Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj"

Transkript

1 Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/ s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území Jihomoravského kraje ANALÝZA POTŘEB UŢIVATELŮ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PŘI REALIZACI PROJEKTU PODPORA PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI VYPRACOVÁNO PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO VYPRACOVAL: ZADAVATEL: AUGUR Consulting s.r.o. Vinařská 5/A Brno Jihomoravský kraj Ţerotínovo náměstí 3/ Brno Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

2 OBSAH I. OBECNÁ VÝCHODISKA A CÍLE VÝZKUMU... 4 II. POPIS METODOLOGIE... 5 II.1 Použité metody sběru dat... 5 II.2 Cílové skupiny... 5 II.3 Organizace sběru dat a validita šetření... 6 II.4 Rozsah zjišťování... 7 III. POPIS ORP... 8 IV. SENIOŘI IV.1 Analýza dotazníkového šetření uţivatelé sociálních sluţeb IV.3 Analýza dotazníkového šetření skupina profesionálních a rodinných pečovatelů V. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM V.1 OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŢENÍM V.1.1 Kvantitativní analýza - skupina osob s tělesným postiţením V.1.2 Kvantitativní analýza - skupina profesionálních a rodinných pečovatelů V.2 OSOBY S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŢENÍM A OSOBY S AUTISMEM V.2.1 Analýza polostandardizovaných rozhovorů skupina osob s mentálním a kombinovaných postiţením V.2.2 Analýza polostandardizovaných rozhovorů skupina pečovatelů o osoby s mentálním a kombinovaných postiţením V.2.3 Analýza skupinové diskuse rodiče osob s autismem V.2.4 Analýza skupinové diskuse rodiče osob s mentálním postiţením V.3 OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŢENÍM VI. OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM VI.1 Analýza skupinové diskuse rodiny osob s duševním onemocněním VI.2 Analýza rozhovorů VII. DĚTI, MLÁDEŢ DO 26 LET A RODINA VII.1 DĚTI A MLÁDEŢ DO 26 LET VII.1.1 Skupina dětí do 26 let v nízkoprahovém centru Drom VII.1.2 Oddělení sociální rehabilitace MMB VII.1.3 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ Klub Likusák Brno VII.1.4 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ Pavlač Brno AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 2

3 VII.1.5 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ Pestrá klubovna VII.2 RODINY VII.2.1 Terénní sluţby VII.2.2 Pobytové sluţby VIII. OSOBY OHROŢENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A OSOBY V KRIZI VIII.1 OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ, OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ VIII.1.1 Analýza skupinové diskuse Armáda Spásy ČR, azylový dům Mlýnská VIII.1.2 Analýza rozhovorů nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova, Bratislavská VIII.1.3 Analýza skupinové diskuse Dům sociální prevence, azylový dům Podnásepní VIII.1.4 Analýza skupinové diskuse noční krizové centrum Vídeňská VIII.2 OSOBY OHROŢENÉ ZÁVISLOSTÍ NA ALKOHOLU A GAMBLERSTVÍ. 140 IX. SHRNUTÍ AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 3

4 I. OBECNÁ VÝCHODISKA A CÍLE VÝZKUMU Společnost AUGUR Consulting s.r.o. předkládá závěrečnou zprávu individuálního projektu Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/ s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji - Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území Jihomoravského kraje. Sociologický průzkum a analýza byly realizovány v období od června do prosince 2010 s vyuţitím kombinace metodologických přístupů. Realizační tým osmi sociologů doplňovaly při terénní fázi sběru dat desítky dalších pracovníků a spolupracovníků společnosti AUGUR Consulting s.r.o., která poskytuje profesionální sociologické sluţby od roku Způsob prezentace výsledků a jejich rozsah vychází ze zadání a zohledňuje ujednání smlouvy o dílo schválené usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 3399/09/R 50 dne Cílem průzkumu bylo provedení analýzy potřeb uţivatelů sociálních sluţeb na území Jihomoravského kraje a statutárního města Brna formou kvantitativní a kvalitativní metody (zjišťování potřeb uţivatelů sociálních sluţeb). Výzkum byl proveden ve 21 obcích s rozšířenou působností (ORP) a zjišťoval potřeby respondentů z vybraných cílových skupin (z 21 ORP), jejich přání a poţadavky na způsob poskytování sociálních sluţeb. Výstupem zakázky je 21 samostatných výzkumných zpráv pro jednotlivé obce s rozšířenou působností a jedna závěrečná zpráva pro Jihomoravský kraj, která by měla představovat jeden z podkladů pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji na období Věříme, ţe se prostřednictvím této závěrečné zprávy dostane zástupcům statutárního města Brna ucelený souhrn informací, dat a argumentů umoţňující optimální a efektivní nastavení parametrů komunitního plánování sociálních sluţeb v Brně. Za řešitelský tým AUGUR Consulting s.r.o. Mgr. Marián Svoboda ředitel AUGUR Consulting s.r.o. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 4

5 II. POPIS METODOLOGIE Při sociologickém šetření a analýze bylo vyuţito kombinace více metodologických postupů a způsobů sběru dat. Tato kombinace zohledňovala především poţadavky na komplexnost pořízených dat, které jsou podkladem pro shrnutí výsledků analýz. Tímto se také zohlednila specifika jednotlivých cílových skupin, které byly do zjišťování zařazeny. II.1 POUŢITÉ METODY SBĚRU DAT Metodologie výzkumu byla konzultována v rámci pracovní skupiny za účasti odborníků pověřených statutárním městem Brnem a společností AUGUR Consulting s.r.o. Schválená metodologie tvoří přílohu č. 1 této zprávy. Analýza byla provedena formou kvalitativní a kvantitativní metody zjišťování potřeb uţivatelů sociálních sluţeb ve statutárním městě Brně. Jednalo se o následující metody sběru dat: Dotazníkové šetření Pro zásadní cílové skupiny (seniory nad 70 let a některé podskupiny osob se zdravotním postiţením) byl uplatněn dotazník. V dotazníku byly pouţity různé typy otázek (uzavřené, polozavřené a volné). Hlavní části dotazníků prošly pilotáţi. Řízený polostandardizovaný rozhovor Tato metoda byla pouţita u specifických cílových skupin, zejména u některých skupin osob se zdravotním postiţením, u cílové skupiny děti, mládeţ do 26 let a rodina a u skupiny osoby ohroţené sociálním vyloučením. Skupinová diskuse (Focus Group) Metoda skupinové diskuse byla stejně jako polostandardizovaný rozhovor uplatněna u specifických cílových skupin, zejména u osob se zdravotním postiţením, u osob ohroţených sociálním vyloučením a u cílové skupiny děti, mládeţ do 26 let a rodina. Skupinové diskuse moderovali členové řešitelského týmu (sociologové), kteří mají s touto metodou zkušenosti. Zjišťovací nástroje tvoří přílohu č. 2 této zprávy. II.2 CÍLOVÉ SKUPINY Na základě dohody se zástupci statutárního města Brna, kteří participují na procesu komunitního plánování sociálních sluţeb, byly vytipovány vhodné cílové skupiny pro dotazování. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 5

6 V rámci tohoto výzkumu byly ze strany zástupců statutárního města Brna preferovány analýzy mezi zástupci následujících cílových skupin: senioři nad 70 let, osoby se zdravotním postiţením, osoby s mentálním a kombinovaným postiţením, osoby se smyslovým postiţením, osoby s tělesným postiţením, osoby s duševním onemocněním, děti, mládeţ do 26 let a rodina, osoby ohroţené sociálním vyloučením a osoby v krizi. II.3 ORGANIZACE SBĚRU DAT A VALIDITA ŠETŘENÍ Interakce uskutečnili odborně proškolení tazatelé společnosti AUGUR Consulting s.r.o.a také tazatelé z řad zástupců některých poskytovatelů. Podrobnější informace o sběru dat jsou součástí přehledu o způsobu výběru respondentů a zařízení sociálních sluţeb, který je k dispozici v příloze č. 3 této zprávy. Limitem a komplikací pro výběr a oslovení respondentů, uţivatelů sociálních sluţeb, byl zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Nebylo moţné vyuţít např. adresné seznamy uţivatelů sociálních sluţeb a tedy navštívit je za účelem dotazování přímo v místě bydliště. Při oslovení respondentů se proto úzce spolupracovalo se zástupci KPSS ve statutárním městě Brně, neformálními a formálními organizacemi, s poskytovateli sociálních sluţeb apod. Bez této spolupráce by bylo prakticky nemoţné oslovit tak širokou a diferencovanou skupinu osob. Oslovení respondentů limitovala také absence strukturované opory výběru. V rámci kraje ani v rámci zkoumaného statutárního města Brna nejsou k dispozici počty uţivatelů sociálních sluţeb a jejich sociálně demografická struktura. Nebylo proto moţné zohlednit např. proporcionalitu zastoupení jednotlivých cílových skupin uţivatelů sociálních sluţeb podle sociálně demografických znaků. Výběr respondentů tedy vykazoval znaky záměrného výběru. Společnost AUGUR Consulting s.r.o. se snaţila zahrnout vyváţeně všechny sociálně demografické skupiny (muţe, ţeny, mladší a starší osoby atd.). Výsledky kvalitativních analýz se nesnaţí zobecnit výsledky ve vztahu k celé populaci uţivatelů sociálních sluţeb z jednotlivých cílových skupin ve statutárním městě Brně, ale zprostředkovávají řadu inspirativních postřehů a zjištění, které kvantitativní rovinu výzkumu a poznatků rozvíjejí a dokreslují. V příloze č. 4 této závěrečné zprávy uvádíme pro úplnost výčet poskytovatelů sociálních sluţeb, formálních a neformálních sdruţení, které nějakým způsobem participovali na terénní fázi sběru dat, např. umoţnili dotazování svých klientů. V dílčích objektivních případech dotazování prováděli přímo pracovníci příslušných zařízení poskytovatelů sociálních sluţeb (např. u osob s duševním postiţením, osob ţijících v domácím prostředí apod.). Tito pracovníci byli proškoleni, obdrţeli písemnou instruktáţ a jsou uvedeni v protokolu o proškolení. Vzhledem k tomu, ţe primárním cílem projektu nebylo hodnocení kvality sluţeb poskytovaných v zařízeních sociálních sluţeb, ale identifikace potřeb uţivatelů, nemohlo ani v těchto dílčích případech docházet ke zkreslení výsledků. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 6

7 II.4 ROZSAH ZJIŠŤOVÁNÍ Na základě dohody zadavatele a realizátora byl počet respondentů pro kvantitativní a kvalitativní zjišťování stanoven pro statutární město Brno (stejně jako pro kaţdé ORP v Jihomoravském kraji) na 100 respondentů. Předpokládaný počet respondentů byl společností AUGUR Consulting s.r.o. v průběhu realizace výzkumu ve statutárním městě Brně zásadním způsobem navýšen bez nárokování zvýšení smluvní ceny. Celkem bylo s vyuţitím kvantitativních a kvalitativních postupů uskutečněno zjišťování s 601 respondenty. Z toho: Senioři 233 interakcí (210 uţivatelů sociálních sluţeb a 23 rodinných a profesionálních pečovatelů). Osoby se zdravotním postiţením o Osoby s tělesným postiţením 130 interakcí (74 uţivatelů sociálních sluţeb a 56 rodinných a profesionálních pečovatelů). o Osoby s mentálním a kombinovaným postiţením a osoby s autismem 51 interakcí (17 uţivatelů sociálních sluţeb a 34 rodinných a profesionálních pečovatelů). o Osoby se smyslovým postiţením 17 interakcí (17 uţivatelů sociálních sluţeb). Osoby s duševním onemocněním 40 interakcí (36 uţivatelů sociálních sluţeb a 4 rodinní pečovatelé). Děti, mládeţ do 26 let a rodina 90 interakcí (90 uţivatelů sociálních sluţeb). Osoby ohroţené sociálním vyloučením a osoby v krizi 40 interakcí (40 uţivatelů sociálních sluţeb). AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 7

8 III. POPIS ORP ROZDĚLENÍ KRAJE NA OBVODY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Jihomoravský kraj je podle platného zákonného ustanovení vymezen okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo a je rozdělen na 21 správních obvodů obcí s rozšířenou působností: Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov, Veselí nad Moravou, Vyškov, Znojmo a Ţidlochovice. Zdroj: Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji na období AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 8

9 SPRÁVNÍ OBVOD Ve správní oblasti obce s rozšířenou působností Brno je evidována jedna obec, 58 částí obce, ulic, adres. V městě Brně bylo k evidováno obyvatel, z toho (17,1%) obyvatel ve věku nad 65 let, (12,7%) ve věku do 15 let a obyvatel v produktivním věku od 15 do 64 let (70,2%). (Zdroj:ČSÚ) Zdroj: a kartogramy AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 9

10 IV. SENIOŘI Sběr dat probíhal formou face to face dotazování respondentů prostřednictvím dotazníku. Dotazováno bylo celkem 233 respondentů (210 uţivatelů sociálních sluţeb a 23 profesionálních a rodinných pečovatelů). IV.1 ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UŢIVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB STRUKTURA VZORKU Průměrný věk respondentů, které jsme zařadili výběrového souboru, byl 81,1 let. Ve většině případů jsou senioři přihlášeni k trvalému pobytu v Brně. Vzorek je tvořen čtyřmi pětinami ţen a jednou pětinou muţů. Více neţ polovina dotázaných seniorů (57,2 %) pobírá příspěvek na péči, zatímco necelá pětina respondentů (39 %) jej nepobírá. Polovina dotázaných seniorů (50,8 %) dostává příspěvek na péči ve výši Kč. Necelá třetina respondentů (30,5 %) dostává příspěvek ve středně těţké závislosti. Vyšší příspěvky pobírá zhruba desetina dotázaných seniorů (12 %). Necelých 7 % respondentů neví, zda nějaký příspěvek v závislosti pobírá nebo jakou výši příspěvku má přiznanou. Téměř tři čtvrtiny respondentů (72,2 %) ţijí samy. Pouze čtvrtina dotázaných seniorů (26,2 %) ţije v blízkosti bydliště své rodiny. Více neţ čtyři pětiny seniorů ţijí bez partnera či partnerky (84,7 %) anebo bez rodinných příslušníků (85,3 %). Téměř polovina respondentů (45,7 %) ţije v pobytovém zařízení v domově pro seniory. Více neţ čtvrtina dotázaných seniorů (26,7 %) ţije v domácím prostředí, další čtvrtina seniorů (24,3 %) v domě s pečovatelskou sluţbou (dále DPS). 1 Dotázaní senioři a seniorky ţijí v DPS v průměru 7,5 let a nejčastěji se o moţnosti bydlení v zařízení dozvěděli od svých dětí nebo nejbliţší rodiny a od pracovníků úřadů městských částí, často také od zdravotního personálu a lékařů, od svých známých nebo o tomto zařízení sami věděli. S vyřizováním záleţitostí ohledně umístění do DPS jim ve většině případů nikdo nepomáhal, zvládli si vše vyřídit sami, nebo jim pomáhali jejich děti nebo blízká rodina. V ojedinělých případech respondentům s vyřizováním pomáhali zaměstnanci městského úřadu, sociální pracovníci nebo širší příbuzenstvo. Námi vybraní senioři a seniorky ţijí v pobytových zařízeních sociálních sluţeb (v domově pro seniory, domově se zvláštním reţimem) průměrně 4 roky. Nejčastěji se o zařízení dozvěděli od svých nejbliţších příbuzných, od pracovníků městského úřadu, lékařů nebo o zařízení věděli předem. S vyřízením ţádosti o umístění do zařízení pomáhaly respondentům nejčastěji jejich děti nebo si ji vyřídili sami. ANALÝZA ZJIŠTĚNÍ 1 Počet respondentů, kteří žijí střídavě v zařízení sociálních služeb a v domácím prostředí, byl nízký (pouze sedm respondentů 3,3 %), proto nebylo s touto skupinou respondentů dále analyticky (samostatně) pracováno. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 10

11 Zájem o nové sociální sluţby nebo pomoc Většina seniorů, kteří byli zařazeni do výběrového souboru, by nechtěla vyuţívat ţádný jiný druh pomoci. Je potřeba zdůraznit, ţe dotazovaní byli senioři, kteří jsou uţivatelé sociálních sluţeb. Pouze desetina dotázaných seniorů (10,7 %) by nějaký nový druh pomoci vyuţívat chtěla. Názorně výsledky dokumentuje následující graf. Graf č. 1 Chtěli byste vyuţívat nějaký jiný druh pomoci (případně konkrétní sluţbu), o které víte, ţe existuje (je zřízena), ale z nějakého důvodu nemůţete? Ano 10,7 % Ne 89,3 % Pozn.: Na otázku odpovědělo 98,1 % respondentů. Graf: AUGUR Consulting Respondenti ţijící v DPS by chtěli vyuţívat nové sluţby ve větší míře neţ respondenti ţijící v pobytových zařízeních sociálních sluţeb nebo v rodinných a domech a bytech. Názorně tuto skutečnost dokumentuje následující graf. Graf č. 2 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 11

12 Zájem o využívání jiné formy pomoci v závislosti na prostředí, ve kterém senior žije 0% 20% 40% 60% 80% 100% V domácím prostředí 11,1% 88,9% V domě s pečovatelskou službou - DPS 17,6% 82,4% V pobytovém zařízení - domov pro seniory 7,4% 92,6% Ano Ne Graf: AUGUR Consulting Na základě analýzy se neprokázala souvislost mezi pobíráním příspěvku na péči a případným zájmem o vyuţívání nového druhu pomoci nebo sluţby. Názorně tuto skutečnost dokumentuje následující graf. Graf č. 3 Zájem využívat jiný druh pomoci nebo novou službu v závislosti na pobírání příspěvku na péči 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ano, pobírám příspěvek 11,9% 88,1% Ne, nepobírám příspěvek 7,5% 92,5% Ano Ne Graf: AUGUR Consulting Respondenti, kteří projevují zájem o nějaký jiný druh pomoci (sluţbu), jsou častěji ochotni za tuto pomoc (sluţbu) platit a současně dojíţdět Podrobnější výsledky jsou zaznamenány v následující tabulce. Tabulka č. 1 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 12

13 Ochota dojíţdět za sluţbou Ochota platit za sluţbu Závěrečná zpráva vypracovaná pro statutární město Brno. Chtěli byste využívat nějaký jiný druh pomoci (případně konkrétní službu), o které víte, že existuje (je zřízena), ale z nějakého důvodu nemůžete? Ano Ne Celkem Ano, jsem ochoten(na) platit 15,6 84,4 100,0 Ne, nejsem ochoten(na) platit 8,8 91,2 100,0 Ano, jsem ochoten(na) dojíţdět 21,1 78,9 100,0 Ne, nejsem ochoten(na) dojíţdět 9,6 90,4 100,0 Sluţby, které existují, ale respondenti je nemohou z nějakého důvodu vyuţívat Desetina dotázaných seniorů (11 %) uvedla prostřednictvím volné otázky konkrétní sluţby, které by chtěla vyuţívat, ale z nějakého důvodu nemůţe. Výčet těchto sluţeb uvádíme ve vztahu k prostředí, ve kterém dotázaní senioři ţijí. Senioři ţijící v domácím prostředí by měli zájem změnit typ péče o svoji osobu chtěli by vyuţívat sluţeb domova pro seniory. Také by uvítali masáţe a rehabilitace a doprovod při procházkách. Senioři ţijící v DPS by ocenili zejména moţnost rehabilitačního cvičení, plavání a masáţí. Někteří senioři by také chtěli vyuţívat sluţeb praní, údrţbářskou sluţbu v domě, dopravu do zdravotnického zařízení a měli by zájem o pečovatelské sluţby i během víkendů a svátků. Senioři ţijící v pobytových zařízeních (v domovech pro seniory, domovech se zvláštním reţimem) projevují zájem o rehabilitace, masáţe a cvičení, které podle nich v zařízeních absentují nebo jsou nedostatečně personálně zajištěny. Respondenti by také chtěli vyuţívat pedikúru a doprovod na cestách a při procházkách. Nejčastěji se respondenti o těchto sluţbách, které nemohou z nějakého důvodu vyuţívat, dozvěděli od lékaře nebo od známých. Jednotliví respondenti odpověděli, ţe zdrojem informací o těchto sluţbách byli zaměstnanci zařízení, ve kterém ţijí, rodina, internet a tisk. Zejména finanční náročnost (50 %) seniorům brání vyuţívat sluţby, o které by měli zájem. Podrobně jsou výsledky jsou uvedeny v následujícím grafu. Graf č. 4 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 13

14 Jaké důvody Vám případně brání ve využívání tohoto druhu pomoci (služby)? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Služba je pro mě drahá a nemohu si ji dovolit. 50,0% 50,0% Je to daleko, služba pro mě není dobře dopravně dostupná. 18,8% 81,2% Služba je plně obsazena. 13,3% 86,7% Brání mi zdravotní stav. 6,7% 93,3% Ano Ne Graf: AUGUR Consulting Mezi jinými důvody, proč respondenti nemohou vyuţívat danou sluţbu, bylo uvedeno, ţe respondenti neví, kdo by sluţbu měl poskytovat, neví, na koho by se mohli obrátit o radu apod. V případě zájmu o nějakou novou sluţbu nebo druh pomoci odpovídaly více neţ tři čtvrtiny dotázaných seniorů (76,6 %), ţe ví, na koho se obrátit pro informace o sluţbě, kterou by chtěly začít vyuţívat. Téměř čtvrtina respondentů (22,5 %) to neví. Názorně odpovědi respondentů dokumentuje následující graf. Graf č. 5 Víte kam (případně na koho) se obrátit v případě, ţe byste chtěl(a) vyuţít nějakou novou sluţbu - nějaký nový druh pomoci? Ne 22,5 % Nevím, nedokáţi odpovědět. 1,0 % Ano 76,5 % Pozn.: Na otázku odpovědělo 99,5 % respondentů. Graf: AUGUR Consulting Téměř třetina respondentů (32,5 %), kteří odpověděli, ţe ví na koho se obrátit, uvedla, ţe by to byli zaměstnanci zařízení, především sociální pracovnice nebo vedoucí zařízení. Další více neţ čtvrtina respondentů (28,2 %) by se informovala u zdravotnického personálu zařízení, a to u lékařů, zdravotních sester a pečovatelek. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 14

15 Na svoji rodinu by se obrátilo necelých 15 % respondentů. V menším počtu případů by respondenti volili moţnost dotázat se zaměstnanců městských úřadů. Při analýze vztahu mezi povědomím o osobě, na kterou se mohou senioři obrátit v případě zájmu o novou sluţbu nebo nový druh pomoci, a prostředím, ve kterém ţijí, bylo zjištěno, ţe nejvíce jsou informováni senioři ţijící v DPS (92 %). Názorně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu. Graf č. 6 Povědomí o osobě, na kterou se může senior obrátit v případě zájmu využívat nové služby, v závislosti na prostředí, ve kterém senior žije 0% 20% 40% 60% 80% 100% V domácím prostředí 64,3% 32,1% 3,6% V domě s pečovatelskou službou - DPS 92,0% 8,0% V pobytovém zažízení - domov pro seniory 77,1% 22,9% Ano Ne Nevím Gr af: AUGUR Consulting Míra povědomí o osobě, na kterou se respondenti mohou obrátit, není nijak výrazně ovlivněna věkem respondentů ani pobíráním příspěvku na péči. Menší rozdíly najdeme u odpovědí analyzovaných podle výše pobíraného příspěvku. Respondenti AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 15

16 Výše příspěvku Pobírání příspěvku Věk Závěrečná zpráva vypracovaná pro statutární město Brno. pobírající příspěvek na péči v lehké závislosti jsou lépe informováni o moţných zdrojích informací. Podrobněji jsou výsledky uvedeny v následující tabulce. Tabulka č. 2 Víte kam (případně na koho) se obrátit v případě, že byste chtěl(a) využít nějakou novou službu - nějaký nový druh pomoci? Ano Ne Celkem Do 78 let 78,5 21,5 100, let 77,0 23,0 100,0 86 let a více 76,1 23,9 100,0 Ano, pobírám příspěvek 78,2 21,8 100,0 Ne, nepobírám příspěvek 76,2 23,8 100, Kč (lehká závislost) 83,3 16,7 100, Kč (středně těţká závislost) 75,0 25,0 100, Kč (těţká závislost) 75,0 25,0 100,0 Pozn.: V analýze nebylo a dále ani nebude pracováno s variantou odpovědi úplná závislost, jelikoţ na danou otázku odpověděl pouze jeden respondent pobírající příspěvek na péči v úplné závislosti. Pomoc dobrovolníka Většina seniorů nemá zájem o bezplatnou pomoc dobrovolníka, ať uţ by se jednalo o seniora nebo o člověka v produktivním věku. Podrobnější výsledky jsou uvedeny v následujícím grafu. Graf č. 7 Měl(a) byste zájem o bezplatnou pomoc dobrovolníka? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dobrovolník - senior 11,2% 88,8% Dobrovolník - jakákoliv osoba 12,1% 87,9% Ano Ne Graf: AUGUR Consulting Zájem o bezplatnou pomoc dobrovolníka by měli zejména mladší senioři a respondenti ţijící v domácím prostředí a DPS. Podrobnější výsledky jsou zaznamenány v následujících dvou tabulkách. Tabulka č. 3 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 16

17 Výše příspěvku Prostředí, ve kterém žije Pobírání příspěvku Věk Výše příspěvku Prostředí, ve kterém žije Pobírání příspěvku Věk Závěrečná zpráva vypracovaná pro statutární město Brno. Měl(a) byste zájem o bezplatnou pomoc dobrovolníkaseniora, tj. osoby v obdobném věku jako jste vy? Ano Ne Celkem Do 78 let 15,4 84,6 100, let 15,1 84,9 100,0 86 let a více 3,0 97,0 100,0 Ano, pobírám příspěvek 12,9 87,1 100,0 Ne, nepobírám příspěvek 8,5 91,5 100,0 V domácím prostředí 15,4 84,6 100,0 V domě s pečovatelskou sluţbou DPS 13,7 86,3 100,0 V pobytovém zařízení domov pro seniory 7,3 92,7 100, Kč (lehká závislost) 13,3 86,7 100, Kč (středně těţká závislost) 11,4 88,6 100, Kč (těţká závislost) 27,3 72,7 100,0 Tabulka č. 4 Měl(a) byste zájem o bezplatnou pomoc dobrovolníka - jakékoliv jiné osoby? Ano Ne Celkem Do 78 let 16,9 83,1 100, let 12,2 87,8 100,0 86 let a více 7,5 92,5 100,0 Ano, pobírám příspěvek 14,5 85,5 100,0 Ne, nepobírám příspěvek 8,5 91,5 100,0 V domácím prostředí 20,8 79,2 100,0 V domě s pečovatelskou sluţbou DPS V pobytovém zařízení domov pro seniory 15,7 84,3 100,0 6,2 93,8 100, Kč (lehká závislost) 16,7 83,3 100, Kč (středně těţká závislost) 8,6 91,4 100, Kč (těţká závislost) 33,3 66,7 100,0 Informovanost respondentů o moţnostech pomoci, sluţbách pro seniory apod. Více neţ tři pětiny respondentů (61,4 %) se domnívají, ţe mají dostatek informací o moţnostech pomoci a sluţbách pro seniory. Pětina respondentů (21,4 %) to nedokáţe posoudit. Desetina dotázaných seniorů (10,5 %) si myslí, ţe nemá dostatek informací. Názorně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 17

18 Graf č. 8 Máte dostatek informací o moţnostech pomoci, sluţbách pro seniory apod.? Nevím, nedokáţi posoudit 21,4 % Jiná odpověď 6,7 % Ne 10,5 % Ano 61,4 % Pozn.: Na otázku odpovědělo 100 % respondentů. Graf: AUGUR Consulting V moţnosti jiná odpověď respondenti uvedli, ţe se o tyto informace nezajímají nebo je nepotřebují. Část dotázaných uvedla, ţe informace jim zajišťuje personál zařízení, rodina a média. Největší podíl informovaných seniorů je mezi obyvateli pobytových zařízení (65,6 %). Názorně jsou rozdíly uvedeny v následujícím grafu. Graf č. 9 Máte dostatek informací o možnostech pomoci, službách pro seniory apod.? V závislosti na prostředí, ve kterém senior žije. 0% 20% 40% 60% 80% 100% V domácím prostředí 57,1% 10,7% 32,2% V domě s pečovatelskou službou - DPS 62,7% 9,8% 27,5% V pobytovém zařízení - domov pro seniory 65,6% 10,4% 24,0% Ano Ne Nevím, jiná odpověď Graf: AUGUR Consulting Senioři pobírající vyšší příspěvky na péči mají méně informací o moţnostech pomoci a sluţbách pro seniory neţ ti s niţšími příspěvky. Podrobnější informace jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka č. 5 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 18

19 Výše příspěvku Pobírání příspěvku Věk Závěrečná zpráva vypracovaná pro statutární město Brno. Máte dostatek informací o možnostech pomoci, službách pro seniory apod.? Ano Ne Nevím, jiná odpověď Celkem Do 78 let 64,2 11,9 23,9 100, let 52,7 12,2 35,1 100,0 86 let a více 69,1 5,9 25,0 100,0 Ano, pobírám příspěvek 63,4 5,8 30,8 100,0 Ne, nepobírám příspěvek 62,2 13,4 24,4 100, Kč (lehká závislost) 66,7 5,0 28,3 100, Kč (středně těţká závislost) 61,1 2,8 36,1 100, Kč (těţká závislost) 53,8 7,7 38,5 100,0 Informace, které respondentům scházejí Většina respondentů z těch, kterým schází informace, uvádí, ţe nemá přehled o tom, jaké sluţby můţe uţívat, jaké sluţby pro seniory existují a zda má právo na příspěvek na péči. Respondentům současně schází informace o tom, které sluţby mohou vyuţívat zdarma a za které musí platit. Problémy, které v současné době respondenti řeší a se kterými neví, na koho se obrátit Necelá desetina respondentů (8,5 %) řešila v době dotazování problémy, se kterými neví, na koho se obrátit o pomoc. Ostatní respondenti se s takovými problémy nepotýkají. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 19

20 Graf č. 10 Řešíte v současné době nějaké potíţe (problémy), se kterými nevíte na koho se obrátit? Ano 8,5 % Ne 91,5 % Pozn.: Na otázku odpovědělo 95,2 % respondentů. Graf: AUGUR Consulting Senioři nejčastěji řeší finanční a zdravotní problémy. Finanční potíţe souvisí zejména s nedostatkem prostředků na sluţby, ale také s majetkovou problematikou. Další senioři uvedli, ţe mají problémy s nedietní stravou, s vyřizováním záleţitostí na úřadech nebo s jinými organizacemi a s neschopností sami si doma opravit různé věci. Někteří se cítí být opuštění. Uvádí, ţe se jiţ o sebe nedokáţí postarat, jiným nevyhovuje souţití s dalším seniorem na pokoji v domově pro seniory. Analýzou vztahu mezi řešením konkrétních potíţí (problémů), se kterými respondenti neví, na koho se obrátit, a prostředím, ve kterém ţijí, nebyly zjištěny statisticky významné odchylky. Graf uvádíme pro názornost. Graf č. 11 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 20

21 Výše příspěvku Pobírání příspěvku Věk Závěrečná zpráva vypracovaná pro statutární město Brno. Řešíte v současné době nějaké potíže (problémy), se kterými nevíte na koho se obrátit? V závislosti na prostředí, ve kterém senior žije 0% 20% 40% 60% 80% 100% V domácím prostředí 9,3% 90,7% V domě s pečovatelskou službou - DPS 10,4% 89,6% V pobytovém zařízení - domov pro seniory 7,7% 92,3% Ano, řeším Ne, neřeším Graf: AUGUR Consulting Z analýzy zaznamenané v následující tabulce vyplývá, ţe ve vztahu k věku a pobírání příspěvku nebyly identifikovány výrazné odlišnosti v odpovědích respondentů. Respondenti s niţším příspěvkem na péči ve větší míře řeší nějaké problémy nebo potíţe, neţ je tomu u seniorů pobírajících vyšší příspěvek na péči. Tabulka č. 6 Řešíte v současné době nějaké potíže (problémy), se kterými nevíte, na koho se obrátit? Ano, řeším Ne, neřeším Celkem Do 78 let 6,2 93,8 100, let 12,5 87,5 100,0 86 let a více 6,5 93,5 100,0 Ano, pobírám příspěvek 8,6 91,4 100,0 Ne, nepobírám příspěvek 7,9 92,1 100, Kč (lehká závislost) 12,3 87,7 100, Kč (středně těţká závislost) 8,6 91,4 100, Kč (těţká závislost) 0,0 100,0 100,0 Ochota respondentů dojíţdět za sluţbou (pomocí) v případě, ţe by nebyla dostupná v rámci města Většina respondentů (72,6 %) by za sluţbou nebyla ochotna dojíţdět. Sluţby pro seniory by podle nich měly být dostupné v místě bydliště. Jen velmi malé procento AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: , 21

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní výzkum, který proběhl na přelomu května a června 2012

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice. Dotazník (obce)

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice. Dotazník (obce) Dotazník - obce Vážení, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice Dotazník (obce) Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro tvorbu

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006 Výzkum byl proveden v rámci projektu Ústecký kraj kraj přírody i člověka, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ VÝSTUPU PROJEKTU Studie a analýzy I. : Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami Zpracovatel Člověk v tísni, o.p.s. Realizace 4.11.2008 28.4.2009

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. Dotazník pro uživatele domovů pro seniory

Vyhodnocení dotazníkového šetření. Dotazník pro uživatele domovů pro seniory Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazník pro uživatele domovů pro seniory Projekt: Komunitní plán sociálních sluţeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079 Dotazníkové šetření

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více

Analýza potřeb venkova dotazník výzkumu (číselník) Q.1 Co myslíte, jaký vztah má podle Vás většina Vašich občanů k území Vaší obce? Rozhodně pozitivní 26,7 spíše pozitivní 64,0 ani pozitivní ani negativní

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 10 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŢIVATELŮ SLUŢEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŢEB

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH SRPEN 2011 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI 0

VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH SRPEN 2011 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI 0 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH SRPEN 211 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: datum: místo: Pracovní skupina Senioři - zápis 4.11.2014, 14.00-17.00 hod. Domov pro seniory Plaveč, p.o. Program: 1)Přivítání, prezence, zahájení

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE

ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno Ing. Roman Chmelař RNDr. Kateřina

Více

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí ~ nt -, * * ** * * ** evropský sociální * fond v ČR EVROPSKÁUNIE PJ-i'i OPER~ČNí PROGRAM LlDSKE ZDROJE Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí Vážení spoluobčané, naším hlavním

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 29.6.2005 Hemodialýza - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2004 Haemodialysis

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zkušenost zaměstnanců POCIT OHROŽENÍ V PRÁCI Pouze 3/5 zaměstnanců se cítí v práci bezpečně v průběhu celé pracovní doby a u všech pracovních činností.

Více

ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY

ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY Jménem TDN si vážíme dotázaných, kteří se věnovali svůj čas vyplněním dotazníku buď formou osobního setkání v bytě či organizaci nebo elektronického dotazníku http://www.survio.com/survey/f/a8q3e2p9w4k0p2j9m

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST konané dne 24.05.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Ve druhém pololetí 2011 plánuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlásit výzvy na aktivity sociální péče v následujících

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

Zdravotnictví v Plzeňském kraji

Zdravotnictví v Plzeňském kraji STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 0 Praha 3 Zdravotnictví v Plzeňském kraji Závěrečná zpráva z výzkumu STEM pro Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. V Praze dne 30. srpna 0 Obsah

Více

Výzkum mezi rodiči dětí se zdravotním postiţením

Výzkum mezi rodiči dětí se zdravotním postiţením VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů, 190 1 Praha 9, tel.: 5 01 111, fax: 5 01 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner KANTAR MEDIA

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou

Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou 7. listopadu 2013 Čisté ovzduší, nízké ceny bytů, kvalitní infrastruktura, průměrný plat v horní části žebříčku a dobrý

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

Analýza příjemců sociálních služeb Slaný

Analýza příjemců sociálních služeb Slaný Analýza příjemců sociálních služeb Slaný Slaný březen duben 2007 Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Obsah 1. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ... 3 2. CÍL A PŘEDMĚT ANALÝZY... 5 3. METODY

Více

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015)

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015) Aktuální projekt komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku Právě probíhá realizace projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015-2018", reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023,

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV úroveň činnost trvání datum zahájení datum ukončení zodpovědnost Výstup Akceptace (počet číslic) (popis) (ve dnech) (jméno) (jméno) 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Smluvní zajištění organizační struktury PLÁN PRÁCE

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení dotazníkového šetření Oblast Etnické menšiny Duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP

Více

STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu

STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova, 1 Praha SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu Červen 6 Údaje o výzkumu: Typ výzkumu: kvantitativní reprezentativní výzkum Výběrový soubor:

Více

Analýza demografické situace obyvatelstva a stavu klientů ve vybraných lůžkových zařízeních v Jihomoravském kraji, Dolním Rakousku a Kraji Vysočina

Analýza demografické situace obyvatelstva a stavu klientů ve vybraných lůžkových zařízeních v Jihomoravském kraji, Dolním Rakousku a Kraji Vysočina závěrečná zpráva Analýza demografické situace obyvatelstva a stavu klientů ve vybraných lůžkových zařízeních v Jihomoravském kraji, Dolním Rakousku a Kraji Vysočina říjen 2013 EUROPEAN UNION European Regional

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA

Více