OBSAH 1. 2 Vývoj lidské psychiky Fylogeneze Ontogeneze Koncepce psychického vývoje Erikson Piaget...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 1. 2 Vývoj lidské psychiky 2 2.1 Fylogeneze... 2 2.2 Ontogeneze... 2. 4 Koncepce psychického vývoje 3 4.1 Erikson... 3 4.2 Piaget..."

Transkript

1 OBSAH 1 Obsah 1 Vývojová psychologie Vznik vývojové psychologie Předmět vývojové psychologie Vztah k ostatním psychologickým disciplínám Vývoj lidské psychiky Fylogeneze Ontogeneze Metody poznávání dítěte 3 4 Koncepce psychického vývoje Erikson Piaget Charakteristika duševního vývoje Druhy změn ve vývoji Zákonitosti vývoje Determinanty (činitelé) vývoje Interakce činitelů vývoje 4 7 Dělení vývojových období 5 8 Charakteristika vývojových období Prenatální vývoj Novorozenec Kojenec Batole Vývoj vůle a sebeuvědomění Rozvoj a diferenciace hry Předškolní věk Vývoj poznávacích procesů Vývoj osobnosti Vývoj emocionality Vývoj dětské kresby Mladší školní věk Vývoj poznávacích procesů Vývoj osobnosti Připravenost pro vstup do školy Vývojové zvláštnosti žáka první třídy Problémy a poruchy vývoje Pubescence Tělesný a pohybový vývoj Vývoj poznávacích procesů Vývoj osobnosti Sociální vztahy Adolescence Vývoj osobnosti Sociální vývoj Citový vývoj

2 2 2 VÝVOJ LIDSKÉ PSYCHIKY 1 Vývojová psychologie Vývojová psychologie zkoumá duševní vývoj jednotlivce se zaměřením na věkové zvláštnosti (od prenatálního období po smrt) 1.1 Vznik vývojové psychologie V první polovině 20. stol. (začátek), kdy se psychologie rychle rozvíjela. 1.2 Předmět vývojové psychologie Řeší problematiku hybných sil v psychickém vývoji, zejména vztahy mezi dědičností a vlivy prostředí. Podrobně se zabývá jednotlivými věkovými obdobími (stadii) - jejich znaky, životními problémy, přechody z jednoho období do druhého, atp.. Rozlišení vývoje jednotlivce z hlediska jeho aspektů: Tělesný (biologický) vývoj - zkoumáme jednotlivé znaky vývoje od prenatálního věku ke stáří. Nejvíce změn je během dospívání. Vliv psychiky (žláz s vnitřní sekrecí). Duševní (psychický) vývoj - např. sebevědomí, potřeby, zájmy. Sociální vývoj - vztahy k rodičům, vrstevníkům, společnosti. 1.3 Vztah k ostatním psychologickým disciplínám Jedna z psychologických věd. 2 Vývoj lidské psychiky Vývoj lidské psychiky lze sledovat ze 2 základních pohledů: Fylogeneze = vývoj živočišného druhu (v našem případě člověka). Vývoj psychiky člověka v souvislosti s historickým vývojem společnosti (dobově podmíněné zvláštnosti - např. různá představa krásy, nebo jazyk jako výsledkem tisícileté tradice národa). Ontogeneze = duševní vývoj jednotlivce. Vývoj lidské psychiky od prenatálního období do stáří. Zkoumání věkových zvláštností vývoje. 2.1 Fylogeneze Fylogeneze = vývoj živočišného druhu. 2.2 Ontogeneze Ontogeneze = duševní vývoj jednotlivce.

3 3 3 Metody poznávání dítěte Longitudální (?) - sledujeme jednu skupinu dlouhou dobu (např. celou školní docházku) - časově náročné - sledujeme více různých skupin (např. prváky, druháky,... deváťáky) v jednom okamžiku 4 Koncepce psychického vývoje 4.1 Erikson Teorie osmi věků. Po ukončení etapy následuje vždy křižovatka (+ nebo ). 0 1 vědomí přijetí a důvěry k okolí 2 3 vědomí autonomie nebo pocit hanby (sebeuvědomění) 4 6 iniciativa nebo pocit viny (osvojování společenských norem) 7 12 od školy do puberty dospívání a hledání své identity (především sexuální) partnerství nebo izolace (období intimity, schopnost navazovat vztahy schopnost překonat problémy nebo stagnace (dospělost - činorodost a aktivita) 60 spokojenost nebo zoufalství (stáří - integrita, zralost) 4.2 Piaget Snaha rozlišit věkové období podle mezníků. období od do poznámka prenatální početí porod novorozenecké porod 3 měs. kojenecké do 12 měs. začátek chození batolecí (též mladší předškolní) do 2 sebeuvědomění starší předškolní 3 škola mladší školní 7 12 osamostatnění starší školní puberta adolescence profilace, hlubší vztahy mladší dospělost převzetí zodpovědnosti střední dospělost 45 výchova dětí, kariéra starší dospělost schopnost přijmout roli důchodce počáteční staroba pokročilá staroba 75 5 Charakteristika duševního vývoje 5.1 Druhy změn ve vývoji Kvantitativní - přírůstek něčeho (+2 cm, +100 nových slov,... ) Proporciální - změny ve vztahu jednotlivých prvků (tělesných, psychických) - např. relativní zmenšování hlavy Kvalitativní - změny v kvalitě jednotlivých prvků a vlastností (mléčné zuby kontra druhé zuby, dětský způsob jednání se mění v dospělý způsob)

4 4 6 INTERAKCE ČINITELŮ VÝVOJE Dále potom druhy vývojových změn dělíme na: Progresivní (evoluční) - k vyššímu stupni vývoje, vývoj nového, pokrok v tělesné i duševní rovině (typické pro období dětství a dospívání). Regresivní (involuční) - pokles úrovně, ztráta určitých schopností (typické pro stáří, v dětství příznak nemoci). 5.2 Zákonitosti vývoje Zákon celistvosti - vývoj jednotlivých tělesných i duševních funkcí probíhá ve vzájemné souvislosti a podmíněnosti. Zákon plynulosti - vývoj není skokový, ale jedna fáze postupně a plynule přechází do druhé. Zákon protichůdnosti - v procesu vývoje se střetávají protichůdné tendence. Každé překonání znamená pokrok. Zákon postupné diferenciace a specializace - postupně dochází k jemnějšímu rozlišování a reagování na podměty. Zákon nerovnoměrnosti tempa vývoje - neexistují přesné šablony. 5.3 Determinanty (činitelé) vývoje Dispoziční - vnitřní, biologické, vrozené. Též dědičnost (nativistická teorie - zdůrazňuje úlohu dědičnosti: jaký člověk je, je dáno geneticky - o vývoji člověka je rozhodnuto v okamžiku početí (narození)). Precipitační - vnější, bezprostředně působící - vliv prostředí (člověk je společenská bytost (člověk vyrůstá v určité rodině, zemi, atp. kde jsou vyznávány určité hodnoty, je v nějakých rolích teorie sociálních rolí) a výchova (tím se zabývá pedagogika - zkoumáno na jednovaječných dvojčatech vychovávaných v různém prostředí). Dítě s dispozicemi k malování toto nerozvine, nedostane-li do rukou pastelky (a ve velké míře i vedení). Syndrom CAN - zanedbané dítě z narušené rodiny... Enviromentální - vliv životního prostředí (životních podmínek) - např. přelidnění. 6 Interakce činitelů vývoje Základní otázka: Čím jsou determinovány psychické vlastnosti člověka?. Tradiční názor: psychické vlastnosti se dědí (vyhovovalo to zvláště šlechtě). Filozof Helvétius (a další osvícenci) zdokumentovali vliv výchovy a společenského prostředí na vývoj člověka. Od počátku 20. století byla přeformulována základní otázka: Jaký je vliv jednotlivých činitelů? (výzkumy dvojčat). Bylo prokázáno, že dědičnost má největší vliv na formování temperamentu, potom na schopnosti (obecné intelektuální), nejméně na formování rysů charakteru kvalifikovaná výchovná péče je velmi důležitá pro rozvoj psychických vlastností (i intelektových). Od poloviny 20. století se základní otázka dále změnila na: Jakým způsobem působí jednotliví činitelé? a otázku vzájemné interakce dědičnosti a vlivu prostředí (zákon interakce).

5 5 Výzkumy rodokmenů a DNA jednovaječných dvojčat bylo prokázáno, že inteligence je ze 70 80% věcí dědičnosti (výzkum DNA prokázal stejný genetický základ). 7 Dělení vývojových období Kritéria oddělení různých období duševního vývoje: Biologické - např. objeví se první zoubky, nebo vývoj sekundárních pohlavních znaků v dospívání. Společenské (sociální) - v určitém věku dítě nastupuje do mateřské školy, do základní školy, dovršení plnoletosti, odchod do důchodu, atp.. Obě kritéria spolu souvisí - např. vstup dítěte do školy je podmíněn tělesnou zdatností i celkovou (duševní) vyspělostí. 8 Charakteristika vývojových období 8.1 Prenatální vývoj Embryonální fáze - oplodnění až ca 3 měsíce. Tvoří se základ orgánů (zvýšená citlivost na vliv negativních vlivů). Fetální fáze - 3 měsíce až porod. Plod reaguje na podměty (akustické), je aktivní (pohybuje se) a má schopnost sociální interakce s matkou. 8.2 Novorozenec Období - od narození do 3 měsíců Míry a váhy kg, 50 cm Základní charakteristika - přizpůsobování se vnějšímu prostředí (termoregulace, přijímání potravy, vylučování, dýchání) Typická činnost - spánek (20 hodin denně) Vnímání a reagování - dominují nepodmíněné reflexy (hledací, sací, hltací, vylučovací, obranný, úchopný, pohybový) Pohyb - nezralá motorika, reakce na podměty celým tělem Psychika - pocity pouze příjemné a nepříjemné Ukončení období - končí překlenutím negativní pasivnosti (je mi teplo, jsem počůraný,... ) 8.3 Kojenec Období - od 3 měsíce do měsíců Míry a váhy - ca 10 kg, 75 cm (překotný růst) Základní charakteristika - Typická činnost Vnímání reagování - rozpoznávání barev, lokalizace zdroje zvuku, rozlišení hlasů; rozvoj motoriky a poznávacích funkcí, schopnost chůze otevírá nové možnosti; aktivní činnosti (strkání do míče, tlačení auta)

6 6 8 CHARAKTERISTIKA VÝVOJOVÝCH OBDOBÍ Pohyb - výrazná pohybová aktivita, zacházení s předměty Psychika - strach z neznámého (i osob) Myšlení - rozvoj myšlení - spojování (ťuknutí do hračky způsobí zvuk), schopnost předvídat následky činnosti Ukončení období - samostatná chůze, řeč 8.4 Batole Období - od chůze (a řeči) do 3 roků (do školky) Míry a váhy - 90 cm Základní charakteristika - fenomenální rozvoj řeči Typická činnost - napodobování (slova, činnosti) Vnímání a reagování - sluch a zrak diferencované (melodie, říkanky); rozvoj paměti (zážitky na celý život); představivost a velká fantazie; personifikace - přiřazování lidských vlastností předmětům Pohyb - hrubá motorika (chození po schodech), první malůvky (mazanice tvary); jemnější motorika (listování knihou, lžička, zapínání knoflíků); rozlišuje se pravák a levák Psychika - diferenciace citů (do popředí se dostává zlost z omezování pohybu, svobody, atp.; žárlivost (narození sourozence); radost; rozvoj vyšších citů - rozlišení dobra a zla Myšlení - na začátku konkrétní; uvažování rychlejší než řeč; postupně abstraktní (slova se stávají symboly) Řeč - bouřlivý rozvoj, ve 3 letech ca 1000 slov Socializace - kontakt s vrstevníky minimální Důležité - stimulovat a podněcovat (řeč, hračky); uspokojovat citové potřeby Ukončení období - sebeuvědomění Vývoj vůle a sebeuvědomění (Důkazy dle J. Kagana) Sebechvála - dítě hodnotí vlastní osobu. Sebeovládání - dítě si něco zakáže ( To nesmím! ). Citlivost k selhání a nezdaru. Snaha udělat samo, na co jen trochu stačí (oblékání). Vítězný úsměv, když se podaří nový kousek. Poznání sebe v zrcadle (na fotografii). Ve hře batole nahradí sebe nějakou hračkou (medvídkem). Věty v první osobě a užívání zájmena já. Dětský vzdor - Ne a nechci! Rozvoj a diferenciace hry Dítě si při hře rozvíjí schopnosti. Intenzivně a mnohostranně se cvičí. Hra slouží též k vyrovnání s těžkostmi a konflikty, se kterými si dítě neví rady (vypořádání s rozrušením, zklamáním, zahanbením). Batole si hraje rádo samo a samostatně. Tím rozvíjí svou představivost, tvůrčí návyky a organizační vlohy. Batole miluje smyslové zábavy (především vyluzování nejrůznějších zvuků). Ve velké oblibě má hry s vodou a pískem (tvárnost, poddajnost, stejnorodost). Z pohybových her - chůze po kládě, pozpátku, kutálení míče, válení sudů. Symbolická hra - batole se stává princeznou, drakem, koněm,...

7 8.5 Předškolní věk Předškolní věk Období - od 3 do 6 roků (do školy) Míry a váhy cm, 22 kg Základní charakteristika - rozšiřování poznatků; schopnost regulovat jednání podle instrukcí; první odpoutání od rodiny; větší kontakt s vrstevníky Typická činnost - učení nových věcí; období otázek Proč? Vnímání a reagování - na začátku převládá synkretismus (soustředění na části celku), později vnímání celku (př. obrazu - tu je husa, tu rybník,... později rozlišení odstínů barev) Pohyb - dobře rozvinutá jemná motorika (modelování, šití, navlékání,... ) Psychika - postupně se učí ovládat emoce Myšlení - egocentrické (nechápe, že druzí mají jiný pohled); výrazný růst kapacity paměti (hlavně mechanické), výrazná fantazie - vymýšlení představ ( lhaní ); období otázek; zajímá se o zplození a zrození člověka; smrt je tajemným pojmem (ale přemýšlí o ní) Proč? Řeč - bouřlivý rozvoj, v 6 letech ca 3000 slov! Socializace - kolektivní hry, kontakt s vrstevníky Důležité - stimulovat a podněcovat (řeč, hračky); uspokojovat citové potřeby Ukončení období Vývoj poznávacích procesů Předškolák začne chápat první matematické vztahy, naučí se počítat do 10. Myšlení je egocentrické (kognitivní egocentrismus) - dítě nechápe, že druzí lidé mají své vlastní hledisko, odlišné od jeho; atropomorfické - dítě připodobňuje lidské vlastnosti neživým věcem Vývoj osobnosti Dítě si je dobře vědomo co je jeho povinností, co má a co nemá dělat a proč. Dětské svědomí je zpočátku negativní - různé zákazy, ale je už autonomní - reguluje jednání dítěte i když jeho čin (nebo nečin) je naprosto soukromý. Dítě se identifikuje (ztotožňuje) s rodiči nebo s nějakým vzorem (možná též sexuálně) Vývoj emocionality Dítě se zajímá o zplození a zrození člověka (jak vzniklo ono samo). O smrti přemýšlí často (bojí se jí), ale představuje si ji jako pobyt vhrobě zaživa, jako bezmocnost, nehybnost, samotu, ohrožení nějakými zlými bytostmi (člověk se po smrti zase narodí). Má rádo pohádky blízká své mentalitě časovou neurčitostí ( Byl jednou jeden král ), záhadným umísťováním ( Za sedmero horami a sedmero řekami ) a tajemností která ztoho vyplývá. Postavy jsou výrazné typy: král, uhlíř, princezna, kouzelník. Dítěti je blízké i proměňování zvířat v lidi a naopak, fantastika - a surová morálka (usekávání hlav, rozčtvrcování těl, oko za oko). Lidé se rozdělují na dobré a zlé, popisy jsou jednoduché; hrdinství je dokonalé, láska věčná, zrada černá, štěstí až do nejdelší smrti. Naslouchání pohádce má pro dítě podobný citový význam jako hra (může se při něm hravou formou vyrovnávat se svými strachy a konflikty).

8 8 8 CHARAKTERISTIKA VÝVOJOVÝCH OBDOBÍ Vývoj dětské kresby Dítě si samo kreslí. Kresba je hrou a zároveň nejpřirozenějším vyjadřovacím prostředkem - kresbou poví více, než by dovedlo nebo se odvážilo říci slovy (může vyjadřovat i svá nesplnitelná přání). Kreslí především to, co zná. 8.6 Mladší školní věk Období - od 6 do 12 roků (do puberty) Míry a váhy - ca kg, cm Základní charakteristika - soutěživost, spolupráce Typická činnost - hlavní motiv - škola Vnímání a reagování - o sexualitu malý zájem, technické stavebnice a panenky věrné napodobení skutečnosti Pohyb - obratný, jízda na kole Psychika - převládá kladné citové ladění; družnost, extravertnost, radostnost, bezstarostnost, hovornost, citová povrchnost Myšlení - růst mozku se kolem 10 roku zastavuje; škola učí dítě myslet; obliba knih (dobrodružné s realistickými ilustracemi) Řeč - aktivní používání 5000 slov Socializace - vázání na silnějšího jedince (paní učitelka, spolužák) Důležité Ukončení období - do puberty Vývoj poznávacích procesů Škola učí děti myslet (jednoduchá logika), zlepšuje se paměť (mechanická i logická). Lepší možnost dorozumění díky zdokonalení řeči - dítě užívá aktivně asi 5000 slov a rozumí mnohem většímu množství. Inteligenci lze měřit přesněji a spolehlivěji Vývoj osobnosti Důležité jsou lidské vztahy více než výkon a prestiž (pravdivost, upřímnost, otevřenost, hluboká vzájemnost) - hledá v rodině. Pozitivní vztah k práci (očekávaná odměna, bezprostřední užitečnost i vědomí vzdáleného cíle). Zájem o sexualitu není zvlášť živý (ovlivněno i vlivem převládajících stejnopohlavních skupin) Připravenost pro vstup do školy Připravenost má 3 aspekty: Fyzická zdatnost - průměrná výška, váha, stav vnitřních orgánů (změna denního režimu - méně spánku, celkové zatížení organismu).

9 8.7 Pubescence 9 Kognitivní vyspělost - úroveň poznávacích procesů (především smyslového vnímání) - záměrné vnímání (soustředění), zaměření pozornosti, rozlišování hlásek (řeč), abstraktní myšlení (manipulace s pojmy), paměť, pozornost (schopnost soustředit se minut na jednu činnost. Sociální vyspělost - vztahy k rodičům, vrstevníkům, učitelům; dítě musí pochopit, že skončila doba her a začíná doba učení (povinnosti, vztah k učiteli); schopnost podřídit se úkolům a učit se; touha seberealizace (dítě se do školy těší); vztah k vrstevníkům Vývojové zvláštnosti žáka první třídy - dítě se zpravidla do školy těší - učitel v první třídě představuje autoritu - Paní učitelka říkala... (později se to mění) - dítě nemůže samo existovat, potřebuje pocit bezpečí a jistoty (potřeba silné citové vazby). Neúplná rodina (rozpory mezi rodiči) narušují vývoj - většinou dobrý vztah ke sourozencům (schopnost starat se o mladší sourozence) - vztah ke spolužákům ve třídě pouze kamarádský (s kým kdo sedí, bydlí vedle v domě) - vznikají skupiny - vynikají silnější, nadanější, rozhodnější, šikovnější Problémy a poruchy vývoje Dítě neumí zvládat problémy vznikají neurotické poruchy, které dělíme na: Neurostenie - např. poruchy spánku, s jídlem (nejí žere ), atp.. Psychostenie - např. pomočování, koktavost, úzkostlivost, hyperaktivita, jejíž příčinou je většinou lehká mozková disfunkce (LMD) (lehké difuzní poškození mozku vznikající v době těhotenství a porodu) - často se váže na specifické poruchy učení: Dyslexie - problémy při čtení (B D, b d,... ) Dyskalkulie Dysgrafie - problémy v písemném projevu Dysortografie - i y 8.7 Pubescence Období - od do let (individuální). Míry a váhy - ca kg, cm Základní charakteristika - pohlavní dospívání, růstový spurt Typická činnost - parta Vnímání a reagování - zájem o sexualitu, zvídavost, mastrubace Pohyb - neobratný, lehce unavitelný Psychika - emoční nevyváženost, labilita, problémy se sebepřijetím Myšlení - myšlení o myšlení, formální myšlení (abstraktní pojmy), rozporuplnost, idealismus Řeč - Socializace - kritičnost k autoritám vzpoura, vrstevnické skupiny mají větší vliv než rodina a škola Důležité Ukončení období -

10 10 8 CHARAKTERISTIKA VÝVOJOVÝCH OBDOBÍ Tělesný a pohybový vývoj - rychlý růst - rozvoj sekundárních pohlavních znaků - prodlužování končetin ztráta koordinace pohybů - zvýšená unavitelnost - snížení tělesné výkonnosti Vývoj poznávacích procesů Patnáctiletý je schopen vědecky myslet - základem pokroku je myšlení o myšlení. Pubescent uvažuje nejen o skutečnosti, ale i o svých úsudcích: Ano, já myslím. A já také myslím na to, že myslím.. Otvírá se cesta k formálním operacím: myslet formálně znamená myslet nezávisle na obsahu: (a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2 - obecná čísla nahrazují jakákoli jiná čísla. Myšlení o neskutečném, neexistujícím kdyby. Pubescent srovnává realitu s vyhlašovanými ideály (z toho asi také pramení kritičnost k autoritám). Zvyšující se podíl logické paměti a schopnost vnímání podstatného Vývoj osobnosti - emoční nevyváženost - období vulkanismu ( hormonální bouře ) - pubescent reaguje podrážděně, jeho nálady bývají labilní, nápadně často se mění, převládají však záporné emoce - rozmrzelost, nepokoj, neklid, horečná aktivita poruchy soustředění, snadná unavitelnost, méně klidný a méně vydatný spánek, úzkost - vzdor - nesnáší, když s ním jednají jako s malým dítětem a nic mu nedovolí (záleží na způsobu přístupu rodičů) - labilita a nedostatek v sebeovládání, ucelenosti, integrace v citovém životě (např. i sebevraždy) - problémy v přijmutí sám sebe (tělo, povaha), zkoumání vlastního nitra - možnost změny povahy (extrovert uzavřený člověk), mění se citový život - prožívá určité věci hlouběji, problémy se sebehodnocením Sociální vztahy - vrstevnické skupiny (klany) mají větší vliv, než rodiče, škola (případně církev), touha po věrném příteli - zvýšení kritičnosti (zejména k autoritám) - vztahy mezi chlapci a děvčaty nabývají erotické povahy 8.8 Adolescence Období - od 16 do let. Míry a váhy - dosažení plné výšky a váhy Základní charakteristika - přechod od dětství do dospělosti, osamostatnění, nejkritičtější a nejtěžší období Typická činnost - touha stát se dospělým Vnímání a reagování - časté pocity nejistoty, strachu a úzkosti, obavy z budoucnosti

11 8.8 Adolescence 11 Pohyb - individuální Psychika - zhoršená pozornost a pracovní schopnost, zhoršené sebeovládání, prudké i přecitlivělé způsoby reagování (hluboké hormonální přeměny působí na centrální nervový systém) Myšlení - Řeč - Socializace - zařazení do nových kolektivů, větší nároky na vztahy (hloubku), sociální vztahy hlubšího typu (společné cíle, atp.) Důležité Ukončení období - osamostatnění Vývoj osobnosti Biologická a sociální zralost jedince nemusí jít stejným tempem (biologické znaky dospívání a dospělosti nastupují dříve než zralost sociální, psychická, charakterová). Mladý člověk chce vypadat a žít jako dospělý, ale chybí mu k tomu důležité vnitřní předpoklady - zkušenost a odpovědnost pro náročnou práci atp Sociální vývoj - přechod na jinou školu nebo pracoviště (navazování nových kontaktů, budování pozic v nových skupinách) - snaha osamostatnit se (odpoutat od rodičů a jejich autority) - mění se vztahy k vrstevníkům - vyšší požadavky (dochází i k samotářství) - vznikají sociální vztahy vyššího typu založené na porozumění, společných cílech a činnostech, vzájemné pomoci Citový vývoj - časté pocity nejistoty, strachu a úzkosti, obavy z budoucnosti - podceňování a přeceňování sebe sama - výkyvy ve výkonu a v kázni ve škole nebo na pracovišti Poznámky autora Zdroje Toto dílko vychází z přednášek paní -(?) z roku Dále z poznámek a samostudia Elišky Hláskové (vysokoškolské pedagogické vzdělání) - Říčan: Cesta životem, Wagnerová: Vývojová psychologie (skripta), Příhoda: Ontogeneze lidské psychiky. Připomínky a dostupnost Za připomínky k obsahu bude vděčný autor tohoto zpracování: Ctirad Hrubý, Máte-li zájem o elektronickou podobu, může tak být ve formátu PDF, DVI, TXT nebo přímo ve zdrojové formě TEX (pracuji pod L A TEX-em). Samozřejmě není problém většího nebo menšího písma, atp..

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

HLAVNÍ OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA

HLAVNÍ OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA HLAVNÍ OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA 1. Novorozenec 2. Kojenec 3. Batole 4. Předškolní věk 5. Mladší školní věk 6. Starší školní věk 7. Dorost 8. Dospělost 9. Zralost 10.Střední věk 11.Stáří 12.Vysoké stáří Novorozenec

Více

Cvičení za společenských věd

Cvičení za společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení za společenských

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas Otázka: Vývojová psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas -etapy vývoje jedince -měníme se po stránce psychologické, biologické a sociologické -dělíme život z hlediska věku 1. Období=Prenatální

Více

ČLOVĚK PERIODIZACE VÝVOJE LIDSKÉHO JEDINCE

ČLOVĚK PERIODIZACE VÝVOJE LIDSKÉHO JEDINCE VY_32_INOVACE_PSY_15 ČLOVĚK PERIODIZACE VÝVOJE LIDSKÉHO JEDINCE Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

PSYCHOLOGIE. 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální bytost

PSYCHOLOGIE. 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální bytost Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Školní rok: 2014 2015 PSYCHOLOGIE 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v oblasti sebeúcty a sebekoncepce 1. Charakteristika sebekoncepce a sebeúcty 2. Problematika sebekoncepce

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Ontogenetický vývoj Mgr, Klepáčková Lenka

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Ontogenetický vývoj Mgr, Klepáčková Lenka Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Ontogenetický vývoj

Více

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Školní zralost dítěte

Školní zralost dítěte Školní zralost dítěte Školní zralost fyzická, duševní a emocionální připravenost dítěte pro vstup do školy a je výsledkem předchozí etapy vývoje dítěte Je předpokladem pro úspěšné osvojování si školních

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno XX. Neonatologické setkání XIV. Hanákovy dny 8.-10. června 2012 Hotel Diana, Velké

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Vývoj člověka. reakce na různé situace determinace prostředí, ze kterého člověk pochází (rodina, stát, světadíl, )

Vývoj člověka. reakce na různé situace determinace prostředí, ze kterého člověk pochází (rodina, stát, světadíl, ) Vývoj člověka během svého života člověk prochází různými vývojovými stádii tato stádia jsou dána určitými změnami a vlastnostmi, které v tomto období probíhají člověk je jedinečný (neopakovatelný jedinec)

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Dospívání poznámky 6.A GVN

Dospívání poznámky 6.A GVN Dospívání poznámky 6.A GVN 10. září 2007 dvě významné etapy pubescence (11 15 let) adolescence (15 20 let) hlavní úkol hledání a vytváření vlastní identity pubescence v obrysech změna většiny složek osobnosti

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Vývoj od 1 roku do 3 let BATOLE

Vývoj od 1 roku do 3 let BATOLE Vývoj od 1 roku do 3 let BATOLE Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_Hav14

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_Hav14 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Hav14 Vypracoval(a),

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy postižení projevují nedostatečně rozvinuté schopnosti, což jim způsobuje výukové obtíže.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů Matematika: 1. Množiny operace, intervaly

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou. Tereza Vošahlíková

Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou. Tereza Vošahlíková Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou Tereza Vošahlíková Peter Grahn a kol. (1997) - Porovnání 2 MŠ: moderní městská a lesní vesnická - Rodiče dětí srovnatelné sociometrické ukazatele - Učitelé

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Školní zralost a příprava na školu

Školní zralost a příprava na školu Školní zralost a příprava na školu Jak poznáme, že je dítě dostatečně zralé na vstup do školy, které oblasti je dobré podpořit a kdy zvažovat odklad školní docházky Jak poznáme, že dítě začíná být zralé

Více

Všechno by mělo být činěno co možná nejjednodušeji. Ale ne nejsnadněji.

Všechno by mělo být činěno co možná nejjednodušeji. Ale ne nejsnadněji. Všechno by mělo být činěno co možná nejjednodušeji. Ale ne nejsnadněji. Albert Einstein -------------------------------------------------------------------------------------- V důsledku lidské schopnosti

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY

Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 Kapitoly z vývojové psychologie dítěte 1. část Uspokojování potřeb dítěte patří k nejdůležitějším požadavkům péče o dítě. Optimální

Více

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Program: 1. Specifické poruchy učení ( SPU ) 2. Vliv SPU na psychiku mladšího školáka 3. Kineziologická cvičení 4. Individuální konzultace SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Jsou různorodé

Více

Výběr nejčastějších znaků při slovním hodnocení žáka

Výběr nejčastějších znaků při slovním hodnocení žáka Výběr nejčastějších znaků při slovním hodnocení žáka /nejde o úplný seznam a vědecké roztřídění, bylo použito i synonym pro lepší slovní vystižení vlastností žáků/ Intelekt Obecné rozumové schopnosti /inteligence/

Více

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Základní pohyby LOKOMOCE = pohyb člověka ve smyslu změny místa = pohyb v prostoru pomocí svalové činnosti Lokomoční

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Novorozenecké období Narození je pro jedince šokující událost. Z prostředí, které mělo stálou teplotu, tlumilo zvuky, světlo i nárazy se najednou

Novorozenecké období Narození je pro jedince šokující událost. Z prostředí, které mělo stálou teplotu, tlumilo zvuky, světlo i nárazy se najednou Novorozenecké období Narození je pro jedince šokující událost. Z prostředí, které mělo stálou teplotu, tlumilo zvuky, světlo i nárazy se najednou ocitne v relativním chladu, hluku a na světle. Musí samo

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa )

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa ) TECHNICKÉ ŠKOLKY ( pohledem psychologa ) Základní otázky, které je nutné si položit v průběhu přípravy na realizaci projektu Technické školky byly : - Do jaké míry rozvíjí znalosti žáků o základech techniky

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více