Křesťan a peníze. Závěrečná práce. Pavel Lauko. Buňka Malenovice / Frýdlant n. Ostravicí Ročník stáže 2006/2007 Odevzdáno 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Křesťan a peníze. Závěrečná práce. Pavel Lauko. Buňka Malenovice / Frýdlant n. Ostravicí Ročník stáže 2006/2007 Odevzdáno 3."

Transkript

1 Křesťan a peníze Závěrečná práce Pavel Lauko Buňka Malenovice / Frýdlant n. Ostravicí Ročník stáže 2006/2007 Odevzdáno 3. června ZP: Křesťan a peníze

2 Obsah 1. Úvod Rovnost a rovnoprávnost Evangelium prosperity Peníze v ţivotě křesťana Osobní hospodaření Investice Sázky Peníze v podnikání Daně a odvody Půjčování a půjčování si Sluţba a peníze Církev a peníze Desetina ze všeho Sbírky Já a peníze Závěr Pouţité zdroje ZP: Křesťan a peníze

3 1. Úvod Peníze jsou důleţitou součástí světa, nebál bych se říct, ţe jednou z nejdůleţitějších. A jsem přesvědčen, ţe jsou i důleţitou součástí ţivota křesťana. Peníze otevírají cestu k mnoha uţitečným věcem a mohou ovlivňovat práci Církve, ale mohou také svazovat a vyvolávat nepokoj. Je důleţité mít na paměti verš z 1. Tim 6:10-11: Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla, v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nezměrné trápení. Ty ale jako Boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. Na druhou stranu mi připadá, ţe v Církvi, nebo alespoň v prostředí, ze kterého pocházím, jsou peníze něčím, o čem se mezi křesťany nemluví. Nebyl jsem zvyklý slýchat výzvy k dávání, napomínání, vedení, povzbuzování a vyučování o financích. Naštěstí je dnes uţ situace poněkud lepší, nicméně na samotných obnosech sbírek se to příliš neprojevilo. Snad jen ta inflace napomáhá k vyšším částkám. Všimněme si, ţe ve zmíněném verši, který píše apoštol Pavel, není napsáno, ţe by peníze byly špatné. Ve Starém i v Novém zákoně se o penězích mluví hodně. Bible vypráví příběhy, ve kterých peníze (nebo nějaká tehdejší platidla) sehrály důleţitou roli. Vzpomeňme například na 30 stříbrných, 1 za které byl zrazen Pán Jeţíš, nebo peníze, které darovali církvi Ananiáš a Safira. 2 V těch příbězích nebyly peníze špatné. Špatné bylo jen smýšlení a následně jednání lidí. Jidáš i Ananiáš se Safirou milovali peníze víc neţ Boha. Jidáš, ač byl zloděj, 3 svého jednání litoval, ale uţ bylo pozdě. Láska k penězům je příčinou hříchu. Ananiáš se Safirou se chtěli zalíbit apoštolům, a tak předstírali, ţe dávají všechny peníze za prodané pole. Láska k penězům (a nedůvěra Bohu, ţe se postará ostatní věřící důvěřovali a dávali všechno 4 ) je vedla ke lţi a pokrytectví. Za to byli bezprostředně Bohem potrestáni. Peníze v naší společnosti řeší mnohé. Ve své podstatě jsou dobré, pokud se s nimi zachází podle správných principů, poctivě a zodpovědně. Na následujících stránkách chci zmínit peníze v souvislosti s podnikáním, peníze jako nutnou podporu sluţby misie a peníze v Církvi. 1 Matouš 26:15 2 Skutky apoštolské 5:1 3 Jan 12:6 4 Skutky apoštolské 4:34-3- ZP: Křesťan a peníze

4 2. Rovnost a rovnoprávnost lidí Rovnost a rovnoprávnost jsou dva rozdílné pojmy, ale lidé si je často pletou a zaměňují je. Reţimy jako socialismus volaly po rovnosti, Bible ale volá po rovnoprávnosti. V ţalmu se píše, ţe Hospodin bude soudit svět spravedlivě a národy podle práva. 5 V Bibli nikde nenajdeme ani náznak poţadavku majetkové rovnosti. Bůh majetkovou rovnost neplánoval. Museli bychom ţít v hříchem neporušeném světě, kde všichni mají stejné schopnosti, jsou stejně pracovití, stejně poctiví a mají stejné potřeby. Prorok Amos velmi odsuzuje ty, kteří soudí podle toho, zda před sebou mají chudého nebo bohatého člověka. 6 Zde ovšem jedná o rovnoprávnost. Kaţdý člověk ve společnosti by měl mít rovná práva. Stejné právo dovolávat se spravedlnosti. Pomoci chudému není pokus o přerozdělování tak, aby si všichni byli rovni. Pomoc chudému, aby na tom byl lépe, v ideálním případě aspoň tak jako jsem já, je biblické. Píše o tom apoštol Pavel v 2. ep. Korintským: Nejde o to, aby se jiným ulehčilo a vy byli přetíženi, nýbrž abyste na tom byli stejně: váš přebytek pomůže nyní jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem nedostatku; tak nastane vyrovnání, jak je psáno: `Kdo měl mnoho, tomu nic nepřebylo, a kdo málo, neměl nedostatek. 7 Zde jde o to, abychom se naučili pomáhat tak, aby naši blízcí a zde jde zejména o Církev neměli nouzi. Násilné braní bohatým a dávání chudým rozhodně není biblické. 8 Ke spravedlnosti vybízí i verš V Koloským 4:1: A vy, páni, dávejte otrokům, co jim spravedlivě patří. Pamatujte, že i vy máte Pána v nebi. Jako podnikatel, který bude mít moţná jednou zaměstnance, si musím uvědomit, ţe jako já mám svého Zaměstnavatele v nebi, který se o mě stará, tak bych se já měl postarat o své podřízené a být k nim spravedlivý a štědrý. Všichni, ať nadřízení nebo podřízení, jsou rovnoprávní mají stejné právo na spravedlnost. To, ţe je majetková nerovnost přirozená, pěkně ilustruje i naše duchovní obdarování. Kaţdý byl obdarován jinak někdo víc, někdo méně. Pán Jeţíš vypráví příběh o panovníkovi, který dal do správy třem sluţebníkům hřívny. Jednomu pět, jinému dvě a poslednímu jednu hřivnu. 9 A sluţebníci hospodařili různě. Pak Pán říká: Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. 5 Žalm 98:9 6 Ámos Korintským 8: Pořad TWR, KOMPAS: Otakar Vožeh: O penězích 25/29, Matouš 25:14-4- ZP: Křesťan a peníze

5 2.1 Evangelium prosperity Má kaţdý věřící garantováno zdraví a bohatství? Existuje tzv. Hnutí víry, které hlásá, ţe kaţdý správně věřící člověk bude stále zdravý a bude mít materiální hojnost. Za kaţdou nemocí nebo nedostatkem pak podle učení tohoto hnutí stojí hřích a trest. Toto učení je zjevně falešné. Stejně jako kaţdý falešný prorok zvěstoval své specifické poselství, které nebylo Boţím slovem, tak i dnešní kazatelé evangelia prosperity mají často vlastní učení, které stojí v rozporu s Boţím slovem. Nicméně vidíme, ţe na rozdíl od starozákonních falešných proroků udělali kazatelé evangelia prosperity ještě další aktivní krok. Nejenţe utvrzují lidi ve falešných nadějích, oni je vedou k tomu, aby kontrolovali Boha a zajišťovali si prosperitu sami. Na základě zmíněných informací můţeme dojít k moţné definici Hnutí víry, jak ji definoval Andre Kole: Tato skupina věří, že lidská mysl má v sobě nadpřirozenou moc vyprodukovat božskou sílu, která bude léčit, způsobovat zázraky, shromažďovat peníze nebo činit cokoliv jiného, po čem věřící touží. 10 Vidíme, ţe stejně jako falešní proroci biblické doby, tak i dnešní kazatelé Hnutí víry káţou to, co lidé chtějí slyšet. Hlásají zdraví, bohatství, úspěch a pohodový ţivot. Nicméně uţ z výše citované definice můţeme jasně vidět základní rozdíl mezi evangeliem Boţího slova a evangeliem prosperity. Nejde jen o rozdíly v oblasti nějakých okrajových doktrín. Nejde jen o to, ţe kazatelé Hnutí víry nabízejí zdraví a bohatství. Jde o to, ţe hrozivým způsobem rozbíjejí biblické učení o Bohu, člověku a jejich vzájemném vztahu. Obraz, který vykreslují kazatelé Hnutí víry, je obraz slabého boha, který dělá vše, co si v mysli přivlastňuje silný člověk. Člověk je vyvýšen do pozice boha a je jen nepatrně niţší neţ Bůh Stvořitel. Okamţik, kdy se člověk obrátí k Bohu a uvěří, je chápán jako okamţik, kdy se člověk zbavuje své satanské podstaty a přijímá podstatu boţskou. Jako bůh potom člověk můţe dosáhnout čehokoli prostě tím, ţe to bude vyţadovat a vírou to přijme jako realitu. 11 Evangelium Bible však říká zcela něco jiného: Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. 12 Ale Bůh dal Pána Jeţíše, aby člověka spasil. To, ţe se člověk stane 10 Kole, Andre. Mind Games, Eugene: Harvest House Publisher, 1998, s Citace článku Evangelium prosperity - Má každý věřící garantováno zdraví a bohatství? z Římanům 3:23-5- ZP: Křesťan a peníze

6 křesťanem, rozhodně neznamená, ţe ho v tomto ţivotě čeká méně těţkostí a problémů. Často je tomu naopak. Náš Bůh nemá malé cíle. Bůh pouţívá právě lidskou slabost jako nástroj, kterým chce lidi přivést k sobě. Bohu jde také o náš charakter. Právě proto Bůh pouţívá třeba i nemoci a finanční těţkosti, aby křesťany učil a formoval, aby nám připomínal, ţe On je Bohem a my jsme příjemci jeho milosti. Pro Boha je náš charakter důleţitější neţ zdraví a pohodlí na této zemi. Věčný ţivot je darem naprosto nesrovnatelným se zdravím a bohatstvím zde na zemi. Věčný ţivot je něco tak dokonalého a krásného, co ani pisatelé Bible nedokázali popsat. Řekli pouze: Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují Peníze v životě křesťana Pán Jeţíš řekl, ţe člověk bude ţít nejen chlebem, 14 nicméně normálně dnes existovat není levné, a proto peníze potřebujeme. Jsou pro nás zcela běţné a bez nich je téměř nemoţné ţít. Peníze také otvírají různé moţnosti. Kazatel říká, ţe peníze vyřeší všechno. 15 Jak mám tedy s tím, co mi Bůh dává, abych neměl nedostatek zacházet? 3.1 Osobní hospodaření Poslední dobou přemýšlím o osobním hospodaření s penězi. Aţ skončí stáţ, půjdu do zaměstnání. Budu mít pravidelné příjmy. A pravidelné výdaje. Jak s penězi nakládat. Vzhledem k tomu, ţe mám zkušenosti s účetnictvím svého malého podnikání, vím, ţe je nutné mít přehled i o svých osobních příjmech a výdajích. Doporučuji mít jednoduchý diář nebo tabulku v počítači a tam si evidovat všechny peněţní transakce. To pak pomůţe plánovat a peníze dobře rozdělovat. V Lukášově evangeliu 14:28 se píše: Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? Mohu si dovolit to nebo ono? Budu potom mít na ostatní důleţité nebo nutné výdaje? Kdyţ mám přehled, co mě kolik stojí a jak jsem schopný to pokrýt, mohu s finančními prostředky dobře hospodařit. Myslím, ţe takový finanční přehled je pro studenta nebo třeba člověka, který se osamostatňuje od rodičů, velmi praktický a uţitečný. Mladý člověk se tím učí zodpovědnosti, která je pak důleţitá v manţelství. Tam uţ jsou na společné peníze dva a je nutné mít přehled Korintským 2:9 14 Matouš 4:4 15 Kazatel 10:19-6- ZP: Křesťan a peníze

7 3.2 Investice A co spoření a investice? Není to zbytečné? V Lukášově evangeliu přece Pán Jeţíš vypráví příběh o hospodáři, který si nashromáţdil úrodu do stodol, ale Bůh mu říká: Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil? 16 Je tedy myslet na budoucnost a šetřit peníze, něco špatného, co se Bohu nelíbí? Podívejme se na kontext verše. Pán Jeţíš toto podobenství uvádí upozorněním: Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. 17 Neříká zde tedy, ţe šetřit je špatné, ale odsuzuje špatné pohnutky chamtivost. Spoření a investice nejsou špatné, jen je nutné stále pamatovat na Boţí svrchovanost. Naspořené peníze nám nic nezajistí. Jeţíš zakončuje své vyučování slovy: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. 18 A o kousek dál: Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní! A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Potom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. 19 Bůh se o nás postará, kdyţ budeme na prvním místě usilovat o jeho království. Spoření se můţe stát Boţím poţehnáním pro nás. Pokud není ovšem motivováno chamtivostí nebo nedůvěrou v Boha. 3.3 Sázky Je sázení šedá oblast? V Bibli nemáme oporu ani pro názor, ţe sázení správné není, ani pro to, ţe bychom sázet měli (nebo přinejmenším mohli). Osobně to povaţuji za nezodpovědné jednání, riskovat ztrátu peněz na základě vnějších okolností, často náhody. S nadsázkou se říká, ţe křesťan sázet můţe ale nikdy nesmí čekat, ţe vyhraje. Pro mě jsou sázky (a podobné praktiky z financemi) špatné a myslím si, ţe by věřící člověk sázet neměl, a to jak v různých loteriích, tak na výsledky sportovních utkání a podobně. 16 Lukáš 12: Lukáš 12:15 18 Lukáš 12:22 19 Lukáš 12: ZP: Křesťan a peníze

8 4. Peníze v podnikání Podnikání je, jak známo, soustavná činnost prováděná za účelem zisku. Peníze jsou, zdá se, ústředním bodem podnikání. 4.1 Daně a odvody V oblasti podnikání jde zejména o poctivost při odvodech daní a jiných předepsaných poplatků, o nepodlehnutí korupci jak odmítnutí moţnosti úplatek dát, tak ho přijmout. Nicméně Pán Jeţíš mluví v této věci jasně, kdyţ odpovídá na otázku farizeů, kteří ho přišli pokoušet s mincí: Ježíš jim řekl:,co je císařovo, odevzdejte císaři, a co je Boží, Bohu. 20 Český daňový systém prý v porovnání s ostatními vyspělými ekonomikami poměrně výrazně zatěţuje malé a střední podnikatele, a tak vzniká asi silné pokušení občas se nějakým poplatkům vyhnout. Mě osobně čeká v tomto roce první období bez studentských a podobných úlev a představa několika tisíc měsíčně vyhozených do vzduchu je děsivá, nicméně věřím tomu, ţe se Pán postará, pakliţe dělám to, co dělat mám, a pokud se v podnikání budu chovat poctivě. Stejně tak se domnívám, ţe je povinností podnikatele stejně jako kaţdého jiného křesťana podle svých moţností podporovat ze svých příjmů Církev. Pán Jeţíš s Petrem (a předpokládám, ţe i další učedníci) také platili chrámovou daň: Ale abychom je neurazili, jdi k moři a nahoď udici. V ústech první chycené ryby najdeš peníz. Ten vezmi a dej jim ho za mě i za sebe. 21 (Viz také předchozí verše.) 5. Půjčování a půjčování si V době Starého zákona bylo v Izraeli půjčování peněz nebo majetku poměrně běţnou praxí. Zákony, které dal Pán Bůh Ţidům na poušti, tyto majetkové vztahy velmi dobře popisují a nastavují přesná pravidla. Následující verše počítají s půjčováním jako se samozřejmostí: 2. Královská 4:3 Řekl jí: "Jdi, vypůjč si venku nádoby ode všech svých sousedů, prázdné nádoby, ale nespokojuj se s málem. 20 Marek 12:17 21 Matouš 17:27-8- ZP: Křesťan a peníze

9 Deuteronomium 24:10-13 Když poskytneš svému bližnímu nějakou půjčku, nevejdeš do jeho domu, abys na něm vymáhal zástavu. Zůstaneš venku a muž, kterému jsi půjčku poskytl, vynese ti zástavu ven. Jestliže je ten muž zchudlý, s jeho zástavou neulehneš. Vrátíš mu zástavu při západu slunce, aby ulehl ve svém plášti a žehnal ti. To bude tvá spravedlnost před Hospodinem, tvým Bohem. V Ţalmu 112 je dokonce jakési povzbuzení k půjčování: Dobře bývá muži, jenž se smiluje a půjčí a své věci spravuje dle práva. 22 Boţí principy, které můţeme vypozorovat, se soustřeďují na spravedlnost. Nabádají věřitele, aby nedávali vysoký úrok. Vysoký úrok (lichva) byl v Izraeli zakázán. 23 Pro mě z toho plyne jasná aplikace. Pokud půjčuji (a nejedná se přímo o obchodní záleţitost, kde je úrok běţný), neměl bych úrok dávat. A pokud dávám, měl by být přijatelný i pro dluţníka (viz výše Nu 24:13). Na druhou stranu, pokud si musím půjčit v bance, budu dbát na dvě věci. Budu si půjčovat, jen kdyţ to bude nezbytně nutné. Dnešní trend ţít na dluh a většinu větších nákupů provádět pomocí krátkodobých úvěrů obírá křesťana (nebo například mladou věřící rodinu) o moţnost plně se spoléhat na Boţí pomoc a na to, ţe on se postará. Velké zadluţení není zodpovědné jednání, a proto se tak jako křesťan nemůţu chovat. Za druhé musím dbát na to, aby půjčka, kterou si beru, neměla vysoký úrok. Mou zodpovědností je vyhledat vhodné podmínky, protoţe peníze, s kterými hospodařím, jsou darem od Boha, on na ně má právo. Neměl bych zbytečně peníze vyhazovat za vysoké úroky. Z veršů, které mluví o půjčování, můţeme usoudit, ţe půjčky nebyly Bohem ani společností zapovězeny. Dnes někteří křesťané namítají, ţe půjčování si není správné, a argumentují veršem z 13. kapitoly ep. Římanům: Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. 24 Domnívám se ale, ţe tento verš nezapovídá moţnost půjčit si například v bance, vzít si hypotéku nebo se domluvit na půjčce u známého. Musíme se také podívat na kontext verše: Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů. Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest. Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste Žalm 112:5 23 Viz Leviticus 25: Římanům 13:8 25 Římanům 13: ZP: Křesťan a peníze

10 Myslím, ţe výrok nikomu nebuďte nic dlužni je prostě shrnutím povinnosti platit to, co dluţíme. 26 Kdyţ dokončím školu a za nějakou dobu si budu chtít pořídit bydlení, budu mít moţnost vzít si hypotéku. Kaţdý měsíc pak budu mít povinnost zaplatit splátku. To znamená, ţe mám zaplatit vţdycky včas, jak jsem se ve smlouvě zavázal. Bance tak zase po dobu jednoho měsíce nedluţím, protoţe aktuální dluţná částka byla zaplacena. Neporušuji tedy obsah verše v Římanům 13:8, protoţe hypotéku nebudu splácet aţ po termínu splatnosti. Půjčovaní a půjčování si není v zásadě špatné. Umoţňuje rychlejší rozvoj ekonomiky a rozšiřuje moţnosti a pomáhá zvyšovat ţivotní úroveň. Z půjčovaní mohou mít uţitek obě strany, pokud se vţdy chovají zodpovědně a plní své závazky. 6. Služba a peníze V lednu tohoto roku mě oslovila misijní konference, které jsem se zúčastnil nedaleko maďarského hlavního města Budapešť v biblickém institutu Word of Life. Na této škole studují mladí lidé, kteří cítí, ţe je Bůh povolává do sluţby v misii. Během víkendu jsem si všiml, ţe finanční zázemí si kaţdý student musí pro svoje budoucí misijní působiště vybudovat sám. Takţe je, stejně jako studenti na Stáţi, vystaven nutnosti oslovovat, představovat svoji sluţbu, motivovat a následně se také vykazovat. Svým způsobem je pro mě tento způsob získávání podpory traumatizující. Jdu vlastně s kůţi na trh. Je těţké představit si, ţe něco chceme, zvlášť kdyţ se jedná o peníze, a očekávat nezištný dar bez vznikajících závazků k dárci. Takţe jako ten, kdo je podporován, se učím být zodpovědný v závazcích, které přijatou podporou mám. Na druhou stranu se učím, kdyţ dávám, dávat nezištně. Nekontrolovat, nesledovat, nevyţadovat vykazatelnost. V druhém listu Korintským je napsáno: Každý ať dá, jak si předsevzal v srdci, ne se zármutkem nebo z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh. 27 Je také zajímavé tento způsob získávání finanční podpory porovnat se způsobem práce Jiřího Müllera. Jeho práce se vyznačovala velkými výdaji při budování a správě několika sirotčinců, kde se se svými lidmi staral o stovky sirotků. 28 Nikdy ale neţádal o finance ţádné svoje přátele, církev ani úřady. Nicméně z jeho svědectví je zřejmé, ţe Bůh jeho sluţbě ţehnal a ţe i v dobách, kdy peníze docházely a byly nutné různé výdaje, měl vţdy alespoň tolik jídla, aby děti v sirotčinci nakrmil. 26 Wayne Grudem: Křesťan podnikatel, Praha, Návrat domů 2006, strana Korintským 9:7 28 DeWitt, David A.: Stručný přehled historie církve ZP: Křesťan a peníze

11 Naopak známý kazatel Boţího slova Dwight L. Moody neměl vůbec strach velmi otevřeně poţádat o spoustu peněz. 29 Oba dva byli Boţí muţi. Pán Bůh je určitě stejný i dnes a často jedná podobně, ale moţná nejsme schopni jeho jednání přijímat a hlavně na něj s vírou očekávat. Tím určitě nechci říct, ţe prosby o podporu jsou něčím špatným. Vytvářejí ale nutné závazky. A být zavázán Bohu je vţdy vděčnější situace, neţ být zavázán lidem. Ti nemají obvykle s druhými tolik slitování. Viz Pláč 3:22-23: Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. 7. Církev a peníze Zde bych chtěl jen krátce zmínit své přesvědčení ve věci přijímaní peněz církví od státu a sekulární společnosti. Především bych oddělil peníze přijímané z různých nadací, národních i nadnárodních organizací, soukromých sponzorů ale i ministerstev, které jsou určeny na zajištění materiálního zázemí v oblasti sociální práce (práce s dětmi a mládeţí tábory, nízkoprahové kluby, jednorázové i pravidelné akce zájmového charakteru) od akcí s evangelizačními motivy a zejména od platů kazatelů, pastorů, vedoucích lidí v různých sluţbách a misionářů. U první zmíněné skupiny bych se nebránil vyuţití moţnosti získat finanční prostředky. Nicméně u druhé skupiny lidí jsem přesvědčen, ţe platit tuto práci v rámci Církve ze sekulárních zdrojů není správné, a domnívám se, ţe je to nebiblické. Odvolal bych se na několik principů, které můţeme vypozorovat z Bible. 7.1 Desetina ze všeho V první řadě je to systém odevzdávání desátků. Velká část desátků byla totiţ v celé historii určena pro osobní spotřebu Levitům kněţskému rodu, který slouţil v chrámu (zbytek byly oběti). Ti tak ţili z předepsané, přesto v podstatě dobrovolné podpory celé izraelské pospolitosti. Levité (řekněme naši kazatelé, pracovníci v církvi, vedoucí mládeţí nebo misijní pracovníci) byli zcela závislí na Bohu. Neměli pozemky, které by pro obţivu obdělávali a nevlastnili stáda. Bůh jim skrze oběti a desátky od lidu zajišťoval ţivobytí. Měli vše co potřebovali, aby mohli slouţit Bohu a celému národu. Byli oddělení pro sluţbu a neměli ztrácet čas, ale měli být svatí pro Hospodina. Tato opatření byla znovu obnovena i po návratu Izraelců z babylonského zajetí: V onen den byli ustanoveni někteří za správce komor pro sklady, obětní dávky, prvotiny a desátky, aby v nich uskladňovali částky z městských polností 29 Konzultace s Markem Krupou -11- ZP: Křesťan a peníze

12 určené Zákonem kněžím a levitům. Juda se totiž radoval z kněží a levitů, připravených držet stráž svého Boha a dbát na očišťování Sbírky Za druhé Pavel vybízí ke sbírkám na svaté, např. 1. Kor 16:1-2 a také mluví o sbírkách v 2. Kor 8. a 9. kapitole. Mluví o tom, ţe sbírka má být pravidelná, ale také dobrovolná. Jedná se o podporu lidí slouţících Církvi. Bůh nám poţehal dostatkem. Tím, ţe dáváme, stáváme se prodlouţenou rukou Boţího poţehnání pro ostatní. Dávání je Boţí přirozeností. 31 Bůh nám dal ţivot, dal nám svého Syna a dává nám, co potřebujeme. Tím, ţe dáváme, odráţíme na sobě Boţí charakter. Tím oslavujeme Boha. Takţe naše dávání je vlastně oslavou a vyvýšením Boha a jeho štědrosti. V 9. kapitole 2. listu Korintským se Pavel ohrazuje proti věřícím v Korintu a dává jasně najevo, ţe jako zvěstovatel evangelia a sluţebník pro Jeţíše má právo od věřících, kterým slouţí, brát uţitek: Což nemáme právo přijímat od vás jídlo a pití? Nemáme právo brát s sebou věřící ženu, tak jako ostatní apoštolové i bratři Páně i Petr? To snad jen já a Barnabáš jsme povinni vydělávat si na živobytí? 32 Apoštol Pavel si skutečně často na ţivobytí vydělával sám, nicméně pravdou je, ţe zřejmě neměl rodinu. Dnes, kdy většina sluţebníků v církvi rodinu má, by normální zaměstnání znemoţňovalo jejich sluţbu na plný úvazek. Z Pavlových slov jasně vyplývá, ţe materiální podpora jeho práce má vycházet z církve právě od těch věřících, kterým slouţí. Za třetí se chci odvolat na text ze 3. listu Janova 1,5-8: Milovaný, prokazuješ svou věrnost v tom, jak se chováš k bratrům a zvláště k hostům. Oni sami vydali před církví svědectví o tvé lásce. Uděláš dobře, když je vypravíš na cestu, jak se to Bohu líbí. Vydali se totiž na cestu v jeho jménu a od pohanů nic nepřijímají. Chceme-li tedy pomáhat pravdě, musíme takové lidi přijímat. Mluví se tady o podpoře těch, kteří vyšli, aby vydali svědectví před církví. Jan zde zcela jasně schvaluje to, ţe tito pracovníci na Boţím díle nepřijali ţádné peníze (ani materiální podporu) od nevěřících. Myslím si proto, ţe pakliţe chce mít místní sbor uvolněného člověka, ať uţ kazatele, pastora nebo pracovníka pro misii nebo jinou oblast v Církvi, je povinen se 30 Nehemjáš 12:44 31 Pepa Novák, Vyučování na Stáži 2006/ Korintským 9: ZP: Křesťan a peníze

13 o něj postarat sám nebo s pomocí dalších místních nebo i sdruţených sborů v našem prostředí celé denominace. Domnívám se, ţe placení takových lidí ze státních příspěvků neodpovídá Boţí představě o fungování Církve. 8. Já a peníze Osobně jsem nikdy nedostatkem financí netrpěl, a i kdyţ někdy přijde období, kdy bych si opravdu přál mít něco, co si nemůţu dovolit, jde vţdy jen o nadstandard a ne o nutnost. Učím se hospodařit. Výše zmíněná konference v Maďarsku mě opět přivedla k zamyšlení o potřebě aktivně se podílet svými financemi na potřebách druhých, a tak jsem v tom ohledu začal konečně něco podnikat, stejně jako jsem se rozhodl oddělit pravidelně nějaké peníze do sboru a na podporu práce v rámci sboru, který podporuje mne. 9. Závěr Bůh nám dává vše, co potřebujeme. Dávání je totiţ součástí Boţího charakteru. Kdyţ dáváme my a pomáháme tak svým blízkým, církvi nebo přispíváme na misii, odráţí se na nás Boţí charakter. Tím Boha oslavujeme. K pravidelnému dávání ze svých příjmů jsme v Bibli jasně vybízeni. Máme jedinečnou příleţitost podpořit lidi, kteří se rozhodli plně se vydat pro sluţbu Kristu a slouţit mu na plný úvazek. Bůh nám také svěřuje majetek. Víme, ţe je normální, ţe někdo má víc a někdo méně. Bůh to tak chce. Mou zodpovědností je se svěřenými prostředky zacházet poctivě, čestně a moudře. V praxi to vţdy znamená spoléhat se na Boţí dobrotu a štědrost a být na něm závislý. To, co nám svěřuje, je jeho, a tak se podle toho chovejme ZP: Křesťan a peníze

14 10. Použité zdroje Bible (ČEP, NS KMS, NBK) Wayne Grudem: Křesťan podnikatel, Praha, Návrat domů 2006 Mac Donald, William: Hledejte nejprve, Ostrava, Tandem DeWitt, David A.: Stručný přehled historie církve ZP: Křesťan a peníze

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Smrt jako vyvrcholení ţivota Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Ţivot zasaţený nemocí je stresující pro všechny zúčastněné.

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Křesťan a peníze. Křesťan a peníze, díl I.

Křesťan a peníze. Křesťan a peníze, díl I. Křesťan a peníze. Autor: Viktor Baláž, pastor AC Vyškov Zdroj: apostolskacirkev.cz Křesťan a peníze, díl I. Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti. Nebo zajisté jednoho nenáviděti bude, a druhého milovati,

Více

NITSCHOVÁ, Lucie. Kdo pomůže zadluženým. Ekonom, 2002, roč. XLVI, č. 33, s. 39 41. ISSN 1210-0714.

NITSCHOVÁ, Lucie. Kdo pomůže zadluženým. Ekonom, 2002, roč. XLVI, č. 33, s. 39 41. ISSN 1210-0714. NITSCHOVÁ, Lucie. Kdo pomůže zadluženým. Ekonom, 2002, roč. XLVI, č. 33, s. 39 41. ISSN 1210-0714. Právo a daně Bankroty obcí Kdo pomůţe zadluţeným Ve Spojených státech existují obecní bankroty více neţ

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

24 Duchovní investice

24 Duchovní investice DUCHOVNÍ INVESTICE Jak zhodnotit své peníze. To je jeden z největších úkolů finančníků, malých firem, velkých nadnárodních společností, ale i každého z nás. Na dnešním semináři se budeme zabývat tématem,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Nejlepší investice. Význam biblického desátku. Radim Passer

Nejlepší investice. Význam biblického desátku. Radim Passer Nejlepší investice Význam biblického desátku Radim Passer 20 20. Radim Passer Nejlepší investice Význam biblického desátku Přeji vám hezký a příjemný dobrý večer. Vzpomněl jsem si na jednu příhodu z dětství.

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Jak nespadnout do dluhové pasti. Příručka pro žadatele o půjčku

Jak nespadnout do dluhové pasti. Příručka pro žadatele o půjčku Jak nespadnout do dluhové pasti Příručka pro žadatele o půjčku www.homecredit.cz www.navigatoruveru.cz www.clovekvtisni.cz Slovo úvodem Půjčka může být nejen dobrým sluhou, ale i špatným pánem. A to většinou

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

7. lekce Naše peníze a majetek

7. lekce Naše peníze a majetek 7. lekce Naše peníze a majetek To, co jsme si až doposud řekli, nám poskytlo nezbytné vědomosti, jak spravovat všechny prvky a to, co máme, tj., náš intelekt, vůli, city, tělo, čas a schopnosti. Jak ale

Více

Půjčka. Téma: Metodický postup:

Půjčka. Téma: Metodický postup: Téma: Cíl: Půjčka Seznámit se s porovnáním půjček a úvěrů a s jejich nevýhodností. Doporučený ročník: 8. - 9. ročník Časová dotace: 1 vyučovací hodina (doporučeno M) Pomůcky a potřeby: pracovní list Půjčka,

Více

Naučíme se biblický verš: Setba i ţeň a chlad i ţár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země. 1.

Naučíme se biblický verš: Setba i ţeň a chlad i ţár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země. 1. OBŠ1 SZ Z / LEKCE 4 N O E Genesis 6 9,19 Naučíme se biblický verš: Setba i ţeň a chlad i ţár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země. 1. Mojžíšova 8,22 1. Porozumění textu 1.1 Souvislosti/Obsah

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO!

7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO! 7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO! Na obrázku vidíš podivného chlapíka: je to lupič! V pytli si nese ukradené věci, které nespravedlivě odcizil druhým lidem a které

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Jak vzniká? Na jakých principech?

Jak vzniká? Na jakých principech? SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE CSM Tábor-Klokoty čtvrtek (15:00-18:00) téma P. Mirek Šimáček Jeţíš Kristus učí ţít člověka ve vztazích lásky, neţít osamoceně, vytvářet společenství, kterému říkáme církev. JP.II.

Více

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Mgr. Erika Chmelířová 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 13.10.2011 Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Výukový materiál je připraven pro 8. ročník. Ţáci pracují s pojmy z finanční

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Bůh vzor skutečného otcovství

Bůh vzor skutečného otcovství 1 Bůh vzor skutečného otcovství Otče, tys poslal na svět svého jednorozeného Syna, aby nás vysvobodil z otroctví hříchu. Ukaž svou otcovskou lásku také nám všem, kdo toužebně očekáváme tvou pomoc, a doveď

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

PROSTŘEDKY K ŽIVOTU denní chléb dej nám

PROSTŘEDKY K ŽIVOTU denní chléb dej nám 7. lekce PROSTŘEDKY K ŽIVOTU "Náš denní chléb dej nám dnes." (Mt 6,11 NS) "Dej nám." To zní velmi podobně jako modlitby, které jsme zvyklí se modlit! Dej mi jídlo! Dej mi dům! Dej mi zaměstnání! Dej mi

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o.

Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM

Více

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18)

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) Zkratkou RPSN se označuje takzvaná roční procentní sazba nákladů. Udává, kolik procent z původní dlužné částky musí spotřebitel za jeden rok zaplatit v

Více

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012)

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) Když jsem byl na počátku roku 2012 v České republice a chystal se navštívit jeden sbor, byl jsem požádán, abych se zeptal Pána, zda pro ně nemá nějaké

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Praha, Fakulta Vysoká škola ekonomická podnikohospodářská, Katedra podnikové ekonomiky Nová teorie ekonomiky

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Seminární práce. Vzdělávání pracovní síly

Seminární práce. Vzdělávání pracovní síly Seminární práce Vzdělávání pracovní síly OBSAH ÚVOD... 3 2. DEFINICE VZDĚLÁVÁNÍ... 3 3. SYSTEMATICKÝ PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ... 4 4. METODY VZDĚLÁVÁNÍ... 5 4.1. METODY POUŢÍVANÉ NA PRACOVIŠTI ( ON THE JOB

Více