POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. č. v. D.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. č. v. D.3"

Transkript

1

2 Název akce: Stavební úpravy objektu správy VLS ČR Libavá Místo stavby: parcela č. 663, 665, 666, 667, k. ú. Libavá Investor: Vojenské lesy a statky ČR, Bratrská 359, Lipník nad Bečvou POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY č. v. D.3 Olomouc, listopad 2013 Vypracovala: Kristina Klegová, Stiborova 574/10, Olomouc, Z-OZO-100/2008 Kontroloval: Ing. Rudolf Juřena, AI požární bezpečnosti staveb, ČKAIT

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY Název akce: stavební úpravy objektu správy VLS ČR Libavá Místo stavby: parcela č. 663, 665, 666, 667, k. ú. Libavá Investor: Vojenské lesy a statky ČR, Bratrská 359, Lipník nad Bečvou 2. ÚČEL, POPIS STAVBY Požadavky a řešení požárně bezpečnostních opatření jsou vyjádřeny tímto požárně bezpečnostním řešením (dále jen PBŘ ), které stavbu posuzuje s ohledem na ČSN s vazbou na ČSN , ČSN a norem souvisejících. PBŘ je zpracováno v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., (dále jen vyhláška o TPS ). PBŘ řeší stavební záměr investora na dodatečné zateplení objektu pomocí EPS tl. 100 mm, zateplení stropu nad 2. NP, vybudování nové konstrukce stropu nad přízemím (ocelové nosníky + trapézový plech s přebetonováním), provedení podhledů z SDK, nové střešní krytiny (plechové šablony), nových vnitřních dveří a nové podlahové krytiny. Dále budou provedeny drobné dispoziční změny (kotelna místo garáže v 1.NP, sociálka ve 2.NP). Jedná se o stávající dvoupatrový nepodsklepený objekt. Zdivo z pálených cihel, stropy dřevěné. Okna plastová. Konstrukční systém smíšený. Provádění kontaktního zateplovacího systému se musí řídit požadavky uvedenými v ČSN Na tepelnou izolaci, lepící a stěrkovou hmotu, hmoždinky, tenkovrstvou silikonovou nebo mozaikovou omítku a ostatní systémové doplňky apod. je nutné použít certifikovaný systém. ETICS může provádět pouze firmy a zaměstnanci, kteří jsou daným výrobcem ETICS proškoleni. V souladu s čl. 3.3 písm. a), b), c), e) a f) jsou uvedené stavební úpravy a změny posouzeny jako změna stavby skupiny I. 3. TECHNICKÉ POŽADAVKY Dle čl. 4 písm. a) ČSN se nemění nosné stavební konstrukce, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho částí bez požadavku. Dle čl. 4 písm. b) ČSN se mění konstrukce uvnitř stavby není zhoršena třída reakce na oheň, dále v souladu s čl ČSN zateplovací systém v konstrukci třídy reakce na oheň B bez požadavku. Dle čl. 4 písm. c) ČSN se nemění požárně otevřené plochy v obvodových stěnách bez požadavku. Dle čl. 4 písm. d) ČSN se nově nezřizují prostupy požárně dělícími konstrukcemi bez požadavku. Dle čl. 4 písm. e) ČSN se nezřizuje nové vzduchotechnické zařízení bez požadavku. Dle čl. 4 písm. f) ČSN se nezřizují nově prostupy stropy bez požadavku. Dle čl. 4 písm. g) ČSN se nemění únikové cesty bez požadavku. Dle čl. 4 písm. h) ČSN není nově požadavek na zřízení požárního úseku z daného prostoru bez požadavku. Strana 2 (celkem 3)

4 Dle čl. 4 písm. i) ČSN se nemění parametry zařízení umožňující požární zásah bez požadavku. 4. ÚNIKOVÉ CESTY Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází ke zvýšení nahodilého požárního zatížení a rovněž nedochází ke změně v dispozičním řešení majícím vliv na únik osob dle původního řešení stavby, jsou bez dalšího průkazu únikové cesty vyhovující. 5. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI Požárně nebezpečný prostor obvodových vnějších stěn objektu zůstává beze změn. Změnou užívání prostor se nezvětšují šířky a výšky požárně otevřených ploch. 6. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH a) příjezdy a přístupy: Posuzovaná stavba je přístupná po veřejné komunikaci. Nástupní plochy pro uvedenou změnu se nepožadují. b) zásobování vodou pro požární účely: V rámci změny stavby nejsou nově stanoveny požadavky nad rámec původních hodnot. c) hasicí přístroje V rámci změn není nově požadavek na instalaci přenosného hasicího přístroje dochází k zateplení objektu. d) požárně bezpečnostní zařízení: Dle ČSN , ČSN a vyhlášky o TPS, není instalace požárně bezpečnostních zařízení v rámci změny požadována. 7. ZÁVĚR Navržené projektové řešení změny vyhovuje požadavkům požární bezpečnosti a odolnosti staveb. V souladu s ČSN nevyžadují měněné prostory podrobnější posouzení a po splnění uvedených opatření není nutné provádět další opatření nad rámec PBŘ. Olomouc, listopad 2013 Kristina Klegová Strana 3 (celkem 3)

5 INVESTOR : VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, NA ZELINCE 1147, LIPNÍK N.BEČVOU MÍSTO : K.Ú. LIBAVÁ, PARC.Č. 663, 665, 666, 667 OKRES : OLOMOUC KRAJ : OLOMOUCKÝ STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / VYPRACOVAL: ING. KAREL DOLEŽEL, ČKAIT STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ Technická zpráva ZTI DATUM MĚŘÍTKO ČÁST Projekční kancelář Doležel Tovární 41, Olomouc , D.4.a 11/2013

6 OBSAHOVÝ LIST D.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE OBSAHOVÝ LIST D.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE OBSAHOVÝ LIST D.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI ZTI - SITUACE ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 1.NP ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 2.NP ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 1.NP ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 2.NP ZTI - VODOVOD - AXONOMETRIE ROZVODU 7. ZTI - KANALIZACE - ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI ZTI - SITUACE ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 1.NP ZTI - SITUACE ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 1.NP ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 2.NP ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 1.NP ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 2.NP ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 1.NP ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 2.NP ZTI - VODOVOD - AXONOMETRIE ROZVODU ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 2.NP ZTI - VODOVOD - AXONOMETRIE ROZVODU 7. ZTI - KANALIZACE - ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 7. ZTI - KANALIZACE - ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH OBSAHOVÝ LIST D.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE OBSAHOVÝ LIST D.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE OBSAHOVÝ LIST D.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI ZTI - SITUACE ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 1.NP ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 2.NP ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 1.NP ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 2.NP ZTI - VODOVOD - AXONOMETRIE ROZVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI ZTI - SITUACE 1. ZTI - SITUACE ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 1.NP 2. ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 2.NP 3. ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 1.NP 4. ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 2.NP 5. ZTI - VODOVOD - AXONOMETRIE ROZVODU 6. ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 1.NP ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 2.NP ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 1.NP ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 2.NP ZTI - VODOVOD - AXONOMETRIE ROZVODU 7. ZTI - KANALIZACE - ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 7. ZTI - KANALIZACE - ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 7. ZTI - KANALIZACE - ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

7 ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ KANALIZACE Kanalizace objektu RD je oddílná. Přípojky kanalizace zůstanou stávající beze změn. Vnitřní kanalizace objektu zůstane zachována. Nově bude provedeno připojovací potrubí k novým zařizovacím předmětům. Stávající kanalizace není odvětrávaná a v objektu je cítit zápach z kanalizace. Budou proto provedeny nové odvětrávací potrubí. Splaškové vody jsou svedeny připojovacím potrubím do odpadního potrubí. Připojovací potrubí jsou vedena šikmo ve spádu ve stěnách. Použitým materiálem potrubí je PVC typu HT DN Splašková odpadní potrubí budou větraná a vyústí nad střešní plášť s ukončením přes větrací hlavice. Materiál ležaté kanalizace je PVC KG. Ležatá kanalizace bude provedena v minimálním 2% spádu. Menší sklon potrubí je nepřípustný. V místnosti 1.07 bude zrušena stávající vpusť, která bude nahrazena KGRE čistící tvarovkou (obdélníkový uzávěr) - překrýt finální podlahovou krytinou na ocelový poklop. Nově budou osazeny 2 ks podlahových vpustí DN70 s lemem pro hydroizolace v m.č a 1.13 Při osazení AKS1 Nálevky se sifonem pro odkapávající kondenzát na kótě +0,800 na stávající kanalizaci je nutno ověřit směr spádu kanalizace. Vnitřní kanalizace je navržena z PVC HT pro odkanalizování zařizovacích sanitárních předmětů přes zápachové uzávěrky. Dále budou přes nadomítkový sifon (PVC-chrom) DN32 odkanalizován varný zabíjačkový kotel a elektrický ohřívač TUV. V 1.NP budou zachovány stávající zařizovací předměty. Ve 2.NP bude osazen nový závěsný klozet, senzorový pisoár a umyvadlo se stojánkovou baterií. Venkovní dešťová kanalizace - je navržena z PVC KG, ležatá kanalizace bude provedena v minimálním 1% spádu. Menší sklon potrubí je nepřípustný. Potrubí bude uloženo do pískového lože. Dešťové vody množství dešťových vod se stavebními úpravami objektu nemění. Do zpevněné plochy v zadní části objektu za garáží bude osazeno nové liniové odvodnění řady V100 se systémovou vpustí. Za opěrnou stěnou bude provedena drenáž z perforovaného potrubí, uloženého do štěrkového lože průřezu 400/400mm. Frakce neostrohranného štěrku bude 10-20mm. Potrubí povede podél opěrné stěny do PP DN300 šachty. Do šachty bude rovněž svedena dešťová voda z povrchového žlabu za opěrnou stěnou, přes dvorní vpusť. Vsak dešťových vod je navržen dle HG posudku jako vsakovací studna ze spouštěných skruží DN1000 do výkopu o průměru DN1600. Dno vsaku je vysypáno štěrkem. ROČNÍ ÚHRN SRÁŽEK Odvodňované plochy A = 50 m 2 Zpevněné plochy, dlažby sklon do 1% Ψ = 0.70 Ared = 35 m 2

8 akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby 2 - Bruntál Návrhové a vypočítané údaje Ared 35 m 2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy Avz 0 m 2 plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích zařízení) Qp 0 m 3.s -1 jiný přítok p 0.2 rok -1 periodicita srážek kv m.s -1 koeficient vsaku f 2 součinitel bezpečnosti vsaku Qo 0 m 3.s -1 regulovaný odtok Avsak 9.5 m 2 velikost vsakovací plochy hd 38.2 mm návrhový úhrn srážek tc 360 min doba trvání srážky Qvsak m 3.s -1 vsakovaný odtok Vvz 1.2 m 3 největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení (návrhový objem) Tpr 71.8 hod doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE NÁVRH A POSOUZENÍ SVODNÉHO SPLAŠKOVÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ A PŘÍPOJKY : Počet zařizovací předmět DU(l/s) 4 umyvadlo 0,5 2 kuchyňský dřez 0,8 2 záchodová mísa nádržka 3/6 l 2,0 1 sprcha 0,8 1 pisoár 0,8 Průtok odpadních vod Qww = DUmax = 2 l/s Vyhovující průměr přípojky kanalizace je DN110. Qmax Qcelk => STÁVAJÍCÍ PRŮMĚR POTRUBÍ VYHOVUJE Při provádění kanalizace musí být dodržovány zásady bezpečnosti práce. Kanalizace bude provedena a odzkoušena dle ČSN VODOVOD Stávající přípojka vodovodu DN25 je vyhovující. Ve stávající vodoměrné šachtě v m.č. 108 se osadí nově vodoměrná sestava. Odtud bude veden měřený rozvod vody. Skladba vodoměrné sestavy bude část: strana číslo: Technická zpráva D.4.a 2

9 akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby UZAVÍRACÍ KOHOUT DN1" FILTR DN1" VODOMĚR Qn=2,5m3/hod ZPĚTNÁ KLAPKA DN1" VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT HUV UZAV. KOHOUT DN1" Rozvody vnitřního vodovodu jsou vedeny ve stěnách a dále v podlahových konstrukcích. Připojovací potrubí je vedeno nad sebou a vypuštění potrubí je možné provést u hlavního uzávěru. Materiálem potrubí jsou polyfúzně svařované PPr trubky DN1/2-5/4 izolované miralonovými návleky tl. 9-20mm ( 20mm v nevytápěných prostorách a v podlahách ). Umyvadlová baterie bude stojánková s napojením přes rohový ventil. Výběr zařizovacích prvků a předmětů zvolí investor při realizaci. Závěsný klozet bude montován ve 2.NP na modul pro suchou montáž pro závěsné WC se zazděním mokrou cestou. Pro doplňování otopné soustavy bude přivedena SV pod kotel. Bude osazen výtokový ventil G½. Pro potřeby vody do varného kotle bude nad nádobu přivedena SV. Bude osazen výtokový ventil G½. Moduly budou obestavěny porobetonem alt. sádrokartonem nebo sádrovláknitými deskami s keramickým obkladem. Cirkulace TUV nebude v objektu realizována Dle požadavku investora bude u m.č umístěn Zabíjačkový kotel objem 130 litrů. Kotel a topeniště z nerezového plechu. Klenuté dno kotle, varianta k vyklápění včetně nerezové poklice. Dvouplášťové provedení. Kotel bude s Přetlakovým (pojistným) ventilem. Ohřev TUV Ohřev TUV v 1.NP je zajištěn nově navrženým EO TUV o objemu 125 l. Ohřev zajišťuje keramické topné těleso, ovládané provozním termostatem a jištěné bezpečnostním termostatem (tepelnou pojistkou) teplotní rozsah 0-80 C. Připojovací napětí je 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz elektrické krytí IP 45 umožňuje umístění ohřívače do zóny 1 dle ČSN Ohřívač má polyuretanovou izolaci. Na přívodu studené vody do zásobníku je osazen pojistný ventil 3/4 se zaústěním do nadomítkové zápachové uzávěry. Ve 2.NP je v m.č.2.04 navržen Elektrický průtokový ohřívač umístěný pod umyvadlem. Pro doplňování otopné soustavy bude přivedena SV pod kotel. Bude osazen výtokový ventil G½. Spotřeba vody : - specifická potřeba/os. q = 40 l /den - denní zatížení ( osob ) 8 - průměrná denní potřeba Qp = = 320 ltr/den - max. denní potřeba Qm = Qp. kd = ,5 = 480 ltr/den - max. hodinová potřeba Qh = Qm. kh = ,8 = 864 ltr/den = 108 ltr/h - roční spotřeba Qr = Qp. 250 = 80 m3/rok qn specifická potřeba vody (l/os.den) Qp průměrná denní potřeba vody (l/den) n počet jednotek kd součinitel denní nerovnoměrnosti kh součinitel hodinové nerovnoměrnosti Celková roční odhadovaná potřeba vody 80 m3/rok tj denní potřeba vody 0,32 m3/den z toho je potřeba TUV 0,16 m3/den. část: strana číslo: Technická zpráva D.4.a 3

10 akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ Projekt je zpracován dle požadovaných norem. ČSN EN 12056, ČSN , ČSN , Zák.č. 258/2000 sb., Zák.č. 361/2000 sb stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby Montáž, revize i uvedení do provozu musí odborná autorizovaná firma v souladu s montážními a bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Před uvedením do provozu, musí být provedena tlaková zkouška, revize a desinfekční proplach potrubí a zařízení zdravotně technických instalací. V Olomouci 11/2013 Martin Zubal část: strana číslo: Technická zpráva D.4.a 4

11 LEGENDA SÍTÍ: STÁVAJÍCÍ SÍTĚ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ KANALIZACE 471/1 VODOVOD Smilovský potok VZDUŠNÉ VEDENÍ DISTRIBUČNÍHO ROZVODU NN VZDUŠNÉ TELEKOMUNKAČNÍ VEDENÍ (TELEFONICA) PODZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (VUSS) trávník NAVRHOVANÉ SÍTĚ trávník 667 DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC KG DN110 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PVC DN100 VSAKOVACÍ STUDNA HL.2,0M BT SKRUŽE DN1000 SKRUŽE OBSYPÁNY ŠTĚRKEM VÝKOP DN1600 DNO VYSYPÁNO 200MM ŠTĚRKU 10-20MM HLOUBKA DLE HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU asfalt trávník 663 sloup NN asfalt bet.dlažba asfalt 663 PVC KG DN110 trávník beton panely garáž 2,0% U.T.=-0,080 U.T.=-0,120 bet.dlažba bet.dlažba 1.NP=± ±0.000 U.T.=±0.000 PVC KG DN110 3,6% 2,0% U.T.=-0,180 U.T.=-0, PVC KG DN110 bet.dlažba garáž U.T.=+0,030 drenážní potrubí uloženo v kameninovém balu frakce kamenival 10-20mm těžené neostrohranné kamenivo obaleno geotextilií 300g PVC KG DN110 perforované potrubí DN100 trávník DRENÁŽNÍ ŠACHTA PP DN300 DNO ŠACHTICE -0,900 krecht NAVRHOVANÁ OPĚRNÁ STĚNA V.2,0 M CELKOVÁ DÉLKA STĚNY 22,50 BM N 664 trávník /1 cesta INVESTOR : VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, NA ZELINCE 1147, LIPNÍK N.BEČVOU MÍSTO : K.Ú. LIBAVÁ, PARC.Č. 663, 665, 666, 667 OKRES : OLOMOUC KRAJ : OLOMOUCKÝ STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / VYPRACOVAL: ING. KAREL DOLEŽEL / MARTIN ZUBAL STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ ZTI - SITUACE DATUM MĚŘÍTKO ČÁST Projekční kancelář Doležel Tovární 41, Olomouc , D.4.a 11/2013 1:100 Č.V. 1

12 755 HT DN x 184/ SKLEP U.T.=+1,770 U.T.=+1,770 AKS1 Nálevka se sifonem V.K ,040 V.K ±0.000 P.K.2600 P.K U Vpusť PV 01 +0, U. - umyvadlo D. - dřez K. - klozetová mísa S. - sprcha P. - pisoár AKS1 Nálevka se sifonem pro odkapávající kondenzát +0,800 HT DN EO125 L 1.07 napojit na stávající ležatou kanalizaci!! prověřit směr spádu kanalizace!! stávající ležatá kanalizace KG DN zrušit stávající vpusť nahradit KGRE čistící tvarovka (obdélníkový uzávěr) překrýt finální podlahovou krytinou na ocelový poklop stávající HT DN110 napojit na stávající ležatou kanalizaci HT DN70 2% DN70 ±0.000 S.V.2840 KOTEL osadit novou vpusť DN70 90 o plastová příruba pro stěrkové izolace Pozn.: Materiál připojovacího potrubí bude PVC HT, materiál zemního potrubí je PVC KG WC budou typu kombi, včetně připojovacího potrubí a tvarovek Umyvadla, sprcha a vana budou opatřeny zápachovým uzávěrem Připojovací i stoupací potrubí musí být ve stěnách pevně uchyceno Specifikace zařizovacích předmětů bude předmětem řešení interieru. V projektu je použita sanita evropského standardu. Použité normy : ČSN EN 12056, ČSN , Zák.č. 258/2000 sb., Zák.č. 361/2000 sb. nové odvětr. potrubí HT DN70 vyvedeno nad střešní plášť osadit větrací hlavici -0,190 PVC DN70 napojeno v podlaze na stávájící ležatou kanalizaci v místě vpusti sprchy DN70 HT DN70 ±0.000 S.V.2560 osadit novou vpusť DN70 90 o plastová příruba pro stěrkové izolace U 1.08 PVC DN70 napojeno v podlaze na stávájící ležatou kanalizaci v místě vpusti sprchy ±0.000 S.V.2680 K D U ±0.000 S.V.2510 HT DN40 PV AKS1 Nálevka se sifonem pro napojení PV +0,300 DN D HT DN70 DN50 2% napojit na stávající ležatou kanalizaci 1.01 Zabíjačkový kotel objem 130 litrů Kotel a topeniště z nerezového plechu Klenuté dno kotle Varianta k vyklápění Včetně nerezové poklice Dvouplášťové provedení Přetlakový (pojistný) ventil -0, S.V.2630 ±0.000 S.V.2740 A464 Ø50 Odtoková souprava se zápachovou uzávěrou osadit novou vpusť DN70 90 o plastová příruba pro stěrkové izolace D.S. DN110 U.T.=-0,050 připojovací potrubí ( vedeno v zemi ) připojovací potrubí ( vedeno ve stěně ) D.S. DN110 U.T.=-0,050 nový lapač splavenin PVC DN110 napojit na stávající ležatou kanalizaci nový lapač splavenin PVC DN110 napojit na stávající ležatou kanalizaci N INVESTOR : VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, NA ZELINCE 1147, LIPNÍK N.BEČVOU MÍSTO : K.Ú. LIBAVÁ, PARC.Č. 663, 665, 666, 667 OKRES : OLOMOUC KRAJ : OLOMOUCKÝ STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / VYPRACOVAL: ING. KAREL DOLEŽEL / MARTIN ZUBAL STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 1.NP DATUM MĚŘÍTKO ČÁST Projekční kancelář Doležel Tovární 41, Olomouc , D.4.a 11/2013 1:50 Č.V. 2

13 1 000 HT DN50 2% HT DN110 2% 17x 184/280 U. - umyvadlo D. - dřez K. - klozetová mísa S. - sprcha P. - pisoár Pozn.: Materiál připojovacího potrubí bude PVC HT, materiál zemního potrubí je PVC KG WC budou typu kombi, včetně připojovacího potrubí a tvarovek Umyvadla, sprcha a vana budou opatřeny zápachovým uzávěrem Připojovací i stoupací potrubí musí být ve stěnách pevně uchyceno ,950 S.V ,950 S.V.2560 K 2.01 závěsný systém tlačítko 3/6 l +3,290 Tlumící set obezdívka porobeton S.V.2400 připojovací potrubí D90 připojovací ventil RV1/2 klozet závěsný stávající PVC HT DN110 prodloužit osadit nové odvětr. potrubí HT DN70 vyvedeno nad střešní plášť osadit větrací hlavici Specifikace zařizovacích předmětů bude předmětem řešení interieru. V projektu je použita sanita evropského standardu. Použité normy : ČSN EN 12056, ČSN , Zák.č. 258/2000 sb., Zák.č. 361/2000 sb. připojovací potrubí ( vedeno v zemi ) Vpusť PV 01 připojovací potrubí ( vedeno ve stěně ) 2.03 Umyvadlová pileta Click-Clack Flexi připojení G5/4" -DN40 stávající HT DN110 U napojit stávající odkanalizování kuchyňky m.č ,290 Senzorový pisoár s montážní krabicí 2.05 P L Pisoár SLP s automatickým radarovým splachovačem nové odvětr. potrubí HT DN70 vyvedeno nad střešní plášť osadit větrací hlavici potrubím je možno uhnout v mansardě do střechy +2,950 S.V RAPID SL WC HT DN70 +2,950 S.V ,950 S.V.2720 N INVESTOR : VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, NA ZELINCE 1147, LIPNÍK N.BEČVOU MÍSTO : K.Ú. LIBAVÁ, PARC.Č. 663, 665, 666, 667 OKRES : OLOMOUC KRAJ : OLOMOUCKÝ STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / VYPRACOVAL: ING. KAREL DOLEŽEL / MARTIN ZUBAL STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 2.NP DATUM MĚŘÍTKO ČÁST Projekční kancelář Doležel Tovární 41, Olomouc , D.4.a 11/2013 1:50 Č.V. 3

14 vedeno ve stěně T: DN1/2"-iz vedeno ve stěně nad dveřmi stojánková baterie 2x RV1/2" stojánková baterie 2x RV1/2" nástěnná baterie rozt. 150mm, sprchová hlavice 2x RV1/2" stojánková baterie S: DN1/2"-iz T: DN1/2"-iz T: DN3/4"-iz vedeno ve stěně nad dveřmi T: DN1/2"-iz vedeno v podlaze 16x 184/280 vedeno ve stěně S: DN1/2"-iz T: DN1/2"-iz vedeno ve stěně nad dveřmi 2x RV1/2" stojánková baterie SKLEP U.T.=+1,770 U.T.=+1,770 V.K ,040 V.K ±0.000 P.K.2600 P.K S: DN1/2"-iz T: DN1/2"-iz vedeno ve stěně U +0, napojení na vychlazovací smyčku dodávka profese vytápění U. - umyvadlo D. - dřez K. - klozetová mísa S. - sprcha P. - pisoár 2x KK DN3/4" PV DN3/4" EO125 L T: DN1/2"-iz vedeno ve stěně ±0.000 S.V stojánková baterie 2x RV1/2" 1.04 UZAVÍRACÍ KOHOUT DN1" FILTR DN1" VODOMĚR Qn=2,5m3/hod ZPĚTNÁ KLAPKA DN1" VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT HUV UZAV. KOHOUT DN1" stávající vodoměrná šachta U T: DN1/2"-iz vedeno ve stěně S: DN1/2"-iz stoupá do 2.NP ±0.000 S.V.2840 Karasto výtokový ventil 1/2" +0,900 S: DN1/2"-iz vedeno ve stěně KOTEL U.T.=-0,050 Legenda potrubí - vnitřní vodovod PP-R studená pitná voda teplá užitková voda Pozn.: Materiál vnitřního rozvodu PP-R PN16, izolace miralon. návleky tl mm ( 20 mm volné vedení a vedení v podlaze) Klozet ve 2.NP bude závěsné, přední tlačítko na splachování 3/6L Baterie umyvadel budou stojánkové Sprchová baterie bude stávající Ohřev TUV zajištěn el. ohřívačem 125L a průtokovým ohřívačem ve 2.NP Specifikace zařizovacích předmětů bude předmětem řešení interieru. V projektu je použita sanita evropského standardu. -0,190 T: DN3/4"-iz 1.09 U S: DN1/2"-iz T: DN1/2"-iz vedeno ve stěně 1.10 K WC ventil 1/2" S: DN1/2"-iz D vedeno v podlaze PV ±0.000 S.V D 1.01 ±0.000 S.V.2740 Použité normy : ČSN , ČSN , Zák.č. 258/2000 sb., Zák.č. 361/2000 sb Karasto výtokový ventil 1/2" +1,200 Zabíjačkový kotel objem 130 litrů Kotel a topeniště z nerezového plechu Klenuté dno kotle Varianta k vyklápění Včetně nerezové poklice Dvouplášťové provedení Přetlakový (pojistný) ventil nový dřez nerezová ocel tř. 18/ mm ±0.000 S.V ,100 S.V.2630 stávající senz. baterie vedeno k místu stávajícího výtokového ventilu 1/2" osadit nový ventil 3/4" 2x RV1/2" vedeno po stěně D T: DN1/2"-iz D.S. D.S. U.T.=-0,050 N INVESTOR : VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, NA ZELINCE 1147, LIPNÍK N.BEČVOU MÍSTO : K.Ú. LIBAVÁ, PARC.Č. 663, 665, 666, 667 OKRES : OLOMOUC KRAJ : OLOMOUCKÝ STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / VYPRACOVAL: ING. KAREL DOLEŽEL / MARTIN ZUBAL STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 1.NP DATUM MĚŘÍTKO ČÁST Projekční kancelář Doležel Tovární 41, Olomouc , D.4.a 11/2013 1:50 Č.V. 4

15 vedeno ve stěně 17x 184/ Senzorový pisoár s montážní krabicí RAPID SL WC ,950 S.V keramické umyvadlo 60cm montáž na šrouby +2,950 S.V.2560 K WC ventil 1/2" S: DN1/2"-iz U stojánková baterie 2x RV1/2" S: DN1/2"-iz systémový uniset tlačítko 3/6 l Tlumící set obestavba SDK připojovací potrubí D připojovací ventil RV1/2 klozet závěsný Elektrický průtokový ohřívač pod umyvadlem klesá do 1.NP napojit na stávající PPr DN 1/2 pro kuchyňku ,290 S.V , P L Pisoár SLP s automatickým radarovým splachovačem S.V ,950 +2,950 S.V D U. - umyvadlo D. - dřez K. - klozetová mísa S. - sprcha P. - pisoár Legenda potrubí - vnitřní vodovod PP-R studená pitná voda teplá užitková voda Pozn.: Materiál vnitřního rozvodu PP-R PN16, izolace miralon. návleky tl mm ( 20 mm volné vedení a vedení v podlaze) Klozet ve 2.NP bude závěsný, přední tlačítko na splachování 3/6L Baterie umyvadel budou stojánkové Sprchová baterie bude stávající Ohřev TUV zajištěn el. ohřívačem 125L a el.průtokovým ohřívačem ve 2.NP ,950 S.V.2720 Specifikace zařizovacích předmětů bude předmětem řešení interieru. V projektu je použita sanita evropského standardu. Použité normy : ČSN , ČSN , Zák.č. 258/2000 sb., Zák.č. 361/2000 sb. N INVESTOR : VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, NA ZELINCE 1147, LIPNÍK N.BEČVOU MÍSTO : K.Ú. LIBAVÁ, PARC.Č. 663, 665, 666, 667 OKRES : OLOMOUC KRAJ : OLOMOUCKÝ STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / VYPRACOVAL: ING. KAREL DOLEŽEL / MARTIN ZUBAL STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 2.NP DATUM MĚŘÍTKO ČÁST Projekční kancelář Doležel Tovární 41, Olomouc , D.4.a 11/2013 1:50 Č.V. 5

16 nástěnná baterie rozt. 150mm, sprchová hlavice Senzorový pisoár s montážní krabicí RAPID SL WC K T: DN1/2"-iz vedeno ve stěně T: DN3/4"-iz vedeno ve stěně nad dveřmi S T: DN3/4"-iz S: DN1/2"-iz T: DN1/2"-iz U vedeno ve stěně S: DN1/2"-iz T: DN1/2"-iz 2x RV1/2" stojánková baterie vedeno ve stěně nad dveřmi EO125 L 2x KK DN3/4" PV DN3/4" T: DN1/2"-iz vedeno ve stěně WC ventil 1/2" stojánková baterie 2x RV1/2" T: DN1/2"-iz D K S: DN1/2"-iz U S: DN1/2"-iz T: DN1/2"-iz UZAVÍRACÍ KOHOUT DN1" FILTR DN1" VODOMĚR Qn=2,5m3/hod ZPĚTNÁ KLAPKA DN1" VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT HUV UZAV. KOHOUT DN1" stojánková baterie 2x RV1/2" vedeno v podlaze Karasto výtokový ventil 1/2" +1,200 vedeno ve stěně T: DN1/2"-iz D stojánková baterie 2x RV1/2" U 2x RV1/2" stojánková baterie vedeno v podlaze S: DN1/2"-iz T: DN1/2"-iz stojánková baterie 2x RV1/2" S: DN1/2"-iz P U S: DN1/2"-iz S: DN1/2"-iz klesá do 1.NP vedeno ve stěně napojit na stávající PPr DN 1/2 pro kuchyňku 2.07 Senzorový pisoár s montážní krabicí WC ventil 1/2" Elektrický průtokový ohřívač pod umyvadlem vedeno ve stěně S: DN1/2"-iz stoupá do 2.NP napojení na vychlazovací smyčku dodávka profese vytápění S: DN1/2"-iz vedeno ve stěně Karasto výtokový ventil 1/2" +0,900 vedeno ve stěně Zahradní ventil 3/4" +0,500 vedeno k místu stávajícího výtokového ventilu 1/2" osadit nový ventil 3/4" stávající senz. baterie 2x RV1/2" vedeno po stěně D T: DN1/2"-iz U. - umyvadlo D. - dřez K. - klozetová mísa S. - sprcha P. - pisoár Legenda potrubí - vnitřní vodovod PP-R studená pitná voda teplá užitková voda Pozn.: Materiál vnitřního rozvodu PP-R PN16, izolace miralon. návleky tl mm ( 20 mm volné vedení a vedení v podlaze) Klozet ve 2.NP bude závěsný, přední tlačítko na splachování 3/6L Baterie umyvadel budou stojánkové Sprchová baterie bude stávající Ohřev TUV zajištěn el. ohřívačem 125L a el.průtokovým ohřívačem ve 2.NP Specifikace zařizovacích předmětů bude předmětem řešení interieru. V projektu je použita sanita evropského standardu. Použité normy : ČSN , ČSN , Zák.č. 258/2000 sb., Zák.č. 361/2000 sb. INVESTOR : VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, NA ZELINCE 1147, LIPNÍK N.BEČVOU MÍSTO : K.Ú. LIBAVÁ, PARC.Č. 663, 665, 666, 667 OKRES : OLOMOUC KRAJ : OLOMOUCKÝ STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / VYPRACOVAL: ING. KAREL DOLEŽEL / MARTIN ZUBAL STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ ZTI - VODOVOD - AXONOMETRIE ROZVODU DATUM MĚŘÍTKO ČÁST Projekční kancelář Doležel Tovární 41, Olomouc , D.4.a N 11/2013 1:50 Č.V. 6

17 H DN B 125 2x žlab V 100 1,0m 1x žlab V 100 0,5m V 100 jednodílná vpusť litinový (GGG) krycí rošt VSAKOVACÍ STUDNA HL.2,0M BT SKRUŽE DN1000 SKRUŽE OBSYPÁNY ŠTĚRKEM VÝKOP DN1600 DNO VYSYPÁNO 200MM ŠTĚRKU 10-20MM VIZ HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK EN 124 Obj. č DNO -1, ACO N 100 K 300 ACO 143 s vestavěným těsněním DN 100 ACO ACO Vyrovnávací díl Obj. č Nástavba Obj. č V 100 jednodílná vpusť V 100 žlab se spodním odtokem 135 Dvorní vpusť DNO -1,030 ACO DRAIN V 100 S Komosymbol nová zpevněná plocha půdorys M 1:50 trávník asfalt 1 panely DN 100 s vestavěným těsněním PVC KG DN110 PVC KG DN110 PVC KG DN110 U.T.=-0,030 3,6% garáž MIN 1% MIN 1% 1 9 chladírna DNO -0,880 4 trávník U.T.=-0,080 DNO -0,880 U.T.=-0,180 PVC KG DN110 PVC KG DN110 MIN 1% DNO -0,960 U.T.=-0,120 DRENÁŽNÍ ŠACHTA PP DN300 DNO ŠACHTICE -0,900 +1,960 2x žlab V 100 1,0m 1x žlab V 100 0,5m V 100 jednodílná vpusť ,6% 2,0% 2 3 U.T.=±0.000 U.T.=-0,180 9 panely ŽB MONOLIT.VĚNEC K ±0.000 PVC DN100 J 4 4 ŠTĚRKOPÍSEK U.T.=-0, ,0% +2,000 1 VYSPÁDOVANÁ BETONOVÁ MAZANINA strojovna Z DNO -0,640 +1,700 EN 124 ACO BETON.MAZANINA nový lapač splavenin PVC DN110 DN D.S. +1,900 1 U.T.=+0,030 DNO -0,640 +2,000 PVC KG DN110 MIN 1% 6 2,0% MIN 1% perforované potrubí DN100 drenážní potrubí uloženo v kameninovém balu frakce kamenival 10-20mm těžené neostrohranné kamenivo obaleno geotextilií 300g 7 PVC KG DN110 MIN 1% trávník PVC KG DN110 MIN 1% B 125 PVC KG DN110 MIN 1% krecht DNO VPUSTĚ +1,480 DRENÁŽNÍ ŠACHTA PP DN300 DNO ŠACHTICE -0,900 DNO +1,310 N INVESTOR : VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, NA ZELINCE 1147, LIPNÍK N.BEČVOU MÍSTO : K.Ú. LIBAVÁ, PARC.Č. 663, 665, 666, 667 OKRES : OLOMOUC KRAJ : OLOMOUCKÝ STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / VYPRACOVAL: ING. KAREL DOLEŽEL / MARTIN ZUBAL STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ ZTI - KANALIZACE - ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH DATUM MĚŘÍTKO ČÁST Projekční kancelář Doležel Tovární 41, Olomouc , D.4.a 11/2013 1:50 Č.V. 7

18

19

20 TECHNICKÁ ZPRÁVA Ústřední vytápění Projekt řeší ústřední vytápění objektu správa VLS ČR v Libavé. Objekt tvoří dvě nadzemní podlaží. Tepelná ztráta objektu je 10,2 kw. Výpočet tepelných ztrát byl proveden ve smyslu ČSN EN pro oblast s teplotou 15 C, krajina normální, poloha chráněná. Vnitřní projektované teploty budou dodrženy pouze za předpokladu dodržení tepelně technických vlastností stavby dle ČSN / 2012 projektantem stavební části. Ústřední vytápění bude provozováno na teplotní spád 70/55 C Roční spotřeba tepla roční spotřeba tepla na vytápění... (cca 6620 kg dřeva o výhřevnosti 14,6 MJ/kg) 20,1 MWh/rok Zdroj tepla Zdrojem tepla na vytápění bude kotel na tuhá paliva (o výkonu Q= 27/17 kw uhlí/dřevo). Teplo z kotle půjde do topného okruhu a přebytečné teplo se bude ukládat do akumulační nádrže o objemu 1000 l. Odkouření od kotle bude provedeno kouřovodem do třísložkového nerezového komínu. Provedení odkouření musí odpovídat ČSN a montážním předpisům výrobce kotle. Otopný systém Otopný systém pro otopná tělesa bude veden od kotle ke stropu 1.NP a stoupacím potrubím ke stropu 2.NP a horizontálním rozvodem podél stěn k otopným tělesům, která budou napojena shora. Otopný systém bude proveden z měděného potrubí. Potrubí vedoucí v podlaze i ve stěně musí být izolováno i z hlediska dilatace tepelnou izolací o tl. 10 mm převlečnými hadicemi TUBEX. Potrubí procházející stěnou musí být opatřeno chráničkou nebo izolací. Otopná tělesa Jsou navržena ocelová desková otopná tělesa v provedení, které umožňuje levé nebo pravé boční připojení na rozvod otopné soustavy setem pro klasické radiátory (termostatický ventil + termostatická hlavice) a uzavíratelným šroubením na připojení na vratnou větev. Na OT budou osazeny odvzdušňovací ventily. Regulace Regulace teploty topné vody bude řízena ekvitermním regulátorem pomocí čidla venkovní teploty umístěného na severní fasádě objektu (teplota topné vody je regulována v závislosti na venkovní teplotě, nastavení strmosti topné křivky a žádané

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor 030 hrubá stavba obvodové zdivo z keramických cihlových bloků 300 mm + 160 mm zateplení (obvodové zdivo může být částečně nahrazeno konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové stěny

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ Jiří Křivský Břevnická 15 83 583 01 Chotěboř GSM: 604 846 915 jiri.krivsky@post.cz SO 02 NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA

Více

Technická zpráva. AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace

Technická zpráva. AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace Technická zpráva AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace 1/ Úvodem- současný stav, návrh řešení: Investor plánuje ve stávajícím objektu revitalizaci Akademického

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 1. 2. 3. 4. Rozpočet včetně montáže a zapojení, ceny bez DPH ZŠ BRNO, BAKALOVO NÁBŘEŽÍ 8, NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BUDOVY SOP 01 BUDOVA ŠKOLY Zadávací

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY Společné části domu - domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích - poštovní schránky - čistící zóny - elektricky ovládána vjezdová brána

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

Akce: OIP OSTRAVA REKONSTRUKCE BUDOVY UL. NA ŠIBENÍKU Inv.: ČR-STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE, KOLÁŘSKÁ 13 - OPAVA D.1.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Akce: OIP OSTRAVA REKONSTRUKCE BUDOVY UL. NA ŠIBENÍKU Inv.: ČR-STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE, KOLÁŘSKÁ 13 - OPAVA D.1.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Opava 19.2.2014 Akce: OIP OSTRAVA REKONSTRUKCE BUDOVY UL. NA ŠIBENÍKU Inv.: ČR-STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE, KOLÁŘSKÁ 13 - OPAVA D.1.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SEZNAM PŘÍLOH : TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.a

Více

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ BYTOVÝCH DOMŮ STAVBY 150 B.J. KARLOVY VARY - DRAHOVICE I. STANDARD VYBAVENÍ DŮM A A ) SPOLEČNÉ PROSTORY : SPOLEČNÉ GARÁŽE - 8 stání v 1.NP, nevytápěné s přirozeným větráním

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči POČET ZAMĚSTNANCŮ celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči FIRMA DISPONUJE Celkem 16ti dodávkovými automobily a šesti osobními vozy. Každý

Více

- Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace mat. a prací ( slepý rozpočet )

- Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace mat. a prací ( slepý rozpočet ) Obsah dokumentace : - Technická zpráva - Schéma rozvaděče MaR část 1 - Schéma rozvaděče MaR část 2 - Schéma rozvaděče MaR část 3 - Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika , Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce páteřních

Více

Standardní vybavení U Kavalerie - jednotka 6.09-6.NP - dispozice 3+kk

Standardní vybavení U Kavalerie - jednotka 6.09-6.NP - dispozice 3+kk 030 hrubá stavba obvodové zdivo z keramických cihlových bloků 300 mm + 150 mm zateplení (obvodové zdivo může být částečně nahrazeno konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové stěny

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA VI/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.5. VZDUCHOTECHNIKA F.5.1. Technická zpráva Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

Výpočty a tabulky pro návrh kanalizačního potrubí

Výpočty a tabulky pro návrh kanalizačního potrubí Výpočty a tabulky pro návrh kanalizačního potrubí Nejmenší jmenovité světlosti (DN) připojovacích potrubí Připojovací potrubí Nejmenší jmenovitá světlost DN Od více než jednoho zařizovacího předmětu 50

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

ZMĚNA NEBYTOVÝCH PROSTOR NA 2 BYTY ROZVOD PLYNU

ZMĚNA NEBYTOVÝCH PROSTOR NA 2 BYTY ROZVOD PLYNU ZMĚNA NEBYTOVÝCH PROSTOR NA 2 BYTY LEDEČSKÁ UL. Č.P. 2962-2964, HAVLÍČKŮV BROD ROZVOD PLYNU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ARCH. ATELIÉR H3, s.r.o Nad žabincem 1357 580 01 HAVLÍČKŮV BROD ČKA 02 922

Více

Protokol o určení vnějších vlivů

Protokol o určení vnějších vlivů Rekonstrukce a dostavba polikliniky Hvězdova, Praha 4 Elektroinstalace Projekt pro stavební povolení Protokol o určení vnějších vlivů Určení provedla komise ve složení: předseda Hlavní inženýr projektu

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

1. Základní informace 1

1. Základní informace 1 1. Základní informace 1 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a na něj navazující vyhlášky stanoví v dotýkajících se profese elektro 1 Vybrané činnosti ve výstavbě 1 Osoby, jejichž odborná způsobilost byla ověřena

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod

ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod Františka 2.01 D.1.4E TZ - ZTI - 1 z 8 OBSAH: ÚVOD... 3 KANALIZACE... 3 VODOVOD... 4 Plynovod... 5 ZÁVĚR... 8 Františka 2.01 D.1.4E TZ - ZTI - 2 z 8 ÚVOD Tato část projektové

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

ROZPOČET - REKAPITULACE

ROZPOČET - REKAPITULACE Osvětlení víceúčelového hřiště v Nikolčicích ROZPOČET - REKAPITULACE NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE SVÍTIDLA VČ. MONTÁŽE DODÁVKA ZEMNÍ PRÁCE HZS CELKEM BEZ DPH Rozpočet nezahrnuje případné zadláždění a konečnou

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Standardní vybavení Developerský projekt - HORNÍ LÁN - dům F 4.NP - byt F.4.1-1+kk (WC+koupelna)

Standardní vybavení Developerský projekt - HORNÍ LÁN - dům F 4.NP - byt F.4.1-1+kk (WC+koupelna) 030: hrubá stavba bytové příčky z pálených cihlových příčkovek POROTHERM 115 mm včetně vnitřních omítek (dle RPD mohou být částečně nahrazeny konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

Změny oproti PD a specifikaci (příloha č. 1 SOSB) v dispozici domu

Změny oproti PD a specifikaci (příloha č. 1 SOSB) v dispozici domu Příloha č. 2 ke SOSB č.:. Objekt:. NABÍDKOVÝ KATALOG KLIENTSKÝCH ZMĚN PRO VÝSTAVBU RD NEHVIZDY 2.ETAPA A Změny oproti PD a specifikaci (příloha č. SOSB) v dispozici domu Typ klientské m.j. Kč vč. DPH Úprava

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

S E Z N A M P Ř Í L O H 1/ Technická zpráva 2/ Specifikace zařízení 3/ Výkresy č.: 801 - Půdorys 1.NP- stáv. stav Ozn. jader- inform.

S E Z N A M P Ř Í L O H 1/ Technická zpráva 2/ Specifikace zařízení 3/ Výkresy č.: 801 - Půdorys 1.NP- stáv. stav Ozn. jader- inform. S E Z N A M P Ř Í L O H 1/ Technická zpráva 2/ Specifikace zařízení 3/ Výkresy č.: 801 - Půdorys 1.NP- stáv. stav Ozn. jader- inform. 1:100 802 - Půdorys 2.-13.NP-stáv. stav-označ. jader inf. 1:100 803

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Specifikace materiálu a prací (rozpočet) Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž Celkem A Ústřední

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

KANALIZACE - VODOVOD

KANALIZACE - VODOVOD PřF UK Albertov Rekonstrukce 4.NP Albertov 6 západní část, Praha 2, Albertov 2038/6 umístění stavby : Praha 2, Albertov 2038/6 investor, stavebník : PřF Univerzity Karlovy v Praze, Albertov 6, Praha 2,

Více

1.4.1. Technická zpráva

1.4.1. Technická zpráva Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, mobil : 603

Více

EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH Druh dokumentace: DVZ Investor: Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května č.40, 691 06 Velké Pavlovice Akce: EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH Místo: Velké

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Studie rekonstrukce vytápění gymnázia F.X. Šaldy

Studie rekonstrukce vytápění gymnázia F.X. Šaldy Stavba: Umístění: Investor: Stupeň: Studie rekonstrukce vytápění gymnázia F.X. Šaldy Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec Město Liberec Studie Datum: Říjen 2014 D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1. Pozemní objekty 1.4

Více

Revize Kdo je odpovědný za provádění revizí?

Revize Kdo je odpovědný za provádění revizí? Revize Kdo je odpovědný provádění revizí? Za provedení výchozí revize nového nebo rekonstruovaného elektrického řízení je po vyhlášky č.20/1979 Sb., kde se určují vyhrazená elektrická řízení a stanoví

Více

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů m.č. Položka Název zařízení, popis A:I A:O D:I D:O B:I Poznámka RC.5.1 Topení/chlazení 19 4 40 24 0 V.01 1/1A - ordinace + pokoje 10 6 20 6 0 V.03 3A - WC - odvod

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88. parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88. parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88 parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště F. 1. 4. c 0 1 - T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1/9 Přílohy Textová část : F.1.4.c01 Technická zpráva

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Realizační standard rodinného domu EDC. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY

Realizační standard rodinného domu EDC. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY Realizační standard rodinného domu EDC I.1. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : I.1.1. Svislé a vodorovné konstrukce: Zemní práce (v případě vysoké hladiny spodní vody, skály, vyšší sklon jak 3% nebo

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Standardní vybavení Rezidenční park Švýcarská - I. etapa - jednotka G4.01-4.NP - dispozice 3+kk

Standardní vybavení Rezidenční park Švýcarská - I. etapa - jednotka G4.01-4.NP - dispozice 3+kk 030 hrubá stavba obvodové zdivo z keramických cihlových bloků 300 mm + 160 mm zateplení (obvodové zdivo může být částečně nahrazeno konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové stěny

Více

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz POCHOZÍ TRAFOSTANICE PROSTOROVÁ BUŇKA JAKO STAVEBNÍ PRVEK Přehled výrobního programu prostorových buněk standardních velikostí v závodě Betonbau Praha Řada UF 25 Konstrukční řada UF 25 obsahuje 7 prostorových

Více

Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA

Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Přípojná

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Bude provedena skrývka humusu o tloušťce 30 cm a uložena na staveništi k pozdějšímu použití.

Bude provedena skrývka humusu o tloušťce 30 cm a uložena na staveništi k pozdějšímu použití. RODINNÉ DOMY HRUŠOVANY U BRNA - LOKALITA POD STŘEDISKEM TECHNICKÝ POPIS + STANDARD Hlavní stavební výroba Bude provedena skrývka humusu o tloušťce 30 cm a uložena na staveništi k pozdějšímu použití. 1.

Více

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 201-2.NP - dispozice 3+kk

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 201-2.NP - dispozice 3+kk Standardní vybavení 030 hrubá stavba obvodové zdivo z keramických cihlových bloků 300 mm + 160 mm zateplení (obvodové zdivo může být částečně nahrazeno konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Technická zpráva SO02 Parkovací terasy

Technická zpráva SO02 Parkovací terasy Technická zpráva SO02 Parkovací terasy 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 3 2 ÚVOD 4 3

Více

STANDARDY BYTOVÝ DŮM V PARKU SLEZSKÁ OSTRAVA. Společné části domu

STANDARDY BYTOVÝ DŮM V PARKU SLEZSKÁ OSTRAVA. Společné části domu STANDARDY BYTOVÝ DŮM V PARKU SLEZSKÁ OSTRAVA Společné části domu Byty - Domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích - poštovní schránky - čistící zóny - zděná sklepní kóje - elektricky

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více