MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY)"

Transkript

1 MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY)

2 MAKROEKONOMIE společenská věda, má nejblíže k přírodní vědám - věda o lidském chování, zkoumá lidské chování jako volbu mezi vzácnými zdroji a cíli s alternativním použitím 1. PŘEDMĚT - mikroekonomie analýza chování jednotlivých subjektů (domácnost, jednotlivec, firma) - makroekonomie zkoumá chování ekonom. jako celku (domácí produkt, inflace, hospod. politika, ) vytváří podmínky k chování jednotlivých subjektů makro modely by měly vycházet z mikro základu 2. PŘÍSTUP - pozitivní ekonomie popis, zjišťuje fakta, zákonitosti (např. jak se vyvíjí HDP, co ovlivňuje, ) - normativní ekonomie obsahuje popis. složku, ale přidává i hodnotové soudy (růst HDP 3 % = málo nebo hodně) Liberalismus - systém politických, ekonomických a sociál. hodnot a zásad, založený na preferování polit. a ekonom. svobody na respektování individuálních práv jednotlivce a soukromého vlastnictví (role státu legislativa, obrana, zahraniční politika) Ekonomický liberalismus - přístup charakteristický pro všechny směry ekonomického myšlení, které zdůrazňují autoregulační schopnost tržního mechanismu - ekonom. chápou jako stabilní systém, případné poruchy jsou způsobeny zejména nevhodnými státními zásahy - role státu vytváření rovných podmínek pro uplatnění tržních sil (zabezpečení vlastnických práv a smluvních vztahů) - charakter. znakem je svobodný mezinárodní obchod, nízké daně, vyrovnané rozpočty, min. role státu Intervencionismus - tvrdí, že trhy samy o sobě nefungují, pozorované poruchy jsou důsledkem tržních selhání - systematické a opakované zásahy řeší tržní selhání - typický pro široký ekonom. směr KEYNESIÁNSTVÍ Liberalismus + intervencionismus = dva základní přístupy k ekonomii 3. METODY - abstrakce klíčová metoda ekonom. teorie, snaží se odhlížet (= abstrahovat) od detailů a dostat se k jádru ekonom. jevů - dedukce myšlenkový proces, při němž se z určitých předpokladů vyvozuje závěr - indukce postupujeme od jednotlivých jevů k obecným závěrům - empirie sbírání dat, údajů, zobecníme je - empiricko-induktivní metody např. Phillipsova křivka - abstraktně-deduktivní metoda - analýza myšlenkové dělení celku na jednotlivé části, umožní nám lépe pochopit některé celky POČÁTKY EKONOMIE vznik ekonomie jako vědy, přelom v ekonom. myšlení - A. Smith Bohatství národů Klasická politická ekonomie ( ) předmětem bylo makro (národní bohatství, mezinárodní obchod, ) - přístup liberální, známý pojem neviditelná ruka trhu - dělba práce se uplatňuje v mezinárodním obchodu - zákon absolutní výhody (autorem A. Smith), zákon komparativní výhody (autorem D. Ricardo), používá se v mezinárodním obchodu - R. Malthus Populační teorie dochází k nesouladu mezi lidmi a potravinami - J. B. Say Satův zákon trhů každá nabídka si najde svou vlastní poptávku

3 Neoklasická ekonomie (1871) nahrazuje klasickou ekonomii - zcela jiný systém, přetrvává dodnes - přístup je liberální, předmětem jsou mikroekonom. otázky (tržní rovnováha, analýza spotřebitele, ) - objevena Teorie mezní užitečnosti (marginální veličiny), dynamický rozvoj nové mikroekonomie - objevitelé K. Meger rakouský ekonom, zakladatel tzv. Rakouské školy L. Walras švýcarský ekonom, zakl. Lausánnské školy, autor Teorie všeobecné rovnováhy W. S. Jevons anglický ekonom, zakl. Cambridgeské školy A. Marshall nej. postava neoklasické ekonomie Marshallovo pojetí ceny cena se utváří jako výslednice střetu nabídky a poptávky S P D P = cena (price) S = nabídka (supply) D = poptávka (demand) Neoklasická teorie firmy tržní dílčí rovnováhy CETERIS PARIBUS = za jinak nezměněných podmínek velká hospodářská krize, zasáhla celý svět snaha nalézt nové přístupy - New Deal propagátorem bylo Roosevelt na začátku 30. l., významně stoupl podíl státu na ekonomice Keynesiánská ekonomie spjata s intervencionismem vydána Keynesem Obecná teorie zásadní přelom v ekonom. teorii - témata se přesouvají k makroekonomii - nabízí nové makro pohledy - kritika, odmítnutí neoklasické ekonomie - odmítnut Sayův Zákon trhů - odmítnuta koncepce nedobrovolné nezaměstnanosti - odmítnutí autoregulace tržního mechanismu říká, že hospodářský systém (= tržní ekonomika) je nestabilní extrémě tržní ekonomika centrálně plánovaná ekonomika Příčiny problémů nedochází k automatické přeměně úspor v investice (= jsou příliš nízké investice v ekonomice) - investice jsou agregátní poptávkou úroveň ovlivňuje úroveň zaměstnanosti, výstupů I AD produkt zaměstnanost nezaměstnanost Řešení státní zásahy, zvyšování státních výdajů (G) G AD produkt zaměstnanost nastane ekonomický růst nezaměstnanost Keynes. pojmy Teorie efektivní poptávky Investiční multiplikátor Teorie preference likvidity - po II. sv. v. velký rozvoj, dominantní postoj, hl. směrem ekonomického myšlení v makro - velký vliv v teorii i praxi l. v USA, GB, - v 50. l se rozděluje na dva proudy:

4 Neokeynesiánství stává se v l. hlavním směrem ekonomické teorie prakticky orientovaný směr, dává jednoduchá doporučení pro hospodářskou politiku - Phillipsova křivka zkoumá vztah mezi inflací a nezaměstnaností, nepřímo úměrný vztah hospodářská politika může volit mezi dvěma cíli - IS-LM model Představitelé: - P. Samuelson autor učebnice ekonomie - R. Sollon autor Teorie růstu Postkeynesiánství vznik v 50. l., menší vliv snaží se o návrat k původní Keynes. teorii kritizují neokeynesiánství za odklon od původních Keynes. myšlenek, kritizují za kompromisy s neoklas. ekonomií dostává se do popředí v 70. l. díky krizi Představitel: - J. Robinsonová - na přelomu l. dochází ke krizi ve světovém hospodářství - tzv. Ropné šoky výrazné zdražení ropy, došlo k ekonom. krizi = STAGFLACE =stagnuje, klesá produkt, současně roste nezaměstnanost, roste cenová hladina, růst inflace - podle Keynes. neměla tato situace nastat tzv. Krize Keynesiánské ekonomie, především neokeynes. - v 80. l. se v rámci Keynes. rozvíjí Novokeynesiánství (Nová Keynesiánská ekonomie) - má vliv k soudobé relativní ekonomii (Neo)konzervativní ekonomie l., má největší vliv v teorii - návrat k tradičním hodnotám, k předválečnému liberalismu - liberální přístup ke zkoumání problémů - renesance neoklasicismu - dominantním objektem zájmu jsou makro problémy Představitel : R. Lucas autor myšlenky která říká, že makro modely by měly vycházet z mikroekonomických základů - tři směry: - monetarismus - škola racionálních očekávání - ekonomie strany nabídky - pracují s předpokladem stabilního hospod. systému - kritika Keynesiánství - neutralita peněz - hlavním cílem je boj s inflací - předpoklad liberalismu - Chicagská škola jedno z myšlenkových center konzervativní ekonomie MONETARISMUS - tvůrcem tohoto směru byl M. Friedman - vzniká již v 50. l., vymezuje se od Keynesiánství, v této době je zatím v ústraní zájmu - v 60. l. předpověděl situaci, že dojde ke stagflaci - v 70. l. se dostává do popředí v teorii i hospod. politice - peníze mají klíčovou roli v ekonomice - tzv.- Zlaté pravidlo monetární politiky = množství peněz v ekonom. by mělo růst stabilním tempem - Friedman je autorem Přirozené míry nezaměstnanosti ŠKOLA RACIONÁLNÍCH OČEKÁVÁNÍ - založena na hypotéze nacionál. očekávání (autorem Muth)

5 R. Lucas znovu oživil hypotézu rac. očekávání - tvrdí, že ekonom. subjekty se chovají rac. (= ve svém chování zohledňují všechny dostupné informace) - závěr: - hospod. politika je v lepším případe neúčinná, v horším případě škodlivá - lepší případ = anticipované státní zásahy (= zásah, který je očekáván), hospod. subjekty se podle něj chovají - horší případ = vláda provede zásah, který subjekty neočekávají destabilizace ekonomiky (= neanticipované státní zásahy) - v současné době hlavní proud celé konzervativní ekonomiky NOVÁ KLASICKÁ MAKROEKONOMIE širší, zahrnuje více teorií EKONOMIE STRANY NABÍDKY - konec l. - silně prakticky zaměřený směr, velký vliv na hospod. politiku v 80. letech - teoretický přínos je omezený - v 90. l. už neexistuje, koncepce převzata předcházejícími dvěma směry - Lafferova křivka zkoumá závislost mezi výší daň. sazeb a příjmů do státního rozpočtu Neokonzervativní hospodářská politika - rozmach v 80. l., široce aplikován v USA - tzv. Reganomika v USA, Thatcherismus v GB - liberalizace ek. - deregulace, privatizace, snížení daní - vytváření stálých pravidel, která by dlouhodobě platila - nízká inflace (v BRD H. Kohl dělal svoji politiku) - široký Keynesiánský směr, v současné době dvě koncepce Keynesiánský a liberální směr

6 MODEL AS AD (Agregate supply Agregate demand) P = cenová hladina Q = produkt (HDP) Q* = potenciální produkt AS = agregátní nabídka, nabídka všech firem, výrobků a služeb AD = agregátní poptávka, všech ekonomických subjektů Q* - potenciální produkt, dosahován při plném využití výrobních faktorů - při plné zaměstnanosti je na trhu práce rovnováha E equilibrium = rovnováha výrobních faktorů, průnik mezi AS a AD - ti, co práci hledají ji najdou, firmy dostaly co potřebovaly, lidé jsou nezaměstnaní dobrovolně (všichni lidé si mohou práci najít, pokud chtějí) - dobrovolná nezaměstnanost je přirozeným jevem Plná zaměstnanost na trhu práce je rovnováha, ti co hledají práci ji najdou, nezaměstnanost je dobrovolná Přirozená míra nezaměstnanosti - při výrobě produktu plné využití výrobních faktorů Téměř plné využití výrobních faktorů pouze daná zaměstnanost AGREGÁTNÍ NABÍDKA - nabídka všech firem, všech výrobků a služeb (celého výrobku = HDP) - suma cen všech výrobků a jejich množství AS = n i= 1 Q i P i

7 Krátkodobá agregátní nabídka: - vyjádřena křivkou, vyjadřuje závislost mezi cenou a produktem - za potencionálním produktem je k ose x - říkáme, že AS je determinována potencionálním produktem - pružná se pak mění na kolmici - zvyšuje-li se cenová hladina (cena výrobků a služeb), firmy jsou ochotny nabízet větší objem výrobků a služeb Náklady variabilní rostou s objemem výroby fixní nezvyšují se postupně, ale skokem (světlo, energie, nájemné, mzdy, ) - roste-li cenová hladina, firmy získávají zisk, proto křivka dobře reaguje na změnu úrovně cen - nabídka musí být na Q* zavěšena, nesmí být samostatná!!! - firmy musí reagovat na poptávku (nepracují na 100%), např. pracovali 6 h, budou pracovat 10 h musí pružně reagovat - reakci na poptávku mohou přetížit výrobní faktory = agregátní nabídka se přesune za potenciální produkt - přímá úměra cenové hladiny a produktu Dlouhodobá agregátní nabídka: - vyjádřená potenciálním produktem - možný produkt při plném využití výrobních faktorů Ekonomika se přehřívá = potřeba dobrovolníků z přirozeně nezaměstnaných, nezaměstnanost klesá, vzniká přezaměstnanost

8 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA - poptávka všech ekonomických subjektů po všech výrobcích a službách firem AD = C + Ig + G + X X (E X Im) Poptávka všech ekonom. subjektů v dané ekonomice C = poptávka domácností (= veškeré obyvatelstvo) Ig = potávka firem po velkých investicích G = poptávka vlády, státu X = čistý export = rozdíl mezi exportem(= peníze do země přicházejí) a importem Firma poptává hrubé investice = veřejné statky (atomová elektrárna, velká vodní díla, výbava armády, dálnice, budovy, potraviny, ) Vyšší Im snižuje hodnotu hrubého domácího produktu CETERIS PARIBUS roste-li cenová hladina, zákonitě klesá poptávka, uvažovaná poptávka při dané cenové hladině, agregátní výdaje na produkt Teoretická poptávka předpokládaná poptávka při cenové hladině. Je efektivní pouze tehdy, jestli je přetažená do in. Agregátní nabídka i poptávka se pohybují. Druhým ukazatelem se vždy začne pohybovat se zpožděním nebo se pohne vlivem vnějšího zásahu (pohne-li se nabídka, poptávku necháme fixní) AD a AS, Q* - pohybují-li se vlevo snížení těchto veličin - pohybují-li se vpravo zvýšení veličin

9 Rovnováha na poptávaném produktu Q* = mld. (loňský HDP) E = nabídka popt. produktu (equilibrum) AS = AD = Jsme na potenciálu, E je na potenciálním produktu, ve stejné rovnováze je i AD. Výdaje jsou v určitém období mld. Kč. Tato částka jde na produkt. Reálná poptávka = vše co projde trhem. Statistika zaznamenala Kč. AD = C + Ig + G + X = efektivní AD ekonomika vydá mld. na produkt, který nabídly firmy 1) Q* = AS = AD = když sníží výrobu, AS se posune doleva Pohybujeme nabídkou, popt. je fixní. Firmy začnou snižovat výrobu, AS se posune v grafu doleva, E se přesunula do nevýrobních faktorů. Skutečný, aktuální produkt se posunul pod potenciální produkt, tzn. skutečný < potenciální produkt. Poptávka bude stejná jako nabídka, protože se snížením produktu se zvýšila cenová hladina. Začne fungovat nedobrovolná nezaměstnanost. Např.: Zdraží-li se ropa, zdraží se nafta, petrolej (meziprodukty se ), zvýší se mzdy, daňové zatížení, dotkne se to především firem AS zvýšení cenové hladiny, vzniká nová E rovnováha - skutečný produkt je posunut pod potenciální produkt

10 - ekonomika se dostala do oblasti nevyužitelnosti výrobního faktoru (práce) = nedobrovolná nezaměstnanost (lidé nenajdou práci), zvýší se pokles skutečného produktu STAGFLACE situace, kdy ekonomika je sužována těmito třemi problémy, zvýšením počtu nezaměstnaných sníží výdaje domácnosti RECESNÍ MEZERA ekonomika se dostává do recese (přes dvě čtvrtletí), pokud pokračuje, nastane deprese = krize RECESE se sebou nese: - snížení skutečného produktu pod potenciální produkt - zvýšení nezaměstnanosti - pokles cenové hladiny DEFLACE 2) 3) - návrat přezaměstnanosti na přirozenou míru nezaměstnanosti Q* = AS = AD = Výrobní faktory přicházejí ze zahraničí, vláda sníží úroky, daňové zatížení firem, mzdy se udrží na úrovni. Firmy začnou díky nízkým nákladům maximalizovat zisk, který bude z rozsahu prodeje. AS se sníží, krátkodobá AS se posune vpravo. Skutečný produkt bude 2 500, průnik nabídky a poptávky. V zaměstnanosti se bude projevovat přezaměstnanost, mezera je růstová a je provázena deflací. - vláda zlevní peníze pro firmu = sníží DPH, mzdy jsou nepružné směrem - firmy začnou max. zisk = snížení ceny = poptávka = firmy vydělají více - přezaměstnanost

11 Poptávka se posune doleva, poklesne produkt, zvýší se nezaměstnanost, AD se nepohne. Je zde recesní mezera, která je provázena poklesem cenové hladiny = deflační mezera. - zvýšení úrokových sazeb z úvěrů firem, daň. zatížení obyvatelstva, stát utáhne výdaje státu, transfery (sociální poj.), C, Ig, G - i kdyby Ex Irz = AD půjde dolů C + Ig + G + X (Ex Im) pokles produktu nezaměstnanost (o nedobrovolně nezaměstnané) AS se pohne později, zatím ne pokles cenové hladiny = DEFLAČNÍ MEZERA AD se pohybuje rychleji než AS. Vycházíme z potenciálního produktu. Firmy jsou na nějaké úrovni zvýší se výdaje, sníží úrokové sazby z úvěru a také úrokové sazby z vkladu. Celkově se zvýší AD, zvýší se produkt, cenová hladina, je přezaměstnanost = růstová mezera, je provázena inflací = inflační mezera. Vzrostl produkt, snížení míry přirozené nezaměstnanosti. Zvyšování AD za zatím fixních nákladů s sebou nese zvyšování cenové hladiny produktu. Zvyšování AD za zatím fixní nabídky se sebou nese zvyšování cenové hladiny, snižování nedobrovolné nezaměstnanosti. - zvýší se reálná agregátní poptávka, sníží se úrokové sazby z úvěru ( všech úrokových sazeb i z vkladů, šetřit nemá smysl, domácnosti vše utratí) - sníží se daňové zatížení, přímé daně C + Ig + G + X (Ex Im)AD se celkově zvýší!!! Růstová mezera je provázena inflací = INFLAČNÍ MEZERA

12 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS - pravidelné kolísání skutečného aktuálního produktu kolem potenciálního produktu Vrchol = bod zvratu nejvyšší úroveň skutečného produktu nad produktem potenciálním, odtud začne křivka klesat Kontrakce má dvě části od vrcholu po potenciální produkt pod potenciálním produktem - produkt klesá z přehřáté části ekonomiky (je zde přezaměstnanost), přesouvá se pod produkt potenciální, nese s sebou zvýšení nedobrovolné nezaměstnanosti - je zakončena dnem (sedlem) = fáze zvratu Expanze má dvě části ode dna po potenciální produkt od potenciálního produktu až po další vrchol - tyto fáze se neustále opakují, střídání souvisí s periodou hospodářského cyklu = hospod. cyklus je doporučen projití všemi 4 fázemi (= ode dna ke dnu, od vrcholu k vrcholu), musí vždy procházet přes potenciální produkt - kolísá-li skutečný produkt pod potenciální, nejde o hospod. cyklus - musí být dokončena amplituda (= projití všemi 4 částmi) Amplituda vyjadřuje vzdálenost vrcholu nebo dna od potenciálního produktu, může se nebo zůstat stejná - tlumený hospodářský cyklus - explozivní hospod. cyklus Konjunktura vždy spojená s expanzí ekonomiky - jsou 3 různé názory na význam tohoto slova: nastává tehdy, kdy ekonomika roste nad předcházející vrchol když ekonomika začne růst nad potenciální produkt ekonomické boom (nese s sebou přezaměstnanost, inflační mezera) vždy, kdy ekonomika jde nahoru - je snaha udělat tlumený hospod. cyklus - nejlépe, kdyby agregát. nabídka byla na úrovni potenc. produktu

13 Příčiny: vnější (externí) přichází z okolí, mohou to být politické problémy, války, revoluce, přírodní katastrofy, může se omezit import, embargo, působí prioritně vnitřní (interní)- vznikají uvnitř ekonomiky, mohou mít také politický podtext, výrazné změny v oblasti národního hospodářství, špatně nastavená makroekomika. U slabé eko působí silně, u silné (např. USA) slabý otřes kombinace samozřejmá, základem jsou vnější příčiny, které dovedou vyvolat vnitřní problémy Strana poptávky vyústění fungování základních příčin - změna agreg. poptávky, posun doprava nebo doleva Strana nabídky příčiny, které mají vliv na nabídky Kombinace Politický hospodářský cyklus patří mezi vnitřní Okunův zákon (Okun- americký ekonom), zjišťoval vývoj skutečného produktu k potenciálnímu v procentickém vyjádření, změny úrovně nezaměstnanosti v souvislosti s produktem - je poměr 2:1 (2 % produktu : 1% nezaměstnanosti), vyjádřil, že klesne-li skutečný produkt o 2 % pod produkt potenciální, zvýší se míra nezaměstnanosti o ± 1 % Délky cyklů: krátkodobé 3-3,5 roku (Kitchinovy), neznamenají pro ekonomiku žádnou přítěž, jsou způsobeny změnami zásobování a rozpracované výrobě střednědobé kolem 10 let (Juglarovy), příčiny jsou v kolísání investiční aktivity, nejdůležitějším hospodářským cyklem dlouhodobé let (Kuznetsovy), spojeny s významnými změnami technologie výroby (objevy, vynálezy, válkami, revolucemi, ) EKONOMICKÝ RŮST = růst reálného produktu v čase (musí být očištěn od inflace) z krátkodobého pohledu graficky lze znázornit jako ekonomickou expanzi = poptávka se zvýší (posune vpravo) (viz výše Rovnováha na popt. produktu) - posun v ekonomice země, růst reálného potenciálního produktu nižší při délce recese cca 6 měsíců na tom bude ekonomika v této fázi lépe - v obou případech může dojít k ekonomické krátkodobé recesi

14 Růst reálného potenciálního produktu (faktory): - růst objemu faktorů při daném objemu výroby (roste objem pracovní síly) - zvýšení produktivity výrobních faktorů při jejich daném stavu (změní se úroveň jejich produktivity = zvýší se potenciál země) - kombinace dvou předcházejících Produkt E Q Y ( jsou identické) Hrubý domácí produkt (GDP) - veškerý objem finální produkce vyjádřené v peněžních jednotkách, vytvořených v daném čase a to výrobními faktory umístěnými v dané zemi bez ohledu na to, komu náleží (např. v ČR výr. faktory české, německé, rakouské, ) - započítávají se sem produkty, které byly v daném čase vyrobeny a v témže roce prodány - finální produkt, který prošel trhem Metody výpočtu: výdajová - postavena na základě součtu výdajů všech ekonomických výdajů na produkt GDP CT = C + Ig + G + X CT = tržní cena C = výdaje domácností (veškerého obyvatelstva) Ig = výdaje firem (veškeré investice) G = výdaje státu (armáda, stavby, ) X = příjmy a výdaje související s čistým exportem a importem (statky a služby) - spojen s agregátní poptávkou - problémem nepřímé jsou daně Tn = rozdíl mezi cenou za zboží zaplacené kupujícím a peněžní částkou, která zůstane prodávajícím, rozdíl musí odvést, obsažena v tržní ceně!!! CVE = ceny výrobních faktorů GDP CVE = GDP CT Tn důchodová - vychází z výpočtu národního důchodu (NI) Národní důchod = součet důchodů všech ekonomických subjektů plynoucích z vlastnictví výrobních faktorů W = hrubé příjmy ze závislé činnosti S = hrubé příjmy z nezávislé činnosti r = renty (např. úroky z banky) z = hrubé zisky firem i = čisté úroky Ig = In + a In = čisté investice a = amortizace NI = W + S + r + z + i GDP CT = N + a + Tn NDP = GDP a NDP = čistý domácí produkt

15 NDP = C + In + G + X - stát sleduje, jak se na daném produktu podílejí čisté investice - In je vždy nad úroveň amortizace Tržní cena = položky, které obsahují nepřímou daň Ceny výrobních faktorů = pokud odečteme tržní cenu odvětvová metoda - vychází z metody výdajové, součet výdajů ekonomických subjektů na produkt, vytvořený v jednotlivých odvětvích - - vytváří strukturu v jednotlivých odvětvích Hrubý národní produkt - veškerá finální produkce vyjádřená v penězích, vytvořená v daném čase národními výrobními faktory bez ohledu na to, ve které části světa působí - započítávají se důchody, které získává vlastník výrobních faktorů, dochází k přelévání důchodů plynoucí z vlastnictví aktiv toky důchodů z vlastnictví aktiv GNP = (GDP Out) + Inp Out = odtoky (např. co plyne cizincům) Inp = vše naše, co je v zahraničí - sleduje se, jak se stát svými výrobními faktory stojí v zahraničí, stále je ale GDP nejdůležitější Ekonomická síla dána objemem GDP a změnou v čase, vyjádřená v nominální hodnotě Ekonomická úroveň souvisí i s ekonomickou úrovní obyvatelstva celkový objem GDP na obyvatele, dynamika je velmi výrazná slouží ke zjištění v čase, na jaké úrovni jsou státy Národní důchod PI = NI sp t F Z F + T PI = osobní důchod NI = národní důchod sp = platby tvořící fondy sociálního pojištění t F = daně firem Z F = nerozdělené zisky firem (část k využití např. rozšířené reprodukci, neplyne domácnostem) T = transfery, platby (jdou z fondů), které dostávají domácnosti jako dávky, domácnost musí zaplatit přímé daně DPI (DI) = PI - t D DPI = disponibilní důchod - s růstem DPI spotřeba roste, ale stále pomaleji DPI C (spotřeba) S (úspory) Funkce C MPC (mezní sklon ke spotřebě), např. 0,75 Funkce S MPS (mezní sklon úspory) => 0,25 (Very important!!!) MPC + MPS = 1

16 PENÍZE hotovostní mince, bankovky, musí být přijímány všemi ekonomickými subjekty, hrají v ekonomice velkou, ale ne významnou roli bezhotovostní (bankovní) uloženy v bankách = peněžní depozita, mohou být uloženy na úrok o o bez výpovědní lhůty nakládat s nimi může jakkoli, mají rychlý obrat, tzv. peníze na požádanou s výpovědní lhůtou čím je delší lhůta, tím méně často mohu s penězi manipulovat, úroková sazba je vyšší - likvidace peněz schopnost (rychlost) transakce peněz, čím více likvidní, tím lépe se dají použít =>hotovostní Dluhopisy: - obligace bývají na velké objemy peněz - pokladniční poukázky Peněžní agregáty: - každý následující agregát obsahuje všechny agregáty předcházející snižující se likvidita D = úvěrová agregát, zahrnuje i dluhy vzniklé z vypůjčených úvěrů - peníze, které se aktivně v ekonomice otáčí, největší rychlost má M2, rychlost se vyjadřuje rovnicí směny: P * Q = M * V P. Q P. Q V = M = M V P = cenová hladina Q = reálný produkt M = množství peněz v ekonomice V = rychlost obratu peněz (kolik zabezpečí ekonomika transakcí za danou dobu jednou peněžní jednotkou) - množství peněz je přímo úměrné k objemu nominálního produktu (P * Q) a je nepřímo úměrné rychlosti obratu peněz - rychlost obratu peněz se mění velmi pomalu, peníze mají reálné účinky v krátkém a dlouhém období schopnost vytvářet produkt, nezaměstnanosti, cenové hladiny - situaci, kdy peníze v ekonomice nemají reálné účinky nazýváme NEUTRALITA PENĚZ - v dlouhém období jsou peníze neutrální = nemají reálné účinky, efekt je jen ve zvyšování cenové hladiny - s Q a M souvisí poptávka a nabídka peněz = TRH PENĚZ = je určen úrokovou sazbou, množstvím peněz, nabídkou peněz, poptávkou po penězích - nabídka peněz spojena s bankovním systémem, národní banka ovlivňuje celý bankovní systém, probíhá zde nabídka peněz, je spojena s úrokovou a úvěrovou sazbou - větší nebo menší nabídka je spojena s monetární politikou

17 - poptávka po penězích motivy: transakční ekonomické subjekty musí řešit dobu od jednoho důchodu ke druhému, od jednoho získání peněz ke druhému opatrnostní vyplívá z potřeb ekonomických subjektů překlenout nepředvídatelné okolnosti (např. nemocenské, nezaměstnanost, ), vede ke zvýšení poptávky po penězích spekulativní významně souvisí s funkcí peněz jako uchovatele hodnoty, změnou úrokové sazby z vložených peněz, když začnou úrokové sazby klesat, je větší poptávka po likvidních penězích funkce: - poptávka po penězích v hotovosti (likvidních) 1) rostoucí fce úrokové sazby ekonomické subjekty mají menší poptávku po penězích pokud rostou úrokové sazby z vkladů 2) rostoucí fce důchodu ekonom. subjekty mají větší poptávku po penězích, rostou-li jejich důchody 3) rostoucí fce inflace pokud se cena výrobků a služeb zvyšuje a my je zakoupíme, máme větší větší objem peněz - znalost těchto fcí slouží především centrální bance M D = ( k * Y h * R) * P Y = důchod R = úroková sazba z vkladů k = kladná konstanta, vyjadřuje míru růstu poptávky po penězích vyvolanou růstem důchodu o jednotku h = kladná konstanta, vyjadřuje míru poklesu poptávky po penězích vyvolanou růstem úrokových sazeb o 1 % - jestliže se Y, celková poptávka se - jestliže se R, celková poptávka se - jestliže se P, celková poptávka se Mezinárodní trh peněz - tzv. devizový trh - měnový kurz vyjadřuje jednotku ceny jedné měny k ceně jiné měny neměl by sem zasahovat stát mění se volnou hrou nabídky a poptávky, vždy sledujeme dvě měny - poptávka i nabídka je po euru!!! - je-li volná hra nabídky a poptávky, vždy se někde protne, z rovnováhy vyplívá, že dnes je kurz 33,20 Kč za EUR => devizový systém (ve směnárnách je valutový systém) - zvýšení poptávky po měně vyvolá její zhodnocení (= apreciace) - zvýšení nabídky určité měny vyvolá její znehodnocení (= depreciace) - měna vůči jeiné nemůže zároveň apreciovat a depreciovat - jestliže jedna měna posílí, druhá musí oslabit

18 - zvýšili jsme poptávku po EUR, vznikla nová rovnováha, nabídka zůstala stejná - nové E vytvořilo EUR dražší, tzn. že vůči měně apreciovalo (posílilo), naše měna depriciuje - nabídka EUR klesla, došlo by ještě k větší apreciaci EUR - na zvýšení poptávky zatím za jinak stejných podmínek byl vyvolán tlak na apreciaci EUR - na zvýšení poptávky reaguje zvýšení nabídky tak, že kurz se nezmění - na devizovém trhu se veličiny pohybují, záleží na tom, jak bude reagovat druhá - může být vytvořeno E ještě níž než původní (převis nabídky EUR) => zlevnění EUR Revalvace změna měnového kurzu úřední cestou (např. od tehdy do tehdy se EUR bude nakupovat za 32 Kč) = posílení Kč Devalvace podniky budou moci laciněji nakupovat EUR, ohrožení mezinárodního trhu peněz Intervence národní banky na centrálním trhu: - změna měnového kurzu, mění se úroveň přechodu výrobků přes hranice - jestliže je naše měna slabá, je ovlivněn export - měnový kurz musí sledovat slabé státy Intervence na devizovém trhu: - zahraniční měna se nabízí = nabídky - zahraniční měna se skupuje = nabídky - jestliže centrální banka potřebuje posílit Kč vůči USD, vezme USD a prodává je za Kč do ekonomiky, po této intervenci Kč posílí - jestliže má Kč oslabit, centrální banka intervenuje obráceně = skupuje USD, nabízí Kč = snížení nabídky USD, snížená nabídka Kč (depreciace)

19 TRH PRÁCE A NEZAMĚSTNANOST Trh práce - určen cenou práce - vyjadřuje se počtem osob, směn nebo jedním ukončeným úkolem L = práce W O = rovnovážná sazba (forma důchodu) L O = rovnovážné množství zaměstnaných lidí - osa y mzdová sazby (za hodinu práce, plat ke stavu k jeho měsíční výši, ) - z pohledu makro sledujeme nabídku a poptávku po práci - poptávku po práci mají firmy, práci nabízí domácnosti - je rozdíl v hodnocení práce dělníků, úředníků, - v úvahu musíme brát průměrnou mzdu - dělí se do segmentů sleduje se jak vypadá trh práce v určitých zaměstnáních (lékaři, ekonomové) čím je hlubší, tím jsou přesnější údaje (vychází se z rovnováhy, kdy se nab. = popt.) Nabídka práce - od určitého bodu se vrací zpět - pokud jsou domácnosti v nižších důchodových pásmech, jsou ochotny zaměnit volný čas za práci - v bodě X dochází ke zlomu => domácnost má už dostatečný důchod, začíná uvažovat o možnosti se více věnovat volnému času, nachází se totiž ve vyšších důchodových pásmech = DŮCHODOVÝ EFEKT Poptávka práce má klesající efekt

20 Pracovní síla Ekonomicky aktivní 1. část lidé, ekonomicky aktivní ( = zaměstnaní) 2. část nezaměstnaní, kteří práci aktivně hledají Ekonomicky neaktivní nejsou v zaměstnaneckém poměru, práci si nehledají L = počet lidí zaměstnaných v rovnováze nabídky a poptávky, část ekonomicky aktivního obyvatelstva A B = zaměstnaní B C = nezaměstnaní v celé škále nezaměstnanosti Nezaměstnanost nedobrovolná zahrnuje nezaměstnané, kteří aktivně hledají práci dobrovolná ekonomicky neaktivní obyvatelstvo Přirozená míra nezaměstnanosti - dobrovolná nezaměstnanost v případě, pokud je ekonomika na své potenciální úrovni - sleduje se jako podíl nezaměstnaných na ostatním obyvatelstvu = míra nezaměstnanosti obecná míra nezaměstnanosti vychází z obecného vzorce U u = 100 (%) L u = míra nezaměstnanosti U = počet nezaměstnaných L = zaměstnaní + nezaměstnaní (stejní jako u U) specifická míra nezaměstnanosti vychází z obecného vzorce, sleduje nezaměstnané v určité skupině lidí (cizinci, lékaři, ekonomové, ) registrovaná míra nezaměstnanosti vychází z obecného vzorce, v čitateli jsou nezaměstnaní registrovaní na Úřadu práce nebo u soukromých zprostředkujících agentur - nezaměstnaný musí prokázat, že usiluje o zřízení vlastní firmy nebo musí doložit na Úřadu práce, že práci hledá - ve jmenovateli jsou všichni registrovaní zaměstnaní + nezaměstnaní (stejní jako v čitateli) - dnes kolem 10 % registrovaných nezaměstnaných

21 CENOVÁ HLADINA A INFLACE Cenová hladina průměrná cena všech výrobků a služeb sledovaná v daném období a čase - pokud je cena všech výrobků a služeb sledovaná v čase, mění se: o klesá DEFLACE o roste INFLACE zvyšování úrovně průměrné cenové hladiny, měří se cenovými indexy: index spotřebitelských cen (CPI) index změny cen služeb a zboží, které patří do spotřebitelského koše index cen výrobců v prvovýrobě, ceny a jejich změny, které zajímají výrobce implicitní cenový deflátor Výpočet inflace (deflace) - měří se výběrovým šetřením ( = ze skupin např. potraviny, odívání, kultura, se vyberou tzv. reprezentanti zjišťují se prostřednictvím zpravodajských šetření) - u reprezentantů se počítá indexový vzorec = vezme se cena sledovaného výrobku v roce (např. 2003), porovnává se s cenou tohoto reprezentanta v roce základním (např. 2002) = bazickém - váha ( = násobitel množstvím nebo násobený výdaji či výkony, reprezentant je v ceně sledovaného roku ku reprezentantovi v roce bazickém = cenový index), je fixní pro to dané sledování, množství výdajů domácností - reprezentanty agregujeme do skupiny reprezentantů skupiny agreg. do souboru souborem je spotřební koš - agregace- vážený aritmetický průměr, vypočítá se z celkového indexu nebo implicitním cenovým deflátorem = počítá s hotovými indexy HDP (např. cena daného HDP ( = váha) děleno tentýž HDP, ale oceněný nominálními cenami předchozích let) => zjistíme cenu cenové hladiny Příčiny inflace Poptávková Nabídková Kombinace Setrvačná inflace setrvačně pokračuje - ekonomické subjekty se snaží přizpůsobit rostoucí cenové hladině - skutečná inflace vede ekonomické subjekty k předpokládanému zvýšení cenové hladiny, střídá se předpokládaná a skutečná inflace Čistá inflace počítá se ve státech, kde existuje regulace cen = zvýšení cenové hladiny výrobků a služeb bez započítání změn v oblasti cen (např. u energie) Inflační cíle Růst inflace z období na období se zvyšuje procento o které vzrostla cenová hladina Pokles inflace procento zvyšování se po obdobích zmenšuje Deflace absolutní pokles cenové hladiny Inflační spirála - zahájena přehřátá nebo recesní ekonomika, střídá se zvyšování nabídky a poptávky, cenové hladiny

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS Metodický list č. 2 Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Název tématického celku: Makroekonomie II 2. blok. Tento tématický blok je rozdělen

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Makroekonomie I. 11. přednáška. Monetární politika. Podstata monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Přímé nástroje monetární politiky

Makroekonomie I. 11. přednáška. Monetární politika. Podstata monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Přímé nástroje monetární politiky 11. přednáška Makroekonomie I Monetární politika Fiskální politika + státní rozpočet Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Monetární politika Důležité zopakovat: Bankovní systém (jednostupňový,

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

02.05.2007 ENÁ EKONOMIKA

02.05.2007 ENÁ EKONOMIKA 8. přednáška 02.05.2007 OTEVŘEN ENÁ EKONOMIKA 8. přednáška 02.05.2007 I. Měnový kurz II. Platební bilance III. Model IS-LM LM-BP Ing. A. Ecková,, PhD. 8. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA domácí úroková míra,

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky Přednáška 4. Model AS -AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Souhrnné opakování předchozí přednášky : Hospodářské cykly a sektory ekonomiky Agregátní poptávka

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Cíl: analýza další makroekonomické poruchy, jejích příčin a důsledků

Cíl: analýza další makroekonomické poruchy, jejích příčin a důsledků Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 4 10) Nezaměstnanost. 11) Inflace a Phillipsovy křivky

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Model IS - LM Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Fiskální politika Fiskální politiku je možné charakterizovat jako vládou vyvolané aktivní změny ve struktuře a objemu veřejných výdajů a příjmů,

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Makroekonomie I. Příklad. Řešení. Řešení. Téma cvičení. Pojetí peněz. Historie a vývoj peněz Funkce peněz

Makroekonomie I. Příklad. Řešení. Řešení. Téma cvičení. Pojetí peněz. Historie a vývoj peněz Funkce peněz Příklad Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Zjistěte, k jaké změně (růstu či poklesu) devizových rezerv došlo, jestliže ve sledovaném roce běžný účet platební bilance domácí ekonomiky

Více

Makroekonomie. 6. přednáška. 24. března 2015

Makroekonomie. 6. přednáška. 24. března 2015 Makroekonomie 6. přednáška 24. března 2015 1 Obsah přednášky 1. Ekonomický růst vs. cykly dokončení 2. Peníze a peněžní trh - poptávka po penězích, - rovnice směny. 2 Ekonomický růst graficky v AS-AD P

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/17 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 20. 9. 2016 Úvod charakteristika

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Základy ekonomie II Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Struktura Opakování: ekonomická rovnováha Klasický model ekonomické rovnováhy: trh kapitálu trh práce důsledky v modelu AS-AD Keynesiánský

Více

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko Otevřená ekonomika Pavel Janíčko Mezinárodní obchod Otevřená ekonomika - mezinárodní obchod a mezinárodní kapitálové trhy Míra otevřenosti ekonomiky bývá nejčastěji vyjádřena pomocí poměru exportu výrobků

Více

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D.

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Opakování Makroekonomie I y k zápočtu Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Vypočítejte index CPI pro rok 2006, pokud inflace za období 2006/2005 činila 4,41% a CPI roku 2005 činilo 102. Zaokrouhlujte

Více

Makroekonomie. Makroekonomie. Sektory v NH

Makroekonomie. Makroekonomie. Sektory v NH Makroekonomie Ing. Martin Petříček, Ph.D., MBA m.petricek@email.cz Makroekonomie Sleduje makroekonomický výkon hospodářství a nástroje k jeho optimalizaci Makroekonomické výstupy měří zpravidla statistický

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Fiskální politika, deficity a vládní dluh

Fiskální politika, deficity a vládní dluh Fiskální politika, deficity a vládní dluh Státní rozpočet. Fiskální deficity. Kombinace monetární a fiskální politiky. Vliv daní a vládních výdajů na ekonomickou aktivitu. Ekonomické důsledky vládního

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

ÚVOD. Vývoj HDP a inflace jsou korelované veličiny. Vývoj HDP a inflace (cenové hladiny) znázorníme pomocí modelu AD-AS. vývoj inflace (CPI)

ÚVOD. Vývoj HDP a inflace jsou korelované veličiny. Vývoj HDP a inflace (cenové hladiny) znázorníme pomocí modelu AD-AS. vývoj inflace (CPI) AGREGÁTNÍ POPTÁVKA ÚVOD Odvození z modelu IS-LM-BP - fixní cenová hladina Nyní rovnovážná produkce a změny cenové hladiny Jak inflace ovlivňuje velikost produkce a jak produkt ovlivní vývoj inflace Vývoj

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné Úloha 1 Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné a. dosažením makroekonomické rovnováhy pouze při plném využití kapacit ekonomiky b. důrazem na finanční trhy c. větším využíváním regulace

Více

3. Podstata krátkodobé hospodářské politiky typu Stop and Go. 5. Základní charakteristiky zlatého standardu před první světovou válkou.

3. Podstata krátkodobé hospodářské politiky typu Stop and Go. 5. Základní charakteristiky zlatého standardu před první světovou válkou. Hospodářská politika, zkušební otázky, školní rok 2010-2011 A. Otázky, vyžadující ucelenou, avšak stručnou odpověď 1. Neutralita peněz v klasickém modelu: stručná charakteristika, důsledky pro hospodářskou

Více

předmětu MAKROEKONOMIE

předmětu MAKROEKONOMIE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Přednášející: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. Úvod do makroekonomie a hrubý domácí produkt, model 45 1. Úvod do makroekonomie, pojem

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE MONETÁRNÍ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Cíl: analýza modelu makroekonomické rovnováhy s pohyblivou cenovou hladinou

Cíl: analýza modelu makroekonomické rovnováhy s pohyblivou cenovou hladinou Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2005/06, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 2 5) Makroekonomická rovnováha (model AD AS) 6) Ekonomický

Více

Úvod. Snaha pokus - ovlivnit ekonomiku přes veřejné rozpočty Redistribuční (solidarita) Alokační (veřejné statky) Stabilizační

Úvod. Snaha pokus - ovlivnit ekonomiku přes veřejné rozpočty Redistribuční (solidarita) Alokační (veřejné statky) Stabilizační Úvod Snaha pokus - ovlivnit ekonomiku přes veřejné rozpočty Redistribuční (solidarita) Alokační (veřejné statky) Stabilizační Příjmová strana velikost daní Krize a snižování daně z příjmu Výdajová strana

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

INFLACE A NEZAMĚSTNANOST

INFLACE A NEZAMĚSTNANOST 9. přednáška 23.05.2007 INFLACE A NEZAMĚSTNANOST 9. přednáška I. Inflace II. Nezaměstnanost Ing. A. Ecková,, PhD. 9. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA Inflace, deflace, desinflace,, cenové indexy, Phillipsova

Více

4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA. slide 1

4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA. slide 1 4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA slide 1 Obsahem přednášky jsou účetní identity pro otevřenou ekonomiku model malé otevřené ekonomiky co znamená malá jak jsou determinovány čisté exporty a měnové kurzy jak hospodářská

Více

Účinek změny autonomních výdajů (tedy i G) na Y (= posun křivky IS): Y = γ A

Účinek změny autonomních výdajů (tedy i G) na Y (= posun křivky IS): Y = γ A Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2005/06, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Mgr.) Metodický list č. 2 3) Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM 4)

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Měnový kurz je cena, za níž jedna měna se směňuje za jinou Měnová parita úředně stanovený, pevní poměr mezi různými měnami. Kurz kolísá okolo určené

Měnový kurz je cena, za níž jedna měna se směňuje za jinou Měnová parita úředně stanovený, pevní poměr mezi různými měnami. Kurz kolísá okolo určené Recesní mezera - AD, Q, nezaměstnanost, P (deflační mezera) Inflační mezera - AD, Q, přezaměstnanost, P Růstová mezera - AS, Q, P, přezaměstnanost (deflace) AS celková nabídka výrobků a služeb v ekonomice

Více

2. setkání. Peníze, inflace, nezaměstnanost

2. setkání. Peníze, inflace, nezaměstnanost 2. setkání Peníze, inflace, nezaměstnanost PENÍZE OBSAH Funkce peněz Historie peněz Soudobý bankovní systém a regulace banky Nabídka peněz Podstata nabídky peněz a peněžní agregáty Celkové množství peněz,

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2015/16 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 16. 02. 2016 Úvod charakteristika kurzu, požadavky, informace

Více

N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS

N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS 2011-2012 Garant předmětu: Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů Makroekonomie II navazuje na bakalářský předmět Makroekonomie I. Obsahuje

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost.

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost. Slovník pojmů Agregátní poptávka Apreciace Bazický index Běžný účet platební bilance Cena Cenný papír Cenová hladina Centrální banka Centrální košová parita Ceteris paribus Černý trh Čistá inflace Daň

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI Obsah Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima........................ IX Předmluva autora k šestému vydání.................................... XI 1. Člověk v tržním systému.............................................

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE MAKROEKONOMIE Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE CÍL A STRUKTURA TÉMATU.odpovědět na následující typy otázek: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Základy ekonomie. Monetární a fiskální politika

Základy ekonomie. Monetární a fiskální politika Základy ekonomie Monetární a fiskální politika Monetární politika - cíle a nástroje Cíl: Monetární politika = působení na hospodářství z pozice centrální banky jako podpora a doplněk k fiskální politice

Více

Poptávka po penězích

Poptávka po penězích Poptávka po penězích 1. Neoklasické teorie poptávky po penězích - tradiční: Fisherova, Marshallova, cambridgeská - moderní: Friedmanova 2. Keynesiánská teorie poptávky po penězích tradiční: Keynesova moderní:

Více

MAKROEKONOMIKA. Úvod

MAKROEKONOMIKA. Úvod MAKROEKONOMIKA Úvod Co chápeme pod pojmem makroekonomie? Je to samostatná vědní disciplína nebo je jen součástí šířeji pojaté vědy? Ekonomie Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní využití.

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

Metodický list č. 6 14) Fiskální politika. 15) Obchodní politika 14) Fiskální politika. 1. Rozpočtová soustava. 2. Keynesiánská fiskální politika

Metodický list č. 6 14) Fiskální politika. 15) Obchodní politika 14) Fiskální politika. 1. Rozpočtová soustava. 2. Keynesiánská fiskální politika Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 6 14) Fiskální politika 15) Obchodní politika 14) Fiskální

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS

N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS 2011-2012 Garant předmětu: Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů Makroekonomie II navazuje na bakalářský předmět Makroekonomie I.

Více

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra finančního práva a národního hospodářství NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Fiskální politika I. Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající

Více

Struktura tématu. 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů. 3. Základní typy hospodářské politiky

Struktura tématu. 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů. 3. Základní typy hospodářské politiky 11. Hospodářsk ská politika rb mezinárodn rodní podnikání 2 2005/2006 Struktura tématu 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů 3. Základní typy hospodářské politiky

Více

Ekonomie. Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D.

Ekonomie. Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D. Ekonomie Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D. Kontakt a organizační záležitosti vendula.masatova@email.cz Zakončení studia: písemná zkouška (leden, únor, popřípadě předtermín před Vánocemi) Testové

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

Inflace a nezaměstnanost. Inflace

Inflace a nezaměstnanost. Inflace = projevy makroekonomické nerovnováhy Inflace a nezaměstnanost Inflace Inflace = růst cenové hladiny Deflace = pokles cenové hladiny Akcelerovaná inflace = zvyšování míry inflace Dezinflace = snižování

Více

www.thunova.cz Shrnutí z učebnice Makroekonomie Pavelka (III)

www.thunova.cz Shrnutí z učebnice Makroekonomie Pavelka (III) KAPITOLA 1 - ÚVOD DO MAKROEKONOMIE. Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní použití Ekonomii běžně dělíme na mikroekonomii a makroekonomii Mikroekonomie se zabývá dílčími subjekty na

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

ské politiky v současn asné ekonomické situaci

ské politiky v současn asné ekonomické situaci Aplikace hospodářsk ské politiky v současn asné ekonomické situaci VIII. Setkání představitelů významných podniků Jihočeského kraje Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 12.

Více

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Světová ekonomika Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E MFT- 3.přednáška S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E Obsah 3. přednášky 1. Křížový kurz 2.Systém měnových kurzů Kurzové režimy (pevný kurz vs. pohyblivé kurzové režimy).

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha 10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) 10.1. Krátkodobá fiskální nerovnováha 10.2. Dlouhodobá fiskální nerovnováha *) Viz 10. kap. učebnice; Dodatek J P (povinně); X. případová studie

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Podstata otevřenosti ekonomiky Žádná země není uzavřená Obchoduje se zahraničím vyváží a

Více

Mikroekonomie Nabídka, poptávka

Mikroekonomie Nabídka, poptávka Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Podstatné z minulého cvičení Matematický pojmový aparát v Mikroekonomii Důležité minulé cvičení kontrolní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 3 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

Shrnutí kapitoly 1 Shrnutí kapitoly 2

Shrnutí kapitoly 1 Shrnutí kapitoly 2 Shrnutí kapitoly 1 Ekonomie zkoumá, jak různé společnosti užívají vzácné zdroje k výrobě užitečných komodit a jak je rozdělují mezi různé skupiny. Hlavním rysem moderní ekonomie je rozlišení mezi popisem

Více

Peníze a parita kupní síly, měnový kurz. Makroekonomie I. 9. přednáška. Citát k teorii peněz. Osnova přednášky. Teoretická a empirická definice peněz

Peníze a parita kupní síly, měnový kurz. Makroekonomie I. 9. přednáška. Citát k teorii peněz. Osnova přednášky. Teoretická a empirická definice peněz 9. přednáška Makroekonomie I Peníze a parita kupní síly, měnový kurz Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Definice peněz Historie vzniku peněz Funkce peněz Osnova přednášky Nabídka peněz peněžní

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

N MF A Devizový kurs. cvičení 2 ZS 2013

N MF A Devizový kurs. cvičení 2 ZS 2013 N MF A Devizový kurs cvičení 2 ZS 2013 Devizový kurs a. Je poměr kupní síly měn dvou zemí, vyjádřený v měnových jednotkách jedné z nich, popř. v souboru měn /měnovém koši/. b. Je cena měnové jednotky jedné

Více

EKONOMIE II. Určení rovnovážné produkce

EKONOMIE II. Určení rovnovážné produkce EKONOMIE II Určení rovnovážné produkce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu:

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více