Seznam pracovních sešitů:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam pracovních sešitů:"

Transkript

1 1

2 2

3 Seznam pracovních sešitů: 3 Business game č. I. CESTOVNÍ KANCELÁŘ str. 3 Business game č. II. ORGANIZACE TURNAJE V MÍČOVÉ HŘE str. 13 Business game č. III. ZŘIZENÍ SPROTOVNÍHO CENTRA str. 23 Vydává Komunální a informační servis z.s.p.o. pro Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., realizátora projektu BUSINESS GAMES Podnikatelské kompetence do škol. Redigovala a sazbu provedla Lucie Bartoš 2009.

4 Business game č. I. 4 CESTOVNÍ KANCELÁŘ (Pracovní listy projektového modulu pro žáky 9. tříd základních škol předmětu IVT) Název hry: Cestovní kancelář Třída: 9. třídy, 3 5 členné týmy Předmět: Informatika praktické činnosti, zeměpis, dějepis, český jazyk, matematika, cizí jazyk, OV, RV Téma: Cestovní kancelář Časová dotace: Dva až tři měsíce, jedenkrát týdně dvě vyučovací hodiny Stanovení kompetencí: - komunikace - týmová práce - řešení problémů - strategie (stanovení priorit) - fyzická a duševní odolnost - autoevaluace Výstupy: Tištěný bedekr cestovní kanceláře v české a cizojazyčné mutaci Prezentace CK v Power Pointu Webová prezentace Zpracoval: Mgr. Jaroslav Hasil

5 5 Týmové role Rozdělte role v týmu. Do první tabulky podle charakteristik přiřaďte jména. Do druhé tabulky napište konkrétní osoby. Přiřaďte jména: Předseda (Vedoucí) Navrhovatel (Režisér) - klidný, dominantní, stabilní Koordinuje tým, vede ho ke spolupráci a k dosažení cílů. V diskuzi nedominuje, jeho příspěvkem je položení správných otázek. Jeho vedení spočívá zejména v sociální rovině. - činorodý, impulzivní, dominantní Navrhuje a řídí práce v týmu. Vyžaduje akci, žene tým k vyšší produktivitě. Inovátor (Chrlič) - inteligentní, individualistický Přichází s novými nápady a podněty, s originálními řešeními. Má velkou představivost a je zdrojem inspirace pro celý tým. Zajímají ho jen globální náhledy, žádné detaily. Upozorňovatel (Rejpal) - racionální, stabilní, skeptický Nejobjektivnější člen v týmu, poskytuje detailní analýzy, hodnotí nápady a varuje před chybami. Není příliš nadšený. Organizátor (Tahoun) - svědomitý, disciplinovaný Stará se o to, aby nápady a rozhodnutí byly transformovatelné do konkrétních úloh, a zajišťuje, aby byly realizovány. Pracuje systematicky, má rád pevné struktury. Objevovatel (Shánil) - společenský, čilý, přátelský Shromažďuje informace, nápady, navazuje kontakty, získává podporu z venku. Nejlépe se mu daří pod tlakem, je dobrý improvizátor. Podporovatel (Hasič) - citlivý, mírný Je dobrým posluchačem, rozvíjí nápady, všímá si potřeb a problémů ostatních, podporuje je. Pomáhá vytvářet dobrou atmosféru v týmu. Dokončovatel (Dotahovač) - tichý, pečlivý, úzkostlivý Stará se o to, aby se dodržoval řád a časový plán. Do detailů vše kontroluje. Dává pozor, aby se na nic nezapomnělo.

6 6 Rozdělení rolí funkcí v týmu: Ředitel (leadership) Jednatel - kouč ICT manager - specialista Webmaster - specialista Mluvčí - speaker Pravidla 1) Týmová práce pětičlenný tým. Rozdělení rolí. 2) Název a logo cestovní kanceláře (v COREL DRAW, malování). 3) Sedmidenní rekreačně poznávací zájezd po celé ČR (ve WORDU). 4) Pro každý den připravit program (např. návštěvy divadel, ZOO, sportovní podniky atd.). 5) Zajistit i rekreaci (např. sport, bazén, jízda na koních atd.). 6) Veškerá doprava hromadná nelze si najmout autobus. 7) Ubytování a stravování každý den v jiném místě. 8) Pro cizozemce lidí, věková kategorie není stanovena (v jazyce, který studuješ). Věkové kategorii přizpůsobit úroveň ubytování a program. 9) Rozpočet na osobu a rozpočet na celý zájezd. 10) Dva členové realizačního týmu jsou součástí zájezdu - zahrnout do kalkulace, včetně nákladů na odměny. Vytvořit zisk pro firmu. Výstup min. 8 stran A4 v českém jazyce, 8 stran v cizím jazyce, kalkulace, titulní strana. Výstup upravit jako: - prospekt s barevnými obrázky, všechny stánky budou mít jednotnou grafickou úpravu - prezentaci v Power Pointu - webovou prezentaci

7 Struktura výstupu 7 1. Bedekr cestovní kanceláře - Titulní strana - obsahuje: Název firmy Logo Tým - Jedné A4 odpovídá jeden den, jedno místo ( 1 stránka česky a 1 stránka cizím jazykem) 7 dní je 14 stran, na stránce jsou 2 3 obrázky - Rozpočet ubytování, doprava, program, vstupy, celodenní strava, pojištění, ostatní náklady, odměny, zisk 2. Prezentace cestovní kanceláře v Power Pointu - v nejméně osmi snímcích vložením textu, obrázků, animací viz příklad 3. Webová prezentace cestovní kanceláře - v obsahu nejméně sedm dní, název CK a logo - v hlavním okně popis jako v Power Pointu Lze transportovat na školní web (FTP, Commander )

8 Výkaz práce týmu (Dvě hodiny týdne v předmětu IVT.) 8 Po každé lekci zaznamenejte podíl jednotlivých členů týmu. DATUM POPIS ČINNOSTI (VYTVOŘENO) PODÍL ČLENŮ TÝMU PODPIS LEADRA

9 Evaluace týmu (Vámi vybrané odpovědi prosím zakroužkujte.) 9 1. Byly učitelem srozumitelně formulovány cíle a způsob realizace projektu Cestovní kancelář? ano spíše ano spíše ne ne 2. Jste spokojeni s průběhem a výsledky své práce? ano spíše ano spíše ne ne 3. Osvojili jste si nové dovednosti v oborech podnikání? ano spíše ano spíše ne ne 4. Byl pro vás projekt Cestovní kancelář přínosem? ano spíše ano spíše ne ne 5. V čem spatřujete pozitivní přínos projektu? Pro zkvalitnění či vylepšení realizace projektu Cestovní kancelář bych doporučoval/a: Pokud se vyskytly nějaké problémy nebo chcete sdělit další náměty či doporučení, popište je: Děkujeme za váš čas, názory a podněty.

10 Příklad realizace bedekru Cestovní kanceláře ve Wordu v českém jazyce 10 Příklad realizace bedekru Cestovní kanceláře ve Wordu v cizím jazyce a příklad rozpočtu

11 Příklad prezentace projektu cestovní kanceláře v Power Pointu 11

12 12 Příklad realizace v MS Publisher či Front Page POZNÁMKY:

13 Business game č. II. 13 ORGANIZACE TURNAJE V MÍČOVÉ HŘE Zpracovatel: Bc. Jan Šedivý Na základě průzkumu žáků základních škol se zjistilo, že mezi nejoblíbenější vyučovací předměty patří tělesná výchova (přes 50%). Sportovní vyžití je i jednou z důležitých aktivit obyvatelstva ČR, zahrnuje soustavu všech činností, které se podílejí nejen na rozvoji tělesné zdatnosti, ale i na celkovém rozvoji člověka. Chcete si ve škole zasportovat, chcete uspořádat nějakou sportovní událost, chcete zjistit, co vše je zapotřebí k realizaci takové aktivity tohoto druhu? Nabízíme vám řešení: Zapojte se s námi do projektu Business Games a zorganizujte turnaj v míčové hře. Tento pracovní sešit je určen pro vedení žáků při zpracování projektu Business Games, pro samostatnou činnost. Obsahuje soubor pracovních listů, které pokrývají jednotlivé kroky při přípravě turnaje v míčové hře. Cíl hry Na příkladu přípravy školního sportovního turnaje si přiblížíme některé klady i zápory soukromého podnikání (živnostenská forma). Jednotlivé kroky přípravy turnaje jsou porovnávány s různými aspekty podnikání. Učitel plní roli koordinátora činností a dohlížitele tak, aby žáci v přípravě nezapomněli na nic podstatného. Výstupem je počítačová prezentace v PowerPointu, která je na závěr prezentována a měla by přinést informace o chystaném turnaji (k umístění na webu, rozeslání do škol, které chceme pozvat k účasti, pro sponzory atd.). Bude hodnocena, jak ostatními skupinami (vzájemné ohodnocení konkurenčních skupin), tak nezúčastněnými spolužáky. Druhým výstupem by měl být předložený rozpočet akce (vyváženost, efektivní využití dotace, viditelná snaha o minimalizaci nákladů, efektivní využití případného přebytku peněz, získání sponzorů s peněžními či naturálními dary). Rozpočet by měl být hodnocen především učitelem. Studenti spolu s učitelem by na základě těchto výstupů měli označit nejzdařilejší projekty.

14 Pracovní skupina - je skupina osob, která se společně podílí na vyřešení pracovního úkolu. 14 Na základě sebepoznání (zkušenosti, dovednosti, komunikace,odvaha, povaha apod.) označ křížkem, jakou funkci bys chtěl ve skupině zastávat. VEDOUCÍ MLUVČÍ IT SPECIALISTA EKONOM VEDOUCÍ SPORTOVNÍ SEKCE Na další stránce si funkce osob ve skupině ještě ujasni: FUNKCE VE SKUPINĚ ÚKOL VEDOUCÍ Koordinuje práci, zadává práci ostatním, kontroluje kvalitu zjištěných informací, je zodpovědný za to, že na nic podstatného se nezapomnělo, pomáhá nejvíce vytíženým, určuje pomoc nejvíce vytíženým členům skupiny. EKONOM Vypracovává rozpočet akce. IT SPECIALISTA Vypracovává prezentaci v PowerPointu (grafika, bezchybnost, celkový dojem), tabulky atd. TISKOVÝ MLUVČÍ Komunikuje s učitelem při nejasnostech. Ústně představuje závěrečnou prezentaci (10 minut) - odpovídá na případné otázky. VEDOUCÍ SPORTOVNÍ SEKCE Organizace vlastní části turnaje kategorie, herní systém, pravidla, rozhodčí atd.

15 15 Rozdělte si ve skupině funkce, které budou jednotliví členové plnit pomocí internetu, telefonu, počítače atd.: Skupina č. (název): JMÉNO FUNKCE ÚKOL

16 Co je potřeba zařídit při organizaci sportovního turnaje? Co je třeba objednat, zařídit, co vše je třeba započítat do celkové ceny... Vyberte témata, na nichž se shodnete všichni ve skupině. Po vyhodnocení učitelem si dopište všechno, na co jste sami zapomněli, ale přišli na to ostatní skupiny nebo to doplnil(a) pan(í) učitel(ka). Po sepsání daného seznamu se pokuste dané položky očíslovat podle toho, v jakém pořadí je zapotřebí dané věci řešit. 16 CO JE TŘEBA ZAŘÍDIT Č.

17 Zadejte dílčí úkoly z tabulky jednotlivcům ve skupině 17 Tím si rozdělíte dané úkoly ve vaší pracovní skupině. Po přidělení úkolů jednotlivci ještě společně v malých okénkách očíslujte pořadí, v jakém budete dané úkoly řešit a přidáním 1 až 3 vykřičníků označte důležitost daného úkolu (od naprosto nezbytného nepostradatelného až po zanedbatelný, jehož nesplnění neovlivní realizaci vašeho projektu). V rámci zachování zásady Týmové práce si méně vytížení členové skupiny přiberou (po dohodě) pomoc s plněním úkolu více vytíženého člena (sportovního vedoucího). Toto přerozdělování úkolů (výpomoc) se může dít kdykoliv během realizace projektu (řízeno vedoucím skupiny). FUNKCE DÍLČÍ ÚKOL Č. VEDOUCÍ EKONOM IT MLUVČÍ SPORT. SEKCE

18 Materiálně-technické zabezpečení 18 Sepište soubor požadavků, které musí splňovat tělocvična (včetně zázemí) pro naši akci Napište dopis (mail) vedení škol za účelem poptávky tělocvičny - požadavků na parametry tělocvičny a zjištění ceny (Pozn.: důležité je datum konání turnaje.) Sepište seznam vhodných tělocvičen (včetně kontaktů na odpovědné osoby a ceny) Sepište seznam potenciálních rozhodčích, zdravotníků, pomocného personálu (stolek rozhodčích), zjistěte náklady na finanční odměny Vytvořte seznam vhodných turnajových cen (kde je seženeme a za kolik)

19 Sepište seznam materiálně technického zabezpečení dodávajícího přidanou hodnotu (občerstvení, pitný režim, lepší turnajové ceny, trička pro účastníky atd.), zjistěte dodavatele a jejich ceny Legislativní požadavky na realizaci turnaje Můžete v následujících dokumentech figurovat vy jako smluvní strana? Pokud ne, kdo tedy? Zjistěte legislativní požadavky na způsobilost zdravotníka Zjistěte legislativní náležitosti spojené s finančním odměňováním rozhodčích, zdravotníka, pomocného personálu (důležité pro vyúčtování akce) Pozn.: Zjistěte, o jaký druh pracovně-právního vztahu může jít (zaměstnanecký poměr, DPČ, DPP atd.), charakterizujte je a vyberte vhodný. Sepište vzor vámi zvoleného dokumentu (smlouvy, dohody) upravující vztah mezi vámi (sportovním klubem) a pracovníkem (rozhodčím, pomocným rozhodčím, zdravotníkem atd.) Pozn.: Můžete si daný druh smlouvy stáhnout z internetu a pouze upravit do vašich podmínek, dokument poté vytiskněte a vložte jako přílohu do sešitu, dané řádky poté použijte k poznámkám. 19

20 Sepište žádost o pronájem tělocvičny Pozn.: Můžete si daný druh smlouvy stáhnout z internetu a pouze upravit do vašich podmínek, dokument poté vytiskněte a vložte jako přílohu do sešitu, dané řádky poté použijte k poznámkám. Sepište smlouvu o pronájmu tělocvičny Pozn.: Můžete si daný druh smlouvy stáhnout z internetu a pouze upravit do vašich podmínek, dokument poté vytiskněte a vložte jako přílohu do sešitu, dané řádky poté použijte k poznámkám. Zjišťování potenciální účasti sponzorů Sepište seznam sponzorů a jakým způsobem mohou podpořit konání turnaje Sestavení rozpočtu turnaje Sestavte vyvážený rozpočet turnaje Pozn.: Příjmy (dotace od magistrátu, zápisné účastníků, sponzoři), výdaje x nadstandard, na základě finanční rozvahy stanovte rozsah celé akce, rozvaha, co s případným nadbytkem. 20

21 Tvorba sportovního programu turnaje 21 Na základě finanční rozvahy (kolik si můžete dovolit tělocvičen, rozhodčích atd.) vytvořte sportovní program turnaje Pozn.: Herní systém turnaje (počet družstev, kategorie, pravidla jednotlivých utkání), doplňkové soutěže. Vytváření propagačních materiálů Vytvořte krátký informační letáček o turnaji, vytvořte pozvánku pro školy zvoucí k účasti v turnaji

22 Vytváření prezentace 22 Vytvořte prezentaci o chystaném turnaji v PowerPointu Pozn.: Prezentace by měla přinést informace o chystaném turnaji (k umístění na webových stránkách, rozeslání do škol, které chceme pozvat k účasti, pro sponzory. Vytvořenou prezentaci předvedete před ostatními skupinami, dále přednesete a okomentujete svůj rozpočet. Hodnocení projektu Sportovní turnaj může začít - gratulujeme! 1. Podtrhněte smajlíka, který vyjadřuje vaše hodnocení celého projektu: 2. Jak bys zhodnotil práci své skupiny (týmu)? 1 5 bodů (1 výborná..) ( zakroužkuj ) 3. Která část projektu se ti nejvíce líbila? 4. Co ses naučil(a)? 5. Z projektu bys vynechal(a): 6. Své zapojení a práci v týmu oceňuji smajlíkem (zakroužkuj).

23 Business game č. III. 23 ZŘÍZENÍ SPORTOVNÍHO CENTRA Zpracovali: Mgr. Ludmila Blumenthalová, Mgr. Pavel Škramlík Na základě průzkumu žáků základních škol se zjistilo, že mezi nejoblíbenější vyučovací předměty patří tělesná výchova (přes 50%). Sportovní vyžití je i jednou z důležitých aktivit obyvatelstva ČR, zahrnuje soustavu všech činností, které se podílejí nejen na rozvoji tělesné zdatnosti, ale i na celkovém rozvoji člověka. Chcete si jít po škole zasportovat, ale nejste členem žádného sportovního oddílu? Máte několik možností - do přírody, na hřiště,ale prší. Nejlepší by bylo sportovní centrum. V blízkosti vašeho bydliště se však žádné nenachází. Nabízíme vám řešení: Zapojte se s námi do projektu Business Games a zařiďte si vlastní sportovní centrum. Tento pracovní sešit je určen pro vedení žáků při zpracování projektu Business Games, pro samostatnou činnost. Obsahuje soubor pracovních listů, které pokrývají jednotlivé kroky při přípravě zahájení provozu sportovního centra.

24 Pracovní skupina - je skupina osob, která se společně podílí na vyřešení pracovního úkolu. 24 Na základě sebepoznání (zkušenosti, dovednosti, komunikace, odvaha, povaha apod.) označ křížkem, jakou funkci bys chtěl ve skupině zastávat. VEDOUCÍ MLUVČÍ ZAPISOVATEL ČASOMĚŘIČ ČLEN Vedoucí: Mluvčí: Zapisovatel: řídí práci celé skupiny prezentuje výsledky práce zaznamenává získané údaje Časoměřič: Člen: sleduje čas platný člen skupiny Skupina č.(název) JMÉNO FUNKCE ÚKOL

25 Průzkum trhu v nejbližším okolí budoucího sportovního centra Anketa je výzkumná technika, kdy jsou dotazováni vybraní lidé, odpovídají dobrovolně na danou otázku. Otázky jsou jednoduché, jasně a srozumitelně podané, nenaléhá se na rychlou odpověď. Odpovědi se zaznamenávají na diktafon nebo písemně. Zjistěte, zda ve městě (obci) existují sportovní centra (odpovídají žáci, učitelé, správní zaměstnanci, náhodní chodci apod.) Výsledky ankety zapište do tabulky a vytvořte mapu sportovních zařízeních ve městě. (zakresli do připravené mapy města) 25 NÁZEV CENTRA SPORTOVNÍ ZAMĚŘENÍ ADRESA

26 Legislativní požadavky na zřízení sportovního centra K žádosti o pronajmutí místa k provozování sportovního centra musíte doložit Živnostenský list. Živnostenský list (ŽL) je potvrzení fyzické osobě o možnosti podnikání v oboru. Pomocí Internetu, ekonomky školy apod. odpověz na tyto otázky: 26 Kdo Živnostenský list vydává? Jaké podmínky musí osoba splňovat, aby jí byl ŽL vydán? Jaké písemné dokumenty musí k získání ŽL předložit? Sportovní centrum musí odpovídat hygienickým požadavkům. Sepište seznam všech hygienických požadavků (umývárny, správné větrání apod.) Pozn. Správnost lze ověřit na každé hygienické stanici.

27 Prostory pro zřízení sportovního centra 27 Sepište všechny požadavky na prostory sportovního centra: Vytipujte na základě průzkumu vhodné lokality k pronajmutí: PROSTOR ADRESA KONTAKT

28 28 Propůjčení (zajištění nájmu) prostor pro sportovní centrum Zjistěte podle slovníku, na internetu, u učitele Čj apod., co znamenají následující pojmy. Pak si napíšete správně žádost o pronájmu a smlouvu o pronájmu. Nájemce: Pronajímatel: Nájemní smlouva: Co musí obsahovat? Výpovědní smlouva: Co musí obsahovat? Záloha: Smlouva o smlouvě budoucí: Žádost: Co musí obsahovat? Vybraný prostor PROSTOR ADRESA KONTAKT CENA

29 29 Sepište žádost o pronájem prostor: Žádost: Adresa: datum Věc: Sepište smlouvu o pronájmu prostor Smlouva: (sepište na samostatný papír)

30 Vymezení potencionálních zákazníků Na základě brainstormingu a ankety vypište potencionální zákazníky (příklad: maminky s dětmi.) 30 ZÁKAZNÍK ZÁJEM O SPORTOVNÍ ČINNOST Nabídka činností, vytvoření přidané hodnoty pro podnikání Hledejte možnosti, jak oslovit zákazníky a přilákat je tak do centra. Vycházejte ze zájmů zákazníků, přemýšlejte o nadhodnotě (příklad zřízení dětského koutku)

31 Cvičební nářadí 31 Vytvoření soupisu cvičení a příslušného cvičebního nářadí, přehled firem s distribucí potřebného cvičebního nářadí. K vybavení sportovního centra patří sportovní a cvičební nářadí. Nabízíme k výběru několik možností. Zaručeně doplníte další sami. Nářadí: spinning kola, trampolíny, head chodící pásy, gymnastické balóny, podložky na cvičení, bosu půlbalóny.. Firmy, které prodávají cvičební nářadí: Grun sport, KVK, Keller. NÁŘADÍ FIRMA ADRESA KONTAKT CENA 1. spinning (kola) trampolíny head (chodící pásy) gymnastické balóny podložky na cvičení bosu (půlbalóny)

32 Reklamní kampaň 32 Reklama je činnost, která veřejně něco doporučuje možným zájemcům. Používá k tomu plakáty, inzeráty, nápisy, filmy, upoutávky, novinové články, webové stránky, fotografie, loga Vyber si jednu možnost a realizuj ji: 1) Pokuste se napsat inzerát do místních novin (stručný, jasný, výstižný, nápaditý, popřípadě doplněný fotografií) Název a adresa novin: Text: 2) Vymysli a vytvoř logo sportovního centra a název sportovního centra

33 Konkurz na funkci cvičitelky (cvičitele) 33 Konkurz je soutěž na obsazení určitého pracovního místa. Vypracujte požadavky na funkci cvičitelky: Sestavte konkurzní komisi (zastoupeni chlapci i dívky, lichý počet členů): Komise: JMÉNO ZAJISTÍ

34 34 Životopis Prvním zprostředkovatelem mezi zaměstnavatelem a budoucím zaměstnancem je ŽIVOTOPIS. První dojem je velmi důležitý, a proto by měl uchazeč o práci vědět, co má profesní životopis obsahovat. Životopis = curriculum vitae (CV) je dokument obsahující přehled vzdělání a pracovních zkušeností. Píše se v bodech, nikoli v celých větách. Části profesního životopisu: - jméno, věk, adresa, telefon, - vzdělání od nejnovějšího k nejstaršímu - pracovní zkušenosti - od nejnovějších, funkce, firma - další vzdělání rekvalifikace, kurzy, školení (doklad) - jazykové znalosti jaká úroveň znalostí - další dovednosti řidičský průkaz apod. - zájmy nemusí se uvádět - reference kontakt na osoby, které o nás mohou něco říci - místo, datum, podpis Napiš vlastní profesní životopis:

35 Konkurzní záznam Na základě připravených kritérií a požadavků na funkci cvičitelky doplňte v průběhu konkurzu: 35 JMÉNO BODY Poznámky:

36 Slavnostní otevření sportovního centra 36 K slavnostnímu otevření sportovního centra je nutná perfektní organizace, nezapomeňte na: Slavnostní oblečení rifle a tenisky nikoho neoslní. Písemné pozvání máte jisté, že hosté nezapomenou a možná se stanou i sponzory centra. Proslov musí být řádně připravený. Vytvoř pozvánku ke slavnostnímu otevření: (CO? KDY? KDE? KDO? Na tyto otázky musí být v pozvánce odpověď.) Všichni občas zapomínají, proto si vypracujte seznam pozvaných hostů: TITUL JMÉNO KONTAKT

37 37 Proslov Většina slavnostních akcí je zahajována proslovem. Zopakuj si, co víš o proslovu, a pak si ho připrav. Proslov - je kratší ústní projev pronášený při různých událostech. Má tyto části: - oslovení - úvod, v němž se naznačuje, čeho se bude týkat - vlastní obsah - závěr, v němž se poděkuje, popřeje Mluvčí by měl mluvit srozumitelně, přiměřeně nahlas, navazovat oční kontakt s posluchači. Prostor pro proslov:

38 38 Posouzení výdajů v průběhu vlastního podnikání Náklady spojené s podnikáním je nutno předem odhadnout, aby nedocházelo k nedostatku financí během zařizování. Zjistit naprosto správnou sumu je velmi náročné a těžko proveditelné. Zaznamenejte do tabulky své odhady, které budou sloužit pro požadovaný úvěr v bance. VÝDAJE pronájem zakoupené zboží KONKRETIZACE PŘEDPOKLÁDANÁ CENA telefon, poštovné, reklama plat cvičitelky další celkem pronájem Zajištění financí pro podnikání Zajištění úvěru v bance je podmíněno i znalostí některých termínů: Úvěr = závazná dohoda mezi bankou a žadatelem s danými podmínkami (úrok, splátky..). Úrok = peněžní částka, kterou platí žadatel za půjčení peněz. Hypotéka = zástavní právo k nemovitosti, zapsané do pozemkových knih. Ručitel = osoba, která finančně ručí za žadatele.

39 39 Sepište, které banky ve městě a okolí existují a zjistěte výši úroku: BANKA ADRESA KONTAKT VÝŠE ÚROKU Ve vybrané bance vyzvedněte formulář na úvěr a vypište jej. Poznámky:

40 Hodnocení projektu Sportovní centrum se společnými silami podařilo zřídit - gratulujeme! Podtrhněte smajlíka, který vyjadřuje vaše hodnocení celého projektu: 2. Jak bys zhodnotil práci své skupiny (týmu)? 1 5 bodů (1 výborná..) (zakroužkuj) 3. Která část projektu se ti nejvíce líbila? 4. Co ses naučil(a)? 5. Z projektu bys vynechal(a): 6. Své zapojení a práci v týmu oceňuji smajlíkem (zakroužkuj):

41 41 Pro Rekvalifikační a informační centrum s. r. o. (realizátora projektu BUSINESS GAMES Podnikatelské kompetence do škol ) vydává Komunální a informační servis z. s. p. o. Most v roce Redigovala a sazbu provedla Lucie Bartoš. 2009

42 42

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 ZŘÍZENÍ LABORATOŘE Zřízení laboratoře Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU Vedoucí práce: Ing. Pavla Stejskalová Vypracovala: Monika Součková Brno 2006 Prohlašuji, že jsem

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem, který je realizován

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ základní informace o tvorbě projektů PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií pří výuce

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY ZÁKLADNÍ INFORMACE O TVORBĚ PROJEKTŮ PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01)

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Název školního vzdělávacího programu: Provoz a řízení kulturních subjektů Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2009 Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho tvorby Mgr. Gabriela

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

Zřízení zubní laboratoře

Zřízení zubní laboratoře ZŘÍZENÍ LABORATOŘE Zřízení zubní laboratoře Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

PRACOVNÍ LISTY MINIPODNIKÁNÍ

PRACOVNÍ LISTY MINIPODNIKÁNÍ PRACOVNÍ LISTY MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 2 1 CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 2 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR... 6 3 PRÁVNÍ STRÁNKA ZALOŽENÍ FIRMY... 9 4 PRÁVNÍ STRÁNKA ZALOŽENÍ FIRMY 2... 11 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA. Školní web. vznik, rozvoj. a využití. Radomír Habermann Ondřej Neumajer

METODICKÁ PŘÍRUČKA. Školní web. vznik, rozvoj. a využití. Radomír Habermann Ondřej Neumajer METODICKÁ PŘÍRUČKA Školní web rozv vznik, rozvoj a využití Radomír Habermann Ondřej Neumajer Školní web vznik, rozvoj a využití Radomír Habermann Ondřej Neumajer Školní web vznik, rozvoj a využití Radomír

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Platnost: od 1. 9. 2010 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův

Více