JAK OBCE ZAJIŠŤUJÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK OBCE ZAJIŠŤUJÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY?"

Transkript

1 JAK OBCE ZAJIŠŤUJÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY? Markéta Fantová Šumpíková, Pavel Rousek 1 1 Cíl a význam tématu V tomto příspěvku prezentujeme výsledky primární analýzy dat o formách a podmínkách zajišťování vybraných veřejných služeb a způsobech výběru dodavatelů těchto služeb u obcí v ČR. Tento výzkum probíhá v rámci vědeckovýzkumného projektu č. 402/05/2644 podpořeného Grantovou agenturou ČR, řešitel prof. PhDr. F. Ochrana, CSc. Cílem příspěvku je předložit vyhodnocená data k diskusi o možných příčinách zjištěného stavu a k přípravě případných návrhů na změnu situace tam, kde bude shledáno, že je nevyhovující. Význam problematiky veřejných služeb lze ilustrovat následujícími čísly a relacemi. Ročně se z veřejných rozpočtů v ČR vynakládá na služby mld. Kč, přičemž z rozpočtu centrální vlády jde částka ve výši cca 5,6 % HDP a z rozpočtů územní samosprávy dokonce přes 6 % HDP ročně. Zvýšit efektivnost alokace těchto prostředků byť jen o 10 %, by znamenalo úsporu 40 mld. Kč ročně, které by se mohly použít na řešení aktuálních potřeb společnosti. Pro srovnání můžeme uvést, že v roce 2006 vydala ČR na výzkum a vývoj 6,7 mld. Kč a rozpočty vysokých škol byly 19 mld. Kč. 2 Metodika výzkumu a vyhodnocení dat Rozesílání dotazníků probíhalo na celém území ČR dvěma formami, a to elektronickou poštou (6052 obcí) a poštou (150 obcí). Bylo osloveno obcí z celkového počtu obcí (údaj k roku 2006, ČSÚ). Graf 1 Návratnost dotazníků podle jednotlivých velikostních kategorií Návratnost dotazníků 45,00% 40,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 21,95% 20,00% 18,84% 17,65% 15,00% 13,56% 10,00% 10,22% 5,00% 4,77% 0,00% více než Zdroj: ČSÚ (data o počtu obcí v ČR), vlastní výpočty, 2007 Z důvodu předpokládaného návazného hloubkového výzkumu (na jaro 2007) formou řízeného pohovoru nebylo mezi oslovené obce zařazeno 17 statutárních měst 2. Zbývá pouze 29 neoslovených obcí, protože jsme na ně nezískali ani ovou ani poštovní adresu. 1 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu, Jarošovská 1117/II, J. Hradec. y:

2 V prvních dvou kolech sběru dat bylo získáno celkem 607 odpovědí, které splňují požadavek náhodného výběru a jsou tudíž vhodné k dalšímu statistickému zpracování. Zde předložené výsledky analýzy dat byly převáženy váhou jednotlivé velikostní kategorie podle vztahu: [(počet obcí v dané velikostní kategorii v ČR) / (celkový počet obcí v ČR)], aby se eliminoval vliv nevyváženého počtu obcí (a logicky i získaných odpovědí) v jednotlivých velikostních kategoriích. Určitý počet obcí neodpověděl na vybrané otázky, proto v grafech vždy uvádíme, jaký byl počet respondentů u dané otázky. Zaměřili jsme se pouze na vybrané druhy komunálních služeb (v závorkách jsou uvedeny názvy a numerické kódy podle rozpočtové skladby): (1) nakládání s komunálním odpadem (odvoz komunálního odpadu, č. 3722), (2) pohřebnictví (č. 3632), (3) péče o podobu obce, resp. o veřejnou zeleň (péče o obce, č. 3745), (4) udržování místních komunikací (pozemní komunikace, č. 221), (5) veřejné osvětlení (č. 3631), (6) čištění odpadních vod - provoz čističek (č. 232). 3 Výsledky analýzy primárních dat 3.1 Formy zajišťování vybraných služeb Při sestavování dotazníku jsme vycházeli z toho, že obce mohou komunální služby zajišťovat několika různými formami nebo jejich mi, a to: (1) přímou produkcí (tj. vlastními zaměstnanci), (2) vlastní příspěvkovou organizací, (3) s.r.o. nebo a.s., ve kterých má obec větší než 50% majetkový podíl, (4) externím dodavatelem, (5) mi výše uvedených způsobů, (6) jinými způsoby. Způsoby (1) (3) lze zařadit k tzv. interním formám zabezpečování komunálních služeb municipalitou. Výjimku tvoří způsob zajišťování externím dodavatelem, což je externí forma zabezpečování služeb. Zařazení (5) a (6) k interní nebo externí formě je už obtížnější, a proto jsme se při zařazení řídili podle toho, kterou formou prochází největší objem finančních prostředků. V případě kategorie (6) jiné způsoby se lze nejčastěji setkat s bývalými (6.1) rozpočtovými organizacemi (pokud nebyly v souladu se zákonem 128/2000 Sb. 3 přetransformovány na příspěvkové organizace, ale staly se organizačními složkami), (6.2) společnostmi (s.r.o. nebo a.s.), v nichž má obec menší než 50% majetkový podíl a s (6.3) veřejně prospěšnými prácemi. U (5) způsobů jsme zjistili, že u všech služeb a obcí je touto kombinací v průměru 96 % případů s (3) s.r.o. nebo a.s., ve kterých má obec větší než 50% majetkový podíl, nebo s (4) externím dodavatelem. 2 Byl použit seznam statutárních měst platný před 1. lednem 2003 Brno, České Budějovice, Havířov, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Kladno, Liberec, Most, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín a hlavní město Praha. V současnosti se ke statutárním městům řadí také Děčín, Frýdek- Místek, Chomutov, Karviná, Mladá Boleslav, Přerov a Teplice. 3 Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění poslední úpravy zákonem 626/2004 Sb., 35a. Rozpočtové organizace obcí se podle pravidel pro rozpočtování obcí s účinností od staly organizačními složkami obcí a následně obce měly na výběr, zda tuto organizační složku přemění na organizaci příspěvkovou, a to rozhodnutím nejpozději do

3 Graf 2 Formy zajišťování vybraných druhů služeb Formy zajištění veřejných služeb jiný způsob externí dodavatel spol. vlastněná obcí rozpočtová organizace vlastní zaměstnanci odpad (599 dotazníků) pohřebnictví (440 dotazníků) zeleň (588 dotazníků) komunikace (594 dotazníků) osvětlení (583 dotazníků) čističky (282 dotazníků) Zdroj: vlastní výpočty, 2007 Legenda: (1) přímá produkce (tj. vlastní zaměstnanci), (2) vlastní příspěvková organizace, (3) s.r.o. nebo a.s., ve kterých má obec větší než 50% majetkový podíl, (4) externí dodavatel, (5) výše uvedených způsobů, (6) jiné způsoby, tj. (6.1) bývalé rozpočtové organizace, (6.2) společnosti (s.r.o nebo a.s.), v nichž má obec menší než 50% majetkový podíl a (6.3) veřejně prospěšné práce. Z grafu je zřejmé, že externí dodavatelé dominují v podstatě u všech sledovaných služeb s výjimkou zeleně, kde je nejvíce používána přímá produkce. Přímá produkce (vlastní zaměstnanci) je relativně významná ještě u pohřebnictví, komunikací a osvětlení. Kombinace možných způsobů je nejvýznamnější u komunikací a u zeleně, přičemž v 96 % případů je to s (4) nebo s (3). Při posuzování míry externího (4+5) a interního způsobu ( ) zajišťování lze říci, že u všech služeb (s výjimkou zeleně) převažuje externí forma zajišťování. Menší obce do 5 tis. obyvatel - mají kromě externích dodavatelů poměrně významné procento zajišťování služeb formou (1) - vlastní zaměstnanci. Obce nad 5 tis. obyv. využívají v relativně významné míře formu (3). Obce mezi 200 až 10 tis. obyv. mají navíc často kombinaci nějaké formy s formou (3) nebo (4). 3.2 Způsob výběru dodavatele služby V případě zajišťování externí formou vzniká celá řada vztahů mezi financujícím subjektem (veřejný rozpočet, nadace, soukromý investor), poskytovatelem služeb (municipalita), producentem služby (veřejná organizace, soukromá organizace, mimovládní organizace) a spotřebitelem (občan), jak popisuje Péteri (1996), Meričková (2003). Externí dodavatel by měl být v podstatě u jakékoliv zakázky vybrán v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Tento zákon byl v ČR několikrát novelizován (poslední úprava zákon 137/2006 Sb.), v současnosti má přes 90 stran a není příliš zdařilý, zejména proto, že některé pojmy a formulace jsou nejasné a dají se vykládat několika způsoby. V naší analýze je zařazena mezi interní formy také kategorie (3) s.r.o. nebo a.s., ve kterých má obec větší než 50% majetkový podíl. Tento typ dodavatele by měl být rovněž vybrán ve veřejné soutěži, a pokud tomu tak není, tak by měl soutěžit svoje nákupy od jiných dodavatelů, jak vyplývá ze zákona o veřejných zakázkách a z judikátů Evropského soudního dvora. V otázce jsme se zaměřili na způsoby, jakými obce vybírají producenta služby, přes kterého prochází největší objem finančních prostředků vynakládaných na danou službu. Mezi sledované způsoby patřily (v souladu se

4 zákonem o veřejných zakázkách): (a) veřejná obchodní soutěž otevřené řízení, (b) užší zadávací řízení výzva více zájemcům, (c) jednací řízení s uveřejněním, (d) jednací řízení bez uveřejnění nebo (e) přímý nákup. 4 Vyskytla se řada obcí, které neuvedly způsob výběru externího dodavatele, ačkoliv danou službu zajišťují externě nebo způsobem č. (3). Poměr nezodpovězené otázky na celkovém počtu získaných dotazníků se pohybuje od cca 24 % (zeleň) až po 41 % (pohřebnictví). Podrobněji viz následující graf. Graf 3 Procento obcí, které neuvedly způsob výběru externího dodavatele Neuveden způsob výběru externího dodavatele 45,00% 42,24% 40,00% 35,00% 32,72% 31,79% 30,00% 25,00% 26,45% 28,92% 26,23% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% odpad pohřebnictví zeleň komunikace osvětlení čističky Při vyhodnocování této otázky jsme nejdříve vyřadili obce, které danou službu nezajišťují. V druhé fázi jsme vyhodnotili procento získaných odpovědí od obcí, které pro zajišťování služby používají buď (3) nebo (4) nebo kombinaci s těmito možnostmi. Zjistili jsme, že pokud obce používají kombinaci různých forem zajištování, tak v průměru u 96 % obcí jde o kombinaci (3) a (4). Výsledky vyhodnocení ukazuje následující graf. 4 V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách mají možnost využívat obce ještě status soutěžního dialogu a zjednodušeného podlimitního řízení.

5 Graf 4 Způsob výběru dodavatele Výběr externího dodavatele přímý nákup jednací řízení bez uveřejnění jednací řízení s uveřejněním užší zadávací řízení veřejná obchodní soutěž odpad (366 dotazníků) pohřebnictví (160 dotazníků) zeleň (178 dotazníků) komunikace (322 dotazníků) osvětlení (329 dotazníků) čističky (118 dotazníků) Zdroj: vlastní výpočty, 2007 Uvedený graf ukazuje, že převažujícím způsobem výběru dodavatele u všech sledovaných služeb je přímý nákup bez soutěžení. Dalšími relativně významnými postupy jsou jednací řízení bez uveřejnění (v podstatě modifikace přímého nákupu) a užší zadávací řízení. Z pohledu působnosti zákona o veřejných zakázkách by se výběr dodavatelů služeb měl týkat nejen formy zajištění (4), ale v převážné většině případů také (3) a (5) (viz Graf 2). Takže převažující formou by měla být veřejná obchodní soutěž (otevřené nebo užší zadávací řízení, případně jednací řízení z uveřejněním), což není. Podle výzkumů Pavla (2006) o objemu veřejných výdajů na vybrané služby splňují tyto zakázky kritéria pro podlimitní veřejné zakázky už v kategorii obcí s 5 20 tis. obyv. Menší obce spadají spíše do kategorie veřejných zakázek malého rozsahu a obce nad 20 tis. obyv. do nadlimitních veřejných zakázek. Ze zákona vyplývá povinnost veřejně soutěžit podlimitní a nadlimitní zakázky, ale nic nebrání obcím, aby i zakázky malého rozsahu zadávaly ve veřejné soutěži. Bylo zjištěno, že menší obce převážně používají přímý nákup, relativně významné jsou užší zadávací řízení nebo jednací řízení bez uveřejnění. Z analýzy vyplývá, že čím větší obec, tím více využívá veřejnou obchodní soutěž a méně přímý nákup. To odpovídá logickému vztahu mezi větší velikostí města a větší zakázkou, a z toho vyplývajících povinností postupovat podle zákona o veřejných zakázkách. Nicméně i u větších obcí je poměrně významný přímý nákup, což by mohlo naznačovat konflikt se zákonem.

6 3.3 Kritéria rozhodující o výběru formy zajištění veřejné služby Z vyhodnocených dat vyplynulo, že u všech sledovaných služeb se obce při rozhodování o formě zajištění veřejné služby rozhodují buď podle ekonomického, ale zejména podle ekonomického a jiných kritérií. Poměrně často se mezi jinými kritérii objevuje dostupnost služby (existence jediného externího zájemce o zabezpečování dané služby) a kvalita. Z dat však nelze dovodit, jak obce hodnotí tato kritéria, zejména kvalitu služeb. Graf 5 Kritéria rozhodující o výběru formy zajištění veřejné služby Kritéria rozhodující při výběru formy zajištění 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% jiné kritérium ekonomické a jiné kritérium ekonomické kritérium 30% 20% 10% 0% odpad (578 dotazníků) pohřebnictví (273 dotazníků) zeleň (387 dotazníků) komunikace (493 dotazníků) osvětlení (489 dotazníků) čističky (183 dotazníků)

7 3.4 Přezkoumání zvolené formy zajištění veřejné služby Obce provádí přezkoumání zvolené formy zajištění veřejné služby většinou zcela výjimečně napříč celému spektru velikostních kategorií. Druhá nejčastější odpověď byla, že obce přezkoumání zvolené formy neprovádí vůbec, a to zejména u menších obcí do 5 tis. obyv. Relativně nejméně častou odpovědí bylo, že obce přezkoumávají zvolenou formu 1x ročně. Graf 6 Četnost přezkoumání zvolené formy zajištění veřejné služby Četnost přezkoumání zvolené formy 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% zcela výjimečně 1x ročně neprovádíme 30% 20% 10% 0% (77 dotazníků) (339 dotazníků) (142 dotazníků) (26 dotazníků) (12 dotazníků) (9 dotazníků) (2 dotazníky) více než (0 dotazníků) V členění podle služeb se odpovědi liší zřejmě logicky v určité závislosti na typu služby. Tak například u pohřebnictví a čističek najdeme % obcí, které přezkoumání provádí zcela výjimečně a dalších % obcí přezkoumání neprovádí vůbec. Podobná je situace u zeleně, kde přes 30 % obcí neprovádí přezkoumání, cca 20 % provádí přezkum jednou ročně a ostatní obce pouze výjimečně. Přitom péče o zeleň bude mít určitě větší variabilitu ve výběru možných forem zajištění než čističky odpadních vod. I u svozu tuhého komunálního odpadu je 50 % obcí, které provádí přezkoumání pouze výjimečně.

8 3.5 Důvody pro přezkoumání Nejčastěji uváděnými důvody pro přezkoumání zvolené formy zajištění veřejné služby jsou ekonomické důvody, dále podněty ze strany občanů a důvodů (podnět ze strany občanů, podnět ze strany vedení obce a ekonomické důvody). Jiné než tyto důvody jsou zcela minoritního významu. Podrobněji celou situaci ilustruje následující graf. Graf 7 Důvody pro přezkoumání zvolené formy zajištění veřejné služby Důvody pro přezkoumání 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% jiný důvod ekonomické důvody vedení obce občané 30% 20% 10% 0% odpad (487 dotazníků) pohřebnictví (204 dotazníků) zeleň (292 dotazníků) komunikace (373 dotazníků) osvětlení (367 dotazníků) čističky (128 dotazníků) Zajímavé je, že u jednotlivých služeb mají důvody různou váhu. Například u svozu tuhého komunálního odpadu jsou nejvýznamnější ekonomické důvody, zatímco u pohřebnictví jsou to podněty ze strany občanů, v případě péče o zeleň, komunikací, osvětlení a čističek jsou nejvýznamnější ekonomické důvody.

9 3.6 Charakter smlouvy s externím dodavatelem V nadpisu je záměrně uvedeno externím v uvozovkách, protože v dané otázce jsme se dotazovali nejen na charakter smlouvy v případě čistě externího dodavatele, ale také na s.r.o. nebo a.s., ve kterých má obec větší než 50 % majetkový podíl. Dotazovali jsme se na obsah smluv s dodavatelem, na to, zda jsou ve smlouvě stanoveny měřitelné (přímo vyhodnotitelné) ukazatele, nebo je smlouva spíše rámcová (bez udání podrobných parametrů poskytované služby), zda jsou ve smlouvě výslovně stanoveny podmínky jejího vypovězení a zda je smlouva na dobu určitou nebo neurčitou. Současně jsme se dotazovali na počet let, na které jsou uzavřeny smlouvy na dobu neurčitou, ale nepodařilo se nám získat v podstatě žádná data, ze kterých by mělo smysl vyhodnotit průměrnou dobu kontraktu. Výsledky vyhodnocení dat poskytuje následující graf a komentář. Graf 8 Charakteristiky smlouvy s externím dodavatelem Smlouva s externím dodavatelem 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% smlouva na dobu neurčitou smlouva na dobu určitou stanovené podmínky vypovězení rámcová smlouva stanovené měřitelné ukazatele 30% 20% 10% 0% odpad (336 dotazníků) pohřebnictví (113 dotazníků) zeleň (132 dotazníků) komunikace (228 dotazníků) osvětlení (224 dotazníků) čističky (90 dotazníků) Z vyhodnocených dat vyplývá, že u většiny služeb je relativně významné procento obcí, které mají ve smlouvách stanovené měřitelné ukazatele (od cca 20 % obcí u odpadů až po cca 45 % u péči o zeleň). Ostatní parametry smlouvy se poměrně významně liší podle typu služeb. Například u odpadů je nejvýznamnější smlouva na dobu neurčitou, případně uvedených způsobů. U pohřebnictví je nejčastěji používaným typem rámcová smlouva a jako druhá nejvýznamnější je smlouva na dobu neurčitou. U zeleně jsou nejčastější konkrétnější smlouvy, kde jsou stanoveny měřitelné ukazatele, relativně významné jsou také rámcové smlouvy a charakteristik. U komunikací jsou nejčastěji stanoveny měřitelné ukazatele a význam jiných typů smluv je víceméně vyrovnaný. Ve vyhodnocení charakteristik smluv v závislosti na velikostních kategoriích obcí se ukazuje, že u menších obcí je nejsilnější tendence uzavírat smlouvy s měřitelnými ukazateli. Celkově jsou ve sledovaném vzorku obcí více významné konkrétní smlouvy s měřitelnými ukazateli než smlouvy rámcové. Smlouvy na dobu neurčitou se objevují častěji než smlouvy na dobu určitou. Podmínky vypovězení smlouvy obsahuje pouze nepatrné množství smluv. Poměrně často jsou zastoupeny smlouvy obsahující sledovaných charakteristik. Zde platí, že čím větší obec, tím je tento typ smlouvy častější, ale zde je třeba vzít v úvahu počet respondentů za jednotlivé velikostní kategorie.

10 3.7 Srovnání se SR Z výzkumů provedených Pavlem (2007) vyplývá, že na Slovensku je míra interního zabezpečování většiny sledovaných služeb podstatně vyšší než v ČR. V českých obcích je daleko častěji využívaná forma obecních obchodních společností, které vznikly vyčleněním dané služby (včetně aktiv) do obchodní společnosti typu s.r.o. nebo a.s. vlastněné z více jak 50 % obcí. V ČR část těchto obecních firem prošla konkurenčním testem v otevřené nebo omezené veřejné soutěži se soukromými firmami, zatímco na Slovensku tomu tak není. Slovenské obce ve srovnání s českými však ve větší míře využívají soutěžní metody externího zajišťování, což může souviset s rozdílem v limitních částkách v českém (2 mil. CZK) a slovenském zákoně (1 mil. SKK) o veřejných zakázkách. Slovenské obce poměrně často používají metodu jednacího řízení bez uveřejnění, což lze označit za určitou modifikaci přímého nákupu a je otázkou, zda byly splněny zákonné podmínky pro uplatnění této metody. 4 Závěr a doporučení Z výzkumu vyplynulo, že je třeba věnovat zvýšenou pozornost a další výzkum zadávání zakázek metodou jednacího řízení bez uveřejnění a přímého nákupu. Cílem by mělo být zjištění, zda jsou splněné všechny zákonné předpoklady pro uplatnění těchto metod. Obdobně přínosný by mohl být hlubší výzkum podmínek, za jakých obecní obchodní společnosti získávají zakázky, a srovnání těchto podmínek s národní a evropskou legislativou. Z výše uvedené analýzy lze identifikovat řadu závažných zjištění možných konfliktů s národní a evropskou zákonnou úpravou. To je potenciální nebezpečí významných finančních postihů obcí, které mohou znamenat velké zatížení již dnes dosti zadlužených municipálních rozpočtů. Použité zdroje: [1] Fanta, P., Rousek, P. (2006): Formy zajišťování veřejných služeb obcemi. In: Vargová, Viktoria, Elexa, Ľuboš (ed.). Európske financie teória, politika, prax [CD-ROM]. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta University M. Bela, 11/2006. ISBN [2] Meričková, B. (2003). Zabezpečovanie verejných služieb verejným a súkromným sektorom. Disertačná práca. Univerzita M. Bela, B. Bystrica. [3] Meričková, B. (2003). Zabezpečovanie verejných služieb verejným a súkromným sektorom. Disertačná práca. Univerzita M. Bela, B. Bystrica. [4] Nemec, J. Meričková, B. Šumpíková, M. (2004): Public-private-civil mix : nástroj zvyšovania efektívnosti veřejných výdavkových programov. In: IX. mezinárodní konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha : Oeconomica [CD-ROM], 2004, 14 stran. ISBN [5] Ochrana, F. Šumpíková, M. (2006): Vliv organizačních forem na hospodárnost, efektivnost a účelnost při zabezpečování veřejných služeb na úrovni municipalit. In: Vargová, Viktoria, Elexa, Ľuboš (ed.). Európske financie teória, politika, prax [CD-ROM]. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta University M. Bela, 11/2006. ISBN [6] Pavel, J. (2006): Methods of selection of external suppliers of local public services and the impact of the quality of selection procedure on the effectiveness and efficiency of local public service provision in the Czech Republic. Moscow In: Mezinárodní konference světové banky [CD-ROM]. Moscow : World Bank, 10 s. [7] Pavel, J. (2007): Metódy zabezpečovania vybraného okruhu služieb obcami na Slovensku a vzťah k nákladovej efektívnosti. Publikováno na: [8] Péteri, G. Horváth, T. M. (1996). Management of Local Communal Services. In: Market Competitive Contract. Birmingham : Institutes of Local government Studies, University of Birmingham, s Bez ISBN. [9] Rousek, P. (2007): Zajišťování veřejných služeb v ČR zkušenosti ze sběru primárních dat a analýzy. Mezinárodní konference ETAP II, Banská Bystrica, Slovensko. [10] zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků [11] zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách [12] zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní [13] zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a doplňků

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Helena Šafránková 1.11.2011

Helena Šafránková 1.11.2011 Helena Šafránková 1.11.2011 Právní úprava Jednotná kontaktní místa Činnosti JKM Podnikání v EU Přeshraniční poskytování služeb x usazení Regulované a neregulované povolání OSVČ přeshraniční poskytování

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č.137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ). OTEVŘENÉ NADLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY OBNOVA, MODERNIZACE

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

KONKURENCESCHOPNOST. CZ.04.3.07/4.1.02 - Konkurenceschopnost

KONKURENCESCHOPNOST. CZ.04.3.07/4.1.02 - Konkurenceschopnost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2015 je definován

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29.

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. června 2006 Dotazník vyplnilo celkem 13 ze 14 účastníků setkání. Výsledné bodové

Více

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy IČ: 00226912, DIČ: CZ00226912 krevního obrazu, a výpůjčka laboratorního vyšetřovacího systému pro provedení automatizované analýzy Dodávku diagnostik Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky Stiážovská

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Centrum polymerních

Více

1. kolo soutěže probíhá: od 19. 11. 2014 07:00:00 hod do 24. 12.2014 23:59:59 hod

1. kolo soutěže probíhá: od 19. 11. 2014 07:00:00 hod do 24. 12.2014 23:59:59 hod Pravidla soutěže Vyhrajte sadu DVD Disney Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte sadu DVD Disney (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Příloha č. I PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTAČNÍHO PROGRAMU Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2016 I. Úvodní ustanovení Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín --------------------------------------------------------------------------- Věc: Výběrové řízení Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "OPRAVA

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, 788 13 VIKÝŘOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ (V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH EXCEL MIX CZ, s.r.o. Palackého 664 281 01 Velim Ing. Petr Rakouský mobil: +420 777 993 909 e-mail: rakousky@excelmix.cz Základní

Více

veřejných výdajů metodou stanovení koeficientu

veřejných výdajů metodou stanovení koeficientu František Ochrana: Hodnocení splnění výdajových cílů veřejných výdajů metodou stanovení koeficientu Abstract František Ochrana: Evaluation of Public Expenditure (Method of the Goal-Coefficient Evaluation)

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

Monitoring institucionální výchovy podrobná zpráva za výchovné ústavy

Monitoring institucionální výchovy podrobná zpráva za výchovné ústavy Monitoring institucionální výchovy podrobná zpráva za výchovné ústavy říjen 2009 1 2 Kapacita a úvazky Dotazník s informacemi za výchovné ústavy (dále jen VÚ) vyplnili zástupci celkem 6 spádových oblastí

Více

TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ. dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ. dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky: Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

HONEZOVICE KANALIZACE A ČOV

HONEZOVICE KANALIZACE A ČOV DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje na základě plnění Strategie vzdělávací

Více

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE 1/8 Ž A D A T E L Žadatelem může být právnická i fyzická osoba, která je vlastníkem kulturní památky 1, případně památkově hodnotné nemovitosti 2 situované na území. ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2,461 17 Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje právní oddělení - referent veřejných zakázek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE "Oprava fasády čp. 90 v Malém Boru západní štít" (Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, která není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle 92 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle 92 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku malého komunálního vozidla s hákovým nosičem

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Komplexní servis prádla a oděvů pro Nemocnici Jihlava Nadlimitní zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3. Přestupy mezi kategoriemi

Více

Veřejná soutěž. vyhlašuje. ve smyslu ustanovení 1772 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění

Veřejná soutěž. vyhlašuje. ve smyslu ustanovení 1772 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění Veřejná soutěž Č.j.: VS 88/088/003/2015-50/LOG/501 Česká republika Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 IČO: 00212423 zastoupena generálním ředitelem vrchním státním radou brig.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název zakázky: Předmět zakázky Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců firmy Pozemní stavitelství Zlín, a.s. jazykové vzdělávání Zakázka na nákup služeb Datum

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen Program ) zřizuje Ústecký kraj v souladu s 28a písm.

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném

Více

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: Systém sběru vytříděných složek odpadu

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

*RRMSX0015MYB* RRMSX0015MYB

*RRMSX0015MYB* RRMSX0015MYB *RRMSX0015MYB* RRMSX0015MYB Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y k plnění veřejné zakázky malého rozsahu V Ostravě dne 10. 5. 2011

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 55798/2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie Č.j.: TS-245/VO-2007 Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, zastoupená MUDr. Mgr. Ivanem Langerem - ministrem vnitra IČ: 00007064 (dále jen "ministerstvo") a Občanské

Více

Multifunkční dům Litvínovice

Multifunkční dům Litvínovice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON") 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Multifunkční

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00CWUF5* *MMOPP00CWUF5* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Pavel Slovák

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Cíl a vymezení úpravy (1) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov (dále "Pravidla")

Více

Uchazečům o veřejnou zakázku

Uchazečům o veřejnou zakázku MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Oddělení soukromoprávní VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE / ÚTVAR: Mgr. Irena Hanáková/OSP TELEFON: 556 879 749 E-MAIL: Irena.hanakova@koprivnice.cz

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -3. Podmínky výběrového

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2015

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2015 VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2015 I. VYHLÁŠENÍ Na základě směrnice č. 30R/2012 Grantový systém (dále jen směrnice ) a v souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Pořízení úklidového stroje na snížení prašnosti v obci Hvozdná Zadavatel zakázky: Obec Hvozdná

Více

M ě s t s k ý f o t b a l o v ý k l u b D o b ř í š. Cestovní náhrady

M ě s t s k ý f o t b a l o v ý k l u b D o b ř í š. Cestovní náhrady Metodický pokyn výboru MFK č. 1/2008 - rev. 2 Cestovní náhrady 1. ÚVOD Občanské sdružení MFK Dobříš je neziskovovou organizací, která vyvíjí svoji činnost v oblasti sportu, sportovního vyžití mládeže i

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

UPLATŇOVÁNÍ A PODOBY PŘÍMÉ FINANČNÍ POMOCI FYZICKÝM OSOBÁM NA ÚROVNI OBCÍ

UPLATŇOVÁNÍ A PODOBY PŘÍMÉ FINANČNÍ POMOCI FYZICKÝM OSOBÁM NA ÚROVNI OBCÍ UPLATŇOVÁNÍ A PODOBY PŘÍMÉ FINANČNÍ POMOCI FYZICKÝM OSOBÁM NA ÚROVNI OBCÍ Mgr. Eva M. Hejzlarová, Ph.D. Katedra Veřejné a sociální politiky FSV UK Konference (O)slaďování Jihlava, 7. 8. března 2013 Motivace

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE : na realizaci veřejné zakázky na stavební práce stavby č. 8514 a 8520 Vodovod průmyslová zóna Sezimovo Ústí a Vodovodní přípojka C Energy Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz S. K.

Více

Stavební úprava závodní kuchyně

Stavební úprava závodní kuchyně Česká republika - MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77, 118 10 Praha 1 V Praze dne 23.06.2015 Č. j.: MF 28609/2015/6602-1 Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu podle

Více

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Obsah Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst... 1 1 Účel a cíl metodického listu... 2 2 Definice indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst...

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. Zadavatel Dobrovolný svazek obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva Sídlo

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Pozor, importujete data z formuláře jiného typu EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax: +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Více

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT V roce 2012 byli v rámci výběrového šetření pracovních sil dotazováni respondenti ve věku 50-69 let na téma jejich odchodu do důchodu. Přechod mezi aktivitou

Více

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA č. j.: TACR/14666/2014 PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace

Více

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Tato výzva

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou ZA ROK 2003 dle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Rozpočet obce Teplice nad Bečvou pro rok 2003 byl schválen zastupitelstvem

Více

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu P íloha. 1 Výzvy Strana 1 (Celkem 5) Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu Název ve ejné zakázky: SPRÁVA, ÚDR BA A DODÁVKA KLIENTSKÝCH PO ÍTA, SERVER A DATOVÝCH ROZVOD, KONFIGURACE

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory V průběhu října a listopadu 2011 bylo v obci Kokory provedeno anonymní dotazníkové šetření. V náhodně vybraných domácnostech tazatelka zjišťovala zkušenosti

Více