Tvoříme základy Mandantenbrief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme základy Mandantenbrief"

Transkript

1 Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Duben Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Slovo věc aneb znáte jeho význam? > Výprosa, výpůjčka, zápůjčka, úvěr jaký je rozdíl? Právo aktuálně > Obchodní rejstřík v novém kabátě Daně aktuálně > Jaké změny přinese DPH do oblasti nemovitostí Ekonomika aktuálně > Nově schválené interpretace Národní účetní rady Rödl & Partner Intern > Akce/Připravujeme pro Vás: duben 2014 > Slovo věc aneb znáte jeho význam? Ilona Štrosová, Rödl & Partner Praha > Slovo věc používáme v každodenním životě zcela běžně. Jeho význam by ale dokázal málokdo z nás přesvědčivým způsobem vyložit. Právě proto, že o věcech mluvíme téměř pořád i ve smlouvách, v technických dokumentech apod. je třeba, aby mělo svou jasnou definici. Ta musí zároveň vyhovovat našemu dnešnímu chápání věcí a potřebám práva. Úkolu zavést jednotné moderní pojetí pojmu věc se zhostil právě nový občanský zákoník. A co bylo tedy na tom starém pojetí špatné? Občanský zákoník, který platil v letech , definici věci neobsahoval; nicméně za věci považovaly se hmotné předměty, které jsou ovladatelné a slouží potřebám lidí. Právo (např. právo na vyplacení mzdy) zákoník stavěl vedle věcí, tudíž logicky něco jiného byla věc a něco jiného právo. Nehmotné předměty (např. patent, zaknihovaná akcie) se za věci nepokládaly, ačkoliv stejně jako předměty hmotné mohou mít svého vlastníka, jenž je může převést na někoho jiného (např. prodat) nebo se bránit proti zásahům do jeho vlastnictví. Podle tohoto úzkého vymezení pojmu věci typického například pro Německo nebo Polsko mezi věci patřilo třeba auto nebo pes, ne však právo cesty na pozemku nebo myšlenka. Takové pojetí se však již ukázalo jako poněkud zastaralé, neboť právo dnes musí mnohem častěji pracovat i s předměty, které nemají materiální podstatu (nejsou hmotné). Zpočátku pro nás bude zřejmě nezvyklé, že nový občanský zákoník chápání pojmu věci výrazně rozšířil. Věcmi tak nejsou již jen předměty hmotné, nýbrž i všechny předměty nehmotné a dokonce i práva. Nově je jako věc chápáno vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Vidíme, že oproti starému zákoníku netrvá na jejich hmotné povaze. Za nehmotné věci považujeme například pohledávku nebo právo (například právo stavby). Věcí však není každé právo, podle zákona je nutné vyhovět podmínce, že musí být trvalé a opětovně vykonavatelné (tedy například již zmíněné právo stavby, nikoli však již právo na vystavení průkazu). Nový občanský zákoník přinesl konečně změnu do právního pojetí zvířete. Přestože zvíře vyhovuje definici věci (tj. není osobou a slouží potřebě lidí), zákon nyní již alespoň říká, že 1

2 Rekodifikace soukromého práva živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu jako smysly nadaný živý tvor. Nadále jsou tak zvířata považována za něco mezi věcí a člověkem a platí pro ně i další speciální předpisy. Pokud jde o části lidského těla, platí, že nejsou věcmi, byť by byly od zbytku člověka odděleny (nelze tak např. legálně prodat ledvinu). > Výprosa, výpůjčka, zápůjčka, úvěr jaký je rozdíl? Ilona Štrosová, Rödl & Partner Praha > Každý z nás se již určitě setkal s tím, že někomu něco půjčil. Přestože půjčujeme nejrůznější věci za rozmanitých okolností, zpravidla se používá obecně zažité označení půjčka. Půjčíš mi pastu?, Půjčíte mi peníze?, Půjčíš mi šroubovák? ačkoliv používáme ve všech situacích stejné sloveso, každému přikládáme jiný význam s jiným výsledkem; část pasty hodláme spotřebovat (něco ubereme), za půjčení peněz (v bance) jsme ochotni zaplatit úrok (něco přidáme) a šroubovák po použití, pokud jsme opatrní, vrátíme v takovém stavu, v jakém byl (nic neubereme ani nepřidáme). V běžném životě dokážeme podle okolností tyto situace odlišit. Právo na to reaguje a místo univerzálního slova půjčka tak rozlišuje výprosu, výpůjčku, zápůjčku a úvěr, přičemž významy těchto jednotlivých pojmů se liší. Vezměme si to popořadě. Jak výprosa, tak výpůjčka patří do přihrádky přenechání věci k užití jinému. Od zápůjčky a úvěru se liší v tom, že přenechanou věcí je typicky věc nezuživatelná, nespotřebovatelná (například tedy šroubovák, ale nikoli již zubní pasta). Výprosou se rozumí přenechání věci k bezplatnému užívání, aniž by se vědělo, k jakému účelu byla věc přenechána a na jak dlouho. Charakteristickým prvkem výprosy je, že majitel věci může kdykoliv požadovat její navrácení. Obvyklým případem výprosy tak může být situace, kdy třeba přenecháme sousedovi lopatu a řekneme mu (nebo mu jinak dáme najevo): Půjč si tuto lopatu, nic za to nechci. Kdybych ji potřeboval, stavím se. Výpůjčkou zákon chápe přenechání nezuživatelné věci na určitou dobu. Samozřejmostí je, že věc může být vrácena i dříve, pokud s tím bude půjčitel (tj. ten, který půjčuje) souhlasit. Naopak nemůže být vrácena dříve, pokud s tím nebude souhlasit vypůjčitel (tj. ten, kterému věc byla půjčena). Situace je tedy podobná jako u výprosy, řekneme ale sousedovi něco ve smyslu: Půjč si tuto lopatu, nic za to nechci. V neděli ji ale musíš vrátit. Pokud bychom za sousedem přišli například v sobotu a chtěli po něm lopatu zpět nehledíce na jeho nesouhlas, postupovali bychom protiprávně. Něco docela jiného je pak zápůjčka. Smlouva o zápůjčce vznikne tehdy, přenecháme-li někomu zastupitelnou věc (např. dřevo nebo peníze), necháme ho, aby si jí užil podle libosti, a později budeme chtít věc stejného druhu vrátit. Dosud se zápůjčkou označovala (peněžitá) půjčka a stranami byli dlužník a věřitel. Dnes jsou stranami zápůjčky zapůjčitel a vydlužitel. U peněžité zápůjčky lze dohodnout úroky. Svému sousedovi v tomto případě nabídneme třeba: Tady máš 100 korun. Udělej si s nimi, co chceš. Do neděle mi je ale vrať, jinak za každý další den prodlení zaplatíš 1 korunu navíc. Od zápůjčky se úvěr liší jen velmi málo. Strany se označují jako úvěrující (dříve věřitel) a úvěrovaný (dříve dlužník), předmětem úvěru je peněžní obnos (nikoliv například dřevo) a úvěrovaný se vždy zavazuje zaplatit úroky (u zápůjčky úroky sjednány být nemusely). Hlavním právním rozdílem je pak to, že zatímco zápůjčka vzniká faktickým poskytnutím věci, úvěr vzniká už okamžikem uzavření smlouvy. Z toho plyne, že při úvěru oběma stranám vznikají práva a povinnosti už v okamžiku dohody, nikoliv poskytnutím finančního obnosu. Příkladem může být situace, kdy svého souseda požádáme: Pošli mi, prosím, na účet 100 korun. Do neděle Ti je vrátím, jinak za každý další den prodlení zaplatím 1 Kč navíc. a soused odvětí: Dobře, přijímám. V tomto ohledu je důležité, že v momentu uzavření této ústní smlouvy ještě nedošlo k předání, ale obě strany už mají své závazky, které musí splnit. Kontakt pro další informace: JUDr. Ilona Štrosová, LL.M. Advokátka Tel.: Zdroj: archiv Rödl & Partner 2

3 Právo aktuálně Vydání: Duben 2014 > Obchodní rejstřík v novém kabátě Pavel Koukal, Lenka Hanková, Rödl & Partner Praha > Rekodifikace českého soukromého práva přinesla ruku v ruce také změny v oblasti právní úpravy zápisů fyzických a právnických osob do různých veřejných rejstříků. Rámcový základ této nové úpravy přitom sice najdeme v novém občanském zákoníku, č. 89/2012 Sb. ( NOZ ), nicméně hlavní část materie přesunul zákonodárce do zcela nového zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ( ZVR ). Zákon o veřejných rejstřících si dal v tomto směru za úkol sjednotit dosud roztříštěnou úpravu různých veřejných rejstříků, a to jak po stránce hmotněprávní, tak i procesní. Zakotvuje tedy základní práva a povinnosti osob zapisovaných do takzvaného spolkového rejstříku (dříve občanských sdružení pouze registrovaných Ministerstvem vnitra), nadačního rejstříku, rejstříku ústavů (nového druhu právnických osob dle NOZ), rejstříku společenství vlastníků jednotek, rejstříku obecně prospěšných společností a v neposlední řadě také obchodního rejstříku. Aby byla právní úprava veřejných rejstříků pokud možno opravdu kompletní, nezapomněl zákon ani na úpravu soudního řízení dříve obsaženou v občanském soudním řádu. A právě novinky, které přinesl tento zákon o veřejných rejstřících pro úpravu obchodního rejstříku z hlediska jejich významu pro české podnikající osoby i zahraniční investory, budou předmětem dalšího pojednání. lze konstatovat, že tento nový zákon nepřináší žádnou velkou revoluci v dosud nastavených procesních postupech a v právech a povinnostech účastníků. I nadále v tomto směru zůstávají vůdčími princip formální publicity (povinnost rejstříkového soudu uveřejňovat údaje o zapsané osobě, jakož i listiny uložené ve sbírce listin a umožňovat získání úředně ověřeného opisu takových údajů či listin) a princip materiální publicity (zjednodušeně řečeno nemožnost namítat proti osobě jednající v důvěře v zapsaný údaj či obsah listin, že tyto neodpovídají skutečnosti a naopak právo zapsané osoby namítat zapsaný údaj či obsah listin proti třetím osobám od okamžiku jeho zveřejnění). Tyto dvě zásady jsou nyní výslovně aplikovány na všechny veřejné rejstříky. V souvislosti s novou právní úpravou dochází ke znatelnému posunu směrem k elektronizaci vedení obchodního rejstříku i samotného soudního řízení. Až na určité výjimky bude rejstříkový soud o skutečnostech zapsaných v obchodním rejstříku i o listinách uložených ve sbírce listin vydávat úředně ověřený opis, a to v elektronické podobě. Aplikace obchodního rejstříku na internetu již nyní umožňuje samostatné stažení úředně ověřeného elektronického opisu ve formátu pdf, který lze poté za pomoci takzvané autorizované konverze (prováděné například kontaktními místy veřejné správy CzechPOINT) převést do listinné podoby. Lze tak předpokládat, že instituce a orgány, které doposud vyžadovaly takový dokument v listinné podobě, si jej budou moci již opatřit samy. Jako pozitivní lze hodnotit výslovnou úpravu možnosti podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz údajů včetně příloh elektronickou cestou, a to buď prostřednictvím datové schránky anebo s připojením elektronického podpisu dle zvláštního zákona (logicky tedy nebude nutné u elektronické verze návrhu podpis úředně ověřovat). Co se týče zmiňovaných příloh je zapotřebí zmínit, že bohužel na rozdíl od předchozí právní úpravy nyní zákon o veřejných rejstřících nezmocňuje Ministerstvo spravedlnosti k vydání vyhlášky, která by konkretizovala, jaké přílohy je nutné k příslušnému návrhu doložit. V souvislosti s přijetím nové právní úpravy v zákoně o obchodních korporacích, č. 90/2012 Sb. ( ZOK ) by takový prováděcí předpis usnadnil podnikatelům mnohé těžkosti při podávání návrhů na obchodní rejstřík a předešel by v mnoha případech zbytečnému prodlužování řízení. Prozatím byly na internetových stránkách k veřejným rejstříkům zveřejněny pouze informativní a nezávazné seznamy příloh k podávání návrhů týkajících se ústavů, nadací a spolků. Až na v zákoně o veřejných rejstřících stanovené výjimky tak jediným vodítkem zůstává všeobsažné a obecné ustanovení tohoto zákona, které vyžaduje k návrhu na zápis přiložit listiny, jimiž mají být doloženy skutečnosti zapisované do příslušného rejstříku. Zásadní změny lze pozorovat také ve výčtu údajů, které se nově budou zapisovat do obchodního rejstříku. Z těch nejpodstatnějších lze zmínit například údaj o podřízení obchodní korporace nové právní úpravě v zákoně o obchodních korporacích, údaj o počtu členů statutárního orgánu, u prokuristy údaj o tom, zda se prokura vztahuje jen na určitou pobočku nebo závod a zda je prokurista oprávněn zcizovat či zatěžovat nemovitosti, údaj o statusu veřejné prospěšnosti, dále údaj o zástavním právu k podílům v obchodních korporacích (nově i u družstev), zákazu zatížení nebo zcizení podílu v korporaci, pokud byl zřízen jako právo věcné, nebo o pozastavení výkonu funkce členu orgánu či prokuristovi. U akciové společnosti se nově zapisuje i omezení převoditelnosti akcií Zdroj: archiv Rödl & Partner 3

4 Právo aktuálně / Daně aktuálně Nová právní úprava při uplatnění DPH u nemovitostí, která je účinná od počátku roku 2014 (dále jen zákon o DPH ), s sebou přinesla také značné množství výkladových nejasností. Vzhledem k této skutečnosti Generální finanční ředina jméno a s ohledem na nové oprávnění zakotvené v zákoně o obchodních korporacích vydávat různé druhy akcií také druh takových akcií a popis práv a povinností s nimi spojených, a to alespoň odkazem na stanovy. Zákon o veřejných rejstřících dokonce připouští i zápis dalších blíže nespecifikovaných skutečností, pokud o zápis osoba výslovně požádá, což může být v některých ohledech i účelné. Praktickou novinkou je zajisté i možnost takzvaně předregistrovat obchodní firmu (název) obchodní korporace, která sice již byla založena (například sepsáním společenské smlouvy), ale nebyla zatím do obchodního rejstříku zapsána. Pokud však nebude do jednoho měsíce podán návrh na zápis takové korporace, rejstříkový soud takto předregistrovanou obchodní firmu vymaže. V oblasti právní úpravy řízení v rejstříkových věcech se v podnikatelské sféře zajisté pro svoji rychlost ujme i novinka v podobě zapisování údajů do obchodního rejstříku (a i jiných rejstříků) přímo notářem, který sepsal notářský zápis a jehož obsahem jsou právě ty skutečnosti, které byly předmětem zápisu. Notáři tak učiní dálkovým přístupem na základě žádosti dotčené osoby oprávněné jinak podat návrh rejstříkovému soudu. Stejným způsobem založí listiny po jejich převedení do elektronické podoby také do sbírky listin. Ti, kdo by s takovým zápisem nesouhlasili, se mohou domáhat výmazu nebo změny zápisu u rejstříkového soudu. Realizace této novinky v praxi se však dočkáme až s jistým zpožděním během roku, jakmile bude funkční technická podpora pro realizaci takových zápisů. Zákon o veřejných rejstřících také v části upravující soudní řízení ve věcech rejstříků výslovně stanoví, že změny údajů vyvolané jejich změnami v takzvaných základních registrech se budou zapisovat i bez řízení (například změna trvalého bydliště člena statutárního orgánu, změna jeho příjmení). V praxi nicméně i před nabytím účinnosti tohoto zákona promítnutí změny v základních registrech do obchodního rejstříku trvalo poměrně dlouho, jelikož systémy nebyly zcela propojeny a bylo nutné soudy i několikrát urgovat. Lze tak doufat, že se dříve nebo později podaří nastavit oba systémy mnohem efektivněji tak, aby změny byly v rejstřících reflektovány co nejrychleji. Speciálně upozorňujeme na citelné zvýšení pokut pro případy nezaložení zákonem požadovaných listin do sbírky listin (typicky účetních závěrek) či nevyhovění soudní výzvě ke sdělení skutečností nebo předložení listin potřebných k rozhodnutí. V takovém případě je soud oprávněn uložit pořádkovou pokutu až do výše 100 tisíc korun. V krajním případě, pokud zapsaná osoba nevyhoví ani opakovaným výzvám či může-li takové nesplnění výzvy mít závažné důsledky pro třetí osoby, může soud rozhodnout o zrušení zapsané osoby s likvidací. Závažné důsledky pro třetí osoby má přitom vždy nepředložení zakladatelských právní jednání či jejich úplných znění po každé jejich změně, rozhodnutí týkajících se vzniku, změny nebo zániku funkce členů orgánů či nepředložení účetních závěrek. Navíc zákon výslovně uvádí, že opominutí těchto povinností se považuje za porušení péče řádného hospodáře kladené (nejen) na statutární orgány obchodních korporací, což může mít za předpokladu splnění podmínek stanovených v zákoně o obchodních korporacích za následek i odpovědnost člena orgánu (typicky jednatele) za způsobenou škodu. Shora uvedený nástin změn samozřejmě není vyčerpávající a je v praxi nutné vycházet vždy z aktuálního stavu v obchodním rejstříku a ze znění zakladatelského právního jednání. Statutární orgány by měly v následujících měsících věnovat revizi zapsaných údajů zvláštní pozornost, neboť zákon o veřejných rejstřících výslovně přikazuje, aby zapsaná osoba přizpůsobila zapsaný stav stavu vyžadovaném ZVR, a to nejpozději do 30. června V opačném případě se zapsaná osoba, pokud adekvátně nezareaguje ani na výzvu soudu, vystavuje riziku, že bude soudem zrušena s likvidací. Kontakt pro další informace: JUDr. Pavel Koukal Advokát/Associate Partner Tel.: > Jaké změny přinese DPH do oblasti nemovitostí Václav Olšanský, Rödl & Partner Praha > V reakci na nový občanský zákoník, a nejen na něj, jsou od 1. ledna 2014 účinné také změny v zákoně o DPH. V souvislosti s těmito změnami Generální finanční ředitelství uveřejnilo několik informací, kdy jedna z nich se týká také uplatnění DPH v oblasti nemovitostí. Uplatnění DPH v oblasti nemovitostí 4

5 Daně aktuálně Vydání: Duben 2014 platbu uskutečněnou na plnění osvobozené od DPH, ale od 1. ledna 2014 je prodej pozemku, ke kterému se tato zálohová platba vázala, zdaněn DPH. Typicky se jedná například o zaplacení zálohy na prodej pozemku přiléhajícího k novostavbě rodinného domu, kdy prodej tohoto pozemku byl do konce roku 2013 osvobozen od DPH, ale od počátku roku 2014 se prodej tohoto pozemku zdaňuje DPH. telství (dále jen GFŘ ) uveřejnilo na internetových stránkách Finanční správy informaci, ve které se k některým nejasnostem vyjadřuje a poskytuje k nim výklad. Vymezení pojmu pozemek Zdroj: archiv Rödl & Partner Z textu zákona o DPH není jasné, jak je vymezen pozemek přiléhající ke stavbě. Toto vymezení je přitom velmi významné, protože pozemek přiléhající ke stavbě se zdaňuje DPH stejným způsobem jako stavba, ke které přiléhá. Podle informace GFŘ se v této souvislosti pozemkem rozumí pozemek geometricky a polohově určený, zobrazený v katastru nemovitostí a označený takto samostatným parcelním číslem. Dále pak, bude-li stavba umístěna, byť i jen částečně, na více parcelách, je třeba v zásadě všechny tyto parcely považovat za pozemky, na kterých je zřízena stavba. Zjednodušeně shrnuto je tedy pozemek přiléhající ke stavbě parcela (samostatné parcelní číslo), na které se stavba nachází. Dodání pozemku (parcely), na které je více staveb V případě, kdy na jedné parcele je umístěno více staveb, může ve světle výše uvedeného vymezení pozemku vznikat otázka, jakým způsobem by se měla uplatnit DPH při prodeji této parcely. Podle informace GFŘ se testuje osvobození dle 56 odst. 3 zákona o DPH, a to dle lhůty odvíjející se od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne započetí prvního užívání stavby, která byla umístěna na předmětné parcele nejdříve. Pokud nejsou splněny podmínky pro osvobození a stavby umístěné na tomto pozemku jednoho parcelního čísla jsou různé povahy (například rodinný dům pro sociální bydlení, inženýrská síť, zahradní altán, plot kolem zahrady), uplatní se u převodu pozemku snížená sazba daně odvozená od rodinného domu pro sociální bydlení, který má pro danou transakci určující význam. Podle informace GFŘ při zálohové platbě přijaté v roce 2013 na převod pozemku, který se uskuteční v r. 2014, se při přijetí zálohy neuplatní daň na výstupu, pokud podle právní úpravy platné v době přijetí zálohy (v roce 2013) jde o úplatu na plnění osvobozené od daně (převod jiného než stavebního pozemku). Důvodem je, že podle 51 odst. 2 zákona o DPH účinného do konce roku 2013 měl plátce povinnost uvést takovouto úplatu přijatou před uskutečněním plnění do daňového přiznání za zdaňovací, ve kterém byla přijata, jako plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně. Při dodání předmětného pozemku v roce 2014 uskuteční plátce zdanitelné plnění a zdanění bude v daném případě podléhat jen rozdíl mezi celkovou úplatou za plnění a částkou uhrazenou jako záloha v roce Zahrnování osvobozeného nájmu nemovitostí do obratu Obrat pro účely DPH se při uplatnění pravidel zákona o DPH používá v několika případech. Například se jedná o určení toho, zda daný podnikatel je povinen se zaregistrovat k DPH, či nikoliv, nebo se jedná o určení toho, zda plátce DPH má povinnost používat měsíční zdaňovací. Od 1. ledna 2014 se již do obratu pro účely DPH nezahrnuje osvobozený nájem nemovitostí. V této souvislosti vyvstává otázka, jak postupovat při stanovení obratu. GFŘ k tomu ve své informaci uvádí následující: Bude-li osoba povinná k dani zjišťovat v lednu 2014 výši svého obratu, bude postupovat dle znění 4a zákona o DPH v tomto a osvobozené nájmy, resp. úplaty, které jí za tyto nájmy náleží, nebude již do obratu zahrnovat. Např. pro výpočet obratu rozhodného k , tj. za nejvýše 12 kalendářních bezprostředně tomuto dni předcházejících po sobě jdoucích měsíců, nebude zahrnovat úplaty za osvobozené nájmy ani za měsíce spadající do r Kontakt pro další informace: Zálohy na prodej pozemku zaplacené do konce roku 2013 Další nejasnost při uplatnění zákona o DPH může od počátku roku 2014 vyvstat při zaplacení zálohy před datem uskutečnění plnění za situace, kdy podle zákona o DPH účinného do konce roku 2013, byla tato platba považována za Ing. Václav Olšanský Daňový poradce Tel.:

6 Ekonomika aktuálně I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek > Nově schválené interpretace Národní účetní rady Dušan Marek, Lenka Bílková, Rödl & Partner Praha Zdroj: archiv Rödl & Partner > V říjnovém vydání jsme Vás informovali o návrhu interpretace NI 43 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek, který Národní účetní rada schválila do vnějšího připomínkového řízení v roce Na základě tohoto řízení byla vytvořena finální verze této interpretace I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek a s ní související interpretace I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek, které úspěšně prošly schvalovacím procesem v průběhu listopadu Krátce si zopakujeme, že Národní účetní rada (dále jen NÚR) je nezávislá odborná instituce zaměřená mimo jiné na podporu v oblasti metodiky účetnictví a financování. Mezi zakládající členy patří Komora auditorů České republiky, Komora daňových poradců České republiky, Svaz účetních, a Vysoká škola ekonomická, zastoupená Fakultou financí a účetnictví. Cílem této instituce je spolupráce s Ministerstvem financí a dalšími vládními, zákonodárnými a obdobnými institucemi na vytváření legislativy a navazujících norem se zaměřením na oblast účetnictví. Hlavním viditelným posláním NÚR je dále tvorba, aktualizace, vydávání a distribuce českých účetních standardů a jednotných výkladů zákona o účetnictví a navazujících předpisů. Postupy uvedené v jednotlivých interpretacích mohou představovat návod pro účetní jednotku v případech, kdy má jejich aplikace významný dopad na informace uvedené v účetní závěrce a kdy informační přínosy jsou větší než náklady nutné na jejich získání. Z hlediska zákonného výkladu se nejedná o závazná stanoviska, nýbrž o doporučení, která je vhodné aplikovat. Platná legislativa vyžaduje snížit cenu dlouhodobého majetku o výši dotace, a to bez ohledu na, ve kterém došlo k pořízení majetku a kdy byla přijata dotace. Tato Interpretace se zabývá řešením situace, ve které účetní jednotka pořídila v aktuálním účetním roce dlouhodobý majetek se záměrem jej financovat prostřednictvím dotace za předpokladu, že dotaci obdržela až v následujícím. Spornou otázkou v tomto případě je vykázání dotace se všemi související operacemi. Na tuto problematiku lze nahlížet dvěma různými způsoby: > účetní chyba nevykázání pohledávky z titulu nároku na dotaci je považováno za chybu, která se má opravit řádným postupem jako oprava chyby minulých ; > změna odhadu získání dotace představuje běžnou účetní operaci následujícího, nevykázání pohledávky z titulu dotace v minulém bylo správné a nejedná se tedy o chybu. Při volbě vhodného postupu vykázání dotace je klíčovou informací, zda účetní jednotka měla na tuto dotaci nezpochybnitelný nárok již v, kdy došlo k pořízení a zařazení dlouhodobého majetku. V případě, že účetní jednotka měla nezpochybnitelný nárok na přiznání dotace a není schopna prokázat opak, je tato situace chybou, kterou je nutné opravit. Z důvodu již uzavřeného účetnictví v aktuálním roce již nelze účtovat, a proto se musí tato transakce zaznamenat až v následujícím. Opravy významných účetních chyb se účtují retrospektivně do vlastního kapitálu položka Jiný výsledek hospodaření. Vzhledem k tomu, že dotace na dlouhodobý majetek snižuje jeho pořizovací cenu, je potřeba zaúčtovat toto adekvátní snížení. Pro zajištění srovnatelnosti se dále aplikuje interpretace I 11 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní v individuální účetní závěrce podnikatelů, která v tomto případě vyžaduje úpravu informací v rozvaze, a to vstupní ceny majetku, oprávek a výše uvedené položky vlastního kapitálu. Odpovídajícím způsobem se také koriguje výkaz zisku a ztráty na úrovni odpisů majetku a výsledku hospodaření. Stejný postup se používá i v případě, že se jedná o opravu v předminulých letech. Oprava účetní chyby může mít dopad i do daňové oblasti. Vzniklý daňový závazek z titulu nesprávného nadhodnocení vstupní ceny dlouhodobého majetku a tím i základny pro daňové odepisování se také zaúčtuje proti položce Jiný výsledek hospodaření. Druhý přístup je vhodný v situaci, kdy účetní jednotka v pořízení majetku neměla dle dostupných informací nezpochybnitelný nárok na získání dotace. Vzhledem k tomu, že nebylo jisté její přijetí, postupovala účetní jednotka při nevykázání dotace včetně souvisejících operací 6

7 Ekonomika aktuálně Vydání: Duben 2014 správně. V účetním, ve kterém byla následně získána dotace, sníží účetní jednotka pořizovací cenu majetku o přijatou dotaci a současně sníží oprávky na výši, která by byla, kdyby se odpisovalo ze snížené pořizovací ceny již od okamžiku pořízení majetku. Rozdíl oprávek se zaúčtuje do výsledku běžného jako snížení odpisů, tedy provozních nákladů. Pro posouzení, zda účtovat danou transakci retrospektivně nebo prospektivně lze využít postupu uvedeného v interpretaci NI 48 Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetnictví. Porovnání přístupů k následnému získání dotace na dlouhodobý majetek Situace Oprava chyby minulých let Běžná operace následujícího účetního Přístup Retrospektivní Prospektivní Podmínka Vhodné řešení Vykázání Účetní jednotka měla nezpochybnitelný nárok na dotaci v roce pořízení majetku Snížení oprávek proti jinému výsledku hospodaření Zajištění srovnatelnosti údajů úprava rozvahových (majetkové účty, vlastní kapitál) a výsledkových položek (odpisy majetku, výsledek hospodaření) Dle dostupných informací neměla účetní jednotka nezpochybnitelný nárok na dotaci v roce pořízení majetku Snížení oprávek proti odpisům běžného Vykázání v následujícím jako snížení provozních nákladů V případě přijetí dotace v následujícím může nastat situace, kdy přijatá dotace převýší zůstatkovou cenu dlouhodobého majetku. Takový výsledek není považován za účetní chybu, a proto se rozdíl mezi přijatou dotací a zůstatkovou cenou zaúčtuje prospektivně jako snížení provozních nákladů odpisů, v, kdy účetní jednotce vznikl nezpochybnitelný nárok. Odpisy vykázané v minulých ch zůstávají v původní výši. Pokud by došlo vlivem přijaté dotace ke snížení vstupní ceny majetku pod limit pro zařazení do dlouhodobého majetku, není tato skutečnost důvodem pro vyřazení z majetkové evidence. I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Obdobnou tématiku popisuje interpretace I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek, která ovšem nabízí možné řešení v opačném případě. Tedy nikoliv následné získání, ale následné vrácení dotace na pořízení dlouhodobého majetku. Budeme předpokládat, že společnost v aktuálním účetním pořídila dlouhodobý majetek a jeho vstupní cenu snížila o výši dotace. Otázkou je, jak postupovat, pokud by účetní jednotka musela vrátit dotaci v některém z následujících. Opět je nutné zvážit dva možné přístupy: > účetní chyba účetní jednotka není schopna prokázat, že se dozvěděla o povinnosti vrátit dotaci až po sestavení účetní závěrky; > změna odhadu vrácení dotace představuje běžnou účetní operací následujícího, protože se účetní jednotka prokazatelně dozvěděla o nutnosti vrátit dotaci až v následujícím. Pokud není účetní jednotka schopna prokázat, že se dozvěděla o povinnosti vrátit dotaci v následujícím a současně nebyl vykázán závazek z titulu vrácení dotace, jedná se o účetní chybu. Rozdíl mezi zaúčtovanými odpisy v minulém ze snížené vstupní ceny vlivem dotace a skutečnými odpisy po vrácení dotace je nutné zaúčtovat proti položce Jiný hospodářský výsledek, včetně úpravy srovnávacích údajů ve výkazech. Naproti tomu pokud by účetní jednotka prokázala, že se o vrácení dotace dozvěděla až v následujícím, není tato skutečnost považována za chybu, nýbrž za operaci běžného účetního. Výsledkem této operace je navýšení provozních nákladů ve výši rozdílu mezi odpisy před a po vrácení dotace. Porovnání přístupů k následnému vrácení dotace na dlouhodobý majetek Situace Oprava chyby minulých let Běžná operace následujícího účetního Přístup Retrospektivní Prospektivní Podmínka Vhodné řešení Vykázání Účetní jednotka se věděla o povinnosti vrátit dotaci před rozvahovým dnem Zvýšení oprávek proti jinému výsledku hospodaření Zajištění srovnatelnosti údajů úprava rozvahových (majetkové účty, vlastní kapitál) a výsledkových položek (odpisy majetku, výsledek hospodaření) Účetní jednotka se dozvěděla o vrácení dotace až v následujícím Zvýšení oprávek proti odpisům běžného Vykázání v následujícím jako zvýšení provozních nákladů V obou případech se vrácení dotace zaúčtuje jako závazek vůči poskytovateli dotace proti snížení vstupní ceny majetku. Bez ohledu na to, zda se jedná o opravu chyby nebo změnu odhadu, je nutné po vrácení dotace upravit vstupní cenu majetku a oprávky na takovou výši, jako by o dotaci nebylo v minulosti účtováno. 7

8 Mandantenbrief Ekonomika aktuálně / Rödl & Partner Intern Závěrem lze říci, že nejdůležitější pro volbu metody vykázání následného získání, respektive vrácení dotace na dlouhodobý majetek je okamžik, kdy účetní jednotka získá nezpochybnitelnou jistotu, že tato skutečnost nastane. Jakkoli se může zdát dané tvrzení jednoznačné, lze si v praxi představit řadu situací, kdy bude účetní řešení pod tlakem daňových důsledků. Podle našich informací NÚR v současné době nepřipravuje žádné další interpretace. V případě schválení nových návrhů Vás budeme neprodleně informovat prostřednictvím našich publikací nebo odborných seminářů. Kontakt pro další informace: Ing. Dušan Marek Auditor/Associate Partner Tel.: > Akce/Připravujeme pro Vás: duben 2014 Jana Švédová, Rödl & Partner Praha Duben Monitoring a ochrana dat a osobních údajů dubna 2014, hotel Dorint Hotel Don Giovanni Praha Přednáší: Pavel Koukal k tématu Whistleblowing a ochrana dat ano či ne? Daně a nový občanský zákoník 17. dubna 2014, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Přednáší: Miroslav Kocman, Petr Tomeš Transferové ceny a transakce ve skupině 17. dubna 2014, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Přednáší: Miroslav Kocman, Petr Tomeš, Jaroslav Dubský, Pavel Koukal Pracovní doba a její rozvržení. Přestávky v práci. Práce přesčas. Překážky v práci 23. dubna 2014, Rödl & Partner Praha Přednáší: Eva Blechová, Václav Vlk Více na v sekci Akce. -jsd- Tvoříme základy Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně s našimi klienty. Rödl & Partner Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ. Castellers de Barcelona Celek se skládá z jednotlivců u Castellers, i v naší společnosti. Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner promítl do dnešní podoby. Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních hodnot, je Força, Equilibri, Valor i Seny (síla, stabilita, odvaha a rozum). Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo i jedním z důvodů, proč společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží. Mandantenbrief Duben 2014, MK ČR E Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Ing. Jana Švédová Layout/Sazba: Rödl & Partner Tento newsletter je nezávaznou informační bro žurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního pora denství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Part ner snaží o maximální pečlivost, nemůže ale pře vzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost in for mací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit pora dens kou za kázkou. Rödl & Partner nepřejímá od povědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků news letteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Květen 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Koncernové právo si pozornost rozhodně zaslouží Daně aktuálně

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Výprosa, Výpůjčka, Zápůjčka, Úvěr Nový občanský zákoník 89/2012 Sb.

Výprosa, Výpůjčka, Zápůjčka, Úvěr Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. Výprosa, Výpůjčka, Zápůjčka, Úvěr Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. ANOTACE 1. Základní charakteristika výprosy, výpůjčky, půjčky 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby duben 2013 4. Obor středního

Více

I 22 Dotace v cizí měně

I 22 Dotace v cizí měně I 22 Dotace v cizí měně Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Interpretace I 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2015. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 292 s. Autoři jednotlivých

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Obsah: Předmluva I 05 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením DM I 10 Okamžik účtování o pohledávce z

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010. Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz. zápočet (písemná a ústní část)

DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010. Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz. zápočet (písemná a ústní část) DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010 Vyučující: Ukončení: Další info: Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz zápočet (písemná a ústní část) http://www.pavelhanus.cz 1. KAPITOLA Podnikání, podnikatel,

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červenec/Srpen 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Koná se valná hromada v každé s.r.o.? > Řetězení

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4.1 Výsledek hospodaření na akruální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi Tuto kapitolu otevřeme poněkud pesimistickým konstatováním: Výsledek hospodaření lze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ DOPORUČENÉ POSTUPY PRO ÚČTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH DERIVÁTŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ AKCENTA CZ OBSAH ÚVOD Vážení klienti, jsme si vědomi toho, že

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu 7. března 2014 Jiří Vrzal Agenda 1. Novinky v DPH 2014 2. Daně z příjmů 3. Dědění, darování, změny v daňovém řádu 4. Novela

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy ZK-04-2015-04, př. 1 počet stran: 6 RK-17-2015-10, př. 1 počet stran: RK-17-2015-xx, př. 1 6 Počet stran: 6 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv

Více

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence Daňová evidence Ing. Štěpánka Fröhlichová Obsah 1. Úvod do DE kdo vede DE 2. Obsah daňové evidence 3. Forma daňové evidence 4. Peněžní deník 5. Evidence pohledávek a závazků 6. Evidence dlouhodobého majetku

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Březen 2014 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Přídatné spoluvlastnictví: velká-malá novinka

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Ing. Vladimír Schiffer AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2008 Část I. Pohled na účetnictví

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2012 leden 2012

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2014 březen

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více