Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Právo a právní věda. Katedra občanského práva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Právo a právní věda. Katedra občanského práva"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra občanského práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dopad nového občanského zákoníku na hypoteční úvěry Ing. Michaela Vrbová 2014/2015

2 Čestné prohlášení "Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: (Dopad nového občanského zákoníku na hypoteční úvěry) zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury." 2

3 Poděkování: Ráda bych tímto poděkovala profesoru JUDr. Fialovi, CSc. za vedení mé bakalářské práce. 3

4 Seznam klíčových slov: Nový občanský zákoník, nový katastrální zákon, hypoteční úvěr, zástava, nemovitost, právo stavby, negative pledge. Key words: New civil code, new cadastral law, mortage loan, collateral, real estate, right to build, negative pledge. 4

5 Obsah Úvod Nové vymezení nemovitých věcí Povrch ustupuje pozemku Sloučení pozemku se stavbou Kdy se stavba nesloučí s pozemkem Dopad na hypoteční úvěry Přechod na novou úpravu a dopad na sjednané hypoteční úvěry Právo stavby Dočasnost práva stavby Právo stavby jako předmět financování Právo stavby jako zajištění Změny při nakládání s byty Založení SVJ a převod bytové jednotky Změny v souvislosti s katastrem nemovitostí Formální publicita Materiální publicita Materiální publicita a její dopad na zástavní právo Zajištění hypotečního úvěru Výkon zástavního práva Uvolněná zástava Záměna zástavního práva Zákonná vinkulace pojistného plnění Negative pledge Negative pledge - hard Negative pledge soft Další změny v procesu HÚ v souvislosti s NOZ Rodinná domácnost a její dopad na hypoteční úvěry Odpovědnost za neuzavření smlouvy

6 Závěr Seznam použitých pramenů

7 Anotace: Bakalářská práce je zaměřená na téma hypoteční úvěry v souvislosti se změnami, které přinesl nový občanský zákoník a případné doprovodné předpisy jako je například katastrální zákon. Cílem práce je tedy komplexní právní rozbor dopadů nové právní úpravy na hypotéky s důrazem na praktickou stránku jak z pohledu banky, která je poskytovatelem hypotečního úvěru a tedy věřitelem, tak i z pohledu klienta, který je dlužníkem, tedy osobou, které je hypoteční úvěr poskytnut. 7

8 Úvod Potřeba bydlení je jednou ze základních potřeb každého člověka. Hypoteční úvěry jsou velmi rozšířeným a u nás i celosvětově oblíbeným způsobem financování této potřeby. Dokonce i po zkušenostech s velkou finanční krizí, která začala v roce 2008 ve Spojených státech amerických a ve které hrály hypoteční úvěry zásadní roli, je jejich význam v ekonomice i v životech lidí stále obrovský. Současná ekonomická situace poskytování hypotečních úvěrů navíc nahrává. Úrokové sazby jsou rekordně nízké, banky upouštějí od vybírání poplatků. Ekonomická situace se celkově zlepšuje, ceny nemovitostí se po letech poklesu ustálily, anebo dokonce mírně stoupají. Většina lidí tak na hypotéku dosáhne. Z těchto důvodů se jedná o velmi aktuální a praktické téma. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) přinesl kompletní rekodifikaci soukromého práva v České republice. NOZ má zásadní význam i při poskytování a hypotečních úvěrů i nastavení interních pravidel a procesů bank. Banky musely novou právní úpravu zapracovat a to nejen ve smluvní dokumentaci ale také přenastavením samotných pravidel poskytování hypotečních úvěrů. Cílem mé bakalářské práce je rozbor praktických dopadů NOZ a případně dalších zákonů na hypotéky především z pohledu banky a jejich případnému porovnání s předcházející právní úpravou. Vzhledem k tomu, že nedílnou součástí hypotečního úvěru je zástavní právo k nemovitosti, které slouží jako zajištění závazku, budu se ve své práci věnovat také jeho vymezení, změnám, které přinesl v této oblasti NOZ a také zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí, tedy nový katastrální zákon (dále NKN). 8

9 1. Nové vymezení nemovitých věcí Jednou ze změn, které NOZ přináší v oblasti věcí obecně je jejich vymezení. Hypoteční úvěry jsou typické tím, že zajištěním závazku dlužníka je zástavní právo na nemovité věci. Z tohoto důvodu je podstatné vymezení nemovitých věcí dle 498 NOZ. Zásadní změnou v tomto směru je tedy fakt, že nově se za nemovitost považuje kromě historicky zažitých věcí jako je například stavba nebo pozemek také právo jako takové. Takovým právem, které je považováno samo o sobě za nemovitou věc, je právo stavby. Právu stavby se budu věnovat podrobněji v samostatné kapitole. Co vše je tedy nemovitou věcí 1 : pozemky a věcná práva k pozemkům jednotka (to znamená byt jako prostorově oddělená část domu a zároveň podíl na společných částech nemovité věci, nebytový prostor, případně jejich soubory) stavba, která je spojená se zemí pevným základem a není dle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, a je ke dni nabytí účinnosti NOZ ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku práva, která za nemovité věci prohlásí zákon (například právo stavby) věc, o které právní předpis stanoví, že není součástí pozemku, a kterou není možné přenést na jiné místo bez narušení její podstaty podzemní stavby se samostatným účelovým určením (např. bunkr nebo sklep pod cizím pozemkem) a věcná práva k takovým podzemním stavbám 1 HÁJKOVÁ, Michaela Mgr., Nemovité věci v novém občanském zákoníku, publikováno , dostupní na: 9

10 V rámci hypotečních úvěrů jsou nejčastější a nejpodstatnější první čtyři výše uvedené nemovitosti. Jak ale uvádím dále ve své práci, ne všechny banky na českém trhu jsou ochotny některé nemovitosti financovat či brát do zajištění. 10

11 2. Povrch ustupuje pozemku Velmi častým účelem hypotečního úvěru je výstavba nemovitosti na pozemku. V souvislosti s tím přinesla nová úprava zásadní změny. NOZ se svým pojetím pozemků a staveb, které se na pozemku nachází, vrací k římskoprávní zásadě superficies solo cedit. Tato zásada v podstatě znamená, že povrch ustupuje pozemku a proto se stavba stává jeho součástí. Toto pojetí významně mění dosavadní pohled na pozemky a stavby. Před účinností NOZ byl vždy pozemek a stavba na něm dvěma samostatnými nemovitostmi. Dřívější pojetí přinášelo některé komplikace v souvislosti se zajišťováním úvěru zástavním právem a následnou realizací zástavního práva, které vysvětlím dále v kapitole Dopad na hypoteční úvěry Sloučení pozemku se stavbou Sloučení stavby a pozemku je ustanoveno v 506 NOZ a dále. Obecně je možné říct, že součástí pozemku jsou: Prostor nad povrchem i pod povrchem ( 506 odst. 1 NOZ) Stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení, včetně toho co je zapuštěno v pozemku a upevněno na zdech ( 506 odst. 1 NOZ) Podzemní stavby, i když zasahují pod jiný pozemek ( 506 odst. 2 NOZ) Stroje a jiná upevněná zařízení ( 508 odst. 1 NOZ) Aby došlo ke sloučení stavby s pozemkem, musí být dle 3054 NOZ shodný vlastník pozemku a stavby. Stavba pak není samostatnou věcí ale přirůstá k pozemku. Typickým příkladem dopadu tohoto nového pojetí je výstavba rodinného domu na vlastním pozemku financovaná hypotečním úvěrem. Postup je takový, že při poskytnutí hypotečního úvěru dlužník vlastní nebo nabývá pozemek (například koupí nebo darem). Na pozemku je zřízeno zástavní právo. Následně dlužník na 11

12 pozemku vystaví rodinný dům. Zástavní právo se automaticky vztahuje i na tento dům, který není samostatnou nemovitou věcí, ale stává se součástí pozemku. Díky sloučení stavby s pozemkem není nutné uzavírat další zástavní smlouvu na stavbu samotnou. Proces je tedy z pohledu administrativy jednodušší. Banka se současně nevystavuje žádnému riziku z pohledu realizace zástavního práva, protože má v zástavě celý funkční celek, tedy pozemek i dům na něm stojící. 2.2.Kdy se stavba nesloučí s pozemkem Sloučení stavby s pozemkem je obecnou zásadou NOZ, mohou ale nastat situace, kdy ke sloučení nedojde. Nejčastějším případem, kdy ke sloučení stavby a pozemku nedojde je odlišné vlastnictví upravené v 3055 NOZ. To znamená, že vlastník pozemku a vlastník stavby jsou dvě odlišné osoby. Za odlišné vlastnictví v tomto smyslu se považuje také situace, kdy například pozemek je vlastněn manžely ale v podílovém spoluvlastnictví (každý z manželů vlastní ideální polovinu pozemku) přičemž stavba spadá do společného jmění manželů. Toto nastává nejčastěji v momentě, kdy dvě osoby nabydou pozemek do vlastnictví v době před uzavřením sňatku a následně stavbu provádějí již za trvání manželství. Zde pak dochází k tomu, že vlastník pozemku je odlišný od vlastníka stavby, přestože se jedná o dvě totožné osoby. Stavba pak zůstává samostatnou nemovitou věcí. V případě, že osoby vlastníka stavby a pozemkou jsou shodné, musí jít tedy o naprostou totožnost. To se týká i podílového spoluvlastnictví, kdy vlastnické podíly musí být pro stavbu i pozemek absolutně totožné. Dalším důvodem, kdy ke sloučení stavby s pozemkem nedojde je věcné právo váznoucí pouze na jedné z věcí, tedy buď pouze na pozemku, nebo pouze na stavbě. Toto upravuje 3060 NOZ. Musí ovšem jít o věcné právo, jehož povaha vylučuje sloučení. Takovým věcným právem je například zástavní právo nebo zřízené předkupní právo. Co dále není součástí pozemku: 12

13 - Věc, o které to stanoví zákon a nelze-li ji přenést z místa na místo bez porušení její podstaty ( 498 odst. 1 NOZ) - Dočasné stavby ( 506 odst. 1 NOZ) - Podzemní stavby se samostatným účelovým určením ( 506 odst. 2 NOZ) - Stroje a jiná upevněná zařízení zapsané jako výhrada do veřejného seznamu ( 508 odst. 1 NOZ) - Inženýrské sítě, například vodovody, kanalizace, energ. veden ( 509 NOZ) - Stavby a technická zařízení provozně související s inženýrskými sítěmi ( 509 NOZ) 2.3.Dopad na hypoteční úvěry Dopad změny pohledu na stavby budu demonstrovat na níže uvedeném příkladu, který srovnává důsledky dřívější a aktuální právní úpravy. V případě, že před účinností NOZ byl zajištěním hypotečního úvěru pozemek, na kterém byla následně vystavěna stavba, bylo nutné zřídit zástavní právo i na tuto stavbu, aby měla banka zastavený celý funkční celek. Pokud by ke zřízení zástavního práva ke stavbě nedošlo, mohlo se stát, že při realizaci zástavního práva prodejem zastavěné nemovitosti, tedy pouze pozemku, by byla taková realizace velmi ztížená respektive často fakticky neproveditelná. Bylo by velmi těžké najít kupce na pozemek, na kterém stojí stavba, která ovšem není na prodej společně s pozemkem. Existovaly dokonce případy, kdy se dlužník v takovéto situaci přestěhoval do stavby, na které zástavní právo nevázlo, a odmítal ji opustit. Těmto komplikacím se banky dříve snažily předcházet sjednáním povinnosti vlastníka pozemku zřídit zástavní právo ke stavbě, pokud v budoucnu nějaká na pozemku vznikne. Problémem bylo, že banky neměly prakticky velkou možnost vynutit dodržování tohoto ujednání, které se sjednávalo nejčastěji přímo v zástavní smlouvě, nebo je účinně kontrolovat. Vzhledem k vysokým 13

14 administrativním nákladům na takové kontroly a velkému počtu zástav v portfoliu bank byla plošná kontrola řádného plnění těchto ujednání nereálná. Banky se tedy musely spoléhat a to, že zástavce, to znamená vlastník pozemku, danou povinnost splní pod hrozbou sankce. Nové pojetí pozemků a staveb dle NOZ tyto problémy z větší míry odstraňuje. Vzhledem k tomu, že stavba je součástí pozemku již banky nemusí řešit tzv. dozajištění (tzn. dodatečné sjednání zástavního práva) staveb vzniklých na pozemku po zřízení zástavního práva. Zástavní právo se automaticky vztahuje i na stavbu, která se stává součástí pozemku. Banky mají tedy vždy v zástavě celý funkční celek a realizace zástavního práva prodejem tak není ohrožená. NOZ ovšem neřeší tento problém zpětně. U staveb vzniklých na základě věcného práva, které vzniklo nebo na základě smlouvy, která byla uzavřena před účinností NOZ tedy tento problém přetrvá na základě 3055 odst. 2 NOZ. 2.4.Přechod na novou úpravu a dopad na sjednané hypoteční úvěry V rámci přechodu ze starého občanského zákoníku a jeho pojetí nemovitých věcí na NOZ s odlišným pojetím, se banky musely vypřádat i s hypotečními úvěry sjednanými do Tyto hypoteční úvěry měly v rámci úvěrové smlouvy nastavené podmínky dle staré úpravy, které byly po účinnosti NOZ již nesplnitelné. Typickým případem byly opět hypoteční úvěry poskytnuté na výstavbu rodinného domu. Banky standardně dávaly do úvěrové smlouvy podmínku dlužníkovi (staviteli RD), aby do určité doby, nejčastěji do 2 let, doložil bance rozestavěnou stavbu zapsanou do katastru nemovitostí a na tuto stavbu uzavřel zástavní smlouvu. Po podle NKN se již rozestavěné stavby do katastru nemovitostí nezapisují, proto nebylo možné podmínku splnit. Zároveň, pokud byl totožný vlastník pozemku a stavby pak nebylo nutné uzavírat novou zástavní smlouvu na stavbu, protože ta splynula s pozemkem a tedy by se na ní vztahovalo zástavní právo na tomto pozemku sjednané. 14

15 Přístup bank k těmto úvěrům byl různý. Většina bank požadovala uzavření dodatku k úvěrové smlouvě, kterým se změnily podmínky resp. povinnosti dlužníka. Dlužníkům se v rámci dodatku zrušila podmínka doložení zapsané rozestavěné stavby, která byla již reálně nesplnitelná, a upravovaly se zbylé podmínky podle aktuálních potřeb a parametrů jednotlivých hypotečních úvěrů. Z mého pohledu zde bylo možné několik základních situací: - Vlastník pozemku byl shodný s vlastníkem stavby a zároveň šlo o jediného dlužníka hypotečního úvěru. V tomto případě banky většinou požadovaly čestné prohlášení od dlužníka, že stavba se nachází v jeho vlastnictví a takto bude také po dokončení zapsána do katastru nemovitostí. Banky si tak ujednávaly s klientem vlastně to, že stavba splyne s pozemkem. - Dlužníci byli odlišní od vlastníků pozemku. Zde je pravděpodobné, že i vlastníci stavby budou odlišní než vlastníci pozemku. Zde banky dávaly klientům několik možností. a) Buď opět doložili čestné prohlášení o tom, že vlastník stavby bude shodný s vlastníkem pozemku a bude tak i zapsáno do katastru nemovitostí. b) Druhou variantou bylo převedení pozemku tak, aby ke shodě vlastnictví došlo. c) Poslední možností bylo sjednání práva stavby k pozemku a jeho zajištění ve prospěch banky zástavním právem. Tato varianta byla administrativně nejsložitější a z časových důvodů nejméně využívanou. Klienti, kteří měli poskytnutý hypoteční úvěr na výstavbu, většinou dávali přednost tomu, aby mohli úvěr dále čerpat a tedy stavět. Některé banky se naopak rozhodly k poněkud vágnějšímu přístupu a dodatky k úvěrovým smlouvám po nepožadovaly, přičemž pouze klienty informovaly, že podmínky nemusí plnit. Tento postup ovšem po formální stránce 15

16 není příliš vhodný, neboť v úvěrových smlouvách je vždy sjednána sankce pro klienta pro případ, že určité podmínky nesplní. 16

17 3. Právo stavby Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, na základě obecné zásady Superficies solo cedit povrch ustupuje pozemku a tedy stavba na pozemku se stává jeho součástí. Existují ovšem situace, kdy tento přístup nevyhovuje a je v zájmu všech zúčastněných stran, aby stavba s pozemkem nesplynula. V těchto případech je cílem, aby vlastník pozemku a stavby zůstal odlišný a bylo zároveň možné zřídit stavbu na cizím pozemku. Toto je řešeno novým právním institutem tzv. právem stavby 2. Jak jsem již uvedla dříve, právo stavby je samo o sobě nemovitou věcí. Jedná se o speciální věcné právo stavebníka mít resp. zřídit stavbu na pozemku jiného vlastníka. Samotná stavba je pak součástí práva stavby a vztahují se na ní stejná ustanovení jako na nemovité věci ( 1242 NOZ). Právo stavby se zapisuje do katastru nemovitostí, zápisem do katastru právo stavby vzniká. Za jakým účelem se právo stavby zřizuje: - Zřídit stavbu na cizím pozemku - Mít již existující stavbu na cizím pozemku - Lépe užívat stavbu, která se vyskytuje na cizím pozemku Nejčastější příklady, kdy se setkáme s právem stavby v rámci hypoték, jsou tyto: - Manželé staví na pozemku, jenž se nachází ve výlučném vlastnictví jednoho z nich a stavbu samotnou chtějí mít v SJM - Manželé mají pozemek v podílovém spoluvlastnictví a stavba je v SJM - Osoba staví na pozemku rodičů nebo jiného příbuzného - Osoba staví na pozemku obce, státu nebo státem zřízené instituce 2 ACHOUR, Gabriel JUDr., PELIKÁN, Martin, Mgr., Právo stavby podle nového občanského zákoníku, publikováno duben 2014, dostupné na: 17

18 - Dodavatel staví na pozemku objednavatele a dle smlouvy je sjednáno, že dodavatel bude vlastníkem stavby po dobu její výstavby (tento příklad se dle mého názoru v praxi v podstatě prakticky nevyskytuje a je řešeno smlouvou o dílo) V rámci uvedených příkladů půjde o vznik práva stavby na základě smlouvy. Dalšími alternativami vzniku práva stavby, které ovšem nejsou v souvislosti s hypotečními úvěry v zásadě podstatné, jsou vydržení anebo rozhodnutí orgánu veřejné moci. Právo stavby je plně zatížitelné i převoditelné, je také předmětem dědictví a přechází tedy na dědice či právní nástupce ( 1253 NOZ). Vlastník pozemku si může vyhradit souhlas k zatížení práva stavby ( 1252 NOZ), vyhradit je možné také souhlas ke zcizení nebo pronájmu práva stavby nebo jiný úkon vlastníka práva stavby. Obecně pak ovšem platí, že není možné odepřít souhlas, pokud se nejedná o úkon, který nevede ve směru k vlastníku pozemku k jeho újmě (odst NOZ). V rámci uvedeného vidím jasnou snahu o ochranu majetku a zájmů vlastníka pozemku. To má pozitivní dopad i na hodnotu zástavy resp. lépe řečeno na ochranu hodnoty zajištění hypotečního úvěru. 3.1.Dočasnost práva stavby Právo stavby se vždy sjednává jako dočasné. Maximální délkou trvání práva stavby je 99 let při smluvním sjednání. V katastru nemovitostí musí být jasně specifikován den, do kterého právo stavby trvá. V případě, že se strany dohodnou, je možné trvání práva stavby prodloužit ( 1244 NOZ). Vlastník pozemku i vlastník práva stavby mají vzájemné předkupní právo. Obecně platí, že po uplynutí doby, na kterou bylo právo stavby sjednáno, se stavba stane součástí pozemku. V případě, že na právu stavby i pozemku vázne 18

19 shodné zástavní právo, ke sloučení dojde také. Pokud by zástavní právo vázlo pouze na jednom z nich, pak ke sloučení nedojde. 3.2.Právo stavby jako předmět financování V rámci hypotečních úvěrů banky dbají na to, aby byl naplněn účel úvěru. To znamená, že pro účelové hypotéky je nutné splnit účel zajištění bydlení. Financování zřízení práva stavby může být předmětem financování, pokud je sjednáno za úplatu. Většina bank na trhu se rozhodla financování práva stavby zajišťovat. Některé banky ovšem požadují nejen to, aby bylo sjednání práva stavby účelem samo o sobě, ale aby dalším účelem v rámci stejného úvěru byla i výstavba stavby, pro kterou je právo stavby zřízeno. Argumentací bank je, že tak bude plně zajištěn účel hypotečního úvěru. Je ovšem možné na věc nahlížet z pohledu srovnání například s koupí pozemku. Všechny banky na trhu akceptují samotnou koupi pozemku určeného k výstavbě nemovitosti k bydlení, jako jeden z tradičních účelů. Klient banky tedy financuje koupi pozemku hypotékou. Pozemek sám o sobě ovšem reálně bydlení nezajistí, pokud na něm není vystavěna stavba. Jedná se tedy v tomto směru z mého pohledu o analogii financování samotného zřízení práva stavby. Častějšími jsou situace, kdy právo stavby není samo o sobě hypotečním úvěrem financováno (je například sjednáno bezúplatně) a je pouze právním prostředkem pro zajištění souhlasu odlišného majitele pozemku se zřízením stavby na něm. Klasickým příkladem je již dříve uvedená výstavba rodinného domu na pozemku rodičů či obce. Tento postup je akceptován všemi bankami s tím, že požadují zřízení práva stavby před zahájením čerpání úvěru. Přístup bank k právu stavby není zcela totožný. Větší část bank se rozhodla právo stavby financovat, pokud je účelem hypotečního úvěru výstavba na cizím pozemku. 19

20 Zdroj: PAPOUŠKOVÁ, Radka, Odborné fórum Hypoexpert, , GOFIS. Financování samotného práva stavby pak poskytuje o něco menší množství bank. Zdroj: PAPOUŠKOVÁ, Radka, Odborné fórum Hypoexpert, , GOFIS. K refinancování hypotečních úvěrů pak má pozitivní přístup převážná většina dotázaných bank. 20

21 Zdroj: PAPOUŠKOVÁ, Radka, Odborné fórum Hypoexpert, , GOFIS. 3.3.Právo stavby jako zajištění Právo stavby může tedy být předmětem financování hypotečním úvěrem. Stejně tak může právo stavby sloužit jako zajištění. V rámci akceptování práva stavby jako zástavy v podstatě všechny banky považují, aby v rámci zajištění figuroval celý funkční celek, to znamená nejen právo stavby jako takové ale také pozemek, na němž je právo zřízeno. Toto ovšem nemůže být v některých situacích splněno. Příkladem je financování výstavby rodinného domu na pozemku obce. Tyto případy jsou řešeny tak, že na pozemku, který je určen k prodeji, je nejprve zřízen právo stavby pro danou osobu. Tato osoba na pozemku vystaví rodinný dům a následně odkoupí od obce pozemek. V případě, že osoba nemá jinou nemovitost, kterou by bance mohla poskytnout do zástavy, musí banka akceptovat do zástavy nejdříve pouze právo stavby a teprve následně při koupi pozemku zajistit úvěr také tím. Ne všechny banky jsou ovšem ochotné tyto případy financovat vzhledem k vyšší administrativní náročnosti a rizikovosti. Riziko spočívá v tom, že pokud by 21

22 z jakéhokoliv důvodu ke koupi pozemku nedošlo, bude mít banka jako zajištění úvěru pouze právo stavby s domem. Prodejnost takového zajištění bude objektivně hůře realizovatelná ve srovnání s prodejem klasického rodinného domu. 22

23 4. Změny při nakládání s byty Proč je definice bytu podstatná pro hypoteční úvěry? Zásadní je z pohledu specifikace nemovitosti v zástavní smlouvě. Zástavní nemovitost musí být definována správně, aby mohl katastr nemovitostí zapsat zástavní právo. Podstatná je definice také z pohledu účelu hypotečního úvěru. Jedním z nejčastějších účelů bývá koupě nemovité věci, kdy se často jedná právě o byt. Předmět koupě je pak jednou z podstatných náležitostí kupní smlouvy. NOZ přinesl nové vymezení bytů. Nově je definována jednotka dle Jednotka se skládá jak z bytu, případně nebytového prostoru, tak zároveň z podílu na společných částech nemovité věci. Podílem na společných částech nemovité věci je nejčastěji podíl na pozemku, na kterém stojí bytový dům. Byt samotný je pak prostorově oddělená část domu. Již není závislý na veřejnoprávním povolení, jako tomu bylo dřív podle 2 zákona č. 72/1994 o vlastnictví bytů (dále jen zákon o vlastnictví bytů), podle kterého musel být byt rozhodnutím stavebního úřadu určen k bydlení. Důležité je ovšem ustanovení 3063 NOZ, podle kterého se použije dřívější právní úprava i definice bytů v případě, že alespoň jeden nabyvatel nabyl vlastnické právo k bytu nebo nebytovému prostoru před účinností NOZ. I do budoucna tedy bude v rámci definování bytu zachována dvoukolejnost dřívější a nové právní úpravy. Je nutné vždy vycházet ze stavu, který je uvedený v katastru nemovitostí. 4.1.Založení SVJ a převod bytové jednotky Společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) je právnickou osobou, která je zakládána s cílem zajistit správu domu, správu pozemku a také společných 23

24 prostor. Členství v SVJ je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky. Členství v SVJ tedy vzniká nabytím vlastnictví k jednotce a zaniká jeho pozbytím 3. I nadále platí stejná pravidla pro povinnost vzniku SVJ a to, že SVJ musí vzniknout, pokud jsou splněny následující podmínky dle 1198 odst. 1 NOZ resp. 9 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů: - v domě vzniklo alespoň pět jednotek, - alespoň tři jednotky jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, - SVJ musí vzniknout nejpozději po vzniku vlastnického práva k první převedené jednotce Podle dřívější úpravy tzn. dle odst. 4 5 zákona o vlastnictví bytů, docházelo k automatickému vzniku společenství vlastníků jednotek a to na základě vzniku samotného vlastnictví jednotek. Nově tomu tak není a je nutné, aby vlastníci jednotek společenství založili sami. V praxi to znamená, že dokud nebude založeno SVJ tak nebude dle 1198 odst. 2 NOZ možné převést další (druhou) jednotku v domě a další převody vlastnictví tak jsou reálně na založení SVJ vázány. Zde je důležité si uvědomit souvislost také se vznikem zástavního práva. Některé banky umožňují čerpání prostředků z hypotečního úvěru na základě podání návrhu na vklad vlastnického práva a vzápětí vložení návrhu na vklad zástavního práva, přičemž zástavcem je již budoucí nabyvatel. V případě, že by nedošlo k převodu vlastnického práva z důvodu, že zatím nebylo založeno SVJ a založeno být mělo, pak by mohla nastat situace, že banka bude reálně bez zástavy na nemovitosti. 33 STRNADOVÁ, Martina Mgr., Změny v právní úpravě společenství vlastníků bytových jednotek v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku, publikováno , dostupné na: 24

25 Tomuto riziku se banky snaží vyhnout a tak vznik SVJ většinou kontrolují již při samotném schvalovacím procesu a nastavují podmínky tak, aby k němu nedošlo. Nejjednodušší cestou je kontrola existence SVJ v rejstříku společenství vlastníků jednotek vzhledem k tomu, že SVJ vzniká dle 1204 NOZ právě zápisem do něj. 5. Změny v souvislosti s katastrem nemovitostí Mezi základní zásady vedení katastru nemovitostí patří zásada úplatnosti vedení a poskytování údajů, zásady intabulační a dispoziční, zásada oficiality, legality, priority, zásada formální a materiální publicity. V této kapitole se budu věnovat posledním dvěma zmíněným. 5.1.Formální publicita Formální publicita katastru nemovitostí je jednou ze základních zásad právní úpravy. Katastr nemovitostí je veřejným seznamem a jako takový slouží nejen k evidenci údajů, které jsou do něj zapisovány ale především také k posílení právní jistoty. Aby mohla být právní jistota naplněna, musí být údaje veřejně dostupné. Tak je tomu i v rámci údajů v katastru nemovitostí a to na základě 52 NKN (v předchozí právní úpravě podle 21 katastrálního zákona). Každý má tak právo do katastru nahlédnout, pořizovat si opisy či kopie údajů, přičemž toto právo je možné omezit pouze na základě důvodů uvedených v zákoně. Katastr tedy slouží jako zdroj informací k ochraně práv k nemovitostem. V České republice plní totiž katastr mimo jiné úlohu, kterou plní v zemích středoevropské právní tradice pozemková kniha. Katastr obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech vymezených zákonem zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem 4. Zveřejněním 4 1 zákona číslo 256/2013 Sbírky 25

26 těchto údajů v katastru se dostává těmto právům veřejné publicity, a tím také veřejné ochrany. Každý je povinen takto zveřejněná práva respektovat. 5 Nahlížení do katastru nemovitostí je bezplatné. Naproti tomu vyhotovení výpisu je zpoplatněno podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poměrně nově katastr nemovitostí nabízí také službu vyhotovení listu vlastnictví za poplatek online, což dle mého názoru dále podporuje zásadu formální publicity. 5.2.Materiální publicita Zásada materiální publicity je zakotvená v NOZ. Zásada materiální publicity představuje vlastní smysl evidence katastru nemovitostí. Plně uplatněná zásada materiální publicity přisuzuje jednání osob opírajícímu se o zápis v katastru nemovitostí a učiněnému v dobré víře, že zápis je pravdivý, zamýšlené právní následky i v případě, kdy zápis skutečnosti neodpovídá. 6 V 980 NOZ je zakotvena zásada neznalost neomlouvá. Jinými slovy, každý je povinen seznámit se s údaji v katastru nemovitostí zapsaných. V druhém odstavci je pak vyvratitelná domněnka souladu zapsaného stavu s reálným právním stavem. Toto prakticky zakládá veřejnou víru v zapsané údaje. Tuto veřejnou víru ještě podporuje 984 NOZ, podle něhož ten, kdo jedná v dobré víře v zapsaný stav je chráněn i v případě, že zapsaný stav neodpovídá reálnému právnímu stavu. Pokud je tedy osoba v dobré víře a nabývá právo za úplatu, nemůže být zklamána pouze na základě toho, že zapsaný stav je chybný. Vzhledem k výše uvedenému je tedy evidentní, že NOZ požaduje po vlastnících nemovitostí, aby se o svůj majetek zajímali a kontrolovaly jej. Na 5 BAUDYŠ,P. Katastr a nemovitosti. 2. vydání, Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2010, s.5 6 NEVEČEŘALOVÁ, Anna, Mgr., Zásada materiální publicity dle nové úpravy katastru nemovitostí, publikováno , dostupné na: 26

27 druhou stranu musí samozřejmě existovat možnost, aby skutečný vlastník, kterému je chybným zápisem omezeno právo, měl možnost se chybnému zápisu bránit. Tato obrana je zakotvená v 985 a 986 NOZ. Tyto paragrafy upravují postup pro osobu, jejíž právo bylo dotčeno chybným zápisem v katastru. Taková osoba se musí obrátit na katastr a požádat o zápis tzv. poznámky spornosti s tím, že osoba se musí také do dvou měsíců obrátit na soud. Pokud by katastru nedoložila, že se na soud obrátila, katastr opět poznámku spornosti vymaže. Poznámka spornosti je tedy opět veřejně dostupným údajem a je účinná vůči všem. V případě, že je poznámka spornosti zapsaná v katastru, nemůže se žádná osoba domáhat dobré víry v zápis, u kterého je poznamenaná. Pro účinnost poznámky spornosti je nutné dodržet lhůty uvedené v 986 NOZ, to znamená jeden měsíc od chvíle, kdy se osoba, jejíž právo bylo chybným zápisem dotčeno, o tomto zápisu dozvěděla. Druhou lhůtou je objektivní lhůta 3 let od provedení zápisu, tato lhůta platí pro případy, kdy osoba nebyla o provedení chybného zápisu řádně informována. Účinnost materiální publicity platí od , byl zde tedy roční odklad účinnosti v rámci NOZ. 5.3.Materiální publicita a její dopad na zástavní právo Zásada materiální publicity ale neovlivňuje pouze vlastnické právo. Dopad může mít také na právo zástavní, kde platí stejné principy v rámci nabytí v dobré víře. Co to tedy znamená prakticky? Zásadní vliv má odst NOZ, podle kterého, pokud dojde k převodu nemovitosti, na které vázne zástavní právo a toto není zapsáno v katastru nemovitostí a zároveň nabyvatel jedná v dobré víře, že na získané nemovitosti zástavní právo nevázne, toto zástavní právo zanikne převodem na nového nabyvatele. Toto ustanovení je velmi důležité především pro zástavního věřitele, který je tak motivován, aby zástavní právo do katastru zapsal, resp. provedl kontrolu jeho řádného zápisu. Většina bank v rámci čerpání hypotečních úvěrů uvolňuje klientům prostředky z hypotéky již na základě podaného návrhu na vklad zástavního práva. Nenutí tedy klienty čekat na řádný 27

28 zápis zástavního práva, který nemůže být podle nové legislativy proveden dříve než 20 dní od podání návrhu. V případě, že by si banka nezkontrolovala, že k zápisu zástavního práva na nemovitosti, která má sloužit jako zajištění hypotečního úvěru, skutečně došlo, mohl by majitel nemovitost převést na další osobu a banka by tak v podstatě o své zajištění přišla. Z tohoto důvodu banky vesměs tuto kontrolu provádí, a to kontrolou listu vlastnictví zastavované nemovitosti, na kterém je již zástavní právo řádně zapsáno. 28

29 6. Zajištění hypotečního úvěru Zajištěním hypotečního úvěru je vždy zástavní právo k nemovité věci. Nový občanský zákoník přináší v oblasti zástavního práva větší smluvní volnost, ale také obecně zpřesňuje a sjednocuje dosavadní právní úpravu. 7 To je zřejmé již při pouhém porovnání množství ustanovení týkajících se zástavního práva, kterých je v NOZ 85 (konkrétně 1309 až 1394) oproti dřívější úpravě 23 paragrafy. 8 Základní definici zástavního práva nalezneme v Poskytnutím zástavy dává zástavce věřiteli jistotu za splnění povinnosti dlužníka. Pokud dlužník svůj dluh řádně a včas nesplní, může zástavní věřitel uspokojit svou pohledávku z výtěžku prodeje zástavy. V porovnání s dřívější právní úpravou je definice zástavního práva přesnější a zahrnuje i uspokojení příslušenství pohledávky, bylo dříve upraveno samostatným ustanovením. 9 Příslušenstvím pohledávky jsou pak dle 513 NOZ úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním. Zákonodárce vycházel ze skutečnosti, že jistota může zajištovat pouze takové úroky, které mohly být osobou poskytující jistotu, předvídatelné. Jedná se zejména o úroky zákonné, nebo pak úroky smluvně sjednané mezi věřitelem a dlužníkem s tím, že osoba, jež poskytuje jistotu, o této skutečnosti věděla před samotným poskytnutím 10. Sjednání zástavního práva na nemovité věci musí být vždy písemné na základě 560 NOZ. Zástavní právo vzniká zápisem do katastru nemovitostí dle 7 ELIÁŠ, K. Proč potřebujeme nový občanský zákoník?. Právní rádce. vyd. Economia č. 11, str JEDLIČKA, M. Právní úprava zástavního práva dle nového občanského zákoníku. Právní Fórum (Wolters Kluwer ČR, a.s.) č. 8, str ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava : Sagit s, str BĚLOHLÁVEK, A. J. Černý, F. a kol. Nový občanský zákoník. Srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících. Plzeň : Aleš Čeněk s, str

30 1316 NOZ. V případě nemovitostí nezapsaných do katastru nemovitostí vnikne zástavní právo zápisem do rejstříku zástav. 6.1.Výkon zástavního práva Novinkou NOZ je možnost ujednat si smluvně i způsob realizace zástavy jiný než doposud, a to na základě Tato možnost je nově bankami významně využívána, protože fakticky zefektivní prodeje nemovitostí oproti dřívějším omezeným variantám prodeje veřejnou dražbou nebo soudním prodejem. Nyní banky mohou využít například prodej přes realitní kanceláře, ve kterém se často dosáhne vyšší prodejní ceny. Pokud si strany takový prodej strany ujednají, musí věřitel při prodeji postupovat s odbornou péčí, nejen v zájmu svém, ale i v zájmu zástavního dlužníka. v rámci těchto povinností je věřitel je především povinen usilovat o to, aby zástavu prodal alespoň za cenu obvyklou. Pokud však tuto povinnost poruší, nemá to vliv na práva třetích osob, které nabyly předmět zástavy v dobré víře. To znamená, že nabyvatel věci nenese důsledky toho, že věc koupil za nižší cenu. Zástavní dlužník však může po věřiteli požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla Uvolněná zástava Uvolněné zástava a záměna zástavního práva jsou zcela nové instrumenty, které přinesla nová právní úprava. Uvolněná zástava umožňuje vlastníkovi nemovité věci po zániku zástavního práva využít tuto uvolněnou zástavu k zajištění jiného dluhu. Výhodou je, že pro nově zapsané zástavní právo zůstává zachováno pořadí původního zástavního práva a vlastník si ušetří nejen administrativu spojenou s výmazem a následným novým zápisem nového zástavního práva ale 11 KUČERA & ASSOCIATES ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, Nové možnosti úpravy zástavního práva podle NOZ, Publikováno , dostupné na: 30

31 v neposlední řadě také správní poplatky s těmito úkony spojené. nemovitostí tedy dojde ke změně údaje o zajištěném dluhu. V katastru Aby mohl vlastník nemovitosti využít institut uvolněného zástavního práva, musí do katastru zapsat nejprve informaci, že zástavní právo je uvolněné (toto prokazuje nejčastěji potvrzením zástavního věřitele, veřejnou listinou nebo rozhodnutím soudu) a následně jej využít ve lhůtě 10 let od uvolnění. Podmínkou je také, že výše nového dluhu nepřevyšuje výši původního. 6.3.Záměna zástavního práva Další možností zajištění pořadí původního zástavního práva pro zástavní právo jiného věřitele je jeho záměna. Na rozdíl od uvolněné zástavy je v tomto případě novější zástavní právo zapsáno v pořadí toho původního ještě v době jeho trvání. Vznik nového zástavního práva je však podmíněn tím, že původní zástavní právo zanikne nejpozději do jednoho roku od zápisu toho nového. Stejně jako u uvolněné zástavy ani u záměny zástavního práva nesmí nově zajištěný dluh převyšovat ten, pro který byla věc zastavena původně 12 Záměna zástavních práv ovšem může být také vyloučena, a to opět klasicky zápisem do katastru nemovitostí. K této praxi již některé banky přistoupily, a to především při financování developerských projektů. 6.4.Zákonná vinkulace pojistného plnění Další novinkou v souvislosti se zástavním právem je ustanovení 1354 NOZ, které upravuje následky pojistné události na zastavené pojištěné nemovitosti. Jedná se laicky řečeno o tzv. zákonnou vinkulaci pojistného plnění, kdy v případě pojistné události na nemovitosti, na které má banka zástavní právo, dochází k plnění přímo bance. Podmínkou ovšem je, že banka musí pojišťovně prokázat, že na dané nemovitosti má zřízeno zástavní právo. 12 BARTŮŇKOVÁ, Eva, JUDr., Změny v úpravě zástavního práva dle nového občanského zákoníku, publikováno , dostupné na: 31

32 Prakticky tedy toto ustanovení výrazně nemění zažitou praxi, kdy docházelo k smluvní vinkulaci pojistného plnění, pouze došlo ke zjednodušení příslušných formulářů. Dle mého názoru, vzhledem k účinnosti materiální publicity mohl zákonodárce zajít dál a ustanovit povinnost zjištění, zda na nemovitosti vázne zástavní právo a pro koho, přímo pojišťovně. 32

33 7. Negative pledge Negative pledge neboli zákaz zcizení a zatížení patří také k novým institutům NOZ. Jedná se o jeden z velmi živě diskutovaných instrumentů. Důvodem k rozšířené diskuzi byl a stále je primárně vliv zákazu zcizení a zatížení na refinancování hypotečních úvěrů nebo případně na omezení možnosti prodeje či jiného převodu vlastnictví. Zákaz zcizení a zatížení se sjednává mezi bankou a zástavním věřitelem prostřednictvím zástavní smlouvy. Jedná se o zákaz převést nemovitost na jinou osobu nebo ji zatížit věcným právem. Reálně existují dvě formy zákazu: - Negative pledge v hard verzi - Negative pledge v soft verzi 7.1.Negative pledge - hard Negative pledge v hard neboli tzv. tvrdé verzi znamená, že spolu se sjednáním zástavního práva se sjedná také věcné právo, které v podstatě zamezí majiteli zástavní nemovitosti nakládání s ní. Může jít o zamezení zcizení nemovitosti, to znamená její převedení na jiného majitele a o zcela nebo i z části, úplatně i bezúplatně. Nebo může jít o zákaz zatížení, tedy o zákaz sjednání věcného práva na nemovitosti Negative pledge soft Další možností je tzv. soft verze zákazu zcizení a zatížení. Zde se jedná opět o věcné právo. Ovšem v rámci sjednání je toto omezení sjednáno pouze na zatížení a zcizení bez souhlasu zástavního věřitele. To tedy znamená, že majitel zástavní nemovitosti nesmí nemovitost zcizit (převést) nebo zatížit (zástavním nebo věcným právem) bez předchozího písemného souhlasu věřitele. Před účinností NOZ byla tato omezení téměř všemi bankami sjednávána v rámci zástavních smluv také, takže se v podstatě nejedná o novinku. Podstatným 33

34 posunem v rámci NOZ je, že nově se jedná o věcné právo, to znamená, že toto právo působí proti všem, pokud je zapsáno do katastru nemovitostí. Z pohledu bank se tedy jedná o velmi účinný nástroj ochrany rizika respektive o ochranu zajištění závazku. Z pohledu jiných subjektů může mít ale zákaz zcizení a zatížení negativní dopad. Situace, kdy může dojít k negativnímu dopadu je například refinancování. V případě, že na nemovitosti, která slouží, jako zástava úvěru vázne hard verze negative pledge, musí nejdříve dojít k jejímu výmazu a teprve následně může být zapsáno zástavní právo pro novou tzn. refinancující banku 13. Vzhledem k 20 denní zákonné lhůtě se tedy tento výmaz nemusí stihnout, což by mělo za následek faktické neprovedení refinancování. Stejný časový problém může nastat při prodeji zastavené nemovitosti s hard verzí negative pledge. Co se týče soft verze negative pledge, tedy zákazu zcizení a zatížení bez souhlasu zástavního věřitele, tam významný problém nespatřuji. Vzhledem k tomu, že prakticky zcela postačuje písemné vyjádření souhlasu zástavního věřitele, které je připojené k návrhu na vklad podávanému na katastr, zde není časové hledisko tak markantně relevantní. Níže uvádím přehled bank s informací, zda využívají či nevyužívají negative pledge a v případně v jaké verzi. 13 HOVORKA, Jiří, Banky dostaly nástroj jak ztížit refinancování hypoték, Golemfinance [online] publikováno , dostupné na: 34

35 Zdroj: Konference Gepard Finance, 2014 upraveno na základě vlastního šetření 35

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

Co a jak se bude zapisovat?

Co a jak se bude zapisovat? Katastrální zákon Co a jak se bude zapisovat? SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA 28.05.2013 Co se bude nově zapisovat Nejdůležitější změny z hlediska zápisů v KN z hlediska předmětů evidence stavba je součástí pozemku

Více

Nový občanský zákoník vybrané otázky

Nový občanský zákoník vybrané otázky Nový občanský zákoník vybrané otázky Real Estate Market - Autumn 2011 13. října 2011 Obsah Nový občanský zákoník ve zkratce Pojem nemovité věci Právo stavby Věcná práva a zápis v KN Převod vlastnického

Více

Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014. Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj

Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014. Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014 Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj Nový občanský zákoník (NOZ) zákon č. 89/2012Sb. Účinnost od 1.1.2014 Rozsah celkem 3081 paragrafů NOZ ruší

Více

NOZ a rezidenční development novinky, problémy

NOZ a rezidenční development novinky, problémy NOZ a rezidenční development novinky, problémy JUDr. Jakub Zámyslický Achour & Hájek, s.r.o. Prohlášení vlastníka Témata I./II. Kdy lze zřizovat zástavní právo k jednotkám? Změna prohlášení vlastníka po

Více

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí v roce 2014 JUDr. Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální 17. května 2012 Nemovité věci (ne nemovitosti) Nemovité věci ( pozemky a 498 odst. 1)

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha Nový katastrální zákon? Nový katastrální zákon: - navazuje na nový občanský zákoník (veřejný seznam s důsledky dle NOZ materiální publicita, obrana proti zapsání/nezapsání do seznamu) - účinnost od 1.

Více

Vlastnictví bytů ve světle nového OZ (NOZ) včetně dopadů na katastr nemovitostí. Ing. Olivová Květa. 17. května 2012

Vlastnictví bytů ve světle nového OZ (NOZ) včetně dopadů na katastr nemovitostí. Ing. Olivová Květa. 17. května 2012 Vlastnictví bytů ve světle nového OZ (NOZ) včetně dopadů na katastr nemovitostí Ing. Olivová Květa 17. května 2012 Spoluvlastnictví budovy podle BytZ a Bytové spoluvlastnictví podle NOZ Spoluvlastnictví

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu

Nový občanský zákoník z pohledu trhu Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí III. Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Michal Hink 17. května 2012 Obsah Nabývání vlastnického práva Ochrana

Více

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí Michal Havelka Poděbrady 12. 6. 2014 Právní předpisy zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník zák. č. 256/2013, o katastru nemovitostí

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

FABIAN & PARTNERS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / INSOLVENČNÍ SPRÁVCE

FABIAN & PARTNERS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / INSOLVENČNÍ SPRÁVCE FABIAN & PARTNERS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / INSOLVENČNÍ SPRÁVCE Jak se NOZ dotkne práva nemovitostního? Změny v právu nemovitostí od 1.1.2014 Nový občanský zákoník č. 89/2012 Nový katastrální zákon č. 256/2013

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

NOVÝ KATASTRÁLNÍ ZÁKON A JEHO DOPADY DO DATOVÝCH STRUKTUR ISKN. Helena Šandová 21.2.2014

NOVÝ KATASTRÁLNÍ ZÁKON A JEHO DOPADY DO DATOVÝCH STRUKTUR ISKN. Helena Šandová 21.2.2014 NOVÝ KATASTRÁLNÍ ZÁKON A JEHO DOPADY DO DATOVÝCH STRUKTUR ISKN Helena Šandová 21.2.2014 Nový občanský zákoník účinný od 1.1.2014 zákon č.89/2012 Sb. nový katastrální zákon č.256/2013 Sb. Budova součástí

Více

Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj - občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) - katastrální zákon č. 256/2013 Sb. (KatZ), který zrušil - zákon

Více

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. SPU 016519/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 8

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 8 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 8 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 8 NEMOVITOSTI A PRÁVNÍ VZTAHY K NIM PODLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY Vážení, toto vydání newsletteru Vám předkládá základní přehled změn a doporučení v oblasti

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí (I.)

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí (I.) Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí (I.) Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Michal Hink a Jana Matisková 15. března 2012 Obsah Dispozitivnost

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. David Gregor, se sídlem: Rašínova 2, 602 00 Brno, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSBR 32 INS 28242/2012-A-14 ze dne 09.04.2013 insolvenčním správcem

Více

Změny v katastru nemovitostí České republiky od 1. 1. 2014

Změny v katastru nemovitostí České republiky od 1. 1. 2014 Změny v katastru nemovitostí České republiky od 1. 1. 2014 Ing. Bc. Eliška Housarová, Ing. Jaroslav Šedina FSv ČVUT v Praze, katedra Geomatiky Abstrakt Od 1. ledna 2014 došlo ke změně nového občanského

Více

Nový katastrální zákon a právní úprava nemovitostí

Nový katastrální zákon a právní úprava nemovitostí Nový katastrální zákon a právní úprava nemovitostí (1) Nový katastrální zákon a právní úprava nemovitostí Ing. Jana Zaoralová, JUDr. Daniela Šustrová Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí I. K právu stavby

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Novinky v legislativě, nový katastrální zákon JUDr. Eva Barešová

Novinky v legislativě, nový katastrální zákon JUDr. Eva Barešová Novinky v legislativě, nový katastrální zákon JUDr. Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální 4. dubna 2012 Obsah Novela č. 349/2011 Sb. zákona č. 265/1992 Sb., zápisech vlastnických a jiných věcných

Více

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí pro obce včetně změn vyplývajících z nového občanského zákoníku

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí pro obce včetně změn vyplývajících z nového občanského zákoníku Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí pro obce včetně změn vyplývajících z nového občanského zákoníku IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE CHVALOVICE

Více

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Hornicko-geologická fakulta, VŠB TU Ostrava Institut geodézie a důlního měřictví Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. Podle zákona

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Ing. Gabriela Burzová, sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, IČ: 70339791, ustanovená pravomocným Usnesením č.j. KSPH 70 INS 9790/2014-A-21, ze dne 06.

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí. IX. setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí. IX. setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí IX. setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Olomouc, 11. prosince 2014 1. Přehled nejdůležitějších obecně závazných předpisů

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Ondřej Dušek, advokát Praha, 19. května 2008 Vlastnické právo k nemovitostem nabývání a pozbývání 1. Odstoupení od nabývacích smluv předchozími

Více

N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku

N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 410 ze dne 11. 3. 2014 N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

JUDr. Eva Barešová (Český úřad zeměměřický a katastrální ) Katastr nemovitostí v České republice v podmínkách nového občanského zákoníku

JUDr. Eva Barešová (Český úřad zeměměřický a katastrální ) Katastr nemovitostí v České republice v podmínkách nového občanského zákoníku JUDr. Eva Barešová (Český úřad zeměměřický a katastrální ) Katastr nemovitostí v České republice v podmínkách nového občanského zákoníku PRÁVNÍ PŘEDPISY O NEMOVITOSTECH V ČESKÉ REPUBLICE OD 1.1.2014 Zákon

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek O b e c P í š ť 747 18 Píšť č. p. 58 ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne 22.12.2010 o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen prodávající a..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen kupující uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské právo - vlastnictví, duševní vlastnictví III/2 VY_32_INOVACE_192 3 Název školy Registrační

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více

Magda Pokorná 17. března 2015. Realitní transakce. Allen & Overy 2015 1

Magda Pokorná 17. března 2015. Realitní transakce. Allen & Overy 2015 1 Magda Pokorná 17. března 2015 Realitní transakce 1 Relevantní právo Veřejné právo katastrální předpisy z. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) v. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Více

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení.

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení. Kupní smlouva na byt 0. SMLUVNÍ STRANY Jméno (doplňte), r. č. (doplňte), bytem v (doplňte), (dále jen Prodávající ) Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku.

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

INSIGHT INSIGHT Č. NO. 03 PROSINEC DECEMBER 2013. REKODIFIKACE Nová koncepce práva nemovitých věcí podle nového občanského zákoníku

INSIGHT INSIGHT Č. NO. 03 PROSINEC DECEMBER 2013. REKODIFIKACE Nová koncepce práva nemovitých věcí podle nového občanského zákoníku INSIGHT INSIGHT Č. NO. 03 PROSINEC DECEMBER 2013 REKODIFIKACE Nová koncepce práva nemovitých věcí podle nového občanského zákoníku EDITORIAL OBSAH 03 NOVÁ KONCEPCE PRÁVA NEMOVITÝCH VĚCÍ PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO

Více

Alexandra Štrohalmová. VŠB TUO Oborový seminář 2013/2014 LIST VLASTNICTVÍ

Alexandra Štrohalmová. VŠB TUO Oborový seminář 2013/2014 LIST VLASTNICTVÍ Alexandra Štrohalmová VŠB TUO Oborový seminář 2013/2014 LIST VLASTNICTVÍ Katastr nemovitostí ČR je veřejným souborem údajů o nemovitostech, o vlastnících a s nimi souvisejícími právními vztahy List vlastnictví

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální Příloha k č. j. ČÚZK-00090/2014-22 POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení. Některé problematické okruhy

Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení. Některé problematické okruhy Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení Některé problematické okruhy 39 obecního zřízení 39 (1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem 1-6 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem dle ustanovení 50a občanského zákoníku Smluvní strany: budoucí prodávající: Tělovýchovná jednota Petřvald na Moravě IČ: 44937661

Více

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

Katastr nemovitostí České republiky

Katastr nemovitostí České republiky immobili nemovitosti 4 economicrevue 2 Katastr nemovitostí České republiky Katastr nemovitostí České republiky je souborem údajů o CZ nemovitostech v České republice, t.j. o všech pozemcích a o budovách.

Více

Stručné shrnutí problematiky stavby na cizím pozemku ve světle nového občanského zákoníku (pro účely Asociace lanové dopravy)

Stručné shrnutí problematiky stavby na cizím pozemku ve světle nového občanského zákoníku (pro účely Asociace lanové dopravy) Stručné shrnutí problematiky stavby na cizím pozemku ve světle nového občanského zákoníku (pro účely Asociace lanové dopravy) V oboru provozování lanový drah a lyžařských vleků je relativně častým jevem

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS. Emil Holub. 21. listopadu 2013

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS. Emil Holub. 21. listopadu 2013 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS Emil Holub 21. listopadu 2013 Obsah Úvod Předsmluvní odpovědnost Dopad NOZ na právní prověrku (due diligence) Asset deal Share

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ 1. Smluvní strany budoucí prodávající: Firma/název: SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ uzavřená dle 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku IČ: 022 21 390 se sídlem: v Olomouci, Nová Ulice,

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITOSTI

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITOSTI Číslo zástavní smlouvy: 24972 Číslo smlouvy: 139611834 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITOSTI (dále jen zástavní smlouva ), kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v českém jazyce podle českého

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Daniel Tomíček, se sídlem: Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava-město, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSOS 13 INS 3044/2012-A-5 ze dne 07.03.2012, insolvenčním

Více

Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách

Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách Andrea Schelleová Nová právní úprava týkající se VZ v roce 2014 Zákonné opatření č. 341/2013 Sb. (změna ZVZ) Zákon č. 303/2013 Sb., kterým

Více

GIBELOTTE a.s. IČ: 28195701 se sídlem Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 jednající prostřednictvím Tomáše Jirků, předsedy představenstva

GIBELOTTE a.s. IČ: 28195701 se sídlem Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 jednající prostřednictvím Tomáše Jirků, předsedy představenstva Město Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 se sídlem Nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa jednající Mgr. Hanou Moudrou, starostkou Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále jen prodávající ) a GIBELOTTE

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka (Prodávající) a. (Kupujícím) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek, se sídlem Praha 1, Kaprova

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva Příloha č. 6 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva uzavřená mezi

Více

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014 VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva Filip Dienstbier, 2014 Vyvlastnění a nucené omezení vlastnických práv I. Účel II. Ústavní základy III. Základní formy omezení vlastnických práv IV. Obecná

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

Návrh ZÁKON. ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Návrh ZÁKON. ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí Návrh ZÁKON ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje: Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Síťová infrastruktura v cizích nemovitostech Věcná břemena v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Síťová infrastruktura v cizích nemovitostech Věcná břemena v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Síťová infrastruktura v cizích nemovitostech Věcná břemena v elektronických komunikacích Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nemovitosti v novém OZ Nový občanský zákoník - 89/2012 Sb., účinný od 1. 1.

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více