ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov"

Transkript

1 U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek, Klouček, Ing. Kožíšek, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Ing. Louda, Motyčka, MUDr. Navrátilová, Ing. Neuman, Nezbeda, Bc. Omastová, Mgr. Orel, Mgr. Rosůlek, Mgr. Řehořková, MUDr. Slezáček, MUDr. Šafaříková, PaedDr. Šedivý, Šprinc, PaedDr. Štoček, Mgr. Tláskalová, Ing. Vodák (24) Omluveni: Ing. Mencl (1) Zastupitelstvo města po projednání: 61/4/ Zpráva místostarosty města Nový Bydžov Mgr. Bohumila Orla o činnosti Rady města Nový Bydžov za období: vzalo na vědomí - zprávu Mgr. Bohumila Orla o činnosti rady za výše uvedené období (bez materiálu) 62/4/ Výkup pozemků parc. č. 424/28, parc. č. 428/30, parc. č. 590/35, parc. č. 590/37, parc. č. 603/16 a parc. č. 635/26, všechny v kat. území Sloupno, do vlastnictví Města Nový Bydžov schválilo - výkup pozemků parc. č. 424/28 o výměře 157 m 2, parc. č. 428/30 o výměře 166 m 2, parc. č. 590/35 o výměře 3818 m 2, parc. č. 590/37 o výměře 1006 m 2, parc. č. 603/16 o výměře 1351 m 2 a parc. č. 635/26 o výměře 246 m 2, všechny v kat. území Sloupno, do vlastnictví Města Nový Bydžov, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč (č. materiálu: ZM ) 1

2 63/4/ Odprodej pozemků stp. č. 185, stp. č. 186 a stp. č. 187/1, všechny v kat. území Nový Bydžov, z vlastnictví Města Nový Bydžov za účelem výstavby multifunkčního domu včetně napojení na inženýrské sítě schválilo - odprodej pozemků stp. č. 185 o výměře 408 m 2, stp. č. 186 o výměře 398 m 2 a stp. č. 187/1 o výměře 545 m 2, všechny v kat. území Nový Bydžov, z vlastnictví Města Nový Bydžov za dohodnutou kupní cenu ,- Kč - za účelem výstavby multifunkčního domu včetně napojení na inženýrské sítě. V kupní smlouvě bude sjednáno, že nabyvatelé jsou povinni ve lhůtě dvou let ode dne vkladu vlastnického práva ze smlouvy do katastru nemovitostí zahájit výstavbu multifunkčního domu a do doby zahájení výstavby bude mít Město Nový Bydžov na pozemky sjednáno předkupní právo, a dále, že v kupní smlouvě nebude sjednán termín dokončení výstavby multifunkčního domu. Město bude mít v kupní smlouvě sjednáno odstoupení od smlouvy též pro případ, že nabyvatelé nedoloží před zahájením stavebních prací finanční zajištění stavby odsouhlasené zastupitelstvem města. souhlasilo - že pozemky budou učiněny předmětem nepeněžitého vkladu do již existující nebo zakládající obchodní společnosti, ohledně které oba kupující, či některý z nich, doloží, že jsou jejími společníky, respektive při zakládání společnosti jejími zakladateli Pro obě části usnesení: Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 3 (č. materiálu: ZM ) 64/4/ Výkup pozemku parc. č. 564/27 v kat. území Nový Bydžov do majetku Města Nový Bydžov schválilo - výkup pozemku parc. č. 564/27 o výměře 13 m 2 v kat. území Nový Bydžov do majetku Města Nový Bydžov, za dohodnutou kupní cenu 1.300,- Kč (č. materiálu: ZM ) 2

3 65/4/ Odprodej pozemků parc. č. 83/25 a parc. č. 462/5, oba v kat. území Chudonice, z majetku Města Nový Bydžov schválilo - odprodej pozemků parc. č. 83/25 a parc. č. 462/5, oba v kat. území Chudonice, z vlastnictví Města Nový Bydžov, do vlastnictví společnosti SKB Sýkora s. r. o., se sídlem Praha 9, Běchorská čp. 233, IČ , za dohodnutou kupní cenu ,- Kč Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1 (č. materiálu: ZM ) 66/4/ Majetkoprávní vypořádání pozemků v kat. území Skřeněř dle geometrického plánu č /2004 v souvislosti s dokončením stavby Stará Skřeněř oprava silnice III/32417 schválilo - bezúplatný převod (darování) na základě geometrického plánu č /2004 zaměřeného dílu b o výměře 1 m 2 odděleného z původního parc. č. 204/4 vodní plocha, tok přirozený v kat. území Skřeněř, který je nově sloučen do parc. č. 183/1 ostatní plocha, silnice v kat. území Skřeněř a dílu f o výměře 1 m 2 odděleného z původního parc. č. 204/4 vodní plocha, tok přirozený v kat. území Skřeněř, který je nově sloučen do parc. č. 184/3 ostatní plocha, silnice, z majetku Města Nový Bydžov, do vlastnictví Královéhradeckého kraje, se sídlem Wonkova čp. 1142, Hradec Králové a současně schválilo bezúplatný převod (darování), na základě téhož geometrického plánu, nově zaměřených pozemků parc. č. 183/3 o výměře 1097 m 2 ostatní plocha, ostatní komunikace v kat. území Skřeněř, parc. č. 183/4 o výměře 2847 m 2 ostatní plocha, ostatní komunikace v kat. území Skřeněř, parc. č. 184/4 o výměře 387 m 2 ostatní plocha, ostatní komunikace v kat. území Skřeněř a parc. č. 184/5 o výměře 886 m 2 ostatní plocha, ostatní komunikace v kat. území Skřeněř a dílu i o výměře 1 m 2 odděleného z původního parc. č. 183/1 ostatní plocha, silnice v kat. území Skřeněř, který je nově sloučen do parc. č. 204/4 vodní plocha, tok přirozený v kat. území Skřeněř, z vlastnictví Královéhradeckého kraje, se sídlem Wonkova čp. 1142, Hradec Králové, do majetku Města Nový Bydžov (č. materiálu: ZM ) 3

4 67/4/ Zrušení usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 523/28/2006 ze dne 24. května 2006 Schválení způsobu odprodeje nemovitostí v Havlíčkově ulici v Novém Bydžově z majetku Města Nový Bydžov zrušilo - usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 523/28/2006 ze dne 24. května 2006, na základě kterého byl schválen způsob odprodeje domu čp. 47 situovaného na stp. č. 565, domu čp. 48 situovaného na stp. č. 564, a pozemků stp. č. 565 o výměře 321 m 2, stp. č. 564 o výměře 193 m 2, stp. č. 207/2 o výměře 76 m 2, parc. č. 27/1 o výměře 88 m 2, parc. č. 27/2 o výměře 102 m 2 a parc. č o výměře 206 m 2, vše v kat. území Nový Bydžov, z majetku Města Nový Bydžov, dle předloženého návrhu (viz. nabídka odprodeje na úřední desce) Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 2 (č. materiálu: ZM ) 68/4/ Přehled úvěrů (dluhové služby) a přehled splátek Města Nový Bydžov vzalo na vědomí - přehled o zadluženosti Města Nový Bydžov zpracovaný Ing. Jiřím Prokopem, vedoucím Finančního odboru Městského úřadu Nový Bydžov přehled úvěrů, jejich výší, účelů, způsobů financování splátek a konečných splatností (č. materiálu: ZM ) 69/4/ Žádost Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje o poskytnutí investičního finančního příspěvku z rozpočtu Města Nový Bydžov ve výši ,- Kč na dovybavení Požární stanice Nový Bydžov speciálním vyprošťovacím zařízením schválilo - investiční finanční příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Královéhradeckého kraje na dovybavení Požární stanice Nový Bydžov speciálním vyprošťovacím zařízením, ve výši ,- Kč (č. materiálu: ZM ) 4

5 70/4/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1918/06/LCD, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova čp. 1929/62, Praha 4 a Městem Nový Bydžov, kterým se upravuje splátkový kalendář úvěru čerpaného na financování projektu Průmyslová zóna Nový Bydžov Zábědov vzalo na vědomí - uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru (č. materiálu: ZM ) 71/4/ Návrh na úpravu rozpočtového provizoria Města Nový Bydžov na období leden 2007 březen 2007, které bylo schváleno Zastupitelstvem města Nový Bydžov dne pod č. usnesení 49/3/2006 schválilo - úpravu rozpočtového provizoria dle návrhu (v příjmech i výdajích v částce ,00 tis. Kč) Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 5 (č. materiálu: ZM ) 72/4/ Záměr přijetí úvěru ve výši do 10 mil. Kč na dofinancování rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2007 schválilo - záměr přijetí úvěru ve výši do 10 mil. Kč na dofinancování rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2007 Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 7 (č. materiálu: ZM ) 5

6 73/4/ Rozšíření záměru využití pozemků za hotelem Lev schválilo - v případě jejich odprodeje z majetku Města Nový Bydžov (viz usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 46/3/2006 ze dne ), možnost alternativního řešení původně zamýšlené výstavby multifunkčního domu na parkovací dům (s eventuální spoluúčastí města) (č. materiálu: ZM ) 74/4/ Koncepce zapojení města Nový Bydžov do dotačního programu Evropské unie v letech schválilo - Koncepci zapojení města Nový Bydžov do dotačního programu EU v letech , dle návrhu Oddělení investic a rozvoje MÚ Nový Bydžov (č. materiálu: ZM ) 75/4/ Záměr sloučení přidělených dotačních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2007 ve prospěch dokončení investiční akce Města Nový Bydžov: Zastřešení a rekonstrukce Zimního stadionu v Novém Bydžově II. etapa schválilo - záměr sloučení přidělených dotačních prostředků (školství 10 mil. Kč, zimní stadion 2 mil. Kč) ze státního rozpočtu na rok 2007 ve prospěch dokončení stavby: Zastřešení a rekonstrukce Zimního stadionu v Novém Bydžově II. etapa Pro: 16 Proti: 1 Zdrželo se hlasování: 7 (č. materiálu: ZM07-52) 6

7 76/4/ Financování společnosti DUHA o. p. s., se sídlem Julia Fučíka čp. 873, Nový Bydžov v roce rozbor činnosti této organizace, dle informací Bc. Daniely Luskové, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Nový Bydžov vzalo na vědomí - informaci o financování této společnosti v roce v souvislosti se změnou systému financování sociálních služeb v České republice od vzalo na vědomí - informaci o činnosti společnosti DUHA o. p. s. (terénní služba, respitní péče, krizové bydlení) v roce 2004, 2005 a 2006 vzalo na vědomí - rezignaci statutárních orgánů (správní a dozorčí rada) společnosti DUHA o. p. s. k , z důvodu sjednocení funkčních období jmenovalo - členy správní a dozorčí rady ke dni následovně: správní rada: MUDr. Vladimír Kulich, Ing. Miloslav Mencl, MUDr. Ladislav Slezáček dozorčí rada: Bc. Daniela Lusková, Mgr. Stanislava Tláskalová, Jitka Boťánková vzalo na vědomí - zprávu o činnosti správní a dozorčí rady společnosti DUHA o. p. s. v roce 2006 vzalo na vědomí - závěry z průzkumu spokojenosti klientů terénní pečovatelské služby společnosti DUHA o. p. s. Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 2 (č. materiálu: ZM ) 77/4/ Informace ze zdravotnictví: dostupnost Nový Bydžov Jičín, využívání přímé autobusové linky Nový Bydžov Jičín vzalo na vědomí - informaci Bc. Daniely Luskové, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Nový Bydžov, ohledně využívání přímé autobusové linky Nový Bydžov Jičín a zpět (č. materiálu: ZM ) 7

8 78/4/ Odměny za výkon funkce členům zastupitelstev člen rady města, člen zastupitelstva města, předseda komise rady, předseda výboru zastupitelstva, člen komise rady, člen výboru zastupitelstva (v souladu s Nařízením vlády č. 614/2006 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů) schválilo - odměňování dle předloženého návrhu tzn. ponechání bez úpravy: odměna uvolněných členů zastupitelstva (starosty a místostarosty) je fixně stanovena výše uvedeným nařízením člen rady města ,- Kč/měsíc člen zastupitelstva města - 350,- Kč/měsíc (vypláceno 2 x ročně) předseda komise, výboru - 450,- Kč/ + 450,- Kč/měsíc (vypláceno čtvrtletně: 450,- Kč/měsíc je stabilních, dalších 450,- Kč/měsíc bude vyplaceno na základě doložení 3 zápisů z činnosti výboru/komise za kalendářní čtvrtletí) člen komise, výboru - 400,- Kč/rok (jmenovitě schvaluje každý rok rada města) (č. materiálu: ZM ) 79/4/ Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne vzalo na vědomí - zápis z jednání Finančního výboru zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne Pro:24 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0 (č. materiálu: ZM ) 80/4/ Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne vzalo na vědomí - zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne (č. materiálu: ZM ) 8

9 81/4/ Ocenění Městského úřadu Nový Bydžov cenou Ministerstva vnitra ČR za kvalitu v územní veřejné správě vzalo na vědomí - ocenění MÚ Nový Bydžov cenou Ministerstva vnitra ČR za využití metody zvyšování kvality v územní veřejné správě benchmarkingu (č. materiálu: ZM ) 82/4/ Informace z jednání představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého čp. 893, Hradec Králové, konaného dne 26. ledna 2007 o současném stavu v čištění odpadních vod v Novém Bydžově a o vyjednávání o případné koupi ČOV Nový Bydžov vzalo na vědomí - informace Ing. Pavla Loudy, starosty Města Nový Bydžov (č. materiálu: ZM ) 83/4/ Zřízení Osadního výboru v integrované obci Stará Skřeněř dle 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zřídilo - Osadní výbor v místní části Stará Skřeněř s názvem: Osadní výbor Stará Skřeněř schválilo - Osadní výbor Stará Skřeněř v počtu 5 členů (včetně předsedy): Petr Nezbeda Zdena Bártová Josef Zámečník Stanislav Nečas Jan Geletič zvolilo - předsedou Osadního výboru Stará Skřeněř Petra Nezbedu (člen Zastupitelstva města Nový Bydžov) (č. materiálu: ZM ) 9

10 84/4/ Seminář pro členy Zastupitelstva města Nový Bydžov konaný ve dnech 16. a 17. března 2007 v rekreačním zařízení města v obci Poniklá vzalo na vědomí - konání semináře pro členy Zastupitelstva města Nový Bydžov (č. materiálu: ZM ) 85/4/ Informaci k příspěvkové organizaci Města Nový Bydžov: Technické služby města Nový Bydžov, se sídlem F. Palackého čp. 1244, Nový Bydžov, zpracovanou na podkladě Zprávy o kontrole účetnictví v této organizaci: informaci vypracovala společnost SI Corporate Finance, a. s. vzalo na vědomí - předloženou informaci (č. materiálu: ZM ) 86/4/ Rezignace Karla Šprince na členství v Bytové komisi Rady města Nový Bydžov vzalo na vědomí - rezignaci Karla Šprince na členství ve výše uvedené komisi (bez materiálu) Mgr. Bohumil Orel místostarosta Ing. Pavel Louda starosta Usnesení vyhotoveno dne: Návrhová komise: Mgr. Josef Rosůlek, Mgr. Romana Řehořková 10

11 11

U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Havlík, Hruška, Jurička, Kruliš, Kunt, ing. Louda,

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Z á p i s P R O G R A M. 5. Návrh na schválení zadání pro zpracování změn č. 2 územního plánu města Kolína

Z á p i s P R O G R A M. 5. Návrh na schválení zadání pro zpracování změn č. 2 územního plánu města Kolína Městský úřad Kolín Z á p i s z XVII. zasedání Zastupitelstva města Kolína, konaného dne 23.5.2005 od 15,00 hodin v saloncích č. 1,2,3 Městského společenského domu v Kolíně Přítomno: 24 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: MMH/47 993/2015 VYŘIZUJE: Veronika Richterová, DiS. TEL.: 596 803 228 FAX: 596 811 143 E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 35/1.

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Č. 115/05 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod bodem II., s majetkoprávními operacemi pod bodem I. Ing. Evě Kočárkové,

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Zápis. z 10. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 21.06.2004

Zápis. z 10. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 21.06.2004 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 21.06.2004 Přítomni: členové zastupitelstva města Josef Barták, Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Radek Doležal, Mgr. Roman Fabeš, Milena

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více