S 83/ /01 V Brně dne 10. října 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S 83/01-1772/01 V Brně dne 10. října 2001"

Transkript

1 S 83/ /01 V Brně dne 10. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 83/01, zahájeném dne 21. srpna 2001 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost General Electric Capital Corporation, se sídlem 260 Long Ridge Road, Stamford, CT , USA, ve správním řízení zastoupená Tomášem Richterem, advokátem Advokátní kanceláře Allen & Overy, se sídlem Krakovská 9, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto r o z h o d n u t í : Spojení soutěžitelů General Electric Capital Corporation, se sídlem 260 Long Ridge Road, Stamford, CT , USA a Heller Financial, Inc., se sídlem 500 West Monroe Street, Chicago, IL-60661, USA, ke kterému dochází na základě Smlouvy o spojení a plánu spojení, uzavřené dne 30. července 2001 mezi společností General Electric Capital Corporation, se sídlem 260 Long Ridge Road, Stamford, CT , USA, jako mateřskou společností, Hawk Acquisition Corporation, což je její 100% dceřiná společnost a společností Heller Financial, Inc., se sídlem 500 West Monroe Street, Chicago, IL-60661, USA, na základě které Hawk Acquisition Corporation učiní nabídku na převzetí veškerých kmenových akcií společnosti Heller Financial, Inc., se sídlem 500 West Monroe Street, Chicago, IL-60661, USA a současně uzavře podpůrnou dohodu se společností Fuji Bank, Ltd. o odkupu 100 % akcií třídy B společnosti Heller Financial, Inc., se sídlem 500 West Monroe Street, Chicago, IL-60661, USA, představujících 52% podíl v této společnosti a 77 % hlasovacích práv tak, že po převzetí veškerých akcií společnosti Heller Financial, Inc., se sídlem 500 West Monroe Street, Chicago, IL-60661, USA dojde podle Smlouvy o spojení a plánu spojení ke spojení Hawk Acquisition Corporation se společností Heller Financial, Inc., se sídlem 500 West Monroe Street, Chicago, IL-60661, USA, formou sloučení s tím, že Hawk Acquisition Corporation jako právnická osoba zanikne a General Electric Capital Corporation, se sídlem 260 Long Ridge Road, Stamford, CT , USA, získá přímou kontrolu nad společností Heller Financial, Inc., se sídlem 500 West Monroe Street, Chicago, IL-60661, USA, dle 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se dle 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, p o v o l u j e.

2 O d ů v o d n ě n í : Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zahájil dne 21. srpna 2001 na návrh společnosti General Electric Capital Corporation, se sídlem 260 Long Ridge Road, Stamford, CT , USA, zastoupené Tomášem Richterem, advokátem Advokátní kanceláře Allen & Overy, se sídlem Krakovská 9, Praha 1, na základě plné moci, správní řízení S 83/01 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen zákon ). Ke spojení dojde na základě Smlouvy o spojení a plánu spojení (dále jen Smlouva ) uzavřené dne 30. července 2001 mezi společností General Electric Capital Corporation, se sídlem 260 Long Ridge Road, Stamford, CT , USA, jako mateřskou společností (dále jen GE Capital ), Hawk Acquisition Corporation, což je její 100% dceřiná společnost a společností Heller Financial, Inc., se sídlem 500 West Monroe Street, Chicago, IL-60661, USA (dále jen Heller ), na základě které Hawk Acquisition Corporation učiní nabídku na převzetí veškerých kmenových akcií společnosti Heller a současně uzavře podpůrnou dohodu se společností Fuji Bank, Ltd. (člen finanční skupiny Mizuho, japonská korporace nabízející širokou škálu finančních služeb) o odkupu 100 % akcií třídy B (Class B Common Stock shares) společnosti Heller, představujících 52% podíl v této společnosti a 77 % hlasovacích práv. Po převzetí veškerých akcií společnosti Heller dojde podle Smlouvy ke spojení Hawk Acquisition Corporation se společností Heller formou sloučení s tím, že Hawk Acquisition Corporation jako právnická osoba zanikne a GE Capital získá přímou kontrolu nad společností Heller. Pokud jde o účastníky správního řízení o povolení spojení podniků, k němuž došlo podle 12 odst. 3 písm. a) zákona o ochraně hospodářské soutěže nabytím účastnických cenných papírů, povinnost podat návrh na povolení spojení je dle 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, což je společnost GE Capital. Ta se také následně ve smyslu 21 odst. 1 stala účastníkem uvedeného správního řízení. Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel z následujících podkladů: návrhu na zahájení správního řízení, listiny zakládající vznik spojení - Smlouva o spojení a plánu spojení, formuláře vztahujícího se ke spojení, ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení, informací o spojovaných společnostech, dokladu o zaplacení správního poplatku, výpisů z obchodních rejstříků, rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 37/01 ze dne 12. září Ve stanovené lhůtě 7 dnů pro podání případných připomínek, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel. Ve smyslu ustanovení 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen správní řád ), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Charakteristika spojovaných subjektů General Electric Capital Corporation (GE Capital) je 100% dceřinou společností General Electric Company (dále jen GE ) a zároveň holdingovou společností pro divizi 2

3 koncernu GE poskytující celosvětově diversifikované finanční služby. GE Capital je tvořena skupinou 24 firem poskytujících služby v oblasti správy majetku, finančních služeb, financování firem (středně velkých), specializovaného financování a specializovaných pojišťovacích služeb. GE Capital působí ve 47 zemích světa. GE, mateřská společnost GE Capital, je koncernem zabývajícím se výrobou, technologiemi a poskytováním služeb, zejména výrobou leteckých motorů, elektrárenských zařízení, osvětlení, průmyslových a lékařských systémů, plastických hmot, zařízení sloužících k vysílání a dopravě a poskytování finančních a informačních služeb. GE je veřejnou společností, jejíž akcie drží velké množství akcionářů, v současné době žádný akcionář GE nedrží více než 5 % vydaných akcií. V České republice působí GE v oboru lékařských systémů (prostřednictvím GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.), poskytování software (prostřednictvím GE Fanuc Automation ČR, s.r.o.) a osvětlovací techniky (prostřednictvím GE Lighting, s.r.o.). Hlavní aktivity jsou však soustředěny na trh finančních služeb a zahrnují poskytování komerčního bankovnictví. GE Capital je v ČR aktivní zejména na trhu bankovních, finančních a leasingových služeb prostřednictvím společností GE Capital Bank, a.s. (dále jen GE Capital Bank ), GE Capital Leasing, a.s. a GE Capital Multiservis, a.s. Všechny tyto společnosti jsou vlastněny prostřednictvím holdingové společnosti GE Capital International Holdings Corporation, jež je dceřinou společností GE Capital. GE Capital Bank je v současné době pátou největší bankou na trhu ČR, své služby zaměřuje zejména na soukromé osoby a malé a střední podniky. GE Capital Bank má úplnou bankovní licenci a další povolení poskytovat řadu finančních služeb. Podle bankovní licence a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, je oprávněna zejména poskytovat úvěry (krátkodobé i dlouhodobé), depozitní služby soukromým osobám, podnikům a veřejnému sektoru, přijímat vklady, investovat do cenných papírů na vlastní účet, obchodovat na vlastní účet, nebo na účet klienta s devizovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodů a opcí, včetně kursových a úrokových obchodů, s převoditelnými cennými papíry, poskytovat bankovní informace, vykonávat směnárenskou činnost, výkon funkce depozitáře, poskytovat finanční makléřství. GE Capital Bank poskytuje také faktoringové služby (od 1. září 2001). Faktoring je financování pohledávek na základě jejich postoupení za účelem zajištění dostatečného provozního kapitálu pro klienty. Je jednou z možných zajištění financování provozního kapitálu (bankovní úvěr, rozšířený dodavatelský úvěr, úvěr vázaný na aktiva). GE Capital Leasing, a.s. poskytuje leasingové služby podnikům a soukromým osobám na dopravní prostředky (osobní a nákladní auta) a jiná aktiva. GE Capital Multiservis, a.s. poskytuje spotřebitelské úvěry soukromým osobám a dále keasingové služby podnikům a soukromým osobám na zboží odlišné od zboží, jež financuje GE Capital Leasing, a.s. Kromě aktivit GE Capital jsou v České republice dále činné následující společnosti skupiny GE: - GE Medical Systems Česká republika, a.s., činná v oblasti výroby a prodeje lékařských přístrojů; - GE Medical Systems SA organizační složka, s činností propagace a průzkumu trhu; - GE Fanuc Automation, ČR s.r.o., jež poskytuje softwarové technologie; - GE Lighting, s.r.o., činná v oblasti distribuce světelných zdrojů a armatur; - General Electric International Inc. obchodní zastoupení, s konzultační činností a obstaravatelskými službami pro dceřinné společnosti GE v České republice; - GE Capital Information Technology Solutions, s.r.o. v likvidaci, poskytování software a poradenskou činnost v oblasti výpočetní techniky. 3

4 Celkový celosvětový čistý obrat skupiny GE za poslední účetní období, to je za rok 2000, přesáhl hodnotu Kč. Celkový čistý obrat, který skupina GE dosáhla na trhu České republiky za rok 2000 činil více jak Kč. Heller Financial, Inc. (Heller) je komerční finanční společnost se sídlem v USA, jejíž aktivity zahrnují poskytování úvěrů provozního kapitálu, financování zařízení a leasing, financování toků hotovosti, financování proti ručení a úvěry malým podnikům. V České republice je Heller aktivní pouze prostřednictvím společnosti O.B.Heller, a.s. (dále jen O.B.Heller ). Ta je společným podnikem 50/50 ČSOB, a.s. a nizozemské společnosti NMB-Heller Holding N.V., jež je sama společným podnikem 50/50 společnosti ING a společnosti Heller. O.B.Heller je finanční institucí nebankovního typu a specializuje se na faktoring, na finančním trhu v České republice je činný od roku O.B.Heller kromě základního finančního produktu faktoringu, poskytuje také služby související se správou pohledávek, vymáháním dluhů a přejímáním kreditního rizika. O.B.Heller založil v České republice v roce 1994 také společnost Eurincasso s.r.o., která se specializuje na vymáhání pohledávek po splatnosti. Celkový čistý obrat, který společnost O.B.Heller dosáhla na trhu v ČR za rok 2000, činil cca Kč. ( ). O.B.Heller je obchodně spojen s mezinárodní sítí společností Heller International Group (ovládané společností Heller), které operují ve 20 zemích světa. Relevantní trh Úřad šetřil, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, a to takovým způsobem, že dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže. V případě negativního zjištění je Úřad povinen ve lhůtě do 30 dnů od zahájení správního řízení vydat rozhodnutí, kterým předmětné spojení povolí. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby Úřad vymezil, ohledně jakého zboží, na jakém území a v jakém časovém momentu dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. relevantní trh. Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Výrobkový relevantní trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a zamýšlenému způsobu použití za shodné nebo zaměnitelné. Geografický trh zahrnuje území, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje ji od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Z časového hlediska je při posuzování trhu brán v úvahu minulý a očekávaný vývoj pravidelných, případně relativně trvale se opakujících dodávek na trh. vymezení relevantního trhu z hlediska výrobkového Při výrobkovém vymezení relevantního trhu vycházel Úřad z činností spojovaných soutěžitelů a z činností společností kontrolovaných spojujícími se soutěžiteli. Společnost Heller působí na trhu v ČR prostřednictvím společnosti O.B.Heller, poskytující faktoringové služby. GE Capital začala poskytovat faktoringové služby od začátku září Faktoring je jednou z forem financování provozního kapitálu a je to jediná činnost, kterou O.B.Heller vykonává a jež se překrývá s činností GE Capital. 4

5 Faktoring zjednodušeně představuje službu podniku, který postoupí některé nebo všechny faktury vystavené svým zákazníkům společnosti, jež zpětně poskytne podniku jednu nebo více z následujících služeb: - platbu předem na základě hodnoty faktur, které podléhají smlouvě o faktoringu, - inkasování faktur, evidenci postoupených faktur a vedení účetní knihy, což znamená správu pohledávek (odeslaných faktur), korespondence se zákazníky týkající se platby, zasílání faktur, příjem faktur a porovnání s účetní knihou, řešení platebních sporů a podávání platebních zpráv podniku o situaci prodeje a plateb, - úvěrové pojištění, které chrání klienta proti neschopnosti zákazníka uhradit faktury v daném termínu. Jestliže jsou poskytnuty všechny tyto služby, pak jsou často označovány za neregresivní faktoring, nebo pravý faktoring. Tento typ faktoringu znamená zálohovou platbu prostřednictvím inkasování faktur s tím, že faktoringová společnost na sebe přebírá riziko platební neschopnosti zákazníka. Typ faktoringu, kde si klient nezvolí úvěrové pojištění (poskytnuté faktoringovou společností nebo třetí stranou jako pojistitelem úvěru) a zůstává tak odpovědným za zaplacení nezaplacených faktur faktoringové společnosti, se nazývá represivní faktoring (s postihem), nebo nepravý faktoring. Nejjednodušší forma faktoringu, většinou známa jako eskont faktur, znamená, že klient nemá zájem o úvěrové pojištění, vedení účetní knihy nebo o inkasování faktur, postoupí své pohledávky na faktoringovou společnost a získá tak zálohovou platbu. Klient dále nese odpovědnost za splacení částky obdržené předem, ke kterému zpravidla dochází prostřednictvím zaplacení daných faktur zákazníky klienta. Obecně náklady klienta na faktoringové služby zahrnují dvě složky, provizi a úroky podle výše částky a doby, po kterou faktura zůstane nezaplacena. Provize, která zpravidla znamená poplatek za evidenci postoupených faktur nebo vedení účetní knihy, inkasování a úvěrové pojištění, se rovná procentuální části z celkové hodnoty postoupených faktur a činí cca 0,2 % až 2 %. Výše provize závisí na dohodnutém objemu pohledávek, jež budou postoupeny, na nákladech spojených s oceňováním úvěrového rizika klientových zákazníků a na dalších nákladech spojených s evidencí postoupených pohledávek a jejich inkasováním. (Pokud nejsou takové služby poskytovány, účtuje se administrativní poplatek.) Úroky ze zálohové platby jsou kalkulovány zpravidla procentuálně, nejčastěji o 1 % - 3 % vyšší, než je základní sazba, což je úroková sazba bank. V České republice nejsou vztahy mezi faktoringovými společnostmi a makléři či specializovanými účetními firmami zatím tak časté jako v některých zemích Evropy, kde faktoringové služby nabízejí finanční poradci. Tito poradci zváží finanční možnosti společnosti, posoudí její účetní rozvahu a požadované cash flow a určí tak nejvhodnější způsob financování. V případě zvolení faktoringu se zpravidla posuzuje několik nabídek od faktoringových společností a tyto soutěže, hodnocené profesionálními poradci, působí jako silný konkurenční tlak v oblasti poskytování faktoringových služeb. Společnosti obecně průběžně hodnotí svou potřebu provozního kapitálu a své finanční programy, což může znamenat změnu faktoringové společnosti, ukončení faktoringu (protože již nepotřebuje provozní kapitál proti svým pohledávkám), nebo přechod od faktoringu k jiné formě financování. Z tohoto důvodu je častá změna klientů faktoringových společností s tím, že typický faktoringový vztah trvá cca jeden až dva roky. Vzhledem k relativně vyššímu riziku spojenému s ekonomickou situací České republiky v porovnání s vyspělými zeměmi Evropy, zaměřují se faktoringové společnosti v ČR na regresivní faktoring, kde společnost klienta dále nese odpovědnost za to, že zákazník zaplatí faktoringové společnosti příslušné faktury. Společnost O.B.Heller poskytuje většinou regresivní financování pro klienty, kteří splňují kritéria: 5

6 - minimální obrat v rámci plánované faktoringové spolupráce je cca 20 milionů Kč, - obrat tvoří větší počet zákazníků, - poměr pohledávek za žádným ze zákazníků nepřesahuje 20 % celkového objemu postoupených pohledávek. Tyto kritéria mají všechny subjekty poskytující v ČR faktoringové služby podobné. Vzhledem ke skutečnosti, že faktoring je specifická služba vázaná na splnění určitých podmínek ve vztahu k faktoringové společnosti a vykazuje odlišnosti od ostatních služeb komerčního financování (byť je založena na úvěrech a poskytování finančních prostředků), a s ohledem na skutečnost, že společnost O.B.Heller poskytuje v České republice pouze faktoringové služby, vymezil Úřad relevantní trh jako trh faktoringových služeb. vymezení relevantního trhu z hlediska geografického Jak již bylo uvedeno, relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Oba soutěžitelé působí na celém území České republiky. Relevantní geografický trh je vymezen územím České republiky. vymezení relevantního trhu z hlediska časového Vymezení trhu z hlediska časového vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. V daném případě se jedná o trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými opakujícími se službami (dodávkami) po celý kalendářní rok. Z uvedeného důvodu byl relevantní trh z hlediska časového vymezen jako trh trvalý. Pro posuzování spojení byl sledován poslední finanční rok, tedy rok 2000 s přihlédnutím k předchozím letům 1999 a Podíl spojovaných soutěžitelů na relevantním trhu Společnosti, působící na trhu České republiky, vytvořily v říjnu roku 2000 Sdružení faktoringových společností České republiky. Odhad celkové velikosti faktoringového sektoru v ČR byl v roce 2000 cca Kč a v roce 1999 činil cca Kč. Významné faktoringové společnosti v České republice jsou vlastněny významnými bankovními institucemi, nebo jsou s nimi propojeny. Velké české banky jsou aktivní v oblasti faktoringu buď přímo, například Raiffeisenbank, a.s. či GE Capital Bank, a.s., nebo prostřednictvím plně vlastněných faktoringových společností, jako je například ČS Faktoring a.s., kde je vlastníkem Česká spořitelna a.s., získaná v privatizaci rakouskou Erste Bank Sparkassen; Faktoring KB, a.s., kde vlastníkem je Komerční banka, získaná francouzskou Société Générale; a Union Invest Capital, a.s., převzatá slovinskou bankou. Společnost O.B.Heller je společným podnikem (jak bylo popsáno v jedné předchozí části tohoto rozhodnutí), tak jako společnost Transfinance, a.s., což je společný podnik Intermarket Factoring Bank AG (Rakousko) a BRE Bank SA (Polsko). Dle objemu faktoringu, který vyjadřuje peněžní hodnotu faktur, které prošly faktoringovou společností, je největší faktoringovou společností na trhu v ČR O.B.Heller s cca podílem. Druhou největší společností je Transfinance, a.s. s podílem. Další významnou společností je CS Faktoring, a.s. s podílem, následován společností Factoring KB, a.s. s podílem přes Pátou největší společností je Union Capital Invest a.s. s téměř 6

7 podílem na trhu. Pořadí těchto společností bylo stejné i za rok 1999 s tím, že i procentní podíly byly podobné. Objem dosahovaný jednotlivě soutěžiteli v roce 1999 byl ve vztahu k jejich dosahovanému objemu za rok 2000 o cca % nižší. Společnost GE Capital poskytuje faktoringové služby od září Do jednoho roku od zahájení poskytování těchto služeb má GE Capital Bank, což by podle odhadu GE Capital Bank mělo vytvořit obrat z faktoringových služeb ve výši Kč a zajistit tak v roce 2002 cca. Kromě uvedených společností působí na trhu ještě další menší soutěžitelé nabízející faktoringové služby jako součást svého podnikání. Úřad pro stanovení podílu nejvýznamnějších soutěžitelů na trhu faktoringu nebral podíly těchto subjektů v úvahu, neboť se jedná s ohledem na velikost uvedených soutěžitelů o nevýznamné podíly. Vzhledem k rostoucí tendenci velikosti trhu faktoringu s přihlédnutím k dalším významným účastníkům soutěže na tomto trhu v ČR lze předpokládat, že konkurenční prostředí na českém faktoringovém trhu se bude dále rozvíjet a odrážet tak více situaci na vyspělých trzích některých evropských zemí. Faktoring se tradičně poskytuje na národní bázi. Faktoringové společnosti mohou poskytovat takzvaný importní nebo exportní faktoring. Importní faktoring znamená, že společnost v jedné zemi poskytuje faktoring na základě subdodavatelské smlouvy faktoringové společnosti v jiné zemi, týkající se pohledávek klienta faktoringové společnosti v této jiné zemi za dlužníky, kteří se nacházejí v původní zemi. Mezi faktoringovou společností v původní zemi a klientem není žádný vztah. Exportní faktoring by představoval opačnou situaci. Posouzení dopadů spojení Při rozhodování o návrhu na povolení spojení soutěžitelů Úřad posuzoval zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, zabýval se strukturou spojením dotčeného trhu, podílem spojujících se soutěžitelů na tomto trhu, jejich hospodářskou a finanční silou, právními a jinými překážkami vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možností volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývojem nabídky a poptávky na relevantním trhu, potřebami a zájmy spotřebitelů, jakož i výzkumem a vývojem, jehož výsledky vedou ku prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži. Heller poskytuje faktoringové služby v ČR prostřednictvím společnosti O.B.Heller a prodává své služby klientům zejména prostřednictvím přímého marketingu, ale do jisté míry i prostřednictvím banky ČSOB, a.s., kdy využívá její sítě poboček. GE Capital poskytuje faktoringové služby v ČR prostřednictvím GE Capital Bank, pomocí svých komerčních prodejců a standardních bankovních postupů. Pro klienta je obecným kritériem pro volbu faktoringové společnosti cena ve smyslu provize a úrokového rozpětí. Cena závisí na úvěrovém riziku, typu služby, převažujících základních úrokových sazbách, které jsou účtovány za jiné formy půjček a v některých případech na objemu faktoringu. Bude také záviset na požadavku zákazníka na pojištění úvěru nebo správy pohledávek. Jestliže se klient rozhodne využít faktoringu jako prostředku k získání provozního kapitálu, je při výběru veden mimo ceny také kvalitou služeb a ochotou k financování na úrovni, kterou požaduje. Klienti mohou vzhledem ke krátkodobým kontraktům, uzavíraným mezi klientem a faktoringovou společností zpravidla na 1 až 2 roky s tím, že nejsou výjimkou smlouvy s trváním dnů, snadno přecházet k jiným faktoringovým společnostem. Vzhledem ke skutečnosti, že většina faktoringových společností nabízí stejné faktoringové služby, existuje relativně malý prostor pro diferenciaci produktů a 7

8 faktoringové společnosti musí soutěžit v oblasti cen a kvality poskytovaných služeb. Faktoringové společnosti jsou nejen v České republice vlastněny velkými bankami, což jim dává možnost přístupu k sítím mateřských společností, přístupu k zákazníkům a informacím o úvěrových rizicích, které jsou důležité pro podnikání v oblasti faktoringu. Tento přístup bude u spojovaných soutěžitelů navýšen možností získání informací nejen o klientech O.B.Heller, ale i o klienty ČSOB, a.s., čímž může být jejich pozice posílena. Vstup na trh faktoringových služeb není obecně složitý a nejsou pro něj žádné významné překážky z hlediska nutných výdajů. Obvykle vyžaduje přístup k finančnímu kapitálu, systém informačních technologií a kvalifikovaný personál. Přístup ke kapitálu na financování přijatelného podnikatelského záměru je široce dostupný z různých zdrojů, včetně bankovních úvěrů, kapitálových fondů a přímých investorů. Využití elektronického přenosu dat mezi faktoringovou společností a klientem významně snižuje čas a náklady na monitorování a vedení klientovy knihy odeslaných faktur. Kromě výše uvedených předpokladů je nutný přístup k distribučním kanálům. Toho lze dosáhnout přímým marketingem a prostřednictvím referencí od bank, makléřů a jiných obchodních poradců. Na faktoring se nevztahují žádná práva duševního vlastnictví. V České republice je podmínkou živnostenský list na volnou živnost faktoring a faktoringové operace. Výzkum a vývoj není podstatným rysem poskytování faktoringových služeb. Za poslední období deseti let došlo k rozšíření typů faktoringových služeb pro klienty přispívajících ke zvyšování konkurenceschopnosti faktoringu v oblasti komerčního financování. Pro vstup na trh faktoringových služeb neexistují překážky bránící soutěžitelům v tomto oboru podnikat. Vzhledem k uvedeným skutečnostem, pro jejichž splnění mají největší předpoklady zvláště finanční instituce, a s ohledem k rychlému růstu tohoto trhu je pravděpodobné, že na trh faktoringových služeb vstoupí noví soutěžitelé, zvláště z řad bank působících na trhu v ČR, což dokládá i vstup GE Capital Bank nově poskytovanou službou a delší přítomnost společnosti Raiffeisenbank, a.s. na tomto trhu. Úřad vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozích odstavcích a zvláště k tržním podílům ostatních soutěžitelů na trhu faktoringových služeb, s přihlédnutím k jejich finanční síle, konstatuje, že posuzované spojení nepovede ke vzniku dominantního postavení spojovaných soutěžitelů na vymezeném relevantním trhu. Právní rozbor Posuzovaným spojením soutěžitelů bude podíl společnosti GE Capital na trhu faktoringových služeb navýšen o podíl společnosti O.B.Heller, neboť převodem akcií bude kontrola nad společností Heller získána společností GE Capital. Tržní podíl nabývajícího soutěžitele na relevantním trhu byl, vzhledem k nedávnému vstupu na tento trh, nulový a spojením vzroste nad 30 %. Ke spojení dochází na základě Smlouvy o spojení a plánu spojení, kdy jeden podnikatel získá možnost přímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, což znamená spojení podniků ve smyslu 12 odst. 3 písm. a) zákona. Vzhledem k celkovým čistým obratům spojovaných soutěžitelů dosažených za poslední účetní období na trhu České republiky (resp. vzhledem k součtu těchto obratů) dochází k naplnění podmínky dle 13 písm. a) zákona a jedná se proto o spojení soutěžitelů, které podléhá povolení Úřadu. V dalším kroku Úřad zkoumal možnost postupu dle 16 odst. 2 zákona, podle kterého v případech, kdy spojení podléhá povolení Úřadu a kdy jím nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za 8

9 následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vydá ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení rozhodnutí, kterým spojení povolí. Na základě výše uvedených údajů Úřad konstatuje, že na vymezeném relevantním trhu v současné době existuje dostatečná úroveň hospodářské soutěže. Posuzovaným spojením dojde ke snížení počtu soutěžitelů, ale vzhledem k tržní síle spojených soutěžitelů, tržní síle dalších konkurentů působících na vymezeném relevantním trhu a s ohledem na tržní podíly jak spojovaných soutěžitelů tak jejich konkurentů, nebude mít posuzované spojení za následek podstatné narušení soutěže. Pro naplnění podmínek, uvedených v 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku Ve smyslu ustanovení 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Ing. Vladimír Stankov, CSc. vrchní ředitel Rozhodnutí obdrží: Tomáš Richter advokát Advokátní kancelář Allen & Overy Krakovská Praha 1 PM :

S 98/03-2206/03 V Brně dne 24. června 2003

S 98/03-2206/03 V Brně dne 24. června 2003 S 98/03-2206/03 V Brně dne 24. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 98/03, zahájeném dne 30. května 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003

S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003 S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 219/03, zahájeném dne 31. října 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 173/02, zahájeném dne 23.8. 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009 *uohsx0017qzt* UOHSX0017QZT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S70/2009,

Více

S 61/01-1290/01-OF V Brně dne 17. srpna 2001

S 61/01-1290/01-OF V Brně dne 17. srpna 2001 S 61/01-1290/01-OF V Brně dne 17. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 61/01- OF, zahájeném dne 19. července 2001 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení

Více

S 71/03-2198/03 V Brně dne 20. června 2003

S 71/03-2198/03 V Brně dne 20. června 2003 S 71/03-2198/03 V Brně dne 20. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 71/03, zahájeném dne 22. dubna 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 116/02-2125/02 V Brně dne 17. června 2002

S 116/02-2125/02 V Brně dne 17. června 2002 S 116/02-2125/02 V Brně dne 17. června 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 116/02, zahájeném dne 16.5.2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

S 14/03-2248/03 V Brně dne 25. června 2003

S 14/03-2248/03 V Brně dne 25. června 2003 S 14/03-2248/03 V Brně dne 25. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 14/03, zahájeném dne 29. ledna 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 143/01-2341/01 V Brně dne 30. listopadu 2001

S 143/01-2341/01 V Brně dne 30. listopadu 2001 S 143/01-2341/01 V Brně dne 30. listopadu 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 143/01, zahájeném dne 9. listopadu 2001 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 211/03-4318/03 V Brně dne 28. listopadu 2003

S 211/03-4318/03 V Brně dne 28. listopadu 2003 S 211/03-4318/03 V Brně dne 28. listopadu 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 211/03, zahájeném dne 29. října 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 85/06-8438/2006/620 V Brně dne 9. května 2006

S 85/06-8438/2006/620 V Brně dne 9. května 2006 S 85/06-8438/2006/620 V Brně dne 9. května 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 85/06, zahájeném dne 24. března 2006 podle 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

Více

S 121/03-2889/03 V Brně dne 4. srpna 2003

S 121/03-2889/03 V Brně dne 4. srpna 2003 S 121/03-2889/03 V Brně dne 4. srpna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 121/03, zahájeném dne 30. června 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 28/05-4997/05-OOHS V Brně dne 29. srpna 2005

S 28/05-4997/05-OOHS V Brně dne 29. srpna 2005 S 28/05-4997/05-OOHS V Brně dne 29. srpna 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 28/05, zahájeném dne 25. července 2005 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 54/04-1749/04 V Brně dne 21. dubna 2004

S 54/04-1749/04 V Brně dne 21. dubna 2004 S 54/04-1749/04 V Brně dne 21. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 58/04, zahájeném dne 19. března 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

S 60/04-1924/04 V Brně dne 4. května 2004

S 60/04-1924/04 V Brně dne 4. května 2004 S 60/04-1924/04 V Brně dne 4. května 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 60/04, zahájeném dne 25. března 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

S 17/05-4015/05-OOHS V Brně dne 23. června 2005

S 17/05-4015/05-OOHS V Brně dne 23. června 2005 S 17/05-4015/05-OOHS V Brně dne 23. června 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 17/05, zahájeném dne 18. května 2005 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Článek 1 Drobný, malý a střední podnikatel 1. Za drobného, malého a středního podnikatele

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S170/2009/KS-9227/2009/840 V Brně dne 24. července 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S170/2009/KS-9227/2009/840 V Brně dne 24. července 2009 *uohsx001c3lf* UOHSX001C3LF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ ÚOHS-S170/2009/KS-9227/2009/840 V Brně dne 24. července 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn.

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Finanční management projektu a jak komunikovat s bankou Filip Husák ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FINANČNÍ MANAGEMENT Zdroje

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Možnosti financování EPC projektů listopad 2013

Možnosti financování EPC projektů listopad 2013 listopad 2013 Možnosti financování EPC projektů Financování projektů EPC bankovní úvěry (hlavní finanční zdroj) úvěr firmám energetických služeb na období realizace projektu, nákup potřebné ř technologie,

Více

S 123/04-2860/04 Brně dne 3. srpna 2004

S 123/04-2860/04 Brně dne 3. srpna 2004 ! S 123/04-2860/04 Brně dne 3. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 123/04, zahájeném dne 28. června 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Celková aktiva nebo obrat nepřesahují Aktiva Obrat Střední podnikatel < 250 43 mil. EUR 50 mil. EUR Malý podnikatel < 50 10 mil. EUR 10 mil. EUR Drobný

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Glosář finančních termínů Č Á S T 4

Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Agent (Broker) Jednotlivec nebo společnost oprávněná nakupovat nebo prodávat za jinou stranu, aniž by kdy vlastnila zboží. Audit Přezkoumání a ověření finančních účtů,

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ Teoretická východiska 1 1. Jaká je základní definice banky? 2. Jaké jsou tři základní definiční znaky centrální banky? 3. Poukažte alespoň na některé zásady činnosti centrální

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků

Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků 1. Formy spojení podniku 2. Motivy fúzí a akvizic 3. Strategie podniku a akviziční strategie 4. Ocenění podniku 5. Způsoby financování akvizic 6. Holdingové společnosti

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 10. srpna 2015 OBSAH 1. PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ... 3 2. VÝNOSY A NÁKLADY... 4 3. ROZVAHA... 6 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 7 5. FINANČNÍ

Více

Vymezení drobného, malého a středního podnikatele a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií

Vymezení drobného, malého a středního podnikatele a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií Vymezení drobného, malého a středního podnikatele a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií Článek 1 Drobný, malý a střední podnikatel 1. Za drobného, malého a středního podnikatele

Více

Č.j.: S 57/00-1245/00-210 V Brně dne 18. 8. 2000

Č.j.: S 57/00-1245/00-210 V Brně dne 18. 8. 2000 Č.j.: S 57/00-1245/00-210 V Brně dne 18. 8. 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl ve správním řízení č.j.: S 57/00 zahájeném dne 13. 7. 2000 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení

Více