VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Magisterské studium prezenční. Seminární práce. Fúze a akvizice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Magisterské studium prezenční. Seminární práce. Fúze a akvizice"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Magisterské studium prezenční Seminární práce Fúze a akvizice Zpracovali: Bukhtseyeva Katsiaryna Vyučující: doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc. Sokolova Ksenia Praha 2012

2 Obsah: 1. Úvod str Cíle práce str.3 2. Fúze a akvizice str Základní pojmy str Fúze str Akvizice str Typy fúzí a akvizi str Fúze str Právní úprava v obchodním právu str Formy a druhy fúzí v obchodním právu str Sloučení str Splynutí str Příčiny spojení str Akvizice str Kapitálové akvizice na primárním kapitálovém trhu str Kapitálové akvizice na sekundárním kapitálovém trhu str Kapitálové akvizice prostřednictvím nákupu akcií na burze str Kapitálové převzetí uskutečněné přátelským převzetím str Kapitálové akvizice uskutečňované nepřátelským převzetím str Možnosti úhrady kapitálových akvizic str.8 3. Vliv současné krize na fúze a akvizice str.9 4. Největší Fúze a akvizice (M&A) str Neúspěšné M&A str Závěr str.12 Literatura str.13 2

3 1. Úvod 1.1 Cíle práce Tato práce se zabývá otázkou fúzí a akvizicí a jejich vlivu na rozvoj finančních trhů. První část je věnována otázkám fúzí. Druha část práce je přiřazena akvizici. V práce jsou popsaný formy, důvody a procesy fúzí a akvizic. Fúze а akvizice představují jeden ze způsоbů obchodování s podniky. Jejich hlavním cílem obvykle bývá snaha proniknout na nové trhy. Fúze a akvizice bývají také uskutečňovány z důvodu zvýšení podílu na současném trhu, а tím i za účelem nárůstu zisku prostřednictvím úspor z rozsahu. Možností, pomocí kterých lze provést fúzi nebo akvizici, existuje v prаxi celá řada. Konkrétní postup však úzce závisí nа legislativě dané země, dostupnosti různých forem financování а další řadě faktorů. 2. Fúze a akvizice Spojování podniků je procesem koncentrace kapitálu, ke kterému docházelo v podnikání odjakživa. Samotná historie fúzí a akvizic sahá do konce 19. století. Největší rozmach byl ale patrně zaznamenán v uplynulých třiceti letech. Během celého 20. století bylo možno za baštu fúzí a akvizic považovat Spojené státy americké, avšak v posledním desetiletí se objevila značná aktivita v této oblasti i v Evropě. Na Evropu a Spojené státy se i nyní váže drtivá většina uskutečněných transakcí. V posledním desetiletí 20. století jsme byli svědky celosvětového trendu v nárůstu počtu uskutečněných fúzí a akvizic. V letech bylo množství fúzí a akvizic třikrát větší než v předchozím desetiletí. Při pozorování vývoje počtu fúzí a akvizic v čase můžeme nalézt období, ve kterých docházelo k jejich neobvyklé intenzitě, k takzvaným vlnám fúzím.v celém průběhu 20. století je možno zaznamenat 5 velkých vln fúzí: 1.vlna byla spojena s pokračující průmyslovou revolucí a dotýkala se především těžkého průmyslu. Hlavním hnacím motorem této vlny fúzí byly změny v oblasti technologií (rozvoj telegrafní a železniční sítě), regulačního prostředí (již zmíněný Sherman and Clayton Act) a kapitálových trhů (posílení významu organizovaných akciových trhů). Výsledkem této vlny byl vznik korporací jako jsou US Steel nebo National Biscuit. 2.vlna následovala v letech a týkala se síťových odvětví, především sektoru železnic a utilit. Protože již bylo provádění horizontálních fúzí právně omezováno, docházelo hlavně k fúzím vertikálním, které poté vedly k vytváření konglomerátů. 3.vlna prošla v letech a byla dána koncentrací masové výroby ve spotřebním průmyslu a snahou o diverzifikaci podnikové produkce. Výsledkem koncentrací v tomto období byl vznik např. gigantu General Electric. 4.vlna v letech se týkala především Evropy, kde byla hlavním motivem pokračující evropská integrace a snaha firem o vytvoření si co nejlepších podmínek pro existenci na společném evropském trhu. Hlavním cílem fúzí uskutečněných v této etapě byla snaha o využití synergií, které byly očekávány u technologicky příbuzných oborů. 5.vlna v letech byla poznamenána množstvím fúzí firem z rozdílných odvětví a velkým množstvím fúzí firem z oblasti telekomunikací, informačních technologií, finančních 3

4 služeb, automobilového průmyslu a farmacie. Klíčovými slovy v této etapě byly globalizace a deregulace. Velké množství fúzí a akvizic uskutečněných v uplynulých 10 letech bylo úzce spojeno s procesem deregulace, především u síťových odvětví, s procesem vzrůstající globalizace a v mnoha zemích také se snahou vlád o privatizaci státních podniků. Také privatizace se týkala, týká a i v budoucnu bude týkat zejména síťových odvětví. V rámci deregulací těchto odvětví obvykle docházelo k otevření trhů národních monopolistů a velmi často s tím i k jejich privatizaci. Následně se tito bývalí národní monopolisté stávali součástí velikých globálních hráčů na světových trzích. 2.1 Základní pojmy Fúze Fúze (někdy chybně fůze) se používá jako souhrnný název pro případy spojování firem (z anglického Mergers). V našem právu jsou tyto transakce zahrnuty pod pojem přeměny společnosti ( 69 obchodního zákoníku). Společnosti mohou být přeměněny fúzí, a to formou splynutí nebo sloučení, převodem jmění společníka, rozdělením nebo změnou právní formy společnosti. Sloučení dochází k zániku jedné společnosti, jejíž jmění přechází na jinou společnost, společníci zanikající společnosti se stávají společníky nástupnické společnosti. Splynutí zánik dvou a více společností, jejichž jmění přecházejí na nově vzniklou společnost Akvizice Akvizice (z anglického Acquisitions) není právním termínem. Označuje převzetí firmy nebo její části, obvykle koupí (tedy opak prodeje firmy). Může mít různé podoby např. koupě obchodního podílu nebo akcií společnosti, koupě podniku nebo jeho části, koupě aktiv, popř. i vytvoření společného podniku (joint venture). 2.2 Typy fúzí a akvizic Z hlediska vzdálenosti oborů mezi společnostmi provádějícími fúzi nebo akvizici rozlišujeme 4 základní typy fúzí a akvizic: horizontální, vertikální, kongenerické a konglomerátní. Při horizontálním typu dochází ke spojení společností, které se pohybují ve stejném oboru a relativně na stejné úrovni. Většinou jsou to také přímí konkurenti. Synergický efekt zde ředstavují úspory z rozsahu nebo zvětšení tržního podílu. Při vertikální integraci je nejobvyklejší spojení mezi navazujícími prvky obslužného řetězce, dodavatel a odběratel. Protože dochází ke spojení částí distribučního řetězce, je na tyto fúze pohlíženo jako na ekonomicky velice fektivní. Může se jednat o integraci vzestupnou, ovládnutí odběratele, či sestupnou, ovládnutí dodavatele. Synergický efekt zde představuje kontrolu fází výrobního a distribučního procesu. Kongenerická spojení znamenají spojení společností, které mají příbuzný obor podnikání. Konglomerátní spojení společností značí spojení firem z naprosto odlišných oborů podnikání. Synergickým efektem jsou zde hlavně úspory ze sortimentu. Tento typ integrace je patrně 4

5 nejsložitější a můžeme ho rozdělit do tří skupin dle hlediska důvodu spojení. Rozpoznáváme produktovou expanzi, tržní expanzi a expanzi z jiných důvodů. 2.3 Fúze Soutěž na trhu přináší sebou velké množství změn. Většina z nich je motivována snahou rozšířit trhy, získat nové a další zákazníky, klienty. Přeměny podniků (podnikové kombinace jako fúze a rozdělení) jsou jednou z možných cest realizace takovýchto záměrů Právní úprava v obchodním právu "Fúze jsou na úrovni Evropského společenství upraveny především Třetí směrnicí"(směrnice Rady č. 78/855/EHS o fúzích akciových společností)," která vychází a je založena na čl. 54 odst 3 písm. g) Smlouvy o Evropském společenství". Pravidla Třetí směrnice jsou implementována i v České republice, přijetím zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne "Do doby účinnosti zákona č. 125/2008 Sb. však byla úprava fúzí obsažena v obchodním zákoníku, stejně jako obecná úprava účasti na hospodářské soutěži, přičemž ochranu hospodářské soutěže zákonodárce neponechal v obchodním zákoníku, ale upravil ji zvláštním zákonem". Důležitá je i judikatura Soudního dvora Evropského společenství (ESD). "Nezanedbatelný vliv pro přijetí směrnice o přeshraničních fúzích měl i rozsudek ESD ve věci SEVIC ze dne 13. prosince 2005, ve kterém ESD vyjádřil myšlenku, že přeshraniční splynutí anebo sloučení obchodních společností korespondují s požadavkem spolupráce a konsolidace mezi obchodními společnostmi založenými podle práva různých členských států". "Směrnice o přeshraničních fúzích byla nakonec jako směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES o přeshraničních fúzích kapitálových společností přijatá dne 26. října 2005, s transpozičním termínem prosinec 2007" Formy a druhy fúzí v obchodním právu Fúze z ekonomického hlediska představuje nástroj pro koncentraci aktiv a pasiv doposud samostatných obchodních společností či družstev. Uskutečnit se může ve dvojí formě: 1. Sloučení, při němž dochází k zániku alespoň jedné obchodní společnosti případně družstva s jejím předchozím zrušením bez likvidace a k přechodu veškerého jmění na již existující nástupnický subjekt. 2. Splynutí, kdy s předchozím zrušením bez likvidace zanikají alespoň dva zúčastněné subjekty a jejich veškeré jmění přechází na nově zakládaný nástupnický subjekt. Společníci zanikajících subjektů se v obou případech zpravidla stávají společníky subjektu nástupnického. Pokud se fúze účastní pouze obchodní společnosti či družstva se sídlem na území České republiky, jedná se o fúzi vnitrostátní, pokud se vedle nich fúze účastní i jeden či více zahraničních subjektů, jde o fúzi přeshraniční. "Kriteria posuzování soutěžních či protisoutěžních aspektů fúzí mají významný vliv na skutečnost, zda bude jako přípustná 5

6 považována fúze národního šampiona s jiným soutěžitelem, případně s jiným národním šampionem. Posuzování fúzí může vést k potlačení narušení hospodářské soutěže". Dle koncepce kontroly spojování soutěžitelů bylo vždy pro úřad rozhodující posouzení, zda tímto spojením vznikne dominantní posílení na trhu Sloučení Jednoduše lze popsat sloučení jako zvětšení jedné společnosti o druhou společnost,která následně zaniká. V případě sloučení dochází k zániku slučované společnosti bez provedení likvidace, přičemž kapitál této společnosti přechází na společnost, se kterou ke sloučení dochází. Právní subjektivita společnosti, která i po sloučení nadále existuje, zůstává nedotčena. Společnost je také právním nástupcem zanikající společnosti. Z pohledu firmy, která do sebe vstřebává společnost sloučením, dochází k vytvoření silnějšího celku a k pokračování existence takto posílené a přeměněné společnosti. Tato situace je značně podobná akvizici kapitálu s protihodnotou nepeněžního vkladu z pohledu zanikající společnosti a akvizici majetku s protihodnotou podílů či vlastních akcií z pohledu existující společnosti. Obrázek č. 1: Sloučení Společnost A Společnost A Společnost B Splynutí V případě splynutí zanikají všechny splývající společnosti bez provedení likvidace a kapitál zaniklých společností přechází na novou společnost, která vznikla splynutím zanikajících společností. Zároveň je tato nová společnost opět právním nástupcem zaniklých společností. Obrázek č. 2: Splynutí Společnost A Společnost C (Společnost A+B) Společnost B 2.4 Příčiny spojení 6

7 Důvody vedoucí k výše uvedeným spojením mohou být velice rozmanité. Často je to jediný možný způsob, jak zanikající společnost může vyřešit svoji špatnou finanční situaci. Možný je i opak, kdy velmi dobrá finanční situace slučované společnosti má pomoci vyřešit špatnou finanční situaci přejímající společnosti, která má ale z jiných hledisek významnější pozici. V zahraničních podmínkách je možné pomocí slučování podniků zcela legálně provádět daňovou optimalizaci. Mezi další faktory patří například snaha o využití potenciálu kvalitního managementu nebo při slučování ekonomicky stejně silných společností dosažení výhod ze spojení sil, majetku a postavení na národních i mezinárodních trzích. Právní spojování je v každé zemi silně ovlivněno platným právním řádem, a to především obchodním právem, daňovou a účetní legislativou, neboť při těchto procesech jde o významné právní transakce, které mají nemalé vlastnické, daňové, ekonomické a finanční důsledky. Zejména musí být dosažena ochrana oprávněných zájmů účastníků spojovaných společností tak, aby spojením nedošlo ke zhoršení postavení společníků u obou společností a byla zajištěna ochrana věřitelů. V neposlední řadě je tato oblast ve značné míře ovlivněna antimonopolním zákonodárstvím a právními prostředky na ochranu hospodářské soutěže. 2.5 Akvizice V ekonomickém chápání je možné akvizice brát jako jednu z forem podnikových kombinací a přeměn. Obecně lze akvizici chápat jako úkon nabytí určitého majetku. Pro uskutečňované kapitálové akvizice je typické, že se jejich uskutečněním nemění právní poměry podniků a dále přetrvává jejich právní samostatnost. Na druhé straně však podnik ztrácí plně nebo částečně samostatnost ekonomickou. Kapitálové akvizice se nejčastěji klasifikují podle toho, jak se promítají do výše vlastního kapitálu zúčastněných podniků. V tomto případě je nutné dále rozlišit, jestli došlo k jejich uskutečnění na primárním nebo sekundárním kapitálovém trhu, a také jaké postupy byly při těchto akvizicích uplatněny Kapitálové akvizice na primárním kapitálovém trhu Tento typ akvizic je spojen se vznikem účasti společníka nebo akcionáře ve společnosti, a to formou přistoupení do společnosti. Dochází tedy ke zvýšení základního kapitálu. Důležitou vlastností tohoto druhu vlastnické změny je skutečnost, že společnost, které se dané změny týkají, již existuje Kapitálové akvizice na sekundárním kapitálovém trhu V tomto případě se prodej nebo koupě obchodního podílu nebo akcií promítne jen do vlastnické změny, ale nebude mít žádný dopad na strukturu vlastního kapitálu. Pakliže se jedná o změnu vlastníka, který je minoritní, neovlivní tato změna výši vlastního kapitálu, a to ani v budoucnu v rámci hospodaření společnosti. Na druhou stranu, jestliže se jedná o vlastnickou změnu akcionáře nebo podílníka s podstatným nebo rozhodujícím vlivem, bude jeho rozhodování ovlivňovat v budoucnu nejen hospodářský výsledek, ale i celkový budoucí vývoj společnosti a personální politiku. 7

8 2.5.3 Kapitálové akvizice prostřednictvím nákupu akcií na burze Tento způsob patří technicky k nejjednodušším. Základní podmínkou ale je, aby byly akcie dané společnosti obchodovány na burze. Tento způsob se tak může ve své plné šíři uplatňovat pouze na vyspělých kapitálových trzích, především ve Spojených státech amerických. Jistě si každý umí představit, jaké je možné využití a frekvence tohoto způsobu uplatnění v naší zemi při dané vyspělosti českého kapitálového trhu. Mezi hlavní výhody tohoto způsobu ovládnutí firmy patří moment překvapení, kdy se může podařit získat významnou část akcií společnosti, aniž by to bylo danou společností zpozorováno Kapitálové převzetí uskutečněné přátelským převzetím U tohoto způsobu se opět spíše setkáváme s anglickým výrazem "takeover bid". Nejčastěji se jedná o nabídku učiněnou managementem jedné firmy s podporou svých majitelů vůči akcionářům firmy druhé. Důležité také je, aby management přebírající společnosti jednal se souhlasem jejich akcionářů. Hlavním znakem tohoto způsobu je, že akvizitor jedná ve shodě s vedením druhé společnosti. Celý proces v naprosté většině případů probíhá na základě kupní smlouvy, která požaduje, aby došlo k určení převáděných cenných papírů a stanovení jejich kupních cen Kapitálové akvizice uskutečňované nepřátelským převzetím Pro tento případ je typické, že se uskutečňuje většinou bez přímé součinnosti s orgány přebírané společnosti, které se tomuto přebírání obvykle snaží zamezit, protože si jsou vědomy, že po uskutečnění akvizice přijdou ve většině případů o své pozice. A je to v případě, kdy management společnosti ve skutečnosti spolupracuje, neboť je na celé transakci hmotně zainteresován. Obvykle se tomuto převzetí brání i současný majoritní vlastník, neboť i on si je vědom, že by při nákupu většího množství akcií jiným subjektem mohl snadno přijít o majoritní prémii. Na druhou stranu nemusí jít nutně o situaci pro přebíraný podnik nevýhodnou, protože záměry vedení podniku nemusí být v souladu se zájmy podniku nebo jeho vlastníků. Tento způsob získávání podniků se obvykle provádí tak, že určitý investor začne nenápadně skupovat akcie nebo opce na akcie od jejich součastných vlastníků anebo prostřednictvím již výše zmíněného veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií Možnosti úhrady kapitálových akvizic Po zachycení základních typů kapitálových akvizic bych ještě ve stručnosti nastínil možné způsoby úhrad takto prováděných kapitálových akvizic. V zásadě může docházet ke směně akcií či obchodních podílů za peníze, za nepeněžní aktiva, za vlastní podíly či akcie kupujícího nebo za cizí podíly a akcie. Způsoby jsou: 1.Kapitálové akvizice prováděné za peněžní plnění - Mezi výhody patří, že v případě tohoto způsobu akvizice nemusíme jako akvizitor svolávat valnou hromadu přebírané společnosti, 8

9 neboť jednotliví akcionáři se rozhodují samostatně, zda na danou nabídku přistoupí, či ji nebudou akceptovat. Peněžní úhradu je ale také možno financovat z cizích zdrojů, a to prostřednictvím vyjednaného úvěru u bank nebo pomocí emise dluhopisů. 2. Kapitálové akvizice prováděné za nepeněžní aktiva, věcným vkladem - Touto formou rozumíme situaci, kdy dochází k úhradě za získávané akcie prostřednictvím vkladu vlastního majetku, částí svého podniku. Tento vklad bude vázán na získání akcií a podílů, ke kterému dojde při zvyšování základního kapitálu akvírované společnosti. Zde mohou v zásadě nastat tyto dvě varianty. Za získané akcie či podíly bude vložena protihodnota ve formě nepeněžních aktiv. Druhou možností je, že k získávaným akciím či podílům se bude vázat protihodnota ve formě souboru majetku a závazků podniku nebo jeho části. 3. Kapitálové akvizice uskutečňované prostřednictvím vlastních akcií - Základem tohoto způsobu je to, že když určití akcionáři nemají zájem své akcie měnit, nemusí, neboť k tomu nejsou nuceni. Dochází zde ke směně získávaných akcií nebo podílů za protihodnotu majetkových cenných papírů emitovaných akvizitorem. Úhrada akciemi nebo i jinými cennými papíry emitovanými kupující společností může probíhat jednak na bázi nové emise akcií či obligací za účelem akvizice, nebo na bázi platby prostřednictvím vlastních cenných papírů či podílů, které může společnost nabývat a které má ve svém majetku. 4. Kapitálová akvizice prostřednictvím jiných akcií a podílů - Tento způsob je jistou ekvivalencí akvizicí za hotové. Výhodou zde může být, že akvizice se může stát otázkou pouze pro vedení kupující společnosti. Pokud tedy již podnik má jiné cenné papíry ve svém vlastnictví nebo jich může rychle nabýt na sekundárních kapitálových trzích za účelem směny, pak ani s tímto způsobem nejsou spojeny příliš vysoké požadavky na pohotové peněžní prostředky. Na druhou stranu pokud musí být cenné papíry teprve zakoupeny na kapitálových trzích, tak dochází k dodatečným nákladům prodražující celou transakci. 3. Vliv současné krize na fúze a akvizice Vedení společností má v dobách krize v zásadě dvě možnosti, jaký postoj k otázce akviziční strategie zaujmout. První možností je po dobu trvání krize veškeré M&A aktivity odložit, popř. zrušit. Druhou možností je aktivně stanovit vhodnou akviziční strategii, která by měla pomoci k dalšímu růstu a tvorbě hodnoty pro akcionáře. Historie podává poměrně jasný důkaz, že většina společností volí první možnost, čímž se s ohledem na další budoucnost společnosti dopouští zásadní chyby. V poslední době renomované mezinárodní společnosti provedly řadu studií s cílem identifikovat chování společností, pokud jde o M&A strategie v dobách krize. Studie byly zaměřeny na různé společnosti v různých zemích a různých odvětvích a všechny vedly k následujícím shodným zjištěním. V případě M&A transakcí by mělo platit stejné základní pravidlo jako v jiných oblastech investování, tj. levně koupit a draze prodat. Vedení společností by se v dobách krize mělo soustředit na výhodné akvizice a naopak v dobách prosperity na výhodné divestice. Tento postup působí pozitivně na růst hodnoty společnosti a akcionáři by měli management společnosti v tomto postupu plně podporovat. 9

10 Pozoruhodným výsledkem zmíněných průzkumů je fakt, že více než polovina společností se chová zcela opačně. Jinými slovy, jejich akviziční strategie je založena na drahých nákupech v dobách prosperity a nevýhodných prodejích v dobách krize. Tento postup může značně degradovat hodnotu společnosti a ohrozit její budoucí podnikatelskou činnost. Na jedné straně je pochopitelné, že v dobách krize se společnosti snaží soustředit zejména na snižování nákladů s cílem udržet ziskovost. Důsledkem tohoto úsilí je odložení investic, odložení dalšího růstu, přerušení jednání o akvizicích a prodej aktiv. Na druhé straně však vhodně zvolenou akviziční strategii lze v době krize považovat za klíčový fakt odlišující průměrné společnosti od těch úspěšných. Úspěšné společnosti se totiž snaží krizi využít ve svůj prospěch a upevnit své vedoucí postavení ve srovnání s konkurenty, mimo jiné prostřednictvím výhodných akvizic. Výše uvedené v žádném případě neznamená, že by společnosti měly v dobách krize bezhlavě utrácet a využívat všech akvizičních příležitostí, jež se naskytnou. Rovněž zcela určitě existují společnosti, které vzhledem ke své velikosti a tržnímu postavení nemají dostatečné možnosti situaci patřičně využít k dalšímu růstu. Doba hospodářského poklesu ovšem poskytuje velké množství zajímavých akvizičních příležitostí, kterých by zdravé, úspěšné a fungující společnosti měly využít a získat tak další náskok před konkurenty a upevnit své vedoucí postavení na trhu. Navzdory komplikovanějšímu přístupu k bankovnímu financování stále existují možnosti, jak získat potřebné prostředky na financování akvizic, například prostřednictvím efektivnějšího řízení pracovního kapitálu, které v mnoha případech skýtá široké možnosti vnitřní akumulace volných peněžních prostředků. Společnosti, které plánovaly nákupy firem, začaly mít problém získat potřebné finance od bank, takže tento trh zamrzl, fúze a akvizice se zastavily. Světová finanční krize má na trh fúzí a akvizic zajímavý vliv. V posledních pěti deseti letech nadnárodní společnosti nakoupily spoustu místních firem a koupě financovaly přes úvěry. Investoři přitom počítali s refinancováním, s obnovením úvěru. Jenže momentálně jsou banky méně ochotny půjčovat, anebo chtějí větší jistinu. Pro společnosti je v dnešním době refinancování mnohem těžší, a tak, aby získaly provozní kapitál, musejí někdy prodat i svá aktiva. Ale teď už se nacházíme v jiné fázi finanční krize. Společnosti naopak ze zmíněných důvodů své majetky prodávat musejí. Nadnárodní firmy budou nuceny získat peníze jiným způsobem. Banky jim nepůjčí, a tak jim zbývá jen několik možností prodat aktiva, vydat dluhopisy a obrátit se na kapitálové trhy. 10

11 4. Největší Fúze a akvizice (M&A) Nejvíce fúzí a akvizic se odehrálo v průběhu 90. let (od roku 1990). 1. Akvizice Banka Sberbank a Volksbank International - Ruská banka Sberbank završila proces akvizice 100procentní společnosti Volksbank International AG (VBI). Uzavření transakce předcházelo oznámení ze dne 8. Září 2011, kdy Sberbank podepsala smlouvu o prodeji a nákupu akcií s akcionáři VBI společnostmi Österreichische Volksbanken-AG (VBAG), BPCE S.A. (BPCE), DZ BANK AG (DZ BANK) a WGZ BANK AG (WGZ BANK). Z transakce byla vyčleněna společnost VB Romania, dceřiná banka VBI v Rumunsku. 2. Akvizice Pfizer a Merck - Akvizice ve farmaceutickém sektoru v roce 2009 za více než 100 mld.usd Obrázek č. 3: Přehled největších fúzí v historii (v miliardách USD) Fúzující firmy Obor Datum Částka Vodafone Airtouch + mobilní komunikace únor ,2 Mannesmann AG America Online + Média leden ,1 Time Warner Pfizer + Warner- farmacie červen ,8 Lambert ABN Amro + Barclays banky duben ,9 Glaxo Wellcome + Farmacie prosinec ,6 SmithKline Beecham SBC Communications tele-komunikace říjen ,2 + Ameritech Bell Atlantic + GTE tele-komunikace červen ,6 Sanofi-Synthélabo + farmacie duben ,2 Aventis Obrázek č. 4: Přehled největších fúzí v roce 2011 (v miliardách USD) Fúzující firmy Datum Částka Google + Motorolla Srpen, ,8 Mobilyty Microsoft + Skype Květen, ,5 Johnson & Johnson Duben, ,3 + Synthes Nasdaq OMX a ICE + NYSE Euronext Duben, ,3 London Stock Exchange + TMX Group Únor, ,12 11

12 4.1 Neúspěšné M&A V roce 2007 Barclays oznámil, že mezi ním a nizozemskou bankou ABN Amro dojde k M&A. Za tuto M&A měl zaplatit 67 miliard EUR. V případě, že by tato M&A byla úspěšná, jednalo by se o největší bankovní M&A všech dob. Do hry o M&A s ABN Amro se v tomto roce přidaly ještě další banky, které však společně tvoří konsorcium skotská Royal Bank of Scotland, španělská Santander Central Hispano a nizozemsko belgický Fortis. Barclays nakonec od M&A ustoupila a konsorcium 3 bank získalo ABN Amro. Představitelé těchto bank však již dnes připouští, že tato M&A byla chybou. Rodinný podnik Schaffler se v roce 2008 domníval, že spojení s německou konkurencí Continental bude správným krokem. Touto M&A vznikl největší světový výrobce automobilových součástek. Vůbec poprvé se povedlo malé obchodní rodinné firmě převzít mnohem větší společnost. Firma Continental však bojovala o své přežití jen díky dluhům. Automobilový průmysl však po finanční krizi zaznamenal velký pád. K dnešnímu dni činí dluh nové společnosti 22 miliard EUR a společnost žádá německou vládu o pomoc o dotaci ve výši 1 miliardy EUR. Na začátku května 2009 byla ohlášena další M&A v automobilovém průmyslu. Automobilka Porsche souhlasila s M&A s Volkswagenem. Došlo by ke spojení 9 značek, které patří do skupiny Volkswagen s jednou prestižní značkou Porsche. tato M&A se však neuskutečnila z důvodů nesouhlasu vlády. Dolní Sasko, kterému patří 20% akcií Volkswagenu, totiž schválilo tzv. zákon VW, jenž mu umožnil blokovat důležitá strategická rozhodnutí. Dalším z příkladů neúspěšné M&A, je M&A dvou automobilových gigantů německého Daimleru a amerického Chrysleru. Díky této M&A hodnota samostatně fungujících firem klesla o více než 36 miliard USD. 5. Závěr Fúze a akvizice jsou součástí podnikatelského prostředí již po staletí. V současné době je uskutečňování fúzí a akvizic v rozvinutých ekonomikách zcela běžným a rozšířeným hospodářským jevem. Velké nadnárodní společnosti, které usilují o vstup nebo už působí na světových kapitálových trzích, musí totiž vyhovět v různých částech světa různým požadavkům, což je stojí zbytečné transakční náklady. Oblast fúzí prošla v posledních 15 letech zásadním vývojem, který byl značně ovlivněn rychlým rozvojem světové ekonomiky a postupující globalizací. Tento vývoj však zdaleka ještě není u konce, a to ani v případě České republiky. Počátek nového tisíciletí byl však charakteristický částečným utlumením dynamiky spojování podniků, a to zejména vlivem stavu světové ekonomiky. Od roku 2003 se však dynamika fúzí a akvizic opět zvyšuje. 12

13 Literatura 1. Hamplová, E.: Ekonomicko-účetní principy a kritéria aplikovaná v procesu fúzování dvou společností, ESF MU VOMÁČKOVÁ, Hana. Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí: (vyšší účetnictví). 4. vyd. Praha: Bova Polygon, s. ISBN ŠPATNÁ, Blanka. Přeshraniční a nadnárodní fúze obchodních společností z ČR a dalších členských států EU. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., s. ISBN MAŘÍK, Miloš. Koupě podniku jako součást podnikové strategie: (akvizice a fúze podniků). 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, s. ISBN BEJČEK, Josef. Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN Vomáčková, H.: Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí, Polygon Hlaváč, Jiří: Fúze a akvizice procesy nákupu a prodeje firem. Praha : Oeconomica, s. ISBN Internet: Při vypracování otázek používali jsme seminární práce Zhodnocení vývoje fúzí a akvizic v posledních dvaceti letech v kontextu jejich právních dopadů a ekonomických efektů v podobě větší ziskovosti a růstu podílu na trhu. Autor: Tomáš Voplakal. Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. Magisterské studium. Rok Právní předpisy a podzákonné normy: Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů Směrnice Rady č. 78/855/EHS o fúzích akciových společností Směrnice 2005/56/ES o přeshraničních fúzích kapitálových společností 13

Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků

Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků 1. Formy spojení podniku 2. Motivy fúzí a akvizic 3. Strategie podniku a akviziční strategie 4. Ocenění podniku 5. Způsoby financování akvizic 6. Holdingové společnosti

Více

Fúze (spojení) a akvizice (převzetí) a jejich úloha a význam v dnešním globalizujícím se světě Současnost obrovská konsolidační vlna ve světovém finančním i nefinančním průmyslu obrovský nárůst akvizičních

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI Ing. Tomáš PACOVSKÝ 1 Obsah / Obecně ke zdanění fondů / Výplata zisku fondu / Fúze společností / Daňové dopady fúzí společností

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Štěpánka Chaloupková

Štěpánka Chaloupková Štěpánka Chaloupková Akvizice a fúze: definice základních pojmů Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu Označuje převzetí firmy nebo její

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

SYSTEMATIZACE JEDNOTLIVÝCH FOREM SPOJENÍ PODNIKŮ PROSTŘEDNICTVÍM FÚZÍ A AKVIZIC

SYSTEMATIZACE JEDNOTLIVÝCH FOREM SPOJENÍ PODNIKŮ PROSTŘEDNICTVÍM FÚZÍ A AKVIZIC SYSTEMATIZACE JEDNOTLIVÝCH FOREM SPOJENÍ PODNIKŮ PROSTŘEDNICTVÍM FÚZÍ A AKVIZIC Eva Hamplová Katedra financí, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova universita v Brně The method of enforcing business strategy

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ II

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ II MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ II Podniky podle sektorů a hospodářských odvětví Podniky podle velikosti Kritéria třídění: - Počet zaměstnanců (nejpoužívanější) - Velikost obratu - Velikost kapitálu -

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Akvizice a akviziční financování. 17. června 2014

Akvizice a akviziční financování. 17. června 2014 Akvizice a akviziční financování 17. června 2014 Program 9.00 9.30 9.30 10.45 10.45 11.15 11.15 12.30 12.30 registrace 1. část Co je nového v akvizičním financování? Právní a daňové aspekty akvizic. občerstvení

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Deset historicky největších fúzí a akvizic (dle hodnoty obchodu) Předmluva Fúze a akvizice jsou v anglofonních zemích a na světových trzích označovány zkratkou M&A, kde M znamená merges (fúze) a A jsou

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek. o hmotné složky: budovy, stroje, zařízení. o osobní složky: znalosti a zkušenosti zaměstnanců

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s. předkládá

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček v v r SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU Josef Bejček Masarykova univerzita Brno, 2010 Josef Bejček OBSAH SEZNAM ZKRATEK 11 ÚVODEM 12 1. SOUTĚŽNÍ POLITIKA A CÍLOVÉ KONFLIKTY V SOUTĚŽNÍM PRÁVU

Více

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý SPA a jiné akviziční instrumenty Petr Suchý Typické formy akvizice Tzv. share deal, tj. akvizice podílu (akcií) v cílové společnosti Tzv. asset deal (v širším smyslu) v českém právním prostředí buď formou

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Struktura příspěvku 1. Vliv mezinárodních standardů na inovaci výuky finančního účetnictví mezinárodní harmonizací standardy

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Projekt fúze sloučením

Projekt fúze sloučením Projekt fúze sloučením LUTZ INDUSTRIA s.r.o. Techni Trade s.r.o. 1 Projekt fúze sloučením vypracovaný ve smyslu ustanovení 70 a následujících zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU

JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU (Jiný úhel pohledu na fúze a akvizice) Mgr. Ing. Zdeněk Mikuláš Mgr. Ondřej Nejedlý 27. května 2015 Obsah 1. Fúze a akvizice 2. Trendy v M&A 3. Úskalí úspěšné

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY. Jiří Zahradník Říjen 2013

FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY. Jiří Zahradník Říjen 2013 FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY Jiří Zahradník Říjen 2013 FORMY VLASTNICTVÍ PODNIKU Ve většině vyspělých zemí se vyvinuli 4 formy vlastnictví podniku podnik jednotlivce

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

UC_A1_Základy účetnictví. Ing. Kateřina Berková

UC_A1_Základy účetnictví. Ing. Kateřina Berková UC_A1_Základy účetnictví Ing. Kateřina Berková 1 Osnova cvičení 1. Majetek podniku a zdroje financování. Bilanční princip. Bilance, její struktura, forma, jednotlivé prvky. 2. Účet a jeho funkce, popis,

Více

PROJEKT PŘESHRANIČNÍ FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT PŘESHRANIČNÍ FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT PŘESHRANIČNÍ FÚZE SLOUČENÍM Chovanec Media Slovakia s.r.o. Chovanec Media Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Chovanec Media Germany GmbH - 1 - uzavřený mezi: identifikační číslo 28781112,

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Základní principy konsolidace dle IFRS

Základní principy konsolidace dle IFRS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Základní principy konsolidace dle IFRS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a

Více

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

Věstník ČNB částka 19/2010 ze dne 23. prosince 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2010

Věstník ČNB částka 19/2010 ze dne 23. prosince 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2010 Třídící znak 2 2 3 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2010 k žádostem o udělení souhlasu České národní banky ve věcech dispozice s podnikem, ukončení činnosti nebo přeměny

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Postakviziční integrace

Postakviziční integrace ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Postakviziční integrace jaké kroky se mají učinit po podpisu kupní smlouvy Marek Stoklasa Praha, 26.11.2014 Obsah prezentace: 1.

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Účetní systémy 2. 9.př.

Účetní systémy 2. 9.př. Účetní systémy 2. 9.př. IAS 14 Vykazování podle segmentů Vykazování podle segmentů obvykle znamená určit segmenty oborové či územní. Toto vykazování interesuje zejména investory. Segmentové vykazování

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku PROJEKT FÚZE Ve smyslu 14 a následně ve spojení s ust. 70 a 88 zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev I. Zúčastněné společnosti: Nástupnická společnost: HABITAE ČR, spol.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Jaké existují varianty prodejního procesu firmy. klady a zápory. Pavlišová Petra

Jaké existují varianty prodejního procesu firmy. klady a zápory. Pavlišová Petra Jaké existují varianty prodejního procesu firmy klady a zápory Pavlišová Petra Proces prodeje vyžaduje Proces prodeje firmy je dlouhodobější záležitost v rozmezí cca šest měsíců až několik roků, prodej

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Právní předpisy Občanský zákoník Obchodní zákoník Nový občanský zákoník (+ přidružené zákony: zejm. Zákon o obchodních společnostech a družstvech)

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více