1969R1265 CS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1969R1265 CS 04.02.1999 001.001 1"

Transkript

1 1969R1265 CS Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1265/69 ze dne 1. července 1969 o metodách pro stanovení jakosti cukru, který nakupují intervenční agentury (Úř. věst. L 163, , s. 1) Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Regulation (EEC) No 1280/71 of the Commision of 18 June 1971 (*) L M2 Commision Regulation (EEC) No 2103/77 of 23 September 1977 (*) L M3 Commission Regulation (EC) No 187/1999 of 27 January 1999 (*) L (*) Tento akt nebyl nikdy publikován v češtině.

2 1969R1265 CS NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1265/69 ze dne 1. července 1969 o metodách pro stanovení jakosti cukru, který nakupují intervenční agentury KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, s ohledem na nařízení Rady č. 1009/67/EHS ze dne 18. prosince 1967 o společné organizaci trhů s cukrem ( 1 ), ve znění nařízení (EHS) č. 2100/ 68 ( 2 ), a zejména na čl. 9 odst. 8 uvedeného nařízení, vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EHS) č. 782/68 ze dne 26. června 1968, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro nákup cukru intervenčními agenturami ( 3 ), stanoví různé jakostní znaky pro bílý cukr a pro surový cukr; že je nezbytné stanovit v rámci Společenství jednotnou právní úpravu, která členským státům zabrání, aby při určování těchto jakostních znaků používaly rozdílné metody; vzhledem k tomu, že pro tuto právní úpravu by měly být použity všeobecně uznávané metody analýzy; vzhledem k tomu, že by dotyčné metody měly být použitelné u nákupu prováděného intervenčními agenturami počínaje dnem vstupu nařízení č. 1009/67/EHS v platnost, neboť při neexistenci takových metod se smlouvy uzavíraly podmíněně; vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídicího výboru pro cukr, PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: Článek 1 Metody pro stanovení jakostních znaků cukru uvedených v nařízení M2 2103/77/EEC jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení. Článek 2 Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství. Pro cukr nakoupený intervenčními agenturami se použije ode dne 1. července Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. ( 1 ) Úř. věst. 308, , s. 1. ( 2 ) Úř. věst. L 309, , s. 4. ( 3 ) Úř. věst. L 145, , s. 6.

3 1969R1265 CS PŘÍLOHA METODY PRO STANOVENÍ JAKOSTI BÍLÉHO CUKRU V EHS 1. Obsah popela A. POSTUP PRO UDĚLOVÁNÍ BODŮ ICUMSA: Obsah popela určený konduktometricky (Zdroj: Sborník příspěvků ze 14. zasedání ICUMSA 1966, s. 88). Přístroj na měření konduktivity do 0,5 μs cm -1 ( 1 ) s přesností ± 2 %. Doporučuje se používat měřicí kyvety, jejichž teplotu lze udržet na 20 C ± 0,2 C pomocí vodní lázně. Odměrné baňky na 100 ± 0,05 cm 3, 500 ± 0,25 cm 3 a ± 0,40 cm 3 ; pipety s celkovým objemem 10 ± 0,02 cm 3 ( 2 ). Pro přípravu všech roztoků (cukerných roztoků a roztoků chloridu draselného) se musí použít dvakrát destilovaná nebo deionizovaná voda s měrnou vodivostí menší než 2 μs cm -1. Všechny nádoby a pipety se musí před použitím důkladně opláchnout vodou uvedené kvality. Přístroje na měření konduktivity se kalibrují pomocí N/5000 roztoku chloridu draselného. Za tímto účelem se 745,5 mg chloridu draselného (pa) předem vysušeného záhřevem na přibližně 500 C tj. do temně červeného žáru rozpustí ve vodě v jednolitrové odměrné baňce a objem se doplní po značku vodou. 10 cm 3 takto připraveného roztoku (N/100) se převede pomocí pipety do odměrné baňky o objemu 500 cm 3 a doplní se po značku vodou. Při teplotě přesně 20 C bude mít tento N/5000 roztok chloridu draselného měrnou vodivost 26,6 ± 0,3 μs cm -1 po odečtení měrné vodivosti použité vody. Podle způsobu fungování použitého přístroje na měření vodivosti se musí tento přístroj nastavit tak, aby ukazoval výše uvedenou hodnotu vodivosti včetně měrné vodivosti použité vody; nebo se uvedená hodnota včetně hodnoty měrné vodivosti použité vody použije pro výpočet konstanty kyvety. Před každou kalibrací je třeba připravit čerstvý roztok chloridu draselného. 28 % cukerný roztok se připraví buď rozpuštěním 31,3 ± 0,1 g cukru při teplotě 20 ± 0,2 C v odměrné baňce o objemu 100 cm 3 nebo rozpuštěním 28 g cukru ve vodě a doplněním vodou do hmotnosti 100 g. Po přiměřeném zamíchání se roztok vloží do měrné kyvety. Údaje se odečtou, jakmile je teplota roztoku přesně 20 ± 0,2 C. Od odečtené hodnoty se odpočítá 50 % hodnoty odečtené u použité vody. Získaný výsledek je: C 28 = odečtená hodnota C 0,5 C vody C = měrná vodivost v μs cm -1. Dolní index 28 znamená, že byl použit 28 % cukerný roztok. Počet bodů = 0,320 x C 28 tj. 3,13 μs cm -1 se rovná 1 bodu neboli 1 bod = 0,0018 % popela. % popela = 0, C 28. Stanovení měrné vodivosti použité vody se provede takto: Stejné množství vody, které se použilo pro cukerný roztok, se míchá v odměrné baňce o objemu 100 cm 3, a to stejným způsobem jako při rozpouštění cukru. Doplní se do 100 cm 3 a měří se při teplotě kolem 20 C. Při měření není třeba přesné termostatické kontroly vzhledem k tomu, že veškeré případné korekce teploty jsou zjevně nižší než možné limity chyb. ( 1 ) 1 μs cm-1 = 10-6 Ω-1 cm-1. ( 2 ) Uvedené tolerance odpovídají nebo vyhovují rozhodnutím ISO.

4 1969R1265 CS Barevné typy Metoda Brunswického institutu (Zdroj: (Schneider F., A. Emmerich and J. Dubourg, Zucker 18, 571 (1965) a Sucr. Franç., 106, 219 (1965)). Standardní barevná škála 0-6 dle metody Brunswick. Denní zářivka se umístí do schránky, otevřené vpředu, 20 cm hluboké, 120 cm široké, 50 cm vysoké, a to tak, že kolmá vzdálenost mezi zářivkou a vzorky cukru je asi 35 cm. Před přímým světlem zářivky je nutné chránit oči pracovníka ochranným pásem asi 15 cm vysokým. Jako lampy vhodné k tomuto účelu lze doporučit zářivky Osram HNT 120 nebo Philips TL 25 W/55. Jiné zářivky by se neměly používat bez vyzkoušení, a to s ohledem na význam spektrálního rozložení světelné intenzity. Zadní stěna a boční stěny schránky se z vnitřní strany natřou matně hnědou barvou (například tmavě kaštanovou barvou), aby nažloutlé až hnědé barvy vzorků cukru byly dobře patrné. Na dno se položí bílý filtrační papír, s nímž barva cukru jasně kontrastuje. Schránka se umístí tak, aby zářivka byla přibližně ve výši očí. Při srovnávání nesmí být vzorky na přímém denním světle, ani nesmí být osvětleny jinými okolními svítidly v místnosti, protože pak by bylo těžší danou zkoušku provést. Cukr se vloží do čtverhranných krabiček s bílým nebo světle modrým vnitřním obložením (strany 60 mm, výška 28 mm) a na povrchu se zarovná pomocí víčka. Musí se dát pozor na to, aby krabičky obsahující příslušný vzorek a standardní vzorky byly naplněny po okraj. Barva vnitřního obložení musí být ve všech krabičkách naprosto identická, jinak by výsledky mohly být samozřejmě chybné. Krabičky musí být umístěny vedle sebe tak, aby mezi nimi nebyl žádný prostor; z tohoto důvodu nejsou vhodné kulaté krabičky. U vzorku se nejprve provede hrubé porovnání tak, že se pokládá na různá místa stupnice barev. Potom se pečlivě porovnává s barvami, které jsou mu nejblíže. Porovnání se provádí tak, že se vzorek pokládá střídavě nalevo a napravo od barevného typu použitého pro srovnání. Na základě výsledků tří nezávislých pozorovatelů se stanoví průměr. Tento průměr se vyjádří v desetinách barevného typu. U cukru, u něhož se velikost krystalů liší od velikosti krystalů standardních vzorků, je nutné sledovat barvu, a nikoliv odrazy krystalů. Počet bodů = barevný typ 2, tj. 0,5 barevného typu = 1 bod. 3. Barva v roztoku Metoda ICUMSA 4 po filtrování přes membránový filtr s póry o velikosti 0,45 μm (metodou protlačování rtuti) nebo 0,6 μm (Hagen-Poisuilleovou metodou). (Zdroj: De Whalley, Metody analýzy cukru ICUMSA, 1964, s. 57; Sborník příspěvků na 12. zasedání ICUMSA 1985, s. 55). K přípravě roztoku je třeba: Erlenmeyerova baňka (200 cm 3 ), vakuové filtrační zařízení pro membránové filtry, filtrační baňky (objem 500 nebo 250 cm 3 ), vývěva a membránové filtry s průměrným průměrem pórů 0,45 μm (metoda protlačování rtuti) nebo 0,6 μm (Hagen-Poisuilleova metoda). Koncentrace roztoku se stanoví refraktometricky. Pro měření extinkce lze použít každý fotometr, který umožňuje, aby měření při 420 ± 10 nm bylo provedeno s dostatečnou přesností.

5 1969R1265 CS Kyvety musí být vybrány tak, aby dvě kyvety naplněné destilovanou vodou daly při vzájemném porovnání nulovou extinkci. Délka optické dráhy kyvety musí činit nejméně 3 cm. 50 ± 0,1 g cukru se zváží v Erlenmeyerově baňce se širokým hrdlem. Přidá se buď 50 g destilované vody nebo 50 cm 3 destilované vody (odměrný válec), poté se rozpustí protřepáním nebo v třepačce. Není nutné snažit se o větší přesnost koncentrace vzhledem k tomu, že tato koncentrace se může během filtrace změnit. Mezitím je membránový filtr ponořen v destilované vodě po dobu alespoň deseti minut a poté se umístí do filtračního zařízení. V průběhu filtrace dochází současně k odvzdušnění roztoku. Koncentrace se stanoví refraktometricky ( Brix); po předchozím propláchnutí částí roztoku se naplní kyveta. Kyveta se okamžitě uzavře, aby se zabránilo tvoření pruhů tekutiny. Srovnávací kyveta se naplní destilovanou vodou a při 420 nm se okamžitě provede měření. Voda použitá ve srovnávací kyvetě musí být přefiltrována přes membránový filtr. Jednotky ICUMSA = 100 ε 420 = E = extinkční koeficient ε 420 = odečtený údaj extinkce 1 = délka optické dráhy kyvety (v cm) d = hustota Počet bodů =,tj. 7,5 jednotek ICUMSA se rovná 1 bodu. B. DODATEČNÁ KRITÉRIA 1. Polarizace Metoda ICUMSA 1 pro surový cukr (zdroj: Sborník příspěvků ze 12. zasedání ICUMSA 1985, s. 84 et seq; Sborník příspěvků ze 13. zasedání ICUMSA 1962, s. 83 et seq; Sborník příspěvků ze 14. zasedání ICUMSA 1966). Polarimetr s mezinárodní stupnicí cukru ( S) odpovídající definicím ICUMSA. Analytické váhy s přesností na ± 0,001 g. Odměrné baňky o objemu 100 cm 3. Tyto baňky musí být speciálně kalibrované. Jejich objem musí být 100,00 ± 0,02 cm 3 nebo upravený na tento stupeň přesnosti. 200 mm dlouhé polarimetrické trubice nesmí být mimo toleranci ± 0,03 mm. Jestliže se používají kratší trubice, musí mít podobnou relativní přesnost, například 100 mm ± 0,015 mm. Souběžnost koncových ploch musí být vyšší než deset obloukových minut. Rotace upevněné trubice kolem optické osy by neměla způsobit žádnou výraznou změnu v naměřené hodnotě. Koncové destičky nesmí vykazovat žádné vnitřní napětí, to znamená, že nesmí vykazovat žádnou optickou aktivitu. Jejich plochy musí být rovnoběžné s tolerancí do pěti obloukových minut. Použitý filtrační papír musí mít obsah vlhkosti v rozmezí od 6 do 8 %. 26 ± 0,002 g cukru se zváží a přenese do odměrné baňky (viz výše) s přibližně 60 cm 3 destilované nebo demineralizované vody. Cukr se rozpustí bez záhřevu.

6 1969R1265 CS Pokud je nezbytné provést čištění usazováním, přidá se 0,5 cm 3 roztoku zásaditého octanu olovnatého. Toto činidlo musí vyhovovat požadavkům ICUMSA (zdroj: De Whalley, Metody analýzy cukru ICUMSA (1964) s. 122). Po důkladném promíchání se přidá voda téměř až po značku. Případná pěna se odstraní kapkou alkoholu nebo éteru. Poté se baňka vloží na patnáct minut do vodní lázně s termostatem (teploty viz níže). Vnitřní stěna hrdla baňky se vysuší filtračním papírem. S použitím pipety s jemnou špičkou se hladina vyrovná přesně ke značce. Obsah baňky se smíchá tak, že se rukou přikryje hrdlo a baňka se alespoň pětkrát obrátí. Pokud bylo nutné pročištění, mělo by nyní dojít k filtraci. Rozměry filtru musí být takové, aby bylo možné vlít najednou 100 cm 3. Nálevka musí mít velmi krátkou stopku, aby bylo možné ji umístit na kádinku, aby se roztok nevypařoval. Ze stejného důvodu musí být nálevka zakryta hodinovým sklíčkem. Po vymytí a vysušení se polarimetrická trubice dvakrát vypláchne přibližně dvěmi třetinami objemu cukerného roztoku. Při naplňování se musí dbát na to, aby v trubici nebyly žádné vzduchové bubliny. Trubice se poté vloží do polarimetru a provede se 5 měření s přesností 0,05 S. a) Pokud se používá sacharimetr s křemenným klínem, optická rotace celku je funkcí teploty. V takovém případě se roztok uvede na teplotu sacharimetru dříve než se doplní do 100 cm 3. Rozdíl mezi těmito dvěma teplotami nesmí přesáhnout 0,5 C. U přístrojů s vizuálním odečtem se hodnoty odečítají pětkrát s přesností na 0,05 S. Průměrná hodnota se vyjádří s přesností na jednu setinu S. Sacharimetr musí být kontrolován pomocí křemenné destičky, jejíž ekvivalentní hodnota musí být okolo 100 S. Korekce teploty u sacharimetrů s křemenným klínem: Přičte se 0,03 S na 1 C při teplotě nad 20 C nebo se odečte 0,03 S na 1 C při teplotě pod 20 C. b) Pokud se měření provádí pomocí polarimetru s kruhovou stupnicí, doporučuje se použít trubice s pláštěm. Musí být spojeny s termostatem udržujícím teplotu při 20 ± 0,2 C. Doplnění baňky ke značce je rovněž nutné provést při 20 ± 0,2 C. Křemenná kontrolní destička musí mít také teplotu 20 ± 0,2 C. Jestliže to není možné, její hodnota se stanoví takto: S t ¼ S 20 ½1 þ 0,00014 ðt-20þ. Příklad: S 20 = 98,45 S; t = 23,8 C S t = 98,45 (1 + 0,00014 x 3,8) 98,45 x 1,00053 = 98,50 S. 2. Redukující látky (invertní cukr) Metoda ICUMSA metoda Berlínského institutu. (Zdroj: De Whalley, Metody analýzy cukru ICUMSA (1964), s. 25); Schneider F. a Emmerich A., Zucker Beih. 1, 17 (1951)). Vodní lázeň, Erlenmeyerovy baňky o objemu 300 cm 3, pipety, byrety o objemu 50 cm 3. Chemikálie Müllerův roztok: 35 g krystalického síranu měďnatého (CuSO 4 5H 2 O) (pa) se rozpustí ve 400 cm 3 horké destilované vody.

7 1969R1265 CS Dále se rozpustí 173 g Seignettovy soli (vínan sodnodraselný) a 68 g bezvodého uhličitanu sodného v 500 cm 3 horké vody. Po schlazení se oba roztoky smísí v jednolitrové odměrné baňce a obsah se doplní po značku vodou. Roztok se silně protřepe s 2 g aktivního uhlí, nechá se několik hodin stát a poté se přefiltruje přes tvrzený filtrační papír nebo přes membránový filtr. Jestliže se zjistí, že během uskladnění došlo k oddělení malých množství oxidu měďného, roztok by měl být ještě jednou přefiltrován. Kyselina octová 5N. Roztok jódu 0,0333N. Roztok thiosíranu sodného 0,0333N. Roztok škrobu: 1 % roztok rozpustného škrobu v nasyceném roztoku NaCl. Přesný titr roztoku jódu a roztoku thiosíranu se stanoví obvyklou metodou (např. s jodičnanem draselným). V Erlenmeyerově baňce o objemu 300 cm 3 se rozpustí 10 g cukru v destilované nebo demineralizované vodě. Přidáním vody se roztok doplní na 100 cm 3. Přidá se 10 cm 3 Müllerova roztoku (pomocí pipety); důkladně se smísí a nechá se stát ve vroucí vodní lázni po dobu deseti minut ± pět sekund. Var nesmí být přerušen vložením baňky do vodní lázně. Baňky jsou ve vodě umístěny tak, aby hladina roztoku byla 2 cm pod hladinou vody. Na konci doby zahřívání se rychle ochladí proudem studené vody. Během této fáze je třeba zabránit tomu, aby se roztok protřepával, jinak by kyslík ze vzduchu mohl znovu rozpustit část usazeniny oxidu měďného. Po ochlazení roztoku se přidá 5 cm 3 5N kyseliny octové a okamžitě poté a bez míchání se přidá známý nadbytek 0,0333N jódového roztoku (mezi 20 a 40 cm 3 ). Usazenina se poté rozpustí protřepáním roztoku. Přebytek jódu se zpětně titruje pomocí 0,0333N roztoku thiosíranu. Následující korekce se odečtou od hodnoty vyjadřující spotřebovaný jód (cm 3 ), známé jako hodnota po varu. Slepá hodnota vyjadřuje spotřebu jódu během zkoušky, ve které se místo cukerného roztoku použije voda a která se provádí stejným způsobem, jaký je popsán pro hodnotu po varu. Tato korekce se stanoví pouze jednou pro každou dávku Müllerova roztoku. Pokud se použijí čisté chemikálie, nepřesáhne 0,1 cm 3. Hodnota bez varu je hodnota vyjadřující spotřebu jódu během zkoušky, v níž se směs cukerného roztoku a Müllerova roztoku nezahřívá, ale nechá se stát při pokojové teplotě po dobu deseti minut před tím, než se přidá kyselina octová. Korekce sacharosy, která zohledňuje redukující účinek sacharosy, se za uvedených podmínek (s použitím 10 g cukru) rovná 2,0 cm 3. Po odečtení těchto tří korekcí se získá hodnota pro spotřebu 0,0333N roztoku jódu, u kterého 1 cm 3 odpovídá 1 mg invertního cukru ve vzorku. 1 cm 3 roztoku jódu tak odpovídá 0,01 % invertního cukru. 3. Vlhkost Metoda ICUMSA (zdroj: (De Whalley, Metody analýzy cukru ICUMSA (1964) s. 44). Naváží se alespoň 20 g nemletého cukru, a to v předem zvážené hliníkové odpařovací misce s hermetickým uzávěrem nebo ve skleněné nádobě se zabroušenou zátkou. Je nutné zvolit takový průměr nádob, aby tloušťka vrstvy cukru nepřesáhla 1 cm. Pro hmotnost 20 g musí být průměr nádoby alespoň 6 cm. Vzorek se umístí do sušárny při 105 C na tři hodiny. Během procesu sušení se z nádob odstraní uzávěry.

8 1969R1265 CS Uzavřené nádoby se za účelem ochlazení umístí do exsikátoru. Po ochlazení na pokojovou teplotu se znovu zváží. K vážení se používají analytické váhy s přesností na 0,1 mg. Vlhkost ð%þ ¼ váhový úbytek ðgþ navážka cukru ðgþ 100.

Zkoušení cihlářských výrobků

Zkoušení cihlářských výrobků Keramika je pevná anorganická polykrystalická látka vyrobená keramickým výrobním způsobem z minerálních surovin s převládající složkou jílových minerálů, vytvarovaná a potom vypálená a vysokou teplotu

Více

RSM WT-2013/ZA-26 TECHNICKÉ PODMÍNKY ROZTOK DUSIČNANU AMONNÉHO A MOČOVINY 1. PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK

RSM WT-2013/ZA-26 TECHNICKÉ PODMÍNKY ROZTOK DUSIČNANU AMONNÉHO A MOČOVINY 1. PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK 1. PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK Předmětem technických podmínek je vodní roztok dusičnanu amonného a močoviny (typ hnojiva C.1.2. dle přílohy I k nařízení 2003/2003), ve kterém molární poměr dusičnanu amonného

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 11/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Změna: 405/2004 Sb. Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965

Více

Definice sušiny Zbytek krmiva po vysušení při teplotě 103 ºC ± 2 ºC do konstantní hmotnosti.

Definice sušiny Zbytek krmiva po vysušení při teplotě 103 ºC ± 2 ºC do konstantní hmotnosti. Stanovení sušiny Definice sušiny Zbytek krmiva po vysušení při teplotě 103 ºC ± 2 ºC do konstantní hmotnosti. Vzorek krmiva sušíme v sušárně za stanovených podmínek (103 ºC ± 2 ºC) do konstantní hmotnosti.

Více

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a změněno s účinností od poznámka vyhláškou č 289/203 Sb 30203 08 VYHLÁŠKA ze dne 4 dubna 20 o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném

Více

Uspořádání vaší fermentace

Uspořádání vaší fermentace Science in School Issue 24: Autumn 2012 1 Přeložila Zdena Tejkalová Uspořádání vaší fermentace Pro provedení následujících aktivit bude každá skupina potřebovat přibližně 200 ml zkvašeného moštu, 200 ml

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Preambule Rada města Slavičín se usnesla podle 102 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., vydat

Více

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKY A PRŮMYSL Pokyny 1 V Bruselu dne 1. února 2010 - Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů 1. ÚVOD Účelem tohoto dokumentu je

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

13/sv. 3 (76/891/EHS)

13/sv. 3 (76/891/EHS) 320 31976L0891 L 336/30 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 4.12.1976 SMĚRNICE RADY ze dne 4. listopadu 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektroměrů (76/891/EHS) RADA

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Petr Anděl se sídlem Jasmínová 2664, 106 00 Praha 10 identifikační číslo: 47624990, neplátce DPH Živnostenské oprávnění vydáno: Úřad městské části Praha 10,

Více

NAŘÍZENÍ. L 160/8 Úřední věstník Evropské unie 21.6.2012

NAŘÍZENÍ. L 160/8 Úřední věstník Evropské unie 21.6.2012 L 160/8 Úřední věstník Evropské unie 21.6.2012 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 523/2012 ze dne 20. června 2012, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o začlenění

Více

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ ČÁST 2 Hlava B JAR-26 AMC/IEM HLAVA B [ACJ 26.50(c) Umístění sedadla palubních průvodčí s ohledem na riziko zranění Viz JAR 26.50 (c) AC 25.785-1A, Část 7 je použitelná, je-li prokázána shoda s JAR 26.50(c)]

Více

PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ

PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ FR 1 FR 1.1 FR 1.2 FR 1.3 PLAVECKÁ ZAŘÍZENÍ Normy FINA pro olympijské bazény Všechna mistrovství světa (kromě mistrovství světa v kategorii Masters) a olympijské hry se

Více

SurTec 650 C chromital TCP

SurTec 650 C chromital TCP SurTec 650 C chromital TCP Vlastnosti Pasivace na hliník bez chromu(vi) Na bázi trojmocného chromu Kapalný koncentrát Zvyšuje korozní odolnost hliníkových slitin obsahujících měď Vhodné rovněž pro vysoce

Více

250. Štítek musí obsahovat alespoň tyto údaje:

250. Štítek musí obsahovat alespoň tyto údaje: 24.1.2009 Úřední věstník Evropské unie L 21/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 68/2009 ze dne 23. ledna 2009, kterým se podeváté přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem MRAZÍCÍ BOXY PROJEKTU CEITEC IV. ČÁST 1. vyhotovené podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 1. ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v platném znění

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

Měření změny objemu vody při tuhnutí

Měření změny objemu vody při tuhnutí Měření změny objemu vody při tuhnutí VÁCLAVA KOPECKÁ Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Anotace Od prosince 2012 jsou na webovém portálu Alik.cz publikovány

Více

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady: 010204

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady: 010204 .2.5 Reálná čísla I Předpoklady: 00204 Značíme R. Reálná čísla jsou čísla, kterými se vyjadřují délky úseček, čísla jim opačná a 0. Každé reálné číslo je na číselné ose znázorněno právě jedním bodem. Každý

Více

Ovocné pálenky. Velmi dobré je i vložení dřevěného roštu do kádě, kterým se pevné součástky kvasu vtlačí pod povrch tekutiny.

Ovocné pálenky. Velmi dobré je i vložení dřevěného roštu do kádě, kterým se pevné součástky kvasu vtlačí pod povrch tekutiny. 1. Kvasné nádoby a kvašení. 1.1 Kvasné nádoby. Ovocné pálenky. V minulosti se používaly dřevěné kádě nebo sudy a v současnosti se nejčastěji používají plastové sudy. Tyto nesmí být od nevhodných popř.

Více

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o.

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky. Obchodní společnost PRESPLAST s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Kubelkova 497, PSČ 560 02, IČ 27502317, společnost zapsaná v obchodním

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 12. července 2013 (16.07) (OR. en) 12263/13. Interinstitucionální spis: 2013/0235 (NLE) ENV 700 ENT 221

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 12. července 2013 (16.07) (OR. en) 12263/13. Interinstitucionální spis: 2013/0235 (NLE) ENV 700 ENT 221 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 12. července 2013 (16.07) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0235 (NLE) 12263/13 ENV 700 ENT 221 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 9. července 2013 Č. dok. Komise:

Více

224 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Eigenmittelbeschluss tschech. (CS) (Normativer Teil) 1 von 5 ROZHODNUTÍ RADA

224 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Eigenmittelbeschluss tschech. (CS) (Normativer Teil) 1 von 5 ROZHODNUTÍ RADA 224 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Eigenmittelbeschluss tschech. () (Normativer Teil) 1 von 5 23.6.2007 Úřední věstník Evropské unie L 163/17 II (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy

Více

2. STANOVENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI.

2. STANOVENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI. METODA M-100-2003 experimentu a výpočtu součinitele tepelné vodivosti pro ultratenké izolační vrstvy, pokyny pro stanovení teploty na povrchu izolační vrstvy. Úvod Tyto metodické pokyny poskytují návod

Více

MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS

MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS NÁVOD K VÝROBĚ PIVA Z V DOMÁCÍCH PODMÍNKÁCH Vážení, dostává se Vám do rukou originální český výrobek, který představuje spojení staletých tradic zručnosti a zkušeností českých

Více

MANUÁL PRO HODNOCENÍ OTEVŘENÝCH TESTOVÝCH ÚLOH MATEMATIKA SADA B (TEST PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO 8LETÉHO GYMNÁZIA)

MANUÁL PRO HODNOCENÍ OTEVŘENÝCH TESTOVÝCH ÚLOH MATEMATIKA SADA B (TEST PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO 8LETÉHO GYMNÁZIA) PH-M5MBCINT MANUÁL PRO HODNOCENÍ OTEVŘENÝCH TESTOVÝCH ÚLOH MATEMATIKA SADA B (TEST PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO 8LETÉHO GYMNÁZIA) 1. TYPY TESTOVÝCH ÚLOH V TESTU První dvě úlohy (1 2) jsou tzv. úzce otevřené

Více

Reklamační řád. Uplatnění reklamace

Reklamační řád. Uplatnění reklamace Reklamační řád Obchodní společnosti t - italy s.r.o., se sídlem, Slovenská 891/5, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO: 28943619, DIČ: CZ28943619, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

biowaba-kompakt-1-stv-uvc

biowaba-kompakt-1-stv-uvc Popis produktu biowaba-kompakt-1-stv-uvc První plně automatické zařízení na světě pro biologickou úpravu vody v soukromých bazénech nebo jezírcích. Zařízení je vhodné i pro vnitřní bazény. biowaba-kompakt-1-stv-uvc

Více

26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/59

26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/59 26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/59 PŘÍLOHA IV METODY ZKOUŠENÍ PRO KONTROLU OBSAHU POVOLENÝCH DOPLŇKOVÝCH LÁTEK V KRMIVECH A. STANOVENÍ OBSAHU VITAMINU A 1. Účel a rozsah Tato metoda umožňuje

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních ze dne 21. prosince

Více

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 1 ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 2 Všeobecné informace: Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral tento spotřebič. Před použitím

Více

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51 NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušná pistole Obj. č.: 81 19 51 Vč. 4-dílů. Souprava trysek (bodová-, otočná-, širokoúhlá- a okrajová tryska). Ideální pro domácnost, hobby, domácí dílnu apod. k odstranění barev,

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

- Moderní vozidla odebírají proud i při odstavení. Pokud bude vozidlo stát déle neţ dva týdny, doporučujeme baterii odpojit.

- Moderní vozidla odebírají proud i při odstavení. Pokud bude vozidlo stát déle neţ dva týdny, doporučujeme baterii odpojit. Dobíjení baterie při jízdě automobilu. Přebíjení i nedobíjení škodí a zkracuje ţivotnost autobaterie. Dobře seřízená nabíjecí soustava udrţuje autobaterii v nabitém stavu. Při správném dobíjení a průměrných

Více

DOHODA. Revize 1. Datum vstupu v platnost: 15. února 2007

DOHODA. Revize 1. Datum vstupu v platnost: 15. února 2007 ECE/RCTE/CONF/4/Add.1/Rev.1 I N T E G R O V A N Ý PŘEKLAD TÜV SÜD AUTO CZ DOHODA O PŘIJETÍ JEDNOTNÝCH PODMÍNEK PRO PERIODICKOU TECHNICKOU PROHLÍDKU KOLOVÝCH VOZIDEL A O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ TAKOVÝCH PROHLÍDEK,

Více

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ 5.1. Úvod V malých koncentrací je železo běžnou součástí vod. V povrchových vodách se železo vyskytuje obvykle v setinách až desetinách

Více

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012 VY_62_INOVACE_VK64 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace 8. ročník

Více

V Bruselu dne 18.06.2004 KOM(2004) 435 v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

V Bruselu dne 18.06.2004 KOM(2004) 435 v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.6.24 KOM(24) 435 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 255/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

Provozní deník jakosti vody

Provozní deník jakosti vody Provozní deník jakosti vody Pro zdroje tepla z hliníku Pro odbornou firmu Logamax plus GB162 Logano plus GB202 Logano plus GB312 Logano plus GB402 Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 642 944

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 46/8 23.2.2016 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR

INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz INDUKČNÍ

Více

PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.6.2016 COM(2016) 371 final ANNEXES 1 to 4 PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních

Více

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA Získávání tepla ze vzduchu Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu jsou označovaná jako vzduch-voda" případně vzduch-vzduch". Teplo obsažené

Více

Příloha 5. Pracovní list z chemie. Úkol č. 1: Důkaz thiokyanatanových iontů ve slinách

Příloha 5. Pracovní list z chemie. Úkol č. 1: Důkaz thiokyanatanových iontů ve slinách Příloha 5 Pracovní list z chemie Úkol č. 1: Důkaz thiokyanatanových iontů ve slinách teorie: Sliny jsou u člověka vylučovány třemi páry slinných žláz (příušní, podčelistní a podjazykové). Produkce slin

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 4.1 AD 1) OPATŘENÍ KE ZKLIDNĚNÍ VJEZDU DO OBCE ULICE ROZTOCKÁ... 3 4.1.1 Popis

Více

SurTec 816 Bílý bronz

SurTec 816 Bílý bronz SurTec 816 Bílý bronz Vlastnosti vylučuje lesklé vrstvy bílého bronzu, také přímo na železe nahrazuje funkční a dekorativní vlastnosti niklu bez alergických reakcí kůže použitelný v závěsové i bubnové

Více

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, Reklamační řád Výrobní společnosti SIR JOSEPH s.r.o., se sídlem Koškova 1766, Turnov, 51101, IČ 46506152, DIČ CZ46506152, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar EAGLE 1 & EAGLE 2 Manuál pro uživatele Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar Technická specifikace Technologie : Vysoká frekvence a mikroprocesor

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI PELMI, spol. s r.o., obchodní společnost založená podle českého práva se sídlem Musílkova 568/35, Praha 5 - Košíře, PSČ

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Aplikační list Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Ref: 15032007 KM Obsah Vyvažování v jedné rovině bez měření fáze signálu...3 Nevýhody vyvažování jednoduchými přístroji...3

Více

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 Platnost od 1.1.2004 VÝROBA PLYNŮ PRO MEDICINÁLNÍ ÚČELY VYDÁNÍ PROSINEC 2003 1. Zásady Tento doplněk se zabývá průmyslovou výrobou medicinálních plynů,

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 230 datum: 1. února 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Název: Šumivá tableta

Název: Šumivá tableta Název: Šumivá tableta Výukové materiály Téma: Anorganické plyny Úroveň: střední škola Tematický celek: Látky a jejich přeměny, makrosvět přírody Předmět (obor): chemie Doporučený věk žáků: 15 17 let Doba

Více

Smlouva o dodávce pitné vody.

Smlouva o dodávce pitné vody. Smlouva o dodávce pitné vody. Z vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Strašnov, uzavřená na základě 8 odst. 6 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. 1. Smluvní strany

Více

Strana č. 1 TECHNICKÝ MATERIÁLOVÝ LIST Datum tisku: 16. 10. 2010 Aktualizace: 12. 09. 2011 1 OBCHODNÍ NÁZEV VÝROBKU, VÝROBCE / DODAVATEL

Strana č. 1 TECHNICKÝ MATERIÁLOVÝ LIST Datum tisku: 16. 10. 2010 Aktualizace: 12. 09. 2011 1 OBCHODNÍ NÁZEV VÝROBKU, VÝROBCE / DODAVATEL Strana č. 1 1 OBCHODNÍ NÁZEV VÝROBKU, VÝROBCE / DODAVATEL MP ÖKO 700 ÖKOMATIC REAKČNÍ VLOČKUJÍCÍ PROSTŘEDEK - ULTRA AQUA Ú D A J E S P O L EČNOSTI S Í D L O S P O L EČNOSTI M e t P r o, s. r. o. HAJNÍ

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství 1 Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznapěťový výstup,

Více

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.8.2012 COM(2012) 479 final ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI CS CS ÚVOD ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY Sborník konference Pitná voda 01, s. 16-168. W&ET Team, Č. Budějovice 01. ISBN 978-80-9058-0-7 MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY Ing. Robert Mach, Ing. Soňa Beyblová Severočeské vodovody

Více

19.12.2015 CS Úřední věstník Evropské unie L 333/62

19.12.2015 CS Úřední věstník Evropské unie L 333/62 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování střelných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené střelné zbraně

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

Páska z PVC-P druh 852

Páska z PVC-P druh 852 PODNIKOVÁ NORMA PND 5-001-96 Páska z PVC-P druh 852 Účinnost od: 04.07.2014 Vydání č.: 5 1 Všeobecně Tato podniková norma platí pro pásku z PVC-P druh 852. Páska je vyrobena z válcované fólie z měkčeného

Více

Pásová bruska SB 180

Pásová bruska SB 180 Návod na obsluhu a údržbu Pásová bruska SB 180 Obj. č. N16000514 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE

ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky P íloha.1 1. ZADAVATEL ZAKÁZKY OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE m sto Studénka na adrese: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka zastoupené: Lubomírem Šobichem I : 00298441

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Pododdíl 1 - Obecná ustanovení 1158 (1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové spoluvlastnictví může vzniknout,

Více

***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Konsolidovaný legislativní dokument 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0349 ***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 11. května 2011 k přijetí směrnice Evropského

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY VŠEOBECNĚ PRACOVNÍ POSTUP 1. Projektová dokumentace zpracovává se na základě dokumentace skutečného provedení stavby - dodá investor, nebo

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY občanského sdružení Otevíráme, o.s. se sídlem Dobrovského 1483/31, 17000 Praha 7 IČ: 227 35 291 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.sciencecafe.cz

Více

SurTec 832 Chemický nikl se středně vysokým obsahem fosforu

SurTec 832 Chemický nikl se středně vysokým obsahem fosforu SurTec 832 Chemický nikl se středně vysokým obsahem fosforu Vlastnosti bezproudový niklovací proces, vyhovuje požadavkům ELV a RoHS obsah fosforu ve vrstvě: 6-9 % tvrdost vrstvy (podle Vickerse) lze tepelnou

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese Obchodní podmínky obchodní společnosti: Svět pod střechou s.r.o. se sídlem: U Potoka 171, Mukařov Srbín, 251 62 identifikační číslo: 03921379 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

I. M E T P R O D E S T 8 0-5 0 0 0

I. M E T P R O D E S T 8 0-5 0 0 0 METPRODEST 80-5000 I. M E T P R O D E S T 8 0-5 0 0 0 Vakuový destilační systém je koncipován pro úpravu až 20.000 m 3 odpadní vody za rok. Vakuová destilační jednotka je standardně vybavena samozavlažovacím

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Metodika k hodnocení biologické účinnosti insekticidních přípravků mořidel proti křísku polnímu v obilninách

Metodika k hodnocení biologické účinnosti insekticidních přípravků mořidel proti křísku polnímu v obilninách Metodika k hodnocení biologické účinnosti insekticidních přípravků mořidel proti křísku polnímu v obilninách Poznámka: Tato metodika je doplněním metodiky EPPO 1/70 (3) Aphid vectors of BYDV. Je zaměřena

Více

PŘÍLOHA 1.7 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PROGRAM ZVYŠOVÁNÍ KVALITY

PŘÍLOHA 1.7 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PROGRAM ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PŘÍLOHA 1.7 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PROGRAM ZVYŠOVÁNÍ KVALITY (PŘÍSTUP K ŠIROKOPÁSMOVÝM SLUŽBÁM) Obsah 1. ÚČEL PROGRAMU 3 2. UZAVŘENÍ DOHODY O PROGRAMU 3 3. DÍLČÍ ZÁVAZKY V

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

GRAFICKÝ MANUÁL ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR

GRAFICKÝ MANUÁL ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR GRAFICKÝ MANUÁL ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR Obsah A B Úvodní slovo Ochranná známka Český výrobek 1. Barevná a černobílá podoba známky 2. Rozkres známky a rozkres známky v segmentu

Více

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku Čl. 1 Vymezení platnosti a působnosti 1) Město Písek jako vlastník pozemků spoluvytvářejících veřejná prostranství obce

Více

Instrukce Měření umělého osvětlení

Instrukce Měření umělého osvětlení Instrukce Měření umělého osvětlení Označení: Poskytovatel programu PT: Název: Koordinátor: Zástupce koordinátora: Místo konání: PT1 UO-15 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří

Více

9.4.2001. Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

9.4.2001. Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205 Ėlektroakustika a televize TV norma.......... Petr Česák, studijní skupina 205 Letní semestr 2000/200 . TV norma Úkol měření Seznamte se podrobně s průběhem úplného televizního signálu obrazového černobílého

Více