MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY)"

Transkript

1 MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY)

2 MAKROEKONOMIE společenská věda, má nejblíže k přírodní vědám - věda o lidském chování, zkoumá lidské chování jako volbu mezi vzácnými zdroji a cíli s alternativním použitím 1. PŘEDMĚT - mikroekonomie analýza chování jednotlivých subjektů (domácnost, jednotlivec, firma) - makroekonomie zkoumá chování ekonom. jako celku (domácí produkt, inflace, hospod. politika, ) vytváří podmínky k chování jednotlivých subjektů makro modely by měly vycházet z mikro základu 2. PŘÍSTUP - pozitivní ekonomie popis, zjišťuje fakta, zákonitosti (např. jak se vyvíjí HDP, co ovlivňuje, ) - normativní ekonomie obsahuje popis. složku, ale přidává i hodnotové soudy (růst HDP 3 % = málo nebo hodně) Liberalismus - systém politických, ekonomických a sociál. hodnot a zásad, založený na preferování polit. a ekonom. svobody na respektování individuálních práv jednotlivce a soukromého vlastnictví (role státu legislativa, obrana, zahraniční politika) Ekonomický liberalismus - přístup charakteristický pro všechny směry ekonomického myšlení, které zdůrazňují autoregulační schopnost tržního mechanismu - ekonom. chápou jako stabilní systém, případné poruchy jsou způsobeny zejména nevhodnými státními zásahy - role státu vytváření rovných podmínek pro uplatnění tržních sil (zabezpečení vlastnických práv a smluvních vztahů) - charakter. znakem je svobodný mezinárodní obchod, nízké daně, vyrovnané rozpočty, min. role státu Intervencionismus - tvrdí, že trhy samy o sobě nefungují, pozorované poruchy jsou důsledkem tržních selhání - systematické a opakované zásahy řeší tržní selhání - typický pro široký ekonom. směr KEYNESIÁNSTVÍ Liberalismus + intervencionismus = dva základní přístupy k ekonomii 3. METODY - abstrakce klíčová metoda ekonom. teorie, snaží se odhlížet (= abstrahovat) od detailů a dostat se k jádru ekonom. jevů - dedukce myšlenkový proces, při němž se z určitých předpokladů vyvozuje závěr - indukce postupujeme od jednotlivých jevů k obecným závěrům - empirie sbírání dat, údajů, zobecníme je - empiricko-induktivní metody např. Phillipsova křivka - abstraktně-deduktivní metoda - analýza myšlenkové dělení celku na jednotlivé části, umožní nám lépe pochopit některé celky POČÁTKY EKONOMIE vznik ekonomie jako vědy, přelom v ekonom. myšlení - A. Smith Bohatství národů Klasická politická ekonomie ( ) předmětem bylo makro (národní bohatství, mezinárodní obchod, ) - přístup liberální, známý pojem neviditelná ruka trhu - dělba práce se uplatňuje v mezinárodním obchodu - zákon absolutní výhody (autorem A. Smith), zákon komparativní výhody (autorem D. Ricardo), používá se v mezinárodním obchodu - R. Malthus Populační teorie dochází k nesouladu mezi lidmi a potravinami - J. B. Say Satův zákon trhů každá nabídka si najde svou vlastní poptávku

3 Neoklasická ekonomie (1871) nahrazuje klasickou ekonomii - zcela jiný systém, přetrvává dodnes - přístup je liberální, předmětem jsou mikroekonom. otázky (tržní rovnováha, analýza spotřebitele, ) - objevena Teorie mezní užitečnosti (marginální veličiny), dynamický rozvoj nové mikroekonomie - objevitelé K. Meger rakouský ekonom, zakladatel tzv. Rakouské školy L. Walras švýcarský ekonom, zakl. Lausánnské školy, autor Teorie všeobecné rovnováhy W. S. Jevons anglický ekonom, zakl. Cambridgeské školy A. Marshall nej. postava neoklasické ekonomie Marshallovo pojetí ceny cena se utváří jako výslednice střetu nabídky a poptávky S P D P = cena (price) S = nabídka (supply) D = poptávka (demand) Neoklasická teorie firmy tržní dílčí rovnováhy CETERIS PARIBUS = za jinak nezměněných podmínek velká hospodářská krize, zasáhla celý svět snaha nalézt nové přístupy - New Deal propagátorem bylo Roosevelt na začátku 30. l., významně stoupl podíl státu na ekonomice Keynesiánská ekonomie spjata s intervencionismem vydána Keynesem Obecná teorie zásadní přelom v ekonom. teorii - témata se přesouvají k makroekonomii - nabízí nové makro pohledy - kritika, odmítnutí neoklasické ekonomie - odmítnut Sayův Zákon trhů - odmítnuta koncepce nedobrovolné nezaměstnanosti - odmítnutí autoregulace tržního mechanismu říká, že hospodářský systém (= tržní ekonomika) je nestabilní extrémě tržní ekonomika centrálně plánovaná ekonomika Příčiny problémů nedochází k automatické přeměně úspor v investice (= jsou příliš nízké investice v ekonomice) - investice jsou agregátní poptávkou úroveň ovlivňuje úroveň zaměstnanosti, výstupů I AD produkt zaměstnanost nezaměstnanost Řešení státní zásahy, zvyšování státních výdajů (G) G AD produkt zaměstnanost nastane ekonomický růst nezaměstnanost Keynes. pojmy Teorie efektivní poptávky Investiční multiplikátor Teorie preference likvidity - po II. sv. v. velký rozvoj, dominantní postoj, hl. směrem ekonomického myšlení v makro - velký vliv v teorii i praxi l. v USA, GB, - v 50. l se rozděluje na dva proudy:

4 Neokeynesiánství stává se v l. hlavním směrem ekonomické teorie prakticky orientovaný směr, dává jednoduchá doporučení pro hospodářskou politiku - Phillipsova křivka zkoumá vztah mezi inflací a nezaměstnaností, nepřímo úměrný vztah hospodářská politika může volit mezi dvěma cíli - IS-LM model Představitelé: - P. Samuelson autor učebnice ekonomie - R. Sollon autor Teorie růstu Postkeynesiánství vznik v 50. l., menší vliv snaží se o návrat k původní Keynes. teorii kritizují neokeynesiánství za odklon od původních Keynes. myšlenek, kritizují za kompromisy s neoklas. ekonomií dostává se do popředí v 70. l. díky krizi Představitel: - J. Robinsonová - na přelomu l. dochází ke krizi ve světovém hospodářství - tzv. Ropné šoky výrazné zdražení ropy, došlo k ekonom. krizi = STAGFLACE =stagnuje, klesá produkt, současně roste nezaměstnanost, roste cenová hladina, růst inflace - podle Keynes. neměla tato situace nastat tzv. Krize Keynesiánské ekonomie, především neokeynes. - v 80. l. se v rámci Keynes. rozvíjí Novokeynesiánství (Nová Keynesiánská ekonomie) - má vliv k soudobé relativní ekonomii (Neo)konzervativní ekonomie l., má největší vliv v teorii - návrat k tradičním hodnotám, k předválečnému liberalismu - liberální přístup ke zkoumání problémů - renesance neoklasicismu - dominantním objektem zájmu jsou makro problémy Představitel : R. Lucas autor myšlenky která říká, že makro modely by měly vycházet z mikroekonomických základů - tři směry: - monetarismus - škola racionálních očekávání - ekonomie strany nabídky - pracují s předpokladem stabilního hospod. systému - kritika Keynesiánství - neutralita peněz - hlavním cílem je boj s inflací - předpoklad liberalismu - Chicagská škola jedno z myšlenkových center konzervativní ekonomie MONETARISMUS - tvůrcem tohoto směru byl M. Friedman - vzniká již v 50. l., vymezuje se od Keynesiánství, v této době je zatím v ústraní zájmu - v 60. l. předpověděl situaci, že dojde ke stagflaci - v 70. l. se dostává do popředí v teorii i hospod. politice - peníze mají klíčovou roli v ekonomice - tzv.- Zlaté pravidlo monetární politiky = množství peněz v ekonom. by mělo růst stabilním tempem - Friedman je autorem Přirozené míry nezaměstnanosti ŠKOLA RACIONÁLNÍCH OČEKÁVÁNÍ - založena na hypotéze nacionál. očekávání (autorem Muth)

5 R. Lucas znovu oživil hypotézu rac. očekávání - tvrdí, že ekonom. subjekty se chovají rac. (= ve svém chování zohledňují všechny dostupné informace) - závěr: - hospod. politika je v lepším případe neúčinná, v horším případě škodlivá - lepší případ = anticipované státní zásahy (= zásah, který je očekáván), hospod. subjekty se podle něj chovají - horší případ = vláda provede zásah, který subjekty neočekávají destabilizace ekonomiky (= neanticipované státní zásahy) - v současné době hlavní proud celé konzervativní ekonomiky NOVÁ KLASICKÁ MAKROEKONOMIE širší, zahrnuje více teorií EKONOMIE STRANY NABÍDKY - konec l. - silně prakticky zaměřený směr, velký vliv na hospod. politiku v 80. letech - teoretický přínos je omezený - v 90. l. už neexistuje, koncepce převzata předcházejícími dvěma směry - Lafferova křivka zkoumá závislost mezi výší daň. sazeb a příjmů do státního rozpočtu Neokonzervativní hospodářská politika - rozmach v 80. l., široce aplikován v USA - tzv. Reganomika v USA, Thatcherismus v GB - liberalizace ek. - deregulace, privatizace, snížení daní - vytváření stálých pravidel, která by dlouhodobě platila - nízká inflace (v BRD H. Kohl dělal svoji politiku) - široký Keynesiánský směr, v současné době dvě koncepce Keynesiánský a liberální směr

6 MODEL AS AD (Agregate supply Agregate demand) P = cenová hladina Q = produkt (HDP) Q* = potenciální produkt AS = agregátní nabídka, nabídka všech firem, výrobků a služeb AD = agregátní poptávka, všech ekonomických subjektů Q* - potenciální produkt, dosahován při plném využití výrobních faktorů - při plné zaměstnanosti je na trhu práce rovnováha E equilibrium = rovnováha výrobních faktorů, průnik mezi AS a AD - ti, co práci hledají ji najdou, firmy dostaly co potřebovaly, lidé jsou nezaměstnaní dobrovolně (všichni lidé si mohou práci najít, pokud chtějí) - dobrovolná nezaměstnanost je přirozeným jevem Plná zaměstnanost na trhu práce je rovnováha, ti co hledají práci ji najdou, nezaměstnanost je dobrovolná Přirozená míra nezaměstnanosti - při výrobě produktu plné využití výrobních faktorů Téměř plné využití výrobních faktorů pouze daná zaměstnanost AGREGÁTNÍ NABÍDKA - nabídka všech firem, všech výrobků a služeb (celého výrobku = HDP) - suma cen všech výrobků a jejich množství AS = n i= 1 Q i P i

7 Krátkodobá agregátní nabídka: - vyjádřena křivkou, vyjadřuje závislost mezi cenou a produktem - za potencionálním produktem je k ose x - říkáme, že AS je determinována potencionálním produktem - pružná se pak mění na kolmici - zvyšuje-li se cenová hladina (cena výrobků a služeb), firmy jsou ochotny nabízet větší objem výrobků a služeb Náklady variabilní rostou s objemem výroby fixní nezvyšují se postupně, ale skokem (světlo, energie, nájemné, mzdy, ) - roste-li cenová hladina, firmy získávají zisk, proto křivka dobře reaguje na změnu úrovně cen - nabídka musí být na Q* zavěšena, nesmí být samostatná!!! - firmy musí reagovat na poptávku (nepracují na 100%), např. pracovali 6 h, budou pracovat 10 h musí pružně reagovat - reakci na poptávku mohou přetížit výrobní faktory = agregátní nabídka se přesune za potenciální produkt - přímá úměra cenové hladiny a produktu Dlouhodobá agregátní nabídka: - vyjádřená potenciálním produktem - možný produkt při plném využití výrobních faktorů Ekonomika se přehřívá = potřeba dobrovolníků z přirozeně nezaměstnaných, nezaměstnanost klesá, vzniká přezaměstnanost

8 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA - poptávka všech ekonomických subjektů po všech výrobcích a službách firem AD = C + Ig + G + X X (E X Im) Poptávka všech ekonom. subjektů v dané ekonomice C = poptávka domácností (= veškeré obyvatelstvo) Ig = potávka firem po velkých investicích G = poptávka vlády, státu X = čistý export = rozdíl mezi exportem(= peníze do země přicházejí) a importem Firma poptává hrubé investice = veřejné statky (atomová elektrárna, velká vodní díla, výbava armády, dálnice, budovy, potraviny, ) Vyšší Im snižuje hodnotu hrubého domácího produktu CETERIS PARIBUS roste-li cenová hladina, zákonitě klesá poptávka, uvažovaná poptávka při dané cenové hladině, agregátní výdaje na produkt Teoretická poptávka předpokládaná poptávka při cenové hladině. Je efektivní pouze tehdy, jestli je přetažená do in. Agregátní nabídka i poptávka se pohybují. Druhým ukazatelem se vždy začne pohybovat se zpožděním nebo se pohne vlivem vnějšího zásahu (pohne-li se nabídka, poptávku necháme fixní) AD a AS, Q* - pohybují-li se vlevo snížení těchto veličin - pohybují-li se vpravo zvýšení veličin

9 Rovnováha na poptávaném produktu Q* = mld. (loňský HDP) E = nabídka popt. produktu (equilibrum) AS = AD = Jsme na potenciálu, E je na potenciálním produktu, ve stejné rovnováze je i AD. Výdaje jsou v určitém období mld. Kč. Tato částka jde na produkt. Reálná poptávka = vše co projde trhem. Statistika zaznamenala Kč. AD = C + Ig + G + X = efektivní AD ekonomika vydá mld. na produkt, který nabídly firmy 1) Q* = AS = AD = když sníží výrobu, AS se posune doleva Pohybujeme nabídkou, popt. je fixní. Firmy začnou snižovat výrobu, AS se posune v grafu doleva, E se přesunula do nevýrobních faktorů. Skutečný, aktuální produkt se posunul pod potenciální produkt, tzn. skutečný < potenciální produkt. Poptávka bude stejná jako nabídka, protože se snížením produktu se zvýšila cenová hladina. Začne fungovat nedobrovolná nezaměstnanost. Např.: Zdraží-li se ropa, zdraží se nafta, petrolej (meziprodukty se ), zvýší se mzdy, daňové zatížení, dotkne se to především firem AS zvýšení cenové hladiny, vzniká nová E rovnováha - skutečný produkt je posunut pod potenciální produkt

10 - ekonomika se dostala do oblasti nevyužitelnosti výrobního faktoru (práce) = nedobrovolná nezaměstnanost (lidé nenajdou práci), zvýší se pokles skutečného produktu STAGFLACE situace, kdy ekonomika je sužována těmito třemi problémy, zvýšením počtu nezaměstnaných sníží výdaje domácnosti RECESNÍ MEZERA ekonomika se dostává do recese (přes dvě čtvrtletí), pokud pokračuje, nastane deprese = krize RECESE se sebou nese: - snížení skutečného produktu pod potenciální produkt - zvýšení nezaměstnanosti - pokles cenové hladiny DEFLACE 2) 3) - návrat přezaměstnanosti na přirozenou míru nezaměstnanosti Q* = AS = AD = Výrobní faktory přicházejí ze zahraničí, vláda sníží úroky, daňové zatížení firem, mzdy se udrží na úrovni. Firmy začnou díky nízkým nákladům maximalizovat zisk, který bude z rozsahu prodeje. AS se sníží, krátkodobá AS se posune vpravo. Skutečný produkt bude 2 500, průnik nabídky a poptávky. V zaměstnanosti se bude projevovat přezaměstnanost, mezera je růstová a je provázena deflací. - vláda zlevní peníze pro firmu = sníží DPH, mzdy jsou nepružné směrem - firmy začnou max. zisk = snížení ceny = poptávka = firmy vydělají více - přezaměstnanost

11 Poptávka se posune doleva, poklesne produkt, zvýší se nezaměstnanost, AD se nepohne. Je zde recesní mezera, která je provázena poklesem cenové hladiny = deflační mezera. - zvýšení úrokových sazeb z úvěrů firem, daň. zatížení obyvatelstva, stát utáhne výdaje státu, transfery (sociální poj.), C, Ig, G - i kdyby Ex Irz = AD půjde dolů C + Ig + G + X (Ex Im) pokles produktu nezaměstnanost (o nedobrovolně nezaměstnané) AS se pohne později, zatím ne pokles cenové hladiny = DEFLAČNÍ MEZERA AD se pohybuje rychleji než AS. Vycházíme z potenciálního produktu. Firmy jsou na nějaké úrovni zvýší se výdaje, sníží úrokové sazby z úvěru a také úrokové sazby z vkladu. Celkově se zvýší AD, zvýší se produkt, cenová hladina, je přezaměstnanost = růstová mezera, je provázena inflací = inflační mezera. Vzrostl produkt, snížení míry přirozené nezaměstnanosti. Zvyšování AD za zatím fixních nákladů s sebou nese zvyšování cenové hladiny produktu. Zvyšování AD za zatím fixní nabídky se sebou nese zvyšování cenové hladiny, snižování nedobrovolné nezaměstnanosti. - zvýší se reálná agregátní poptávka, sníží se úrokové sazby z úvěru ( všech úrokových sazeb i z vkladů, šetřit nemá smysl, domácnosti vše utratí) - sníží se daňové zatížení, přímé daně C + Ig + G + X (Ex Im)AD se celkově zvýší!!! Růstová mezera je provázena inflací = INFLAČNÍ MEZERA

12 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS - pravidelné kolísání skutečného aktuálního produktu kolem potenciálního produktu Vrchol = bod zvratu nejvyšší úroveň skutečného produktu nad produktem potenciálním, odtud začne křivka klesat Kontrakce má dvě části od vrcholu po potenciální produkt pod potenciálním produktem - produkt klesá z přehřáté části ekonomiky (je zde přezaměstnanost), přesouvá se pod produkt potenciální, nese s sebou zvýšení nedobrovolné nezaměstnanosti - je zakončena dnem (sedlem) = fáze zvratu Expanze má dvě části ode dna po potenciální produkt od potenciálního produktu až po další vrchol - tyto fáze se neustále opakují, střídání souvisí s periodou hospodářského cyklu = hospod. cyklus je doporučen projití všemi 4 fázemi (= ode dna ke dnu, od vrcholu k vrcholu), musí vždy procházet přes potenciální produkt - kolísá-li skutečný produkt pod potenciální, nejde o hospod. cyklus - musí být dokončena amplituda (= projití všemi 4 částmi) Amplituda vyjadřuje vzdálenost vrcholu nebo dna od potenciálního produktu, může se nebo zůstat stejná - tlumený hospodářský cyklus - explozivní hospod. cyklus Konjunktura vždy spojená s expanzí ekonomiky - jsou 3 různé názory na význam tohoto slova: nastává tehdy, kdy ekonomika roste nad předcházející vrchol když ekonomika začne růst nad potenciální produkt ekonomické boom (nese s sebou přezaměstnanost, inflační mezera) vždy, kdy ekonomika jde nahoru - je snaha udělat tlumený hospod. cyklus - nejlépe, kdyby agregát. nabídka byla na úrovni potenc. produktu

13 Příčiny: vnější (externí) přichází z okolí, mohou to být politické problémy, války, revoluce, přírodní katastrofy, může se omezit import, embargo, působí prioritně vnitřní (interní)- vznikají uvnitř ekonomiky, mohou mít také politický podtext, výrazné změny v oblasti národního hospodářství, špatně nastavená makroekomika. U slabé eko působí silně, u silné (např. USA) slabý otřes kombinace samozřejmá, základem jsou vnější příčiny, které dovedou vyvolat vnitřní problémy Strana poptávky vyústění fungování základních příčin - změna agreg. poptávky, posun doprava nebo doleva Strana nabídky příčiny, které mají vliv na nabídky Kombinace Politický hospodářský cyklus patří mezi vnitřní Okunův zákon (Okun- americký ekonom), zjišťoval vývoj skutečného produktu k potenciálnímu v procentickém vyjádření, změny úrovně nezaměstnanosti v souvislosti s produktem - je poměr 2:1 (2 % produktu : 1% nezaměstnanosti), vyjádřil, že klesne-li skutečný produkt o 2 % pod produkt potenciální, zvýší se míra nezaměstnanosti o ± 1 % Délky cyklů: krátkodobé 3-3,5 roku (Kitchinovy), neznamenají pro ekonomiku žádnou přítěž, jsou způsobeny změnami zásobování a rozpracované výrobě střednědobé kolem 10 let (Juglarovy), příčiny jsou v kolísání investiční aktivity, nejdůležitějším hospodářským cyklem dlouhodobé let (Kuznetsovy), spojeny s významnými změnami technologie výroby (objevy, vynálezy, válkami, revolucemi, ) EKONOMICKÝ RŮST = růst reálného produktu v čase (musí být očištěn od inflace) z krátkodobého pohledu graficky lze znázornit jako ekonomickou expanzi = poptávka se zvýší (posune vpravo) (viz výše Rovnováha na popt. produktu) - posun v ekonomice země, růst reálného potenciálního produktu nižší při délce recese cca 6 měsíců na tom bude ekonomika v této fázi lépe - v obou případech může dojít k ekonomické krátkodobé recesi

14 Růst reálného potenciálního produktu (faktory): - růst objemu faktorů při daném objemu výroby (roste objem pracovní síly) - zvýšení produktivity výrobních faktorů při jejich daném stavu (změní se úroveň jejich produktivity = zvýší se potenciál země) - kombinace dvou předcházejících Produkt E Q Y ( jsou identické) Hrubý domácí produkt (GDP) - veškerý objem finální produkce vyjádřené v peněžních jednotkách, vytvořených v daném čase a to výrobními faktory umístěnými v dané zemi bez ohledu na to, komu náleží (např. v ČR výr. faktory české, německé, rakouské, ) - započítávají se sem produkty, které byly v daném čase vyrobeny a v témže roce prodány - finální produkt, který prošel trhem Metody výpočtu: výdajová - postavena na základě součtu výdajů všech ekonomických výdajů na produkt GDP CT = C + Ig + G + X CT = tržní cena C = výdaje domácností (veškerého obyvatelstva) Ig = výdaje firem (veškeré investice) G = výdaje státu (armáda, stavby, ) X = příjmy a výdaje související s čistým exportem a importem (statky a služby) - spojen s agregátní poptávkou - problémem nepřímé jsou daně Tn = rozdíl mezi cenou za zboží zaplacené kupujícím a peněžní částkou, která zůstane prodávajícím, rozdíl musí odvést, obsažena v tržní ceně!!! CVE = ceny výrobních faktorů GDP CVE = GDP CT Tn důchodová - vychází z výpočtu národního důchodu (NI) Národní důchod = součet důchodů všech ekonomických subjektů plynoucích z vlastnictví výrobních faktorů W = hrubé příjmy ze závislé činnosti S = hrubé příjmy z nezávislé činnosti r = renty (např. úroky z banky) z = hrubé zisky firem i = čisté úroky Ig = In + a In = čisté investice a = amortizace NI = W + S + r + z + i GDP CT = N + a + Tn NDP = GDP a NDP = čistý domácí produkt

15 NDP = C + In + G + X - stát sleduje, jak se na daném produktu podílejí čisté investice - In je vždy nad úroveň amortizace Tržní cena = položky, které obsahují nepřímou daň Ceny výrobních faktorů = pokud odečteme tržní cenu odvětvová metoda - vychází z metody výdajové, součet výdajů ekonomických subjektů na produkt, vytvořený v jednotlivých odvětvích - - vytváří strukturu v jednotlivých odvětvích Hrubý národní produkt - veškerá finální produkce vyjádřená v penězích, vytvořená v daném čase národními výrobními faktory bez ohledu na to, ve které části světa působí - započítávají se důchody, které získává vlastník výrobních faktorů, dochází k přelévání důchodů plynoucí z vlastnictví aktiv toky důchodů z vlastnictví aktiv GNP = (GDP Out) + Inp Out = odtoky (např. co plyne cizincům) Inp = vše naše, co je v zahraničí - sleduje se, jak se stát svými výrobními faktory stojí v zahraničí, stále je ale GDP nejdůležitější Ekonomická síla dána objemem GDP a změnou v čase, vyjádřená v nominální hodnotě Ekonomická úroveň souvisí i s ekonomickou úrovní obyvatelstva celkový objem GDP na obyvatele, dynamika je velmi výrazná slouží ke zjištění v čase, na jaké úrovni jsou státy Národní důchod PI = NI sp t F Z F + T PI = osobní důchod NI = národní důchod sp = platby tvořící fondy sociálního pojištění t F = daně firem Z F = nerozdělené zisky firem (část k využití např. rozšířené reprodukci, neplyne domácnostem) T = transfery, platby (jdou z fondů), které dostávají domácnosti jako dávky, domácnost musí zaplatit přímé daně DPI (DI) = PI - t D DPI = disponibilní důchod - s růstem DPI spotřeba roste, ale stále pomaleji DPI C (spotřeba) S (úspory) Funkce C MPC (mezní sklon ke spotřebě), např. 0,75 Funkce S MPS (mezní sklon úspory) => 0,25 (Very important!!!) MPC + MPS = 1

16 PENÍZE hotovostní mince, bankovky, musí být přijímány všemi ekonomickými subjekty, hrají v ekonomice velkou, ale ne významnou roli bezhotovostní (bankovní) uloženy v bankách = peněžní depozita, mohou být uloženy na úrok o o bez výpovědní lhůty nakládat s nimi může jakkoli, mají rychlý obrat, tzv. peníze na požádanou s výpovědní lhůtou čím je delší lhůta, tím méně často mohu s penězi manipulovat, úroková sazba je vyšší - likvidace peněz schopnost (rychlost) transakce peněz, čím více likvidní, tím lépe se dají použít =>hotovostní Dluhopisy: - obligace bývají na velké objemy peněz - pokladniční poukázky Peněžní agregáty: - každý následující agregát obsahuje všechny agregáty předcházející snižující se likvidita D = úvěrová agregát, zahrnuje i dluhy vzniklé z vypůjčených úvěrů - peníze, které se aktivně v ekonomice otáčí, největší rychlost má M2, rychlost se vyjadřuje rovnicí směny: P * Q = M * V P. Q P. Q V = M = M V P = cenová hladina Q = reálný produkt M = množství peněz v ekonomice V = rychlost obratu peněz (kolik zabezpečí ekonomika transakcí za danou dobu jednou peněžní jednotkou) - množství peněz je přímo úměrné k objemu nominálního produktu (P * Q) a je nepřímo úměrné rychlosti obratu peněz - rychlost obratu peněz se mění velmi pomalu, peníze mají reálné účinky v krátkém a dlouhém období schopnost vytvářet produkt, nezaměstnanosti, cenové hladiny - situaci, kdy peníze v ekonomice nemají reálné účinky nazýváme NEUTRALITA PENĚZ - v dlouhém období jsou peníze neutrální = nemají reálné účinky, efekt je jen ve zvyšování cenové hladiny - s Q a M souvisí poptávka a nabídka peněz = TRH PENĚZ = je určen úrokovou sazbou, množstvím peněz, nabídkou peněz, poptávkou po penězích - nabídka peněz spojena s bankovním systémem, národní banka ovlivňuje celý bankovní systém, probíhá zde nabídka peněz, je spojena s úrokovou a úvěrovou sazbou - větší nebo menší nabídka je spojena s monetární politikou

17 - poptávka po penězích motivy: transakční ekonomické subjekty musí řešit dobu od jednoho důchodu ke druhému, od jednoho získání peněz ke druhému opatrnostní vyplívá z potřeb ekonomických subjektů překlenout nepředvídatelné okolnosti (např. nemocenské, nezaměstnanost, ), vede ke zvýšení poptávky po penězích spekulativní významně souvisí s funkcí peněz jako uchovatele hodnoty, změnou úrokové sazby z vložených peněz, když začnou úrokové sazby klesat, je větší poptávka po likvidních penězích funkce: - poptávka po penězích v hotovosti (likvidních) 1) rostoucí fce úrokové sazby ekonomické subjekty mají menší poptávku po penězích pokud rostou úrokové sazby z vkladů 2) rostoucí fce důchodu ekonom. subjekty mají větší poptávku po penězích, rostou-li jejich důchody 3) rostoucí fce inflace pokud se cena výrobků a služeb zvyšuje a my je zakoupíme, máme větší větší objem peněz - znalost těchto fcí slouží především centrální bance M D = ( k * Y h * R) * P Y = důchod R = úroková sazba z vkladů k = kladná konstanta, vyjadřuje míru růstu poptávky po penězích vyvolanou růstem důchodu o jednotku h = kladná konstanta, vyjadřuje míru poklesu poptávky po penězích vyvolanou růstem úrokových sazeb o 1 % - jestliže se Y, celková poptávka se - jestliže se R, celková poptávka se - jestliže se P, celková poptávka se Mezinárodní trh peněz - tzv. devizový trh - měnový kurz vyjadřuje jednotku ceny jedné měny k ceně jiné měny neměl by sem zasahovat stát mění se volnou hrou nabídky a poptávky, vždy sledujeme dvě měny - poptávka i nabídka je po euru!!! - je-li volná hra nabídky a poptávky, vždy se někde protne, z rovnováhy vyplívá, že dnes je kurz 33,20 Kč za EUR => devizový systém (ve směnárnách je valutový systém) - zvýšení poptávky po měně vyvolá její zhodnocení (= apreciace) - zvýšení nabídky určité měny vyvolá její znehodnocení (= depreciace) - měna vůči jeiné nemůže zároveň apreciovat a depreciovat - jestliže jedna měna posílí, druhá musí oslabit

18 - zvýšili jsme poptávku po EUR, vznikla nová rovnováha, nabídka zůstala stejná - nové E vytvořilo EUR dražší, tzn. že vůči měně apreciovalo (posílilo), naše měna depriciuje - nabídka EUR klesla, došlo by ještě k větší apreciaci EUR - na zvýšení poptávky zatím za jinak stejných podmínek byl vyvolán tlak na apreciaci EUR - na zvýšení poptávky reaguje zvýšení nabídky tak, že kurz se nezmění - na devizovém trhu se veličiny pohybují, záleží na tom, jak bude reagovat druhá - může být vytvořeno E ještě níž než původní (převis nabídky EUR) => zlevnění EUR Revalvace změna měnového kurzu úřední cestou (např. od tehdy do tehdy se EUR bude nakupovat za 32 Kč) = posílení Kč Devalvace podniky budou moci laciněji nakupovat EUR, ohrožení mezinárodního trhu peněz Intervence národní banky na centrálním trhu: - změna měnového kurzu, mění se úroveň přechodu výrobků přes hranice - jestliže je naše měna slabá, je ovlivněn export - měnový kurz musí sledovat slabé státy Intervence na devizovém trhu: - zahraniční měna se nabízí = nabídky - zahraniční měna se skupuje = nabídky - jestliže centrální banka potřebuje posílit Kč vůči USD, vezme USD a prodává je za Kč do ekonomiky, po této intervenci Kč posílí - jestliže má Kč oslabit, centrální banka intervenuje obráceně = skupuje USD, nabízí Kč = snížení nabídky USD, snížená nabídka Kč (depreciace)

19 TRH PRÁCE A NEZAMĚSTNANOST Trh práce - určen cenou práce - vyjadřuje se počtem osob, směn nebo jedním ukončeným úkolem L = práce W O = rovnovážná sazba (forma důchodu) L O = rovnovážné množství zaměstnaných lidí - osa y mzdová sazby (za hodinu práce, plat ke stavu k jeho měsíční výši, ) - z pohledu makro sledujeme nabídku a poptávku po práci - poptávku po práci mají firmy, práci nabízí domácnosti - je rozdíl v hodnocení práce dělníků, úředníků, - v úvahu musíme brát průměrnou mzdu - dělí se do segmentů sleduje se jak vypadá trh práce v určitých zaměstnáních (lékaři, ekonomové) čím je hlubší, tím jsou přesnější údaje (vychází se z rovnováhy, kdy se nab. = popt.) Nabídka práce - od určitého bodu se vrací zpět - pokud jsou domácnosti v nižších důchodových pásmech, jsou ochotny zaměnit volný čas za práci - v bodě X dochází ke zlomu => domácnost má už dostatečný důchod, začíná uvažovat o možnosti se více věnovat volnému času, nachází se totiž ve vyšších důchodových pásmech = DŮCHODOVÝ EFEKT Poptávka práce má klesající efekt

20 Pracovní síla Ekonomicky aktivní 1. část lidé, ekonomicky aktivní ( = zaměstnaní) 2. část nezaměstnaní, kteří práci aktivně hledají Ekonomicky neaktivní nejsou v zaměstnaneckém poměru, práci si nehledají L = počet lidí zaměstnaných v rovnováze nabídky a poptávky, část ekonomicky aktivního obyvatelstva A B = zaměstnaní B C = nezaměstnaní v celé škále nezaměstnanosti Nezaměstnanost nedobrovolná zahrnuje nezaměstnané, kteří aktivně hledají práci dobrovolná ekonomicky neaktivní obyvatelstvo Přirozená míra nezaměstnanosti - dobrovolná nezaměstnanost v případě, pokud je ekonomika na své potenciální úrovni - sleduje se jako podíl nezaměstnaných na ostatním obyvatelstvu = míra nezaměstnanosti obecná míra nezaměstnanosti vychází z obecného vzorce U u = 100 (%) L u = míra nezaměstnanosti U = počet nezaměstnaných L = zaměstnaní + nezaměstnaní (stejní jako u U) specifická míra nezaměstnanosti vychází z obecného vzorce, sleduje nezaměstnané v určité skupině lidí (cizinci, lékaři, ekonomové, ) registrovaná míra nezaměstnanosti vychází z obecného vzorce, v čitateli jsou nezaměstnaní registrovaní na Úřadu práce nebo u soukromých zprostředkujících agentur - nezaměstnaný musí prokázat, že usiluje o zřízení vlastní firmy nebo musí doložit na Úřadu práce, že práci hledá - ve jmenovateli jsou všichni registrovaní zaměstnaní + nezaměstnaní (stejní jako v čitateli) - dnes kolem 10 % registrovaných nezaměstnaných

21 CENOVÁ HLADINA A INFLACE Cenová hladina průměrná cena všech výrobků a služeb sledovaná v daném období a čase - pokud je cena všech výrobků a služeb sledovaná v čase, mění se: o klesá DEFLACE o roste INFLACE zvyšování úrovně průměrné cenové hladiny, měří se cenovými indexy: index spotřebitelských cen (CPI) index změny cen služeb a zboží, které patří do spotřebitelského koše index cen výrobců v prvovýrobě, ceny a jejich změny, které zajímají výrobce implicitní cenový deflátor Výpočet inflace (deflace) - měří se výběrovým šetřením ( = ze skupin např. potraviny, odívání, kultura, se vyberou tzv. reprezentanti zjišťují se prostřednictvím zpravodajských šetření) - u reprezentantů se počítá indexový vzorec = vezme se cena sledovaného výrobku v roce (např. 2003), porovnává se s cenou tohoto reprezentanta v roce základním (např. 2002) = bazickém - váha ( = násobitel množstvím nebo násobený výdaji či výkony, reprezentant je v ceně sledovaného roku ku reprezentantovi v roce bazickém = cenový index), je fixní pro to dané sledování, množství výdajů domácností - reprezentanty agregujeme do skupiny reprezentantů skupiny agreg. do souboru souborem je spotřební koš - agregace- vážený aritmetický průměr, vypočítá se z celkového indexu nebo implicitním cenovým deflátorem = počítá s hotovými indexy HDP (např. cena daného HDP ( = váha) děleno tentýž HDP, ale oceněný nominálními cenami předchozích let) => zjistíme cenu cenové hladiny Příčiny inflace Poptávková Nabídková Kombinace Setrvačná inflace setrvačně pokračuje - ekonomické subjekty se snaží přizpůsobit rostoucí cenové hladině - skutečná inflace vede ekonomické subjekty k předpokládanému zvýšení cenové hladiny, střídá se předpokládaná a skutečná inflace Čistá inflace počítá se ve státech, kde existuje regulace cen = zvýšení cenové hladiny výrobků a služeb bez započítání změn v oblasti cen (např. u energie) Inflační cíle Růst inflace z období na období se zvyšuje procento o které vzrostla cenová hladina Pokles inflace procento zvyšování se po obdobích zmenšuje Deflace absolutní pokles cenové hladiny Inflační spirála - zahájena přehřátá nebo recesní ekonomika, střídá se zvyšování nabídky a poptávky, cenové hladiny

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty z předmětu

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I I. Charakteristika disciplíny a její cíl Předmět Makroekonomie I v návaznosti na následující semestrální kurz Mikroekonomie I je disciplína, která tvoří organickou

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky

Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky Vedoucí autorizovaného kolektivu: Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. Autoři: Bábík Filip, Broulím Jaroslav, Cihlářová Petra, Čech Bohuslav, Červenková

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY... 9 1.1

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

12. kapitola Fiskální politika shrnutí

12. kapitola Fiskální politika shrnutí 12. kapitola Fiskální politika shrnutí Úvod Fiskální politika znamená ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů a to jak prostřednictvím příjmové, tak výdajové stránky. Cílem je zajistit

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Bakalářská práce. 2008/2009 Iva Havlíková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Bakalářská práce. 2008/2009 Iva Havlíková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Bakalářská práce 2008/2009 Iva Havlíková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Obor: Podnikové informační systémy

Více

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Ondřej Šabata 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá

Více

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Jaroslav Zlámal Petr Bačík Olomouc, 2011 Úvod Vážený čtenáři, dostáváte k dispozici učební pomůcku,, která je určena k e-learningovému

Více

Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách

Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách Bakalářská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE Studijní texty pro denní studium na vysokých školách neekonomického zaměření Olomouc

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní systém Skandinávských zemí Michaela Koubková Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ EKONOMIE Jana Bellová Jroslav Zlámal Zdeněk Mendl Petra Navrátilová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...6 SEZNAM TÉMAT...7

Více

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča Veřejný dluh a jeho management Bc. Dušan Jurča Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce nazvané Veřejný dluh a jeho management je analýza managementu veřejného dluhu. Teoretická část

Více

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti Daniel Toth 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ OBOR MANAGEMENT DIZERTAČNÍ PRÁCE Management

Více

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 4. Kapitola Celkové výdaje a produkt Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I 8. června 2005 1 Vztah ekonomiky a ekonomie 2 Ekonomické větve Matematická větev prosazuje názor, že kritériem pravdivosti a vědeckosti v ekonomické teorii je možnost

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více