STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s."

Transkript

1 STATUT otevřeného podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

2 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu: J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Zkrácené názvy: J&T IFN; J&T IFN OPF; J&T AM IFN; J&T AM IFN OPF Tento statut je základním dokumentem fondu, který upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi vlastníky podílových listů fondu a investiční společností, která fond obhospodařuje. Vedle tohoto statutu fond uveřejňuje zjednodušený statut, který obsahuje vybrané údaje ze statutu. Údaje ve zjednodušeném statutu musí být v souladu s údaji obsaženými ve statutu. K vytvoření fondu došlo na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 211/23 324/R/1999 ze dne 4. května 2000, kterým byla schválena přeměna investičního fondu Investiční fond NEWTON, a.s., obhospodařovaným od 23. září 2002 společností J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. a který vznikl na základě rozhodnutí MF ČR č. j. 101/57 416/1993 ze dne 2. listopadu Rozhodnutí o přeměně fondu nabylo právní moci dne 24. května Po výmazu investičního fondu z obchodního rejstříku byla emise akcií investičního fondu vyměněna za podílové listy v poměru 1:100. Fond je otevřeným podílovým fondem, který není samostatnou právnickou osobou a existuje v rámci investiční společnosti, která fond obhospodařuje. Ve smyslu zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování je fond speciálním fondem a to speciálním fondem cenných papírů. Podle klasifikace fondů závazné pro členy UNIS ČR se jedná o fond smíšený. Fond je zřízen na dobu neurčitou. Investiční společnost žádá Komisi pro cenné papíry o povolení sloučení fondu s fondem J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. U fondu není zřízen institut shromáždění podílníků. Auditorem fondu je společnost FINAUDIT s.r.o., č. osvědčení 154, IČ: , se sídlem Třída Svobody 645/2, Olomouc, zapsaná u rejstříkového soudu v Ostravě oddíl C vložka Každému upisovateli podílového listu fondu musí být před uzavřením smlouvy o úpisu nabídnut bezúplatně zjednodušený statut v aktuálním znění. V sídle investiční společnosti může každý zájemce o nákup podílových listů fondu bezúplatně na požádání získat statut fondu a poslední uveřejněnou výroční a pololetní zprávu fondu. Tyto informace lze získat i v elektronické podobě na www stránkách Bližší informace dále může získat na bezplatné telefonní lince

3 2. Základní údaje o investiční společnosti - obhospodařovateli fondu (dále jen investiční společnost ) Obchodní firma: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Akcionář: J&T FINANCE GROUP, a.s % akcionář Sídlo: Pobřežní 14/297 Praha 8, IČ: Základní kapitál: ,- Kč (splaceno 100%) Zapsaná dne 8. února 1993 do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Společnost je řádným členem Unie investičních společností ČR, která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA). Činnost investiční společnosti byla povolena rozhodnutím Ministerstva financí, č.j. 102/64705/1992 ze dne 20. listopadu 1992, jehož platnost potvrdila Komise pro cenné papíry rozhodnutím č.j. 111/1452/R/1999 ze dne 22. dubna Předmětem podnikání investiční společnosti je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování, činnosti související s kolektivním investováním poskytované jako služba pro jiné investiční společnosti ve vztahu k podílovému fondu nebo pro investiční fondy, které nemají uzavřenou smlouvu o obhospodařování, obhospodařování majetku v podílovém fondu jiné investiční společnosti nebo majetku investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování. Hospodaření a činnost investiční společnosti nejméně jednou ročně ověřuje externí auditor, kterým je společnost KPMG Česká republika Audit, s. r. o., se sídlem Pobřežní 648/1a, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185, IČ Investiční společnost je součástí regulovaného konsolidačního celku TECHNO PLUS, v.o.s. na základě zákona č. 21/1992 Sb. o bankách (Bankovní dohled na konsolidovaném základě) a vyhláškou České národní banky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě Obhospodařované fondy: J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. J&T IFE smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Vedení společnosti: Představenstvo: Mgr. Miloslav Zábojník člen představenstva od , znovu zvolen dne Generální ředitel - Mgr. Miloslav Zábojník Ředitel odboru administrativy Mgr. Eva Bryndová

4 Vedoucí osoby nevykonávají žádné činnosti mimo investiční společnost, které by měly význam ve vztahu k činnosti investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování obhospodařovanému investiční společností. 3. Investiční cíle a politika Cílem investiční politiky investiční společnosti ve fondu je zhodnocování majetku podílníků a dosažení kapitálového růstu během existence fondu investováním do globálního smíšeného portfolia s využitím finančních instrumentů tuzemského i zahraničního finančního trhu při zachování zásad kolektivního investování daných zákonem. Fond má charakter speciálního fondu cenných papírů, přičemž z hlediska investování podle rizika druhu aktiv, do kterých převážně investuje se jedná o fond smíšený, tzn. že jeho investiční politika je zaměřena například na akcie, dluhové cenné papíry (včetně dluhopisů s možností předčasného splacení na základě rozhodnutí emitenta nebo majitele), instrumenty peněžního trhu, termínované vklady u bank, akcie a dluhopisy v uzavřené pozici (pořízení akcie nebo dluhopisu s okamžitým zajištěním výnosu z prodeje akcie nebo dluhopisu, a to zejména opčním či termínovým obchodem) a další investiční příležitosti, včetně odvozených cenných papírů (jako např. ADR, GDR což jsou registrované zástupné cenné papíry nahrazující část kmenových akcií emitenta které jsou uloženy v depozitu), které jsou v souladu s příslušnými právními normami a ustanovením tohoto statutu. Mohou být používány finanční deriváty jako nástroje a techniky, které slouží k zajištění efektivní správy jeho majetku nebo k ochraně proti rizikům z vývoje měn, měnových kurzů, kurzů cenných papírů, úrokových sazeb a to na všechny druhy aktiv. Geografická příslušnost investic není omezena. Investice do finančních instrumentů nejsou omezeny na určitá průmyslová odvětví. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu je upravován podle aktuální situace na kapitálových a peněžních trzích, kdy podíl všech složek aktiv fondu, s výjimkou akcií, finančních derivátů a repo obchodů, jejichž limity jsou uvedeny dále, může dosahovat 0% až 100%, fond je tedy dynamický a aktivně spravovaný. Je přihlíženo k vývoji hospodářského cyklu a k vývoji v jednotlivých odvětvích. Riziko z nepříznivého vývoje devizových kursů u finančních instrumentů denominovaných v zahraničních měnách může být zajištěno zejména termínovými či opčními obchody, přičemž devizová expozice fondu může být až 100%. Referenční měnou fondu je CZK. Fond je vhodný pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat riziko vyplývající z možné koncentrace investic do stejného druhu investičních instrumentů a pro investory s běžnou zkušeností s investováním, kteří mají zájem o participaci na případném růstu finančních trhů. Fond je tedy vhodný pro investory, kteří vnímají fondy jako pohodlnou formu účasti na rozvoji finančního trhu. Vzhledem k tomu, že doporučený investiční horizont fondu je 3 roky, investoři musí být ochotni přijmout vysoké dočasné ztráty, tudíž je fond vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál na nejméně 3 roky. Investiční společnost ani žádné další třetí osoby neposkytují žádné záruky za účelem ochrany investorů. Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark), ani nekopíruje žádný určitý index. 4. Zásady investování Fond investuje do aktiv v následujícím členění: Vklady v bankách

5 Tuzemské dluhové cenné papíry Zahraniční dluhové cenné papíry Tuzemské akcie Zahraniční akcie Cenné papíry fondu kolektivního investování Nástroje peněžního trhu Cenné papíry opravňující k nabytí cenných papírů Finanční deriváty Fond investuje do a) investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu, jsou obchodovány na veřejném trhu v jiném členském státě Evropské unie, který je oficiálně uznaný a na kterém se pravidelně obchoduje, nebo byly přijaty k obchodování na oficiálním trhu burzy cenných papírů ve státě, který není členským státem Evropské unie, nebo se s nimi obchoduje na veřejném trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, který je oficiálně uznaný a na kterém se pravidelně obchoduje, jestliže tyto trhy jsou uvedeny v seznamu zahraničních regulovaných trhů a zahraničních oficiálně uznaných veřejných trhů Komise pro cenné papíry, b) státních dluhopisů a dluhopisů, za které převzal záruku stát, c) hypotečních zástavních listů, d) dluhopisů vydaných centrální bankou nebo bankou, e) cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, který má povolení dozorového úřadu státu, ve kterém má sídlo a skutečné sídlo, podléhá dozoru a na žádost odkupuje od investorů jejich podíly zpět, f) doplňkového likvidního majetku, kterým mohou být vklady u bank, se kterými je možno volně nakládat, nebo termínované vklady se lhůtou splatnosti do 1 měsíce. Fond může používat techniky a nástroje pouze za účelem zajištění efektivní správy jeho majetku nebo k ochraně proti rizikům z vývoje měn, měnových kurzů, kurzů cenných papírů, úrokových sazeb. Technikami a nástroji jsou pevné termínové kontrakty, repo obchody, opce. Fond smí jako techniky a nástroje používat finanční deriváty, jejichž podkladovými nástroji jsou cenné papíry, které může fond dle statutu a zákona mít ve svém vlastnictví, nástroje peněžního trhu, vklady, finanční deriváty, finanční indexy, úrokové sazby, zahraniční měnové kurzy a zahraniční měny a další a tyto podkladové nástroje derivátu odpovídají investiční politice a rizikovému profilu fondu, sjednání derivátu lze řádně doložit a závazky fondu vyplývající z jejich použití jsou vždy plně kryty majetkem fondu. Fond smí dále jako techniky a nástroje používat repo operace, jejichž podkladovými nástroji jsou cenné papíry, které může fond dle statutu a zákona mít ve svém vlastnictví a nástroje peněžního trhu a tyto podkladové nástroje odpovídají investiční politice a rizikovému profilu fondu, sjednání lze řádně doložit a závazky fondu vyplývající z jejich použití jsou vždy plně kryty majetkem fondu. Repem se rozumí poskytnutí cenných papírů za peněžní prostředky nebo jiné vysoce likvidní aktivum se současným závazkem přijmout tyto cenné papíry ke stanovenému datu za částku rovnající se původním peněžním prostředkům nebo jinému vysoce likvidnímu aktivu a úroku. Fond může využívat následující finanční deriváty: úrokové a měnové swapy, což je dohoda dvou stran o vzájemném nákupu nebo prodeji podkladového nástroje za předem stanovenou cenu, která je vypořádaná k určitým okamžikům v budoucnosti, opce, což je dohoda, kdy kupující opce má právo koupit nebo prodat podkladový nástroj, za předem stanovenou cenu s vypořádáním k danému datu v budoucnosti nebo během určitého období v budoucnosti a zároveň prodávající opce má povinnost toto právo uspokojit,

6 futures, což je standardizovaná dohoda dvou stran o nákupu nebo prodeji standardizovaného množství podkladového nástroje za předem stanovenou cenu vypořádaná k danému budoucímu datu, kdy vypořádání kontraktu je garantováno clearingovým centrem, forward, což je nestandardizovaná dohoda dvou stran o nákupu nebo prodeji podkladového nástroje za předem stanovenou cenu vypořádaná k budoucímu datu, jiné deriváty, které v souladu se zákonem a statutem vedou k naplnění cíle investiční politiky nebo zajištění majetku fondu proti úrokovému, tržnímu nebo měnovému riziku. Uvedené finanční deriváty mohou být používány až do 60 % majetku fondu. Informace o rizicích spojených s investováním fondu včetně rizik spojených s investicemi do derivátů jsou uvedena v článku 6. Obchody s finančními deriváty a repo obchody budou uskutečňovány na regulovaných trzích, uvedených v seznamu zahraničních regulovaných trhů a zahraničních oficiálně uznaných veřejných trhů Komise pro cenné papíry. Pokud budou finanční deriváty a repo obchody pořizovány mimo tyto regulované trhy (tzv. OTC deriváty a OTC repo obchody), protistrany, s nimiž budou transakce prováděny, musí být schváleny investiční radou. Investiční rada schvaluje seznam povolených protistran, se kterými může fond uzavírat obchody. Při schvalování přihlíží k postavení subjektu, který má být zařazen na seznam povolených protistran, na trhu, zda se jedná či nejedná o regulovaný subjekt, zda je či není součástí konsolidačního celku, hodnotí výši jeho základního či vlastního kapitálu, poslední známé výkazy a výroční zprávy, dále hodnotí informace o ratingu a další volně dostupné informace, které by mohly mít vliv na schválení protistrany. Po schválení protistrany investiční rada pravidelně přezkoumává, zda protistrana i nadále splňuje požadavky na zařazení na seznam povolených protistran. Seznam povolených protistran je při každé změně zasílán depozitáři. Rizika spojená s investováním do finančních derivátů jsou pravidelně zohledňována, a to zejména v oblasti protistrany, podkladového majetku a jeho vývoje. V případě, že dojde ke změně některého rizikového faktoru, investiční společnost přijme příslušná opatření. Stejné principy platí i pro cenné papíry s vloženými deriváty. Investiční společnost nesmí účtovat na účet fondu žádné přirážky a srážky uvedené ve statutu fondu kolektivního investování, jehož cenné papíry nakupuje do majetku fondu, jestliže majetek nebo část majetku tohoto fondu kolektivního investování sama obhospodařuje nebo majetek, nebo část majetku tohoto fondu kolektivního investování obhospodařuje jiná investiční společnost, která s ní tvoří podnikatelské seskupení. Fond nepoužívá svůj majetek k poskytnutí půjčky, úvěru, daru, zajištění závazku třetí osoby nebo úhradě závazku, který nesouvisí s obhospodařováním majetku tohoto fondu. Fond nesmí prodávat investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu, cenné papíry vydané jiným fondem kolektivního investování a deriváty, které nemá v době od uzavření smlouvy do vypořádání obchodu ve svém majetku. V majetku fondu mohou být jakékoliv druhy dluhopisů podle kategorie jejich emitenta (např. státní dluhopisy, komunální dluhopisy, dluhopisy emitované obchodními společnostmi). Investiční společnost nesleduje modifikovanou duraci dluhopisového portfolia a nemá žádná omezení v požadavcích na hodnocení kvality dluhopisů (rating). Fond si může půjčit cenné papíry nejdéle na dobu 30 dnů, při jejich dostatečném zajištění, realizovaném například pomocí zajištění budoucího kursu proti riziku

7 nepříznivého vývoje, termínovým nákupem nebo prodejem předmětných cenných papírů, atd. Fond může přijímat ke krytí dočasných potřeb spojených s obhospodařováním majetku ve fondu úvěru a půjčky, a to nejdéle na dobu šesti měsíců. Souhrn přijatých úvěrů a půjček, nesmí přesahovat 10 % hodnoty majetku ve fondu. 5. Limity Součet investic do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem, vkladu u tohoto emitenta a rizika spojeného s tímto emitentem jako druhou smluvní stranou při operacích s finančními deriváty nesmí překročit 35 % hodnoty majetku fondu. Fond může do svého majetku nabýt nejvýše 10 % jmenovité hodnoty nebo počtu investičních cenných papírů vydaných jedním emitentem a 10 % jmenovité hodnoty nebo počtu nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem. Fond může zvýšit tento limit až na 35 %, jedná-li se o investici do cenných papírů vydaných nebo zaručených státem, centrální bankou, Evropskou investiční bankou, územním samosprávným celkem, členem federálního státu, mezinárodní organizací nebo jejím orgánem. Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu vydané jedním emitentem mohou tvořit nejvýše 20 % hodnoty majetku fondu. Fond může zvýšit tento limit až na 100 %, jedná-li se o investici do cenných papírů vydaných nebo zaručených Českou republikou, Českou národní bankou, Evropskou investiční bankou a investice je rozdělena nejméně do 6 různých emisí, přičemž cenné papíry z jedné emise nesmějí tvořit více než 30 % hodnoty majetku fondu. Podíl vkladů u jiných bank, investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování u nichž podmínky nákupu způsobují, že nemohou být svěřena do úschovy nebo jiného opatrování depozitáři můžou dosáhnout až 100%. Limit investic do akcií tvoří maximálně 70% majetku fondu. Nejvyšší přípustný celkový podíl zahraničních cenných papírů na majetku fondu činí 60%. Limit investic do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které obsahují derivát může dosáhnout až 60%. Celkový limit do finančních derivátů nesmí přesáhnout 60% majetku fondu. a limit investic pro otevřené pozice (suma podrozvahových závazků) vztahující se k finančním derivátům (expozice finančních derivátů) může dosáhnout až 60% celkové hodnoty majetku fondu. Fond může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce se splatností nejdéle 6 měsíců, a to do výše 10 % svého majetku. Fond nesmí investovat do cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, který investuje více než 10 % hodnoty svého majetku do cenných papírů vydaných jiným fondem kolektivního investování. Fond může do svého majetku nabýt nejvýše 35 % jmenovité hodnoty nebo počtu cenných papírů vydaných jedním fondem kolektivního investování. Fond může investovat nejvýše 20 % hodnoty svého majetku do cenných papírů vydaných jedním fondem kolektivního investování.

8 6. Informace o rizicích Podílníci by měli zvážit všechna rizika spojená s investicí do podílových listů fondu. Obecně by měli zvážit především následující rizikové faktory: Riziko spojené s investování do cenných papírů. Ceny cenných papírů, akcií nebo podílových listů fondů kolektivního investování mohou stoupat nebo klesat v reakci na změny ekonomických podmínek, úrokových měr a způsobu, jak trh cenné papíry vnímá. Riziko dluhových cenných papírů kdy může dojít k zhoršení schopnosti emitenta provádět platby úroků a jistiny, zejména je-li emitent více zadlužen a k změnám úrokové míry a v reakci na to k poklesu nebo nárůstu ceny dluhových cenných papírů. Ceny dluhopisů a jiných cenných papírů s fixním příjmem mohou stoupat nebo klesat v reakci na úrokové míry, přičemž růst úrokové míry vede k poklesu ceny dluhopisu. Tržní ceny dluhopisů a jiných cenných papírů s fixním příjmem jsou také ovlivňovány kreditními riziky, jako je riziko nesplacení emitentem a riziko likvidity. Riziko, spojené s investicemi do finančních derivátů, což jsou finanční kontrakty, jejichž hodnota závisí na, nebo je odvozena od hodnoty podkladového majetku. Deriváty s sebou nesou riziko v některých případech větší než rizika představovaná tradičnějšími investicemi do cenných papírů. Některá z rizik spojených s deriváty jsou tržní riziko, riziko managementu, kreditní riziko, riziko likvidity (viz níže) a riziko pákového efektu (při nízké investici je možno realizovat vysoké zisky ale i vysoké ztráty). Riziko spojené s repo obchody, a to především riziko protistrany, tj. riziko, že vypořádání neproběhne tak, jak se předpokládalo z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě nebo riziko, že emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek, riziko spojené s nepříznivým vývojem podkladového majetku. Riziko měnové, kdy fond, jehož referenční měnou je česká koruna, může držet investice i v jiných měnách a jejich hodnota tedy může stoupat nebo klesat v důsledku změn měnových kurzů. Nepříznivé pohyby měnových kurzů mohou mít za následek ztrátu kapitálu. Riziko likvidity, kdy majetek fondu může být prodáván např. z důvodu potřeby likvidity v časové tísni. Může nastat situace, že určité aktivum nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu a fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení podílových listů. Podílníci v této souvislosti dále nesou riziko možného pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu. Riziko, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě nebo riziko, že emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek. Riziko politické, kdy může během existence fondu dojít k jakékoliv změně v zákonech a tedy se mohou po takové změně právní požadavky, kterým fond a jeho podílníci podléhají, značně odlišovat od stávajících požadavků. Dále politická situace v zemích může mít vliv na hodnotu cenných papírů společností, do jejichž cenných papírů fond investoval. Riziko, vyplývající ze situace, kdy výpočet aktuální hodnoty zohledňuje jak realizované, tak i nerealizované kapitálové zisky a ztráty. Riziko možné ztráty majetku fondu svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek fondu nebo cenné papíry vydané fondem. Riziko, že investiční společnosti vznikne při zákonem stanovených podmínkách povinnost uhradit závazky z majetku v podílovém fondu, který vznikl přeměnou z investičního fondu. Riziko vyplývající z možnosti, že pokud průměrná výše vlastního kapitálu ve fondu za posledních 6 kalendářních měsíců je nižší než Kč, Komise pro

9 cenné papíry může odejmout investiční společnosti povolení k vytvoření podílového fondu. Riziko vyplývající z toho, že za určitých okolností (např. ekonomické důvody, sloučení fondů aj.) může být fond zrušen, přičemž podílník nemá zaručeno, že v důsledku této skutečnosti bude moci setrvat ve fondu po celou dobu trvání jeho investičního horizontu, což může mít dopad na předpokládaný výnos z jeho investice. Investice do fondu je ovlivněna tříletým investičním horizontem a není vhodná pro krátkodobou spekulaci. Podílníci by si měli být vědomi toho, že hodnota podílových listů a příjmy z nich mohou klesat nebo stoupat a že aktuální hodnota podílového listu je nestálá v důsledku složení majetku nebo způsobu obhospodařování majetku fondu. Vývoj celkového trhu má vliv na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku fondu. Riziko podílníků je omezeno výší jejich investice do fondu. Není zaručena návratnost původně investované částky. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. Investiční společnost má vytvořený vnitřní kontrolní systém, který monitoruje dodržování limitů daných zákonem a tímto statutem. Kontrolní činnost ve vztahu k fondu vykonávají odborné útvary investiční společnosti, zejména pracoviště vnitřního auditu. Činnost investiční společnosti dále průběžně kontroluje depozitář. Investiční společnost majetek fondu investuje tak, aby minimalizovala rizika při dané investiční strategii. Investiční společnost při obhospodařování majetku fondu vynakládá veškerou odbornou péči. K zajištění odborné péče využívá odborných znalostí a zkušeností svých zaměstnanců, o jejichž profesionální úroveň systematicky pečuje. V případě potřeby najímá k realizaci svých záměrů při obhospodařování majetku fondu externí firmy s cílem zabezpečit nejlepší služby v oblasti právního a daňového poradenství, v oblasti obchodování s cennými papíry apod. Pro transakce s cennými papíry do majetku fondu, používá k realizaci obchodu služeb obchodníka s cennými papíry s příslušným povolením podle platných právních předpisů, přičemž se nejedná o činnosti dle 78 zákona č. 189/2004 o kolektivním investování. 7. Informace o historické výkonnosti Vzhledem k tomu, že fond vznikl v roce 2005, není dispozici historická výkonnost fondu znázorňující roční výnosy po zdanění od vzniku fondu.

10 8. Zásady hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování Účetní období je totožné s kalendářním rokem. Fond oceňuje nejméně však jednou za týden. Majetek fondu investiční společnost oceňuje v souladu s příslušnými právními předpisy. Vlastní kapitál fondu, stanovený v souladu s příslušnými právními předpisy, je základem pro stanovení aktuální hodnoty podílového listu fondu. Aktuální hodnota je stanovována a vyhlašována v Kč. Hospodářský výsledek fondu je tvořen rozdílem mezi výnosy a náklady Fondu podle platné legislativy. Hospodářský výsledek je plně reinvestován. Pokud fond vykáže za účetní období ztrátu, rozhodne investiční společnost při schvalování účetní závěrky fondu za účetní období, ve kterém ztráta vznikla, o její úhradě ze zdrojů fondu. Majetek fondu nesmí být použit k poskytnutí úvěru, půjčky, daru a zajištění závazku třetí osoby nebo úhradě závazku, který nesouvisí s obhospodařováním fondu. Fond nesmí provádět nekryté prodeje. Podmínky, za kterých fond kolektivního investování přijímá úvěry nebo půjčky jsou popsány v článku Informace o výplatě podílů na zisku Fond nevyplácí podíl na zisku, zisk je plně reinvestován v souladu s investiční politikou fondu, jejímž cílem je zvýšit celkovou hodnotu majetku ve fondu a tudíž i hodnotu každého podílového listu. 10. Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování Cenné papíry fondu, podílové listy, představují podíl podílníka na majetku fondu. S podílovým listem jsou spojena další práva plynoucí ze zákona nebo statutu, tzn. zejména právo na odkoupení podílového listu fondu a právo na výplatu podílu při zrušení fondu. Podílové listy fondu stejné jmenovité hodnoty zakládají stejná práva všem podílníkům fondu. Podílové listy nejsou registrované na oficiálním trhu ve smyslu zákona a jsou převoditelné bez omezení. Emisi podílových listů byl přidělen ISIN CZ Podílové listy jsou vydávány v Kč. Jmenovitá hodnota jednoho podílového listu je 1,- Kč. Podílové listy jsou vydány ve formě na doručitele a mají zaknihovanou podobu v evidenci Střediska cenných papírů (dále jen SCP ). Pokud bude v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, převedena evidence SCP na Centrálního depozitáře nebo jinou osobu, ustanovení statutu týkající se SCP se vztahují i na tuto evidenci. SCP vede evidenci podílových listů fondu v registru emitenta a na účtech vlastníků podílových listů. Podílníci jsou povinni sdělovat SCP veškeré změny ve svých identifikačních údajích (jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště aj.), jinak se vystavují riziku případných komplikací při výplatě podílu na majetku fondu ke dni zrušení fondu nebo při odkupování podílových listů po dobu trvání fondu. Investiční společnost je oprávněna, v rámci dokumentace upravující smluvní podmínky pro koupi podílových listů a podmínky pro odkup podílových listů, si vyžádat další identifikační údaje o klientovi/podílníkovi, sloužící jednak ke zlepšení poskytovaných služeb, jednak k naplnění ustanovení zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

11 Pokud povede investiční společnost v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu samostatnou evidenci podílových listů fondu, může zavést minimální poplatky hrazené podílníkem za realizaci nestandardních operací, např. změny osobních údajů podílníka, které nesouvisejí přímo s nákupem nebo odkupováním podílových listů. Pokud budou tyto poplatky zavedeny, bude jejich výše předem vyhlašována ceníkem, který bude k dispozici v obchodních místech a v sídle investiční společnosti. 11. Informace o úplatě za obhospodařování a ostatních výdajích hrazených z majetku fondu kolektivního investování Za obhospodařování majetku fondu náleží investiční společnosti úplata ve výši 1,90 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu. Průměrná roční hodnota se vypočte jako prostý aritmetický průměr hodnot vlastního kapitálu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Tato úplata je přepočítávána a zahrnována do hodnoty vlastního kapitálu fondu při každém stanovení aktuální hodnoty podílového listu. Investiční společnosti se úplata hradí průběžně a je v průběhu roku vybírána formou záloh maximálně do výše závazku spočteného dle uvedeného postupu. Částka vybíraná v posledním měsíci roku je stanovena tak, aby celková výše úplaty odpovídala uvedené výši roční úplaty za obhospodařování majetku fondu. Výše měsíční úplaty depozitáři je stanovena jako součet jednotlivých odměn vypočtených ke každému dni, ke kterému bylo provedeno ocenění majetku fondu v příslušném měsíci, přičemž každá jednotlivá odměna je stanovena ve výši 0,19% z hodnoty vlastního kapitálu fondu dělené počtem týdnů v daném roce. Náklady na obhospodařování majetku fondu hrazené z majetku fondu: příslušné daně cena pořízení prodaných cenných papírů úplata obhospodařovateli za obhospodařování fondu poplatky depozitáři za výkon funkce depozitáře fondu poplatky za nákup a prodej cenných papírů nebo za obstarání nákupu a prodeje cenných papírů do či z majetku fondu organizátorům trhu a obchodníkům s cennými papíry, poplatky za vypořádání obchodů se zahraničními cennými papíry a jejich správu záporné kursové rozdíly ze zahraničních měn náklady na zaknihování podílových listů i náklady na zaknihování podílových listů týkající se výměny akcií investičního fondu za podílové listy fondu poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky nákladové prémie z opčních a termínových obchodů úroky z případných přijatých úvěrů náklady na audit účetní závěrky fondu správní a soudní poplatky Investiční společnost může rozhodnout, že některé z těchto výše jmenovaných nákladů budou trvale nebo dočasně hrazeny v rámci úplaty za obhospodařovaní majetku fondu. Ukazatel celkové nákladovosti fondu kolektivního investování (dále jen "TER"), vypočtený v souladu s vyhláškou o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování za předchozí účetní období 2004 není vzhledem ke vzniku fondu v roce 2005 k dispozici. Ukazatel obrátkovosti aktiv (dále jen "PTR"), vypočtený v souladu s vyhláškou o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování za poslední účetní období 2004 není vzhledem ke vzniku fondu v roce 2005 k dispozici.

12 Odhad nákladů fondu dle vyhlášky o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování pro další kalendářní rok 2005: náklady na poplatky a provize: úplata za obhospodařování 2 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu úplata depozitáři 0,19 % poplatky za uložení a správu zahraničních cenných papírů (custody poplatky) 0,00 % poplatky za službu centrálnímu depozitáři (resp. SCP) 0,29 % ostatní náklady na poplatky a provize s výjimkou poplatků a provizí na operace s investičními nástroji 0,16 % správní náklady náklady na zaměstnance 0,00 % náklady na odměny statutárním orgánům 0,00 % náklady na audit 0,21 % náklady na právní a daňové poradenství 0,00 % náklady na reklamu 0,00 % správní a soudní poplatky 0,00 % náklady na outsourcing 0,00 % ostatní správní náklady 0,00 % ostatní provozní náklady 0,00 % 12. Údaje o depozitáři Depozitářem fondu je Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, IČ: , zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Na základě depozitářské smlouvy depozitář dohlíží na činnost fondu ve smyslu zákona a odpovídá fondu za škodu vzniklou porušením jeho povinností při výkonu činnosti depozitáře. Depozitář zejména: kontroluje, zda podílové listy fondu jsou vydávány a odkupovány v souladu se zákonem a statutem, provádí pokyny investiční společnosti, které nejsou v rozporu se zákonem a statutem, kontroluje, zda aktuální hodnota podílového listu fondu je vypočítána v souladu se zákonem a statutem, kontroluje, zda majetek fondu je pořizován, zcizován a oceňován v souladu se zákonem a statutem. Za účelem zprostředkování vypořádání transakcí (především nákupy a prodeje) zahraničních cenných papírů a dalších investičních nástrojů a jejich registraci v zahraničních vypořádacích centrech fond využívá služeb Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ: , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B.XXXVI, vložka 46 a J&T SECURITIES (SLOVAKIA), o. c. p., a. s., se sídlem Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ: , Slovenská republika, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sa, vložka 988/B (dále společně jen Custody ), na které na které depozitář delegoval úschovu nebo jiné opatrování zahraničních cenných papírů na základě smlouvy.

13 Custody provádí především následující činnosti: na jméno fondu vede účet nebo více účtů cenných papírů, vyhotovuje a zasílá fondu výpisy z účtu cenných papírů, vypořádává transakce s cennými papíry na základě instrukcí fondu a depozitáře, provádí výkon práv spojených s vlastnictvím cenných papírů včetně práv hlasovacích, přijaté výnosy z investic připisuje ve prospěch účtu fondu. Depozitář zajišťuje úschovu a jiné opatrování majetku fondu. Úschovu a jiné opatrování cenných papírů emitovaných v české republice zajišťuje sám a úschovu a jiné opatrování zahraničních cenných papírů smluvně deleguje na Custody. Z tohoto důvodu může dosahovat podíl majetku, který ze své povahy bude delegován na Custody, až 100 % majetku ve Fondu. Odpovědnost depozitáře při svěření výkonu uvedených činností zůstává nedotčena. 13. Údaje o svěření obhospodařování majetku fondu kolektivního investování nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním Investiční společnost nesvěřila obhospodařování majetku fondu kolektivního investování ani jeho části nebo výkon činností souvisejících s kolektivním investováním jiné osobě. 14. Další informace Vedle statutu fond uveřejňuje také zjednodušený statut, který obsahuje vybrané údaje ze statutu, a tyto údaje jsou v souladu s údaji obsaženými ve statutu. Jakékoliv změny nebo doplňky statutu fondu musí být schváleny představenstvem investiční společnosti a nabývají platnosti dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry o schválení změn statutu fondu. Jakékoli změny statutu jsou zveřejněny formou oznámení uveřejňovaných na stránkách investiční společnosti Investiční společnost může rozhodnout o zrušení nebo sloučení fondu a o tomto záměru budou podílníci fondu informováni ve lhůtě tří měsíců před podáním žádosti na Komisi pro cenné papíry. Postup při zrušení nebo sloučení se řídí platnou právní úpravou. Při zrušení fondu do 3 měsíců ode dne vypořádání pohledávek a závazků vzniklých z obhospodařování majetku v podílovém fondu investiční společnost vyplatí podílníkům jejich podíly a nevyplacené podíly uloží do soudní úschovy. Pokud poplatek za zahájení řízení o úschově přesáhne výši ukládané částky, nevyplacené podíly se neuloží do soudní úschovy a nevyzvednutá částka připadne státu. Při sloučení fondu uveřejní investiční společnost do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry o sloučení oznámení o vzniku práva na odkoupení podílového listu bez srážky. Toto právo zaniká uplynutím 2 měsíců. Podílníci podílového fondu, který sloučením zaniká, se stávají podílníky přejímajícího podílového fondu uplynutím 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Komise o povolení sloučení. Investiční společnost, která obhospodařuje přejímající podílový fond, je povinna do 3 měsíců ode dne zrušení podílového fondu, který sloučením zaniká, vyměnit podílníkovi podílový list podílového fondu, která sloučením zaniká, za podílový list přejímajícího podílového fondu v poměru určeném podle výše vlastního kapitálu připadajícího na podílový list zrušeného podílového fondu ke dni jeho zrušení.

14 Systém zdanění fondu a podílníků podléhá českým daňovým předpisům, zejména pak zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn. V době schvalování statutu fond platí např. 5% daň z příjmů. Právnickým a fyzickým osobám, které mají podílové listy zahrnuty v obchodním majetku, podléhají příjmy z odkoupení podílových listů standardnímu daňovému režimu. Fyzickým osobám, které nemají podílové listy zahrnuty v obchodním majetku, jsou v současnosti příjmy z odkoupení podílových listů osvobozeny od daně z příjmu, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji nebo vrácení dobu 6 měsíců. Společnost upozorňuje, že daňové předpisy se mohou v průběhu trvání fondu měnit. V případě, kdy si podílník není jistý ohledně režimu zdanění, měl by vyhledat profesionální poradu daňového poradce. Plyne-li příjem z odkoupení podílových listů příjemci daňovému nerezidentu v české republice, je investiční společnost povinna v zákonem stanovených případech srazit z částky za odkoupené podílové listy zajištění daně z příjmů ve výši podle příslušných obecně závazných právních předpisů. Z tohoto důvodu si investiční společnost vyhrazuje právo na zahraničním podílníkovi požadovat průkaz jeho daňového domicilu. Investiční společnost účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření s majetkem fondu odděleně od předmětu účetnictví svého a ostatních podílových fondů, a to způsobem, který je v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Investiční společnost je povinna zajistit sestavování účetních závěrek a jejich ověření auditorem, a to v termínech stanovených zákonem. Investiční společnost je povinna zajistit informační povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a zajišťuje informování podílníků způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy. Údaj o aktuální hodnotě vlastního kapitálu fondu uveřejňuje investiční společnost nejméně jednou za týden. Údaj o aktuální hodnotě podílového listu uveřejňuje nejméně jednou za týden. Údaje jsou zveřejňovány na www stránkách Smluvní podmínky pro koupi podílových listů a pro odkup podílových listů je možno získat na obchodních místech, v sídle investiční společnosti a v elektronické podobě na www stránkách Bližší informace dále může podílník získat na bezplatné telefonní lince Výroční zpráva fondu je uveřejňována nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období a pololetní zpráva fondu je uveřejňována do 2 měsíců po uplynutí prvních 6 měsíců účetního období. Zprávy jsou zveřejňovány na www stránkách 15. Vydávání a odkupování podílových listů Investiční společnost vydává podílové listy fondu za účelem shromáždění peněžních prostředků. Vydávání podílových listů je uskutečňováno v České republice a je zabezpečováno na základě Rámcové smlouvy o vydávání a odkupu podílových listů, uzavřené mezi investiční společností a podílníkem. Statut nevylučuje zavádění dalších forem zprostředkování uzavírání smluv mezi investiční společností a podílníkem. Podílový list je vydán dnem jeho připsání na účet vlastníka v SCP. Investiční společnost může pozastavit vydávání a odkupování podílových listů fondu zejména na přelomu kalendářního roku, v případech živelních událostí, v odůvodněných případech při velmi silných turbulencí na kapitálových trzích, pokud by vysoké nákupy nebo odkupování podílových listů mohly způsobit ohrožení majetku nebo v jiných

15 případech, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků. V tomto období se podílové listy nevydávají. Dojde-li k připsání peněžních prostředků určených na účet fondu v době, kdy je pozastaveno vydávání a odkupování podílových listů, investiční společnost vydá podílové listy, jejichž vydávání bylo pozastaveno, po obnovení vydávání a odkupování podílových listů fondu za aktuální hodnotu podílového listu, stanovenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů a zvýšenou o případnou přirážku platnou k tomuto dni. Dojde-li k doručení žádosti o odkup podílových listů fondu v době, kdy je pozastaveno vydávání a odkupování podílových listů, investiční společnost odkoupí podílové listy, jejichž odkup byl pozastaven, po obnovení vydávání a odkupování podílových listů fondu za aktuální hodnotu podílového listu, stanovenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů a sníženou o případnou srážku platnou k tomuto dni. Investiční společnost si vyhrazuje právo vrátit na účet odesílatele platbu, u které se nepodaří identifikovat odesílatele nebo investiční společnost nebude mít doklad, že odesílatel uzavřel Rámcovou smlouvu o vydávání a odkupu podílových listů. Společnost má obdobné právo i v případě zájmu udržení své důvěryhodnosti. Podílníkem může být jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Práva z podílového listu fondu podílníkovi fondu vznikají dnem jeho připsání na účet vlastníka cenných papírů v SCP. Změna osoby vlastníka podílového listu fondu je možná převodem nebo přechodem ve smyslu zákona. Podílník fondu se podílí na majetku fondu a výnosech z tohoto majetku v poměru počtu jím vlastněných podílových listů. Podílník má právo na odkoupení podílového listu investiční společností za podmínek stanovených tímto statutem a zákonem a investiční společnost je povinna podílový list fondu odkoupit za podmínek stanovených statutem a zákonem. Práva z podílového listu podílníkovi zanikají při odkoupení podílového listu dnem odepsání z účtu majitele podílových listů a odpisu peněžních prostředků z běžného účtu vedeného pro podílový fond, dnem registrace převodu nebo přechodu podílového listu na jinou osobu, dnem výplaty podílu na likvidačním zůstatku při zrušení podílového fondu. Podílníci podílového fondu mají možnost pravidelného investování prostřednictvím programu postupného investování v souladu s rámcovou smlouvou, pokud investiční společnost tento program vyhlásí. Podmínky a zásady programu jsou podrobněji upřesněny rozhodnutím představenstva investiční společnosti a uveřejněny v sídle společnosti a na prodejních místech Aktuální hodnota podílového listu je podíl vlastního kapitálu připadající na jeden podílový list a vypočítá se jako podíl vlastního kapitálu fondu a počtu vydaných podílových listů k datu ocenění. Majetek fondu se oceňuje a aktuální hodnota podílového listu se stanovuje nejméně jednou za týden. Hodnota aktuální hodnoty podílového listu se zaokrouhluje dolů na čtyři desetinná místa. Oceňování cenných papírů je prováděno v souladu s platnými předpisy. Vydávání a odkupování podílových listů fondu provádí investiční společnost ve svém sídle, na svých prodejních místech a prostřednictvím autorizovaných distributorů a finančních zprostředkovatelů s registrací Komise pro cenné papíry. Podílové listy jsou vydávány za aktuální hodnotu, platnou ke dni kdy byla podílníkem uhrazena částka za nákup podílových listů, tj. ke dni připsání finančních prostředků podílníka na účet fondu. Investiční společnost má právo požadovat vstupní přirážku, která je příjmem investiční společnosti, a která je stanovena ve výši 0 % z aktuální hodnoty podílového listu ke dni připsání finančních prostředků podílníka na účet fondu. Prodejní cena podílového listu,

16 daná součtem aktuální hodnoty a vstupní přirážky, se zaokrouhlí nahoru na čtyři desetinná místa. Minimální výše první investice podílníka je stanovena ve výši 1 500,00 Kč. Minimální výše každé další investice podílníka je stanovena ve výši 500,00 Kč Za částku došlou na běžný účet podílového fondu je podílníkovi na jeho účet majitele v registru emitenta připsán odpovídající počet podílových listů, vypočítaný jako celočíselná část podílu došlé částky a prodejní ceny podílového listu. Celková investovaná částka při nákupu podílových listů se stanoví jako součin počtu kusů podílových listů a prodejní ceny. Rozdíl zaokrouhlené výše celkové investované částky a došlé částky se považuje za součást přirážky při prodeji. Odkup podílových listů se uskuteční za odkupní cenu, což je aktuální hodnota podílového listu platná v den doručení žádosti o odkup investiční společnosti snížená o výstupní srážku. Odkupní cena podílového listu se zaokrouhlí dolů na čtyři desetinná místa. Výstupní srážka, která je výnosem fondu, je stanovena ve výši 0%. Tato srážka při odkupu podílových listů je příjmem fondu. Podílník může požádat o odkup v kusech nebo v požadované částce. Minimální výše odkupu podílových listů podílníkem není stanovena. V případě že podílník požádá o odkup v kusech, pak se celková částka za odkoupené podílové listy stanoví jako součin odkupovaného počtu kusů podílových listů a odkupní ceny podílového listu a zaokrouhluje se směrem dolů na jedno desetinné místo tak, aby ji bylo možné vyplatit v platných bankovkách a mincích. V případě že podílník požádá o odkup v požadované částce, pak se počet odepisovaných podílových listů stanoví jako nejbližší vyšší celočíselný podíl požadované částky, navýšené o poplatky SCP dle sazebníku SCP, a odkupní ceny podílového listu. Zaslaná celková částka za odkoupené podílové listy je tvořena součinem tohoto počtu podílových listů a odkupní ceny a tato částka se zaokrouhluje směrem dolů na jedno desetinné místo tak, aby ji bylo možné vyplatit v platných bankovkách a mincích. V rámci vydávání a odkupování podílových listů má každý podílník možnost výměny podílových listů. Výměnou podílových listů se rozumí nákup podílových listů fondů, patřících do rodiny otevřených podílových fondů s možností vzájemné výměny podílových listů, za objem peněžních prostředků z bezprostředně předcházejícího odkoupení podílových listů některého z dalších fondů patřících do rodiny podílových fondů společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. s možností vzájemné výměny podílových listů v okamžiku výměny. Podmínky a zásady této výměny jsou podrobněji upřesněny rozhodnutím předsedy představenstva investiční společnosti a uveřejněny v sídle společnosti a na prodejních místech. Poplatky dle sazebníku SCP a poštovné v případě vydávání a odkupu podílových listů prostřednictvím služeb O55 a O56, zprostředkovanými přímo investiční společností, jsou placeny klientem a nejsou součástí přirážky ani srážky. Investiční společnost odkupuje a vydává podílové listy fondu bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti o jeho odkoupení, nejdéle však do 14 pracovních dnů, za předpokladu, že klient investiční společnosti uvedl všechny potřebné údaje v rámcové smlouvě a v žádosti o odkup.

17 16. Závěrečná ustanovení Tento statut a jeho změny je platný po schválení Komise pro cenné papíry. Vzájemná práva a povinnosti podílníků fondu a investiční společnosti vyplývající z tohoto statutu se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky. Statut může být přeložen do dalších jazyků. Pokud v takovém případě dojde k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude určující česká verze schválená Komisí. Dozorovým orgánem Fondu je Komise pro cenné papíry, která má sídlo na adrese Washingtonova 7, Praha 1, tel , webová stránka: Udělení povolení Komise pro cenné papíry k vytvoření fondu, výkon státního dozoru a schválení statutu Komisí pro cenné papíry nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti fondu, nevylučují možnost porušení zákona či statutu investiční společností, depozitářem nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým porušením zákona či statutu bude nahrazena. Bezúplatné úplné znění statutu a výroční a pololetní zprávu o hospodaření fondu jsou k dispozici v sídle investiční společnosti od 9:00 do 16:00 hodin každý pracovní den, přičemž investiční společnost může tento čas v mimořádných případech upravit, a na webové stránce investiční společnosti. Informace k fondu nebo investiční společnosti lze získat na adrese J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s., Pobřežní 14/297, Praha 8, na webové stránce a na bezplatné telefonní lince Prohlašujeme, že údaje v tomto statutu jsou pravdivé a úplné. V Praze dne Mgr. Miloslav Zábojník člen představenstva

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond Článek I.

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. EUROCOM otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. EUROCOM otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. STATUT otevřeného podílového fondu EUROCOM otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu: EUROCOM otevřený podílový

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond )

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond Článek

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX,

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ INFORMACE

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB INSTITUCIONÁLNÍ - NADAČNÍ, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ

Více

STATUT. speciálního otevřeného podílového fondu kvalifikovaných investorů. J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T

STATUT. speciálního otevřeného podílového fondu kvalifikovaných investorů. J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T STATUT speciálního otevřeného podílového fondu kvalifikovaných investorů J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1 1. Základní údaje o

Více

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ Tento materiál se vztahuje na fondy kvalifikovaných investorů, které jsou spravovány investiční společností J&T INVESTIČNÍ

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. Článek 1 Obecné informace 1. Název podílového fondu zní: WOOD & Company CZK otevřený

Více

STATUT. (úplné znění)

STATUT. (úplné znění) STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská

Více

STATUT III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.

STATUT III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. STATUT III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Zjednodušený statut III.ZAJF I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je III.Zajištěný

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (speciální fond fondů) verze červenec 2010 Zjednodušený statut obsahuje základní informace

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Platný od 29.12.2010 ČR zjednodušený statut FZL Poslední aktualizace 1.4.2011

Platný od 29.12.2010 ČR zjednodušený statut FZL Poslední aktualizace 1.4.2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Článek 1 Obecné informace o Fondu 1. Úplný název fondu je Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost,

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

Platný od 1.3.2011 ČR zjednodušený statut FREP poslední aktualizace 1.4.2011

Platný od 1.3.2011 ČR zjednodušený statut FREP poslední aktualizace 1.4.2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Článek 1 Obecné informace o Fondu 1. Úplný název fondu je Fond ropného a energetického

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

STATUT. AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s.

STATUT. AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s. STATUT AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s. OBSAH: I. Úvodní ustanovení II. Zaměření a cíle investiční politiky podílového fondu III. Zásady hospodaření s majetkem v podílovém

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II

J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II STATUT speciálního fondu kvalifikovaných investorů J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. červenec 2014 OBSAH Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu... 3 1. Fond kvalifikovaných

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 134 a 135 zákona č. 427 z roku 2011 o doplňkovém penzijním spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 VYHLÁŠKA č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 139 písm.

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

STATUT J&T MONEY CZK. otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.

STATUT J&T MONEY CZK. otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. STATUT J&T MONEY CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ Tento statut fondu kolektivního

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Statut Otevřeného podílového fondu

Statut Otevřeného podílového fondu Statut Otevřeného podílového fondu ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond ČÁST PRVNÍ OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek 1 Základní

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Česká pojišťovna a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005: Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice:

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS fond životního cyklu 2025 FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS fond životního cyklu 2025 FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS fond životního cyklu 2025 FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (splňující požadavky práva Evropských společenství) verze září 2009 Zjednodušený

Více

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT)

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Tyto informační povinnosti jsou závazné, není-li stanoveno jinak, pro všechny řádné členy AKAT, kteří v ČR obhospodařují

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální ZJEDNODUŠENÝ STATUT OTEVŘENÉHO PODÍLOVÉHO FONDU PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální Tento Zjednodušený statut otevřeného podílového fondu PROSPERITA investiční společnost,

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální STATUT OTEVŘENÉHO PODÍLOVÉHO FONDU PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální Tento Statut otevřeného podílového fondu PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový

Více

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Roční zpráva o hospodaření, výroční zpráva investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů 2009 Zpráva představenstva ROČNÍ ZPRÁVA 2009 PROFIL

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROTREND otevřený podílový fond (splňující požadavky práva Evropských společenství) verze březen 2011

Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROTREND otevřený podílový fond (splňující požadavky práva Evropských společenství) verze březen 2011 Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROTREND otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (splňující požadavky práva Evropských společenství) verze březen 2011 Zjednodušený statut obsahuje základní

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN. Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn

Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN. Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva o hospodaření investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva o hospodaření investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva o hospodaření investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů 2011 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Název J&T ASSET

Více

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost,

Více

STATUT AKRO otevřený podílový fond energetiky, AKRO investiční společnost, a.s.

STATUT AKRO otevřený podílový fond energetiky, AKRO investiční společnost, a.s. STATUT AKRO otevřený podílový fond energetiky, AKRO investiční společnost, a.s. OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Činnost podílového fondu, depozitář podílového fondu 3. Podílové listy 4. Zaměření a cíle

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 3 Část I. Obecné náležitosti... 4 1 Základní údaje o investičním fondu... 4 2 Obhospodařovatel...

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

STATUT J&T KOMODITNÍ. otevřený podílový fond fondů, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.

STATUT J&T KOMODITNÍ. otevřený podílový fond fondů, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. STATUT J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond fondů, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ Tento statut fondu kolektivního

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE STATUT speciálního fondu kvalifikovaných investorů J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

Poslední aktualizace 25.5.2009 Platný od 22.1.2009. ČR statut FKD

Poslední aktualizace 25.5.2009 Platný od 22.1.2009. ČR statut FKD STATUT Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Fond korporátních

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník

IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník A. Základní ustanovení IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník 1. Ceník stanovuje poplatky za některé operace spojené s poskytováním služeb investorům a podílníkům společností IAD Investments, správ.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU... 4 1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ...

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více