PŘÍRODOPIS. Pracovní listy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRODOPIS. Pracovní listy"

Transkript

1 PŘÍRODOPIS 6 ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

2

3 Obsah: učivo str Neživá příroda Rozdělení přírody, přírodniny živé a neživé 1-2 Vznik Země a její stavba 3-4 Vznik Země - vývoj zemské kůry 5 Přírodní děje 6 Vnitřní geologický děj sopečná činnost 7-9 Vnitřní geologický děj zemětřesení 10 Vnější geologické děje 11 Samostatná písemná práce Horniny vyvřelé 14 Horniny usazené, přeměněné 15 Nerosty kovové a nekovové suroviny Nerosty nekovové uhlí, ropa 18 Poznávání hornin a minerálů Půda - její vznik 21 Druhy půdy 22 Opakování neživá příroda Živá příroda obecná biologie Živá příroda vznik života 27 Složení buňky Jednobuněčné organizmy bakterie 30 Řasy 31 Mnohobuněčné rostliny pletiva 32 Houby nižší kvasinky, plísně 33

4 učivo str Houby vyšší s plodnicemi Houby s plodnicemi jedlé, jedovaté 36 Lišejníky 37 Opakování - PL Vyšší rostliny kvetoucí poznávání Vyšší rostliny -stavba rostlinného těla kořen, semeno Vyšší rostliny stonek bylin, dřevin Vyšší rostliny listy Vyšší rostliny květy Opylení, oplození 51 Vyšší rostliny plody Základní proces v listech fotosyntéza Samostatná práce opakování - PL Mechy 59 Kapraďorosty 60 Les typy lesů 61 Les lesní patra 62 Jehličnaté stromy Lesní keře 65 Lesní byliny 66 Opakování - PL Listnaté stromy - 1část (dub, buk, jasan, habr) Listnaté stromy 2část (bříza, olše, javor) 73 Listnaté stromy 3část (lípa, vrby, topol) Ovocné stromy 1část (jabloň, hrušeň) 76 Ovocné stromy 2část (třešeň, švestka, meruňka) Ovocné keře 79 Pěstování a výsadba ovocných dřevin 80 Ovoce subtrop, tropické (exotické) 81

5 Opakování ovocné stromy, ovoce - PL Hospodářské rostliny okopaniny brambory Okopaniny řepa cukrovka Olejniny Luskoviny 90 Obilniny stavba rostliny 91 Obilniny zpracování Pícniny jeteloviny Trávy, luční byliny Byliny jedovaté, léčivé, chráněné Opakování - PL Zelenina košťálová, listová 102 Zelenina kořenová, cibulová 103 Zelenina plodová 104 Pokojové rostliny, okrasné rostliny 105 Opakování - PL Význam rostlin, rezervace, národní parky, chráněné území Opakování za celý rok - PL Slovníček

6 Měl bych znát: získat základní poznatky o živé a neživé přírodě a přírodních dějů a vzniku Země poznat podle charakteristických vlastností horniny a jejich využití poznat nerosty a jejich využití rozeznat druhy půd a jejich vznik a využití znát vznik života rostlin na Zemi a orientovat se v jejich vývoji od nižších po vyšší rostliny znát základní projevy a podmínky života rostlin znát základní funkce hlavních částí a fyziologické procesy rozpoznat jedlé a jedovaté houby poznat hlavní části rostlinného těla (vyšší rostliny) rozlišit základní skupiny rostlin a jejich zástupce popsat přizpůsobení rostlin podmínkám prostředí chápat hospodářské rostliny jako potravu pro člověka a zvířata a další využití význam pěstování trav, lučních květin, květin okrasných význam rostlin pro život na Zemi

7 Neživá příroda 1 Procvičování: Rozdělení přírody, přírodniny živé a neživé a/ Vyjmenuj : 5 rostlin 5 živočichů např: b/ Vyjmenuj: 4 neživé přírodniny c/ Podtrhni přírodniny neživé (modře), přírodniny živé (zeleně), výrobky (červeně)

8 Neživá příroda 2 d/ Rozlušti: Í D R I D O A Ř P P A P N Ř II I O O D N N R Í Y Í Y

9 Neživá příroda 3 Procvičování : Vznik Země a její stavba a/ Vylušti křížovku tajenka je v prvních dvou vodorovných řádcích Z N 7 8 1/ výstupky v obličeji 2/ cestovní průkazy M 3/ k luku patří S R P Y Ž 4/ hodně stromů pohromadě 5/ z čelistí vyrůstají 6/ psací potřeby 7/ škodliví hlodavci v domácnosti 8/ nejvyšší místa na kostele b/ Vybarvi a popiš obrázek

10 Neživá příroda c/ Vyber správnou odpověď a zakroužkuj ji 1/ Země je středem sluneční soustavy 2/ Země obíhá okolo Slunce 1/ Země vznikla před 1 miliónem let 2/ Země vznikla před 4600 milióny let 1/ Vznikla z plynů a prachu 2/ Vznikla z jiného tělesa 1/ Země je chladné jádro 2/ Země je v nitru žhavá 4

11 Neživá příroda 5 Procvičení : Vznik Země vývoj zemské kůry a/ Doplň jednotlivá období směrem nahoru: geologická současnost hvězdná doba Země b/ Doplň věty : Prahory a starohory nazýváme Vytváří se zde mohutné vrstvy V prvohorách dochází k Začalo se tvořit i hornin uhlí Ložiska ropy se tvoří v V třetihorách vzniká uhlí Čtvrtohory jsou etapou Použij tato slova : (pravěk, hornin, vrásnění, černé, třetihorách, hnědé, nejmladší)

12 Neživá příroda 6 Procvičování: Přírodní děje a/ Pojmenuj a vybarvi tyto přírodní děje b/ Doplňte: V přírodě dochází ke Tyto změny se nazývají Nejsložitějším přírodním dějem je Jedním z projevů života je Květina se pohybuje stále za Projevem života je i to, že děti jsou podobné svým (změnám, přírodní děje, život, pohyb, světlem, rodičům)

13 Neživá příroda 7 Procvičování: Vnitřní geologický děj sopečná činnost a/ Najdi odpověď na tuto otázku Jaké známe sopky? OOSOOOPOOKOOYOOČOOIOONOONOOÉOOAOOVOOYOOHOOAOOSOOLOOÉ b/ Vybarvi a popiš tuto sopku c/ Doplň těmito slovy (kouřit, kráteru, dunění, žhavá láva, výbuch sopky, svahu) Lidé si všimli, že z vrcholu hory se začíná silné Z Láva se valila po Bylo slyšet začala vytékat dolů Popsali jsme

14 Neživá příroda 8 Vylušti tuto křížovku V D Í Ů K Z Č D 1/ Orgán zraku 8/ Zvíře co se plazí 2/ Mořské plavidlo 9/ Povoz, který táhnou koně 3/ Zbraň rytířů 10/ Kus trávy s hlínou 4/ Období 365 dnů 11/ Část z celku 5/ Část těla co otáčí hlavou 12/ Vada na přístroji 6/ Opak dne 7/ Náčiní potřebné při kopané Najdi slova z tajenky na této mapě

15 Neživá příroda Doplň jména lázní k pramenům Karlovy Vary 72 oc Teplice v Čechách 46 oc Jánské Lázně 29 oc Velké Losiny 25 oc 9

16 Neživá příroda 10 Procvičování: Vnitřní geologické děje zemětřesení 1/ Vylušti: SEMĚNÍZETŘE STNUIMA 2/ Slova k doplnění najdi v textu Zemětřesení je prudký pohyb Nad je zemětřesení nejsilnější Zemětřesení v oceánu vyvolá Síla zemětřesení se měří 3/ Najdi na mapě ostrov Haiti, název moře ve kterém leží a jméno hlavního města Dne 12 ledna 2010 bylo velké zemětřesení na ostrově Haiti, který leží v moři

17 Neživá příroda 11 Procvičování: Vnější geologické děje 1/ Přečti co způsobuje změny na zemském povrchu? V Í O É N G G D Ě E I Ě J O C J Š L K E 2/ Najdi odpovědi v textu a opiš je Co způsobuje zemská přitažlivost? Kde se činnost větru uplatňuje nejvíce? Jak říkáme navátým pískům? Co vymílá tekoucí voda? 3/ Spoj, co patří k sobě zvětrávání hornin zemská přitažlivost podemílání pobřežních skal vítr voda hromadění úlomků hornin na úpatí skal vytváření písečných přesypů

18 Neživá příroda 12 Samostatná písemná práce 1/ Vyjmenuj 5 přírodnin živých a 5 neživých: ŽP NP 2/ Odpověz na otázky: a/ Z čeho vzniklo Slunce a planety? b/ Z kterých vrstev je složena Země? c/ Co naší Zemi obaluje? d/ Vyjmenuj vývojová stádia Země: 1, 2, 5, 3/ Vyjmenuj roční období: 3, 6, 4, 7,

19 Neživá příroda 13 4/ Doplň: Geologické děje dělíme na, Mezi vnitřní děje patří Sopky jsou buď Z kráteru sopky stoupá, a vytéká 5/ Zodpověz otázky a/ Kdy dochází k zemětřesení? b/ Co vytvoří zemětřesení na moři? c/ Kolik stupňů má Richterova stupnice? d/ Jak se nazývá místo, kde zemětřesení začíná? 6/ Spoj co k sobě patří zvětrávání hornin zemská přitažlivost vítr sesuv laviny vytváření písečných dun padání kamenů naváté spraše nebo Sopka u Františkových Lázní se jmenuje podemílání skal voda

20 Neživá příroda 14 Procvičování: Horniny vyvřelé 1/ Vylušti křížovku a najdi tajenku Jiným slovem ocas H Orgán zraku H Blesk doprovází N Jiným slovem prázdno L Řezací nástroj N Výčnělek v obličeji Ž Lyžař potřebuje 2/ Zakroužkuj vyvřelé horniny žula, vápenec, rula, břidlice, čedič, svor, znělec 3/ Doplň Hora Říp je z Hora Milešovka je ze Pomníčky jsou ze 4/ Odpověz písemně na otázky a/ Z čeho jsou tvořeny horniny? b/ Co je to magma? c/ Proč říkáme horniny vyvřelé hlubinné? d/ Proč říkáme horniny vyvřelé výlevné?

21 Neživá příroda 15 Procvičování: Horniny usazené, přeměněné 1/ Doplň názvy těchto hornin: v c, p c, r a,s r 2/ Pod obrázky napiš název horniny (vápenec, pískovec, rula) 3/ Doplň vynechaná slova : (vápenec, ruly, svoru, mořích, pískovce, mramor) Horniny usazené se vytvářely v potřebujeme jsou z K výrobě vápna Pískovcové skály v naší republice Přeměněný vápenec se nazývá Českomoravská vrchovina je z a 4/ Slož tuto větu: Ve vytvořila skalách krápníkové vápencových voda jeskyně

22 Neživá příroda 16 Procvičování: Nerosty kovové a nekovové suroviny 1/ Doplň křížovku a najdi tajenku ) Z květin se uvije 2) Vzniká při bouřce 3) Sloku básně tvoří 4) Jiným slovem ohrady 5) Kostru tvoří 6) Malý vodní tok 2/ Spoj co k sobě patří kaolin železná ruda nekovové suroviny tuha kovové sůl kamenná suroviny ruda měděná zlato uhlí 3/ Doplň slova v závorce( nerosty, kovové, nerostné, vysokých pecích, dolech, mořské vody) Nerostné suroviny jsou mezi Sůl těžíme v, které těžíme Železná ruda patří suroviny Rudy tavíme ve Sůl získáme i z

23 Neživá příroda 17 4/ Připomenu ti film Byl jednou jeden král Proč a o čem vypráví? 5/ Chceš vědět jak asi chutná mořská voda? Udělej si pokus: Rozpusť v 1 litru 35g soli a ochutnej Solná pole

24 Neživá příroda 18 Procvičování: Nerosty nekovové uhlí, ropa 1/ Škrtni, co není správné Uhlí vznikalo z kamenů Uhlí vznikalo z pravěkých rostlin Uhlí vznikalo z pravěkých živočichů Uhlí vznikalo z bahna a vody 2/ Doplň správná slova Nejstarší uhlí je Mladší uhlí je Černé uhlí se těží v dolech Hnědé uhlí se těží v dolech 3/ Zakroužkuj správnou odpověď Uhlí dobývají : hasiči, hutníci, horníci, zemědělci Používají tyto stroje : lokomotiva, míchačka, sbíječka, rypadlo, sekačka, uhelný kombajn 4/ Zařaď správně tato slova : (benzin, léčiva, umělá vlákna, nafta, koks, barviva, petrolej, brikety) Uhlí Ropa

25 Neživá příroda 19 Procvičování: Poznávání hornin a minerálů Děti, prohlédněte si obrázky a ke každému napište co je to za horninu nebo nerost

26 Neživá příroda Sečti si správné odpovědi a vyhodnoť svůj výkon Chyby: 1 3 = výborný 4 7 = chvalitebný 8 11 = dobrý = dostatečný = nedostatečný

27 Neživá příroda 21 Procvičování : Půda její vznik 1/ Rozlušti : vycházej z toho, co způsobuje vznik půdy PO D NE BÍ ŽI VÉ OR GA NI S MY Č LO VĚ K 2/ Udělej si pokus: Dej do sklenice s vodou hrudku půdy Dívej se pozorně 1 pokus Co uniká z půdy? Dokresli 1 pokus nakresli 2 pokus 2 pokus Vhoď do sklenice s vodou hrst půdy a zamíchej Pozoruj usazení částic půdy Na dně je, pak, na hladině 3/ Doplň: Sypká svrchní vrstva země je Na vznik půdy mají vliv a, Půda obsahuje a,,,

28 Neživá příroda 22 Procvičování: Druhy půd 1/ Doplň: Půda obsahuje P K L H 2/ Spoj, co k sobě patří Písčitá půda obsahuje těžkou hlínu, které říkáme jíl Jílovitá půda je úrodná, má dostatek humusu a dobře se obdělává Hlinitá půda má málo živin, rychle propouští vodu, snadno vysychá 3/ Vyber vhodná slova a doplň: (potrava, poškozovat, chránit) Půdu nesmíme Roste v ní Půdu musíme pro lidi i zvířata 4/ Zakroužkuj, co půdu poškozuje nafta, kompost, kyselé deště, hnůj, močůvka, olej, chemické postřiky S

29 Neživá příroda 23 Opakování: Neživá příroda Děti, učily jste se o neživé přírodě Nyní je čas si zopakovat, co jste si zapamatovaly Odpovězte na tyto otázky: 1) Jaké přírodniny tvoří přírodu? 2) Jak je živá a neživá příroda na sobě závislá? (uveď alespoň jeden příklad) 3) Z čeho se vytvořily planety ve vesmíru? 4) Jak dlouho se naše Země utvářela? 5) Z kterých vrstev je Země složena? 6) Pamatujete si jednotlivá období vývoje Země 7) Jak nazýváme změny v přírodě? (např roční období) 8) Jaké rozeznáváme sopky? 9) Čím se projeví činnost sopky? 10) Proč je zemětřesení nebezpečné? 11) Co vyvolává zemětřesení v moři? 12) Které další geologické děje mají vliv na přetváření přírody? (vyjmenuj)

30 Neživá příroda 13) Jak dělíme horniny podle vzniku? 14) Umíš zařadit tyto horniny? (čedič, pískovec, mramor) 15) Jak rozdělujeme nerosty? 16) Vyjmenuj dva kovové nerosty, tři nekovové nerosty 17) Co má vliv na tvorbu půdy? 18) Jaké druhy půdy znáš? 24

31 Neživá příroda 25 Kontrolní test 1/ Přírodniny jsou: a) živé b) neživé c) vyrobené 2/ Naše Země se vytvořila: a) z kamenů b) z prachu a plynů 3/ Země se vytvářela: a) mnoho miliónů let b) několik roků 4/ Uvnitř Země je: a) chladné jádro b) žhavé jádro 5/ Sopky jsou: a) všechny stejné b) činné c) vyhaslé b) činnost větru c) činnost vody b) vápenec c) železo b) usazené c) nekovové 6/ Vnější geologické děje jsou: a) zemská přitažlivost 7/ Do hornin patří: a) žula 8/ Nerosty dělíme na: a) kovové 9/ Uhlí vzniklo: a) z rostlin za nepřístupu vzduchu b) z bahna a vody 10/ Nejlepší půda pro pěstování rostlin je: a) černozem b) pískovitá půda

32 Neživá příroda 26 Sebehodnocení žáka (u vyhovující odpovědi vybarvi políčko, nebo udělej křížek x ) ano Učivo jsem zvládl(a) Rozuměl(a) jsem výkladu Dával(a) jsem pozor Učivo mě bavilo Učivo je pro mě těžké částečně ne

33 Obecná biologie 27 Procvičování : Živá příroda vznik a vývoj života 1/ Seřaď vývoj rostlin: Nahosemenné, řasy, plavuně, krytosemenné, kapradiny, bakterie, přesličky 2/ Vylušti křížovku a správně zařaď slova z tajenky Malý pes je M 2 Na obloze je velký Í 3 Ten co oře pole je Á Č L 4 K odemykání potřebuji 4 B 1 Samice jelenů jsou 2 Otvor ve zdi R R 3 Psací potřeba 4 Velký strunný nástroj Nahosemenná rostlina Krytosemenná rostlina

34 Obecná biologie 28 Procvičování: Složení buňky životní projevy 1/ Doplň do vět tato slova : životní děje, buněčnou stěnu, buněčná blána, cytoplazma, buněčná šťáva, chloroplasty, jádro V těle buňky probíhají Pod ní je Na povrchu má buňka Uvnitř buňky je rosolovitá je Zelená tělíska se nazývají 2/ Doplněnými slovy popiš buňku v dutinkách Nejdůležitější je

35 Obecná biologie 29 3/ Nakresli rozmnožování buňky = dělení mateřská buňka průběh dělení 4/ Opiš životní děje buňky a nauč se je zpaměti 2 dceřiné buňky

36 Obecná biologie 30 Procvičování: Jednobuněčné organismy bakterie 1/ Zakroužkuj správnou odpověď Bakterie můžeme nemůžeme vidět pouhým okem Tělo bakterie tvoří více jedna buňka Bakterie se rozmnožují rychle pomalu Bakterie ničí neničí horko a mráz 2/ Popiš buňku bakterie (buněčná stěna, buněčná blána, cytoplazma, jádro, ribozomy, bičík) 3/ Nakresli dělení bakterie 4/ Pojmenuj onemocnění: Zánět krčních mandlí je Průjmové onemocnění je Bakterie přenesené klíštětem je (salmonelóza, borelióza, angína)

37 Obecná biologie 31 Procvičování: Řasy 1/ Vylušti tuto křížovku, najdi tajenku 1 Vodní tok 2 Silné provazy 3 Hmyz se žihadlem 4 Vodní živočichové 2/ Doplň: nápovědu najdeš v textu Řasy jsou, i, i jejich rostliny Žijí ve barvu Vodním živočichům dodávají 3/ Spoj, co k sobě patří ruduchy potrava ryb chaluhy kosmetika žabí vlas želatina i vodě Mají Jsou

38 Obecná biologie 32 Procvičování: mnohobuněčné rostliny - pletiva 1/ Rozlušti slova v rámečku Pletiva I Ě L R A Á D V Á T V L a 2/ Vyhledej v textu tu část věty, která chybí Tělo mnohobuněčných rostlin tvoří Pletiva jsou skupiny buněk, které Pletivo, které umožňuje rostlině růst je Pletivo, které se dělit nemůže je 3/ Nakresli jak ta rostlinka bude velká za rok Napiš co to způsobilo

39 Obecná biologie Procvičování: Houby kvasinky, plísně 1/ Vyjmenuj výrobky, kde byly použity kvasinky 2/ Doplň druhy kvasinek Víno, ovocné šťávy Slad, droždí Jogurt, kysané nápoje Onemocnění nehtů 3/ Odpověz na otázky a) Co je to droždí? b) K čemu potřebujeme droždí? c) Kde můžeš vidět plíseň hlavičkovou? d) Které plísně použijeme k výrobě léků? 4/ Nakresli, který výrobek máš nejraději, kde se použily kvasinky 33

40 Obecná biologie 34 Procvičování: Houby s plodnicemi 1/ Vylušti křížovku, tajenka ukrývá velmi chutnou houbu Ř R M Ý S Y 1/ Řeka protékající Chebem K 2/ Vodní tok O 3/ Poslední roční období V S Ý 2/ Popiš části těla houby 4/ Jiným slovem obuv 5/ název najdi v kruhu

41 Obecná biologie 35 3/ Doplň vynechaná slova: Aby vyrostla plodnice musí se vytvořit a Houby se rozmnožují (podhoubí, třeně, klobouku, výtrusy, vítr) 4/ Napiš tři rady mladým houbařům Tělo houby se skládá z Výtrusy roznáší

42 Obecná biologie 36 Procvičování: Houby s plodnicemi jedlé, jedovaté 1/ Jaké druhy hub rostou v našich lesích? JE VA DO DLÉ NE TÉ JE DLÉ JE 2/ Roztřiď tyto houby: muchomůrka červená, kozák březový, bedla vysoká, závojenka olovová, hřib žlučník, hřib dubový, hřib satan, ryzec kravský, liška obecná, ryzec peprný, křemenáč osikový, muchomůrka tygrovaná, václavka obecná jedlé jedovaté 3/ Napiš, která jídla si uděláš z nasbíraných hub 4/ Nakresli jednu houbu jedlou, jednu houbu jedovatou nejedlé

43 Obecná biologie 37 Procvičování: Lišejníky 1/ Odpověz na otázky: a) Jaké ovzduší potřebují lišejníky? b) Na kterých místech se lišejník stává průkopníkem života rostlin? c) Co tvoří houbová vlákna, řasy a příchytná houbová vlákna? d) Jak se nazývá soužití houbových vláken a řas? 2/ Popiš stavbu těla lišejníku 3/ Spoj co k sobě patří: Terčovka bublinatá Dutohlávka sobí Lišejník zeměpisný Pukléřka islandská skály a kameny léčivé látky kůra stromů potrava sobů 4/ Slož větu z těchto slov: čistoty nazýváme Lišejníky ovzduší ukazatele

44 Obecná biologie 38 Opakování: Obecná biologie 1/ Doplňte chybějící slova do vět První živé organismy na Zemi byly dělíme na a Ve vodě se objevily Řasy nacházíme jak ve mnohobuněčným rostlinám umožňují houby Houby s plodnicemi dělíme na rostou a 2/ Jak poznáš, že jsi snědl jedovatou houbu? Příznaky: Pomoc: 3/ Popište obrázky: a) b) tak i na Bakterie Růst jsou jednobuněčné Kde je čisté ovzduší, tam

45 Obecná biologie 39 4/ Kontrolní test: 1 Tělo rostlin se skládá: a) z buněk b) z vláken 2 Jednobuněčné rostliny jsou: a) lišejníky b) bakterie 3 Mezi řasy řadíme: a) zelenivku b) plíseň c) chaluhu b) nemají význam c) slouží k růstu b) alkohol c) cukr b) léčiv c) sýrů 4 Rostlinná pletiva a) rostlinu chrání 5 Kvasinky k životu potřebují: a) vodu 6 Plísně použijeme při výrobě: a) chleba 7 Houby s plodnicemi se rozmnožují: a) semeny b) výtrusy 8 Mezi jedlé houby patří: a) bedla vysoká b) hřib hnědý 9 Lišejníky mají rády: a) znečištěné ovzduší b) čisté ovzduší 10 Lišejník dutohlávka je potravou: a) slonů b) sobů c) hřib satan

46 Obecná biologie 40 Sebehodnocení žáka (u vyhovující odpovědi vybarvi políčko, nebo udělej křížek x ) ano Učivo jsem zvládl(a) Rozuměl(a) jsem výkladu Dával(a) jsem pozor Učivo mě bavilo Učivo je pro mě těžké částečně ne

47 Obecná biologie Procvičování: Vyšší rostliny kvetoucí poznávání Naučili jste se poznávat některé kvetoucí rostliny 1/ Nejprve popište části byliny a dřeviny 2/ K obrázkům napište názvy rostlin 41

48 Obecná biologie

49 Obecná biologie 43 Procvičování: Vyšší rostliny stavba rostlinného těla semeno, kořen 1/ Zodpovězte ty to otázky: a) Které rostliny se rozmnožují semeny? b) Které podmínky jsou nezbytné pro klíčení semena? c) Odkud si rostlinka bere zpočátku živiny? 2/ Prohlédni si naklíčené semeno fazole nebo hrachu Co tam vidíš? Srovnej s obrázkem Základy listů Základ kořenu Základ stonku Dělohy s živinami Přiřaď co k čemu patří

50 44 3/ Která rostlina bude růst? Zakroužkuj Napiš, proč bude růst 4/ Popiš kořenovou soustavu Popiš části kořene 5/ Spoj co ke kořenu patří upevňuje rostlinu v půdě přijímá sluneční světlo přijímá vodu z půdy roste svisle nahoru přijímá živiny z půdy roste svisle dolů KOŘEN

51 45 Procvičování: Vyšší rostliny stavba těla stonek bylin a dřevin 1/ Rozděl rostliny podle stonku na byliny a dřeviny Byliny Dřeviny ( sedmikráska, lípa, smrk, blatouch, tulipán, bříza, kopretina, konvalinka, dub, maliník, třešeň, brambor) 2/ Napiš k obrázkům druh stonku, obrázky vybarvi

52 46 3/ Popiš části stromu 4/ Na řezu stonkem byliny popiš tyto části: 5/ Kolik bylo stromu let? Na pařezu uvidíme 6/ Na řezu stonkem dřeviny popiš jeho části

53 47 Procvičování: Vyšší rostliny stavba těla listy 1/ Popiš části listu 2/ Označ listy jednoduché č1, listy složené č2 Napiš, ke kterým stromům patří (akát, jasan, javor, olše, habr)

54 3/ Napiš odpovědi na tyto otázky a) Kudy proniká do listů vzduch? b) Jaká barviva jsou v listech? c) Které barvivo převládá na jaře a v létě, které na podzim? d) Proč musíme rostliny chránit? 4/ Jak se jmenuje přeměna látek v listu? 48

55 49 Procvičování: Vyšší rostliny stavba rostlinného těla květy 1/ Prohlédni si květy a zakroužkuj květ s okvětím Ocún lilie růže jiřina 2/ Zakroužkuj květenství rostliny Šeřík hyacint 3/ Popiš části květu: vlčí bob sasanka pampeliška

56 50 4/ Doplň: Okvětí je tvořeno stejnými Kalich květu je V pestíku jsou, koruna je, v tyčince je Seskupení květu na jednom stonku je Nenápadné květy mají

57 Procvičování: opylení, oplození rozmnožování 1/ Co víš o opylení? Doplň Květy rostlin opylují K opylení květů jsou nutné tyto části: Přenesení pylu na bliznu je 2/ Vyznač samoopylení a cizoopylení 3/ Seřaď správně věty od 1 do 5 Pylové zrnko prorůstá do semeníku Pyl se zachytí na blizně Pyl je přenesen z květu na květ Po oplození se vajíčko přemění v semeno Semeník se přeměňuje v plod 4/ Zařaď rostliny, které opyluje hmyz a které vítr (pampeliška, pšenice, tulipán, třešeň, bříza, lípa, líska, trávy, jetel) hmyz: vítr: 51

58 52 Procvičování: Vyšší rostliny stavba rostlinného těla plody 1/ Roztřiď tyto plody: rajče, makovice, třešeň, jablko, meruňka, lusk hrachu, lískový oříšek, kaštan, žalud, nažka u slunečnice, rybíz, okurka Dužnaté plody: Suché plody: 2/ Nakresli rozpůlené jablko a napiš části oplodí slupka (pokožka), dužnina, semena 3/ Zařaď rozšiřování semen: (pampeliška, javor, blatouch, maliny, pomněnka, jeřáb) vítr voda živočichové

59 4/ Zodpověz tyto otázky a/ Co je uloženo v každém semenu? b/ Která semena používá člověk k pěstování rostlin? c/ Proč jsou plody důležité? 5/ Napiš plody, které rád jíš 53

60 54 Procvičování: Základní proces v listech fotosyntéza 1/ Doplň do vět chybějící slova (slova najdi v textu) Rostliny si z půdy berou Ze vzduchu přijímají V listech musí mít barvivo Slunce dodává a V listech se vytvoří a Co jsi to popsal? 2/ Popiš obrázek a přitom se uvolní

61 55 3/ Vylušti křížovku 1 O 2 3 květ bez kalichu P obsah prašníku O 4 5 Ě zvíře s dlouhýma ušima D V 6 Proč v tajence bylo schované slovo vznikne ze semeníku pohyb vzduchu strom s bukvicemi?

62 56 Opakování samostatná práce 1/ Jak se nazývá podzemní část rostliny? Jaký má význam pro rostlinu? 2/ Nadzemní část rostliny se nazývá Podle stavby stonku dělíme rostliny na Byliny mají stonek Dužnaté stonky druhy: a a dřeviny mají stonek stonek dřevin

63 57 3/ Co vyrůstá na stonku? Co má list na spodní straně? Jak dělíme listy? 4/ Květy vyrůstají na Květ bez kališních lístků se nazývá a Popis květu : 5/ Kdo opyluje květy? Co je to opylení?

64 58 Co je to oplození? Co se vyvine po opylení a oplození? 6/ Plody dělíme na K čemu jsou důležitá semena? 7/ Co je to fotosyntéza? Co rostlina pro fotosyntéze uvolňuje do vzduchu? Jak se nazývá zelené barvivo v listech? a

65 59 Procvičování: Mechy 1/ Doplň křížovku a najdi tajenku / masák 2/ jedle 3/ choroš 4/ kytka 2/ Doplň chybějící slova Mech roste hlavně v Z mechů znám V bažinách najdeme mech zvaný 3/ Popiš rostlinku mechu 4/ Z těchto slov slož větu používáme k zábalům V lázních, Rašeliník se mění v Mechy zadržují hodně rašelinové, bahno

66 60 Procvičování: Kapraďorosty 1/ Napiš názvy kapraďorostů pod obrázky a) b) c) 2/ Černé uhlí jsme získali hlavně z, Kmeny rostlin zapadaly do a a bez vzduchu Stromovité kapradiny se časem přeměnily v Kapraď samec je Výtrusy jsou na Plavuň vidlačka roste v a Je to léčivá Všechny druhy jsou Přeslička rolní roste hlavně na Ostatní druhy jsou 3/ Popiš, co je na obrázcích a) b)

67 61 Procvičování: Les typy lesů 1/ Vylušti křížovku, přečti tajenku V Ů R O 9 S Í C L 1 Druhé roční období 2 Psací náčiní 3 Usušená tráva 4 Onemocnění ze slunění 5 Královna květin 6 Koupací nádoba 7 Náš národní strom (ratolest) 8 Zařízení na pečení chleba (mnč) 9 Voda kapající z oka 2/ Zodpověz tyto otázky a) Co je to les? b) Jaké druhy lesů známe? c) Pro který průmysl těžíme dřevo z lesa? d) Kde se nachází nejznámější prales? 3/ Přidej příkazy k obrázkům (jen písmena) A nekřič v lese B udržuj čistotu C nelámej rostliny D nerozdělávej oheň E nekopej do hub

68 62 Procvičování: Les lesní patra 1/ Seřaď lesní patra a zařaď, co ke kterému patu patří Patra: keřové, mechové, stromové, bylinné Rostliny: kapradí, maliník, smrk, houba, dub, borůvky, mech, šípky, líska / Škrtni, co nepatří do lesního společenství Kapradina, ryba, líska, kopretina, jedle, borůvka, obilí, jabloň, sova, mravenec, krtek, mrkev, jelen, muchomůrka, rybíz 3/ Zodpověz tyto otázky a) b) c) d) Čím přispívají stromy v lesním společenství? K čemu slouží keřové patro? Na čem si pochutnáš z bylinného patra? Které patro zadržuje hodně vody?

69 63 Procvičování: Jehličnaté stromy 1/ Poznej strom a napiš pod něj název 2/ Urči, ke kterému stromu patří větévka se šiškou

70 64 3/ Zakroužkuj správnou odpověď a/ Který jehličnatý strom má nejdelší jehlice? modřín borovice smrk jedle b/ Na kterém jehličnatém stromu visí zralé šišky dolů? smrk jedle c/ Na kterém stromě stojí šišky nahoru a rozpadají se? jedle smrk borovice d/ Kterému stromu opadává na zimu jehličí? smrk modřín jedle 4/ Doplň tyto věty: Dřevo ze z Jedle nemá ráda se používá k výrobě papíru Pryskyřici získáváme Dva bílé proužky na spodní straně jehličí jsou u ovzduší

71 65 Procvičování: Lesní keře 1/ Slož z těchto písmen dvě slova L S Í K E N E E Ř 2/ Zakroužkuj, které z těchto rostlin rostou v lese rybíz, maliník, borůvka, angrešt, jahoda lesní, vinná réva, jalovec, líska, jahoda zahradní, brusinka 3/ Poznej tyto keře, názvy napiš pod obrázek 4/ Doplň: Z plodů maliníku a ostružiníku vyrábíme nasbíráme a Kompot z brusinek si dáme k mají příjemnou vůni Jádra na výrobu Na koláč si Lesní oříšků užijeme

72 66 Procvičování: Lesní byliny 1/ Zakroužkuj byliny, které patří do lesa pampeliška, sasanka, blatouch, sněženka, kopretina, konvalinka, prvosenka, plicník, orsej, leknín 2/ Doplň názvy bylin a) Napiš dvě byliny, které kvetou velmi brzy z jara b) Napiš, která voňavá bylina je jedovatá c) Napiš dvě byliny, které jsou chráněné 3/ Ke kterému stonku patří tyto květy? Květy přiřaď ke stonkům Stonky: sněženka Květy: bledule sasanka prvosenka

73 Opakování samostatná práce (mechy až lesní byliny) A/ Zodpovězte tyto otázky 1/ Kde se daří mechům? 2/ Který mech roste v bažině? 3/ Čím se mechy rozmnožují? 4/ Vyjmenuj kapraďorosty 5/ Které kapraďorosty jsou chráněné? 6/ Jaké lesy máme v naší republice? 7/ Jak se nazývá nejstarší les? 8/ Vyjmenuj lesní patra 9/ Co to jsou jehličnany? 10/ Vyjmenuj jehličnany 11/ Co je plodem jehličnatých stromů? 67

74 12/ Z kterých lesních keřů sbíráme plody? 13/ Které lesní byliny zkrášlují les? 14/ Které lesní byliny jsou zákonem chráněny? (2) B/ Na větvičky nakresli jehlice a napiš název stromu 68

75 69 C/ Test zakroužkuj, co je správná odpověď a) Mezi jehličnany patří: smrk dub jedle lípa b) Šišky na jedli: visí stojí leží nerostou c) Papír se vyrábí ze dřeva: borového smrkového modřínového d) Jehličnan, který opadává: smrk jedle modřín borovice e) Z lesních keřů si utrhneme: borůvky, maliny, třešně, šípky f) Lesní byliny: chráníme vytrháváme g) Mechy vodu: nepřijímají zadržují h) Kapraďorosty jsou: byliny stromy

76 70 Sebehodnocení žáka (u vyhovující odpovědi vybarvi políčko, nebo udělej křížek x ) ano Učivo jsem zvládl(a) Rozuměl(a) jsem výkladu Dával(a) jsem pozor Učivo mě bavilo Učivo je pro mě těžké částečně ne

77 71 Procvičování: Listnaté stromy buk, dub, jasan, habr 1/ Doplň do vět chybějící slova: Stromy s tvrdým dřevem jsou,, Strom s laločnatými listy je Plodem dubu je Strom s hladkou kůrou, barvy šedé je Plodem buku je List složený z malých lístků má, Plodem jasanu je Okřídlený oříšek je plodem

78 72 2/ Přiřaď správný údaj k těmto stromům a uhodni název stromu 1) rozložitá koruna 2) laločnaté listy 3) bukvice 4) hladké listy 5) žaludy A B silueta buku silueta dubu 3/ Přiřaď k listům stromů jejich plody Listy: A B C D Plody: A B C D

79 73 Procvičování: Listnaté stromy bříza, olše, javor 1/ Sestav názvy stromů ŘÍ VO D JA R ŠE JE B ZA,, LE OL, Který strom tam nepatří? 2/ Poznej podle listu a plodu název stromu list 3/ Odpověz na tyto otázky celými větami 1) Který strom má šedobílou kůru? 2) Který strom roste na vlhkých místech? 3) Z kterého stromu vyrobíme hudební nástroje? 4) Co použijeme na výrobu březového šamponu? plod

80 74 Procvičování: Listnaté stromy lípa, vrba, topol 1/ Seřaď rozházená písmenka a dostaneš názvy stromů Í R V O B A A P P O L T L ; 2/ Poznej stromy podle větviček s listy 3/ Napiš název stromu ze kterého jsou tyto výrobky

81 75 4/ Napiš názvy stromů, které zde chybí Vysazuje se u potoků a cest, Z větví pleteme košíky Poskytuje včelám hodně nektaru Poskytuje včelám první jarní potravu Z usušených květů si uvaříme čaj Vysazuje se u silnic jako větrolam Je to národní strom, státem chráněný 5/ Nakresli list lípy, plod topolu, větvičku vrby s jehnědami (kočičkami)

82 76 Procvičování: Ovocné stromy jabloň, hrušeň 1/ Spoj, co k sobě patří: kulovitá koruna bílé květy jabloň kuželovitá koruna hrušeň narůžovělé květy list plstnatý list lesklý 2/ Doplň věty: Jabloň nám dává jíme pro Hrušeň nám dává Toto ovoce Obsahuje Jablka a hrušky se zpracovávají na a,, 3/ Poznej podle koruny strom, vybarvi květy a přikresli k větvičce plody Strom Květy Plody

83 77 Procvičování: Ovocné stromy - třešeň, švestka, meruňka, broskvoň 1/ Ze slabik slož názvy ovocných stromů TŔE VI RUŃ ME BROS 1 KVOŃ ŚVEST 2 ŚEŃ KA KA ŚEŃ 3 2/ Zodpověz tyto otázky celými větami a) Jak se nazývají plody těchto ovocných stromů b) Které stromy rozkvétají brzy z jara? c) Který strom má květy bílé? d) Který strom má květy růžové? e) Které peckovité ovoce máš nejraději? 4 5

84 78 3/ Vybarvi květy, přikresli plody k větvičkám Třešeň Švestka Meruňka Broskvoň

85 79 Procvičování: Ovocné keře 1/ Vyber názvy ovocných keřů a zakroužkuj je maliník, hrušeň, meruňka, rybíz, ořešák, vinná réva, angrešt, datlovník, jahodník, švestka 2/ Doplň slova do křížovky podle písmen, která tam jsou Tajenku znáš Co nám říká? B B O L U E 3/ Dokresli na větvičky plody těchto keřů Rybíz Angrešt Vinná réva Maliník Jahodník Ostružiník

86 80 Procvičování: Pěstování a výsadba ovocných dřevin 1/ Doplň věty vhodnými slovy (Použij text) Stromky vysazujeme na a na Při vsazujeme do podnože očko Očko je z ušlechtilého stromu Stromky také můžeme Roub vsazujeme do 2/ Nakresli stromek ošetřený proti okusu zvěří 3/ Nakresli a popiš výsadbu stromku a) b)

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Šrámková Lenka NÁZEV: VY_32_INOVACE_1.3.13.3._PRV TÉMA: živá příroda - rostliny ČÍSLO

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/6 3.2.08.13 Růžovité - byliny, keře, stromy - obsahují vonné oleje /vůně květů/ - pětičetné, oboupohlavné, květní obaly rozdělené na kalich a korunu - střídavé listy s palisty - plod nažka /zdužnatělá

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P znát význam hospodářsky důleţitých rostlin a způsob jejich pěstování ročník 7. č.

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P znát význam hospodářsky důleţitých rostlin a způsob jejich pěstování ročník 7. č. č. 35 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Význam rostlin a jejich ochrana V pracovních listech se ţáci seznámí s významem rostlin

Více

Otázka: Dvouděložné rostliny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Jarys. Dvouděložné rostliny. ČELEĎ: ŠÁCHOLANOVITÉ (Magnoliaceae)

Otázka: Dvouděložné rostliny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Jarys. Dvouděložné rostliny. ČELEĎ: ŠÁCHOLANOVITÉ (Magnoliaceae) Otázka: Dvouděložné rostliny Předmět: Biologie Přidal(a): Jarys Dvouděložné rostliny ČELEĎ: ŠÁCHOLANOVITÉ (Magnoliaceae) Jsou to dřeviny, patří k vývojově nejstarším, v pletivech mají jedovaté látky, květní

Více

Dvouděložné rostliny 1) čeleď Pryskyřníkovité 1) pryskyřníky (prudký, plazivý) 2) orsej jarní 3) sasanka hajní 4) hlaváček jarní 5) koniklece

Dvouděložné rostliny 1) čeleď Pryskyřníkovité 1) pryskyřníky (prudký, plazivý) 2) orsej jarní 3) sasanka hajní 4) hlaváček jarní 5) koniklece Dvouděložné rostliny 1) čeleď Pryskyřníkovité - vytrvalé byliny (oddenky, hlízy) - pětičetné, oboupohlavné květy (mnoho tyčinek a pestíků) - plody - nažky, měchýřky - jedovaté (farmaceutický průmysl) -

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 7.5.2012 Třída: 1. Datum:16.4. 2012 1 Pole, les, louka, u rybníku

Více

PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: NAHOSEMENNÉ ROSTLINY - JEHLIČNANY VY_52_INOVACE_K1_P36_3

PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: NAHOSEMENNÉ ROSTLINY - JEHLIČNANY VY_52_INOVACE_K1_P36_3 Název materiálu: NAHOSEMENNÉ ROSTLINY - JEHLIČNANY VY_52_INOVACE_K1_P36_3 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová

Více

Foto: Michaela Švarcová 2009 (vítězná fotografie soutěţe Můj region)

Foto: Michaela Švarcová 2009 (vítězná fotografie soutěţe Můj region) Pracovní list Les 1 Foto: Michaela Švarcová 2009 (vítězná fotografie soutěţe Můj region) Poznáš, kde Míša fotografii pořídila? Chodíš také rád(a) do lesa? A proč? Víš, jak se máme v lese chovat? Jak daleko

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/6 3.2.08.15 Lilkovité - pětičetné, oboupohlavné květy, rozlišené na kalich a korunu, 5 tyčinek, 1 pestík - listy střídavé - plodem je bobule, tobolka - jedovaté látky /léky/ - hospodářské rostliny lilek

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

Název materiálu: Růžovité

Název materiálu: Růžovité Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 TÉMA: Stromy (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 1 Anotace: Výukový materiál prezentace seznamuje žáky s listnatými stromy Jazyk: Český jazyk Očekávaný výstup:

Více

TEORETICKÁ ČÁST test. V otázkách s volbou odpovědi je jen jedna odpověď správná.

TEORETICKÁ ČÁST test. V otázkách s volbou odpovědi je jen jedna odpověď správná. TEORETICKÁ ČÁST test V otázkách s volbou odpovědi je jen jedna odpověď správná. 1. Při botanickém průzkumu jisté lokality byly objeveny určité rostliny. a) Vyplň tabulku. A Druh:. Odkud získává tato rostlina

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P rozlišit základní systematické skupiny rostlin a znát jejich zástupce ročník 7. č.

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P rozlišit základní systematické skupiny rostlin a znát jejich zástupce ročník 7. č. č. 33 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Pokojové a okrasné květiny, chráněné, léčivé a jedovaté rostliny V pracovních listech se

Více

Význam, funkce a kritéria rozdělení plodů

Význam, funkce a kritéria rozdělení plodů PLODY Význam, funkce a kritéria rozdělení plodů Plod - rozmnožovací orgán krytosemenných rostlin - je přeměněný semeník rostliny, který uzavírá a chrání jedno nebo více semen. - je kryt oplodím (perikarp),

Více

ZELENÉ ŘASY rostliny bez stonku, listů a kořenu

ZELENÉ ŘASY rostliny bez stonku, listů a kořenu PŘEHLED ROSTLIN ZELENÉ ŘASY rostliny bez stonku, listů a kořenu Jednoduché tělo = stélka Skupiny spojených buněk kolonie Jednobuněční bičíkovci (pláštěnka) Řasy mnohobuněčné - řetězy buněk ROSTLINY NEJEN

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P porovnat vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a znát funkce jednotlivých částí těla rostlin

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P porovnat vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a znát funkce jednotlivých částí těla rostlin č. 31 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Stavba těla rostlin květ, plod V pracovních listech se žáci seznámí se stavbou těla rostlin.

Více

10. EKOSYSTÉM SMÍŠENÉHO LESA

10. EKOSYSTÉM SMÍŠENÉHO LESA 10. EKOSYSTÉM SMÍŠENÉHO LESA Mladecko je právě díky lesním porostům vyhledávanou rekreační oblastí. Poslední desáté zastavení seznamuje návštěvníky s rostlinami i živočichy typickými pro tento ekosystém.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/7 3.2.08.9 pokračování rodu - rozeznáváme pohlavní a nepohlavní /střídají se v průběhu života každé rostliny/ - samčí a samičí buňky splynou /oplození/ = zygota, vzniká nová rostlina uložená v semeni

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 10. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyka a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

A) Rostliny pro užitek: Jabloň, hrušeň, jeřáb - plodem malvice

A) Rostliny pro užitek: Jabloň, hrušeň, jeřáb - plodem malvice Prir2-III-30 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Anotace: Materiál slouží jako pomůcka k probíranému tématu - tř. dvouděložné rostliny (7. ročník) třída: Dvouděložné rostliny čeleď: Pryskyřníkovité

Více

Šablona č. 01.09. Přírodopis. Výstupní test z přírodopisu

Šablona č. 01.09. Přírodopis. Výstupní test z přírodopisu Šablona č. 01.09 Přírodopis Výstupní test z přírodopisu Anotace: Výstupní test může sloužit jako zpětná vazba pro učitele, aby zjistil, co si žáci zapamatovali z probraného učiva za celý rok. Zároveň si

Více

Živé organismy. Člověk Ostatní živočichové Rostliny Houby

Živé organismy. Člověk Ostatní živočichové Rostliny Houby Živá příroda Člověk Živé organismy Člověk Ostatní živočichové Rostliny Houby Znaky života rostlin Rostliny: Dýchají Přijímají vodu a živiny Vylučují odpadní látky Rozmnožují se Rostou Vyvíjejí se Rostliny

Více

Jméno: půda. vegetace uhlí. zemní plyn

Jméno: půda. vegetace uhlí. zemní plyn č. 2 název Živá a neživá příroda anotace V pracovních listech žáci získávají základní vědomosti o živé a neživé přírodě. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního

Více

Rozmnožování rostlin

Rozmnožování rostlin Rozmnožování rostlin 1. Rozmnožování pohlavní a nepohlavní Rozmnožování slouží k zachování druhu. Existují dvě různé strategie rozmnožování pohlavní a nepohlavní. Nepohlavní rozmnožování znamená, že vznikne

Více

VY_32_INOVACE_02.07 1/8 3.2.02.7 Houby Houby rostliny nebo živočichové

VY_32_INOVACE_02.07 1/8 3.2.02.7 Houby Houby rostliny nebo živočichové 1/8 3.2.02.7 rostliny nebo živočichové cíl - popsat stavbu těla houby - vysvětlit jejich rozmnožování - rozlišit základní jedlé a jedovaté houby - sestavit zásady správného houbaře - prokázat znalost poskytnutí

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ107/1400/213149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č materiálu: VY_52_INOVACE_033 Irena

Více

Krytosemenné rostliny

Krytosemenné rostliny Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 VY_32_INOVACE_1.12.Bi.Krytosemenne_ rostliny_ dvoudelozne_ II. Autor: ing. Tkáč Ladislav

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

7. VYŠŠÍ ROSTLINY - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN

7. VYŠŠÍ ROSTLINY - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN 7. VYŠŠÍ ROSTLINY - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN A) Charakteristika, květ krytosemenných rostlin, květní vzorec, diagram, opylení, oplození, stavba semene, plody + typy B) Rozdíly mezi

Více

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé přírodniny Hmotné předměty výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé vzduch voda minerály horniny půda Živé rostliny živočichové ( člověk ) houby bakterie VZDUCH Vzduch

Více

Pole hospodářské rostliny, zvířata

Pole hospodářské rostliny, zvířata Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pole

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 4 Reprodukční orgány

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3.

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. Jaký tvar mají značky informující? 4. Nakresli značku Dej

Více

ročník 6. č. 17 název

ročník 6. č. 17 název č. 17 název Řasy anotace V pracovních listech se žáci seznámí s řasami. Testovou i zábavnou formou si procvičují získané znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné řešení. očekávaný

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 254 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 3.4.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. třídy ZŠ základní

Více

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET?

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET? CO JSME SNĚDLI ZA 6 LET? Průměrný obyvatel České republiky spotřeboval za období let až celkem 7 35 obilovin v hodnotě mouky, z toho 4 rýže. Z mlýnských a pekárenských výrobků spotřeboval 3 76 chleba.

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

ročník 7. č. 15 název

ročník 7. č. 15 název č. 15 název Krajinná sféra Země anotace V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o světadílech a oceánech, charakterizují podnebné pásy a rozlišují půdní obal a biosféru. Testovou i zábavnou formou

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 373 Jméno autora Mgr. Michaela Vejšická Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 15.1.2012 Ročník, pro který je DUM určen 2. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ. Jana Dobrá VY_32_Inovace_1.3.12 Ekosystém pole Člověk a jeho svět 4. ročník

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ. Jana Dobrá VY_32_Inovace_1.3.12 Ekosystém pole Člověk a jeho svět 4. ročník Název školy: Autor: Název DUM: Název sady: Číslo projektu: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Jana Dobrá VY_32_Inovace_1.3.12 Ekosystém pole Člověk a jeho svět 4. ročník CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je

Více

VY_32_INOVACE_02.08 1/12 3.2.02.8 Sinice, lišejníky, řasy Sinice modrozelené organismy

VY_32_INOVACE_02.08 1/12 3.2.02.8 Sinice, lišejníky, řasy Sinice modrozelené organismy 1/12 3.2.02.8 Sinice modrozelené organismy cíl - popsat stavbu těla sinic - vyjmenovat příklad sinic - chápat nebezpečí sinic pro člověka - patří k nejstarším organismům na Zemi - stavba podobná bakterii,

Více

VY_32_INOVACE_08.10 1/10 3.2.08.10 Nahosemenné rostliny - jehličnany Nahosemenné rostliny

VY_32_INOVACE_08.10 1/10 3.2.08.10 Nahosemenné rostliny - jehličnany Nahosemenné rostliny 1/10 3.2.08.10 Nahosemenné rostliny Cíl vysvětlit pojem nahosemenné rostliny - vyjmenovat zástupce této skupiny - popsat rozmnožování jehličnanů - na konci prvohor se začaly vyvíjet rostliny semenné, na

Více

Opakování učiva za I. pololetí

Opakování učiva za I. pololetí Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Opakování

Více

Okruh A jehličnatý les

Okruh A jehličnatý les Okruh A jehličnatý les Otázky pouze pro 6. 9. třídu jsou označeny hvězdičkou. 1) *Který z následujících jehličnanů není v ČR s výjimkou Jeseníků původní? jedle bělokorá smrk ztepilý borovice lesní modřín

Více

Stavba těla rostlin. VY_32_Inovace_05_10_stavba_těla_rostlin_2.notebook. March 23, 2013. Škola. Vzdělávací oblast. Anotace.

Stavba těla rostlin. VY_32_Inovace_05_10_stavba_těla_rostlin_2.notebook. March 23, 2013. Škola. Vzdělávací oblast. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Stavba těla rostlin Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Mgr. Zuzana Drahotová

Více

8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA

8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA 8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA Lužní lesy na Opavsku v minulosti zasahovaly mnohokrát větší území, než v současné době. I v případě lužního lesa kolem potoka Deštná se jedná jen o malý zbytek. Lužní les má

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

zásobní cibule zdužnatělé spodní části listů podpučí velmi krátký stonek

zásobní cibule zdužnatělé spodní části listů podpučí velmi krátký stonek Rostliny jednoděložné Hlavní znaky jednoděložných rostlin: v semenu je jedna děloha květní obaly nerozlišené květní lístky tvoří okvětí listy mají souběžnou žilnatinu svazčité kořeny LILIOVITÉ - vytrvalé

Více

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY L 289/II/1924 CS Úřední věstník Evropské unie 30.10.2008 PŘÍLOHA XIII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky, na které se ustanovení o kumulaci podle článku 4 vztahují po 31. prosinci

Více

Generativní orgány rostlin I.

Generativní orgány rostlin I. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 9 Generativní orgány rostlin I.

Více

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN.

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN. SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: V 18. STOLETÍ SE KVŮLI VELKÉ SPOTŘEBĚ DŘEVA ZAČALY ZAKLÁDAT UMĚLÉ LESY A TO ZE SMRKU, PROTOŽE TEN RYCHLE ROSTE A TO SE VYPLATÍ TĚM, KDO HO CHTĚJÍ RYCHLE

Více

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

STÁTY JIŽNÍ EVROPY pracovní list. Jméno: V jižní Evropě vznikaly v minulosti první evropské civilizace.

STÁTY JIŽNÍ EVROPY pracovní list. Jméno: V jižní Evropě vznikaly v minulosti první evropské civilizace. č. 8 název Státy jižní Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají jižní Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Stonek morfologie autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah Přírodopis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Příroda živá a neživá Úvod do předmětu Vysvětlí pojem příroda Příroda, přírodniny Rozliší přírodniny

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 13 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 13 název č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Planeta Země, svět na mapě - povrch V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o časových

Více

Významové souvislosti slov pracovní list Jméno a příjmení: koza kráva ovce lev kůň. cibule pomeranč mrkev zelí paprika

Významové souvislosti slov pracovní list Jméno a příjmení: koza kráva ovce lev kůň. cibule pomeranč mrkev zelí paprika č. 7 název Významové souvislosti slov anotace Pracovní list je zaměřen na procvičení významových souvislostí slov vyhledávání a vytváření slov nadřazených a podřazených, slov stejného, podobného a opačného

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530 664 43 Želešice Mgr. Jaroslava Kubíčková Ovocné stromy a keře Vy_52_INOVACE_922

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530 664 43 Želešice Mgr. Jaroslava Kubíčková Ovocné stromy a keře Vy_52_INOVACE_922 Název školy Autor Téma Název Číslo projektu Ročník Anotace Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530 664 43 Želešice Mgr. Jaroslava Kubíčková Ovocné stromy a keře Vy_52_INOVACE_922 CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

PŘÍRODOPIS 9. ročník ZŠ praktické. Pracovní sešit. ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.2.19/02.0007 Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

PŘÍRODOPIS 9. ročník ZŠ praktické. Pracovní sešit. ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.2.19/02.0007 Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 PŘÍRODOPIS 9. ročník ZŠ praktické Pracovní sešit ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.2.19/02.0007 Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 2 Obsah strana Původ a vývoj člověka....... 4 Kostra a pohybová

Více

BOTANIK. I. stupeň. Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě.

BOTANIK. I. stupeň. Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě. I. stupeň BOTANIK Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě. smrk obecný jedle bělokorá modřín opadavý borovice lesní lípa srdčitá bříza bělokorá olše lepkavá buk lesní dub letní

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 VY_32_INOVACE_1.7.Bi.Rostlinne_ organy_ stonek_ list Autor: ing. Tkáč Ladislav Datum

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 8.4.2013

Martina Bábíčková, Ph.D. 8.4.2013 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 8.4.2013 Ročník 6. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Přírodopis Tematický okruh Anatomie a morfologie rostlin Téma klíčová slova Květ a květenství

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci

JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci VY _52_ INOVACE_18 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Prvouka Ročník: první - třetí Jarní květiny texty + opakovací testík k prezentaci Sněženku

Více

KAPRAĎOROSTY. 2011 Mgr. Božena Závodná. Obr.1. Obr.4

KAPRAĎOROSTY. 2011 Mgr. Božena Závodná. Obr.1. Obr.4 Obr.3 Obr.2 KAPRAĎOROSTY Obr.1 Obr.4 2011 Mgr. Božena Závodná Kapradiny, přesličky a plavuně jsou vývojově dokonalejší skupinou rostlin než mechorosty. Kapradiny, přesličky a plavuně mají vytvořeny kořeny,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

ročník 6. č. 11 název

ročník 6. č. 11 název č. 11 název Kvasinky a plísně anotace V pracovních listech se žáci seznámí s kvasinkami a plísněmi, poznávají jejich význam. Testovou i zábavnou formou si procvičují získané znalosti na dané téma. Součástí

Více

Identifikátor materiálu EU: PRIR - 35

Identifikátor materiálu EU: PRIR - 35 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 35 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit se základními

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu Autor INOVACE_32_Sur.2,3/ xx/08 Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Soubor pracovních listů pro BOTANICKOU ČÁST EXPOZICE Příroda a krajina Ostravska

Soubor pracovních listů pro BOTANICKOU ČÁST EXPOZICE Příroda a krajina Ostravska Soubor pracovních listů pro BOTANICKOU ČÁST EXPOZICE Příroda a krajina Ostravska Doporučeno pro žáky 2. stupně ZŠ, nižších ročníků víceletých gymnázií a 1. a 2. ročníků čtyřletých gymnázií. Pracovní listy

Více

Otázky pro opakování. 6. ročník

Otázky pro opakování. 6. ročník Otázky pro opakování 6. ročník Vznik a vývoj Země 1. Jak vznikl vesmír? 2. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 3. Jak a kdy vznikla naše Země? 4. Jak se následně vyvíjela Země? 5. Vyjmenuj

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologie Třída: Sekunda Očekávané výstupy Žák: Vyjmenuje společné znaky strunatců Rozlišuje a porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

Jméno: jejich TOVIŽ. Rostliny produkují KÍLSYK,

Jméno: jejich TOVIŽ. Rostliny produkují KÍLSYK, č. 4 název Vývoj organismů anotace V pracovních listech žáci získávají základní vědomosti a orientaci v přehledu vývoje organismů. Testovou i zábavnou formou si procvičují získané znalosti na dané téma.

Více

V lese - poznáváme rostliny a houby

V lese - poznáváme rostliny a houby Název ekostezky nebo ekokoutku: Ekostezka Lesík Škola: ZŠ a MŠ Nové Sedlo Tvůrce pracovních listů: Jitka Zamrzlová Přírodovědný test pro žáky Přírodovědný test pro žáky V lese - poznáváme rostliny a houby

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. tř. ZŠ základní

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

VY_32_INOVACE_PRV4_16_07. Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NA LOUCE - TRÁVY

VY_32_INOVACE_PRV4_16_07. Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NA LOUCE - TRÁVY VY_32_INOVACE_PRV4_16_07 Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NA LOUCE - TRÁVY VY_32_INOVACE_PRV3_16_07 Anotace: materiál obsahuje 2 listy anotace, 2 listy prezentace, 1 list

Více

Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě

Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě skupiny: dvouděložné a jednoděložné rostliny - tyto skupiny

Více

Srovnávací písemná práce 7. ročník

Srovnávací písemná práce 7. ročník Srovnávací písemná práce 7. ročník I. Rozmanitost polních ekosystémů 1. Na konkrétním příkladě vysvětli pojem společenstvo organismů 2. Čím je tvořen ekosystém? 3. Uveď dva základní typy ekosystémů. 4.

Více

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU číslo alergenu 1 Obiloviny obsahující lepek 2 Korýši a výrobky z nich 3 Vejce a výrobky z nich 4 Ryby a výrobky z nich 5 Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu,

Více

Biologická olympiáda, 48. ročník, školní rok 2013 2014, okresní kolo, kategorie C

Biologická olympiáda, 48. ročník, školní rok 2013 2014, okresní kolo, kategorie C Biologická olympiáda, 8. ročník, školní rok 203 20, okresní kolo, kategorie C AUTORSKÉ ŘEŠENÍ KATEGORIE C Upozornění: Soutěžící budou potřebovat základní sadu pastelek. Časová dotace: Přibližný čas pro

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.19 Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání - člověk nahradil lesní společenstva loukami a pastvinami /hnojí, kosí, hospodářská zvířata ji spásají - rozmanitý ekosystém /liší se obsahem

Více

DŘEVO pracovní list II.

DŘEVO pracovní list II. DŘEVO pracovní list II. Autor : Marie Provázková Stručný popis : Pracovní list seznamující žáky s druhy dřeva, jeho stavbou a využitím. Obsahuje různé typy úkolů - doplňovačky, přivazovačku,výpočtovou

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Mate ská kola, Základní kola a D tský domov, Ivan ice, iroká 42

Mate ská kola, Základní kola a D tský domov, Ivan ice, iroká 42 Mate ská kola, Základní kola a D tský domov, Ivan ice, iroká 42 Autor: Mgr. Hana Schwarzová III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Vzd lávací oblast: lov k a p íroda P edm t: P írodopis

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Hana

Více