Seznam pracovních sešitů:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam pracovních sešitů:"

Transkript

1 1

2 2

3 Seznam pracovních sešitů: 3 Business game č. I. CESTOVNÍ KANCELÁŘ str. 3 Business game č. II. ORGANIZACE TURNAJE V MÍČOVÉ HŘE str. 13 Business game č. III. ZŘIZENÍ SPROTOVNÍHO CENTRA str. 23 Vydává Komunální a informační servis z.s.p.o. pro Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., realizátora projektu BUSINESS GAMES Podnikatelské kompetence do škol. Redigovala a sazbu provedla Lucie Bartoš 2009.

4 Business game č. I. 4 CESTOVNÍ KANCELÁŘ (Pracovní listy projektového modulu pro žáky 9. tříd základních škol předmětu IVT) Název hry: Cestovní kancelář Třída: 9. třídy, 3 5 členné týmy Předmět: Informatika praktické činnosti, zeměpis, dějepis, český jazyk, matematika, cizí jazyk, OV, RV Téma: Cestovní kancelář Časová dotace: Dva až tři měsíce, jedenkrát týdně dvě vyučovací hodiny Stanovení kompetencí: - komunikace - týmová práce - řešení problémů - strategie (stanovení priorit) - fyzická a duševní odolnost - autoevaluace Výstupy: Tištěný bedekr cestovní kanceláře v české a cizojazyčné mutaci Prezentace CK v Power Pointu Webová prezentace Zpracoval: Mgr. Jaroslav Hasil

5 5 Týmové role Rozdělte role v týmu. Do první tabulky podle charakteristik přiřaďte jména. Do druhé tabulky napište konkrétní osoby. Přiřaďte jména: Předseda (Vedoucí) Navrhovatel (Režisér) - klidný, dominantní, stabilní Koordinuje tým, vede ho ke spolupráci a k dosažení cílů. V diskuzi nedominuje, jeho příspěvkem je položení správných otázek. Jeho vedení spočívá zejména v sociální rovině. - činorodý, impulzivní, dominantní Navrhuje a řídí práce v týmu. Vyžaduje akci, žene tým k vyšší produktivitě. Inovátor (Chrlič) - inteligentní, individualistický Přichází s novými nápady a podněty, s originálními řešeními. Má velkou představivost a je zdrojem inspirace pro celý tým. Zajímají ho jen globální náhledy, žádné detaily. Upozorňovatel (Rejpal) - racionální, stabilní, skeptický Nejobjektivnější člen v týmu, poskytuje detailní analýzy, hodnotí nápady a varuje před chybami. Není příliš nadšený. Organizátor (Tahoun) - svědomitý, disciplinovaný Stará se o to, aby nápady a rozhodnutí byly transformovatelné do konkrétních úloh, a zajišťuje, aby byly realizovány. Pracuje systematicky, má rád pevné struktury. Objevovatel (Shánil) - společenský, čilý, přátelský Shromažďuje informace, nápady, navazuje kontakty, získává podporu z venku. Nejlépe se mu daří pod tlakem, je dobrý improvizátor. Podporovatel (Hasič) - citlivý, mírný Je dobrým posluchačem, rozvíjí nápady, všímá si potřeb a problémů ostatních, podporuje je. Pomáhá vytvářet dobrou atmosféru v týmu. Dokončovatel (Dotahovač) - tichý, pečlivý, úzkostlivý Stará se o to, aby se dodržoval řád a časový plán. Do detailů vše kontroluje. Dává pozor, aby se na nic nezapomnělo.

6 6 Rozdělení rolí funkcí v týmu: Ředitel (leadership) Jednatel - kouč ICT manager - specialista Webmaster - specialista Mluvčí - speaker Pravidla 1) Týmová práce pětičlenný tým. Rozdělení rolí. 2) Název a logo cestovní kanceláře (v COREL DRAW, malování). 3) Sedmidenní rekreačně poznávací zájezd po celé ČR (ve WORDU). 4) Pro každý den připravit program (např. návštěvy divadel, ZOO, sportovní podniky atd.). 5) Zajistit i rekreaci (např. sport, bazén, jízda na koních atd.). 6) Veškerá doprava hromadná nelze si najmout autobus. 7) Ubytování a stravování každý den v jiném místě. 8) Pro cizozemce lidí, věková kategorie není stanovena (v jazyce, který studuješ). Věkové kategorii přizpůsobit úroveň ubytování a program. 9) Rozpočet na osobu a rozpočet na celý zájezd. 10) Dva členové realizačního týmu jsou součástí zájezdu - zahrnout do kalkulace, včetně nákladů na odměny. Vytvořit zisk pro firmu. Výstup min. 8 stran A4 v českém jazyce, 8 stran v cizím jazyce, kalkulace, titulní strana. Výstup upravit jako: - prospekt s barevnými obrázky, všechny stánky budou mít jednotnou grafickou úpravu - prezentaci v Power Pointu - webovou prezentaci

7 Struktura výstupu 7 1. Bedekr cestovní kanceláře - Titulní strana - obsahuje: Název firmy Logo Tým - Jedné A4 odpovídá jeden den, jedno místo ( 1 stránka česky a 1 stránka cizím jazykem) 7 dní je 14 stran, na stránce jsou 2 3 obrázky - Rozpočet ubytování, doprava, program, vstupy, celodenní strava, pojištění, ostatní náklady, odměny, zisk 2. Prezentace cestovní kanceláře v Power Pointu - v nejméně osmi snímcích vložením textu, obrázků, animací viz příklad 3. Webová prezentace cestovní kanceláře - v obsahu nejméně sedm dní, název CK a logo - v hlavním okně popis jako v Power Pointu Lze transportovat na školní web (FTP, Commander )

8 Výkaz práce týmu (Dvě hodiny týdne v předmětu IVT.) 8 Po každé lekci zaznamenejte podíl jednotlivých členů týmu. DATUM POPIS ČINNOSTI (VYTVOŘENO) PODÍL ČLENŮ TÝMU PODPIS LEADRA

9 Evaluace týmu (Vámi vybrané odpovědi prosím zakroužkujte.) 9 1. Byly učitelem srozumitelně formulovány cíle a způsob realizace projektu Cestovní kancelář? ano spíše ano spíše ne ne 2. Jste spokojeni s průběhem a výsledky své práce? ano spíše ano spíše ne ne 3. Osvojili jste si nové dovednosti v oborech podnikání? ano spíše ano spíše ne ne 4. Byl pro vás projekt Cestovní kancelář přínosem? ano spíše ano spíše ne ne 5. V čem spatřujete pozitivní přínos projektu? Pro zkvalitnění či vylepšení realizace projektu Cestovní kancelář bych doporučoval/a: Pokud se vyskytly nějaké problémy nebo chcete sdělit další náměty či doporučení, popište je: Děkujeme za váš čas, názory a podněty.

10 Příklad realizace bedekru Cestovní kanceláře ve Wordu v českém jazyce 10 Příklad realizace bedekru Cestovní kanceláře ve Wordu v cizím jazyce a příklad rozpočtu

11 Příklad prezentace projektu cestovní kanceláře v Power Pointu 11

12 12 Příklad realizace v MS Publisher či Front Page POZNÁMKY:

13 Business game č. II. 13 ORGANIZACE TURNAJE V MÍČOVÉ HŘE Zpracovatel: Bc. Jan Šedivý Na základě průzkumu žáků základních škol se zjistilo, že mezi nejoblíbenější vyučovací předměty patří tělesná výchova (přes 50%). Sportovní vyžití je i jednou z důležitých aktivit obyvatelstva ČR, zahrnuje soustavu všech činností, které se podílejí nejen na rozvoji tělesné zdatnosti, ale i na celkovém rozvoji člověka. Chcete si ve škole zasportovat, chcete uspořádat nějakou sportovní událost, chcete zjistit, co vše je zapotřebí k realizaci takové aktivity tohoto druhu? Nabízíme vám řešení: Zapojte se s námi do projektu Business Games a zorganizujte turnaj v míčové hře. Tento pracovní sešit je určen pro vedení žáků při zpracování projektu Business Games, pro samostatnou činnost. Obsahuje soubor pracovních listů, které pokrývají jednotlivé kroky při přípravě turnaje v míčové hře. Cíl hry Na příkladu přípravy školního sportovního turnaje si přiblížíme některé klady i zápory soukromého podnikání (živnostenská forma). Jednotlivé kroky přípravy turnaje jsou porovnávány s různými aspekty podnikání. Učitel plní roli koordinátora činností a dohlížitele tak, aby žáci v přípravě nezapomněli na nic podstatného. Výstupem je počítačová prezentace v PowerPointu, která je na závěr prezentována a měla by přinést informace o chystaném turnaji (k umístění na webu, rozeslání do škol, které chceme pozvat k účasti, pro sponzory atd.). Bude hodnocena, jak ostatními skupinami (vzájemné ohodnocení konkurenčních skupin), tak nezúčastněnými spolužáky. Druhým výstupem by měl být předložený rozpočet akce (vyváženost, efektivní využití dotace, viditelná snaha o minimalizaci nákladů, efektivní využití případného přebytku peněz, získání sponzorů s peněžními či naturálními dary). Rozpočet by měl být hodnocen především učitelem. Studenti spolu s učitelem by na základě těchto výstupů měli označit nejzdařilejší projekty.

14 Pracovní skupina - je skupina osob, která se společně podílí na vyřešení pracovního úkolu. 14 Na základě sebepoznání (zkušenosti, dovednosti, komunikace,odvaha, povaha apod.) označ křížkem, jakou funkci bys chtěl ve skupině zastávat. VEDOUCÍ MLUVČÍ IT SPECIALISTA EKONOM VEDOUCÍ SPORTOVNÍ SEKCE Na další stránce si funkce osob ve skupině ještě ujasni: FUNKCE VE SKUPINĚ ÚKOL VEDOUCÍ Koordinuje práci, zadává práci ostatním, kontroluje kvalitu zjištěných informací, je zodpovědný za to, že na nic podstatného se nezapomnělo, pomáhá nejvíce vytíženým, určuje pomoc nejvíce vytíženým členům skupiny. EKONOM Vypracovává rozpočet akce. IT SPECIALISTA Vypracovává prezentaci v PowerPointu (grafika, bezchybnost, celkový dojem), tabulky atd. TISKOVÝ MLUVČÍ Komunikuje s učitelem při nejasnostech. Ústně představuje závěrečnou prezentaci (10 minut) - odpovídá na případné otázky. VEDOUCÍ SPORTOVNÍ SEKCE Organizace vlastní části turnaje kategorie, herní systém, pravidla, rozhodčí atd.

15 15 Rozdělte si ve skupině funkce, které budou jednotliví členové plnit pomocí internetu, telefonu, počítače atd.: Skupina č. (název): JMÉNO FUNKCE ÚKOL

16 Co je potřeba zařídit při organizaci sportovního turnaje? Co je třeba objednat, zařídit, co vše je třeba započítat do celkové ceny... Vyberte témata, na nichž se shodnete všichni ve skupině. Po vyhodnocení učitelem si dopište všechno, na co jste sami zapomněli, ale přišli na to ostatní skupiny nebo to doplnil(a) pan(í) učitel(ka). Po sepsání daného seznamu se pokuste dané položky očíslovat podle toho, v jakém pořadí je zapotřebí dané věci řešit. 16 CO JE TŘEBA ZAŘÍDIT Č.

17 Zadejte dílčí úkoly z tabulky jednotlivcům ve skupině 17 Tím si rozdělíte dané úkoly ve vaší pracovní skupině. Po přidělení úkolů jednotlivci ještě společně v malých okénkách očíslujte pořadí, v jakém budete dané úkoly řešit a přidáním 1 až 3 vykřičníků označte důležitost daného úkolu (od naprosto nezbytného nepostradatelného až po zanedbatelný, jehož nesplnění neovlivní realizaci vašeho projektu). V rámci zachování zásady Týmové práce si méně vytížení členové skupiny přiberou (po dohodě) pomoc s plněním úkolu více vytíženého člena (sportovního vedoucího). Toto přerozdělování úkolů (výpomoc) se může dít kdykoliv během realizace projektu (řízeno vedoucím skupiny). FUNKCE DÍLČÍ ÚKOL Č. VEDOUCÍ EKONOM IT MLUVČÍ SPORT. SEKCE

18 Materiálně-technické zabezpečení 18 Sepište soubor požadavků, které musí splňovat tělocvična (včetně zázemí) pro naši akci Napište dopis (mail) vedení škol za účelem poptávky tělocvičny - požadavků na parametry tělocvičny a zjištění ceny (Pozn.: důležité je datum konání turnaje.) Sepište seznam vhodných tělocvičen (včetně kontaktů na odpovědné osoby a ceny) Sepište seznam potenciálních rozhodčích, zdravotníků, pomocného personálu (stolek rozhodčích), zjistěte náklady na finanční odměny Vytvořte seznam vhodných turnajových cen (kde je seženeme a za kolik)

19 Sepište seznam materiálně technického zabezpečení dodávajícího přidanou hodnotu (občerstvení, pitný režim, lepší turnajové ceny, trička pro účastníky atd.), zjistěte dodavatele a jejich ceny Legislativní požadavky na realizaci turnaje Můžete v následujících dokumentech figurovat vy jako smluvní strana? Pokud ne, kdo tedy? Zjistěte legislativní požadavky na způsobilost zdravotníka Zjistěte legislativní náležitosti spojené s finančním odměňováním rozhodčích, zdravotníka, pomocného personálu (důležité pro vyúčtování akce) Pozn.: Zjistěte, o jaký druh pracovně-právního vztahu může jít (zaměstnanecký poměr, DPČ, DPP atd.), charakterizujte je a vyberte vhodný. Sepište vzor vámi zvoleného dokumentu (smlouvy, dohody) upravující vztah mezi vámi (sportovním klubem) a pracovníkem (rozhodčím, pomocným rozhodčím, zdravotníkem atd.) Pozn.: Můžete si daný druh smlouvy stáhnout z internetu a pouze upravit do vašich podmínek, dokument poté vytiskněte a vložte jako přílohu do sešitu, dané řádky poté použijte k poznámkám. 19

20 Sepište žádost o pronájem tělocvičny Pozn.: Můžete si daný druh smlouvy stáhnout z internetu a pouze upravit do vašich podmínek, dokument poté vytiskněte a vložte jako přílohu do sešitu, dané řádky poté použijte k poznámkám. Sepište smlouvu o pronájmu tělocvičny Pozn.: Můžete si daný druh smlouvy stáhnout z internetu a pouze upravit do vašich podmínek, dokument poté vytiskněte a vložte jako přílohu do sešitu, dané řádky poté použijte k poznámkám. Zjišťování potenciální účasti sponzorů Sepište seznam sponzorů a jakým způsobem mohou podpořit konání turnaje Sestavení rozpočtu turnaje Sestavte vyvážený rozpočet turnaje Pozn.: Příjmy (dotace od magistrátu, zápisné účastníků, sponzoři), výdaje x nadstandard, na základě finanční rozvahy stanovte rozsah celé akce, rozvaha, co s případným nadbytkem. 20

21 Tvorba sportovního programu turnaje 21 Na základě finanční rozvahy (kolik si můžete dovolit tělocvičen, rozhodčích atd.) vytvořte sportovní program turnaje Pozn.: Herní systém turnaje (počet družstev, kategorie, pravidla jednotlivých utkání), doplňkové soutěže. Vytváření propagačních materiálů Vytvořte krátký informační letáček o turnaji, vytvořte pozvánku pro školy zvoucí k účasti v turnaji

22 Vytváření prezentace 22 Vytvořte prezentaci o chystaném turnaji v PowerPointu Pozn.: Prezentace by měla přinést informace o chystaném turnaji (k umístění na webových stránkách, rozeslání do škol, které chceme pozvat k účasti, pro sponzory. Vytvořenou prezentaci předvedete před ostatními skupinami, dále přednesete a okomentujete svůj rozpočet. Hodnocení projektu Sportovní turnaj může začít - gratulujeme! 1. Podtrhněte smajlíka, který vyjadřuje vaše hodnocení celého projektu: 2. Jak bys zhodnotil práci své skupiny (týmu)? 1 5 bodů (1 výborná..) ( zakroužkuj ) 3. Která část projektu se ti nejvíce líbila? 4. Co ses naučil(a)? 5. Z projektu bys vynechal(a): 6. Své zapojení a práci v týmu oceňuji smajlíkem (zakroužkuj).

23 Business game č. III. 23 ZŘÍZENÍ SPORTOVNÍHO CENTRA Zpracovali: Mgr. Ludmila Blumenthalová, Mgr. Pavel Škramlík Na základě průzkumu žáků základních škol se zjistilo, že mezi nejoblíbenější vyučovací předměty patří tělesná výchova (přes 50%). Sportovní vyžití je i jednou z důležitých aktivit obyvatelstva ČR, zahrnuje soustavu všech činností, které se podílejí nejen na rozvoji tělesné zdatnosti, ale i na celkovém rozvoji člověka. Chcete si jít po škole zasportovat, ale nejste členem žádného sportovního oddílu? Máte několik možností - do přírody, na hřiště,ale prší. Nejlepší by bylo sportovní centrum. V blízkosti vašeho bydliště se však žádné nenachází. Nabízíme vám řešení: Zapojte se s námi do projektu Business Games a zařiďte si vlastní sportovní centrum. Tento pracovní sešit je určen pro vedení žáků při zpracování projektu Business Games, pro samostatnou činnost. Obsahuje soubor pracovních listů, které pokrývají jednotlivé kroky při přípravě zahájení provozu sportovního centra.

24 Pracovní skupina - je skupina osob, která se společně podílí na vyřešení pracovního úkolu. 24 Na základě sebepoznání (zkušenosti, dovednosti, komunikace, odvaha, povaha apod.) označ křížkem, jakou funkci bys chtěl ve skupině zastávat. VEDOUCÍ MLUVČÍ ZAPISOVATEL ČASOMĚŘIČ ČLEN Vedoucí: Mluvčí: Zapisovatel: řídí práci celé skupiny prezentuje výsledky práce zaznamenává získané údaje Časoměřič: Člen: sleduje čas platný člen skupiny Skupina č.(název) JMÉNO FUNKCE ÚKOL

25 Průzkum trhu v nejbližším okolí budoucího sportovního centra Anketa je výzkumná technika, kdy jsou dotazováni vybraní lidé, odpovídají dobrovolně na danou otázku. Otázky jsou jednoduché, jasně a srozumitelně podané, nenaléhá se na rychlou odpověď. Odpovědi se zaznamenávají na diktafon nebo písemně. Zjistěte, zda ve městě (obci) existují sportovní centra (odpovídají žáci, učitelé, správní zaměstnanci, náhodní chodci apod.) Výsledky ankety zapište do tabulky a vytvořte mapu sportovních zařízeních ve městě. (zakresli do připravené mapy města) 25 NÁZEV CENTRA SPORTOVNÍ ZAMĚŘENÍ ADRESA

26 Legislativní požadavky na zřízení sportovního centra K žádosti o pronajmutí místa k provozování sportovního centra musíte doložit Živnostenský list. Živnostenský list (ŽL) je potvrzení fyzické osobě o možnosti podnikání v oboru. Pomocí Internetu, ekonomky školy apod. odpověz na tyto otázky: 26 Kdo Živnostenský list vydává? Jaké podmínky musí osoba splňovat, aby jí byl ŽL vydán? Jaké písemné dokumenty musí k získání ŽL předložit? Sportovní centrum musí odpovídat hygienickým požadavkům. Sepište seznam všech hygienických požadavků (umývárny, správné větrání apod.) Pozn. Správnost lze ověřit na každé hygienické stanici.

27 Prostory pro zřízení sportovního centra 27 Sepište všechny požadavky na prostory sportovního centra: Vytipujte na základě průzkumu vhodné lokality k pronajmutí: PROSTOR ADRESA KONTAKT

28 28 Propůjčení (zajištění nájmu) prostor pro sportovní centrum Zjistěte podle slovníku, na internetu, u učitele Čj apod., co znamenají následující pojmy. Pak si napíšete správně žádost o pronájmu a smlouvu o pronájmu. Nájemce: Pronajímatel: Nájemní smlouva: Co musí obsahovat? Výpovědní smlouva: Co musí obsahovat? Záloha: Smlouva o smlouvě budoucí: Žádost: Co musí obsahovat? Vybraný prostor PROSTOR ADRESA KONTAKT CENA

29 29 Sepište žádost o pronájem prostor: Žádost: Adresa: datum Věc: Sepište smlouvu o pronájmu prostor Smlouva: (sepište na samostatný papír)

30 Vymezení potencionálních zákazníků Na základě brainstormingu a ankety vypište potencionální zákazníky (příklad: maminky s dětmi.) 30 ZÁKAZNÍK ZÁJEM O SPORTOVNÍ ČINNOST Nabídka činností, vytvoření přidané hodnoty pro podnikání Hledejte možnosti, jak oslovit zákazníky a přilákat je tak do centra. Vycházejte ze zájmů zákazníků, přemýšlejte o nadhodnotě (příklad zřízení dětského koutku)

31 Cvičební nářadí 31 Vytvoření soupisu cvičení a příslušného cvičebního nářadí, přehled firem s distribucí potřebného cvičebního nářadí. K vybavení sportovního centra patří sportovní a cvičební nářadí. Nabízíme k výběru několik možností. Zaručeně doplníte další sami. Nářadí: spinning kola, trampolíny, head chodící pásy, gymnastické balóny, podložky na cvičení, bosu půlbalóny.. Firmy, které prodávají cvičební nářadí: Grun sport, KVK, Keller. NÁŘADÍ FIRMA ADRESA KONTAKT CENA 1. spinning (kola) trampolíny head (chodící pásy) gymnastické balóny podložky na cvičení bosu (půlbalóny)

32 Reklamní kampaň 32 Reklama je činnost, která veřejně něco doporučuje možným zájemcům. Používá k tomu plakáty, inzeráty, nápisy, filmy, upoutávky, novinové články, webové stránky, fotografie, loga Vyber si jednu možnost a realizuj ji: 1) Pokuste se napsat inzerát do místních novin (stručný, jasný, výstižný, nápaditý, popřípadě doplněný fotografií) Název a adresa novin: Text: 2) Vymysli a vytvoř logo sportovního centra a název sportovního centra

33 Konkurz na funkci cvičitelky (cvičitele) 33 Konkurz je soutěž na obsazení určitého pracovního místa. Vypracujte požadavky na funkci cvičitelky: Sestavte konkurzní komisi (zastoupeni chlapci i dívky, lichý počet členů): Komise: JMÉNO ZAJISTÍ

34 34 Životopis Prvním zprostředkovatelem mezi zaměstnavatelem a budoucím zaměstnancem je ŽIVOTOPIS. První dojem je velmi důležitý, a proto by měl uchazeč o práci vědět, co má profesní životopis obsahovat. Životopis = curriculum vitae (CV) je dokument obsahující přehled vzdělání a pracovních zkušeností. Píše se v bodech, nikoli v celých větách. Části profesního životopisu: - jméno, věk, adresa, telefon, - vzdělání od nejnovějšího k nejstaršímu - pracovní zkušenosti - od nejnovějších, funkce, firma - další vzdělání rekvalifikace, kurzy, školení (doklad) - jazykové znalosti jaká úroveň znalostí - další dovednosti řidičský průkaz apod. - zájmy nemusí se uvádět - reference kontakt na osoby, které o nás mohou něco říci - místo, datum, podpis Napiš vlastní profesní životopis:

35 Konkurzní záznam Na základě připravených kritérií a požadavků na funkci cvičitelky doplňte v průběhu konkurzu: 35 JMÉNO BODY Poznámky:

36 Slavnostní otevření sportovního centra 36 K slavnostnímu otevření sportovního centra je nutná perfektní organizace, nezapomeňte na: Slavnostní oblečení rifle a tenisky nikoho neoslní. Písemné pozvání máte jisté, že hosté nezapomenou a možná se stanou i sponzory centra. Proslov musí být řádně připravený. Vytvoř pozvánku ke slavnostnímu otevření: (CO? KDY? KDE? KDO? Na tyto otázky musí být v pozvánce odpověď.) Všichni občas zapomínají, proto si vypracujte seznam pozvaných hostů: TITUL JMÉNO KONTAKT

37 37 Proslov Většina slavnostních akcí je zahajována proslovem. Zopakuj si, co víš o proslovu, a pak si ho připrav. Proslov - je kratší ústní projev pronášený při různých událostech. Má tyto části: - oslovení - úvod, v němž se naznačuje, čeho se bude týkat - vlastní obsah - závěr, v němž se poděkuje, popřeje Mluvčí by měl mluvit srozumitelně, přiměřeně nahlas, navazovat oční kontakt s posluchači. Prostor pro proslov:

38 38 Posouzení výdajů v průběhu vlastního podnikání Náklady spojené s podnikáním je nutno předem odhadnout, aby nedocházelo k nedostatku financí během zařizování. Zjistit naprosto správnou sumu je velmi náročné a těžko proveditelné. Zaznamenejte do tabulky své odhady, které budou sloužit pro požadovaný úvěr v bance. VÝDAJE pronájem zakoupené zboží KONKRETIZACE PŘEDPOKLÁDANÁ CENA telefon, poštovné, reklama plat cvičitelky další celkem pronájem Zajištění financí pro podnikání Zajištění úvěru v bance je podmíněno i znalostí některých termínů: Úvěr = závazná dohoda mezi bankou a žadatelem s danými podmínkami (úrok, splátky..). Úrok = peněžní částka, kterou platí žadatel za půjčení peněz. Hypotéka = zástavní právo k nemovitosti, zapsané do pozemkových knih. Ručitel = osoba, která finančně ručí za žadatele.

39 39 Sepište, které banky ve městě a okolí existují a zjistěte výši úroku: BANKA ADRESA KONTAKT VÝŠE ÚROKU Ve vybrané bance vyzvedněte formulář na úvěr a vypište jej. Poznámky:

40 Hodnocení projektu Sportovní centrum se společnými silami podařilo zřídit - gratulujeme! Podtrhněte smajlíka, který vyjadřuje vaše hodnocení celého projektu: 2. Jak bys zhodnotil práci své skupiny (týmu)? 1 5 bodů (1 výborná..) (zakroužkuj) 3. Která část projektu se ti nejvíce líbila? 4. Co ses naučil(a)? 5. Z projektu bys vynechal(a): 6. Své zapojení a práci v týmu oceňuji smajlíkem (zakroužkuj):

41 41 Pro Rekvalifikační a informační centrum s. r. o. (realizátora projektu BUSINESS GAMES Podnikatelské kompetence do škol ) vydává Komunální a informační servis z. s. p. o. Most v roce Redigovala a sazbu provedla Lucie Bartoš. 2009

42 42

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Obec: Vyplňte název obce. Ulice: č.p.: č.o.: PSČ: Telefon:

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 PŘIPRAVUJEME VELETRH Realizační tým Metodik Ing. Blanka Hrnčířová Anotace Učitel / Předmět Ing. Blanka Hrnčířová / Praxe Ing. Jana Kahounová / ITE Mgr. Jitka Mrázková/CJL Náplní projektu Připravujeme veletrh

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Házená pro všechny. 1) Finanční podpora

Házená pro všechny. 1) Finanční podpora Házená pro všechny Projekt Házená pro všechny, na který rozhodnutím Exekutivy ČSH a Rady ČSH byla vyčleněna částka 2.500.000 Kč, se zaměřuje na další rozvoj úspěšného projektu Školních lig (ŠL). Hlavním

Více

ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Požadavky zadavatele:

ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Požadavky zadavatele: Střední odborné učiliště společného stravování Poděbrady, Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Obor vzdělání: 65-41-L/51 Gastronomie ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Inzerát lyžování v Itálii výpočty nákladů Stručná anotace učební jednotky Učební jednotka je

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

1. Personální zajištění interních a externích spolupracovníků

1. Personální zajištění interních a externích spolupracovníků Finanční procedura ČSPH Verze: 02 Říjen 2011 Autor: Martina Motshagen, Petr Doležal Hlavním cílem je docílit na základě Vize 2015 transparentnosti ve finančním procesu ČSPH. Dojde k ujasnění odpovědnosti

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

Příručka pro akreditovaná pracoviště

Příručka pro akreditovaná pracoviště Příručka pro akreditovaná pracoviště OBSAH: Co musí splňovat akreditované pracoviště pro účast na projektu...3 Další povinnosti akreditovaného pracoviště...3 Postup při realizaci vzdělávací aktivity s

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Veřejné oznámení Výzva k podávání žádostí o příspěvky města Třeboně

Veřejné oznámení Výzva k podávání žádostí o příspěvky města Třeboně Veřejné oznámení Výzva k podávání žádostí o příspěvky města Třeboně Městská rada vyhlašuje výzvu 2005/1 k podávání žádostí pro poskytování mimořádných příspěvků. Uzávěrka pro podávání žádostí je 15. 4.

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.2. Týden zaměstnanosti 2005 - Brusel PROJEKT Týdny zaměstnanosti 2006-2008

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU KROK ZA KROKEM NA CESTĚ OD NÁPADU K JEHO REALIZACI Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny 1. Osobní cíle versus cíle zaměstnanecké / podnikatelské 2.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pracovní list pro téma III.2.9 Podnikání Praktický příklad na založení firmy VY_32_INOVACE_329_20

Více

Zřízení minipodniku. Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most. výroba, tisk a distribuce školního časopisu

Zřízení minipodniku. Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most. výroba, tisk a distribuce školního časopisu Zřízení minipodniku Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most Číslo a název minipodniku: Sídlo minipodniku: 4 Janovská redakce KOUMES Přátelství 160,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Tel.: 388 325 356 e-mail: mas@netolice.cz www.mas-netolice.cz č.ú. 0644942319/0800 IČ: 260 80 575

Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Tel.: 388 325 356 e-mail: mas@netolice.cz www.mas-netolice.cz č.ú. 0644942319/0800 IČ: 260 80 575 A) Obecná část 1. Název projektu Osnova projektu uveďte stručný a výstižný název projektu, uveďte název MAS, uveďte název Fiche, v rámci které projekt předkládáte, její číselné označení a název hlavního

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště:

Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště: Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku místa na zvláštní list): a) osoba

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Strukturovaný životopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 1. 12. 2013

Více

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje Návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob předkládaný podle 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Více

NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME?

NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME? NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME? Plán vyučovací hodiny (č. 2) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Neutrácíme doma více, než vyděláváme? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE:

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s. (Vyplní se s ohledem na to, zda je příjemcem finančního příspěvku fyzická či právnická osoba.) 1. Název projektu 2.

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. ŽÁDOST O PODPORU v rámci tréninkové výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Číslo žádosti: Datum doručení:

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova,

Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova, Budujeme region se společnou budoucností Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova, 1. Název projektu: hlavní opatření III. 2.1.2. občanské vybavení a služby

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II. Veřejná zakázka : Poskytnutí dvou dlouhodobých úvěrů pro obec Malé Svatoňovice Zadavatel : Obec Malé Svatoňovice, Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice, IČ

Více

Metodický manuál (5)

Metodický manuál (5) MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Svatoplukova žadatele 16, Červenka, 784 01 www.moravska-cesta.cz IČO: 270 37 932 Číslo účtu: 1816129389/0800 Metodický manuál (5) Osnova projektu k 2. výzvě

Více

Sedm divů světa. Celkem projekt : 19 hodin

Sedm divů světa. Celkem projekt : 19 hodin Sedm divů světa 1. Rodinná (občanská) výchova (1 hod) 2. Výtvarná výchova (2 hod) PC 3. Zeměpis (2 hod) PC 4. Výtvarná výchova (2 hod) PC 5. Hudební výchova (1 hod) PC 6. Matematika (1 hod) 7. Přírodopis

Více

Metodika pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti

Metodika pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti Město Blansko Metodika pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Finanční zdroje 3. Obecné podmínky poskytování dotace 4. Určování výše dotace v 1. pilíři

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Výzva k podání nabídek v rámci zakázky

Výzva k podání nabídek v rámci zakázky Výzva k podání nabídek v rámci zakázky Vzdělávací aktivity ASBS ZADAVATEL Název zadavatele: Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky o.s. Sídlo zadavatele: Roháčova 188/37, 13000 Praha

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu Rada města Rokytnice v Orlických horách dne 23. března 2015 schválila usnesením č. 10/20015/III pro rok 2015 program pro poskytování

Více

Rekonstrukce části veřejného osvětlení v obci Blšany

Rekonstrukce části veřejného osvětlení v obci Blšany Rekonstrukce části veřejného osvětlení v obci Blšany Tento projekt je spolufinancován z programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2015 Město Blšany vyhlašuje uzavřené poptávkové řízení na akci Rekonstrukce

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Obsah 1 Program incomingových misí: zaměření a cíle... 1 1.1 Definice incomingové mise...

Více

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 1. Gymnastika základní: její cíle, úkoly a funkce, obsah, anatomicko-fyziologická podstata cvičení. 2. Gymnastika nářaďová- kruhy, hrazda,

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Praha - březen 2011 Verze 1.7 Ministerstvo dopravy www.opd.cz OBSAH Úvod...3 Obecná pravidla...4 Legislativní rámec...4 Obecné požadavky a podmínky...4

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

varianta 1- prodej varianta 2- pronájem bez rekonstrukce varianta 3- rekonstrukce na vlastní náklady a následný pronájem

varianta 1- prodej varianta 2- pronájem bez rekonstrukce varianta 3- rekonstrukce na vlastní náklady a následný pronájem Vážení vlastníci, rádi bychom vám předložili anketu a na základě jejího výsledku se rozhodli, jak dále postupovat v organizaci akce "bývalá kotelna". Rádi bychom vám též celý problém souhrně vysvětlili

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Strana 1 (celkem 6)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Strana 1 (celkem 6) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příprava akreditovaného vzdělávacího programu a materiálů, vzdělávání vedoucích pracovníků škol v komunikačních a řídících dovednostech Strana 1 Obsah 1. Název zakázky 2. Zadavatel

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

České dráhy, a.s. vyhlašují

České dráhy, a.s. vyhlašují České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 (dále jen vyhlašovatel) vyhlašují nezávazné

Více

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Cíl: Mít základní představu o rozdílu být zaměstnán nebo podnikat. Časová dotace: Věková skupina: 1 vyučovací hodina 8. ročník Pomůcky: pracovní list, psací potřeby,

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR DOPRAVNÍCH AGEND oddělení zkušebních komisařů Metodická pomůcka k provozování školícího střediska fax : 236 00 7159 telefon : 236 00 3079 Miroslav

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov Vyřizuje: Ing. Monika Bártová Tel.: 774 360 736 E-mail: reditelka@skolaklasterec.cz Klášterec nad Ohří dne 3. 6. 2015 Výzva k podání nabídky

Více

Obsah: 1) Úvod. 2) Předané materiály. 3) Vyhodnocení. a) obecné poznatky. b) rozdělení příjmů a výdajů. c) rozdíl příjmů a výdajů. 4) Závěr.

Obsah: 1) Úvod. 2) Předané materiály. 3) Vyhodnocení. a) obecné poznatky. b) rozdělení příjmů a výdajů. c) rozdíl příjmů a výdajů. 4) Závěr. Obsah: 1) Úvod 2) Předané materiály 3) Vyhodnocení a) obecné poznatky b) rozdělení příjmů a výdajů c) rozdíl příjmů a výdajů 4) Závěr 1) Úvod Stanovy MFK Havířov v písmeně D bodu 19 ukládají revizní komisi

Více

TJ BOHEMIANS PRAHA IZRAELSKÁ 6, 100 00 PRAHA 10, Tel: sekretariát 274 777 115, ekonom 274 774 624, Fax: 274 772 675 E-mail: bohemianstj@bohemianstj.

TJ BOHEMIANS PRAHA IZRAELSKÁ 6, 100 00 PRAHA 10, Tel: sekretariát 274 777 115, ekonom 274 774 624, Fax: 274 772 675 E-mail: bohemianstj@bohemianstj. TJ BOHEMIANS PRAHA IZRAELSKÁ 6, 100 00 PRAHA 10, Tel: sekretariát 274 777 115, ekonom 274 774 624, Fax: 274 772 675 E-mail: bohemianstj@bohemianstj.cz Oddílům a odborům TJ BOHEMIANS PRAHA do rukou předsedy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek V rámci získaného grantového projektu pro zaměstnance John Crane Sigma a.s. vyhlašujeme výběrové řízení

Více

Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Suchohrdly Adresa: Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly IČO: 67024645 Směrnici zpracovala: Anna Bajerová Směrnici schválil: Hana Matochová Směrnice

Více

Průvodce vyplněním žádosti o příspěvek z Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL

Průvodce vyplněním žádosti o příspěvek z Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL Informace o žadateli: Průvodce vyplněním žádosti o příspěvek z Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL Název dle přísl. evidence/obchodní firma (u fyz. osob jméno a příjmení, rodné číslo): Jste - li PO nebo FO

Více

REALIZACE AKCE DEN PRO RODINY 2013

REALIZACE AKCE DEN PRO RODINY 2013 REALIZACE AKCE DEN PRO RODINY 2013 MÍSTO REALIZACE: Městská část Brno-Bystrc CÍL A OBSAH PROJEKTU: Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, o.s. (dále jen Klub) vyhlašuje 3.ročník akce Den pro rodiny 2013.

Více

Vaše účast v projektu

Vaše účast v projektu Aktivity projektu Dnešní informační schůzka je první aktivitou projektu, které se účastníte. Na tuto schůzku navážeme tzv. vstupním modulem. Vstupní modul potrvá dva dny. První schůzka v rámci vstupního

Více

Projekt CzechEkoSystem

Projekt CzechEkoSystem Projekt CzechEkoSystem Ing. Lucie Vrtišová Ing. Michaela Kočnerová Projektový manažer I Projektový manažer Cíle projektu CzechEkoSystem Projekt CzechEkoSystem je zaměřen na efektivní rozvoj prostřednictvím

Více