Radnice zvažuje, zda zavedením jednosm rek z ídit okruh m stem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radnice zvažuje, zda zavedením jednosm rek z ídit okruh m stem"

Transkript

1 Nové prodejní místo Týdeníku Pernštejn v Autoškole PEML v P elou i PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO. Zajiš ujeme dopravu Týdeníku Pernštejn Radnice zvažuje, zda zavedením jednosm rek z ídit okruh m stem První etapy dopravních omezení by se m ly dotknout Zborovského nám stí, Dukly i p íjezdu od Chrudimi Pardubice - Systém jednosm rek by m l Pardubicím pomoci ešit zoufalou dopravní situaci ve m st. Tímto návrhem se v sou- asnosti zabývá dopravní komise pardubické radnice. iní tak z popudu m stského zastupitele Jana Linharta (Zelení), který nechal zpracovat studii, jež by mohla p etížené doprav ve m st uleh it. Ta po ítá s celkem p ti variantami ší ení jednosm rek, jež by m ly dohromady tvo it pomyslný m stský okruh. První etapa tohoto opat ení po ítá s instalací zna ek zákazu vjezdu okolo Zborovského nám stí a sídlišt Dukla. M lo by se tím ulevit k ižovatce U Kapitána a t íd 17. listopadu. idi i by se poté m li podle o ekávání vydávat do centra ulicí S. K. Neumanna. Hned další etapa po ítá se sjednosm rn ním t ídy 17. listopadu ve sm ru od Chrudimi, Anenského podjezdu, ulice Jana Palacha i S.K. Neumanna. Podle šéfa odboru Telegra cky s Týdeníkem Po cyklostezce Nemošice - Jesni ánky se dá už jezdit Pardubice/Nemošice - Výstavba cyklostezky Nemošice - Jesni- ánky sp je do nále. Práv byl položen živicový povrch a n kte í nedo kavci si ho už vyzkoušeli. Kompletní úpravy cyklostezky skon í ale v plánovaném termínu, tedy do listopadu. (jit) Nyn jší prom na Miroslavské ulice v Horním Jelení Horní Jelení - V obci se kompletn rekonstruuje Miroslavská ulice. Pokládá se nový asfalt a obrubníky. První etapa prací skon í v listopadu. Na ja e se rozjede druhá etapa, kdy p ijdou na adu chodníky, ve ejné osv tlení a kanalizace. Investorem je obec a kraj. (jit) Více než stomilionová dotace do kanalizace v Býšti Býš - V p íštím roce bude do obce a jejích ty ástí p ivedena nová kanalizace. Nyní se proto uskute ní výb rové ízení na projektanta kanaliza ních p ípojek. Stavební povolení by m lo být vydáno do ledna. P edpokládá se, že na akci p ijde 170milionová dotace. (jit) Sobotní b h v Horních edicích o ceny, ale i peníze Horní edice - V sobotu 31. íjna startuje v hodin už 33. ro ník B hu Horními edicemi v osmi samostatných kategoriích podle v ku závodník. P ihlásit se lze u ing. Kosla na ísle Na první t i z každé kategorie ekají v cné i pen žité odm ny. (jit) INZERCE ŠOK: SPALOVNA V RYBITVÍ DOSTALA OD STÁTU ZELENOU! JE ZA AFÉROU KOLEM VÝLETU ZASTUPITEL M STA POLITIKA? str. 2 str. 6 str. 12 Region i na internetu INZERCE Ludwig bude novým rektorem univerzity Pardubice - Miroslav Ludwig z Ústavu organické chemie a technologie fakulty chemicko-technologické a nyn jší prorektor pro v du a tv r í innosti bude od ledna p íštího roku novým rektorem Univerzity Pardubice. V úterý mu totiž dal d v ru Akademický senát Univerzity Pardubice. K jeho jmenování schází ješt dekret prezidenta republiky. Pardubice - K ižovatka ulic Na Drážce a Blahoutova na silnici I/36 ve sm ru na Sezemice by m la mít do 14 dn zbrusu novou odbo ku na Dubinu. Vypadá sice jak d tské dopravní h išt, ale jiné ešení prý neexistuje. O k ižovatce se jednalo tém p t let. Spolu s policií jsme hledali nejvhodn jší ešení. Jelikož velikost komunikace neumož uje Noví p ednostové v nemocnici Pardubice - Pardubická krajská nemocnice p edstavila ve st edu jména hned t í nových p ednost na svých klinikách. P ednostou na klinice otorinolaryngologie, která má pod sebou ušní, nosní a kr ní odd lení, se stal Viktor Chrobok. P ednostou gynekologicko-porodnické kliniky je Milan Koš ál, do funkce p ednosty neurologické kliniky byl jmenován Edvard Ehler. Nemocnice v Pardubicích stavbu kruhové k ižovatky, p iklonili jsme se k semafor m. Další zádrhel nastal kv li nemožnosti výkupu pozemk, pat ících r zným vlastník m, íká šéf odboru dopravy Vladimír Bakajsa. Nyní jsou ze sídlišt Dubina jen dva výjezdy. Bylo proto nutné zrychlit jejich pr jezdnost. Obavy, že bude blokována doprava p es další kruhák u Stake baru, nep ichází dopravy pardubického magistrátu Vladimíra Bakajsy jde o zajímavý nápad, který je momentáln vyhodnocován, protože pokud se uvede do praxe, bude vyžadovat další nezbytné úpravy v m stské doprav. Nap íklad pro vozy dopravního podniku by to ale neznamenalo p ílišné zm ny, protože by vjížd ly do v tšiny jednosm rek i nadále z obou stran. Pomyslný m stský okruh tvo ený jednosm rkami by pomohl áste n vy ešit také problémy s parkováním. Vytvo il by totiž stovky nových míst k stání. Co je ale hlavní - okruh by vedl k úbytku aut v samotném centru m sta. Na studii se te dola ují ješt cyklotrasy a p íjezdy k jednotlivým dom m. Další novinkou v doprav, které zbývá k uvedení do života 14 dní, jsou idla ídící frekvenci projížd jících aut. Více ale na jiném míst této strany. ROMAN ZAHRÁDKA Foto: JITKA ZAHRÁDKOVÁ má celkem p t klinik. Na zbývající posty p ednost na interní a chirurgické klinice budou vypsána výb rová ízení ješt do konce letošního roku. Jmenováním nových p ednost dochází ke stabilizaci našich klinik, zd vod uje výb rová ízení editel nemocnice Josef Šimurda. Jmenování p ednost musí ješt potvrdit svým podpisem ministryn zdravotnictví Dana Jurásková. Frekvenci aut na Dubin budou ídit idla v úvahu. Podle frekvence projížd jících aut budou se ízena sv tla tak, aby se auta nehromadila. Semafory jsou navíc opat eny idly, jež vyhodnotí, v kterém sm ru je zvýšená frekvence a podle toho se budou p epínat, dodává Bakajsa. Ani chodci nep ijdou zkrátka. Nové p echody a chodníky jim umožní opustit Dubinu bez kli kování mezi auty. (jit) Staro eská restaurace v Pivovaru Bli ší informace na tel.: , HAŠEK SE V BRANCE SLOŽIL A PUTOVAL DO NEMOCNICE Havlí kova 90, Chrudim tel.: , Jen v Restauraci Kate ina 1+1 JÍDLO ZDARMA P ij te k nám ve dvou na jídlo a získejte druhé ZDARMA! P i placení p edložte tetno kupón. Platí do Zdarma je vždy jídlo za stejnou nebo nižší cenu než placené. Neplatí pro denní menu. NON STOP P EDPLATNÉ tel Deml: Bém v lobbing? Nesmysl! Pardubice - Ano, s Bémem jsme si volali, íká pardubický primátor Jaroslav Deml. B žn komunikuji se všemi primátory, protože spolupracujeme. A jestliže jsem s Pavlem Bémem hovo il ve ejn p ed zastupitelem Petrá em o problémové stavb D+D Parku v Semtín, jist nebyl sv dkem žádného lobbingu. To dá rozum. Je to jen bujná fantazie noviná a celé nesmysl, namítá Jaroslav Deml. Pokra- ování na str. 6. Sídlo editele policie bude v Pardubicích Pardubice/Hr. Králové - Od 1. ledna 2010 dojde k rozd lení policejního krajského editelství na Krajské editelství Policie R Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje se sídlem v Hradci Králové a Pardubicích. Ve st edu byli v souvislosti s tím o ciáln jmenováni policejním prezidentem noví krajští editelé. Pardubický kraj bude ídit Radek Malí (na snímku vpravo), Královéhradecký povede stávající krajský editel Petr P ibyl (vlevo). Fu ík si za trapas vykoledoval trest Pardubice - Reportéra eské televize Pavla Fu íka potrestal šéfredaktor sportu Otakar erný za nevhodné vystupování p i p edávání cen nejlepším jezdc m letošní Velké pardubické t ím sí ním distancem na obrazovce. Pro Fu íka, který moderuje dostihy, tak letošní dostihová sezona skon ila. P i Velké pardubické totiž zp sobil trapas, když zasáhl do ceremoniálu v moment, kdy vít z m gratuloval prezident republiky Václav Klaus.

2 STRANA 2 POND LÍ 26. ÍJNA 2009 K v ci Chodníky zametené a sch dné Miroslav Vá a, poslanec Parlamentu R za SSD Pardubice - Za týden za ne platit takzvaný chodníkový zákon. Sn žení v minulém týdnu nazna ilo, že to nemusí být idylická procházka r žovým sadem. M sto Pardubice má na triku p es 300 kilometr chodník. Pokud by je m lo po no ním sn žení v as a protiskluzn uklidit d ív, než p jdou lidi do práce, pot ebovalo by na to techniku za stamilióny a armádu neúnavných strojník (po v tšinu roku nezam stnaných) k tomu. Šílený nápad senátora Kubery prošel i Sn movnou a musím p iznat, že za n j p ímo i nep ímo nese odpov dnost každý poslanec, a hlasoval jakkoliv. Sociologové tomu íkají kolektivní vina. Ale p esto jsem p esv d en, že i takovýto zákon m že nakonec p inést ovoce ve smyslu staro eského úsloví: Všechno špatné je pro n co dobré. Nech je tak vytvo en tlak na infrastrukturu, na kvalitu chodník. Chodníky v Pardubicích stále p evážn asfaltové, tolikrát ikované, p ipomínající m sí ní krajinu, jsou prakticky od sn hu neukliditelné. Dokud to m li na triku majitelé p ilehlých nemovitostí, bylo to radním, nejen v Pardubicích, volné jak triko po starším bráchovi. Dnes pod tlakem z vlastních ad a vlastních technických služeb m že dojít k urychlení rekonstrukcí chodník. Asfaltové pupence kone n nahradí zámková dlažba. Chodníky možná nebudou uklizené, ale aspo úkliduschopné, tedy p edevším sch dné. Zbyte ný spor o vicehejtmana Roman Línek, nám stek hejtmana za KDU- SL Pardubice - Všichni velice dob e známe sedm smrtelných h ích, které jsou známkou lidské slabosti a nep inášejí nikdy nic dobrého. V sou- asné dob vážn uvažuji, zda by nestálo za úvahu na ernou listinu p idat h ích osmý, za který považuji malichernost. Ta hledá problémy tam, kde nejsou a zbyte n zabírá prostor a as na ešení skute n d ležitých v cí. Jinak si nedovedu vysv tlit, pro už více než rok leží n kterým mým koleg m ze sociální demokracie v žaludku ozna ení nám stek hejtmana pov ený zastupováním hejtmana jako vicehejtman. Samoz ejm, že pokud n kdo nezná z latiny p evzaté vice a jeho význam, nebo alespo neumí anglicky, tak p ekladu ozna ující funkci nám stek hejtmana jako vicehejtman, která se mimochodem všude v Evrop b žn používá, nerozumí. Obávám se však slovy známé lmové repliky, že na funkci to mít vliv nebude. Ve ejnosti je totiž úpln jedno, jestli s nimi jejich starosti eší Petr nebo Pavel, ale cht jí vždy vid t jasný výsledek. A to, že se n kde sleduje, zda n kdo o m mluví jako o vicehejtmanovi, ex-hejtmanovi nebo nám stku hejtmana pov eného jeho zastupováním, je podle m známkou úzkoprsosti. Vzhledem k tomu, že Pardubický kraj pot ebuje v sou asnosti ešit skute né problémy - a to a už ve zdravotnictví, školství, dopravní dostupnosti a ve výstavb obchvatu i nap íklad podpo e zam stnanosti, bude nejlepší toto bezvýznamné téma jednou a pro vždy s úsm vem uzav ít. Roman-linek.cz, Sta í Týdeník a jste doma Podzimní bazárek v sobotu v hostinci v epí epí - Zdejší Spolek žen spole n s TJ Sokol po ádají v sobotu 31. íjna od 9 do 11 hodin v sále hostince podzimní bazárek. Zájemci zde mohou nabídnout, vym nit i darovat veškeré oble ení, sportovní vybavení nebo školní pot eby. Sou asn tu prob hne sbírka pro kojenecký ústav Veská a humanitární sbírka pro Diakonii Broumov. (pav) Zakázku si rozd lí firmy z Pardubic a Živanic Lázn Bohdane - Zpracování provád cí dokumentace a realizaci akce Výstavba p íjezdové cesty, chodníku a parkovacích stání k dom m v ulici Družstevní 500 a 501 provede pardubická stavební spole nost K+N. Opravu a išt ní kanaliza ních vpustí m sto zase sv í rm Pavel Sekyrka ze Živanic. Ob rmy usp ly ve výb rovém ízení, když m stu p edložily nejvýhodn jší nabídky a rada m sta schválila uzav ít s nimi ádné smlouvy o dílo. (pav) INZERCE Pardubice - Radnice nedoporu- í svým školám, aby se zapojily do sout že ve sb ru odpadk, kterou na p íští rok chystá Pardubický kraj. Stalo se tak poté, co kraj prost ednictvím médií oznámil, že chce tímto zp sobem pomoci silni á m levn ešit úklid odpadk podél silnic a tím výchovn p sobit na mládež. Zašti ovat se ekologickou výchovou a zd vod ovat tím projekt sbírání odpadk okolo silnic mi p ijde nemístné. Pardubice podporují projekty ekologické výchovy d tí od p edškolního v ku adu let. I d ti v mate- inkách proto v dí, že chovat se PŘELOUČ Masarykovo nám. 226 mobil: Šok: Spalovna v Rybitví dostala od státu zelenou! Vše ješt m že zvrátit ve ejné projednání posouzení vlivu spalovny na prost edí Pardubice/Rybitví - esko-rakouská rma AVE CZ získala po dvou neúsp ších p ekvapiv od ministerstva životního prost edí kladné vyjád ení k dokumentaci EIA, což je posouzení vlivu stavby na životní prost edí, a nic už nebrání prakticky tomu, aby byl v areálu Synthesie obnoven chod vy azené spalovny. Rozhodnutí ministerstva je ne- ekané už proto, že se ovzduší v Pardubicích s vysokým podílem chemického pr myslu pohybuje na hranici povolených limit a dá se tedy o ekávat, že spalovna tyto hodnoty ješt zhorší. Ministerští ú edníci nevzali p i svém rozhodování v potaz ani petici, kterou proti spalovn podepsalo skoro 50 tisíc lidí. K protestu se p idala i radnice, jež apelovala, že stav místních komunikací není Tvá Týdeníku Pernštejn MAMINKA Barbora Moty ková z Pardubic cht la zachytit poslední okamžiky s tém šestiletým synkem Adámkem, kdy byli jako rodinka zatím jen t i spolu s ta kou Pavlem, který na snímku chybí. Te už se ale rodina rozrostla o druhorozeného syna Jakoubka. Narodil se v pond lí 12. íjna, vážil 3,33 kilogramu a m il 50 centimetr. Nyní si už všichni užívají spole né rodinné pohody a Adámek m že bráškovi íci vše, co mu doposud šeptal do mámina b íška. Chcete se i Vy stát p íští tvá í Týdeníku? Pak volejte na i Foto: RADMILA T MOVÁ Dašicím vážn hrozí, že p ijdou o miliony St ede ní výlov rybníku v Bohdan i Lázn Bohdane - Spole nost Rybni ní hospodá ství po ádá ve st edu 28. íjna tradi ní výlov Bohdane ského rybníku. Prodej ryb bude zahájen v 9 hodin. P ímo na hrázi nebude chyb t ani ob erstvení. Návšt vníci se mohou t šit na rybí speciality na grilu. (pav) M sto proti úklidu odpadk d tmi Fra ková: Kraj se zašti uje ekologickou výchovou, je to ale nemístné PARDUBICKO ekologicky neznamená sbírat odpadky, ale být k p írod co nejohledupln jší, žít s ní v co nejv tším souladu a zat žovat ji co nejmén. K tomu sm ují i všechny projekty, které nan n podporujeme, namítá nám stkyn primátora Št pánka Fra ková. Letos podle ní m sto vy lenilo na ekologickou výchovu 373 tisíc. Vznikají za n projekty v režii škol a organizací pracujících s d tmi. Domnívám se, že naše d ti nemusí sbírat odpadky u silnic proto, aby v d ly, že je tam nemají vyhazovat, míní nám stkyn. Jak dodává, d ti neuchrání re exní vesty ani rukavice p ed bezohledností idi. Neumím si p edstavit, že bychom rodi m, kte í za d ti zodpovídají, doporu ili, aby je pustili na takovou akci. Co bude následovat p íšt? Úklid sn hu, pracovní soboty s hrabáním listí? uzavírá v nadsázce Fra ková. Dašice - Rekonstrukce zdejšího kulturního domu za 25 milion se m stu ádn zkomplikovala. Radnici hrozí, že kv li pr tah m p ijde o významnou státní dotaci. M sto si totiž najalo na uspo ádání výb rového ízení na dodavatele t chto prací profesionální rmu. Vybralo si spole nost Elprom z Hlinska. Až potud bylo vše v po ádku. Problém nastal až v moment, když se jedna z neúsp šných rem, která se výb rového ízení zú astnila, proti jeho výsledku odvolala a zpochybnila pr b h sout že. Upozornila totiž na administrativní chybu. Existuje podez ení, že na ni uvedenou rmu navedla jedna z místních zastupitelek. A co te bude s dotací a kulturním domem, na kterém se od roku 1920 neprovád la žádná v tší rekonstrukce? P edal jsem Ú adu pro hospodá skou sout ž veškeré podklady. Bude te zkoumat, zda je námitka oprávn ná i nikoliv, Kladruby nad Labem - Vidina 300milionové dotace pro zdejší h eb ín z fond Evropské unie se vytrácí jak pára nad hrncem. Vláda premiéra Fischera totiž odložila p evod Národního h eb ína v Kladrubech nad Labem ze státního podniku na p ísp vkovou organizaci. Práv to je nejd ležit jší íká dašický starosta Ladislav Racek. Pokud uzná neplatnost výb rového ízení, bude vzáp tí vypsáno nové. Pokud ale námitku rmy zamítne, bude se pokra ovat a p i nejlepším ztratíme dva m síce, kdy už mohly práce v etn p íprav b žet, pokra uje Racek. Jak dodává, ve h e jsou stále nemalé nance. Státní fond jsme už požádali o odložení erpání dotace a musíme doufat, že nám z stane, uzavírá starosta Dašic. (jit) Dotace pro h eb ín? Je asi pry podmínka pro to, aby se h eb ín mohl o evropské peníze ucházet. O dotaci je p itom nutné se p ihlásit do 29. íjna, avšak nikdo z h eb ína se o ni dosud nezajímal. Proti této situaci burcuje vedení Pardubického kraje. Obvinilo ministerstvo zem d lství, pod které h eb ín spadá, z ne innosti. D EV NÉ STÁNKY nyní nahradily v Jilemnického ulici na Dukle p vodní plechové. Foto: PETR HRUBANT p ipraven na nápor kamion p epravujících tuny odpadu. Nejv tším kritikem spalovny je nám stek hejtmana Jan Tichý, jenž proti ní inicioval petici a založil i ob- anské sdružení Stop spalovn. Nechali jsme se ukolébat, že vše dob e dopadne, naráží na dva p edchozí neúsp chy rmy AVE CZ p i schvalování EIA. Musíme se te zmobilizovat a bránit se ješt tvrd ji. Zejména proti tomu, že spalovna leží na nevhodném míst a nechce používat nejmodern jší technologie, vyjmenovává Tichý. Vše ješt m že zvrátit ve ejné projednání posouzení vlivu spalovny na životní prost edí. Pokud ne, spalovna s kapacitou 12 až 20 tisíc tun odpadu ro n, m že za ít fungovat už p íští rok. ROMAN ZAHRÁDKA Foto: RADMILA T MOVÁ Chvaletice nabízí pronájem p dy Chvaletice - M sto chce pronajmout zem d lskou p du o vým e metr tvere ních k provozování zem d lské výroby. Zájemci te mohou svoje nabídky posílat na radnici nejpozd ji do 4. listopadu. Do žádosti je nutno uvést zám r využití pozemk a nabídku ceny za jejich pronájem. Podrobn jší informace lze získat v M Ú v kancelá i íslo 11 nebo na telefonech nebo (pav) Lipoltická zakázka oslovila jednu firmu Lipoltice - Obec oslovila výzvou k ve ejné zakázce realizace nového chodníku mezi domy p. 88 až 16 t i rmy, nakonec ale obdržela nabídku pouze jedné z nich. Ve stanoveném termínu se p ihlásila chrudimská rma Ing. Lud k Rulík. Zastupitelé proto pov ili starostu obce Libora erného, aby s ní uzav el smlouvu o dílo. Investice se uskute ní ješt te na podzim a skon ena bude do konce roku. Hrazena bude z obecního rozpo tu. (pav) Páte ní svoz odpadu v Bukovce a okolí Bukovka - V pátek 30. íjna se v obci koná mezi 7. a 9. hodinou svoz nebezpe ného a velkoobjemového odpadu. Jak už je zvykem, konat se bude na ty ech místech - p ed budovou obecního ú adu, na návsi v Hab ince, v areálu šrotišt v Bukovce a vedle kostela. Nesbírá se nap íklad stavební su a bioodpad. (pav) Prodá epí další pozemek v zón? epí - Starostka obce Zuzana Dvo áková svolává na úterý 27. íjna od 18 hodin do zasedací místnosti obecního ú adu ve ejnou sch zi zastupitel. Ti se budou zabývat prodejem pozemku v pr myslové zón a z izovací listinou mate ské školy. (pav) Tržnice na Dukle prošla obm nou Pardubice - Na venkovní tržnici v Jilemnického ulici v sídlišti Dukla vyrostly v sou asnosti ty i nové d ev né prodejní stánky. Nechal je tu postavit pátý m stský obvod. Uvedené stánky tak nahradily v t chto místech p vodní nevzhledné s plechovou st echou, které sice ješt stojí opodál, ale brzy už budou odvezeny. Zhotovujeme zde novou ulici, proto chceme, aby i její p ilehlé okolí bylo náležit upravené, uvádí vedoucí investic pátého m stského obvodu Petr Hrubant. Stánky vyšly podle n j pokladnu obvodu na 140 tisíc korun. (jit)

3 POND LÍ 26. ÍJNA 2009 CHRUDIMSKO STRANA 3 Bude se stav t podél silnice I/37? Slati any - V pond lí 26. íjna v 16 hodin se koná v zaseda ce radnice sch ze zastupitel. eká je debata o p ísp vcích TJ Spartak a ímsko-katolické farnosti, ale i o zám ru prodeje parcel ve Slati anech a Trpišov a zastavitelnosti pozemk podél silnice I/37.(pav) Tém p l milionu na opravu hráze He man v M stec - Zastupitelé schválili ATC Konopá p j ku 414 tisíc se splatností ty i roky. Peníze p jdou na do nancování opravy hráze koupališt. (pav) Se ské Trnkobraní a pojídání knedlík Se - M š anská beseda po ádá v sobotu 31. íjna od 13 hodin v budov M š anské besedy Trnkobraní se sout žemi, t eba v pojídání švestkových knedlík. P ihlásit se lze na cz a na ísle (pav) Slati any hledají nového referenta Slati any - M sto vyhlásilo výb rové ízení na referenta majetkové správy. Požaduje minimáln st edoškolské vzd lání, orientaci v legislativ a ochotu u it se novým v cem. Nástup je možný od 1. ledna P ihlášky lze podávat M Ú do 4. listopadu do hodin. (pav) Podlíš any budou sv dky výlovu Podlíš any - Na st edu 28. íjna od 8 do 11 hodin p ipravili rybá i výlov rybníka Lou ky. Po celou dobu bude vyhrávat živá hudba, návšt vníci uvidí pasování nových rybá a mohou si zakoupit i ryby. Pro mládežníky do 12 let je p ipraveno i apíkování v kádích a na záv r v rybníku. (pav) Nasavrky ožijí keltským svátkem Nasavrky - Ob anské sdružení Boii po ádá v sobotu 31. íjna od 14 do 19 hodin v okolí zámku oslavu keltského nového roku v p edve er duši ek. D ti si tu budou moci vyrobit lampionky, strašidla a poznat i n co z historie Kelt a jejich emesel. Lampionový pr vod vyrazí ke kamennému kruhu v 17 hodin. (pav) Hledá se pracovník p ímo do terénu Chrudim - Až do st edy 4. listopadu mohou zájemci o místo terénního sociálního pracovníka zasílat m stu svoje p ihlášky do výb rového ízení. Radnice po nich požaduje vysokoškolské vzd lání a znalost právních norem v oblasti sociáln právní ochrany d tí. A samoz ejm istý trestní rejst ík. Zájemci mohou podávat svoje p ihlášky poštou nebo osobn u M Ú. (pav) Chrudim chce držet po et svých obyvatel i nadále na uzd Koncept návrhu územního plánu odmítá expanzi m sta ZDE vznikne 12 startovacích byt. Chrudim - V pond lí byl poprvé p edstaven ve ejnosti koncept návrhu nového územního plánu m sta pro p íštích 10 až 15 let. Chrudim podle n ho nehodlá dál expandovat, nýbrž chce harmonizovat stávající lokality a zacelovat takzvan vykousnutá místa v nyn jší zástavb. První brown eld vznikne ze sila Pro Chrudim to znamená, že se po et jejích obyvatel nebude v p íštím období dramaticky navyšovat, ale m l by se ustálit na 25 tisících. A to i p esto, že radnice loni nastartovala podmínky pro výstavbu zhruba tisícovky nových byt. Ty však budou p ibývat postupn po etapách. Není to jako sko it na krávu a ud lat hned tele, íká v nadsázce na to, že nelze nic usp chat, místostarosta Petr ezní ek. Podle n ho se výstavba rozjede v r zných lokalitách a na n kterých místech už dokonce b ží. Developer v Chrudimi p itom podniká hned n kolik. Nap íklad rma K2 Investi ní místního podnikatele Milana Kušty nyní p edává do užívání bytový d m Famos II v Pod bradov ulici a dokon uje další dv bytovky za nemocnicí. Chystá se také do t í let p estav t silo naproti Lidlu Školky a školy budou na as uzav eny Chrudim - Mate ské školy ve m st budou o váno ních prázdninách uzav eny, a to od 23. prosince do 3. ledna. Rozhodli o tom m stští radní na základ nezájmu rodi- o tyto služby v tomto období. Fungovat bude pouze MŠ Dr. Jana Malíka. Volna si užijí i žáci ZŠ Sladkovského, Dr. Peška, U Stadionu, Dr. Malíka 16. listopadu, Dr. Malíka ješt 21. a 22. prosince, a Speciální ZŠ 28. ledna. Foto: PAVEL ZEMAN na moderní brown eld s bydlením, první svého druhu v Chrudimi. Spole nost BW Stavitelství je pro zm nu p ed dokon ením bytového domu v Malecké ulici a další dva plánuje postavit v sousedství v pr b hu p íštího roku. Firma VCES se zase blíží ke stavebnímu povolení, které pot ebuje k výstavb reziden ního bydlení za M stským parkem. Další místní rma Transys p ipravuje v první etap zástavby v Presích 58 stavebních parcel a je ve fázi územního ízení. Chystá se i na druhou etapu a chce zastav t uvedené území až k Václavské ulici. V sou asnosti byla už také spušt na reklamní kampa na prodej dom, adovek a parcel v Parku Píš ovy za obchodním domem Tesco, kterou rozjel královéhradecký developer. Zde p jde v první etap o 20 až 30 rodinných dom, které investor slibuje k nast hování do ervence Radnice postaví startovací byty S trochou do mlýna p isp je i samotná radnice. P ipravuje totiž vznik 12 nových startovacích byt pro mladé rodiny, jež vzniknou p dní vestavbou v dom p. 490 v Rooseveltov ulici naproti obchodnímu domu Obcho ák ze staré Transporty Do konce íjna má být objekt obsazen nájemci, v prosinci se otevírá Chrudim - P ed dokon ením je v sou asné dob rozsáhlá rekonstrukce administrativní budovy v areálu bývalé staré Transporty v áslavské ulici. Objekt p ed nedávnem koupila spole nost BZB se sídlem v Novém Dvo e u He manova M stce a ta ho te nechává m nit k nepoznání. He manom stecký Sostaf a chrudimská Stavební spole nost se tu totiž spole n podílí na jedine né technologii rekonstrukce, jež spo ívá v tom, že budova byla kompletn vnit n vybouraná a k obnov byla použita vestavba z monolitického pohledového betonu. Rovn ž nov provedená fasáda na bývalé administrativní ásti staré Transporty (na redak ním snímku) upoutá kolemjdoucí svým netradi ním provedením. Industriální budova nyní p sobí velice modern. Podle všeho v ní vzniknou nové komer ní prostory. V sou asnosti jednáme se t emi potencionálními zájemci o pronájem t chto rekonstruovaných prostor, uvádá jednatel spole nosti BZB Zden k Bulí ek. Podle jeho sd lení by jména novým nájemc m la být známa ješt do konce tohoto m síce. Jakmile se nám poda í objekt nájemci zaplnit, zahájíme v n m provoz. Tento zám r plánujeme stihnout do za átku prosince, uzavírá jednatel Bulí ek. PAVEL ZEMAN Foto: PAVEL ZEMAN Na Rozhledn za ne fungovat peka ství Chrudim - Rada m sta p iklepla pronájem dvou místností o vým e 62 metr tvere ních v sídlišti Rozhledna za zvýhodn ný nájem 350 K za metr a rok Peka ství - Jaromír avrnoch z Licibo- ic. Lidé si tu totiž st žovali, že jim chybí prodejna potravin. Peka ství tak zaplatí za pronájem ro ní ástku K, zatímco b žné nájemné ve m st p itom iní 500 K za metr a rok. Billa (na snímku). V zám ru má rovn ž dalších osm startovacích byt po p estavb m stského domu v Palackého ulici, který v minulosti sloužil jako mate ská škola. V tomto p ípad bude termín spušt ní investice závislý na kondici m stského rozpo tu. Vykousnuté území na Sk ivánku V bec nejv tší lokalitou ur enou k zástavb je Sk ivánek, který plynule naváže na rodinnou výstavbu v sousední obci Sob tuchy. Nyní se už zpracovává projektová dokumentace a je jasné, že se tu bude stav t po etapách. V první etap rodinné domy, v dalších vila domy a bytové domy. Sk ivánek je p itom klasickou ukázkou vykousnuté m stské lokality, jež má p ijít zastav t. Toto budoucí velké sídlišt bude ale ješt pot ebovat vy ešit dopravní obslužnost. Brn nský ateliér Urbi, který koncept územního plánu zpracovává, tu nap íklad navrhuje monstrózní tunel pod železni ní tratí za desítky milion korun, jenž by m l odsud p ivád t do m sta automobilovou dopravu. Tento návrh však vzbuzuje p inejmenším rozpaky. Nová výstavba nebude automaticky znamenat nár st po tu obyvatel. V Chrudimi te žije v panelových sídlištích mnoho rodin s d tmi. Jakmile ale d ti dorostou, rodi e jim zpravidla byty p enechávají a za ínají se p esunovat jinam, míní starosta m sta Jan echlovský. Chrudim získává jednu cenu za druhou, v etn mezinárodních uznání za prost edí, jež pro své ob any vytvá í. Žít v Chrudimi znamená bydlet na dobré adrese. A u toho chce radnice i z stat. Neplánuje proto masivní výstavbu v polích, draze sem p esouvat další infrastrukturu a kv li p ílivu nových lidí za ít budovat nové komunikace, školy, služby a další za ízení, když ta stávající dosta ují a fungují dob e. Pokra ování na str. 6. ROMAN ZAHRÁDKA K v ci Sta í Týdeník a jste doma Podchod u Nasavrk musí vznikat po etapách Nasavrky - V plném proudu jsou nyní práce na výstavb podchodu pod silnicí I/37, který propojí ást Nasavrk V Pr honech s místní ástí Ochoz. Vzhledem k tomu, že podchod p etíná trasu velice frekventované silnice a její provoz nem že být p erušen, a navíc je podchod budován povrchov, musí být zhotoven ve dvou na sebe bezprost edn navazujících etapách. V nejbližších dnech bude dokon ena úprava povrch ásti silnice nad hotovou ástí tubusu podchodu. Doprava proto bude p evedena na tuto ást silnice. Bezprost edn na to naváže budování druhé ásti tubusu podchodu, popisuje pr b h výstavby tajemník M Ú Pavel Novák. (pav) Foto: M Ú NASAVRKY Nové parkovišt u st ediska v T emošnici T emošnice - Radní m sta vybrali dodavatele dvou investi ních akcí. He manom stecká rma Sostaf zhotoví v prvním p ípad za nabídkovou cenu tém 530 tisíc K bez DPH nové parkovišt u zdravotního st ediska, na které poskytne 60m sí ní záruku. Dokon eno bude do 27. listopadu. V druhém p ípad vybrali radní chrudimskou rmu M-Silnice, jež opraví komunikaci a odvod ovací žlab v místní ásti Skoranov. Hodnota tohoto díla je K bez DPH. Akce je však už p ed dokon ením. Podle harmonagramu bude hotova do 27. íjna. (pav) Další park projde revitalizací, nyní u náhona Chrudim - M sto se pustí do revitalizace dalšího ze svých park, tentokrát v blízkosti nedávno zrevitalizovaného náhona eky Chrudimky vedle sportovního areálu AFK Chrudim. Podle místostarosty Petra ezní ka p ijde v t chto místech dokon it chodník (na snímku), aby plynule navázal na stezku pro p ší podél náhona. Park projde i nezbytným ozdravným pro ezem a budou v n m instalovány zcela nové prvky sloužící k odpo inku. To znamená, že odsud nap íklad zmizí poni ené lavi ky vy ezané z kmen strom i betonové trubky. Radnice te vedle toho dokon uje úpravy v parku Republiky, o nichž jsme už n kolikrát informovali. Foto: PAVEL ZEMAN Kostel je už elektronicky zajišt n ZDEN K ŠIMEK, jeden z jednatel rmy Allos, ukazuje zdroj pro napájení idel zabezpe ovacího systému. Foto: PAVEL ZEMAN Macešská politika levice v i živnostník m Ladislav Libý, poslanec Parlamentu R za ODS Není mi zcela jasné, pro sociální demokraté jedním dechem podporují vládu Jana Fischera, kývli na tzv. Janot v balí ek, zárove tvrd kritizují návrh státního rozpo tu a tvá í se p itom státotvorn. Dovedu si živ p edstavit, s jakými populistickými návrhy ješt p ijdou v rámci schvalování státního rozpo tu v p íštích dnech a týdnech. Uvedu jeden p íklad za všechny. Minulé úterý byl v Poslanecké sn movn projednáván vládní návrh o dani z p idané hodnoty. B hem debaty o n m jsme byli sv dky urputné snahy sociálních demokrat i n kterých dalších poslanc zabránit tvrd vybojované výjimce v EU uplat ovat na vybrané práce a služby nižší sazbu DPH, a to ze sou asných 19 na 5 procent. Levice si myslí, že to sníží p íjmy rozpo tu naší zem a omezí výdaje - jinými slovy jde o další možnost plýtvat se státními pen zi. Je to velice krátkozraký a mylný názor. Jsem zcela opa ného mín ní. V obtížné ekonomické situaci v zemi by te bylo na míst p ijímat taková protikrizová opat ení, jež by pomohla k ekonomickému p ežití nejen ob an zam stnanc, senior, ale i dalších ob an, nap íklad zam stnavatel - malých a st edních podnikatel m, kte í vytvá ejí více než 60 procent pracovních míst v eské republice. Avšak živnostníci evidentn nejsou p edm tem zájmu levice - nedají se totiž tak snadno obalamutit pastelkovným, sociálními dávkami, úhradou zdravotních regula ních poplatk a podobnými dary. Zejména proto necht jí levicové strany podporovat jejich podnikání, nejsou prost v oblasti jejich zájmu. Rad ji od nich vyberou vyšší dan a ty pak rozdají lidem, kte í je za to podpo í ve volbách. Každý rozumn uvažující lov k si je ale v dom, že r st hospodá ství zem mohou nastartovat zejména malí a st ední živnostníci, kte í zárove vytvá ejí nová pracovní místa. Proto by jim vláda a zákonodárci m li v jejich po ínání co nejvíce ulevit a ne jim ho neustále zt žovat, tak jak to vidíme v podání sociální demokracie. INZERCE Chrudim - Pražská rma Allos elektronicky zabezpe ila kostel Nanebevzetí Panny Marie na Resselov nám stí. Zakázku získala ve výb rovém ízení. V objektu mimo jiné nainstalovala systém idel hlási kou e a požáru a zajistila kostel proti vstupu neoprávn ných osob. Na p ání ímskokatolické církve dokázala nahradit p vodn plánovaný kamerový systém jinou bezdrátovou technologií, jež nenarušuje vzhled interiéru této sakrální památky. Do konce týdne bude celý systém oživen, odzkoušen a p edán k užívání. Navíc je pln kompaktibilní s pultem centrální ochrany M stské policie Chrudim. (pav)

4 STRANA 4 ERNÁ KRONIKA POND LÍ 26. ÍJNA 2009 Zákazník prokopl ze v Hypernov Pardubice - V Hypernov u nádraží dostal zákazník vztek kv li tomu, že nebyla vy ízena reklamace zboží podle jeho p edstav. Naštval se proto natolik, až prokopl sádrokartonovou p í ku a z obchodního domu odešel. Strážníci ale podle popisu sv dk zakrátko zjistili jeho totožnost. Šlo o známého bezdomovce, který se pohybuje po m st. P ípad bude do ešen až po jeho zadržení. Distributorka tisku trpí ztrátou pam ti Chrudim - Místní 56letá žena ohlásila Policii R krádež kabelky. Jak se ale ukázalo, vše si zavinila sama. V Láze ské ulici si p i nakládání tisku do remního auta, s nímž zajiš uje jeho rozvoz, odložila kabelku na silnici a nic netušíc usedla za volant, rozjela se a nechala ji na míst. Po tvrt hodin se sice vrátila, avšak kabelka byla už pry. S ní i doklady, platební karta, mobil, pen ženka a 1500 K. Sta í Týdeník a jste doma Sympatická poctivost d chodkyn z Pardubic Pardubice - Do služebny m stské policie v Pernerov ulici p išla 76letá d chodkyn, která našla v Lonkov ulici na zemi pen ženku s hotovostí 3000 K a ob anským pr kazem mladé ženy. Strážníci mladé dám zatelefonovali a pen ženku jí vrátili. V Hronovické ulici skákal opilec po motorce Pardubice - Motorká zadržel v noci v Hronovické ulici muže, který mu skákal po motocyklu a zp sobil škodu. Byl proto p edán Policii R, která nam ila vandalovi skoro t i promile alkoholu. Objevená skrýš na nám stí Dukelských hrdin Pardubice - Nezjišt ný zlod j objevil v byt na nám stí Dukelských hrdin skrýš, v níž m la majitelka ukryté peníze. Ve st edu však p išla na to, že jí v ní chybí 7000 K. Pachatel p itom nepoužil násilí. Incident na Dubin skon il spoutáním agresora Pardubice - Strážníci našli odpoledne na Dubin opilého muže budícího ve ejné pohoršení. Navíc m l s sebou psa na volno. Hlídku urážel a pokusil se ji napadnout. Skon il proto v poutech a poté na záchytce. O psa se postaral jeho kamarád. Hledaná dívka ekala na strážníky u divadla Pardubice - Na linku 156 zavolala p ed p lnocí strážník m 16letá dívka s tím, že utekla z výchovného ústavu u Jihlavy. Sama pak vy kala na strážníky p ed divadlem a ti ji poté p evezli do služebny Policie R. Kdo ukradl v Jesen anech stovky litr nafty? Staré Jesen any - Policie R vyšet uje krádež 600 litr motorové nafty, které zmizely v noci na úterý z nákladního automobilu zaparkovaného v obci. Škoda byla vy íslena na 12 tisíc korun. Zmizení notebooku z bytu v Nerudov ulici Pardubice - Z bytu v Nerudov ulici zmizel notebook. Policisté z Obvodního odd lení Pardubice 1 spolu s kriminalisty nyní zjiš ují, jak se zlod j do bytu dostal. Majitelka škodu vy íslila na 16 tisíc korun. Vandal podrápal ve Slovenské ulici citroën Chrudim - Neznámý vandal poškodil ve Slovenské ulici lak a barvu zaparkovaného citroënu. Na autu ud lal n kolik širokých a hlubokých rýh. Majiteli tím zp sobil škodu za 20 tisíc K. No ní krádež cenného kola v Družstevní ulici Hlinsko - V noci na st edu se v Družstevní ulici vloupal n kdo neznámý do sklepní kóje, když vypá il visací zámek, a ukradl v ní 54letému majiteli pánský silni ní bicykl Canondale za 80 tisíc korun. Oba zlod ji škodovky skon ili v policejní cele Chrudim - Až na Svitavsku dopadla Policie R dva zlod je, kte í se v Chrudimi zmocnili Škody Favorit poté, co rozbili trojúhelníkové okno pravých p edních dve í a našli uvnit klí od zapalování. Šlo o mladíky ve v ku 18 a 20 let. Oba byli eskortováni do policejní cely v Chrudimi. Eskorta muže z Ronova, na n hož byl zatyka T emošnice/ronov nad Doubravou - Policie R zadržela v úterý p ed 22. hodinou p i kontrole posádky Škody Felicie v T emošnici 29letého muže z Ronova nad Doubravou, na n hož vydal Krajský soud v Hradci Králové zatyka. Muž byl okamžit eskortován do vazby. Krádež desky z hrobu na h bitov U Václava Chrudim - Ve st edu ohlásil místní 73letý muž Policii R krádež opaxitové desky z rodinného hrobu na h bitov U Václava. Zlod j tím smutnému muži zp sobil škodu ve výši 1600 K. Pardubák na p ejezdu, když se skláp ly závory Chrast/Horka - Ve tvrtek vjel na zdejší železni ní p ejezd v dob, kdy se skláp ly závory, 33letý šofér peugeotu z Pardubic. Ve velké rychlosti dostal ale smyk a havaroval v p íkopu. Našt stí se s vlakem nest etl. Se zran ním byl poté p evezen do nemocnice v Chrudimi. Celostátní pátrání po ukradeném nákla áku He man v M stec - Neznámý poberta rozst íhal v noci na tvrtek plot jedné z místních rem a ujel z areálu s nákladní avií i s naloženým kontejnerem. Firma vy íslila škodu na 130 tisíc korun. Epileptický záchvat fanouška p i zápase Pardubice - P i hokejovém utkání postihl jednoho z fanoušk p ímo v zimním stadionu epileptický záchvat. O pomoc byli proto požádáni p ítomní strážníci, kte í muže uložili do stabilizované polohy a uvolnili mu dýchací cesty. Po chvíli se k nim p idal i klubový léka a opera ní mezitím p ivolal záchranku. Všem zú astn ným se nakonec poda ilo život muže zachránit. Pardubice/Chrudim - Policie R prolomila bob íka ml ení a poskytla první o ciální informace k týden starému zat ení t í pardubických pedo l. V rámci celorepublikové akce Vilma provedli policisté ve východních echách 18 domovních prohlídek, v etn Pardubic a Chrudimi, p i nichž zajistili 52 po íta, videokamer, fotoaparát, mobilních telefon a pam ových médií, jako jsou ash disky, DVD a CD, uvádí policejní mluv- Zb silá jízda skon ila t žkým zran ním Uhersko/M stec - Mezi t mito obcemi nep izp sobil ve er rychlost jízdy 43letý šofér Škody 105 z Chroustovic, p i projížd ní levoto ivé zatá ky najel na krajnici a narazil s autem do zábradlí betonového mostku. T žce p itom zranil svého 17letého spolujezdce, který utrp l mnoho etné ezné poran ní hlavy a zlomeninu holení a lýtkové kosti. Šofér vzáp tí nadýchal 2,84 promile alkoholu. Havárie sanity a domino z aut Pardubice - Ve tvrtek kolem 15. hodiny havarovalo p ed krajskou nemocnicí šest aut a zhruba na dv hodiny naprosto znepr jezdnily Kyjevskou ulici. Sanita VW Transporter, jedoucí po hlavní silnici se zapnutými výstražnými sv tly a houka kou k naléhavému p ípadu, se tu st etla se Škodou Fabií 51leté idi ky, vjížd jící na hlavní komunikaci. Sanita byla nárazem odhozena na sloup trolejového vedení, který poškodila. Následn ješt narazila do zaparkovaného vozu Opel Astra, který spustil dominový efekt - vrazil do stojící Škody Felicie, ta do Peugeotu Partner a ten zase do Fordu Mondeo. P i nehod byla zran na idi ka fabie. P I HAVÁRII byl poškozen sloup trolejového vedení, šest aut a optický kabel, vznikla škoda za 450 tisíc. Foto: POLICIE R Policejní honi ka za ukradenou octavií Hlinsko - V úterý kolem druhé ráno se nepoda ilo hlídce Policie R zastavit Škodu Octavii. Následovala policejní honi ka, která vedla z Hlinska p es ertovinu, Krounu, P edhradí až na okraj obce Lažany. Tady sjel idi pronásledovaného auta ze silnice na pole a se spolujezdcem utekli neznámo kam. Záhy vyšlo najevo, že je škodovka kradená a na jiných zna kách. í Markéta Janovská. Podle ní bylo p edvedeno n kolik osob. Po skon ení výslech byli obvin ni t i muži z Pardubicka ve v ku 21, 22 a 24 let, kte í se Zlod j p erazil žen p i poty ce ruku Policie nezná totožnost muže p ejetého vlakem Mrtvola má tetování po celém t le a popáleninu na levé ruce Opo ínek/valy u P elou e - P ed druhou ráno srazil projížd jící nákladní vlak mezi Opo ínkem a Valy u P elou e neznámého muže (na snímku), který byl na míst mrtev. Policie R nyní intenzivn zjiš uje jeho totožnost. Jde o muže ve v ku asi 40 až 45 let, vysokého 167 centimetr, štíhlé postavy, s hn dými krátce st iženými prošediv lými vlasy i plnovousem. Na tém celém t le má r zná tetování. Nap íklad v podb íšku má nápis Údolie lásky. Dále na levém p edloktí má obrázek ženské hlavy, který je p erušen velkou oválnou jizvou 16 x 4 centimetry, patrn vzniklou popálením nebo poleptáním. Tetování má i na obou nohách. Na sob m l tmavomodrou bavln nou mikinu s nápisem Blavring Schattdorf na zádech, dále triko s krátkým rukávem v khaki barv a vp edu s nápisem DVS, modré rifle Levis, hn dý kožený opasek se sponou a tmav modré boty Nike. ROMAN ZAHRÁDKA Foto: POLICIE R Pedo lové z Pardubic doznali svoje zvrhlosti k této mravnostní trestné innosti doznali, pokra uje Janovská. Jak dodává, všichni t i byli obvin ni z p echovávání d tské pornogra e. Hrozí jim za to až dva roky v zení. Dva z t chto obvin ných si navíc ješt vyslechli obvin ní z ší ení pornogra e, za což mohou dostat až šestiletý trest odn tí svobody, up es uje tisková mluv í. Chrudimská kriminálka zajistila u dvou muž po íta e, ale ani jednoho z nich zatím z ni eho neobvinila. Nebezpe í p i sn hové kalamit Pardubice/Chrudim - Hasi i Pardubického kraje zasahovali b hem nedávné sn hové kalamity, jež postihla kraj, celkem u 407 událostí. Z toho 231 událostí bylo v p ímé souvislosti s p ívalem sn hu, dalších 33 událostí byly dopravní nehody, u nichž sníh sehrál svou roli, up es uje krajská mluv í hasi Vendula Horáková. Jak dodává, nezaháleli ani pracovníci opera ního st ediska. B hem 72 hodin museli nap íklad vy- ídit 1232 hovor. Oproti jiným dn m šlo o nár st volání o 35 procent, dodává Horáková. Hasi i podle ní odstra ovali ze silnic popadané stromy, které bránily plynulému silni nímu provozu. Likvidovali i spadlé dráty vysokého nap tí, nebezpe né stromy a v tve, jež hrozily pádem na budovy. Sami se p itom asto vystavovali nebezpe í. Na Pardubicku museli kv li sn hu do terénu dvakrát, na Chrudimsku t icetkrát. Zbývající výjezdy p ipadly na Ústeckoorlicko a Svitavsko. Soud ešil dodávku hašiše ze zahrani í Chrudim - Okresní soud poslal na 15 m síc do v znice s dozorem 31letého Igora P. z Morašic, který dlouhodob pobývá ve Špan lsku. Soudní senát mu p išil trestné iny násilí proti skupin obyvatel a jednotlivci a výtržnictví. P vodn byl ješt obžalován z distribuce tvrdých drog, konkrétn hašiše, avšak v tomto bodu obžaloby byl pro nedostatek d kaz zprošt n viny. Jinak mu hrozilo až osm let v zení. Podle státního zástupce, který zvažuje, zda se proti rozsudku odvolá, m l Igor P. dovézt v b eznu 2006 do R ze Špan lska 800 gram hašiše a poté ho prodávat prost ednictvím svých Pardubice - V Brožíkov ulici v Polabinách p istoupil neznámý poberta k místní 50leté žen a pokoušel se jí vytrhnout z ruky kabelku. Paní byla ale sv domitá a m la ji omotanou kolem ruky. Za- ali se proto se zlod jem o kabelku p etahovat, až ji neznámý muž srazil na zem. Potom se zmocnil kabelky a utíkal s ní sm rem k Labi. Paní odnesla incident zlomením ruky. známých v Chrudimi a P elou i. Obžaloba byla však postavena na jediném sv dkovi, a to bratranci obžalovaného, který výpov n kolikrát zm nil s od vodn ním, že na n ho tla ila policie i obžalovaný. Využil proto svého práva p ed soudem nevypovídat. Igor P. byl p vodn obžalován ješt z vydírání, avšak tento skutek soud p ekvali koval na násilí proti skupin obyvatel a jednotlivci. Obžalovaný se m l dopustit tohoto deliktu spole n s 28letým Tomášem V. z P elou e a 31letým Janem L. z Lhoty u P elou e. M li vymáhat ukradený hašiš ur ený k prodeji. Pokra ování na str. 6. INZERCE Hana, starší bohatá vdova, Pardubice. Hledá zdatného přítele. Intimně! Zavolej mi na tel.: Kód ZG91. Uspokoj roztouženou Vandu! Spěchá! Piš rychle svoji SMS ve tvaru 25UP a text na Chci dárkem tvojí smetánku! Zavolej na tel.: , pouze 5Kč/min. Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., tech. zajišťuje: agmo cz, jen pro starší 18 let, 1min/80Kč vč. DPH, 1sms/50Kč vč. DPH, P.O. Box 14, , P-015, Kmen stromu usmrtil d lníka Holice - Ve tvrtek kolem 13. hodiny spadl v blízkém lese na 35letého lesního d lníka p i t žb d eva kmen stromu a na míst ho usmrtil. Šlo o voln stojící kmen, který se z dosud nezjišt ných p í in uvolnil a spadl do míst, kde d lník t žil d evo. Zdravotníci se snažili ješt muže oživit, avšak jejich pokusy byly už marné. P ilet l sem i vrtulník, který byl p ipraven d lníka p epravit do nemocnice. Zlod jky uniformy byly tém d ti Chvaletice - Dívky, jedna nezletilá a druhá mladistvá, ukradly z prádelní š ry oble ení, mezi ním i vojenskou uniformu. Zlod jky vypátrala policie. Vrazil do idi ky a zp sobil jí zran ní Chrudim - Ve st edu v šest ráno narazil v místní k ižovatce do Renaultu Megane idi ky z estok u Chrasti 29letý šofér VW Passat z Blanska a zp sobil jí zran ní. Následn nadýchal 2,19 promile alkoholu. Byl proto obvin n z ohrožení pod vlivem návykové látky. Oba psi skon ili na záchod benzinky Chrudim - V pátek po osmé ráno volala strážníky obsluha benzinové erpací stanice Agip v Pardubické ulici s tím, že po hlavní silnici pobíhají dva st edn velcí psi. Po zhruba p ti minutách se je poda ilo obsluze odchytit a zav ít na záchod. Za chvíli dorazila i hlídka, která oba k ížence ernobílé barvy odvezla do útulku ve St eleckém parku. idi ka p evrátila renault na st echu Podlažice - Profesionální hasi i zasahovali u havárie mezi Podlažicemi a Luží, kde dostala smyk idi ka Renaultu 19 a poslala ho na st echu. Ženu museli ošet it pracovníci záchranky. Jednotka hasi poté auto zajistila proti požáru, po zadokumentování ho vrátila zp t na kola a s pomocí navijáku dostala zase zpátky na silnici.

5 INZERCE POND LÍ 26. ÍJNA 2009 STRANA 5 PARDUBICKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Počítače za bezkonkurenční ceny Největší výběr použitých PC Rychlý a levný servis PC Pardubice-Polabiny, Gagarinova 375, PO PÁ 9 12 a hod. oznamuje vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst: finanční referent pro oddělení programové pomoci EU odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů vedoucí oddělení programové pomoci EU odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů pracovník pro oblast koncepce cestovního ruchu odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů právník oddělení legislativního a právního odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad Bližší podmínky naleznete na úřední desce v Jiráskově ulici č. 20 v Pardubicích a na internetové adrese Inzerce tel.: PARDUBICKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Moderní a bezpečná regenerační technika k pročištění HYDROCOLONTERAPIE a ozdravění tlustého střeva Myslíte, že se Vás to netýká? ÁDKOVÁ INZERCE PRODÁM stavební komer ní, rovinatý pozemek o vým e m2 nebo m2. Pozemek je u Pardubic, hlavní silnice a želežni ní vle ky. Cena 290 K /m2. Tel P J KY BEZ POPLATK, úvery pro podnikatele, sjednocení úv r,exekuce nemovitostí. Tel.: PRODÁM novou el. úhlovou brusku Pacini AG 111 AR, 500 W, ot.: 10000/min. Kotou e 115 mm. Levn. Tel.: PRODÁM maringotku, provedena kompletní údržba, plovoucí podlaha, plastové okna, dob e vybavená, 7 l žek. Tel.: PRODÁM nový el. induk ní va i 8 program, dig. display as. oh evu, nast. tepl st. Cena dohodou. Tel.: KOUPÍM p ív sný vozík za motocykl Páv, 40, 41. Tel.: PRODÁM nový, nepoužitý m ni do auta z 12V na 230V/140W. Cena 500 K. Tel.: PRODÁM novou, ješt zabalenou zna kovou tašku ASUS pro notebooky 15 a 15,4 + malou též novou notebook myš ASUS. Vše za 400 K. Tel.: PRODÁM byt 3+1 v Chrudimi, ul. Hradištní. Plastová okna v pátém pat e. Cena K. Tel.: Problémy: zácpa, průjmy, křeče břicha, nadýmání, nesnášenlivost některých potravin nadváha, kloubní systém, revmatické potíže, bolesti hlavy kožní projevy (akné, alergické a plísňové), lupenka snížení obranyschopnosti organismu, chronická únava, alergie detoxikace organismu (následky nevhodného životního stylu) příprava před vyšetřením tlustého střeva (koloskopie, irrigoskopie) Mánesova 646, Hradec Králové konzultace, objednávání na tel.: , Restaurace a penzion U Novák Bítovany Vás zvou na 4. ro ník turnaje v mariáši sobota 7. listopadu 2009 prezentace v 8 hodin. ob erstvení zajišt no. hodnotné ceny pro hrá e tel.: P j íme K všem s p íjmem nad K Tel.: oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: pracovník pro oblast přípravy a realizace staveb (odbor odbor dopravy, silničního hospodářství a investic) Bližší podmínky naleznete na úřední desce v Jiráskově ulici č. 20 v Pardubicích a na internetové adrese Zavedená obchodní firma 18 let v ČR přijme OBCHODNÍ ZÁSTUPCE Možné i jako vedlejší činnost Předpoklad: Komunikativnost, os. vůz Nabízíme: vysoké finanční ohodnocení Info na: CV na: PRÁCI NABÍZÍ Práce z domu! Chcete od nás vstupenky? T em nejrychlejším, kte í si o n do 9. listopadu napíší je dá Týdeník ZDARMA! Pište na

6 STRANA 6 PARDUBICKO/CHRUDIMSKO POND LÍ 26. ÍJNA 2009 Sta í Týdeník a jste doma Pardubická ODS zatím pro Mirka Topolánka Pardubice - Pardubická ODS doporu í oblastnímu sn mu strany, aby v listopadu podpo ila na celorepublikovém kongresu ve funkci p edsedy strany Mirka Topolánka a aby kongres byl nevolební. P edseda Topolánek dostal dvouletý mandát a a se hovo í o jeho možných nástupcích, bude rozum jší situaci stabilizovat a vylepšit fungování ve stran, míní pardubický primátor Jaroslav Deml, který se v týdnu zú- astnil místních sn m ODS. Na druhé stran sice vnímám nespokojené hlasy a rozumím jim, vše by ale bylo hodn narychlo a navíc nemá ODS v tuto chvíli moc vhodných kandidát do ela strany. Podle mého názoru se musí takové osobnosti teprve vypro lovat a hlavn s chladnou hlavou, nabádá primátor. Podle jeho sd lení by rovn ž nebylo rozumné p evolovat stávající kandidátky do parlamentních voleb. Jde jen o n kolikam sí ní odklad voleb a ani jsem neslyšel uvnit ODS takový požadavek. Stejn tak by se nem lo obm ovat složení Výkonné rady ODS. V tuto chvíli by to nebylo v bec vhodné. ekají nás v p íštím roce parlamentní, senátní a komunální volby, musíme proto soust edit pozornost k nim, uzavírá Jaroslav Deml. Napsali nám Územní plán? M l by sloužit zájm m m sta Josef Kope ný, architekt, Chrudim Chrudim - M sto m lo docela š astnou ruku p i výb ru zpracovatele nového územního plánu (ÚP) m sta Chrudim, a to ateliéru URBI z Brna. Jmenovit paní architektka Benešová je nepochybn zkušená urbanistka a k návrhu p istoupila s d kladností a invencí. M sto je formováno p edevším p írodou a nosnou kostru tvo í také doprava. Na tuto kostru se teprve nabaluje všechno ostatní - byty, pr mysl, kultura, sport i rekreace. Pokud jde o p írodu m sta, zdá se, že se žádné další ubližování ned je. Pokud jde o dopravu, je zde mnoho revolu ních zm n pro m sto a jeho život v budoucnosti. N co vy ešil as, dozrálo to, n co domysleli zpracovatelé ÚP. Stabilizovány jsou obchvaty Chrudim, které by v blízkém horizontu - odhaduji tak 15 let, m ly vy ešit problémy dopravní zát že m sta. Jde o obchvat, o který se momentáln bojuje - východní od Medlešic až do Slati an.další na ad je severní obchvat sm rem od áslavi. M sto bude nov napojeno ze dvou k ižovatek. První je na sever od m sta, ekn me od dnešní dr bežárny, druhý z dnes existující silnice na Hroch v Týnec. Zpracovatelé domysleli další komunikace na území m sta. Jde p edevším o západní tangentu, která propojuje áslavskou výpadovku s ulicí Škroupovou (k letišti) a dále u kasáren p echází výpadovku na Slati any, k ižuje železni ní tra a napojuje se na okruh za Tescem. Za zmínku ješt stojí propojení ulic Obce Ležák s ulicí Na Ostrov p es dnešní areál SAD s prodloužením p es Chrudimku novým mostem. Další nový most je navrhován v prodloužení ulice U Valchy, t.j. u lázní. U dopravy chci ješt zd raznit, že po 130 letech železnice v Chrudimi se kone n zdá blýskat na lepší asy. To, o co se pokoušely již p edchozí generace, z ejm dozrává k realizaci. Tedy, že se snad dožijeme p ímého napojení Chrudim na Pardubice bez toho v ného couvání z Rosic. Rovn ž napojení trati z He manova M sta na hlavní nádraží je dobrou zprávou, nebo tím se zd raz uje hlavní p íchod do m sta od dvou nádraží - železni ního a autobusového. Zdá se mi v této souvislosti, že m sto si dosti neuv domuje význam tohoto hlavního nástupu do m sta a nev nuje mu pat i nou pozornost. Asi to bude tím, že železnice a autobus je, jak íkají mladí, sociálka, a tou p eci p edstavitelé m sta nejezdí. Pokud jde o ur ení dalších ploch pro rozvoj tohoto po tem obyvatel stagnujícího m sta, pak mi p ipadá velmi š astná navrhovaná zástavba nad dnešním nádražím Chrudim m sto. Jde o prostor mezi ulicemi Pardubickou a Dašickou, což je jižní svah s výhledem na historické jádro a navíc je to místo, odkud je všude blízko - do centra, parku, divadla, na nádraží. Pokud jde o historické jádro m sta, p ipadá mi, že paní architektka k n mu p istupuje s tichou myšlenkou když si to m sto cht jí zmrvit, je to jejich problém, já se s nimi hádat nebudu. Takže v centru stále z stávají nevyužity jedine né nabídky, které nám vývoj m sta te po mnoha letech nabízí a vše se z ejm pod izuje myšlence vyhovme našemu nejv tšímu investorovi. V d sledku této politiky se tedy vzato po po ad navrhuje toto: v centru m sta se vedle kostela op t p ekládá silnice a navrhuje se zde 100 metr dlouhý barák. Pro asi, komu tato varianta vyhovuje? Dále za Muzeem, kde se po zrušení provozu letního kina naskytuje šance navázat na geniální akce našich p edk, kte í tento chrudimský skvost p ed 120 lety zrealizovali, tedy dnes zkulturnit tento prostor za Muzeem s jedine ným soutokem Chrudimky a jeho náhonu, se navrhuje nesmyslný most z ulice Pod bradovy jenom proto, aby se zde mohlo ud lat odkladišt, pardon parkovišt aut. Kdo v tomto prostoru podniká a í je to asi zájem? V prostoru od divadla po dnešní Komer ní banku se nabízí možnost domyslet myšlenku vytvo ení p íjemného pravého náb eží Chrudimky, tak jak ho za ali budovat naši p edci v 30. letech minulého století. To se ovšem v bec v územním plánu neprojevuje a místo toho se zde nechává volná ruka k zástavb jistému investorovi, který zde chce podnikat. Pro mu jde m sto op t na ruku? A ješt v této souvislosti jeden otazník - je m stský architekt placen m stem? Pak by m l sloužit zájm m m sta a ne jednoho investora. Doufám v moudrost našich zastupitel, kte í si snad tyto souvislosti a jedine né šance, které naší generaci vývoj m sta nabízí, uv domí a budou podle toho jednat. Dokon ení ze str. 4 Chrudim - Obžalovaný Igor P. z Morašic m l podle žalobce vymáhat z dealera drog hašiš, který mu m l být p edtím tímto lov kem zcizen. Aby zd raznil svoji pohr žku, vzal si na pomoc další dva obžalované muže. Z ve ejného projednání kauzy sice vyplynulo, že trojice doty ného výte níka odvezla do lesa a naložila mu tam pár ran p stí, avšak z výslech nebylo patrné, zda jádrem sporu byly tvrdé drogy nebo peníze. Obžalovaní shodn uvád li, že cht li muže jen vystrašit a doty ný odmítal vypovídat. Navíc mu až na pár Telefonát s Bémem? Zbyte ná mediální kauza, íká primátor Jaroslav Deml: Zaráží m postup pana Petrán, budu rád, když mi vše vysv tlí Stojí za aférou politická objednávka? Dodávka hašiše ze zahrani í Obžalovaný Igor P. z Morašic p jde už na Vánoce z v zení dom od rek nevzniklo žádné zran ní, a tak soud skutek p ekvali koval z vydírání na mírn jší paragraf násilí proti skupin obyvatel a jednotlivci. Dalším, kdo se v kauze zpovídal, byl 29letý Michal K. z Horních Po ernic, kterého policie p istihla v aut, v n mž p evážel 100 gram hašiše. P vodn tvrdil, že ho má od Igora P., ale p ed soudem uvedl, že od dealera v Praze. Soud proto musel Igora P. zprostit v tomto bodu obžaloby a Michala K. potrestat t íletou podmínkou a zabavením hašiše v cen 10 až 30 tisíc. Tomášovi V. a Janu L. uložil za zmín né násilí ro ní podmínky. Igor P. se navíc zpovídal z výtržnictví, když loni v zá í zbil p ed diskotékou Total Inferno vojáka, jemuž zp sobil ot es mozku. Za oba skutky dostal 15 m síc ve v znici s dozorem. S ohledem na sv j více než ro ní pobyt ve vazb p jde ale už na Vánoce dom. Pardubice - M stem hýbe další aféra. St edem pozornosti se stal výlet místních politik s podnikateli do Madridu na utkání Ligy mistr v kopané mezi Realem Madrid a AC Milán, kam zamí ili v luxusním tryskovém letadle. Na jeho palub usedli starostové m stských obvod a zastupitelé Jaroslav K ava a Milan Tichý, oba z ODS, a jejich kolega z pardubického zastupitelstva, Libor Vlasák ze Sdružení pro Pardubice. Spolu s nimi cestovali p edstavitelé rem, které v Pardubicích získaly milionové zakázky. Jde o eskobud jovickou po íta ovou rmu Xanadu a he manom steckou spole nost AZ Stavební. Zatím není jasné, kdo cestu za t i tvrt milionu korun u spole nosti Travel Service platil. P esn tolik totiž stojí cesta devítimístnou Cessnou do Špan lska. Proti výletu se ost e ohradili pardubický primátor Jaroslav Deml a šéf Sdružení pro Pardubice Miroslav Petrá. Ani jeden z nich nepovažuje výlet za š astný nápad. Oba míní, že jejich strany poškozuje a vrhá na n podez ení. To si ale nemyslí starosta pátého m stského obvodu a jeden z výletník Jaroslav K ava, který považuje tato na ení za politickou objednávku. Není tajemstvím, že K ava s Tichým vedou uvnit ODS s primátorem Demlem dlouhodob skrytou válku. Kuštovi vadí tunel pod nádražím Dokon ení ze str. 3 Chrudim - Koncept návrhu územního plánu (ÚP) m sta pro p íštích 10 až 15 let z dílny brn nského ateliéru Urbi respektuje sou asný trend zhuš ování m stské zástavby. Nepo ítá proto s nákladnou expanzí do okolí, ale snaží se p edevším efektivn zacelit hluchá místa, jež za uplynulá desetiletí uvnit m sta vznikla. V p íštích dvou týdnech se proto o ekává ke konceptu odborná diskuze a podávání p ipomínek. Už te je ale jasné, že se stane i politickou záležitostí. Jako první se nad konceptem návrhu ÚP sešli Chrudimští patrioti a jejich p edseda, architekt Josef Kope ný, k n mu pro Týdeník Pernštejn poskytl obsáhlé vyjád ení (na jiném míst této strany). V n m mimo jiné oso il sou asnou radni ní koalici z toho, že preferuje nejv tšího investora ve m st, rmu K2 Investi ní Milana Kušty, a to v centru m sta. Mrzí m, že pan architekt nepochopil, že projednání konceptu není v tuto chvíli o politice, nýbrž o odbornosti vedené diskuze. Vypouští proto chyméry o 100 metr dlouhém baráku, p i emž mým jediným zájmem v tomto míst je stavba hotelu. Stejn tak nemám zájem na mostu v Pod bradov ulici, protože mi v tuto chvíli odrazuje potencionální zájemce na koupi byt v domu Famos II. Respektuji ale zám r radnice, která vidí za Muzeem multifunk ní plochu pro parkování aut v exponované dob, k po ádání trh, koncert, kulturních akcí a ješt tu zbyde velká odpo inková plocha pro park. Pana architekta mohu uklidnit, podnikat za Muzeem nebudu, íká Milan Kušta. Josef Kope ný na kl i m stského architekta Karla Théra, že slouží zám r m jednoho investora. Zeptali jsme se proto Kušty, nakolik se ztotož uje s myšlenkou neexpandovat s výstavbou za hranice m sta. Koncept rámcov odráží pot eby Chrudim. Zatrnulo mi ale v p ípad tunelu pod nádražím, který je natolik nákladný, že by se za tyto peníze dal postavit vnit ní silni ní okruh, který by byl zásadní pro napln ní vize ucelené dopravní koncepce m sta. I zástavba za Tescem není z mého pohledu dobrá a rozpa itý jsem ze zástavby sm rem na Pardubice, i když musím uznat, že dotvá í m sto z jeho severní strany. Na druhé stran vítám, že se neuvažuje o rozvoji Pumberk a že koncept up ednost uje zhuš ování m stského prostoru, což je sou asný trend architektury, tvrdí Kušta. ROMAN ZAHRÁDKA Foto: MICHAL TERESKA O VZÁCNOU TROFEJ zlaté p ilby je mezi plochodrážníky každoro n mimo ádn velký zájem. Foto: RADMILA T MOVÁ Dokon ení ze str. 1 Pardubice - Pardubický primátor Jaroslav Deml odmítá, že by pražský primátor a jeho stranický kolega Pavel Bém u n ho lobboval za ernou stavbu D+D Parku v Semtín, aby získala dodate né stavební povolení. Nevím, jak k takovému p esv d ení pan Petrá dosp l. Rád bych, aby mi to co nejd íve vysv tlil, podivuje se primátor odhalení pardubického zastupitele a šéfa koali ního Sdružení pro Pardubice Miroslava Petrán, s nímž se v týdnu p ekvapiv obrátil na média. Petrá tvrdí, že byl ve er 21. zá í sv dkem Bémova telefonátu Demlovi, v n mž prý evidentn lobboval za ernou stavbu budoucího spedi ního centra. Obdobn prý Bém postupoval i p i letošní návšt v Velké pardubické, kdy m l podle Petrán naléhat na vedení pardubické radnice. Petrá je mimo jiné i p edsedou Dostihového spolku v Pardubicích. Primátor Deml se tomu ale nesta í divit. Ano, s Pavlem Bémem, stejn jako s ostatními primátory eských m st, jsem v úzkém pracovním kontaktu a asto spolu n které záležitosti konzultujeme. Nevím, kdy u takového telefonátu pan Petrá byl, zda práv 21. zá í. Je ale pravdou, že se mezi n kolika tématy, které jsme s Pavlem Bémem probírali, zajímal i o osud problematické stavby logistického centra. Pom rn detailn jsem ho o ní informoval a on souhlasil s postupem, který pardubická radnice v i rm D+D zaujala. Shodl se, že by postupoval úpln stejn. O žádném lobbingu se nedá v bec hovo it a ani bych n co takového nep ipustil, namítá Jaroslav Deml. Na Petrá ovu stranu se p idává i šéf zastupitelského klubu SSD Jind ich Tauber, který tvrdí, že je Deml pod tlakem. Bém má zájem, aby stavba získala veškerá pot ebná povolení. Tyto informace jsem získal od svých stranických koleg z Vrchlabí, odkud pochází vrchlabský zastupitel a majitel rmy D+D Petr D dek, který je jedním z investor miliardové zakázky v Semtín, íká zastupitel Tauber. Druhým investorem logistického centra je podle všeho realitní maklé Zbyn k Kareš, kamarád Pavla Béma, který mu v Praze pronajímá vilu. Špinavostem, které vytahuje opozice, se nedivím. Jde o její zp sob politického soupe ení. Zaráží m ale postup pana Petrán, který vyvolal zbyte nou mediální kauzu, aniž se obt žoval si v ci ov it. O žádný lobbing nešlo a kauza stavby se vyvíjí dál podle daných pravidel, uzavírá primátor. Petrá ovo sdružení se p edtím neúsp šn pokusilo prosadit v m stské rad, aby m sto nep j ovalo rm D+D pozemky, na nichž na erno postavila výhybnu pro kamiony. ROMAN ZAHRÁDKA Indonéská delegace u primátora Demla Pardubice - Primátor m sta Jaroslav Deml p ijal ve tvrtek zástupce ambasády z Indonésie. Indonésané si totiž vyhodnotili Pardubice jako m sto pro možnou spolupráci. Zajímají se p edevším o chemii, elektrotechniku, v decký výzkum Univerzity Pardubice a kulturu. Radnice se p i návšt v zavázala, že do té p íští p ipraví pro indonéskou stranu veškeré podklady. Spor o umíst ní Czech Pointu Pardubice - V úterý se primátor Jaroslav Deml sešel s hejtmanem Radko Martínkem. Oba politici se dohodli, že se v listopadovém termínu uskute ní spole né zasedání m stské a krajské rady. Oba orgány budou jednat p edevším o strategii pardubického letišt, i o podob reálky. Už jsme zkousli, že v reálce nebude galerie, avšak nesouhlasíme, aby byl do p ízemí p est hován spole ný Czech Point, na který si lidé už zvykli v Informa ním centru u Zelené brány, kde má ideáln jší polohu, míní primátor. Kriminálka zatkla dealery perníku Chrudim - T i muže ve v ku 23, 35 a 37 let zatkla zdejší Policie R kv li výrob a distribuci pervitinu. Zadržená trojice prodávala drogu zejména na Chrudimsku, ale také na Trutnovsku a v Praze. Kriminalisté obvin ným muž m prokázali výrobu zhruba jednoho kilogramu pervitinu v hodnot p ldruhého milionu korun. Jeden z muž za to skon il ve vazb, další je stíhán na svobod a t etí je momentáln ve v zení. Výstava fotogra í ze Zlaté p ilby Pardubice - Výstava fotogra í, která se koná do 30. íjna v Informa ním centru vedle Zelené brány, je z archivu Ji ího Šmídy, bývalého závodníka AMK Zlatá p ilba Pardubice a jeho otce. P ipomíná za átky i sou asnost tohoto závodu na travnaté dráze, pozd ji na škvá e svítkovského stadionu. Nedílnou sou ástí Zlaté p ilby byly v 30. letech minulého století i závody na škvárové dráze na M stském stadionu pod názvem Memorial Ji ího Krystina Lobkovicze. Odjeto bylo celkem sedm jeho ro ník. Na výstav uvidíte tvá e ady závodník a po adatel mnoha pardubických plochých drah. (jit)

7 POND LÍ 26. ÍJNA 2009 KULTURA/INZERCE STRANA 7 POSLEDNÍ MOŽNOST STUDIA NA ESKO POLSKÉ VYSOKÉ ŠKOLE OBCHODU A SPORTU Ukon ili jste maturutní studium? Chcete dále studovat zajímavý obor i v pardubicích? Chcete ud lat n co pro své uplatn ní? Pot ebujete si doplnit vzd lání ke své praxi? PAK JSME TU PRÁV PRO VÁS! Škola nabízí t íleté studijní obory zakon ené mezinárodním titulem lic. (Bc.), V oblasti ízení se specializací:. ízení mezinárodních spole ností. ízení výroby. ízení sociálních služeb. ízení územn samostatných celk Studenty p ijímáme bez p ijímacích zkoušek! Po dokon ení možnost pokra ování a získání titulu Mgr. Termín p ihlášení s prodlouženým termínem do Veškeré další informace obdržíte na tel. íslech , , Velkoplošná panoramatická live-diashow se šesti projektory Chrudim: pátek 6. listopadu v a hod., Divadlo Karla Pippicha Pardubice: sobota 7. listopadu a hod. a ned le 8. listopadu a hod. D m kultury Dukla Celopardubické setkání Pardubice - Na pátek 6. listopadu 2009 svolává žijící spolužáky Ji í Filípek. Jde o školáky z vále né doby Protektorátu echa Moravy, bývalé žáky chlapeckých a dív ích škol z protektorátních let Sraz je ve 14 hodin v salonku Staro- eské restaurace v areálu Pivovaru Pernštejn, Palackého t ída. Ú ast m žete potvrdit na telefonu organizátora stazu Ji ího Filípka Hledání polistopadové osobnosti kraje eká nálový boj Pardubice - Bývalý starosta Litomyšle a krajský radní Miroslav Brýdl, první hejtman Pardubického kraje Roman Línek, bývalý poslanec a ministr Josef Lux, sou- asný hejtman Pardubického kraje Radko Martínek a bývalý primátor Pardubic a sou asný senátor Ji í St íteský. To jsou jména osobností, které se probojovaly do nále velké ankety, ve které eský rozhlas Pardubice hledá osobnost, která podle mín ní ve ejnosti nejvíce ovlivnila polistopadový vývoj Pardubického kraje. Do prvního kola, které probíhalo od 1. do 30. zá í, p išlo více než 600 nomina ních hlas pro více než 70 osobností. První nepostupující do nále byla bývalá senátorka Jaroslava Moserová. Mezi nominovanými byli ale také sportovci, herci nebo léka i, íká k prvnímu kolu ankety marketingový manažer Pardubického rozhlasu Radim Jelínek. P tice nejúsp šn jších z prvního kola postoupila do kola druhého, - Divadla Východo eské divadlo v 8.30, a v 17 h. Obušku, z pytle ven v 19 h. V rní abonenti Komedie o tom, co se stane, když si manželé sednou v hledišti každý jinam a on dostane mladou p vabnou sousedku v 18 h. Markéta Lazarová Jeden z nejsiln jších p íb h o tom, že i uprost ed zla se rodí láska. Velké plátno i intimní p íb h. lov k mezi hlasem rodu, živo išnou touhou p ežít, láskou t la i srdce, silou povinnosti a voláním Boha v 19. h. Don Quijote Zájezdová p edstavení v 19 h. Cikáni jdou do nebe Zájezd Náchod v 19 h. Brouk v hlav Zájezd Tábor Divadlo Exil v 19h. Rozmarné léto ekají vás í ní lázn mistra Antonína D ry. Debaty s kanovníkem Rochem a majorem Hugem. Rázná D rová, kouzelník Arnoštek a krásnná Anna v 19 h. Prezidentky Hra o nás, o spole nosti, realit, snech, hromádkách, pohlavnosti a styku v 19 h Zlomatka - premiéra Psychologické drama s tragikomickými prvky. Italská matka se rozhodne vylé it svého homosexuálního syna v 19 h Divadlo T í: Trilogie Derniéra Divadlo h. Longital (SK) T i zvukoví cestovatelé z Bratislavy h. WWW - hiphop Kina Kulturní servis Cinestar Pardubice 2 Bobule, A žijí rytí i, G-Force 3D, Hanebný pancharti, Chceš m, chci t, Michael Jaksons This Is It, Náhradníci, Nezvratný osud 4-3D, Protektor, Saw VI, Sin Nombre, Ulovit miliardá- e, Vzh ru do oblak, Zataženo, ob as traka e - 3D Cinema City Pardubice 2 Bobule, Michael Jaksons This Is It, Saw VI, Zataženo, ob as traka e - 3D, A žijí rytí i, Bejvalek se nezbavíš, Chceš m, chci t, District 9, Doba ledová 3, G Force SD, Hanebný pancharti, Jánošík, Náhradníci, Nezvratný osud 4-3D, Ulovit miliardá e, Vzh ru do oblak (3D) Mír He man v M stec Mary a Max Hodinu nevíš Zataženo, ob as traka e District Zataženo, ob as traka e Veni, vidi, vici P elou h Piráti na vlnách h G. I. Joe Mary a Max Muži v íji Holice h Jánošík h Hore ka sobotní noci Vystoupení travesti show M stské kino Chrudim a 20 h Lišti ky h Lišti ky Gamer a 20 h Gamer h Muž na lan District h Víno roku h O hajném Robátkovi h District h Víno roku Koncerty a kluby Doli Klub h Hudební liga m sta Pardubic - Rock KD Dubina od 9 h Den pro ženy Jednodenní výstava s bohatým programem, která zaujme ženy všech v kových kategorií. Výstavy PARDUBICE Galerie Gong Souborná výstava: Obrazy, gra ky, plastiky, keramika, šperky, sklo Muzeum perníku a pohádek Prohlídka Muzea perníku s m ste kem Perníkov, putování Pohádkovým lesem do Perníká ské dílny ježibaby a dále do Medového ráje, Nebe a Pekla, otev eno po - ne 9-17 hodin Východo eské muzeum Zámek expozice Rytí ské sály pardubického zámku Expozice eské sklá ské tvorby Expozice pohlednic Orbis picturs Expozice zbraní Numismatická expozice Peníze v echách P íroda východního Polabí Expozice hra ek Bylo, nebylo.. MAGIE SKLA do Sklárna Beránek ve Škrdlovicích Výstava p edstaví tvorbu této významné sklárny, která stála na po átku 50. let u zrodu nové koncepce eského hutnicky tvarovaného skla Psí život Výstava je v nována našim nejlepším p átel m - ps m. CHRUDIM Galerie Art PABLO PICASSO Gra ka, Linoryty a litogra e Miroslav Oliva pro vás sestavila zkušená astroložka Hanka Máte partnerské nebo finanční problémy? Zavolejte mi i VY! Tel.: nálového. V tom o vít zi ankety rozhodnou op t obyvatelé pardubického kraje. Pro jednotlivé osobnosti mohou hlasovat do 8. listopadu prost ednictvím SMS nebo jednoduchého formulá e, který je na webových stránkách pardubické rozhlasu Pro hlasování pomocí SMS má každý z nalist p i azen písmenný kód. A=Miroslav Brýdl, B=Roman Línek, C=Josef Lux, D=Radko Martínek, E=Ji í St íteský. SMS ve tvaru PCE mezera OSOBNOST mezera KOD OSOBNOSTI m žete posílat na íslo Cena jedné SMS je 4 koruny. Hlasování bude také umožn no na n kterých akcích, kde bude mít eský rozhlas Pardubice svoje stanovišt. Každý z hlasujících bude za azen do slosování o dárky a vstupenky na slavnostní vyhlášení výsledk ankety. To prob hne 12. listopadu v Lázních Bohdane. Záznam slavnostního ve era pak Ro Pardubice odvysílá 17. listopadu. (rj) HOROSKOP FLORBALOVÝ TURNAJ Kdy: sobota Program: registrace 8.30 za átek turnaje vyhlášení výsledk Právo ú asti: amatérští hrá i/ky nad 15 let Tým: max 7 hrá (4 v poli) Startovné: 1600 K /tým Rozhod í: zajistí H-centrum Ob erstvení: gulášek pro ú astníky v cen, možnost využití sport baru Ceny: místo obdrží v cné ceny P ihlášky: do na tel.: Tomáš Dušek MYSLÍTE NA NĚJ VE DNE V NOCI? Pomohu vám získat jeho srdce! Astroložka Alena na tel.: Keramiky - P estože pat í Miroslav Oliva mezi nejtalentovan jší eské keramiky socha e, jeho dílo lze vid t na výstavách v poslední dob jen ob as. T žko íct pro socha, jehož jméno vyslovují kolegové s respektem, tvo í své dílo tak nesoustavn. Divadlo Karla Pippicha h William Shakespeare - Perikles Moderní pojetí hry z autorova pozdního období (1608) je velkolepou romancí o tyrském králi Periklovi a o jeho strastiplném putování helénským sv tem. Perikles je ojedin lé dílo, p ímo inspirované st edov kými rytí skými romány h Trampský podzim h Karel Plíhal h Pražská zvonkohra Resslovo nám. - Jediná mobilní zvonohra ve východní Evrop a jedna z nejv tších na sv t h - Dámy, na kafí ko: Na a Konvalinková a Kv ta Fialová - Sál spolkového domu h Halloweenský jarmark Resslovo nám. Regionální muzeum Stálá expozice: Bez bariér (pr ez d jinami loutká ství pro všechny, kte í nemohou absolvovat p íkré schody v muzeu), Tradi ní eské loutkové divadlo, eské rodinné loutkové divadlo Zahrani ní loutky ze sbírkového fondu muzea, Luminiscen ní divadlo arch. Františka Tvrdka h Jan Vi ar gra ka - vernisáž výstavy. Výstava potrvá do Muzeum erného divadla V prostorách kapucínského kláštera jsou k vid ní kouzelné loutky, kulisy a rekvizity vystupující ze tmy. Kapucínský klášter, po- t 10-14hodin. Muzeum loutka ských kultur Do Naivní divadlo Liberec ve sbírkách muzea Hyppologické muzeum Slati any do Živá expozice kon P evalského Plavání Provozní doba 50m bazénu Pond lí až pátek Sobota a ned le Skokanský bazén pro ve ejnost st eda a pátek hodin sobota hodin ned le hodin Plavání senior pond lí a pátek hodin úterý tvrtek Plavání nastávajících maminek úterý Vnit ní d tský bazén denn hodin Ostatní D m techniky Pardubice Hudební pond lníky Pardubi tí lharmonikové- ty icátníci Klub eských turist Chrudim Lázn Bohdane nau ná stezka (10 km). Sraz v 8:15 h na nádraží D Chrudim, odjezd vlaku v 8:30 h (www.vejslap.estranky.cz) PRODEJ RD 2+1 v P ehrádí u Skut- e, vhodný i jako chalupa v p kném prost edí blízkosti Hradu. Sou ástí prodeje je i bývalý chlév-d evník. Cena: ,-K tel.: NOVINKA PRODEJ ZAJE ICE P kný udržovaný RD s garáží, s možností rozší ení do podkroví. Cena : ,-K tel.: NOVINKA PRODEJ - SKUTE Prodej cihlového bytu m2, OV. K bytu náleží velký sklep, d evník, p da, zahrada Cena : ,-K tel.: SLEVA PRODEJ - MIKULOVICE u Pardubic RD 5+1, s výbornou dostupností z Pardubic 4 km (MHD). Pozemek celkem 779 m2, garáž, zast. plocha 156 m2. Cena: ,-K, tel.: NOVINKA PRODEJ Chrudim - Prostorný RD v centru obce, vhodný k bydlení i podnikání, garáž zahrádka CENA : ,-K tel.: ALL CREDIT REALITY Masarykovo nám. 900, Chrudim tel.: mobil VOLEJTE ZDARMA! Vyberte si z kvalitních ASTROLOŽEK tu svou! Tel.: jsou jakoby z jiného sveta... BUDE VÁM Z NICH BEHAT MRÁZ PO ZÁDECH... A PRÍJDOU ODTUD AZ K VÁM... NOVÝ P R OGR AM ZMĚNA TERMÍNU! PARDUBICE od 19:00 hod ZLÍN od hod OSTRAVA od 19:00 hod PŘEDPRODEJE:

8 STRANA 8 Ebrana si p edplatila první místo, veteránská Mida poprvé narazila DIVIZE A DIVIZE A Bad Boys Rosice - FC Mazáci 2:0, Bouška, Stanislav. PFC Hertogh - PC Loosers 0:1, Jonáš. Medv dí Ucho - Red Devils 4:1, Ulrich a Hribik po 2 Pej imovský. Dynamo Polabiny Algida 4:4, Tom ala 2, Dvo ák, Doležal Forman 2, Kostka, Srdínko.Bad Boys Rosice - PC Loosers 0:2, Jonáš, Martínek. PFC Hertogh - FC Mazáci 3:2, Tlapák 3 Gobernac, Karvánek. Medv dí Ucho Algida 2:2, Hron, Hribik Forman, Krop. Dynamo Polabiny - Red Devils 0:3, Cimburek, Pej imovský, Vebr. Bad Boys DIVIZE B FC Jeníkovice Apendix 3:5, Kouba 3 Oulický 2, Kubát, Melník, Kutílek. Stera FC emus 3:1, Menšík 2, Antoš Skokan. 1. FC Bá a Boys - Skórující Sandál 8:3, Moty ka 4, Kolomý 2, Formánek, Menšl Mati ka 2, Zima. Ebrana Bespo 4:2, Semerád a O. Pechá ek po 2 Fliger, Ž árský. FC Jeníkovice - FC emus 5:6, J. Beran ml. 3, Kašpar 2 Skokan 4, R. Šindelá ml., Pulpán. Stera 3000 Apendix 2:3, Andrej 2 Oulický, Kaplan, Kutílek. 1. FC Bá a Boys Bespo 2:3, Kolomý, Menšl Ku era, Vondrá ek, Ž árský. Ebrana - Skórující Sandál 5:2, Junio i Kindr Špílu - Milk Star 3:3, Luká 2, Marek Pech, Vaší- ek, Vonšovský. Mida Sport - FK Trofok 0:3, Salavec 2, Vlkovský. Ob ti 24. srpna - FK VKV 1:2, Fedák Ilovský, Bedná. FC Boca Seniors - FC Capoušek 3:0, Šimonek, Korbel, Francl. FC Sharp - Titanic Top 2:3, Henzl, Šustek Engelmajer, Jamber, Sivák. Ponorka - H.B.H. Stavba i 2:3, Záleský, Papoušek Dan k 2, D dek. Junio i Kindr Špílu - Ob ti 24. srpna 2:1, Šimonka, Fligr He manský. Milk Star - FK Trofok 0:2, Bydžovský 2. Mida Sport - FK VKV 4:1, Pila 2, T ma, Veleba Ilovský. Sp. Hr. Nálada - Titanic Top 0:1, Kvapil. FC Boca Seniors - H.B.H. Stavba i 2:1, Vrbata, Racek D dek. FC Capoušek Ponorka 4:1, Zvolenský 2, Zeman, Suchomel Papoušek. The Old Elephants - Milk Star 1:1, Kubelka Št rba. Mida Sport - Ob ti DIVIZE MUŽI: Ústí n / O. B TJ Jiskra Holice B 10:4, za hosty Zají ek 3, Socha 1. Choce A Holice B 10:3, Zají ek 2, Švec 1. TJ Tesla Pardubice A. T ebová A 6:10, za domácí M. Merta 3, Št pánek 2, Novotný 1. Choce A Tesla Pce B 10:1, Bachura 1. Tesla Pce A M. T ebová A 10:7, M. Merta 3,5, Pánek a Novotný po 2,5, Št pánek 1,5. Ústí n / O. B Tesla Pce B 10:6, Kudýn 3,5, Bachura 2, Loudil 1,5. DIVIZE ŽENY: TJ Lokomotiva Pardubice B. Skalice A 1:9, za domácí Juklová. Montas Hradec Král. A Loko Pce B 10:0. KRAJ. SOUT Ž A MUŽI: Holice C Sokol Chrudim B 10:0, Vraštil, Hladík, Pe inka a Theodor J. po 2,5. Holice C Linea Chrudim D 10:3, Pe inka 4,5, Theodor 3,5, Vraštil 2,5, Hladík 1,5. H. M stec A TJ Sokol edice A 9:9, Pohl 3,5, Vaší ek 2,5, Rudzinski a Kubín po 1,5. S. Chrudim C edice A 4:10, Pohl, Vaší ek, Kubín a Rudzinski po 2,5. H. M stec A Loko Pce B 3:10, Kudýn 3,5, Drvota 3, Špa úr 2, Licek 1,5. So. Chrudim C Loko Pce B 0:10, Krásl, Kudýn, Špa úr a Licek po 2,5. Tesla Pce C So. Chrudim B 10:5, Beránek 4,5, Karcol 2,5, Lukeš a Herudek po 1,5. Tesla Pce C Linea Chrudim D 10:0, Beránek, Lukeš, Karcol a Himmel po 2,5. KRAJ. SOUT Ž DOROST: Holice A Litomyšl A 7:3, Pe inka 3,5, Theodor 2, Frolík 1,5. Sedlec A Holice A 0:10, Pe inka a Theodor po 3,5, Frolík 3. Litomyšl A Tesla Pce C 10:0 resp. Tesla Pce C Sedlec A 0:10. KRAJ. SOUT Ž St. ŽÁCI: etová A Loko Pce A 10:0 resp. Loko Pce A Linea Chrudim A 0:10. REG. SOUT Ž M 1: TTC Slovan Pce B TJ Spartak Sezemice A 11:7, Frydrych 4,5, Mikláš 3, Dostál 2, Dubišar 1,5 Kouba 3,5, Pitaš ml. 2, Levai 1,5. SK Starý Mate ov Rosice - PFC Hertogh 4:1, Klimá- ek 2. Posledník, Stanislav Janura. FC Mazáci - PC Loosers 3:1, Král, Mí ek, Puhlovský Jonáš. Medv dí Ucho - Dynamo Polabiny 4:1, Hron 3, Ulrich Tom ala. Red Devils Algida 1:2, Vebr Forman Bad Boys 2. Mazáci 3. Med. Ucho 4. Loosers 5. Hertogh 6. D. Polabiny 7. Red Devils 8. Algida DIVIZE B Semerád a Formánek po 2, F. Pechá ek Fuksa, Mati ka. FC Jeníkovice - Stera :1, Kašpar 3, J. Beran ml., Kouba Müller. Apendix - FC emus 2:2, Oulický, Schmoranzel Skokan, Pulpán. 1. FC Bá a Boys Ebrana 1:6, Kolomý Doruf 3, Machaj, F. Pechá ek, Formánek. Skórující Sandál Bespo 1:2, Mati ka Ku era, Ž árský. 1. Ebrana 2. Apendix 3. emus 4. Stera 5. Bá a Boys 6. Bespo 7. Sk. Sandál 8. Jeníkovice VETERÁNI 24. srpna 6:2, Randa 3, T ma, Pila, Topolský. Junio i Kindr Špílu - FK VKV 5:1, Semerád 3, Fligr 2 Bedná. FC Sharp Ponorka 2:6, Bydžovský, Šustek Vávra, Záleský, Havlí ek. Titanic Top - H.B.H. Stavba i 0:0. FC Capoušek - Sp. Hr. Nálada 3:1, Bureš 2, Cibulka Žemli ka. The Old Elephants - FK Trofok 2:1, Fedák, Lietavec Salavec. MICHAL MACH 1. Mida Sport : Boca Seniors : Ponorka : Ob ti 24. srp : Stavba i : Junio i KŠ : Capoušek : Titanic Top : Sharp : Milk Star : FK VKV : Nálada : Elephants : Trofok :43 7 Stolní tenis A TJ Jiskra Holice D 6:12, Budera a Dusbaba po 2, Šnajberk a Vodehnal po 1 Andrlík 4,5, D. Theodor 3,5, J. Theodor 2,5, Frolík 1,5. Loko Pce D OS Sokol P elou A 4:14, Hemerka 2, Špa úr 1,5, Valenta 0,5 Kepl 4,5, Pet ík 4, Floner 3, Brunclík 2,5. USK Pce A Loko Pce C 11:7, Dan k 4,5, Prusek 2,5, Sedlá ek 2,5, Kvapil 1,5 Suchánek 3, Houdek 2, Rázek 2. TJ Sokol Rosice A TJ Sokol edice B 12:6, Adamec a Chmelík po 3,5, Záme ník a Kadlec po 2,5 Rudzinski 3, Maroši 2, Kurka 1. Tesla Pce A Slovan Pce A 10:8, Kalhous a Novák po 2, Mi ejovský 1 Karabec 4,5, Bajer 2,5, Krej í 1. P elou B Tesla Pce D 9:9, podrobnosti nehlášeny. RS M 2: P elou C Tesla Pce F 14:4, Pa ovský a B. Kasal po 4,5, Dlask 3,5, Melichar 1,5 Velínský 2, Hlavá ek a Weber po 1. Slovan Pce C Rosice B 8:10, ervený 3,5, Ros lek 2, Horský 1,5, Maštalí 1 Kára 4, Pleskot 2,5, Mrštík 2, Fuka 1,5. edice C USK Pce B 9:9, Nešet il 4,5, Havelka 2,5, Jedli ka a Václavík po 1 Štancl a e otka po 3,5, Chvojka 2. Holice E TJ Jiskra Horní Jelení A 2:16, Krej ík a Pe inka po 1 N me- ek, Ž árek a ermák po 4,5, Škoudlín 2,5. Sezemice B SK Sparta Dašice A 0:18, Foldyna, Toušek, Bidlo a R. Ho e ovský po 4,5. Tesla Pce G edice D 12:6, Tvrdík 4,5, Karcol a Hakl po 3,5, Bubeník 1,5 Kubín a Rákosník po 2,5, S ra 1. Loko Pce E - volný los. V reg. turnaji dívek na stolech TJ Lokomotiva Pardubice byly nejúsp šn jší hrá ky edic a Tesly. Výsledky - dorostenky: 1. Šumpichová (Sezemice). St. žákyn : 1. Prášková, 2. Jedli ková (ob edice), 3. Fikejsová (Loko). Nejml. žákyn : 1. Sedlá ková, 2. Voženílková (ob Tesla), 3. Drahošová ( edice). Celkov : 1. Sedlá ková, 2. Prášková, 3. Jedli ková. SLÁVEK TROJAN Kuželky : : : : : : : : : : : : : : : :45 9 V. DIVIZE: Náchod C TJ Tesla Pardubice A 12:4 (2602:2537), nejvíce za domácí Ba ura 460 za hosty Talacko 471, Kova ík a Veselý po 424, Zemánek 421, Van k ml. 45, Šiška 382. V. P EBOR B: Tesla Pce B - V. Mýto B 4:12 (2512:2547), Rubišarová 444, Richter 415, Holý 414, Synek 413, Vosecká 412. V. SOUT Ž C: Tesla Pce C Dobruška C 10:0 (1638:1516), Nováková 427, Novák 426, Bláha 390, Bulisová 390 Dít 400, P elou C Tesla Pce D 8:2 (1613:1489), Macík 408, - Krumlová 393, Donátová 390, Van k st. 360, Drábková 346. V. II. LIGA - DOROST B: Tesla Pce Smi ice 8:0 (1138:998), Vosecká 412, L. Hubá ek 379, Varhaník 347 Ivan 374, (trs) SPORT POND LÍ 26. ÍJNA 2009 Basketbalisté v Kolín ukázali, jak se hraje o vít zství V úterý v EZ Aren se Pardubice pokusí o další výhru, tentokrát s USK Praha Pardubice/Kolín Perný týden mají za sebou hrá i BK Synthesia Pardubice. Po st ede ní t sné proh e v hale na Dukle (vyhnala je tam porucha na p ívodu tepla do EZ Areny) s D ínem 79:81 nejeli v sobotu do Kolína v roli favorita. St edo eši dokázali p ed týdnem hodn potrápit Nymburk a ve st edu si málem odvezli skalp Prost jova. Jejich sebev domí o ividn narostlo a troufali si i na pardubický celek. Jenže si na n m vylámali zuby a t etí výhru ve vzájemných zápasech si nep ipsali. BK Synthesia eká v úterý další soupe a bude jim USK Praha. Utkání se hraje v EZ Aren od 18 hodin. V pátek 30. íjna se pardubický tým p edstaví v Jind ichov Hradci, kam ho pozval nová ek sout že, Basketball Brno. BC KOLÍN BK SYNTHESIA PARDUBICE 75:78 (17:16, 42:37, 64:54). Domácí do utkání vstoupili lépe a v 5. minut vedli 9:4. Trenér Slowiak poslal v této chvíli na h išt Marka a ten se uvedl trojkou a v první tvrtin m l na svém kont 10 bod. P edevším jeho zásluhou se hra zcela vyrovnala a do 16. minuty se oba celky p etahovaly o vedení. Domácím se trojkami blýskl V I. lize basketbalistek BK Pliska dvakrát t sn prohrála II. VOLEJBALOVÁ LIGA ŽEN: J. Havlí k v Brod Sokol Pardubice I 0:3 (-22, -23, -23) a v odvet 2:3 (10, -16, 21, -23, -11). Pardubické hrá ky podaly podle trenérky Strakové nejhorší výkon v sout ži, ale p esto jim to sta ilo k tomu, aby z nep íjemné havlí kobrodské haly p ivezly cenná vít zství. Domácí celek našt stí nedokázal využít herního trápení Sokola, jehož hrá ky nejvíc bojovaly samy se sebou. Pardubickým volejbalistkám se neda ilo podání a také na síti se sme a ky ukázaly jako málo d razné. Vážím si morální síly družstva, které p esto, že se mu neda ilo, ob utkání zvládlo a p ivezlo velmi d ležité body, poznamenala trenérka. Ob výhry posunuly pardubický tým do ela tabulky. V družstvu se po návratu z ME policejních sbor znovu objevila Špeldová, která si z této akce p ivezla bronzovou medaili. Sestava Sokola Pardubice I: Karanská, I. LIGA ŽENY: BC Benešov BK Pliska Pce A 65:64 (34:26), Kramperová 20, Jedli ková 13, Labu ová 10, Jirková 6, Hab tínková 5, Petrásková 4, Ond ejová a Mergancová po 3. Frisco Sika Brno B BK Pliska Pce A 74:72 (33:37), Kramperová 20, B ezinová 11, Jedli ková a Labu ová po 9, Pulpánová a Jirková po 6, Hab tínková 5, Petrásková 2. II. LIGA ŽENY: BK Pliska Pce B Lok. Krnov 63:79 (32:33), Prudi- ová 13, M. Chocholoušová 10, P. Chocholoušová 9, Dvo áková a Ptá níková po 8, Bílková 6, E erová 4, Šubrtová 3, Ond ejová 2. BK Pliska Pce B SK UP Olomouc B EXTRALIGA U18: USK Praha BK Pce 93:51 (48:20), V. Pacák 12. Lachman 11, Kmošek a Tondr po 10, M. Peterka 5, Bruncko 2, Andres 1. Sokol pražský BK Pce 60:56 (26:22), Zikuda 19, Lachman 12, Tondr a Pacák po 8, Kmošek, M. Peterka a Dvo ák po 2, Andres 1. LIGA ML. DO- ROSTENKY: BK Studánka Pce SK UP TBS P erov 99:47 (48:24), Chocholoušová 24, Dušková 18, V. Málková 17, Žáková 15, Hlavá ková 14, Chmela ová 6, Horáková 5. BK Pliska Pce B SŠB Pce 46:85 (14:42), Drbalová 17, Stará 14, Svobodová 6, Bibenová 4, Nývltová a Sommersová po 2 Burešová 16, Schmidtová 15, Krej íková a Pokorná po 13, Veselá 10, Johnová 9, Bílková 5, Utíkalová a Kadavá po 2. BK Studánka Pce SŠB Pce 111:38 (55:20), Chocholoušová 39, Žáková 19, Dušková 18, Chmela ová 11, Horáková 10 Schmidtová 12, Krej íková 8, Johnová 7, Veselá 4. ŽÁK. LIGA U14: BK Pce Lok. Plze 158:43 (75:19), Poto ek 35. Pulpán 34, Chocholouš 23, Richter 14, Preisler 11, Havránek 9, Svoboda 16, F. a T. Dohnalové po 8. BK Pce Sok. Klatovy 136:44 (74:15), Richter 42, Poto ek 32, Pulpán 20, Havránek a Preisler po 10, F. Dohnal 9, Svoboda 6, T. Dohnal 4, Chocholouš 3. V. LIGA MUŽI: Vys. Mýto BVK Holice 88:75 (42:39), Trojan 20, Valenta 17, Diepold 13, Krištof 11. Dv r Král. BK P elou 77:92 (36:40), Zikmunda 24, Marek 17, Konvalina 13, Sojka 10. Turnov Tesla Pce B 70:88 (32:41), Teplý 21, Št rba 16, Joska 14, Vorá ek 13. Dv r Král. Tesla Pce B 60:78 (25:30), Oliva 20, Drahoš 19, Lipový 11, Št rba 10. Turnov BK P elou 80:90 (39:48), Konvalina 21, Zikmunda 19, Sojka a Marek po 17, Mi ejovský 13. OBL. P EBOR U16: Turnov Tesla Pce A 83:61 (41:33), Scholze 20, Chrudimský 19, Blažek 5, v odvet 79:71 (45:36), Chrudimský 21, Scholze a Vávra po 17. OBL. P EBOR U14: Ji ín BVK Holice 33:32 (12:18), Havelka 10, Zahradní ek 8, Venclák 4, v odvet 23:76 (12:40), Havelka 32, Loš ák 14, Kašpar 8, Venclák a Janoš po 6. OBL. P EBOR ŽÁKY : Jablonec Atletické st edy zase za rok 1. Pardubice I 2. FTVS Praha 3. Jarom 4. Vamberk 5. VŠTJ Praha 6. Hr. Králové 7. Dob ichovice 8. Nusle B 9. Havl. Brod 10. Jihlava : : : : : : : : : :21 9 Pardubice - Celkem 24 Atletických st ed pro atlety, sportovce i ve ejnost uspo ádali v letošním roce atleti Hv zdy SKP Pardubice. Tu poslední oko enil krajským rekordem v hodu 12 kg b emenem 17letý Daniel apek, když dosáhl výkonu 20,07 m. Na po adu byly 4 netradi ní disciplíny. V b hu na 100 yard zvít zil Petr Kalný z AFK Chrudim asem 12,54 s., na 1 míli pak vyhrál Miloš Kratochvíl z Hv zdy SKP Pardubice v ase 4:52,26 min. Stejný závodník zvít zil i na 1 km p ekážek steeple za 3:31,41 min p ed Petrem Kalným (3:42,85 min) a Pavlem Šimonkem z Hv zdy (3:44,91 min). V hodu b emenem dorostenc se sešla reprezenta ní trojice, za rekordmanem apkem skon il dorostenecký reprezentant Roman Straško výkonem 18,13 m a další osobní zlepšení zaznamenal Ond ej Blažek (všichni Hv zda) výkonem 16,51 m. V žákovské kategorii zvít zil Radek Molnár výkonem 14,23 m a mezi dorostenkami pak Anna Bílková s výkonem 10,09 m. (ewi) Pavlík, který mezi 12. a 13. minutou dal t i, na druhé stran mu zdatn sekundovali Sýkora s Tóthem. Domácí, hnáni vidinou nad je na zdolání svého soka, na p elomu polo as získali až jedenáctibodový náskok (ve 22. min. 48:37). Pardubický celek se nemohl prosadit, neda ilo se podkošovým hrá m a tak musel p ijít timeout. Po n m se sice za- alo da it o n co lépe, ale celou t etí tvrtinu to byla jisté tápání a tak si Kolín stále udržoval dvouciferný náskok. Ovšem z jeho hry už pomalu vyprchávala jiskra a když za al o sob dávat v d t Miloš, zdálo se, že domácí za ínají nejist t. St elecké probuzení Smitha jim p ece jen drželo nad ji na úsp ch, ale na druhé stran nezm rná bojovnost Slowiakova souboru znamenala, že obavy domácích se za ínají napl ovat. Ve 36. min. sice Pavlíkova tvrtá trojka oto ila ukazatel na 73:63, jenže to už se Východo eši nadechovali k mohutnému náporu. A ten byl skute n drtivý! Kolínu pardubi tí hrá- i dovolili skórovat naposledy ve 37. minut (Macha na 75:67). Pak už to bylo sólo pro Marka, Wrighta, Miloše a Hamptona, kte í š rou 11:0 zajistili svému týmu páté vít zství v letošní MNBL. Výhra je o to cenn jší, že byla dosažena obrovskou v li po úsp chu i ve chvílích, kdy m l navrch soupe. Tentokrát mužstvu nechyb l zabijácký instinkt, po kterém v p edzápasovém rozhovoru volal trenér Slowiak Te bude na hrá ích, aby ho ukázali i p ed domácím publikem. Body: Macha 17, Jones 15, Pavlík 12, Smith a Platt po 11, Zuzák 5, Hubálek 4 Marek 23, Miloš 14, Sýkora 13, Hampton 11, Tóth 7, Pospíšil 6, Arnold a Wright po 2. Fauly: TH: 18/13 15/11. Trojky: OSCH: 40. Pavlík, Macha. Rozhod í: V. Lukeš, Galajda, L. Lukeš. 610 divák. Nejl. hrá : Martin Marek Další výsledky kola: n. N. BK Studánka Pce 105:15 (60:9), K es anová a Ku erová po 4, upová 3, Kafková a Malá po 2, v odvet 67:21 (32:10), Kafková 8, upová 6, Bartošová 5. Kupková 2. OBL. P EBOR ST. MINIŽA KY: BK Studánka Pce B SŠB Pce 34:40 (15:23), Kar. Šotolová 9, N. ernohorská a Toušová po 6, Krej í a Stare ková po 4, M. Holubová a Krist. Šotolová po 2, Svobodová 1 Skutilová 15, Kozáková 10, Marešová 5, Eremiášová a Vojt chová po 4, Plešková 2, v odvet 42:32 (14:12), Kar. Šotolová 16, M. Holubová 8, N. ernohorská 6, A. Holubová, Mare ková, Krej í, Stare ková,, Krist. Šotolová a Toušová po 2 Skutilová a Kozáková po 8, Marešová, Vojt chová a Šemíková po 4, Eremiášová a Cupalová po 2. SPOL. OBL. P EBOR ML. MINIŽACTVO: SŠB Pce Havl. Brod (h) 15:58 (6:46), Š erbáková a ervenáková po 4, Jochová, Št rbová a Demlová po 2, Mikoldová 1, v odvet 14:59 (7:35), Š erbáková 4, Jochová 3, Syr ková a Št rbová po 2, Klobou níková, Demlová a Frintová po 1. BK Studánka Pce Havl. Brod (d) 124:6 (72:1), Kar. Šotolová 16, Krej í, Svobodová a Zitová po 12, N. ernohorská, Ryšinová, Krist. Šotolová po 10, v odvet 111:11 (52:4), Krej í 18, Kar. Šotolová 14, Stare ková, Krist. Šotolová a Zitová po 12, M. Holubová 10. A. Holubová a Svobodová po 8. BK Svitavy BK Pce Pardubice I letos se v pardubické EZ Aren objeví p ední evropské basketbalové týmy. eský mistr a jediný zástupce mezi širší evropskou elitou, EZ Basketball Nymburk, zde totiž bude hrát zápasy Eurocupu. Jeho ú astníky bude 32 tým, které budou 30. íjna rozlosovány do osmi ty lenných skupin. Hrát Ostrava Opava 88:94, Pod brady Vyšehrad 96:63, USK Prost jov 55:89, Brno Nymburk 49:91, D - ín Nový Ji ín 94:91. FRANTIŠEK NERAD 1. Nymburk 2. Prost jov 3. Nový Ji ín 4. Pardubice 5. D ín 6. Kolín 7. Opava 8. Brno 9. USK Praha 10. Pod brady 11. Ostrava 12. Vyšehrad : : : : : : : : : : : :699 7 Tipujte kolik padne dohromady bod v basket. utkání: Brno - Pardubice... T i tipující, který po et bod uhodnou nebo budou svým tipem nejblíže, vyhrají každý dv vstupenky na basketbalové utkání Pardubice - Opava. Vypln ný kupón je pot eba doru it do pátku 17 hodin do redakce i sb rné schránky. Jméno a p íjmení: M sto: Výherci (Kolín - Pardubice 153 bod ): Josef Mat jka (152 bod ), Zuzana Havránková (154) a František Bohá (155) - všichni z Pardubic. Vstupenky na Nymburk v redakci k dispozici od tvrtka 9. íjna. 49:120 (30:59), Charbuský 18, Karban a Langšádl po 16, Mare ek 14, Zeithamer 12, Lahucký, Šindelá, Kratochvíl a Skalický po 10, á a Verner po 2, v odvet 37:88 (15:48), Lahucký 18, Karban 14, Langšádl 12, Zeithamer 10, Skalický 8, Mare ek a Kratochvíl po 7, á 6, Verner 4, Charbuský 2. OBL. P EBOR NEJ- ML. MINIŽA EK: BK Studánka Pce B Lok. Trutnov 66:34 /30:22), Bergerová 24, Hamari ová 22, K. Havelková 13, M. Havelková 3, Ma átková a Píšová po 2, v odvet 72:38 (30:33), Hamari ová 34, Bergerová 16, ezní ková a K. Havelková po 8, M. Havelková 4, Ma átková a Píšová po 2. SŠB Pce BK Studánka Pce C 27:50 (11:25), Jochová 14, Mikoldová 5, Siru ková 4, Štr bová a ervenáková po 2 Taba ková 13, P. Ku erová 12, Šitancová 11, Pavlí ková 9, T. Ku erová 2, Šejvlová 1, v odvet 29:40 (16:15), Jochová 11, Siru ková 5, Št rbová a Mikoldová po 4, ervenáková a Chlostová po 2 Pavlí ková 11, P. Ku erová 10, V elišová 6, Šitancová 5, Šejvlová a T. Ku erová po 4. SPOL. OBL. P EBOR NEJML. MINIŽAC- TVO: Havl. Brod BK Studánka Pce 38:73 (19:40), Kar. Šotolová 20, Ryšinová 13, M. Holubová 9, Krej í 7, A. Holubová 5, v odvet 25:99 (13:47), M. Holubová 27, Kar. Šotolová 15, Krej í 14, Zitová 7, N. ernohorská, A. Holubová a Ryšinová po 6.FRANTIŠEK NERAD Basketbalový Eurocup je na blízku se bude jako v minulé sezon a dva nejlepší ze skupiny postoupí do další ásti sout že. První utkání bude na programu 24. listopadu a zda se bude už tento den hrát v EZ Aren, ur í až páte ní los. V každém p ípad se basketbaloví fandové mají na co t šit a dá se op t ekat vysoká návšt vnost t chto zápas. (fn) Výkon nic moc, ale na Havlí k v Brod to sta ilo PARDUBICKÝM volejbalistkám se v letošní sezón velmi da í. D kazem toho jsou sobotní výhry v Havlí kov Brod, které je senza n vynesly na první místo v tabulce. Snímek je z posledního domácího utkání, ve kterém Pardubice p ejely Vamberk. V modrém se o to zasloužily i nahráva ka Markéta Vanžurová (. 3) a Jana N me ková (. 6). Foto: MILAN K I EK Kloudová, Vanžurová, Vaní ková, Vavre ková, Špeldová, N me ková, Straková. Další mistrovská utkání budou hrát pardubické hrá ky až 7. listopadu doma s Dob ichovicemi (od 9 a 13) a snad se dostanou do lepší ní letošní zápasy na Olšinkách. KRAJSKÝ P EBOR I. T Í- DA MUŽI: Sokol Chrudim Hnátnice 3:0 a 3:1, Chvaletice Lanškroun 3:0 a 3:2, Kerhartice Svitavy 0:3 a 3:1, eská T ebová B Sokol Pardubice KRAJSKÝ P EBOR I. T Í- DA ŽENY: Slati any Litomyšl 3:1 a 3:1, Dolní Újezd Choce 3:0 a 1:3, Chvaletice Lanškroun B 3:0 a 0:3, USK Pardubice Tesla Pardubice 1:3 a 0:3, eská T ebová Žamberk 3:1 a herní pohody. Budou to posled- 0:3 a 1:3. 3:0. (fn, mma)

9 Slabý Jan Restaurace - Bar Finlandia Polední menu za 65,- najdete na Nerudova ulice 879, Pardubice Vinné sklepy Lechovice Ka mida SPORT PARDUBICE Fotbalová prodejna Nabízíme kompletní fotbalové vybavení PRO KOLEKTIVY: votní vybavení PRO JEDNOTLIVCE: vybavení

10 STRANA 10 DIVIZE DIVIZE DIVIZE DIVIZE Branky: 2:3, rozhod- SRCH: Branky: 1:0, rozhod- - NICE: Branky: 2:0, HOLICE: SLOVAN PCE: Branky: SPORT Branky: : 0:1, : :1 0:2, Branky: 0:3, ST. HRA MICHAL MACH : MICHAL MACH : Branky: 3:5, di- VALY: Branky: - 2:0, di- MORAVANY: Branky: - ROSICE: Moravany Branky: 2:3, HOLICE B: Branky: 2:3, :3, ky: MICHAL MACH : Branky: 1:0 1:0, - CE: - : ky: - - MICHAL MACH : : :36 11

11 POND LÍ 26. ÍJNA 2009 STRANA 11 Z OKRESNÍCH FOTBALOVÝCH SOUT ŽÍ Z PARDUBICKA, HOLICKA A P ELOU SKA OKRESNÍ Pardubi ky p ibrzdily lídra P EBOR Rove -Sezemice 1:0(0:0) Branka: Machatý, hlavní arbitr: Mrázek, ŽK: 1:4, divák : 80. RO- VE : Baláš M. Kolá ek, Mládek, D. Král, J. Kaplan O. Kolá ek, Vach, L. Kaplan, A. Kašpar Melc, Machatý (Šišán). SEZEMICE: Levinský Popilka, Blažek, Kumpan, Z. Plechá ek L. Kašpar, Lába, Št rovský, M. Plechá ek T. Kašpar, Pleva (Koubek, Süttö). Vyrovnané, bojovné utkání, plné osobních souboj, které se p evážn hrálo od vápna k vápnu, rozhodl dv minuty p ed koncem domácí šutér Machatý. Na vyložené šance to bylo 2:2, Rove ské podržel svými výbornými zásahy gólman Baláš. Paramo-D íte 3:0(2:0) Góly: Troják 2, Suchánek, s píš alkou p ijel: Syr ek, b. k., 20. PA- RAMO: Mergl Dušek, Veselý, Stan k, Bramb rek erný, Ruprecht, R. Topi, Marek Troják, Suchánek (Vaší ek, áp). D ÍTE : Vávra Haan, Bedná, Drahokoupil, Kopták Kroupa, Tesa, Haná ek, Pe inka Bažant, Vo íšek (Puhlovský, Mužík). V poli to byla vcelku vyrovnaná partie, v koncovce byli d razn jší domácí. Ve 24. po p e íslení odcentroval Suchánek a Troják st elou k ty i III.T ÍDA HOLICKO IV.T ÍDA HOLICKO Sezemice B-SKP Pce 2:2(1:1) Branky: Knížek, N mec Mrkos, Roubal, rozhod í: Hamrník, K: 0:1 (54. Pohanka), ŽK: 3:2, 50. SEZEMI- CE: M. Hole ek J. Skutil, R. Plechá- ek, K. Plechá ek, Bá a J. Brychta, T. Hole ek, N mec, Ko iš B lohubý, Knížek (Zbudil, erný, Andr). Vyrovnaný špíl, ve kterém hosté vždy dokázali najít odpov. Sezemi tí navíc propásli n kolik p íležitostí ke skórování. Býš -Veliny 5:4(2:1) Góly: Sp šný 2, Štross, Dostál, Brandejs Andrys 2, Ka kovský, Stárek, ídil: F. Dvo ák, ŽK: 1:3, 30. BÝŠ : Pospíšil Píša, Kuneš. Richter, efelín Dostál, Sp šný, Brandejs, Štross Blažek, Slavík (Švácha, Kolín). Domácí m li p evahu, spousta šancí z stala bez gólového efektu a nakonec se strachovali o výsledek. ívice B-Mate ov B 3:3(1:2) Branky: J. Málek 2 (1x pok. kop), Jozíf Zach 2, Hromádko soudcoval: Sponner, K: 0:1 (Zach), ŽK: 2:4, 60. STARÉ ÍVICE: Moty ka Ptá ek, J. Málek, M. K ivka, Vích P. Plíšek, Kvapil st., Št pánek, Kvapil ml. Štefan, Jozíf (Rohlík, Mzyk, Jirásek). První p le vyzn la pro hosty, po zm n stran domácí zabojovali a vyd eli alespo bod. Za bojovnost pochvala pro domácí tým. Rove B-FK Pce :6(0:2) Vávru vyniknout nenechal. Ve 38. si Troják narazil s Topi em, jeho první pokus Vávra vyrazil, ala na dorážku už byl hostující lapák krátký. Dvacet minut p ed koncem si na velkém vápn zpracoval p ihrávku Suchánek a z prostoru penalty pot etí rozesmutn l hrá e D ít e. Ti pak dvakrát rozezvu eli brankovou konstrukci, když mí ili do b evna a ty e. Stejný klacek na druhé stran orazítkoval i Suchánek. V d ležitých momentech domácí podržel branká Mergl. Lipoltice-Libišany 5:3(1:1) Branky: Plavec 4, J. Kotraš Zadrobílek 2, Kuric, ídil: Oulický, ŽK: 2:0, 50. LIPOLTICE: Macha Tamchyna, Rokyta, Oliva, Balán Hrdý, Nedv d, Vlasák, P. Kotraš Plavec, Švejda (J. Kotraš, Flégr). LIBIŠANY: Vida Jozíf, Voltr, Rychtera, L. Pithart J. Bidman, Malina, Kur rst, J. Pithart Vích, Kuric ( ernohlávek, Zadrobílek). Oba celky se lopotí u dna tabulky a tak domácí Plavec opustil bujarou sobotní oslavu n kolikerých narozenin, aby byl na tento duel t. Jak je vidno, p ístup k životospráv se mu vyplatil, nebo jeho ty i góly v síti soupe e hovo í za vše. Do vedení šli v 18. Libišanští, potom za ala gólová p esýpaná, Dašice-Srch B 7:3(5:2) Góly: Zamastil 5, P. Šmejda, Polák Bárta, Sivák, Víšek z pok. kopu, sudí: Bem, K: 1:0 (80. Metelka), ŽK: 2:3, 60. DA- ŠICE: Metelka ermák, Šibal, Morávek, Kohoutek O. Šmejda, Král, Vajer, Špa ek P. Šmejda, Zamastil (Polák, K ížek, M. Hora). O zápasu bylo prakticky rozhodnuto v první dvacetiminutovce, ve které se do sít Srchu ty ikrát trefil Zamastil. Od dvouciferné nakláda ky zachránila hosty pouze laxnost dašických st elc v koncovce. Za p t branek pochvala pro Zamastila. Pardubi ky B 3(1) Nemošice 0(0) Branky: Mrázek 2, Sokol, na pravidla dohlížel: Miloslav ížek, ŽK: 1:0, 50. PARDUBI KY. Vohradník D. Jonáš, Fiala, Tilgner, T. Jonáš Mrázek, Pithart, Sokol, M. Svoboda ezní ek, Ková (K ížek, Meller, Baracz). V 7. nap áhl T. Týnek a svoji d lovkou p kn protáhl domácího lapáka. O deset minut pozd ji p ihrál Mrázek Ková ovi, který svoji p esn na asovanou p ihrávkou nechal vyniknout Sokola. Pak se dvakrát blýsknul i gólman Gruber, když zneškodnil hlavi ku ezní ka a šanci Mrázka. V 57. se Ková hostujícího branká e mohl klidn zeptat kam to chce, ale z t sné blízkosti mu nakonec mí poslal do náru e. V 70. po centru Fialy mí il ezní ek hlavou t sn vedle a hlavi ku K ížka vykopl z brankové áry Dvo ák. V 84. ofsajdové pasti unikli Mrázek s Ková em a prvn jmenovaný propálil Grubera. V poslední minut op t utekl Mrázek, v koncovce trefil ty, mí mu však zpátky p istr il Ková a tentokrát se už domácí hrá nemýlil. Nejlepším mužem na pažitu byl Sokol. Opatovice B-Moravany B 2:1(1:0) Góly: Tešla, M. K ovák Veselý, ídil: Kváša, ŽK: 1:4, 70. OPATOVICE. Nový Vašata, Vond ejc, Bíro, Pavel Svoboda Novotný, Adamuška, Maruš ák, Vosáhlo Tešla, Špalek (M. K ovák, Ku- era, Kudlá ek). Moravanští byli v první p li sice lepší mužstvem, avšak st eleckou mušku m li zna n vychýlenou. Po p estávce ješt navíc p idali na tvrdosti, domácí se toho ovšem nezalekli a tvrt hodiny p ed koncem rozhodli o své výh e. Ost ešany-lit tiny 5:2(2:0) Branky: Kasal a Novák po 2, Paštyka Petr Shejbal 2 (1x pok. kop), soudcoval: P. Budínský, ŽK: 1:1, 60. OST EŠANY: Pechmann Sekyrka, O. Drábek, Bobek, Vilím Novák, Hájek, Paštyka, Kasal Jinoch, Fendrich (Havelka, Ledvinka). Na náp ah Paštyky ze 7. gólman hostí v bec nereagoval a polo asový ú et uzav el po te i Kasal. Za stavu 3:0 po samostatném úniku snížil Petr Shejbal a tentýž hrá pak z penalty snižoval na 4.2. Poslední slovo m l op t Kasal po kopu z rohu. Jinak b hem zápasu vyst elili hosté t ikrát na branku a dali dva góly. Za bojovnost pochvala pro celý ost ešanský man aft. Ost etín-jaroslav 1:5(0:2) Góly: Leczo Vojtíšek 2, Šretr z penalty, Pištora, Trunec, pískal: Havlík, ŽK: 1:1, 100. OST ETÍN: Starý Zerzán, Matoušek, Šubrt, Frydrych Leczo, Svoboda, Van k, Šimek Ku era, Horák (Langr, Tukora, Novotný). Není to tak dlouho co spolu oba rivalové ze sousedních obcí bojovali o postup do vyšší sout že a i v tomto klání byli tenkrát úsp šn jší Jaroslavští. Nejinak tomu bylo v ned li. Hosté byli po celý zápas lepší a o istou nulu p išli až v 80., kdy estný úsp ch vst elil Leczo. Torpedo-Mn tice 4:2(3:0) Branky: Berger, Sp vák, Jarmar, Bohá ek z pok. kopu Václavek, Hutla, rozhodoval: Franc, K: 1:1 (60. Berger 76. Václavek), ŽK: 2:2, 50. TOR- na jejímž konci m li radost Lipolti tí. Po herní stránce však byli hosté lepší. Pochvala pro Plavce. Újezd-Opatovice 1:2(1:0) Góly: P. Strnad Kváša, Novák, rozhod í: Buchta, ŽK: 2:2, 60. ÚJEZD: Jandák Matys, Svoboda, Zima, Jaroslav Firbas Hu á ek, T. Bendžík, Jakub Pet í ek, Rusín Hladík, P. Strnad (Zahradník, M. Rozséva ). OPATOVICE: Guldán Valenta, Hurta, Vo íšek, Ji ínský Filipek, Práchenský, Kváša, Hurta Novák, P. Bartoní ek (R. Jonáš). P t minut p ed obrátkou stran p ihrál Hu á ek P. Strnadovi a ten st elou k ty i otev el st elecký ú et. Do druhé p ta ty icetiminutovky nevstoupili domácí dob e, nebo hned ve 47. inkasovali po dorážce Kváši. V dalších minutách pak byl jejich výkon tém tragický a tak nebylo divu, že další gól skon il op t v jejich síti. Postaral se o n j v 68. bombou z 18 V mn tickém derby se ervenalo PEDO: Pavlí ek Bursa, Vrbata, Jarmar, Kore ek Kmošek, Sp vák, Berger, Van ura Bohá ek, Kaciá. Oba týmy využívají jedno h išt v Mn ticích jak AC a Inter v Milán, jenom ta sout ž je o n co nižší. Vzájemný zápas pak vykazoval všechny atributy pravého derby a to bojovnost, góly, e nické vsuvky i karetní postupku. Do p l hodiny si Torpedo vybudovalo t ígólový náskok, když Mn ti tí mí ili pouze dvakrát do b evna. Po obrátce stran za stavu 4:1 m li poslední slovo Mn ti tí. edice-hradišt B 3:1(1:0) Góly: Matys, Jirout, Koubek Ž árský. ostrý fuk m l: Ledajaks, ŽK: 1:1, 80. HORNÍ EDICE: Šafránek Koval- ík, Pecina ml., Pecina st., Mládek Jirout, Koubek, Medek,Matys Moravec, Kysela (Morávek, Tesa ). Vyrovnaný zápas, ve kterém domácí kone n našli svoji st eleckou tvá. Za stavu 3:1 ješt hosté dvakrát pálili do ty e. Tuto výhru edi tí v nují svému bývalému spoluhrá i Oldovi Špatenkovi, který v t chto dnech oslavil šedesátiny a mužstvo po celé utkání povzbuzoval za klandrem. P íští kolo: so 14: Nemošice Opatovice B, ne 14: Hradišt B Dašice, Moravany B edice, Mn tice Pardubi ky B, Jaroslav Torpedo, Lit tiny Ost etín, Srch B Ost ešany. SVATOPLUK ŠINDELÁ 1. Dašice : Ost ešany : St.Hradišt B : Jaroslav : Torpedo : Pardubi ky B : Opatovice B : H. edice : Srch B : Mn tice : Ost etín : Lit tiny : Moravany B 14. Nemošice Veliny sahaly po bodu Góly: Chejnovský 2 Hamerský, Cirkl a Van k po 2, pískal: Laksar, ŽK: 2:2, 60. ROVE : Smítal Rojkovi, Horák, Šretr, M. Kašpar Z. Moty ka, Svoboda, Cim, Chejnovský Shejbal, Šišán (J. Kaplan, Be vá, Žatecký). Výsledek utkání neodpovídá d n na h išti. Domácí m li mírnou p evahu, avšak brejky hostí byli smrtelné. Za stavu 2:4 nedali Rovenští penaltu. Popkovice-V.Chvojno 1:1(1:0) Branky: Vejd lek P tioký, rozhodoval: Syr ek, ŽK: 1:0, 40. POP- KOVICE: J. Vav ín Štolfa, Plžik, D. Cibulka, Manych Mašek, M. Cibulka, Barbari, Nepivoda Vejd lek, Šlesárik (Jankuj, Braun). Do 30. byli lepší Popkovi tí a vst elili úvodní gól. potom p evzali taktovku zápasu hosté, ale vyrovnat se jim poda ilo až dvacet minut p ed koncem. Z celkové pohledu je d lba bod spravedlivá. Mikulovice B-D íte B 1:0(1:0) Rozhodl: Krej ík, sudí: P ibyl, ŽK: 1:0, 30. MIKULOVICE: P. Hyxa Antoš, Novotný, Leszcuk, K. Hromek Rychta ík, D. Jirásek, Hájek, Krej- ík Loukota, J. Vysko il (L. Hromek, M. Jirásek). Vyrovnaná partie, kterou domácí rozhodli už do p lhodiny hry. Paramo B- Dražkovice 3:1(1:1) Branky: Dušek 2, áp Kubí ek, arbitr: K. Strnad, ŽK: 1:2, 40. PARA : :41 7 SPORT metr Novák. O dv minuty pozd ji si hostující úto ná tykadla poradila s jedním bekem Újezdu, ale Jandák na dvakrát navštívenku Novák zneškodnil. T sn p ed koncem zápasu centroval T. Bendžík, Zima jen o chloupek netre l hlavou balón a tak bylo po bodové nad ji. Zdechovice-Choltice 4:0(1:0) Branky: Ro ín 2, Monaghan, Rambousek, soudcoval: Vízek, ŽK: 3:1, 120. ZDECHOVICE: Cincibus Novák, Kolín, Linhart, Franc Forst, Englich, ehá ek Smolík, Monaghan, Ro ín (Volný, Rambousek). CHOLTICE: Zá ecký Horyna, Bravenec, Peml, Šmerda Jan Kohoutek, Korbel, T, Horák, Ondrá- ek Svoboda, J. Horák (Ji í Kohoutek, Cvejn). Domácí byli kompaktn jší, hosté m li pouze minimum šancí. Zasloužená výhra Zdechovic. Pardubi ky-fk Pce C 1:1(0:0) St elci: F. Krej í Maivald, pískal: Hamrník, ŽK: 0:3, 80. PARDUBI - KY: Marší ek T. Svoboda, Bažant, Brus, Kopp Froš, Zemek, F. Krej- Služba v redakci ned le 8-10 hodin (sobotní zápasy) ned le hod. (ned lní zápasy) T : , MO: Mergl Dušek, Smolný, Veselý, Topi Velinský, Ruprecht, Cink, Marek áp. Kunart (Suchánek, Hol ík, Záleský). V poli vyrovnané, v zakon ení lepší domácí. P íští kolo: so 14: FK Pardubice Sezemice B, Dražkovice Býš, V. Chvojno Mikulovice B, Veliny St. ívice, ne 14: D íte B Paramo B, Mate- ov B Rove B, ne 16: SKP Pardubice Popkovice. SVATOPLUK ŠINDELÁ 1. Mikulovice B : Paramo B : FK Pce : SKP Pardubice : Sezemice B : V. Chvojno : Rove B : Popkovice : D íte B : Býš : Dražkovice : St. Mate ov B : St. ívice B 14. Veliny : :42 0 III.T ÍDA P ELOU SKO S.Mate ov- ívice 1:2(0:1) Branky: T. Fenyk Vojtíšek, Horá ek, rozh.: Májek, K: 2:0, ŽK: 1:3, 50. ST. MATE OV: Doležal Mynka, Tomiška, Mzyk, J. Procházka Holek, Sp vák, T. Zach, L. Vaší- ek Meduna, T. Fenyk (K ížek, M. Vaší ek, Kleiner). Hosté za ali aktivn ji a v 27. min. po trestném kopu Málka se ujali vedení, když Vojtíškovu st elu si domácí uklidili do sít sami. V 63. min. op t po trest áku Málka zvýšil Horá ek. Domácí Sp vák tuto situaci neustál a po zrovna ne slušném oslovení sudího vid l K. Domácí v deseti p idali a o dv minuty pozd ji po akci Mynky snížili T. Fenykem. V 82. min. M. Vaší ek m l po odpískaném faulu po- Chvaletice-Lány 1:0(0:0) dobné p ipomínky k Májkovi jako Sp vák a uvid l také kartonek ervené barvy. Branka: Kosprt, rozh.: Ziegler, ŽK: 5:2, 40. CHVALETICE: Vondrák Filip, Van ura, Král, Hrbek Ma ata, Kosprt, Kredba, Tatoušek P. Kuch, Fencl (Doležal). Ve vyrovnaném utkání se st elci tentokrát v bec nevyznamenali. Domácí bojovali, ale houževnatá obrana Lán jim toho moc nedovolila. Hosté kapitulovali pouze jednou a v 58. min. se stal hrdinou dne Kosprt. Branky: Pithart z 10 m, Peterka, Levai, M. ada Mart. Strnad 2, rozh.: K. Strnad, K: 0:1, ŽK: 2:1, 80. RYBITVÍ: Dušek ehák, Peterka, Steklý, Szikora Vlk, Fo t, Tichý, Pithart Levai, M. ada (Fistr, Joska). P estože hosté už od 18. min. í, Zelenda Mrázek, Polá ek (Ková, K íž, Pech). FK PCE: Branda Dvo ák, Habiger, Putnar, Brož Maivald, V. Zav el, Komárek, Kavka Mráz, Hataš (Táborský, Polák). Hrál se fotbal s visa kou vysoké kvality. Kdyby však existovala fotbalová spravedlnost, tak vyhrát m li domácí. V první p li centroval v 11. a 15. z rohu Zelenda a hlavi ky F. Krej ího i Bažanta shodn olízly horní ást b evna. Ve 29. rozehrál Brož p ímý kop a mí, našt stí pro Pardubi ky, prolétl bez te e p es celé vápno až do zámezí. Ve 33. po p íh e Mrázka byl ve vápn skolen Froš, avšak píš alka z stala n má. T sn p ed pauzou pak sebral Branda Polá kovi z hlavy jasný gól. V 59. z ojedin lého protiútoku zpoza buku vybafnul na Marší ka Maivald a papírový favorit se ujal vedení. Tato sporná situace ješt více vymotivovala domácí borce, kte- í hned o dv minuty pozd ji kontrovali F. Krej ím. Následné šance Komárka resp. Froše už gólem nesko- ily, takže se místní rivalové rozešli smírn. Pochvala pro Bažanta a hostujícího V. Zav ela. e any-chvojenec 2:1(0:1) hráli bez vylou eného Samši áka (za sražení unikajícího ady), dokázali dvakrát poko it chybující obranu Rybitví. V 57. min. Pithart prom n nou penaltou nastartoval své spoluhrá e k v tšímu d razu, který se projevil i na brankových šancích. Domácí je využili a hosté šli do kolen. Nejlepší na h išti byl domácí M. ada. Valy B-B lá 2:1(1:0) Branky: Šrámek, M. Doležal Tomi, rozh.: Jakoubek, K: 0:1, ŽK: 2:6, 50. VALY B: Chára Novotný, Van ura, A. Doležal, Ka írek Hývl, Zetek, Petrlík, Šrámek Vorel, Veselý (Je ábek, M. Doležal, apský). Oboustrann p kný zápas ve kterém hosté doplatili na bídnou koncovku. Domácí se ujali vedení už ve druhé minut. Hosté mohli srovnat ve 20. min, ale nedali penaltu. Po p estávce m li hosté další šance, které z staly nevyužity a tak domácí byli spokojeni s hubeným vít zstvím. P elovice-ždánice 3:0(3:0) Branky: Khun 2, Vohralík, rozh.: Dobrovolný, ŽK: 3:6, 70. P ELO- VICE: Rejduga Mádr, R. Šimák, Khun, apek L. Hladík, Vohralík, Šprinc, ehák Trojá ek, Balada ( erník, M. Hladík, O. Šimák). Favorit vyhrál bez v tších problém. K vít zství nad p edposledním celkem tabulky mu k tomu sta il výborný první polo as. Po pauze se ze hry vytratila lehkost, hosté dost p itvrdili a sudí musel nad lovat žlutky. Rybitví-Kolesa 4:2(0:2) Dolany-P elou B 2:1(1:0) IV.T ÍDA P ELOU SKO Choltice B-Tetov 4:2(2:0) Nejlepší st elci Pardubice St elecká sout ž o pohár Bohuslava Jasanského, kterou zprost edkovává fotbalová prodejna Mida Sport a Týdeník Pernštejn má po t etím kole tuto podobu: OKRESNÍ P EBOR: 13 - Plavec (Lipoltice), 12 - Polá ek (Pardubi ky), 10 - J. Horák (Choltice), Erber (Chvojenec), Jedli ka (Chvojenec). III. T ÍDY: 18 - Drbohlav (Ost ešany), 14 - Zamastil (Dašice), 13 - Petr Shejbal (Lit tiny), 10 Tláskal (Mn tice), Lexman (Hradišt B). IV. T ÍDY: 17 - Movsesyan (SKP Pce), 16 - Hamerský (FK Pce 1899), 13 Van k (FK Pce 1899), 12 - Vejd lek (Popkovice). Statistiky jsou neo- ciální, o ciální verzi najdete b hem týdne na našem webu v etn minutové nepr st elnosti okresních branká. (mma) Branky: Schejbal, Exner Ku e, rozh.: Valtera, ŽK: 1:0, 60. DOLA- Do listiny st elc se zapsali: Novotný, Svato - Zajíc, rozhodoval: Klempí, ŽK: 3:3, 150. E ANY: Ka uka Št pánek, Linhart, K ivka, Kobera Tichý, Pavel Moravec, Bahník, Novotný Svato, Chára (M. Moravec, N mec, Petr Moravec). CHVOJENEC: M. Pavlí ek Kirchner, Silbernágl, Zajíc, Moravec J. Pavlí ek, Zbudil, M. Jedli ka, T. Velínský Erber, Ryšavý (Nechvíle). Další utkání, které svoji kvalitou p evyšovalo úrove okresního p eboru. V I. p li byli lepší hosté a v 10. zásluhou Zajíce otev eli brankový ú et. Pojistku mohli p idat ve 35., ovšem Ka- uka byl proti a jistý gól zneškodnil. Po p estávce se karta obrátila. Na koni rajtovali e anští a v záv ru zápasu oto- ili výsledek ve sv j prosp ch. Nejprve v 73. vyrovnal Novotný, v 87. Svato obešel i branká e Pavlí ka a do prázdné svatyn zasunul. Mezitím ješt chvojenecký gólman vychytal K ivku, Svaton a Cháru. P íští kolo: so 14: Chvojenec Lipoltice, D íte e any, Choltice Rove, Opatovice Zdechovice, ne 10.15: FK Pardubice C Paramo, ne 14: Sezemice Pardubi ky, Libišany Újezd. 1. FK Pce C 2. e any 3. Chvojenec 4. Choltice 5. Rove 6. Zdechovice 7. Sezemice 8. Pardubi ky 9. Opatovice 10. D íte 11. Újezd 12. Paramo 13. Lipoltice 14. Libišany P tat icet žlutých a ty i ervené NY: Petr Novotný I Odvárka, L. P lpán, Exner, Slavík Sporiš, Ku- era, Novák, Schejbal Flégr, Sobotka (Petr Novotný II). Dolany dohán jí po áte ní ztráty a tentokrát to odnesla p elou ská rezerva. Bylo to zasloužené vít zství, které p i p esn jší a pohotov jší koncovce mohlo být vyšší. Hosté byli v poli rovnocenným partnerem, ale chyb lo jim víc brankových p íležitostí. Semín-K i e 1:1(0:0) Branky: Š Tichý Pilc, rozh.: Školout, ŽK: 1:2, 60. SEMÍN: Gabriel Vencl, Žá ek, T. Vokál, O. Vokál Š. Tichý, Devera, T. Tichý, Panchartek Živný, Š. Vosáhlo (Van k, Pokorný). V utkání se nevyznamenali st elci a domácím nebyla nic platná mírná p evaha. Hosté šli krátce po p estávce do vedení, které domácí smazali v 70. minut po hlavi ce Tichého. V záv ru se vynutili výraznou p evahu, dali sice branku, ale tu rozhod í neuznal. V poslední minut pak ješt nast elili ty soupe ovy branky. P íští kolo: so 14: Kolesa Chvaletice, B lá P elovice, ne 14: K i e Rybitví, ívice Semín, P elou B Mate ov, Ždánice Dolany, Lány Valy B. FRANTIŠEK NERAD 1. P elovice 2. Valy B 3. Kolesa 4. Rybitví 5. Chvaletice 6. Roh. B lá 7. P elou B 8. Lány n. D. 9. St. Mate ov 10. Dolany 11. St. ívice 12. K i e 13. St. Ždánice 14. Semín SVATOPLUK ŠINDELÁ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :17 7 Kojice rozst ílely Bukovku Branky: Stárek, Indra, Mrkvi ka, Horyna (z 10 m) Petrásek, Vav ínek, rozh.: Baracz, ŽK: 0:2, 50. CHOL- TICE B: Zá ecký Šturma, Brožek, Horyna, Kohoutek Indra, Mrkvi ka, Šmerda, Kožený Stárek, Cvejn (Korbel, Kubelka, ermák). Vít zové m li po celé utkání hru pod kontrolou a dobrou hrou v poli si vytvá eli gólové šance. Teprve v záv ru za stavu 4:0 povolili a host m tak pomohli kosmeticky upravit výsledek. Bukovka-Kojice 2:7(2:3) Branky: Kazilovský, Tom ala Janák 3, Provazník a Svoboda po 2, rozh.: Rokyta, ŽK: 1:0, 50. BUKOVKA: Sedlák Dobrovolný, Štrobich, Branský, Sodomek Kazilovský, Tom ala, Kvapil, ada Riška, Grešák (Kubín, Urbiš). Domácí bez vykartovaných hrá nebyli Kojícím rovnocenným soupe em. Hosté po chybách Bukovky snadno získali t íbrankový náskok, který domácí do p estávky sta ili ješt snížit. Po p estávce už m la hra zcela jednostranný pr b h a hosté svoji p evahu dokázali vyjád it i st elecky. Újezd B-P elovice B 5:1(1:0) Branky: Vondrá ek 2 (1 z pen.), Hu- á ek, Zahradník, M. Rozséva Dostál, rozh.: Klempí, K: 0:1, ŽK: 2:3, 60. ÚJEZD B: Hývl Kolman, Kopá, Havlí ek, Rambousek Hu á ek, M. Rozséva, Erban, Sir ek O. Rozséva, Zahradník (Šebek, Vondrá ek, Ji í Firbas). Utkání o t etí místo zvládli domácí mladíci na výbornou. Ve 25. min. otev el brankový ú et zápasu p knou st elou z 25 m Hu á ek a po p estávce jeho spoluhrá i zvýšili na 3:0. Hosté v 71. min. snížili, ale v záv ru domácí op t ude ili. P t minut p ed koncem M. Rozséva zvýšil st elou pod b evno a v 88. min. si Vondrá ek zahrál na slalomá e a p idal P elovicím na cestu pátý gól. Rohoznice-Jankovice 2:0(1:0) Branky: J. Št pánek, Hlavá ek, rozh.: íha, ŽK: 1:1, 50. ROHOZ- NICE: Fejl Mikeš, Jadrný, T. Št pánek, Zeibich Ryšavý, Hlavá ek, J. Dvo ák, Kašpar Hv zda, J. Št pánek (Lát, Bauer, David). Domácí, kte í ekají na zaváhání vedoucích Choltic, neponechali nic náhod. Po celé utkání m li více ze hry, ale zahodili spoustu šancí. Poslední v tabulce tak odjel s milosrdnou porážkou. Sop e -B lá B 0:0 Rozh.: Markvart, b.k., 50. SOP E : Štochl Kalina, Pokorný, Chlumecký, Han il Smolík, Kopá, Malinský, Ji í Boudyš Kadirov, Žemli ka (Jar. Boudyš). Slušn hranému derby chyb lo brankové ko ení. Nejzajímav jší v ci se udály v posledních minutách. Nejprve hosté po p kné akci jen zat ásli b evnem Štochlovy branky a vzáp tí z rychlého protiútoku Kadirov ve vyložené šanci p est elil. Selmice-Chvaletice B 3:0(2:0) Branky: V. Vav ín, Benadik, Moravec, rozh.: Budínský, ŽK: 2:1, 60. SELMI- CE: Cincibuch J. Kalina, Zita, J. Vav- ín, Janák K ivka, Radil, V. Vav ín, Moravec Benadík, Hochman (P. Kalina). Hosté p ijeli posíleni n kolika hrá i A mužstva, ale nebylo jim to nic platné. Domácí podali velmi dobrý výkon, utkání rychle dostali pod kontrolu a zasloužen si p ipsali páté podzimní vít zství. P íští kolo: so 14: Tetov Selmice, ne 14: Chvaletice B Semín B, P elovice B Choltice B, B lá B Újezd B, Jankovice Sop e, Kojice Rohoznice. 1. Choltice B 2. Rohoznice 3. Újezd B 4. P elovice B 5. Selmice 6. Tetov 7. Chvaletice B 8. Kojice 9. Bukovka 10. Roh. B lá B 11. Sop e 12. Semín B 13. Jankovice FRANTIŠEK NERAD : : : : : : : : : : : : :31 3

12 STRANA 12 Hosták dostal padáka Chrudim Hokejisté místního HC m li v minulém týdnu na programu dv utkání. To první, doma s Kadaní, dovedli až do samostatných nájezd, které však lépe zvládli hosté, kte í nakonec zvít zili 4:3 (B lohlávek, Martinec, Šeda). V sobotu pak zajížd li chrudimští hokejisté na led T ebí e, kde podlehli 2:4 (Semorád, Zadina). Tato prohra zlomila vaz trenérské dvojici Hosták - Zavoral. Tento týden se Chrudim st etne doma s Hradcem Králové v pond lí od 18 hodin, ve st edu zajíždí na led Šumperka a v sobotu do Benátek nad Jizerou. (mma) Ženský hokej Pardubice Plze 3:1 (2.0, 0:1, 1:1). PARDUBICE: Hladíková Jacková, Bartoní ková Va ou ková, Vylí ilová Siantová, Cejnarová Vosyková, Jirsová, Jirková Malínská, epková, Cimburková Janoušková, Cílová, Mrkosová. Branky: Cimburková 2, Malínská. Ve vyrovnaném utkání m ly domácí hrá ky brusla sky i hern navrch. Zápas se však neobešel bez nervozity. Plze letos ješt nevyhrála a myšlenka na povinnou výhru brala Východo eškám pot ebný klid. Pardubi tí trené i Kluso a Jacko tak byli tentokrát spokojeni více s výsledkem než s p edvedeným výkonem družstva. P íští víkend zajíždí Pardubice do Litvínova. (trs) Krasobruslení Ostrov nad O. / Dv r Králové n / L. Druhým podnikem pokra oval nový ro ník eského poháru. Z p ti pardubických závodnic, které nastoupily v Ostrov ve dvou v kových kategoriích, si vedla nejlépe Lahu ká. Mezi ža kami skon ila tvrtá. Nepohárový mítink se konal ve Dvo e Králové a zde vyhrála kategorii nová ci pardubická Plšková. Mistrovské sezón 2009 / 2010 p edcházely p edepsané testy výkonnosti. Všechny závodnice Krasobrusla ského klubu Pardubice je zvládly úsp šn. Klubové novinky, se kterými p jdou Pardubi tí do dalších boj p ineseme v p íštím ísle. Velká cena Ostrova ža ky: 4. Lahu ká, 8. Ševcová, 16. Melicharová, 18. Holštajnová. Ml. ža ky: 13. Kubištová. Královédvorská cena ZOO nová ci ml.: 2. Uhlí ová, 4. Pejchová. Nová ci: 1. Plšková, 3. Rychta íková. (trs) Florbal Haví ov - Pardubice 6:5 (1:1, 2:3, 3:1). Hosté m li dv t etiny hern navrch, dokázali si vytvo it více šancí, ale inkasovali dva zbyte né góly. Ve t etí ásti však p išel z pardubické strany kolaps a po špatných rozehrávkách a individuálních chybách Haví ov t emi góly oto il na 6:4. ty i minuty p ed koncem ješt snížil Kunát, ale ani záv re ná power play vyloženou šanci Pardubic nep inesla. Branky Pardubic: Kunát 2, Hoffman, Filip, Brychta. PARDUBICE: Pipek - Kosejk, Š astný, Dziurdzik, Filip, Granec - Zozulák, Vacík, Chovanec, Vichr, Kunát, Bahník, Cibere, Hoffman, Brychta. Tento týden hrají Pardubice dvakrát doma. Ve st edu s Ostravou a v ned li s Chodovem. Oba zápasy se hrají na Dukle od 17 hodin. (mma) SPORT Dominik Hašek nedohrál pro zran ní HC MOUNTFIELD. BUD JOVICE - HC EATON PARDUBICE 1:4 (0:1, 0:3, 1:0) Utkání neza alo pro Východo echy dob e. Ve 14. min. se v brankovišti skácel na led Dominik Hašek a utkání pro n j skon ilo. Podle prvních zpráv se jedná o zran ní t ísla. Hašk v nástupce ho konce. Mount eld nedokázal využít ani minutovou p esilovku p t na t i. Vít znou premiéru s kapitánským cé kem si odbyl Petr Koukal. HC EATON: Hašek (14. R ži ka) Jillkon í v ned li v Brn. Ostatní výsledky: Brno Vítkovice 4:5, Sparta Zlín 0:3, Plze Slavia 2:3p, Kladno Ml. Boleslav 0:1 s.n., Litvínov Liberec 5:3, T inec K. R ži ka si ale vedl znamenit son, Ko í, Nakládal, Haví, Píša, Ko- Vary 4:2. (fn) a byl vyhlášen nejlepším hrá em HC lá II, Mocek P. Sýkora, Špirko, Pivko Zohorna, Koukal, Starý Cet- Eaton. Gólov chudou I. t et. oko enil 1. T inec : Vítkovice :47 39 ve 20. min. d lovkou Petr Sýkora a na kovský, Genoway, Somík Kolá I, 3. Pardubice :51 36 za átku druhé ásti pak p idali v rozmezí 22. a 24. min. další góly do bran- navíc Mikeska 10 min. Využití: 0:1. 5. Plze :53 36 Divíšek, Buchtele. Vylou ení: 9:9, 4. Zlín :53 36 ky Jiho ech Starý, Cetkovský a Pivko. Domácí mužstvo se po oddechovém Rozhod í: Homola, Hribík Guth, Rittich. Divák : Nejl. hrá i: 6. Slavia 7. Boleslav : :48 30 ase trochu zvedlo, ale na R ži - Ptá ek R ži ka. 8. Litvínov :73 28 ku dlouho nemohlo najít recept. Až Tento týden za ne pro pardubické hokejisty dohrávkou v Karlových Va- 9. Sparta :57 26 ve 48. minut ho p ekonal Šimánek. 10. Bud jovice : Liberec :67 25 To už si ale sv enci trenér Sýkory a Votruby hlídali výsledek a utká- hodin, v pátek Eaton na svém led ve 13. Karl.Vary :57 23 rech, která se uskute ní v úterý od Kladno :61 24 ní s p ehledem dovedli do úsp šné- stejný as p ivítá Kladno a týden za- 14. Brno :75 12 Pardubice Páte ní utkání proti Plzni bylo pro pardubického obránce Petra áslavu posledním v dresu HC Eaton. Zkušený obránce, reprezentant, bude v dalších dnech hájit barvy švédského klubu Timra IF. Když se ohlédnete za uplynulou ástí sezony v Pardubicích, s jakými pocity odcházíte? Mohlo to být lepší, ale jsem rád, že tenhle tým šlape a i proto se mi líp odchází. Kdybychom hráli n kde ve spodku tabulky, tak by to bylo ur it horší, než když jdu z této pozice. Nosil jste kapitánské cé ko. Co to Torf si v Mýt ani neškrtl Petr áslava se lou il vít zstvím pro Vás znamenalo? V Pardubicích jsem hokejov vyrostl, tak to pro mne byla est. Ale je to stejn zvláštní, protože už na za- átku sezony se v d lo, že odejdu a stejn jsem to cé ko dostal. Je to p íjemné i nep íjemné, ale doufám, že jsem se s tím popral dob e. Prohlížel jste si v posledních dnech tabulku švédské ligy? Tak ur it, sledoval jsem to tak- ka každý den, když hráli. Doufám, že až tam p ijdu, tak to umíst ní se zlepší. Jsou jedenáctí, ale na osmého mají ztrátu ty bod. Doufám, že se zvedneme. Pet e, odchod z Pardubic je pro Vás de nitivním odchodem? Tak p edn, já doufám, že ješt kariéru nekon ím, nevím, co bude p íští sezonu. Ve Švédsku mám smlouvu do konce této sezony a nemohu íci, co bude po ní. S jakými pocity jste dneska odehrál poslední zápas za HC Eaton? Já jsem na to nemyslel, už jsem se s odchodem smí il p ed sezonou a tak jsem o tom ani moc nep emýšlel. Samoz ejm trošku se to v hlav honí, že v pond lí jedu, ale kdybychom byly poslední nebo n kde vzadu, odcházelo by se mi h. Bylo p íjemné, lou it se vít zstvím. P ál jsem si p ed zápasem, abych dal gól, ale te když jsme vyhráli, tak je to jedno. Máte p edstavy, zda tam bude takové prost edí jako v pardubické EZ Aren? Vid l jsem stadion na internetu, je to p kná hala ur it se tam vejde p t tisíc divák, prý tam chodí hodn lidí, ale asi to nebude takové jako tady. T šíte se hodn na nové p sobišt? T ším se, t ším se na novou ligu. Je mi 30 let a kdybych te ekl, že nep jdu, tak bych toho pak t eba litoval a íkal, pro jsem to nezkusil. Timra má mladé mužstvo, pokud vím, tak asi dva nebo t i hrá i jsou starší než já nebo kolem mého v ku. Jak máte vy ešené bydlení? Bydlení jsme už vy ešili s manažerem. První týden budu na hotelu a asi 10 km odtud je v tší m sto Sundsvall a tak tam pak budu mít byt. Rodina tam p ijede na m síc a protože manželka má v únoru rodit, tak pak pojedou zpátky. Za rozhovor pod koval a p ání hodn úsp ch za tená e Týdeníku Pernštejn p edal: FRANTIŠEK NERAD Mladí hokejisté Pardubic mezi mantinely Ragby Praha - Ragbisté P elou e si v ned lním zápase p ipsali porážku 0:21 na h išti bé ka Pragy. Hosté postrádali svého lídra Musila a p estože jim nechyb la snaha, nezaznamenali ani bod. V sobotu se v posledním kole utká P elou doma s Ostravou. Zápas za íná ve 14 hodin. (mma) Vysoké Mýto V osmém kole naší nejvyšší futsalové sout že zavítal Torf Pardubice na h išt t etího týmu tabulky Vysokého Mýta. Hosté však nenavázali na skv lý výkon z p edchozího zápasu s Chrudimí a hlavn v prvním polo ase nebezpe ným týmem rozhodn nebyli. Již po 71 vte inách inkasovali, když se kolem Koudelky obto il Novotný a p esn zakon il. Ve 13. min. zvýšil Formánek, když zužitkoval p ihrávku Novotného. Pardubice se za první dvacetiminutovku dostaly pouze ke dv ma st eleckým pokus m. Po p estávce hosté p idali a p ipravili si n kolik p íležitostí ke skórování, ale v koncovce Torf narážel na skv le chytajícího Ger áka. V polovin druhé p le pojistil výsledek z penalty Lištván a o t i minuty pozd ji dal výsledku razítko Vácha. Tento týden mají futsalisté volno, p íští sobotu se v hale na Dukle p edstaví od Benago Zru nad Sázavou. Ostatní výsledky: Tango Brno Slavia Praha 5:3, Chrudim Teplice 3:1, Benago Šumperk 7:7, Bohemians Jistebník 1:1, M lník Helas Brno 2:2. (mma) 1. Tango Brno 2. Chrudim 3. Vys. Mýto 4. Teplice 5. Slavia 6. Zru n. S. 7. Helas Brno 8. Jistebník 9. M lník 10. Pardubice 11. Šumperk 12. Bohemians : : : : : : : : : : : :32 3 JUNIO I: Pardubice Jihlava 5:2 (1:1, 2:1, 2:0). Buchtele 2, Radil, Kousal, Vondrá ek. Brno Pardubice 2:3p (1:1, 1:1, 0:0 0:1). Radil 2, Kapec. Pardubice Haví ov 7:2 (0:0, 4:1, 3:1). Radil, Kaut, Hemský, Drtina, Pila, Kapec, Stoklasa. PARDUBICE: Landsman Zdráhal, Drtina, Krejnus, Vondrá ek, Lenoch, Havlík, Posko il Radil, Stoklasa, P honý, Kousal, T. Veselý, Kaut, K e- an, apek, Pila, Hemský, Kapec. V zápase s J dále nastoupili Štrof, Beneš, Buchtele, B ezina. STARŠÍ DOROST: Pardubice Hradec Králové 3:4 (2:2, 0:2, 1:0). Š astný 2, Hemský. Písek Pardubice 1:9 (0:2, 0:4, 1:3). B ezina a Jetmar po 2, Chaloupka, Š astný, Tomín, P. Mou ka, Procházka. PAR- DUBICE: Bernart Beneš, Starý, Voženílek, Rychlík, Chaloupka, Procházka Tomín, B ezina, Zr st, Jetmar, J. Mou ka, Chmela, Š astný, Vl ek, Chlupá, P. Mou ka. V zápase s HK dále nastoupili: Štrof, Lenoch, Hemský, P honý. MLADŠÍ DOROST: eské Bud jovice - Pardubice 5:4 (1:1, 2:2, 2:1). Veselý 2, Havel, Mejtský. PARDUBICE: Langhamer Petira, Vršanský, Kubín, Divecký, Pilný, Fridrich Schneider, Bureš, Moravec Veselý, Chvojka, Havel, Žilák, Mejtský, Kabelka Jirout. ŽÁCI - 8. T ÍDA: Pardubice Vrchlabí 6:2 (3:1, 1:1, 2:0). Voženílek a a Velinský po 2, Panna, Barkóci. Kobra Praha Pardubice 3:5 (1:2, 2:3, 0:0). Voženílek a Barkóci po 2, Panna. PAR- DUBICE: Müller - Hájek, Petric, Tichý, Truhlá, Veselovský, Brázda Barkóci, Musil, Panna, Bedná, Vysko il, Bažant, Voženílek, Hlavá ek, Velinský. V zápase s V dále nastoupili Husár, Š oura, Švarc. 7. T ÍDA: Pardubice Vrchlabí 19:1 (5:1, 10:0, 4:0). Kusý a Martinec po 3, Horyna, Špa ek, Kmošek a Dušek po 2, Franc, Ku era, Rohlík, Voženílek, Solni ka. Kobra Praha Pardubice 1:7 (0:0, 1:5, 0:2). Kusý a Dušek po 2, Rohlík, Špa ek, Martinec. PARDUBICE: Petric, Kratochvíl - Faltys, Ku era, Klinecký, Franc, Švarc, Voltner - Rohlík, Špa ek, Kmošek, Kusý, Voženílek, Dušek, Augsten, Martinec, Solni ka. 6. T ÍDA: Vrchlabí - Pardubice 2:4 (0:1, 0:0, 2:3). Bažant, Bor, Zadina, Kubišta. Pardubice Kobra Praha 13:1 (5:0, 4:0, 4:1). Pejzlová 4, Zadina a Bo- ek po 3, Kubišta, Bor, Budík. PARDUBICE: Klou ek, Mudrunka - Budík, Leder, Šklíba, Tichý, Berný, He manský - Bor, Pejzlová, Kubišta, Bažant, Zadina, Bo ek, Petrus, Voldán. V zápase ve V dále nastoupil Žouželka. 5. T ÍDA: Vrchlabí - Pardubice 3:11 (0:6, 3:2, 0:3). Matys 4, Frydrych 3, Hlavá ek 2, Hudec, Strouhal. Pardubice Kobra Praha 9:2 (2:1, 2:0, 5:1). Matys a Frydrych po 3, Rázek, Kulhánek, Jan a ík. Národní házená II. LIGA MUŽI: Opatovice Rokytnice 23:23 (12:13). Z. Bittner 12, V. Bittner 5, Z. Hruška a M. Bittner po 3. Opatovice A Studénka 21:15 (12:7). V. Bittner 10, Z. Bittner 8, M. Bittner 3. V prvním utkání museli opatovi tí hrá i v první p li dotahovat nep íznivé skóre, které bylo i ty i góly. Po p estávce se hrála vyrovnaná partie a domácí se dostali i do vedení. Nakonec si oba týmy spravedliv rozd lily po bodu. Ve druhém utkání si Opatovice za podpory 180 divák od za átku udržovaly dostate ný náskok, který jim vydržel až do konce zápasu. Po podzimu se tedy opatovický celek bude vyh ívat na ele tabulky s dvojbodovým náskokem. OPATOVICE: Horák, Richter,Pospíšil - J. Hruška, Živ ák, Kubelka, Janura, K ovák, Janura - Z. Hruška, Z. Bittner, M. Bittner, V. Bittner. OBLASTNÍ P EBOR - MUŽI: PARDUBICE: Št pánek, Škoda - Mert, Jan a ík, Žouželka, Hrubý, Hudec, Chmelík, Pilný - Frydrych, Matys, Rázek, Mikula, Kulhánek, Hlavá ek, Strouhal, Janiš, Zlatník. V zápase s V dále nastoupil erný. 4. T ÍDA: Pardubice (bílí) Poli ka 6:5 (2:2, 2:2, 2:1). Chára 5, Mazura. PARDUBICE (bílí): Kratochvíl - Dubov i, Svoboda, Leder, Franc, ech, Mazura, Pospiech, Matoušek, Chára, Blažej, Stieber, Šlechta. 3. T ÍDA: Orli Lanškroun - Draci Pardubice 7:11 (1:2, 5:4, 1:5). Koffer 7, Zeman 3, Václavek. Orlíci Lanškroun Draci Pardubice 2:15 (0:4, 0:5, 2:6). Koffer 6, Václavek 4, Zeman 2, Voženílek, Svoboda, Bedná. PARDUBICE: Kmoní ek - Koffer, Václavek, Voženílek, Zeman, Svoboda, Mat cha, Janecký, Bedná, Janda. Pante- i Pardubice Poli ka 2:7. Vltavský, Dymák. PARDUBICE: R ži ka - Obr, Kulhánek, Sedlák, Vltavský, Pejzl, Tomín, Kroužel, Kazda, Dymák. 2. T ÍDA: Orlíci Lanškroun - Rejnoci Pardubice 9:4 (3:3, 1:0, 5:1). Lašák 3, Hrádek. Orli Lanškroun Rejnoci Pardubice 6:11 (3:5, 0:1, 3:5). Lašák 5, Hebek 3, Pryl, Kaštánek, Hrdli ka. PARDU- BICE: Kraus Lašák, Ku era, Pryl, Odehnal, Kaštánek, Hrdli ka, Hebek, Šlezingr, Hrádek. Kosatky Pardubice Tyg íci Poli ka 0:31(0:17, 0:5, 0:9). PARDU- BICE: Stieber Semenec, Žák, Landsman, Pavlík, Pavlí ek, Nekvinda, Školoudík, Semonský, Bílý. MICHAL MACH - ŽENY: Opatovice Náchod B 6:10 (1:4). ierasová a Benková po 2, Hanovcová, Hanušová. - DOROSTENCI: Podhorní Újezd Opatovice 10:22 (5:11). R. Stan k 8, Bittner 7, Ku era 4, Poledno 3. Opatovice Kr ín 26:11 (13:6). R. Stan k 9, Bittner 8, Poledno 4, Ku era 3, Štefka 2. - STARŠÍ ŽÁKYN : Opatovice Kr ín A 18:14 (8:10). Petra Janková 11, Pavla Janková 6, Hguyen Thi Hai Anh. Opatovice Kr ín B 18:3 (12:1). Bittnerová 6, Pavla Janková 5, Petra Janková a Nguyen Thi Hai Anh po 3, Voltrová. - MLADŠÍ ŽÁCI: Opatovice Kr ín 11:17 (4:10). Pechánek MLADŠÍ ŽÁKYN : Opatovice Kr ín 18:14 (10:8). Bittnerová 10, Prudi ová 4, Kubelková 3, Šandová. Hlinsko Opatovice 8:7 (4:4). Bittnerová 5, Šandová 2. (mma, rk) POND LÍ 26. ÍJNA 2009 Ignacio posledním letošním vít zem Sedlá ková v síni slávy Naposledy na závodišt Pardubice - V sobotní Cen Tiumena-Záv re né steeplechase cross country sezóny 2009 na pardubické dráze zvít zil jist o dv a p l délky favorizovaný p tiletý hn dák Ignacio vedený žokejem Janem Faltejskem (na snímku Milana K i ka). Na start hlavního dostihu, který se b žel na záv r celého programu, se postavilo deset koní a jezdc. Favorizovaný Ignacio se zpo átku dlouho držel na konci pole. Irskou lavici tentokráte p ekonal bez problém a pr b h dostihu m l pod kontrolou. Na špici se nejprve ukazovali Aljaška a Ilex The Great. V polovin dostihu m la pád ambiciózní Orphee Des Blins. P es Velký anglický skok šel jako první výborn b žící Czogori, ale po další p ekážce m l kolizi s prázdným kon m a ot esen odpadl na konec pole. Zdálo se, že jej událost nepoznamenala, ale nakonec byl ješt p ed zatá kou do cílové rovinky zadržen, stejn jako Aljaška a Bejrut, který cválal se ztrátou beznad jn poslední. V cílové rovince bojovalo o vít zství p t koní, t ídou se prosadil Ignacio, který prob hl cílem nikým neohrožován první, p ed Wavelight Laserem (Sovka) a Ilex The Greatem (ž. Stromský), tvrtý byl Grilias (ž. Bartoš), pátý veterán Hirsch (ž. Andrés) a jako poslední se ztrátou sedmnácti délek Posejdon (žk. J. Vá a ml.). I v rámcových dostizích se da ilo favorit m, s výjimkou klasické steeplechase, kde jeden z favorit Maracant m l pád již na zkušebním skoku a dostihu se nezú astnil, v dostihu upadl i Maádid a tak se nakonec prosadila po p kném výkonu nad jná Nikaska. Úsp šný den m l žokej Jan Faltejsek, který dosáhl hattricku a b hem odpoledne zvít zil ve t ech dostizích, žokej Josef Bartoš byl úsp šný dvakrát. VÍT ZOVÉ SOBOTNÍCH DOSTIH : I. Verena Hill (žk. J. Vá a ml.), II. Dobyvatel (ž. Faltejsek), III. Soreppo (ž. Bartoš), IV. Centasy (ž. Bartoš), V. Nikaska (Sedlá ), VI. Universe Of Gracie (ž. Faltejsek), VII. Ignacio (ž. Faltejsek). MILAN T MA Pardubice Na slavnostním vyhlášení výsledk ankety o nejlepšího žokeje, jezdce a amazonku tuzemských p ekážkových dostih zá ila Št pánka Sedlá ková. Nejlepší amazonka sezóny se ziskem 88 hlas stala rovn ž absolutní vít zkou ankety. Tu vyhrála ve své kategorii popáté, ímž navíc vstoupila do sín slávy, po bok Josefa Váni st. a Martiny R ži kové. V sobotním podve eru se do kavárny Evropa sjeli sportovci a trené i k p evzetí ocen ní ve ty ech vypsaných kategoriích. Nejprestižn jší sout ž o nejlepší jednotlivce nad eskými p ekážkami zapsala již XIV. ro ník. Za nep ítomnou Sedlá kovou (zran ní jejího kon v odpoledním dostihu v Pardubicích) p evzala ocen ní Kamila Mátlová (stáj Pegas) z rukou nejstaršího žijícího vít ze Velké pardubické Ludvíka Rajmonta. Triumfoval v roce 1954! Nejlepším žokejem a jezdcem byl vyhlášen Josef Vá a ml. resp. Josef Bartoš ml. Další kategorie nejlepší jezdci a trenér závodišt Kolesa: žokej Dušan Andrés, jezdec Josef Vá a ml., amazonka Š. Sedlá ková, trenér Jan Blecha (pot etí v ad ). Cena swiss turf pro nejúsp šn jšího eského trenéra ve švýcarských dostizích: pot etí Antonín Ministr. Ani ve spole nosti by se nejlepší ko áci neztratili. Žokej Bartoš m l dle p ítomných dam nejhez í vázanku hned po vít zném Ladislavu Št pánkovi z Pardubic. (trs) Pardubice Na zdejším Dostihovém závodišti se uskute ní poslední sportovní sout ž v letošním roce. V úterý 27. a ve st edu 28. íjna se bude konat Rozlu ková všestrannost Prostata Cup. Závod bude mít mezinárodní obsazení. P ihlášena je Rakušanka Margit Appelt, která se svým kon m Ice on Fire v roce 2004 startovala na olympijských hrách v Aténách. Ze zahrani í dorazí na pardubické závodišt i po etná slovenská ekipa a scházet pochopiteln nebudou ani zástupci tuzemské elity. V programu Rozlu kové všestrannosti jsou ty i sout že Hobby všestrannost stupn Z, všestrannost stup Z, ZL a L. Program v úterý 27. íjna za ne v 8 hodin, ve st edu o hodinu pozd ji. Diváci mají vstup zdarma. (dk) Hokejbalový víkend Nejlepší výkon házenká II. LIGA MUŽI: HC SKP Pce Sok. B lá p. Bezd. 33:16 (17:7). Vynikající divácká kulisa v nafukovací hale na Dukle p inutila domácí hrá e k výborným výkon m, které p inesly zasloužené vít zství. Domácí celek p ehrával soupe e po všech stránkách a tak trenérský triumvirát Marek, Kocian, Ke t mohl zá it spokojeností. Výborn zachytal zejména Grus, obranou fázi spolehliv dirigoval zkušený Bakalá a v útoku se nejvíc da ilo Reichlovi s Faltejskem. Sestava: Culka, Grus Nosil 4, Faltejsek 5, Reichl 7, Bakalá 4, Hlavá ek 1, Papoušek, Morávek 1, Novotný 3, Šmidrkal 3, erník 4, Hovorka, Forman 1. V hledišti bylo 175 divák. II. LIGA ŽENY: Sokol Písek SHK D-P Pce 23:28 (10:15). Favorizovaný pardubický celek odehrál utkání ve vlažném tempu a svou hrou se p izp sobil slabému soupe i. Proto byl trenér Luboš Buben spokojen pouze se dv ma body. Sestava. Cvingráfová, Mare ková Ku erová 1, L. Sekerková 5, Pavlíková 2, M. Uhlí- ová 1, B lková 7, Fenyková 6, Rudinská 1, Myši ková, Pelikánová 4, Metelková 1, Pot ková. I. LIGA ML. DOROSTENKY: Jind. Hradec SHK D.P Pce 30:22 (14:11). 1. NHbL: Jind ich v Hradec Alfa Pardubice 4:5 ss (1:3, 3:1, 0:0). Bílý 4, Hrn í. Alfa neudržela nad jný náskok v první t etin, p esto si odvezla dva body, když zvít zila na nájezdy. ALFA: Almaši - Mok íž, Krej í, Dubišar, Šatara, Frencl, Hlavá ek - Bílý, J.Sk ivánek, T.Sk ivánek - Vršinský, Slanina, Hrn- í - Šprincl, Zemánek. T emošná - Svítkov 6:1 (2:0, 0:0, 4:1). Cempírek. Utkání neza alo pro hosty š astn a už v 16 vte in prohrávali. Svítkov skóroval až za stavu 5:0. SVÍTKOV: M. ernický - Koch, Šová, Kope ný, Hlavsa - Chudoba, Cempírek, Krištof, D. ernický, Nesládek, Mifek. 2. NHbL: Hradec Králové - Alfa Pardubice B 5:0 (0:0, 1:0, 4:0). Poli ka P elou 5:1 (0:0, 3:0, 2:1). eská T ebová Alfa Pardubice B 4:0 (3:0, 1:0, 0:0). OHbL: Medv di Pardubice Živanice 9:1, Svítkovice Jok. Chrudim 3:6, Spl. Hole Pardubice Alfa Pardubice C 4:0, Olympia HK He man v M stec C 10:4.EXTRALIGA SD: Alfa Pardubice eské T ebová 3:2 ss (1:0, 1:2, 0:0). Alfa Pardubice Sudom ice 2:6 (0:2, 0:2, 2:2). EXTRALIGA MD: Alfa Pardubice Kovo Praha 4:1 (1:0, 0:0, 3:1). M R SŽ: Svitavy Svítkov 15:1 a 13:1, Hradec Králové - P elou 17:0 a 22:0, Alfa Pardubice Prachovice 5:1. esák, Kolomazník, Tomášek, Zají ek, Novotný a 1:0. Chudoba. M R MŽ: Poli ka - Svítkov 5:0 a 10:1. MICHAL MACH Jiho ešky byly aktivn jší a s d ravou obranou Pardubic nem ly p íliš práce. Sestava: Lišková, Vlasáková Rázková 2, Mikolášková 2, Hainzová 3, K. Jirásková 3, E. Jirásková 5, Schonbeková 5, B ezovjáková 2, Ševrová, Bártová, Šafá ová, Tomášová. Trenér R. Šimon. OBL. P E- BOR MUŽI: HC SKP Pce B HC TJ Náchod B 14:21 (7:10). První porážka domácího bé ka v podzimní ásti sout že. O výsledku rozhodly t i osmiminutové úseky ve kterých hrá i HC SKP nedali branku. Sestava: Culka Šmidrkal 6, Morávek, erník 1, Urbanec 1, Hrubý 2, Valenta, íha, Šimonek 1, Hamza 1, ernohorský, P lpán, Novotný 2. OBL. P EBOR ST. ŽÁCI: HC SKP Pce Náchod A 22:42 (8:27), - Náchod B 33:10 (12:4). Sestava: Deml (ve 2. záp. Matoušek) Matoušek (ve 2. záp. Deml 5), Kopá 7, Valúch 15, Ki o, Krej í, Cinko 6, Van k 15, Herink 7. Trenér J. Deml. OBL. P EBOR ML. ŽÁCI: HC SKP Pce Náchod 28:16 (12:7) a v odvet 29:11 (13:6). Sestava: R. Knoll Dušánek, Dvo ák 7, Hetych, S. Knoll 10, Muka ovský 8, Padev t 8, Ptá ník 6, ípa 6, Skalický 10, Sychra, Šmahel 2. Trenér: M. Ke t. (zr fn) TÝDENÍK PERNŠTEJN - regionální noviny Pardubicka a Chrudimska vychází 1x týdn v pond lí vydává Pardubický Porter, s.r.o., sídlo redakce: Štefánikova 704, Pardubice editel spole nosti Roman Zahrádka, tel.: redaktor: Pavel Zeman, tel.: , sportovní redaktor: Michal Mach, tel.: , inzerce: Bc. Jitka Zahrádková, tel.: , Eva Grožajová, tel.: web: rozši uje PNS a.s., p edplatné - objednávky p ijímá písemn, telefonicky nebo faxem Mediaservis s.r.o., zákaznické centrum, Kounicova 2b, Brno, reklamace: , tisk: VLP a.s., P átelství 986, Praha MK R E ISSN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími.

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími. Vážení občané Letošní první číslo se Vám dostává do rukou v době, kdy nám zima ukázala, že se ještě nechce vzdát své vlády. Snad to byl poslední záchvěv a my se budeme těšit z paprsků jarního sluníčka.všichni

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

U 17.12.2008 U 72 ZMP

U 17.12.2008 U 72 ZMP U s n e s e n í z 19.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 17.12.2008 U 72 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady města Planá od 17.jednání. 2. informaci o kontrole plnění uložených úkolů.

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Nehodovost v kraji v roce 2012

Nehodovost v kraji v roce 2012 Nehodovost v kraji v roce 212 Přehled viníků a zavinění nehod v Jihočeském kraji v roce 212 Viník, zavinění nehody Řidičem motorového vozidla Řidičem nemotorového vozidla z toho dětmi Chodcem z toho dětmi

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009

Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009 Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, p. Ing. Kraus, pí. Vyletová, p. Krisman, p. Štaif, PhDr. Koubová, pí. Boudová,

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014 Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014 Přítomni: Jiří Filip Koláček, MBA 1. místostarosta PaedDr. David Holman, MBA, Ing. Oldřich Štarha členové rady města. Omluven: Mgr.

Více

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 12.12.2012 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Martina Volfová,

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 8 Datum: 1.10.2008 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 1.10.2008 Program: 1. Rozpočtová opatření 2. Příprava výběrového řízení na zhotovitele Zahradní II

Více

Dlužník Radka Volfová, nar. 19.5.1980, bytem Švédská 2523, 272 01 Kladno Kročehlavy.

Dlužník Radka Volfová, nar. 19.5.1980, bytem Švédská 2523, 272 01 Kladno Kročehlavy. Dražební vyhláška č.j. 157ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 17. 12. 2015 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 21, prosinec 2015 Z usnesení zastupitelstva obce ze

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 Odbor dopravy V Písku dne: 11.11.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádosti o udělení výjimky k vydání rezidentní parkovací karty NÁVRH USNESENÍ Rada města,

Více

3. Projednání projektu Revitalizace Základní školy v Dobré, vestavba nad pavilonem E a B

3. Projednání projektu Revitalizace Základní školy v Dobré, vestavba nad pavilonem E a B Zápis z 12. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, dne 27.3.2008 Program jednání: 1. Zahájení, volba návrhové komise a ur ení ov ovatel zápisu 2. Projednání projektu Revitalizace Základní školy v Dobré, vestavba

Více

(Příloha ke smlouvě o provozování drážní dopravy č. 1229/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 101/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující z vlečky Pivovar Nymburk Maschinenfabrik

Více

Zápis č. 3/2010 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 28. 7.2010 1. Finanční dotace úspěšnost žádostí.

Zápis č. 3/2010 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 28. 7.2010 1. Finanční dotace úspěšnost žádostí. Zápis č. 3/2010 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 28. 7.2010 Přítomni: - zastupitelé 13 přes. listina příloha č. 1 - omluveni p. Světlík, p. Rejchrt ml. - občané 16 bez

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

Obec Rohatsko. č. 2/2014. Václav Král, Radek Štros, František Šourek ml., Josef Horák, Jiří Štros, Petr Juršťák, David Matějka

Obec Rohatsko. č. 2/2014. Václav Král, Radek Štros, František Šourek ml., Josef Horák, Jiří Štros, Petr Juršťák, David Matějka Obec Rohatsko Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatsko konaného dne 28. 12. 2014 od 17-ti hodin v klubovně sportovního areálu Rohatsko. č. 2/2014 Přítomní zastupitelé: Přítomní občané:

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Město Pohořelice. Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008

Město Pohořelice. Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008 Město Pohořelice Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008 Účast zastupitelů při zahájení: 14 při zahájení, celkem 16 Počet přítomných občanů: 4 Hosté: Bc. Novák, vedoucí finančního

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Přítomní: Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk Leitner, Martin

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Program: 1. Zahájení. 2. Seznámení s programem zasedání. 3. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů. 4. Kontrola usnesení

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

Zápis č. 1/2007. Program: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu.

Zápis č. 1/2007. Program: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu. Zápis č. 1/2007 Zahájení 17:00 hod. Přítomni: Hrabec, Nožička P., Nožička M., Pršala, Čmelík, Šimek (do 19:00hod)

Více

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana z 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu.

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu. Zpravodaj obce Palonín Volby Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dnech 25. - 26.10. 2013 : pátek 25.10. od 14:00 do 22:00 hod sobota 26.10. od 8:00 do 14:00 hod. Dotace- zatrubnění

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice Z Á P I S z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 15.09.2014 v 17:00 h. v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 9 členů ZM dle prezenční listiny Karel Šust MUDr.

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 4/4 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 26.2.2015 Předloha pro 4. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 3. 2015 Předkladatel: Mgr. VLADIMÍR PUCHALSKÝ, primátor

Více

U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010

U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010 U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010 íslo usnesení vy izuje termín 342/10 Rada m sta bere na v domí provedenou p. B lonožník ihned kontrolu usnesení. 343/10

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 020/2010

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 020/2010 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 020/2010 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dobrovolné veřejné dražby níže uvedeného souboru pozemků a staveb, která proběhne dne 30.9.2010

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013 Zastupitel Miroslav Sládek V Písku dne:05.09.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost občanského sdružení Buddies Písek o.s. o podporu Města Písek

Více

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD firma Obec Prackovice nad Labem účinný od 1.6.2008 aktualizovaný 27.5.2015 Obec Prackovice nad Labem

Více

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Z Á P I S z 23. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 04. 11. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 23. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 04. 11. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 23. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 04. 11. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18:05 hodin Přítomni zastupitelé: 9 Omluveni zastupitelé: 0

Více

A. OSOBNÍ ÚDAJE A ÚDAJE O PRACOVIŠTI

A. OSOBNÍ ÚDAJE A ÚDAJE O PRACOVIŠTI DOTAZNÍK NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH Při vyplňování dotazníku postupujte následovně - zaškrtněte čtvereček nebo zapište odpověď do určeného prostoru. V případě, že na danou otázku

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

Zásady organizace výstavby REVITALIZACE ZELEN V M ST NASAVRKY. Stupe : Datum: listopad 2012 Zakázkové íslo: M 12 / 999 Formát:

Zásady organizace výstavby REVITALIZACE ZELEN V M ST NASAVRKY. Stupe : Datum: listopad 2012 Zakázkové íslo: M 12 / 999 Formát: Zodpov dný Vypracoval: Technická projektant: Ji í Myslík, DiS. Ji í Myslík, DiS. Ing. Lubor Dít Kraj: Pardubický M sto: Nasavrky Investor: M sto Nasavrky, Nám stí 77, 538 25 Nasavrky REVITALIZACE ZELEN

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB č. 324/03/09 uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB č. 324/03/09 uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB č. 324/03/09 uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu Bechlínská

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

FÓRUM Zdravého města Ústí nad Labem

FÓRUM Zdravého města Ústí nad Labem Zahájení: FÓRUM Zdravého města Ústí nad Labem Datum konání: středa, 4. 6. 2014 Čas konání: 17:00 19:30 Místo konání: Zákl. škola, Anežky České 702/17, ÚnL (Krásné Březno) Starostka MO Neštěmice Miloslava

Více

Rekonstrukce Svinovských mostů v Ostravě dopravní terminál

Rekonstrukce Svinovských mostů v Ostravě dopravní terminál Rekonstrukce Svinovských mostů v Ostravě dopravní terminál Ing. Tichý Jiří, VŠB-TU Ostrava, Ing. Navrátilová Margita, Ostravské komunikace, a.s. Dopravní uzel Svinov, zprvu jen uzel železniční dopravy,

Více

Z Á P I S. z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 7.3.2012

Z Á P I S. z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 7.3.2012 Z Á P I S z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 7.3.2012 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Internetové připojení 4) Rozpočtové opatření č. 10/11. 5) Zprávy

Více

Public Private Partnership

Public Private Partnership Public Private Partnership jako efektivní nástroj budování a provozování ve ejn ejné infrastruktury 9 pilotních PPP projekt v eské republice Vladimír r Sloup výkonný editel Asociace PPP 1 Ukázky z realizací

Více

Zápis 2/2015. ze schůze KMS Svinary, konané dne 11. 2. 2015 v klubovně SDH Svinary

Zápis 2/2015. ze schůze KMS Svinary, konané dne 11. 2. 2015 v klubovně SDH Svinary Zápis č. 2/2015 ze schůze KMS Svinary, konané dne 11. 2. 2015 v klubovně SDH Svinary Přítomni: p. Šťastná, Mgr. Košek, p. Rind, p. Borková, p. Balcárek, p. Holubová, p. Menclová Omluveni: Mgr. Springer,

Více

PR MYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ

PR MYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon / Fax: 499 320 111 / 499 320 178 www: www.mudk.cz e-mail: starosta@mudk.cz

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 16 /2009 konané dne 10.11.2009 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Město Králíky Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Přítomní členové MZ: Ing. Zima, ing. Tóth, PaedDr. Krsek, pí Ettelová, p.zezulka ing.rýc,, ing. Danielová, p.juránek,, MUDr.Bartáková,

Více

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 2/2014 ze dne 19.2.2014

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 2/2014 ze dne 19.2.2014 Zápis z veřejného zasedání OZ č. 2/2014 ze dne 19.2.2014 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Michaela Matoušková, Miloš Švejk, Ing. Iveta Urválková, Bc. Josef Tuček, Anna Šandová, Mgr. Tomáš Zemánek,

Více

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4)

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-63189-2/ČJ-2015-1700VZ Pardubice dne 7. srpna 2015 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Změny ve sběru tříděného odpadu. v obci Konojedy od 1.1.2016

Změny ve sběru tříděného odpadu. v obci Konojedy od 1.1.2016 Změny ve sběru tříděného odpadu v obci Konojedy od 1.1.2016 1 Změny ve sběru tříděného odpadu v obci Konojedy Vážení spoluobčané, v letošním roce se uskutečnilo několik změn v oblasti nakládání s odpady

Více

Obecní Zpravodaj IV/2015

Obecní Zpravodaj IV/2015 Obecní Zpravodaj IV/2015 Vážení spoluobčané, Předkládáme Vám aktuální informace z našich obcí: Realizované akce Znovuodhalení pomníku obětem první světové války Dne 28. října, byl v Květinově, znovu odhalen

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: ČÍSLO JEDNACÍ: MV 33634/2015/OD VYŘIZUJE: TESAŘ ZDENĚK TEL: 517 301 416 E-MAIL: Z.TESAR@MEUVYSKOV.CZ Obec Radslavice IČ 00373567 Radslavice 91 683 21 Pustiměř DATUM: 10.8.2015

Více

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny senioři na téma Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 projekt Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 5. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 14. ledna 2015 Rada města Holýšova: 1/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 2/2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava

Více

VZORY NĚKTERÝCH PODÁNÍ

VZORY NĚKTERÝCH PODÁNÍ VZORY NĚKTERÝCH PODÁNÍ 1. ŽALOBA NA VYPOŘÁDÁNÍ SJM SOUDEM DOPORUČENĚ Městský soud v Brně Rooseveltova 16 601 95 Brno V Brně dne 1.6.2006 Věc: Návrh na zahájení řízení Žalobce: Jana Bílá, r. č. 555115/5005,

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Město Pohořelice. Zápis z VII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.9. 2007

Město Pohořelice. Zápis z VII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.9. 2007 Město Pohořelice Zápis z VII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.9. 2007 Účast zastupitelů: 17, při zahájení 14 Omluven: Počet přítomných občanů: 3 Zahájení: 16.00 hodin ad 1) Zahájení Zasedání

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice III hospoda kat.území : Lipoltice Pardubický Okres: Pardubice

Více

OBEC VCHYNICE. se sídlem Obecní úřad Vchynice Vchynice č. p. 46, 410 02 Lovosice

OBEC VCHYNICE. se sídlem Obecní úřad Vchynice Vchynice č. p. 46, 410 02 Lovosice OBEC VCHYNICE se sídlem Obecní úřad Vchynice Vchynice č. p. 46, 410 02 Lovosice ZÁPIS č. 6/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 15. prosince 2008 od 18.30 hodin Přítomni: Ing. Jana

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Finanční narovnání vztahu mezi statutárním městem Liberec a Michalisem Dzikosem Finanční

Více

M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti. Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012

M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti. Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012 M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012 P ítomni: 5 Omluveni: 0 Hosté: - Ov ovatelé zápisu: Ing. Nigrinová, p. Malý Navržený program 29. zasedání Rady M : 1)

Více

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Zápis z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Ing.arch.Jan Kovář, p.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 08/08/DSP stavby "Rekonstrukce

Více

Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace

Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace SEZNAM PŘÍLOH: Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace Grafická část: SU 02 ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÝ NÁVRH

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012

Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012 Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012 Předmětem signální zprávy o průběhu realizace projektu

Více

Zápis č. 2/2014. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2014. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2014 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Mgr.

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

U S N E S E N Í která byla p ijata na 14. zasedání rady m sta konaného dne 13.10. 2009. íslo usnesení vy izuje termín

U S N E S E N Í která byla p ijata na 14. zasedání rady m sta konaného dne 13.10. 2009. íslo usnesení vy izuje termín U S N E S E N Í která byla p ijata na 14. zasedání rady m sta konaného dne 13.10. 2009 íslo usnesení vy izuje termín 271/09 Rada m sta bere na v domí informaci o p. B lonožník ihned provedené kontrole

Více

Z Á P I S č. 4/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 22. 3. 2016

Z Á P I S č. 4/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 22. 3. 2016 Z Á P I S č. 4/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 22. 3. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:40 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Zápis. Přítomni: Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav Procházka, Gabriela Modřanská, Bc. Petr. Hosté: prof. Ing. arch. Miroslav Masák.

Zápis. Přítomni: Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav Procházka, Gabriela Modřanská, Bc. Petr. Hosté: prof. Ing. arch. Miroslav Masák. Zápis z jednání Pracovní skupiny pro vzdělávací centrum, které se konalo ve středu 23. 9. 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ, Pražská 276, Úvaly Přítomni: Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Č. j.: 375/2015/OUNE Celkem přítomno: 9 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 7

Více

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 1 BEC DLNí ZÁLEZLY ZÁPIS ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti becního úřadu Dolní Zálezly od

Více

Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie. Obsah:

Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie. Obsah: Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie Obsah: Obsah:... 1 1 Základní údaje... 2 1.1 Popis celkového záměru... 2 1.2 Hlavní cíle... 2 1.3 Upřesňující informace... 2 1.4 Zadavatel... 3 1.5 Zpracovatel...

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

MIKROREGION NETOLICE DÍVČICE ČÍČENICE TÝN NAD VLTAVOU

MIKROREGION NETOLICE DÍVČICE ČÍČENICE TÝN NAD VLTAVOU ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI V MIKROREGIONECH JIHOČESKÉHO KRAJE MIKROREGION NETOLICE DÍVČICE ČÍČENICE TÝN NAD VLTAVOU České Budějovice, listopad 2010 Obsah 1 Analýza současné dopravní situace

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ostrá se na svém zasedání dne 22.12.2015 usnesením č.7/13 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více