ARA (Asociace eských reklamních agentur)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARA (Asociace eských reklamních agentur)"

Transkript

1 Vznik profesních organizací v oblasti marketingové komunikace Komunikaní agentury (historie) Pehled komunikaních agentur, ásti reklamní agentury Pehled a funkce jednotlivých asociací Soutže a udlované ceny Jednotlivé píklady Reklamní agentura - volná živnost REKLUB jediná reklamní agentura ped rokem 1990, byla založena 1927; 1950 cenzura reklam. Rozvoj rekl.agentur po roce 1990 trh zaíná být volný. MK lze realizovat prostednictvím vlastních sil, specializovaných agentur, full servisových agentur nebo mediálních agentur. Na komunikaním komerním trhu psobí vedle zadavatele a médií také reklamní agentury. Kolem roku 1990 vzniklo kolem reklamních agentur. Byly malé, vtšina z nich bu zanikla, nebo se sdružily. Pi výbru agentury se mžeme ídit nap. tím, zda je lenem ARA. ARA (Asociace eských reklamních agentur) Vznik na jae pejmenovaná podle Asociace eských reklamních agentur a marketingové komunikace Jeden z len RPR (Rady pro reklamu) Pedstavuje významnou ást reklamního trhu v R Dobrovolné, nepolitické sdružení fyzických a právnických osob Sdružuje výhradn eské reklamní agentury Pracují pevážn v systému full service Není ovládána a kontrolována médii Cíl asociace: o Zvyšování profesionální úrovn reklamy a ostatních inností v rámci innost asociace: o Koordinace a zastupování spolených zájm svých len o Zastupování vi orgánm státní správy

2 o Poskytování odborných informací o Poradenské služby o Vyvíjení innosti k prosazování píznivé image reklamy AKA (asociace komunikaních agentur) Vznik v roce 2001 Díve pod názvem Asociace reklamních agentur Zakládající len RPR (Rada pro reklamu) a AKMO (Sdružení komunikaních a mediálních organizací) len EAAA (Evropská asociace reklamních agentur Blízce spolupracuje s Americkou asociací reklamních agentur Sdružuje agentury malé, stední i velké, eské i zahraniní a smíšené Slouží potebám komunikaních agentur Cíl asociace: o Pée o zvyšování kvality komerních komunikací (zejména v R) v souladu s vývojem komerních komunikací v Evrop innost asociace: o Poradenství v komerních komunikacích o Tvrí práce o Výbr a plánování médií o Testování o Realizace kampaní i dílích zakázek o Vyhodnocování reklamy UVDT (Unie vydavatel) Vznik v roce 1990 Díve Unie vydavatel denního tisku 1995 pejmenována na Unie vydavatel (logo UVDT ponecháno) Sdružení podnikatel a zamstnavatel v oboru vydávání periodického tisku innosti organizace: o Rozvoj a vytváení podmínek pro svobodnou vydavatelskou innost o Prosazování svobody tisku o Hájení profesionálních zájm vydavatel ve sdlovacích prostedcích

3 o Reprezentace a propagace spolených zájm a aktivit len AVR (Asociace pro venkovní reklamu) Vznik v roce 1993 V té dob vrcholila vlna vzniku nových spoleností venkovní reklamy to vyvolalo potebu ustanovení socioprofesní organizace, která by je zastupovala a hájila jejich zájmy vznik AVR Plnohodnotn zaala psobit až v roce 1998 SPIR (Sdružení pro internetovou reklamu) Úkolem je podpora a prosazování internetu jako plnohodnotného a perspektivního média. Zakládajícími leny je šest významných spol. psobících v oblasti internetové reklamy. Úkolem v nejbližší dob je stát se zadavatelem a garantem jednotného výzkumu návštvnosti internetu. Jednotný výzkum by sloužil jako zdroj o sledovanosti internetu v R. RPR (Rada pro reklamu) Založena 1994 Založena zadavateli, agenturami a médii po vzoru vysplých evropských stát Cílem samoregulace reklamy k dosažení estné, decentní, legální a pravdivé reklamy na území R. Samoregulace reklamy znamená nezasahování státu do oblasti reklamy a její regulaci samotným reklamní prmyslem. Samoregulace je velmi flexibilní, rychle se adaptující nástroj, reflektující vývoj a zmny na reklamním trhu. RPR upravuje vztah mezi obany a komerními zadavateli reklamy. Vydává etický kodex pro reklamu. ATO (Asociace televizních organizací) Založena Je zájmovým sdružením právnických osob.

4 lenové jsou T, eská nezávislá televizní spol., spol.s.r.o. a Prima Plus, hlavním dvodem založení je koordinace peoplemetrového výzkumu a jeho realizátorem je firma Taylor Nelson Sofres Media. Peoplemetrový projekt byl oficiáln zahájen lenem asociace mže být pouze právnická osoba s pedmtem innosti v oblastech výroby televizních poad a vysílání. Asociace provozovatel soukromého vysílání (APSV) Založena 1992 Založeno 19 provozovateli, kteí zaali vysílat už v roce 1991 na zákl. tzv. experimentálních licencí. AZOV je sdružením právnických a fyzických osob, je dležitou informaní a propagní základnou spoleného postupu pi jednáních s orgány státní správy (Rada R pro STV, parlamentní komise, výbory parlamentu, eský telekomunikaní úad) APRA (Asociace public relations agentur) Je sdružením PR agentur. Poskytují služby v oblasti pée o veejné vztahy s cílem dávat do souladu soukromé a veejné zájmy. je lenem ICCO mezinárodní organizace sdružující národní asociace PR agentur ADMAZ (Asociace direkt marketingu a zásilkového obchodu) Založena Vznikla slouením Sdružení zásilkového obchodu a Asociace direkt marketingových agentur. Je dobrovolným profesním sdružením podnikatel, právnických a fyzických osob, v oblasti direkt mkt služeb a zásilkového obchodu. Cíli asociace a pedmtem její innosti je rozvoj direkt mkt a seriozního zásilkového obchodu, pijímání a vydávání etického kodexu direct mkt, poskytování profesních poradenských služeb. SKMO (Sdružení komunikaních organizací)

5 Koordinuje zadávání Mediaprojektu (przkum diváka). Mediaprojekt je financován televizemi T, Nova, Prima. Všechny uvedené profesní asociace chrání zájmy svých len. Mají pijaty kodexy, které jsou vázané pro všechny subjekty psobící v dané oblasti. Nap. RPR vydala zásady etické reklamní praxe v R (Kodex) s cílem aby reklama sloužila i k informování veejnosti, byla pravdivá, estná a slušná, svým obsahem a formou reprezentovala eský právní ád i mezinárodn uznávané zásady reklamní praxe. lenské organizace RPR výslovn Kodex uznávají a zavazují se, že nevyrobí ani nepijmou žádnou reklamu, která by byla v rozporu s tímto Kodexem. Význam komunikaních agentur 1. Výbr a udržení správné agentury má zásadní význam 2. Vtšinou zákazník kontaktuje tu agenturu, kterou již zná a zjišuje si reference 3. Agentury mohou být vybírány pomocí výbrového ízení, zákazník by si ml pipravit potebné vstupní informace pro agenturu, zjistit informace pro sebe jako jsou: a) osnova zadání (brief) b) typ komunikaní agentur c) zákazník te odborný tisk (Strategie, Marketing a media,...) d) zákazník sleduje relevantní komunikaní kampan, vyhodnocuje podle svých mítek e) ml by vyzvat max. 3 agentury (max. 4, pokud zahrne i tu, s níž dosud spolupracoval) ásti reklamní agentury: accountské oddlení klient servis kreativní oddlení produkce, DPP další specializace (PR, DM, packaging, digital marketing)

6 Soutže a udlované ceny EFFIE soutž, která pesvdiv a názorn odpovídá na otázky o smyslu a poslání moderní reklamy. Ceny se udluji ve 4 kategoriích: rychloobrátkové zboží potraviny a nápoje (za rok 2011 nap. AMUNDSEN ETTER DESTILLRE) služby finanní služby (nap. NA100PRO) - ostatní služby (nap. PIBALTE SI VOLÁNÍ NA VÍKEND ZDARMA) zboží dlouhodobé spoteby výrobky dlouhodobé spoteby (nap. JAK PRODÁVAT PRÉMIOVÉ AUTOMOBILY S CO NEJNIŽŠÍMI NÁKLADY) sociální marketing sociální, ekologický a kulturní marketing (nap. POMÁHAT JE V MÓD ) Duhová kulika Mezinárodní soutž propagace filmových a audiovizuálních dl. Zlatá pecka Prestižní soutž, poádaná ARA a MK jednou ron. Zlatá pecka patí do výbru eských soutží, jejichž ceny se zapoítávají do hodnocení soutže Agentura roku. V soutží se hodnotí nap. TV a rozhlasové spoty, plakáty, multimediální a internetové prezentace, tisková inzerce, billboardy, internetové reklamní formáty aj. Duhový paprsek Soutž v oblasti výroby reklamy. Louskáek Soutž o nejkreativnjší eskou reklamu, kterou každoron poádá Art Directors Club eské republiky ve spolupráci s Asociací komunikaních agentur AKA. Louskáek je souástí Art Directors Club of Europe Awards- ADCE). Vítzné práce tak automaticky postupují do této významné evropské soutže, která se koná v Barcelon.

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

CO VŠECHNO MÙ ETE VYTVOØIT!

CO VŠECHNO MÙ ETE VYTVOØIT! CO VŠECHNO MÙ ETE VYTVOØIT! PRÙVODCE ÚSPÌŠNOU MARKETINGOVOU KOMUNIKACÍ vytvoøeno ve spolupráci s Co všechno mù ete vytvoøit! Prùvodce úspìšnou marketingovou komunikací ÚVOD "Co všechno můžete vytvořit!"

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Praha, únor 2009 Obsah 1. Závěry... 3 2. Identifikace

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

základních veřejné služby leden 2015

základních veřejné služby leden 2015 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby leden 2015 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby 3 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby Posouzení provedli:

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

SOCIÁLNÍ SÍT OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU. feels-like-free

SOCIÁLNÍ SÍT OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU. feels-like-free OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU SOCIÁLNÍ SÍT Sociální sít elektronických komunikací srov. služby a reklamn podpoené služby feels-like-free osobnostní právo osobní údaje autorské právo

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha 1 Program 9,15 9,55 10,00 10,15 10,15 11,00 11,00 11,15 11,15 11,30 Registrace úastník

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán

Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán Radonový program ČR 2010 až 2019 - Akční plán navazuje na výsledky Radonového programu ČR, který byl schválen na období let 2000 až 2009 usnesením vlády ČR č.

Více

VÍTEJTE V TLC! VSTUPNÍ INFORMACE A PRAVIDLA PRO LEKTORA TLC

VÍTEJTE V TLC! VSTUPNÍ INFORMACE A PRAVIDLA PRO LEKTORA TLC VÍTEJTE V TLC! VSTUPNÍ INFORMACE A PRAVIDLA PRO LEKTORA TLC Soubor informací, pracovních pokynů a dokumentů pro lektory spolupracující s agenturou TLC - Top Language Centre, s.r.o. 1 Vážení kolegové, vítejte

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

INTEGROVANÉ ŘETĚZCE A FRANŠÍZINGOVÉ SYST ÉMY

INTEGROVANÉ ŘETĚZCE A FRANŠÍZINGOVÉ SYST ÉMY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I INTEGROVANÉ ŘETĚZCE A FRANŠÍZINGOVÉ SYST ÉMY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV Irena Holcová Veronika Křesťanová Martin Voborník Informační materiál pro učitele k výuce na základních a středních školách 2 OBSAH I. Duševní vlastnictví.. 2 II. Autorské právo.

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více