTOJÍCH JEHO OBYVATEL ROK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CHARAKTER MĚSTA BRNA V POSTOJÍCH JEHO OBYVATEL ROK CHARAKTER MĚSTA BRNA V POSTOJÍCH JEHO OBYVATEL ROK 2013 Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 601 67 Brno Zpracoval: AUGUR Consulting s.r.o. Vinařská 5/A1 603 00 Brno V Brně 19. 7. 2013

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 na základě dotazníkového průzkumu mezi uživateli sociálních služeb uskutečněného v březnu Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 Praha

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY DĚTÍ 11 14 LET ZNOJMO

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY DĚTÍ 11 14 LET ZNOJMO ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY DĚTÍ 11 14 LET ZNOJMO v rámci akce Zpracování analýz pro potřeby KPSS Znojemska pro projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku, registrační

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 na základě průzkumu

Více

STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRACOVALI: Dr. Zdeněk Pernes, Ing. Lubomír

Více

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy

Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy Závěrečná zpráva projektu Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy Poradna pro integraci, o.s. Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. Praha, 2010 Obsah Úvod... 2 1. Koncentrace cizinců na

Více

ANALÝZA DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŢEB

ANALÝZA DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŢEB Odborná studie k rozvoji sociálních sluţeb v Královéhradeckém kraji ANALÝZA DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 2011 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2013 Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Více

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Individuální projekt Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II. registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00052, realizovaného na základě rozhodnutí Ministerstva

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZE SOCIOLOGICKÝCH ŠETŘENÍ

SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZE SOCIOLOGICKÝCH ŠETŘENÍ Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy Závěrečná zpráva projektu Autorský tým: Mgr. Pavel Bareš, Mgr. Karolína Dobiášová, PhDr. Hana Geissler, Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.,

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI

PŘÍPADOVÉ STUDIE ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI PŘÍPADOVÉ STUDIE ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI SRPEN 211 PŘÍPADOVÉ STUDIE ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI ZADAVATEL LEDEN 211 ZPRACOVATEL MARKENT, s.r.o. & VÚPSV,

Více

Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice

Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice Mapování potřeb uživatelů - senioři Závěrečná zpráva o výsledcích analýzy (období: říjen 2007 - březen 2008) Realizační tým Zpracování dotazníkového formuláře, analýza

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

ANALÝZA POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI

ANALÝZA POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ANALÝZA POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI V rámci individuálního projektu Ústeckého kraje PODPORA PLÁNOVÁNÍ A TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI, registrační

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Bytová situace seniorů v SO ORP Blansko

Bytová situace seniorů v SO ORP Blansko Bytová situace seniorů v SO ORP Blansko 2013 Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. Centrum pro podporu komunitního plánování Městský úřad Blansko 1 Tento materiál

Více