POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. č. v. D.3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. č. v. D.3"

Transkript

1

2 Název akce: Stavební úpravy objektu správy VLS ČR Libavá Místo stavby: parcela č. 663, 665, 666, 667, k. ú. Libavá Investor: Vojenské lesy a statky ČR, Bratrská 359, Lipník nad Bečvou POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY č. v. D.3 Olomouc, listopad 2013 Vypracovala: Kristina Klegová, Stiborova 574/10, Olomouc, Z-OZO-100/2008 Kontroloval: Ing. Rudolf Juřena, AI požární bezpečnosti staveb, ČKAIT

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY Název akce: stavební úpravy objektu správy VLS ČR Libavá Místo stavby: parcela č. 663, 665, 666, 667, k. ú. Libavá Investor: Vojenské lesy a statky ČR, Bratrská 359, Lipník nad Bečvou 2. ÚČEL, POPIS STAVBY Požadavky a řešení požárně bezpečnostních opatření jsou vyjádřeny tímto požárně bezpečnostním řešením (dále jen PBŘ ), které stavbu posuzuje s ohledem na ČSN s vazbou na ČSN , ČSN a norem souvisejících. PBŘ je zpracováno v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., (dále jen vyhláška o TPS ). PBŘ řeší stavební záměr investora na dodatečné zateplení objektu pomocí EPS tl. 100 mm, zateplení stropu nad 2. NP, vybudování nové konstrukce stropu nad přízemím (ocelové nosníky + trapézový plech s přebetonováním), provedení podhledů z SDK, nové střešní krytiny (plechové šablony), nových vnitřních dveří a nové podlahové krytiny. Dále budou provedeny drobné dispoziční změny (kotelna místo garáže v 1.NP, sociálka ve 2.NP). Jedná se o stávající dvoupatrový nepodsklepený objekt. Zdivo z pálených cihel, stropy dřevěné. Okna plastová. Konstrukční systém smíšený. Provádění kontaktního zateplovacího systému se musí řídit požadavky uvedenými v ČSN Na tepelnou izolaci, lepící a stěrkovou hmotu, hmoždinky, tenkovrstvou silikonovou nebo mozaikovou omítku a ostatní systémové doplňky apod. je nutné použít certifikovaný systém. ETICS může provádět pouze firmy a zaměstnanci, kteří jsou daným výrobcem ETICS proškoleni. V souladu s čl. 3.3 písm. a), b), c), e) a f) jsou uvedené stavební úpravy a změny posouzeny jako změna stavby skupiny I. 3. TECHNICKÉ POŽADAVKY Dle čl. 4 písm. a) ČSN se nemění nosné stavební konstrukce, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho částí bez požadavku. Dle čl. 4 písm. b) ČSN se mění konstrukce uvnitř stavby není zhoršena třída reakce na oheň, dále v souladu s čl ČSN zateplovací systém v konstrukci třídy reakce na oheň B bez požadavku. Dle čl. 4 písm. c) ČSN se nemění požárně otevřené plochy v obvodových stěnách bez požadavku. Dle čl. 4 písm. d) ČSN se nově nezřizují prostupy požárně dělícími konstrukcemi bez požadavku. Dle čl. 4 písm. e) ČSN se nezřizuje nové vzduchotechnické zařízení bez požadavku. Dle čl. 4 písm. f) ČSN se nezřizují nově prostupy stropy bez požadavku. Dle čl. 4 písm. g) ČSN se nemění únikové cesty bez požadavku. Dle čl. 4 písm. h) ČSN není nově požadavek na zřízení požárního úseku z daného prostoru bez požadavku. Strana 2 (celkem 3)

4 Dle čl. 4 písm. i) ČSN se nemění parametry zařízení umožňující požární zásah bez požadavku. 4. ÚNIKOVÉ CESTY Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází ke zvýšení nahodilého požárního zatížení a rovněž nedochází ke změně v dispozičním řešení majícím vliv na únik osob dle původního řešení stavby, jsou bez dalšího průkazu únikové cesty vyhovující. 5. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI Požárně nebezpečný prostor obvodových vnějších stěn objektu zůstává beze změn. Změnou užívání prostor se nezvětšují šířky a výšky požárně otevřených ploch. 6. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH a) příjezdy a přístupy: Posuzovaná stavba je přístupná po veřejné komunikaci. Nástupní plochy pro uvedenou změnu se nepožadují. b) zásobování vodou pro požární účely: V rámci změny stavby nejsou nově stanoveny požadavky nad rámec původních hodnot. c) hasicí přístroje V rámci změn není nově požadavek na instalaci přenosného hasicího přístroje dochází k zateplení objektu. d) požárně bezpečnostní zařízení: Dle ČSN , ČSN a vyhlášky o TPS, není instalace požárně bezpečnostních zařízení v rámci změny požadována. 7. ZÁVĚR Navržené projektové řešení změny vyhovuje požadavkům požární bezpečnosti a odolnosti staveb. V souladu s ČSN nevyžadují měněné prostory podrobnější posouzení a po splnění uvedených opatření není nutné provádět další opatření nad rámec PBŘ. Olomouc, listopad 2013 Kristina Klegová Strana 3 (celkem 3)

5 INVESTOR : VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, NA ZELINCE 1147, LIPNÍK N.BEČVOU MÍSTO : K.Ú. LIBAVÁ, PARC.Č. 663, 665, 666, 667 OKRES : OLOMOUC KRAJ : OLOMOUCKÝ STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / VYPRACOVAL: ING. KAREL DOLEŽEL, ČKAIT STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ Technická zpráva ZTI DATUM MĚŘÍTKO ČÁST Projekční kancelář Doležel Tovární 41, Olomouc , D.4.a 11/2013

6 OBSAHOVÝ LIST D.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE OBSAHOVÝ LIST D.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE OBSAHOVÝ LIST D.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI ZTI - SITUACE ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 1.NP ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 2.NP ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 1.NP ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 2.NP ZTI - VODOVOD - AXONOMETRIE ROZVODU 7. ZTI - KANALIZACE - ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI ZTI - SITUACE ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 1.NP ZTI - SITUACE ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 1.NP ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 2.NP ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 1.NP ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 2.NP ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 1.NP ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 2.NP ZTI - VODOVOD - AXONOMETRIE ROZVODU ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 2.NP ZTI - VODOVOD - AXONOMETRIE ROZVODU 7. ZTI - KANALIZACE - ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 7. ZTI - KANALIZACE - ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH OBSAHOVÝ LIST D.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE OBSAHOVÝ LIST D.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE OBSAHOVÝ LIST D.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI ZTI - SITUACE ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 1.NP ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 2.NP ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 1.NP ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 2.NP ZTI - VODOVOD - AXONOMETRIE ROZVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI ZTI - SITUACE 1. ZTI - SITUACE ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 1.NP 2. ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 2.NP 3. ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 1.NP 4. ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 2.NP 5. ZTI - VODOVOD - AXONOMETRIE ROZVODU 6. ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 1.NP ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 2.NP ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 1.NP ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 2.NP ZTI - VODOVOD - AXONOMETRIE ROZVODU 7. ZTI - KANALIZACE - ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 7. ZTI - KANALIZACE - ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 7. ZTI - KANALIZACE - ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

7 ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ KANALIZACE Kanalizace objektu RD je oddílná. Přípojky kanalizace zůstanou stávající beze změn. Vnitřní kanalizace objektu zůstane zachována. Nově bude provedeno připojovací potrubí k novým zařizovacím předmětům. Stávající kanalizace není odvětrávaná a v objektu je cítit zápach z kanalizace. Budou proto provedeny nové odvětrávací potrubí. Splaškové vody jsou svedeny připojovacím potrubím do odpadního potrubí. Připojovací potrubí jsou vedena šikmo ve spádu ve stěnách. Použitým materiálem potrubí je PVC typu HT DN Splašková odpadní potrubí budou větraná a vyústí nad střešní plášť s ukončením přes větrací hlavice. Materiál ležaté kanalizace je PVC KG. Ležatá kanalizace bude provedena v minimálním 2% spádu. Menší sklon potrubí je nepřípustný. V místnosti 1.07 bude zrušena stávající vpusť, která bude nahrazena KGRE čistící tvarovkou (obdélníkový uzávěr) - překrýt finální podlahovou krytinou na ocelový poklop. Nově budou osazeny 2 ks podlahových vpustí DN70 s lemem pro hydroizolace v m.č a 1.13 Při osazení AKS1 Nálevky se sifonem pro odkapávající kondenzát na kótě +0,800 na stávající kanalizaci je nutno ověřit směr spádu kanalizace. Vnitřní kanalizace je navržena z PVC HT pro odkanalizování zařizovacích sanitárních předmětů přes zápachové uzávěrky. Dále budou přes nadomítkový sifon (PVC-chrom) DN32 odkanalizován varný zabíjačkový kotel a elektrický ohřívač TUV. V 1.NP budou zachovány stávající zařizovací předměty. Ve 2.NP bude osazen nový závěsný klozet, senzorový pisoár a umyvadlo se stojánkovou baterií. Venkovní dešťová kanalizace - je navržena z PVC KG, ležatá kanalizace bude provedena v minimálním 1% spádu. Menší sklon potrubí je nepřípustný. Potrubí bude uloženo do pískového lože. Dešťové vody množství dešťových vod se stavebními úpravami objektu nemění. Do zpevněné plochy v zadní části objektu za garáží bude osazeno nové liniové odvodnění řady V100 se systémovou vpustí. Za opěrnou stěnou bude provedena drenáž z perforovaného potrubí, uloženého do štěrkového lože průřezu 400/400mm. Frakce neostrohranného štěrku bude 10-20mm. Potrubí povede podél opěrné stěny do PP DN300 šachty. Do šachty bude rovněž svedena dešťová voda z povrchového žlabu za opěrnou stěnou, přes dvorní vpusť. Vsak dešťových vod je navržen dle HG posudku jako vsakovací studna ze spouštěných skruží DN1000 do výkopu o průměru DN1600. Dno vsaku je vysypáno štěrkem. ROČNÍ ÚHRN SRÁŽEK Odvodňované plochy A = 50 m 2 Zpevněné plochy, dlažby sklon do 1% Ψ = 0.70 Ared = 35 m 2

8 akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby 2 - Bruntál Návrhové a vypočítané údaje Ared 35 m 2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy Avz 0 m 2 plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích zařízení) Qp 0 m 3.s -1 jiný přítok p 0.2 rok -1 periodicita srážek kv m.s -1 koeficient vsaku f 2 součinitel bezpečnosti vsaku Qo 0 m 3.s -1 regulovaný odtok Avsak 9.5 m 2 velikost vsakovací plochy hd 38.2 mm návrhový úhrn srážek tc 360 min doba trvání srážky Qvsak m 3.s -1 vsakovaný odtok Vvz 1.2 m 3 největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení (návrhový objem) Tpr 71.8 hod doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE NÁVRH A POSOUZENÍ SVODNÉHO SPLAŠKOVÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ A PŘÍPOJKY : Počet zařizovací předmět DU(l/s) 4 umyvadlo 0,5 2 kuchyňský dřez 0,8 2 záchodová mísa nádržka 3/6 l 2,0 1 sprcha 0,8 1 pisoár 0,8 Průtok odpadních vod Qww = DUmax = 2 l/s Vyhovující průměr přípojky kanalizace je DN110. Qmax Qcelk => STÁVAJÍCÍ PRŮMĚR POTRUBÍ VYHOVUJE Při provádění kanalizace musí být dodržovány zásady bezpečnosti práce. Kanalizace bude provedena a odzkoušena dle ČSN VODOVOD Stávající přípojka vodovodu DN25 je vyhovující. Ve stávající vodoměrné šachtě v m.č. 108 se osadí nově vodoměrná sestava. Odtud bude veden měřený rozvod vody. Skladba vodoměrné sestavy bude část: strana číslo: Technická zpráva D.4.a 2

9 akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby UZAVÍRACÍ KOHOUT DN1" FILTR DN1" VODOMĚR Qn=2,5m3/hod ZPĚTNÁ KLAPKA DN1" VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT HUV UZAV. KOHOUT DN1" Rozvody vnitřního vodovodu jsou vedeny ve stěnách a dále v podlahových konstrukcích. Připojovací potrubí je vedeno nad sebou a vypuštění potrubí je možné provést u hlavního uzávěru. Materiálem potrubí jsou polyfúzně svařované PPr trubky DN1/2-5/4 izolované miralonovými návleky tl. 9-20mm ( 20mm v nevytápěných prostorách a v podlahách ). Umyvadlová baterie bude stojánková s napojením přes rohový ventil. Výběr zařizovacích prvků a předmětů zvolí investor při realizaci. Závěsný klozet bude montován ve 2.NP na modul pro suchou montáž pro závěsné WC se zazděním mokrou cestou. Pro doplňování otopné soustavy bude přivedena SV pod kotel. Bude osazen výtokový ventil G½. Pro potřeby vody do varného kotle bude nad nádobu přivedena SV. Bude osazen výtokový ventil G½. Moduly budou obestavěny porobetonem alt. sádrokartonem nebo sádrovláknitými deskami s keramickým obkladem. Cirkulace TUV nebude v objektu realizována Dle požadavku investora bude u m.č umístěn Zabíjačkový kotel objem 130 litrů. Kotel a topeniště z nerezového plechu. Klenuté dno kotle, varianta k vyklápění včetně nerezové poklice. Dvouplášťové provedení. Kotel bude s Přetlakovým (pojistným) ventilem. Ohřev TUV Ohřev TUV v 1.NP je zajištěn nově navrženým EO TUV o objemu 125 l. Ohřev zajišťuje keramické topné těleso, ovládané provozním termostatem a jištěné bezpečnostním termostatem (tepelnou pojistkou) teplotní rozsah 0-80 C. Připojovací napětí je 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz elektrické krytí IP 45 umožňuje umístění ohřívače do zóny 1 dle ČSN Ohřívač má polyuretanovou izolaci. Na přívodu studené vody do zásobníku je osazen pojistný ventil 3/4 se zaústěním do nadomítkové zápachové uzávěry. Ve 2.NP je v m.č.2.04 navržen Elektrický průtokový ohřívač umístěný pod umyvadlem. Pro doplňování otopné soustavy bude přivedena SV pod kotel. Bude osazen výtokový ventil G½. Spotřeba vody : - specifická potřeba/os. q = 40 l /den - denní zatížení ( osob ) 8 - průměrná denní potřeba Qp = = 320 ltr/den - max. denní potřeba Qm = Qp. kd = ,5 = 480 ltr/den - max. hodinová potřeba Qh = Qm. kh = ,8 = 864 ltr/den = 108 ltr/h - roční spotřeba Qr = Qp. 250 = 80 m3/rok qn specifická potřeba vody (l/os.den) Qp průměrná denní potřeba vody (l/den) n počet jednotek kd součinitel denní nerovnoměrnosti kh součinitel hodinové nerovnoměrnosti Celková roční odhadovaná potřeba vody 80 m3/rok tj denní potřeba vody 0,32 m3/den z toho je potřeba TUV 0,16 m3/den. část: strana číslo: Technická zpráva D.4.a 3

10 akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ Projekt je zpracován dle požadovaných norem. ČSN EN 12056, ČSN , ČSN , Zák.č. 258/2000 sb., Zák.č. 361/2000 sb stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby Montáž, revize i uvedení do provozu musí odborná autorizovaná firma v souladu s montážními a bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Před uvedením do provozu, musí být provedena tlaková zkouška, revize a desinfekční proplach potrubí a zařízení zdravotně technických instalací. V Olomouci 11/2013 Martin Zubal část: strana číslo: Technická zpráva D.4.a 4

11 LEGENDA SÍTÍ: STÁVAJÍCÍ SÍTĚ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ KANALIZACE 471/1 VODOVOD Smilovský potok VZDUŠNÉ VEDENÍ DISTRIBUČNÍHO ROZVODU NN VZDUŠNÉ TELEKOMUNKAČNÍ VEDENÍ (TELEFONICA) PODZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (VUSS) trávník NAVRHOVANÉ SÍTĚ trávník 667 DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC KG DN110 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PVC DN100 VSAKOVACÍ STUDNA HL.2,0M BT SKRUŽE DN1000 SKRUŽE OBSYPÁNY ŠTĚRKEM VÝKOP DN1600 DNO VYSYPÁNO 200MM ŠTĚRKU 10-20MM HLOUBKA DLE HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU asfalt trávník 663 sloup NN asfalt bet.dlažba asfalt 663 PVC KG DN110 trávník beton panely garáž 2,0% U.T.=-0,080 U.T.=-0,120 bet.dlažba bet.dlažba 1.NP=± ±0.000 U.T.=±0.000 PVC KG DN110 3,6% 2,0% U.T.=-0,180 U.T.=-0, PVC KG DN110 bet.dlažba garáž U.T.=+0,030 drenážní potrubí uloženo v kameninovém balu frakce kamenival 10-20mm těžené neostrohranné kamenivo obaleno geotextilií 300g PVC KG DN110 perforované potrubí DN100 trávník DRENÁŽNÍ ŠACHTA PP DN300 DNO ŠACHTICE -0,900 krecht NAVRHOVANÁ OPĚRNÁ STĚNA V.2,0 M CELKOVÁ DÉLKA STĚNY 22,50 BM N 664 trávník /1 cesta INVESTOR : VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, NA ZELINCE 1147, LIPNÍK N.BEČVOU MÍSTO : K.Ú. LIBAVÁ, PARC.Č. 663, 665, 666, 667 OKRES : OLOMOUC KRAJ : OLOMOUCKÝ STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / VYPRACOVAL: ING. KAREL DOLEŽEL / MARTIN ZUBAL STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ ZTI - SITUACE DATUM MĚŘÍTKO ČÁST Projekční kancelář Doležel Tovární 41, Olomouc , D.4.a 11/2013 1:100 Č.V. 1

12 755 HT DN x 184/ SKLEP U.T.=+1,770 U.T.=+1,770 AKS1 Nálevka se sifonem V.K ,040 V.K ±0.000 P.K.2600 P.K U Vpusť PV 01 +0, U. - umyvadlo D. - dřez K. - klozetová mísa S. - sprcha P. - pisoár AKS1 Nálevka se sifonem pro odkapávající kondenzát +0,800 HT DN EO125 L 1.07 napojit na stávající ležatou kanalizaci!! prověřit směr spádu kanalizace!! stávající ležatá kanalizace KG DN zrušit stávající vpusť nahradit KGRE čistící tvarovka (obdélníkový uzávěr) překrýt finální podlahovou krytinou na ocelový poklop stávající HT DN110 napojit na stávající ležatou kanalizaci HT DN70 2% DN70 ±0.000 S.V.2840 KOTEL osadit novou vpusť DN70 90 o plastová příruba pro stěrkové izolace Pozn.: Materiál připojovacího potrubí bude PVC HT, materiál zemního potrubí je PVC KG WC budou typu kombi, včetně připojovacího potrubí a tvarovek Umyvadla, sprcha a vana budou opatřeny zápachovým uzávěrem Připojovací i stoupací potrubí musí být ve stěnách pevně uchyceno Specifikace zařizovacích předmětů bude předmětem řešení interieru. V projektu je použita sanita evropského standardu. Použité normy : ČSN EN 12056, ČSN , Zák.č. 258/2000 sb., Zák.č. 361/2000 sb. nové odvětr. potrubí HT DN70 vyvedeno nad střešní plášť osadit větrací hlavici -0,190 PVC DN70 napojeno v podlaze na stávájící ležatou kanalizaci v místě vpusti sprchy DN70 HT DN70 ±0.000 S.V.2560 osadit novou vpusť DN70 90 o plastová příruba pro stěrkové izolace U 1.08 PVC DN70 napojeno v podlaze na stávájící ležatou kanalizaci v místě vpusti sprchy ±0.000 S.V.2680 K D U ±0.000 S.V.2510 HT DN40 PV AKS1 Nálevka se sifonem pro napojení PV +0,300 DN D HT DN70 DN50 2% napojit na stávající ležatou kanalizaci 1.01 Zabíjačkový kotel objem 130 litrů Kotel a topeniště z nerezového plechu Klenuté dno kotle Varianta k vyklápění Včetně nerezové poklice Dvouplášťové provedení Přetlakový (pojistný) ventil -0, S.V.2630 ±0.000 S.V.2740 A464 Ø50 Odtoková souprava se zápachovou uzávěrou osadit novou vpusť DN70 90 o plastová příruba pro stěrkové izolace D.S. DN110 U.T.=-0,050 připojovací potrubí ( vedeno v zemi ) připojovací potrubí ( vedeno ve stěně ) D.S. DN110 U.T.=-0,050 nový lapač splavenin PVC DN110 napojit na stávající ležatou kanalizaci nový lapač splavenin PVC DN110 napojit na stávající ležatou kanalizaci N INVESTOR : VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, NA ZELINCE 1147, LIPNÍK N.BEČVOU MÍSTO : K.Ú. LIBAVÁ, PARC.Č. 663, 665, 666, 667 OKRES : OLOMOUC KRAJ : OLOMOUCKÝ STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / VYPRACOVAL: ING. KAREL DOLEŽEL / MARTIN ZUBAL STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 1.NP DATUM MĚŘÍTKO ČÁST Projekční kancelář Doležel Tovární 41, Olomouc , D.4.a 11/2013 1:50 Č.V. 2

13 1 000 HT DN50 2% HT DN110 2% 17x 184/280 U. - umyvadlo D. - dřez K. - klozetová mísa S. - sprcha P. - pisoár Pozn.: Materiál připojovacího potrubí bude PVC HT, materiál zemního potrubí je PVC KG WC budou typu kombi, včetně připojovacího potrubí a tvarovek Umyvadla, sprcha a vana budou opatřeny zápachovým uzávěrem Připojovací i stoupací potrubí musí být ve stěnách pevně uchyceno ,950 S.V ,950 S.V.2560 K 2.01 závěsný systém tlačítko 3/6 l +3,290 Tlumící set obezdívka porobeton S.V.2400 připojovací potrubí D90 připojovací ventil RV1/2 klozet závěsný stávající PVC HT DN110 prodloužit osadit nové odvětr. potrubí HT DN70 vyvedeno nad střešní plášť osadit větrací hlavici Specifikace zařizovacích předmětů bude předmětem řešení interieru. V projektu je použita sanita evropského standardu. Použité normy : ČSN EN 12056, ČSN , Zák.č. 258/2000 sb., Zák.č. 361/2000 sb. připojovací potrubí ( vedeno v zemi ) Vpusť PV 01 připojovací potrubí ( vedeno ve stěně ) 2.03 Umyvadlová pileta Click-Clack Flexi připojení G5/4" -DN40 stávající HT DN110 U napojit stávající odkanalizování kuchyňky m.č ,290 Senzorový pisoár s montážní krabicí 2.05 P L Pisoár SLP s automatickým radarovým splachovačem nové odvětr. potrubí HT DN70 vyvedeno nad střešní plášť osadit větrací hlavici potrubím je možno uhnout v mansardě do střechy +2,950 S.V RAPID SL WC HT DN70 +2,950 S.V ,950 S.V.2720 N INVESTOR : VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, NA ZELINCE 1147, LIPNÍK N.BEČVOU MÍSTO : K.Ú. LIBAVÁ, PARC.Č. 663, 665, 666, 667 OKRES : OLOMOUC KRAJ : OLOMOUCKÝ STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / VYPRACOVAL: ING. KAREL DOLEŽEL / MARTIN ZUBAL STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ ZTI - KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 2.NP DATUM MĚŘÍTKO ČÁST Projekční kancelář Doležel Tovární 41, Olomouc , D.4.a 11/2013 1:50 Č.V. 3

14 vedeno ve stěně T: DN1/2"-iz vedeno ve stěně nad dveřmi stojánková baterie 2x RV1/2" stojánková baterie 2x RV1/2" nástěnná baterie rozt. 150mm, sprchová hlavice 2x RV1/2" stojánková baterie S: DN1/2"-iz T: DN1/2"-iz T: DN3/4"-iz vedeno ve stěně nad dveřmi T: DN1/2"-iz vedeno v podlaze 16x 184/280 vedeno ve stěně S: DN1/2"-iz T: DN1/2"-iz vedeno ve stěně nad dveřmi 2x RV1/2" stojánková baterie SKLEP U.T.=+1,770 U.T.=+1,770 V.K ,040 V.K ±0.000 P.K.2600 P.K S: DN1/2"-iz T: DN1/2"-iz vedeno ve stěně U +0, napojení na vychlazovací smyčku dodávka profese vytápění U. - umyvadlo D. - dřez K. - klozetová mísa S. - sprcha P. - pisoár 2x KK DN3/4" PV DN3/4" EO125 L T: DN1/2"-iz vedeno ve stěně ±0.000 S.V stojánková baterie 2x RV1/2" 1.04 UZAVÍRACÍ KOHOUT DN1" FILTR DN1" VODOMĚR Qn=2,5m3/hod ZPĚTNÁ KLAPKA DN1" VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT HUV UZAV. KOHOUT DN1" stávající vodoměrná šachta U T: DN1/2"-iz vedeno ve stěně S: DN1/2"-iz stoupá do 2.NP ±0.000 S.V.2840 Karasto výtokový ventil 1/2" +0,900 S: DN1/2"-iz vedeno ve stěně KOTEL U.T.=-0,050 Legenda potrubí - vnitřní vodovod PP-R studená pitná voda teplá užitková voda Pozn.: Materiál vnitřního rozvodu PP-R PN16, izolace miralon. návleky tl mm ( 20 mm volné vedení a vedení v podlaze) Klozet ve 2.NP bude závěsné, přední tlačítko na splachování 3/6L Baterie umyvadel budou stojánkové Sprchová baterie bude stávající Ohřev TUV zajištěn el. ohřívačem 125L a průtokovým ohřívačem ve 2.NP Specifikace zařizovacích předmětů bude předmětem řešení interieru. V projektu je použita sanita evropského standardu. -0,190 T: DN3/4"-iz 1.09 U S: DN1/2"-iz T: DN1/2"-iz vedeno ve stěně 1.10 K WC ventil 1/2" S: DN1/2"-iz D vedeno v podlaze PV ±0.000 S.V D 1.01 ±0.000 S.V.2740 Použité normy : ČSN , ČSN , Zák.č. 258/2000 sb., Zák.č. 361/2000 sb Karasto výtokový ventil 1/2" +1,200 Zabíjačkový kotel objem 130 litrů Kotel a topeniště z nerezového plechu Klenuté dno kotle Varianta k vyklápění Včetně nerezové poklice Dvouplášťové provedení Přetlakový (pojistný) ventil nový dřez nerezová ocel tř. 18/ mm ±0.000 S.V ,100 S.V.2630 stávající senz. baterie vedeno k místu stávajícího výtokového ventilu 1/2" osadit nový ventil 3/4" 2x RV1/2" vedeno po stěně D T: DN1/2"-iz D.S. D.S. U.T.=-0,050 N INVESTOR : VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, NA ZELINCE 1147, LIPNÍK N.BEČVOU MÍSTO : K.Ú. LIBAVÁ, PARC.Č. 663, 665, 666, 667 OKRES : OLOMOUC KRAJ : OLOMOUCKÝ STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / VYPRACOVAL: ING. KAREL DOLEŽEL / MARTIN ZUBAL STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 1.NP DATUM MĚŘÍTKO ČÁST Projekční kancelář Doležel Tovární 41, Olomouc , D.4.a 11/2013 1:50 Č.V. 4

15 vedeno ve stěně 17x 184/ Senzorový pisoár s montážní krabicí RAPID SL WC ,950 S.V keramické umyvadlo 60cm montáž na šrouby +2,950 S.V.2560 K WC ventil 1/2" S: DN1/2"-iz U stojánková baterie 2x RV1/2" S: DN1/2"-iz systémový uniset tlačítko 3/6 l Tlumící set obestavba SDK připojovací potrubí D připojovací ventil RV1/2 klozet závěsný Elektrický průtokový ohřívač pod umyvadlem klesá do 1.NP napojit na stávající PPr DN 1/2 pro kuchyňku ,290 S.V , P L Pisoár SLP s automatickým radarovým splachovačem S.V ,950 +2,950 S.V D U. - umyvadlo D. - dřez K. - klozetová mísa S. - sprcha P. - pisoár Legenda potrubí - vnitřní vodovod PP-R studená pitná voda teplá užitková voda Pozn.: Materiál vnitřního rozvodu PP-R PN16, izolace miralon. návleky tl mm ( 20 mm volné vedení a vedení v podlaze) Klozet ve 2.NP bude závěsný, přední tlačítko na splachování 3/6L Baterie umyvadel budou stojánkové Sprchová baterie bude stávající Ohřev TUV zajištěn el. ohřívačem 125L a el.průtokovým ohřívačem ve 2.NP ,950 S.V.2720 Specifikace zařizovacích předmětů bude předmětem řešení interieru. V projektu je použita sanita evropského standardu. Použité normy : ČSN , ČSN , Zák.č. 258/2000 sb., Zák.č. 361/2000 sb. N INVESTOR : VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, NA ZELINCE 1147, LIPNÍK N.BEČVOU MÍSTO : K.Ú. LIBAVÁ, PARC.Č. 663, 665, 666, 667 OKRES : OLOMOUC KRAJ : OLOMOUCKÝ STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / VYPRACOVAL: ING. KAREL DOLEŽEL / MARTIN ZUBAL STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ ZTI - VODOVOD - MĚŘENÝ ROZVOD 2.NP DATUM MĚŘÍTKO ČÁST Projekční kancelář Doležel Tovární 41, Olomouc , D.4.a 11/2013 1:50 Č.V. 5

16 nástěnná baterie rozt. 150mm, sprchová hlavice Senzorový pisoár s montážní krabicí RAPID SL WC K T: DN1/2"-iz vedeno ve stěně T: DN3/4"-iz vedeno ve stěně nad dveřmi S T: DN3/4"-iz S: DN1/2"-iz T: DN1/2"-iz U vedeno ve stěně S: DN1/2"-iz T: DN1/2"-iz 2x RV1/2" stojánková baterie vedeno ve stěně nad dveřmi EO125 L 2x KK DN3/4" PV DN3/4" T: DN1/2"-iz vedeno ve stěně WC ventil 1/2" stojánková baterie 2x RV1/2" T: DN1/2"-iz D K S: DN1/2"-iz U S: DN1/2"-iz T: DN1/2"-iz UZAVÍRACÍ KOHOUT DN1" FILTR DN1" VODOMĚR Qn=2,5m3/hod ZPĚTNÁ KLAPKA DN1" VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT HUV UZAV. KOHOUT DN1" stojánková baterie 2x RV1/2" vedeno v podlaze Karasto výtokový ventil 1/2" +1,200 vedeno ve stěně T: DN1/2"-iz D stojánková baterie 2x RV1/2" U 2x RV1/2" stojánková baterie vedeno v podlaze S: DN1/2"-iz T: DN1/2"-iz stojánková baterie 2x RV1/2" S: DN1/2"-iz P U S: DN1/2"-iz S: DN1/2"-iz klesá do 1.NP vedeno ve stěně napojit na stávající PPr DN 1/2 pro kuchyňku 2.07 Senzorový pisoár s montážní krabicí WC ventil 1/2" Elektrický průtokový ohřívač pod umyvadlem vedeno ve stěně S: DN1/2"-iz stoupá do 2.NP napojení na vychlazovací smyčku dodávka profese vytápění S: DN1/2"-iz vedeno ve stěně Karasto výtokový ventil 1/2" +0,900 vedeno ve stěně Zahradní ventil 3/4" +0,500 vedeno k místu stávajícího výtokového ventilu 1/2" osadit nový ventil 3/4" stávající senz. baterie 2x RV1/2" vedeno po stěně D T: DN1/2"-iz U. - umyvadlo D. - dřez K. - klozetová mísa S. - sprcha P. - pisoár Legenda potrubí - vnitřní vodovod PP-R studená pitná voda teplá užitková voda Pozn.: Materiál vnitřního rozvodu PP-R PN16, izolace miralon. návleky tl mm ( 20 mm volné vedení a vedení v podlaze) Klozet ve 2.NP bude závěsný, přední tlačítko na splachování 3/6L Baterie umyvadel budou stojánkové Sprchová baterie bude stávající Ohřev TUV zajištěn el. ohřívačem 125L a el.průtokovým ohřívačem ve 2.NP Specifikace zařizovacích předmětů bude předmětem řešení interieru. V projektu je použita sanita evropského standardu. Použité normy : ČSN , ČSN , Zák.č. 258/2000 sb., Zák.č. 361/2000 sb. INVESTOR : VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, NA ZELINCE 1147, LIPNÍK N.BEČVOU MÍSTO : K.Ú. LIBAVÁ, PARC.Č. 663, 665, 666, 667 OKRES : OLOMOUC KRAJ : OLOMOUCKÝ STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / VYPRACOVAL: ING. KAREL DOLEŽEL / MARTIN ZUBAL STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ ZTI - VODOVOD - AXONOMETRIE ROZVODU DATUM MĚŘÍTKO ČÁST Projekční kancelář Doležel Tovární 41, Olomouc , D.4.a N 11/2013 1:50 Č.V. 6

17 H DN B 125 2x žlab V 100 1,0m 1x žlab V 100 0,5m V 100 jednodílná vpusť litinový (GGG) krycí rošt VSAKOVACÍ STUDNA HL.2,0M BT SKRUŽE DN1000 SKRUŽE OBSYPÁNY ŠTĚRKEM VÝKOP DN1600 DNO VYSYPÁNO 200MM ŠTĚRKU 10-20MM VIZ HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK EN 124 Obj. č DNO -1, ACO N 100 K 300 ACO 143 s vestavěným těsněním DN 100 ACO ACO Vyrovnávací díl Obj. č Nástavba Obj. č V 100 jednodílná vpusť V 100 žlab se spodním odtokem 135 Dvorní vpusť DNO -1,030 ACO DRAIN V 100 S Komosymbol nová zpevněná plocha půdorys M 1:50 trávník asfalt 1 panely DN 100 s vestavěným těsněním PVC KG DN110 PVC KG DN110 PVC KG DN110 U.T.=-0,030 3,6% garáž MIN 1% MIN 1% 1 9 chladírna DNO -0,880 4 trávník U.T.=-0,080 DNO -0,880 U.T.=-0,180 PVC KG DN110 PVC KG DN110 MIN 1% DNO -0,960 U.T.=-0,120 DRENÁŽNÍ ŠACHTA PP DN300 DNO ŠACHTICE -0,900 +1,960 2x žlab V 100 1,0m 1x žlab V 100 0,5m V 100 jednodílná vpusť ,6% 2,0% 2 3 U.T.=±0.000 U.T.=-0,180 9 panely ŽB MONOLIT.VĚNEC K ±0.000 PVC DN100 J 4 4 ŠTĚRKOPÍSEK U.T.=-0, ,0% +2,000 1 VYSPÁDOVANÁ BETONOVÁ MAZANINA strojovna Z DNO -0,640 +1,700 EN 124 ACO BETON.MAZANINA nový lapač splavenin PVC DN110 DN D.S. +1,900 1 U.T.=+0,030 DNO -0,640 +2,000 PVC KG DN110 MIN 1% 6 2,0% MIN 1% perforované potrubí DN100 drenážní potrubí uloženo v kameninovém balu frakce kamenival 10-20mm těžené neostrohranné kamenivo obaleno geotextilií 300g 7 PVC KG DN110 MIN 1% trávník PVC KG DN110 MIN 1% B 125 PVC KG DN110 MIN 1% krecht DNO VPUSTĚ +1,480 DRENÁŽNÍ ŠACHTA PP DN300 DNO ŠACHTICE -0,900 DNO +1,310 N INVESTOR : VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, NA ZELINCE 1147, LIPNÍK N.BEČVOU MÍSTO : K.Ú. LIBAVÁ, PARC.Č. 663, 665, 666, 667 OKRES : OLOMOUC KRAJ : OLOMOUCKÝ STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / VYPRACOVAL: ING. KAREL DOLEŽEL / MARTIN ZUBAL STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SPRÁVY VLS ČR LIBAVÁ ZTI - KANALIZACE - ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH DATUM MĚŘÍTKO ČÁST Projekční kancelář Doležel Tovární 41, Olomouc , D.4.a 11/2013 1:50 Č.V. 7

18

19

20 TECHNICKÁ ZPRÁVA Ústřední vytápění Projekt řeší ústřední vytápění objektu správa VLS ČR v Libavé. Objekt tvoří dvě nadzemní podlaží. Tepelná ztráta objektu je 10,2 kw. Výpočet tepelných ztrát byl proveden ve smyslu ČSN EN pro oblast s teplotou 15 C, krajina normální, poloha chráněná. Vnitřní projektované teploty budou dodrženy pouze za předpokladu dodržení tepelně technických vlastností stavby dle ČSN / 2012 projektantem stavební části. Ústřední vytápění bude provozováno na teplotní spád 70/55 C Roční spotřeba tepla roční spotřeba tepla na vytápění... (cca 6620 kg dřeva o výhřevnosti 14,6 MJ/kg) 20,1 MWh/rok Zdroj tepla Zdrojem tepla na vytápění bude kotel na tuhá paliva (o výkonu Q= 27/17 kw uhlí/dřevo). Teplo z kotle půjde do topného okruhu a přebytečné teplo se bude ukládat do akumulační nádrže o objemu 1000 l. Odkouření od kotle bude provedeno kouřovodem do třísložkového nerezového komínu. Provedení odkouření musí odpovídat ČSN a montážním předpisům výrobce kotle. Otopný systém Otopný systém pro otopná tělesa bude veden od kotle ke stropu 1.NP a stoupacím potrubím ke stropu 2.NP a horizontálním rozvodem podél stěn k otopným tělesům, která budou napojena shora. Otopný systém bude proveden z měděného potrubí. Potrubí vedoucí v podlaze i ve stěně musí být izolováno i z hlediska dilatace tepelnou izolací o tl. 10 mm převlečnými hadicemi TUBEX. Potrubí procházející stěnou musí být opatřeno chráničkou nebo izolací. Otopná tělesa Jsou navržena ocelová desková otopná tělesa v provedení, které umožňuje levé nebo pravé boční připojení na rozvod otopné soustavy setem pro klasické radiátory (termostatický ventil + termostatická hlavice) a uzavíratelným šroubením na připojení na vratnou větev. Na OT budou osazeny odvzdušňovací ventily. Regulace Regulace teploty topné vody bude řízena ekvitermním regulátorem pomocí čidla venkovní teploty umístěného na severní fasádě objektu (teplota topné vody je regulována v závislosti na venkovní teplotě, nastavení strmosti topné křivky a žádané

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1 ZADÁNÍ PROJEKTU...2 1.1 Domovní vodovod...2 1.2 Splašková kanalizace...2 1.3 Dešťová kanalizace...2 1.4 Výpočtové výchozí parametry...2 2 PODKLADY...2 2.1 Výkresová dokumentace...2 2.2 Průzkum...2

Více

Technická zpráva zdravotní technika

Technická zpráva zdravotní technika F 1.4.1 zdravotní technika 1. Identifikace stavby, stavebník, projektant Název stavby: Místo stavby: ZŠ Batří Venclíků 1140, Praha 9 Černý Most I. Kraj: Praha Stavebník: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků

Více

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace EL1. Seznam příloh, technická zpráva, výpis materiálu.......5 EL2. Půdorys 1.PP......3 EL3. Půdorys 1.NP......4 EL4. Půdorys 2.NP......3

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY HÁJENKY POLNÁ POLNÁ NA ŠUMAVĚ čp. 268 NÁZEV OBJEKTU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ INVESTOR VLS s.p., DIVIZE HORNÍ PLANÁ, JIRÁSKOVA 150, HORNÍ PLANÁ REGION JIHOČESKÝ STUPEŇ PROVÁDĚCÍ

Více

A Úvod A.1 Výchozí podklady pro zpracování projektu A.2 Seznam hlavních použitých norem B Technické řešení vodovod B.1 Přípojky areálového vodovodu

A Úvod A.1 Výchozí podklady pro zpracování projektu A.2 Seznam hlavních použitých norem B Technické řešení vodovod B.1 Přípojky areálového vodovodu A Úvod Projektová dokumentace část D.1.4.1 Zdravotně technické instalace je vypracována pro akci Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s šikmou střechou.

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR

Více

PROJEKT: MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, Č.P. 102 BRNIŠTĚ

PROJEKT: MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, Č.P. 102 BRNIŠTĚ PROJEKT: MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, Č.P. 102 BRNIŠTĚ část D.1.4 ELEKTRICKÁ INSTALACE Obsahuje: Technická zpráva E1 Dispozice el. instalace M 1:50 E2 Rozvaděč RM1 V1 Výpočet tepelného výkonu ZODP.

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : Ing. Bohuslav

Více

Rekonstrukce části objektu ČVUT Koleje Strahov - blok 11, 12; ul. Chaloupeckého, Praha 6 Rekonstrukce a zateplení střešního pláště

Rekonstrukce části objektu ČVUT Koleje Strahov - blok 11, 12; ul. Chaloupeckého, Praha 6 Rekonstrukce a zateplení střešního pláště Název stavby: Rekonstrukce a zateplení střešního pláště Soubor: - Část: Stupeň PD: D1.4g Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem Dokumentace provedení stavby (DPS) Místo stavby: Spracovatel

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Objednatel : Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 IČO 00259586

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Objednatel : Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 IČO 00259586 TECHNICKÁ ZPRÁVA K AKCI : 1 ZŠ v Sokolově ul. Pionýrů 1614 pavilon stravování a školní družiny stavební úpravy a změna užívání v části stavby školní družina a) identifikační údaje : Objednatel : Město

Více

736/9Výrobně administrativní objekt, Průmyslové podlahy Plaček, a.s.

736/9Výrobně administrativní objekt, Průmyslové podlahy Plaček, a.s. PROJEKCE TZB, Folta Miroslav Podlesí 461, 757 01 Valašské Meziříčí tel.: +420 571 631 016, 604 790 004 e-mail: tzb.folta@seznam.cz Řešení havarijního stavu soc. zařízení a školní kuchyně MŠ MŠSpolečenský

Více

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena 22: Slaboproud 1 Anténa - pouze trubkování MP Anténa pro příjem pozemního a satelitního vysílání ks. MP kabeláž kpl MP trubkování kpl 1 MP Oživení systému, předávací

Více

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 1 2 Předmět řešení... 1 3 Energetická bilance... 1 4 Technické řešení... 2 5 Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna

Více

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924 ELEKTROINSTALACE A. Průvodní zpráva Projektová dokumentace projekt pro provedení stavby elektroinstalace byl zpracován na základě objednávky fy MCA Atelier s.r.o. Projekt řeší opravy bytu v uvedeném objektu.

Více

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VEDENÍ INSTALACÍ, VNITŘNÍ KANALIZACE OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VEDENÍ INSTALACÍ, VNITŘNÍ KANALIZACE OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VEDENÍ INSTALACÍ, VNITŘNÍ KANALIZACE OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_705 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Doporučený termín příští revize - nejpozději

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod. Projekt pro provedení stavby. DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod. Projekt pro provedení stavby. DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice, včetně výměny zdroje vytápění, č. p. 39 na parcele č. 461 Část: F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod

Více

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice Investor : Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 508 01 Hořice Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Elektroinstalace

Více

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE STAVBA : OPRAVA BYTU Č.8 (2.NP) ul. DEHTOVÁ Č.1450/9, OSTRAVA-VÍTKOVICE PROJEKTOVÁ ČÁST

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VNITŘNÍ KANALIZACE PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍCH VOD OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VNITŘNÍ KANALIZACE PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍCH VOD OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VNITŘNÍ KANALIZACE PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍCH VOD OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických

Více

REKONSTRUKCE PRODEJNY

REKONSTRUKCE PRODEJNY Akce: REKONSTRUKCE PRODEJNY Myslíkova 5/209, Praha 1 Číslo zakázky: 11-52 F.1.4g.1.01 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4g Elektroinstalace Generální projektant: Ing. Jindřich Kaas

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 OBSAH: 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Bleskosvod 5. Závěrem SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.Úvodní údaje Identifikační údaje - akce: CHOTĚBOŘ

Více

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE 1.VŠEOBECNĚ Prováděcí projekt řeší vytápění přístavby v objektu Varšavská 19, Praha 2. Jako podklady pro projekt ÚT byly použity: o Stavební výkresy objektu o ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_601 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Revidovaný objekt ABC spol. s r.o. Antilopí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB Investor: AURUM DEVELOPMENT s.r.o. U LIBEŇSKÉHO PIVOVARU 2015/10, PRAHA 8 Akce: REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Místo realizace: NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Datum: ČERVEN 2011

Více

1. Identifikační údaje stavby 3. 2. Seznam příloh 4. 3. Zdravotně technické instalace 5 4. ZÁVĚR 5

1. Identifikační údaje stavby 3. 2. Seznam příloh 4. 3. Zdravotně technické instalace 5 4. ZÁVĚR 5 1. Identifikační údaje stavby 3 2. Seznam příloh 4 3. Zdravotně technické instalace 5 3.1 Podklady 5 3.2 Popis 5 3.3 Stávající vnitřní vodovod a kanalizace 5 3.4 Nový vnitřní vodovod a kanalizace 5 4.

Více

============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ==========================

============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ========================== ============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ========================== AKCE INVESTOR MÍSTO OKRES : STAVEBNÍ ÚPRAVY RD POLNÁ č.p.268 k.ú. POLNÁ U ČESKÉHO KRUMLOVA : VLS-ČR sp, divize HORNÍ PLANÁ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PIŠTÍNĚ P. Č. ST. 40/1, 55/1 A 819/1 V K. Ú. PIŠTÍN ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD, SLABOPROUD TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) VYPRACOVAL: STUPEŇ: Ing.Jiří Průša & Petr Bürger DiS. ATELIER

Více

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.2 Předmět projektu... 3 1.3 Soupis podkladů k projektu... 3 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4 1.4.1 Druhy sítí a napětí :... 4 1.4.2

Více

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY 1. OBSAH str. 1. Obsah 1 2. Právní dokumentace 1 3. Projektové podklady 1 4. Provozní parametry zařízení 1 5. Předmět a rozsah projektu 2 6. Popis zařízení 2 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ

SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ Domov mládeže Gorkého 35 E23/12 Rekonstrukce elektroinstalace - DPS SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Domově mládeže na Gorkého 35 s provede rekonstrukce elektroinstalace. Ta je

Více

PROFESTA S.R.O. Radošovice 86,

PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice PROJEKT ZDRAVOTNÍ INSTALACE Technická zpráva Identifikační údaje zakázky Číslo zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD PRO-019-13-P6 NISOU, Husova 490,

Více

D.1.4 Technika prostředí staveb. SE. - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů SLE. - Slaboproudá elektrotechnika

D.1.4 Technika prostředí staveb. SE. - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů SLE. - Slaboproudá elektrotechnika D.1.4 Technika prostředí staveb SE. - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů SLE. - Slaboproudá elektrotechnika Seznam příloh: D.1.4.1 Technická zpráva D.1.4.2.1 Půdorys 2.NP - část 1

Více

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: SLAVKOV U BRNA - č.2 F.3 ZAKÁZKA: 181-2010 SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE - F.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 01 PODÉLNÝ PROFIL - 02 VODOMĚRNÁ ŠACHTA 03 ULOŽENÍ POTRUBÍ 04 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Více

Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní

Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní Krycí list 1/1 Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní Zhotovitel: Investor: RICHTER-Projekční kancelář Národní tř. č.1 736 01 Havířov-Město Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje,

Více

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 3. VODOVOD... 3 3.1 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA... 3 3.2 VNITŘNÍ VODOVOD... 4 3.3 BILANCE SPOTŘEBY VODY... 4 3.4 TEPELNÉ IZOLACE A NÁTĚRY...

Více

ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA APK plan & design, s.r.o. Riegrova 44a, 612 00 Brno tel.: 541 245 286, fax: 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Projektant části PD: Ing. Jiří Dudek TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 17.listopadu 13, 680 01 Boskovice

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA Úvod Identifikační údaje stavby: název stavby: účel stavby: Stavební úpravy BD byty č.2, 3 2.np a byt č. 8-5.np stavební úpravy a udržovací práce místo stavby: obec: Praha

Více

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - SUCH DOL AUTORIZAČNí RAZíTKO: SUCHDOLSKÉ NÁMĚSTí 734/3, 165 00 PRAHA - SUCHDOL DEHTÁRY 17, 250 91 ZELENEČ

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - SUCH DOL AUTORIZAČNí RAZíTKO: SUCHDOLSKÉ NÁMĚSTí 734/3, 165 00 PRAHA - SUCHDOL DEHTÁRY 17, 250 91 ZELENEČ Obsah pro jektové dokumentace: Technická zpráva Protokol o stanovení prostředí Rozpočtové podklady Výkresová dokumentace J1 elektroinstalace v půdorisu J2 výkres rozvodnice R1 J3 : hromosvod INVESTOR:

Více

BYTOVÝ DŮM KRÁLE JIŘÍHO 1341/4, KARLOVY VARY BYTOVÁ JEDNOTKA 1341/3 ÚPRAVA ETÁŽOVÉHO VYTÁPĚNÍ

BYTOVÝ DŮM KRÁLE JIŘÍHO 1341/4, KARLOVY VARY BYTOVÁ JEDNOTKA 1341/3 ÚPRAVA ETÁŽOVÉHO VYTÁPĚNÍ BYTOVÝ DŮM KRÁLE JIŘÍHO 1341/4, KARLOVY VARY BYTOVÁ JEDNOTKA 1341/3 ÚPRAVA ETÁŽOVÉHO VYTÁPĚNÍ F1.4g ZAŘÍZENÉ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY SEZNAM PŘÍLOH Číslo přílohy: Název přílohy: Měřítko: F1.4g-1 Technická

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň : Volfova 8 612 00 Brno tel.: +420 530 505 835 e-mail:info@ateliertzb.cz Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150 Investor : manželé Kazdovi Objekt : D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace

Více

EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH Druh dokumentace: DVZ Investor: Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května č. 40, Velké Pavlovice, PSČ 691 06 Akce: EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH Místo:

Více

HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA

HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA Akce: Adresa: HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA parc.č. 505, 506, 213/1, 213/4, 213/5, 213/6, v k.ú. LÁZNĚ TOUŠEŇ D1.4.a Ústřední vytápění Část: Příloha: D1.4.a - 01 Technická zpráva Datum: 11/2014 Přílohy:

Více

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva Projekt pro stavební povolení Ing. Ludvík

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice SO 01 a SO 02 Investor : Domov pro seniory Kaplice ul. Míru 366 682 41 Kaplice Vypracoval : L. Sokolík

Více

F.4.1. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy 07

F.4.1. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy 07 F.4.1. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší návrh

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla OBSAH 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla T E C H N I C K Á Z P R Á V A Projekt řeší vytápění rodinného domu manželů Vytlačilových, Roztoky

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje 1. Všeobecný popis Technická dokumentace řeší elektrickou instalaci silových, sdělovacích obvodů, hromosvodu a uzemnění pro rekonstrukci bytových domů č.p. 637 a 638 v ulici Přemysla Otakara a domu č.p.

Více

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 Datum revize: 24.6.2013-1.7.2013 Revizní technik: Martin Šťastný Keblov 65 ev.č.osvědčení 2094/2/11/R-EZ-E2/A ev.č.

Více

Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 17.5.

Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 17.5. Zpráva o revizi LPS Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 Začátek revize : 17.5.2014 Datum zpracování : Konec revize : 17.5.2014 17.5.2014

Více

VÝPIS MATERIÁLU - KANALIZACE

VÝPIS MATERIÁLU - KANALIZACE VÝPIS MATERIÁLU - KANALIZACE Výpis je pouze orientační, dodavatel je povinen si vypracovat vlastní. VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ROZVODY SPOLKOVÉHO DOMU TVAROVKY Raupiano ks, bm DN50 DN50 11,1 DN75 DN75 5,2 50/87

Více

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro

Více

Technická zpráva k prováděcímu projektu

Technická zpráva k prováděcímu projektu Ing. Jaromír Mazal-ELMA, projekční kancelář slaboproudu, Křiby 4706, 760 05 ZLÍN Zakázkové číslo : 18/2009 Technická zpráva k prováděcímu projektu Název stavby: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA SOKOLOVNY V LÍPĚ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace Akce: Jihomoravské muzeum, Přemyslovců 6, Znojmo Zřízení soc. zařízení - vnitřní el. instalace Investor: Jihomoravské muzeum Znojmo Projektant: ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY ING. JOSEF KNOT - ELEKTRO Projektování v elektrotechnice IČO 120 77 143 Mánesova ul. 1580 470 01 Česká Lípa 487 870 411 elektro knotcl.net OPRAVA HLAVNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ V BYTOVÉM DOMĚ ČESKÁ LÍPA, NA

Více

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM G SERVIS CZ, s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice Zdeněk Musil, Tyršova 48, PSČ 675 22 Stařeč Mobil: 603 509 368, e-mail: z.musil@volny.cz projekční a revizní činnost v oboru elektro Stavba:

Více

F.1.4.e - TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA KANALIZACE A VODOVODU MATEŘSKÉ ŠKOLY OSICKÁ Č.P. 454, 198 00 PRAHA 9 - KYJE

F.1.4.e - TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA KANALIZACE A VODOVODU MATEŘSKÉ ŠKOLY OSICKÁ Č.P. 454, 198 00 PRAHA 9 - KYJE F.1.4.e - TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA KANALIZACE A VODOVODU MATEŘSKÉ ŠKOLY OSICKÁ Č.P. 454, 198 00 PRAHA 9 - KYJE PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Investor : Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073 19821

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č.

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č. 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Z důvodu navýšení chladícího výkonu a výměně chladící technologie v objektu MÚ v Sokolově dojde z hlediska napájení elektrickou energií k

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Legenda Výpis materiálu

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Legenda Výpis materiálu SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Legenda Výpis materiálu Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.P.P. půdorysné schéma světelných rozvodů E-02 1:50 1.P.P. půd. schéma zásuvkových a technolog.

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4.a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.a.2 VÝKRESY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ ÚT 1 1. P.P. - ústřední vytápění ÚT 2 1. N.P. - ústřední vytápění ÚT 3 2.N.P. - ústřední vytápění ÚT 4 3.N.P.

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 11111-EL-01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NA ULICI ŠPÁLOVA 9 OSTRAVA-PŘÍVOZ SEZNAM DOKUMENTACE: 11111-EL-10. Výkaz materiálů Slepý rozpočet

TECHNICKÁ ZPRÁVA 11111-EL-01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NA ULICI ŠPÁLOVA 9 OSTRAVA-PŘÍVOZ SEZNAM DOKUMENTACE: 11111-EL-10. Výkaz materiálů Slepý rozpočet SEZNAM DOKUMENTACE: Technická zpráva Výkaz materiálů Slepý rozpočet HDS+ER Půdorys 1.PP-Elektroinstalace Půdorys 1.NP-Elektroinstalace Půdorys 2.NP-Elektroinstalace Půdorys Podkroví-Elektroinstalace Rozvaděč

Více

1. Všeobecná část. 2. Technická část

1. Všeobecná část. 2. Technická část DŮM JEDNÍM TAHEM RODINNÝ DŮM RD-18 POSEIDÓN 2 1. Všeobecná část 1.1. Předmět projektu Projektem je řešena elektroinstalace panelového rodinného domu. Tento projekt je zpracován pro účely vydání stavebního

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

byt č. 3, 4, 2.np parcela: 1162 kat. území: Holešovice [730122] 1207, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

byt č. 3, 4, 2.np parcela: 1162 kat. území: Holešovice [730122] 1207, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO Identifikační údaje stavby: název stavby: Stavební úprava a půdní vestavba BD místo stavby: obec: Praha 7-Holešovice místo: Tusarova

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu ALICE 4.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Alice 4.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH: Požárně

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE Kostelec u Heřmanova Městce, přestavba bývalého vojenského areálu investiční záměr Strana 1 (celkem 5) STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM

Více

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.1. NAPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ... 3 2.2. BILANCE POTŘEBY VODY... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ, ZEMNÍ PRÁCE... 5

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA EL TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Investor : Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice Mírové náměstí 1 703 39, Ostrava- Vítkovice Akce : Oprava bytu č.3 na ulici Rudná

Více

Elektro, MaR zdroje tepla. Obecní kotelna Rabčice 029 45 Rabčice. Obec Rabčice. Projekt pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA

Elektro, MaR zdroje tepla. Obecní kotelna Rabčice 029 45 Rabčice. Obec Rabčice. Projekt pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Část stavby : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Rabčice - rekonštrukcia obecnej

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VNITŘNÍ VODOVOD. Úvodem: Výchozí podklady: Ohřev teplé vody: TECHNICKÁ ZPRÁVA... 1 VNITŘNÍ VODOVOD... 1 VNITŘNÍ KANALIZACE:...

TECHNICKÁ ZPRÁVA VNITŘNÍ VODOVOD. Úvodem: Výchozí podklady: Ohřev teplé vody: TECHNICKÁ ZPRÁVA... 1 VNITŘNÍ VODOVOD... 1 VNITŘNÍ KANALIZACE:... TECHNICKÁ ZPRÁVA... 1 VNITŘNÍ VODOVOD... 1 VNITŘNÍ KANALIZACE:... 3 PŘÍLOHA Č.1 VODOMĚRNÁ SESTAVA... 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvodem: Tento projekt pro stavební povolení se zabývá návrhem nových vnitřních rozvodů

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO TECHNOLOGICKÁ ČÁST Vypracoval : Ing. Lenka Nováková Datum: 07/2015 1/5 1. ÚVOD Tato projektová dokumentace řeší opravu stávajících plynových

Více