Radnice zvažuje, zda zavedením jednosm rek z ídit okruh m stem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radnice zvažuje, zda zavedením jednosm rek z ídit okruh m stem"

Transkript

1 Nové prodejní místo Týdeníku Pernštejn v Autoškole PEML v P elou i PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO. Zajiš ujeme dopravu Týdeníku Pernštejn Radnice zvažuje, zda zavedením jednosm rek z ídit okruh m stem První etapy dopravních omezení by se m ly dotknout Zborovského nám stí, Dukly i p íjezdu od Chrudimi Pardubice - Systém jednosm rek by m l Pardubicím pomoci ešit zoufalou dopravní situaci ve m st. Tímto návrhem se v sou- asnosti zabývá dopravní komise pardubické radnice. iní tak z popudu m stského zastupitele Jana Linharta (Zelení), který nechal zpracovat studii, jež by mohla p etížené doprav ve m st uleh it. Ta po ítá s celkem p ti variantami ší ení jednosm rek, jež by m ly dohromady tvo it pomyslný m stský okruh. První etapa tohoto opat ení po ítá s instalací zna ek zákazu vjezdu okolo Zborovského nám stí a sídlišt Dukla. M lo by se tím ulevit k ižovatce U Kapitána a t íd 17. listopadu. idi i by se poté m li podle o ekávání vydávat do centra ulicí S. K. Neumanna. Hned další etapa po ítá se sjednosm rn ním t ídy 17. listopadu ve sm ru od Chrudimi, Anenského podjezdu, ulice Jana Palacha i S.K. Neumanna. Podle šéfa odboru Telegra cky s Týdeníkem Po cyklostezce Nemošice - Jesni ánky se dá už jezdit Pardubice/Nemošice - Výstavba cyklostezky Nemošice - Jesni- ánky sp je do nále. Práv byl položen živicový povrch a n kte í nedo kavci si ho už vyzkoušeli. Kompletní úpravy cyklostezky skon í ale v plánovaném termínu, tedy do listopadu. (jit) Nyn jší prom na Miroslavské ulice v Horním Jelení Horní Jelení - V obci se kompletn rekonstruuje Miroslavská ulice. Pokládá se nový asfalt a obrubníky. První etapa prací skon í v listopadu. Na ja e se rozjede druhá etapa, kdy p ijdou na adu chodníky, ve ejné osv tlení a kanalizace. Investorem je obec a kraj. (jit) Více než stomilionová dotace do kanalizace v Býšti Býš - V p íštím roce bude do obce a jejích ty ástí p ivedena nová kanalizace. Nyní se proto uskute ní výb rové ízení na projektanta kanaliza ních p ípojek. Stavební povolení by m lo být vydáno do ledna. P edpokládá se, že na akci p ijde 170milionová dotace. (jit) Sobotní b h v Horních edicích o ceny, ale i peníze Horní edice - V sobotu 31. íjna startuje v hodin už 33. ro ník B hu Horními edicemi v osmi samostatných kategoriích podle v ku závodník. P ihlásit se lze u ing. Kosla na ísle Na první t i z každé kategorie ekají v cné i pen žité odm ny. (jit) INZERCE ŠOK: SPALOVNA V RYBITVÍ DOSTALA OD STÁTU ZELENOU! JE ZA AFÉROU KOLEM VÝLETU ZASTUPITEL M STA POLITIKA? str. 2 str. 6 str. 12 Region i na internetu INZERCE Ludwig bude novým rektorem univerzity Pardubice - Miroslav Ludwig z Ústavu organické chemie a technologie fakulty chemicko-technologické a nyn jší prorektor pro v du a tv r í innosti bude od ledna p íštího roku novým rektorem Univerzity Pardubice. V úterý mu totiž dal d v ru Akademický senát Univerzity Pardubice. K jeho jmenování schází ješt dekret prezidenta republiky. Pardubice - K ižovatka ulic Na Drážce a Blahoutova na silnici I/36 ve sm ru na Sezemice by m la mít do 14 dn zbrusu novou odbo ku na Dubinu. Vypadá sice jak d tské dopravní h išt, ale jiné ešení prý neexistuje. O k ižovatce se jednalo tém p t let. Spolu s policií jsme hledali nejvhodn jší ešení. Jelikož velikost komunikace neumož uje Noví p ednostové v nemocnici Pardubice - Pardubická krajská nemocnice p edstavila ve st edu jména hned t í nových p ednost na svých klinikách. P ednostou na klinice otorinolaryngologie, která má pod sebou ušní, nosní a kr ní odd lení, se stal Viktor Chrobok. P ednostou gynekologicko-porodnické kliniky je Milan Koš ál, do funkce p ednosty neurologické kliniky byl jmenován Edvard Ehler. Nemocnice v Pardubicích stavbu kruhové k ižovatky, p iklonili jsme se k semafor m. Další zádrhel nastal kv li nemožnosti výkupu pozemk, pat ících r zným vlastník m, íká šéf odboru dopravy Vladimír Bakajsa. Nyní jsou ze sídlišt Dubina jen dva výjezdy. Bylo proto nutné zrychlit jejich pr jezdnost. Obavy, že bude blokována doprava p es další kruhák u Stake baru, nep ichází dopravy pardubického magistrátu Vladimíra Bakajsy jde o zajímavý nápad, který je momentáln vyhodnocován, protože pokud se uvede do praxe, bude vyžadovat další nezbytné úpravy v m stské doprav. Nap íklad pro vozy dopravního podniku by to ale neznamenalo p ílišné zm ny, protože by vjížd ly do v tšiny jednosm rek i nadále z obou stran. Pomyslný m stský okruh tvo ený jednosm rkami by pomohl áste n vy ešit také problémy s parkováním. Vytvo il by totiž stovky nových míst k stání. Co je ale hlavní - okruh by vedl k úbytku aut v samotném centru m sta. Na studii se te dola ují ješt cyklotrasy a p íjezdy k jednotlivým dom m. Další novinkou v doprav, které zbývá k uvedení do života 14 dní, jsou idla ídící frekvenci projížd jících aut. Více ale na jiném míst této strany. ROMAN ZAHRÁDKA Foto: JITKA ZAHRÁDKOVÁ má celkem p t klinik. Na zbývající posty p ednost na interní a chirurgické klinice budou vypsána výb rová ízení ješt do konce letošního roku. Jmenováním nových p ednost dochází ke stabilizaci našich klinik, zd vod uje výb rová ízení editel nemocnice Josef Šimurda. Jmenování p ednost musí ješt potvrdit svým podpisem ministryn zdravotnictví Dana Jurásková. Frekvenci aut na Dubin budou ídit idla v úvahu. Podle frekvence projížd jících aut budou se ízena sv tla tak, aby se auta nehromadila. Semafory jsou navíc opat eny idly, jež vyhodnotí, v kterém sm ru je zvýšená frekvence a podle toho se budou p epínat, dodává Bakajsa. Ani chodci nep ijdou zkrátka. Nové p echody a chodníky jim umožní opustit Dubinu bez kli kování mezi auty. (jit) Staro eská restaurace v Pivovaru Bli ší informace na tel.: , HAŠEK SE V BRANCE SLOŽIL A PUTOVAL DO NEMOCNICE Havlí kova 90, Chrudim tel.: , Jen v Restauraci Kate ina 1+1 JÍDLO ZDARMA P ij te k nám ve dvou na jídlo a získejte druhé ZDARMA! P i placení p edložte tetno kupón. Platí do Zdarma je vždy jídlo za stejnou nebo nižší cenu než placené. Neplatí pro denní menu. NON STOP P EDPLATNÉ tel Deml: Bém v lobbing? Nesmysl! Pardubice - Ano, s Bémem jsme si volali, íká pardubický primátor Jaroslav Deml. B žn komunikuji se všemi primátory, protože spolupracujeme. A jestliže jsem s Pavlem Bémem hovo il ve ejn p ed zastupitelem Petrá em o problémové stavb D+D Parku v Semtín, jist nebyl sv dkem žádného lobbingu. To dá rozum. Je to jen bujná fantazie noviná a celé nesmysl, namítá Jaroslav Deml. Pokra- ování na str. 6. Sídlo editele policie bude v Pardubicích Pardubice/Hr. Králové - Od 1. ledna 2010 dojde k rozd lení policejního krajského editelství na Krajské editelství Policie R Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje se sídlem v Hradci Králové a Pardubicích. Ve st edu byli v souvislosti s tím o ciáln jmenováni policejním prezidentem noví krajští editelé. Pardubický kraj bude ídit Radek Malí (na snímku vpravo), Královéhradecký povede stávající krajský editel Petr P ibyl (vlevo). Fu ík si za trapas vykoledoval trest Pardubice - Reportéra eské televize Pavla Fu íka potrestal šéfredaktor sportu Otakar erný za nevhodné vystupování p i p edávání cen nejlepším jezdc m letošní Velké pardubické t ím sí ním distancem na obrazovce. Pro Fu íka, který moderuje dostihy, tak letošní dostihová sezona skon ila. P i Velké pardubické totiž zp sobil trapas, když zasáhl do ceremoniálu v moment, kdy vít z m gratuloval prezident republiky Václav Klaus.

2 STRANA 2 POND LÍ 26. ÍJNA 2009 K v ci Chodníky zametené a sch dné Miroslav Vá a, poslanec Parlamentu R za SSD Pardubice - Za týden za ne platit takzvaný chodníkový zákon. Sn žení v minulém týdnu nazna ilo, že to nemusí být idylická procházka r žovým sadem. M sto Pardubice má na triku p es 300 kilometr chodník. Pokud by je m lo po no ním sn žení v as a protiskluzn uklidit d ív, než p jdou lidi do práce, pot ebovalo by na to techniku za stamilióny a armádu neúnavných strojník (po v tšinu roku nezam stnaných) k tomu. Šílený nápad senátora Kubery prošel i Sn movnou a musím p iznat, že za n j p ímo i nep ímo nese odpov dnost každý poslanec, a hlasoval jakkoliv. Sociologové tomu íkají kolektivní vina. Ale p esto jsem p esv d en, že i takovýto zákon m že nakonec p inést ovoce ve smyslu staro eského úsloví: Všechno špatné je pro n co dobré. Nech je tak vytvo en tlak na infrastrukturu, na kvalitu chodník. Chodníky v Pardubicích stále p evážn asfaltové, tolikrát ikované, p ipomínající m sí ní krajinu, jsou prakticky od sn hu neukliditelné. Dokud to m li na triku majitelé p ilehlých nemovitostí, bylo to radním, nejen v Pardubicích, volné jak triko po starším bráchovi. Dnes pod tlakem z vlastních ad a vlastních technických služeb m že dojít k urychlení rekonstrukcí chodník. Asfaltové pupence kone n nahradí zámková dlažba. Chodníky možná nebudou uklizené, ale aspo úkliduschopné, tedy p edevším sch dné. Zbyte ný spor o vicehejtmana Roman Línek, nám stek hejtmana za KDU- SL Pardubice - Všichni velice dob e známe sedm smrtelných h ích, které jsou známkou lidské slabosti a nep inášejí nikdy nic dobrého. V sou- asné dob vážn uvažuji, zda by nestálo za úvahu na ernou listinu p idat h ích osmý, za který považuji malichernost. Ta hledá problémy tam, kde nejsou a zbyte n zabírá prostor a as na ešení skute n d ležitých v cí. Jinak si nedovedu vysv tlit, pro už více než rok leží n kterým mým koleg m ze sociální demokracie v žaludku ozna ení nám stek hejtmana pov ený zastupováním hejtmana jako vicehejtman. Samoz ejm, že pokud n kdo nezná z latiny p evzaté vice a jeho význam, nebo alespo neumí anglicky, tak p ekladu ozna ující funkci nám stek hejtmana jako vicehejtman, která se mimochodem všude v Evrop b žn používá, nerozumí. Obávám se však slovy známé lmové repliky, že na funkci to mít vliv nebude. Ve ejnosti je totiž úpln jedno, jestli s nimi jejich starosti eší Petr nebo Pavel, ale cht jí vždy vid t jasný výsledek. A to, že se n kde sleduje, zda n kdo o m mluví jako o vicehejtmanovi, ex-hejtmanovi nebo nám stku hejtmana pov eného jeho zastupováním, je podle m známkou úzkoprsosti. Vzhledem k tomu, že Pardubický kraj pot ebuje v sou asnosti ešit skute né problémy - a to a už ve zdravotnictví, školství, dopravní dostupnosti a ve výstavb obchvatu i nap íklad podpo e zam stnanosti, bude nejlepší toto bezvýznamné téma jednou a pro vždy s úsm vem uzav ít. Roman-linek.cz, Sta í Týdeník a jste doma Podzimní bazárek v sobotu v hostinci v epí epí - Zdejší Spolek žen spole n s TJ Sokol po ádají v sobotu 31. íjna od 9 do 11 hodin v sále hostince podzimní bazárek. Zájemci zde mohou nabídnout, vym nit i darovat veškeré oble ení, sportovní vybavení nebo školní pot eby. Sou asn tu prob hne sbírka pro kojenecký ústav Veská a humanitární sbírka pro Diakonii Broumov. (pav) Zakázku si rozd lí firmy z Pardubic a Živanic Lázn Bohdane - Zpracování provád cí dokumentace a realizaci akce Výstavba p íjezdové cesty, chodníku a parkovacích stání k dom m v ulici Družstevní 500 a 501 provede pardubická stavební spole nost K+N. Opravu a išt ní kanaliza ních vpustí m sto zase sv í rm Pavel Sekyrka ze Živanic. Ob rmy usp ly ve výb rovém ízení, když m stu p edložily nejvýhodn jší nabídky a rada m sta schválila uzav ít s nimi ádné smlouvy o dílo. (pav) INZERCE Pardubice - Radnice nedoporu- í svým školám, aby se zapojily do sout že ve sb ru odpadk, kterou na p íští rok chystá Pardubický kraj. Stalo se tak poté, co kraj prost ednictvím médií oznámil, že chce tímto zp sobem pomoci silni á m levn ešit úklid odpadk podél silnic a tím výchovn p sobit na mládež. Zašti ovat se ekologickou výchovou a zd vod ovat tím projekt sbírání odpadk okolo silnic mi p ijde nemístné. Pardubice podporují projekty ekologické výchovy d tí od p edškolního v ku adu let. I d ti v mate- inkách proto v dí, že chovat se PŘELOUČ Masarykovo nám. 226 mobil: Šok: Spalovna v Rybitví dostala od státu zelenou! Vše ješt m že zvrátit ve ejné projednání posouzení vlivu spalovny na prost edí Pardubice/Rybitví - esko-rakouská rma AVE CZ získala po dvou neúsp ších p ekvapiv od ministerstva životního prost edí kladné vyjád ení k dokumentaci EIA, což je posouzení vlivu stavby na životní prost edí, a nic už nebrání prakticky tomu, aby byl v areálu Synthesie obnoven chod vy azené spalovny. Rozhodnutí ministerstva je ne- ekané už proto, že se ovzduší v Pardubicích s vysokým podílem chemického pr myslu pohybuje na hranici povolených limit a dá se tedy o ekávat, že spalovna tyto hodnoty ješt zhorší. Ministerští ú edníci nevzali p i svém rozhodování v potaz ani petici, kterou proti spalovn podepsalo skoro 50 tisíc lidí. K protestu se p idala i radnice, jež apelovala, že stav místních komunikací není Tvá Týdeníku Pernštejn MAMINKA Barbora Moty ková z Pardubic cht la zachytit poslední okamžiky s tém šestiletým synkem Adámkem, kdy byli jako rodinka zatím jen t i spolu s ta kou Pavlem, který na snímku chybí. Te už se ale rodina rozrostla o druhorozeného syna Jakoubka. Narodil se v pond lí 12. íjna, vážil 3,33 kilogramu a m il 50 centimetr. Nyní si už všichni užívají spole né rodinné pohody a Adámek m že bráškovi íci vše, co mu doposud šeptal do mámina b íška. Chcete se i Vy stát p íští tvá í Týdeníku? Pak volejte na i Foto: RADMILA T MOVÁ Dašicím vážn hrozí, že p ijdou o miliony St ede ní výlov rybníku v Bohdan i Lázn Bohdane - Spole nost Rybni ní hospodá ství po ádá ve st edu 28. íjna tradi ní výlov Bohdane ského rybníku. Prodej ryb bude zahájen v 9 hodin. P ímo na hrázi nebude chyb t ani ob erstvení. Návšt vníci se mohou t šit na rybí speciality na grilu. (pav) M sto proti úklidu odpadk d tmi Fra ková: Kraj se zašti uje ekologickou výchovou, je to ale nemístné PARDUBICKO ekologicky neznamená sbírat odpadky, ale být k p írod co nejohledupln jší, žít s ní v co nejv tším souladu a zat žovat ji co nejmén. K tomu sm ují i všechny projekty, které nan n podporujeme, namítá nám stkyn primátora Št pánka Fra ková. Letos podle ní m sto vy lenilo na ekologickou výchovu 373 tisíc. Vznikají za n projekty v režii škol a organizací pracujících s d tmi. Domnívám se, že naše d ti nemusí sbírat odpadky u silnic proto, aby v d ly, že je tam nemají vyhazovat, míní nám stkyn. Jak dodává, d ti neuchrání re exní vesty ani rukavice p ed bezohledností idi. Neumím si p edstavit, že bychom rodi m, kte í za d ti zodpovídají, doporu ili, aby je pustili na takovou akci. Co bude následovat p íšt? Úklid sn hu, pracovní soboty s hrabáním listí? uzavírá v nadsázce Fra ková. Dašice - Rekonstrukce zdejšího kulturního domu za 25 milion se m stu ádn zkomplikovala. Radnici hrozí, že kv li pr tah m p ijde o významnou státní dotaci. M sto si totiž najalo na uspo ádání výb rového ízení na dodavatele t chto prací profesionální rmu. Vybralo si spole nost Elprom z Hlinska. Až potud bylo vše v po ádku. Problém nastal až v moment, když se jedna z neúsp šných rem, která se výb rového ízení zú astnila, proti jeho výsledku odvolala a zpochybnila pr b h sout že. Upozornila totiž na administrativní chybu. Existuje podez ení, že na ni uvedenou rmu navedla jedna z místních zastupitelek. A co te bude s dotací a kulturním domem, na kterém se od roku 1920 neprovád la žádná v tší rekonstrukce? P edal jsem Ú adu pro hospodá skou sout ž veškeré podklady. Bude te zkoumat, zda je námitka oprávn ná i nikoliv, Kladruby nad Labem - Vidina 300milionové dotace pro zdejší h eb ín z fond Evropské unie se vytrácí jak pára nad hrncem. Vláda premiéra Fischera totiž odložila p evod Národního h eb ína v Kladrubech nad Labem ze státního podniku na p ísp vkovou organizaci. Práv to je nejd ležit jší íká dašický starosta Ladislav Racek. Pokud uzná neplatnost výb rového ízení, bude vzáp tí vypsáno nové. Pokud ale námitku rmy zamítne, bude se pokra ovat a p i nejlepším ztratíme dva m síce, kdy už mohly práce v etn p íprav b žet, pokra uje Racek. Jak dodává, ve h e jsou stále nemalé nance. Státní fond jsme už požádali o odložení erpání dotace a musíme doufat, že nám z stane, uzavírá starosta Dašic. (jit) Dotace pro h eb ín? Je asi pry podmínka pro to, aby se h eb ín mohl o evropské peníze ucházet. O dotaci je p itom nutné se p ihlásit do 29. íjna, avšak nikdo z h eb ína se o ni dosud nezajímal. Proti této situaci burcuje vedení Pardubického kraje. Obvinilo ministerstvo zem d lství, pod které h eb ín spadá, z ne innosti. D EV NÉ STÁNKY nyní nahradily v Jilemnického ulici na Dukle p vodní plechové. Foto: PETR HRUBANT p ipraven na nápor kamion p epravujících tuny odpadu. Nejv tším kritikem spalovny je nám stek hejtmana Jan Tichý, jenž proti ní inicioval petici a založil i ob- anské sdružení Stop spalovn. Nechali jsme se ukolébat, že vše dob e dopadne, naráží na dva p edchozí neúsp chy rmy AVE CZ p i schvalování EIA. Musíme se te zmobilizovat a bránit se ješt tvrd ji. Zejména proti tomu, že spalovna leží na nevhodném míst a nechce používat nejmodern jší technologie, vyjmenovává Tichý. Vše ješt m že zvrátit ve ejné projednání posouzení vlivu spalovny na životní prost edí. Pokud ne, spalovna s kapacitou 12 až 20 tisíc tun odpadu ro n, m že za ít fungovat už p íští rok. ROMAN ZAHRÁDKA Foto: RADMILA T MOVÁ Chvaletice nabízí pronájem p dy Chvaletice - M sto chce pronajmout zem d lskou p du o vým e metr tvere ních k provozování zem d lské výroby. Zájemci te mohou svoje nabídky posílat na radnici nejpozd ji do 4. listopadu. Do žádosti je nutno uvést zám r využití pozemk a nabídku ceny za jejich pronájem. Podrobn jší informace lze získat v M Ú v kancelá i íslo 11 nebo na telefonech nebo (pav) Lipoltická zakázka oslovila jednu firmu Lipoltice - Obec oslovila výzvou k ve ejné zakázce realizace nového chodníku mezi domy p. 88 až 16 t i rmy, nakonec ale obdržela nabídku pouze jedné z nich. Ve stanoveném termínu se p ihlásila chrudimská rma Ing. Lud k Rulík. Zastupitelé proto pov ili starostu obce Libora erného, aby s ní uzav el smlouvu o dílo. Investice se uskute ní ješt te na podzim a skon ena bude do konce roku. Hrazena bude z obecního rozpo tu. (pav) Páte ní svoz odpadu v Bukovce a okolí Bukovka - V pátek 30. íjna se v obci koná mezi 7. a 9. hodinou svoz nebezpe ného a velkoobjemového odpadu. Jak už je zvykem, konat se bude na ty ech místech - p ed budovou obecního ú adu, na návsi v Hab ince, v areálu šrotišt v Bukovce a vedle kostela. Nesbírá se nap íklad stavební su a bioodpad. (pav) Prodá epí další pozemek v zón? epí - Starostka obce Zuzana Dvo áková svolává na úterý 27. íjna od 18 hodin do zasedací místnosti obecního ú adu ve ejnou sch zi zastupitel. Ti se budou zabývat prodejem pozemku v pr myslové zón a z izovací listinou mate ské školy. (pav) Tržnice na Dukle prošla obm nou Pardubice - Na venkovní tržnici v Jilemnického ulici v sídlišti Dukla vyrostly v sou asnosti ty i nové d ev né prodejní stánky. Nechal je tu postavit pátý m stský obvod. Uvedené stánky tak nahradily v t chto místech p vodní nevzhledné s plechovou st echou, které sice ješt stojí opodál, ale brzy už budou odvezeny. Zhotovujeme zde novou ulici, proto chceme, aby i její p ilehlé okolí bylo náležit upravené, uvádí vedoucí investic pátého m stského obvodu Petr Hrubant. Stánky vyšly podle n j pokladnu obvodu na 140 tisíc korun. (jit)

3 POND LÍ 26. ÍJNA 2009 CHRUDIMSKO STRANA 3 Bude se stav t podél silnice I/37? Slati any - V pond lí 26. íjna v 16 hodin se koná v zaseda ce radnice sch ze zastupitel. eká je debata o p ísp vcích TJ Spartak a ímsko-katolické farnosti, ale i o zám ru prodeje parcel ve Slati anech a Trpišov a zastavitelnosti pozemk podél silnice I/37.(pav) Tém p l milionu na opravu hráze He man v M stec - Zastupitelé schválili ATC Konopá p j ku 414 tisíc se splatností ty i roky. Peníze p jdou na do nancování opravy hráze koupališt. (pav) Se ské Trnkobraní a pojídání knedlík Se - M š anská beseda po ádá v sobotu 31. íjna od 13 hodin v budov M š anské besedy Trnkobraní se sout žemi, t eba v pojídání švestkových knedlík. P ihlásit se lze na cz a na ísle (pav) Slati any hledají nového referenta Slati any - M sto vyhlásilo výb rové ízení na referenta majetkové správy. Požaduje minimáln st edoškolské vzd lání, orientaci v legislativ a ochotu u it se novým v cem. Nástup je možný od 1. ledna P ihlášky lze podávat M Ú do 4. listopadu do hodin. (pav) Podlíš any budou sv dky výlovu Podlíš any - Na st edu 28. íjna od 8 do 11 hodin p ipravili rybá i výlov rybníka Lou ky. Po celou dobu bude vyhrávat živá hudba, návšt vníci uvidí pasování nových rybá a mohou si zakoupit i ryby. Pro mládežníky do 12 let je p ipraveno i apíkování v kádích a na záv r v rybníku. (pav) Nasavrky ožijí keltským svátkem Nasavrky - Ob anské sdružení Boii po ádá v sobotu 31. íjna od 14 do 19 hodin v okolí zámku oslavu keltského nového roku v p edve er duši ek. D ti si tu budou moci vyrobit lampionky, strašidla a poznat i n co z historie Kelt a jejich emesel. Lampionový pr vod vyrazí ke kamennému kruhu v 17 hodin. (pav) Hledá se pracovník p ímo do terénu Chrudim - Až do st edy 4. listopadu mohou zájemci o místo terénního sociálního pracovníka zasílat m stu svoje p ihlášky do výb rového ízení. Radnice po nich požaduje vysokoškolské vzd lání a znalost právních norem v oblasti sociáln právní ochrany d tí. A samoz ejm istý trestní rejst ík. Zájemci mohou podávat svoje p ihlášky poštou nebo osobn u M Ú. (pav) Chrudim chce držet po et svých obyvatel i nadále na uzd Koncept návrhu územního plánu odmítá expanzi m sta ZDE vznikne 12 startovacích byt. Chrudim - V pond lí byl poprvé p edstaven ve ejnosti koncept návrhu nového územního plánu m sta pro p íštích 10 až 15 let. Chrudim podle n ho nehodlá dál expandovat, nýbrž chce harmonizovat stávající lokality a zacelovat takzvan vykousnutá místa v nyn jší zástavb. První brown eld vznikne ze sila Pro Chrudim to znamená, že se po et jejích obyvatel nebude v p íštím období dramaticky navyšovat, ale m l by se ustálit na 25 tisících. A to i p esto, že radnice loni nastartovala podmínky pro výstavbu zhruba tisícovky nových byt. Ty však budou p ibývat postupn po etapách. Není to jako sko it na krávu a ud lat hned tele, íká v nadsázce na to, že nelze nic usp chat, místostarosta Petr ezní ek. Podle n ho se výstavba rozjede v r zných lokalitách a na n kterých místech už dokonce b ží. Developer v Chrudimi p itom podniká hned n kolik. Nap íklad rma K2 Investi ní místního podnikatele Milana Kušty nyní p edává do užívání bytový d m Famos II v Pod bradov ulici a dokon uje další dv bytovky za nemocnicí. Chystá se také do t í let p estav t silo naproti Lidlu Školky a školy budou na as uzav eny Chrudim - Mate ské školy ve m st budou o váno ních prázdninách uzav eny, a to od 23. prosince do 3. ledna. Rozhodli o tom m stští radní na základ nezájmu rodi- o tyto služby v tomto období. Fungovat bude pouze MŠ Dr. Jana Malíka. Volna si užijí i žáci ZŠ Sladkovského, Dr. Peška, U Stadionu, Dr. Malíka 16. listopadu, Dr. Malíka ješt 21. a 22. prosince, a Speciální ZŠ 28. ledna. Foto: PAVEL ZEMAN na moderní brown eld s bydlením, první svého druhu v Chrudimi. Spole nost BW Stavitelství je pro zm nu p ed dokon ením bytového domu v Malecké ulici a další dva plánuje postavit v sousedství v pr b hu p íštího roku. Firma VCES se zase blíží ke stavebnímu povolení, které pot ebuje k výstavb reziden ního bydlení za M stským parkem. Další místní rma Transys p ipravuje v první etap zástavby v Presích 58 stavebních parcel a je ve fázi územního ízení. Chystá se i na druhou etapu a chce zastav t uvedené území až k Václavské ulici. V sou asnosti byla už také spušt na reklamní kampa na prodej dom, adovek a parcel v Parku Píš ovy za obchodním domem Tesco, kterou rozjel královéhradecký developer. Zde p jde v první etap o 20 až 30 rodinných dom, které investor slibuje k nast hování do ervence Radnice postaví startovací byty S trochou do mlýna p isp je i samotná radnice. P ipravuje totiž vznik 12 nových startovacích byt pro mladé rodiny, jež vzniknou p dní vestavbou v dom p. 490 v Rooseveltov ulici naproti obchodnímu domu Obcho ák ze staré Transporty Do konce íjna má být objekt obsazen nájemci, v prosinci se otevírá Chrudim - P ed dokon ením je v sou asné dob rozsáhlá rekonstrukce administrativní budovy v areálu bývalé staré Transporty v áslavské ulici. Objekt p ed nedávnem koupila spole nost BZB se sídlem v Novém Dvo e u He manova M stce a ta ho te nechává m nit k nepoznání. He manom stecký Sostaf a chrudimská Stavební spole nost se tu totiž spole n podílí na jedine né technologii rekonstrukce, jež spo ívá v tom, že budova byla kompletn vnit n vybouraná a k obnov byla použita vestavba z monolitického pohledového betonu. Rovn ž nov provedená fasáda na bývalé administrativní ásti staré Transporty (na redak ním snímku) upoutá kolemjdoucí svým netradi ním provedením. Industriální budova nyní p sobí velice modern. Podle všeho v ní vzniknou nové komer ní prostory. V sou asnosti jednáme se t emi potencionálními zájemci o pronájem t chto rekonstruovaných prostor, uvádá jednatel spole nosti BZB Zden k Bulí ek. Podle jeho sd lení by jména novým nájemc m la být známa ješt do konce tohoto m síce. Jakmile se nám poda í objekt nájemci zaplnit, zahájíme v n m provoz. Tento zám r plánujeme stihnout do za átku prosince, uzavírá jednatel Bulí ek. PAVEL ZEMAN Foto: PAVEL ZEMAN Na Rozhledn za ne fungovat peka ství Chrudim - Rada m sta p iklepla pronájem dvou místností o vým e 62 metr tvere ních v sídlišti Rozhledna za zvýhodn ný nájem 350 K za metr a rok Peka ství - Jaromír avrnoch z Licibo- ic. Lidé si tu totiž st žovali, že jim chybí prodejna potravin. Peka ství tak zaplatí za pronájem ro ní ástku K, zatímco b žné nájemné ve m st p itom iní 500 K za metr a rok. Billa (na snímku). V zám ru má rovn ž dalších osm startovacích byt po p estavb m stského domu v Palackého ulici, který v minulosti sloužil jako mate ská škola. V tomto p ípad bude termín spušt ní investice závislý na kondici m stského rozpo tu. Vykousnuté území na Sk ivánku V bec nejv tší lokalitou ur enou k zástavb je Sk ivánek, který plynule naváže na rodinnou výstavbu v sousední obci Sob tuchy. Nyní se už zpracovává projektová dokumentace a je jasné, že se tu bude stav t po etapách. V první etap rodinné domy, v dalších vila domy a bytové domy. Sk ivánek je p itom klasickou ukázkou vykousnuté m stské lokality, jež má p ijít zastav t. Toto budoucí velké sídlišt bude ale ješt pot ebovat vy ešit dopravní obslužnost. Brn nský ateliér Urbi, který koncept územního plánu zpracovává, tu nap íklad navrhuje monstrózní tunel pod železni ní tratí za desítky milion korun, jenž by m l odsud p ivád t do m sta automobilovou dopravu. Tento návrh však vzbuzuje p inejmenším rozpaky. Nová výstavba nebude automaticky znamenat nár st po tu obyvatel. V Chrudimi te žije v panelových sídlištích mnoho rodin s d tmi. Jakmile ale d ti dorostou, rodi e jim zpravidla byty p enechávají a za ínají se p esunovat jinam, míní starosta m sta Jan echlovský. Chrudim získává jednu cenu za druhou, v etn mezinárodních uznání za prost edí, jež pro své ob any vytvá í. Žít v Chrudimi znamená bydlet na dobré adrese. A u toho chce radnice i z stat. Neplánuje proto masivní výstavbu v polích, draze sem p esouvat další infrastrukturu a kv li p ílivu nových lidí za ít budovat nové komunikace, školy, služby a další za ízení, když ta stávající dosta ují a fungují dob e. Pokra ování na str. 6. ROMAN ZAHRÁDKA K v ci Sta í Týdeník a jste doma Podchod u Nasavrk musí vznikat po etapách Nasavrky - V plném proudu jsou nyní práce na výstavb podchodu pod silnicí I/37, který propojí ást Nasavrk V Pr honech s místní ástí Ochoz. Vzhledem k tomu, že podchod p etíná trasu velice frekventované silnice a její provoz nem že být p erušen, a navíc je podchod budován povrchov, musí být zhotoven ve dvou na sebe bezprost edn navazujících etapách. V nejbližších dnech bude dokon ena úprava povrch ásti silnice nad hotovou ástí tubusu podchodu. Doprava proto bude p evedena na tuto ást silnice. Bezprost edn na to naváže budování druhé ásti tubusu podchodu, popisuje pr b h výstavby tajemník M Ú Pavel Novák. (pav) Foto: M Ú NASAVRKY Nové parkovišt u st ediska v T emošnici T emošnice - Radní m sta vybrali dodavatele dvou investi ních akcí. He manom stecká rma Sostaf zhotoví v prvním p ípad za nabídkovou cenu tém 530 tisíc K bez DPH nové parkovišt u zdravotního st ediska, na které poskytne 60m sí ní záruku. Dokon eno bude do 27. listopadu. V druhém p ípad vybrali radní chrudimskou rmu M-Silnice, jež opraví komunikaci a odvod ovací žlab v místní ásti Skoranov. Hodnota tohoto díla je K bez DPH. Akce je však už p ed dokon ením. Podle harmonagramu bude hotova do 27. íjna. (pav) Další park projde revitalizací, nyní u náhona Chrudim - M sto se pustí do revitalizace dalšího ze svých park, tentokrát v blízkosti nedávno zrevitalizovaného náhona eky Chrudimky vedle sportovního areálu AFK Chrudim. Podle místostarosty Petra ezní ka p ijde v t chto místech dokon it chodník (na snímku), aby plynule navázal na stezku pro p ší podél náhona. Park projde i nezbytným ozdravným pro ezem a budou v n m instalovány zcela nové prvky sloužící k odpo inku. To znamená, že odsud nap íklad zmizí poni ené lavi ky vy ezané z kmen strom i betonové trubky. Radnice te vedle toho dokon uje úpravy v parku Republiky, o nichž jsme už n kolikrát informovali. Foto: PAVEL ZEMAN Kostel je už elektronicky zajišt n ZDEN K ŠIMEK, jeden z jednatel rmy Allos, ukazuje zdroj pro napájení idel zabezpe ovacího systému. Foto: PAVEL ZEMAN Macešská politika levice v i živnostník m Ladislav Libý, poslanec Parlamentu R za ODS Není mi zcela jasné, pro sociální demokraté jedním dechem podporují vládu Jana Fischera, kývli na tzv. Janot v balí ek, zárove tvrd kritizují návrh státního rozpo tu a tvá í se p itom státotvorn. Dovedu si živ p edstavit, s jakými populistickými návrhy ješt p ijdou v rámci schvalování státního rozpo tu v p íštích dnech a týdnech. Uvedu jeden p íklad za všechny. Minulé úterý byl v Poslanecké sn movn projednáván vládní návrh o dani z p idané hodnoty. B hem debaty o n m jsme byli sv dky urputné snahy sociálních demokrat i n kterých dalších poslanc zabránit tvrd vybojované výjimce v EU uplat ovat na vybrané práce a služby nižší sazbu DPH, a to ze sou asných 19 na 5 procent. Levice si myslí, že to sníží p íjmy rozpo tu naší zem a omezí výdaje - jinými slovy jde o další možnost plýtvat se státními pen zi. Je to velice krátkozraký a mylný názor. Jsem zcela opa ného mín ní. V obtížné ekonomické situaci v zemi by te bylo na míst p ijímat taková protikrizová opat ení, jež by pomohla k ekonomickému p ežití nejen ob an zam stnanc, senior, ale i dalších ob an, nap íklad zam stnavatel - malých a st edních podnikatel m, kte í vytvá ejí více než 60 procent pracovních míst v eské republice. Avšak živnostníci evidentn nejsou p edm tem zájmu levice - nedají se totiž tak snadno obalamutit pastelkovným, sociálními dávkami, úhradou zdravotních regula ních poplatk a podobnými dary. Zejména proto necht jí levicové strany podporovat jejich podnikání, nejsou prost v oblasti jejich zájmu. Rad ji od nich vyberou vyšší dan a ty pak rozdají lidem, kte í je za to podpo í ve volbách. Každý rozumn uvažující lov k si je ale v dom, že r st hospodá ství zem mohou nastartovat zejména malí a st ední živnostníci, kte í zárove vytvá ejí nová pracovní místa. Proto by jim vláda a zákonodárci m li v jejich po ínání co nejvíce ulevit a ne jim ho neustále zt žovat, tak jak to vidíme v podání sociální demokracie. INZERCE Chrudim - Pražská rma Allos elektronicky zabezpe ila kostel Nanebevzetí Panny Marie na Resselov nám stí. Zakázku získala ve výb rovém ízení. V objektu mimo jiné nainstalovala systém idel hlási kou e a požáru a zajistila kostel proti vstupu neoprávn ných osob. Na p ání ímskokatolické církve dokázala nahradit p vodn plánovaný kamerový systém jinou bezdrátovou technologií, jež nenarušuje vzhled interiéru této sakrální památky. Do konce týdne bude celý systém oživen, odzkoušen a p edán k užívání. Navíc je pln kompaktibilní s pultem centrální ochrany M stské policie Chrudim. (pav)

4 STRANA 4 ERNÁ KRONIKA POND LÍ 26. ÍJNA 2009 Zákazník prokopl ze v Hypernov Pardubice - V Hypernov u nádraží dostal zákazník vztek kv li tomu, že nebyla vy ízena reklamace zboží podle jeho p edstav. Naštval se proto natolik, až prokopl sádrokartonovou p í ku a z obchodního domu odešel. Strážníci ale podle popisu sv dk zakrátko zjistili jeho totožnost. Šlo o známého bezdomovce, který se pohybuje po m st. P ípad bude do ešen až po jeho zadržení. Distributorka tisku trpí ztrátou pam ti Chrudim - Místní 56letá žena ohlásila Policii R krádež kabelky. Jak se ale ukázalo, vše si zavinila sama. V Láze ské ulici si p i nakládání tisku do remního auta, s nímž zajiš uje jeho rozvoz, odložila kabelku na silnici a nic netušíc usedla za volant, rozjela se a nechala ji na míst. Po tvrt hodin se sice vrátila, avšak kabelka byla už pry. S ní i doklady, platební karta, mobil, pen ženka a 1500 K. Sta í Týdeník a jste doma Sympatická poctivost d chodkyn z Pardubic Pardubice - Do služebny m stské policie v Pernerov ulici p išla 76letá d chodkyn, která našla v Lonkov ulici na zemi pen ženku s hotovostí 3000 K a ob anským pr kazem mladé ženy. Strážníci mladé dám zatelefonovali a pen ženku jí vrátili. V Hronovické ulici skákal opilec po motorce Pardubice - Motorká zadržel v noci v Hronovické ulici muže, který mu skákal po motocyklu a zp sobil škodu. Byl proto p edán Policii R, která nam ila vandalovi skoro t i promile alkoholu. Objevená skrýš na nám stí Dukelských hrdin Pardubice - Nezjišt ný zlod j objevil v byt na nám stí Dukelských hrdin skrýš, v níž m la majitelka ukryté peníze. Ve st edu však p išla na to, že jí v ní chybí 7000 K. Pachatel p itom nepoužil násilí. Incident na Dubin skon il spoutáním agresora Pardubice - Strážníci našli odpoledne na Dubin opilého muže budícího ve ejné pohoršení. Navíc m l s sebou psa na volno. Hlídku urážel a pokusil se ji napadnout. Skon il proto v poutech a poté na záchytce. O psa se postaral jeho kamarád. Hledaná dívka ekala na strážníky u divadla Pardubice - Na linku 156 zavolala p ed p lnocí strážník m 16letá dívka s tím, že utekla z výchovného ústavu u Jihlavy. Sama pak vy kala na strážníky p ed divadlem a ti ji poté p evezli do služebny Policie R. Kdo ukradl v Jesen anech stovky litr nafty? Staré Jesen any - Policie R vyšet uje krádež 600 litr motorové nafty, které zmizely v noci na úterý z nákladního automobilu zaparkovaného v obci. Škoda byla vy íslena na 12 tisíc korun. Zmizení notebooku z bytu v Nerudov ulici Pardubice - Z bytu v Nerudov ulici zmizel notebook. Policisté z Obvodního odd lení Pardubice 1 spolu s kriminalisty nyní zjiš ují, jak se zlod j do bytu dostal. Majitelka škodu vy íslila na 16 tisíc korun. Vandal podrápal ve Slovenské ulici citroën Chrudim - Neznámý vandal poškodil ve Slovenské ulici lak a barvu zaparkovaného citroënu. Na autu ud lal n kolik širokých a hlubokých rýh. Majiteli tím zp sobil škodu za 20 tisíc K. No ní krádež cenného kola v Družstevní ulici Hlinsko - V noci na st edu se v Družstevní ulici vloupal n kdo neznámý do sklepní kóje, když vypá il visací zámek, a ukradl v ní 54letému majiteli pánský silni ní bicykl Canondale za 80 tisíc korun. Oba zlod ji škodovky skon ili v policejní cele Chrudim - Až na Svitavsku dopadla Policie R dva zlod je, kte í se v Chrudimi zmocnili Škody Favorit poté, co rozbili trojúhelníkové okno pravých p edních dve í a našli uvnit klí od zapalování. Šlo o mladíky ve v ku 18 a 20 let. Oba byli eskortováni do policejní cely v Chrudimi. Eskorta muže z Ronova, na n hož byl zatyka T emošnice/ronov nad Doubravou - Policie R zadržela v úterý p ed 22. hodinou p i kontrole posádky Škody Felicie v T emošnici 29letého muže z Ronova nad Doubravou, na n hož vydal Krajský soud v Hradci Králové zatyka. Muž byl okamžit eskortován do vazby. Krádež desky z hrobu na h bitov U Václava Chrudim - Ve st edu ohlásil místní 73letý muž Policii R krádež opaxitové desky z rodinného hrobu na h bitov U Václava. Zlod j tím smutnému muži zp sobil škodu ve výši 1600 K. Pardubák na p ejezdu, když se skláp ly závory Chrast/Horka - Ve tvrtek vjel na zdejší železni ní p ejezd v dob, kdy se skláp ly závory, 33letý šofér peugeotu z Pardubic. Ve velké rychlosti dostal ale smyk a havaroval v p íkopu. Našt stí se s vlakem nest etl. Se zran ním byl poté p evezen do nemocnice v Chrudimi. Celostátní pátrání po ukradeném nákla áku He man v M stec - Neznámý poberta rozst íhal v noci na tvrtek plot jedné z místních rem a ujel z areálu s nákladní avií i s naloženým kontejnerem. Firma vy íslila škodu na 130 tisíc korun. Epileptický záchvat fanouška p i zápase Pardubice - P i hokejovém utkání postihl jednoho z fanoušk p ímo v zimním stadionu epileptický záchvat. O pomoc byli proto požádáni p ítomní strážníci, kte í muže uložili do stabilizované polohy a uvolnili mu dýchací cesty. Po chvíli se k nim p idal i klubový léka a opera ní mezitím p ivolal záchranku. Všem zú astn ným se nakonec poda ilo život muže zachránit. Pardubice/Chrudim - Policie R prolomila bob íka ml ení a poskytla první o ciální informace k týden starému zat ení t í pardubických pedo l. V rámci celorepublikové akce Vilma provedli policisté ve východních echách 18 domovních prohlídek, v etn Pardubic a Chrudimi, p i nichž zajistili 52 po íta, videokamer, fotoaparát, mobilních telefon a pam ových médií, jako jsou ash disky, DVD a CD, uvádí policejní mluv- Zb silá jízda skon ila t žkým zran ním Uhersko/M stec - Mezi t mito obcemi nep izp sobil ve er rychlost jízdy 43letý šofér Škody 105 z Chroustovic, p i projížd ní levoto ivé zatá ky najel na krajnici a narazil s autem do zábradlí betonového mostku. T žce p itom zranil svého 17letého spolujezdce, který utrp l mnoho etné ezné poran ní hlavy a zlomeninu holení a lýtkové kosti. Šofér vzáp tí nadýchal 2,84 promile alkoholu. Havárie sanity a domino z aut Pardubice - Ve tvrtek kolem 15. hodiny havarovalo p ed krajskou nemocnicí šest aut a zhruba na dv hodiny naprosto znepr jezdnily Kyjevskou ulici. Sanita VW Transporter, jedoucí po hlavní silnici se zapnutými výstražnými sv tly a houka kou k naléhavému p ípadu, se tu st etla se Škodou Fabií 51leté idi ky, vjížd jící na hlavní komunikaci. Sanita byla nárazem odhozena na sloup trolejového vedení, který poškodila. Následn ješt narazila do zaparkovaného vozu Opel Astra, který spustil dominový efekt - vrazil do stojící Škody Felicie, ta do Peugeotu Partner a ten zase do Fordu Mondeo. P i nehod byla zran na idi ka fabie. P I HAVÁRII byl poškozen sloup trolejového vedení, šest aut a optický kabel, vznikla škoda za 450 tisíc. Foto: POLICIE R Policejní honi ka za ukradenou octavií Hlinsko - V úterý kolem druhé ráno se nepoda ilo hlídce Policie R zastavit Škodu Octavii. Následovala policejní honi ka, která vedla z Hlinska p es ertovinu, Krounu, P edhradí až na okraj obce Lažany. Tady sjel idi pronásledovaného auta ze silnice na pole a se spolujezdcem utekli neznámo kam. Záhy vyšlo najevo, že je škodovka kradená a na jiných zna kách. í Markéta Janovská. Podle ní bylo p edvedeno n kolik osob. Po skon ení výslech byli obvin ni t i muži z Pardubicka ve v ku 21, 22 a 24 let, kte í se Zlod j p erazil žen p i poty ce ruku Policie nezná totožnost muže p ejetého vlakem Mrtvola má tetování po celém t le a popáleninu na levé ruce Opo ínek/valy u P elou e - P ed druhou ráno srazil projížd jící nákladní vlak mezi Opo ínkem a Valy u P elou e neznámého muže (na snímku), který byl na míst mrtev. Policie R nyní intenzivn zjiš uje jeho totožnost. Jde o muže ve v ku asi 40 až 45 let, vysokého 167 centimetr, štíhlé postavy, s hn dými krátce st iženými prošediv lými vlasy i plnovousem. Na tém celém t le má r zná tetování. Nap íklad v podb íšku má nápis Údolie lásky. Dále na levém p edloktí má obrázek ženské hlavy, který je p erušen velkou oválnou jizvou 16 x 4 centimetry, patrn vzniklou popálením nebo poleptáním. Tetování má i na obou nohách. Na sob m l tmavomodrou bavln nou mikinu s nápisem Blavring Schattdorf na zádech, dále triko s krátkým rukávem v khaki barv a vp edu s nápisem DVS, modré rifle Levis, hn dý kožený opasek se sponou a tmav modré boty Nike. ROMAN ZAHRÁDKA Foto: POLICIE R Pedo lové z Pardubic doznali svoje zvrhlosti k této mravnostní trestné innosti doznali, pokra uje Janovská. Jak dodává, všichni t i byli obvin ni z p echovávání d tské pornogra e. Hrozí jim za to až dva roky v zení. Dva z t chto obvin ných si navíc ješt vyslechli obvin ní z ší ení pornogra e, za což mohou dostat až šestiletý trest odn tí svobody, up es uje tisková mluv í. Chrudimská kriminálka zajistila u dvou muž po íta e, ale ani jednoho z nich zatím z ni eho neobvinila. Nebezpe í p i sn hové kalamit Pardubice/Chrudim - Hasi i Pardubického kraje zasahovali b hem nedávné sn hové kalamity, jež postihla kraj, celkem u 407 událostí. Z toho 231 událostí bylo v p ímé souvislosti s p ívalem sn hu, dalších 33 událostí byly dopravní nehody, u nichž sníh sehrál svou roli, up es uje krajská mluv í hasi Vendula Horáková. Jak dodává, nezaháleli ani pracovníci opera ního st ediska. B hem 72 hodin museli nap íklad vy- ídit 1232 hovor. Oproti jiným dn m šlo o nár st volání o 35 procent, dodává Horáková. Hasi i podle ní odstra ovali ze silnic popadané stromy, které bránily plynulému silni nímu provozu. Likvidovali i spadlé dráty vysokého nap tí, nebezpe né stromy a v tve, jež hrozily pádem na budovy. Sami se p itom asto vystavovali nebezpe í. Na Pardubicku museli kv li sn hu do terénu dvakrát, na Chrudimsku t icetkrát. Zbývající výjezdy p ipadly na Ústeckoorlicko a Svitavsko. Soud ešil dodávku hašiše ze zahrani í Chrudim - Okresní soud poslal na 15 m síc do v znice s dozorem 31letého Igora P. z Morašic, který dlouhodob pobývá ve Špan lsku. Soudní senát mu p išil trestné iny násilí proti skupin obyvatel a jednotlivci a výtržnictví. P vodn byl ješt obžalován z distribuce tvrdých drog, konkrétn hašiše, avšak v tomto bodu obžaloby byl pro nedostatek d kaz zprošt n viny. Jinak mu hrozilo až osm let v zení. Podle státního zástupce, který zvažuje, zda se proti rozsudku odvolá, m l Igor P. dovézt v b eznu 2006 do R ze Špan lska 800 gram hašiše a poté ho prodávat prost ednictvím svých Pardubice - V Brožíkov ulici v Polabinách p istoupil neznámý poberta k místní 50leté žen a pokoušel se jí vytrhnout z ruky kabelku. Paní byla ale sv domitá a m la ji omotanou kolem ruky. Za- ali se proto se zlod jem o kabelku p etahovat, až ji neznámý muž srazil na zem. Potom se zmocnil kabelky a utíkal s ní sm rem k Labi. Paní odnesla incident zlomením ruky. známých v Chrudimi a P elou i. Obžaloba byla však postavena na jediném sv dkovi, a to bratranci obžalovaného, který výpov n kolikrát zm nil s od vodn ním, že na n ho tla ila policie i obžalovaný. Využil proto svého práva p ed soudem nevypovídat. Igor P. byl p vodn obžalován ješt z vydírání, avšak tento skutek soud p ekvali koval na násilí proti skupin obyvatel a jednotlivci. Obžalovaný se m l dopustit tohoto deliktu spole n s 28letým Tomášem V. z P elou e a 31letým Janem L. z Lhoty u P elou e. M li vymáhat ukradený hašiš ur ený k prodeji. Pokra ování na str. 6. INZERCE Hana, starší bohatá vdova, Pardubice. Hledá zdatného přítele. Intimně! Zavolej mi na tel.: Kód ZG91. Uspokoj roztouženou Vandu! Spěchá! Piš rychle svoji SMS ve tvaru 25UP a text na Chci dárkem tvojí smetánku! Zavolej na tel.: , pouze 5Kč/min. Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., tech. zajišťuje: agmo cz, jen pro starší 18 let, 1min/80Kč vč. DPH, 1sms/50Kč vč. DPH, P.O. Box 14, , P-015, Kmen stromu usmrtil d lníka Holice - Ve tvrtek kolem 13. hodiny spadl v blízkém lese na 35letého lesního d lníka p i t žb d eva kmen stromu a na míst ho usmrtil. Šlo o voln stojící kmen, který se z dosud nezjišt ných p í in uvolnil a spadl do míst, kde d lník t žil d evo. Zdravotníci se snažili ješt muže oživit, avšak jejich pokusy byly už marné. P ilet l sem i vrtulník, který byl p ipraven d lníka p epravit do nemocnice. Zlod jky uniformy byly tém d ti Chvaletice - Dívky, jedna nezletilá a druhá mladistvá, ukradly z prádelní š ry oble ení, mezi ním i vojenskou uniformu. Zlod jky vypátrala policie. Vrazil do idi ky a zp sobil jí zran ní Chrudim - Ve st edu v šest ráno narazil v místní k ižovatce do Renaultu Megane idi ky z estok u Chrasti 29letý šofér VW Passat z Blanska a zp sobil jí zran ní. Následn nadýchal 2,19 promile alkoholu. Byl proto obvin n z ohrožení pod vlivem návykové látky. Oba psi skon ili na záchod benzinky Chrudim - V pátek po osmé ráno volala strážníky obsluha benzinové erpací stanice Agip v Pardubické ulici s tím, že po hlavní silnici pobíhají dva st edn velcí psi. Po zhruba p ti minutách se je poda ilo obsluze odchytit a zav ít na záchod. Za chvíli dorazila i hlídka, která oba k ížence ernobílé barvy odvezla do útulku ve St eleckém parku. idi ka p evrátila renault na st echu Podlažice - Profesionální hasi i zasahovali u havárie mezi Podlažicemi a Luží, kde dostala smyk idi ka Renaultu 19 a poslala ho na st echu. Ženu museli ošet it pracovníci záchranky. Jednotka hasi poté auto zajistila proti požáru, po zadokumentování ho vrátila zp t na kola a s pomocí navijáku dostala zase zpátky na silnici.

5 INZERCE POND LÍ 26. ÍJNA 2009 STRANA 5 PARDUBICKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Počítače za bezkonkurenční ceny Největší výběr použitých PC Rychlý a levný servis PC Pardubice-Polabiny, Gagarinova 375, PO PÁ 9 12 a hod. oznamuje vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst: finanční referent pro oddělení programové pomoci EU odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů vedoucí oddělení programové pomoci EU odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů pracovník pro oblast koncepce cestovního ruchu odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů právník oddělení legislativního a právního odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad Bližší podmínky naleznete na úřední desce v Jiráskově ulici č. 20 v Pardubicích a na internetové adrese Inzerce tel.: PARDUBICKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Moderní a bezpečná regenerační technika k pročištění HYDROCOLONTERAPIE a ozdravění tlustého střeva Myslíte, že se Vás to netýká? ÁDKOVÁ INZERCE PRODÁM stavební komer ní, rovinatý pozemek o vým e m2 nebo m2. Pozemek je u Pardubic, hlavní silnice a želežni ní vle ky. Cena 290 K /m2. Tel P J KY BEZ POPLATK, úvery pro podnikatele, sjednocení úv r,exekuce nemovitostí. Tel.: PRODÁM novou el. úhlovou brusku Pacini AG 111 AR, 500 W, ot.: 10000/min. Kotou e 115 mm. Levn. Tel.: PRODÁM maringotku, provedena kompletní údržba, plovoucí podlaha, plastové okna, dob e vybavená, 7 l žek. Tel.: PRODÁM nový el. induk ní va i 8 program, dig. display as. oh evu, nast. tepl st. Cena dohodou. Tel.: KOUPÍM p ív sný vozík za motocykl Páv, 40, 41. Tel.: PRODÁM nový, nepoužitý m ni do auta z 12V na 230V/140W. Cena 500 K. Tel.: PRODÁM novou, ješt zabalenou zna kovou tašku ASUS pro notebooky 15 a 15,4 + malou též novou notebook myš ASUS. Vše za 400 K. Tel.: PRODÁM byt 3+1 v Chrudimi, ul. Hradištní. Plastová okna v pátém pat e. Cena K. Tel.: Problémy: zácpa, průjmy, křeče břicha, nadýmání, nesnášenlivost některých potravin nadváha, kloubní systém, revmatické potíže, bolesti hlavy kožní projevy (akné, alergické a plísňové), lupenka snížení obranyschopnosti organismu, chronická únava, alergie detoxikace organismu (následky nevhodného životního stylu) příprava před vyšetřením tlustého střeva (koloskopie, irrigoskopie) Mánesova 646, Hradec Králové konzultace, objednávání na tel.: , Restaurace a penzion U Novák Bítovany Vás zvou na 4. ro ník turnaje v mariáši sobota 7. listopadu 2009 prezentace v 8 hodin. ob erstvení zajišt no. hodnotné ceny pro hrá e tel.: P j íme K všem s p íjmem nad K Tel.: oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: pracovník pro oblast přípravy a realizace staveb (odbor odbor dopravy, silničního hospodářství a investic) Bližší podmínky naleznete na úřední desce v Jiráskově ulici č. 20 v Pardubicích a na internetové adrese Zavedená obchodní firma 18 let v ČR přijme OBCHODNÍ ZÁSTUPCE Možné i jako vedlejší činnost Předpoklad: Komunikativnost, os. vůz Nabízíme: vysoké finanční ohodnocení Info na: CV na: PRÁCI NABÍZÍ Práce z domu! Chcete od nás vstupenky? T em nejrychlejším, kte í si o n do 9. listopadu napíší je dá Týdeník ZDARMA! Pište na

6 STRANA 6 PARDUBICKO/CHRUDIMSKO POND LÍ 26. ÍJNA 2009 Sta í Týdeník a jste doma Pardubická ODS zatím pro Mirka Topolánka Pardubice - Pardubická ODS doporu í oblastnímu sn mu strany, aby v listopadu podpo ila na celorepublikovém kongresu ve funkci p edsedy strany Mirka Topolánka a aby kongres byl nevolební. P edseda Topolánek dostal dvouletý mandát a a se hovo í o jeho možných nástupcích, bude rozum jší situaci stabilizovat a vylepšit fungování ve stran, míní pardubický primátor Jaroslav Deml, který se v týdnu zú- astnil místních sn m ODS. Na druhé stran sice vnímám nespokojené hlasy a rozumím jim, vše by ale bylo hodn narychlo a navíc nemá ODS v tuto chvíli moc vhodných kandidát do ela strany. Podle mého názoru se musí takové osobnosti teprve vypro lovat a hlavn s chladnou hlavou, nabádá primátor. Podle jeho sd lení by rovn ž nebylo rozumné p evolovat stávající kandidátky do parlamentních voleb. Jde jen o n kolikam sí ní odklad voleb a ani jsem neslyšel uvnit ODS takový požadavek. Stejn tak by se nem lo obm ovat složení Výkonné rady ODS. V tuto chvíli by to nebylo v bec vhodné. ekají nás v p íštím roce parlamentní, senátní a komunální volby, musíme proto soust edit pozornost k nim, uzavírá Jaroslav Deml. Napsali nám Územní plán? M l by sloužit zájm m m sta Josef Kope ný, architekt, Chrudim Chrudim - M sto m lo docela š astnou ruku p i výb ru zpracovatele nového územního plánu (ÚP) m sta Chrudim, a to ateliéru URBI z Brna. Jmenovit paní architektka Benešová je nepochybn zkušená urbanistka a k návrhu p istoupila s d kladností a invencí. M sto je formováno p edevším p írodou a nosnou kostru tvo í také doprava. Na tuto kostru se teprve nabaluje všechno ostatní - byty, pr mysl, kultura, sport i rekreace. Pokud jde o p írodu m sta, zdá se, že se žádné další ubližování ned je. Pokud jde o dopravu, je zde mnoho revolu ních zm n pro m sto a jeho život v budoucnosti. N co vy ešil as, dozrálo to, n co domysleli zpracovatelé ÚP. Stabilizovány jsou obchvaty Chrudim, které by v blízkém horizontu - odhaduji tak 15 let, m ly vy ešit problémy dopravní zát že m sta. Jde o obchvat, o který se momentáln bojuje - východní od Medlešic až do Slati an.další na ad je severní obchvat sm rem od áslavi. M sto bude nov napojeno ze dvou k ižovatek. První je na sever od m sta, ekn me od dnešní dr bežárny, druhý z dnes existující silnice na Hroch v Týnec. Zpracovatelé domysleli další komunikace na území m sta. Jde p edevším o západní tangentu, která propojuje áslavskou výpadovku s ulicí Škroupovou (k letišti) a dále u kasáren p echází výpadovku na Slati any, k ižuje železni ní tra a napojuje se na okruh za Tescem. Za zmínku ješt stojí propojení ulic Obce Ležák s ulicí Na Ostrov p es dnešní areál SAD s prodloužením p es Chrudimku novým mostem. Další nový most je navrhován v prodloužení ulice U Valchy, t.j. u lázní. U dopravy chci ješt zd raznit, že po 130 letech železnice v Chrudimi se kone n zdá blýskat na lepší asy. To, o co se pokoušely již p edchozí generace, z ejm dozrává k realizaci. Tedy, že se snad dožijeme p ímého napojení Chrudim na Pardubice bez toho v ného couvání z Rosic. Rovn ž napojení trati z He manova M sta na hlavní nádraží je dobrou zprávou, nebo tím se zd raz uje hlavní p íchod do m sta od dvou nádraží - železni ního a autobusového. Zdá se mi v této souvislosti, že m sto si dosti neuv domuje význam tohoto hlavního nástupu do m sta a nev nuje mu pat i nou pozornost. Asi to bude tím, že železnice a autobus je, jak íkají mladí, sociálka, a tou p eci p edstavitelé m sta nejezdí. Pokud jde o ur ení dalších ploch pro rozvoj tohoto po tem obyvatel stagnujícího m sta, pak mi p ipadá velmi š astná navrhovaná zástavba nad dnešním nádražím Chrudim m sto. Jde o prostor mezi ulicemi Pardubickou a Dašickou, což je jižní svah s výhledem na historické jádro a navíc je to místo, odkud je všude blízko - do centra, parku, divadla, na nádraží. Pokud jde o historické jádro m sta, p ipadá mi, že paní architektka k n mu p istupuje s tichou myšlenkou když si to m sto cht jí zmrvit, je to jejich problém, já se s nimi hádat nebudu. Takže v centru stále z stávají nevyužity jedine né nabídky, které nám vývoj m sta te po mnoha letech nabízí a vše se z ejm pod izuje myšlence vyhovme našemu nejv tšímu investorovi. V d sledku této politiky se tedy vzato po po ad navrhuje toto: v centru m sta se vedle kostela op t p ekládá silnice a navrhuje se zde 100 metr dlouhý barák. Pro asi, komu tato varianta vyhovuje? Dále za Muzeem, kde se po zrušení provozu letního kina naskytuje šance navázat na geniální akce našich p edk, kte í tento chrudimský skvost p ed 120 lety zrealizovali, tedy dnes zkulturnit tento prostor za Muzeem s jedine ným soutokem Chrudimky a jeho náhonu, se navrhuje nesmyslný most z ulice Pod bradovy jenom proto, aby se zde mohlo ud lat odkladišt, pardon parkovišt aut. Kdo v tomto prostoru podniká a í je to asi zájem? V prostoru od divadla po dnešní Komer ní banku se nabízí možnost domyslet myšlenku vytvo ení p íjemného pravého náb eží Chrudimky, tak jak ho za ali budovat naši p edci v 30. letech minulého století. To se ovšem v bec v územním plánu neprojevuje a místo toho se zde nechává volná ruka k zástavb jistému investorovi, který zde chce podnikat. Pro mu jde m sto op t na ruku? A ješt v této souvislosti jeden otazník - je m stský architekt placen m stem? Pak by m l sloužit zájm m m sta a ne jednoho investora. Doufám v moudrost našich zastupitel, kte í si snad tyto souvislosti a jedine né šance, které naší generaci vývoj m sta nabízí, uv domí a budou podle toho jednat. Dokon ení ze str. 4 Chrudim - Obžalovaný Igor P. z Morašic m l podle žalobce vymáhat z dealera drog hašiš, který mu m l být p edtím tímto lov kem zcizen. Aby zd raznil svoji pohr žku, vzal si na pomoc další dva obžalované muže. Z ve ejného projednání kauzy sice vyplynulo, že trojice doty ného výte níka odvezla do lesa a naložila mu tam pár ran p stí, avšak z výslech nebylo patrné, zda jádrem sporu byly tvrdé drogy nebo peníze. Obžalovaní shodn uvád li, že cht li muže jen vystrašit a doty ný odmítal vypovídat. Navíc mu až na pár Telefonát s Bémem? Zbyte ná mediální kauza, íká primátor Jaroslav Deml: Zaráží m postup pana Petrán, budu rád, když mi vše vysv tlí Stojí za aférou politická objednávka? Dodávka hašiše ze zahrani í Obžalovaný Igor P. z Morašic p jde už na Vánoce z v zení dom od rek nevzniklo žádné zran ní, a tak soud skutek p ekvali koval z vydírání na mírn jší paragraf násilí proti skupin obyvatel a jednotlivci. Dalším, kdo se v kauze zpovídal, byl 29letý Michal K. z Horních Po ernic, kterého policie p istihla v aut, v n mž p evážel 100 gram hašiše. P vodn tvrdil, že ho má od Igora P., ale p ed soudem uvedl, že od dealera v Praze. Soud proto musel Igora P. zprostit v tomto bodu obžaloby a Michala K. potrestat t íletou podmínkou a zabavením hašiše v cen 10 až 30 tisíc. Tomášovi V. a Janu L. uložil za zmín né násilí ro ní podmínky. Igor P. se navíc zpovídal z výtržnictví, když loni v zá í zbil p ed diskotékou Total Inferno vojáka, jemuž zp sobil ot es mozku. Za oba skutky dostal 15 m síc ve v znici s dozorem. S ohledem na sv j více než ro ní pobyt ve vazb p jde ale už na Vánoce dom. Pardubice - M stem hýbe další aféra. St edem pozornosti se stal výlet místních politik s podnikateli do Madridu na utkání Ligy mistr v kopané mezi Realem Madrid a AC Milán, kam zamí ili v luxusním tryskovém letadle. Na jeho palub usedli starostové m stských obvod a zastupitelé Jaroslav K ava a Milan Tichý, oba z ODS, a jejich kolega z pardubického zastupitelstva, Libor Vlasák ze Sdružení pro Pardubice. Spolu s nimi cestovali p edstavitelé rem, které v Pardubicích získaly milionové zakázky. Jde o eskobud jovickou po íta ovou rmu Xanadu a he manom steckou spole nost AZ Stavební. Zatím není jasné, kdo cestu za t i tvrt milionu korun u spole nosti Travel Service platil. P esn tolik totiž stojí cesta devítimístnou Cessnou do Špan lska. Proti výletu se ost e ohradili pardubický primátor Jaroslav Deml a šéf Sdružení pro Pardubice Miroslav Petrá. Ani jeden z nich nepovažuje výlet za š astný nápad. Oba míní, že jejich strany poškozuje a vrhá na n podez ení. To si ale nemyslí starosta pátého m stského obvodu a jeden z výletník Jaroslav K ava, který považuje tato na ení za politickou objednávku. Není tajemstvím, že K ava s Tichým vedou uvnit ODS s primátorem Demlem dlouhodob skrytou válku. Kuštovi vadí tunel pod nádražím Dokon ení ze str. 3 Chrudim - Koncept návrhu územního plánu (ÚP) m sta pro p íštích 10 až 15 let z dílny brn nského ateliéru Urbi respektuje sou asný trend zhuš ování m stské zástavby. Nepo ítá proto s nákladnou expanzí do okolí, ale snaží se p edevším efektivn zacelit hluchá místa, jež za uplynulá desetiletí uvnit m sta vznikla. V p íštích dvou týdnech se proto o ekává ke konceptu odborná diskuze a podávání p ipomínek. Už te je ale jasné, že se stane i politickou záležitostí. Jako první se nad konceptem návrhu ÚP sešli Chrudimští patrioti a jejich p edseda, architekt Josef Kope ný, k n mu pro Týdeník Pernštejn poskytl obsáhlé vyjád ení (na jiném míst této strany). V n m mimo jiné oso il sou asnou radni ní koalici z toho, že preferuje nejv tšího investora ve m st, rmu K2 Investi ní Milana Kušty, a to v centru m sta. Mrzí m, že pan architekt nepochopil, že projednání konceptu není v tuto chvíli o politice, nýbrž o odbornosti vedené diskuze. Vypouští proto chyméry o 100 metr dlouhém baráku, p i emž mým jediným zájmem v tomto míst je stavba hotelu. Stejn tak nemám zájem na mostu v Pod bradov ulici, protože mi v tuto chvíli odrazuje potencionální zájemce na koupi byt v domu Famos II. Respektuji ale zám r radnice, která vidí za Muzeem multifunk ní plochu pro parkování aut v exponované dob, k po ádání trh, koncert, kulturních akcí a ješt tu zbyde velká odpo inková plocha pro park. Pana architekta mohu uklidnit, podnikat za Muzeem nebudu, íká Milan Kušta. Josef Kope ný na kl i m stského architekta Karla Théra, že slouží zám r m jednoho investora. Zeptali jsme se proto Kušty, nakolik se ztotož uje s myšlenkou neexpandovat s výstavbou za hranice m sta. Koncept rámcov odráží pot eby Chrudim. Zatrnulo mi ale v p ípad tunelu pod nádražím, který je natolik nákladný, že by se za tyto peníze dal postavit vnit ní silni ní okruh, který by byl zásadní pro napln ní vize ucelené dopravní koncepce m sta. I zástavba za Tescem není z mého pohledu dobrá a rozpa itý jsem ze zástavby sm rem na Pardubice, i když musím uznat, že dotvá í m sto z jeho severní strany. Na druhé stran vítám, že se neuvažuje o rozvoji Pumberk a že koncept up ednost uje zhuš ování m stského prostoru, což je sou asný trend architektury, tvrdí Kušta. ROMAN ZAHRÁDKA Foto: MICHAL TERESKA O VZÁCNOU TROFEJ zlaté p ilby je mezi plochodrážníky každoro n mimo ádn velký zájem. Foto: RADMILA T MOVÁ Dokon ení ze str. 1 Pardubice - Pardubický primátor Jaroslav Deml odmítá, že by pražský primátor a jeho stranický kolega Pavel Bém u n ho lobboval za ernou stavbu D+D Parku v Semtín, aby získala dodate né stavební povolení. Nevím, jak k takovému p esv d ení pan Petrá dosp l. Rád bych, aby mi to co nejd íve vysv tlil, podivuje se primátor odhalení pardubického zastupitele a šéfa koali ního Sdružení pro Pardubice Miroslava Petrán, s nímž se v týdnu p ekvapiv obrátil na média. Petrá tvrdí, že byl ve er 21. zá í sv dkem Bémova telefonátu Demlovi, v n mž prý evidentn lobboval za ernou stavbu budoucího spedi ního centra. Obdobn prý Bém postupoval i p i letošní návšt v Velké pardubické, kdy m l podle Petrán naléhat na vedení pardubické radnice. Petrá je mimo jiné i p edsedou Dostihového spolku v Pardubicích. Primátor Deml se tomu ale nesta í divit. Ano, s Pavlem Bémem, stejn jako s ostatními primátory eských m st, jsem v úzkém pracovním kontaktu a asto spolu n které záležitosti konzultujeme. Nevím, kdy u takového telefonátu pan Petrá byl, zda práv 21. zá í. Je ale pravdou, že se mezi n kolika tématy, které jsme s Pavlem Bémem probírali, zajímal i o osud problematické stavby logistického centra. Pom rn detailn jsem ho o ní informoval a on souhlasil s postupem, který pardubická radnice v i rm D+D zaujala. Shodl se, že by postupoval úpln stejn. O žádném lobbingu se nedá v bec hovo it a ani bych n co takového nep ipustil, namítá Jaroslav Deml. Na Petrá ovu stranu se p idává i šéf zastupitelského klubu SSD Jind ich Tauber, který tvrdí, že je Deml pod tlakem. Bém má zájem, aby stavba získala veškerá pot ebná povolení. Tyto informace jsem získal od svých stranických koleg z Vrchlabí, odkud pochází vrchlabský zastupitel a majitel rmy D+D Petr D dek, který je jedním z investor miliardové zakázky v Semtín, íká zastupitel Tauber. Druhým investorem logistického centra je podle všeho realitní maklé Zbyn k Kareš, kamarád Pavla Béma, který mu v Praze pronajímá vilu. Špinavostem, které vytahuje opozice, se nedivím. Jde o její zp sob politického soupe ení. Zaráží m ale postup pana Petrán, který vyvolal zbyte nou mediální kauzu, aniž se obt žoval si v ci ov it. O žádný lobbing nešlo a kauza stavby se vyvíjí dál podle daných pravidel, uzavírá primátor. Petrá ovo sdružení se p edtím neúsp šn pokusilo prosadit v m stské rad, aby m sto nep j ovalo rm D+D pozemky, na nichž na erno postavila výhybnu pro kamiony. ROMAN ZAHRÁDKA Indonéská delegace u primátora Demla Pardubice - Primátor m sta Jaroslav Deml p ijal ve tvrtek zástupce ambasády z Indonésie. Indonésané si totiž vyhodnotili Pardubice jako m sto pro možnou spolupráci. Zajímají se p edevším o chemii, elektrotechniku, v decký výzkum Univerzity Pardubice a kulturu. Radnice se p i návšt v zavázala, že do té p íští p ipraví pro indonéskou stranu veškeré podklady. Spor o umíst ní Czech Pointu Pardubice - V úterý se primátor Jaroslav Deml sešel s hejtmanem Radko Martínkem. Oba politici se dohodli, že se v listopadovém termínu uskute ní spole né zasedání m stské a krajské rady. Oba orgány budou jednat p edevším o strategii pardubického letišt, i o podob reálky. Už jsme zkousli, že v reálce nebude galerie, avšak nesouhlasíme, aby byl do p ízemí p est hován spole ný Czech Point, na který si lidé už zvykli v Informa ním centru u Zelené brány, kde má ideáln jší polohu, míní primátor. Kriminálka zatkla dealery perníku Chrudim - T i muže ve v ku 23, 35 a 37 let zatkla zdejší Policie R kv li výrob a distribuci pervitinu. Zadržená trojice prodávala drogu zejména na Chrudimsku, ale také na Trutnovsku a v Praze. Kriminalisté obvin ným muž m prokázali výrobu zhruba jednoho kilogramu pervitinu v hodnot p ldruhého milionu korun. Jeden z muž za to skon il ve vazb, další je stíhán na svobod a t etí je momentáln ve v zení. Výstava fotogra í ze Zlaté p ilby Pardubice - Výstava fotogra í, která se koná do 30. íjna v Informa ním centru vedle Zelené brány, je z archivu Ji ího Šmídy, bývalého závodníka AMK Zlatá p ilba Pardubice a jeho otce. P ipomíná za átky i sou asnost tohoto závodu na travnaté dráze, pozd ji na škvá e svítkovského stadionu. Nedílnou sou ástí Zlaté p ilby byly v 30. letech minulého století i závody na škvárové dráze na M stském stadionu pod názvem Memorial Ji ího Krystina Lobkovicze. Odjeto bylo celkem sedm jeho ro ník. Na výstav uvidíte tvá e ady závodník a po adatel mnoha pardubických plochých drah. (jit)

7 POND LÍ 26. ÍJNA 2009 KULTURA/INZERCE STRANA 7 POSLEDNÍ MOŽNOST STUDIA NA ESKO POLSKÉ VYSOKÉ ŠKOLE OBCHODU A SPORTU Ukon ili jste maturutní studium? Chcete dále studovat zajímavý obor i v pardubicích? Chcete ud lat n co pro své uplatn ní? Pot ebujete si doplnit vzd lání ke své praxi? PAK JSME TU PRÁV PRO VÁS! Škola nabízí t íleté studijní obory zakon ené mezinárodním titulem lic. (Bc.), V oblasti ízení se specializací:. ízení mezinárodních spole ností. ízení výroby. ízení sociálních služeb. ízení územn samostatných celk Studenty p ijímáme bez p ijímacích zkoušek! Po dokon ení možnost pokra ování a získání titulu Mgr. Termín p ihlášení s prodlouženým termínem do Veškeré další informace obdržíte na tel. íslech , , Velkoplošná panoramatická live-diashow se šesti projektory Chrudim: pátek 6. listopadu v a hod., Divadlo Karla Pippicha Pardubice: sobota 7. listopadu a hod. a ned le 8. listopadu a hod. D m kultury Dukla Celopardubické setkání Pardubice - Na pátek 6. listopadu 2009 svolává žijící spolužáky Ji í Filípek. Jde o školáky z vále né doby Protektorátu echa Moravy, bývalé žáky chlapeckých a dív ích škol z protektorátních let Sraz je ve 14 hodin v salonku Staro- eské restaurace v areálu Pivovaru Pernštejn, Palackého t ída. Ú ast m žete potvrdit na telefonu organizátora stazu Ji ího Filípka Hledání polistopadové osobnosti kraje eká nálový boj Pardubice - Bývalý starosta Litomyšle a krajský radní Miroslav Brýdl, první hejtman Pardubického kraje Roman Línek, bývalý poslanec a ministr Josef Lux, sou- asný hejtman Pardubického kraje Radko Martínek a bývalý primátor Pardubic a sou asný senátor Ji í St íteský. To jsou jména osobností, které se probojovaly do nále velké ankety, ve které eský rozhlas Pardubice hledá osobnost, která podle mín ní ve ejnosti nejvíce ovlivnila polistopadový vývoj Pardubického kraje. Do prvního kola, které probíhalo od 1. do 30. zá í, p išlo více než 600 nomina ních hlas pro více než 70 osobností. První nepostupující do nále byla bývalá senátorka Jaroslava Moserová. Mezi nominovanými byli ale také sportovci, herci nebo léka i, íká k prvnímu kolu ankety marketingový manažer Pardubického rozhlasu Radim Jelínek. P tice nejúsp šn jších z prvního kola postoupila do kola druhého, - Divadla Východo eské divadlo v 8.30, a v 17 h. Obušku, z pytle ven v 19 h. V rní abonenti Komedie o tom, co se stane, když si manželé sednou v hledišti každý jinam a on dostane mladou p vabnou sousedku v 18 h. Markéta Lazarová Jeden z nejsiln jších p íb h o tom, že i uprost ed zla se rodí láska. Velké plátno i intimní p íb h. lov k mezi hlasem rodu, živo išnou touhou p ežít, láskou t la i srdce, silou povinnosti a voláním Boha v 19. h. Don Quijote Zájezdová p edstavení v 19 h. Cikáni jdou do nebe Zájezd Náchod v 19 h. Brouk v hlav Zájezd Tábor Divadlo Exil v 19h. Rozmarné léto ekají vás í ní lázn mistra Antonína D ry. Debaty s kanovníkem Rochem a majorem Hugem. Rázná D rová, kouzelník Arnoštek a krásnná Anna v 19 h. Prezidentky Hra o nás, o spole nosti, realit, snech, hromádkách, pohlavnosti a styku v 19 h Zlomatka - premiéra Psychologické drama s tragikomickými prvky. Italská matka se rozhodne vylé it svého homosexuálního syna v 19 h Divadlo T í: Trilogie Derniéra Divadlo h. Longital (SK) T i zvukoví cestovatelé z Bratislavy h. WWW - hiphop Kina Kulturní servis Cinestar Pardubice 2 Bobule, A žijí rytí i, G-Force 3D, Hanebný pancharti, Chceš m, chci t, Michael Jaksons This Is It, Náhradníci, Nezvratný osud 4-3D, Protektor, Saw VI, Sin Nombre, Ulovit miliardá- e, Vzh ru do oblak, Zataženo, ob as traka e - 3D Cinema City Pardubice 2 Bobule, Michael Jaksons This Is It, Saw VI, Zataženo, ob as traka e - 3D, A žijí rytí i, Bejvalek se nezbavíš, Chceš m, chci t, District 9, Doba ledová 3, G Force SD, Hanebný pancharti, Jánošík, Náhradníci, Nezvratný osud 4-3D, Ulovit miliardá e, Vzh ru do oblak (3D) Mír He man v M stec Mary a Max Hodinu nevíš Zataženo, ob as traka e District Zataženo, ob as traka e Veni, vidi, vici P elou h Piráti na vlnách h G. I. Joe Mary a Max Muži v íji Holice h Jánošík h Hore ka sobotní noci Vystoupení travesti show M stské kino Chrudim a 20 h Lišti ky h Lišti ky Gamer a 20 h Gamer h Muž na lan District h Víno roku h O hajném Robátkovi h District h Víno roku Koncerty a kluby Doli Klub h Hudební liga m sta Pardubic - Rock KD Dubina od 9 h Den pro ženy Jednodenní výstava s bohatým programem, která zaujme ženy všech v kových kategorií. Výstavy PARDUBICE Galerie Gong Souborná výstava: Obrazy, gra ky, plastiky, keramika, šperky, sklo Muzeum perníku a pohádek Prohlídka Muzea perníku s m ste kem Perníkov, putování Pohádkovým lesem do Perníká ské dílny ježibaby a dále do Medového ráje, Nebe a Pekla, otev eno po - ne 9-17 hodin Východo eské muzeum Zámek expozice Rytí ské sály pardubického zámku Expozice eské sklá ské tvorby Expozice pohlednic Orbis picturs Expozice zbraní Numismatická expozice Peníze v echách P íroda východního Polabí Expozice hra ek Bylo, nebylo.. MAGIE SKLA do Sklárna Beránek ve Škrdlovicích Výstava p edstaví tvorbu této významné sklárny, která stála na po átku 50. let u zrodu nové koncepce eského hutnicky tvarovaného skla Psí život Výstava je v nována našim nejlepším p átel m - ps m. CHRUDIM Galerie Art PABLO PICASSO Gra ka, Linoryty a litogra e Miroslav Oliva pro vás sestavila zkušená astroložka Hanka Máte partnerské nebo finanční problémy? Zavolejte mi i VY! Tel.: nálového. V tom o vít zi ankety rozhodnou op t obyvatelé pardubického kraje. Pro jednotlivé osobnosti mohou hlasovat do 8. listopadu prost ednictvím SMS nebo jednoduchého formulá e, který je na webových stránkách pardubické rozhlasu Pro hlasování pomocí SMS má každý z nalist p i azen písmenný kód. A=Miroslav Brýdl, B=Roman Línek, C=Josef Lux, D=Radko Martínek, E=Ji í St íteský. SMS ve tvaru PCE mezera OSOBNOST mezera KOD OSOBNOSTI m žete posílat na íslo Cena jedné SMS je 4 koruny. Hlasování bude také umožn no na n kterých akcích, kde bude mít eský rozhlas Pardubice svoje stanovišt. Každý z hlasujících bude za azen do slosování o dárky a vstupenky na slavnostní vyhlášení výsledk ankety. To prob hne 12. listopadu v Lázních Bohdane. Záznam slavnostního ve era pak Ro Pardubice odvysílá 17. listopadu. (rj) HOROSKOP FLORBALOVÝ TURNAJ Kdy: sobota Program: registrace 8.30 za átek turnaje vyhlášení výsledk Právo ú asti: amatérští hrá i/ky nad 15 let Tým: max 7 hrá (4 v poli) Startovné: 1600 K /tým Rozhod í: zajistí H-centrum Ob erstvení: gulášek pro ú astníky v cen, možnost využití sport baru Ceny: místo obdrží v cné ceny P ihlášky: do na tel.: Tomáš Dušek MYSLÍTE NA NĚJ VE DNE V NOCI? Pomohu vám získat jeho srdce! Astroložka Alena na tel.: Keramiky - P estože pat í Miroslav Oliva mezi nejtalentovan jší eské keramiky socha e, jeho dílo lze vid t na výstavách v poslední dob jen ob as. T žko íct pro socha, jehož jméno vyslovují kolegové s respektem, tvo í své dílo tak nesoustavn. Divadlo Karla Pippicha h William Shakespeare - Perikles Moderní pojetí hry z autorova pozdního období (1608) je velkolepou romancí o tyrském králi Periklovi a o jeho strastiplném putování helénským sv tem. Perikles je ojedin lé dílo, p ímo inspirované st edov kými rytí skými romány h Trampský podzim h Karel Plíhal h Pražská zvonkohra Resslovo nám. - Jediná mobilní zvonohra ve východní Evrop a jedna z nejv tších na sv t h - Dámy, na kafí ko: Na a Konvalinková a Kv ta Fialová - Sál spolkového domu h Halloweenský jarmark Resslovo nám. Regionální muzeum Stálá expozice: Bez bariér (pr ez d jinami loutká ství pro všechny, kte í nemohou absolvovat p íkré schody v muzeu), Tradi ní eské loutkové divadlo, eské rodinné loutkové divadlo Zahrani ní loutky ze sbírkového fondu muzea, Luminiscen ní divadlo arch. Františka Tvrdka h Jan Vi ar gra ka - vernisáž výstavy. Výstava potrvá do Muzeum erného divadla V prostorách kapucínského kláštera jsou k vid ní kouzelné loutky, kulisy a rekvizity vystupující ze tmy. Kapucínský klášter, po- t 10-14hodin. Muzeum loutka ských kultur Do Naivní divadlo Liberec ve sbírkách muzea Hyppologické muzeum Slati any do Živá expozice kon P evalského Plavání Provozní doba 50m bazénu Pond lí až pátek Sobota a ned le Skokanský bazén pro ve ejnost st eda a pátek hodin sobota hodin ned le hodin Plavání senior pond lí a pátek hodin úterý tvrtek Plavání nastávajících maminek úterý Vnit ní d tský bazén denn hodin Ostatní D m techniky Pardubice Hudební pond lníky Pardubi tí lharmonikové- ty icátníci Klub eských turist Chrudim Lázn Bohdane nau ná stezka (10 km). Sraz v 8:15 h na nádraží D Chrudim, odjezd vlaku v 8:30 h (www.vejslap.estranky.cz) PRODEJ RD 2+1 v P ehrádí u Skut- e, vhodný i jako chalupa v p kném prost edí blízkosti Hradu. Sou ástí prodeje je i bývalý chlév-d evník. Cena: ,-K tel.: NOVINKA PRODEJ ZAJE ICE P kný udržovaný RD s garáží, s možností rozší ení do podkroví. Cena : ,-K tel.: NOVINKA PRODEJ - SKUTE Prodej cihlového bytu m2, OV. K bytu náleží velký sklep, d evník, p da, zahrada Cena : ,-K tel.: SLEVA PRODEJ - MIKULOVICE u Pardubic RD 5+1, s výbornou dostupností z Pardubic 4 km (MHD). Pozemek celkem 779 m2, garáž, zast. plocha 156 m2. Cena: ,-K, tel.: NOVINKA PRODEJ Chrudim - Prostorný RD v centru obce, vhodný k bydlení i podnikání, garáž zahrádka CENA : ,-K tel.: ALL CREDIT REALITY Masarykovo nám. 900, Chrudim tel.: mobil VOLEJTE ZDARMA! Vyberte si z kvalitních ASTROLOŽEK tu svou! Tel.: jsou jakoby z jiného sveta... BUDE VÁM Z NICH BEHAT MRÁZ PO ZÁDECH... A PRÍJDOU ODTUD AZ K VÁM... NOVÝ P R OGR AM ZMĚNA TERMÍNU! PARDUBICE od 19:00 hod ZLÍN od hod OSTRAVA od 19:00 hod PŘEDPRODEJE:

8 STRANA 8 Ebrana si p edplatila první místo, veteránská Mida poprvé narazila DIVIZE A DIVIZE A Bad Boys Rosice - FC Mazáci 2:0, Bouška, Stanislav. PFC Hertogh - PC Loosers 0:1, Jonáš. Medv dí Ucho - Red Devils 4:1, Ulrich a Hribik po 2 Pej imovský. Dynamo Polabiny Algida 4:4, Tom ala 2, Dvo ák, Doležal Forman 2, Kostka, Srdínko.Bad Boys Rosice - PC Loosers 0:2, Jonáš, Martínek. PFC Hertogh - FC Mazáci 3:2, Tlapák 3 Gobernac, Karvánek. Medv dí Ucho Algida 2:2, Hron, Hribik Forman, Krop. Dynamo Polabiny - Red Devils 0:3, Cimburek, Pej imovský, Vebr. Bad Boys DIVIZE B FC Jeníkovice Apendix 3:5, Kouba 3 Oulický 2, Kubát, Melník, Kutílek. Stera FC emus 3:1, Menšík 2, Antoš Skokan. 1. FC Bá a Boys - Skórující Sandál 8:3, Moty ka 4, Kolomý 2, Formánek, Menšl Mati ka 2, Zima. Ebrana Bespo 4:2, Semerád a O. Pechá ek po 2 Fliger, Ž árský. FC Jeníkovice - FC emus 5:6, J. Beran ml. 3, Kašpar 2 Skokan 4, R. Šindelá ml., Pulpán. Stera 3000 Apendix 2:3, Andrej 2 Oulický, Kaplan, Kutílek. 1. FC Bá a Boys Bespo 2:3, Kolomý, Menšl Ku era, Vondrá ek, Ž árský. Ebrana - Skórující Sandál 5:2, Junio i Kindr Špílu - Milk Star 3:3, Luká 2, Marek Pech, Vaší- ek, Vonšovský. Mida Sport - FK Trofok 0:3, Salavec 2, Vlkovský. Ob ti 24. srpna - FK VKV 1:2, Fedák Ilovský, Bedná. FC Boca Seniors - FC Capoušek 3:0, Šimonek, Korbel, Francl. FC Sharp - Titanic Top 2:3, Henzl, Šustek Engelmajer, Jamber, Sivák. Ponorka - H.B.H. Stavba i 2:3, Záleský, Papoušek Dan k 2, D dek. Junio i Kindr Špílu - Ob ti 24. srpna 2:1, Šimonka, Fligr He manský. Milk Star - FK Trofok 0:2, Bydžovský 2. Mida Sport - FK VKV 4:1, Pila 2, T ma, Veleba Ilovský. Sp. Hr. Nálada - Titanic Top 0:1, Kvapil. FC Boca Seniors - H.B.H. Stavba i 2:1, Vrbata, Racek D dek. FC Capoušek Ponorka 4:1, Zvolenský 2, Zeman, Suchomel Papoušek. The Old Elephants - Milk Star 1:1, Kubelka Št rba. Mida Sport - Ob ti DIVIZE MUŽI: Ústí n / O. B TJ Jiskra Holice B 10:4, za hosty Zají ek 3, Socha 1. Choce A Holice B 10:3, Zají ek 2, Švec 1. TJ Tesla Pardubice A. T ebová A 6:10, za domácí M. Merta 3, Št pánek 2, Novotný 1. Choce A Tesla Pce B 10:1, Bachura 1. Tesla Pce A M. T ebová A 10:7, M. Merta 3,5, Pánek a Novotný po 2,5, Št pánek 1,5. Ústí n / O. B Tesla Pce B 10:6, Kudýn 3,5, Bachura 2, Loudil 1,5. DIVIZE ŽENY: TJ Lokomotiva Pardubice B. Skalice A 1:9, za domácí Juklová. Montas Hradec Král. A Loko Pce B 10:0. KRAJ. SOUT Ž A MUŽI: Holice C Sokol Chrudim B 10:0, Vraštil, Hladík, Pe inka a Theodor J. po 2,5. Holice C Linea Chrudim D 10:3, Pe inka 4,5, Theodor 3,5, Vraštil 2,5, Hladík 1,5. H. M stec A TJ Sokol edice A 9:9, Pohl 3,5, Vaší ek 2,5, Rudzinski a Kubín po 1,5. S. Chrudim C edice A 4:10, Pohl, Vaší ek, Kubín a Rudzinski po 2,5. H. M stec A Loko Pce B 3:10, Kudýn 3,5, Drvota 3, Špa úr 2, Licek 1,5. So. Chrudim C Loko Pce B 0:10, Krásl, Kudýn, Špa úr a Licek po 2,5. Tesla Pce C So. Chrudim B 10:5, Beránek 4,5, Karcol 2,5, Lukeš a Herudek po 1,5. Tesla Pce C Linea Chrudim D 10:0, Beránek, Lukeš, Karcol a Himmel po 2,5. KRAJ. SOUT Ž DOROST: Holice A Litomyšl A 7:3, Pe inka 3,5, Theodor 2, Frolík 1,5. Sedlec A Holice A 0:10, Pe inka a Theodor po 3,5, Frolík 3. Litomyšl A Tesla Pce C 10:0 resp. Tesla Pce C Sedlec A 0:10. KRAJ. SOUT Ž St. ŽÁCI: etová A Loko Pce A 10:0 resp. Loko Pce A Linea Chrudim A 0:10. REG. SOUT Ž M 1: TTC Slovan Pce B TJ Spartak Sezemice A 11:7, Frydrych 4,5, Mikláš 3, Dostál 2, Dubišar 1,5 Kouba 3,5, Pitaš ml. 2, Levai 1,5. SK Starý Mate ov Rosice - PFC Hertogh 4:1, Klimá- ek 2. Posledník, Stanislav Janura. FC Mazáci - PC Loosers 3:1, Král, Mí ek, Puhlovský Jonáš. Medv dí Ucho - Dynamo Polabiny 4:1, Hron 3, Ulrich Tom ala. Red Devils Algida 1:2, Vebr Forman Bad Boys 2. Mazáci 3. Med. Ucho 4. Loosers 5. Hertogh 6. D. Polabiny 7. Red Devils 8. Algida DIVIZE B Semerád a Formánek po 2, F. Pechá ek Fuksa, Mati ka. FC Jeníkovice - Stera :1, Kašpar 3, J. Beran ml., Kouba Müller. Apendix - FC emus 2:2, Oulický, Schmoranzel Skokan, Pulpán. 1. FC Bá a Boys Ebrana 1:6, Kolomý Doruf 3, Machaj, F. Pechá ek, Formánek. Skórující Sandál Bespo 1:2, Mati ka Ku era, Ž árský. 1. Ebrana 2. Apendix 3. emus 4. Stera 5. Bá a Boys 6. Bespo 7. Sk. Sandál 8. Jeníkovice VETERÁNI 24. srpna 6:2, Randa 3, T ma, Pila, Topolský. Junio i Kindr Špílu - FK VKV 5:1, Semerád 3, Fligr 2 Bedná. FC Sharp Ponorka 2:6, Bydžovský, Šustek Vávra, Záleský, Havlí ek. Titanic Top - H.B.H. Stavba i 0:0. FC Capoušek - Sp. Hr. Nálada 3:1, Bureš 2, Cibulka Žemli ka. The Old Elephants - FK Trofok 2:1, Fedák, Lietavec Salavec. MICHAL MACH 1. Mida Sport : Boca Seniors : Ponorka : Ob ti 24. srp : Stavba i : Junio i KŠ : Capoušek : Titanic Top : Sharp : Milk Star : FK VKV : Nálada : Elephants : Trofok :43 7 Stolní tenis A TJ Jiskra Holice D 6:12, Budera a Dusbaba po 2, Šnajberk a Vodehnal po 1 Andrlík 4,5, D. Theodor 3,5, J. Theodor 2,5, Frolík 1,5. Loko Pce D OS Sokol P elou A 4:14, Hemerka 2, Špa úr 1,5, Valenta 0,5 Kepl 4,5, Pet ík 4, Floner 3, Brunclík 2,5. USK Pce A Loko Pce C 11:7, Dan k 4,5, Prusek 2,5, Sedlá ek 2,5, Kvapil 1,5 Suchánek 3, Houdek 2, Rázek 2. TJ Sokol Rosice A TJ Sokol edice B 12:6, Adamec a Chmelík po 3,5, Záme ník a Kadlec po 2,5 Rudzinski 3, Maroši 2, Kurka 1. Tesla Pce A Slovan Pce A 10:8, Kalhous a Novák po 2, Mi ejovský 1 Karabec 4,5, Bajer 2,5, Krej í 1. P elou B Tesla Pce D 9:9, podrobnosti nehlášeny. RS M 2: P elou C Tesla Pce F 14:4, Pa ovský a B. Kasal po 4,5, Dlask 3,5, Melichar 1,5 Velínský 2, Hlavá ek a Weber po 1. Slovan Pce C Rosice B 8:10, ervený 3,5, Ros lek 2, Horský 1,5, Maštalí 1 Kára 4, Pleskot 2,5, Mrštík 2, Fuka 1,5. edice C USK Pce B 9:9, Nešet il 4,5, Havelka 2,5, Jedli ka a Václavík po 1 Štancl a e otka po 3,5, Chvojka 2. Holice E TJ Jiskra Horní Jelení A 2:16, Krej ík a Pe inka po 1 N me- ek, Ž árek a ermák po 4,5, Škoudlín 2,5. Sezemice B SK Sparta Dašice A 0:18, Foldyna, Toušek, Bidlo a R. Ho e ovský po 4,5. Tesla Pce G edice D 12:6, Tvrdík 4,5, Karcol a Hakl po 3,5, Bubeník 1,5 Kubín a Rákosník po 2,5, S ra 1. Loko Pce E - volný los. V reg. turnaji dívek na stolech TJ Lokomotiva Pardubice byly nejúsp šn jší hrá ky edic a Tesly. Výsledky - dorostenky: 1. Šumpichová (Sezemice). St. žákyn : 1. Prášková, 2. Jedli ková (ob edice), 3. Fikejsová (Loko). Nejml. žákyn : 1. Sedlá ková, 2. Voženílková (ob Tesla), 3. Drahošová ( edice). Celkov : 1. Sedlá ková, 2. Prášková, 3. Jedli ková. SLÁVEK TROJAN Kuželky : : : : : : : : : : : : : : : :45 9 V. DIVIZE: Náchod C TJ Tesla Pardubice A 12:4 (2602:2537), nejvíce za domácí Ba ura 460 za hosty Talacko 471, Kova ík a Veselý po 424, Zemánek 421, Van k ml. 45, Šiška 382. V. P EBOR B: Tesla Pce B - V. Mýto B 4:12 (2512:2547), Rubišarová 444, Richter 415, Holý 414, Synek 413, Vosecká 412. V. SOUT Ž C: Tesla Pce C Dobruška C 10:0 (1638:1516), Nováková 427, Novák 426, Bláha 390, Bulisová 390 Dít 400, P elou C Tesla Pce D 8:2 (1613:1489), Macík 408, - Krumlová 393, Donátová 390, Van k st. 360, Drábková 346. V. II. LIGA - DOROST B: Tesla Pce Smi ice 8:0 (1138:998), Vosecká 412, L. Hubá ek 379, Varhaník 347 Ivan 374, (trs) SPORT POND LÍ 26. ÍJNA 2009 Basketbalisté v Kolín ukázali, jak se hraje o vít zství V úterý v EZ Aren se Pardubice pokusí o další výhru, tentokrát s USK Praha Pardubice/Kolín Perný týden mají za sebou hrá i BK Synthesia Pardubice. Po st ede ní t sné proh e v hale na Dukle (vyhnala je tam porucha na p ívodu tepla do EZ Areny) s D ínem 79:81 nejeli v sobotu do Kolína v roli favorita. St edo eši dokázali p ed týdnem hodn potrápit Nymburk a ve st edu si málem odvezli skalp Prost jova. Jejich sebev domí o ividn narostlo a troufali si i na pardubický celek. Jenže si na n m vylámali zuby a t etí výhru ve vzájemných zápasech si nep ipsali. BK Synthesia eká v úterý další soupe a bude jim USK Praha. Utkání se hraje v EZ Aren od 18 hodin. V pátek 30. íjna se pardubický tým p edstaví v Jind ichov Hradci, kam ho pozval nová ek sout že, Basketball Brno. BC KOLÍN BK SYNTHESIA PARDUBICE 75:78 (17:16, 42:37, 64:54). Domácí do utkání vstoupili lépe a v 5. minut vedli 9:4. Trenér Slowiak poslal v této chvíli na h išt Marka a ten se uvedl trojkou a v první tvrtin m l na svém kont 10 bod. P edevším jeho zásluhou se hra zcela vyrovnala a do 16. minuty se oba celky p etahovaly o vedení. Domácím se trojkami blýskl V I. lize basketbalistek BK Pliska dvakrát t sn prohrála II. VOLEJBALOVÁ LIGA ŽEN: J. Havlí k v Brod Sokol Pardubice I 0:3 (-22, -23, -23) a v odvet 2:3 (10, -16, 21, -23, -11). Pardubické hrá ky podaly podle trenérky Strakové nejhorší výkon v sout ži, ale p esto jim to sta ilo k tomu, aby z nep íjemné havlí kobrodské haly p ivezly cenná vít zství. Domácí celek našt stí nedokázal využít herního trápení Sokola, jehož hrá ky nejvíc bojovaly samy se sebou. Pardubickým volejbalistkám se neda ilo podání a také na síti se sme a ky ukázaly jako málo d razné. Vážím si morální síly družstva, které p esto, že se mu neda ilo, ob utkání zvládlo a p ivezlo velmi d ležité body, poznamenala trenérka. Ob výhry posunuly pardubický tým do ela tabulky. V družstvu se po návratu z ME policejních sbor znovu objevila Špeldová, která si z této akce p ivezla bronzovou medaili. Sestava Sokola Pardubice I: Karanská, I. LIGA ŽENY: BC Benešov BK Pliska Pce A 65:64 (34:26), Kramperová 20, Jedli ková 13, Labu ová 10, Jirková 6, Hab tínková 5, Petrásková 4, Ond ejová a Mergancová po 3. Frisco Sika Brno B BK Pliska Pce A 74:72 (33:37), Kramperová 20, B ezinová 11, Jedli ková a Labu ová po 9, Pulpánová a Jirková po 6, Hab tínková 5, Petrásková 2. II. LIGA ŽENY: BK Pliska Pce B Lok. Krnov 63:79 (32:33), Prudi- ová 13, M. Chocholoušová 10, P. Chocholoušová 9, Dvo áková a Ptá níková po 8, Bílková 6, E erová 4, Šubrtová 3, Ond ejová 2. BK Pliska Pce B SK UP Olomouc B EXTRALIGA U18: USK Praha BK Pce 93:51 (48:20), V. Pacák 12. Lachman 11, Kmošek a Tondr po 10, M. Peterka 5, Bruncko 2, Andres 1. Sokol pražský BK Pce 60:56 (26:22), Zikuda 19, Lachman 12, Tondr a Pacák po 8, Kmošek, M. Peterka a Dvo ák po 2, Andres 1. LIGA ML. DO- ROSTENKY: BK Studánka Pce SK UP TBS P erov 99:47 (48:24), Chocholoušová 24, Dušková 18, V. Málková 17, Žáková 15, Hlavá ková 14, Chmela ová 6, Horáková 5. BK Pliska Pce B SŠB Pce 46:85 (14:42), Drbalová 17, Stará 14, Svobodová 6, Bibenová 4, Nývltová a Sommersová po 2 Burešová 16, Schmidtová 15, Krej íková a Pokorná po 13, Veselá 10, Johnová 9, Bílková 5, Utíkalová a Kadavá po 2. BK Studánka Pce SŠB Pce 111:38 (55:20), Chocholoušová 39, Žáková 19, Dušková 18, Chmela ová 11, Horáková 10 Schmidtová 12, Krej íková 8, Johnová 7, Veselá 4. ŽÁK. LIGA U14: BK Pce Lok. Plze 158:43 (75:19), Poto ek 35. Pulpán 34, Chocholouš 23, Richter 14, Preisler 11, Havránek 9, Svoboda 16, F. a T. Dohnalové po 8. BK Pce Sok. Klatovy 136:44 (74:15), Richter 42, Poto ek 32, Pulpán 20, Havránek a Preisler po 10, F. Dohnal 9, Svoboda 6, T. Dohnal 4, Chocholouš 3. V. LIGA MUŽI: Vys. Mýto BVK Holice 88:75 (42:39), Trojan 20, Valenta 17, Diepold 13, Krištof 11. Dv r Král. BK P elou 77:92 (36:40), Zikmunda 24, Marek 17, Konvalina 13, Sojka 10. Turnov Tesla Pce B 70:88 (32:41), Teplý 21, Št rba 16, Joska 14, Vorá ek 13. Dv r Král. Tesla Pce B 60:78 (25:30), Oliva 20, Drahoš 19, Lipový 11, Št rba 10. Turnov BK P elou 80:90 (39:48), Konvalina 21, Zikmunda 19, Sojka a Marek po 17, Mi ejovský 13. OBL. P EBOR U16: Turnov Tesla Pce A 83:61 (41:33), Scholze 20, Chrudimský 19, Blažek 5, v odvet 79:71 (45:36), Chrudimský 21, Scholze a Vávra po 17. OBL. P EBOR U14: Ji ín BVK Holice 33:32 (12:18), Havelka 10, Zahradní ek 8, Venclák 4, v odvet 23:76 (12:40), Havelka 32, Loš ák 14, Kašpar 8, Venclák a Janoš po 6. OBL. P EBOR ŽÁKY : Jablonec Atletické st edy zase za rok 1. Pardubice I 2. FTVS Praha 3. Jarom 4. Vamberk 5. VŠTJ Praha 6. Hr. Králové 7. Dob ichovice 8. Nusle B 9. Havl. Brod 10. Jihlava : : : : : : : : : :21 9 Pardubice - Celkem 24 Atletických st ed pro atlety, sportovce i ve ejnost uspo ádali v letošním roce atleti Hv zdy SKP Pardubice. Tu poslední oko enil krajským rekordem v hodu 12 kg b emenem 17letý Daniel apek, když dosáhl výkonu 20,07 m. Na po adu byly 4 netradi ní disciplíny. V b hu na 100 yard zvít zil Petr Kalný z AFK Chrudim asem 12,54 s., na 1 míli pak vyhrál Miloš Kratochvíl z Hv zdy SKP Pardubice v ase 4:52,26 min. Stejný závodník zvít zil i na 1 km p ekážek steeple za 3:31,41 min p ed Petrem Kalným (3:42,85 min) a Pavlem Šimonkem z Hv zdy (3:44,91 min). V hodu b emenem dorostenc se sešla reprezenta ní trojice, za rekordmanem apkem skon il dorostenecký reprezentant Roman Straško výkonem 18,13 m a další osobní zlepšení zaznamenal Ond ej Blažek (všichni Hv zda) výkonem 16,51 m. V žákovské kategorii zvít zil Radek Molnár výkonem 14,23 m a mezi dorostenkami pak Anna Bílková s výkonem 10,09 m. (ewi) Pavlík, který mezi 12. a 13. minutou dal t i, na druhé stran mu zdatn sekundovali Sýkora s Tóthem. Domácí, hnáni vidinou nad je na zdolání svého soka, na p elomu polo as získali až jedenáctibodový náskok (ve 22. min. 48:37). Pardubický celek se nemohl prosadit, neda ilo se podkošovým hrá m a tak musel p ijít timeout. Po n m se sice za- alo da it o n co lépe, ale celou t etí tvrtinu to byla jisté tápání a tak si Kolín stále udržoval dvouciferný náskok. Ovšem z jeho hry už pomalu vyprchávala jiskra a když za al o sob dávat v d t Miloš, zdálo se, že domácí za ínají nejist t. St elecké probuzení Smitha jim p ece jen drželo nad ji na úsp ch, ale na druhé stran nezm rná bojovnost Slowiakova souboru znamenala, že obavy domácích se za ínají napl ovat. Ve 36. min. sice Pavlíkova tvrtá trojka oto ila ukazatel na 73:63, jenže to už se Východo eši nadechovali k mohutnému náporu. A ten byl skute n drtivý! Kolínu pardubi tí hrá- i dovolili skórovat naposledy ve 37. minut (Macha na 75:67). Pak už to bylo sólo pro Marka, Wrighta, Miloše a Hamptona, kte í š rou 11:0 zajistili svému týmu páté vít zství v letošní MNBL. Výhra je o to cenn jší, že byla dosažena obrovskou v li po úsp chu i ve chvílích, kdy m l navrch soupe. Tentokrát mužstvu nechyb l zabijácký instinkt, po kterém v p edzápasovém rozhovoru volal trenér Slowiak Te bude na hrá ích, aby ho ukázali i p ed domácím publikem. Body: Macha 17, Jones 15, Pavlík 12, Smith a Platt po 11, Zuzák 5, Hubálek 4 Marek 23, Miloš 14, Sýkora 13, Hampton 11, Tóth 7, Pospíšil 6, Arnold a Wright po 2. Fauly: TH: 18/13 15/11. Trojky: OSCH: 40. Pavlík, Macha. Rozhod í: V. Lukeš, Galajda, L. Lukeš. 610 divák. Nejl. hrá : Martin Marek Další výsledky kola: n. N. BK Studánka Pce 105:15 (60:9), K es anová a Ku erová po 4, upová 3, Kafková a Malá po 2, v odvet 67:21 (32:10), Kafková 8, upová 6, Bartošová 5. Kupková 2. OBL. P EBOR ST. MINIŽA KY: BK Studánka Pce B SŠB Pce 34:40 (15:23), Kar. Šotolová 9, N. ernohorská a Toušová po 6, Krej í a Stare ková po 4, M. Holubová a Krist. Šotolová po 2, Svobodová 1 Skutilová 15, Kozáková 10, Marešová 5, Eremiášová a Vojt chová po 4, Plešková 2, v odvet 42:32 (14:12), Kar. Šotolová 16, M. Holubová 8, N. ernohorská 6, A. Holubová, Mare ková, Krej í, Stare ková,, Krist. Šotolová a Toušová po 2 Skutilová a Kozáková po 8, Marešová, Vojt chová a Šemíková po 4, Eremiášová a Cupalová po 2. SPOL. OBL. P EBOR ML. MINIŽACTVO: SŠB Pce Havl. Brod (h) 15:58 (6:46), Š erbáková a ervenáková po 4, Jochová, Št rbová a Demlová po 2, Mikoldová 1, v odvet 14:59 (7:35), Š erbáková 4, Jochová 3, Syr ková a Št rbová po 2, Klobou níková, Demlová a Frintová po 1. BK Studánka Pce Havl. Brod (d) 124:6 (72:1), Kar. Šotolová 16, Krej í, Svobodová a Zitová po 12, N. ernohorská, Ryšinová, Krist. Šotolová po 10, v odvet 111:11 (52:4), Krej í 18, Kar. Šotolová 14, Stare ková, Krist. Šotolová a Zitová po 12, M. Holubová 10. A. Holubová a Svobodová po 8. BK Svitavy BK Pce Pardubice I letos se v pardubické EZ Aren objeví p ední evropské basketbalové týmy. eský mistr a jediný zástupce mezi širší evropskou elitou, EZ Basketball Nymburk, zde totiž bude hrát zápasy Eurocupu. Jeho ú astníky bude 32 tým, které budou 30. íjna rozlosovány do osmi ty lenných skupin. Hrát Ostrava Opava 88:94, Pod brady Vyšehrad 96:63, USK Prost jov 55:89, Brno Nymburk 49:91, D - ín Nový Ji ín 94:91. FRANTIŠEK NERAD 1. Nymburk 2. Prost jov 3. Nový Ji ín 4. Pardubice 5. D ín 6. Kolín 7. Opava 8. Brno 9. USK Praha 10. Pod brady 11. Ostrava 12. Vyšehrad : : : : : : : : : : : :699 7 Tipujte kolik padne dohromady bod v basket. utkání: Brno - Pardubice... T i tipující, který po et bod uhodnou nebo budou svým tipem nejblíže, vyhrají každý dv vstupenky na basketbalové utkání Pardubice - Opava. Vypln ný kupón je pot eba doru it do pátku 17 hodin do redakce i sb rné schránky. Jméno a p íjmení: M sto: Výherci (Kolín - Pardubice 153 bod ): Josef Mat jka (152 bod ), Zuzana Havránková (154) a František Bohá (155) - všichni z Pardubic. Vstupenky na Nymburk v redakci k dispozici od tvrtka 9. íjna. 49:120 (30:59), Charbuský 18, Karban a Langšádl po 16, Mare ek 14, Zeithamer 12, Lahucký, Šindelá, Kratochvíl a Skalický po 10, á a Verner po 2, v odvet 37:88 (15:48), Lahucký 18, Karban 14, Langšádl 12, Zeithamer 10, Skalický 8, Mare ek a Kratochvíl po 7, á 6, Verner 4, Charbuský 2. OBL. P EBOR NEJ- ML. MINIŽA EK: BK Studánka Pce B Lok. Trutnov 66:34 /30:22), Bergerová 24, Hamari ová 22, K. Havelková 13, M. Havelková 3, Ma átková a Píšová po 2, v odvet 72:38 (30:33), Hamari ová 34, Bergerová 16, ezní ková a K. Havelková po 8, M. Havelková 4, Ma átková a Píšová po 2. SŠB Pce BK Studánka Pce C 27:50 (11:25), Jochová 14, Mikoldová 5, Siru ková 4, Štr bová a ervenáková po 2 Taba ková 13, P. Ku erová 12, Šitancová 11, Pavlí ková 9, T. Ku erová 2, Šejvlová 1, v odvet 29:40 (16:15), Jochová 11, Siru ková 5, Št rbová a Mikoldová po 4, ervenáková a Chlostová po 2 Pavlí ková 11, P. Ku erová 10, V elišová 6, Šitancová 5, Šejvlová a T. Ku erová po 4. SPOL. OBL. P EBOR NEJML. MINIŽAC- TVO: Havl. Brod BK Studánka Pce 38:73 (19:40), Kar. Šotolová 20, Ryšinová 13, M. Holubová 9, Krej í 7, A. Holubová 5, v odvet 25:99 (13:47), M. Holubová 27, Kar. Šotolová 15, Krej í 14, Zitová 7, N. ernohorská, A. Holubová a Ryšinová po 6.FRANTIŠEK NERAD Basketbalový Eurocup je na blízku se bude jako v minulé sezon a dva nejlepší ze skupiny postoupí do další ásti sout že. První utkání bude na programu 24. listopadu a zda se bude už tento den hrát v EZ Aren, ur í až páte ní los. V každém p ípad se basketbaloví fandové mají na co t šit a dá se op t ekat vysoká návšt vnost t chto zápas. (fn) Výkon nic moc, ale na Havlí k v Brod to sta ilo PARDUBICKÝM volejbalistkám se v letošní sezón velmi da í. D kazem toho jsou sobotní výhry v Havlí kov Brod, které je senza n vynesly na první místo v tabulce. Snímek je z posledního domácího utkání, ve kterém Pardubice p ejely Vamberk. V modrém se o to zasloužily i nahráva ka Markéta Vanžurová (. 3) a Jana N me ková (. 6). Foto: MILAN K I EK Kloudová, Vanžurová, Vaní ková, Vavre ková, Špeldová, N me ková, Straková. Další mistrovská utkání budou hrát pardubické hrá ky až 7. listopadu doma s Dob ichovicemi (od 9 a 13) a snad se dostanou do lepší ní letošní zápasy na Olšinkách. KRAJSKÝ P EBOR I. T Í- DA MUŽI: Sokol Chrudim Hnátnice 3:0 a 3:1, Chvaletice Lanškroun 3:0 a 3:2, Kerhartice Svitavy 0:3 a 3:1, eská T ebová B Sokol Pardubice KRAJSKÝ P EBOR I. T Í- DA ŽENY: Slati any Litomyšl 3:1 a 3:1, Dolní Újezd Choce 3:0 a 1:3, Chvaletice Lanškroun B 3:0 a 0:3, USK Pardubice Tesla Pardubice 1:3 a 0:3, eská T ebová Žamberk 3:1 a herní pohody. Budou to posled- 0:3 a 1:3. 3:0. (fn, mma)

9 Slabý Jan Restaurace - Bar Finlandia Polední menu za 65,- najdete na Nerudova ulice 879, Pardubice Vinné sklepy Lechovice Ka mida SPORT PARDUBICE Fotbalová prodejna Nabízíme kompletní fotbalové vybavení PRO KOLEKTIVY: votní vybavení PRO JEDNOTLIVCE: vybavení

10 STRANA 10 DIVIZE DIVIZE DIVIZE DIVIZE Branky: 2:3, rozhod- SRCH: Branky: 1:0, rozhod- - NICE: Branky: 2:0, HOLICE: SLOVAN PCE: Branky: SPORT Branky: : 0:1, : :1 0:2, Branky: 0:3, ST. HRA MICHAL MACH : MICHAL MACH : Branky: 3:5, di- VALY: Branky: - 2:0, di- MORAVANY: Branky: - ROSICE: Moravany Branky: 2:3, HOLICE B: Branky: 2:3, :3, ky: MICHAL MACH : Branky: 1:0 1:0, - CE: - : ky: - - MICHAL MACH : : :36 11

11 POND LÍ 26. ÍJNA 2009 STRANA 11 Z OKRESNÍCH FOTBALOVÝCH SOUT ŽÍ Z PARDUBICKA, HOLICKA A P ELOU SKA OKRESNÍ Pardubi ky p ibrzdily lídra P EBOR Rove -Sezemice 1:0(0:0) Branka: Machatý, hlavní arbitr: Mrázek, ŽK: 1:4, divák : 80. RO- VE : Baláš M. Kolá ek, Mládek, D. Král, J. Kaplan O. Kolá ek, Vach, L. Kaplan, A. Kašpar Melc, Machatý (Šišán). SEZEMICE: Levinský Popilka, Blažek, Kumpan, Z. Plechá ek L. Kašpar, Lába, Št rovský, M. Plechá ek T. Kašpar, Pleva (Koubek, Süttö). Vyrovnané, bojovné utkání, plné osobních souboj, které se p evážn hrálo od vápna k vápnu, rozhodl dv minuty p ed koncem domácí šutér Machatý. Na vyložené šance to bylo 2:2, Rove ské podržel svými výbornými zásahy gólman Baláš. Paramo-D íte 3:0(2:0) Góly: Troják 2, Suchánek, s píš alkou p ijel: Syr ek, b. k., 20. PA- RAMO: Mergl Dušek, Veselý, Stan k, Bramb rek erný, Ruprecht, R. Topi, Marek Troják, Suchánek (Vaší ek, áp). D ÍTE : Vávra Haan, Bedná, Drahokoupil, Kopták Kroupa, Tesa, Haná ek, Pe inka Bažant, Vo íšek (Puhlovský, Mužík). V poli to byla vcelku vyrovnaná partie, v koncovce byli d razn jší domácí. Ve 24. po p e íslení odcentroval Suchánek a Troják st elou k ty i III.T ÍDA HOLICKO IV.T ÍDA HOLICKO Sezemice B-SKP Pce 2:2(1:1) Branky: Knížek, N mec Mrkos, Roubal, rozhod í: Hamrník, K: 0:1 (54. Pohanka), ŽK: 3:2, 50. SEZEMI- CE: M. Hole ek J. Skutil, R. Plechá- ek, K. Plechá ek, Bá a J. Brychta, T. Hole ek, N mec, Ko iš B lohubý, Knížek (Zbudil, erný, Andr). Vyrovnaný špíl, ve kterém hosté vždy dokázali najít odpov. Sezemi tí navíc propásli n kolik p íležitostí ke skórování. Býš -Veliny 5:4(2:1) Góly: Sp šný 2, Štross, Dostál, Brandejs Andrys 2, Ka kovský, Stárek, ídil: F. Dvo ák, ŽK: 1:3, 30. BÝŠ : Pospíšil Píša, Kuneš. Richter, efelín Dostál, Sp šný, Brandejs, Štross Blažek, Slavík (Švácha, Kolín). Domácí m li p evahu, spousta šancí z stala bez gólového efektu a nakonec se strachovali o výsledek. ívice B-Mate ov B 3:3(1:2) Branky: J. Málek 2 (1x pok. kop), Jozíf Zach 2, Hromádko soudcoval: Sponner, K: 0:1 (Zach), ŽK: 2:4, 60. STARÉ ÍVICE: Moty ka Ptá ek, J. Málek, M. K ivka, Vích P. Plíšek, Kvapil st., Št pánek, Kvapil ml. Štefan, Jozíf (Rohlík, Mzyk, Jirásek). První p le vyzn la pro hosty, po zm n stran domácí zabojovali a vyd eli alespo bod. Za bojovnost pochvala pro domácí tým. Rove B-FK Pce :6(0:2) Vávru vyniknout nenechal. Ve 38. si Troják narazil s Topi em, jeho první pokus Vávra vyrazil, ala na dorážku už byl hostující lapák krátký. Dvacet minut p ed koncem si na velkém vápn zpracoval p ihrávku Suchánek a z prostoru penalty pot etí rozesmutn l hrá e D ít e. Ti pak dvakrát rozezvu eli brankovou konstrukci, když mí ili do b evna a ty e. Stejný klacek na druhé stran orazítkoval i Suchánek. V d ležitých momentech domácí podržel branká Mergl. Lipoltice-Libišany 5:3(1:1) Branky: Plavec 4, J. Kotraš Zadrobílek 2, Kuric, ídil: Oulický, ŽK: 2:0, 50. LIPOLTICE: Macha Tamchyna, Rokyta, Oliva, Balán Hrdý, Nedv d, Vlasák, P. Kotraš Plavec, Švejda (J. Kotraš, Flégr). LIBIŠANY: Vida Jozíf, Voltr, Rychtera, L. Pithart J. Bidman, Malina, Kur rst, J. Pithart Vích, Kuric ( ernohlávek, Zadrobílek). Oba celky se lopotí u dna tabulky a tak domácí Plavec opustil bujarou sobotní oslavu n kolikerých narozenin, aby byl na tento duel t. Jak je vidno, p ístup k životospráv se mu vyplatil, nebo jeho ty i góly v síti soupe e hovo í za vše. Do vedení šli v 18. Libišanští, potom za ala gólová p esýpaná, Dašice-Srch B 7:3(5:2) Góly: Zamastil 5, P. Šmejda, Polák Bárta, Sivák, Víšek z pok. kopu, sudí: Bem, K: 1:0 (80. Metelka), ŽK: 2:3, 60. DA- ŠICE: Metelka ermák, Šibal, Morávek, Kohoutek O. Šmejda, Král, Vajer, Špa ek P. Šmejda, Zamastil (Polák, K ížek, M. Hora). O zápasu bylo prakticky rozhodnuto v první dvacetiminutovce, ve které se do sít Srchu ty ikrát trefil Zamastil. Od dvouciferné nakláda ky zachránila hosty pouze laxnost dašických st elc v koncovce. Za p t branek pochvala pro Zamastila. Pardubi ky B 3(1) Nemošice 0(0) Branky: Mrázek 2, Sokol, na pravidla dohlížel: Miloslav ížek, ŽK: 1:0, 50. PARDUBI KY. Vohradník D. Jonáš, Fiala, Tilgner, T. Jonáš Mrázek, Pithart, Sokol, M. Svoboda ezní ek, Ková (K ížek, Meller, Baracz). V 7. nap áhl T. Týnek a svoji d lovkou p kn protáhl domácího lapáka. O deset minut pozd ji p ihrál Mrázek Ková ovi, který svoji p esn na asovanou p ihrávkou nechal vyniknout Sokola. Pak se dvakrát blýsknul i gólman Gruber, když zneškodnil hlavi ku ezní ka a šanci Mrázka. V 57. se Ková hostujícího branká e mohl klidn zeptat kam to chce, ale z t sné blízkosti mu nakonec mí poslal do náru e. V 70. po centru Fialy mí il ezní ek hlavou t sn vedle a hlavi ku K ížka vykopl z brankové áry Dvo ák. V 84. ofsajdové pasti unikli Mrázek s Ková em a prvn jmenovaný propálil Grubera. V poslední minut op t utekl Mrázek, v koncovce trefil ty, mí mu však zpátky p istr il Ková a tentokrát se už domácí hrá nemýlil. Nejlepším mužem na pažitu byl Sokol. Opatovice B-Moravany B 2:1(1:0) Góly: Tešla, M. K ovák Veselý, ídil: Kváša, ŽK: 1:4, 70. OPATOVICE. Nový Vašata, Vond ejc, Bíro, Pavel Svoboda Novotný, Adamuška, Maruš ák, Vosáhlo Tešla, Špalek (M. K ovák, Ku- era, Kudlá ek). Moravanští byli v první p li sice lepší mužstvem, avšak st eleckou mušku m li zna n vychýlenou. Po p estávce ješt navíc p idali na tvrdosti, domácí se toho ovšem nezalekli a tvrt hodiny p ed koncem rozhodli o své výh e. Ost ešany-lit tiny 5:2(2:0) Branky: Kasal a Novák po 2, Paštyka Petr Shejbal 2 (1x pok. kop), soudcoval: P. Budínský, ŽK: 1:1, 60. OST EŠANY: Pechmann Sekyrka, O. Drábek, Bobek, Vilím Novák, Hájek, Paštyka, Kasal Jinoch, Fendrich (Havelka, Ledvinka). Na náp ah Paštyky ze 7. gólman hostí v bec nereagoval a polo asový ú et uzav el po te i Kasal. Za stavu 3:0 po samostatném úniku snížil Petr Shejbal a tentýž hrá pak z penalty snižoval na 4.2. Poslední slovo m l op t Kasal po kopu z rohu. Jinak b hem zápasu vyst elili hosté t ikrát na branku a dali dva góly. Za bojovnost pochvala pro celý ost ešanský man aft. Ost etín-jaroslav 1:5(0:2) Góly: Leczo Vojtíšek 2, Šretr z penalty, Pištora, Trunec, pískal: Havlík, ŽK: 1:1, 100. OST ETÍN: Starý Zerzán, Matoušek, Šubrt, Frydrych Leczo, Svoboda, Van k, Šimek Ku era, Horák (Langr, Tukora, Novotný). Není to tak dlouho co spolu oba rivalové ze sousedních obcí bojovali o postup do vyšší sout že a i v tomto klání byli tenkrát úsp šn jší Jaroslavští. Nejinak tomu bylo v ned li. Hosté byli po celý zápas lepší a o istou nulu p išli až v 80., kdy estný úsp ch vst elil Leczo. Torpedo-Mn tice 4:2(3:0) Branky: Berger, Sp vák, Jarmar, Bohá ek z pok. kopu Václavek, Hutla, rozhodoval: Franc, K: 1:1 (60. Berger 76. Václavek), ŽK: 2:2, 50. TOR- na jejímž konci m li radost Lipolti tí. Po herní stránce však byli hosté lepší. Pochvala pro Plavce. Újezd-Opatovice 1:2(1:0) Góly: P. Strnad Kváša, Novák, rozhod í: Buchta, ŽK: 2:2, 60. ÚJEZD: Jandák Matys, Svoboda, Zima, Jaroslav Firbas Hu á ek, T. Bendžík, Jakub Pet í ek, Rusín Hladík, P. Strnad (Zahradník, M. Rozséva ). OPATOVICE: Guldán Valenta, Hurta, Vo íšek, Ji ínský Filipek, Práchenský, Kváša, Hurta Novák, P. Bartoní ek (R. Jonáš). P t minut p ed obrátkou stran p ihrál Hu á ek P. Strnadovi a ten st elou k ty i otev el st elecký ú et. Do druhé p ta ty icetiminutovky nevstoupili domácí dob e, nebo hned ve 47. inkasovali po dorážce Kváši. V dalších minutách pak byl jejich výkon tém tragický a tak nebylo divu, že další gól skon il op t v jejich síti. Postaral se o n j v 68. bombou z 18 V mn tickém derby se ervenalo PEDO: Pavlí ek Bursa, Vrbata, Jarmar, Kore ek Kmošek, Sp vák, Berger, Van ura Bohá ek, Kaciá. Oba týmy využívají jedno h išt v Mn ticích jak AC a Inter v Milán, jenom ta sout ž je o n co nižší. Vzájemný zápas pak vykazoval všechny atributy pravého derby a to bojovnost, góly, e nické vsuvky i karetní postupku. Do p l hodiny si Torpedo vybudovalo t ígólový náskok, když Mn ti tí mí ili pouze dvakrát do b evna. Po obrátce stran za stavu 4:1 m li poslední slovo Mn ti tí. edice-hradišt B 3:1(1:0) Góly: Matys, Jirout, Koubek Ž árský. ostrý fuk m l: Ledajaks, ŽK: 1:1, 80. HORNÍ EDICE: Šafránek Koval- ík, Pecina ml., Pecina st., Mládek Jirout, Koubek, Medek,Matys Moravec, Kysela (Morávek, Tesa ). Vyrovnaný zápas, ve kterém domácí kone n našli svoji st eleckou tvá. Za stavu 3:1 ješt hosté dvakrát pálili do ty e. Tuto výhru edi tí v nují svému bývalému spoluhrá i Oldovi Špatenkovi, který v t chto dnech oslavil šedesátiny a mužstvo po celé utkání povzbuzoval za klandrem. P íští kolo: so 14: Nemošice Opatovice B, ne 14: Hradišt B Dašice, Moravany B edice, Mn tice Pardubi ky B, Jaroslav Torpedo, Lit tiny Ost etín, Srch B Ost ešany. SVATOPLUK ŠINDELÁ 1. Dašice : Ost ešany : St.Hradišt B : Jaroslav : Torpedo : Pardubi ky B : Opatovice B : H. edice : Srch B : Mn tice : Ost etín : Lit tiny : Moravany B 14. Nemošice Veliny sahaly po bodu Góly: Chejnovský 2 Hamerský, Cirkl a Van k po 2, pískal: Laksar, ŽK: 2:2, 60. ROVE : Smítal Rojkovi, Horák, Šretr, M. Kašpar Z. Moty ka, Svoboda, Cim, Chejnovský Shejbal, Šišán (J. Kaplan, Be vá, Žatecký). Výsledek utkání neodpovídá d n na h išti. Domácí m li mírnou p evahu, avšak brejky hostí byli smrtelné. Za stavu 2:4 nedali Rovenští penaltu. Popkovice-V.Chvojno 1:1(1:0) Branky: Vejd lek P tioký, rozhodoval: Syr ek, ŽK: 1:0, 40. POP- KOVICE: J. Vav ín Štolfa, Plžik, D. Cibulka, Manych Mašek, M. Cibulka, Barbari, Nepivoda Vejd lek, Šlesárik (Jankuj, Braun). Do 30. byli lepší Popkovi tí a vst elili úvodní gól. potom p evzali taktovku zápasu hosté, ale vyrovnat se jim poda ilo až dvacet minut p ed koncem. Z celkové pohledu je d lba bod spravedlivá. Mikulovice B-D íte B 1:0(1:0) Rozhodl: Krej ík, sudí: P ibyl, ŽK: 1:0, 30. MIKULOVICE: P. Hyxa Antoš, Novotný, Leszcuk, K. Hromek Rychta ík, D. Jirásek, Hájek, Krej- ík Loukota, J. Vysko il (L. Hromek, M. Jirásek). Vyrovnaná partie, kterou domácí rozhodli už do p lhodiny hry. Paramo B- Dražkovice 3:1(1:1) Branky: Dušek 2, áp Kubí ek, arbitr: K. Strnad, ŽK: 1:2, 40. PARA : :41 7 SPORT metr Novák. O dv minuty pozd ji si hostující úto ná tykadla poradila s jedním bekem Újezdu, ale Jandák na dvakrát navštívenku Novák zneškodnil. T sn p ed koncem zápasu centroval T. Bendžík, Zima jen o chloupek netre l hlavou balón a tak bylo po bodové nad ji. Zdechovice-Choltice 4:0(1:0) Branky: Ro ín 2, Monaghan, Rambousek, soudcoval: Vízek, ŽK: 3:1, 120. ZDECHOVICE: Cincibus Novák, Kolín, Linhart, Franc Forst, Englich, ehá ek Smolík, Monaghan, Ro ín (Volný, Rambousek). CHOLTICE: Zá ecký Horyna, Bravenec, Peml, Šmerda Jan Kohoutek, Korbel, T, Horák, Ondrá- ek Svoboda, J. Horák (Ji í Kohoutek, Cvejn). Domácí byli kompaktn jší, hosté m li pouze minimum šancí. Zasloužená výhra Zdechovic. Pardubi ky-fk Pce C 1:1(0:0) St elci: F. Krej í Maivald, pískal: Hamrník, ŽK: 0:3, 80. PARDUBI - KY: Marší ek T. Svoboda, Bažant, Brus, Kopp Froš, Zemek, F. Krej- Služba v redakci ned le 8-10 hodin (sobotní zápasy) ned le hod. (ned lní zápasy) T : , MO: Mergl Dušek, Smolný, Veselý, Topi Velinský, Ruprecht, Cink, Marek áp. Kunart (Suchánek, Hol ík, Záleský). V poli vyrovnané, v zakon ení lepší domácí. P íští kolo: so 14: FK Pardubice Sezemice B, Dražkovice Býš, V. Chvojno Mikulovice B, Veliny St. ívice, ne 14: D íte B Paramo B, Mate- ov B Rove B, ne 16: SKP Pardubice Popkovice. SVATOPLUK ŠINDELÁ 1. Mikulovice B : Paramo B : FK Pce : SKP Pardubice : Sezemice B : V. Chvojno : Rove B : Popkovice : D íte B : Býš : Dražkovice : St. Mate ov B : St. ívice B 14. Veliny : :42 0 III.T ÍDA P ELOU SKO S.Mate ov- ívice 1:2(0:1) Branky: T. Fenyk Vojtíšek, Horá ek, rozh.: Májek, K: 2:0, ŽK: 1:3, 50. ST. MATE OV: Doležal Mynka, Tomiška, Mzyk, J. Procházka Holek, Sp vák, T. Zach, L. Vaší- ek Meduna, T. Fenyk (K ížek, M. Vaší ek, Kleiner). Hosté za ali aktivn ji a v 27. min. po trestném kopu Málka se ujali vedení, když Vojtíškovu st elu si domácí uklidili do sít sami. V 63. min. op t po trest áku Málka zvýšil Horá ek. Domácí Sp vák tuto situaci neustál a po zrovna ne slušném oslovení sudího vid l K. Domácí v deseti p idali a o dv minuty pozd ji po akci Mynky snížili T. Fenykem. V 82. min. M. Vaší ek m l po odpískaném faulu po- Chvaletice-Lány 1:0(0:0) dobné p ipomínky k Májkovi jako Sp vák a uvid l také kartonek ervené barvy. Branka: Kosprt, rozh.: Ziegler, ŽK: 5:2, 40. CHVALETICE: Vondrák Filip, Van ura, Král, Hrbek Ma ata, Kosprt, Kredba, Tatoušek P. Kuch, Fencl (Doležal). Ve vyrovnaném utkání se st elci tentokrát v bec nevyznamenali. Domácí bojovali, ale houževnatá obrana Lán jim toho moc nedovolila. Hosté kapitulovali pouze jednou a v 58. min. se stal hrdinou dne Kosprt. Branky: Pithart z 10 m, Peterka, Levai, M. ada Mart. Strnad 2, rozh.: K. Strnad, K: 0:1, ŽK: 2:1, 80. RYBITVÍ: Dušek ehák, Peterka, Steklý, Szikora Vlk, Fo t, Tichý, Pithart Levai, M. ada (Fistr, Joska). P estože hosté už od 18. min. í, Zelenda Mrázek, Polá ek (Ková, K íž, Pech). FK PCE: Branda Dvo ák, Habiger, Putnar, Brož Maivald, V. Zav el, Komárek, Kavka Mráz, Hataš (Táborský, Polák). Hrál se fotbal s visa kou vysoké kvality. Kdyby však existovala fotbalová spravedlnost, tak vyhrát m li domácí. V první p li centroval v 11. a 15. z rohu Zelenda a hlavi ky F. Krej ího i Bažanta shodn olízly horní ást b evna. Ve 29. rozehrál Brož p ímý kop a mí, našt stí pro Pardubi ky, prolétl bez te e p es celé vápno až do zámezí. Ve 33. po p íh e Mrázka byl ve vápn skolen Froš, avšak píš alka z stala n má. T sn p ed pauzou pak sebral Branda Polá kovi z hlavy jasný gól. V 59. z ojedin lého protiútoku zpoza buku vybafnul na Marší ka Maivald a papírový favorit se ujal vedení. Tato sporná situace ješt více vymotivovala domácí borce, kte- í hned o dv minuty pozd ji kontrovali F. Krej ím. Následné šance Komárka resp. Froše už gólem nesko- ily, takže se místní rivalové rozešli smírn. Pochvala pro Bažanta a hostujícího V. Zav ela. e any-chvojenec 2:1(0:1) hráli bez vylou eného Samši áka (za sražení unikajícího ady), dokázali dvakrát poko it chybující obranu Rybitví. V 57. min. Pithart prom n nou penaltou nastartoval své spoluhrá e k v tšímu d razu, který se projevil i na brankových šancích. Domácí je využili a hosté šli do kolen. Nejlepší na h išti byl domácí M. ada. Valy B-B lá 2:1(1:0) Branky: Šrámek, M. Doležal Tomi, rozh.: Jakoubek, K: 0:1, ŽK: 2:6, 50. VALY B: Chára Novotný, Van ura, A. Doležal, Ka írek Hývl, Zetek, Petrlík, Šrámek Vorel, Veselý (Je ábek, M. Doležal, apský). Oboustrann p kný zápas ve kterém hosté doplatili na bídnou koncovku. Domácí se ujali vedení už ve druhé minut. Hosté mohli srovnat ve 20. min, ale nedali penaltu. Po p estávce m li hosté další šance, které z staly nevyužity a tak domácí byli spokojeni s hubeným vít zstvím. P elovice-ždánice 3:0(3:0) Branky: Khun 2, Vohralík, rozh.: Dobrovolný, ŽK: 3:6, 70. P ELO- VICE: Rejduga Mádr, R. Šimák, Khun, apek L. Hladík, Vohralík, Šprinc, ehák Trojá ek, Balada ( erník, M. Hladík, O. Šimák). Favorit vyhrál bez v tších problém. K vít zství nad p edposledním celkem tabulky mu k tomu sta il výborný první polo as. Po pauze se ze hry vytratila lehkost, hosté dost p itvrdili a sudí musel nad lovat žlutky. Rybitví-Kolesa 4:2(0:2) Dolany-P elou B 2:1(1:0) IV.T ÍDA P ELOU SKO Choltice B-Tetov 4:2(2:0) Nejlepší st elci Pardubice St elecká sout ž o pohár Bohuslava Jasanského, kterou zprost edkovává fotbalová prodejna Mida Sport a Týdeník Pernštejn má po t etím kole tuto podobu: OKRESNÍ P EBOR: 13 - Plavec (Lipoltice), 12 - Polá ek (Pardubi ky), 10 - J. Horák (Choltice), Erber (Chvojenec), Jedli ka (Chvojenec). III. T ÍDY: 18 - Drbohlav (Ost ešany), 14 - Zamastil (Dašice), 13 - Petr Shejbal (Lit tiny), 10 Tláskal (Mn tice), Lexman (Hradišt B). IV. T ÍDY: 17 - Movsesyan (SKP Pce), 16 - Hamerský (FK Pce 1899), 13 Van k (FK Pce 1899), 12 - Vejd lek (Popkovice). Statistiky jsou neo- ciální, o ciální verzi najdete b hem týdne na našem webu v etn minutové nepr st elnosti okresních branká. (mma) Branky: Schejbal, Exner Ku e, rozh.: Valtera, ŽK: 1:0, 60. DOLA- Do listiny st elc se zapsali: Novotný, Svato - Zajíc, rozhodoval: Klempí, ŽK: 3:3, 150. E ANY: Ka uka Št pánek, Linhart, K ivka, Kobera Tichý, Pavel Moravec, Bahník, Novotný Svato, Chára (M. Moravec, N mec, Petr Moravec). CHVOJENEC: M. Pavlí ek Kirchner, Silbernágl, Zajíc, Moravec J. Pavlí ek, Zbudil, M. Jedli ka, T. Velínský Erber, Ryšavý (Nechvíle). Další utkání, které svoji kvalitou p evyšovalo úrove okresního p eboru. V I. p li byli lepší hosté a v 10. zásluhou Zajíce otev eli brankový ú et. Pojistku mohli p idat ve 35., ovšem Ka- uka byl proti a jistý gól zneškodnil. Po p estávce se karta obrátila. Na koni rajtovali e anští a v záv ru zápasu oto- ili výsledek ve sv j prosp ch. Nejprve v 73. vyrovnal Novotný, v 87. Svato obešel i branká e Pavlí ka a do prázdné svatyn zasunul. Mezitím ješt chvojenecký gólman vychytal K ivku, Svaton a Cháru. P íští kolo: so 14: Chvojenec Lipoltice, D íte e any, Choltice Rove, Opatovice Zdechovice, ne 10.15: FK Pardubice C Paramo, ne 14: Sezemice Pardubi ky, Libišany Újezd. 1. FK Pce C 2. e any 3. Chvojenec 4. Choltice 5. Rove 6. Zdechovice 7. Sezemice 8. Pardubi ky 9. Opatovice 10. D íte 11. Újezd 12. Paramo 13. Lipoltice 14. Libišany P tat icet žlutých a ty i ervené NY: Petr Novotný I Odvárka, L. P lpán, Exner, Slavík Sporiš, Ku- era, Novák, Schejbal Flégr, Sobotka (Petr Novotný II). Dolany dohán jí po áte ní ztráty a tentokrát to odnesla p elou ská rezerva. Bylo to zasloužené vít zství, které p i p esn jší a pohotov jší koncovce mohlo být vyšší. Hosté byli v poli rovnocenným partnerem, ale chyb lo jim víc brankových p íležitostí. Semín-K i e 1:1(0:0) Branky: Š Tichý Pilc, rozh.: Školout, ŽK: 1:2, 60. SEMÍN: Gabriel Vencl, Žá ek, T. Vokál, O. Vokál Š. Tichý, Devera, T. Tichý, Panchartek Živný, Š. Vosáhlo (Van k, Pokorný). V utkání se nevyznamenali st elci a domácím nebyla nic platná mírná p evaha. Hosté šli krátce po p estávce do vedení, které domácí smazali v 70. minut po hlavi ce Tichého. V záv ru se vynutili výraznou p evahu, dali sice branku, ale tu rozhod í neuznal. V poslední minut pak ješt nast elili ty soupe ovy branky. P íští kolo: so 14: Kolesa Chvaletice, B lá P elovice, ne 14: K i e Rybitví, ívice Semín, P elou B Mate ov, Ždánice Dolany, Lány Valy B. FRANTIŠEK NERAD 1. P elovice 2. Valy B 3. Kolesa 4. Rybitví 5. Chvaletice 6. Roh. B lá 7. P elou B 8. Lány n. D. 9. St. Mate ov 10. Dolany 11. St. ívice 12. K i e 13. St. Ždánice 14. Semín SVATOPLUK ŠINDELÁ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :17 7 Kojice rozst ílely Bukovku Branky: Stárek, Indra, Mrkvi ka, Horyna (z 10 m) Petrásek, Vav ínek, rozh.: Baracz, ŽK: 0:2, 50. CHOL- TICE B: Zá ecký Šturma, Brožek, Horyna, Kohoutek Indra, Mrkvi ka, Šmerda, Kožený Stárek, Cvejn (Korbel, Kubelka, ermák). Vít zové m li po celé utkání hru pod kontrolou a dobrou hrou v poli si vytvá eli gólové šance. Teprve v záv ru za stavu 4:0 povolili a host m tak pomohli kosmeticky upravit výsledek. Bukovka-Kojice 2:7(2:3) Branky: Kazilovský, Tom ala Janák 3, Provazník a Svoboda po 2, rozh.: Rokyta, ŽK: 1:0, 50. BUKOVKA: Sedlák Dobrovolný, Štrobich, Branský, Sodomek Kazilovský, Tom ala, Kvapil, ada Riška, Grešák (Kubín, Urbiš). Domácí bez vykartovaných hrá nebyli Kojícím rovnocenným soupe em. Hosté po chybách Bukovky snadno získali t íbrankový náskok, který domácí do p estávky sta ili ješt snížit. Po p estávce už m la hra zcela jednostranný pr b h a hosté svoji p evahu dokázali vyjád it i st elecky. Újezd B-P elovice B 5:1(1:0) Branky: Vondrá ek 2 (1 z pen.), Hu- á ek, Zahradník, M. Rozséva Dostál, rozh.: Klempí, K: 0:1, ŽK: 2:3, 60. ÚJEZD B: Hývl Kolman, Kopá, Havlí ek, Rambousek Hu á ek, M. Rozséva, Erban, Sir ek O. Rozséva, Zahradník (Šebek, Vondrá ek, Ji í Firbas). Utkání o t etí místo zvládli domácí mladíci na výbornou. Ve 25. min. otev el brankový ú et zápasu p knou st elou z 25 m Hu á ek a po p estávce jeho spoluhrá i zvýšili na 3:0. Hosté v 71. min. snížili, ale v záv ru domácí op t ude ili. P t minut p ed koncem M. Rozséva zvýšil st elou pod b evno a v 88. min. si Vondrá ek zahrál na slalomá e a p idal P elovicím na cestu pátý gól. Rohoznice-Jankovice 2:0(1:0) Branky: J. Št pánek, Hlavá ek, rozh.: íha, ŽK: 1:1, 50. ROHOZ- NICE: Fejl Mikeš, Jadrný, T. Št pánek, Zeibich Ryšavý, Hlavá ek, J. Dvo ák, Kašpar Hv zda, J. Št pánek (Lát, Bauer, David). Domácí, kte í ekají na zaváhání vedoucích Choltic, neponechali nic náhod. Po celé utkání m li více ze hry, ale zahodili spoustu šancí. Poslední v tabulce tak odjel s milosrdnou porážkou. Sop e -B lá B 0:0 Rozh.: Markvart, b.k., 50. SOP E : Štochl Kalina, Pokorný, Chlumecký, Han il Smolík, Kopá, Malinský, Ji í Boudyš Kadirov, Žemli ka (Jar. Boudyš). Slušn hranému derby chyb lo brankové ko ení. Nejzajímav jší v ci se udály v posledních minutách. Nejprve hosté po p kné akci jen zat ásli b evnem Štochlovy branky a vzáp tí z rychlého protiútoku Kadirov ve vyložené šanci p est elil. Selmice-Chvaletice B 3:0(2:0) Branky: V. Vav ín, Benadik, Moravec, rozh.: Budínský, ŽK: 2:1, 60. SELMI- CE: Cincibuch J. Kalina, Zita, J. Vav- ín, Janák K ivka, Radil, V. Vav ín, Moravec Benadík, Hochman (P. Kalina). Hosté p ijeli posíleni n kolika hrá i A mužstva, ale nebylo jim to nic platné. Domácí podali velmi dobrý výkon, utkání rychle dostali pod kontrolu a zasloužen si p ipsali páté podzimní vít zství. P íští kolo: so 14: Tetov Selmice, ne 14: Chvaletice B Semín B, P elovice B Choltice B, B lá B Újezd B, Jankovice Sop e, Kojice Rohoznice. 1. Choltice B 2. Rohoznice 3. Újezd B 4. P elovice B 5. Selmice 6. Tetov 7. Chvaletice B 8. Kojice 9. Bukovka 10. Roh. B lá B 11. Sop e 12. Semín B 13. Jankovice FRANTIŠEK NERAD : : : : : : : : : : : : :31 3

12 STRANA 12 Hosták dostal padáka Chrudim Hokejisté místního HC m li v minulém týdnu na programu dv utkání. To první, doma s Kadaní, dovedli až do samostatných nájezd, které však lépe zvládli hosté, kte í nakonec zvít zili 4:3 (B lohlávek, Martinec, Šeda). V sobotu pak zajížd li chrudimští hokejisté na led T ebí e, kde podlehli 2:4 (Semorád, Zadina). Tato prohra zlomila vaz trenérské dvojici Hosták - Zavoral. Tento týden se Chrudim st etne doma s Hradcem Králové v pond lí od 18 hodin, ve st edu zajíždí na led Šumperka a v sobotu do Benátek nad Jizerou. (mma) Ženský hokej Pardubice Plze 3:1 (2.0, 0:1, 1:1). PARDUBICE: Hladíková Jacková, Bartoní ková Va ou ková, Vylí ilová Siantová, Cejnarová Vosyková, Jirsová, Jirková Malínská, epková, Cimburková Janoušková, Cílová, Mrkosová. Branky: Cimburková 2, Malínská. Ve vyrovnaném utkání m ly domácí hrá ky brusla sky i hern navrch. Zápas se však neobešel bez nervozity. Plze letos ješt nevyhrála a myšlenka na povinnou výhru brala Východo eškám pot ebný klid. Pardubi tí trené i Kluso a Jacko tak byli tentokrát spokojeni více s výsledkem než s p edvedeným výkonem družstva. P íští víkend zajíždí Pardubice do Litvínova. (trs) Krasobruslení Ostrov nad O. / Dv r Králové n / L. Druhým podnikem pokra oval nový ro ník eského poháru. Z p ti pardubických závodnic, které nastoupily v Ostrov ve dvou v kových kategoriích, si vedla nejlépe Lahu ká. Mezi ža kami skon ila tvrtá. Nepohárový mítink se konal ve Dvo e Králové a zde vyhrála kategorii nová ci pardubická Plšková. Mistrovské sezón 2009 / 2010 p edcházely p edepsané testy výkonnosti. Všechny závodnice Krasobrusla ského klubu Pardubice je zvládly úsp šn. Klubové novinky, se kterými p jdou Pardubi tí do dalších boj p ineseme v p íštím ísle. Velká cena Ostrova ža ky: 4. Lahu ká, 8. Ševcová, 16. Melicharová, 18. Holštajnová. Ml. ža ky: 13. Kubištová. Královédvorská cena ZOO nová ci ml.: 2. Uhlí ová, 4. Pejchová. Nová ci: 1. Plšková, 3. Rychta íková. (trs) Florbal Haví ov - Pardubice 6:5 (1:1, 2:3, 3:1). Hosté m li dv t etiny hern navrch, dokázali si vytvo it více šancí, ale inkasovali dva zbyte né góly. Ve t etí ásti však p išel z pardubické strany kolaps a po špatných rozehrávkách a individuálních chybách Haví ov t emi góly oto il na 6:4. ty i minuty p ed koncem ješt snížil Kunát, ale ani záv re ná power play vyloženou šanci Pardubic nep inesla. Branky Pardubic: Kunát 2, Hoffman, Filip, Brychta. PARDUBICE: Pipek - Kosejk, Š astný, Dziurdzik, Filip, Granec - Zozulák, Vacík, Chovanec, Vichr, Kunát, Bahník, Cibere, Hoffman, Brychta. Tento týden hrají Pardubice dvakrát doma. Ve st edu s Ostravou a v ned li s Chodovem. Oba zápasy se hrají na Dukle od 17 hodin. (mma) SPORT Dominik Hašek nedohrál pro zran ní HC MOUNTFIELD. BUD JOVICE - HC EATON PARDUBICE 1:4 (0:1, 0:3, 1:0) Utkání neza alo pro Východo echy dob e. Ve 14. min. se v brankovišti skácel na led Dominik Hašek a utkání pro n j skon ilo. Podle prvních zpráv se jedná o zran ní t ísla. Hašk v nástupce ho konce. Mount eld nedokázal využít ani minutovou p esilovku p t na t i. Vít znou premiéru s kapitánským cé kem si odbyl Petr Koukal. HC EATON: Hašek (14. R ži ka) Jillkon í v ned li v Brn. Ostatní výsledky: Brno Vítkovice 4:5, Sparta Zlín 0:3, Plze Slavia 2:3p, Kladno Ml. Boleslav 0:1 s.n., Litvínov Liberec 5:3, T inec K. R ži ka si ale vedl znamenit son, Ko í, Nakládal, Haví, Píša, Ko- Vary 4:2. (fn) a byl vyhlášen nejlepším hrá em HC lá II, Mocek P. Sýkora, Špirko, Pivko Zohorna, Koukal, Starý Cet- Eaton. Gólov chudou I. t et. oko enil 1. T inec : Vítkovice :47 39 ve 20. min. d lovkou Petr Sýkora a na kovský, Genoway, Somík Kolá I, 3. Pardubice :51 36 za átku druhé ásti pak p idali v rozmezí 22. a 24. min. další góly do bran- navíc Mikeska 10 min. Využití: 0:1. 5. Plze :53 36 Divíšek, Buchtele. Vylou ení: 9:9, 4. Zlín :53 36 ky Jiho ech Starý, Cetkovský a Pivko. Domácí mužstvo se po oddechovém Rozhod í: Homola, Hribík Guth, Rittich. Divák : Nejl. hrá i: 6. Slavia 7. Boleslav : :48 30 ase trochu zvedlo, ale na R ži - Ptá ek R ži ka. 8. Litvínov :73 28 ku dlouho nemohlo najít recept. Až Tento týden za ne pro pardubické hokejisty dohrávkou v Karlových Va- 9. Sparta :57 26 ve 48. minut ho p ekonal Šimánek. 10. Bud jovice : Liberec :67 25 To už si ale sv enci trenér Sýkory a Votruby hlídali výsledek a utká- hodin, v pátek Eaton na svém led ve 13. Karl.Vary :57 23 rech, která se uskute ní v úterý od Kladno :61 24 ní s p ehledem dovedli do úsp šné- stejný as p ivítá Kladno a týden za- 14. Brno :75 12 Pardubice Páte ní utkání proti Plzni bylo pro pardubického obránce Petra áslavu posledním v dresu HC Eaton. Zkušený obránce, reprezentant, bude v dalších dnech hájit barvy švédského klubu Timra IF. Když se ohlédnete za uplynulou ástí sezony v Pardubicích, s jakými pocity odcházíte? Mohlo to být lepší, ale jsem rád, že tenhle tým šlape a i proto se mi líp odchází. Kdybychom hráli n kde ve spodku tabulky, tak by to bylo ur it horší, než když jdu z této pozice. Nosil jste kapitánské cé ko. Co to Torf si v Mýt ani neškrtl Petr áslava se lou il vít zstvím pro Vás znamenalo? V Pardubicích jsem hokejov vyrostl, tak to pro mne byla est. Ale je to stejn zvláštní, protože už na za- átku sezony se v d lo, že odejdu a stejn jsem to cé ko dostal. Je to p íjemné i nep íjemné, ale doufám, že jsem se s tím popral dob e. Prohlížel jste si v posledních dnech tabulku švédské ligy? Tak ur it, sledoval jsem to tak- ka každý den, když hráli. Doufám, že až tam p ijdu, tak to umíst ní se zlepší. Jsou jedenáctí, ale na osmého mají ztrátu ty bod. Doufám, že se zvedneme. Pet e, odchod z Pardubic je pro Vás de nitivním odchodem? Tak p edn, já doufám, že ješt kariéru nekon ím, nevím, co bude p íští sezonu. Ve Švédsku mám smlouvu do konce této sezony a nemohu íci, co bude po ní. S jakými pocity jste dneska odehrál poslední zápas za HC Eaton? Já jsem na to nemyslel, už jsem se s odchodem smí il p ed sezonou a tak jsem o tom ani moc nep emýšlel. Samoz ejm trošku se to v hlav honí, že v pond lí jedu, ale kdybychom byly poslední nebo n kde vzadu, odcházelo by se mi h. Bylo p íjemné, lou it se vít zstvím. P ál jsem si p ed zápasem, abych dal gól, ale te když jsme vyhráli, tak je to jedno. Máte p edstavy, zda tam bude takové prost edí jako v pardubické EZ Aren? Vid l jsem stadion na internetu, je to p kná hala ur it se tam vejde p t tisíc divák, prý tam chodí hodn lidí, ale asi to nebude takové jako tady. T šíte se hodn na nové p sobišt? T ším se, t ším se na novou ligu. Je mi 30 let a kdybych te ekl, že nep jdu, tak bych toho pak t eba litoval a íkal, pro jsem to nezkusil. Timra má mladé mužstvo, pokud vím, tak asi dva nebo t i hrá i jsou starší než já nebo kolem mého v ku. Jak máte vy ešené bydlení? Bydlení jsme už vy ešili s manažerem. První týden budu na hotelu a asi 10 km odtud je v tší m sto Sundsvall a tak tam pak budu mít byt. Rodina tam p ijede na m síc a protože manželka má v únoru rodit, tak pak pojedou zpátky. Za rozhovor pod koval a p ání hodn úsp ch za tená e Týdeníku Pernštejn p edal: FRANTIŠEK NERAD Mladí hokejisté Pardubic mezi mantinely Ragby Praha - Ragbisté P elou e si v ned lním zápase p ipsali porážku 0:21 na h išti bé ka Pragy. Hosté postrádali svého lídra Musila a p estože jim nechyb la snaha, nezaznamenali ani bod. V sobotu se v posledním kole utká P elou doma s Ostravou. Zápas za íná ve 14 hodin. (mma) Vysoké Mýto V osmém kole naší nejvyšší futsalové sout že zavítal Torf Pardubice na h išt t etího týmu tabulky Vysokého Mýta. Hosté však nenavázali na skv lý výkon z p edchozího zápasu s Chrudimí a hlavn v prvním polo ase nebezpe ným týmem rozhodn nebyli. Již po 71 vte inách inkasovali, když se kolem Koudelky obto il Novotný a p esn zakon il. Ve 13. min. zvýšil Formánek, když zužitkoval p ihrávku Novotného. Pardubice se za první dvacetiminutovku dostaly pouze ke dv ma st eleckým pokus m. Po p estávce hosté p idali a p ipravili si n kolik p íležitostí ke skórování, ale v koncovce Torf narážel na skv le chytajícího Ger áka. V polovin druhé p le pojistil výsledek z penalty Lištván a o t i minuty pozd ji dal výsledku razítko Vácha. Tento týden mají futsalisté volno, p íští sobotu se v hale na Dukle p edstaví od Benago Zru nad Sázavou. Ostatní výsledky: Tango Brno Slavia Praha 5:3, Chrudim Teplice 3:1, Benago Šumperk 7:7, Bohemians Jistebník 1:1, M lník Helas Brno 2:2. (mma) 1. Tango Brno 2. Chrudim 3. Vys. Mýto 4. Teplice 5. Slavia 6. Zru n. S. 7. Helas Brno 8. Jistebník 9. M lník 10. Pardubice 11. Šumperk 12. Bohemians : : : : : : : : : : : :32 3 JUNIO I: Pardubice Jihlava 5:2 (1:1, 2:1, 2:0). Buchtele 2, Radil, Kousal, Vondrá ek. Brno Pardubice 2:3p (1:1, 1:1, 0:0 0:1). Radil 2, Kapec. Pardubice Haví ov 7:2 (0:0, 4:1, 3:1). Radil, Kaut, Hemský, Drtina, Pila, Kapec, Stoklasa. PARDUBICE: Landsman Zdráhal, Drtina, Krejnus, Vondrá ek, Lenoch, Havlík, Posko il Radil, Stoklasa, P honý, Kousal, T. Veselý, Kaut, K e- an, apek, Pila, Hemský, Kapec. V zápase s J dále nastoupili Štrof, Beneš, Buchtele, B ezina. STARŠÍ DOROST: Pardubice Hradec Králové 3:4 (2:2, 0:2, 1:0). Š astný 2, Hemský. Písek Pardubice 1:9 (0:2, 0:4, 1:3). B ezina a Jetmar po 2, Chaloupka, Š astný, Tomín, P. Mou ka, Procházka. PAR- DUBICE: Bernart Beneš, Starý, Voženílek, Rychlík, Chaloupka, Procházka Tomín, B ezina, Zr st, Jetmar, J. Mou ka, Chmela, Š astný, Vl ek, Chlupá, P. Mou ka. V zápase s HK dále nastoupili: Štrof, Lenoch, Hemský, P honý. MLADŠÍ DOROST: eské Bud jovice - Pardubice 5:4 (1:1, 2:2, 2:1). Veselý 2, Havel, Mejtský. PARDUBICE: Langhamer Petira, Vršanský, Kubín, Divecký, Pilný, Fridrich Schneider, Bureš, Moravec Veselý, Chvojka, Havel, Žilák, Mejtský, Kabelka Jirout. ŽÁCI - 8. T ÍDA: Pardubice Vrchlabí 6:2 (3:1, 1:1, 2:0). Voženílek a a Velinský po 2, Panna, Barkóci. Kobra Praha Pardubice 3:5 (1:2, 2:3, 0:0). Voženílek a Barkóci po 2, Panna. PAR- DUBICE: Müller - Hájek, Petric, Tichý, Truhlá, Veselovský, Brázda Barkóci, Musil, Panna, Bedná, Vysko il, Bažant, Voženílek, Hlavá ek, Velinský. V zápase s V dále nastoupili Husár, Š oura, Švarc. 7. T ÍDA: Pardubice Vrchlabí 19:1 (5:1, 10:0, 4:0). Kusý a Martinec po 3, Horyna, Špa ek, Kmošek a Dušek po 2, Franc, Ku era, Rohlík, Voženílek, Solni ka. Kobra Praha Pardubice 1:7 (0:0, 1:5, 0:2). Kusý a Dušek po 2, Rohlík, Špa ek, Martinec. PARDUBICE: Petric, Kratochvíl - Faltys, Ku era, Klinecký, Franc, Švarc, Voltner - Rohlík, Špa ek, Kmošek, Kusý, Voženílek, Dušek, Augsten, Martinec, Solni ka. 6. T ÍDA: Vrchlabí - Pardubice 2:4 (0:1, 0:0, 2:3). Bažant, Bor, Zadina, Kubišta. Pardubice Kobra Praha 13:1 (5:0, 4:0, 4:1). Pejzlová 4, Zadina a Bo- ek po 3, Kubišta, Bor, Budík. PARDUBICE: Klou ek, Mudrunka - Budík, Leder, Šklíba, Tichý, Berný, He manský - Bor, Pejzlová, Kubišta, Bažant, Zadina, Bo ek, Petrus, Voldán. V zápase ve V dále nastoupil Žouželka. 5. T ÍDA: Vrchlabí - Pardubice 3:11 (0:6, 3:2, 0:3). Matys 4, Frydrych 3, Hlavá ek 2, Hudec, Strouhal. Pardubice Kobra Praha 9:2 (2:1, 2:0, 5:1). Matys a Frydrych po 3, Rázek, Kulhánek, Jan a ík. Národní házená II. LIGA MUŽI: Opatovice Rokytnice 23:23 (12:13). Z. Bittner 12, V. Bittner 5, Z. Hruška a M. Bittner po 3. Opatovice A Studénka 21:15 (12:7). V. Bittner 10, Z. Bittner 8, M. Bittner 3. V prvním utkání museli opatovi tí hrá i v první p li dotahovat nep íznivé skóre, které bylo i ty i góly. Po p estávce se hrála vyrovnaná partie a domácí se dostali i do vedení. Nakonec si oba týmy spravedliv rozd lily po bodu. Ve druhém utkání si Opatovice za podpory 180 divák od za átku udržovaly dostate ný náskok, který jim vydržel až do konce zápasu. Po podzimu se tedy opatovický celek bude vyh ívat na ele tabulky s dvojbodovým náskokem. OPATOVICE: Horák, Richter,Pospíšil - J. Hruška, Živ ák, Kubelka, Janura, K ovák, Janura - Z. Hruška, Z. Bittner, M. Bittner, V. Bittner. OBLASTNÍ P EBOR - MUŽI: PARDUBICE: Št pánek, Škoda - Mert, Jan a ík, Žouželka, Hrubý, Hudec, Chmelík, Pilný - Frydrych, Matys, Rázek, Mikula, Kulhánek, Hlavá ek, Strouhal, Janiš, Zlatník. V zápase s V dále nastoupil erný. 4. T ÍDA: Pardubice (bílí) Poli ka 6:5 (2:2, 2:2, 2:1). Chára 5, Mazura. PARDUBICE (bílí): Kratochvíl - Dubov i, Svoboda, Leder, Franc, ech, Mazura, Pospiech, Matoušek, Chára, Blažej, Stieber, Šlechta. 3. T ÍDA: Orli Lanškroun - Draci Pardubice 7:11 (1:2, 5:4, 1:5). Koffer 7, Zeman 3, Václavek. Orlíci Lanškroun Draci Pardubice 2:15 (0:4, 0:5, 2:6). Koffer 6, Václavek 4, Zeman 2, Voženílek, Svoboda, Bedná. PARDUBICE: Kmoní ek - Koffer, Václavek, Voženílek, Zeman, Svoboda, Mat cha, Janecký, Bedná, Janda. Pante- i Pardubice Poli ka 2:7. Vltavský, Dymák. PARDUBICE: R ži ka - Obr, Kulhánek, Sedlák, Vltavský, Pejzl, Tomín, Kroužel, Kazda, Dymák. 2. T ÍDA: Orlíci Lanškroun - Rejnoci Pardubice 9:4 (3:3, 1:0, 5:1). Lašák 3, Hrádek. Orli Lanškroun Rejnoci Pardubice 6:11 (3:5, 0:1, 3:5). Lašák 5, Hebek 3, Pryl, Kaštánek, Hrdli ka. PARDU- BICE: Kraus Lašák, Ku era, Pryl, Odehnal, Kaštánek, Hrdli ka, Hebek, Šlezingr, Hrádek. Kosatky Pardubice Tyg íci Poli ka 0:31(0:17, 0:5, 0:9). PARDU- BICE: Stieber Semenec, Žák, Landsman, Pavlík, Pavlí ek, Nekvinda, Školoudík, Semonský, Bílý. MICHAL MACH - ŽENY: Opatovice Náchod B 6:10 (1:4). ierasová a Benková po 2, Hanovcová, Hanušová. - DOROSTENCI: Podhorní Újezd Opatovice 10:22 (5:11). R. Stan k 8, Bittner 7, Ku era 4, Poledno 3. Opatovice Kr ín 26:11 (13:6). R. Stan k 9, Bittner 8, Poledno 4, Ku era 3, Štefka 2. - STARŠÍ ŽÁKYN : Opatovice Kr ín A 18:14 (8:10). Petra Janková 11, Pavla Janková 6, Hguyen Thi Hai Anh. Opatovice Kr ín B 18:3 (12:1). Bittnerová 6, Pavla Janková 5, Petra Janková a Nguyen Thi Hai Anh po 3, Voltrová. - MLADŠÍ ŽÁCI: Opatovice Kr ín 11:17 (4:10). Pechánek MLADŠÍ ŽÁKYN : Opatovice Kr ín 18:14 (10:8). Bittnerová 10, Prudi ová 4, Kubelková 3, Šandová. Hlinsko Opatovice 8:7 (4:4). Bittnerová 5, Šandová 2. (mma, rk) POND LÍ 26. ÍJNA 2009 Ignacio posledním letošním vít zem Sedlá ková v síni slávy Naposledy na závodišt Pardubice - V sobotní Cen Tiumena-Záv re né steeplechase cross country sezóny 2009 na pardubické dráze zvít zil jist o dv a p l délky favorizovaný p tiletý hn dák Ignacio vedený žokejem Janem Faltejskem (na snímku Milana K i ka). Na start hlavního dostihu, který se b žel na záv r celého programu, se postavilo deset koní a jezdc. Favorizovaný Ignacio se zpo átku dlouho držel na konci pole. Irskou lavici tentokráte p ekonal bez problém a pr b h dostihu m l pod kontrolou. Na špici se nejprve ukazovali Aljaška a Ilex The Great. V polovin dostihu m la pád ambiciózní Orphee Des Blins. P es Velký anglický skok šel jako první výborn b žící Czogori, ale po další p ekážce m l kolizi s prázdným kon m a ot esen odpadl na konec pole. Zdálo se, že jej událost nepoznamenala, ale nakonec byl ješt p ed zatá kou do cílové rovinky zadržen, stejn jako Aljaška a Bejrut, který cválal se ztrátou beznad jn poslední. V cílové rovince bojovalo o vít zství p t koní, t ídou se prosadil Ignacio, který prob hl cílem nikým neohrožován první, p ed Wavelight Laserem (Sovka) a Ilex The Greatem (ž. Stromský), tvrtý byl Grilias (ž. Bartoš), pátý veterán Hirsch (ž. Andrés) a jako poslední se ztrátou sedmnácti délek Posejdon (žk. J. Vá a ml.). I v rámcových dostizích se da ilo favorit m, s výjimkou klasické steeplechase, kde jeden z favorit Maracant m l pád již na zkušebním skoku a dostihu se nezú astnil, v dostihu upadl i Maádid a tak se nakonec prosadila po p kném výkonu nad jná Nikaska. Úsp šný den m l žokej Jan Faltejsek, který dosáhl hattricku a b hem odpoledne zvít zil ve t ech dostizích, žokej Josef Bartoš byl úsp šný dvakrát. VÍT ZOVÉ SOBOTNÍCH DOSTIH : I. Verena Hill (žk. J. Vá a ml.), II. Dobyvatel (ž. Faltejsek), III. Soreppo (ž. Bartoš), IV. Centasy (ž. Bartoš), V. Nikaska (Sedlá ), VI. Universe Of Gracie (ž. Faltejsek), VII. Ignacio (ž. Faltejsek). MILAN T MA Pardubice Na slavnostním vyhlášení výsledk ankety o nejlepšího žokeje, jezdce a amazonku tuzemských p ekážkových dostih zá ila Št pánka Sedlá ková. Nejlepší amazonka sezóny se ziskem 88 hlas stala rovn ž absolutní vít zkou ankety. Tu vyhrála ve své kategorii popáté, ímž navíc vstoupila do sín slávy, po bok Josefa Váni st. a Martiny R ži kové. V sobotním podve eru se do kavárny Evropa sjeli sportovci a trené i k p evzetí ocen ní ve ty ech vypsaných kategoriích. Nejprestižn jší sout ž o nejlepší jednotlivce nad eskými p ekážkami zapsala již XIV. ro ník. Za nep ítomnou Sedlá kovou (zran ní jejího kon v odpoledním dostihu v Pardubicích) p evzala ocen ní Kamila Mátlová (stáj Pegas) z rukou nejstaršího žijícího vít ze Velké pardubické Ludvíka Rajmonta. Triumfoval v roce 1954! Nejlepším žokejem a jezdcem byl vyhlášen Josef Vá a ml. resp. Josef Bartoš ml. Další kategorie nejlepší jezdci a trenér závodišt Kolesa: žokej Dušan Andrés, jezdec Josef Vá a ml., amazonka Š. Sedlá ková, trenér Jan Blecha (pot etí v ad ). Cena swiss turf pro nejúsp šn jšího eského trenéra ve švýcarských dostizích: pot etí Antonín Ministr. Ani ve spole nosti by se nejlepší ko áci neztratili. Žokej Bartoš m l dle p ítomných dam nejhez í vázanku hned po vít zném Ladislavu Št pánkovi z Pardubic. (trs) Pardubice Na zdejším Dostihovém závodišti se uskute ní poslední sportovní sout ž v letošním roce. V úterý 27. a ve st edu 28. íjna se bude konat Rozlu ková všestrannost Prostata Cup. Závod bude mít mezinárodní obsazení. P ihlášena je Rakušanka Margit Appelt, která se svým kon m Ice on Fire v roce 2004 startovala na olympijských hrách v Aténách. Ze zahrani í dorazí na pardubické závodišt i po etná slovenská ekipa a scházet pochopiteln nebudou ani zástupci tuzemské elity. V programu Rozlu kové všestrannosti jsou ty i sout že Hobby všestrannost stupn Z, všestrannost stup Z, ZL a L. Program v úterý 27. íjna za ne v 8 hodin, ve st edu o hodinu pozd ji. Diváci mají vstup zdarma. (dk) Hokejbalový víkend Nejlepší výkon házenká II. LIGA MUŽI: HC SKP Pce Sok. B lá p. Bezd. 33:16 (17:7). Vynikající divácká kulisa v nafukovací hale na Dukle p inutila domácí hrá e k výborným výkon m, které p inesly zasloužené vít zství. Domácí celek p ehrával soupe e po všech stránkách a tak trenérský triumvirát Marek, Kocian, Ke t mohl zá it spokojeností. Výborn zachytal zejména Grus, obranou fázi spolehliv dirigoval zkušený Bakalá a v útoku se nejvíc da ilo Reichlovi s Faltejskem. Sestava: Culka, Grus Nosil 4, Faltejsek 5, Reichl 7, Bakalá 4, Hlavá ek 1, Papoušek, Morávek 1, Novotný 3, Šmidrkal 3, erník 4, Hovorka, Forman 1. V hledišti bylo 175 divák. II. LIGA ŽENY: Sokol Písek SHK D-P Pce 23:28 (10:15). Favorizovaný pardubický celek odehrál utkání ve vlažném tempu a svou hrou se p izp sobil slabému soupe i. Proto byl trenér Luboš Buben spokojen pouze se dv ma body. Sestava. Cvingráfová, Mare ková Ku erová 1, L. Sekerková 5, Pavlíková 2, M. Uhlí- ová 1, B lková 7, Fenyková 6, Rudinská 1, Myši ková, Pelikánová 4, Metelková 1, Pot ková. I. LIGA ML. DOROSTENKY: Jind. Hradec SHK D.P Pce 30:22 (14:11). 1. NHbL: Jind ich v Hradec Alfa Pardubice 4:5 ss (1:3, 3:1, 0:0). Bílý 4, Hrn í. Alfa neudržela nad jný náskok v první t etin, p esto si odvezla dva body, když zvít zila na nájezdy. ALFA: Almaši - Mok íž, Krej í, Dubišar, Šatara, Frencl, Hlavá ek - Bílý, J.Sk ivánek, T.Sk ivánek - Vršinský, Slanina, Hrn- í - Šprincl, Zemánek. T emošná - Svítkov 6:1 (2:0, 0:0, 4:1). Cempírek. Utkání neza alo pro hosty š astn a už v 16 vte in prohrávali. Svítkov skóroval až za stavu 5:0. SVÍTKOV: M. ernický - Koch, Šová, Kope ný, Hlavsa - Chudoba, Cempírek, Krištof, D. ernický, Nesládek, Mifek. 2. NHbL: Hradec Králové - Alfa Pardubice B 5:0 (0:0, 1:0, 4:0). Poli ka P elou 5:1 (0:0, 3:0, 2:1). eská T ebová Alfa Pardubice B 4:0 (3:0, 1:0, 0:0). OHbL: Medv di Pardubice Živanice 9:1, Svítkovice Jok. Chrudim 3:6, Spl. Hole Pardubice Alfa Pardubice C 4:0, Olympia HK He man v M stec C 10:4.EXTRALIGA SD: Alfa Pardubice eské T ebová 3:2 ss (1:0, 1:2, 0:0). Alfa Pardubice Sudom ice 2:6 (0:2, 0:2, 2:2). EXTRALIGA MD: Alfa Pardubice Kovo Praha 4:1 (1:0, 0:0, 3:1). M R SŽ: Svitavy Svítkov 15:1 a 13:1, Hradec Králové - P elou 17:0 a 22:0, Alfa Pardubice Prachovice 5:1. esák, Kolomazník, Tomášek, Zají ek, Novotný a 1:0. Chudoba. M R MŽ: Poli ka - Svítkov 5:0 a 10:1. MICHAL MACH Jiho ešky byly aktivn jší a s d ravou obranou Pardubic nem ly p íliš práce. Sestava: Lišková, Vlasáková Rázková 2, Mikolášková 2, Hainzová 3, K. Jirásková 3, E. Jirásková 5, Schonbeková 5, B ezovjáková 2, Ševrová, Bártová, Šafá ová, Tomášová. Trenér R. Šimon. OBL. P E- BOR MUŽI: HC SKP Pce B HC TJ Náchod B 14:21 (7:10). První porážka domácího bé ka v podzimní ásti sout že. O výsledku rozhodly t i osmiminutové úseky ve kterých hrá i HC SKP nedali branku. Sestava: Culka Šmidrkal 6, Morávek, erník 1, Urbanec 1, Hrubý 2, Valenta, íha, Šimonek 1, Hamza 1, ernohorský, P lpán, Novotný 2. OBL. P EBOR ST. ŽÁCI: HC SKP Pce Náchod A 22:42 (8:27), - Náchod B 33:10 (12:4). Sestava: Deml (ve 2. záp. Matoušek) Matoušek (ve 2. záp. Deml 5), Kopá 7, Valúch 15, Ki o, Krej í, Cinko 6, Van k 15, Herink 7. Trenér J. Deml. OBL. P EBOR ML. ŽÁCI: HC SKP Pce Náchod 28:16 (12:7) a v odvet 29:11 (13:6). Sestava: R. Knoll Dušánek, Dvo ák 7, Hetych, S. Knoll 10, Muka ovský 8, Padev t 8, Ptá ník 6, ípa 6, Skalický 10, Sychra, Šmahel 2. Trenér: M. Ke t. (zr fn) TÝDENÍK PERNŠTEJN - regionální noviny Pardubicka a Chrudimska vychází 1x týdn v pond lí vydává Pardubický Porter, s.r.o., sídlo redakce: Štefánikova 704, Pardubice editel spole nosti Roman Zahrádka, tel.: redaktor: Pavel Zeman, tel.: , sportovní redaktor: Michal Mach, tel.: , inzerce: Bc. Jitka Zahrádková, tel.: , Eva Grožajová, tel.: web: rozši uje PNS a.s., p edplatné - objednávky p ijímá písemn, telefonicky nebo faxem Mediaservis s.r.o., zákaznické centrum, Kounicova 2b, Brno, reklamace: , tisk: VLP a.s., P átelství 986, Praha MK R E ISSN

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

www.tydenikpernstejn.cz Nové prodejní místo Týdeníku Pernštejn v Autoškole PEML PARDUBICKO A CHRUDIMSKO PERNŠTEJNpro str. 3 str. 4 str.

www.tydenikpernstejn.cz Nové prodejní místo Týdeníku Pernštejn v Autoškole PEML PARDUBICKO A CHRUDIMSKO PERNŠTEJNpro str. 3 str. 4 str. www.tydenikpernstejn.cz Nové prodejní místo Týdeníku Pernštejn v Autoškole PEML PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO. str. 3 str. 4 str. 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014

Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014 Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014 Místo: Restaurace Panský d m P ítomni: viz prezen ní listina Za átek: 15,30 hod Konec: 18,15 hod Návrh programu: 1. Schválení

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

3.11 Ob anská vybavenost

3.11 Ob anská vybavenost 3.11 Ob anská vybavenost Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména za ízení charakteru ve ejných služeb, která z podstatné ásti jsou zabezpe ována ve ejnou správou (stát, kraj, obec). Za ízení republikové

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA SYLVÁROV Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon/Fax: 499 320 111 / 499 320 134 www: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více