Tvoříme základy Mandantenbrief

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme základy Mandantenbrief"

Transkript

1 Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Duben Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Slovo věc aneb znáte jeho význam? > Výprosa, výpůjčka, zápůjčka, úvěr jaký je rozdíl? Právo aktuálně > Obchodní rejstřík v novém kabátě Daně aktuálně > Jaké změny přinese DPH do oblasti nemovitostí Ekonomika aktuálně > Nově schválené interpretace Národní účetní rady Rödl & Partner Intern > Akce/Připravujeme pro Vás: duben 2014 > Slovo věc aneb znáte jeho význam? Ilona Štrosová, Rödl & Partner Praha > Slovo věc používáme v každodenním životě zcela běžně. Jeho význam by ale dokázal málokdo z nás přesvědčivým způsobem vyložit. Právě proto, že o věcech mluvíme téměř pořád i ve smlouvách, v technických dokumentech apod. je třeba, aby mělo svou jasnou definici. Ta musí zároveň vyhovovat našemu dnešnímu chápání věcí a potřebám práva. Úkolu zavést jednotné moderní pojetí pojmu věc se zhostil právě nový občanský zákoník. A co bylo tedy na tom starém pojetí špatné? Občanský zákoník, který platil v letech , definici věci neobsahoval; nicméně za věci považovaly se hmotné předměty, které jsou ovladatelné a slouží potřebám lidí. Právo (např. právo na vyplacení mzdy) zákoník stavěl vedle věcí, tudíž logicky něco jiného byla věc a něco jiného právo. Nehmotné předměty (např. patent, zaknihovaná akcie) se za věci nepokládaly, ačkoliv stejně jako předměty hmotné mohou mít svého vlastníka, jenž je může převést na někoho jiného (např. prodat) nebo se bránit proti zásahům do jeho vlastnictví. Podle tohoto úzkého vymezení pojmu věci typického například pro Německo nebo Polsko mezi věci patřilo třeba auto nebo pes, ne však právo cesty na pozemku nebo myšlenka. Takové pojetí se však již ukázalo jako poněkud zastaralé, neboť právo dnes musí mnohem častěji pracovat i s předměty, které nemají materiální podstatu (nejsou hmotné). Zpočátku pro nás bude zřejmě nezvyklé, že nový občanský zákoník chápání pojmu věci výrazně rozšířil. Věcmi tak nejsou již jen předměty hmotné, nýbrž i všechny předměty nehmotné a dokonce i práva. Nově je jako věc chápáno vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Vidíme, že oproti starému zákoníku netrvá na jejich hmotné povaze. Za nehmotné věci považujeme například pohledávku nebo právo (například právo stavby). Věcí však není každé právo, podle zákona je nutné vyhovět podmínce, že musí být trvalé a opětovně vykonavatelné (tedy například již zmíněné právo stavby, nikoli však již právo na vystavení průkazu). Nový občanský zákoník přinesl konečně změnu do právního pojetí zvířete. Přestože zvíře vyhovuje definici věci (tj. není osobou a slouží potřebě lidí), zákon nyní již alespoň říká, že 1

2 Rekodifikace soukromého práva živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu jako smysly nadaný živý tvor. Nadále jsou tak zvířata považována za něco mezi věcí a člověkem a platí pro ně i další speciální předpisy. Pokud jde o části lidského těla, platí, že nejsou věcmi, byť by byly od zbytku člověka odděleny (nelze tak např. legálně prodat ledvinu). > Výprosa, výpůjčka, zápůjčka, úvěr jaký je rozdíl? Ilona Štrosová, Rödl & Partner Praha > Každý z nás se již určitě setkal s tím, že někomu něco půjčil. Přestože půjčujeme nejrůznější věci za rozmanitých okolností, zpravidla se používá obecně zažité označení půjčka. Půjčíš mi pastu?, Půjčíte mi peníze?, Půjčíš mi šroubovák? ačkoliv používáme ve všech situacích stejné sloveso, každému přikládáme jiný význam s jiným výsledkem; část pasty hodláme spotřebovat (něco ubereme), za půjčení peněz (v bance) jsme ochotni zaplatit úrok (něco přidáme) a šroubovák po použití, pokud jsme opatrní, vrátíme v takovém stavu, v jakém byl (nic neubereme ani nepřidáme). V běžném životě dokážeme podle okolností tyto situace odlišit. Právo na to reaguje a místo univerzálního slova půjčka tak rozlišuje výprosu, výpůjčku, zápůjčku a úvěr, přičemž významy těchto jednotlivých pojmů se liší. Vezměme si to popořadě. Jak výprosa, tak výpůjčka patří do přihrádky přenechání věci k užití jinému. Od zápůjčky a úvěru se liší v tom, že přenechanou věcí je typicky věc nezuživatelná, nespotřebovatelná (například tedy šroubovák, ale nikoli již zubní pasta). Výprosou se rozumí přenechání věci k bezplatnému užívání, aniž by se vědělo, k jakému účelu byla věc přenechána a na jak dlouho. Charakteristickým prvkem výprosy je, že majitel věci může kdykoliv požadovat její navrácení. Obvyklým případem výprosy tak může být situace, kdy třeba přenecháme sousedovi lopatu a řekneme mu (nebo mu jinak dáme najevo): Půjč si tuto lopatu, nic za to nechci. Kdybych ji potřeboval, stavím se. Výpůjčkou zákon chápe přenechání nezuživatelné věci na určitou dobu. Samozřejmostí je, že věc může být vrácena i dříve, pokud s tím bude půjčitel (tj. ten, který půjčuje) souhlasit. Naopak nemůže být vrácena dříve, pokud s tím nebude souhlasit vypůjčitel (tj. ten, kterému věc byla půjčena). Situace je tedy podobná jako u výprosy, řekneme ale sousedovi něco ve smyslu: Půjč si tuto lopatu, nic za to nechci. V neděli ji ale musíš vrátit. Pokud bychom za sousedem přišli například v sobotu a chtěli po něm lopatu zpět nehledíce na jeho nesouhlas, postupovali bychom protiprávně. Něco docela jiného je pak zápůjčka. Smlouva o zápůjčce vznikne tehdy, přenecháme-li někomu zastupitelnou věc (např. dřevo nebo peníze), necháme ho, aby si jí užil podle libosti, a později budeme chtít věc stejného druhu vrátit. Dosud se zápůjčkou označovala (peněžitá) půjčka a stranami byli dlužník a věřitel. Dnes jsou stranami zápůjčky zapůjčitel a vydlužitel. U peněžité zápůjčky lze dohodnout úroky. Svému sousedovi v tomto případě nabídneme třeba: Tady máš 100 korun. Udělej si s nimi, co chceš. Do neděle mi je ale vrať, jinak za každý další den prodlení zaplatíš 1 korunu navíc. Od zápůjčky se úvěr liší jen velmi málo. Strany se označují jako úvěrující (dříve věřitel) a úvěrovaný (dříve dlužník), předmětem úvěru je peněžní obnos (nikoliv například dřevo) a úvěrovaný se vždy zavazuje zaplatit úroky (u zápůjčky úroky sjednány být nemusely). Hlavním právním rozdílem je pak to, že zatímco zápůjčka vzniká faktickým poskytnutím věci, úvěr vzniká už okamžikem uzavření smlouvy. Z toho plyne, že při úvěru oběma stranám vznikají práva a povinnosti už v okamžiku dohody, nikoliv poskytnutím finančního obnosu. Příkladem může být situace, kdy svého souseda požádáme: Pošli mi, prosím, na účet 100 korun. Do neděle Ti je vrátím, jinak za každý další den prodlení zaplatím 1 Kč navíc. a soused odvětí: Dobře, přijímám. V tomto ohledu je důležité, že v momentu uzavření této ústní smlouvy ještě nedošlo k předání, ale obě strany už mají své závazky, které musí splnit. Kontakt pro další informace: JUDr. Ilona Štrosová, LL.M. Advokátka Tel.: Zdroj: archiv Rödl & Partner 2

3 Právo aktuálně Vydání: Duben 2014 > Obchodní rejstřík v novém kabátě Pavel Koukal, Lenka Hanková, Rödl & Partner Praha > Rekodifikace českého soukromého práva přinesla ruku v ruce také změny v oblasti právní úpravy zápisů fyzických a právnických osob do různých veřejných rejstříků. Rámcový základ této nové úpravy přitom sice najdeme v novém občanském zákoníku, č. 89/2012 Sb. ( NOZ ), nicméně hlavní část materie přesunul zákonodárce do zcela nového zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ( ZVR ). Zákon o veřejných rejstřících si dal v tomto směru za úkol sjednotit dosud roztříštěnou úpravu různých veřejných rejstříků, a to jak po stránce hmotněprávní, tak i procesní. Zakotvuje tedy základní práva a povinnosti osob zapisovaných do takzvaného spolkového rejstříku (dříve občanských sdružení pouze registrovaných Ministerstvem vnitra), nadačního rejstříku, rejstříku ústavů (nového druhu právnických osob dle NOZ), rejstříku společenství vlastníků jednotek, rejstříku obecně prospěšných společností a v neposlední řadě také obchodního rejstříku. Aby byla právní úprava veřejných rejstříků pokud možno opravdu kompletní, nezapomněl zákon ani na úpravu soudního řízení dříve obsaženou v občanském soudním řádu. A právě novinky, které přinesl tento zákon o veřejných rejstřících pro úpravu obchodního rejstříku z hlediska jejich významu pro české podnikající osoby i zahraniční investory, budou předmětem dalšího pojednání. lze konstatovat, že tento nový zákon nepřináší žádnou velkou revoluci v dosud nastavených procesních postupech a v právech a povinnostech účastníků. I nadále v tomto směru zůstávají vůdčími princip formální publicity (povinnost rejstříkového soudu uveřejňovat údaje o zapsané osobě, jakož i listiny uložené ve sbírce listin a umožňovat získání úředně ověřeného opisu takových údajů či listin) a princip materiální publicity (zjednodušeně řečeno nemožnost namítat proti osobě jednající v důvěře v zapsaný údaj či obsah listin, že tyto neodpovídají skutečnosti a naopak právo zapsané osoby namítat zapsaný údaj či obsah listin proti třetím osobám od okamžiku jeho zveřejnění). Tyto dvě zásady jsou nyní výslovně aplikovány na všechny veřejné rejstříky. V souvislosti s novou právní úpravou dochází ke znatelnému posunu směrem k elektronizaci vedení obchodního rejstříku i samotného soudního řízení. Až na určité výjimky bude rejstříkový soud o skutečnostech zapsaných v obchodním rejstříku i o listinách uložených ve sbírce listin vydávat úředně ověřený opis, a to v elektronické podobě. Aplikace obchodního rejstříku na internetu již nyní umožňuje samostatné stažení úředně ověřeného elektronického opisu ve formátu pdf, který lze poté za pomoci takzvané autorizované konverze (prováděné například kontaktními místy veřejné správy CzechPOINT) převést do listinné podoby. Lze tak předpokládat, že instituce a orgány, které doposud vyžadovaly takový dokument v listinné podobě, si jej budou moci již opatřit samy. Jako pozitivní lze hodnotit výslovnou úpravu možnosti podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz údajů včetně příloh elektronickou cestou, a to buď prostřednictvím datové schránky anebo s připojením elektronického podpisu dle zvláštního zákona (logicky tedy nebude nutné u elektronické verze návrhu podpis úředně ověřovat). Co se týče zmiňovaných příloh je zapotřebí zmínit, že bohužel na rozdíl od předchozí právní úpravy nyní zákon o veřejných rejstřících nezmocňuje Ministerstvo spravedlnosti k vydání vyhlášky, která by konkretizovala, jaké přílohy je nutné k příslušnému návrhu doložit. V souvislosti s přijetím nové právní úpravy v zákoně o obchodních korporacích, č. 90/2012 Sb. ( ZOK ) by takový prováděcí předpis usnadnil podnikatelům mnohé těžkosti při podávání návrhů na obchodní rejstřík a předešel by v mnoha případech zbytečnému prodlužování řízení. Prozatím byly na internetových stránkách k veřejným rejstříkům zveřejněny pouze informativní a nezávazné seznamy příloh k podávání návrhů týkajících se ústavů, nadací a spolků. Až na v zákoně o veřejných rejstřících stanovené výjimky tak jediným vodítkem zůstává všeobsažné a obecné ustanovení tohoto zákona, které vyžaduje k návrhu na zápis přiložit listiny, jimiž mají být doloženy skutečnosti zapisované do příslušného rejstříku. Zásadní změny lze pozorovat také ve výčtu údajů, které se nově budou zapisovat do obchodního rejstříku. Z těch nejpodstatnějších lze zmínit například údaj o podřízení obchodní korporace nové právní úpravě v zákoně o obchodních korporacích, údaj o počtu členů statutárního orgánu, u prokuristy údaj o tom, zda se prokura vztahuje jen na určitou pobočku nebo závod a zda je prokurista oprávněn zcizovat či zatěžovat nemovitosti, údaj o statusu veřejné prospěšnosti, dále údaj o zástavním právu k podílům v obchodních korporacích (nově i u družstev), zákazu zatížení nebo zcizení podílu v korporaci, pokud byl zřízen jako právo věcné, nebo o pozastavení výkonu funkce členu orgánu či prokuristovi. U akciové společnosti se nově zapisuje i omezení převoditelnosti akcií Zdroj: archiv Rödl & Partner 3

4 Právo aktuálně / Daně aktuálně Nová právní úprava při uplatnění DPH u nemovitostí, která je účinná od počátku roku 2014 (dále jen zákon o DPH ), s sebou přinesla také značné množství výkladových nejasností. Vzhledem k této skutečnosti Generální finanční ředina jméno a s ohledem na nové oprávnění zakotvené v zákoně o obchodních korporacích vydávat různé druhy akcií také druh takových akcií a popis práv a povinností s nimi spojených, a to alespoň odkazem na stanovy. Zákon o veřejných rejstřících dokonce připouští i zápis dalších blíže nespecifikovaných skutečností, pokud o zápis osoba výslovně požádá, což může být v některých ohledech i účelné. Praktickou novinkou je zajisté i možnost takzvaně předregistrovat obchodní firmu (název) obchodní korporace, která sice již byla založena (například sepsáním společenské smlouvy), ale nebyla zatím do obchodního rejstříku zapsána. Pokud však nebude do jednoho měsíce podán návrh na zápis takové korporace, rejstříkový soud takto předregistrovanou obchodní firmu vymaže. V oblasti právní úpravy řízení v rejstříkových věcech se v podnikatelské sféře zajisté pro svoji rychlost ujme i novinka v podobě zapisování údajů do obchodního rejstříku (a i jiných rejstříků) přímo notářem, který sepsal notářský zápis a jehož obsahem jsou právě ty skutečnosti, které byly předmětem zápisu. Notáři tak učiní dálkovým přístupem na základě žádosti dotčené osoby oprávněné jinak podat návrh rejstříkovému soudu. Stejným způsobem založí listiny po jejich převedení do elektronické podoby také do sbírky listin. Ti, kdo by s takovým zápisem nesouhlasili, se mohou domáhat výmazu nebo změny zápisu u rejstříkového soudu. Realizace této novinky v praxi se však dočkáme až s jistým zpožděním během roku, jakmile bude funkční technická podpora pro realizaci takových zápisů. Zákon o veřejných rejstřících také v části upravující soudní řízení ve věcech rejstříků výslovně stanoví, že změny údajů vyvolané jejich změnami v takzvaných základních registrech se budou zapisovat i bez řízení (například změna trvalého bydliště člena statutárního orgánu, změna jeho příjmení). V praxi nicméně i před nabytím účinnosti tohoto zákona promítnutí změny v základních registrech do obchodního rejstříku trvalo poměrně dlouho, jelikož systémy nebyly zcela propojeny a bylo nutné soudy i několikrát urgovat. Lze tak doufat, že se dříve nebo později podaří nastavit oba systémy mnohem efektivněji tak, aby změny byly v rejstřících reflektovány co nejrychleji. Speciálně upozorňujeme na citelné zvýšení pokut pro případy nezaložení zákonem požadovaných listin do sbírky listin (typicky účetních závěrek) či nevyhovění soudní výzvě ke sdělení skutečností nebo předložení listin potřebných k rozhodnutí. V takovém případě je soud oprávněn uložit pořádkovou pokutu až do výše 100 tisíc korun. V krajním případě, pokud zapsaná osoba nevyhoví ani opakovaným výzvám či může-li takové nesplnění výzvy mít závažné důsledky pro třetí osoby, může soud rozhodnout o zrušení zapsané osoby s likvidací. Závažné důsledky pro třetí osoby má přitom vždy nepředložení zakladatelských právní jednání či jejich úplných znění po každé jejich změně, rozhodnutí týkajících se vzniku, změny nebo zániku funkce členů orgánů či nepředložení účetních závěrek. Navíc zákon výslovně uvádí, že opominutí těchto povinností se považuje za porušení péče řádného hospodáře kladené (nejen) na statutární orgány obchodních korporací, což může mít za předpokladu splnění podmínek stanovených v zákoně o obchodních korporacích za následek i odpovědnost člena orgánu (typicky jednatele) za způsobenou škodu. Shora uvedený nástin změn samozřejmě není vyčerpávající a je v praxi nutné vycházet vždy z aktuálního stavu v obchodním rejstříku a ze znění zakladatelského právního jednání. Statutární orgány by měly v následujících měsících věnovat revizi zapsaných údajů zvláštní pozornost, neboť zákon o veřejných rejstřících výslovně přikazuje, aby zapsaná osoba přizpůsobila zapsaný stav stavu vyžadovaném ZVR, a to nejpozději do 30. června V opačném případě se zapsaná osoba, pokud adekvátně nezareaguje ani na výzvu soudu, vystavuje riziku, že bude soudem zrušena s likvidací. Kontakt pro další informace: JUDr. Pavel Koukal Advokát/Associate Partner Tel.: > Jaké změny přinese DPH do oblasti nemovitostí Václav Olšanský, Rödl & Partner Praha > V reakci na nový občanský zákoník, a nejen na něj, jsou od 1. ledna 2014 účinné také změny v zákoně o DPH. V souvislosti s těmito změnami Generální finanční ředitelství uveřejnilo několik informací, kdy jedna z nich se týká také uplatnění DPH v oblasti nemovitostí. Uplatnění DPH v oblasti nemovitostí 4

5 Daně aktuálně Vydání: Duben 2014 platbu uskutečněnou na plnění osvobozené od DPH, ale od 1. ledna 2014 je prodej pozemku, ke kterému se tato zálohová platba vázala, zdaněn DPH. Typicky se jedná například o zaplacení zálohy na prodej pozemku přiléhajícího k novostavbě rodinného domu, kdy prodej tohoto pozemku byl do konce roku 2013 osvobozen od DPH, ale od počátku roku 2014 se prodej tohoto pozemku zdaňuje DPH. telství (dále jen GFŘ ) uveřejnilo na internetových stránkách Finanční správy informaci, ve které se k některým nejasnostem vyjadřuje a poskytuje k nim výklad. Vymezení pojmu pozemek Zdroj: archiv Rödl & Partner Z textu zákona o DPH není jasné, jak je vymezen pozemek přiléhající ke stavbě. Toto vymezení je přitom velmi významné, protože pozemek přiléhající ke stavbě se zdaňuje DPH stejným způsobem jako stavba, ke které přiléhá. Podle informace GFŘ se v této souvislosti pozemkem rozumí pozemek geometricky a polohově určený, zobrazený v katastru nemovitostí a označený takto samostatným parcelním číslem. Dále pak, bude-li stavba umístěna, byť i jen částečně, na více parcelách, je třeba v zásadě všechny tyto parcely považovat za pozemky, na kterých je zřízena stavba. Zjednodušeně shrnuto je tedy pozemek přiléhající ke stavbě parcela (samostatné parcelní číslo), na které se stavba nachází. Dodání pozemku (parcely), na které je více staveb V případě, kdy na jedné parcele je umístěno více staveb, může ve světle výše uvedeného vymezení pozemku vznikat otázka, jakým způsobem by se měla uplatnit DPH při prodeji této parcely. Podle informace GFŘ se testuje osvobození dle 56 odst. 3 zákona o DPH, a to dle lhůty odvíjející se od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne započetí prvního užívání stavby, která byla umístěna na předmětné parcele nejdříve. Pokud nejsou splněny podmínky pro osvobození a stavby umístěné na tomto pozemku jednoho parcelního čísla jsou různé povahy (například rodinný dům pro sociální bydlení, inženýrská síť, zahradní altán, plot kolem zahrady), uplatní se u převodu pozemku snížená sazba daně odvozená od rodinného domu pro sociální bydlení, který má pro danou transakci určující význam. Podle informace GFŘ při zálohové platbě přijaté v roce 2013 na převod pozemku, který se uskuteční v r. 2014, se při přijetí zálohy neuplatní daň na výstupu, pokud podle právní úpravy platné v době přijetí zálohy (v roce 2013) jde o úplatu na plnění osvobozené od daně (převod jiného než stavebního pozemku). Důvodem je, že podle 51 odst. 2 zákona o DPH účinného do konce roku 2013 měl plátce povinnost uvést takovouto úplatu přijatou před uskutečněním plnění do daňového přiznání za zdaňovací, ve kterém byla přijata, jako plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně. Při dodání předmětného pozemku v roce 2014 uskuteční plátce zdanitelné plnění a zdanění bude v daném případě podléhat jen rozdíl mezi celkovou úplatou za plnění a částkou uhrazenou jako záloha v roce Zahrnování osvobozeného nájmu nemovitostí do obratu Obrat pro účely DPH se při uplatnění pravidel zákona o DPH používá v několika případech. Například se jedná o určení toho, zda daný podnikatel je povinen se zaregistrovat k DPH, či nikoliv, nebo se jedná o určení toho, zda plátce DPH má povinnost používat měsíční zdaňovací. Od 1. ledna 2014 se již do obratu pro účely DPH nezahrnuje osvobozený nájem nemovitostí. V této souvislosti vyvstává otázka, jak postupovat při stanovení obratu. GFŘ k tomu ve své informaci uvádí následující: Bude-li osoba povinná k dani zjišťovat v lednu 2014 výši svého obratu, bude postupovat dle znění 4a zákona o DPH v tomto a osvobozené nájmy, resp. úplaty, které jí za tyto nájmy náleží, nebude již do obratu zahrnovat. Např. pro výpočet obratu rozhodného k , tj. za nejvýše 12 kalendářních bezprostředně tomuto dni předcházejících po sobě jdoucích měsíců, nebude zahrnovat úplaty za osvobozené nájmy ani za měsíce spadající do r Kontakt pro další informace: Zálohy na prodej pozemku zaplacené do konce roku 2013 Další nejasnost při uplatnění zákona o DPH může od počátku roku 2014 vyvstat při zaplacení zálohy před datem uskutečnění plnění za situace, kdy podle zákona o DPH účinného do konce roku 2013, byla tato platba považována za Ing. Václav Olšanský Daňový poradce Tel.:

6 Ekonomika aktuálně I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek > Nově schválené interpretace Národní účetní rady Dušan Marek, Lenka Bílková, Rödl & Partner Praha Zdroj: archiv Rödl & Partner > V říjnovém vydání jsme Vás informovali o návrhu interpretace NI 43 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek, který Národní účetní rada schválila do vnějšího připomínkového řízení v roce Na základě tohoto řízení byla vytvořena finální verze této interpretace I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek a s ní související interpretace I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek, které úspěšně prošly schvalovacím procesem v průběhu listopadu Krátce si zopakujeme, že Národní účetní rada (dále jen NÚR) je nezávislá odborná instituce zaměřená mimo jiné na podporu v oblasti metodiky účetnictví a financování. Mezi zakládající členy patří Komora auditorů České republiky, Komora daňových poradců České republiky, Svaz účetních, a Vysoká škola ekonomická, zastoupená Fakultou financí a účetnictví. Cílem této instituce je spolupráce s Ministerstvem financí a dalšími vládními, zákonodárnými a obdobnými institucemi na vytváření legislativy a navazujících norem se zaměřením na oblast účetnictví. Hlavním viditelným posláním NÚR je dále tvorba, aktualizace, vydávání a distribuce českých účetních standardů a jednotných výkladů zákona o účetnictví a navazujících předpisů. Postupy uvedené v jednotlivých interpretacích mohou představovat návod pro účetní jednotku v případech, kdy má jejich aplikace významný dopad na informace uvedené v účetní závěrce a kdy informační přínosy jsou větší než náklady nutné na jejich získání. Z hlediska zákonného výkladu se nejedná o závazná stanoviska, nýbrž o doporučení, která je vhodné aplikovat. Platná legislativa vyžaduje snížit cenu dlouhodobého majetku o výši dotace, a to bez ohledu na, ve kterém došlo k pořízení majetku a kdy byla přijata dotace. Tato Interpretace se zabývá řešením situace, ve které účetní jednotka pořídila v aktuálním účetním roce dlouhodobý majetek se záměrem jej financovat prostřednictvím dotace za předpokladu, že dotaci obdržela až v následujícím. Spornou otázkou v tomto případě je vykázání dotace se všemi související operacemi. Na tuto problematiku lze nahlížet dvěma různými způsoby: > účetní chyba nevykázání pohledávky z titulu nároku na dotaci je považováno za chybu, která se má opravit řádným postupem jako oprava chyby minulých ; > změna odhadu získání dotace představuje běžnou účetní operaci následujícího, nevykázání pohledávky z titulu dotace v minulém bylo správné a nejedná se tedy o chybu. Při volbě vhodného postupu vykázání dotace je klíčovou informací, zda účetní jednotka měla na tuto dotaci nezpochybnitelný nárok již v, kdy došlo k pořízení a zařazení dlouhodobého majetku. V případě, že účetní jednotka měla nezpochybnitelný nárok na přiznání dotace a není schopna prokázat opak, je tato situace chybou, kterou je nutné opravit. Z důvodu již uzavřeného účetnictví v aktuálním roce již nelze účtovat, a proto se musí tato transakce zaznamenat až v následujícím. Opravy významných účetních chyb se účtují retrospektivně do vlastního kapitálu položka Jiný výsledek hospodaření. Vzhledem k tomu, že dotace na dlouhodobý majetek snižuje jeho pořizovací cenu, je potřeba zaúčtovat toto adekvátní snížení. Pro zajištění srovnatelnosti se dále aplikuje interpretace I 11 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní v individuální účetní závěrce podnikatelů, která v tomto případě vyžaduje úpravu informací v rozvaze, a to vstupní ceny majetku, oprávek a výše uvedené položky vlastního kapitálu. Odpovídajícím způsobem se také koriguje výkaz zisku a ztráty na úrovni odpisů majetku a výsledku hospodaření. Stejný postup se používá i v případě, že se jedná o opravu v předminulých letech. Oprava účetní chyby může mít dopad i do daňové oblasti. Vzniklý daňový závazek z titulu nesprávného nadhodnocení vstupní ceny dlouhodobého majetku a tím i základny pro daňové odepisování se také zaúčtuje proti položce Jiný výsledek hospodaření. Druhý přístup je vhodný v situaci, kdy účetní jednotka v pořízení majetku neměla dle dostupných informací nezpochybnitelný nárok na získání dotace. Vzhledem k tomu, že nebylo jisté její přijetí, postupovala účetní jednotka při nevykázání dotace včetně souvisejících operací 6

7 Ekonomika aktuálně Vydání: Duben 2014 správně. V účetním, ve kterém byla následně získána dotace, sníží účetní jednotka pořizovací cenu majetku o přijatou dotaci a současně sníží oprávky na výši, která by byla, kdyby se odpisovalo ze snížené pořizovací ceny již od okamžiku pořízení majetku. Rozdíl oprávek se zaúčtuje do výsledku běžného jako snížení odpisů, tedy provozních nákladů. Pro posouzení, zda účtovat danou transakci retrospektivně nebo prospektivně lze využít postupu uvedeného v interpretaci NI 48 Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetnictví. Porovnání přístupů k následnému získání dotace na dlouhodobý majetek Situace Oprava chyby minulých let Běžná operace následujícího účetního Přístup Retrospektivní Prospektivní Podmínka Vhodné řešení Vykázání Účetní jednotka měla nezpochybnitelný nárok na dotaci v roce pořízení majetku Snížení oprávek proti jinému výsledku hospodaření Zajištění srovnatelnosti údajů úprava rozvahových (majetkové účty, vlastní kapitál) a výsledkových položek (odpisy majetku, výsledek hospodaření) Dle dostupných informací neměla účetní jednotka nezpochybnitelný nárok na dotaci v roce pořízení majetku Snížení oprávek proti odpisům běžného Vykázání v následujícím jako snížení provozních nákladů V případě přijetí dotace v následujícím může nastat situace, kdy přijatá dotace převýší zůstatkovou cenu dlouhodobého majetku. Takový výsledek není považován za účetní chybu, a proto se rozdíl mezi přijatou dotací a zůstatkovou cenou zaúčtuje prospektivně jako snížení provozních nákladů odpisů, v, kdy účetní jednotce vznikl nezpochybnitelný nárok. Odpisy vykázané v minulých ch zůstávají v původní výši. Pokud by došlo vlivem přijaté dotace ke snížení vstupní ceny majetku pod limit pro zařazení do dlouhodobého majetku, není tato skutečnost důvodem pro vyřazení z majetkové evidence. I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Obdobnou tématiku popisuje interpretace I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek, která ovšem nabízí možné řešení v opačném případě. Tedy nikoliv následné získání, ale následné vrácení dotace na pořízení dlouhodobého majetku. Budeme předpokládat, že společnost v aktuálním účetním pořídila dlouhodobý majetek a jeho vstupní cenu snížila o výši dotace. Otázkou je, jak postupovat, pokud by účetní jednotka musela vrátit dotaci v některém z následujících. Opět je nutné zvážit dva možné přístupy: > účetní chyba účetní jednotka není schopna prokázat, že se dozvěděla o povinnosti vrátit dotaci až po sestavení účetní závěrky; > změna odhadu vrácení dotace představuje běžnou účetní operací následujícího, protože se účetní jednotka prokazatelně dozvěděla o nutnosti vrátit dotaci až v následujícím. Pokud není účetní jednotka schopna prokázat, že se dozvěděla o povinnosti vrátit dotaci v následujícím a současně nebyl vykázán závazek z titulu vrácení dotace, jedná se o účetní chybu. Rozdíl mezi zaúčtovanými odpisy v minulém ze snížené vstupní ceny vlivem dotace a skutečnými odpisy po vrácení dotace je nutné zaúčtovat proti položce Jiný hospodářský výsledek, včetně úpravy srovnávacích údajů ve výkazech. Naproti tomu pokud by účetní jednotka prokázala, že se o vrácení dotace dozvěděla až v následujícím, není tato skutečnost považována za chybu, nýbrž za operaci běžného účetního. Výsledkem této operace je navýšení provozních nákladů ve výši rozdílu mezi odpisy před a po vrácení dotace. Porovnání přístupů k následnému vrácení dotace na dlouhodobý majetek Situace Oprava chyby minulých let Běžná operace následujícího účetního Přístup Retrospektivní Prospektivní Podmínka Vhodné řešení Vykázání Účetní jednotka se věděla o povinnosti vrátit dotaci před rozvahovým dnem Zvýšení oprávek proti jinému výsledku hospodaření Zajištění srovnatelnosti údajů úprava rozvahových (majetkové účty, vlastní kapitál) a výsledkových položek (odpisy majetku, výsledek hospodaření) Účetní jednotka se dozvěděla o vrácení dotace až v následujícím Zvýšení oprávek proti odpisům běžného Vykázání v následujícím jako zvýšení provozních nákladů V obou případech se vrácení dotace zaúčtuje jako závazek vůči poskytovateli dotace proti snížení vstupní ceny majetku. Bez ohledu na to, zda se jedná o opravu chyby nebo změnu odhadu, je nutné po vrácení dotace upravit vstupní cenu majetku a oprávky na takovou výši, jako by o dotaci nebylo v minulosti účtováno. 7

8 Mandantenbrief Ekonomika aktuálně / Rödl & Partner Intern Závěrem lze říci, že nejdůležitější pro volbu metody vykázání následného získání, respektive vrácení dotace na dlouhodobý majetek je okamžik, kdy účetní jednotka získá nezpochybnitelnou jistotu, že tato skutečnost nastane. Jakkoli se může zdát dané tvrzení jednoznačné, lze si v praxi představit řadu situací, kdy bude účetní řešení pod tlakem daňových důsledků. Podle našich informací NÚR v současné době nepřipravuje žádné další interpretace. V případě schválení nových návrhů Vás budeme neprodleně informovat prostřednictvím našich publikací nebo odborných seminářů. Kontakt pro další informace: Ing. Dušan Marek Auditor/Associate Partner Tel.: > Akce/Připravujeme pro Vás: duben 2014 Jana Švédová, Rödl & Partner Praha Duben Monitoring a ochrana dat a osobních údajů dubna 2014, hotel Dorint Hotel Don Giovanni Praha Přednáší: Pavel Koukal k tématu Whistleblowing a ochrana dat ano či ne? Daně a nový občanský zákoník 17. dubna 2014, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Přednáší: Miroslav Kocman, Petr Tomeš Transferové ceny a transakce ve skupině 17. dubna 2014, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Přednáší: Miroslav Kocman, Petr Tomeš, Jaroslav Dubský, Pavel Koukal Pracovní doba a její rozvržení. Přestávky v práci. Práce přesčas. Překážky v práci 23. dubna 2014, Rödl & Partner Praha Přednáší: Eva Blechová, Václav Vlk Více na v sekci Akce. -jsd- Tvoříme základy Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně s našimi klienty. Rödl & Partner Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ. Castellers de Barcelona Celek se skládá z jednotlivců u Castellers, i v naší společnosti. Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner promítl do dnešní podoby. Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních hodnot, je Força, Equilibri, Valor i Seny (síla, stabilita, odvaha a rozum). Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo i jedním z důvodů, proč společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží. Mandantenbrief Duben 2014, MK ČR E Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Ing. Jana Švédová Layout/Sazba: Rödl & Partner Tento newsletter je nezávaznou informační bro žurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního pora denství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Part ner snaží o maximální pečlivost, nemůže ale pře vzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost in for mací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit pora dens kou za kázkou. Rödl & Partner nepřejímá od povědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků news letteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

I 22 Dotace v cizí měně

I 22 Dotace v cizí měně I 22 Dotace v cizí měně Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ Praha 4, Novodvorská 1062/12 (IČO: 45773092) ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO ZA ROK 2015 Zpracoval ing. Čestmír Kameš, daňový a účetní poradce Duben

Více

Základní organizace a změny v oblasti přenechání věci k užití jinému

Základní organizace a změny v oblasti přenechání věci k užití jinému Právo ve financích a finančních službách JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Základní organizace a změny v oblasti přenechání věci k užití jinému 22.10.2014 Jana Zelinková OBSAH PREZENTACE 1. Úvod 2.

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1.1 Definice a rozdělení vkladů S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010. Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz. zápočet (písemná a ústní část)

DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010. Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz. zápočet (písemná a ústní část) DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010 Vyučující: Ukončení: Další info: Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz zápočet (písemná a ústní část) http://www.pavelhanus.cz 1. KAPITOLA Podnikání, podnikatel,

Více

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek Vydání Květen 2009 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Datové schránky z pohledu podnikatele Daně aktuálně Pravidla podkapitalizace opět zmírněna Zrychlení odpisů jako součást protikrizové politiky Ekonomika

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011 News 1/2011 Od 1.4.2011 vstupuje v platnost novela zákona o DPH původně plánovaná s platností od 1.1.2011. Dovolujeme si Vám připomenout některé nejvýznamnější změny. Nárok na odpočet Plátce může uplatnit

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 3/2017 Jakým způsobem se postupuje v případě, kdy dochází ke změnám výměry pozemků při zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků (digitalizace pozemků), které jsou předmětem účetnictví? Vybraná

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Návrh interpretace NI 39 Dotace v cizí měně

Návrh interpretace NI 39 Dotace v cizí měně Návrh interpretace NI 39 Dotace v cizí měně NI-39 Dotace v cizí měně Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Korporace AXONIA, a.s. Ke dni 31.12.2015 Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

Finanční účetnictví rozpočtové Ing. Věra Zikánová

Finanční účetnictví rozpočtové Ing. Věra Zikánová Finanční účetnictví rozpočtové Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové Stávající a očekávaná legislativa Roční účetní závěrka Výkaz Přehled o peněžních tocích Novinky verze 9.4.1 a související

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích 3. Zaměstnanci korporace, osobní náklady 4. Půjčky, úvěry

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Povinnosti spolků vyplývající z přechodných ustanovení NOZ

Povinnosti spolků vyplývající z přechodných ustanovení NOZ Povinnosti spolků vyplývající z přechodných ustanovení NOZ Spolkový rejstřík Mgr. Jana Dočkalová advokátka místopředsedkyně CASL První sportovně-právní workshop Praha 28.3.2014 Povinnosti spolků vyplývající

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Prevence rizik na pracovišti. Plníte své povinnosti zodpovědně?

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti:

A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti: A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Popis písemnosti Rozpočtová opatření Rozpočtové změny byly prováděny

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Únor 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Řidiči pozor: častá finta s osobou blízkou končí Daně aktuálně

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPrSML/2181/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č.

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle části páté

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

SMLOUVA. I. Smluvní strany

SMLOUVA. I. Smluvní strany SMLOUVA o poskytnutí účelové finanční dotace na činnost Sboru dobrovolných hasičů Chotíkov na rok 2016 I. Smluvní strany Obec Chotíkov Se sídlem: Chotíkov 118 IČO: 00257834 DIČ: CZ 00257834 zastoupená:

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ DOPORUČENÉ POSTUPY PRO ÚČTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH DERIVÁTŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ AKCENTA CZ OBSAH ÚVOD Vážení klienti, jsme si vědomi toho, že

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2012 květen

Více

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Interpretace I 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva 37 10. funkční období 37 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva (Navazuje na sněmovní tisk č. 306 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více