POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. č. v. D.3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. č. v. D.3"

Transkript

1

2 Název akce: Stavební úpravy objektu správy VLS ČR Libavá Místo stavby: parcela č. 663, 665, 666, 667, k. ú. Libavá Investor: Vojenské lesy a statky ČR, Bratrská 359, Lipník nad Bečvou POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY č. v. D.3 Olomouc, listopad 2013 Vypracovala: Kristina Klegová, Stiborova 574/10, Olomouc, Z-OZO-100/2008 Kontroloval: Ing. Rudolf Juřena, AI požární bezpečnosti staveb, ČKAIT

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY Název akce: stavební úpravy objektu správy VLS ČR Libavá Místo stavby: parcela č. 663, 665, 666, 667, k. ú. Libavá Investor: Vojenské lesy a statky ČR, Bratrská 359, Lipník nad Bečvou 2. ÚČEL, POPIS STAVBY Požadavky a řešení požárně bezpečnostních opatření jsou vyjádřeny tímto požárně bezpečnostním řešením (dále jen PBŘ ), které stavbu posuzuje s ohledem na ČSN s vazbou na ČSN , ČSN a norem souvisejících. PBŘ je zpracováno v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., (dále jen vyhláška o TPS ). PBŘ řeší stavební záměr investora na dodatečné zateplení objektu pomocí EPS tl. 100 mm, zateplení stropu nad 2. NP, vybudování nové konstrukce stropu nad přízemím (ocelové nosníky + trapézový plech s přebetonováním), provedení podhledů z SDK, nové střešní krytiny (plechové šablony), nových vnitřních dveří a nové podlahové krytiny. Dále budou provedeny drobné dispoziční změny (kotelna místo garáže v 1.NP, sociálka ve 2.NP). Jedná se o stávající dvoupatrový nepodsklepený objekt. Zdivo z pálených cihel, stropy dřevěné. Okna plastová. Konstrukční systém smíšený. Provádění kontaktního zateplovacího systému se musí řídit požadavky uvedenými v ČSN Na tepelnou izolaci, lepící a stěrkovou hmotu, hmoždinky, tenkovrstvou silikonovou nebo mozaikovou omítku a ostatní systémové doplňky apod. je nutné použít certifikovaný systém. ETICS může provádět pouze firmy a zaměstnanci, kteří jsou daným výrobcem ETICS proškoleni. V souladu s čl. 3.3 písm. a), b), c), e) a f) jsou uvedené stavební úpravy a změny posouzeny jako změna stavby skupiny I. 3. TECHNICKÉ POŽADAVKY Dle čl. 4 písm. a) ČSN se nemění nosné stavební konstrukce, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho částí bez požadavku. Dle čl. 4 písm. b) ČSN se mění konstrukce uvnitř stavby není zhoršena třída reakce na oheň, dále v souladu s čl ČSN zateplovací systém v konstrukci třídy reakce na oheň B bez požadavku. Dle čl. 4 písm. c) ČSN se nemění požárně otevřené plochy v obvodových stěnách bez požadavku. Dle čl. 4 písm. d) ČSN se nově nezřizují prostupy požárně dělícími konstrukcemi bez požadavku. Dle čl. 4 písm. e) ČSN se nezřizuje nové vzduchotechnické zařízení bez požadavku. Dle čl. 4 písm. f) ČSN se nezřizují nově prostupy stropy bez požadavku. Dle čl. 4 písm. g) ČSN se nemění únikové cesty bez požadavku. Dle čl. 4 písm. h) ČSN není nově požadavek na zřízení požárního úseku z daného prostoru bez požadavku. Strana 2 (celkem 3)

4 Dle čl. 4 písm. i) ČSN se nemění parametry zařízení umožňující požární zásah bez požadavku. 4. ÚNIKOVÉ CESTY Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází ke zvýšení nahodilého požárního zatížení a rovněž nedochází ke změně v dispozičním řešení majícím vliv na únik osob dle původního řešení stavby, jsou bez dalšího průkazu únikové cesty vyhovující. 5. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI Požárně nebezpečný prostor obvodových vnějších stěn objektu zůstává beze změn. Změnou užívání prostor se nezvětšují šířky a výšky požárně otevřených ploch. 6. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH a) příjezdy a přístupy: Posuzovaná stavba je přístupná po veřejné komunikaci. Nástupní plochy pro uvedenou změnu se nepožadují. b) zásobování vodou pro požární účely: V rámci změny stavby nejsou nově stanoveny požadavky nad rámec původních hodnot. c) hasicí přístroje V rámci změn není nově požadavek na instalaci přenosného hasicího přístroje dochází k zateplení objektu. d) požárně bezpečnostní zařízení: Dle ČSN , ČSN a vyhlášky o TPS, není instalace požárně bezpečnostních zařízení v rámci změny požadována. 7. ZÁVĚR Navržené projektové řešení změny vyhovuje požadavkům požární bezpečnosti a odolnosti staveb. V souladu s ČSN nevyžadují měněné prostory podrobnější posouzení a po splnění uvedených opatření není nutné provádět další opatření nad rámec PBŘ. Olomouc, listopad 2013 Kristina Klegová Strana 3 (celkem 3)

5 INVESTOR : VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, NA ZELINCE 1147, LIPNÍK N.BEČVOU MÍSTO : K.Ú. LIBAVÁ, PARC.Č. 663, 665, 666, 667 OKRES : OLOMOUC KRAJ : OLOMOUCKÝ STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / VYPRACOVAL: ING. KAREL DOLEŽEL, ČKAIT STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ Technická zpráva ZTI DATUM MĚŘÍTKO ČÁST Projekční kancelář Doležel Tovární 41, Olomouc , D.4.a 11/2013

6 OBSAHOVÝ LIST D.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE OBSAHOVÝ LIST D.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE OBSAHOVÝ LIST D.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI ZTI - SITUACE ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 1.NP ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 2.NP ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 1.NP ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 2.NP ZTI - VODOVOD - AXONOMETRIE ROZVODU 7. ZTI - KANALIZACE - ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI ZTI - SITUACE ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 1.NP ZTI - SITUACE ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 1.NP ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 2.NP ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 1.NP ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 2.NP ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 1.NP ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 2.NP ZTI - VODOVOD - AXONOMETRIE ROZVODU ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 2.NP ZTI - VODOVOD - AXONOMETRIE ROZVODU 7. ZTI - KANALIZACE - ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 7. ZTI - KANALIZACE - ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH OBSAHOVÝ LIST D.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE OBSAHOVÝ LIST D.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE OBSAHOVÝ LIST D.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI ZTI - SITUACE ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 1.NP ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 2.NP ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 1.NP ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 2.NP ZTI - VODOVOD - AXONOMETRIE ROZVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI ZTI - SITUACE 1. ZTI - SITUACE ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 1.NP 2. ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 2.NP 3. ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 1.NP 4. ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 2.NP 5. ZTI - VODOVOD - AXONOMETRIE ROZVODU 6. ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 1.NP ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 2.NP ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 1.NP ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 2.NP ZTI - VODOVOD - AXONOMETRIE ROZVODU 7. ZTI - KANALIZACE - ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 7. ZTI - KANALIZACE - ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 7. ZTI - KANALIZACE - ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

7 ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ KANALIZACE Kanalizace objektu RD je oddílná. Přípojky kanalizace zůstanou stávající beze změn. Vnitřní kanalizace objektu zůstane zachována. Nově bude provedeno připojovací potrubí k novým zařizovacím předmětům. Stávající kanalizace není odvětrávaná a v objektu je cítit zápach z kanalizace. Budou proto provedeny nové odvětrávací potrubí. Splaškové vody jsou svedeny připojovacím potrubím do odpadního potrubí. Připojovací potrubí jsou vedena šikmo ve spádu ve stěnách. Použitým materiálem potrubí je PVC typu HT DN Splašková odpadní potrubí budou větraná a vyústí nad střešní plášť s ukončením přes větrací hlavice. Materiál ležaté kanalizace je PVC KG. Ležatá kanalizace bude provedena v minimálním 2% spádu. Menší sklon potrubí je nepřípustný. V místnosti 1.07 bude zrušena stávající vpusť, která bude nahrazena KGRE čistící tvarovkou (obdélníkový uzávěr) - překrýt finální podlahovou krytinou na ocelový poklop. Nově budou osazeny 2 ks podlahových vpustí DN70 s lemem pro hydroizolace v m.č a 1.13 Při osazení AKS1 Nálevky se sifonem pro odkapávající kondenzát na kótě +0,800 na stávající kanalizaci je nutno ověřit směr spádu kanalizace. Vnitřní kanalizace je navržena z PVC HT pro odkanalizování zařizovacích sanitárních předmětů přes zápachové uzávěrky. Dále budou přes nadomítkový sifon (PVC-chrom) DN32 odkanalizován varný zabíjačkový kotel a elektrický ohřívač TUV. V 1.NP budou zachovány stávající zařizovací předměty. Ve 2.NP bude osazen nový závěsný klozet, senzorový pisoár a umyvadlo se stojánkovou baterií. Venkovní dešťová kanalizace - je navržena z PVC KG, ležatá kanalizace bude provedena v minimálním 1% spádu. Menší sklon potrubí je nepřípustný. Potrubí bude uloženo do pískového lože. Dešťové vody množství dešťových vod se stavebními úpravami objektu nemění. Do zpevněné plochy v zadní části objektu za garáží bude osazeno nové liniové odvodnění řady V100 se systémovou vpustí. Za opěrnou stěnou bude provedena drenáž z perforovaného potrubí, uloženého do štěrkového lože průřezu 400/400mm. Frakce neostrohranného štěrku bude 10-20mm. Potrubí povede podél opěrné stěny do PP DN300 šachty. Do šachty bude rovněž svedena dešťová voda z povrchového žlabu za opěrnou stěnou, přes dvorní vpusť. Vsak dešťových vod je navržen dle HG posudku jako vsakovací studna ze spouštěných skruží DN1000 do výkopu o průměru DN1600. Dno vsaku je vysypáno štěrkem. ROČNÍ ÚHRN SRÁŽEK Odvodňované plochy A = 50 m 2 Zpevněné plochy, dlažby sklon do 1% Ψ = 0.70 Ared = 35 m 2

8 akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby 2 - Bruntál Návrhové a vypočítané údaje Ared 35 m 2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy Avz 0 m 2 plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích zařízení) Qp 0 m 3.s -1 jiný přítok p 0.2 rok -1 periodicita srážek kv m.s -1 koeficient vsaku f 2 součinitel bezpečnosti vsaku Qo 0 m 3.s -1 regulovaný odtok Avsak 9.5 m 2 velikost vsakovací plochy hd 38.2 mm návrhový úhrn srážek tc 360 min doba trvání srážky Qvsak m 3.s -1 vsakovaný odtok Vvz 1.2 m 3 největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení (návrhový objem) Tpr 71.8 hod doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE NÁVRH A POSOUZENÍ SVODNÉHO SPLAŠKOVÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ A PŘÍPOJKY : Počet zařizovací předmět DU(l/s) 4 umyvadlo 0,5 2 kuchyňský dřez 0,8 2 záchodová mísa nádržka 3/6 l 2,0 1 sprcha 0,8 1 pisoár 0,8 Průtok odpadních vod Qww = DUmax = 2 l/s Vyhovující průměr přípojky kanalizace je DN110. Qmax Qcelk => STÁVAJÍCÍ PRŮMĚR POTRUBÍ VYHOVUJE Při provádění kanalizace musí být dodržovány zásady bezpečnosti práce. Kanalizace bude provedena a odzkoušena dle ČSN VODOVOD Stávající přípojka vodovodu DN25 je vyhovující. Ve stávající vodoměrné šachtě v m.č. 108 se osadí nově vodoměrná sestava. Odtud bude veden měřený rozvod vody. Skladba vodoměrné sestavy bude část: strana číslo: Technická zpráva D.4.a 2

9 akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby UZAVÍRACÍ KOHOUT DN1" FILTR DN1" VODOMĚR Qn=2,5m3/hod ZPĚTNÁ KLAPKA DN1" VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT HUV UZAV. KOHOUT DN1" Rozvody vnitřního vodovodu jsou vedeny ve stěnách a dále v podlahových konstrukcích. Připojovací potrubí je vedeno nad sebou a vypuštění potrubí je možné provést u hlavního uzávěru. Materiálem potrubí jsou polyfúzně svařované PPr trubky DN1/2-5/4 izolované miralonovými návleky tl. 9-20mm ( 20mm v nevytápěných prostorách a v podlahách ). Umyvadlová baterie bude stojánková s napojením přes rohový ventil. Výběr zařizovacích prvků a předmětů zvolí investor při realizaci. Závěsný klozet bude montován ve 2.NP na modul pro suchou montáž pro závěsné WC se zazděním mokrou cestou. Pro doplňování otopné soustavy bude přivedena SV pod kotel. Bude osazen výtokový ventil G½. Pro potřeby vody do varného kotle bude nad nádobu přivedena SV. Bude osazen výtokový ventil G½. Moduly budou obestavěny porobetonem alt. sádrokartonem nebo sádrovláknitými deskami s keramickým obkladem. Cirkulace TUV nebude v objektu realizována Dle požadavku investora bude u m.č umístěn Zabíjačkový kotel objem 130 litrů. Kotel a topeniště z nerezového plechu. Klenuté dno kotle, varianta k vyklápění včetně nerezové poklice. Dvouplášťové provedení. Kotel bude s Přetlakovým (pojistným) ventilem. Ohřev TUV Ohřev TUV v 1.NP je zajištěn nově navrženým EO TUV o objemu 125 l. Ohřev zajišťuje keramické topné těleso, ovládané provozním termostatem a jištěné bezpečnostním termostatem (tepelnou pojistkou) teplotní rozsah 0-80 C. Připojovací napětí je 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz elektrické krytí IP 45 umožňuje umístění ohřívače do zóny 1 dle ČSN Ohřívač má polyuretanovou izolaci. Na přívodu studené vody do zásobníku je osazen pojistný ventil 3/4 se zaústěním do nadomítkové zápachové uzávěry. Ve 2.NP je v m.č.2.04 navržen Elektrický průtokový ohřívač umístěný pod umyvadlem. Pro doplňování otopné soustavy bude přivedena SV pod kotel. Bude osazen výtokový ventil G½. Spotřeba vody : - specifická potřeba/os. q = 40 l /den - denní zatížení ( osob ) 8 - průměrná denní potřeba Qp = = 320 ltr/den - max. denní potřeba Qm = Qp. kd = ,5 = 480 ltr/den - max. hodinová potřeba Qh = Qm. kh = ,8 = 864 ltr/den = 108 ltr/h - roční spotřeba Qr = Qp. 250 = 80 m3/rok qn specifická potřeba vody (l/os.den) Qp průměrná denní potřeba vody (l/den) n počet jednotek kd součinitel denní nerovnoměrnosti kh součinitel hodinové nerovnoměrnosti Celková roční odhadovaná potřeba vody 80 m3/rok tj denní potřeba vody 0,32 m3/den z toho je potřeba TUV 0,16 m3/den. část: strana číslo: Technická zpráva D.4.a 3

10 akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ Projekt je zpracován dle požadovaných norem. ČSN EN 12056, ČSN , ČSN , Zák.č. 258/2000 sb., Zák.č. 361/2000 sb stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby Montáž, revize i uvedení do provozu musí odborná autorizovaná firma v souladu s montážními a bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Před uvedením do provozu, musí být provedena tlaková zkouška, revize a desinfekční proplach potrubí a zařízení zdravotně technických instalací. V Olomouci 11/2013 Martin Zubal část: strana číslo: Technická zpráva D.4.a 4

11 LEGENDA SÍTÍ: STÁVAJÍCÍ SÍTĚ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ KANALIZACE 471/1 VODOVOD Smilovský potok VZDUŠNÉ VEDENÍ DISTRIBUČNÍHO ROZVODU NN VZDUŠNÉ TELEKOMUNKAČNÍ VEDENÍ (TELEFONICA) PODZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (VUSS) trávník NAVRHOVANÉ SÍTĚ trávník 667 DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC KG DN110 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PVC DN100 VSAKOVACÍ STUDNA HL.2,0M BT SKRUŽE DN1000 SKRUŽE OBSYPÁNY ŠTĚRKEM VÝKOP DN1600 DNO VYSYPÁNO 200MM ŠTĚRKU 10-20MM HLOUBKA DLE HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU asfalt trávník 663 sloup NN asfalt bet.dlažba asfalt 663 PVC KG DN110 trávník beton panely garáž 2,0% U.T.=-0,080 U.T.=-0,120 bet.dlažba bet.dlažba 1.NP=± ±0.000 U.T.=±0.000 PVC KG DN110 3,6% 2,0% U.T.=-0,180 U.T.=-0, PVC KG DN110 bet.dlažba garáž U.T.=+0,030 drenážní potrubí uloženo v kameninovém balu frakce kamenival 10-20mm těžené neostrohranné kamenivo obaleno geotextilií 300g PVC KG DN110 perforované potrubí DN100 trávník DRENÁŽNÍ ŠACHTA PP DN300 DNO ŠACHTICE -0,900 krecht NAVRHOVANÁ OPĚRNÁ STĚNA V.2,0 M CELKOVÁ DÉLKA STĚNY 22,50 BM N 664 trávník /1 cesta INVESTOR : VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, NA ZELINCE 1147, LIPNÍK N.BEČVOU MÍSTO : K.Ú. LIBAVÁ, PARC.Č. 663, 665, 666, 667 OKRES : OLOMOUC KRAJ : OLOMOUCKÝ STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / VYPRACOVAL: ING. KAREL DOLEŽEL / MARTIN ZUBAL STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ ZTI - SITUACE DATUM MĚŘÍTKO ČÁST Projekční kancelář Doležel Tovární 41, Olomouc , D.4.a 11/2013 1:100 Č.V. 1

12 755 HT DN x 184/ SKLEP U.T.=+1,770 U.T.=+1,770 AKS1 Nálevka se sifonem V.K ,040 V.K ±0.000 P.K.2600 P.K U Vpusť PV 01 +0, U. - umyvadlo D. - dřez K. - klozetová mísa S. - sprcha P. - pisoár AKS1 Nálevka se sifonem pro odkapávající kondenzát +0,800 HT DN EO125 L 1.07 napojit na stávající ležatou kanalizaci!! prověřit směr spádu kanalizace!! stávající ležatá kanalizace KG DN zrušit stávající vpusť nahradit KGRE čistící tvarovka (obdélníkový uzávěr) překrýt finální podlahovou krytinou na ocelový poklop stávající HT DN110 napojit na stávající ležatou kanalizaci HT DN70 2% DN70 ±0.000 S.V.2840 KOTEL osadit novou vpusť DN70 90 o plastová příruba pro stěrkové izolace Pozn.: Materiál připojovacího potrubí bude PVC HT, materiál zemního potrubí je PVC KG WC budou typu kombi, včetně připojovacího potrubí a tvarovek Umyvadla, sprcha a vana budou opatřeny zápachovým uzávěrem Připojovací i stoupací potrubí musí být ve stěnách pevně uchyceno Specifikace zařizovacích předmětů bude předmětem řešení interieru. V projektu je použita sanita evropského standardu. Použité normy : ČSN EN 12056, ČSN , Zák.č. 258/2000 sb., Zák.č. 361/2000 sb. nové odvětr. potrubí HT DN70 vyvedeno nad střešní plášť osadit větrací hlavici -0,190 PVC DN70 napojeno v podlaze na stávájící ležatou kanalizaci v místě vpusti sprchy DN70 HT DN70 ±0.000 S.V.2560 osadit novou vpusť DN70 90 o plastová příruba pro stěrkové izolace U 1.08 PVC DN70 napojeno v podlaze na stávájící ležatou kanalizaci v místě vpusti sprchy ±0.000 S.V.2680 K D U ±0.000 S.V.2510 HT DN40 PV AKS1 Nálevka se sifonem pro napojení PV +0,300 DN D HT DN70 DN50 2% napojit na stávající ležatou kanalizaci 1.01 Zabíjačkový kotel objem 130 litrů Kotel a topeniště z nerezového plechu Klenuté dno kotle Varianta k vyklápění Včetně nerezové poklice Dvouplášťové provedení Přetlakový (pojistný) ventil -0, S.V.2630 ±0.000 S.V.2740 A464 Ø50 Odtoková souprava se zápachovou uzávěrou osadit novou vpusť DN70 90 o plastová příruba pro stěrkové izolace D.S. DN110 U.T.=-0,050 připojovací potrubí ( vedeno v zemi ) připojovací potrubí ( vedeno ve stěně ) D.S. DN110 U.T.=-0,050 nový lapač splavenin PVC DN110 napojit na stávající ležatou kanalizaci nový lapač splavenin PVC DN110 napojit na stávající ležatou kanalizaci N INVESTOR : VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, NA ZELINCE 1147, LIPNÍK N.BEČVOU MÍSTO : K.Ú. LIBAVÁ, PARC.Č. 663, 665, 666, 667 OKRES : OLOMOUC KRAJ : OLOMOUCKÝ STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / VYPRACOVAL: ING. KAREL DOLEŽEL / MARTIN ZUBAL STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 1.NP DATUM MĚŘÍTKO ČÁST Projekční kancelář Doležel Tovární 41, Olomouc , D.4.a 11/2013 1:50 Č.V. 2

13 1 000 HT DN50 2% HT DN110 2% 17x 184/280 U. - umyvadlo D. - dřez K. - klozetová mísa S. - sprcha P. - pisoár Pozn.: Materiál připojovacího potrubí bude PVC HT, materiál zemního potrubí je PVC KG WC budou typu kombi, včetně připojovacího potrubí a tvarovek Umyvadla, sprcha a vana budou opatřeny zápachovým uzávěrem Připojovací i stoupací potrubí musí být ve stěnách pevně uchyceno ,950 S.V ,950 S.V.2560 K 2.01 závěsný systém tlačítko 3/6 l +3,290 Tlumící set obezdívka porobeton S.V.2400 připojovací potrubí D90 připojovací ventil RV1/2 klozet závěsný stávající PVC HT DN110 prodloužit osadit nové odvětr. potrubí HT DN70 vyvedeno nad střešní plášť osadit větrací hlavici Specifikace zařizovacích předmětů bude předmětem řešení interieru. V projektu je použita sanita evropského standardu. Použité normy : ČSN EN 12056, ČSN , Zák.č. 258/2000 sb., Zák.č. 361/2000 sb. připojovací potrubí ( vedeno v zemi ) Vpusť PV 01 připojovací potrubí ( vedeno ve stěně ) 2.03 Umyvadlová pileta Click-Clack Flexi připojení G5/4" -DN40 stávající HT DN110 U napojit stávající odkanalizování kuchyňky m.č ,290 Senzorový pisoár s montážní krabicí 2.05 P L Pisoár SLP s automatickým radarovým splachovačem nové odvětr. potrubí HT DN70 vyvedeno nad střešní plášť osadit větrací hlavici potrubím je možno uhnout v mansardě do střechy +2,950 S.V RAPID SL WC HT DN70 +2,950 S.V ,950 S.V.2720 N INVESTOR : VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, NA ZELINCE 1147, LIPNÍK N.BEČVOU MÍSTO : K.Ú. LIBAVÁ, PARC.Č. 663, 665, 666, 667 OKRES : OLOMOUC KRAJ : OLOMOUCKÝ STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / VYPRACOVAL: ING. KAREL DOLEŽEL / MARTIN ZUBAL STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 2.NP DATUM MĚŘÍTKO ČÁST Projekční kancelář Doležel Tovární 41, Olomouc , D.4.a 11/2013 1:50 Č.V. 3

14 vedeno ve stěně T: DN1/2"-iz vedeno ve stěně nad dveřmi stojánková baterie 2x RV1/2" stojánková baterie 2x RV1/2" nástěnná baterie rozt. 150mm, sprchová hlavice 2x RV1/2" stojánková baterie S: DN1/2"-iz T: DN1/2"-iz T: DN3/4"-iz vedeno ve stěně nad dveřmi T: DN1/2"-iz vedeno v podlaze 16x 184/280 vedeno ve stěně S: DN1/2"-iz T: DN1/2"-iz vedeno ve stěně nad dveřmi 2x RV1/2" stojánková baterie SKLEP U.T.=+1,770 U.T.=+1,770 V.K ,040 V.K ±0.000 P.K.2600 P.K S: DN1/2"-iz T: DN1/2"-iz vedeno ve stěně U +0, napojení na vychlazovací smyčku dodávka profese vytápění U. - umyvadlo D. - dřez K. - klozetová mísa S. - sprcha P. - pisoár 2x KK DN3/4" PV DN3/4" EO125 L T: DN1/2"-iz vedeno ve stěně ±0.000 S.V stojánková baterie 2x RV1/2" 1.04 UZAVÍRACÍ KOHOUT DN1" FILTR DN1" VODOMĚR Qn=2,5m3/hod ZPĚTNÁ KLAPKA DN1" VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT HUV UZAV. KOHOUT DN1" stávající vodoměrná šachta U T: DN1/2"-iz vedeno ve stěně S: DN1/2"-iz stoupá do 2.NP ±0.000 S.V.2840 Karasto výtokový ventil 1/2" +0,900 S: DN1/2"-iz vedeno ve stěně KOTEL U.T.=-0,050 Legenda potrubí - vnitřní vodovod PP-R studená pitná voda teplá užitková voda Pozn.: Materiál vnitřního rozvodu PP-R PN16, izolace miralon. návleky tl mm ( 20 mm volné vedení a vedení v podlaze) Klozet ve 2.NP bude závěsné, přední tlačítko na splachování 3/6L Baterie umyvadel budou stojánkové Sprchová baterie bude stávající Ohřev TUV zajištěn el. ohřívačem 125L a průtokovým ohřívačem ve 2.NP Specifikace zařizovacích předmětů bude předmětem řešení interieru. V projektu je použita sanita evropského standardu. -0,190 T: DN3/4"-iz 1.09 U S: DN1/2"-iz T: DN1/2"-iz vedeno ve stěně 1.10 K WC ventil 1/2" S: DN1/2"-iz D vedeno v podlaze PV ±0.000 S.V D 1.01 ±0.000 S.V.2740 Použité normy : ČSN , ČSN , Zák.č. 258/2000 sb., Zák.č. 361/2000 sb Karasto výtokový ventil 1/2" +1,200 Zabíjačkový kotel objem 130 litrů Kotel a topeniště z nerezového plechu Klenuté dno kotle Varianta k vyklápění Včetně nerezové poklice Dvouplášťové provedení Přetlakový (pojistný) ventil nový dřez nerezová ocel tř. 18/ mm ±0.000 S.V ,100 S.V.2630 stávající senz. baterie vedeno k místu stávajícího výtokového ventilu 1/2" osadit nový ventil 3/4" 2x RV1/2" vedeno po stěně D T: DN1/2"-iz D.S. D.S. U.T.=-0,050 N INVESTOR : VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, NA ZELINCE 1147, LIPNÍK N.BEČVOU MÍSTO : K.Ú. LIBAVÁ, PARC.Č. 663, 665, 666, 667 OKRES : OLOMOUC KRAJ : OLOMOUCKÝ STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / VYPRACOVAL: ING. KAREL DOLEŽEL / MARTIN ZUBAL STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 1.NP DATUM MĚŘÍTKO ČÁST Projekční kancelář Doležel Tovární 41, Olomouc , D.4.a 11/2013 1:50 Č.V. 4

15 vedeno ve stěně 17x 184/ Senzorový pisoár s montážní krabicí RAPID SL WC ,950 S.V keramické umyvadlo 60cm montáž na šrouby +2,950 S.V.2560 K WC ventil 1/2" S: DN1/2"-iz U stojánková baterie 2x RV1/2" S: DN1/2"-iz systémový uniset tlačítko 3/6 l Tlumící set obestavba SDK připojovací potrubí D připojovací ventil RV1/2 klozet závěsný Elektrický průtokový ohřívač pod umyvadlem klesá do 1.NP napojit na stávající PPr DN 1/2 pro kuchyňku ,290 S.V , P L Pisoár SLP s automatickým radarovým splachovačem S.V ,950 +2,950 S.V D U. - umyvadlo D. - dřez K. - klozetová mísa S. - sprcha P. - pisoár Legenda potrubí - vnitřní vodovod PP-R studená pitná voda teplá užitková voda Pozn.: Materiál vnitřního rozvodu PP-R PN16, izolace miralon. návleky tl mm ( 20 mm volné vedení a vedení v podlaze) Klozet ve 2.NP bude závěsný, přední tlačítko na splachování 3/6L Baterie umyvadel budou stojánkové Sprchová baterie bude stávající Ohřev TUV zajištěn el. ohřívačem 125L a el.průtokovým ohřívačem ve 2.NP ,950 S.V.2720 Specifikace zařizovacích předmětů bude předmětem řešení interieru. V projektu je použita sanita evropského standardu. Použité normy : ČSN , ČSN , Zák.č. 258/2000 sb., Zák.č. 361/2000 sb. N INVESTOR : VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, NA ZELINCE 1147, LIPNÍK N.BEČVOU MÍSTO : K.Ú. LIBAVÁ, PARC.Č. 663, 665, 666, 667 OKRES : OLOMOUC KRAJ : OLOMOUCKÝ STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / VYPRACOVAL: ING. KAREL DOLEŽEL / MARTIN ZUBAL STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 2.NP DATUM MĚŘÍTKO ČÁST Projekční kancelář Doležel Tovární 41, Olomouc , D.4.a 11/2013 1:50 Č.V. 5

16 nástěnná baterie rozt. 150mm, sprchová hlavice Senzorový pisoár s montážní krabicí RAPID SL WC K T: DN1/2"-iz vedeno ve stěně T: DN3/4"-iz vedeno ve stěně nad dveřmi S T: DN3/4"-iz S: DN1/2"-iz T: DN1/2"-iz U vedeno ve stěně S: DN1/2"-iz T: DN1/2"-iz 2x RV1/2" stojánková baterie vedeno ve stěně nad dveřmi EO125 L 2x KK DN3/4" PV DN3/4" T: DN1/2"-iz vedeno ve stěně WC ventil 1/2" stojánková baterie 2x RV1/2" T: DN1/2"-iz D K S: DN1/2"-iz U S: DN1/2"-iz T: DN1/2"-iz UZAVÍRACÍ KOHOUT DN1" FILTR DN1" VODOMĚR Qn=2,5m3/hod ZPĚTNÁ KLAPKA DN1" VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT HUV UZAV. KOHOUT DN1" stojánková baterie 2x RV1/2" vedeno v podlaze Karasto výtokový ventil 1/2" +1,200 vedeno ve stěně T: DN1/2"-iz D stojánková baterie 2x RV1/2" U 2x RV1/2" stojánková baterie vedeno v podlaze S: DN1/2"-iz T: DN1/2"-iz stojánková baterie 2x RV1/2" S: DN1/2"-iz P U S: DN1/2"-iz S: DN1/2"-iz klesá do 1.NP vedeno ve stěně napojit na stávající PPr DN 1/2 pro kuchyňku 2.07 Senzorový pisoár s montážní krabicí WC ventil 1/2" Elektrický průtokový ohřívač pod umyvadlem vedeno ve stěně S: DN1/2"-iz stoupá do 2.NP napojení na vychlazovací smyčku dodávka profese vytápění S: DN1/2"-iz vedeno ve stěně Karasto výtokový ventil 1/2" +0,900 vedeno ve stěně Zahradní ventil 3/4" +0,500 vedeno k místu stávajícího výtokového ventilu 1/2" osadit nový ventil 3/4" stávající senz. baterie 2x RV1/2" vedeno po stěně D T: DN1/2"-iz U. - umyvadlo D. - dřez K. - klozetová mísa S. - sprcha P. - pisoár Legenda potrubí - vnitřní vodovod PP-R studená pitná voda teplá užitková voda Pozn.: Materiál vnitřního rozvodu PP-R PN16, izolace miralon. návleky tl mm ( 20 mm volné vedení a vedení v podlaze) Klozet ve 2.NP bude závěsný, přední tlačítko na splachování 3/6L Baterie umyvadel budou stojánkové Sprchová baterie bude stávající Ohřev TUV zajištěn el. ohřívačem 125L a el.průtokovým ohřívačem ve 2.NP Specifikace zařizovacích předmětů bude předmětem řešení interieru. V projektu je použita sanita evropského standardu. Použité normy : ČSN , ČSN , Zák.č. 258/2000 sb., Zák.č. 361/2000 sb. INVESTOR : VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, NA ZELINCE 1147, LIPNÍK N.BEČVOU MÍSTO : K.Ú. LIBAVÁ, PARC.Č. 663, 665, 666, 667 OKRES : OLOMOUC KRAJ : OLOMOUCKÝ STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / VYPRACOVAL: ING. KAREL DOLEŽEL / MARTIN ZUBAL STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ ZTI - VODOVOD - AXONOMETRIE ROZVODU DATUM MĚŘÍTKO ČÁST Projekční kancelář Doležel Tovární 41, Olomouc , D.4.a N 11/2013 1:50 Č.V. 6

17 H DN B 125 2x žlab V 100 1,0m 1x žlab V 100 0,5m V 100 jednodílná vpusť litinový (GGG) krycí rošt VSAKOVACÍ STUDNA HL.2,0M BT SKRUŽE DN1000 SKRUŽE OBSYPÁNY ŠTĚRKEM VÝKOP DN1600 DNO VYSYPÁNO 200MM ŠTĚRKU 10-20MM VIZ HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK EN 124 Obj. č DNO -1, ACO N 100 K 300 ACO 143 s vestavěným těsněním DN 100 ACO ACO Vyrovnávací díl Obj. č Nástavba Obj. č V 100 jednodílná vpusť V 100 žlab se spodním odtokem 135 Dvorní vpusť DNO -1,030 ACO DRAIN V 100 S Komosymbol nová zpevněná plocha půdorys M 1:50 trávník asfalt 1 panely DN 100 s vestavěným těsněním PVC KG DN110 PVC KG DN110 PVC KG DN110 U.T.=-0,030 3,6% garáž MIN 1% MIN 1% 1 9 chladírna DNO -0,880 4 trávník U.T.=-0,080 DNO -0,880 U.T.=-0,180 PVC KG DN110 PVC KG DN110 MIN 1% DNO -0,960 U.T.=-0,120 DRENÁŽNÍ ŠACHTA PP DN300 DNO ŠACHTICE -0,900 +1,960 2x žlab V 100 1,0m 1x žlab V 100 0,5m V 100 jednodílná vpusť ,6% 2,0% 2 3 U.T.=±0.000 U.T.=-0,180 9 panely ŽB MONOLIT.VĚNEC K ±0.000 PVC DN100 J 4 4 ŠTĚRKOPÍSEK U.T.=-0, ,0% +2,000 1 VYSPÁDOVANÁ BETONOVÁ MAZANINA strojovna Z DNO -0,640 +1,700 EN 124 ACO BETON.MAZANINA nový lapač splavenin PVC DN110 DN D.S. +1,900 1 U.T.=+0,030 DNO -0,640 +2,000 PVC KG DN110 MIN 1% 6 2,0% MIN 1% perforované potrubí DN100 drenážní potrubí uloženo v kameninovém balu frakce kamenival 10-20mm těžené neostrohranné kamenivo obaleno geotextilií 300g 7 PVC KG DN110 MIN 1% trávník PVC KG DN110 MIN 1% B 125 PVC KG DN110 MIN 1% krecht DNO VPUSTĚ +1,480 DRENÁŽNÍ ŠACHTA PP DN300 DNO ŠACHTICE -0,900 DNO +1,310 N INVESTOR : VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, NA ZELINCE 1147, LIPNÍK N.BEČVOU MÍSTO : K.Ú. LIBAVÁ, PARC.Č. 663, 665, 666, 667 OKRES : OLOMOUC KRAJ : OLOMOUCKÝ STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / VYPRACOVAL: ING. KAREL DOLEŽEL / MARTIN ZUBAL STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ ZTI - KANALIZACE - ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH DATUM MĚŘÍTKO ČÁST Projekční kancelář Doležel Tovární 41, Olomouc , D.4.a 11/2013 1:50 Č.V. 7

18

19

20 TECHNICKÁ ZPRÁVA Ústřední vytápění Projekt řeší ústřední vytápění objektu správa VLS ČR v Libavé. Objekt tvoří dvě nadzemní podlaží. Tepelná ztráta objektu je 10,2 kw. Výpočet tepelných ztrát byl proveden ve smyslu ČSN EN pro oblast s teplotou 15 C, krajina normální, poloha chráněná. Vnitřní projektované teploty budou dodrženy pouze za předpokladu dodržení tepelně technických vlastností stavby dle ČSN / 2012 projektantem stavební části. Ústřední vytápění bude provozováno na teplotní spád 70/55 C Roční spotřeba tepla roční spotřeba tepla na vytápění... (cca 6620 kg dřeva o výhřevnosti 14,6 MJ/kg) 20,1 MWh/rok Zdroj tepla Zdrojem tepla na vytápění bude kotel na tuhá paliva (o výkonu Q= 27/17 kw uhlí/dřevo). Teplo z kotle půjde do topného okruhu a přebytečné teplo se bude ukládat do akumulační nádrže o objemu 1000 l. Odkouření od kotle bude provedeno kouřovodem do třísložkového nerezového komínu. Provedení odkouření musí odpovídat ČSN a montážním předpisům výrobce kotle. Otopný systém Otopný systém pro otopná tělesa bude veden od kotle ke stropu 1.NP a stoupacím potrubím ke stropu 2.NP a horizontálním rozvodem podél stěn k otopným tělesům, která budou napojena shora. Otopný systém bude proveden z měděného potrubí. Potrubí vedoucí v podlaze i ve stěně musí být izolováno i z hlediska dilatace tepelnou izolací o tl. 10 mm převlečnými hadicemi TUBEX. Potrubí procházející stěnou musí být opatřeno chráničkou nebo izolací. Otopná tělesa Jsou navržena ocelová desková otopná tělesa v provedení, které umožňuje levé nebo pravé boční připojení na rozvod otopné soustavy setem pro klasické radiátory (termostatický ventil + termostatická hlavice) a uzavíratelným šroubením na připojení na vratnou větev. Na OT budou osazeny odvzdušňovací ventily. Regulace Regulace teploty topné vody bude řízena ekvitermním regulátorem pomocí čidla venkovní teploty umístěného na severní fasádě objektu (teplota topné vody je regulována v závislosti na venkovní teplotě, nastavení strmosti topné křivky a žádané

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Domov pro seniory Elišky Purkyňové Cvičebná 2447/9, Praha 6 F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Zhotovitel: Gruner Czech s.r.o. Objednatel: ANTA, Gymnastivká 2418/2, Praha

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NÁZEV AKCE: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno INVESTOR: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 STUPEŇ: Dokumentace pro stavební povolení POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTANT:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

Akce: OIP OSTRAVA REKONSTRUKCE BUDOVY UL. NA ŠIBENÍKU Inv.: ČR-STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE, KOLÁŘSKÁ 13 - OPAVA D.1.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Akce: OIP OSTRAVA REKONSTRUKCE BUDOVY UL. NA ŠIBENÍKU Inv.: ČR-STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE, KOLÁŘSKÁ 13 - OPAVA D.1.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Opava 19.2.2014 Akce: OIP OSTRAVA REKONSTRUKCE BUDOVY UL. NA ŠIBENÍKU Inv.: ČR-STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE, KOLÁŘSKÁ 13 - OPAVA D.1.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SEZNAM PŘÍLOH : TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.a

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012 Seznam příloh: TEXTOVÁ ČÁST: ÚP ČR Brno zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně Objednatel: Česká republika Úřad

Více

Novostavba bytového domu ul. Odlehlá a novostavba veterinární kliniky ul. Novovysočanská, Praha 9

Novostavba bytového domu ul. Odlehlá a novostavba veterinární kliniky ul. Novovysočanská, Praha 9 Prvního pluku 20/224 186 59 Praha 8 - Karlín telefon 251 038 111 telefax 222 325 182 www.tebodin.com www.tebodin.cz Zákazník: A plus spol. s r.o. Investor: Městská část Praha 9 Projekt: Stupeň: Novostavba

Více

Projektová dokumentace. Ministerstvo pro místní rozvoj

Projektová dokumentace. Ministerstvo pro místní rozvoj Projektová dokumentace rekonstrukce hlavního přívodu elektrické energie pro výpočetní středisko MMR HIP: Odp.proj. profese Vypracoval: Kontroloval: Ing. S. Richter Ing. J. Holub Investor: Formát: Praha

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C)

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Manuál uživatele Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Za společnost Skanska a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom Vám pomohli rychleji se

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

Obchodní centrum Kyjov

Obchodní centrum Kyjov Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství Obchodní centrum Kyjov Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Agroprojekt Brno s.r.o. Seznam

Více

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY...

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... Technické standardy OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... 3 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 4 3.1 POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI... 4 3.2 SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Místo stavby: Stupeň PD: Zpracovatel PO: Letňany nástavby panelových domů Blok 14 ul. Rýmařovská 430 435 typ PB 70 OS Projekt ke stavebnímu povolení Architektonická kancelář Křivka, s.r.o. Ing. Radek

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě Holická 568/31, 772 00 Olomouc IČ: 451 92 031 Tel.: +420 585 531 111 Fax: +420 585 531 333 www.stavoprojekt.cz ÚZEMNÍ STUDIE ZAHRADNÍ II Objednatel:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více