Seznam pracovních sešitů:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam pracovních sešitů:"

Transkript

1 1

2 2

3 Seznam pracovních sešitů: 3 Business game č. I. CESTOVNÍ KANCELÁŘ str. 3 Business game č. II. ORGANIZACE TURNAJE V MÍČOVÉ HŘE str. 13 Business game č. III. ZŘIZENÍ SPROTOVNÍHO CENTRA str. 23 Vydává Komunální a informační servis z.s.p.o. pro Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., realizátora projektu BUSINESS GAMES Podnikatelské kompetence do škol. Redigovala a sazbu provedla Lucie Bartoš 2009.

4 Business game č. I. 4 CESTOVNÍ KANCELÁŘ (Pracovní listy projektového modulu pro žáky 9. tříd základních škol předmětu IVT) Název hry: Cestovní kancelář Třída: 9. třídy, 3 5 členné týmy Předmět: Informatika praktické činnosti, zeměpis, dějepis, český jazyk, matematika, cizí jazyk, OV, RV Téma: Cestovní kancelář Časová dotace: Dva až tři měsíce, jedenkrát týdně dvě vyučovací hodiny Stanovení kompetencí: - komunikace - týmová práce - řešení problémů - strategie (stanovení priorit) - fyzická a duševní odolnost - autoevaluace Výstupy: Tištěný bedekr cestovní kanceláře v české a cizojazyčné mutaci Prezentace CK v Power Pointu Webová prezentace Zpracoval: Mgr. Jaroslav Hasil

5 5 Týmové role Rozdělte role v týmu. Do první tabulky podle charakteristik přiřaďte jména. Do druhé tabulky napište konkrétní osoby. Přiřaďte jména: Předseda (Vedoucí) Navrhovatel (Režisér) - klidný, dominantní, stabilní Koordinuje tým, vede ho ke spolupráci a k dosažení cílů. V diskuzi nedominuje, jeho příspěvkem je položení správných otázek. Jeho vedení spočívá zejména v sociální rovině. - činorodý, impulzivní, dominantní Navrhuje a řídí práce v týmu. Vyžaduje akci, žene tým k vyšší produktivitě. Inovátor (Chrlič) - inteligentní, individualistický Přichází s novými nápady a podněty, s originálními řešeními. Má velkou představivost a je zdrojem inspirace pro celý tým. Zajímají ho jen globální náhledy, žádné detaily. Upozorňovatel (Rejpal) - racionální, stabilní, skeptický Nejobjektivnější člen v týmu, poskytuje detailní analýzy, hodnotí nápady a varuje před chybami. Není příliš nadšený. Organizátor (Tahoun) - svědomitý, disciplinovaný Stará se o to, aby nápady a rozhodnutí byly transformovatelné do konkrétních úloh, a zajišťuje, aby byly realizovány. Pracuje systematicky, má rád pevné struktury. Objevovatel (Shánil) - společenský, čilý, přátelský Shromažďuje informace, nápady, navazuje kontakty, získává podporu z venku. Nejlépe se mu daří pod tlakem, je dobrý improvizátor. Podporovatel (Hasič) - citlivý, mírný Je dobrým posluchačem, rozvíjí nápady, všímá si potřeb a problémů ostatních, podporuje je. Pomáhá vytvářet dobrou atmosféru v týmu. Dokončovatel (Dotahovač) - tichý, pečlivý, úzkostlivý Stará se o to, aby se dodržoval řád a časový plán. Do detailů vše kontroluje. Dává pozor, aby se na nic nezapomnělo.

6 6 Rozdělení rolí funkcí v týmu: Ředitel (leadership) Jednatel - kouč ICT manager - specialista Webmaster - specialista Mluvčí - speaker Pravidla 1) Týmová práce pětičlenný tým. Rozdělení rolí. 2) Název a logo cestovní kanceláře (v COREL DRAW, malování). 3) Sedmidenní rekreačně poznávací zájezd po celé ČR (ve WORDU). 4) Pro každý den připravit program (např. návštěvy divadel, ZOO, sportovní podniky atd.). 5) Zajistit i rekreaci (např. sport, bazén, jízda na koních atd.). 6) Veškerá doprava hromadná nelze si najmout autobus. 7) Ubytování a stravování každý den v jiném místě. 8) Pro cizozemce lidí, věková kategorie není stanovena (v jazyce, který studuješ). Věkové kategorii přizpůsobit úroveň ubytování a program. 9) Rozpočet na osobu a rozpočet na celý zájezd. 10) Dva členové realizačního týmu jsou součástí zájezdu - zahrnout do kalkulace, včetně nákladů na odměny. Vytvořit zisk pro firmu. Výstup min. 8 stran A4 v českém jazyce, 8 stran v cizím jazyce, kalkulace, titulní strana. Výstup upravit jako: - prospekt s barevnými obrázky, všechny stánky budou mít jednotnou grafickou úpravu - prezentaci v Power Pointu - webovou prezentaci

7 Struktura výstupu 7 1. Bedekr cestovní kanceláře - Titulní strana - obsahuje: Název firmy Logo Tým - Jedné A4 odpovídá jeden den, jedno místo ( 1 stránka česky a 1 stránka cizím jazykem) 7 dní je 14 stran, na stránce jsou 2 3 obrázky - Rozpočet ubytování, doprava, program, vstupy, celodenní strava, pojištění, ostatní náklady, odměny, zisk 2. Prezentace cestovní kanceláře v Power Pointu - v nejméně osmi snímcích vložením textu, obrázků, animací viz příklad 3. Webová prezentace cestovní kanceláře - v obsahu nejméně sedm dní, název CK a logo - v hlavním okně popis jako v Power Pointu Lze transportovat na školní web (FTP, Commander )

8 Výkaz práce týmu (Dvě hodiny týdne v předmětu IVT.) 8 Po každé lekci zaznamenejte podíl jednotlivých členů týmu. DATUM POPIS ČINNOSTI (VYTVOŘENO) PODÍL ČLENŮ TÝMU PODPIS LEADRA

9 Evaluace týmu (Vámi vybrané odpovědi prosím zakroužkujte.) 9 1. Byly učitelem srozumitelně formulovány cíle a způsob realizace projektu Cestovní kancelář? ano spíše ano spíše ne ne 2. Jste spokojeni s průběhem a výsledky své práce? ano spíše ano spíše ne ne 3. Osvojili jste si nové dovednosti v oborech podnikání? ano spíše ano spíše ne ne 4. Byl pro vás projekt Cestovní kancelář přínosem? ano spíše ano spíše ne ne 5. V čem spatřujete pozitivní přínos projektu? Pro zkvalitnění či vylepšení realizace projektu Cestovní kancelář bych doporučoval/a: Pokud se vyskytly nějaké problémy nebo chcete sdělit další náměty či doporučení, popište je: Děkujeme za váš čas, názory a podněty.

10 Příklad realizace bedekru Cestovní kanceláře ve Wordu v českém jazyce 10 Příklad realizace bedekru Cestovní kanceláře ve Wordu v cizím jazyce a příklad rozpočtu

11 Příklad prezentace projektu cestovní kanceláře v Power Pointu 11

12 12 Příklad realizace v MS Publisher či Front Page POZNÁMKY:

13 Business game č. II. 13 ORGANIZACE TURNAJE V MÍČOVÉ HŘE Zpracovatel: Bc. Jan Šedivý Na základě průzkumu žáků základních škol se zjistilo, že mezi nejoblíbenější vyučovací předměty patří tělesná výchova (přes 50%). Sportovní vyžití je i jednou z důležitých aktivit obyvatelstva ČR, zahrnuje soustavu všech činností, které se podílejí nejen na rozvoji tělesné zdatnosti, ale i na celkovém rozvoji člověka. Chcete si ve škole zasportovat, chcete uspořádat nějakou sportovní událost, chcete zjistit, co vše je zapotřebí k realizaci takové aktivity tohoto druhu? Nabízíme vám řešení: Zapojte se s námi do projektu Business Games a zorganizujte turnaj v míčové hře. Tento pracovní sešit je určen pro vedení žáků při zpracování projektu Business Games, pro samostatnou činnost. Obsahuje soubor pracovních listů, které pokrývají jednotlivé kroky při přípravě turnaje v míčové hře. Cíl hry Na příkladu přípravy školního sportovního turnaje si přiblížíme některé klady i zápory soukromého podnikání (živnostenská forma). Jednotlivé kroky přípravy turnaje jsou porovnávány s různými aspekty podnikání. Učitel plní roli koordinátora činností a dohlížitele tak, aby žáci v přípravě nezapomněli na nic podstatného. Výstupem je počítačová prezentace v PowerPointu, která je na závěr prezentována a měla by přinést informace o chystaném turnaji (k umístění na webu, rozeslání do škol, které chceme pozvat k účasti, pro sponzory atd.). Bude hodnocena, jak ostatními skupinami (vzájemné ohodnocení konkurenčních skupin), tak nezúčastněnými spolužáky. Druhým výstupem by měl být předložený rozpočet akce (vyváženost, efektivní využití dotace, viditelná snaha o minimalizaci nákladů, efektivní využití případného přebytku peněz, získání sponzorů s peněžními či naturálními dary). Rozpočet by měl být hodnocen především učitelem. Studenti spolu s učitelem by na základě těchto výstupů měli označit nejzdařilejší projekty.

14 Pracovní skupina - je skupina osob, která se společně podílí na vyřešení pracovního úkolu. 14 Na základě sebepoznání (zkušenosti, dovednosti, komunikace,odvaha, povaha apod.) označ křížkem, jakou funkci bys chtěl ve skupině zastávat. VEDOUCÍ MLUVČÍ IT SPECIALISTA EKONOM VEDOUCÍ SPORTOVNÍ SEKCE Na další stránce si funkce osob ve skupině ještě ujasni: FUNKCE VE SKUPINĚ ÚKOL VEDOUCÍ Koordinuje práci, zadává práci ostatním, kontroluje kvalitu zjištěných informací, je zodpovědný za to, že na nic podstatného se nezapomnělo, pomáhá nejvíce vytíženým, určuje pomoc nejvíce vytíženým členům skupiny. EKONOM Vypracovává rozpočet akce. IT SPECIALISTA Vypracovává prezentaci v PowerPointu (grafika, bezchybnost, celkový dojem), tabulky atd. TISKOVÝ MLUVČÍ Komunikuje s učitelem při nejasnostech. Ústně představuje závěrečnou prezentaci (10 minut) - odpovídá na případné otázky. VEDOUCÍ SPORTOVNÍ SEKCE Organizace vlastní části turnaje kategorie, herní systém, pravidla, rozhodčí atd.

15 15 Rozdělte si ve skupině funkce, které budou jednotliví členové plnit pomocí internetu, telefonu, počítače atd.: Skupina č. (název): JMÉNO FUNKCE ÚKOL

16 Co je potřeba zařídit při organizaci sportovního turnaje? Co je třeba objednat, zařídit, co vše je třeba započítat do celkové ceny... Vyberte témata, na nichž se shodnete všichni ve skupině. Po vyhodnocení učitelem si dopište všechno, na co jste sami zapomněli, ale přišli na to ostatní skupiny nebo to doplnil(a) pan(í) učitel(ka). Po sepsání daného seznamu se pokuste dané položky očíslovat podle toho, v jakém pořadí je zapotřebí dané věci řešit. 16 CO JE TŘEBA ZAŘÍDIT Č.

17 Zadejte dílčí úkoly z tabulky jednotlivcům ve skupině 17 Tím si rozdělíte dané úkoly ve vaší pracovní skupině. Po přidělení úkolů jednotlivci ještě společně v malých okénkách očíslujte pořadí, v jakém budete dané úkoly řešit a přidáním 1 až 3 vykřičníků označte důležitost daného úkolu (od naprosto nezbytného nepostradatelného až po zanedbatelný, jehož nesplnění neovlivní realizaci vašeho projektu). V rámci zachování zásady Týmové práce si méně vytížení členové skupiny přiberou (po dohodě) pomoc s plněním úkolu více vytíženého člena (sportovního vedoucího). Toto přerozdělování úkolů (výpomoc) se může dít kdykoliv během realizace projektu (řízeno vedoucím skupiny). FUNKCE DÍLČÍ ÚKOL Č. VEDOUCÍ EKONOM IT MLUVČÍ SPORT. SEKCE

18 Materiálně-technické zabezpečení 18 Sepište soubor požadavků, které musí splňovat tělocvična (včetně zázemí) pro naši akci Napište dopis (mail) vedení škol za účelem poptávky tělocvičny - požadavků na parametry tělocvičny a zjištění ceny (Pozn.: důležité je datum konání turnaje.) Sepište seznam vhodných tělocvičen (včetně kontaktů na odpovědné osoby a ceny) Sepište seznam potenciálních rozhodčích, zdravotníků, pomocného personálu (stolek rozhodčích), zjistěte náklady na finanční odměny Vytvořte seznam vhodných turnajových cen (kde je seženeme a za kolik)

19 Sepište seznam materiálně technického zabezpečení dodávajícího přidanou hodnotu (občerstvení, pitný režim, lepší turnajové ceny, trička pro účastníky atd.), zjistěte dodavatele a jejich ceny Legislativní požadavky na realizaci turnaje Můžete v následujících dokumentech figurovat vy jako smluvní strana? Pokud ne, kdo tedy? Zjistěte legislativní požadavky na způsobilost zdravotníka Zjistěte legislativní náležitosti spojené s finančním odměňováním rozhodčích, zdravotníka, pomocného personálu (důležité pro vyúčtování akce) Pozn.: Zjistěte, o jaký druh pracovně-právního vztahu může jít (zaměstnanecký poměr, DPČ, DPP atd.), charakterizujte je a vyberte vhodný. Sepište vzor vámi zvoleného dokumentu (smlouvy, dohody) upravující vztah mezi vámi (sportovním klubem) a pracovníkem (rozhodčím, pomocným rozhodčím, zdravotníkem atd.) Pozn.: Můžete si daný druh smlouvy stáhnout z internetu a pouze upravit do vašich podmínek, dokument poté vytiskněte a vložte jako přílohu do sešitu, dané řádky poté použijte k poznámkám. 19

20 Sepište žádost o pronájem tělocvičny Pozn.: Můžete si daný druh smlouvy stáhnout z internetu a pouze upravit do vašich podmínek, dokument poté vytiskněte a vložte jako přílohu do sešitu, dané řádky poté použijte k poznámkám. Sepište smlouvu o pronájmu tělocvičny Pozn.: Můžete si daný druh smlouvy stáhnout z internetu a pouze upravit do vašich podmínek, dokument poté vytiskněte a vložte jako přílohu do sešitu, dané řádky poté použijte k poznámkám. Zjišťování potenciální účasti sponzorů Sepište seznam sponzorů a jakým způsobem mohou podpořit konání turnaje Sestavení rozpočtu turnaje Sestavte vyvážený rozpočet turnaje Pozn.: Příjmy (dotace od magistrátu, zápisné účastníků, sponzoři), výdaje x nadstandard, na základě finanční rozvahy stanovte rozsah celé akce, rozvaha, co s případným nadbytkem. 20

21 Tvorba sportovního programu turnaje 21 Na základě finanční rozvahy (kolik si můžete dovolit tělocvičen, rozhodčích atd.) vytvořte sportovní program turnaje Pozn.: Herní systém turnaje (počet družstev, kategorie, pravidla jednotlivých utkání), doplňkové soutěže. Vytváření propagačních materiálů Vytvořte krátký informační letáček o turnaji, vytvořte pozvánku pro školy zvoucí k účasti v turnaji

22 Vytváření prezentace 22 Vytvořte prezentaci o chystaném turnaji v PowerPointu Pozn.: Prezentace by měla přinést informace o chystaném turnaji (k umístění na webových stránkách, rozeslání do škol, které chceme pozvat k účasti, pro sponzory. Vytvořenou prezentaci předvedete před ostatními skupinami, dále přednesete a okomentujete svůj rozpočet. Hodnocení projektu Sportovní turnaj může začít - gratulujeme! 1. Podtrhněte smajlíka, který vyjadřuje vaše hodnocení celého projektu: 2. Jak bys zhodnotil práci své skupiny (týmu)? 1 5 bodů (1 výborná..) ( zakroužkuj ) 3. Která část projektu se ti nejvíce líbila? 4. Co ses naučil(a)? 5. Z projektu bys vynechal(a): 6. Své zapojení a práci v týmu oceňuji smajlíkem (zakroužkuj).

23 Business game č. III. 23 ZŘÍZENÍ SPORTOVNÍHO CENTRA Zpracovali: Mgr. Ludmila Blumenthalová, Mgr. Pavel Škramlík Na základě průzkumu žáků základních škol se zjistilo, že mezi nejoblíbenější vyučovací předměty patří tělesná výchova (přes 50%). Sportovní vyžití je i jednou z důležitých aktivit obyvatelstva ČR, zahrnuje soustavu všech činností, které se podílejí nejen na rozvoji tělesné zdatnosti, ale i na celkovém rozvoji člověka. Chcete si jít po škole zasportovat, ale nejste členem žádného sportovního oddílu? Máte několik možností - do přírody, na hřiště,ale prší. Nejlepší by bylo sportovní centrum. V blízkosti vašeho bydliště se však žádné nenachází. Nabízíme vám řešení: Zapojte se s námi do projektu Business Games a zařiďte si vlastní sportovní centrum. Tento pracovní sešit je určen pro vedení žáků při zpracování projektu Business Games, pro samostatnou činnost. Obsahuje soubor pracovních listů, které pokrývají jednotlivé kroky při přípravě zahájení provozu sportovního centra.

24 Pracovní skupina - je skupina osob, která se společně podílí na vyřešení pracovního úkolu. 24 Na základě sebepoznání (zkušenosti, dovednosti, komunikace, odvaha, povaha apod.) označ křížkem, jakou funkci bys chtěl ve skupině zastávat. VEDOUCÍ MLUVČÍ ZAPISOVATEL ČASOMĚŘIČ ČLEN Vedoucí: Mluvčí: Zapisovatel: řídí práci celé skupiny prezentuje výsledky práce zaznamenává získané údaje Časoměřič: Člen: sleduje čas platný člen skupiny Skupina č.(název) JMÉNO FUNKCE ÚKOL

25 Průzkum trhu v nejbližším okolí budoucího sportovního centra Anketa je výzkumná technika, kdy jsou dotazováni vybraní lidé, odpovídají dobrovolně na danou otázku. Otázky jsou jednoduché, jasně a srozumitelně podané, nenaléhá se na rychlou odpověď. Odpovědi se zaznamenávají na diktafon nebo písemně. Zjistěte, zda ve městě (obci) existují sportovní centra (odpovídají žáci, učitelé, správní zaměstnanci, náhodní chodci apod.) Výsledky ankety zapište do tabulky a vytvořte mapu sportovních zařízeních ve městě. (zakresli do připravené mapy města) 25 NÁZEV CENTRA SPORTOVNÍ ZAMĚŘENÍ ADRESA

26 Legislativní požadavky na zřízení sportovního centra K žádosti o pronajmutí místa k provozování sportovního centra musíte doložit Živnostenský list. Živnostenský list (ŽL) je potvrzení fyzické osobě o možnosti podnikání v oboru. Pomocí Internetu, ekonomky školy apod. odpověz na tyto otázky: 26 Kdo Živnostenský list vydává? Jaké podmínky musí osoba splňovat, aby jí byl ŽL vydán? Jaké písemné dokumenty musí k získání ŽL předložit? Sportovní centrum musí odpovídat hygienickým požadavkům. Sepište seznam všech hygienických požadavků (umývárny, správné větrání apod.) Pozn. Správnost lze ověřit na každé hygienické stanici.

27 Prostory pro zřízení sportovního centra 27 Sepište všechny požadavky na prostory sportovního centra: Vytipujte na základě průzkumu vhodné lokality k pronajmutí: PROSTOR ADRESA KONTAKT

28 28 Propůjčení (zajištění nájmu) prostor pro sportovní centrum Zjistěte podle slovníku, na internetu, u učitele Čj apod., co znamenají následující pojmy. Pak si napíšete správně žádost o pronájmu a smlouvu o pronájmu. Nájemce: Pronajímatel: Nájemní smlouva: Co musí obsahovat? Výpovědní smlouva: Co musí obsahovat? Záloha: Smlouva o smlouvě budoucí: Žádost: Co musí obsahovat? Vybraný prostor PROSTOR ADRESA KONTAKT CENA

29 29 Sepište žádost o pronájem prostor: Žádost: Adresa: datum Věc: Sepište smlouvu o pronájmu prostor Smlouva: (sepište na samostatný papír)

30 Vymezení potencionálních zákazníků Na základě brainstormingu a ankety vypište potencionální zákazníky (příklad: maminky s dětmi.) 30 ZÁKAZNÍK ZÁJEM O SPORTOVNÍ ČINNOST Nabídka činností, vytvoření přidané hodnoty pro podnikání Hledejte možnosti, jak oslovit zákazníky a přilákat je tak do centra. Vycházejte ze zájmů zákazníků, přemýšlejte o nadhodnotě (příklad zřízení dětského koutku)

31 Cvičební nářadí 31 Vytvoření soupisu cvičení a příslušného cvičebního nářadí, přehled firem s distribucí potřebného cvičebního nářadí. K vybavení sportovního centra patří sportovní a cvičební nářadí. Nabízíme k výběru několik možností. Zaručeně doplníte další sami. Nářadí: spinning kola, trampolíny, head chodící pásy, gymnastické balóny, podložky na cvičení, bosu půlbalóny.. Firmy, které prodávají cvičební nářadí: Grun sport, KVK, Keller. NÁŘADÍ FIRMA ADRESA KONTAKT CENA 1. spinning (kola) trampolíny head (chodící pásy) gymnastické balóny podložky na cvičení bosu (půlbalóny)

32 Reklamní kampaň 32 Reklama je činnost, která veřejně něco doporučuje možným zájemcům. Používá k tomu plakáty, inzeráty, nápisy, filmy, upoutávky, novinové články, webové stránky, fotografie, loga Vyber si jednu možnost a realizuj ji: 1) Pokuste se napsat inzerát do místních novin (stručný, jasný, výstižný, nápaditý, popřípadě doplněný fotografií) Název a adresa novin: Text: 2) Vymysli a vytvoř logo sportovního centra a název sportovního centra

33 Konkurz na funkci cvičitelky (cvičitele) 33 Konkurz je soutěž na obsazení určitého pracovního místa. Vypracujte požadavky na funkci cvičitelky: Sestavte konkurzní komisi (zastoupeni chlapci i dívky, lichý počet členů): Komise: JMÉNO ZAJISTÍ

34 34 Životopis Prvním zprostředkovatelem mezi zaměstnavatelem a budoucím zaměstnancem je ŽIVOTOPIS. První dojem je velmi důležitý, a proto by měl uchazeč o práci vědět, co má profesní životopis obsahovat. Životopis = curriculum vitae (CV) je dokument obsahující přehled vzdělání a pracovních zkušeností. Píše se v bodech, nikoli v celých větách. Části profesního životopisu: - jméno, věk, adresa, telefon, - vzdělání od nejnovějšího k nejstaršímu - pracovní zkušenosti - od nejnovějších, funkce, firma - další vzdělání rekvalifikace, kurzy, školení (doklad) - jazykové znalosti jaká úroveň znalostí - další dovednosti řidičský průkaz apod. - zájmy nemusí se uvádět - reference kontakt na osoby, které o nás mohou něco říci - místo, datum, podpis Napiš vlastní profesní životopis:

35 Konkurzní záznam Na základě připravených kritérií a požadavků na funkci cvičitelky doplňte v průběhu konkurzu: 35 JMÉNO BODY Poznámky:

36 Slavnostní otevření sportovního centra 36 K slavnostnímu otevření sportovního centra je nutná perfektní organizace, nezapomeňte na: Slavnostní oblečení rifle a tenisky nikoho neoslní. Písemné pozvání máte jisté, že hosté nezapomenou a možná se stanou i sponzory centra. Proslov musí být řádně připravený. Vytvoř pozvánku ke slavnostnímu otevření: (CO? KDY? KDE? KDO? Na tyto otázky musí být v pozvánce odpověď.) Všichni občas zapomínají, proto si vypracujte seznam pozvaných hostů: TITUL JMÉNO KONTAKT

37 37 Proslov Většina slavnostních akcí je zahajována proslovem. Zopakuj si, co víš o proslovu, a pak si ho připrav. Proslov - je kratší ústní projev pronášený při různých událostech. Má tyto části: - oslovení - úvod, v němž se naznačuje, čeho se bude týkat - vlastní obsah - závěr, v němž se poděkuje, popřeje Mluvčí by měl mluvit srozumitelně, přiměřeně nahlas, navazovat oční kontakt s posluchači. Prostor pro proslov:

38 38 Posouzení výdajů v průběhu vlastního podnikání Náklady spojené s podnikáním je nutno předem odhadnout, aby nedocházelo k nedostatku financí během zařizování. Zjistit naprosto správnou sumu je velmi náročné a těžko proveditelné. Zaznamenejte do tabulky své odhady, které budou sloužit pro požadovaný úvěr v bance. VÝDAJE pronájem zakoupené zboží KONKRETIZACE PŘEDPOKLÁDANÁ CENA telefon, poštovné, reklama plat cvičitelky další celkem pronájem Zajištění financí pro podnikání Zajištění úvěru v bance je podmíněno i znalostí některých termínů: Úvěr = závazná dohoda mezi bankou a žadatelem s danými podmínkami (úrok, splátky..). Úrok = peněžní částka, kterou platí žadatel za půjčení peněz. Hypotéka = zástavní právo k nemovitosti, zapsané do pozemkových knih. Ručitel = osoba, která finančně ručí za žadatele.

39 39 Sepište, které banky ve městě a okolí existují a zjistěte výši úroku: BANKA ADRESA KONTAKT VÝŠE ÚROKU Ve vybrané bance vyzvedněte formulář na úvěr a vypište jej. Poznámky:

40 Hodnocení projektu Sportovní centrum se společnými silami podařilo zřídit - gratulujeme! Podtrhněte smajlíka, který vyjadřuje vaše hodnocení celého projektu: 2. Jak bys zhodnotil práci své skupiny (týmu)? 1 5 bodů (1 výborná..) (zakroužkuj) 3. Která část projektu se ti nejvíce líbila? 4. Co ses naučil(a)? 5. Z projektu bys vynechal(a): 6. Své zapojení a práci v týmu oceňuji smajlíkem (zakroužkuj):

41 41 Pro Rekvalifikační a informační centrum s. r. o. (realizátora projektu BUSINESS GAMES Podnikatelské kompetence do škol ) vydává Komunální a informační servis z. s. p. o. Most v roce Redigovala a sazbu provedla Lucie Bartoš. 2009

42 42

ŽÁDOST O GRANT (žádost vyplňujte prosím jasně, stručně a srozumitelným jazykem, žádné oficiality )

ŽÁDOST O GRANT (žádost vyplňujte prosím jasně, stručně a srozumitelným jazykem, žádné oficiality ) Číslo žádosti: nevyplňujte ŽÁDOST O GRANT (žádost vyplňujte prosím jasně, stručně a srozumitelným jazykem, žádné oficiality ) Název projektu: Jen si tak kopnout (pokuste se o krátký výstižný, zajímavý

Více

M E T O D I K A. pro zpracování. Obsah závěrečné zprávy

M E T O D I K A. pro zpracování. Obsah závěrečné zprávy 5. 1. 2016 M E T O D I K A pro zpracování Závěrečné zprávy o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí

Více

Školní plán mobility (ŠPM) krok za krokem

Školní plán mobility (ŠPM) krok za krokem Školní plán mobility (ŠPM) krok za krokem Pomůcka pro školní koordinátory Školní koordinátor je zodpovědný za průběh projektu na škole (viz níže dílčí aktivity). Konzultant (zástupce Nadace Partnerství)

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok 2017

Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok 2017 Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok 2017 Grantový program Zdravé město - Kultura Manuál pro žadatele o poskytnutí dotace 1 Část A/ Grantový program Zdravé město - Kultura Garant programu: Kontaktní

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Osnova projektu pro podopatření

Osnova projektu pro podopatření 1. Název projektu. 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření a investičnímu záměru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1.

Více

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro sport, mládež a kulturu Dotační programy

Více

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3 Servisní pracovník u zákazníka (kód: 69-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Požadavky zadavatele:

ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Požadavky zadavatele: Střední odborné učiliště společného stravování Poděbrady, Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Obor vzdělání: 65-41-L/51 Gastronomie ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK

Více

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 a Muzejní noci a noci kostelů 2015 v Jihomoravském kraji Důležité termíny

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok 2017

Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok 2017 Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok 2017 Grantový program Zdravé město - Zájmové aktivity Manuál pro žadatele o poskytnutí dotace Část A/ Grantový program Zdravé město - Zájmové aktivity Garant

Více

Osnova projektu pro podopatření

Osnova projektu pro podopatření Osnova projektu pro podopatření 1.3.3. 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte, stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření a investičnímu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV SMĚRNICE Č. 3/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE IV Poskytování dotací z Programu podpory sportu, volného času

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíč

Grantový systém Zdravého města Třebíč Grantový systém Zdravého města Třebíč 2010 Grantový program Kultura Manuál pro předkladatele projektů 1 Část A/ Grantový program Kultura Garant programu: Kulturní komise RM Vladislava Leitnerová, tajemník

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Inzerát lyžování v Itálii výpočty nákladů Stručná anotace učební jednotky Učební jednotka je

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok 2017

Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok 2017 Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok 2017 Grantový program Zdravé město - Cestovní ruch Manuál pro žadatele o poskytnutí dotace 1 Část A/ Grantový program Zdravé město - Cestovní ruch Garant

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok 2017

Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok 2017 ; Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok 2017 Grantový program Zdravé město - Rodina a zdraví Manuál pro žadatele o poskytnutí dotace 1 Část A/ Grantový program Zdravé město Rodina a zdraví Garant

Více

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Ing. Petra Brejšová Telefon: 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA 13569/2016 Počet listů dokumentu:

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

Word Lekce III. a IV.

Word Lekce III. a IV. Word 2007 Lekce III. a IV. Záložní kopie Povolení a nastavení automatického obnovení a automatického uložení může být žádoucí ve chvíli, kdy aplikace Word nahlásí neočekávanou chybu, kolizi aplikace a

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Strukturovaný životopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 1. 12. 2013

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Praha - únor 2010 Verze 1.3 Ministerstvo dopravy www.opd.cz OBSAH Úvod...3 Obecná pravidla...4 Legislativní rámec...4 Obecné požadavky a podmínky...4

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok 2017

Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok 2017 Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok 2017 Grantový program Zdravé město - Ekologie Manuál pro žadatele o poskytnutí dotace 1 Část A/ Grantový program Zdravé město - Ekologie Garant programu:

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Házená pro všechny. 1) Finanční podpora

Házená pro všechny. 1) Finanční podpora Házená pro všechny Projekt Házená pro všechny, na který rozhodnutím Exekutivy ČSH a Rady ČSH byla vyčleněna částka 2.500.000 Kč, se zaměřuje na další rozvoj úspěšného projektu Školních lig (ŠL). Hlavním

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. ze dne 9. 2.

Pravidla Rady kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. ze dne 9. 2. Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina ze dne 9. 2. 2010 č. 02/10 Strana 1 (celkem 8) Preambule

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

působnosti Ministerstva zdravotnictví za účelem zajištění jejich krizové připravenosti (dále

působnosti Ministerstva zdravotnictví za účelem zajištění jejich krizové připravenosti (dále 5. 1. 2016 B. Metodika pro zpracování Závěrečné zprávy o využití přidělených finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu organizacím v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví za účelem

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Podpora sportu ve městě Kutná Hora 1. pilíř - registrovaná mládež pro rok 2017

DOTAČNÍ PROGRAM Podpora sportu ve městě Kutná Hora 1. pilíř - registrovaná mládež pro rok 2017 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora sportu ve městě Kutná Hora 1. pilíř - registrovaná mládež pro rok 2017 Vyhlášený městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora (dále jen poskytovatel ) Schváleno

Více

NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME?

NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME? NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME? Plán vyučovací hodiny (č. 2) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Neutrácíme doma více, než vyděláváme? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE:

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU KROK ZA KROKEM NA CESTĚ OD NÁPADU K JEHO REALIZACI Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny 1. Osobní cíle versus cíle zaměstnanecké / podnikatelské 2.

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Zřízení minipodniku. Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most. výroba, tisk a distribuce školního časopisu

Zřízení minipodniku. Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most. výroba, tisk a distribuce školního časopisu Zřízení minipodniku Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most Číslo a název minipodniku: Sídlo minipodniku: 4 Janovská redakce KOUMES Přátelství 160,

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 PŘIPRAVUJEME VELETRH Realizační tým Metodik Ing. Blanka Hrnčířová Anotace Učitel / Předmět Ing. Blanka Hrnčířová / Praxe Ing. Jana Kahounová / ITE Mgr. Jitka Mrázková/CJL Náplní projektu Připravujeme veletrh

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II. Veřejná zakázka : Poskytnutí dvou dlouhodobých úvěrů pro obec Malé Svatoňovice Zadavatel : Obec Malé Svatoňovice, Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice, IČ

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Veřejné oznámení Výzva k podávání žádostí o příspěvky města Třeboně

Veřejné oznámení Výzva k podávání žádostí o příspěvky města Třeboně Veřejné oznámení Výzva k podávání žádostí o příspěvky města Třeboně Městská rada vyhlašuje výzvu 2005/1 k podávání žádostí pro poskytování mimořádných příspěvků. Uzávěrka pro podávání žádostí je 15. 4.

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Příručka pro akreditovaná pracoviště

Příručka pro akreditovaná pracoviště Příručka pro akreditovaná pracoviště OBSAH: Co musí splňovat akreditované pracoviště pro účast na projektu...3 Další povinnosti akreditovaného pracoviště...3 Postup při realizaci vzdělávací aktivity s

Více

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje Návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob předkládaný podle 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Více

Vaše účast v projektu

Vaše účast v projektu Aktivity projektu Dnešní informační schůzka je první aktivitou projektu, které se účastníte. Na tuto schůzku navážeme tzv. vstupním modulem. Vstupní modul potrvá dva dny. První schůzka v rámci vstupního

Více

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Obec: Vyplňte název obce. Ulice: č.p.: č.o.: PSČ: Telefon:

Více

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE Č. 02/2014 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu

Více

1. Personální zajištění interních a externích spolupracovníků

1. Personální zajištění interních a externích spolupracovníků Finanční procedura ČSPH Verze: 02 Říjen 2011 Autor: Martina Motshagen, Petr Doležal Hlavním cílem je docílit na základě Vize 2015 transparentnosti ve finančním procesu ČSPH. Dojde k ujasnění odpovědnosti

Více

Sedm divů světa. Celkem projekt : 19 hodin

Sedm divů světa. Celkem projekt : 19 hodin Sedm divů světa 1. Rodinná (občanská) výchova (1 hod) 2. Výtvarná výchova (2 hod) PC 3. Zeměpis (2 hod) PC 4. Výtvarná výchova (2 hod) PC 5. Hudební výchova (1 hod) PC 6. Matematika (1 hod) 7. Přírodopis

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Struktura prezentace Titulní snímek název prezentované práce, jméno autora, jméno vedoucího práce Úvodní snímek zadání projektu,

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016

Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016 Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016 1. Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 1. Gymnastika základní: její cíle, úkoly a funkce, obsah, anatomicko-fyziologická podstata cvičení. 2. Gymnastika nářaďová- kruhy, hrazda,

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Přílohy Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4

Přílohy Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4 Přílohy Příloha 1 Evropský sociální fond Příloha 2 Aktivní politika zaměstnanosti po vstupu do EU Příloha 3 Nabídka zabezpečení rekvalifikace - formulář Příloha 4 Kalkulace nákladů rekvalifikace - formulář

Více

České dráhy, a.s. vyhlašují

České dráhy, a.s. vyhlašují České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 (dále jen vyhlašovatel) vyhlašují nezávazné

Více

Analýza SWOT. Strategický management 05

Analýza SWOT. Strategický management 05 Analýza SWOT Strategický management 05 Využití metody: Plánování, rozhodování Facilitátor: ano Ideální počet účastníků: 4 8 (možno i více) Základní pomůcky: Flipchart, flipové papíry, lektorský kufřík

Více

Obec Dlouhá Loučka. Obec Dlouhá Loučka vyhlašuje pro období PROGRAM

Obec Dlouhá Loučka. Obec Dlouhá Loučka vyhlašuje pro období PROGRAM Obec Dlouhá vyhlašuje pro období 2015 2018 PROGRAM pro poskytování dotací neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu obce Dlouhá 1. Účel poskytnutí dotace Podpora aktivit v oblasti zájmové činnosti pro

Více

Městská část Praha 5 vyhlašuje dotační programy na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2016

Městská část Praha 5 vyhlašuje dotační programy na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2016 Městská část Praha 5 vyhlašuje dotační programy na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2016 Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Obecnými pravidly pro poskytování dotací městské části Praha 5 (dále

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.2. Týden zaměstnanosti 2005 - Brusel PROJEKT Týdny zaměstnanosti 2006-2008

Více

Čl. 1 Důvod a účel podpory

Čl. 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast rozvoj. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel podpory

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR DOPRAVNÍCH AGEND oddělení zkušebních komisařů Metodická pomůcka k provozování školícího střediska fax : 236 00 7159 telefon : 236 00 3079 Miroslav

Více

Metodika pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti

Metodika pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti Město Blansko Metodika pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Finanční zdroje 3. Obecné podmínky poskytování dotace 4. Určování výše dotace v 1. pilíři

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE na podporu aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE na podporu aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Příloha Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2016 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE na podporu aktivity v oblasti

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Cíl: Mít základní představu o rozdílu být zaměstnán nebo podnikat. Časová dotace: Věková skupina: 1 vyučovací hodina 8. ročník Pomůcky: pracovní list, psací potřeby,

Více

Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec

Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec Poskytování finančních dotací a příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy. Jedná se o Zákon

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu Rada města Rokytnice v Orlických horách dne 23. března 2015 schválila usnesením č. 10/20015/III pro rok 2015 program pro poskytování

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíč

Grantový systém Zdravého města Třebíč Grantový systém Zdravého města Třebíč 2010 Grantový program Ostatní projekty pro Zdravé město Manuál pro předkladatele projektů 1 Část A/ Grantový program Ostatní projekty pro Zdravé město Garant programu:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Nučice Č. 1/99

Obecně závazná vyhláška obce Nučice Č. 1/99 Obecně závazná vyhláška obce Nučice Č. 1/99 O vytvoření a použití prostředků Účelového fondu rozvoje bydlení obce Nučice -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Rozvojový projekt na rok 2008 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 6. Program na podporu odstranění slabých stránek školy Název projektu:

Více

Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Tel.: 388 325 356 e-mail: mas@netolice.cz www.mas-netolice.cz č.ú. 0644942319/0800 IČ: 260 80 575

Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Tel.: 388 325 356 e-mail: mas@netolice.cz www.mas-netolice.cz č.ú. 0644942319/0800 IČ: 260 80 575 A) Obecná část 1. Název projektu Osnova projektu uveďte stručný a výstižný název projektu, uveďte název MAS, uveďte název Fiche, v rámci které projekt předkládáte, její číselné označení a název hlavního

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více