Informační měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce"

Transkript

1 Roudnické noviny Noviny jsou do domácností distribuovány zdarma. K dostání také v roudnickém informačním centru a knihovně. Cena 15 Kč. Informační měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce ÚNOR 2012 Roudnice nad Labem l Vědomice l Dobříň l Hrobce, Rohatce l Račiněves l Libotenice l Nové Dvory, Chvalín l kleneč l MNETĚŠ l chodouny, lounky Tříkrálová sbírka na Roudnicku byla úspěšná l Počátkem každého roku, již 12 let, pořádá Charita Česká republika tříkrálovou sbírku. Jejím cílem je finančně podpořit charitativní projekty v České republice a v zahraničí. Na Roudnicku tuto sbírku zajišťuje Farní charita Roudnice nad Labem. V letošním roce tříkrálová sbírka probíhala v Roudnici nad Labem, Budyni n. Ohří a 14 okolních obcích, od čtvrtka 5. do neděle 8. ledna. Během těchto dnů se do sbírky zapojilo celkem 50 koledníků z řad dětí a mládeže, 12 dobrovolníků a 14 zaměstnanců farní charity. Společnými silami se jim podařilo vybrat do kasiček úžasnou finanční částku Kč. Z celkového výsledku máme ohromnou radost, protože tak vysoký výtěžek letošní sbírky jsme vůbec nečekali. Na jednu stranu nám vůbec nepřálo počasí (každý den kromě pátku pršelo a foukal silný vítr) a na druhou stranu je krize a mnozí lidi mají obavy, jak to bude dále Za dosažený výsledek vděčíme především koled- pozvánka l 9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Roudnice nad Labem se koná ve čtvrtek 9. února 2012 od 17 hodin v zasedací místnosti radnice. Na programu bude např. slavnostní složení slibu nového člena zastupitelstva, určení zastupitele k projednávání změn územního plánu, řešení žádosti o změnu územního plánu, prodej parcel a pozemků v k.ú. města, projednání smlouvy o postkytnuní dotace na ambulantní pohotovostní péči, návrh na odejmutí čestného občanství, návrh 1. rozpočtových opatření 2012, přijetí úvěru na rekonstrukci Aleje 17. listopadu, návrh obecně závažné vyhlášky, či řešení zřizovacící listiny a dohod o členství JSDH. níkům. Dokázali přesvědčit lidi, že i v složitém období nemohou myslet pouze na sebe, ale měli by pomáhat druhým. Část výtěžku (65%), který připadne FCH Roudnice n.l., bude použit na zajištění provozu Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa v Roudnici n. L. v letošním roce. Chceme z celého srdce poděkovat všem dárcům za jejich finanční příspěvek. Zároveň děkujeme všem, kteří se aktivně zú- První se narodil Jiříček častnili sbírky - koledníkům, dobrovolníkům - vedoucím skupinek, zaměstnancům a všem ostatním, kteří nám pomáhali během příprav nebo vlastní organizaci této akce. M.Lysáčková, uvnitř čísla Okénko tajemníka: Technologické centrum 2 Představení odboru školství, kultury a sportu 3 Výběr ze svodky událostí městské policie 3 l Prvním narozeným dítětem v Roudnici nad Labem se stal Jiříček Rudolf, který se narodil pí Štolové. Na svět přišel 3. ledna 2012 ve 13:37. Při narození vážil 3200 g a měřil 52 cm. Na gynekologicko - porodnické oddělení Podřipské nemocnice s poliklinikou přišel mamince pogratulovat také zástupce města - starosta Vladimír Urban, který mamince předal kytici a drobný dárek pro syna. Také my blahopřejeme. Noviny vychází Uzávěrka dalšího čísla je Březnové vydání bude distribuováno do domácností od Kalendárium 4 Program kulturního zařízení města 15 ROUDNICKÉ NOVINY 2/2012 1

2 Z Roudnické radnice O rozvoji našeho města l Vážení spoluobčané, úvodní ustanovení zákona o obcích říká, že obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby občanů a při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obec má vlastní majetek, který dle možností rozvíjí ku prospěchu občanů a obce samé. Aby tyto snahy nebyly překotné a při častých změnách politické orientace vedení obce se udržel nastavený směr rozvoje, vypracovávají si především města svůj strategický plán rozvoje. Je to jeden ze základních dokumentů územního celku, vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Jedná se o koncepční a rozvojový dokument vytvářený městským úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Strategický plán představuje ověřenou metodu, která umožňuje systematicky a účelně využívat možností i daných kapacit k optimálnímu naplnění zájmů města a jeho občanů. Strategický plán má velmi důležitou roli také při podávání žádostí o státní dotace i dotace z evropských fondů. V souvislosti s tvorbou strategického plánu města Roudnice nad Labem se touto cestou obracíme na naše občany, aby se vyjádřili k základním otázkám, ze kterých bude tato studie vycházet. Zajímají nás Vaše názory na to, jakým směrem by se měl vývoj našeho města ubírat. Myslíme si, že každý občan Roudnice má mít právo se vyjádřit k tomu, jak by mělo jeho město vypadat v budoucnosti a jaké jsou jeho hlavní problémy. V současné době město připravuje průzkum, ve kterém budou moci občané přispět svými názory na tuto problematiku. Věřím, že výsledky poslouží dobré věci rozvoje našeho města a budou tedy SLOVO STAROSTY Vladimír Urban, starosta města Roudnice nad Labem ku prospěchu všem. Se zamýšleným průzkumem vás seznámíme v příštím vydání Roudnických novin. Vladimír Urban Město Roudnice nad Labem buduje technologické centrum l Město Roudnice nad Labem získalo počátkem roku 2011 podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Výzvy 06 z Integrovaného operačního programu na rozvoj služeb egovernmentu v obcích na projekt Vybudování technologického centra v ORP Roudnice nad Labem CZ.1.06/2.1.00/ Projekt je realizován v rámci naplňování vládní strategie modernizace a zefektivnění činnosti územní veřejné správy. Cílem projektu, specifikovaném ve Studii proveditelnosti, je zavádění nových i osvědčených informačních a komunikačních technologií do veřejné správy. egovernment je radikální změna Cena hejtmana 2011 l Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová vyzývá k předložení návrhů na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok Návrh na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje může předložit občan, skupiny občanů, právnické osoby se sídlem na území Ústeckého kraje a jiné subjekty působící na území kraje, a to v těchto kategoriích: regionální 2 ROUDNICKÉ NOVINY 2/2012 v komunikaci mezi veřejností a orgány veřejné správy a mezi orgány veřejné moci navzájem. Cílem je zkvalitnění služeb poskytovaných veřejnosti, zprůhlednění a urychlení procesů probíhajících ve veřejné správě, zavedení informačních technologií do agend veřejné správy na všech úrovních veřejné správy, prostě efektivní a lepší veřejná správa; moderní, přátelský a efektivní úřad. Studii proveditelnosti zpracovala pro tento projekt společnost Dimension Data Czech Republic a.s. z Prahy v roce Žádost o dotaci byla podána dne se souhlasem Rady města ze dne Rozhodnuti z MVČR o poskytnutí dotace 5,37 mil. Kč ob- rozvoj, sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života, věda a výzkum, kultura, sport. Návrhy je možné písemně zasílat Zastupitelstvu Ústeckého kraje do 28. února 2012 na adresu: Odbor kancelář hejtmana, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, ÚSTÍ NAD LABEM.Více informací na webu Ústecký kraj drželo město Jedná se o 85% celkových uznatelných nákladů projektu. Projekt se bude realizovat po částech, v těchto termínech: Část I. Technologické centrum ORP (TC ORP) 31. říjen 2011 Část II. Elektronická spisová služba ORP (SSL) 29. únor 2012 Část III. Vnitřní integrace MěÚ vazba agend na základní registry 30. červen 2012 Projekt se netýká pouze Městského úřadu Roudnice nad Labem, ale také všech příspěvkových organizací města a dalších 16-ti obcí v regionu ORP a jejich příspěvkových organizací. Pro všechny tyto subjekty bylo již na MěÚ vybudováno v říjnu 2011 technologické centrum, tj. dodávka a instalace diskového úložiště, serverů a virtualizace, včetně konfigurace, dokumentace a otestování. Dodávku TC ORP zajišťovala firma GraphTech, s.r.o. Plzeň vzešlá z výběrového řízení za částku ,40 Kč l Pracovníci České obchodní inspekce také v roce 2012 nadále zajišťují poradenské služby pro veřejnost v Roudnici nad Labem, a to v prostorách živnostenského odboru Městského úřadu každou první středu v měsíci v době od 10 do 14 hodin. Nadcházející termíny: 7.3., 4.4., 2.5., 6.6., 4.7., 1.8., 5.9., 3.10., a V případě dotazů mimo uvedené termíny OKÉNKO TAJEMNÍKA Pavel Chaloupka, tajemník MěÚ Roudnice nad Labem vč. DPH. V roce 2012 bude následovat dodávka a implementace elektronické spisové služby v hodnotě do 1,53 mil. Kč a poslední třetí část projektu Vnitřní integrace v hodnotě do 1,494 mil. Kč. Projekt má danou pětiletou udržitelnost do roku 2017, proto se město za 85 % dotaci snaží získat ty nejmodernější technologie. Po celou dobu udržitelnosti projektu bude dodavateli všech tří částí také smluvně zajišťována potřebná podpora. Pavel Chaloupka Zajištění poradenské služby ČOI se může veřejnost obrátit na stále přítomného pracovníka inspektorátu ČOI v Ústí nad Labem určeného k vyřizování podnětů a dotazů, a to vždy v pracovní dnech v době od 8 do 15:30 na tel:

3 Z Roudnické radnice Představuji odbor školství, kultury a sportu (OŠKaS) l Na otázku, čím se právě zabývá a co se změnilo oproti loňskému roku, odpovídá paní Jana Körmendyová: V měsíci lednu jsem plně vytížena zajišťováním podkladů pro sumarizace statistických a finančních výkazů za všechny 33 školské organizace v obvodu naší působnosti, které mají dohromady 86 součástí. Veškerá potřebná data je třeba shromáždit, zkontrolovat, zpracovat a odevzdat krajskému úřadu. Tento postup se na úseku státní správy opakuje každým rokem, letošní novinkou ve vyúčtování je ale prakticky dvojnásobný nárůst objemu dat vzniklý dělením na pedagogy a ostatní pracovníky. Po ukončení kontroly statistických výkazů je nutno, v měsících únoru a březnu, zpracovat mzdové rozpočty pro všechna školská zařízení. Podle krajských normativů se přesně rozdělí částka kolem 160 milionů Kč. Paní Ing. Anna Kerdová odpovídá na stejnou otázku: Do konce ledna musí všechny subjekty, kterým byla v loňském roce městem Roudnice nad Labem poskytnuta dotace v programu podpory sportovních aktivit, v programu podpory v oblasti kultury, mezinárodní spolupráce a cestovního ruchu a v programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže, odevzdat závěrečné vyúčtování našemu odboru ke kontrole. Zároveň připravujeme setkání příslušných komisí, které radě města předloží návrhy na rozdělení dotací na výše uvedené programy pro rok Tomu předchází podrobné prozkoumání, zda podané žádosti obsahují veškeré náležitosti podle pravidel pro poskytování dotací. Novinkou letošního roku je, že vzhledem k napjatému rozpočtu města budou dotace přidělovány striktně na konkrétní náklady, jako např. cestovné, nájemné, ceny pro vítěze a podobně. Ostatní náklady si budou hradit organizace z vlastních nebo jiných zdrojů. Návrh na rozdělení dotací bude následně zpracován a připraven do jednání rady města, případně zastupitelstva města. Na základě přijatých usnesení se musí připravit smlouvy pro jednotlivé žadatele a po jejich podpisu oběma smluvními stranami vypíšeme platební poukazy. Výše popsané činnosti jsou pouhou částí mojí pracovní náplně v současné době na úseku samostatné působnosti. V rámci přenesené působnosti zároveň zpracovávám mzdové inventury na rok 2012 jako podklad pro rozpočty školských zařízení. V kompetencích odboru je také metodické řízení a úzká spolupráce s příspěvkovými organizacemi města, kam patří roudnické základní a mateřské školy, základní umělecká škola, Dům dětí a mládeže Trend, Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem a Podřipské muzeum, dále například řešíme přestupky na úseku školství, podílíme se na pořádání některých kulturních akcí a sportovních soutěží a zajišťujeme realizaci rozhodnutí a záměrů rady města a zastupitelstva města na úseku tělovýchovy a sportu, kultury a turistiky. V prostorách informačního centra, které organizačně patří do OŠKaS, poskytnou jeho pracovnice, paní Ursula Švecová a slečny Veronika Husáková a Markéta Mrzenová, zájemcům například informace o vlakových a autobusových spojích, o památkách, turistických zajímavostech a možných výletech do okolí, o kulturních a společenských akcích, o možnostech ubytování a stravování nebo o firmách, organizacích a službách ve městě. Na vybrané kulturní akce je možno zde zakoupit vstupenky. Občané si tady mohou také nechat ověřit pravost listin nebo podpisů, vyřídí zde výpisy z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a dalších náležitostí systému CZECHPOINT. Kopírování tiskovin nebo prodej map, pohledů, turistických známek, brožur, knih a upomínkových předmětů jsou samozřejmostí. Nabídka služeb a zájem o ně každoročně roste. Petr Kaspar, vedoucí OŠKaS Výběr ze svodky událostí městské policie l :30 hod. - Při kontrole ulice Kratochvílova zde strážníci zjistili na kole jedoucího 29letého muže z obce Rovné, o kterém jim bylo známo, že je osobou hledanou Policií ČR. Z toho důvodu jej vyzvali, aby zastavil a sesedl z kola. Dotyčný se však pokusil z místa ujet, na kruhovém objezdu však nezvládl řízení a spadl. Dále se však pokoušel o útěk. Hlídkou byl dostižen, vzhledem k jeho odporu byly použity donucovací prostředky (pouta) a poté byl předveden a předán k dalším opatřením na obvodní oddělení policie. l :20 hod. - Hlídka byla přivolána do jedné z prodejen na Karlově náměstí, kde se 38letá žena z obce Martiněves pokoušela zaplatit zjevně padělanou bankovkou v hodnotě 200,- Kč. l :10 hod. - Strážník obsluhující městský kamerový dohlížecí systém zjistil skupinu šesti osob pohybující se v blízkosti novinového stánku v Aleji 17. listopadu. Vzhledem k jejich podezřelému chování osoby monitoroval a následně zaznamenal jejich vloupání do této prodejny. Na místo byly ihned vyslány hlídky strážníků, které pachatele (jednalo se o občany Rumunska) zadržely v ulici Vrchlického, když se snažili z místa ujet. Místo činu bylo zajištěno a případ si k dalším opatřením převzala přivolaná Policie ČR. l :30 hod. - Městská policie přijala od pracovníka městských služeb telefonní oznámení o tom, že v Aleji 17. listopadu u odpadkového koše se nachází podezřelý kovový předmět. Oznámení na místě ověřila hlídka a vzhledem k podezření, že by se mohlo jednat o výbušninu, byla informace předána Policii ČR, která na místo vyslala pyrotechnika. Strážníci následně na místě spolupracovali s policisty při uzavření oblasti. l :20 hod. - V Neklanově ulici byla nalezena dvě nazabezpečená jízdní kola. Hlídka je převezla na služebnu městské policie. Pozdějším ověřením bylo zjištěno, že se jedná o kola, která byla předchozího dne odcizena v jedné z restaurací na Špindlerově třídě. Nález byl proto předán Policii ČR. l :46 hod. - v Aleji 17. listopadu byla zjištěno poškození části objektu I. Základní školy, kdy vlivem silného větru došlo k uvolnění tartanové dráhy, pádu podezdívky a oplocení. Byl vyrozuměn zástupce školy a hlídka následně místo zabezpečila proti vstupu nepovolaných osob. l :15 hod. - při kontrole budovy městského úřadu zde strážníci zjistili 31letého muže z Roudnice nad Labem, který byl evidován jako osoba hledaná Policií ČR. Z tohoto důvodu byl předveden a předán na místní obvodní oddělení. Martin Müller, velitel městské policie Tísňová linka: 156 veřejné bruslení - Zimní stadion :00 15: :00 21: :00 15:30 20:30 22: :00 15: :00 11: :00 11: :00 11: :00 11: :00 11:30 20:00 21: :00 15:30 20:00 21: :00 15: :00 21: :00 15:30 20:00 21: :00 15:30 MASARYKOVA UL., ROUDNICE NAD LABEM, VSTUPNÉ 30 KČ ROUDNICKÉ NOVINY 2/2012 3

4 listárna // kalendárium Ozdravování životního prostředí je prioritou? l V lednových Roudnických novinách jsme se dozvěděli informace z jednání komise životního prostředí. Hlavním bodem jednání ŽB bylo zajištění měření kvality ovzduší v Roudnici nad Labem, zajištění a vybudování měřící stanice v našem městě pro průběžný monitoring. Měření kvality ovzduší nás konečně donutí k zamyšlení, co je vypouštěno z tepelných zdrojů a také přemýšlet nad možností zlepšování. To vše vyžaduje postupovat promyšleně, systematicky a znát pravdivá fakta. Informace o kauze spalování N-odpadů a Ostravských kalů v čížkovické Lafarge cement, ve velkém zdroji znečišťování ovzduší jsme mohli slyšet na posledním zasedání zastupitelstva města. Žádné konkrétní stanovisko ovšem učiněno nebylo. Pouze, že se předložená jednostranná informace bere na vědomí. Koncem roku 2011 jsme se z Litoměřického deníku dozvěděli další závažnou informaci. 150 tisíc tun odpadů se má ročně pálit v Komořanech na Mostecku. Tento kritizovaný projekt dostal zelenou a má stavební povolení. Odborní odpůrci této nově vznikající spalovny odpadů upozorňujíc další ekologickou zátěž do životního prostředí do ovzduší, do chráněné obytné zóny v konkrétním sektoru spadu škodlivin Ústeckého kraje. To znamená, že ve vzdálenosti 30 až 40 km Rozloučili se nejen s fotbalovou legendou LISTÁRNA vzdušnou čarou od tohoto nového obzvlášť velkého zdroje znečištění bude působit spad škodlivin do sektoru litoměřického, lovosického a roudnického regionu v rozsahu 20 až 30% z celoročního přiznaného spadu X tun škodlivých frakcí. Vážení spoluobčané, věřím, že již brzy budeme v Roudnici nad Labem velmi přesně měřit kvalitu ovzduší a budeme znát průběžnou aktuální realitu. Následně nám bude doporučeno, abychom nevycházeli z obydlí a raději zůstávali doma, a tak si své zdraví ochránili alespoň částečně. Takovýto vývoj v ozdravování životního prostředí se zdá být poněkud zcestným. Proto navrhuji následující usnesení zastupitelstva: Zastupitelé dotčených měst a obcí se připojují k peticím občanů měst Litoměřice a Lovosice, a to k požadavku urychleného zadání odborného, objektivního, jednoznačného a nezávislého posudku na případné možné poškozování zdraví obyvatel, zejména dětí žijících v sektoru spadu frakcí škodlivin ze zvlášť velkého zdroje znečišťování ovzduší z čížkovické cementárny, včetně překrývání dalším chystaným spadem škodlivin v rozsahu dalších X tun od roku 2015 ze zvlášť velkého zdroje znečišťování ovzduší z nové velkospalovny odpadů v Komořanech. Pavel Šrytr, zastupitel interní auditor pro ISO 14001, 9001, č. certifikátu 22963/ LISTÁRNA l Když kohokoliv z nás opustí člověk, kterého jsme milovali, velmi obtížně hledáme slova. Taková, jimiž bychom ho co nejvýstižněji charakterizovali. Antonín Kühn /zemřel ve věku 75 let/ byl nejen ve své profesi důsledný. Současně vstřícný! K těm, kteří své řemeslo odváděli se stoprocentní kvalitou. V době svého volna nezanedbával koníčka. V časech své aktivní kariéry se stal obávaným kanonýrem fotbalového klubu Sokola Brozany. Požíval respekt. Na Podřipsku, Litoměřicku, ale i v severočeském a středočeském kraji. V jeho stopě pokračovali synové Antonín, Vlastimil. Do posledních chvil chodil povzbuzovat vnuky Toníka a Jakuba. Rodina nemohla najít vhodnější místo posledního rozloučení. Stal se jim pažit u Mlýnské strouhy v Brozanech, kde Toník strávil spousty chvil. Sem na hřiště přišly v den posledního sbohem stovky jeho kamarádů. Měli ho moc rádi. Loučili se s tím, jak jim bude chybět Toníkova přítomnost. Nejednou jsme si spolu povídali. Nikdy neopomněl zdůraznit, co v posledních letech u mnoha lidí chybělo: Je to vzájemná pomoc. Pomoc nezištná. Hlavně však to, že přitom nejde o ztracený čas! Natož čas promarněný. Naopak. Vždyť to jsou přece momenty, kdy se prohlubuje přátelství! Čest tvé památce,toníku. Mojmír Strachota poděkování l Touto cestou bych chtěla poděkovat primářce MUDr. Šifaldové, MUDr. Bajovi a celému personálu za vzornou péči při mé hospitalizaci na interním oddělení v Roudnici nad Labem. Děkuji, Jiřina Rotreklová. l V červenci 2011 jsem byl hospitalizován na chirurgickém oddělení Podřipské nemocnice v Roudnici n.l. Nemohu, než-li pronést slova uznání pro péči, které se mně dostalo. Chci tímto poděkovat primářovi MUDr. Krajníkovi, ošetřujícímu lékaři MUDr. Kubačovi a celému personálu zdejší nemocnice, kde jsem se cítil jako pacient a ne jako anonymní číslo. Jan Zounar, Varnsdorf. řádková inzerce l Pronajmu byt 1+1 s balkonem v 1. patře cihlového domu cca 50 m2. Tel.: l Prodám třídílnou knihovnu - dýha Kč. Rok výroby důvod stěhování. Rozměry: šířka jednoho dílu 95 cm, výška 255 cm, hloubka 40 cm, podnož výška 50 cm, hloubka 64 cm. Dohoda možná. Tel: Kalendárium - únor Více na webu l 1. února 1850 zahájil svoji činnost okresní úřad v Roudnici nad Labem. V roce 1868 se transformoval do okresního hejtmanství. l 1.února 1949 vstoupilo v platnost nové územní uspořádání. V rámci této správní reorganizace byl podstatně změněn rozsah roudnického okresu, který byl navíc odtržen od vazby ke středním Čechám, neboť byl začleněn do nově vytvořeného kraje Ústí nad Labem. l 4. února 1739 byl zvolen nový magistrát v Roudnici. l 16. února 1942 vydal zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich nařízení o vystěhování civilního obyvatelstva z Terezína. Realizace se dočkalo v létě téhož roku. Roudnice se opět začala naplňovat evakuovanými obyvateli. l 21. února 1948 proběhla velká manifestace dělníků na roudnickém náměstí. l 24. února 1948 vznikl tzv. akční výbor v Roudnici, který se stal jednou z hybných pák komunistického převratu ve městě. l 25. února 1948 vydal okresní velitel Sboru národní bezpečnosti příkaz obsadit sekretariáty lidovců a národních socialistů. Následujícího dne byli zatčeni hlavní představitelé těchto stran ve městě. Z popudu předsedy roudnického Okresního národního výboru Vlastimila Pekárka byl vyvěšen plakát oznamující rozpuštění jmenovaných stran. Jan Benda, Podřipské muzeum 4 ROUDNICKÉ NOVINY 2/2012

5 podřípské muzeum Muzejně školní komise roudnických škol a Podřipského muzea l Podřipské muzeum se stalo hlavním iniciátorem pro založení pracovní muzejně školské skupiny, která svou činnost věnuje zlepšení a inovaci výuky, spolupráci a koordinaci didaktických aktivit mezi pracovníky muzea a pedagogy roudnických základních škol a gymnázia. Oživení výuky na základě spolupráce s muzeem pomůže propojit historii, občanskou a výtvarnou výchovu a pracovní činnosti) nebo aktuálně probíraná témata ve školách v jednotlivých ročnících se stálými expozicemi muzea i dočasnými výstavami. Vyučování prostřednictvím exkurzí v muzeu či pořádání krátkodobých dějepisných výletů do blízkého okolí Roudnice nad Labem se uskuteční v rámci všeobecné výuky historie, s důrazem na prezentaci regionálních dějin. Práce s historickým regionálně zaměřeným materiálem je velice efektní a v současnosti aktuální, v mnoha případech žáci snadněji rekonstruují a vysvětlují historic- ké děje či si na základě konkrétních a blízkých jevů vytvářejí jasnější a názornější představy. Regionální materiál je používán jako ilustrace a konkretizace historických událostí, je zdrojem zkušeností, které souvisí s poznáváním současnosti i minulosti. V rámci prezentovaných aktivit muzeum připraví jednotlivé programy k okruhům, které mapují společnost a dějiny, stejně jako místo, kde žijeme. Cílem je aktivizovat žáky v prostředí, kde bezprostředně mohou reflektovat jednotlivé historické artefakty, a kde se sami naučí rozvažovat a zapojit se do diskuze formou vzdělání, zábavy, kreativity a především vlastního tvoření a uvažování. Na míru ušité programy pro žáky budou pořádány ve vý- stavních prostorách Podřipského muzea. Připraveny budou přednášky, komentované prohlídky a doprovodné programy (workshopy kreativní a tvořivé dílny) pod vedením kvalifikovaných osob. Jednotlivé aktivity budou samozřejmě též přístupné veřejnosti a do muzea jsou zváni i rodiče s dětmi a ostatní zájemci. Sledujte proto aktuální plakáty Podřipského muzea, které Vám upřesní konkrétní a každý měsíc obměňované události. Lucie Kabrlová Podřipské muzeum Tip na výlet Hornický skanzen Mayrau, Podlešínská jehla l Na dohled od Kladna a blízko Vinařic se nachází unikátní hornický skanzen vybudovaný na místě bývalého dolu Mayrau. Návštěvníkům nabízí prohlídku technických památek zaměřených na dokumentaci a prezentaci hornické činnosti na Kladensku a Slánsku. S hloubením dolu Mayrau ve Vinařících u Kladna započala uhelná společnost Pražská železářská už v roce Kladenský revír patřil v té době k největším dodavatelům uhlí v českých zemích. Šachta hluboká 527 metrů byla pojmenována po tehdejším předsedovi správní rady společnosti JUDr. Kajetánu Mayerovi. Za 120 let života dolu se tu vytěžilo na 34 miliónů tun uhlí. Ještě před ukončením provozu byl na dole Mayrau zřízen skanzen, který se 19. srpna 1994 zpřístupnil veřejnosti. V expozici se uplatnil model posledního pracovního dne. Návštěvníkům je tak prezentováno pracoviště, které právě opustili havíři. Pří- chozí procházejí autentickými prostorami a prožívají s horníkem všední pracovní den od kantýny až po štolu, čemuž přispívá i komentář. Průvodci jsou totiž bývalí horníci, kteří na šachtě pracovali. Skanzen vystavuje tři těžní věže, z nichž jediná (secesní Ringhoffer) je předváděna v provozu. Ve 130 m dlouhé štole zaujme expozice plně mechanizovaného porubu. Podnětnou součástí prohlídky je výstava báňského záchranářství, ale i lampovna a zámková kontrola. Mimoto skanzen organizuje komentované vycházky po starých důlních dílech vrapické oblasti a spolupracuje s umělci, kteří v are- álu pořádají výtvarná symposia a jiné akce. Otevřeno je celoročně od pondělí do neděle od 9 do 15 hodin. Poslední prohlídka začíná ve 14 hod. Zavítat můžete i do nedaleké obce Podlešín, kde se nalézá skalní jehla, která představuje jedinečnou přírodní památku. Důvodem ochrany je výrazná izolovaná pískovcová skalní věž, vzdáleně připomínající přírodní výtvory známé z východočeských skalních měst. Po cestě k jehle upoutají pozornost uzavřené štoly a mnoho skalních výstupků. Menhir najdete na souřadnicích N E Vede k němu polní cesta z křižovatky u křížku. Dalším lákadlem je podlešínský viadukt z roku m dlouhá stavba má pět půlkruhových oblouků o rozpětí 10 m, jež spočívají na kónických hranolových pilířích. Jedná se o jednu z nejcennějších mostních staveb ve středních Čechách, neboť patří k nejstarším železničním mostům v regionu a navíc se dochovala v původním stavu bez dalších zásahů. Jan Benda ROUDNICKÉ NOVINY 2/2012 5

6 kulturní zařízení města roudnice 380 dní na Antarktidě s mjr. MUDr. Alešem Rybkou l Antarktida je nejextrémnější kontinent naší planety, pobřeží bičují katabatické větry o rychlosti až 300 km/h, ve vnitrozemí teploty klesají až - 90 C. Jen těžko lze nalézt horší místo k přežití. Přesto na Antarktidě celoročně působí řada expedic, které provádí výzkum v řadě oborů. Stanice Concordia je francouzsko-italská vnitrozemská stanice, která se nachází v oblasti Dome C, což je náhorní plošina ležící v nadmořské výšce 3220 m.n.m., 1600 km od Jižního pólu a 1100 km od pobřeží. Na stanici jsem strávil více než jeden rok, zajišťoval jsem lékařský a biologický výzkum pro Evropskou kosmickou agenturu (ve spolupráci s NASA). Pracoval jsem na projektech, které by měly připravit lidstvo na dlouhé lety do vesmíru. Přednáška o Antarktidě se uskuteční v roudnické knihovně v úterý 14.února od 17 hodin. Přednáší mjr. MUDr. Aleš Rybka, Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha, Centrum biologické ochrany Těchonín, Klinika infekční nemocí FNHK a LFHK. Aleš Rybka, -red- Do Roudnice přijede brněnský Kamelot a pokřtí zde nové CD l Ve čtvrtek proběhne v KD Říp koncert a křest nového CD známé brněnské kapely Kamelot, jejimž dlouholetým lídrem a autorem všech textů je zpěvák Roman Horký. Název nové desky je Proti proudu. Na podzim roku 2010 vydal Kamelot nové album s názvem 19 ztracených písní Wabiho Ryvoly. Kapelník Roman Horký si pro tento projekt vybral nejen muzikanty z Kamelotu (Viktor Porkristl), ale také výborné hosty, kteří svým l Již více než dva roky má město Roudnice nad Labem vlastní pódium. To může být využíváno městem a jeho kulturním zařízením k nejrůznějším akcím, které pořádají. Pořízení zařízení jednoznačně přispělo ke zvýšení úrovně pořádaných akcí. Mít v majetku vlastní pódium má ale také další výhody. Usnadnilo se především plánování a organizace příprav akcí. Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem (KZM), které má pořádání kulturních akcí ve městě na starosti, si dříve pódium pro akce, jako je vinobraní nebo pálení čarodějnic pouze pronajímalo, za což vynakládalo nemalé finanční prostředky, které končily v rukou soukromých firem. Roudnické městské služby, kterým bylo pódium přiděleno do správy, sice každou instalaci KZM také fakturují částkou Město má pro akce vlastní pódium Kč (cenu se podařilo vzhledem k nabytým zkušenostem s instalací snížit), nicméně je v tomto případě důležité, že finance nekončí mimo město u soukromých subjektů. Částka je navíc konečná a není podstatné, jak dlouho je pódium instalováno. Proto k dalším úsporám dochází v situacích, kdy zařízení může např. při souběhu několika akcí v měsíci zůstat na jednom místě, bez dalších vícenákladů, které by představovaly opakované instalace zařízení. U soukromých firem je samozřejmostí, že je účtován každý započatý den. Nevýhodou pódia je složitější instalace především ve svažitém terénu. Zatím není optimálně vyřešena přeprava jednotlivých komponentů. Tím se snižuje možnost dalšího využití či pronájmů mimo rámec města. KZM uměním přispěli k úspěšnému natočení nového alba, a to Blanku Šrůmovou, vynikající zpěvačku z kapely Tichá dohoda a kontrabasistu Petra Surého ze skupiny Druhá tráva. Tento tým skvělých muzikantů obléknul písně Wabiho Ryvoly z 60. a 70. let do nového modernějšího kabátu. S písněmi Wabiho Ryvoly koncertoval Kamelot celý podzim a zimu 2010 a představoval návštěvníkům koncertů své nové album. Jelikož mělo nové složení skupiny velmi pozitivní ohlas, rozhodl se lídr Roman Horký i nadále v této sestavě pokračovat. Díky nové sestavě se podařilo vrátit Kamelotu jeho původní sound, a jak uvádí Roman Horký je to návrat ke kořenům. Společně nazkoušeli nejznámější staré hity skupiny a na koncertech zazní písně jako: Amulet, Psáno na březové kůře, Rituál, Zachraňte koně, Vyznavači ohňů, Cikáni, Setři si slzy, Země antilop, Slib, Čas rozchodů a řada dalších. KZM 6 ROUDNICKÉ NOVINY 2/2012

7 základní umělecká škola roudnice nad labem // kultura Výzdoba ve výloze l Ve výloze potravin paní Chaloupkové na Nám. Jana z Dražic je k vidění nová výzdoba, pod vedením Evy Klementové a Gabriely Váchové vytvořená žáky výtvarného oboru. Veliké jeviště s loutkami určitě nepřehlédnete a snad Vám zpříjemní každodenní cesty Roudnicí. Z dalších akcí l v rámci Teen Age University (pod záštitou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem) se dvacítka žáků výtvarného oboru ZUŠ zúčastní Zimní školy airbrushe v Kulturním centru Řehlovice. Naváže tak na kurzy Od tužky ke spreji I., II. a III. (viz. zpravodaj ZUŠ prosinec 2011). Kromě praktického zvládnutí techniky airbrushe je čeká série teoretických přednášek a na závěr i slavnostní přehlídka jejich prací. l žáci ZUŠ se zúčastní roudnického Masopustu. Výtvar- ný obor přispívá účastí ve vlastnoručně vyrobených maskách přijďte se podívat! Sraz masek je v 16:00 v Centru Hláska, od 16:15 maškary půjdou na radnici a na Karlovo náměstí, od 16:30 pak bude masopustní veselice. Podrobné informace (zejména o maskách) naleznete na l koncert žáků ze třídy Mgr. Petry Panchartkové a Evy Kovaříkové sál ZUŠ hod. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM Pozvánka: 3. ročník masopustní veselice l Masopust je doba od Tří králů do Popeleční středy, která tento rok připadá na 22. února. Naši dávní předkové si na bujaré masopustní veselí velmi potrpěli. Každý se snažil užít si masopustních kratochvíl jak nejlépe uměl. Veselil se bohatý i chudý, pán i slouha, mistr i tovaryš. Písemné zprávy o této slavnosti se dochovali už ze 13. století. My jsme rádi, že tato tradice našla dobrou odezvu i v našem městě. Tento rok se k nám připojili další místní organizace, proto Vám s radostí představujeme následující program. PROGRAM MASOPUSTNÍHO ÚTERÝ 21. ÚNORA V ROUDNICI NAD LABEM: 15:00 16:00 sraz masek v Centru Hláska na Husově náměstí (vedle KD Říp). V Centru Hláska máte možnost se do masek v klidu převléknout. Důležité je, aby do 16. hodiny všechny masky dorazili na dvůr Centra Hláska. Na všechny masky čeká sladká koblížková odměna. Pokud se rozhodnete přijít v masce, podívejte se na web: www. centrum-hlaska.cz, kde najdete podrobnější informace. 16:15 z Husova náměstí vychází průvod masek směrem k radnici a poté do centra Karlova náměstí. 16:30 začíná Masopustní veselice na Karlově náměstí s hudebním doprovodem kapely Old Stars Band. Pro hladové bude připravena polní zabijačková kuchyně pana Doležálka, koblihy a koláčky. O zábavu kolemjdoucích se postarají dobrovolníci a nadšenci z pořádajících organizací. Vše vyvrcholí dle tradice pohřbem pana Masopusta. Akci pořádají tyto organizace: Centrum Hláska, DDM Trend, ZUŠ a další. Centrum Hláska Pozvánka: Setkání na Řípu l Sokolská župa Podřipská, T.J. Sokol Roudnice nad Labem a Spolek Říp Vás srdečně zvou na akci Setkání na Řípu, u příležitosti 150. výročí založení Sokola a 125 let od vzniku Sokolské župy Podřipské. Akce se koná v sobotu 18. února 2012 ve 14:00 u kaple sv. Jiří na vrcholu hory Říp. V rámci oslav se uskuteční: 10:00 vzpomínka na umučené a popravené Sokoly během 2. světové války ve vestibulu kina Sokol, 12:30 vzpomínka u hrobu zakladatele župy Ervína Špindlera na evangelickém hřbitově v Krabčicích. TJ Sokol ROUDNICKÉ NOVINY 2/2012 7

8 galerie moderního umění roudnice nad labem Představujeme program na rok 2012 l Milí přátelé výtvarného umění, rádi bychom Vás pozvali na nové programy, které jsme pro Vás přichystali do roku Čeká Vás pestrá řada větších projektů i menších, doplňujících výstav. V této pozvánce si Vás dovolíme upozornit jen na některé. Se všemi tituly se můžete podrobněji seznámit přímo v galerii nebo na našem webu. Ani v tomto roce se galerie nevyhne poukazům na svou tradici a genia loci. Důležitou roli sehraje zejména výstava zakladatele českého moderního umění Miloše Jiránka, která se bude vázat k zakladatelské etapě historie z počátku 20. století. Vždyť to byl právě Miloš Jiránek, kdo seznámil roudnického mecenáše Augusta Švagrovského s malířem Antonínem Slavíčkem a zasloužil se tak o vznik unikátní sbírky Slavíčkových děl v roudnické galerii. Sám Miloš Jiránek je v ní zastoupen mimořádnou kolekcí deseti děl, z nichž čtyři zdobí vstupní část stálé expozice. Výstavu z volného cyklu Počátky moderny, navazující na předloňskou jubilejní výstavu Antonína Slavíčka ke stému výročí založení galerie a stému výročí umělcova úmrtí a na loňský projekt František Kaván / hvězda Mařákovy školy, připravujeme ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Chebu. V příštím roce na ni naváže výstava roudnického rodáka Otakara Nejedlého ( ). K roudnické historii se bude vázat také Výstava jednoho obrazu, která spolu s mariánským obrazem z kostela Narození Panny Marie představí rovněž restaurátorský postup Jiřího Brodského na záchraně díla. V historii galerie zakotví i překvapivá výstava fotografií amerického fotografa, novináře a bluesmana Charlese Sawyera, který navštívil v roce 1976 roudnickou galerii, aby dokumentoval mistra Josefa Sudka během utajené návštěvy vernisáže jedné z jeho posledních výstav. Galerie tak připomene zajímavý příběh spojený s legendou české fotografie, ale i s americkou reflexí života v tehdejší československé společnosti. Alena Potůčková Celoroční program bude mít několik dominant l Vedle avizované výstavy Miloš Jiránek ( ) / Zápas o moderní malbu, jíž se po odborné stránce ujme Tomáš Winter z UDU AV, to budou i tři instalačně náročné, ale o to atraktivnější projekty, v nichž si zúčastnění umělci budou muset poradit s výtvarným řešením náročné prostorové dispozice bývalé barokní jízdárny se zaklenutým stropem. Všechny tři budou představovat neopakovatelné realizace šité na míru galerijnímu prostředí. Tuto výzvu podstoupí originální a dosud téměř neznámý sochař Stanislav Malý, který tvoří ukryt před světem ve vesnici Vysoká u Litomyšle. Dále pak Ivan Kafka, umělec, který se u nás i ve světě proslavil jako průkopník média site-specific instalace, land artu a konceptuálního umění. Po několikaleté tvůrčí přestávce vytvoří pod názvem Mez snesitelnosti/ Míra snesitelnosti instalaci, která proroste celou zaklenutou halou včetně stropu nad stálou expozicí. Třetí instalačně náročný projekt, který se obrátí především k mladému publiku, ponese název Tři z Trafačky. Vytvoří jej tři mladí umělci Jan Kaláb, Michal Cimala a Jakub Nepraš z alternativního kulturního centra současného umění, galerie a velkokapacitního ateliéru Trafačka. Všechny výstavy doprovodíme spektrem dalších programů od výtvarných dílen po koncerty vážné hudby. Nezapomeneme ani na spektakulárněji pojatou galerijní noc, kde si přijdou na své malí i velcí. Těšíme se na Vaši návštěvu. Alena Potůčková Nejnovější tituly v Galerii moderního umění Roudnice nad Labem l Již 9. února Vás zveme na slavnostní vernisáž dvou nových výstav: Ostrava! Ostrava! aneb Nejen zlatá šedesátá ze sbírek GVU v Ostravě z cyklu Regionální galerie ( ) a Milada Poliánová Malba na divoko z cyklu Nová jména ( ). Roudnická galerie postupně představuje ty nejkvalitnější sbírky sesterských institucí a umožňuje tak porovnávat kvalitu i specifičnost různých sbírkových fondů. Možná si mnozí z Vás vybaví první počin tohoto cyklu výstavu Sdružení výtvarných umělců moravských z Galerie výtvarného umění v Hodoníně, která vytvořila efektní pandán ke sto let staré roudnické kolekci umění z přelomu 19. a 20. století ve vstupní části stálé expozice. Tentokrát se zaměříme na sever Moravy a na srovnání uměleckých kolekcí z druhé poloviny 20. století. Soustředíme se především na klíčové období šedesátých let, které představovalo jednu z nejvýznamnějších sběratelských kapitol v historii regionálních galerií. Vedle kvalitní roudnické sbírky se tak zaskví výběr toho nejlepšího z bohatých fondů Galerie výtvarného umění v Ostravě. Představí se tu špičková díla klasiků českého moderního umění od informelu až k nové figuraci. Stěžejní umělecké tendence své doby zastoupí například obrazy a sochy Josefa Istlera, Mikuláše Medka, Karla Nepraše, Bedřicha Dlouhého, Stanislava Kolíbala, Čestmíra Kafky, Otakara Slavíka, Adrieny Šimotové či Jiřího Načeradského. V zajímavé sestavě nebudou chybět ani díla ostravských autorů (malíře Eduarda Ovčáčka a tvůrce nevšedních geometrických objektů Jiřího Bielického), která svým významem a kvalitou dalece přesáhla hranice regionu. Druhý titul představí dosud téměř neznámou samorostlou autorku Miladu Poliánovou (*1954) ze severomoravských Hukvald, rodiště vášnivé hudby Leoše Janáčka. Její monumentální obrazy z doby kolem poloviny osmdesátých let, jimž vévodí kontrapunkt černé a žluté či černé a červené, reprezentují autentickou domácí alternativu k německé divoké malbě nové vlny. Drsný, dynamický výraz vyrůstá z pocitů vnitřní úzkosti a dramatičnosti osudu. Alena Potůčková Jiří Načeradský Běžci 1967 GVU Ostrava OSTRAVA! OSTRAVA! 8 ROUDNICKÉ NOVINY 2/2012

9 ZŠ Jungmannova : Co se děje u nás? informace ze ŠKOLSTVÍ l Měsíc prosinec je ve všech školách propojen hlavně s vánoční výzdobou a množstvím akcí. U nás se však objevily i další aktivity, o kterých se chceme zmínit. Samotná výuka některých předmětů byla doplněna o netradiční metody. Například skupiny žáků učící se německý jazyk navštívily předvánoční Drážďany. Francouzský jazyk si mohli žáci ještě více zdokonalit díky přítomnosti francouzského studenta v hodinách. Nejen že slyšeli plynulou řeč, ale mohli se od něj dozvědět ještě spoustu informací ze života v jeho rodné zemi. Žáci 1. i 2. stupně se mohli při divadelním představení o historii britského království procvičit v anglickém jazyce. Rovněž v předmětu konverzace v Aj mohou žáci celý školní rok pracovat pod vedením rodilého mluvčího. Na měsíc květen připravujeme dva zahraniční zájezdy do Francie a Velké Británie. Žáci devátých tříd se ve dvou blocích blíže obeznámili prostřednictvím studentek VŠCHT s několiky praktickými i zábavnými pokusy z oblasti chemie. Své pozorování potom shrnuli do závěrečného prověřovacího testu. Dokázali tak sami sobě, co znají a umějí z vyučovacích hodin i co si pamatují z praktických cvičení. Dále bychom se chtěli pochlubit velice dobrým umístěním třech našich žáků, kteří se zúčastnili vědomostně dovednostní soutěže Litvínovský choroš. V letošním roce sice neobhájili loňské vítězství, ale přesto si jejich 4. místa z 50 zúčastněných týmů velmi ceníme. V závěru měsíce celou Českou republiku zasáhla smutná zpráva o úmrtí pana Václava Havla. Žáci 8. ročníku, kteří navštěvují volitelný předmět výpočetní technika, se mohli zúčastnit smutečního průvodu za rakví pana prezidenta a pořídit množství fotografií zachycující tento smuteční akt. Společně pak uctili památku zesnulého na Václavském náměstí. V Roudnici nad Labem na Husově náměstí si tuto výraznou osobnost připomněli i žáci čtvrtých tříd. Snažíme se o to, aby se učení neomezovalo pouze na získávání vědomostí, ale aby se naši žáci seznamovali se skutečností i dovednostmi a okolní svět vnímali v širších souvislostech. Více na vedení ZŠ Jungmannova Roudnice nad Labem Lyžařský kurz ZŠ Školní l Každoročně připravujeme pro žáky ZŠ Školní v Roudnici n. L. lyžařský výcvik. Výuka zahrnuje sjezdové lyžování i jízdu na běžkách. Kurz je zakončen závodem ve slalomovém sjezdu a časovým závodem na běžkách. Během výcviku mají žáci možnost účastnit se celodenního výletu na běžkách a zdatnější lyžaři se těší na celodenní sportování ve ski-areálu Bubákov - Herlíkovice v Krkonoších. Letos vyjelo na výcvik spolu s lyžařskými instruktory celkem 52 dětí. 26 z nich bylo z 1. Stupně. Všichni zdárně lyžařský výcvik ukončili. Každý večer pobytu byl zpestřen přednáškou např. člena Horské služby, pracovníka KRNAPU, pracovníka Krkonošského muzea ve Vrchlabí a lékaře traumatologického odd., který celou naši výpravu doprovázel. Každý rok se vracíme na Hříběcí boudy v Krkonoších, kde děti mají komfortní ubytování, výtečnou kuchyni a vstřícný personál. Velikou výhodou je, že se v těsné blízkosti chaty nachází několik cvičných louček a lyžařských vleků. Také počasí a horská příroda nám ukázaly všechny svoje tváře. Pobyt na čerstvém vzduchu, celodenní sportování, večerní kolektivní hry a přátelská atmosféra to vše přispělo k rozhodnutí většiny účastníků, že se příští rok do Krkonoš vrátí. Více fotografií na www. zsskolni-rce.cz. Eva Richtrová, Jana Volfová MŠ Písnička oslavila 30 let l Nechce se ani věřit, že je to již 30 let, kdy se poprvé otevřely dveře pro malé caparty v MŠ Písnička u Mevy a prostory čtyř tříd se naplnily dětským smíchem. Na malou oslavu tohoto výročí přišli nejen zástupci z městského úřadu, vedení 2. základní školy, zástupkyně společnosti Meva, a. s., ředitelky ostatních mateřských škol, ale i mnoho bývalých zaměstnankyň, které se v uplynulých letech staraly o to, aby se zde děti cítily dobře. Po hřejivých tónech pěveckého sboru Cvrčci, prohlídce celé školy a neformálních projevech se zavzpomínalo na doby minulé, prodiskutovali se radosti i starosti předškolního vzdělávání, došlo i na zpívání českých a moravských písní. Děkujeme tímto všem, kteří si našli chvilku času a přišli oslavit 30 let naší mateřské školy, a též sponzorům, kteří přispěli svými dary k pestré výzdobě a k bohatému pohoštění. Kolektiv MŠ Písnička Ať žijí duchové l V MŠ Pampeliška konala akce Ať žijí duchové aneb strašidelné, ale hlavně veselé tvoření a dovádění. Pozváni byli rodiče, sourozenci, babičky, dědečkové, tety, strýčkové Děti i paní učitelky převlečené za strašidla a duchy zatančily a zazpívaly strašidelné písničky při svíčkách. Děti prošly tajemnou cestou až ke strašidlu Bublajfíkovi, od kterého dostaly za odvahu sladkou odměnu. Pak už v příjemné atmosféře všichni zdobili dýně všech tvarů a velikostí. Výtvory byly krásné, děti z nich měly velikou radost. Dýňové odpoledne jsme si všichni moc užili. Už se moc těšíme na další akci pořádanou v lednu Maškarní rej. Monika Hančová, učitelka Archiv vydání novin na webu ROUDNICKÉ NOVINY 2/2012 9

10 informace ze ŠKOLSTVÍ Vánoční pásmo žáků ZŠ Horní Beřkovice l Stejně jako minulé roky byl i letošní prosinec v ZŠ Horní Beřkovice spojený s veřejnými vystoupeními v kostelích a kulturních sálech obcí na Podřipsku. Celkem 45 dětí účinkovalo v pásmu koled a písniček, které byly hrány formou divadelního představení doprovázeného vlastním pěveckým sborem. Žáci pod vedením paní učitelky Mottlové a paní ředitelky Sekerové nacvičili nejen samotnou choreografii představení a sborový i sólový zpěv, ale také si za pomoci paní učitelek Fíčkové, Fejfarové a Žeberové sami šili nebo sháněli kostýmy a rekvizity a vytvořili kulisy. Od úplného počátku příprav tohoto představení se všichni herci i zpěváci zúčastňovali zkoušek a později i vlastních veřejných vystoupení s velkým nadšením, o čemž svědčí i zmíněný počet účinkujících. Poslední loňské vystoupení se konalo v podvečer na školním hřišti ZŠ Horní Beřkovice, kterým žáci navodili vánoční atmosféru nejen svým spolužákům, ale také stovkám rodičů a obyvatel Horních Beřkovic i přilehlých obcí. ZŠ Horní Beřkovice Škola Ekonom za hranicemi l Ne, nebojte se, nečeká nás lekce němčiny. Tu teď chvíli necháme spát. Řeč bude o exkurzi do Vánocemi provoněných německých Drážďan, kam jsme se poslední den školy před Vánocemi vypravili. Ale vezměme to pěkně od začátku. Hlavní důvod (při troše nadsázky), proč se začal vůbec plánovat tento výlet, byl nejspíš ten, že nikomu se nechtělo dva dny před Vánocemi, kdy už byl myšlenkami u cukroví, pohádek, dárků a nicnedělání, do školy, zvlášť při pomyšlení, že spousta ostatních škol už měla volno. Navíc někteří z nás (řekněme tak 90 %) stále neměla nakoupené dárky, takže se jim cesta do Drážďan zdála jako spasení. Po dlouhém přemlouvání spolužáků jsme tedy vyměnili koruny za eura, vzali si občanky nebo pasy a hurá na nákupy. Sešli jsme se jako každé ráno ve škole, kde jsme ještě byli poučeni o slušném chování, abychom se drželi pohromadě a nedělali ostudu. Pak už jsme jen naskočili do autobusu a za doprovodu smíchu, brebentění, spánku (někdo nejspíš nemohl samou radostí z nákupů dospat) a dalších jiných činností jsme se vydali do Drážďan. Po zhruba dvouhodinové cestě jsme zastavili před muzeem, kde jsme strávili většinu dne prohlídkou různých expozic, zaměřených na období 1. a 2. světové války. Nebylo to ovšem pouze ve stylu zbraně, uniformy, zbraně, ale dověděli jsme se i něco o tehdejší hudbě, módě nebo s čím si tenkrát hrávaly děti. Nakonec jsme vystoupali na vyhlídku, která byla součástí muzea, a pokochali jsme se výhledem na zimou zahalené město. Pak už jsme si šli pro bundy, čepice a šály a odebrali se do centra města, kde se každoročně konají vánoční trhy, které vždy lákají spousty návštěvníků. Cesta byla skutečně dlouhá a někteří z nás už ani nevěřili ve šťastný příchod do cíle. Ale dočkali jsme se... A už přišla ta vytoužená hodinka a půl na utrácení našich eur. Někdo je utratil v blízkém McDonaldu (kam jsme se skoro všichni hned běželi naobědvat), někdo nakupo- val jako o život vánoční dárky pro ty, na které ještě zapomněl a někdo si v nedalekém obchodním domě nakupoval něco pořádného na sebe. Peněženky se tenčily a naříkaly a počet tašek v rukách se zase zvyšoval a zvyšoval. Po nákupech jsme se opět sešli u McDonaldu, kde jsme při čekání na opozdilce předvedli ostatním své zakoupené kousky. Pak už jenom přesunout se k autobusu a hurá domů... Věřím, že se ostatním stejně jako mě výlet do Drážďan líbil, a doufám, že příští rok dáme repete. Andrea Fialová, 2. ARN, VOŠ, OA a SOŠ EKONOM Litoměřice,odloučené pracoviště Roudnice nad Labem O pohár ředitele gymnázia l 21. prosinec 2011 byl poslední školní den před vánočními prázdninami a jako již každoročně to nebyl den ledajaký. Uspořádali jsme vánoční turnaj smíšených družstev ve volejbale. Letošní ročník byl již třetí v pořadí a vyhlásili jsme ho jako turnaj O pohár ředitele Gymnázia. Zájem studentů o volejbal je na naší škole již dlouhodobý, a tak není divu, že se přihlásilo 11 družstev složených ze studentek a studentů vyššího gymnázia. Hrálo se ve dvou skupinách systémem každý s každým a první dva nejlepší týmy z každé skupiny postupovaly do semifinále. Po tvrdém boji do finále postoupily třídy oktáva a 3.A. Oktáva byla vítězem, ale byl to boj tvrdý a neúprosný a sil rychle ubývalo. 10 ROUDNICKÉ NOVINY 2/2012 V malém finále o třetí místo se utkaly třídy 4.B a sexta. Sexta svým zaníceným a bojovým výkonem nakonec porazila své o dva roky starší spolužáky a obsadila 3. místo. Turnaj byl letos skutečně zajímavý a velmi náročný. Začali jsme v osm hodin ráno nástupem ve velké tělocvičně školy a s krátkou přestávkou turnaj trval až do Hráči i fanoušci uctili minutou ticha památku Václava Havla. Chtěla bych tímto poděkovat všem hráčkám a hráčům, rozhodčím, vedení školy, kolegům a všem studentům, kteří se na organizaci turnaje spolu se mnou podíleli a již teď se těšíme na další ročník turnaje. Hana Blažková

11 informace ze školství // neziskové organizace Studenti VOŠ a SOŠ v Drážďanech Nábor nového tenisového oddílu l TJ Sokol Roudnice nad Labem zve všechny zájemce od 5-6 let do nového oddílu tenisu. Nechceme se věnovat výkonnostnímu sportu, ale chceme naučit hrát tenis co nejvíce dětí nebo i dospělých. Tréninky budou probíhat na víceúčelovém hřišti na stadioně a v tělocvičně. Roční poplatek 700,- Kč zahrnuje členský i oddílový DDM Trend v únoru l TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH akce pro školní děti o pololetních prázdninách, začínáme v 8 hod l JARNÍ PRÁZDNI- NY program pro děti školního věku, od 8 do 14:30 hod, poplatek 80 Kč/dítě/den, přihlášky odevzdávejte do l MASOPUST akce pro veřejnost l TVOŘIVÁ DÍLNA SMALTOVÁNÍ ŠPERKŮ - akce pro veřejnost od 14 hod v učebně l V úterý bylo před Vyšší a Střední odbornou školou v Roudnici n. L. rušno. Téměř 50 studentů naší školy spolu s pedagogy nedočkavě čekalo na příjezd luxusního autobusu, který nás měl dopravit do saské metropole, nazývané též Florencie severu. Úderem osmé hodiny nás na palubě přivítala paní průvodkyně Schürgerová a stručně popsala plán exkurze. Abychom se nenudili a věděli, co nás čeká, zhlédli jsme v němčině DVD o historii i současnosti Drážďan. K doplnění obrázku o úsilí německých sousedů, s jakým se snažili po druhé světové válce pozvednout architekturu doslova z trosek, sloužil i zajímavý fotografický materiál, kde na jedné straně byly zničené budovy a na protější zrekonstruované, či spíše od základu nově postavené. Po dvou hodinách jsme již vše příspěvek (může se o něco málo zvýšit podle členského příspěvku v roce 2012). Minimální počet zájemců je alespoň 10. Bližší informace D.Horáková tel.: po 19 hod. První schůzka všech zájemců se bude konat ve středu 22. února 2012 v tělocvičně ZŠ Školní(sídliště)od 16 hod. D. Horáková estetiky (vchod po schodech pod jídelnu ZŠ Školní), od 30 Kč/dle velikosti šperku PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN: l TIFFANY tvořivá dílna l DEN VODY vyhodnocení soutěže l VELIKONOČNÍ DÍLNA Bližší informace na tel.: , , , a na viděli na vlastní oči. Zastavili jsme se u všech významných památek v centru, obdivovali kostely, Zwinger i Semperoper. Nutno podotknout, že nás nejvíce zaujaly živé sochy, obzvláště poté, když jsme zjistili, že hovoří dokonce i česky. Ve chvíli, když už nás hodně bolely nohy, jsme dorazili k hlavnímu vánočnímu trhu a při spatření vší té nádhery, se nám hned udělalo lépe. Každý si určitě našel to, co ho zajímá a také to, co koupit svým rodičům a kamarádům, aby jim kousek té pravé vánoční atmosféry přivezl domů. Na zpáteční cestě jsme si sdělovali dojmy, o úspěšnosti naší komunikace s místními obyvateli a o nádherných vánočních zážitcích z Drážďan. Všem se zájezd líbil, a to určitě nejenom proto, že svítilo sluníčko. Jak říkají Němci.wenn die Engel reisen SPCCH ZO Roudnice n.l. l Chtěli bychom touto cestou seznámit občany města o organizačních změnách DIA a KAR- DIO, ke kterým dochází od 1. ledna Dosud jsme byli dvě organizace a to DIA a KARDIO. Tyto dvě organizace pořádaly společné členské a výborové schůze, vyjma schůze výroční. Na základě připomínek členů a podpisem nadpoloviční většiny, byla podána žádost o sloučení těchto dvou organizací, a tím i vedení veškeré evidence. Naše žádost byla prostřednictvím předsedkyně pí Petrusové předána na SPCCH Praha, který ji projednal a schválil s účinností od 1. ledna 2012 s názvem SPCCH o.s. ZO Roudnice n.l. Pro utužení zdraví se někteří naši členové zúčastnili v roce 2011 Účastníci exkurze rekondičních pobytů. Pro členy jsme zajistili přednášku fyzioterapeutky pí Škobisové, dále pak v měsíci září přednášku oční lékařky paní Dr. Fibichové o očních problémech a v měsíci listopadu pak přednášku p. Dr. Srcha o problémech ortopedických. Městský úřad Roudnice nad Labem nám v roce 2011 poskytl finanční dotaci z rozpočtu města na realizaci projektu Podpora aktivit sloužících ke zvýšení kondice. Tyto finanční prostředky jsme mohli použít na dopravné na zájezdy a na nákup permanentek do krytého bazénu. Že jsme mohli tyto akce uskutečnit, děkujeme městskému úřadu za poskytnutí této dotace. Blažena Písková, SPCCH Příspěvky do Roudnických novin můžete zasílat na ovou adresu redakce Upozorňujeme přispěvatele, že max. délka bezplatně zveřejněného příspěvku je 300 slov. Více informací naleznete na webové stránce Děkujeme za pochopení. Sokol slaví 150 let l 16. února uplyne neuvěřitelných 150 let od založení nejstaršího českého tělocvičného spolku, který se nesmazatelně zapsal do dějin našeho národa. Ustavující schůze první sokolské jednoty se konala 16. února 1862 a jejím zakladatelům se podařilo kolem nového tělocvičného spolku sdružit nejvýznamnější představitele českého národního života. Tvůrcem sokolské myšlenky a zakladatelem sokolské organizace byl Dr. Miroslav Tyrš (* 17. září 1832 Děčín + 8. srpna 1884 Öetz). Všestranně vzdělaný vlastenec, znalec antické kultury, spisovatel z oboru filozofie a estetiky, poslanec českého zemského sněmu i rakouské říšské rady, docent české techniky a profesor české univerzity v Praze. Jeho spolupracovníkem byl Jindřich Fügner (*10. září 1822 Praha listopadu 1865 Praha), finanční odborník, vzdělaný, ušlechtilý a důsledný demokrat, který se stal prvním starostou Sokola a vnesl do něho ducha bratrství a rovnosti. Svých příjmů a svého jmění užíval na národní a sociální úkoly, zejména na vybudování první pražské sokolské tělocvičny. SOKOL byl ve své historii čtyřikrát zakázán a čtyřikrát obnovil svoji činnost (1918, 1945, 1968 a 1990). V současnosti má Česká obec sokolská členů. Další desetitisíce jsou ve světě. O tom, že Sokol má stále co nabídnout současné generaci, svědčí složení členské základny: 51% členů je mladších 26 let, 37 % je do 18 let a 12% je nad 60 let. Činnost SOKOLA se dělí do tří oblastí: 1. Odbor všestrannosti - všeobecná gymnastika, obecná pohybová průprava ke všem sportům, sport pro všechny. 2. Odbor sportu - výkonnostně a vrcholově prováděno 80 druhů sportů. 3. Vzdělavatelský odbor - kulturní a společenská činnost (divadelní, pěvecké a folklórní soubory, historie, péče o sokolské archiválie). Dějiny Sokola jsou detailně popsány v knižní trilogii br. Jana Waldaufa Sokol - malé dějiny velké myšlenky, které je možno zakoupit v každém větším knihkupectví či objednat po internetu. Filip Uzel ROUDNICKÉ NOVINY 2/

12 neziskové organizace Vánoční Drážďany l Vánoční trhy v Drážďanech mají dlouhou tradici, vždyť první se konal již v roce Své jméno Striezelmart dostal podle svého vánočního pečiva,rozinkové štoly. Od středověku se její receptura měnila, ale tvar Ježíška zabaleného v šátku zůstal. Volba zájezdu Svazu důchodců na středu byla šťastná- sluníčko nás provázelo až do odpoledních hodin. První zastávka dopoledne byla v Hygienickém muzeu, kde nás čekala zajímavá prohlídka všeho, co se týká člověka, jeho zdraví, vývoje, mohli jsme se podívat na interaktivní předměty. V první místnosti byl exponát-skleněný člověk- symbol muzea. Z muzea jsme odpoledne přejeli do staré části města. Zde nás Mgr. M. Machová zajímavě provedla kolem nejvýznamnějších památek - Zwingru, Semperovy opery, podívali jsme se do Hochkirche, prohlédli jsme si korunovační průvod saských knížat. To už nás lákal svou vůní vánoční trh-ochutnali jsme svařené víno, klobásky, prošli trhem s 250 stánky, v údivu zůstali stát před nejvyšší vánoční pyramidou s barevnými postavami. Do organizace se zapojila i Mgr. Marie Krombholzová, která velmi dobře ovládá německý jazyk. Závěrem bych použila radu seniorům z muzea: Buďte aktivní, pasivním přístupem v životě moc nezískáte, zajímejte o dění kolem sebe! Tak se těšíme na další zájezdy. Členka Svazu důchodců E. Cikánková Známky s motivem našeho města l Výměnné schůzky klubu filatelistů se konají v KD Říp každé druhé pondělí v měsíci od 17 do 19 hodin. Novinkou k zakoupení je speciální edice poštovních známek s přítisky s motivy města Roudnice nad Labem. Zakoupit je lze na schůzích nebo po telefonické domluvě: p. Rudolf Chadim, Redakce Poděkování studentům gymnázia l Farní charita Roudnice nad Labem děkuje studentům tercie, členům dramatického kroužku a pani profesorkám Lapihuskové a Svobodové, za realizaci akcí v prosinci minulého roku: 5. prosince zajistili v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa, v Riegrově ulici, Mikulášskou besídku - zahráli 2 loutkové pohádky a následně převlečení za čerty, anděly a Mikuláše je odměnili balíčky a hračkami. 21. prosince zahráli loutkové divadélko v předškolním klubu dětem ze sociálně slabých rodin. Počátkem prosince zorganizo- vali na škole sbírku hraček pro děti připravily se z nich balíčky dětem v azylovém domě a předškolním klubu nejenom pod vánoční stromeček, ale malé plyšáky dostaly i na Mikuláše. Studenti, nepolevujte ve svém snažení, dělejte dobré skutky a pomáhejte - někdy stačí málo - potěšit, rozveselit, věnovat drobný dárek, přívětivé slovo či úsměv. Naše budoucnost je především ve vašich rukách, a tak se snažte nezklamat důvěru, kterou do vás všichni vkládáme. Marcela Lysáčková, FCH Rce n.l. Domácí hospicová péče v Opoře 24 hodin denně l Občanské sdružení OPORA v rámci projektu domácí hospicové péče nabízí širokou škálu činností. Odlehčovací služby - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; po- moc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; pomoc při zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (Péče o klienta a jeho komfort může být zlepšen například zapůjčením po- lohovacího lůžka, antidekubitní matrace nebo toaletního křesla i mnoha jiných zdravotních pomůcek) tel.: , WBH ctilo tradici i v době vánočních svátků l Přímo na Štědrý den uspořádalo všesportovní sdružení West Bromwich Hracholusky tradiční vánoční turnaj ve floorballu. Sportovního klání se za finanční podpory společnosti Johnson Controls Roudnice nad Labem účastnila čtyři družstva vyznavačů plastových hokejek a míčků. Během vánočního dopoledne došlo k mnoha obdivuhodným sportovním soubojům, které vyvrcholily společným vyhodnocením soutěže a krátkým poseze- 12 ROUDNICKÉ NOVINY 2/2012 ním. Kdo zvítězil? Celkové vítězství si dobře hrající pořadatelé nenechali ujít a turnajem prošli bez porážky. Je nutno dodat, že vítězství v tomto turnaji není již tradičně to nejdůležitější a směrodatné. Pořadatel nám potvrdil, že v době vánoc je mnohem důležitější společné setkání, sport jako takový a dobrá nálada. Toto se bezezbytku podařilo naplnit. člen č. 19 West Browich Hracholusky

13 informace z obcí podřipska Libotenice Z dění v Libotenicích l V neděli 29. ledna 2012 proběhlo l. vítání občánků v roce Vítalo se 7 narozených dětí. Program a obřad připravila sociální a kulturní komise obce.velice rádi vítáme nové občánky a doufáme, že i do budoucnu jich bude nadále přibývat. V ZŠ Libotenice, kde se vyučuje ročník, byla na konci roku 2011 vyměněna okna za plastová. Jednalo se již o druhou etapu výměny. Věříme, že tato výměna přispěje k lepší tepelné pohodě ve škole a ušetření financí za plyn, jehož cena stále roste. Akce byla financována z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Dotace činila 70 % a podíl obce byl 30 %. Celková cena projektu byla 475 tisíc. Kč. Nadále je ve škole potřeba něco zlepšovat a tak budeme i v tomto roce žádat o dotaci na vodovod a kanalizaci, včetně WC, což také vyžaduje rekonstrukci a přizpůsobení se novým předpisům. Do školy investujeme, protože škola je na dobré úrovni a úspěšně připravuje žáky k dalšímu vzdělávání. Ve čtvrtek 2. února 2012 se koná zápis do 1.třídy. Škola má mnoho kroužků - výuku angličtiny, keramiky, hru na flétnu, hru na kytaru, výuku v počítačové učebně. Dobře připravuje děti k dalšímu studiu. Dále bych chtěla požádat majitelé psů, aby své miláčky měli řádně zavřené a aby nedocházelo k jejich potulování po obci, neboť pro někoho je pes jeho miláček a pro další občany může být můrou. Děti se psů bojí i když majitel upozorňuje, že pes nic nedělá. Podle vyhlášky obce je volný pohyb psů po obci zakázaný a budeme mnohem více potírat toulání psů, až tak, že je můžeme nechat odchytit a dát do útulku a požadovat na majiteli úhradu nákladů, jak z útulku tak i náklady s tím spojené.věříme, že pochopíte tento problém a zařídíte se tak, abychom tyto další nepopulární prostředky nemuseli použít. Akce v únoru 2012 v Kulturním domě v Libotenicích. Žáci základní školy při výuce v počítačové učebně. Foto: ZŠ Libotenice Maškarní ples, který pořádají sportovci od 20:00 hodin. Přijďte se pobavit, hraje skupina Neon band Maškarní ples pro děti od hodin - formou diskotéky hraje Pepa Za OÚ Libotenice Škodová Vl., starostka Dobříň Kde si vlaštovky dělají hnízdo l Tento příběh je věnován s úctou bývalému starostovi Vrutice, panu Václavovi Rendlovi, který se zasloužil o rozvoj své obce. Stejný příběh prožívá snad každý starosta, který chce něco postavit. Mohl by se odehrát u nás v Dobříni, také v Roudnici, či kdekoliv jinde. Myslivecký klobouk, mohutný knír a obrovský temperament. To je jednou větou pan Rendl. Seznámili jsme se profesně při výstavbě a rekonstrukci el. vedení a osvětlení v jeho obci. On v roli starosty a já projektanta el. zařízení. Tehdy nebyl v kanceláři obecního úřadu internet, počítač a jediným technickým vybavením byla pouze stará ústředna místního rozhlasu a starý telefon. Pokud bylo někomu zima v zasedací místnosti, zatopil pan starosta ve velkých kamnech. Při jedné schůzi bylo nutno něco projednat. O hudbu se postaral také starosta, zahrál na harmoniku, my jsme si zazpívali. O jídlo se postarala jeho manželka, přinesla na podnosu tradiční masové koule. Nápoje byly připraveny v dostatečném množství v basách u zdi. Jak málo tehdy stačilo, aby se zrealizovaly velké věci. Problém byl projednán, jen jedna babička v šátku se zeptala, kolik budou stát nyní léky. Kabelové rozvody nové el. sítě a rozvody osvětlení byly úspěšně zrealizovány. Hotovo. Každý starosta se snaží po takové rekonstrukci upravit terén po výkopových pracích, a to do lepšího stavu. Týkalo se to zejména nových chodníků. Zdánlivě žádný problém. Obecní chodník na obecních pozemcích. Před jedním domem však pozemek obecní nebyl. Bydlel tam tehdy starý pán. Přes všechnu snahu se starostovi nepodařilo se domluvit. Tak co, vynecháme chodník a budeme pokračovat za rohem. Čas plynul. Při jedné návštěvě mi pan starosta povídá:..když se Vám podařilo projednat všechny pozemky v celé obci, nepokusil byste se domluvit s tím pánem? Já už nevím jak dál. Říkám, ale to není elektrika on na to: nevadí, vždyť se můžete pokusit. Vzal jsem onen doklad a jdu k tomu domu. Klepu na velká vrata. Nic. Klepu pořád. Pořád nic. Nakonec se přišoural starý pán a prasklou škvírou v rozeschlých vratech se ozve nevraživě. Co chcete, já nic nepotřebuji, nic nechci Viděl asi papír v mé ruce a říká nic nepodepíšu! Představil jsem se, postavil tak, aby na mě dobře viděl a říkám: Vždyť ani nevíte, jestli jsem Vám něco přinesl, nebo chci naopak něco odnést, tak kdybyste mě pustil dál, vše bych Vám vysvětlil. Před zápražím stála stará lavice a kolem vesele poletovaly vlaštovky. Koukám nad vchodem si udělaly hnízdo. Říkám. Hele nad vchodem máte hnízdo vlaštovek. Zvedne oči, : no a co má být? No říká se, kde si nad vchodem udělají vlaštovky hnízdo, tam bydlí dobrý člověk. Ticho. Sklopil oči, pomalu si sedl na lavici, já přisedl vedle. Koukám, z jeho očí se začala koulet jedna slza za druhou. Začal mi vyprávět svůj životní příběh. Těžký život, chvílemi nic krásného. Na konci příběhu se mě ptá: Co to vlastně chcete. Říkám, chodník. Ukažte upracovanou ruku přidal podpis. Problém nebyl v chodníku. Odevzdávám doklad panu starostovi. Uchopil doklad, začal obíhat s tím papírem kolem stolu. Jeho radost nejde popsat. Říká: já snad zapnu rozhlas já to vyhlásím. Jak se Vám to podařilo. To já ne, to vlaštovky. Co říci závěrem. Přál bych si, abychom na svých domech měli každý tu svoji vlaštovku i s celým jejím domovem. Pak možná budeme mít nové chodníky, silnice, cyklostezky, nebo dlouho očekávaný obchvat Roudnice. Miroslav Kvintus starosta obce Dobříň ROUDNICKÉ NOVINY 2/

14 informace z obcí podřipska // křížovka Hrobce a Rohatce Maškarní bál pro děti se vydařil l Únorový maškarní bál pro děti, který se konal v kulturním domě v Hrobcích, se opravdu vydařil. Sál byl plný k prasknutí. Zábavu řídil dětmi oblíbený Sváťa se svým Kašpárkem. Děti nejen předvedly své masky, ale zároveň si zazpívaly i soutěžily. Jsme rádi, že kulturní dům slouží k zábavě nejen dospělým, ale i dětem. Je vidět, děti jsou nadšené a jak se říká, kdo si hraje, nezlobí, a proto chceme v pořádání kulturních akcí pro děti pokračovat, říká starosta obce Luboš Matek. Další vystoupení Sváťova Dividla je v Hrobcích 18. února od 16 hodin pohádka O Smolíčkovi, 17. března od 17 hodin pohádka O broučkovi a pozor v dubnu změna 7.4. od hodin s pohádkou Kašpárek a hodná víla Jarmilka. V TAJENCE KŘÍŽOVKY NALEZNETE JEDNU ZE SLUŽEB ROUDNICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA. 14 ROUDNICKÉ NOVINY 2/2012

15 Husovo náměstí Roudnice nad Labem tel.: Přehled vybraných kulturních a společenských akcí pořádaných v Roudnici nad Labem sobota, 20:00 KD Říp 100,-předprodej, na místě 150,- DEMENCIA MORTALIS BIRTHDAY PARTY Tuto sobotu oslaví v prostorách KD Říp roudnická metalová kapela Demencia Mortalis 6 let své existence. Stejně jako loni přijali pozvání vzácní hosté litoměřická atmo blacková kapela Dimension Labyrinth, plzenští Interitus a spřátelený klan Cruadalah z Prahy úterý, 14:00 17:00 dětské odd. knihovny dobrovolné vstupné KNIHOVNICKÁ DÍLNA: Barevné květiny z ubrousků Během tvořivé dílny si děti vyrobí barevné květiny z ubrousků, drátků a špejlí středa, 10:00 12:00 dětské odd.knihovny bez vstupného ČTEME DĚTEM: Pohádky o princích a princeznách Dopolední hlasité čtení je věnováno malým dětem a jejich rodičům či prarodičům. Předčítáno bude z pohádek, v nichž dobro vítězí nad zlem středa, 19:00 KD Říp 50,- TRUMF Ivan A. Krylov Divadelní spolek Karel Čapek Děčín představí veršovanou frašku. Do pokojného ruského carství vtrhne německý agresor Trumf se svou armádou. Car Vakula mu výměnou za pokojný průběh okupace nabídne ruku své dcery Sentimenty. Ta ale miluje bázlivého Šantalu neděle, 10:00 KD Říp 40,- Karneval se Sváťou Maškarní karneval s dětmi oblíbeným Sváťou a jeho pohádkovými kamarády úterý, 10 12:00 dětské odd. knihovny dobrovolné vstupné PRÁZDNINOVÁ DOPOLEDNÍ DÍLNA: Krčíme a lepíme Dopolední vyrábění je určeno i pro nejmenší děti. Budeme tvořit veselé obrázky z útržků krepového papíru úterý, 17:00 sál knihovny 30,- 380 DNÍ NA ANKTARTIDĚ Zájemci o extremní podmínky si zajisté nenechají ujít přednášku mjr. MUDr. Aleše Rybky, který strávil více než rok v rámci lékařského a biologického výzkumu na Antarktidě neděle, 14:00 KD Říp 70,- TANEČKY POD HLÁSKOU PŘEDPRODEJ PŘEDPRODEJ PŘEDPRODEJ PŘEDPRODEJ Přijďte i vy si zpestřit nedělní odpoledne, k tanci a poslechu hraje Severka úterý, 14 17:00 dětské odd. knihovny dobrovolné vstupné KNIHOVNICKÁ DÍLNA: Dovádivá koťata Děti si zkusí vytvořit z kartonového papíru, provázků, drátků a pomocí barviček pěkné dekorace do svých pokojíčků středa, 10 11:00 dětské odd. knihovny bez vstupného ČTEME DĚTEM: Pohádky o zvířátkách Dopolední hlasité čtení je věnováno malým dětem a jejich rodičům či prarodičům. V obrázkových knihách budeme hledat různá zvířátka, o nichž si vymyslíme veselý příběh. Také si přečteme pohádky ze zasněženého lesa čtvrtek, 19: 00 KD Říp 80,- JAKO DOMA: Nina Divíšková Jako doma s Bárou Klárovou hraje Bonus kvartet Vlastimila Jurčíka. Tentokrát je hostem Nina Divíšková. Česká herečka a manželka režiséra Jana Kačera ztvárnila nespočet zajímavých rolí například ve filmech Morgiana, Příběhy obyčejného šílenství, Kytice, Anglické jahody, Nestyda nebo V peřině. Diváci televizních pořadů a seriálů si jistě také vybaví její charakteristický hlas a laskavý úsměv. Historky z dlouholeté divadelní a filmové kariéry paní Divíšková doplní civilním povídáním z obyčejně neobyčejného života mnohonásobné babičky a dokonce už i prababičky pondělí, 19:00 KD Říp 50,- ZE ŽIVOTA HMYZU: Hynkovo hravé divadlo Litoměřice Karel a Josef Čapkovi patří ke klasickým autorům nejen českým, ale i světovým. Jejich díla jsou geniální, nadčasová a znalost jejich tvorby by měla být součástí kulturního povědomí českého národa. Členové Hynkova hravého divadla Litoměřice nehrají kamennou klasiku, ale i při zachování textové předlohy se snaží o současný přístup, jako by to Čapek napsal včera, v naší době sobota, 19:00 sál BK REAL Pod Lipou 200,- 1. SPOLEČENSKÝ PLES KZM A ZUŠ ROUDNICE NAD LABEM konaný pod záštitou starosty města pana Vladimíra Urbana K tanci Vám zahraje Taneční orchestr ZUŠ, Dechový orchestr mladých Roudnice n.l a JK BAND Josefa Kolorose. O předtančení se postará taneční pár Pavla Zajícová a Filip Cipar, čtvrtí na mistrovství republiky v Ostravě a TK Rytmus Tomáše Mikulského. O půlnoci proběhne losování hodnotných cen čtvrtek, 19:00 KD Říp 150,-/100,- KAMELOT koncert známé brněnské kapely + křest nového alba "Proti proudu" Autorem všech textů a skladatelem hudby je zpěvák a leader skupiny Roman Horký, který je v současné době jediný člen původního Kamelotu. Roman Horký neupřednostňuje žádný hudební styl. Dává svým písničkám takový kabát, jaký cítí, že jim patří. Jednou modernější, jednou tradičnější. Skupina Kamelot dávno překročila hranici žánru Folk a Country. Jak sám leader Roman Horký uvádí, když už je potřeba někoho někam zařadit, sám by pro svou skupinu vytvořil zatím neexistující škatulku "Pop-tramp". Dětské oddělení knihovny během jarních prázdnin: O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH ( ) DUDE VÝPŮJČNÍ DOBA V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ KNIHOVNY PRODLOUŽENA PO, ST 10:00 17:00 ÚT,PÁ 10:00 16:00 Knihovna připravuje: Březen měsíc čtenářů PŘEDPRODEJ PŘEDPRODEJ PŘEDPRODEJ PŘEDPRODEJ předprodej VSTUPENEK: MĚSTSKÁ KNIHOVNA ERVÍNA ŠPINDLERA, INFOCENTRUM MĚSTA A WEB

16

17 Prestižní psací potřeby Parker,Waterman, Sheaffer, Pilot, Faber-Castell sleva 20% od 5. 2 do STŘECHY NA KLÍČ POKRÝVAČSKÉ PRÁCE KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH ZEDNICKÉ A TESAŘSKÉ PRÁCE Jeronýmova 1503, Roudnice n. L strechy-luk.cz

18 PLACENÁ INZERCE Link LLS Jazykové kurzy Pro DoSPĚLé I DĚTI angličtina Španělština Němčina Francouzština, ruština Příprava na státní jazykové zkoušky z angličtiny, FCE, CaE kurzy business English, individuální a firemní výuka kontakt: , Prodej kancelářské techniky: Laminátory, skartovače, vazače, váhy, flipcharty a spotřební materiál.

19 PLACENÁ INZERCE S námi se ve světě neztratíte! Akèní ceny PC široký výbìr notebookù i netbookù záruèní servis Comfor HP, ACER, ASUS TOPSOFT JKM FINA NČNÍ SLUŽ BY VÍ HOTELNICT KUCHAŘ-ČÍŠNÍK AČ DAV O R P NT EME RUCHU G A N O MA OVNÍH CEST KADEŘ NÍK PODdálNkovIKé stuádiunmí MA OBCNAGEM HOD ENT U Výroba razítek s.r.o. Jungmannova Roudnice n.l. tel , otevøeno: Po - Pá ROZDÁVÁME NETBOOKY Novým studentům 1. ročníku maturitních oborů

20 PLACENÁ INZERCE UNICREDIT BANK S POBOČKOU V ROUDNICI NAD LABEM Už na polovinu listopadu připravila UniCredit Bank otevření své pobočky v Roudnici nad Labem. Moderně pojaté obchodní místo můžete navštívit na adrese Karlovo náměstí 24. Nová pobočka v našem městě ukazuje, že banka chce stále více posilovat svou síť na českém trhu a že má co nabídnout. Při této příležitosti jsme vyzpovídali ředitele pobočky Martina Rehárika. Jaké služby nová pobočka UniCredit Bank nabízí klientům? Klienti u nás najdou kompletní bankovní servis včetně nabídky nových produktů občanům, podnikatelům a menším fi rmám. K dispozici je inteligentní bankomat, který umožňuje vkládat bez poplatku prostředky na účet 24 hodin denně. Vklad se okamžitě připíše, což je možné ihned ověřit pomocí kontroly výpisu přímo na bankomatu. Máte mezi produkty nějaké zajímavé novinky? Od dubna loňského roku si u nás mohou klienti i neklienti banky, kteří řádně splácejí spotřebitelský úvěr, kontokorent nebo úvěr z kreditní karty, sloučit své úvěry do jednoho výhodného úvěru. Jsme moc rádi, že hned po několika měsících můžeme konstatovat, že zájem klientů o tuto novinku je nad naše původní očekávání. Jenom pro zajímavost, naší bance v současnosti patří již druhé místo mezi bankami, které sloučení úvěrů nabízejí. V čem spočívá tento úspěch? Pomocí naší novinky Splatkomat.cz jsme totiž na český trh přinesli netradiční a lidem velmi užitečné řešení. Klienti mají totiž možnost předem zjistit, kolik mohou ušetřit na měsíčních splátkách nebo kolik mohou získat peněz navíc bez navýšení měsíčních splátek, a to kdykoli díky naší aplikaci, která je všem přístupná na internetu. Pokud se klient následně rozhodne pro některé z nabízených řešení a využije možnost odeslání požadavku přímo ze Splatkomat.cz, čeká ho připravený bankéř s hotovým řešením. Jak takové jednání s bankou probíhá? Během jedné návštěvy vyřídíme vše včetně úhrady případné sankce v konkurenční bance za předčasné splacení úvěru. Prostředky lze přitom použít na cokoliv až do Kč. Do Kč navíc není zapotřebí spolužadatele. Půjčku lze splatit předčasně bez poplatků a v případě potřeby až 5krát odložit splátku. Je ještě něco, co umí váš Splátkomat? Kromě sloučení spotřebitelských úvěrů, kontokorentů nebo úvěrů z kreditních karet do jednoho výhodnějšího úvěru od UniCredit Bank mohou lidé nově od loňského října požádat také o nový úvěr. Umíte ale nabídnout něco také těm, kteří především ocení cenově přijatelné osobní balíčky? Pro klienty, kteří nechtějí platit měsíční paušál za nejužívanější bankovní služby a očekávají rychlé a jednoduché zpracování dokumentace včetně převedení konta z jiné banky, je naše další novinka, a to EXPRESNÍ Konto. Klienti mohou využít vedení konta zdarma a získají také novou EXPRES Kartu, která je na místě aktivována, aniž by si museli přijít ještě pro PIN kód. V poslední době jste vnímáni jako banka, která mění pohled na hypoteční úvěry. Můžete to více přiblížit? Na jaře 2010 jsme uvedli velice zajímavou PŘEVRATNOU Hypotéku na bydlení. Jejími výhodami jsou nižší splátka než u hypotéky s fi xní úrokovou sazbou, neměnná odchylka v úrokové sazbě po celou dobu splácení a možnost mimořádné splátky až 4x ročně. Naše nabídka PŘEVRATNÉ Hypotéky na bydlení s úrokovou sazbou 2,5 % p. a. je aktuálně stále nejnižší na trhu. Už půl roku platí navíc tato skvělá sazba také na nerezidenční nemovitosti, tedy na koupi chaty, chalupy nebo nemovitosti určené k pronájmu. Od října jsme ale také snížili úrokové sazby u hypotečních úvěrů s fi xním úrokem. Klienti mohou nyní v prosinci získat úvěr u jednoleté fi xace již od 3,35 % p. a. V poslední době se hodně mluví o novinkách u přímého bankovnictví. Ani tady jste nezaspali? Také tady nezaostáváme, spíše naopak. Na podzim jsme pro klienty připravili naši Banku v mobilu Smart Banking, díky které mají klienti nejen okamžitý přehled o svých účtech, debetních a kreditních kartách a kdykoliv mohou provádět tuzemské platby, ale mohou si velmi jednoduše najít nejbližší bankomat nebo zjistit aktuální kurzy zahraničních měn. Aplikace je podporována pro největší počet typů mobilních telefonů na českém trhu, aktuálně více než 1200 modelů chytrých telefonů. Co nabídne UniCredit Bank podnikatelům a malým firmám v Roudnici a okolí? UniCredit Bank přináší především komplexní řešení od vedení účtu přes úvěry či hypotéku až po individuální poradenství např. pro advokáty či lékaře. K otevření jsme připravili pro podnikatele speciální nabídku možnost vedení podnikatelského konta zcela zdarma v případě současného založení osobního konta. Součástí nabídky je také individuálně nastavený limit provozního fi nancování. Co byste rád vzkázal našim čtenářům? Rád bych pozval klienty z řad občanů a podnikatelů k návštěvě naší nové moderní pobočky, ve které se budou moci přesvědčit, že naší hlavní prioritou je osobní a profesionální přístup opravdu ke každému klientovi. UniCredit Bank Expres Karlovo náměstí 24 Roudnice nad Labem 6802_UCB_PR_clanek_Roudnice_REHARIK_185x130_V02.indd 1 1/2/12 10:58 AM 55 PROGRAMŮ 594,- SAMOSTATNĚ 359,- s DPH/měsíc 32/32 Mbps SAMOSTATNĚ 476,- s DPH/měsíc AKČNÍ CENA KABELOVÁ TV + INTERNET = s DPH/měsíc HOTLINE:

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 2. 11. 2011 15 Věc: Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje Důvod předložení: Zásady pro poskytování účelových finančních

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 13.30 hodin Ukončení: 15.45 hodin Přítomni:

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Jarní prázdniny výletíme

Jarní prázdniny výletíme 2 Slevy triky návody V y k u p t o. c z 26. 1. 1. 2. 2015 Jarní prázdniny výletíme Naše týdny na Vykupto.cz Každý týden se na Vykupto.cz budeme věnovat nějakému tématu, které by vás mohlo/mělo zajímat.

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Výroční zpráva 2011 NÁVRH

Výroční zpráva 2011 NÁVRH Výroční zpráva 2011 NÁVRH Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Aktivity nadačního fondu Ledňáček v roce 2011 Rok 2011 byl pro náš Nadační fond jednak rokem změn, ale i rokem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více