SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: kancelář starosty

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty"

Transkript

1 řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: kancelář starosty od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 9460 až 9508 STIS Stránka 1 z 9

2 K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15254). ěc: Pronájem části pozemku (zahrada bytového domu) ( Int: 20051/2011/OMP/Kr). RM ukládá OMP uzavřít ode dne smlouvu o nájmu části p. p. č. 307/2 v k. ú. Nové Město nad Metují o výměře 50 m2 ve smyslu zveřejněného záměru města se žadatelkou, paní Ing. R. W., za nájemné ve výši 9 Kč/1m2/rok. Dále RM ukládá OMP ukončit stávající smlouvy dohodou ke dni RM 226 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OMP, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15255). ěc: Prodej pozemků určených k zastavění RD z majetku města v k. ú. Krčín v ul. Na Kopci ( Int: OMP/897). RM ukládá OMP zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. p. č. 469/7 o výměře cca 3080 m2 v k. ú. Krčín v ulici Na Kopci, určený pro nízkopodlažní zástavbu dle návrhu OMP uvedeného v příloze č. 897/3 za těchto podmínek: 1) prodej nejvyšší cenové nabídce, 2) do doby zkolaudování staveb sloužících k bydlení bude mít město k pozemkům předkupní právo, 3) úhrada kupní ceny do 30 dnů od předložení návrhu kupní smlouvy, 4) do 5 let od podpisu kupní smlouvy vybuduje kupující na pozemku stavbu RD, 5) vinkulace 50 tis. Kč za 1 bytovou jednotku, která propadne ve prospěch města pokud nabyvatel nezahájí stavbu RD do 2 let od podpisu kupní smlouvy nebo nedokončí stavbu RD do 5 let od podpisu kupní smlouvy, 6) město si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru prodeje části pozemkové parcely a 7) regulace výstavby RD dle podmínek architekta města z června RM 226 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OMP, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15256). ěc: Prodej pozemků určených k zastavění RD z majetku města v lokalitě e ilách ( Int: OMP/967). RM ukládá OMP zveřejnit záměr města prodat tyto nemovitosti určené k zastavění nízkopodlažní bytovou zástavbou: pozemek st. p. č o výměře 28 m2, pozemek p. p. č. 1221/1 o výměře 902 m2, pozemek p. p. č. 1221/2 o výměře 800 m2, pozemek st. p. č o výměře 37 m2, pozemek p. p. č. 1222/2 o výměře 675 m2 a pozemek p. p. č. 1222/1 o výměře 314 m2, vše v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě e ilách o celkové výměře 2756 m2, za těchto podmínek: 1) prodej nejvyšší cenové nabídce, 2) do doby zkolaudování staveb sloužících k bydlení bude mít město k pozemkům předkupní právo, 3) úhrada kupní ceny do 30 dnů od předložení návrhu kupní smlouvy, 4) do 5 let od podpisu kupní smlouvy vybuduje kupující na pozemku stavbu RD, 5) vinkulace 50 tis. Kč za 1 bytovou jednotku, která propadne ve prospěch města, pokud nabyvatel nezahájí stavbu RD do 2 let od podpisu kupní smlouvy nebo nedokončí stavbu RD do 5 let od podpisu kupní smlouvy, 6) město si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru prodeje pozemků a 7) regulace výstavby RD dle podmínek architekta města ze dne RM ukládá OMP zveřejnit uvedený záměr města v tisku s celostátní působností. RM 226 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OMP, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15257). ěc: ýpůjčka pozemku z majetku města ( Int: 20477/2011/OMP/Kr). RM ukládá OMP zveřejnit záměr města poskytnout jako výpůjčku na dobu ode dne do dne p. p. č. 1871/ v k. ú. Nové Město nad Metují o výměře m2 k užívání jako ovocný sad, a to ve stávajícím stavu s tím, že vypůjčitel bude pokračovat v citlivé údržbě a obnově sadu. RM 226 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OMP, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11 ěc: Prodej pozemku z majetku města ( Int: Č.j. 6763/2011/OMP/Smrco). RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. p. č. 876/1 o výměře cca 15 m2 v k. ú. rchoviny, jelikož by prodejem tohoto pozemku došlo k omezení možnosti ovlivnit rozsah a tvar komunikací, chodníků a veřejných ploch v této části rchovin. RM 226 Nesouhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: OMP, Termín: Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato. STIS Stránka 2 z 9

3 K Čl USNESENÍ č. RM /11 ěc: Prodej pozemku z majetku města ( Int: Č.j. 6805/2011/OMP/Smrco). RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. p. č. 876/3 o výměře cca 380 m2 v k. ú. rchoviny, jelikož by prodejem tohoto pozemku došlo k omezení možnosti ovlivnit rozsah a tvar komunikací, chodníků a veřejných ploch v této části rchovin. RM 226 Nesouhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: OMP, Termín: Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato. K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15258). ěc: Pozemky na Železově louce ( Int: ). RM ukládá OMP jednat s panem Z. S. vlastníkem pozemku p. p. č. 225 v k. ú. Krčín o snížení kupní ceny za část zmiňovaného pozemku o výměře cca 125 m2 nebo ve snížené výměře cca 28 m2. RM 226 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OMP, Termín: Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato. K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15259). ěc: Z jednání ZM 76 - bod 3/12 Prodej nemovitostí z majetku města - areál bývalých kasáren - propagace ( Int: OMP/962). RM ukládá OMP oslovit developerské a další vhodné společnosti na území ČR o záměru města prodat areál bývalých kasáren. O výsledku informovat ZM. RM 226 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMP, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15260). ěc: Kácení dřevin rostoucích mimo les ( Int: TS). RM souhlasí s pokácením 1 ks hrušně na pozemku p. č. 486/11 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM 226 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: TS, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15261). ěc: Žádost o prořezání a případné vykácení vzrostlých stromů v ul. Dukelská č. p ( Int: 21303/2011/OSU/HofS). RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy bělokoré na pozemku p. č. 722/4 v k.ú. Nové Město nad Metují a 4 ks břízy bělokoré na pozemku p. č.722/2 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM 226 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: TS, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15262). ěc: Z jednání ZM 76 - bod 3/12 Prodej nemovitostí z majetku města - areál bývalých kasáren - sledování dotací ( Int: ). RM ukládá ORM sledovat veškeré dotační tituly, které by bylo možno využít v souvislosti s areálem bývalých kasáren a jeho možnými úpravami na veřejně prospěšné projekty. RM 226 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: ORM, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11 ěc: Hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Předložení návrhu na vytvoření komplexního vizuálního stylu města Nové Město nad Metují" ( Int: ). RM jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku "Předložení návrhu na vytvoření komplexního vizuálního stylu města Nové Město nad Metují" ve složení: p. Petr Hable, Mgr. Bronislava Malijovská, Ing. Michal Beseda, ak. mal. ladimír Rocman, Olga yleťalová, ak. mal. Otakar Karlas, Mgr. A. Klára Kvízová, Mgr. A. Pavel Hrych, Mgr. A. ít Lukas. RM 226 Jmenuje. Odpovídá: MST, Provede: ORM, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15263). ěc: "ýměna oken ZŠ Komenského Nové Město nad Metují východní část" - dodatek č. 2 ke SOD ( Int: ). RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a firmou PROPLAST K s. r. o., Polní 468, Nové Město nad Metují ve znění přílohy č. RM 226-3/4 a pověřuje starostu jeho podpisem. RM 226 Schvaluje. Odpovídá: MST, Provede: ORM, Termín: STIS Stránka 3 z 9

4 K Čl USNESENÍ č. RM /11 ěc: Žádost p. M. H. ( Int: RM 226-3/5). RM neschvaluje žádost o provedení nové investiční akce "Oprava komunikace na p. p. č. 962 ve rchovinách". RM ukládá ORM zařadit tuto investiční akci do zásobníku investičních akcí města, ze kterého každoročně vybírají zastupitelé jednotlivé akce k realizaci. RM 226 Schvaluje. Odpovídá: MST, Provede: ORM, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11 ěc: "Digitalizace Kina 70" kvalifikační předpoklady ( Int: ). RM schvaluje kvalifikační předpoklady uchazečů, hodnotící kritéria a platební a záruční podmínky veřejné zakázky "Digitalizace Kina 70" ve znění přílohy č. RM 226-3/6. RM 226 Schvaluje. Odpovídá: MST, Provede: ORM, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15264). ěc: Barevnost fasád na Husově náměstí ( Int: ). RM ukládá ORM postoupit otázku vytvoření generelu barevnosti fasád na Husově náměstí, jako možné závazné přílohy regulačního plánu MPR, k posouzení a stanovisku regenerační komise. RM 226 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: ORM, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11 ěc: Ulice Pod Hradbami zadláždění pochůzné části ( Int: ). RM souhlasí s realizací vydláždění a opravy pochůzné části v části ul. Pod Hradbami. RM souhlasí se zadáním veřejné zakázky firmě MADOS MT s. r. o., Lupenice 51, za nabídkovou cenu ,10 Kč včetně DPH. RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun částky 40 tis. Kč z org O ul. Pod Hradbami. RM 226 Schvaluje RU. Odpovídá: MST, Provede: ORM, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15265). ěc: Busta výtvarníka Antonína Kybala - výstup z jednání kulturní komise ( Int: ). RM ukládá ORM prověřit a zadat zpracování návrhu na výrobu busty s pamětní deskou u příležitosti výročí narození a úmrtí Antonína Kybala, výtvarníka světového jména v oblasti textilního návrhářství, která by byla umístěna na budově Základní školy Komenského.RM ukládá ORM zařadit tuto akci do rozpočtu města na rok RM 226 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: ORM, Termín: Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato. K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15266). ěc: Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor ( Int: PNT/717). RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor v č. p. 142, ulice Nerudova, o celkové výměře 58,2 m2. RM a ukládá PNT s. r. o. vyvěsit tento záměr pronájmu za standardních podmínek s určením minimální ceny na 950 Kč/m2/rok a na dobu vyvěšení minimálně 20 dní s přiměřenou inzercí. RM 226 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: PNT, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15267). ěc: Žádost o souhlas s provedením stavebních úprav v nebytovém prostoru ( Int: PNT/718). RM souhlasí se žádostí o souhlas s provedením stavebních úprav, p. Jana Suchánka v nebytovém prostoru v č. p. 353, ulice Nádražní, stavební úpravy se týkají rozšíření topného systému o dva radiátory a výměnu ventilů v celkové částce Kč. Zároveň RM ukládá PNT s. r. o. udělit souhlas s těmito úpravami. RM 226 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: PNT, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15268). ěc: Žádost o umožnění provedení optického kabelu z městského objektu ( Int: PNT/719). RM nesouhlasí s provedením vrchního vedení optického kabelu pro přenos internetového signálu z městského objektu č. p do objektu v č. p. SJ 42 a č. p. SJ 730. Město má již několik let snahu, aby v zastavěném území byla veškerá kabelová vedení umísťována do země, a proto je žadateli doporučeno zvážit v tomto případě možnost využití bezdrátové technologie přenosu dat. RM 226 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: PNT, Termín: STIS Stránka 4 z 9

5 K Čl USNESENÍ č. RM /11 ěc: Neplatiči nájemného ( Int: PNT/720). RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech za měsíc srpen RM 226 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: PNT, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11 ěc: Zápis z bytové komise č. 73 ze dne ( Int: ). RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu z bytové komise č. 73 ze dne RM 226 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: PNT, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15269). ěc: Pronájem kadeřnictví v MSSS Oáza ( Int: 21489/2011/OSU/HofS). RM souhlasí s pronájmem nebytových prostor kadeřnictví v MSSS Oáza s nájemným ve výši 550 Kč/měsíc a pověřuje ředitelku MSSS Oáza uzavřením nájemní smlouvy mezi MSSS Oáza a žadatelkou paní Ivetou Pumrovou, a to ode dne na dobu 18 měsíců, tj. do dne RM 226 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OS, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11 ěc: Zápis z jednání Školské rady při "ZŠ a MŠ Krčín" ( Int: 21474/2011/OSKS/HabrI). RM se seznámila se se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín a bere tento zápis na vědomí. RM 226 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15270). ěc: yřazení majetku ( Int: ). RM schvaluje způsob likvidace a vyřazení majetku v Technických službách Nové Město nad Metují, MŠ Rašínova a na Správě úřadu dle přílohy č. RM 226-6/1. RM 226 Schvaluje. Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15271). ěc: eřejná finanční podpora ( Int: ). RM schvaluje poskytnutí finančního daru dle konečné verze přílohy č. RM 226-6/2 takto: MS odní záchranná služba ČČK NM 2,5 tis. Kč, Bc. Zdeňka Kulhavá, NM 7,5 tis. Kč, TJ Spartak NM 10 tis. Kč, Tennis Club NM 5 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů NM 15 tis. Kč. RM pověřuje ST podpisem darovacích smluv s jednotlivými žadateli zpracovaných dle schválené vzorové darovací smlouvy ve znění přílohy č. RM 215-5/5. RM schvaluje poskytnutí FP dle konečné verze přílohy ve znění přílohy č. RM 226-6/2 takto: TJ Sokol Krčín 50 tis. Kč. RM pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle schválené vzorové smlouvy o poskytnutí FP RM 215-5/6. RM schvaluje RO - navýšení rozpočtu na veřejnou finanční podporu o částku 90 tis. Kč. Navýšení bude pokryto převodem prostředků z 3635 územní plánování. RM 226 Schvaluje RU. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11 ěc: Centrum Najáda s. r. o. - žádost o finanční pomoc ( Int: 21490/2011/OSU/HofS). RM zamítá žádost firmy Centrum Najáda s. r. o. o finanční pomoc v souvislosti se škodou způsobenou na objektu Domu zdraví při krádežích v tomto objektu v červnu letošního roku a trvá na svém usnesení č. RM /11. RM 226 Zamítá. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato. K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15272). ěc: Nákup vozidla pro SL ( Int: ). RM doporučuje ZM schválit RO nákup vozidla pro SL ve výši 350 tis. Kč. RO bude pokryto navýšením příjmů 1032 prodej dřeva o částku 130 tis. Kč, převodem provozních prostředků Správy lesů ve výši 70 tis. Kč a převodem prostředků ve výši 150 tis. Kč z 2212 silnice. RM 226 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: STIS Stránka 5 z 9

6 K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15273). ěc: Navýšení prostředků na činnost a provoz sportovních klubů ( Int: ). RM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení prostředků na provoz a údržbu sportovním oddílům ve výši 200 tis. Kč. Navýšení bude pokryto převodem prostředků z územní plánování. RM ukládá sportovní komisi zpracovat návrh na rozdělení příspěvků jednotlivým sportovním oddílům. RM 226 Schvaluje RU. Odpovídá: TAJ, Provede: KSPORT, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11 ěc: Zápis z 8. jednání sociálně-rozmisťovací komise ze dne ( Int: ). RM souhlasí s návrhem sociálně-rozmisťovací komise na umístění jednoho uvolněného místa do domova pro seniory a s návrhem na jedno umístění na volné místo do nájemního domu s pečovatelskou službou Českých bratří dle přílohy č. RM 226-7/2. RM 226 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OS, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15274). ěc: Nový termín služební cesty do Gerniku ( Int: ). RM schvaluje zahraniční cestu a složení delegace zástupců města Nové Město nad Metují na návštěvu obce Gernik v Rumunsku: Mgr. Bronislava Malijovská, Ing. Martin Prouza, Mgr. Irena Kupková a p. Jiří Hladík, a to v náhradním termínu RM souhlasí s poskytnutím standardních cestovních náhrad a s využitím referentského vozidla MěÚ Nové Město nad Metují na tuto cestu. RM 226 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15275). ěc: Cesta hasičů do Hildenu v termínu ( Int: ). RM schvaluje poskytnutí cestovních náhrad zástupcům města - členům hasičského sboru - Bc. Fanta Petr, p. Zdeněk Kábrt, p. Ronald Mudroch, (náhradník p. Petr Novák) a Mgr. Bronislava Malijovská. RM dále schvaluje úhradu dalších nutných výdajů (ubytování, pojištění) za celou delegaci. RM schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí cestovních náhrad se zástupci města - členy hasičského sboru Bc. Petrem Fantou, p. Ronaldem Mudrochem (případně náhradníkem p. Petrem Novákem) dle přílohy č. RM 226-7/4 v souvislosti s účastí novoměstské delegace na slavnostním otevření nové hasičské zbrojnice v Hildenu a pověřuje ST podpisem smluv. RM 226 Schvaluje. Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15276). ěc: Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově MěÚ ( Int: ). RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově MěÚ uzavřené s firmou Petr Pavlát, a to dohodou ke dni Zároveň RM souhlasí s vyvěšením záměru pronájmu těchto prostor ode dne RM 226 Schvaluje. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11 ěc: Jmenování členů komise - veřejná zakázka "Dodávka elektrické energie pro město a další organizace v režimu centrálního zadávání" ( Int: ). RM jmenuje hodnotící komisi pro veřejnou zakázku "Dodávka elektrické energie pro město Nové Město nad Metují a jím zřizované příspěvkové organizace a obchodní společnost s majetkovou účastí města a obce správního obvodu, které uzavřely smlouvu o společném postupu zadavatelů" a její náhradníky v tomto složení: členové: Ing. Simona ojnarová, p. Petr Hable, pí Renata Konvalinová, Ing. Petr Reichl, Ing. Jiří Kunte, náhradníci: pí Alena Čečetková, Mgr. Lucie Šímová, Ing. Dagmar Kavanová, Bc. Petr Tyč. RM 226 Jmenuje. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: STIS Stránka 6 z 9

7 K Čl USNESENÍ č. RM /11 ěc: (Přesun z RM 225-7/5) Koncept kroniky města Nové Město nad Metují za rok 2009 ( Int: ). RM schvaluje Koncept kroniky města Nové Město nad Metují za rok 2009 a bere na vědomí připomínky MST k tomuto konceptu. RM 226 Schvaluje. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato. K Čl USNESENÍ č. RM /11 ěc: Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Slavoňov ( Int: ). RM souhlasí s tím, aby s obcí Slavoňov byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí. RM 226 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: Prav, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11 ěc: Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Provodov- Šonov ( Int: ). RM souhlasí s tím, aby s obcí Provodov-Šonov byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí. RM 226 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: Prav, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11 ěc: Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Jestřebí ( Int: ). RM souhlasí s tím, aby s obcí Jestřebí byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí. RM 226 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: Prav, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15277). ěc: Ze ZM 76 - Předběžný příslib - úhrada prokazatelné ztráty na linky dopravce - přehled vytíženosti ( Int: ). RM ukládá OF předložit ve spolupráci s dopravcem, kterému město hradí prokazatelnou ztrátu na linkách vedených pouze po území města, přehled vytíženosti spojů na uvedených linkách, a to za období roku RM 226 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15278). ěc: Stížnost paní E. D. - pověření skupiny k prošetření stížnosti ( Int: ). RM bere na vědomí informace ST, že žádost paní E. D. byla zařazena do evidence stížností občanů a bude vyřizována dle platných Pravidel pro vyřizování stížností občanů. RM na návrh ST pověřuje skupinu, která prověří skutečnosti, na které si paní E. D. stěžuje, a to ve složení: interní auditorka Ing. Jiřina Steinhauserová, vedoucí OS Mgr. Denisa Plšková, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Ing. Ludmila Lorencová a ředitelka Domova důchodců a ústavu sociální péče v České Skalici Mgr. Ing. Zuzana Holická. Na základě zjištění této skupiny bude zpracováno sdělení ke stížnosti, které zpracuje právnička úřadu paní Mgr. Lucie Šímová, obsah bude projednán v RM a sdělení pak bude s podpisem ST odesláno stěžovatelce. RM 226 Pověřuje. Odpovídá: ST, Provede: Prav, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11 ěc: Zápis č. 2 z jednání komise pro cestovní ruch ze dne ( Int: ). RM bere na vědomí zápis č. 2 z jednání komise pro cestovní ruch ze dne ve znění přílohy č. RM 226-7/16. RM 226 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15279). ěc: Smlouva o dílo - koncept kroniky na rok 2010 ( Int: ). RM ve znění přílohy č. RM 226-7/17 schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení konceptu kroniky města za rok 2010, mezi městem Nové Město nad Metují a městským kronikářem a pověřuje ST jejím podpisem. RM 226 Schvaluje. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: STIS Stránka 7 z 9

8 K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15280). ěc: Humanitární sbírka ( Int: ). RM bere na vědomí informaci o vyhlášení humanitární sbírky, a to dne od 9:00 do 12:00 hodin v areálu bývalých kasáren - bývalý autopark. RM ukládá OSÚ zajistit propagaci a distribuci letáků na tuto akci a zabezpečit ve spolupráci s TS celou akci. RM 226 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11 ěc: Zápis č. 7 z jednání partnerského výboru ze dne ( Int: ). RM bere na vědomí zápis č. 7 z jednání partnerského výboru ze dne ve znění přílohy č. RM 226-7/20. RM 226 Bere na vědomí. Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15281). ěc: Zápis č. 3 z jednání kulturní komise ze dne návrhy na ocenění občanů ( Int: ). RM projednala zápis č. 3 z jednání kulturní komise ze dne a ukládá OŠKS trvale zajistit předkládání návrhů na ocenění občanů v jednotlivých letech. Návrh předkládat vždy nejpozději do dne daného roku. RM 226 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15282). ěc: Znaky partnerských měst v Havlíčkově ulici ( Int: ). RM ukládá ORM zajistit úpravu znaků partnerských měst na poutači v Havlíčkově ulici. RM 226 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: ORM, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15283). ěc: Návrhy finančních úspor ( Int: ). RM ukládá všem O MěÚ a dále všem ředitelům a vedoucím příspěvkových organizací a organizačních složek města, předložit RM své návrhy na finanční úspory v roce 2012, především s ohledem na snižování a optimalizaci provozních nákladů a hledání příslušných rezerv. RM 226 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /11, (uložen úkol číslo 15284). ěc: Komise cestovního ruchu - doplnění ( Int: ). RM jmenuje Mgr. Bronislavu Malijovskou členkou komise cestovního ruchu a ukládá OSÚ zajistit jmenovací dekret podepsaný ST a jeho předání. RM 226 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: STIS Stránka 8 z 9

9 ... Mgr. Bronislava Malijovská místostarostka Město... Petr Hable starosta Město Čas ukončení jednání RM 226: 21:03 Příští porada bude: RM 227, , kancelář starosty od 15:00:00 Rozdělovník souhrnu usnesení - listinná forma: PŘEHLED USNESENÍ: 25 x:zastupitelé, Úřední deska, 3x vývěsky ve městě, MSSS, Osadní výbor SPY Rozdělovník souhrnu usnesení - elektronická forma (.rtf): PŘEHLED USNESENÍ: Zastupitelé, edení města, MSSS, Osadní výbor SPY STIS Stránka 9 z 9

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11853 až 11893 STIS Stránka

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 240 (ve volebním období 36. zasedání) ze dne: 16.4.2012 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 240 (ve volebním období 36. zasedání) ze dne: 16.4.2012 kancelář starosty řádné zasedání rady města RM 240 (ve volebním období 36. zasedání) ze dne: 16.4.2012 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 10161 až 10221 STIS Stránka 1 z 11 K Čl. 2.

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 318 (ve volebním období 12. zasedání) ze dne: 30.3.2015 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 318 (ve volebním období 12. zasedání) ze dne: 30.3.2015 kancelář starosty Pro schválení zápisu V řádné zasedání rady města RM 318 (ve volebním období 12. zasedání) ze dne: 30.3.2015 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porad 13 422-13 464 STIS Stránka

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu V řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují ZM 109 (ve volebním období 7. zasedání) ze dne: 10.9.2015 přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují

Více

ZÁPIS. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 290 (ve volebním období 86. zasedání) ze dne: 17.3.2014 kancelář starosty

ZÁPIS. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 290 (ve volebním období 86. zasedání) ze dne: 17.3.2014 kancelář starosty Pro schválení zápisu ZÁPIS řádné zasedání rady města RM 290 (ve volebním období 86. zasedání) ze dne: kancelář starosty od 13:00 hodin Účast na jednání RM 290 : Účastníci Pozice Příchod Přerušení Odchod

Více

ZÁPIS řádné zasedání rady města RM 309 (ve volebním období 3. zasedání) ze dne: 8.12.2014 kancelář starosty od 13:00 hodin

ZÁPIS řádné zasedání rady města RM 309 (ve volebním období 3. zasedání) ze dne: 8.12.2014 kancelář starosty od 13:00 hodin Pro schválení zápisu V ZÁPIS řádné zasedání rady města RM 309 (ve volebním období 3. zasedání) ze dne: 8.12.2014 kancelář starosty od 13:00 hodin Účast na jednání RM 309 : Účastníci Pozice Příchod Přerušení

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují veřejné zasedání zastupitelstva města ZM 77 (ve volebním období 10. zasedání) ze dne: 10.11.2011 přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují od 16:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu řádné veřejné zasedání zastupitelstva města ZM 95 (ve volebním období 28. zasedání) ze dne: 12.12.2013 přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují od 16:00 hodin Pořadová

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 294 (ve volebním období 90. zasedání) ze dne: 12.5.2014 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 294 (ve volebním období 90. zasedání) ze dne: 12.5.2014 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 294 (ve volebním období 90. zasedání) ze dne: 12.5.2014 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 12465 až 12488 STIS Stránka

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu V řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují RM 353 (ve volebním období 47. zasedání) ze dne: 15.8.2016 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porad 15

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují ZM 105 (ve volebním období 3. zasedání) ze dne: 29.1.2015 přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují od

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 8359 až 8394 STIS Stránka 1 z 7 K Čl. 2. 1 USNESENÍ

Více

Účastníci Pozice Příchod Přerušení Odchod Účast. města) vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku 15:40 16:00 Částečná

Účastníci Pozice Příchod Přerušení Odchod Účast. města) vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku 15:40 16:00 Částečná Pro schválení zápisu ZÁPIS řádné zasedání rady města RM 304 (ve volebním období 100. zasedání) ze dne: kancelář starosty od 13:00 hodin Účast na jednání RM 304 : Účastníci Pozice Příchod Přerušení Odchod

Více

ZÁPIS. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 285 (ve volebním období 81. zasedání) ze dne: 20.1.2014 kancelář starosty

ZÁPIS. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 285 (ve volebním období 81. zasedání) ze dne: 20.1.2014 kancelář starosty Pro schválení zápisu ZÁPIS řádné zasedání rady města RM 285 (ve volebním období 81. zasedání) ze dne: kancelář starosty od 13:00 hodin Účast na jednání RM 285 : Účastníci Pozice Příchod Přerušení Odchod

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 229 (ve volebním období 25. zasedání) ze dne: kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 229 (ve volebním období 25. zasedání) ze dne: kancelář starosty řádné zasedání rady města RM 229 (ve volebním období 25. zasedání) ze dne: 31.10.2011 kancelář starosty od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 9598 až 9653 STIS Stránka 1 z 10 K Čl. 2.

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

13:00 17:07 Plná vedoucí odboru (Odbor finanční) vedoucí oddělení OMP (Oddělení majetkoprávní) 13:00 13:01 14:00 17:07 Plná

13:00 17:07 Plná vedoucí odboru (Odbor finanční) vedoucí oddělení OMP (Oddělení majetkoprávní) 13:00 13:01 14:00 17:07 Plná Pro schválení zápisu ZÁPIS řádné zasedání rady města RM 286 (ve volebním období 82. zasedání) ze dne: 3.2.2014 kancelář starosty od 13:00 hodin Účast na jednání RM 286 : Účastníci Pozice Příchod Přerušení

Více

ZÁPIS. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 289 (ve volebním období 85. zasedání) ze dne: 3.3.2014 kancelář starosty

ZÁPIS. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 289 (ve volebním období 85. zasedání) ze dne: 3.3.2014 kancelář starosty Pro schválení zápisu ZÁPIS řádné zasedání rady města RM 289 (ve volebním období 85. zasedání) ze dne: kancelář starosty od 13:00 hodin Účast na jednání RM 289 : Účastníci Pozice Příchod Přerušení Odchod

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 Usnesení č. 445 /06-496 /06 445/06 Schválení programu 446/06 Kontrola usnesení 447/06 Nájem pozemků historický majetek 448/06 Nájem

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.2015 Projednané návrhy: 1. Schválení účetní závěrky MO Střekov za rok 2014.

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek USNESENÍ 71. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. dubna 2014 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2482/71 do č. 2525/71) Rada města: 2482/71 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 11.02.2015

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 11.02.2015 U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 11.02.2015 30. Rada města schvaluje vnitřní směrnici č. 2/2015 Dodatek č. 6 vnitřní směrnice č. 2/2006 podmínky pro stravování. 31.

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 230 (ve volebním období 26. zasedání) ze dne: kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 230 (ve volebním období 26. zasedání) ze dne: kancelář starosty řádné zasedání rady města RM 230 (ve volebním období 26. zasedání) ze dne: 14.11.2011 kancelář starosty od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 9654 až 9704 STIS Stránka 1 z 9 K Čl. 2. 1

Více

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují veřejné zasedání zastupitelstva města ZM 62 (ve volebním období 28. zasedání) ze dne: 28.1.2010 jídelna školy SOŠ a SOU v areálu bývalých kasáren od 16:00 Pořadová čísla usnesení z této porady : 6379 až

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁPIS. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 315 (ve volebním období 9. zasedání) ze dne: 16.2.2015 kancelář starosty

ZÁPIS. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 315 (ve volebním období 9. zasedání) ze dne: 16.2.2015 kancelář starosty Pro schválení zápisu V ZÁPIS řádné zasedání rady města RM 315 (ve volebním období 9. zasedání) ze dne: kancelář starosty od 13:00 hodin Účast na jednání RM 315 : Účastníci Pozice Příchod Přerušení Odchod

Více

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007 519/2007 Rada města Lanškroun projednala ţádost příspěvkové organizace Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, o souhlas s navýšením investičního

Více

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení z 2. schůze v roce 2012, konané 25. ledna 2012 R A D A M Ě S T A

Usnesení z 2. schůze v roce 2012, konané 25. ledna 2012 R A D A M Ě S T A R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 782 taj. 08.02. 1 taj. (OSVaZ) 08.02. 31 vedoucí 08.02. 33 star. (ONI) 30.04. Splněné usnesení č.: 1121, 1132, 1285 Usnesení z 2. schůze v roce 2012,

Více

Zápis. jednání č. RMČ 71. konané dne 15. 06 2009. Usn RM 238/2009 263/2009

Zápis. jednání č. RMČ 71. konané dne 15. 06 2009. Usn RM 238/2009 263/2009 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE Zápis RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 71 konané dne 15. 06 2009 Usn RM 238/2009 263/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing.

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25.03.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25.03.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25.03.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 1/6/RM/2016 Zahájení a schválení programu 6. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 6. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 USN RM 514/2011 011/2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 USN RM 514/2011 011/2012 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 514/2011 011/2012 Přítomni:starosta - Ing. Alexander Lochman (kromě bodů 1 18 a 33 37) zástupci starosty Ing. Jiří Vintiška, Mgr.

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy.

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy. U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Vítkova konané dne 30. srpna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 619/16 do č. 685/16 ) Rada města: 619/16 Schvaluje zprávu o

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují veřejné zasedání zastupitelstva města ZM 63 (ve volebním období 29. zasedání) ze dne: 4.3.2010 jídelna školy SOŠ a SOU v areálu bývalých kasáren od 16:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 6395

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 27. ŘÍJNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 26. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni: 0 Hosté: 0 Zapisovatel: Ing.

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. zasedání rady města RM 207 (ve volebním období 3. zasedání) ze dne: kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. zasedání rady města RM 207 (ve volebním období 3. zasedání) ze dne: kancelář starosty zasedání rady města RM 207 (ve volebním období 3. zasedání) ze dne: 20.12.2010 kancelář starosty od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 8560 až 8602 STIS Stránka 1 z 8 K Čl. 1. 1 USNESENÍ

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Náměstí Republiky 6 veřejné zasedání zastupitelstva města ZM 72 (ve volebním období 5. zasedání) ze dne: 28.4.2011 přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují od 16:00 hodin Pořadová čísla usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

182/7 Bere na vědomí zprávu o Standardech kvality sociálně-právní ochrany.

182/7 Bere na vědomí zprávu o Standardech kvality sociálně-právní ochrany. USNESENÍ 7. schůze Rady města Vítkova konané dne 24. února 2015 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 180/7 do č. 236/7) Rada města: 180/7 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady města Vítkova konané dne 5. listopadu 2013 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám.

U S N E S E N Í 62. schůze Rady města Vítkova konané dne 5. listopadu 2013 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. U S N E S E N Í 62. schůze Rady města Vítkova konané dne 5. listopadu 2013 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2174/62 do č. 2218/62) Rada města: 2174/62 1. Rozhodla

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 286 (ve volebním období 82. zasedání) ze dne: kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 286 (ve volebním období 82. zasedání) ze dne: kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 286 (ve volebním období 82. zasedání) ze dne: 3.2.2014 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 12127 až 12167 STIS Stránka

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 3. 2009 v 8:30 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Vejvodová, Nedoma, Ryba (příchod v 10:10 h) Dále přítomni: Hosté:

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení Sevastopolská č.o.5 neschvaluje Ukládá

1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení Sevastopolská č.o.5 neschvaluje Ukládá Informace z usnesení 94. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.11.2009 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení Sevastopolská č.o.5 Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prominutí poplatku z prodlení

Více

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města. USNESENÍ 26. schůze Rady města Vítkova konané dne 15. března 2016 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 986/26/25 do č. 1030/26) Rada města: 986/26 1. Schvaluje vyhodnocení

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavřenou s Plzeňským krajem

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Hosté: Ing. Emil Kunz (k bodu č.1) Program jednání: 1. Návrh rozpočtu na rok 2014

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář, Ing. Ladislav Tóth Ing.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření darovací smlouvy na základě budoucí darovací smlouvy 2. Návrh na

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 29/2015/RM Den konání: 10. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Usnesení RM č. 80/2013-RADA ze dne 23.05.2013

Usnesení RM č. 80/2013-RADA ze dne 23.05.2013 80/2013-RADA/3688-80. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 80/2013-RADA/3689-80. Rada města předložený program jednání RM 80/2013-RADA/3690-80. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu a doporučení komise pro výběrové řízení na obsazení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince 2015. Zastupitelstvo obce: SCHVALUJE: 7/220/2015 program jednání zastupitelstva obce Potštejn. 7/221/2015 rozpočtová

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

66. VÝPIS Z USNESENÍ

66. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 66. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 21.10.2008 930/2008-66. RM V a) ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup PC, tiskárny a fotoaparátu

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Informace z 8. schůze Rady města Milevska

Informace z 8. schůze Rady města Milevska Informace z 8. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14.05.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

KONANÉ DNE 09. 02. 2015

KONANÉ DNE 09. 02. 2015 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 09. 02. Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing. Vladislav

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/17346/2011/PBr Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Místo a čas zahájení: Společenský

Více