titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.."

Transkript

1 SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito účastníky: IČ:. DIČ:.. se sídlem: společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, pod vložkou, oddíl C za společnost jednají PhDr. Tomáš Vavřík a Ing. Ivo Vaďura, jednatelé bankovní spojení: tel:, fax:, (dále jen budoucí prodávající ) na straně jedné a titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. trvale bydliště (dle průkazu totožnosti):.. adresa pro doručování:.. rodinný stav:.. tel:, mobil:, (dále jen budoucí kupující ) na straně druhé /manželé titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo:.. trvale bydliště (dle průkazu totožnosti):.. titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo:.. trvale bydliště (dle průkazu totožnosti).. adresa pro doručování:.. tel:, mobil:, (oba dále jen budoucí kupující ) na straně druhé/ takto: Článek I. Úvodní ustanovení 1. Budoucí prodávající je obchodní společností, která podniká mimo jiné v realitní oblasti (výpis z obchodního rejstříku je součástí této smlouvy jako příloha č. 1). Budoucí prodávající v rámci projektu s obchodním označením.. vybuduje bytový dům s. bytovými jednotkami, 1 nebytovou jednotkou a garážovými stáními na pozemcích parc. č. a parc.č... v k.ú. Královo Pole, obci Brno, okrese Brno-město (dále jen budova ). 2. Výstavba budovy bude realizována na základě stavebního povolení vydaného stavebním úřadem.. dne.. pod. sp.zn.. Stavební povolení nabylo právní moci dne. Stránka 1 z 6

2 3. Budoucí kupující má vážný zájem koupit do svého vlastnictví níže specifikovanou jednotku a za tím účelem s budoucím prodávajícím uzavírá tuto smlouvu. 4. Budoucí prodávající prohlašuje, že součástí prodeje bude i příslušný ideální spoluvlastnický podíl na pozemcích parc. č.. a parc.č... v k.ú. Královo Pole, obci Brno, okrese Brno-město, resp. na pozemcích, které vzniknou rozdělením či sloučením těchto pozemků (dále jen pozemky ). Budoucí prodávající je výlučným vlastníkem pozemků, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. pro k.ú. Královo Pole, obec Brno, okres Brnoměsto u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město. 5. Budoucí prodávající se touto smlouvou zavazuje v budoucnu převést jednotku, která je určena v předmětu této smlouvy v článku II., bodu 1.A., včetně příslušného ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a ideálního spoluvlastnického podílu na pozemcích určených v předmětu této smlouvy v článku II., bodu 1.B., prostou všech závazků a věcných břemen, zástavních práv i jiných právních povinností, vyjma takových, která vznikla či vzniknou ku prospěchu a za přispění budoucího kupujícího, vyjma zástavního práva smluvního ve prospěch úvěrující banky budoucího prodávajícího, na budoucího kupujícího za podmínek stanovených v této smlouvě. Budoucí prodávající se zavazuje zajistit výmaz zástavního práva ve prospěch úvěrující banky budoucího prodávajícího zajišťujícího úvěr budoucího prodávajícího na financování výstavby.. z předmětu převodu, a to do ti dnů ode dne uzavření kupní smlouvy za podmínky, že budoucí kupující uhradí celkovou kupní cenu v plné výši. Budoucí kupující se zavazuje předmět koupě koupit. 6. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné překážky, právní a faktické povahy, které by bránily uzavření nebo splnění této smlouvy s tím, že veškeré informace, data, která tvoří obsah této smlouvy a jsou pro tento obsah smlouvy rozhodná, jsou správná a pravdivá. Článek II. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu smlouvu o převodu vlastnictví jednotky a ideálních podílů na společných částech budovy a pozemcích ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytu (dále jen zákon o vlastnictví bytu ) (dále jen kupní smlouvu ), způsobem a ve lhůtách stanovených v článku V. této smlouvy. Znění kupní smlouvy je uvedeno v příloze č. 2. této smlouvy a dle dohody stran bude případně doplněno, bude-li to nutné, o údaje z prohlášení vlastníka budovy platné ke dni uzavření Kupní smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že předmětem kupní smlouvy bude úplatný převod: A. jednotky č. - byt, která se bude nacházet v. nadzemním podlaží budovy č.p. nacházející se na pozemcích parc. č. a parc.č... v k.ú. Královo Pole, obci Brno, okrese Brno-město, a to včetně příslušného ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. o velikosti id. /. Podlahová plocha jednotky bude činit m 2 (bez přísl.) a plocha balkonu bude činit. m 2 (schémata určující polohu jednotky a společných částí domu s údaji o podlahových plochách jsou součástí této smlouvy jako příloha č. 3 a půdorysný plánek jednotky tvoří přílohu č. 4. této smlouvy) a B. ideálních spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. a parc.č. v k.ú. Královo Pole, obci Brno, okrese Brno-město, resp. na pozemcích, které vzniknou rozdělením či sloučením těchto pozemků, o velikosti id. / ; (to vše dále jen předmět koupě ). 2. Jednotka včetně jejího příslušenství je popsána v projektové dokumentaci zpracované společností, IČ:., se sídlem. a bude vybavena dle standardu (dále jen Standard ), který tvoří Stránka 2 z 6

3 přílohu č. 5 této smlouvy. Budoucí kupující potvrzuje, že byl s touto dokumentací uvedenou v tomto bodu podrobně seznámen. 3. Budoucí kupující prohlašuje, že vymezení budoucího předmětu koupě považuje v dalším za dostatečně určité a srozumitelné a že s tímto vymezením souhlasí. 4. Budoucí prodávající se zavazuje vůči budoucímu kupujícímu tohoto vyzvat k uzavření kupní smlouvy v souladu s článkem V. této smlouvy. Článek III. Kupní cena 1. Celková kupní cena za předmět koupě činí.,-- Kč (slovy:.. korun českých), dále jen celková kupní cena, z toho: a) kupní cena jednotky s příslušným ideálním podílem na společných částech budovy bez DPH činí.,-- Kč, b) DPH 15% činí.,-- Kč, c) kupní cena příslušného ideálního podílu na pozemcích (aktuálně nepodléhá DPH)činí.,-- Kč. 2. DPH je v celkové kupní ceně zahrnuta ve výši a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy platnými a účinnými ke dni podpisu této smlouvy. V případě změny zákona o DPH s dopadem na sazbu DPH platnou pro předmět koupě se DPH uvedená v předchozím odstavci pod písm. b) zvýší v souladu se zvýšením sazby DPH, resp. sníží v souladu se snížením sazby DPH. Celková kupní cena se v důsledku změny této její součásti změní tak, že se zvýší o stejnou částku, o jakou se zvýší tato její součást, nebo se sníží o stejnou částku, o jakou se sníží tato její součást. Při zvýšení sazby DPH týkající se předmětu koupě po uzavření této smlouvy uhradí budoucí kupující budoucímu prodávajícímu částku odpovídající rozdílu mezi původní celkovou kupní cenou a celkovou kupní cenou upravenou v důsledku zvýšení sazby DPH na základě samostatné faktury budoucího prodávajícího se splatností 15 dnů. Při snížení sazby DPH týkající se předmětu koupě nejpozději ke dni zdanitelného plnění uhradí budoucí prodávající budoucímu kupujícímu rozdíl mezi zcela zaplacenou původní celkovou kupní cenou a celkovou kupní cenou upravenou v důsledku snížení sazby DPH na základě opravného daňového dokladu s 15 denní splatností. Pokud dojde ke změně celkové kupní ceny výše popsaným způsobem, mění se zároveň shodně i výše celkové kupní ceny a sazba a výše DPH uvedené v čl. III. odst. 1. kupní smlouvy. 3. Kupní ceny sjednané v čl. III., odst. 1., bodech a) a c) nelze bez dohody smluvních stran měnit. 4. Celková kupní cena je splatná dle platebních podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy. 5. Celková kupní cena představuje dohodnutou cenu za předmět koupě dle kupní smlouvy provedený ve standardu. Článek IV. Platební podmínky 1. Budoucí kupující se zavazuje provádět peněžité úhrady na celkovou kupní cenu a tyto platit řádně a včas, tak jak níže ujednáno. 2. Jednotlivé platby na celkovou kupní cenu jsou splatné takto: 1. platba ve výši,-- Kč byla budoucím kupujícím uhrazena budoucímu prodávajícímu ve formě rezervačního poplatku na základě rezervační smlouvy č. ze dne Stránka 3 z 6

4 2. platba ve výši,-- Kč je splatná do 10 dnů od uzavření této smlouvy. 3. platba ve výši,-- Kč je splatná do 30 dnů od povolení zápisu jednotky jako rozestavěné do katastru nemovitostí. 4. platba ve výši,-- Kč je splatná do 30 dnů od zápisu předmětné jednotky jako dokončené do katastru nemovitostí. 3. Budoucí kupující se zavazuje provádět úhrady dle předcházejícího bodu této smlouvy na vázaný bankovní účet budoucího prodávajícího zřízený u.., a.s., č.ú.:./ vždy pod variabilním symbolem Po zaplacení každé z plateb budou na požádání vystaveny budoucímu kupujícímu daňové doklady. 5. Smluvní strany se dohodly, že na platby na celkovou kupní cenu dle tohoto článku smlouvy není započtení ve smyslu ust. 580 a násl. obč. zák přípustné. 6. V případě, že se budoucí kupující rozhodne čerpat na úhradu části celkové kupní ceny předmětu koupě úvěr, zavazuje se budoucí prodávající toto umožnit. Pokud předloží budoucí kupující budoucímu prodávajícímu na vědomí uzavřenou smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru, ve které podmínkou čerpání bude zajištění úvěru zřízením zástavního práva k předmětu koupě ve prospěch úvěrující banky budoucího kupujícího, zavazuje se budoucí prodávající zřídit úvěrujícímu finančnímu ústavu zástavní právo k předmětu koupě, bude-li předložený návrh zástavní smlouvy obvyklého znění, prost podmínek pro budoucího prodávajícího nepřijatelných, a budou-li všechny ostatní podmínky stanovené bankou pro poskytnutí úvěru splněny. Náklady spojené s poskytnutím hypotečního úvěru včetně nákladů na zřízení a vklad zástavního práva k předmětu koupě do katastru nemovitostí, pojištění předmětu zástavy a vinkulaci pojistného plnění, nese budoucí kupující. 7. V případě, že budoucí kupující bude v prodlení s úhradou některé platby dle této smlouvy a ani na základě písemné upomínky obsahující určení náhradní lhůty splatnosti, která nebude kratší než 10 dnů, dlužnou platbu budoucímu prodávajícímu neuhradí, má budoucí prodávající vedle smluvní pokuty dle článku VI. této smlouvy vůči budoucímu kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 15% z celkové kupní ceny. Dále má budoucí prodávající právo v takovém případě od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení budoucího prodávajícího od této smlouvy má budoucí prodávající vůči budoucímu kupujícímu nárok na úhradu případných nákladů na uvedení jednotky do standardního stavu dle projektu. Článek V. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Účastníci smlouvy se zavazují uzavřít spolu kupní smlouvu nejpozději do 60 dnů poté, kdy bude povolen zápis dokončených bytových jednotek do katastru nemovitostí, přičemž nejméně pět dnů předem vyzve budoucí prodávající budoucího kupujícího, aby se dostavil k uzavření kupní smlouvy. Budoucí prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, nesplní-li budoucí kupující své povinnosti dle článku IV., bodu 2. této smlouvy či některou z nich. 2. Správa, provoz a opravy společných částí domu bude zajišťována správcem:. Budoucí kupující se zavazuje uzavřít současně s podpisem kupní smlouvy smlouvu o správě společných částí domu se správcem v případě, že uzavřením kupní smlouvy nevstoupí do práv a povinností ze smluvního vztahu budoucího prodávajícího a správce. Ve smlouvě o správě společných částí domu budoucí kupující pověří správce zejména správou, údržbou a opravou společných částí domu za podmínek a cen obvyklých. Budoucí kupující bude povinen se ode dne převzetí jednotky podílet na nákladech Stránka 4 z 6

5 souvisejících se správou společných částí domu a předmětných pozemků, včetně nákladů na služby, odměnu správce a fond oprav. Článek VI. Odstoupení od smlouvy, smluvní pokuty 1. V případě, že budoucí kupující bude v prodlení s úhradou některé platby dle této smlouvy, je povinen uhradit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 2. V případě, že budoucí prodávající bude v prodlení s předáním předmětu koupě dle kupní smlouvy o více než 30 dnů, je povinen zaplatit budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05% z celkové kupní ceny za každý další týden prodlení. Článek VII. Znění Kupní smlouvy Na základě této smlouvy za podmínek sjednaných v této smlouvě bude uzavřena kupní smlouva, jejíž znění je uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy. Článek VIII. Společná ustanovení 1. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy budou písemná a budou předána osobně nebo zaslána poštou doporučeně. Písemnost se považuje za doručenou při druhém marném pokusu o doručení poštou, a to pátým dnem poté, kdy byla uložena na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Pro vyloučení pochybností se adresou pro zasílání písemností rozumí adresy uvedené u jednotlivých účastníků v záhlaví této smlouvy. 2. Smluvní strany sjednávají, že předmět koupě dle kupní smlouvy může vykazovat dílčí odchylky oproti dohodám ve smlouvě a jejích případných dodatcích. Smluvní strany se dohodly, že rozdíl celkové podlahové plochy jednotky uvedené v této smlouvě nebo projektové dokumentaci a skutečné celkové podlahové plochy jednotky, terasy, lodžie či skladové kóje může být bez ohledu na výši sjednané celkové kupní ceny v toleranci +/- 3% (měřeno ve výšce 15 cm nad úrovní podlahy). Smluvní strany dále sjednávají, že článek II. a článek IV. kupní smlouvy bude případně upraven dle aktuálního stavu v době jejího uzavření. 3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyobrazení předmětu koupě v propagačních materiálech a komerční dokumentaci budoucího prodávajícího je pouze ilustrativní a nemusí proto být dodrženo (přesné barevné odstíny, umístění vybavení, které není předmětem koupě, rozsah zeleně apod.). 4. Tato smlouva nahrazuje všechny předchozí dohody a ujednání, ústní i písemné, mezi smluvními stranami týkající se předmětu smlouvy. 5. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, takto označovanými a podepsanými oběma smluvními stranami. Článek IX. Závěrečná ustanovení 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 2. Smluvní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené nebo upravené jen částečně se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisy souvisejícími v platných zněních. Stránka 5 z 6

6 3. Smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech. 4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle, vážně a srozumitelně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. Příloha: č. 1 Výpis z obchodního rejstříku budoucího prodávajícího č. 2 Kupní smlouva č. 3 Schémata určující polohu jednotky a společných částí domu s údaji o podlahových plochách č. 4 Půdorysný plánek jednotky č. 5 Standard V, dne. budoucí prodávající: budoucí kupující: Stránka 6 z 6

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN LIBERTY s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY POMOCÍ ÚVĚRU Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ 106 00

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle 289 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Zlínský kraj se sídlem tř. Tomáše

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy Smlouva o uzavření budoucí smlouvy poz. H dům typ uzavřená podle 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek 1 Účastníci 1.1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ]

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ] Zástavní smlouva k nemovitostem č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 Smluvní strany: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Zapsána v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru 2011 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2011 spol. zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů na základě smluv uzavřených ode dne nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

zastoupená: zapsána: v obchodním rejstříku vedeném, pod sp. zn. (dále jen,,dodavatel ) Kupní smlouvu o dodání cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory

zastoupená: zapsána: v obchodním rejstříku vedeném, pod sp. zn. (dále jen,,dodavatel ) Kupní smlouvu o dodání cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,občanský zákoník ) Česká republika - Český úřad pro zkoušení zbraní

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů (dále jen Obchodní podmínky )

obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů (dále jen Obchodní podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Hypoteční banka, a.s. (dále jen Banka ) je univerzální bankou se speciálním zaměřením

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO]

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO] SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ mezi Obytná zóna Sylván a.s. a [BUDE DOPLNĚNO] 1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Smlouva o vedení účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví Smlouva o vedení účetnictví Objednatel: Sídlo (adresa): IČ: DIČ: zastoupený registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl., vložka dále jen "objednatel" na straně jedné a Zhotovitel: Ta-reform s.r.o. registrovaná

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více