PŘÍRODOPIS. Pracovní listy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRODOPIS. Pracovní listy"

Transkript

1 PŘÍRODOPIS 6 ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

2

3 Obsah: učivo str Neživá příroda Rozdělení přírody, přírodniny živé a neživé 1-2 Vznik Země a její stavba 3-4 Vznik Země - vývoj zemské kůry 5 Přírodní děje 6 Vnitřní geologický děj sopečná činnost 7-9 Vnitřní geologický děj zemětřesení 10 Vnější geologické děje 11 Samostatná písemná práce Horniny vyvřelé 14 Horniny usazené, přeměněné 15 Nerosty kovové a nekovové suroviny Nerosty nekovové uhlí, ropa 18 Poznávání hornin a minerálů Půda - její vznik 21 Druhy půdy 22 Opakování neživá příroda Živá příroda obecná biologie Živá příroda vznik života 27 Složení buňky Jednobuněčné organizmy bakterie 30 Řasy 31 Mnohobuněčné rostliny pletiva 32 Houby nižší kvasinky, plísně 33

4 učivo str Houby vyšší s plodnicemi Houby s plodnicemi jedlé, jedovaté 36 Lišejníky 37 Opakování - PL Vyšší rostliny kvetoucí poznávání Vyšší rostliny -stavba rostlinného těla kořen, semeno Vyšší rostliny stonek bylin, dřevin Vyšší rostliny listy Vyšší rostliny květy Opylení, oplození 51 Vyšší rostliny plody Základní proces v listech fotosyntéza Samostatná práce opakování - PL Mechy 59 Kapraďorosty 60 Les typy lesů 61 Les lesní patra 62 Jehličnaté stromy Lesní keře 65 Lesní byliny 66 Opakování - PL Listnaté stromy - 1část (dub, buk, jasan, habr) Listnaté stromy 2část (bříza, olše, javor) 73 Listnaté stromy 3část (lípa, vrby, topol) Ovocné stromy 1část (jabloň, hrušeň) 76 Ovocné stromy 2část (třešeň, švestka, meruňka) Ovocné keře 79 Pěstování a výsadba ovocných dřevin 80 Ovoce subtrop, tropické (exotické) 81

5 Opakování ovocné stromy, ovoce - PL Hospodářské rostliny okopaniny brambory Okopaniny řepa cukrovka Olejniny Luskoviny 90 Obilniny stavba rostliny 91 Obilniny zpracování Pícniny jeteloviny Trávy, luční byliny Byliny jedovaté, léčivé, chráněné Opakování - PL Zelenina košťálová, listová 102 Zelenina kořenová, cibulová 103 Zelenina plodová 104 Pokojové rostliny, okrasné rostliny 105 Opakování - PL Význam rostlin, rezervace, národní parky, chráněné území Opakování za celý rok - PL Slovníček

6 Měl bych znát: získat základní poznatky o živé a neživé přírodě a přírodních dějů a vzniku Země poznat podle charakteristických vlastností horniny a jejich využití poznat nerosty a jejich využití rozeznat druhy půd a jejich vznik a využití znát vznik života rostlin na Zemi a orientovat se v jejich vývoji od nižších po vyšší rostliny znát základní projevy a podmínky života rostlin znát základní funkce hlavních částí a fyziologické procesy rozpoznat jedlé a jedovaté houby poznat hlavní části rostlinného těla (vyšší rostliny) rozlišit základní skupiny rostlin a jejich zástupce popsat přizpůsobení rostlin podmínkám prostředí chápat hospodářské rostliny jako potravu pro člověka a zvířata a další využití význam pěstování trav, lučních květin, květin okrasných význam rostlin pro život na Zemi

7 Neživá příroda 1 Procvičování: Rozdělení přírody, přírodniny živé a neživé a/ Vyjmenuj : 5 rostlin 5 živočichů např: b/ Vyjmenuj: 4 neživé přírodniny c/ Podtrhni přírodniny neživé (modře), přírodniny živé (zeleně), výrobky (červeně)

8 Neživá příroda 2 d/ Rozlušti: Í D R I D O A Ř P P A P N Ř II I O O D N N R Í Y Í Y

9 Neživá příroda 3 Procvičování : Vznik Země a její stavba a/ Vylušti křížovku tajenka je v prvních dvou vodorovných řádcích Z N 7 8 1/ výstupky v obličeji 2/ cestovní průkazy M 3/ k luku patří S R P Y Ž 4/ hodně stromů pohromadě 5/ z čelistí vyrůstají 6/ psací potřeby 7/ škodliví hlodavci v domácnosti 8/ nejvyšší místa na kostele b/ Vybarvi a popiš obrázek

10 Neživá příroda c/ Vyber správnou odpověď a zakroužkuj ji 1/ Země je středem sluneční soustavy 2/ Země obíhá okolo Slunce 1/ Země vznikla před 1 miliónem let 2/ Země vznikla před 4600 milióny let 1/ Vznikla z plynů a prachu 2/ Vznikla z jiného tělesa 1/ Země je chladné jádro 2/ Země je v nitru žhavá 4

11 Neživá příroda 5 Procvičení : Vznik Země vývoj zemské kůry a/ Doplň jednotlivá období směrem nahoru: geologická současnost hvězdná doba Země b/ Doplň věty : Prahory a starohory nazýváme Vytváří se zde mohutné vrstvy V prvohorách dochází k Začalo se tvořit i hornin uhlí Ložiska ropy se tvoří v V třetihorách vzniká uhlí Čtvrtohory jsou etapou Použij tato slova : (pravěk, hornin, vrásnění, černé, třetihorách, hnědé, nejmladší)

12 Neživá příroda 6 Procvičování: Přírodní děje a/ Pojmenuj a vybarvi tyto přírodní děje b/ Doplňte: V přírodě dochází ke Tyto změny se nazývají Nejsložitějším přírodním dějem je Jedním z projevů života je Květina se pohybuje stále za Projevem života je i to, že děti jsou podobné svým (změnám, přírodní děje, život, pohyb, světlem, rodičům)

13 Neživá příroda 7 Procvičování: Vnitřní geologický děj sopečná činnost a/ Najdi odpověď na tuto otázku Jaké známe sopky? OOSOOOPOOKOOYOOČOOIOONOONOOÉOOAOOVOOYOOHOOAOOSOOLOOÉ b/ Vybarvi a popiš tuto sopku c/ Doplň těmito slovy (kouřit, kráteru, dunění, žhavá láva, výbuch sopky, svahu) Lidé si všimli, že z vrcholu hory se začíná silné Z Láva se valila po Bylo slyšet začala vytékat dolů Popsali jsme

14 Neživá příroda 8 Vylušti tuto křížovku V D Í Ů K Z Č D 1/ Orgán zraku 8/ Zvíře co se plazí 2/ Mořské plavidlo 9/ Povoz, který táhnou koně 3/ Zbraň rytířů 10/ Kus trávy s hlínou 4/ Období 365 dnů 11/ Část z celku 5/ Část těla co otáčí hlavou 12/ Vada na přístroji 6/ Opak dne 7/ Náčiní potřebné při kopané Najdi slova z tajenky na této mapě

15 Neživá příroda Doplň jména lázní k pramenům Karlovy Vary 72 oc Teplice v Čechách 46 oc Jánské Lázně 29 oc Velké Losiny 25 oc 9

16 Neživá příroda 10 Procvičování: Vnitřní geologické děje zemětřesení 1/ Vylušti: SEMĚNÍZETŘE STNUIMA 2/ Slova k doplnění najdi v textu Zemětřesení je prudký pohyb Nad je zemětřesení nejsilnější Zemětřesení v oceánu vyvolá Síla zemětřesení se měří 3/ Najdi na mapě ostrov Haiti, název moře ve kterém leží a jméno hlavního města Dne 12 ledna 2010 bylo velké zemětřesení na ostrově Haiti, který leží v moři

17 Neživá příroda 11 Procvičování: Vnější geologické děje 1/ Přečti co způsobuje změny na zemském povrchu? V Í O É N G G D Ě E I Ě J O C J Š L K E 2/ Najdi odpovědi v textu a opiš je Co způsobuje zemská přitažlivost? Kde se činnost větru uplatňuje nejvíce? Jak říkáme navátým pískům? Co vymílá tekoucí voda? 3/ Spoj, co patří k sobě zvětrávání hornin zemská přitažlivost podemílání pobřežních skal vítr voda hromadění úlomků hornin na úpatí skal vytváření písečných přesypů

18 Neživá příroda 12 Samostatná písemná práce 1/ Vyjmenuj 5 přírodnin živých a 5 neživých: ŽP NP 2/ Odpověz na otázky: a/ Z čeho vzniklo Slunce a planety? b/ Z kterých vrstev je složena Země? c/ Co naší Zemi obaluje? d/ Vyjmenuj vývojová stádia Země: 1, 2, 5, 3/ Vyjmenuj roční období: 3, 6, 4, 7,

19 Neživá příroda 13 4/ Doplň: Geologické děje dělíme na, Mezi vnitřní děje patří Sopky jsou buď Z kráteru sopky stoupá, a vytéká 5/ Zodpověz otázky a/ Kdy dochází k zemětřesení? b/ Co vytvoří zemětřesení na moři? c/ Kolik stupňů má Richterova stupnice? d/ Jak se nazývá místo, kde zemětřesení začíná? 6/ Spoj co k sobě patří zvětrávání hornin zemská přitažlivost vítr sesuv laviny vytváření písečných dun padání kamenů naváté spraše nebo Sopka u Františkových Lázní se jmenuje podemílání skal voda

20 Neživá příroda 14 Procvičování: Horniny vyvřelé 1/ Vylušti křížovku a najdi tajenku Jiným slovem ocas H Orgán zraku H Blesk doprovází N Jiným slovem prázdno L Řezací nástroj N Výčnělek v obličeji Ž Lyžař potřebuje 2/ Zakroužkuj vyvřelé horniny žula, vápenec, rula, břidlice, čedič, svor, znělec 3/ Doplň Hora Říp je z Hora Milešovka je ze Pomníčky jsou ze 4/ Odpověz písemně na otázky a/ Z čeho jsou tvořeny horniny? b/ Co je to magma? c/ Proč říkáme horniny vyvřelé hlubinné? d/ Proč říkáme horniny vyvřelé výlevné?

21 Neživá příroda 15 Procvičování: Horniny usazené, přeměněné 1/ Doplň názvy těchto hornin: v c, p c, r a,s r 2/ Pod obrázky napiš název horniny (vápenec, pískovec, rula) 3/ Doplň vynechaná slova : (vápenec, ruly, svoru, mořích, pískovce, mramor) Horniny usazené se vytvářely v potřebujeme jsou z K výrobě vápna Pískovcové skály v naší republice Přeměněný vápenec se nazývá Českomoravská vrchovina je z a 4/ Slož tuto větu: Ve vytvořila skalách krápníkové vápencových voda jeskyně

22 Neživá příroda 16 Procvičování: Nerosty kovové a nekovové suroviny 1/ Doplň křížovku a najdi tajenku ) Z květin se uvije 2) Vzniká při bouřce 3) Sloku básně tvoří 4) Jiným slovem ohrady 5) Kostru tvoří 6) Malý vodní tok 2/ Spoj co k sobě patří kaolin železná ruda nekovové suroviny tuha kovové sůl kamenná suroviny ruda měděná zlato uhlí 3/ Doplň slova v závorce( nerosty, kovové, nerostné, vysokých pecích, dolech, mořské vody) Nerostné suroviny jsou mezi Sůl těžíme v, které těžíme Železná ruda patří suroviny Rudy tavíme ve Sůl získáme i z

23 Neživá příroda 17 4/ Připomenu ti film Byl jednou jeden král Proč a o čem vypráví? 5/ Chceš vědět jak asi chutná mořská voda? Udělej si pokus: Rozpusť v 1 litru 35g soli a ochutnej Solná pole

24 Neživá příroda 18 Procvičování: Nerosty nekovové uhlí, ropa 1/ Škrtni, co není správné Uhlí vznikalo z kamenů Uhlí vznikalo z pravěkých rostlin Uhlí vznikalo z pravěkých živočichů Uhlí vznikalo z bahna a vody 2/ Doplň správná slova Nejstarší uhlí je Mladší uhlí je Černé uhlí se těží v dolech Hnědé uhlí se těží v dolech 3/ Zakroužkuj správnou odpověď Uhlí dobývají : hasiči, hutníci, horníci, zemědělci Používají tyto stroje : lokomotiva, míchačka, sbíječka, rypadlo, sekačka, uhelný kombajn 4/ Zařaď správně tato slova : (benzin, léčiva, umělá vlákna, nafta, koks, barviva, petrolej, brikety) Uhlí Ropa

25 Neživá příroda 19 Procvičování: Poznávání hornin a minerálů Děti, prohlédněte si obrázky a ke každému napište co je to za horninu nebo nerost

26 Neživá příroda Sečti si správné odpovědi a vyhodnoť svůj výkon Chyby: 1 3 = výborný 4 7 = chvalitebný 8 11 = dobrý = dostatečný = nedostatečný

27 Neživá příroda 21 Procvičování : Půda její vznik 1/ Rozlušti : vycházej z toho, co způsobuje vznik půdy PO D NE BÍ ŽI VÉ OR GA NI S MY Č LO VĚ K 2/ Udělej si pokus: Dej do sklenice s vodou hrudku půdy Dívej se pozorně 1 pokus Co uniká z půdy? Dokresli 1 pokus nakresli 2 pokus 2 pokus Vhoď do sklenice s vodou hrst půdy a zamíchej Pozoruj usazení částic půdy Na dně je, pak, na hladině 3/ Doplň: Sypká svrchní vrstva země je Na vznik půdy mají vliv a, Půda obsahuje a,,,

28 Neživá příroda 22 Procvičování: Druhy půd 1/ Doplň: Půda obsahuje P K L H 2/ Spoj, co k sobě patří Písčitá půda obsahuje těžkou hlínu, které říkáme jíl Jílovitá půda je úrodná, má dostatek humusu a dobře se obdělává Hlinitá půda má málo živin, rychle propouští vodu, snadno vysychá 3/ Vyber vhodná slova a doplň: (potrava, poškozovat, chránit) Půdu nesmíme Roste v ní Půdu musíme pro lidi i zvířata 4/ Zakroužkuj, co půdu poškozuje nafta, kompost, kyselé deště, hnůj, močůvka, olej, chemické postřiky S

29 Neživá příroda 23 Opakování: Neživá příroda Děti, učily jste se o neživé přírodě Nyní je čas si zopakovat, co jste si zapamatovaly Odpovězte na tyto otázky: 1) Jaké přírodniny tvoří přírodu? 2) Jak je živá a neživá příroda na sobě závislá? (uveď alespoň jeden příklad) 3) Z čeho se vytvořily planety ve vesmíru? 4) Jak dlouho se naše Země utvářela? 5) Z kterých vrstev je Země složena? 6) Pamatujete si jednotlivá období vývoje Země 7) Jak nazýváme změny v přírodě? (např roční období) 8) Jaké rozeznáváme sopky? 9) Čím se projeví činnost sopky? 10) Proč je zemětřesení nebezpečné? 11) Co vyvolává zemětřesení v moři? 12) Které další geologické děje mají vliv na přetváření přírody? (vyjmenuj)

30 Neživá příroda 13) Jak dělíme horniny podle vzniku? 14) Umíš zařadit tyto horniny? (čedič, pískovec, mramor) 15) Jak rozdělujeme nerosty? 16) Vyjmenuj dva kovové nerosty, tři nekovové nerosty 17) Co má vliv na tvorbu půdy? 18) Jaké druhy půdy znáš? 24

31 Neživá příroda 25 Kontrolní test 1/ Přírodniny jsou: a) živé b) neživé c) vyrobené 2/ Naše Země se vytvořila: a) z kamenů b) z prachu a plynů 3/ Země se vytvářela: a) mnoho miliónů let b) několik roků 4/ Uvnitř Země je: a) chladné jádro b) žhavé jádro 5/ Sopky jsou: a) všechny stejné b) činné c) vyhaslé b) činnost větru c) činnost vody b) vápenec c) železo b) usazené c) nekovové 6/ Vnější geologické děje jsou: a) zemská přitažlivost 7/ Do hornin patří: a) žula 8/ Nerosty dělíme na: a) kovové 9/ Uhlí vzniklo: a) z rostlin za nepřístupu vzduchu b) z bahna a vody 10/ Nejlepší půda pro pěstování rostlin je: a) černozem b) pískovitá půda

32 Neživá příroda 26 Sebehodnocení žáka (u vyhovující odpovědi vybarvi políčko, nebo udělej křížek x ) ano Učivo jsem zvládl(a) Rozuměl(a) jsem výkladu Dával(a) jsem pozor Učivo mě bavilo Učivo je pro mě těžké částečně ne

33 Obecná biologie 27 Procvičování : Živá příroda vznik a vývoj života 1/ Seřaď vývoj rostlin: Nahosemenné, řasy, plavuně, krytosemenné, kapradiny, bakterie, přesličky 2/ Vylušti křížovku a správně zařaď slova z tajenky Malý pes je M 2 Na obloze je velký Í 3 Ten co oře pole je Á Č L 4 K odemykání potřebuji 4 B 1 Samice jelenů jsou 2 Otvor ve zdi R R 3 Psací potřeba 4 Velký strunný nástroj Nahosemenná rostlina Krytosemenná rostlina

34 Obecná biologie 28 Procvičování: Složení buňky životní projevy 1/ Doplň do vět tato slova : životní děje, buněčnou stěnu, buněčná blána, cytoplazma, buněčná šťáva, chloroplasty, jádro V těle buňky probíhají Pod ní je Na povrchu má buňka Uvnitř buňky je rosolovitá je Zelená tělíska se nazývají 2/ Doplněnými slovy popiš buňku v dutinkách Nejdůležitější je

35 Obecná biologie 29 3/ Nakresli rozmnožování buňky = dělení mateřská buňka průběh dělení 4/ Opiš životní děje buňky a nauč se je zpaměti 2 dceřiné buňky

36 Obecná biologie 30 Procvičování: Jednobuněčné organismy bakterie 1/ Zakroužkuj správnou odpověď Bakterie můžeme nemůžeme vidět pouhým okem Tělo bakterie tvoří více jedna buňka Bakterie se rozmnožují rychle pomalu Bakterie ničí neničí horko a mráz 2/ Popiš buňku bakterie (buněčná stěna, buněčná blána, cytoplazma, jádro, ribozomy, bičík) 3/ Nakresli dělení bakterie 4/ Pojmenuj onemocnění: Zánět krčních mandlí je Průjmové onemocnění je Bakterie přenesené klíštětem je (salmonelóza, borelióza, angína)

37 Obecná biologie 31 Procvičování: Řasy 1/ Vylušti tuto křížovku, najdi tajenku 1 Vodní tok 2 Silné provazy 3 Hmyz se žihadlem 4 Vodní živočichové 2/ Doplň: nápovědu najdeš v textu Řasy jsou, i, i jejich rostliny Žijí ve barvu Vodním živočichům dodávají 3/ Spoj, co k sobě patří ruduchy potrava ryb chaluhy kosmetika žabí vlas želatina i vodě Mají Jsou

38 Obecná biologie 32 Procvičování: mnohobuněčné rostliny - pletiva 1/ Rozlušti slova v rámečku Pletiva I Ě L R A Á D V Á T V L a 2/ Vyhledej v textu tu část věty, která chybí Tělo mnohobuněčných rostlin tvoří Pletiva jsou skupiny buněk, které Pletivo, které umožňuje rostlině růst je Pletivo, které se dělit nemůže je 3/ Nakresli jak ta rostlinka bude velká za rok Napiš co to způsobilo

39 Obecná biologie Procvičování: Houby kvasinky, plísně 1/ Vyjmenuj výrobky, kde byly použity kvasinky 2/ Doplň druhy kvasinek Víno, ovocné šťávy Slad, droždí Jogurt, kysané nápoje Onemocnění nehtů 3/ Odpověz na otázky a) Co je to droždí? b) K čemu potřebujeme droždí? c) Kde můžeš vidět plíseň hlavičkovou? d) Které plísně použijeme k výrobě léků? 4/ Nakresli, který výrobek máš nejraději, kde se použily kvasinky 33

40 Obecná biologie 34 Procvičování: Houby s plodnicemi 1/ Vylušti křížovku, tajenka ukrývá velmi chutnou houbu Ř R M Ý S Y 1/ Řeka protékající Chebem K 2/ Vodní tok O 3/ Poslední roční období V S Ý 2/ Popiš části těla houby 4/ Jiným slovem obuv 5/ název najdi v kruhu

41 Obecná biologie 35 3/ Doplň vynechaná slova: Aby vyrostla plodnice musí se vytvořit a Houby se rozmnožují (podhoubí, třeně, klobouku, výtrusy, vítr) 4/ Napiš tři rady mladým houbařům Tělo houby se skládá z Výtrusy roznáší

42 Obecná biologie 36 Procvičování: Houby s plodnicemi jedlé, jedovaté 1/ Jaké druhy hub rostou v našich lesích? JE VA DO DLÉ NE TÉ JE DLÉ JE 2/ Roztřiď tyto houby: muchomůrka červená, kozák březový, bedla vysoká, závojenka olovová, hřib žlučník, hřib dubový, hřib satan, ryzec kravský, liška obecná, ryzec peprný, křemenáč osikový, muchomůrka tygrovaná, václavka obecná jedlé jedovaté 3/ Napiš, která jídla si uděláš z nasbíraných hub 4/ Nakresli jednu houbu jedlou, jednu houbu jedovatou nejedlé

43 Obecná biologie 37 Procvičování: Lišejníky 1/ Odpověz na otázky: a) Jaké ovzduší potřebují lišejníky? b) Na kterých místech se lišejník stává průkopníkem života rostlin? c) Co tvoří houbová vlákna, řasy a příchytná houbová vlákna? d) Jak se nazývá soužití houbových vláken a řas? 2/ Popiš stavbu těla lišejníku 3/ Spoj co k sobě patří: Terčovka bublinatá Dutohlávka sobí Lišejník zeměpisný Pukléřka islandská skály a kameny léčivé látky kůra stromů potrava sobů 4/ Slož větu z těchto slov: čistoty nazýváme Lišejníky ovzduší ukazatele

44 Obecná biologie 38 Opakování: Obecná biologie 1/ Doplňte chybějící slova do vět První živé organismy na Zemi byly dělíme na a Ve vodě se objevily Řasy nacházíme jak ve mnohobuněčným rostlinám umožňují houby Houby s plodnicemi dělíme na rostou a 2/ Jak poznáš, že jsi snědl jedovatou houbu? Příznaky: Pomoc: 3/ Popište obrázky: a) b) tak i na Bakterie Růst jsou jednobuněčné Kde je čisté ovzduší, tam

45 Obecná biologie 39 4/ Kontrolní test: 1 Tělo rostlin se skládá: a) z buněk b) z vláken 2 Jednobuněčné rostliny jsou: a) lišejníky b) bakterie 3 Mezi řasy řadíme: a) zelenivku b) plíseň c) chaluhu b) nemají význam c) slouží k růstu b) alkohol c) cukr b) léčiv c) sýrů 4 Rostlinná pletiva a) rostlinu chrání 5 Kvasinky k životu potřebují: a) vodu 6 Plísně použijeme při výrobě: a) chleba 7 Houby s plodnicemi se rozmnožují: a) semeny b) výtrusy 8 Mezi jedlé houby patří: a) bedla vysoká b) hřib hnědý 9 Lišejníky mají rády: a) znečištěné ovzduší b) čisté ovzduší 10 Lišejník dutohlávka je potravou: a) slonů b) sobů c) hřib satan

46 Obecná biologie 40 Sebehodnocení žáka (u vyhovující odpovědi vybarvi políčko, nebo udělej křížek x ) ano Učivo jsem zvládl(a) Rozuměl(a) jsem výkladu Dával(a) jsem pozor Učivo mě bavilo Učivo je pro mě těžké částečně ne

47 Obecná biologie Procvičování: Vyšší rostliny kvetoucí poznávání Naučili jste se poznávat některé kvetoucí rostliny 1/ Nejprve popište části byliny a dřeviny 2/ K obrázkům napište názvy rostlin 41

48 Obecná biologie

49 Obecná biologie 43 Procvičování: Vyšší rostliny stavba rostlinného těla semeno, kořen 1/ Zodpovězte ty to otázky: a) Které rostliny se rozmnožují semeny? b) Které podmínky jsou nezbytné pro klíčení semena? c) Odkud si rostlinka bere zpočátku živiny? 2/ Prohlédni si naklíčené semeno fazole nebo hrachu Co tam vidíš? Srovnej s obrázkem Základy listů Základ kořenu Základ stonku Dělohy s živinami Přiřaď co k čemu patří

50 44 3/ Která rostlina bude růst? Zakroužkuj Napiš, proč bude růst 4/ Popiš kořenovou soustavu Popiš části kořene 5/ Spoj co ke kořenu patří upevňuje rostlinu v půdě přijímá sluneční světlo přijímá vodu z půdy roste svisle nahoru přijímá živiny z půdy roste svisle dolů KOŘEN

51 45 Procvičování: Vyšší rostliny stavba těla stonek bylin a dřevin 1/ Rozděl rostliny podle stonku na byliny a dřeviny Byliny Dřeviny ( sedmikráska, lípa, smrk, blatouch, tulipán, bříza, kopretina, konvalinka, dub, maliník, třešeň, brambor) 2/ Napiš k obrázkům druh stonku, obrázky vybarvi

52 46 3/ Popiš části stromu 4/ Na řezu stonkem byliny popiš tyto části: 5/ Kolik bylo stromu let? Na pařezu uvidíme 6/ Na řezu stonkem dřeviny popiš jeho části

53 47 Procvičování: Vyšší rostliny stavba těla listy 1/ Popiš části listu 2/ Označ listy jednoduché č1, listy složené č2 Napiš, ke kterým stromům patří (akát, jasan, javor, olše, habr)

54 3/ Napiš odpovědi na tyto otázky a) Kudy proniká do listů vzduch? b) Jaká barviva jsou v listech? c) Které barvivo převládá na jaře a v létě, které na podzim? d) Proč musíme rostliny chránit? 4/ Jak se jmenuje přeměna látek v listu? 48

55 49 Procvičování: Vyšší rostliny stavba rostlinného těla květy 1/ Prohlédni si květy a zakroužkuj květ s okvětím Ocún lilie růže jiřina 2/ Zakroužkuj květenství rostliny Šeřík hyacint 3/ Popiš části květu: vlčí bob sasanka pampeliška

56 50 4/ Doplň: Okvětí je tvořeno stejnými Kalich květu je V pestíku jsou, koruna je, v tyčince je Seskupení květu na jednom stonku je Nenápadné květy mají

57 Procvičování: opylení, oplození rozmnožování 1/ Co víš o opylení? Doplň Květy rostlin opylují K opylení květů jsou nutné tyto části: Přenesení pylu na bliznu je 2/ Vyznač samoopylení a cizoopylení 3/ Seřaď správně věty od 1 do 5 Pylové zrnko prorůstá do semeníku Pyl se zachytí na blizně Pyl je přenesen z květu na květ Po oplození se vajíčko přemění v semeno Semeník se přeměňuje v plod 4/ Zařaď rostliny, které opyluje hmyz a které vítr (pampeliška, pšenice, tulipán, třešeň, bříza, lípa, líska, trávy, jetel) hmyz: vítr: 51

58 52 Procvičování: Vyšší rostliny stavba rostlinného těla plody 1/ Roztřiď tyto plody: rajče, makovice, třešeň, jablko, meruňka, lusk hrachu, lískový oříšek, kaštan, žalud, nažka u slunečnice, rybíz, okurka Dužnaté plody: Suché plody: 2/ Nakresli rozpůlené jablko a napiš části oplodí slupka (pokožka), dužnina, semena 3/ Zařaď rozšiřování semen: (pampeliška, javor, blatouch, maliny, pomněnka, jeřáb) vítr voda živočichové

59 4/ Zodpověz tyto otázky a/ Co je uloženo v každém semenu? b/ Která semena používá člověk k pěstování rostlin? c/ Proč jsou plody důležité? 5/ Napiš plody, které rád jíš 53

60 54 Procvičování: Základní proces v listech fotosyntéza 1/ Doplň do vět chybějící slova (slova najdi v textu) Rostliny si z půdy berou Ze vzduchu přijímají V listech musí mít barvivo Slunce dodává a V listech se vytvoří a Co jsi to popsal? 2/ Popiš obrázek a přitom se uvolní

61 55 3/ Vylušti křížovku 1 O 2 3 květ bez kalichu P obsah prašníku O 4 5 Ě zvíře s dlouhýma ušima D V 6 Proč v tajence bylo schované slovo vznikne ze semeníku pohyb vzduchu strom s bukvicemi?

62 56 Opakování samostatná práce 1/ Jak se nazývá podzemní část rostliny? Jaký má význam pro rostlinu? 2/ Nadzemní část rostliny se nazývá Podle stavby stonku dělíme rostliny na Byliny mají stonek Dužnaté stonky druhy: a a dřeviny mají stonek stonek dřevin

63 57 3/ Co vyrůstá na stonku? Co má list na spodní straně? Jak dělíme listy? 4/ Květy vyrůstají na Květ bez kališních lístků se nazývá a Popis květu : 5/ Kdo opyluje květy? Co je to opylení?

64 58 Co je to oplození? Co se vyvine po opylení a oplození? 6/ Plody dělíme na K čemu jsou důležitá semena? 7/ Co je to fotosyntéza? Co rostlina pro fotosyntéze uvolňuje do vzduchu? Jak se nazývá zelené barvivo v listech? a

65 59 Procvičování: Mechy 1/ Doplň křížovku a najdi tajenku / masák 2/ jedle 3/ choroš 4/ kytka 2/ Doplň chybějící slova Mech roste hlavně v Z mechů znám V bažinách najdeme mech zvaný 3/ Popiš rostlinku mechu 4/ Z těchto slov slož větu používáme k zábalům V lázních, Rašeliník se mění v Mechy zadržují hodně rašelinové, bahno

66 60 Procvičování: Kapraďorosty 1/ Napiš názvy kapraďorostů pod obrázky a) b) c) 2/ Černé uhlí jsme získali hlavně z, Kmeny rostlin zapadaly do a a bez vzduchu Stromovité kapradiny se časem přeměnily v Kapraď samec je Výtrusy jsou na Plavuň vidlačka roste v a Je to léčivá Všechny druhy jsou Přeslička rolní roste hlavně na Ostatní druhy jsou 3/ Popiš, co je na obrázcích a) b)

67 61 Procvičování: Les typy lesů 1/ Vylušti křížovku, přečti tajenku V Ů R O 9 S Í C L 1 Druhé roční období 2 Psací náčiní 3 Usušená tráva 4 Onemocnění ze slunění 5 Královna květin 6 Koupací nádoba 7 Náš národní strom (ratolest) 8 Zařízení na pečení chleba (mnč) 9 Voda kapající z oka 2/ Zodpověz tyto otázky a) Co je to les? b) Jaké druhy lesů známe? c) Pro který průmysl těžíme dřevo z lesa? d) Kde se nachází nejznámější prales? 3/ Přidej příkazy k obrázkům (jen písmena) A nekřič v lese B udržuj čistotu C nelámej rostliny D nerozdělávej oheň E nekopej do hub

68 62 Procvičování: Les lesní patra 1/ Seřaď lesní patra a zařaď, co ke kterému patu patří Patra: keřové, mechové, stromové, bylinné Rostliny: kapradí, maliník, smrk, houba, dub, borůvky, mech, šípky, líska / Škrtni, co nepatří do lesního společenství Kapradina, ryba, líska, kopretina, jedle, borůvka, obilí, jabloň, sova, mravenec, krtek, mrkev, jelen, muchomůrka, rybíz 3/ Zodpověz tyto otázky a) b) c) d) Čím přispívají stromy v lesním společenství? K čemu slouží keřové patro? Na čem si pochutnáš z bylinného patra? Které patro zadržuje hodně vody?

69 63 Procvičování: Jehličnaté stromy 1/ Poznej strom a napiš pod něj název 2/ Urči, ke kterému stromu patří větévka se šiškou

70 64 3/ Zakroužkuj správnou odpověď a/ Který jehličnatý strom má nejdelší jehlice? modřín borovice smrk jedle b/ Na kterém jehličnatém stromu visí zralé šišky dolů? smrk jedle c/ Na kterém stromě stojí šišky nahoru a rozpadají se? jedle smrk borovice d/ Kterému stromu opadává na zimu jehličí? smrk modřín jedle 4/ Doplň tyto věty: Dřevo ze z Jedle nemá ráda se používá k výrobě papíru Pryskyřici získáváme Dva bílé proužky na spodní straně jehličí jsou u ovzduší

71 65 Procvičování: Lesní keře 1/ Slož z těchto písmen dvě slova L S Í K E N E E Ř 2/ Zakroužkuj, které z těchto rostlin rostou v lese rybíz, maliník, borůvka, angrešt, jahoda lesní, vinná réva, jalovec, líska, jahoda zahradní, brusinka 3/ Poznej tyto keře, názvy napiš pod obrázek 4/ Doplň: Z plodů maliníku a ostružiníku vyrábíme nasbíráme a Kompot z brusinek si dáme k mají příjemnou vůni Jádra na výrobu Na koláč si Lesní oříšků užijeme

72 66 Procvičování: Lesní byliny 1/ Zakroužkuj byliny, které patří do lesa pampeliška, sasanka, blatouch, sněženka, kopretina, konvalinka, prvosenka, plicník, orsej, leknín 2/ Doplň názvy bylin a) Napiš dvě byliny, které kvetou velmi brzy z jara b) Napiš, která voňavá bylina je jedovatá c) Napiš dvě byliny, které jsou chráněné 3/ Ke kterému stonku patří tyto květy? Květy přiřaď ke stonkům Stonky: sněženka Květy: bledule sasanka prvosenka

73 Opakování samostatná práce (mechy až lesní byliny) A/ Zodpovězte tyto otázky 1/ Kde se daří mechům? 2/ Který mech roste v bažině? 3/ Čím se mechy rozmnožují? 4/ Vyjmenuj kapraďorosty 5/ Které kapraďorosty jsou chráněné? 6/ Jaké lesy máme v naší republice? 7/ Jak se nazývá nejstarší les? 8/ Vyjmenuj lesní patra 9/ Co to jsou jehličnany? 10/ Vyjmenuj jehličnany 11/ Co je plodem jehličnatých stromů? 67

74 12/ Z kterých lesních keřů sbíráme plody? 13/ Které lesní byliny zkrášlují les? 14/ Které lesní byliny jsou zákonem chráněny? (2) B/ Na větvičky nakresli jehlice a napiš název stromu 68

75 69 C/ Test zakroužkuj, co je správná odpověď a) Mezi jehličnany patří: smrk dub jedle lípa b) Šišky na jedli: visí stojí leží nerostou c) Papír se vyrábí ze dřeva: borového smrkového modřínového d) Jehličnan, který opadává: smrk jedle modřín borovice e) Z lesních keřů si utrhneme: borůvky, maliny, třešně, šípky f) Lesní byliny: chráníme vytrháváme g) Mechy vodu: nepřijímají zadržují h) Kapraďorosty jsou: byliny stromy

76 70 Sebehodnocení žáka (u vyhovující odpovědi vybarvi políčko, nebo udělej křížek x ) ano Učivo jsem zvládl(a) Rozuměl(a) jsem výkladu Dával(a) jsem pozor Učivo mě bavilo Učivo je pro mě těžké částečně ne

77 71 Procvičování: Listnaté stromy buk, dub, jasan, habr 1/ Doplň do vět chybějící slova: Stromy s tvrdým dřevem jsou,, Strom s laločnatými listy je Plodem dubu je Strom s hladkou kůrou, barvy šedé je Plodem buku je List složený z malých lístků má, Plodem jasanu je Okřídlený oříšek je plodem

78 72 2/ Přiřaď správný údaj k těmto stromům a uhodni název stromu 1) rozložitá koruna 2) laločnaté listy 3) bukvice 4) hladké listy 5) žaludy A B silueta buku silueta dubu 3/ Přiřaď k listům stromů jejich plody Listy: A B C D Plody: A B C D

79 73 Procvičování: Listnaté stromy bříza, olše, javor 1/ Sestav názvy stromů ŘÍ VO D JA R ŠE JE B ZA,, LE OL, Který strom tam nepatří? 2/ Poznej podle listu a plodu název stromu list 3/ Odpověz na tyto otázky celými větami 1) Který strom má šedobílou kůru? 2) Který strom roste na vlhkých místech? 3) Z kterého stromu vyrobíme hudební nástroje? 4) Co použijeme na výrobu březového šamponu? plod

80 74 Procvičování: Listnaté stromy lípa, vrba, topol 1/ Seřaď rozházená písmenka a dostaneš názvy stromů Í R V O B A A P P O L T L ; 2/ Poznej stromy podle větviček s listy 3/ Napiš název stromu ze kterého jsou tyto výrobky

81 75 4/ Napiš názvy stromů, které zde chybí Vysazuje se u potoků a cest, Z větví pleteme košíky Poskytuje včelám hodně nektaru Poskytuje včelám první jarní potravu Z usušených květů si uvaříme čaj Vysazuje se u silnic jako větrolam Je to národní strom, státem chráněný 5/ Nakresli list lípy, plod topolu, větvičku vrby s jehnědami (kočičkami)

82 76 Procvičování: Ovocné stromy jabloň, hrušeň 1/ Spoj, co k sobě patří: kulovitá koruna bílé květy jabloň kuželovitá koruna hrušeň narůžovělé květy list plstnatý list lesklý 2/ Doplň věty: Jabloň nám dává jíme pro Hrušeň nám dává Toto ovoce Obsahuje Jablka a hrušky se zpracovávají na a,, 3/ Poznej podle koruny strom, vybarvi květy a přikresli k větvičce plody Strom Květy Plody

83 77 Procvičování: Ovocné stromy - třešeň, švestka, meruňka, broskvoň 1/ Ze slabik slož názvy ovocných stromů TŔE VI RUŃ ME BROS 1 KVOŃ ŚVEST 2 ŚEŃ KA KA ŚEŃ 3 2/ Zodpověz tyto otázky celými větami a) Jak se nazývají plody těchto ovocných stromů b) Které stromy rozkvétají brzy z jara? c) Který strom má květy bílé? d) Který strom má květy růžové? e) Které peckovité ovoce máš nejraději? 4 5

84 78 3/ Vybarvi květy, přikresli plody k větvičkám Třešeň Švestka Meruňka Broskvoň

85 79 Procvičování: Ovocné keře 1/ Vyber názvy ovocných keřů a zakroužkuj je maliník, hrušeň, meruňka, rybíz, ořešák, vinná réva, angrešt, datlovník, jahodník, švestka 2/ Doplň slova do křížovky podle písmen, která tam jsou Tajenku znáš Co nám říká? B B O L U E 3/ Dokresli na větvičky plody těchto keřů Rybíz Angrešt Vinná réva Maliník Jahodník Ostružiník

86 80 Procvičování: Pěstování a výsadba ovocných dřevin 1/ Doplň věty vhodnými slovy (Použij text) Stromky vysazujeme na a na Při vsazujeme do podnože očko Očko je z ušlechtilého stromu Stromky také můžeme Roub vsazujeme do 2/ Nakresli stromek ošetřený proti okusu zvěří 3/ Nakresli a popiš výsadbu stromku a) b)

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK. LABORATORNÍ PRÁCE č. 1

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK. LABORATORNÍ PRÁCE č. 1 VY_52_INOVACE_Př.6.A.01 PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK LABORATORNÍ PRÁCE č. 1 Mgr. Zuzana Brunclíková Datum: Třída: Žák: Téma: Pozorování jednobuněčné řasy. Pomůcky: mikroskop, podložní a krycí sklíčko, pinzeta,

Více

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 Přírodopis Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina

Více

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MĚL BYCH ZNÁT: - Rozumět základním zeměpisným termínům - Umět pojmenovat různé typy krajin a jejich

Více

PRVOUKA 3. Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

PRVOUKA 3. Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 PRVOUKA 3 Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Měl bych znát : 1. - orientaci ve svém okolí a okolí školy, nejkratší cestu do školy 2. - svoji rodinu, blízké

Více

Živá příroda. Aby život platil, musí všechny tyto podmínky fungovat současně!!! Organizace živé přírody

Živá příroda. Aby život platil, musí všechny tyto podmínky fungovat současně!!! Organizace živé přírody Živá příroda Charakteristika živé přírody - živá příroda se vyznačuje biologickými vlastnostmi (zákonitostmi) o specifické chemické složení bílkoviny, nukleové kyseliny o schopnost metabolismu přijímají

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA základní poznatky z přírodopisu 2. stupeň základní školy speciální

ČLOVĚK A PŘÍRODA základní poznatky z přírodopisu 2. stupeň základní školy speciální ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 ČLOVĚK A PŘÍRODA základní poznatky z přírodopisu 2. stupeň základní školy speciální 4. téma Ochrana přírody a životního prostředí 2

Více

ZAHRADA ZNÁMÁ NEZNÁMÁ

ZAHRADA ZNÁMÁ NEZNÁMÁ ZAHRADA ZNÁMÁ NEZNÁMÁ Zpracovaly: Hana Erteltová Věra Bartošová Dita Kaliánková Název projektu: Zahrada známá neznámá Cíl projektu: - získat pozitivní vztah k životnímu prostředí Dílčí cíle: - využití

Více

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Biologie. Přehled učiva a školních výstupů. Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Biologie. Přehled učiva a školních výstupů. Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 Biologie Přehled učiva a školních výstupů Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra chemie Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata Diplomová práce Brno 2010 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Irena Plucková, Ph.D. Autor

Více

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 16.6.2011 2. Genetika Mgr. Hana Černá. 5.5.2011 3. Kostra Mgr. Hana Černá

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 16.6.2011 2. Genetika Mgr. Hana Černá. 5.5.2011 3. Kostra Mgr. Hana Černá Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 88 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi Číslo a název šablony klíčové aktivity Třída Šk. rok: 2010/2011 8.A 2012/ 2013 6.B Předmět3

Více

Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší

Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší C M Y K Úvodní slovo autora Milí žáci, jsem rád, že máte možnost listovat v regionální učebnici našeho kraje. Jde o první

Více

METODICKÉ LISTY pro přátele LESNÍ PEDAGOGIKY PLZEŇ ZÁŘÍ 2012

METODICKÉ LISTY pro přátele LESNÍ PEDAGOGIKY PLZEŇ ZÁŘÍ 2012 METODICKÉ LISTY pro přátele LESNÍ PEDAGOGIKY PLZEŇ ZÁŘÍ 2012 Stránka 1 z 23 Lesní vycházky Metodika programu lesního pedagoga a dětí předškolního, mladšího a staršího školního věku v lese Vážení přátelé

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Kuchař číšník, Kadeřník Ing. Šárka Heralová 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA základní poznatky z přírodopisu 2. stupeň základní školy speciální

ČLOVĚK A PŘÍRODA základní poznatky z přírodopisu 2. stupeň základní školy speciální ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 ČLOVĚK A PŘÍRODA základní poznatky z přírodopisu 2. stupeň základní školy speciální 3. téma Stavba a funkce jednotlivých částí lidského

Více

Přehled uložení pomůcek

Přehled uložení pomůcek Slunce, naše obživa Přehled uložení pomůcek Části kapitoly Pomůcky Pomůcky Pomůcky Název aktivity v kufru na DVD 1 na DVD 2 animace Fotosyntéza Zelení kouzelníci PL 1 PL 1 Fotosyntéza Potravní řetězce,

Více

Žáci 6. a 7. třídy mají povinné pouze tučně zvýrazněné druhy. Žáci 8. a 9. třídy všechny.

Žáci 6. a 7. třídy mají povinné pouze tučně zvýrazněné druhy. Žáci 8. a 9. třídy všechny. 1 rostlinná část Dokument obsahuje seznam druhů pro podzimní kolo poznávačky školní rok 2014/2015. Protože neproběhlo kolo jarní, dostáváte do rukou seznam všech druhů, které jsou od žáků vašeho ročníku

Více

V/2 Inovace ke zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. neživé přírodniny

V/2 Inovace ke zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. neživé přírodniny č. 145 Přírodověda 1. Správně popiš a přiřaď: Živé a neživé přírodniny ------------------------ ------------------- -------------------- ----------------- ----------------- živé přírodniny neživé přírodniny

Více

Výživa potkanů a fotografický atlas potravin

Výživa potkanů a fotografický atlas potravin Výživa potkanů a fotografický atlas potravin Příručka pro chovatele potkanů, kteří se chtějí dozvědět více o krmení 2013 Bc. Markéta Čacká http://www.utahraptor.cz Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Výživa potkanů...

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Učební obor: kuchař číšník, Kadeřník Vznik a vývoj života na Zemi Vznik života a vývoj organismů je součástí celkového vývoje Země. Země vznikla přibližně před

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

Člověk poznává Zemi minulost

Člověk poznává Zemi minulost Člověk poznává Zemi minulost člověk se snaţil nejprve porozumět přírodě pomocí mýtů postupně se z praktických důvodů musel orientovat v krajině = kde nalezne potřebné minerály nebo horniny k výrobě nástrojů,

Více

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS.

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Antioxidační vlastnosti naklíčených semen Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Diplomová práce 2011/2012 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin a olejnin.

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Energetický AZ kvíz Michaela Svobodová Jihlava 2012 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Energetický AZ kvíz Energy

Více

věda hrou VAROVÁNÍ! UPOZORNĚNÍ! Určeno pro děti od 10 let. Používat pouze pod dohledem dospělé osoby, která se seznámila s návodem.

věda hrou VAROVÁNÍ! UPOZORNĚNÍ! Určeno pro děti od 10 let. Používat pouze pod dohledem dospělé osoby, která se seznámila s návodem. DOPORUČENO věda hrou PRO MLADÉ BADATELE Clementoni S.p.A. Zona Industriale Fontenoce 62019 Recanati (MC) Italy Tel. +39 071-75811 Fax +39 071-7581234 www.clementoni.com VAROVÁNÍ! Určeno pro děti od 10

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací

Více

JEDLÉ ROSTLINY PODROBNÝ PŘEHLED

JEDLÉ ROSTLINY PODROBNÝ PŘEHLED JEDLÉ ROSTLINY PODROBNÝ PŘEHLED Autorky: Pavla Dudková a Mia Weissová, Zdroj: www.fenix.savana.cz, www.slunecnyzivot.cz Originál textu a další informace naleznete na http://slunecnyzivot.cz/2013/05/jedle-rostliny-podrobny-prehled/

Více

ZAHRADA, VE KTERÉ SE ŽIJE PO STOPÁCH FILIPA CELOROČNÍ PLÁN EVVO

ZAHRADA, VE KTERÉ SE ŽIJE PO STOPÁCH FILIPA CELOROČNÍ PLÁN EVVO Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most MŠ LADOVA 1676, LITVÍNOV ZAHRADA, VE KTERÉ SE ŽIJE PO STOPÁCH FILIPA CELOROČNÍ PLÁN EVVO 2013/2014

Více

Zeměpis České republiky

Zeměpis České republiky Variace 1 Zeměpis České republiky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Základní údaje o ČR Název

Více

Výukové listy nejen pro střední školy

Výukové listy nejen pro střední školy Výukové listy nejen pro střední školy Kameny Hory Podnebí Voda 1 Voda 2 Trávy a květiny 1 Trávy a květiny 2 Trávy a květiny 3 Stromy 1 Stromy 2 Chráněná příroda 1 Chráněná příroda 2 Krajina 1 Krajina 2

Více