VY_32_INOVACE_SP_14. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, Hronov. Využití ve výuce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VY_32_INOVACE_SP_14. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov. Využití ve výuce"

Transkript

1 Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: VY_32_INOVACE_SP_14 Člověk jako občan v demokratickém státě Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, Hronov Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obor vzdělávání: M/01 Elektrotechnika, M/01 Strojírenství Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník: Autor: Člověk jako občan v demokratickém státě Společenské vědy, 1. ročník SOU, 2.ročník SPŠ Ing. Bc. Hana Lelková Použitá literatura: Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, učebnice Datum vytvoření: Anotace Žák charakterizuje demokracii a objasní, jak funguje a jaké má problémy. Objasní význam práv, která jsou zakotvena v českých zákonech. Kriticky přistupuje k masovým médiím a pozitivně využívá jejich nabídky. Charakterizuje současný český politický systém, objasní funkci politických stran a svobodných voleb. Využití ve výuce Prezentace nového učiva, opakování a upevňování učiva, práce s textem. Sada prezentací, pracovních listů a námětů k opakování. Vytvořeno v rámci projektu OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Stránka 1 z 2

2 Vytvořeno v rámci projektu OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Stránka 2 z 2

3 VY_32_INOVACE_SP_14 _01 Vytvořila: Ing. Bc. Hana Lelková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1

4 Základní politologické pojmy T.G.Masaryk [1] 2

5 Politologie z řeckého: polis a logos = starost o věci veřejné společenská věda o politice akademická disciplína zabývající se studiem vlády a politiky 3

6 Zabývá se studiem: fungování státu, jeho institucí a funkcí politické systémy, činnost politických stran, organizací a zájmových skupin mocenské a vládní instituce, politické chování lidí, moc a autorita, vztahy nadřazenosti a podřazenosti, analýza politických ideologií, vztahy mezi státy, 4

7 Vymezení politologie: 1. Pozitivní politologie (empirická, deskriptivní) popis reality 2. Normativní politologie vychází z filosofie, aplikace teorií v reálném světě, popisuje, jak by to mělo být, ideální stav 5

8 Hlavní politologické disciplíny: Politické teorie (dějiny polit. teorií, ideologie, polit. filosofie, ) Politické instituce (teorie státu, ústava, státní správa, volební systémy, parlament, administrativa, ) 6

9 Politické systémy (vývoj, srovnávání, současný stav, např. demokracie fašismus, ) Politická sociologie (teorie moci, politické strany, zájmové a nátlakové skupiny, protestní hnutí, politická participace, socializace, ) 7

10 Politická ekonomie (světové ekonomie, makroekonomie, ekonomické teorie, ) Mezinárodní vztahy (mezinárodní politika, organizace, právo, ochrana lidských práv, integrační seskupení, politická geografie, geopolitika, ) 8

11 Základní metody politologie: popis, srovnávání, empirický výzkum, průzkum, statistiky, veřejná volba, experiment, 9

12 Vztah s ostatními vědami: s filosofií politickou filosofií (teorie vzniku státu), vztah k etice, logice se státovědou se sociologií zabývají se mocí, chováním voličů, politickými stranami, s historií s ekonomií 10

13 s právní vědou (ústavní právo, volební zákony, ) s psychologií se sociální (politické chování lidí, podřizování se silnějšímu, vznik totalit, ) 11

14 Domácí úkol 1) Co je předmětem politologie a kdy se začala rozvíjet jako samostatná věda? 2) Čím se zabývá deskriptivní politologie? 12

15 POUŽITÉ ZDROJE Odmaturuj ze společenských věd, DIDAKTIS 2008 [1]http://www.feudal.cz/spz/html/masarykovy _automobily.htm 13

16 VY_32_INOVACE_SP_14 _02 Vytvořila: Ing. Bc. Hana Lelková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1

17 Stát vznik státu [1] [2] 2

18 Stát Forma politické organizace lidské společnosti, která sdružuje obyvatele určitého území v právní celek. 3

19 Vymezení a definice státu Niccolò Machiavelli poprvé definoval "stát" jako pojem, který vyjadřuje politický útvar, aniž by sledoval typ režimu, který v něm je. Stát je neutrální, neboť nezahrnuje myšlenku dobra ani zla. Jeho hlavním a jediným zájmem je rozšíření a udržení moci, či jeho stability, kterou neudržuje řád, ale vojenská síla. 4

20 Max Weber definuje stát jako lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí. Pokud by neexistovalo násilí jako prostředek vynucování státního zájmu, tak by stát zanikl a místo něj by nastoupila anarchie. 5

21 Kritéria státu jsou definována v Konvenci o právech a povinnostech států z Montevidea z roku 1933 stálé obyvatelstvo, vymezené státní území, státní moc - vláda a státní aparát, schopnost vstupovat do vztahů s jinými státy. 6

22 Thomas Hobbes definuje stát jako tzv. společenskou smlouvu mezi jednotlivcem a panovníkem. Dle jeho názoru král přejímá veškerou výkonnou, zákonodárnou a soudní moc, proti které není žádné odvolání. 7

23 G. W. F. Hegel je toho názoru, že stát může být chápán jako politická jednotka určená územím, obyvatelstvem a autonomní vládou. Příslušnost k tomuto státu je dána občanstvím. 8

24 Teorie vzniku státu teorie smluvní ( konsenzuální ) teorie náboženská teorie patriarchální teorie mocenská teorie násilí 9

25 První státy v dějinách ( sumerskéříše, Egypt ) vznikly okolo roku př. n. l. V současném světě existuje kolem 200 nezávislých států. 10

26 Domácí úkol 1) Který autor se jako první pokusil o systematický výklad politické teorie, v jehož rámci představil svou představu ideálního státu? 2) Kterým svým znakem stát stanovuje obecně závazné? 11

27 POUŽITÉ ZDROJE Organizace veřejné moci interní studijní materiál Odmaturuj ze společenských věd, DIDAKTIS 2008 [1]http://www.mzv.cz/bratislava/cz/cr_a_eu/inf ormace_o_cr/statni_symboly_cr/index.html [2] 12

28 VY_32_INOVACE_SP_14 _03 Vytvořila: Ing. Bc. Hana Lelková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1

29 [1] Stát druhy státu [2]

30 Druhy státu lze rozlišit podle těchto kritérií: podle suverenity svrchované státy nesvrchované (závislé) státy 3

31 podle způsobu vlády (zdroje moci) demokratické státy - na principech (nepřímé) zastupitelské nebo přímé demokracie nedemokratické:- aristokracie - plutokracie - oligarchie - monokracie 4

32 podle hlavy státu (státní formy) teokracie monarchie republika 5

33 podle způsobu výkonu státní moci centralizované státy decentralizované státy 6

34 podle uspořádání státu unitární stát federace konfederace 7

35 podle idejí národní stát národ má výsadní postavení (Albánie, Řecko) občanský stát všichni občané státu mají stejná práva, bez ohledu na příslušnost k národu (Francie, USA) 8

36 podle složení obyvatelstva národní stát většinu obyvatelstva tvoří jeden národ, menšiny téměř nepatrné (Dánsko, Norsko) státy s národnostními menšinami obyvatelstvo tvoří většinový národ, ale i významné menšiny (Albánie, Česko, Slovensko) státy více národů, typicky federativní ve státu žijí dva a více rovnocenných národů (Indie, Švýcarsko, USA) 9

37 Zvláštním případem státních celků jsou také personální unie (společný panovník více států) a reálné unie (vlastně mezistupeň personální unie a kon-federace). 10

38 Personální unie označuje dva nebo více formálně samostatné státy (monarchie) spojené osobou panovníka. nemá mezinárodněprávní subjektivitu tím se odlišuje od reálné unie. 11

39 Reálná unie spojeníči unie dvou a více států (suverénních), které sdílejí některé státní instituce, ale nejsou přímo spojeny do jednoho celku či státu (jako v případě politické unie) a zachovávají si svá práva suverénních států. 12

40 Domácí úkol 1) Co je podstatou totalitní diktatury? 2) Jak se nazývá typ státu, v němž je zaručena dědičná, doživotní vláda jednoho panovníka, a jaké jednotlivé formy tohoto typu státu rozlišujeme? 13

41 POUŽITÉ ZDROJE Organizace veřejné moci interní studijní materiál Odmaturuj ze společenských věd, DIDAKTIS 2008 [1]http://www.alerion.cz%252Fstolnivlajecky%3B3213%3B2114 [2]http://www.tybrdo.cz%252Frychlemapy%3B946%3B532 14

42 VY_32_INOVACE_SP_14 _04 Vytvořila: Ing. Bc. Hana Lelková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1

43 Stát úloha státu [1]

44 MODERNÍSTÁT SE ZAMĚŘUJE ZEJMÉNA NA ZAJIŠTĚNÍSVÝCH ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ. 3

45 VNITŘNÍ FUNKCE Bezpečnostní zajištění bezpečnosti občanů a jejich majetku i vnitřní zabezpečení fungování státu, jeho orgánů a institucí na státním území [2] 4

46 Právní - zajištění respektování právního řádu ve všech oblastech činnosti dané společnosti, svobod a práv občanů [3] 5

47 Ekonomická - stanovení podmínek pro chod ekonomiky a jejich garance [4] 6

48 Sociální zajištění občanů v nemoci, ve stáří a při ztrátě prostředků obživy [5] 7

49 Kulturní péče o kulturní dědictví, vytváření podmínek pro rozvoj hmotné a duchovní kultury, rozvoj školství, vědy a výchovy [6] 8

50 VNĚJŠÍ FUNKCE Zajištění vztahů s dalšími státy ( diplomacie ) [7] 9

51 Regulaci zahraničního obchodu stanovení podmínek a okolností pro zahraniční obchodní vztahy 10

52 Obranu území před případným napadením a udržení mezinárodní bezpečnosti [8] 11

53 Domácí úkol 1) Jaké dvě základní skupiny funkcí státu rozlišujeme a pod kterou funkci zahrnujeme zajištění občanů v nemoci, stáří a při ztrátě prostředků obživy? 2) Jak nazývali svůj městský stát staří Řekové? 12

54 POUŽITÉ ZDROJE Organizace veřejné moci interní studijní materiál Odmaturuj ze společenských věd, DIDAKTIS 2008 [1]http://www.ikaros.cz/images/200902/andrlova1.jpg# [2]http://www.smisek.cz%252Fimages%252Fzoom%252Fcartoons%25 2Fhororpipky.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fjoseforel.blogspot.com%252F20 11%252F09%252Fsametova-saskarna-dil-paty.html%3B496%3B302 [3] [4]http://www.hrooch.wz.cz%252Fschool%252Fzsv%252Fekonomicky_ kolobeh.jpg%3bhttp%253a%252f%252fhrooch.wz.cz%252fschool% 252Fzsv%252Fekonomie.html%3B600%3B248 13

55 [5]http://www.denik.cz%252F91%252Fdc%252Fvtip1005.jpg%3Bhttp% 253A%252F%252Fwww.denik.cz%252Fvtip_deniku%252Fvtipdeniku html%3B873%3B768 [6]http://bcache.jxs.cz/~nd02/jxs/cz~/063/536/48e989ed1f_ _o2.jpg?1 [7]http://21stoleti.cz/blog/2008/11/20/diplomacie-od-a-az-po-z/ [8]

56 VY_32_INOVACE_SP_14 _05 Vytvořila: Ing. Bc. Hana Lelková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1

57 Rozdělení státní moci zákonodárná moc Zdrojem veškeré státní moci včr je lid, který ji vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

58 Zákonodárnou moc představuje dvoukomorový Parlament ČR. Skládá se z Poslanecké sněmovny ( 200 poslanců ) a Senátu ( 81 senátorů ). Upravuje ji Ústava v hlavě druhé (čl. 15 až 53). 3

59 Základní charakteristika Parlamentu Parlament je ústavním orgánem moci zákonodárné. Je jediným zákonodárným orgánem ČR. Je voleným orgánem. Není právnickou osobou. Sídlí v Praze. Je tvořen dvěma komorami, a to PS a Senátem (čl. 15 odst. 2 Ústavy). 4

60 Hlavní sál [1] Valdštejnský palác- sídlo Senátu [2] 5

61 [3] Zasedací sál Poslanecké sněmovny [4] 6

62 Postavení a poslání Poslanecké sněmovny a Senátu Komory nemají stejné postavení. PS je konstruována především jako centrum politického rozhodování v oblasti zákonodárné moci. Senát má kontrolní a stabilizující funkci. Komory Parlamentu vznikají na základě odlišného volebního systému. Komory se liší délkou volebního období. 7

63 Komory mají své určité místo (jinou roli a odlišnou váhu) v nejdůležitější činnosti Parlamentu, a to v zákonodárné činnosti. PS může být rozpuštěna, Senát je nerozpustitelný. Dojde-li k rozpuštění PS, přísluší Senátu přijímat zákonná opatření ve věcech, která nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona (čl. 33 odst. 1 Ústavy). 8

64 Složení Parlamentu Parlament je typickým kolegiálním orgánem. Podle čl. 16 Ústavy má PS 200 poslanců a Senát 81 senátorů. [5] 9

65 Volby do Poslanecké sněmovny a Senátu Poslanci jsou voleni na dobu čtyř let. Volby do PS se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení. Při volbách do PS se volí všichni poslanci najednou. Senátoři jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad většinového systému na dobu šesti let s tím, že každé dva roky se volí třetina senátor torů, tedy

66 Právo volit (aktivní volební právo) má každý občan ČR, který v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Do PS může být zvolen (pasivní volební právo) každý občan ČR, který má právo volit a v den voleb dosáhl věku nejméně 21 let. Do Senátu může být zvolen každý občan ČR, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. 11

67 Domácí úkol 1) Kolik členů má Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a jak se nazývají menší jednotky fungující v jejím rámci, které se zabývají předjednáváním návrhů zákonů? 2) Může být jedna a táž osoba zároveň členem obou sněmoven Parlamentu České republiky? 12

68 POUŽITÉ ZDROJE Organizace veřejné moci interní studijní materiál Odmaturuj ze společenských věd, DIDAKTIS 2008 [1]http://cs.wikipedia.org/wiki/Vald%C5%A1tejnsk%C3%BD_pal%C3%A1c#mediaviewer/Soubor:Valdstejns ky_palace_hall.jpg [2]http://cs.wikipedia.org%252Fwiki%252FSen%2525C3%2525A1t_Parlamentu_%2525C4%25258Cesk%2 525C3%2525A9_republiky%3B2272%3B1704 [3]http://www.nyrany.cz%252Furad-2%252Fvolby%252Fposlanecka-snemovna%252F%3B540%3B300 [4]http://cs.wikipedia.org%252Fwiki%252FPoslaneck%2525C3%2525A1_sn%2525C4%25259Bmovna_Parl amentu_%2525c4%25258cesk%2525c3%2525a9_republiky%3b1024%3b768 [5]http://www.media.novinky.cz%252F903%252F original1- kwsgd.jpg%3bhttp%253a%252f%252fwww.novinky.cz%252fdomaci%252f triumf-babise-cssdma-mene-nez-v-minulych-volbach.html%3b800%3b450 13

69 VY_32_INOVACE_SP_14 _06 Vytvořila: Ing. Bc. Hana Lelková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1

70 Rozdělení státní moci výkonná moc

71 VÝKONNÁ MOC V hlavě třetí (čl. 54 až 80) Ústava zakotvuje tyto orgány moci výkonné: prezidenta republiky jako hlavu státu (čl. 54 až 66); vládu jako vrcholný orgán moci výkonné (čl. 67 až 78); ministerstva jako zvláště vydělené správní úřady (čl. 79 odst. 1 a 3); jiné správní úřady (čl. 79 odst. 1 a 3); orgány územní samosprávy (čl. 79 odst. 3, čl. 105); státní zastupitelství (čl. 80). 3

72 [1] A. Prezident republiky vykonává funkci hlavy státu ujímá se úřadu složením slibu (čl. 59 odst. 2 Ústavy) do rukou předsedy PS na společné schůzi obou komor volební období prezidenta trvá pět let nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou 4

73 Působnost a pravomoc prezidenta republiky 1. Výlučné pravomoci (bez spolupodpisu) jmenuje a odvolává předsedu a dalšíčleny vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi; svolává zasedání PS; rozpouští PS; pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády; jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy; jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu; 5

74 odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, nařizuje, aby se trestnířízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, a zahlazuje odsouzení; má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního; podepisuje zákony; jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu; jmenuje členy Bankovní rady ČNB, vyhlašuje referendum o přistoupeníčr k Evropské unii a jeho výsledek. 6

75 2. Pravomoci vázané na součinnost vlády (se spolupodpisem) zastupuje stát navenek; sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy; je vrchním velitelem ozbrojených sil; přijímá vedoucí zastupitelských misí; pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí; vyhlašuje volby do PS a do Senátu; jmenuje a povyšuje generály; propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, jmenuje soudce; má právo udělovat amnestii. 7

76 B. Vláda je ústavním orgánem moci výkonné se všeobecnou působností spravuje (řídí) stát je kolegiální orgán (sbor), který se skládá z předsedy, místopředsedů vlády a ministrů předsedu vlády jmenuje prezident republiky, který na jeho návrh jmenuje i ostatníčleny vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů vláda předstoupí do 30 dnů po svém jmenování před PS se svým programovým prohlášením a požádá ji o vyslovení důvěry 8

77 Strakova akademie [2] [3] 9

78 Vláda zejména má: právo zákonodárné iniciativy vůči PS právo vydávat podzákonné právní předpisy právo jmenovat a odvolávat funkcionáře státních orgánů (nejvyššího státního zástupce, ředitele Národního bezpečnostního úřadu, ředitele BIS atd.); právo řídit, kontrolovat a sjednocovat činnost ministerstev a jiných správních úřadů 10

79 C. Ministerstva a jiné ústřední správní úřady jejich působnost lze stanovit pouze zákonem jsou podřízeny vládě, která jejich činnost řídí, kontroluje a sjednocuje jsou ústředními orgány moci výkonné (ústředními orgány státní správy) s konkrétně vymezenou působností věcná působnost je založena na resortním principu vedení státní správy na celostátní úrovni svojí působnost vykonávají na celém územíčr. 11

80 1. Ústřední správní úřady (ústřední orgány státní správy), v jejichžčele stojí člen vlády - ministerstva: Ministerstvo financí Ing. Miroslav Kalousek Ministerstvo zahraničních věcí Karel Schwarzenberg Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. Ministerstvo kultury Mgr. Alena Hanáková Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Ludmila Müllerová Ministerstvo zdravotnictví doc. Mudr. Leoš Heger,CSc. Ministerstvo spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. Ministerstvo vnitra Jan Kubice Ministerstvo průmyslu a obchodu MUDr. Martin Kuba Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Kamil Jankovský Ministerstvo zemědělství Ing. Petr Bendl Ministerstvo obrany Ing. Vlastimil Picek Ministerstvo dopravy Ing. Zbyněk Stanjura Ministerstvo životního prostředí Mgr. Tomáš Chalupa 12

81 2. Ústřední správní úřady (ústřední orgány státní správy), v jejichžčele nestojíčlen vlády, kterými jsou: Český statistický úřad, Český úřad zeměměřičský a katastrální, Český báňský úřad, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Komise pro cenné papíry, Národní bezpečnostní úřad, Energetický regulační úřad, Úřad vlády České republiky. [4] Budova ČSÚv pohledu z Úvalské ulice, v pozadíulice Na padesátém a stanice metra Skalka 13

82 D. Státní zastupitelství dnem 1. ledna 1994 nahradilo prokuraturu ČR je orgánem moci výkonné, začleněným do resortu Ministerstva spravedlnosti zastupuje veřejnou obžalobu v trestním řízení PRAHA [5] 14

83 Jmenování státních zástupců Státním zástupcem může být jmenován občan ČR, který je způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ke dni jmenování dosáhl věku nejméně 25 let, získal vysokoškolské magisterské vzdělání v oblasti práva, úspěšně složil závěrečnou zkoušku po ukončení čekatelské praxe a souhlasí se svým jmenováním do funkce a s přidělením k určitému StZ. Státního zástupce jmenuje na návrh nejvyššího státního zástupce ministr spravedlnosti na dobu časově neomezenou. 15

84 Domácí úkol 1) Kým je tvořena vláda České republiky, kdo ji jmenuje a jakou část moci představuje? 2) Co znamená, že některé pravomoci prezidenta jsou kontrasignační, a které k těmto pravomocím náleží? 16

85 POUŽITÉ ZDROJE Organizace veřejné moci interní studijní materiál Odmaturuj ze společenských věd, DIDAKTIS 2008 [1]http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Milo%C5%A1_Zeman [2] [3]http://zpravy.idnes.cz/strakova-akademie-ma-nove-tiskove-stredisko-za-desitky-milionupsr-/domaci.aspx?c=A090108_162003_media_bar [4]http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_statistick%C3%BD_%C3%BA%C5%9 9ad [5]http://www.vscr.cz/veznice-pankrac-26/o-nas-1615/zakladni-informace-160/vazebniveznice-praha-pankrac

86 VY_32_INOVACE_SP_14 _07 Vytvořila: Ing. Bc. Hana Lelková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1

87 Rozdělení státní moci soudní moc [1]

88 SOUDNÍ MOC Podstatou soudní moci je výkon soudnictví, který přísluší nezávislým soudům. Soudy rozhodují jménem republiky. Zákonem stanoveným způsobem poskytují ochranu právům. Rozhodují o vině a trestu za trestnéčiny. 3

89 v ČR je dvoustupňová Soustava soudů tvoří ji Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud ( oba v Brně ), vrchní soudy ( v Praze a Olomouci ), krajské soudy ( v krajských městech), okresní soudy ( v bývalých okresních městech) 4

90 Soustava soudů NEJVYŠŠÍ SOUD v Brně NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD v Brně VRCHNÍ SOUDY Praha - Olomouc KRAJSKÉ SOUDY OKRESNÍ SOUDY 5

91 Rozlišujeme čtyři druhy soudnictví: soudnictví civilní zajišťuje rozhodování sporů mezi stranami. Čl. 90 Ústavy hovoří o ochraně práv; soudnictví trestní zajišťuje ochranu společnosti rozhodováním o vině, a je-li tato zjištěna, tak rovněž rozhodováním o trestu za trestnéčiny (čl. 90 Ústavy); soudnictví správní zajišťuje přezkoumávání rozhodnutí vydaných správními orgány ve správním řízení (čl. 36 odst. 2 LZPS); soudnictví ústavní zajišťuje rozhodování o ústavnosti zákonů a zákonnosti jiných právních předpisů, popř. individuálních právních aktů a postupů (čl. 87 odst. 1 Ústavy). 6

92 Princip nezávislosti soudců soudce nemůže být vázán žádnými pokyny, jak má rozhodovat v konkrétním případě, má rozhodovat nestranně. Jeho nestrannost nesmí nikdo ohrožovat (srovnej 169a TZ); soudce je vázán jen zákonem; rozhodnutí soudce může přezkoumat zase jen soud; soudce je jmenován prezidentem republiky; soudce nelze proti jeho vůli odvolat nebo přeložit k jinému soudu, výjimky stanoví zákon; soudce je zajištěn platově; kárnou odpovědnost zjišťují a kárná opatření ukládají opět soudci. 7

93 Vrchní soud v Praze [2] [4] Nejvyšší soud v Brně [3] Vrchní soud v Olomouci [5] Nejvyšší správní soud v Brně 8

94 Složení soudů Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud a vrchní soudy se skládají ze soudců. Ústavní soud posuzuje, zda je dodržována ústavnost. Skládá se z 15 soudců jmenovaných na 10 let prezidentem se souhlasem senátu. Krajské soudy a okresní soudy se skládají ze soudců a přísedících. 9

95 Soudcem nebo přísedícím může být ustanoven občan ČR, který je způsobilý k právním úkonům a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně vykonávat, v den ustanovení dosáhl nejméně věku 25 let a souhlasí se svým ustanovením za soudce nebo přísedícího a s přidělením k určitému soudu. Soudce musí mít vysokoškolské magisterské vzdělání v oblasti práva a složenou odbornou justiční zkoušku. 10

96 Soudce je jmenován do funkce prezidentem republiky, funkce se ujímá složením slibu do rukou prezidenta republiky. Funkční období soudce je bez časového omezení. [7] [6] Předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Iva Brožová Předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. Josef Baxa 11

97 Přísedící okresních (krajských) soudů volí zastupitelstva obcí (zastupitelstva krajů) v obvodu příslušného okresního (krajského) soudu na dobu 4 let. Přísedící vykonává svou funkci ode dne následujícího po dni složení slibu do rukou předsedy toho soudu, k němuž byl zvolen. 12

98 Domácí úkol 1) Z kolika soudců je složen Ústavní soud České republiky a kým jsou tito soudci jmenováni? 2) Jak je strukturovaná soustava soudů České republiky? 13

99 POUŽITÉ ZDROJE Organizace veřejné moci interní studijní materiál Odmaturuj ze společenských věd, DIDAKTIS 2008 [2]http://www.kaltmeyer.cz%252Frs%252F_obrazky%252Freference%252Fvrch ni_soud_praha.jpg%3bhttp%253a%252f%252fwww.kaltmeyer.cz%252frs%25 2Freference%252Fdle-typu-sghk.html%3B600%3B419 [3]http://cs.wikipedia.org/wiki/Vrchn%C3%AD_soud_v_Olomouci [1]http://www.lidovky.cz%252Fexkluzivne-nejdele-se-soudy-tahnou-v-brne-aostrave-fhk-%252Fzpravydomov.aspx%253Fc%253DA110522_202534_ln_domov_sm%3B460%3B286 [4]http://www.zpravy.ihned.cz%252Fc nejvyssi-soud-potvrdil-trestpro-majitele-sberny-vezeni-unikne-diky-klausove-milosti%3B600%3B338 14

100 [5]http://www.denik.cz%252Fz_domova%252Fnejvyssi-spravni-soud-dostaldevet-stiznosti-na-prezidentske-volby html%3B380%3B285 [6]http://www.vrcha.webnode.cz%252Fnews%252Fpredsedkyne-nejvyssihosoudu-judr-brozova-slavi-vyznamne-zivotni-jubileum%252F%3B160%3B193 [7]http://www.ejustice.cz%252Fjosef-baxa-justice-se-musiotevrit%3B800%3B600 15

101 VY_32_INOVACE_SP_14 _08 Vytvořila: Ing. Bc. Hana Lelková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1

102 Principy a problémy demokracie

103 Demokracie je forma vlády, případně státu, ve které je zdrojem moci lid. 3

104 Podoby a formy demokracie přímá demokracie - lid vykonává státní moc přímo rozhodnutím, vyslovením své vůle (referendem, přímou iniciativou) zastupitelská demokracie (reprezentativní, nepřímá) - lid vykonává státní moc prostřednictvím lidem volených zástupců a orgánů (parlamentu, přímo voleného prezidenta ) 4

105 V současnosti jsou všechny demokracie nepřímé. Nejčastěji využívanou formou nepřímé demokracie jsou volby. V demokracii je podstatná politická rovnost a rovnost před zákonem. V demokratických režimech vzniká politická moc výběrem občanů ve volbách. 5

106 Nepřímá demokracie zachovává všechny podstatné znaky vlády lidu: rovnost pluralita dočasnost kontrola většinový princip 6

107 Principy demokracie princip suverenity lidu (zdrojem politické moci je lid) princip parlamentarismu ( volby ) cílem státní moci je sloužit všem občanům princip dělby moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní vztah občana a státu je vymezen právním řádem ( právní stát ) 7

108 právně zakotvená základní lidská práva a svobody pluralita politických subjektů decentralizovaná státní správa a samospráva právo na soukromé vlastnictví a svobodné podnikání svoboda tisku a projevu 8

109 politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny, ale dbají na ochranu menšin ochrana a sociálně ekonomické zabezpečení starých, nemocných a nezaměstnaných občanů 9

110 Domácí úkol 1) Jaká je etymologie slova demokracie a kdy a kde tato forma politického zřízení poprvé vznikla? 2) Jaký je politický systém, je-li označen za konsenzuální? 10

111 POUŽITÉ ZDROJE Odmaturuj ze společenských věd, DIDAKTIS

112 VY_32_INOVACE_SP_14 _09 Vytvořila: Ing. Bc. Hana Lelková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1

113 Občan, státní občanství

114 Občan je pojmem politickým, určuje příslušnost k určitému státu (jedinec může být příslušníkem i dvou států tzv. dvojí občanství ). Obyvatel je pojmem geografickým, označuje příslušnost jedince k určitému území. 3

115 Státní občanství ČR Státní občanstvíčr lze definovat jako relativně trvalý právní svazek fyzické osoby a ČR, jehož obsahem jsou vzájemná práva a povinnosti stanovené zákonodárstvím ČR. Nabývání a pozbývání státního občanstvíčr stanoví zákon, přičemž nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanstvíčr (čl. 12 Ústavy). 4

116 Nabýt státní občanstvíčr lze těmito způsoby: narozením; osvojením; určením otcovství; nalezením na území ČR; prohlášením; udělením. [1] 5

117 Udělit státní občanstvíčr fyzické osobě lze na žádost, pokud splňuje současně následující čtyři podmínky: má na územíčr ke dni podání žádosti po dobu nejméně pěti let povolen trvalý pobyt a po tuto dobu se zde převážně zdržuje; prokáže, že nabytím státního občanstvíčr pozbyde dosavadní státní občanství, nebo prokáže, že pozbyla dosavadní státní občanství, nejde-li o bezdo-movce nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka na územíčr; nebyla v posledních pěti letech pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin; prokáže znalost českého jazyka, pokud není nebo nebyla občanem Slovenské republiky. 6

118 Zároveň se žádostí o uděleníčeského státního občanství musí žadatel většinou předložit doklad o pozbytí dosavadního státního občanství. Na základě udělení nabývá fyzická osoba státní občanstvíčr dnem složení státoobčanského slibu. 7

119 Výjimkou je situace, kdy občanství cizího státu získal uzavřením manželství nebo narozením. V tomto případě má dvojí státní občanství ( české i cizí ). 8

120 Státní občanstvíčr se pozbývá: prohlášením o vzdání se státního občanstvíčr, jde-li o státního občana ČR, který se zdržuje v cizině a současně je státním občanem cizího státu. Prohlášení se činí před zastupitelským úřadem ČR; nabytím cizího státního občanství na vlastní žádost, s výjimkou, kdy k nabytí cizího státního občanství dojde v souvislosti s uzavřením manželství nebo narozením dítěte; smrtí občana. 9

121 Státní občanstvíčr se prokazuje: občanským průkazem; cestovním pasem; osvědčením, popřípadě potvrzením o státním občanstvíčr; vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanstvíčr uveden. 10

122 [3] [2] [4] 11

123 Pouze na občana ČR se podle LZPS vztahuje: neomezené vlastnické právo (čl. 11 odst. 2); právo svobodného vstupu na území ČR (čl. 14 odst. 4); zákaz nucení k opuštění vlasti (čl. 14 odst. 4); právo zakládat politické strany a politická hnutí a sdružovat se v nich (čl. 20 odst. 2); právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců (čl. 21 odst. 1); právo přístupu k voleným a jiným veřejným funkcím za rovných podmínek (čl. 21 odst. 4); právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený LZPS, jestliže činnost ústavních orgánů a činné použití zákonných prostředků jsou znemožněny (čl. 23); 12

124 právo na hmotné zajištění v situaci, kdy občan nemůže získat prostředky pro své životní potřeby prací (čl. 26 odst. 3); právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci i při ztrátě živitele (čl. 30 odst. 1); právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky na základě veřejného pojištění (čl. 31); právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách (čl. 33 odst. 2); práva národnostních menšin (čl. 25). 13

125 Domácí úkol 1) Co označuje pojem národ? 2) Může být obyvatel Ostravy současně i občanem Konga? 14

126 POUŽITÉ ZDROJE Odmaturuj ze společenských věd, DIDAKTIS [1]http://www.maminka.cz%252Fclanek%252Fpraktic ke-rady%252fmaly-navod-na-prvni-koupanimiminka%3b358%3b396 [2]http://www.mzv.cz%252Fottawa%252Fcz%252Fko nzularni_oddeleni%252fpotrebuji_dokument%252f %3B335%3B480 [3]http://www.mvcr.cz%252Fclanek%252Fosobnidoklady aspx%3B498%3B315 15

127 [4]http://www.kurim.cz%252Fredakce%252Ftisk.php %253FlanG%253Dcs%2526clanek%253D61083%25 26slozka%253D35861%2526%3B350%3B263 16

128 VY_32_INOVACE_SP_14 _10 Vytvořila: Ing. Bc. Hana Lelková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1

129 [1] Rasy, etnika

130 Lidská rasa je skupina lidí, kterou spojuje dlouhodobý společný vývoj, v jehož průběhu se vlivem rozdílného prostředí vytvořily shodné morfologické a fyziologické znaky (barva pleti, barva a tvar vlasů, očí, rysy tváře, tvar lebky, nosu, atd. 3

131 Etnikum je pojem, kterým se běžně označuje historicky vzniklá skupina lidí, kteří údajně mají společný historický původ, rasový typ, jazyk, materiální a duchovní kulturu, mentalitu a tradice a obývají společné území; dá se tedy také srovnat s pojmem kmen 4

132 Antropologie je věda zabývající se člověkem, lidskými společnostmi, kulturami a lidstvem vůbec 5

133 Rasová teorie europoidní (bílá) - patří sem indoevropská, semitská a matinská skupina. Je označována také jako běloši. Je původem v Evropě, západní Asii a severní Africe. mongoloidní (žlutá) - zahrnuje skupinu mongolskou, Inuity (Eskymáky), americké Indiány a Austronésany. Je rozšířena především ve východní a jihovýchodní Asii, Severní a Jižní Americe. negroidní (černá)- označována jako černoši. Původem je v subsaharské Africe. australoidní - patří sem Austrálci, Drávidové, Papuánci a Melanésané. 6

134 Europoidní (bílá) rasa - znaky světlé zbarvení kůže; úzký a často kupředu vystupující nos; úzký nebo středně široký obličej s poměrně úzkými rty; dobře vyvinuté ochlupení, jehož součástí jsou mírně vlnité vlasy schopné dorůst do značné délky 7

135 [3] [2] 8

136 Mongoloidní (žlutá) rasa - znaky rovnéčerné nebo velmi tmavé vlasy, šikméčerné oči, světlá až snědá pleť, slabé terciární tělesné ochlupení a malý vzrůst často je přítomen epikantus (oční záhyb) velmi rozšířená je také mongolská skvrna, která víceméně kopíruje hranice rozšíření epikantu 9

137 [4] [5] 10

138 Negroidní ( černá) rasa - znaky tmavé zbarvení kůže téměř na celém povrchu těla, způsobené zvýšeným obsahem melaninu v kůži, dále široký plochý nos, plné masité rty tmavé, často kudrnaté vlasy tělesné ochlupení je vyvinuto velmi slabě; nemají téměř žádné vousy mají také více potních žláz, což je způsobeno jejich prapůvodem v poušti (více potu lépe ochlazuje tělo) 11

139 [6] [7] 12

140 Australoidní rasa - znaky silným rozvojem terciárního tělesného ochlupení, vlnitými vlasy (kromě přechodných typů), velkými nadočnicovými oblouky a hustým obočím, černou barvu kůže, široký nos, tmavé oči, dlouhou (dolichocefalní) hlavu, masivní spodníčelist silný prognatismus (dopředu vybíhající alveolární výběžky horníčelisti). 13

141 Častým znakem australoidní rasy jsou také světlé (blond) vlasy, které se vyskytují hlavně u dětí a s přibývajícím věkem tmavnou. [8] 14

142 Rasismus je teorie a ideologie hierarchizující sociální skupiny podle rasového klíče rasismus jako politická ideologie se snaží legitimizovat společenské nerovnosti na základě biologických (rasových) rozdílů mezi lidmi býváčasto zaměňován s rasovou nesnášenlivostí a v běžné mluvě tyto dva pojmy často splývají Vřadě států včetněčeské republiky je hlásání rasové nenávisti dokonce trestným činem. 15

143 Proces stírání rozdílů mezi rasami se nazývá amalgamace. 16

144 Domácí úkol 1) Jak je možné charakterizovat etnocentrismus? 2) Které znaky jsou typické pro multikulturní společnost? 17

145 POUŽITÉ ZDROJE Kamín, T., Machalová T. Kritika rasy a rasismu. 1. vyd. Brno: MU, s. ISBN Fredrickson, G.M. Rasismus stručná historie. 1. vyd. Brno: Jiří Bouchal, s. ISBN [2]http://audiklub.cz/forum/tema/72065-bila-rasa-konec-velkeho-pribehu [3]http://johannasvisions.com/today-the-late-kurt-cobain-was-born-in years-ago/ Odmaturuj ze společenských věd, DIDAKTIS [1]http://www.sabinkavinterova.blog.cz%252F1102%252Ftema-tydne-antirasismus%3B590%3B330 [4]http://www.zsndvory.estranky.cz%252Fclanky%252Fprirodopis%252Fales-hrdlicka-alidske-rasy.html%3B242%3B300 [5]http://leccos.com/index.php/clanky/plemena-lidska [6]http://cs.wikipedia.org/wiki/Negroidn%C3%AD_rasa [7] [8]http://cs.wikipedia.org/wiki/Australoidn%C3%AD_rasa 18

146 19

147 VY_32_INOVACE_SP_14 _11 Vytvořila: Ing. Bc. Hana Lelková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1

148 Ústava ČR vývoj [1] 2

149 STRUČNÝ ÚSTAVNÍ VÝVOJ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Můžeme rozlišit dvě základní etapy ústavního vývoje: 1. od roku 1918 do roku 1992 v rámci československé státnosti; 2. od 1. ledna 1993 v rámci samostatné České republiky. 3

150 1. a) Ústavní vývoj v rámci Československa v letech 1918 až 1948 Paříž - únor roku 1916 ustavená Československá národní rada, v jejímžčele stáli T. G. Masaryk, E. Beneš a M. R. Štefánik, v listopadu téhož roku vzniklý Národní výbor vytvořený jako reprezentativní orgán českých politických stran. Slováci v něm zastoupeni nebyli. K vlastnímu vyhlášeníčeskoslovenského státu došlo 28. října 1918 na schůzi Národního výboru v Praze. 4

151 Jako první zákon československého státu byl týž den přijat zákon č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu Československého. Národní výborřídil stát do 13. listopadu 1918, kdy dovršil svoji činnost přijetím Prozatímní ústavy, která předpokládala působení tří nejvyšších orgánů: Národního shromáždění, prezidenta republiky a vlády. 5

152 Činnost nevoleného NS vyvrcholila 29. února 1920 přijetím Ústavy Československé republiky. Ústava ČSR vycházela z rakouské ústavy z roku 1867, ústavy francouzské třetí republiky z ledna 1875 (zejména konstrukce parlamentarismu), ústavy americké ze září 1787 (preambule) a celé partie byly převzaty z mírových smluv (ochrana menšin, postavení Podkarpatské Rusi). 6

153 Ústava ČSR se skládala z preambule, deseti článků uvozovacího zákona (zák. č. 121/1920 Sb.) a vlastní ústavní listiny. 7

154 Ústava prezidentský slib [2] 8

155 Období tzv. druhé republiky je faktický stav vzniklý po odtržení pohraničních oblastíčsr (celkem přes 41 tisíc km 2 ) a jejich připojení k Německu, Maďarsku a Polsku. Mnichovským diktátem, vznikem Slovenského státu a okupacíčeských historických zemí Ústava ČSR fakticky přestala platit. 9

156 V atmosféře různých politických a diplomatických střetů bylo prozatímní státní zřízeníčsr zformováno postupně kolem prezidenta dr. E. Beneše do poloviny roku Prozatímní státní zřízeníčsr bylo představováno prezidentem, Státní radou a vládou. 10

157 1. b) Ústavní vývoj v letech 1948 až 1992 V únoru 1948 došlo včsr k převzetí moci komunistickou stranou. V květnu 1948 byla přijata nová ústava ČSR (tzv. Ústava 9. května, vyhlášená jako úst. zák. č. 150/1948 Sb.). 11

158 V roce 1960 byla Ústava 9. května nahrazena novou tzv. socialistickou ústavou (úst. zák. č. 100/1960 Sb.). K jejímu přijetí vedly čistě politické a ideologické důvody prestižní povahy. Ve srovnání s Ústavou 9. května představovala obsahově i formálně nižší úroveň. 12

159 [3] 13

160 Ústava ČSSR platila ve své původní podobě jen osm let. V roce 1968 v rámci společenských, politických a právních změn byl přijat rovněž úst. zák. č. 143/1968 Sb., o československé federaci, který nahradil dosavadní hlavu III. VI. Ústavy ČSSR. 14

161 Ústavním zákonem byla provedena federalizace státu, dosavadní unitární stát byl přeměněn ve federativní stát dvou rovnoprávných bratrských národů, Čechů a Slováků, takže ČSSR nadále tvořily Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika na principu rovnoprávnosti. 15

162 17. listopad 1989 symbolizuje zhroucení komunistického systému. Současně symbolizuje počátek procesu změn sledujících naplnění zásad právního státu uznávajícího základní (přirozená) lidská práva a svobody. 16

163 Prvým ústavním zákonem přijatým po 17. listopadu 1989 byl dokument úst. zák. č. 135/1989 Sb. (z ), kterým se z textu ústavy ČSSR vypustil článek o vedoucí úloze KSČ ve společnosti. 17

164 Koncem března 1990 byl přijat ústavní zákon o změně názvu Československé socialistické republiky. Název byl změněn na Československou federativní republiku s tím, že ve Slovenské republice byl tento název uváděn jako Česko-Slovenská federativní republika. 18

165 [5] [6] [7] [8] [4] 19

166 Historický význam mělo schválení úst. zák. č. 23/1991 Sb., kterým se uvozovala Listina základních práv a svobod. Po parlamentních volbách konaných 5. a však události nabraly rychlý spád. 20

167 Dne odhlasovalo Federální shromáždění, pod tlakem národních rad, úst. zák. č. 542/1992 Sb., o zániku České a Slovenské Federativní Republiky. Jeho naplněním, uplynutím , zanikla ČSFR a na její místo nastoupily Česká republika a Slovenská republika. 21

168 Celkový vývoj Ústavy [9] PoslanciČNR se návrhem Ústavy zabývali v prosinci 1992 v Lánech 22

169 Domácí úkol 1) Pro jaké období hovoříme o tzv. druhé česko-slovenské republice? 2) Kdo byl prvním předsedou vlády Československa? 23

170 POUŽITÉ ZDROJE Odmaturuj ze společenských věd, DIDAKTIS [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 24

171 VY_32_INOVACE_SP_14 _12 Vytvořila: Ing. Bc. Hana Lelková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1

172 Ústava ČR složení ústavy 2

173 Ústava České republiky byla přijata Českou národní radou dne 16. prosince 1992 a vyhlášena symbolicky pod č. 1 v ročníku 1993 Sbírky zákonů. Platnosti nabyla Ústava publikováním ve Sbírce zákonů 28. prosince 1992, účinnosti dnem 1. ledna

174 Vnější forma Ústavy zahrnuje zejména tyto složky: 1. nadpis Ústavy Jeho součástí je určení formy právního aktu, evidenčníčíslo ve Sbírce zákonů a název: ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky; 2. systematiku Ústavy Ústava se sestává z Preambule a osmi hlav. 4

175 Preambule je uvozující vstupní slavnostní prohlášení, které obsahuje odkaz na dávné tradice zemí Koruny české i státnosti československé a zakotvuje odhodlání budovat, chránit a rozvíjet ČR v duchu uznávaných moderních hodnot a ideálů jako součást společenství evropských a světových demokracií. 5

176 Hlava první - Základní ustanovení (čl. 1 až 14) obsahuje charakteristiku státu, konstrukci tvorby a dělby moci, základní prvky právního státu, princip pluralistického politického systému, liberální zásadu územní samosprávy, způsob změny, resp. nezměnitelnosti Ústavy, vztah k mezinárodním smlouvám, vymezení územíčr a změny státních hranic, existenci institutu státního občanství, státních symbolů, včetně určení hlavního města a povinnosti státu dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochrany přírodního bohatství. 6

177 Hlava druhá - Moc zákonodárná (čl. 15 až 53) zakotvuje Parlament, jemuž náleží zákonodárná moc a který je tvořen dvěma komorami: Poslaneckou sněmovnou a Senátem [1] [2] 7

178 Hlava třetí - Moc výkonná je nadpisy rozdělena do dvou částí - Prezident republiky (čl. 54 až 66) a Vláda (čl. 67 až 80). Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci a je odpovědna Poslanecké sněmovně, která vládě může vyslovit nedůvěru. Jedná se tedy o parlamentní formu vlády, v níž bylo posíleno ústavní postavení předsedy vlády. V rámci ustanovení o vládě jsou rovněž zakotvena ministerstva a jiné správní úřady a státní zastupitelství. Prezident republiky je hlavou státu, je volen Parlamentem a není z výkonu své funkce odpovědný. 8

179 Členové vlády Miloš Zeman [4] [3] 9

180 Hlava čtvrtá - Moc soudní (čl. 81 až 96) obsahuje jednak obecné zásady o tom, že soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy, a některé předpoklady výkonu funkce soudce, jednak články vymezující Ústavní soud (čl. 83 až 89) jako soudní orgán ochrany ústavnosti a soudy (čl. 90 až 96), které jsou především povolány k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. 10

181 Hlava pátá - Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97) zakotvuje existenci tohoto nezávislého orgánu, jenž vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. [5] 11

182 Hlava šestá -Česká národní banka (čl. 98) je charakterizována jako ústřední banka státu, hlavním cílem jejíčinnosti je péče o cenovou stabilitu. [6] 12

183 Hlava sedmá - Územní samospráva (čl. 99 až 105) zakotvuje členění ČR na obce, které jsou základními samosprávnými celky. Vyššími územními samosprávnými celky jsou kraje, jež je možné vytvořit nebo zrušit jen ústavním zákonem. 13

184 Hlava osmá - Přechodná a závěrečná ustanovení (čl. 106 až 113) obsahuje ustanovení procesního charakteru, zrušovací ustanovení a počátek účinnosti Ústavy. 14

185 Domácí úkol 1) Co představovala v právních dějinách českých zemí 19. století tzv. oktrojovaná ústava? 2) Která instituce či úřad dohlíží na dodržování ústavnosti v České republice? 15

186 POUŽITÉ ZDROJE Odmaturuj ze společenských věd, DIDAKTIS [1] [2] [3] [4] [5] [6] 16

187 VY_32_INOVACE_SP_14 _13 Vytvořila: Ing. Bc. Hana Lelková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1

188 Politický systém ČR je svou strukturou zastupitelská demokracie, parlamentní republika s předsedou vlády v čele vlády a vícestranickým systémem 2

189 Politická strana je politická organizace, která nominuje kandidáty do veřejných úřadů pod svým vlastním jménem, prosazuje určitou ideologii, nebo je vytvořená za účelem řešení nějakého problému mohou se skládat z několika členů nebo několika milionů členů 3

190 Politická strana je charakterizována: snahou o získání politické moci ve volbách, dobrovolnou, otevřenou a trvalou organizací, společnými zájmy jejích členů (respektive alespoň jedním společným zájmem) 4

191 Funkce politických stran formulace společných cílů a zájmů mobilizace společnosti socializace politiky a stabilizace vládních orgánů 5

192 Typologie politických stran Tradičně se politické strany dělily na kádrové a masové. U kádrových stran jde především o kvalitníčlenskou základnu - tyto strany se snaží získat osobnosti, které straně přinesou co nejvíce hlasů - ať už jde o charismatické, význačné osobnosti, finanční podporovatele nebo specialisty na stranický vývoj. Masové strany se snaží politické moci dosáhnout zejména šíří svých zájmů - tak, aby jejich program oslovil co nejvíce voličů. 6

193 Pravolevé rozdělení Pravicové strany - kladou větší důraz na lidskou svobodu, jež ovšem plodí nerovnost, svobodné podnikání a tržní mechanismus Levicové strany kladou větší důraz na rovnost, vedoucí ovšem k omezování svobody, větší odpovědnost státu a řízení celého národního hospodářství 7

194 Centristické strany se zpravidla snaží vytvářet kompromisní politiku mezi pravicí a levicí, často se jedná o strany liberální, pokrokové, hájící práva menšin a občanské svobody. Někdy členové těchto stran prohlašují, že do pravolevé dimenze nezapadají a že vytvářejí samostatný politický rozměr. 8

195 Z hlediska postoje ke stávající vládní moci se politické strany dělí takto: 1. vládní které sestavují vládu ať už samostatně nebo v koalici 2. opoziční které usilují o převzetí moci prostřednictvím volebního vítězství a které dále dělíme na: a) parlamentní včr je hranice 5 % b) mimoparlamentní strany, kterým se nepodařilo překonat tuto hranici c) antisystémové nerespektují pluralitní demokracii extrémní levice a pravice např. strany fašistické 9

196 Kdo může založit politickou stranu nebo hnutí Založit stranu a hnutí mohou nejméně tři občané starší 18 let (přípravný výbor). Na rozdíl od procesu zakládání občanského sdružení musí přípravný výbor tvořit výhradně občanéčeské republiky. Členy stran a hnutí se mohou stát opět pouze státní občané České republiky starší 18 let. Stranu či hnutí nemůže zakládat (ani do nich vstupovat) někdo, kdo již je členem jiné politické strany nebo hnutí. 10

197 Jak stranu či hnutí zaregistrovat Písemný návrh na registraci strany a hnutí se podává poštou nebo osobně v podatelně Ministerstva vnitra, U Obecního domu č. 3, Praha 1. Na stejné adrese se podává návrh na výmaz, oznámení o zrušeníči návrh na registraci změny stanov strany a hnutí. 11

198 Co musí žádost o registraci obsahovat Písemný návrh na registraci podepsaný členy přípravného výboru s uvedením jejich jmen, příjmení, rodných čísel či datumů narození a bydliště a s uvedením zmocněnce, oprávněného jednat jménem přípravného výboru Petici alespoň jednoho tisíce občanů, kteří požadují, aby strana nebo hnutí vznikly. Každý uvede své jméno a příjmení, rodné číslo (rozdíl oproti petici dle petičního zákona!), bydliště a podpis. Stanovy politické strany nebo politického hnutí ve dvou vyhotoveních. 12

199 Stanovy musí obsahovat: Název a zkratku strany nebo hnutí. Adresu sídla (sídlo musí být v ČR). Programové cíle (vysvětlení). Přehled práv a povinnostíčlenů. Ustanovení o vnitřní organizační struktuře strany či hnutí. Přehled orgánů strany. Přehled o tom, zda a v jakém rozsahu mohou jednotlivé orgány činit právní úkony jménem strany a hnutí a v jakém rozsahu toto mohou dělat jiníčlenovéči pracovníci. Zásady hospodaření strany. Způsob stanoveníčlenských příspěvků, pokud chcete, aby se v zakládané straně příspěvky platily. (Výška členských příspěvků nesmí přesáhnout Kč za rok na jednoho člena.) Popis, jak bude naloženo s majetkem strany, pokud bude strana či hnutí zrušeno a pokud tento majetek nepřipadne státu. 13

200 Poplatky Za podání návrhu na registraci strany nebo hnutí se žádný poplatek neplatí. Stejně tak se neplatí poplatek za návrh na výmaz, oznámení o zrušeníči návrh na registraci změny stanov strany a hnutí. 14

201 Financování politických stran v Česku 1. Interní zdroje financování politických stran a) členské příspěvky - získávány od jednotlivých členů strany, přičemžčlenství je přísně vázáno právě na úhradě těchto příspěvků (v případě jejich neplacení členství zaniká). b) příspěvky od poslanců. Poslanci mohou přispívat straně, jejíž jsou členy, odevzdáním části svého poslaneckého platu. Není to ale jejich povinnost, spíše se jedná o úzus. 15

202 c) podnikání dané strany je méně běžným zdrojem financování, charakteristické především pro západní země. 16

203 2. Externí zdroje financování politických stran a) dary/sponzoring jsou založeny na principu dobrovolnosti od jakékoliv fyzické nebo právnické osoby b) státní příspěvky závisí na úspěšnosti ve volbách, přičemž platí přímá úměrnost mezi ziskem hlasů a výší státního příspěvku I) příspěvek na úhradu volebních nákladů - každý rok dostane politická strana, která ve volbách do Poslanecké sněmovny získá alespoň 1,5% 100 Kč za každý hlas II) příspěvek na činnost stálý příspěvekčiní ročně Kč pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů. Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se nezvyšuje a strana či hnutí obdrží Kč. příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí ročně Kč 17

204 Seznam parlamentních politických stran Politické strany Ideologie Počet hlasů ve volbách do PS Mandáty v PS Mandáty v Senátu ČSSD Soc.demokracie (22,08%) ODS Liberální konzervatismus (20,22%) TOP 09 Konzervatismus (16,7%) 41 3 KSČM Socialismus, (11,27%) 26 2 Komunismus VV Přímá demokracie, liberalismus (10,88%) 24 0 KDU-ČSL Křesťanská (4,39%) 0 6 demokracie Ostatní různá (12%)

205 Domácí úkol 1) Co je politický extremismus? 2) Kolik procent hlasů musí získat politická strana ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby získala poslanecké mandáty? 19

206 POUŽITÉ ZDROJE Odmaturuj ze společenských věd, DIDAKTIS 2008 VODIČKA, Karel; CABADA, Ladislav. Politický systém České republiky. Praha : Portál, s. ISBN

207 VY_32_INOVACE_SP_14 _14 Vytvořila: Ing. Bc. Hana Lelková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1

208 Územní samospráva

209 Podoba územní samosprávy je zakotvena v Ústavě ČR. Orgány nižších územních celků jsou podřízeny orgánům vyšších územních celků, nejvyšším orgánem státní správy je vláda. 3

210 [1] 4

211 Územní celky Česká republika se dělí na 14 samosprávných krajů, 76 okresů a na více než 6200 samosprávných obcí obce a kraje spravují volená zastupitelstva v čele krajů stojí hejtmani, v čele statutárních měst primátoři a v čele ostatních měst i malých obcí pak starostové zvláštní postavení má Praha, která je zároveň kraj, statutární město a hlavní město 5

212 [2] 6

213 Obec jako základní jednotka samosprávy státu má postavení právnické osoby s vlastním majetkem území každé obce zahrnuje: vnitřníčást s obytnou a průmyslovou zónou vnějšíčást tvořenou poli, loukami, lesy apod. 7

214 Finance obec získává z hospodaření se svým majetkem ( např. pronájem či prodej nemovitostí obce ), podílem na daních odváděných do státního rozpočtu, z místních poplatků, dotací od státu, darů apod. 8

215 Orgány, které obec spravují jsou: Zastupitelstvo obce/města podle velikosti obce má 5 55 členů Rada obce/města má 5 15 členů, má li zastupitelstvo méně než 15 členů, rada se nevolí Starosta Obecní/městský úřad Obecní/městská policie 9

216 Obecní úřad je orgán obce ve městech se tento úřad nazývá městský úřad, ve městech statutárních pak magistrát vykonává úkoly samostatné působnosti obce, které mu uloží zastupitelstvo obce nebo rada obce, a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti dále vykonává přenesenou působnost obce 10

217 Struktura úřadu Podle zákona tvoří obecní úřad: starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu zaměstnanci do obecního úřadu zařazení. 11

218 Každý obecní úřad má ze zákona povinnost: podávat informace žadatelům plnit úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce pomáhat výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu s výjimkou výkonu těch věcí, které zasahují do pravomoci rady obce, zastupitelstva obce nebo obecních komisí zřídit na veřejně dostupném místě úřední desku 12

219 Domácí úkol 1) Co jsou to tzv. statutární města? 2) Kdo je občanem obce? 13

220 POUŽITÉ ZDROJE Odmaturuj ze společenských věd, DIDAKTIS 2008 [1] [2] 14

221 VY_32_INOVACE_SP_14 _15 Vytvořila: Ing. Bc. Hana Lelková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1

222 Lidská práva [1] [2] 2

223 Lidská práva jsou práva fyzických osob, která vyplývají z pouhé příslušnosti k lidskému rodu. Vyplývají z lidské přirozenosti a principů humanity. 3

224 Prvním významným dokumentem ve vývoji lidských práv byla anglická Magna charta libertatum ( Velká listina svobod ) z roku Týkala se omezení pravomocí krále anglickými barony. 4

225 Svoboda Je stav bytosti jednající pouze ze své vlastní vůle, nezávisle na jakémkoli vnějším donucení. Vedle rozumu je nejvyšším atributem člověka. 5

226 Listina základních práv a svobodčr Česká a Slovenská Federativní Republika ji vyhlásila ústavním zákonem č. 23/1991 Sb. Listina základních práv a svobod je podle Ústavy České republiky součástí ústavního pořádku České republiky a byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 2/1993 Sb. 6

227 Základní práva a svobody obsažené v Listině v zásadě vyjadřují vztah mezi státem a občanem. Pro všechna základní práva a svobody platí, že jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná a že jsou pod ochranou soudní moci. 7

228 Listina vychází především z: Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948, Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (1966), Mezinárodního paktu o ekonomických, sociálních a kulturních právech (1966), Evropské konvence o ochraně práv člověka a základních svobodách (1950), Evropské sociální charty, československé ústavy z roku 1920, rakouské ústavní úpravy z roku

229 Je složena z preambule a 6 hlav ( 44 článků ), které se věnují 5 základním okruhům práv: 1. Základní lidská práva a svobody 2. Politická práva 3. Práva národnostních a etnických menšin 4. Hospodářská, sociální a kulturní práva 5. Právo na soudní a jinou právní ochranu 9

230 Listina je k dispozici na [3] 10

231 Veřejný ochránce práv tzv. OMBUDSMAN působí k ochraně osob před nečinností úřadů nebo jejich jednáním, pokud je v rozporu s právem a neodpovídá principům demokratického právního státu 11

232 JUDr. Pavel Varvařovský Veřejný ochránce práv ČR [4] 12

233 Lidská práva v mezinárodních vztazích Komise pro lidská práva v Ženevě orgán OSN Evropská komise pro lidská práva Evropský soud pro lidská práva Štrasburk Amnesty International nezávislá organizace zaměřující se na podporu a ochranu politických vězňů 13

234 Domácí úkol 1) Kdy byla vyhlášena všeobecná deklarace lidských práv? 2) Jak se nazývala organizace, která se zabývala dokumentací jednotlivých případů politické perzekuce a vystupováním na obranu politických vězňů v komunistickém Československu? 14

235 POUŽITÉ ZDROJE Odmaturuj ze společenských věd, DIDAKTIS 2008 [1] [2] [3] [4] 15

236 VY_32_INOVACE_SP_14 _16 Vytvořila: Ing. Bc. Hana Lelková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1

237 Zneužívání lidských práv

238 Co jsou lidská práva? Lidská práva jsou jako brnění: chrání nás. Jsou jako pravidla, protože nám říkají, jak se máme chovat. A jsou jako soudci, neboť se jich můžeme dovolávat. Jsou abstraktní podobně jako city. A stejně jako city jsou vlastní každému a existují bez ohledu na to, co se děje. Jsou jako příroda, protože mohou být poškozována. A jsou jako duše, jelikož nemohou být zničena. Stejně jako čas měří všem stejně chudým i bohatým, starým i mladým, bílým i černým, velkým i malým. Poskytují nám respekt a zavazují nás, abychom i my přistupovali k jiným lidem s respektem. Podobně jako v případě dobra, pravdy nebo spravedlnosti se nedokážeme shodnout na jejich definici, ale rozpoznáme je, když se objeví před námi. 3

239 Kterou deklaraci týkající se lidských práv přijala Organizace spojených národů jako první? Všeobecnou deklaraci lidských práv. Kdy byla přijata Všeobecná deklarace lidských práv? 10. prosince

240 Kde byla Všeobecná deklarace lidských práv přijata? V Palais de Chaillot v Paříži, Francie. Kdo byli klíčoví tvůrci Všeobecné deklarace lidských práv? Eleanor Rooseveltová (USA), René Cassin (Francie), Charles Malik (Libanon), Peng Čun Čang (Čína), Hernan Santa Cruz (Chile), Alexandr Bogomolov a Alexej Pavlov (SSSR), Lord Dukeston a Geoffrey Wilson (Velká Británie), William Hodgson (Austrálie) a John Humphrey (Kanada) 5

241 Kolik článků Všeobecná deklarace obsahuje? 30 Můžete vyjmenovat některá z práv, o která se Deklarace zasazuje? Právo na život, svobodu a bezpečnost každého jednotlivce, svoboda myšlení, svědomí a vyznání, svoboda názorů a jejich vyjadřování, svoboda práce, hledání a získání azylu před odsouzením v jiných zemích, atd. 6

242 Koho se Všeobecná deklarace lidských práv týká? Každého jednotlivce bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství nebo kulturní původ. Kdy se slaví Den lidských práv? Každoročně dne 10. prosince. 7

243 Který rok byl vyhlášen Mezinárodním rokem lidských práv? Rok Co je to Mezinárodní listina lidských práv? Všeobecná deklarace lidských práv společně s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech a Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech. 8

244 Můžete jmenovat některé komise OSN zabývající se lidskými právy? Komise pro lidská práva, Komise pro postavení žen a Subkomise pro prevenci diskriminace a na ochranu menšin. Kde a na jak dlouho se schází Komise pro lidská práva? V Ženevě na dobu šesti týdnů každoročně. 9

245 Jaký je rozdíl mezi úmluvou a deklarací? Úmluva je právně závazná dohoda, jejíž platnost je podmíněna ratifikací určitého počtu států. Deklarace není právně závazná, ale obsahuje morální závazek, protože je přijata mezinárodním společenstvím. Jak se jmenuje řada úmluv týkajících se humanitárních otázek během války? Ženevské úmluvy. 10

246 Jaké mechanismy ustanovily Spojené národy ke sledování porušování lidských práv? Smluvní mechanismy (smluvní orgány sledující dodržování úmluv státem) a mimosoudní mechanismy (zvláštní zpravodajové, pracovní skupiny a zvláštní zástupci generálního tajemníka). Kdo jsou zvláštní zpravodajové a co dělají? Zvláštní zpravodajové jsou experti jmenovaní Komisí pro lidská práva. Prověřují, sledují a veřejně informují o situaci v otázce lidských práv a o spolupráci států s různými mezinárodními orgány pro lidská práva. 11

247 Může jakákoliv oběť zneužívání lidských práv přímo kontaktovat Úřad vysokého komisaře pro lidská práva? Ano. Existuje 24 hodinová faxová horká linka ( ), která může být využívána obětmi porušování lidských práv, jejich příbuznými a nevládními organizacemi. Rok 1985 byl navržen jako Mezinárodní rok mládeže 12

248 Co je to apartheid? Bývalý systém v Jihoafrické republice, který byl založen na rasové segregaci. Kdy byl apartheid v Jihoafrické republice odstraněn? V roce

249 Pro jaké dvě země byly Spojenými národy zřízeny mezinárodní trestní tribunály pro válečné zločiny? Pro bývalou Jugoslávii a Rwandu. Proč je Všeobecná deklarace lidských práv důležitá pro každého z nás? Protože chrání a propaguje osobní práva každého z nás. 14

250 Domácí úkol k zamyšlení 1) Znamená respektování práv druhých, že jim dovolím, aby si dělali, co chtějí? 2) Mohu na obranu svých práv udělat cokoli, například použít násilí? 3) Proč bychom měli respektovat práva druhých, když druzí naše práva nerespektují? 15

251 POUŽITÉ ZDROJE Odmaturuj ze společenských věd, DIDAKTIS oad/publikace/kompas_cast4.pdf 16

252 VY_32_INOVACE_SP_14 _17 Vytvořila: Ing. Bc. Hana Lelková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1

253 Svoboda tisku a vyjadřování

254 Svoboda projevu Právo na svobodu projevu je zakotveno jako lidské právo v Článku 19 Všeobecné deklarace lidských práv a v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech (ICCPR). ICCPR definuje právo na svobodu projevu jako "právo mít názory", a to bez překážek. 3

255 Každý by měl mít právo na svobodu vyjadřování. Svoboda projevu je navíc zakotvena v evropských, amerických a afrických regionálních normách lidských práv. 4

256 Ústavní a mezinárodněprávní rámec Ústavní rámec svobody projevu a práva na informace (Čl.17 Listiny): (1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. (3) Cenzura je nepřípustná. (5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon. Limity: (4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. 5

257 Ochrana osobnosti Ochrana osobnosti ( Občanského zákoníku) Generální klauzule - 11: Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Speciální klauzule: 12 (1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. 6

258 (2) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona. (3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby. 7

259 Svoboda projevu v České republice Mezi právní normy, které provádějí konkrétní omezení svobody projevu a dalších souvisejících práv, patří trestní zákon, dnes nahrazený trestním zákoníkem. 8

260 Mezi paragrafy trestního zákoníku omezující svobodu projevu patří např.: 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji 287 Šíření toxikomanie 355 Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod 357 Šíření poplašné zprávy 191 Šíření pornografie 184 Pomluva 9

261 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia 407 Podněcování útočné války 364 Podněcování k trestnému činu 365 Schvalování trestného činu 10

262 Mezi další zákony omezující svobodu projevu patří např.: Zákon o přestupcích ( 49) Tiskový zákon Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 11

263 Domácí úkol 1) Co je to cenzura? 2) Co jsou to datové přístavy? 12

264 POUŽITÉ ZDROJE 13

265 VY_32_INOVACE_SP_14 _18 Vytvořila: Ing. Bc. Hana Lelková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1

266 Masová média a jejich kritika [1]

267 [2] [3] [4] [5] 3

268 Dělení médií Podle typu společenských vztahů - interpersonální : pošta, , chat, ICQ, telefon, Skype, telegraf... - masová: noviny, časopisy, knihy,rozhlas, film,televize,internetové deníky a časopisy, CD, DVD, VHS 4

269 [6] [7] Podle způsobu šíření - tištěné : knihy, časopisy, noviny [8] - elektronické : rozhlas,video,zvukové záznamy, televize 5

270 Podle způsobu financování - komerční : jsou v soukromých rukou, jsou financována převážně z reklamy - veřejnoprávní ( média veřejné služby ) : získávají prostředky z koncesionářských poplatků a menší podíl z reklamy 6

271 Mediální strategie Mediální strategie (mediální prostředky, média, reklamní nosiče) jsou nositeli reklamního dělení. Obor, který pracuje s mediálními strategiemi se nazývá mediální plánování. Podstatou tohoto oboru je výběr nejúčinnější mediální strategie", která by co nejlevněji a nejefektivněji oslovila zvolenou cílovou skupinu. 7

272 [9] 8

273 9

274 10

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011 Výkonná moc v ČR pátek 11. listopadu 2011 výkonná dle Ústavy ČR Prezident republiky (čl. 54 66 Úst.) Vláda (čl. 67 78 Úst.) Ministerstva (čl. 79) Správní úřady (čl. 79) Státní zastupitelství (čl. 80) Prezident

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 1. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je součástí tematického celku Člověk a právo, je zaměřen na Ústavu České republiky.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování:

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování: Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Úvod do politologie - opakování Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace

Úvod do politologie - opakování Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kal04 Vypracoval(a),

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_346 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

9. ročník Složky státní moci (pracovní list)

9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.18-1 - Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu

politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu Otázka: Demokracie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Eli Demokracie = vláda lidu (z řečtiny demos lid, kratos vláda) politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu založena

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 448/2001 Sb., ústavního zákona

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Struktura veřejné správy a samosprávy

Struktura veřejné správy a samosprávy Variace 1 Struktura veřejné správy a samosprávy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Struktura veřejné

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_341 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 25. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_331 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. STÁT = forma organizace lidské společnosti hlavním úkolem státu je

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

www.zlinskedumy.cz Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_2_37

www.zlinskedumy.cz Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_2_37 Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Jaroslava Šedová Občan a právo Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož se

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA

ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Čl. 12 Ústavy: 1) Nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon. 2) Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr.

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. Robert Vyklický Studie č. 1.180 srpen 2013 PI 1.180 2 Obsah: 1. VOLEBNÍ

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.19 Integrovaná střední škola

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.05 Integrovaná střední škola

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. V České republice je volební právo všeobecné: právo volit mají všechny osoby, které

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_ÚSTAVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

Pracovní list. Mgr. Ing. Šárka Dytková

Pracovní list. Mgr. Ing. Šárka Dytková Ústava ČR 1. část Pracovní list Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Cíl Aktivní činností žáci získají přehled o postavení a kompetencích prezidenta republiky

Cíl Aktivní činností žáci získají přehled o postavení a kompetencích prezidenta republiky 6. PREZIDENT A JEHO POSTAVENÍ V NAŠÍ ÚSTAVĚ Zdroj: Saša Dobrovolná, Jan Zouhar Téma je zpracováno na základě třífázového modelu učení. Pro každou fázi nabízíme několik možných aktivit, které je možné se

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace FORMY DEMOKRACIE Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., Dubí 1 Veřejná správa Státní

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

Hlava třetí Moc výkonná Prezident republiky

Hlava třetí Moc výkonná Prezident republiky Metodika moc výkonná - prezident republiky Žáci s pomocí Hlavy třetí Ústavy ČR (ústavní zákon č. 1/1993) a ústavního zákona 71/2012 sb. vypracují úkoly, které se týkají funkce prezidenta republiky. Učitel

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 18. 2. 2013 Projekt: Využiti ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_323 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny Otázka: Stát - vznik, formy a znaky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Dějiny antické politické myšlení považováno za základ evropského myšlení coby celku model řeckého městského státu

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 2. 6. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_336 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Nejvýznamnější teorie vzniku

Nejvýznamnější teorie vzniku Společnost a stát Stát stát politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizací jsou: organizace podle území; státní moc, tj.

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Formy státu Forma státu je dána několika složkami: - formou vlády,

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Ústavní právo je soubor právních norem upravující nejdůležitější právní vztahy ve státě a to:

Ústavní právo je soubor právních norem upravující nejdůležitější právní vztahy ve státě a to: Otázka: Ústavní právo Ústava Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): bezejmenna Ústavní právo je soubor právních norem upravující nejdůležitější právní vztahy ve státě a to: Uspořádání státu Rozdělení

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ

Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Volby Akt, při kterém volí právoplatní voliči své

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

SSOS_ON_1.18 Vývoj ochrany lidských práv

SSOS_ON_1.18 Vývoj ochrany lidských práv Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.18

Více

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování Otázka: Občan v demokratické společnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): LucieK 1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti občané se podílejí na politickém rozhodování

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Co označujeme pojmem stát? ohraničené území formu organizace lidské společnosti demokratickou vládu Název: XII 7 11:55 (2 z 28) Název: III 7 18:05 (3 z 28) ZNOVU!!! Název:

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Popis volebního systému - schéma: volební systém -

Popis volebního systému - schéma: volební systém - Popis volebního systému - schéma: volební systém - Navrhovaný volební systém vychází z postulátu, že všechny moc patří lidu. Státní moc je rozdělena na 4 samostatné pilíře státní moci, které jsou na sobě

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více