Jak získat bohatství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak získat bohatství"

Transkript

1 Marcus Crassus, největší spekulant antiky: Jak získat bohatství Michal Špaček Je to příběh o největším spekulantovi antického světa, realitním magnátovi Marku Liciniu Crassovi. Je to příběh muže, který se společně s Caesarem a Gnaeem Pompeiem stal jedním ze 3 nejmocnějších mužů pozdní římské republiky. Dařilo se mu v přepočtu na složené úročení zhodnocovat majetek průměrným tempem 11,12 % ročně v době, kdy římské úrokové sazby klesly z 12 % na 4 %. Jmenoval se Marcus Licinius Crassus, ale říkali mu "Dives", což v latině znamená "Bohatý". Narodil se (pravděpodobně) v roce 112 před naším letopočtem v rodině senátora, tribuna a censora. Měl dva starší bratry, s nimiž v mládí jídal u jednoho stolu - a když jeden z nich zemřel, vzal si jeho ženu za manželku. Všechny své děti pak měl jenom s ní. Plutarch (od kterého pochází většina Crasssových životopisných údajů) uvádí, že byl umírněný v jídle i chování. Jediná jeho známá aféra se týkala jisté vestálky jménem Licinia, Crassovi však šlo spíše o její nemovitost než o ni. Když se mu podařilo nemovitost koupit, aféra velmi rychle utichla. Crassovou zálibou totiž nebyly ženy. Jeho vášní byl majetek. V době jeho mládí je Řím nepochybným pánem Středomoří. Odvěký nepřítel Kartágo bylo zničeno před více než 30 lety a kolonie v Hispánii a Sicílii patří Římu déle než století. Římské armády si podrobily Makedonii a Řecko, mají hlavní slovo v Africe, Malé Asii i Galii a dominantní římské postavení uznává i Egypt, Sýrie a Palestina. Hlavním římským problémem není vnější nepřítel - největším problémem se stává římská velikost. Republikánské státní zřízení, konstruované původně pro potřeby města, později modifikované pro potřeby státu o velikosti dnešní Itálie, totiž po 350 letech existence přestává zvládat správu celku, zahrnujícího téměř celé Středomoří. Například konzulové (premiéři v dnešním slova smyslu) jsou voleni jen na jeden rok, vždy dva se stejnými pravomocemi a v rámci nezbytných kompromisů často ze znepřátelených politických frakcí. Při takové konstelaci je pro ně těžké se za jeden rok vůbec na něčem dohodnout, natož něco důležitého stihnout. V důsledku toho státní správa stagnuje. Začínají se objevovat schopní jedinci, tvrdící, že jeden člověk s absolutní mocí zvolený na delší dobu by státní správu zvládl lépe. Kupodivu tou jedinou osobou většinou myslí sebe a jako schopní lidé nemají od tvrzení daleko k činům. A protože republikánské zřízení bylo zkonstruované právě proto, aby podobným pokusům zabránilo, každý takový pokus končí nevyhnutelně krveprolitím.

2 Crassův denár. Jeho hodnota odpovídala zhruba čtyřem sesterciům anebo šestnácti assům. Za tři sestercie denně jste si mohli najmout řemeslníka, za tři assy navečeřet v hostinci. Marku Liciniovi je pětadvacet let, když se dva takoví jedinci (Marius a Cinna) zmocní Říma. Markův otec spáchá sebevraždu a jeho starší bratr zahyne rukama najatých vrahů. Marcus na poslední chvíli uteče do Hispánie k známým svého otce. A tak tu máme druhý obraz z Crassova života - Crassus po osm měsíců schovaný v jeskyni, zbavený veškerého majetku a vydaný na milost a nemilost známým a otrokům, kteří sice slíbili, že ho nezradí, ale přesto ho každou chvíli mohou udat. Mládí je nenávratně pryč, stejně jako přátelé a rodina. Jediné, co mu zbývá, je spousta času a myšlenky na pomstu, nenávist a nejasnou budoucnost. Pak Marius zemře, Cinnu zavraždí vlastní vojáci, římská vláda se rozpadne a povstane Sulla. Crassus vyjde z jeskyně, shromáždí oddíl o síle mužů, s kterým táhne Hispánií a Afrikou, aby se přidal k Sullovým oddílům. Lucius Cornelius Sulla, zvaný "Felix" (Šťastlivec), si Crassa oblíbí a učiní ho jedním ze svých velitelů. A tak tu máme třetí obraz - Crassus válečník. Vidíme mladého a charismatického velitele, kterému se podřizují i Sullovi ostřílení veteráni asijských a řeckých válek. Vidíme odvážného Crassa, který v bitvě u Říma zachrání Sullovo pravé křídlo, tím celou bitvu a pro Sullu vyhraje i občanskou válku. Ale máme tu i chamtivého Crassa. Podřízení ho obviňují z příliš velké touhy po penězích, když si přisvojuje peníze, které měly patřit jeho oddílům, a vypisuje daně z obsazených území, které Sullova pokladna nikdy neuvidí, protože končí jen a jen v jeho kapse. I Sulla si ho kvůli tomu dobírá. A vidíme i Crassa závistivého. Neboť přes všechny Crassovy úspěchy není nejoblíbenějším Šťastlivcovým vojákem on, ale o šest let mladší Gnaeus Pompeius, při jehož příchodu i Sulla vstává, smeká přilbu a zdraví vztyčenou pravicí. Protože na rozdíl od Crassa je Pompeius vojenský a organizační génius. Sulla mu udělí přezdívku "Magnus" ("Veliký") a po dobytí Říma mu dá jako nejmladšímu Římanovi vůbec vystrojit triumf. Pompeiovu oblibu i přezdívku ponese Crassus velmi těžce po celý svůj život - kdykoliv se někdo před ním zmíní o Pompeiovi Velikém, setká se s Crassovou uštěpačnou poznámkou mířící na Pompeiův malý fyzický vzrůst: "A jak velký je vlastně Pompeius Veliký?"

3 Po Sullově vítězství je Crassovi zabavený majetek vrácen, jako Šťastlivcův příznivec navíc získá právo odkoupit za sníženou cenu majetek zabavený Sullovým odpůrcům. V tento okamžik nastane Crassův životní zlom. Může si vybrat - buď se stane mladým nadějným politikem a zůstane v Římě v Sullových službách s nadějí na vysoké státní a politické funkce, v budoucnu možná i nástupnictví. Anebo jako Pompeius zůstane vojákem a vydá se za slávou do římských provincií, likvidovat zbytky Mariových vojsk a potlačovat povstání nepřátel využívajících politických zmatků. Třicetiletý Marcus Crassus si kupodivu vybere dráhu třetí a stane se největším spekulantem starověkého Říma. Právo k odkupu majetku Sullových nepřátel totiž využije v měřítku, které překvapí i samotného Sullu. Do nákupů nemovitostí vrhne všechny své peníze z občanské války, a když proskripce skončí a ceny nemovitostí se vrátí na původní úroveň, bude dle Plutarcha činit Crassův majetek 300 talentů. Tato částka zhruba odpovídá 7,2 milionům sesterciů, což je devítinásobek sumy, považované za minimální majetek senátorů. Než si toho ostatní všimnou, stane se Crassus jedním z nejbohatších římských občanů. Třicátník Crassus shromažďuje majetek způsobem, který nemá v historii obdoby. Po smrti bude jeho majetek přes ohromné výdaje (o kterých bude ještě řeč) činit talentů, což je zhruba 42,6 miliónů denárů anebo 170,4 miliónů sesterciů. Tato částka o talentů převyšuje oficiální roční příjem státního rozpočtu nejbohatšího státu oné doby - ptolemaiovského Egypta. Také odpovídá 213 minimálním majetkům senátorů (senát měl v té době 600 poslanců), popřípadě roční mzdě řemeslníků anebo vojáků. Uvědomíte-li si, jak velký rozdíl byl v životní úrovni tehdy a dnes (v Římě neexistovalo zboží, které byste si mohli za takové peníze koupit), bylo Crassovo bohatství nezměrné. Reálné zhodnocení? 11 procent Marcus Licinius Crassus (112 př. n. l př. n. l.) v letech své největší slávy. Řekneme-li si, že podnikat začal až v 30 a zemřel v 60, dařilo se mu v přepočtu na složené úročení zhodnocovat majetek průměrným tempem 11,12 % ročně v době, kdy římské úrokové sazby klesly z 12 % na 4 %. Srovnáváme- li tuto výnosnost s výkony moderních investorů, je třeba vzít v úvahu, že za Crassových dob neexistovala inflace (jeho výkony jsou tedy reálné) a také fakt, že vysoké úroky a složené úročení (tj. úroky z úroků) byly v jeho časech považovány za vydřidušské a nemravné. Na senátora Marka Junia Bruta se římská společnost dívala skrz prsty kvůli úvěrům asijským městům a provinciím. Naopak po uši zadlužený Gaius Julius Caesar získal popularitu tím, když jako diktátor jedním ze svých prvních dekretů omezil výši úroků a složené úročení zakázal.

4 Peníze lze vydělat mnoha způsoby Crassus vydělával peníze mnoha způsoby - vlastnil stříbrné doly v Hispánii, spekuloval ve výběru daní (o tom bude ještě řeč), bezesporu půjčoval peníze na lichvářský úrok, i když to bylo zakázané. Nejspíš obchodoval s obilím, které se do Říma přiváželo ze Sicílie, Malé Asie a z Egypta a jehož cena dle výše úrody, poptávky a momentální politické a válečné situace kolísala mezi 0,1 až 5,5 denáry za dekalitr (čím kolísavější je cena aktiva, tím větší je jeho obliba mezi spekulanty). Je velmi pravděpodobné, že se podílel na obchodu se stavebním materiálem, dováženým do Říma z Etrurie, Umbrie, Malé Asie, Řecka i Mauretánie. Vzhledem k ohromnému počtu otroků ve svých službách byl nejspíš zapleten i do "nepočestného" (leč výnosného) obchodu s otroky. Nejvíce peněz však vydělal spekulacemi s nemovitostmi. Model insuly (činžovního domu) z Městského muzea v Římě Investice do nemovitostí byly v starém Římě podporované státem, který penězoměncům i senátorům zakazoval jakékoliv jiné investice (ti zákaz příliš nedodržovali, leč aspoň částečně se jím řídit museli). Stát tímto opatřením sledoval dva cíle - jednak chtěl omezit lichvu, jednak mínil vyřešit problém, kterak ubytovat tisíce a desetitisíce bezzemků, drobných obchodníků a řemeslníků, které hlavní město každý rok nasávalo jako houba a nemohlo se jich zbavit (římská městská správa řešila podobný problém, které dnes řeší jakékoliv moderní velkoměsto). Římané znali činžovní domy Prostředkem k řešení tohoto problému se měl stát římský vynález - činžovní dům, zvaný "insula" (tj. "ostrov"). Pokrok ve stavebních materiálech a stavitelství Římanům umožnil stavět vysoké několikapatrové budovy, velmi podobné činžovním domům konce 19. a počátku 20. století. V takovém domě (ve stylu pražského Žižkova, někdy s balkónem, vždy však bez výtahu, toalety pouze z okna či do nočníku, koupel jenom v městských lázních) mohly žít stovky lidí platících vlastníkům domů nájemné. A protože se stejně jako v 19. století šetřilo na stavebním materiálu a stavělo rychle, byly zisky z takových budov ohromné. Lacině postavené budovy sice nevydržely dlouho, v době, kdy se zřítily (někdy i s lidmi), však byly z nájemného už dávno zaplacené.

5 Činžáky rostou jako houby po dešti Průřez římským činžovním domem insulou. V přízemí sídlí krámy, těsně nad nimi pak jejich majitelé. Zcela v popředí průřez římským kanalizačním a vodovodním systémem. Máme tu tedy tři faktory - nejprve činžovní dům jako vynález, přinášející vysoké zisky. Poté množství peněz senátorů i penězoměnců vrhané do tohoto produktu. A konečně podporu státu, který chce prostřednictvím činžovních domů řešit vlastní sociální problém. Kombinace těchto tří faktorů kdykoliv v historii vyvolala boom a investiční horečku. Nepochybně se tak stalo i ve starém Římě. Činžovních domů se začaly stavět stovky a tisíce - jen nedaleko Palatina jich stály dvě tisícovky. Město se rozrůstalo a na každém volném místě rostly činžáky. Často byly postaveny nebezpečně blízko u sebe, Martialis ve svých epigramech píše o jistém Noviovi ze sousedního domu, s kterým si mohl z okna podat ruce. V domech žily rodiny z celého Středomoří s odlišnými jazyky i zvyky, které si navzájem nerozuměly. Úzké městské ulice byly přeplněné lidmi a vozy se zbožím a zásobami, proudícími tam a sem ve dne i v noci, v důsledku čehož si obyvatelé činžáků prakticky nikdy neodpočinuli. "Spánek je výsadou bohatých", psal v Satirách Juvenalis, přičemž narážel na velké a tiché senátorské domy v luxusních čtvrtích. Caesar později zakázal vozům vjezd do města ve dne - v důsledku čehož ve dne rachotili v ulicích lidé, v noci pak vozy, zvířata, vozkové a opilci.

6 Na nemovitostech prý nelze prodělat... Množství peněz vrhané do stavebních projektů vyvolalo růst cen nemovitostí. Růst cen zvýšil zisky stavitelů, což do nemovitostí přivedlo nové investory. Tím se zvýšilo množství peněz ve stavebních projektech, což působilo na růst cen, růst zisků a příliv nových investorů a pořád dokola a dokola. Činžovní domy získaly pověst investičního aktiva, na kterém není možné prodělat. Tak jako kdykoliv poté byly zisky připisované genialitě investorů, zatímco za případné ztráty mohla jen nešťastná náhoda. Přes všechnu úžasnou sílu a zdánlivě neomezené zisky však měl trh nemovitostí jednu velkou slabinu. Marcus Licinius Crassus dobře věděl jakou. Na této znalosti pak vydělal své milióny. Co znamenal požár činžovního domu v antickém Římě? V době, kdy lidé neznali ani organizované hasiče ani pojištění? Obrovskou paniku, křik, slzy a motlitby. Ale také zájemce o koupi tohoto hořícího domu, od jehož červeného kohouta brzy chytne celá čtvrť. Marcus Licinius Crassus spěchá na místo zkázy s již předem připravenými kupními smlouvami a nakupuje domy v plamenech. Zbláznil se? Činžovní dům hoří. Je celkem jedno, z čeho požár vznikl - jestli ho způsobilo nějaké neopatrné dítě, opilec, žárlivý manžel, namíchnutý nájemník, zloděj, aby zakryl stopy zločinu, anebo se prostě něco vznítilo samo. Důležité je, že insula hoří. Neexistují žádní organizovaní hasiči (ty zavede až císař Augustus podle egyptského vzoru), takže jakékoliv hašení je zmatené a chaotické. Těm několika odvážným, kteří se pokouší oheň hasit, se pletou do cesty čumilové a v panice prchající nájemníci. Několika z nich už oheň odřízl cestu ven, a tak volají o pomoc, která však nepřijde. Na ulici křičí matky, které nemohou najít své děti, a děti, které hledají matky. Někdy jim bohové přejí a navzájem se najdou. Někdy ovšem ne, a Cháron, převážející zesnulé do Říše mrtvých, bude mít ten den napilno. Po ulici pobíhá majitel domu, kterému oheň ničí majetek. Někdy se pokouší zorganizovat hašení, jindy propadne panice a volá o pomoc, někdy jen tak pláče, modlí se k bohům a snaží se smířit s faktem, že se stal chudákem. Dům není pojištěn, prostě proto, že žádné pojištění neexistuje.

7 Zatímco většina římských obyvatel bydlela v insulách, bohatí Římané obývali velké luxusní domy, zvané "domus" (z tohoto slova vzniklo české slovo "dům"). Na snímku průřez jedním z nich - jedničkou je označeno atrium, dvojkou zahrada a trojkou ložnice. Můžete také vidět kuchyň a jídelnu. Do toho se pletou obchodníci, stěhující zboží z přízemních krámků na ulici do bezpečí. V ten den je však bezpečí velmi relativní pojem. V lepším případě jim zboží na ulici někdo ukradne. V tom horším jejich výrobky jenom zvýší pouliční zmatek, zatarasí cestu prchajícím a pak shoří, někdy i s majitelem. Plameny totiž nezůstanou jen u jednoho domu. Insula hned naproti, oddělená od té hořící jen pár kroků širokou ulicí, vzplane za pár chvil. Totéž však hrozí domu nalevo i napravo a pak i tomu vzadu. Lidem to rychle dojde a zmatek, strach a panika začne růst geometrickou řadou. Bohové, za chvilku bude v plamenech celá čtvrť! Crassus kupuje hořící domy. Zbláznil se? Někdy v tu dobu se na scéně objeví nosítka a v nich Marcus Licinius Crassus. Poptá se mezi lidmi a vyhledá majitele hořícího domu. Prohodí k němu pár utěšujících slov, zanadává na nepřízeň bohů (Crassus je vynikajícím řečníkem) a pak mu ze solidarity nabídne, že od něj dům za pár zlaťáků odkoupí. Samozřejmě, že nezaplatí plnou tržní cenu domu, ale jen zlomek původní hodnoty. I tak bude mít nešťastník v ruce aspoň něco, ne jenom spáleniště. Možná, že se majitel nevěřícně zeptá, zda chce Crassus skutečně koupit dům v plamenech, a pak si s ním plácne. Možná, že zkusí vyjednávat a nabídnutou cenu zvýšit. V takovém případě se však vystavuje nebezpečí, že se prodejní cena ještě sníží. Protože majitel je v časové tísni a musí prodat rychle (oheň sráží cenu dolů), kdežto Crassus má času habaděj a všechny výhody na své straně. Nakonec se dohodnou a podepíšou rychle připravené smlouvy. Bývalý majitel buď sebere Crassem vystavený dlužný úpis anebo peníze v hotovosti a odejde, blahořeče bohům za náhle projevenou milost.

8 Crassus vyhledá majitele insuly odnaproti a celý cyklus se opakuje, jen cena se mění v závislosti na postupu požáru. I tento majitel prodá, a tak Crassus vyhledá majitele činžovních domů po levé i pravé straně a tak to jde dál a dál, dokud jsou lidé ochotni prodávat. Za chvíli má Crassus skoupenou celou čtvrť. Zdá se, že majitelé prodali výhodně. Zbavili se něčeho, co zoufale chtěli prodat a jenom hlupák od nich mohl koupit. Přinejmenším mají v rukou peníze, kdežto bláznivý Crassus jenom požár. Je zcela jasné, kdo na transakci prodělal. V tu chvíli přijde čas na Crassův trik. Obchodník nebo hasič? Především bohatý muž. Protože Marcus Licinius nemá jenom požár. V okamžiku, kdy jsou nákupy ukončeny, změní se Crassus obchodník na Crassa hasiče. Samozřejmě, že se nepokouší hasit sám, na tuhle práci má své otroky. Více než půl tisíce vybraných, zkušených a dobře vycvičených architektů, stavitelů, zedníků a bývalých vojáků. Postupují organizovaně, cílevědomě a s praxí a za pár hodin je po všem. Bývalí majitelé mají peníze. Crassus má několik domů, kterých se plameny nedotkly. Několik domů, které se podařilo zachránit, bude třeba renovovat. Několik trosek, které bude třeba strhnout - a pak řadu prvotřídních stavebních pozemků. Teprve poté se bývalí majitelé proberou z šoku a ochromení, s hrůzou za jak nízkou cenu domy Crassovi prodali. Každý z nich se potom bude ptát, co to Marcus Licinius vlastně provedl? Úspěšnému obchodu předcházela přesná analýza situace Především byl skutečným "speculatorem" (tedy pozorovatelem). Všiml si, že domy v Římě jsou náchylné k požáru. Rozpoznal, že v Římě hoří často. Dokonce tak často, že by se na potlačování požáru vyplatilo najmout podobný sbor, který svou službu konal v egyptské Alexandrii. V Egyptě financoval požární sbor panovník. V Římě se však městské správě jeho financování zdálo nákladné, takže žádný nezřídila, a nikdo nebyl takový dobrodinec, aby z lásky k lidem riskoval život zadarmo. Crassus také rozpoznal, že nemovitosti jsou skutečně "nemovité", tedy že se s nimi nedá hnout. Nemůžete je sbalit a utéct jako zlato, peníze či dlužní směnku. Jakmile je jednou postavíte, v dobrém či zlém zůstávají na svém místě až do úplného konce. Jejich cena je přitom přímo závislá na tom, co se v okolí děje. Čím hůře okolí vypadá, tím nižší cena nemovitosti. Ale platí to i naopak. Další problém nemovitostí je, že pro ně neexistuje žádný organizovaný trh. Jídlo, hrnce anebo nádobí prodáte či koupíte na tržišti. Když chcete peníze, zajdete do banky nebo k penězoměncům. Když však chcete koupit dům, musíte najít prodejce, a když ho chcete prodat, musíte najít kupce. Taková věc je však časově náročná. Pokud chcete prodat či koupit rychle, můžete se dostat do problémů. Crassus si také všiml, že při požáru jsou lidé náchylní k panice. Panikařící lidé přeceňují hrozící riziko, ztrácí sebeovládání a dělají chyby. Na chybách je možno vydělat. Tedy i na panice.

9 Do lidské psychiky přitom Crassus pronikl více, než se jeho současníkům zdálo. Uvědomil si, jak velkou roli hraje ve vyjednávání čas či časová tíseň a jak je na ní možno vydělat anebo prodělat. Dokázal se vcítit do pocitů druhých - a toto vcítění chladnokrevně využít ve svůj prospěch. Všimnout si všech těchto věcí odděleně bylo bezesporu jednoduché. Jenom slepec by neviděl, že v Římě hoří a kromě dobrovolníků není nikdo, kdo by oheň hasil. Každý věděl, že se s nemovitostí nedá hnout, je těžké ji prodat a že se panikařící lidé chovají jak blázni. Jen Marcus Licinius Crassus však dokázal dát tato pozorování dohromady, vytvořit z nich celek a na tomto celku vydělat. Lze Crassovo obchodování považovat za jednoznačně negativní? Možná že ne, např. jeho popularita mezi lidmi neustále rostla. Každopádně se mu více než dařilo, postupně získal velkou část Říma a zdálo se, že držením nemovitostí snad ani nelze prodělat. Jenže nic netrvá věčně. Crassova pohroma se jmenovala Spartacus. Crassus vydělával hodně. Základem úspěšného obchodu je levně koupit a draze prodat. Marcus Licinius kupoval velmi levně. Panikařící lidé mu občas byli ochotni prodávat hořící domy pod tržní cenou pozemků, takže Crassus vydělal bez ohledu na to, jestli se podařilo oheň zvládnout a dům zachránit anebo ne. Crassus byl schopen vydělávat i při vyšších kupních cenách, jen proto, že dokázal odhadnout, zda se podaří dům jeho hasičům zachránit. Nešťastný prodejce takovou možnost neměl. Na místě nebyl žádný jiný kupec než Crassus, a pokud by majitel dům neprodal, vždy hrozilo, že ho Crassovi hasiči při záchranných pracích vynechají a jeho dům prostě shoří. Lze Crassovo chování jednoznačně odsoudit? Možná se vám Crassovo chování zdá brutálně cynické. To je však problém většiny spekulací. Podstatou úspěšné spekulace je racionální uvažování, a co je racionální, nebývá vždy líbivé. Není však možné říci, že by Crassovo chování bylo jednoznačně negativní. Koneckonců tvořil jen jednu stranu transakce - majitelé domů měli vždycky možnost svůj dům neprodat (ať už to pro ně znamenalo cokoliv) a cena byla stanovena vzájemnou dohodou. Crassovi hasiči navíc oheň skutečně uhasili, přičemž zachránili spousty životů i majetku a římskou městskou správu jejich činnost nestála ani měďák - všechny náklady hradil ze své kapsy Crassus. Poškozené domy Crassus renovoval, zničené znovu postavil a přeživší nájemníci se za pár měsíců mohli nastěhovat zpět. Jediní, kdo na celé věci tratili, byli bývalí majitelé. V jejich případě však veřejné mínění stálo na Crassově straně - ti vydřiduši nedostali nic jiného, než co si zasloužili. Bohové je správně potrestali! Dalším důvodem, proč bylo těžké si na Crassa stěžovat, byla jeho rostoucí popularita. Dveře jeho domu byly pro příchozí vždy otevřené, jím pořádané veřejné slavnosti a hostiny oplývaly jídlem, pitím i příjemnou zábavou. Crassus se nikdy nad nikoho nevyvyšoval, všem odpovídal na pozdrav a vždy se snažil působit dojmem dobře naladěného, přívětivého člověka, ochotného kdykoliv pomoci.

10 Odvážil se zastupovat lid v kauzách, které odmítali přijmout i právníci a řečníci Caesarova, Pompeiova či Ciceronova kalibru. Při soudních projednáváních pak prokazoval své vynikající znalosti historie, práva i filozofie. Bezúročně půjčoval přátelům, i když pak trval na dohodnutých splátkách, což (jak píše Plutarch) bylo pro dlužníky často horší, než kdyby měli platit úrok. Desetinu svého majetku odkázal Jupiterově chrámu, a když se později stal na jeden rok konzulem, živil 3 měsíce veškerý římský lid jen na svoje náklady. Každý býčí trh jednou skončí Ať tak či onak, díky požárům Crassovi za chvíli patřila velká část Říma. Některé domy po rekonstrukci prodal, aby měl na další investice. Část si však ponechal. Byl přece býčí trh, do města se stěhovali další a další lidé a ceny nemovitostí jenom stoupaly. Zdálo se, že, odmyslíme-li požáry, držením nemovitostí není možné prodělat. Každý býčí trh však jednou skončí. Plakát čtyřoskarového filmu Spartacus, který v roce 1960 na motivy románu Howarda Fasta natočil Stanley Kubrick. Jak už to občas u hollywoodských filmů bývá, jedná se o poněkud zidealizované ztvárnění událostí, které Plutarch nazval "zpustošením Itálie". Ten v nemovitostech se nachýlil ke konci, když bohatý kampánský obchodník Lentulus Batiatus odhalil vzpouru mezi svými gladiátory. Z 200 vzbouřenců se mu jich však podařilo pochytat jenom 122. Zbylí utekli, ozbrojeni kuchyňskými noži a rošty. Proklestili si cestu přes město, přičemž se zmocnili několika vozů, naložených gladiátorskými zbraněmi. Pomocí nich pak odrazili vojenský oddíl, vyslaný na jejich potlačení z Capuy. Mrtvé vojáky obrali o jejich zbroj a gladiátorskou odhodili jako barbarskou a ponižující.

11 Objevuje se Spartacus Poté porazili třítisícový oddíl, poslaný proti nim z Říma. Přicházely zprávy, že se k nim přidávají uprchlí venkovští otroci a jejich síla roste. V tu dobu se už vědělo, že v jejich čele stojí otrok, který se do Říma dostal z divokého kočovného kmene v Thrákii. Nešťastný Batiatus pak vyšetřujícím úředníkům sdělil jeho jméno. Jmenoval se Spartacus. Aniž by to kdokoliv tušil, Itálii čekala válka, jakou ještě nezažila. Už jenom proto, že Římanům trvalo dlouho, než si uvědomili, že vůbec nějaká válka probíhá. Ale i potom, co senát uznal, že státu hrozí reálné nebezpečí a proti nepříteli povolal legie, měli Římané stále ještě problém překousnout, jak ponižující tato záležitost vlastně je. Na jedné straně stál římský voják se svým tvrdým výcvikem, železnou disciplínou, kvalitní výzbrojí, výstrojí, vysokou bojovou morálkou a sebevědomím, občas přecházejícím v pohrdání nepřítelem. Proti němu otrok, na tehdejší stupnici hodnot stojící o něco výše než hospodářské nářadí či dobytek. Zkuste se vžít do pocitů řadového Římana ("mocného občana nejmocnějšího státu světa"), povolaného do řad legií ("nejlepšího válečného mechanismu oné doby") bojovat proti nepříteli, kterého považoval za trochu lépe zorganizovanou tlupu pasáků krav anebo partu kopáčů s motykami! Divili byste se, že takového protivníka zpočátku alespoň mírně podcení? Uprchlí otroci žádné takové problémy neměli. Už od samotného počátku byla jejich situace zoufalá a všem bylo jasné, že bojují o holý život. Proti nim stálo vše - byli uprostřed nepřátelského území bez jakékoliv vnitřní i vnější podpory, válečných zkušeností, výcviku i výzbroje, stovky kilometrů od domova a bezpečí. Jejich jedinou nadějí byl jejich vůdce Spartacus. A jejich štěstím bylo, že Spartacus byl vojenský génius. Vzpoura gladiátorů pod velením Spartaka byla úspěšná. A nejen to. Dodala jim chuť k dalšímu drancování a dokonce odvahu vrátit se a pokořit Řím. S každou mílí, o kterou byl Spartacus se svou armádou k Římu blíž, rostla panika. Lidé prodávali domy a opouštěli město. Ceny nemovitostí se zhroutily, přesto je nikdo nekupoval. Tedy, téměř nikdo... Na scénu opět přichází Marcus Licinius Crassus. Tentokrát navíc rozhodnutý svůj stále rostoucí majetek před Spartakem uchránit. Ač se to zdálo neuvěřitelné, Spartakův plán bleskové války vyšel. Vzpoura gladiátorů, kterých bylo nejprve zhruba 80 (přičemž postupně jejich počet překročil 100 tisíc), došla vítězného konce. Otroci dosáhli bezpečí. Cesta na svobodu (do Galie, Germánie či Ilyrie) byla volná, nebylo už nic, co by jim stálo v cestě. V ten okamžik však došlo k dějinnému zlomu. Spartakovým vojákům se totiž válčení a drancování zalíbilo natolik, že jim bylo líto přestat. Itálie byla přece tak bohatá! Pokud dokázali porazit Římany jednou, dokážou je porazit kdykoliv. Proč skončit něco, co tak skvěle začalo? Armáda se prostě odmítla rozpustit. A co víc, dokázala svého velitele přesvědčit, aby se do Itálie vrátili a vytáhli na římské hlavní město!

12 V Římě vládne panika S každou mílí, o kterou byl Spartacus se svou armádou k hlavnímu městu blíž, panika stoupala víc a víc. Nepochybně rostly ceny potravin, když je občané začali skupovat, aby se předzásobili na blížící se obléhání. Někteří obyvatelé však začali raději Řím opouštět, nejprve po jednom, pak po dvou, po čtyřech, pak ve stále větším a větším množství. Někteří z nich se do bezpečí přesouvali jenom na čas, než to nejhorší pomine. Jiní už dopředu tušili, jak bitva dopadne, a chtěli se přestěhovat navždy. K čemu zůstávat ve vydrancovaném a vypáleném městě, kde člověk snadno přijde o život, když může poklidně žít a podnikat v egyptské Alexandrii? A pokud už se člověk stěhuje navždy, proč v Římě vydržovat byt anebo dům? Nebylo by ho lepší prodat anebo zrušit nájemní smlouvu? A pokud už to člověk udělá, není to lepší prodat hned (dokud jsou ceny ještě nahoře) než později, až bude stát Spartacus u městských bran a žádný hlupák si v Římě dům nekoupí? Ceny nemovitostí padají Bylo celkem jedno, zda lidé opouštějící Řím bydleli v nájemních či vlastních bytech anebo vlastních vilách. Hromadné výpovědi nájemních smluv snížily příjem vlastníků činžovních domů z nájemného, a to se přeneslo do cen domů stejně, jako by ho vlastník chtěl prodávat. V každém případě se na trhu nemovitostí náhle objevilo množství nabídek, přičemž ve stejnou chvíli zmizela poptávka (kdo by chtěl bydlet ve městě, na které pochoduje pustošící armáda?). Obrovská nabídka se střetla s mizivou poptávkou a výsledek byl nasnadě: ceny se náhle zhroutily. Prudký pokles cen vyvolal paniku, v jejímž důsledku se na trhu objevili další prodejci (vedeni úmyslem prodat, dokud je čas), načež pád cen začal nabývat hrozivých rozměrů. Stejně jako kdykoliv poté, v okamžiku, kdy panika dosáhla vrcholu, se na trhu objevili i prodejci, kteří původně prodávat nechtěli (protože všem v tu dobu bylo naprosto jasné, že pokles je dlouhodobá záležitost a ceny nemohou jít jiným směrem než dolů). V tu chvíli přestaly mít ceny cokoliv společného s realitou: čím více ceny padaly, tím více bylo nemovitostí na prodej a tím menší zájem o ně byl. Na úplném dně stály nemovitosti jen zlomky toho, co stály na počátku války, a přesto je nikdo nechtěl. Crassus znova nakupuje. Jaký trik si připravil nyní? Přesněji, téměř nikdo. Až na pár jedinců, co si v atmosféře strachu, děsu a zmaru zachovali chladnou hlavu. Plutarch nepíše, co v tuto dobu dělal Marcus Licinius Crassus. Soudě však podle toho, co následovalo, byl jedním z chladnokrevných. "Požární" ceny nemovitostí byly po celém Římě - bylo by možné, že by si nechal takovou příležitost uniknout? V panice se Crassus cítil jak ryba ve vodě, to, co se nyní dělo, pro něj muselo znamenat zlaté časy! Soudě podle dalšího vývoje událostí musel investovat ohromné částky. Vzhledem k tomu, jak nízké byly v tu dobu ceny, mohl koupit najednou celé bloky domů, možná i městské čtvrti.

13 Ti, co mu svůj majetek prodávali, si znovu nepochybně mysleli, že je hlupák a blázen (popřípadě nenapravitelný dobrák, což v tu dobu znamenalo totéž). Domy byly sice levné, ale jejich nízká cena logicky pramenila z faktu, že na město míří Spartakova armáda. K čemu budou Crassovi budoucí trosky ve vypáleném a vydrancovaném městě? Chce je snad hasit pomocí svých hasičů? A jací otroci mu je postaví, když všichni utečou za Spartakem? Crassus imperátor, jediný velitel římských armád S cílem zvýšit kontrast mezi hlavními hrdiny byl Crassus ve filmu Spartacus vylíčen jako dekadentní bisexuál s nestoudně silnou touhou po moci. Jeho životopisec Plutarch by na tuto charakteristiku měl pravděpodobně jiný názor, jenže v době psaní scénaře už byl 18 století mrtvý. Crassus dobře věděl, co dělá. V hlavě měl totiž plán. Nejprve koupil to, co potřeboval. Pak začal jednat. Přišel čas na jeho obvyklý hasičský trik. Ovšem v měřítku, jaké Řím ještě neviděl. Žádný z Crassových životopisců nepopisuje, co se toho dne v římském Senátu vlastně stalo. Jisté je jen jedno: Marcus Licinius Crassus do něj vkročil jako senátor, ale vyšel jako imperátor, jediný velitel s plnou mocí nad římskými armádami. Poprvé v římských dějinách byli oba konzulové zbaveni svého úřadu a senát schválil postavení 6 dalších legií, které Crassus slíbil financovat z vlastních prostředků. To bylo výjimečné. Platit armádu tehdy bylo stejně drahé jako dnes, válka byla zábava králů (respektive států), nikoliv soukromých osob. Bohatí lidé byli před Crassem i po něm. Někteří z nich byli neuvěřitelně bohatí. Slavná florentská rodina Medicejských, německá rodina Welserů, která jeden čas vlastnila Venezuelu, Rothshildovi, financující britskou obchodní expanzi v 19. století, finančník a spekulant J. P. Morgan, který vytahoval z bryndy americké Ministerstvo financí, aby nakonec sám zastavil burzovní krach v roce 1907, ocelářský magnát Carnegie, který Morganovi prodal to, z čeho se zrodil US Steel - největší podnik světa začátku 20. století, Gates či Buffett. Nikdo z nich si však nedovolil platit armádu v měřítku srovnatelném s Crassovým. Bylo to tak neslýchané, že Plutarch Crassovo suché finančnické konstatování ("žádný člověk nemůže být považován za bohatého, pokud si nemůže dovolit udržovat ve válce armádu") považoval za omyl. Jak velké asi musely být Crassovy investice, když si na jejich ochranu mohl dovolit takové výdaje?

Důsledky rozmachu impéria

Důsledky rozmachu impéria Důsledky rozmachu impéria 1. Levné obilí z provincií ruinuje drobné rolníky. Závislost na dovozu obilí. 2. Vznikají velké statky = latifundie (víno, olivy). 3. Nadbytek otroků vytváří vrstvu bezzemků.

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Starověký Řím - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Jméno a příjmení: 1. Zakroužkuj správnou odpověď TEST STAROVĚKÝ ŘÍM 1. Řím

Více

85 př. n. l. jednání u Dardanu Sulla felix 84 př. n. l. zavražděn Cinna 83 př. n. l. návrat Sully 82 př. n. l. bitva u Collinské brány Sullova

85 př. n. l. jednání u Dardanu Sulla felix 84 př. n. l. zavražděn Cinna 83 př. n. l. návrat Sully 82 př. n. l. bitva u Collinské brány Sullova Pozdní republika Tiberius Sempronius Gracchus 133 př. n. l. tribun lidu Pozemková reforma rozdělení ager publicus Revize půdy komise Tribun Marcus Octavius Testament Attala III. Válka s Jugurthou (111-105

Více

Historie 03. Antické dějiny. Otázka číslo: 1. V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby. Sparta. Athény

Historie 03. Antické dějiny. Otázka číslo: 1. V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby. Sparta. Athény Historie 03 Antické dějiny Otázka číslo: 1 V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby Sparta Athény Peršané Otázka číslo: 2 Hegemonie Sparty nad Athénami nastala po bitvě u: Issu Leukter Aigospotamoi Plataj

Více

Pozdní republika II.

Pozdní republika II. Pozdní republika II. Germánská hrozba Kimbrové a Teutonové 105 př. n. l. bitva u Aurasie 102 př. n. l. bitva u Aquae Sextiae 101 př. n. l. bitva u Hostilie nebezpečí opakování konzulátu Gaia Maria Povstání

Více

OBSAH. Předmluva 13.

OBSAH. Předmluva 13. OBSAH Předmluva 13 ÚVOD: PROBLEMATIKA ZÁNIKU ŘÍMSKÉ REPUBLIKY Římská republika v novověkém obrazu dějin 15 Raná a pozdní republika 16 Hodnocení pozdní republiky v moderní historiografii 20 Problematika

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_94 : Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com 5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE Chcete vědět: Co dělat, abychom vydělávali na burze peníze? Co nedělat, abychom vydělávali na burze peníze? Tak v tom případě Vás mohu ujistit o tom, že máte

Více

5 RAD A TIPŮ. Jak vydělávat peníze na burze. #Burza pro každého - 5 rad a tipů. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015

5 RAD A TIPŮ. Jak vydělávat peníze na burze. #Burza pro každého - 5 rad a tipů. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015 Název kapitoly 5 RAD A TIPŮ Jak vydělávat peníze na burze elektronická publikace 2015 1 Pár slov úvodem Pár slov úvodem Investování a obchodování na kapitálových trzích se věnuje již od roku 2006. Je absolventem

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Punské války VY_32_INOVACE_D_376

Punské války VY_32_INOVACE_D_376 VY_32_INOVACE_D_376 Punské války Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 30. 3. 2013 Datum pilotáže: 24. 4. 2013 Metodika: pomocí prezentace seznámit žáky s příčinami, průběhem

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Zavraždění G. J.Caesara Třída: 6. A

Více

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu A. Cíl hry Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu b) na konci hry -za nejvíce peněz - za největší rozmanitost

Více

PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM. Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci

PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM. Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci K dispozici máte dvě verze: 1) s bílým pozadím pro úsporný tisk 2) s barevným pozadím, pokud se vám bude víc líbit Jedná se o oboustranný

Více

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud.

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. VS Dobrý den, chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. Můj názor je, že když si spořím, tak ať to stojí za to. Nyní Vám ukážu na porovnání, jak a kde lze

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Zrádné detaily penzijní reformy

Zrádné detaily penzijní reformy Zrádné detaily penzijní reformy O co jde v druhém pilíři Pavel Kohout Proč nestačí průběžný systém? Průběžné systémy byly zavedeny po II. světové válce ve všech vyspělých zemích Před válkou existovaly

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Starověký Řím VY_32_INOVACE_D0306. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Starověký Řím VY_32_INOVACE_D0306. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947)

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) Pane předsedo, pane mluvčí, členové Kongresu, Vážnost situace, před níž stojí současný svět, si vyžaduje mou přítomnost

Více

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés!

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Řecko perské války Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Kde se nacházela Perská říše? Byla to rozlehlá říše, která měla své centrum na území dnešního Iránu

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Dějepis. Myšlenkové mapy pro děti. Dějepisss! Kouzelná cesta historií. V jakém předmětu jsou hadi nejlepší?

Dějepis. Myšlenkové mapy pro děti. Dějepisss! Kouzelná cesta historií. V jakém předmětu jsou hadi nejlepší? Dějepis Kouzelná cesta historií Nebyla by to legrace, kdybyste se mohli kouzlem přenést do jiné doby Mohli byste fandit svému oblíbenému gladiátorovi nebo bojovat s vlnami na člunu Vikingů. Ať už je vaše

Více

l HISTORIE ROTVAJLERA

l HISTORIE ROTVAJLERA l HISTORIE ROTVAJLERA Staří Římané Historie rotvajlera nás přivádí zpět do dob vlády Římanů v Evropě. Římské legie si sebou na několikaměsíční pochody neosídlenou krajinou často brávaly velké dogovité

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Bizarní příběh nikoliv od Bratří Grimmů: O Assadovi, Bílém a Černém muži a rozzuřených vosách

Bizarní příběh nikoliv od Bratří Grimmů: O Assadovi, Bílém a Černém muži a rozzuřených vosách AE News Alternativní zpravodajství a komentáře na aktuální témata z našeho (ro)zvráceného světa http://aeronet.cz/news Bizarní příběh nikoliv od Bratří Grimmů: O Assadovi, Bílém a Černém muži a rozzuřených

Více

Antický Řím Krize římské republiky

Antický Řím Krize římské republiky Antický Řím Krize římské republiky Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r02017 Z Říma se stala mocná říše, která měla dostatek všeho, co stát ke svému rozvoji potřebuje - obilí, drahé kovy, kovy na nástroje,

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STAROVĚKÝ ŘÍM

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STAROVĚKÝ ŘÍM STAROVĚKÝ ŘÍM Osídlení Apeninského poloostrova Na počátku byl Apeninský poloostrov osídlen kmeny Etrusků, Latinů, Féničanů a Řeků. Etruskové jejich původ je neznámý (pravděpodobně to byli původní obyvatelé

Více

Vyplatí se vám investovat do nemovitosti na pronájem?

Vyplatí se vám investovat do nemovitosti na pronájem? Vyplatí se vám investovat do nemovitosti na pronájem? Ceny nemovitostí šly v poslední době dolů a v současnosti jsou na zajímavých úrovních. Přitom investice do nemovitostí a příjem z jejich pronájmů jsou

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

STAROVĚKÝ ŘÍM - REPUBLIKA

STAROVĚKÝ ŘÍM - REPUBLIKA STAROVĚKÝ ŘÍM - REPUBLIKA TÉMA: STAROVĚKÝ ŘÍM RANÁ REPUBLIKA Zdroje: - učebnice str.109-112 Poznámky: REPUBLIKA V r.510 př.n.l. Římané vyhnali posledního etruského krále a založili republiku (věc veřejná).

Více

Hannibal (Kartágo) Periklés (Řecko)

Hannibal (Kartágo) Periklés (Řecko) MARE NOSTRUM MYTOLOGIE Pomocné karty hrdinové Tyto kartičky mají na levé straně místo pro originální kartu. Tu tam můžete pouze položit příp. připevnit pomocí růžků do fotoalba nebo obalů na sběratelské

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Co je nutné prověřit před koupí parcely

Co je nutné prověřit před koupí parcely III. Parcela pro výstavbu rodinného domu Co je nutné prověřit před koupí parcely 1) Možnost výstavby rodinného domu požadované velikosti Prověření možnosti výstavby rodinného domu na dané parcele je naprosto

Více

Evropská středověká literatura (eposy)

Evropská středověká literatura (eposy) Evropská středověká literatura (eposy) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC9 Významná díla Beowulf Píseň o Rolandovi Píseň o Cidovi Píseň o Nibelunzích Beowulf 1. Ke které zemi patří, kdo je

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58%

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58% TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o inflaci a reálných příjmech leden 06 Technické parametry

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Pasteur MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno Anotace Autor Jazyk Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu starověký Řím Mgr. Pavel Šupka(Autor) Čeština Očekávaný výstup 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Porozumění historickému textu - Chammurapiho zákoník Anotace Pracovní listy k procvičení porozumění historickému

Více

Svéprávnost od roku 2014

Svéprávnost od roku 2014 Svéprávnost od roku 2014 Základní informace Nový občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb. přinese od roku 2014 změny a nové možnosti pro lidi, kteří potřebují podporu při rozhodování a pro lidi, kteří je

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Název materiálu: Opakování Řecko, Řím. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Název materiálu: Opakování Řecko, Řím. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Opakování Řecko, Řím Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Opakování - Starověké Řecko a Řím 1. Kde a proč zakládali Řekové osady? (použij

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Co je to inflace? Každý zná tento pojem, ale pravdepodobne málokdo jej umí vysvetlit.

Co je to inflace? Každý zná tento pojem, ale pravdepodobne málokdo jej umí vysvetlit. Co je to inflace? Každý zná tento pojem, ale pravdepodobne málokdo jej umí vysvetlit. Vlády potrebují více penez a umíme si predstavit, že výber daní se bude neustále snižovat. Aby vláda získala další

Více

Náklady obětované příležitosti (opportunity cost) I. Rozhodujeme se vždy mezi alternativami. Pokud se pro

Náklady obětované příležitosti (opportunity cost) I. Rozhodujeme se vždy mezi alternativami. Pokud se pro Náklady obětované příležitosti (opportunity cost) I Rozhodujeme se vždy mezi alternativami. Pokud se pro jednu z nich rozhodneme, ostatní alternativy zpravidla nemůžeme realizovat užitek/výnos/příjem,

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Telefonní budka. Varovný telefonát

Telefonní budka. Varovný telefonát MEZI NEBEM A ZEMÍ Mezi nebem a zemí Telefonní budka Tohle se prý stalo nedávno, někde na Kladně. Jednu mladou dívku právě proti její vůli opustil přítel a k tomu se přidaly jak problémy ve škole, tak

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Pravidelné investice jsou stále nejspolehlivější cestou, jak se dostat k většímu objemu peněz. A přitom relativně bezpečnou. Jak vybudovat majetek? Ve finančních

Více

NADVLÁDA MAKEDONIE př. n. l.

NADVLÁDA MAKEDONIE př. n. l. VY_32_INOVACE_D_373 NADVLÁDA MAKEDONIE 338 323 př. n. l. Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 16. 3. 2013 Datum pilotáže: 25. 3: 2013 Metodika: pomocí prezentace přiblížit

Více

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Mládněte jídlem i po 50! Obsah Úvod 7 Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Proč stárneme? 34 Co víme o stárnutí 35 Teorie příčin stárnutí 44 Hormony

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s největšími a rozhodujícími bitvami

Více

Na základě mapy a učebnice odpověz na otázky: 2. Který kmen osídloval střed Itálie? 3. Který kmen osídloval jih Itálie?

Na základě mapy a učebnice odpověz na otázky: 2. Který kmen osídloval střed Itálie? 3. Který kmen osídloval jih Itálie? 27 VZNIK A POČÁTKY ŘÍMA Na základě mapy a učebnice odpověz na otázky: 1. Který kmen osídloval Itálii ze severu? 2. Který kmen osídloval střed Itálie? 3. Který kmen osídloval jih Itálie? 4. Zjisti, která

Více

lidí ve firmě CÍLEM JE ÚSPĚCH Petr Hrubý Vlastníbyznys

lidí ve firmě CÍLEM JE ÚSPĚCH Petr Hrubý Vlastníbyznys CÍLEM JE ÚSPĚCH lidí ve firmě Petr Hrubý V roce 1998 založil společnost Broker Consulting, z níž se za 17 let stal přední hráč na tuzemském trhu finančních konzultantů. Dnes přichází firma na trh s projektem

Více

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011 Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 1Já, Nebúkadnesar, jsem spokojeně pobýval ve svém domě, pln svěžesti ve svém paláci. 2Viděl jsem sen a ten mě vystrašil. Představy

Více

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com Vznik podnikatelského záměru je mladá, novátorská internetová firma působící v portugalském Lisabonu. Založili ji v roce 2008 tři přátelé Vasco, Duarte a Luís. Za dva roky své existence zaznamenala celou

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

Vasův běh Vasaloppet (první březnová neděle) Sälen Mora (blízko Falunu střední Švédsko)

Vasův běh Vasaloppet (první březnová neděle) Sälen Mora (blízko Falunu střední Švédsko) Vasův běh Vasaloppet (první březnová neděle) Sälen Mora (blízko Falunu střední Švédsko) Jak mají horolezci svůj Mount Everest, mají lyžaři svůj Vasův běh. Tento devadesát kilometrů dlouhý závod ve Švédsku

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

ČISTIČKA. Miloš Nekvasil

ČISTIČKA. Miloš Nekvasil ČISTIČKA Miloš Nekvasil 1 V březnovém nedělním odpoledni jsem navštívil Muzeum stará čistírna (odpadních vod) v pražské Bubenči. Dojel jsem tam po kolejích tramvají a metra městskou dopravou. Pak jsem

Více

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv Definice: Ztráta ze snížení hodnoty aktiva částka, o kterou zůstatková cena aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou částku. Zpětně získatelná částka

Více

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Název knihy Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč se říká? Achillova pata a další antická úsloví e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2016

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /34_Dějepis Punské a makedonské války

VY_32_INOVACE_01_II. /34_Dějepis Punské a makedonské války VY_32_INOVACE_01_II. /34_Dějepis Punské a makedonské války PUNSKÉ VÁLKY Boj o ovládnutí západního středomoří 264 146 př. n. l. [1] GALIE HISPÁNIE ŘÍM KARTÁGO NUMIDIE Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Vikingská domovina. Vikingská domovina

Vikingská domovina. Vikingská domovina Vikingové. pocházeli ze Severní Evropy. Žili na území dnešního Dánska, Norska a Švédska. Podnebí v této oblasti bylo nehostinné, zimy dlouhé a obživy nedostatek. Vikingská domovina Vikingové pocházeli

Více

Hospodářská krize v Rakousku-Uhersku 1873 a její paralely k současné situaci. Martin Polívka

Hospodářská krize v Rakousku-Uhersku 1873 a její paralely k současné situaci. Martin Polívka Hospodářská krize v Rakousku-Uhersku 1873 a její paralely k současné situaci Martin Polívka Základní fakta Existuje minimum kvantitativních ukazatelů, nicméně je zřejmé že: se jednalo o první cyklickou

Více

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_03 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

VY_32_INOVACE_279.notebook

VY_32_INOVACE_279.notebook Popis a použití výukového materiálu Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_279 Jméno

Více