Výnosy a principy jejich uznávání v IFRS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výnosy a principy jejich uznávání v IFRS"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výnosy a principy jejich uznávání v IFRS Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická nám W. Churchilla 4 Praha 3, Web: https://webhosting.vse.cz/prochazd

2 1 Úprava výnosů v IFRS IAS 18 Výnosy IAS 11 Smlouvy o zhotovení jiné standardy upravující uznání výnosů ve vybraných odvětvích (např. IAS 17 a IAS 41) Slide 2/20

3 2 IAS Rozsah působnosti standardu prodej výrobků a zboží; poskytování služeb; užití aktiv podniku jinými subjekty, které za toto právo užívání platí odměnu v podobě - úroku, což je odměna za půjčení peněz či peněžních prostředků, - licenčních poplatků, což jsou odměny za poskytnutí práva používat aktiva účetní jednotky (např. patenty, obchodní známky, copyright, software), a - dividendy, která je částí rozděleného zisku držitelům vlastnických podílů určitého ekonomického subjektu v závislosti typu drženého podílu na kapitálu. Slide 3/20

4 2.2 Definice a ocenění výnosu Výnosy jsou hrubé přírůstky ekonomických prospěchů během období, které vznikají běžnými podnikovými činnostmi, jestliže tyto přírůstky vedou ke zvýšení vlastního kapitálu odlišnému od jeho zvýšení v souvislosti se vklady vlastníků. Výnos se oceňuje fair value přijaté nebo nárokované protihodnoty. Fair value částka, za kterou by bylo možné směnit aktivum či vyrovnat dluh mezi informovanými partnery ochotnými uskutečnit transakci za obvyklých podmínek. V některých případech nutno diskontovat nárokovanou protihodnotu; užití - převažující úrokové sazby pro podobný nástroj u výstavce s obdobným hodnocením úvěrového rizika, nebo - úrokové míry diskontující nominální hodnotu nástroje na běžnou prodejní cenu zboží nebo služeb za hotové. Slide 4/20

5 2.3 Výnosy z prodeje výrobků a zboží Výnos z prodeje zboží nebo výrobků se vykáže, jestliže současně platí (IAS 18.14): - prodávající podnik převedl na kupujícího podstatnou část odměn a rizik, které jsou spojeny s vlastnictvím zboží nebo výrobků Příklad 1, - prodávající si neponechává manažerskou angažovanost obdobnou vlastnickému titulu či nevykonává efektivní kontrolu nad zbožím Příklad 2, - částka výnosu je spolehlivě změřitelná Příklad 3, - je pravděpodobné, že prospěchy spojené s prodejní transakcí poplynou do podniku Příklad 4, Příklad 5, a - lze spolehlivě určit náklady, které podnik musel vynaložit, aby uskutečnil transakci ústící ve vykázání výnosu Příklad 6. Slide 5/20

6 2.4 Výnosy ze služeb Výnos z prodeje služeb se vykáže, jestliže současně platí (IAS 18.20): - částku výnosu je možné spolehlivě určit, - je pravděpodobné, že ekonomické užitky spojené s transakcí poplynou do podniku, - stupeň dokončení transakce je poskytovatel služby schopen spolehlivě určit, a - lze spolehlivě určit náklady dosud vynaložené na transakci i náklady, které bude nezbytné vynaložit k dokončení transakce. Příklad 10 Příklad 16 Slide 6/20

7 2.5 Výnosy z úroků, licenčních poplatků a dividend Výnosy plynoucí z užívání aktiv jednotky jinou jednotkou se uznají, jestliže (IAS 18.29): je pravděpodobné, že do účetní jednotky poplynou prospěchy spojené s transakcí, částka výnosu může být spolehlivě oceněna. Účetní jednotka vykáže výnos v částce, která odpovídá v případě (IAS 18.30): úroku časové proporci zapůjčení aktiva, přičemž pro stanovení výše úroku se použije efektivní míra výnosu daného aktiva, licenčních poplatků částce, která je dohodnutá v příslušné smlouvě, a to na akruální bázi s respektováním podstaty příslušné smlouvy Příklad 17, dividend podílu na vlastnických právech k okamžiku, ke kterému vzniká nárok akcionářů obdržet dividendu. Slide 7/20

8 2.6 Speciální transakce uznání výnosu Vztahy zastoupení a uznání výnosu: - výnosem je pouze provize, nikoliv částky inkasované jménem mandanta Barterové transakce a uznání výnosu: - směna výkonů obdobného povahy a hodnoty => není výnos - směna výkonů rozdílné povahy a hodnoty => výnos se ocenění ve fair value získaného výkonu (snížené o příp. inkasovanou částku peněz), resp. ve fair value poskytnutého výkonu, není-li možné určit fair value výkonu obdrženého v rámci nepeněžní směny Identifikace prodejní transakce a jejích jednotlivých složek: - kritéria uznání výnosů odděleně na každou transakci - prodejní transakce se může skládat z více operací jednotlivě identifikovatelných => nutno alokovat protihodnotu na jednotlivé složky Identifikace více prodejních transakcí tvořících jeden celek: - několik (právně) samostatných transakcí může konstituovat jednu jedinou komplexní ekonomickou transakci => je-li předchozí prodej negován reversní operací, nelze výnos vykázat Studie 1 Studie 8 Slide 8/20

9 3 IFRIC Rozsah působnosti IFRIC 13 se použije na zákaznické věrnostní kredity, které: - účetní jednotka přiznává svým zákazníkům jako část prodejní transakce Příklad 18, tj. prodeje zboží, poskytování služeb nebo užití aktiv účetní jednotky zákazníkem, a které - po splnění jakýchkoliv dalších kvalifikačních podmínek mohou být zákazníkem v budoucnu proměněny za zboží a služby zdarma nebo se slevou. Teoreticky je dvojí možné řešení: - odložení (časové rozlišení) výnosu, - vytvoření rezervy. Slide 9/20

10 3.2 Řešení Aplikuje se IAS a část protihodnoty přijaté nebo nárokované se alokuje a uzná jako závazek do té doby, než jednotka tento závazek splní. Závazek se ocení na bázi hodnoty přiznaných kreditů z hlediska zákazníků (a nikoliv ve výši nákladů vynaložených jednotkou) a je uznán jako alokace výnosu (a nikoliv jako náklad), neboť: - přiznané kredity jako výsledek prodejní transakce jsou součástí této transakce mezi prodávajícím a kupujícím, v níž jsou směnovány ekonomické prospěchy, - kredity představují práva obdržet v budoucnu ekonomické prospěchy a zákazník za to implicitně platí, - hodnota kreditů se liší od marketingových nákladů a vyplývá ze vztahu prodejce-zákazník; marketingové náklady vznikají nezávisle na tomto vztahu, - věrnostní kredity jsou oddělitelné od ostatních součástí prodejní transakce (dle IAS 18.13), a proto je nutné pravidla pro uznání výnosů aplikovat na každou část transakce samostatně. Částka protihodnoty přiřazená věrnostním kreditům se určí s odkazem na jejich fair value, tj. částku, za kterou by věrnostní kredity mohly být prodány odděleně. Účetní řešení závisí na tom, zda odměny: - dodává účetní jednotka sama - dodává třetí strana Studie 9 Studie 11 Slide 10/20

11 4 Revenue Recognition Project IASB a FASB v současnosti pracují na společném projektu, jehož výstupem bude nový standard, který bude stanovat (obecné) principy pro uznání výnosů ze smluv se zákazníky. Důvody pro zahájení projektu: - výnosy patří mezi nejvýznamnější a nejproblémovější položky účetních výkazů, - výnosy z prodaných výkonů často představují největší položku výkazů z hlediska částky, - IFRS: definice a kritéria uznání výnosu uvedené v Koncepčním rámci a v IAS 18 ne zcela respektují definice aktiva a dluhu v Koncepčním rámci, IAS 18 pouští ze zřetele vícestupňové obchody, - US GAAP: velké množství předpisů bylo vytvořeno před přijetím vyhlášek tvořících koncepční rámec US GAAP a US GAAP neobsahují standard, který by pokrýval komplexně oblast vykazování výnosů; naopak existuje přes 200 předpisů, které jsou částečně nekonzistentní; i přes vysoký počet předpisů neexistuje standard vymezující požadavky a vodítka pro vykazování výnosů ze služeb, které tvoří podstatnou část (nejen) americké ekonomiky, - nejčastějším důvodem oprav účetních závěrek jsou chyby a podvody právě v položkách výnosů, což ohrožuje investorskou důvěru, - účetní předpisy věnované výnosům se orientují na specifické transakce či na specifická ekonomická odvětví, ekonomika je ovšem živoucím organismem, který se mění a specificky zaměřené předpisy nejsou s to řádně postihnout měnící se ekonomickou realitu, - informace o zdrojích výnosů jsou značně agregované a informace o účetních politikách použitých při jejich Slide 11/20

12 vykazování jsou příliš obecné, - snaha vytvořit koncepční východisko, které bude sloužit jako opěrný bod při řešení možných budoucích sporů, - potřeba mezinárodního sjednocování koncepčních rámců a účetních standardů, které se zabývají touto problematikou. Cíle standardu: - eliminovat nekonzistentnost účetních pravidel, - vytvořit koncepční podklad, ze kterého se bude vycházet při reakci na nové problémy, - odstranit nedostatky v současných pravidlech pro vykazování výnosů, - vytvořit účetní standard, který bude komplexně řešit oblast vykazování výnosů, - dosáhnout shodného účetního zobrazení výnosů v obou nejvýznamnějších světových účetních systémech. V současnosti je vydán návrh standardu, připomínkovací období končí 22. října Slide 12/20

13 5 Rozdíly mezi českou úpravou a IFRS Definice výnosu Oblast IFRS ČÚS hrubé přírůstky ekonomických prospěchu z běžných činností jednotky, které zvyšují kapitál jinak než vkladem vlastníků chybějící definice výnosu Povaha výnosu jasné rozlišení výnosů a zisků žádné rozlišení Ocenění výnosu Uznání výnosu fair value protihodnoty přijaté anebo nárokované respektována časová hodnota peněz na bázi převodu rizik a užitků Aplikační kritéria detailně rozpracována žádná neexistuje úprava, ocenění výnosu nominální hodnotou přijaté platby či fakturované částky pohledávky se nesmí diskontovat na bázi převodu právního titulu; vliv požadavků DPH Identifikace transakce aplikace kritérií na jednotlivé složky transakce/ na více transakcí společně neřešeno; jeden obchod je jedna transakce vedoucí k výnosu Slide 13/20

14 IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby Slide 14/20

15 IAS 8 1 IAS Definice Účetní pravidla jsou specifické principy, základny, konvence, postupy a praktiky přijaté účetní jednotkou pro přípravu a prezentaci účetní závěrky. Změna v účetním odhadu je úprava účetní hodnoty aktiva nebo závazku nebo částky periodické spotřeby aktiva, která je výsledkem hodnocení stávajícího stavu a očekávaných budoucích prospěchů a povinností spojených s aktivy a závazky. Změny v účetních odhadech jsou výsledkem nových informací nebo nového vývoje a proto nejsou opravami chyb. Významný opomenutí nebo chybná uvedení položek jsou významná, pokud by mohla jednotlivě nebo společně ovlivnit ekonomická rozhodnutí uživatelů přijímaná na základě účetní závěrky. Významnost závisí na velikosti a povaze opomenutí nebo chybného uvedení s ohledem na příslušné okolnosti. Rozhodujícím faktorem může být velikost nebo povaha položky nebo jejich kombinace. Chyby minulých období jsou opomenutí nebo chybná uvedení položek v účetních závěrkách účetní jednotky za jedno nebo několik předchozích období, které vznikly v důsledku nepoužívání nebo chybného použití spolehlivých informací, které: - byly k dispozici v době, kdy byly účetní závěrky za zmíněná období schvalovány k vydání; a - u kterých bylo možné oprávněně očekávat, že byly získány a zvažovány při přípravě a předkládání těchto účetních závěrek. Takové chyby mohou být důsledkem matematických chyb, chyb při aplikaci účetních pravidel, chybné interpretace Slide 15/20

16 IAS 8 skutečností, podvodu nebo přehlédnutí. Retrospektivní aplikace je aplikace nového účetního pravidla na události a transakce tak, jako by toto pravidlo bylo používáno vždy. Retrospektivní přepočet je oprava vykázání, oceňování a zveřejňování částek prvků finanční závěrky tak, jako by k chybě v předchozím období vůbec nedošlo. Prospektivní aplikace změny v účetním pravidlu a vykázání dopadu změny v účetním odhadu znamená: - aplikaci nového účetního pravidla na transakce, jiné události a podmínky, které se objeví po datu, ke kterému se mění účetní pravidla; a - vykázání dopadu změny na účetní odhady v běžném a budoucích obdobích ovlivněných změnou. Slide 16/20

17 IAS Výběr účetních pravidel a jejich změny Primárně IFRS; není-li upraveno užít úsudek vzít v úvahu jiné standardy + Koncepční rámec Účetní pravidla musejí být taková, aby byly zabezpečeny kvalitativní charakteristiky účetních informací, tj: - relevance pro potřeby přijímání ekonomických rozhodnutí uživatelů; a - spolehlivost (věrné zobrazení finanční situace, finanční výkonnosti a peněžních toků účetní jednotky; ekonomická podstata před právní formou; neutrálnost; opatrnost a kompletnost). Účetní jednotka může změnit účetní pravidlo pouze v případě, že změna: - je vyžadována standardem nebo interpretací; nebo - přinese účetní závěrku poskytující spolehlivé a více relevantní informace o dopadech transakce, jiné události nebo podmínky na finanční pozici, finanční výkonnost nebo peněžní toky účetní jednotky. Změnami v účetních pravidlech nejsou: - použití účetního pravidla na transakce, jiné události nebo podmínky, které se podstatně liší od transakcí, událostí nebo podmínek, které nastaly v minulém období; a - použití nového účetního pravidla na transakce, další události nebo podmínky, které se dříve nevyskytovaly nebo byly nevýznamné. První použití nového pravidla se řídí buď přechodnými ustanoveními standardu, anebo se provede retrospektivně. Slide 17/20

18 IAS Změny v účetních odhadech Použití zdůvodněných odhadů je podstatnou součástí přípravy účetní závěrky a neznamená snížení její spolehlivosti. Odhady zejména u: - nedobytných pohledávek; - zastaralosti zásob; - reálné hodnoty finančních aktiv nebo finančních závazků; - doby životnosti odpisovaných aktiv, očekávaný průběh spotřeby budoucích ekonomických užitků zahrnutých v odpisovaných aktivech (Příklad 1, Příklad 2 a Příklad 3); - závazků ze záruk. Revize odhadů, jestliže se změní okolnosti, na nichž byl odhad založen, nebo v důsledku nových informací či větších zkušeností. Vzhledem k jejich povaze se revize odhadu nevztahuje k předchozím obdobím a není opravou chyby. Dopad změny v účetním odhadu se zahrne prospektivně do určení čistého zisku nebo ztráty v: - období změny, pokud se změna týká pouze tohoto období; nebo - v období změny a v budoucích obdobích, pokud změna ovlivňuje obojí. Slide 18/20

19 IAS Chyby Účetní jednotka povinna opravit významné chyby z předchozích období retrospektivně v prvním vydání účetní závěrky schválené k vydání po odhalení chyb. Tato oprava bude provedena: - přepočtem srovnávacích částek za předchozí vykazované (vykazovaná) období, ve kterých došlo k chybě; nebo - jestliže k chybě došlo před nejzazším vykazovaným obdobím, pak přepočtem počátečních zůstatků aktiv, závazků a vlastního kapitálu k nejzazšímu vykazovanému období. Příklad 4 a Příklad 5 Slide 19/20

20 IAS 8 2 Rozdíly mezi českou úpravou a IFRS Odhady Účetní pravidla Oprava chyb Oblast IFRS ČÚS běžná součást účetní práce; změny a zpřesnění odhadů promítnuty do běžného období/období dalších v některých případech mimořádné položky; v jiných neřešeno oprava odpovídajících položek výnosů či nákladů u významných částek, mimořádné výnosy či náklady není upraveno; někdy se aktualizace předpokládá automaticky (OP), jindy nepřipadá v úvahu (odpisy) retrospektivní aplikace přes nerozdělené zisky retrospektivní aplikace přes nerozdělené zisky Slide 20/20

Účetní pravidla, chyby, odhady

Účetní pravidla, chyby, odhady Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Účetní pravidla, chyby, odhady Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

1 Tento standard musí být aplikován na účtování výnosů vznikajících z následujících transakcí a událostí:

1 Tento standard musí být aplikován na účtování výnosů vznikajících z následujících transakcí a událostí: IAS 18 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 18 Výnosy [Novelizace standardu - novelizace pojmů dle dodatku Nařízení Komise (ES) č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, mění se odstavec 32 a vkládá se nový odstavec

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá Mezinárodními účetními

Více

Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS. Bc. Alena Konečná

Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS. Bc. Alena Konečná Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS Bc. Alena Konečná Diplomová práce 213 s ABSTRAKT Cílem diplomové práce je převod českých účetních výkazů společnosti

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Vzorová účetní závěrka společnosti je určena k ilustraci požadavků Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) na vykazování a zveřejňování. Tato

Více

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31.

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. PROSINCE 2005 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Obsah ROZVAHA...3 VÝKAZ

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Pozemky, budovy a zařízení 7.1 345 294 363 311 Dlouhodobé pohledávky 7.2

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Jak na webové stránky v účetnictví

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Jak na webové stránky v účetnictví Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP září 2012, Deloitte Česká republika 02 České

Více

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům.

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům. IAS 17 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 17 Leasingy [Novelizace standardu - novelizace pojmů dle dodatku Nařízení Komise č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, zrušují se odstavce 14 a 15, vkládají se nové

Více

Mezinárodní účetní standard 17 Leasingy

Mezinárodní účetní standard 17 Leasingy Mezinárodní účetní standard 17 Leasingy Cíl 1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům. Rozsah působnosti

Více

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionářům společnosti

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014 Konsolidovaná účetní závěrka KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V tisících EUR Bod přílohy 2014 2013 Úrokové výnosy 6 493 158 295 075 Úrokové náklady 6 (181 426) (151 874) Čisté úrokové výnosy 311 732

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Srpen 2011, Deloitte Česká republika 02 České

Více

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH

Více

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti;

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti; IAS 16 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 16 Pozemky, budovy a zařízení [Novelizace standardu - poslední věta odstavce 18 se mění, odstavec 23 se mění viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince

Více

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Finanční investice 7.1 82 857 82 857 Pohledávky za ovládanou osobou 7.2 12 500 - Dlouhodobá

Více

ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionářům společnosti ČEZ, a. s.:

Více

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Energy for you www.e4u.cz Obsah I. Profil společnosti 3 II. Obecné údaje o společnosti 3 1. Informace pro investory v přehledu 3 2. Dlouhodobý dividendový

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více