Exportní politika ČR. Mirek Topolánek. Výbor pro hospodářstv

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Exportní politika ČR. Mirek Topolánek. Výbor pro hospodářstv"

Transkript

1 Exportní politika ČR Mirek Topolánek předseda vlády ČR Výbor pro hospodářstv ství,, zemědělstv lství a dopravu Senátu PČRP

2 Exportní politika z pohledu vlády Export je motorem české ekonomiky Česká ekonomika je závislz vislá na úspěchu českých firem na světov tovém m trhu S tím m souvisí i vysoká míra otevřenosti enosti české ekonomiky České firmy, které jsou úspěšné na zahraničním m trhu mají: vysokou míru m produktivity práce rychlejší proces inovací a modernizace výroby kvalitnější řízení i management (včetn etně obchodu) vytvářej ejí více pracovních ch přílep ležitostí pro více v kvalifikované zaměstnance

3 Vývoj světov tového trhu pod vlivem dopadu finanční krize v USA Krize se projevila výrazným zpomalením m světov tové ekonomiky, včetnv etně zemí eurozóny ekonomický výkon eurozóny poklesl ve 3. čtvrtletí 2008 o 0,2% Český vývoz během b roku vykazoval tendenci ke zpomalení růstu ta se projevovala předevp edevším m v jeho korunovém m vyjádřen ení v EUR a v USD rostl vývoz přiblip ibližně stejnými (v případp padě USD dokonce vyšší ššími) tempy Výraznější dopady poklesu vnější poptávky a zpomalení růstu, resp. poklesu ekonomiky hlavních vývozních partnerů se začaly aly projevovat aža ve druhém m pololetí 2008 (zejména v měsících ch záříz a především říjnu) vříjnu klesl vývoz proti stejnému měsíci m roku 2007 ve všech v měnách, m nejvíce však v v Kč (o 10,7 %), v USD (o 7,6 %) a v EUR (o 1,5 %). vříjnu 2008 skončila obchodní bilance schodkem 4,0 mld. Kč, K tj.meziroční zhoršen ení o 12,1 % mld. Kč K (největší propad od roku 2004)

4 Vývoj zahraničního ho obchodu v 1. aža 3. čtvrtletí 2008 Zahraniční obchod zaznamenal v 1. aža 3. čtvrtletí 2008 v porovnání se stejným obdobím m 2007 výrazně nižší dynamiku Dosažen ená tempa růstu r vývozu i dovozu byla nejnižší od vstupu České republiky do Evropské unie Obrat zahraničního ho obchodu meziročně vzrostl o 3,7 % proti 16,2 % v 1. aža 3. čtvrtletí 2007 Meziroční růst vývozu byl o 0,8 p. b. vyšší oproti meziročnímu mu růstu r dovozu vývoz vzrostl o 4,1 % a dosáhl 1 895,9 mld. KčK dovoz byl vyšší o 3,3 % ačinil a 1 808,6 mld. KčK Saldo zahraničního ho obchodu skončilo v uvedeném m období nejvyšší šším přebytkem (87,2 mld. Kč) ) v historii České republiky

5 Vývoj zahraničního ho obchodu v 1. aža 3. čtvrtletí 2008

6 Přebytek zahraničního ho obchodu o 17,2 mld. KčK vyšší šší,, dosáhl 87,2 mld. KčK

7 Výsledky zahraničního ho obchodu v 1. aža 3. čtvrtletí 2008 ovlivněny ny Nepříznivým vývojem směnných relací vývojem cen na světov tovém m trhu a enormním m posilováním m CZK vůčv ůči i EUR a USD v lednu aža září 2008 proti lednu aža září 2007 CZK posílila k EUR v průměru ru o 13,1 % a k USD v průměru ru o 28,0 % Oslabováním m vnější poptávky vlivem zpomalování celosvětov tového ekonomického růstur zastavení růstu ekonomiky států EU ve 2.čtvrtlet tvrtletí HDP vzrostl meziročně o 1,7 %, zatímco v 1. čtvrtletí ekonomika EU 27 vykázala růst r o 2,3 % pokračov ování zmírňov ování ekonomického růstu r zemí EU ve 3. čtvrtletí u některých států EU 27 došlo dokonce k meziročnímu mu poklesu HDP rozhodující vliv vývoje ekonomiky dvou hlavních zahraničněobchodn obchodních partnerů ČR, Německa N a Slovenska v 1. aža 3. čtvrtletí 2008 směř ěřovalo do Německa 30,8 % a na Slovensko 9,0 % z celkového vývozu proti 31,1 % a 8,5 % v 1. aža 3. čtvrtletí 2007 meziročně se vývoz do Německa zvýšil o 3,1 % (o 17,6 mld. Kč) K ) a na Slovensko o 9,4 % (o 14,6 mld. Kč) K Zmírn rněním m růstu r průmyslov myslové produkce

8 Obchodní bilance a její meziroční změny u jednotlivých teritoriáln lních uskupení

9 Prohloubení trendů zpomalení růstu obchodní bilance ve výsledcích ch za listopad 2008 V listopadu se snížil meziročně vývoz o výrazných 18,0% a dovoz o 13,2% (vše e v běžb ěžných cenách) ch) meziroční pokles vývozu byl nejvyšší v historii ČR Obchodní bilance skončila schodkem 0,5 mld. KčK tj. zhoršen ení proti listopadovému rekordu v roce 2007 o 13,0 mld. KčK se státy ty EU 27 byla bilance aktivní ve výši i 39,2 mld. KčK se státy ty mimo EU 27 pasivní 39,7 mld. KčK Saldo zahraničního ho obchodu bylo nepřízniv znivě ovlivněno no zejména zhoršen ením bilance v obchodě: se stroji a dopravními prostředky o 8,3 mld. KčK s mineráln lními palivy o 2,4 mld. KčK s průmyslovým spotřebn ebním m zbožím m o 2,3 mld. KčK Pozitivně působilo zejména zlepšen ení bilance v obchodě s chemickými výrobky o 2,2 mld. KčK Prudký pokles průmyslov myslové výroby meziroční snížen ení průmyslov myslové výroby činilo v listopadu výrazných 17,4 % tržby z průmyslov myslové činnosti se snížily v listopadu meziročně reáln lně o 18,5 %, z toho tržby z přímého p vývozu o 20,0 % V lednu aža listopadu vzrostl meziročně vývoz pouze o 0,3% a dovoz o 0,8% Přebytek obchodní bilance 81,2 mld. KčK byl proti 11 měsícům m m roku 2007 o 9,5 mld. KčK nižší

10 Výsledky českých vývozců ve srovnání s ostatními členskými státy ty EU V prvních osmi měsících m ch roku 2008 patřila ČR R k zemím EU27: s nejvyšší ššími tempy růstu r vývozu 19 % - 3. pořad adí spolu se Slovenskem a Polskem za Litvou a Bulharskem mezi osmi státy ty Unie, které vykázaly přebytek p v zahraničním obchodě,, patřila ČR R pátáp příčka Výsledky českých vývozců podpořila aktivní proexportní politika státu: tu: přispívala k růstu jejich konkurenceschopnosti zvyšovala naději na úspěch v ostré zahraniční konkurenci

11 Podpora exportu, investic a aktivní obchodní politiky prioritou hospodářsk ské politiky vlády Prosazování obchodně-ekonomických zájmz jmůčr R ve světě je prioritou současn asné vlády Vláda tuto prioritu musí prosazovat tržně konformními mi nástroji n (v souladu s našimi závazky z vyplývající z členství v OECD,WTO apod.) Stát t (vláda) poskytuje efektivní a profesionáln lní služby podnikatelské sféře e doma i v zahraničí Stát t (vláda) buduje průhledn hledné,, právn vní (business friendly) podnikatelské prostřed edí deregulace, snižov ování administrativní zátěže, snižov ování daňov ové zátěže e apod. Stát t (vláda) v těchto zález ležitostech postupuje v partnerství s podnikatelskou sférou Stát t (vláda) koordinuje spolupráci všech v resortů (MPO, MZV, MF, MZe atd.), neboť exportní politika jde napříč resorty (jde dokonce i napříč politickým spektrem)

12 Prosazení českých ekonomických zájmz jmů a zájmů českých firem na mezinárodn rodním m trhu Vytváříme nové příležitosti pro podnikatele, usnadňov ování obchodu: smluvní agenda MPO, MZV, MF (cla) marketing na světov tovém m trhu informace, ovlivňov ování (lobbying) propagace MZV, MPO Vytváříme tlak na poskytování efektivních služeb: ekonomická diplomacie, zahraniční síť,, CzechTrade, CzechInvest Vytváříme tlak na kvalitu služeb a jejich pružné přizpůsobování potřeb ebám českých firem a situaci na světov tovém m trhu: restrukturalizace sítěs zastupitelských úřadů a obchodně ekonomických úseků sloučen ení služeb CzechTrade a CzechInvest jednotná nabídka služeb státu tu v zahraničí Zvyšujeme exportní kapacity českých firem: nabídkou exportního financování (Česká exportní banka a EGAP) podporou exportního vzdělávání

13 Nabídka konkurenceschopného financování a tvorba nových přílep ležitostí 1. navýšen ení základního kapitálu ČEB o 1 mld. KčK a pojistné kapacity EGAPu na 150 mld. KčK navýšen ení základního kapitálu ČEB o 1 mld. Kč K (s možnost ností další šího navýšen ení v případě potřeby) umožní poskytnout státn tní podporu vývozu v objemu cca mld. KčK navýšen ení pojistné kapacity společnosti EGAP (maximáln lní limit expozice EGAP) ze 120 mld. na 150 mld. KčK 2. financování nepřímých vývozců dodavatelů subdodávek větších exportérů ČEB a EGAP budou pro komerční banky validovat kvalitu a návratnost n exportního případu, p padu, pro který je poskytována subdodávka ČMZRB bude validovat důvěryhodnost d subdodavatele případnp padně mu ručit 3. financování výroby pro vývoz ze strany ČEB

14 Nabídka konkurenceschopného financování a tvorba nových přílep ležitostí 4. větší zapojení komerčních bank do státem tem podporovaného úvěrování a pojišťov ování vývozu prostřednictv ednictvím m tzv. mechanismu vyrovnávání úrokových sazeb změna zákona z 58/1995 o pojišťov ování a financování vývozu se státn tní podporou (příprava prava MPO, před p dokončen ením) 5. dočasn asné zvýšen ení pojistného krytí všech typů pojištění vývozních úvěrů ze strany EGAP z 95 % na 99 % 6. snížena spoluúčast pojištěného na pouhé 1 % 6. využit ití dividendy ČMZRB na záruky z pro provozní úvěry stát t ponechá svou letošní dividendu zčmzrb z ve výši i 0,5 mld. KčK v této to bance 7. navýšen ení prostředk edků na veletrhy a výstavy

15 EGAP - opatřen ení ke zlevnění a zlepšen ení rozsahu a podmínek pojištění Stručný popis Zvýšení pojistného krytí akreditivů z 80% na 95%, tj. snížení spoluúčasti z 20 na 5% - trvale Zlevnění pojištění tzv. výrobního rizika o 30%, zlevnění až o 50% při souběhu s pojištěním vývozního úvěru Zlevnění pojištění investic při souběhu pojištění úvěru na financování investice a vlastního vkladu investora Zlevnění procedury posuzování vlivu vývozu a investic na životní prostředí Zjednodušení režimu pojišťování předexportních úvěrů a záruk pro MSP Přínosy Snížení spoluúčasti bank, rychlejší vyřizování krátkodobého financování od zahraničních bank, zvýšení limitů zahraničních bank u českých bank Snížení nákladů vývozce Snížení nákladů investorů Snížení nákladů vývozců a investorů o prvotní náklady spojené s expertízou (hradí EGAP) Snížení nákladů malých a středních vývozců, podstatné zkrácení doby vyřízení

16 EGAP přehled nových pojistných produktů Stručný popis Pojištění projektového financování nově vybudovaných výrobních kapacit v zahraničí Pojištění úvěrů na financování investic pro developerské projekty v zahraničí Pojištění úvěru na financování komerční aplikace výsledků vědy a výzkumu určené pro vývoz Pojištění prospekce zahraničních trhů proti riziku ztrát v důsledku neúspěchu prospekce Pojištění vývozních pohledávek pro nejmenší vývozce Přínosy EGAP kryje riziko splacení úvěru, které není založeno na zárukách exportéra či investora, ale na výnosech projektu. Splácení rozloženo do nepravidelných splátek. Možnost prodloužení splatnosti úvěru až na 14 let. Přizpůsobení podmínek pojištění specifickým potřebám podnikání při výstavbě multifunkčních, obchodních a bytových objektů v zahraničí. Podpora vědy a výzkumu. Podpora zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výroby určené pro vývoz, podpora vývozu s vysokou přidanou hodnotou. Podpora vývozců při hledání nových trhů, krytí nákladů spojených se vstupem na zahraniční trhy, marketingem, atd. (určeno zejména pro MSP). Podpora vývozců s vývozem do 2 mil. EUR/rok. Rozšíření kapacity a kultivace pojistného trhu včr.

17 Důvody k posílen lení kapitálu ČEB očekávaná zvýšen ená úloha ČEB při p i podpoře e vývozu v souvislosti s finanční krizí a očeko ekávaným zpomalením m hospodářsk ského růstur uzavírání objemově rozsáhlých obchodních případp padů vysoké koncentrace obchodních případp padů u několika n nejvýznamnější ších vývozců,, obzvláš áště u investičních celků vytvořen ení prostoru pro širší spolupráci s komerčními mi bankami vytvořen ení prostoru pro podporu vývozu malých a středn edních podnikatelů pohybu měnových m kurzů ovlivňuj ující reálnou hodnotu finančních transakcí

18 ČEB - přehled nových produktů ke zlepšen ení rozsahu a podmínek financování Produkt Cílová skupina Výhody Distribuční cesta Financování malého a středního podniku - Subdodavatele vývozce Malé a střední podniky subdodavatelé klienta ČEB Obsluha pobočkou banky územně blízkou sídlu MSP; Dostupnost finančních prostředků na výrobu pro vývozy do teritorií se zvýšenou mírou rizika, pro něž komerční banky úvěry MSP běžně neposkytují; Pro MSP zjednodušení administrativy spojené se získáním úvěru Banka Regionální exportní místa Hospodářská komora ČR Termínovaný vklad s individuálně stanovenou úrokovou sazbou Právnické osoby Vyšší úroková sazba ve srovnání s běžnými účty a standardními komerčními termínovanými vklady Flexibilita a jednoduchost uzavírání vkladů Banka Komerční běžný účet Právnické osoby Vyšší úroková sazba ve srovnání s jinými typy běžných účtů Denní informace o stavech na účtu Možnost využití komerčního běžného účtu pro devizové obchody s individuálním měnovým kurzem s využitím Treasury úvěru Banka

19 ČEB - přehled nových produktů k omezení finanční krize Produkt Cílová skupina Výhody Distribuční cesta Devizový obchod s individuálním měnovým kurzem Exportéři klienti ČEB Měnové kurzy jsou pro exportéra výhodnější než při použití přepočtu podle kurzového lístku ČEB Úročení prostředků na běžném účtu Žádné poplatky za realizaci obchodu Banka Devizové obchody s individuálním měnovým kurzem s využitím Treasury úvěru Exportéři bonitní klienti ČEB Exportér může podle vývoje kurzu výhodně časovat provedení konverzní operace i na dobu, kdy ještě nedisponuje prodávanou měnou Měnové kurzy jsou pro exportéra výhodnější než při použití přepočtu podle kurzového lístku ČEB Úročení prostředků na běžném účtu Žádné poplatky za realizaci obchodu Banka Úvěr pro financování výroby pro vývoz Vývozci a potenciální vývozci s připraveným exportním záměrem Dostupnost finančních prostředků na investiční záměr vybudování kapacit pro výrobu určenou k vývozu Banka

20 Prognóza vývoje zahraničního ho obchodu Negativní vývoj listopadového zahraničního ho obchodu potvrzuje výsledek předchozp edchozího měsíce m jako dopad recese ve vyspělých státech tech EU a zpomalení růstu světov tové ekonomiky Evidentní je zpomalení tempa zahraničního ho obchodu vyjádřen eného v eurech, což bude zřejmz ejmě pokračovat ovat i v další ších měsících m ch Za posledních 12 měsíců vzrostl vývoz v eurech o 12,3 %, dovoz o 12,7 % Na druhou stranu se příznivp znivě na obchodní bilanci projeví pokles cen surovin, předevp edevším m ropy Vzhledem k současn asnému vývoji se dád předpokládat dat poněkud nižší přebytek obchodní bilance v roce 2008 proti poslední predikci MF zříjna 2008 (94 mld. Kč v metodice FOB-CIF)

21 Děkuji za pozornost

Národní protikrizový plán vlády

Národní protikrizový plán vlády II. Národní protikrizový plán vlády Národní protikrizový plán vlády Ministerstvo financí ČR Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 5 3. Navrhovaná opatření... 19 4. Dlouhodobá

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA PLATEBNÍ BILANCE 1999 2 OBSAH SOUHRNNÁ ČÁST 3 PODROBNÁ ČÁST 8 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 8 1.1. Obchodní bilance 8 1.1.1. Faktory ovlivňující výši deficitu obchodní bilance 10 1.1.2. Směnné relace

Více

EGAP. Výroční zpráva

EGAP. Výroční zpráva EGAP 2008 Výroční zpráva EGAP Výroční zpráva 2008 PŘEHLED PROTIKRIZOVÝCH OPATŘENÍ OPATŘENÍ KE ZLEVNĚNÍ A ZLEPŠENÍ PODMÍNEK POJIŠTĚNÍ Zvýšení pojistného krytí u vývozních úvěrů a akreditivů až na 99 %.

Více

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 I. Ekonomický vývoj 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 Domácí ekonomika vystoupila ve 2. čtvrtletí 2013 z recese, ve které se nacházela od 4. čtvrtletí 2011. I nadále byla v 1. pololetí 2013

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2009 Komerční banka, a.s.

Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2009 Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2009 Komerční banka, a.s. Za první pololetí roku 2009 vykázala skupina KB čistý zisk ve výši 5 806 milionů Kč. Banka o lidech, Obsah 2 Hlavní události prvního pololetí

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Obsah ANALÝZA KONKURENCESCHOPNOSTI... 2 EXECUTIVE SUMMARY... 2 I.1 POJETÍ KONKURENCESCHOPNOSTI...

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Podpora exportu priorita hospodářské a zahraniční politiky ČR

Podpora exportu priorita hospodářské a zahraniční politiky ČR Podpora exportu priorita hospodářské a zahraniční politiky ČR Hospodářská politika každého státu je především limitována objektivními zdrojovými možnostmi a vnitrostátní i zahraniční hospodářskou situací.

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip. Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu změn legislativy

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM Vysoká škola ekonomie a managementu info@vsem.cz / www.vsem.cz NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE/TITLE OF THESIS Podpora exportu v České republice v kontextu společnosti ABC / Support

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍHO PROGRAMU REFOREM ČR 2008-2010

ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍHO PROGRAMU REFOREM ČR 2008-2010 ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍHO PROGRAMU REFOREM ČR 2008-2010 ČR říjen 2009 OBSAH OBSAH...2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...4 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ...6 I. ÚVOD...7 II. VÝVOJ ČESKÉ EKONOMIKY...9 III. MAKROEKONOMICKÁ

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2007

Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2007 Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2007 07 Společenská odpovědnost Komerční banka je významnou českou bankou a je si velmi dobře vědoma celospolečenských závazků, které z jejího postavení

Více

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 TRŽNÍ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI č. 16/Z/2006 Selekta Pacov, a.s. Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 Zhotovitel: Euro-Trend, s.r.o. znalecký ústav Praha 5 Smíchov

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

Podpora konkurenceschopnosti ČR a společná obchodní politika EU

Podpora konkurenceschopnosti ČR a společná obchodní politika EU Podpora konkurenceschopnosti ČR a společná obchodní politika EU Prof. Michal Mejstřík EEIP, a.s. International Chamber of Commerce ČR Seminář Programy a nástroje EU využitelné českými podniky Černínský

Více

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více

Souhrnná teritoriální informace Slovensko

Souhrnná teritoriální informace Slovensko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bratislavě () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice

Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. Doc. Ing. Judita Štouračová, CSc., a kol. Zpracováno v rámci projektu: Posilování sociálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2007 2011 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2011 2010 1 2009 1 2008 1 2007 1 Finanční

Více