OBSAH 1. 2 Vývoj lidské psychiky Fylogeneze Ontogeneze Koncepce psychického vývoje Erikson Piaget...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 1. 2 Vývoj lidské psychiky 2 2.1 Fylogeneze... 2 2.2 Ontogeneze... 2. 4 Koncepce psychického vývoje 3 4.1 Erikson... 3 4.2 Piaget..."

Transkript

1 OBSAH 1 Obsah 1 Vývojová psychologie Vznik vývojové psychologie Předmět vývojové psychologie Vztah k ostatním psychologickým disciplínám Vývoj lidské psychiky Fylogeneze Ontogeneze Metody poznávání dítěte 3 4 Koncepce psychického vývoje Erikson Piaget Charakteristika duševního vývoje Druhy změn ve vývoji Zákonitosti vývoje Determinanty (činitelé) vývoje Interakce činitelů vývoje 4 7 Dělení vývojových období 5 8 Charakteristika vývojových období Prenatální vývoj Novorozenec Kojenec Batole Vývoj vůle a sebeuvědomění Rozvoj a diferenciace hry Předškolní věk Vývoj poznávacích procesů Vývoj osobnosti Vývoj emocionality Vývoj dětské kresby Mladší školní věk Vývoj poznávacích procesů Vývoj osobnosti Připravenost pro vstup do školy Vývojové zvláštnosti žáka první třídy Problémy a poruchy vývoje Pubescence Tělesný a pohybový vývoj Vývoj poznávacích procesů Vývoj osobnosti Sociální vztahy Adolescence Vývoj osobnosti Sociální vývoj Citový vývoj

2 2 2 VÝVOJ LIDSKÉ PSYCHIKY 1 Vývojová psychologie Vývojová psychologie zkoumá duševní vývoj jednotlivce se zaměřením na věkové zvláštnosti (od prenatálního období po smrt) 1.1 Vznik vývojové psychologie V první polovině 20. stol. (začátek), kdy se psychologie rychle rozvíjela. 1.2 Předmět vývojové psychologie Řeší problematiku hybných sil v psychickém vývoji, zejména vztahy mezi dědičností a vlivy prostředí. Podrobně se zabývá jednotlivými věkovými obdobími (stadii) - jejich znaky, životními problémy, přechody z jednoho období do druhého, atp.. Rozlišení vývoje jednotlivce z hlediska jeho aspektů: Tělesný (biologický) vývoj - zkoumáme jednotlivé znaky vývoje od prenatálního věku ke stáří. Nejvíce změn je během dospívání. Vliv psychiky (žláz s vnitřní sekrecí). Duševní (psychický) vývoj - např. sebevědomí, potřeby, zájmy. Sociální vývoj - vztahy k rodičům, vrstevníkům, společnosti. 1.3 Vztah k ostatním psychologickým disciplínám Jedna z psychologických věd. 2 Vývoj lidské psychiky Vývoj lidské psychiky lze sledovat ze 2 základních pohledů: Fylogeneze = vývoj živočišného druhu (v našem případě člověka). Vývoj psychiky člověka v souvislosti s historickým vývojem společnosti (dobově podmíněné zvláštnosti - např. různá představa krásy, nebo jazyk jako výsledkem tisícileté tradice národa). Ontogeneze = duševní vývoj jednotlivce. Vývoj lidské psychiky od prenatálního období do stáří. Zkoumání věkových zvláštností vývoje. 2.1 Fylogeneze Fylogeneze = vývoj živočišného druhu. 2.2 Ontogeneze Ontogeneze = duševní vývoj jednotlivce.

3 3 3 Metody poznávání dítěte Longitudální (?) - sledujeme jednu skupinu dlouhou dobu (např. celou školní docházku) - časově náročné - sledujeme více různých skupin (např. prváky, druháky,... deváťáky) v jednom okamžiku 4 Koncepce psychického vývoje 4.1 Erikson Teorie osmi věků. Po ukončení etapy následuje vždy křižovatka (+ nebo ). 0 1 vědomí přijetí a důvěry k okolí 2 3 vědomí autonomie nebo pocit hanby (sebeuvědomění) 4 6 iniciativa nebo pocit viny (osvojování společenských norem) 7 12 od školy do puberty dospívání a hledání své identity (především sexuální) partnerství nebo izolace (období intimity, schopnost navazovat vztahy schopnost překonat problémy nebo stagnace (dospělost - činorodost a aktivita) 60 spokojenost nebo zoufalství (stáří - integrita, zralost) 4.2 Piaget Snaha rozlišit věkové období podle mezníků. období od do poznámka prenatální početí porod novorozenecké porod 3 měs. kojenecké do 12 měs. začátek chození batolecí (též mladší předškolní) do 2 sebeuvědomění starší předškolní 3 škola mladší školní 7 12 osamostatnění starší školní puberta adolescence profilace, hlubší vztahy mladší dospělost převzetí zodpovědnosti střední dospělost 45 výchova dětí, kariéra starší dospělost schopnost přijmout roli důchodce počáteční staroba pokročilá staroba 75 5 Charakteristika duševního vývoje 5.1 Druhy změn ve vývoji Kvantitativní - přírůstek něčeho (+2 cm, +100 nových slov,... ) Proporciální - změny ve vztahu jednotlivých prvků (tělesných, psychických) - např. relativní zmenšování hlavy Kvalitativní - změny v kvalitě jednotlivých prvků a vlastností (mléčné zuby kontra druhé zuby, dětský způsob jednání se mění v dospělý způsob)

4 4 6 INTERAKCE ČINITELŮ VÝVOJE Dále potom druhy vývojových změn dělíme na: Progresivní (evoluční) - k vyššímu stupni vývoje, vývoj nového, pokrok v tělesné i duševní rovině (typické pro období dětství a dospívání). Regresivní (involuční) - pokles úrovně, ztráta určitých schopností (typické pro stáří, v dětství příznak nemoci). 5.2 Zákonitosti vývoje Zákon celistvosti - vývoj jednotlivých tělesných i duševních funkcí probíhá ve vzájemné souvislosti a podmíněnosti. Zákon plynulosti - vývoj není skokový, ale jedna fáze postupně a plynule přechází do druhé. Zákon protichůdnosti - v procesu vývoje se střetávají protichůdné tendence. Každé překonání znamená pokrok. Zákon postupné diferenciace a specializace - postupně dochází k jemnějšímu rozlišování a reagování na podměty. Zákon nerovnoměrnosti tempa vývoje - neexistují přesné šablony. 5.3 Determinanty (činitelé) vývoje Dispoziční - vnitřní, biologické, vrozené. Též dědičnost (nativistická teorie - zdůrazňuje úlohu dědičnosti: jaký člověk je, je dáno geneticky - o vývoji člověka je rozhodnuto v okamžiku početí (narození)). Precipitační - vnější, bezprostředně působící - vliv prostředí (člověk je společenská bytost (člověk vyrůstá v určité rodině, zemi, atp. kde jsou vyznávány určité hodnoty, je v nějakých rolích teorie sociálních rolí) a výchova (tím se zabývá pedagogika - zkoumáno na jednovaječných dvojčatech vychovávaných v různém prostředí). Dítě s dispozicemi k malování toto nerozvine, nedostane-li do rukou pastelky (a ve velké míře i vedení). Syndrom CAN - zanedbané dítě z narušené rodiny... Enviromentální - vliv životního prostředí (životních podmínek) - např. přelidnění. 6 Interakce činitelů vývoje Základní otázka: Čím jsou determinovány psychické vlastnosti člověka?. Tradiční názor: psychické vlastnosti se dědí (vyhovovalo to zvláště šlechtě). Filozof Helvétius (a další osvícenci) zdokumentovali vliv výchovy a společenského prostředí na vývoj člověka. Od počátku 20. století byla přeformulována základní otázka: Jaký je vliv jednotlivých činitelů? (výzkumy dvojčat). Bylo prokázáno, že dědičnost má největší vliv na formování temperamentu, potom na schopnosti (obecné intelektuální), nejméně na formování rysů charakteru kvalifikovaná výchovná péče je velmi důležitá pro rozvoj psychických vlastností (i intelektových). Od poloviny 20. století se základní otázka dále změnila na: Jakým způsobem působí jednotliví činitelé? a otázku vzájemné interakce dědičnosti a vlivu prostředí (zákon interakce).

5 5 Výzkumy rodokmenů a DNA jednovaječných dvojčat bylo prokázáno, že inteligence je ze 70 80% věcí dědičnosti (výzkum DNA prokázal stejný genetický základ). 7 Dělení vývojových období Kritéria oddělení různých období duševního vývoje: Biologické - např. objeví se první zoubky, nebo vývoj sekundárních pohlavních znaků v dospívání. Společenské (sociální) - v určitém věku dítě nastupuje do mateřské školy, do základní školy, dovršení plnoletosti, odchod do důchodu, atp.. Obě kritéria spolu souvisí - např. vstup dítěte do školy je podmíněn tělesnou zdatností i celkovou (duševní) vyspělostí. 8 Charakteristika vývojových období 8.1 Prenatální vývoj Embryonální fáze - oplodnění až ca 3 měsíce. Tvoří se základ orgánů (zvýšená citlivost na vliv negativních vlivů). Fetální fáze - 3 měsíce až porod. Plod reaguje na podměty (akustické), je aktivní (pohybuje se) a má schopnost sociální interakce s matkou. 8.2 Novorozenec Období - od narození do 3 měsíců Míry a váhy kg, 50 cm Základní charakteristika - přizpůsobování se vnějšímu prostředí (termoregulace, přijímání potravy, vylučování, dýchání) Typická činnost - spánek (20 hodin denně) Vnímání a reagování - dominují nepodmíněné reflexy (hledací, sací, hltací, vylučovací, obranný, úchopný, pohybový) Pohyb - nezralá motorika, reakce na podměty celým tělem Psychika - pocity pouze příjemné a nepříjemné Ukončení období - končí překlenutím negativní pasivnosti (je mi teplo, jsem počůraný,... ) 8.3 Kojenec Období - od 3 měsíce do měsíců Míry a váhy - ca 10 kg, 75 cm (překotný růst) Základní charakteristika - Typická činnost Vnímání reagování - rozpoznávání barev, lokalizace zdroje zvuku, rozlišení hlasů; rozvoj motoriky a poznávacích funkcí, schopnost chůze otevírá nové možnosti; aktivní činnosti (strkání do míče, tlačení auta)

6 6 8 CHARAKTERISTIKA VÝVOJOVÝCH OBDOBÍ Pohyb - výrazná pohybová aktivita, zacházení s předměty Psychika - strach z neznámého (i osob) Myšlení - rozvoj myšlení - spojování (ťuknutí do hračky způsobí zvuk), schopnost předvídat následky činnosti Ukončení období - samostatná chůze, řeč 8.4 Batole Období - od chůze (a řeči) do 3 roků (do školky) Míry a váhy - 90 cm Základní charakteristika - fenomenální rozvoj řeči Typická činnost - napodobování (slova, činnosti) Vnímání a reagování - sluch a zrak diferencované (melodie, říkanky); rozvoj paměti (zážitky na celý život); představivost a velká fantazie; personifikace - přiřazování lidských vlastností předmětům Pohyb - hrubá motorika (chození po schodech), první malůvky (mazanice tvary); jemnější motorika (listování knihou, lžička, zapínání knoflíků); rozlišuje se pravák a levák Psychika - diferenciace citů (do popředí se dostává zlost z omezování pohybu, svobody, atp.; žárlivost (narození sourozence); radost; rozvoj vyšších citů - rozlišení dobra a zla Myšlení - na začátku konkrétní; uvažování rychlejší než řeč; postupně abstraktní (slova se stávají symboly) Řeč - bouřlivý rozvoj, ve 3 letech ca 1000 slov Socializace - kontakt s vrstevníky minimální Důležité - stimulovat a podněcovat (řeč, hračky); uspokojovat citové potřeby Ukončení období - sebeuvědomění Vývoj vůle a sebeuvědomění (Důkazy dle J. Kagana) Sebechvála - dítě hodnotí vlastní osobu. Sebeovládání - dítě si něco zakáže ( To nesmím! ). Citlivost k selhání a nezdaru. Snaha udělat samo, na co jen trochu stačí (oblékání). Vítězný úsměv, když se podaří nový kousek. Poznání sebe v zrcadle (na fotografii). Ve hře batole nahradí sebe nějakou hračkou (medvídkem). Věty v první osobě a užívání zájmena já. Dětský vzdor - Ne a nechci! Rozvoj a diferenciace hry Dítě si při hře rozvíjí schopnosti. Intenzivně a mnohostranně se cvičí. Hra slouží též k vyrovnání s těžkostmi a konflikty, se kterými si dítě neví rady (vypořádání s rozrušením, zklamáním, zahanbením). Batole si hraje rádo samo a samostatně. Tím rozvíjí svou představivost, tvůrčí návyky a organizační vlohy. Batole miluje smyslové zábavy (především vyluzování nejrůznějších zvuků). Ve velké oblibě má hry s vodou a pískem (tvárnost, poddajnost, stejnorodost). Z pohybových her - chůze po kládě, pozpátku, kutálení míče, válení sudů. Symbolická hra - batole se stává princeznou, drakem, koněm,...

7 8.5 Předškolní věk Předškolní věk Období - od 3 do 6 roků (do školy) Míry a váhy cm, 22 kg Základní charakteristika - rozšiřování poznatků; schopnost regulovat jednání podle instrukcí; první odpoutání od rodiny; větší kontakt s vrstevníky Typická činnost - učení nových věcí; období otázek Proč? Vnímání a reagování - na začátku převládá synkretismus (soustředění na části celku), později vnímání celku (př. obrazu - tu je husa, tu rybník,... později rozlišení odstínů barev) Pohyb - dobře rozvinutá jemná motorika (modelování, šití, navlékání,... ) Psychika - postupně se učí ovládat emoce Myšlení - egocentrické (nechápe, že druzí mají jiný pohled); výrazný růst kapacity paměti (hlavně mechanické), výrazná fantazie - vymýšlení představ ( lhaní ); období otázek; zajímá se o zplození a zrození člověka; smrt je tajemným pojmem (ale přemýšlí o ní) Proč? Řeč - bouřlivý rozvoj, v 6 letech ca 3000 slov! Socializace - kolektivní hry, kontakt s vrstevníky Důležité - stimulovat a podněcovat (řeč, hračky); uspokojovat citové potřeby Ukončení období Vývoj poznávacích procesů Předškolák začne chápat první matematické vztahy, naučí se počítat do 10. Myšlení je egocentrické (kognitivní egocentrismus) - dítě nechápe, že druzí lidé mají své vlastní hledisko, odlišné od jeho; atropomorfické - dítě připodobňuje lidské vlastnosti neživým věcem Vývoj osobnosti Dítě si je dobře vědomo co je jeho povinností, co má a co nemá dělat a proč. Dětské svědomí je zpočátku negativní - různé zákazy, ale je už autonomní - reguluje jednání dítěte i když jeho čin (nebo nečin) je naprosto soukromý. Dítě se identifikuje (ztotožňuje) s rodiči nebo s nějakým vzorem (možná též sexuálně) Vývoj emocionality Dítě se zajímá o zplození a zrození člověka (jak vzniklo ono samo). O smrti přemýšlí často (bojí se jí), ale představuje si ji jako pobyt vhrobě zaživa, jako bezmocnost, nehybnost, samotu, ohrožení nějakými zlými bytostmi (člověk se po smrti zase narodí). Má rádo pohádky blízká své mentalitě časovou neurčitostí ( Byl jednou jeden král ), záhadným umísťováním ( Za sedmero horami a sedmero řekami ) a tajemností která ztoho vyplývá. Postavy jsou výrazné typy: král, uhlíř, princezna, kouzelník. Dítěti je blízké i proměňování zvířat v lidi a naopak, fantastika - a surová morálka (usekávání hlav, rozčtvrcování těl, oko za oko). Lidé se rozdělují na dobré a zlé, popisy jsou jednoduché; hrdinství je dokonalé, láska věčná, zrada černá, štěstí až do nejdelší smrti. Naslouchání pohádce má pro dítě podobný citový význam jako hra (může se při něm hravou formou vyrovnávat se svými strachy a konflikty).

8 8 8 CHARAKTERISTIKA VÝVOJOVÝCH OBDOBÍ Vývoj dětské kresby Dítě si samo kreslí. Kresba je hrou a zároveň nejpřirozenějším vyjadřovacím prostředkem - kresbou poví více, než by dovedlo nebo se odvážilo říci slovy (může vyjadřovat i svá nesplnitelná přání). Kreslí především to, co zná. 8.6 Mladší školní věk Období - od 6 do 12 roků (do puberty) Míry a váhy - ca kg, cm Základní charakteristika - soutěživost, spolupráce Typická činnost - hlavní motiv - škola Vnímání a reagování - o sexualitu malý zájem, technické stavebnice a panenky věrné napodobení skutečnosti Pohyb - obratný, jízda na kole Psychika - převládá kladné citové ladění; družnost, extravertnost, radostnost, bezstarostnost, hovornost, citová povrchnost Myšlení - růst mozku se kolem 10 roku zastavuje; škola učí dítě myslet; obliba knih (dobrodružné s realistickými ilustracemi) Řeč - aktivní používání 5000 slov Socializace - vázání na silnějšího jedince (paní učitelka, spolužák) Důležité Ukončení období - do puberty Vývoj poznávacích procesů Škola učí děti myslet (jednoduchá logika), zlepšuje se paměť (mechanická i logická). Lepší možnost dorozumění díky zdokonalení řeči - dítě užívá aktivně asi 5000 slov a rozumí mnohem většímu množství. Inteligenci lze měřit přesněji a spolehlivěji Vývoj osobnosti Důležité jsou lidské vztahy více než výkon a prestiž (pravdivost, upřímnost, otevřenost, hluboká vzájemnost) - hledá v rodině. Pozitivní vztah k práci (očekávaná odměna, bezprostřední užitečnost i vědomí vzdáleného cíle). Zájem o sexualitu není zvlášť živý (ovlivněno i vlivem převládajících stejnopohlavních skupin) Připravenost pro vstup do školy Připravenost má 3 aspekty: Fyzická zdatnost - průměrná výška, váha, stav vnitřních orgánů (změna denního režimu - méně spánku, celkové zatížení organismu).

9 8.7 Pubescence 9 Kognitivní vyspělost - úroveň poznávacích procesů (především smyslového vnímání) - záměrné vnímání (soustředění), zaměření pozornosti, rozlišování hlásek (řeč), abstraktní myšlení (manipulace s pojmy), paměť, pozornost (schopnost soustředit se minut na jednu činnost. Sociální vyspělost - vztahy k rodičům, vrstevníkům, učitelům; dítě musí pochopit, že skončila doba her a začíná doba učení (povinnosti, vztah k učiteli); schopnost podřídit se úkolům a učit se; touha seberealizace (dítě se do školy těší); vztah k vrstevníkům Vývojové zvláštnosti žáka první třídy - dítě se zpravidla do školy těší - učitel v první třídě představuje autoritu - Paní učitelka říkala... (později se to mění) - dítě nemůže samo existovat, potřebuje pocit bezpečí a jistoty (potřeba silné citové vazby). Neúplná rodina (rozpory mezi rodiči) narušují vývoj - většinou dobrý vztah ke sourozencům (schopnost starat se o mladší sourozence) - vztah ke spolužákům ve třídě pouze kamarádský (s kým kdo sedí, bydlí vedle v domě) - vznikají skupiny - vynikají silnější, nadanější, rozhodnější, šikovnější Problémy a poruchy vývoje Dítě neumí zvládat problémy vznikají neurotické poruchy, které dělíme na: Neurostenie - např. poruchy spánku, s jídlem (nejí žere ), atp.. Psychostenie - např. pomočování, koktavost, úzkostlivost, hyperaktivita, jejíž příčinou je většinou lehká mozková disfunkce (LMD) (lehké difuzní poškození mozku vznikající v době těhotenství a porodu) - často se váže na specifické poruchy učení: Dyslexie - problémy při čtení (B D, b d,... ) Dyskalkulie Dysgrafie - problémy v písemném projevu Dysortografie - i y 8.7 Pubescence Období - od do let (individuální). Míry a váhy - ca kg, cm Základní charakteristika - pohlavní dospívání, růstový spurt Typická činnost - parta Vnímání a reagování - zájem o sexualitu, zvídavost, mastrubace Pohyb - neobratný, lehce unavitelný Psychika - emoční nevyváženost, labilita, problémy se sebepřijetím Myšlení - myšlení o myšlení, formální myšlení (abstraktní pojmy), rozporuplnost, idealismus Řeč - Socializace - kritičnost k autoritám vzpoura, vrstevnické skupiny mají větší vliv než rodina a škola Důležité Ukončení období -

10 10 8 CHARAKTERISTIKA VÝVOJOVÝCH OBDOBÍ Tělesný a pohybový vývoj - rychlý růst - rozvoj sekundárních pohlavních znaků - prodlužování končetin ztráta koordinace pohybů - zvýšená unavitelnost - snížení tělesné výkonnosti Vývoj poznávacích procesů Patnáctiletý je schopen vědecky myslet - základem pokroku je myšlení o myšlení. Pubescent uvažuje nejen o skutečnosti, ale i o svých úsudcích: Ano, já myslím. A já také myslím na to, že myslím.. Otvírá se cesta k formálním operacím: myslet formálně znamená myslet nezávisle na obsahu: (a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2 - obecná čísla nahrazují jakákoli jiná čísla. Myšlení o neskutečném, neexistujícím kdyby. Pubescent srovnává realitu s vyhlašovanými ideály (z toho asi také pramení kritičnost k autoritám). Zvyšující se podíl logické paměti a schopnost vnímání podstatného Vývoj osobnosti - emoční nevyváženost - období vulkanismu ( hormonální bouře ) - pubescent reaguje podrážděně, jeho nálady bývají labilní, nápadně často se mění, převládají však záporné emoce - rozmrzelost, nepokoj, neklid, horečná aktivita poruchy soustředění, snadná unavitelnost, méně klidný a méně vydatný spánek, úzkost - vzdor - nesnáší, když s ním jednají jako s malým dítětem a nic mu nedovolí (záleží na způsobu přístupu rodičů) - labilita a nedostatek v sebeovládání, ucelenosti, integrace v citovém životě (např. i sebevraždy) - problémy v přijmutí sám sebe (tělo, povaha), zkoumání vlastního nitra - možnost změny povahy (extrovert uzavřený člověk), mění se citový život - prožívá určité věci hlouběji, problémy se sebehodnocením Sociální vztahy - vrstevnické skupiny (klany) mají větší vliv, než rodiče, škola (případně církev), touha po věrném příteli - zvýšení kritičnosti (zejména k autoritám) - vztahy mezi chlapci a děvčaty nabývají erotické povahy 8.8 Adolescence Období - od 16 do let. Míry a váhy - dosažení plné výšky a váhy Základní charakteristika - přechod od dětství do dospělosti, osamostatnění, nejkritičtější a nejtěžší období Typická činnost - touha stát se dospělým Vnímání a reagování - časté pocity nejistoty, strachu a úzkosti, obavy z budoucnosti

11 8.8 Adolescence 11 Pohyb - individuální Psychika - zhoršená pozornost a pracovní schopnost, zhoršené sebeovládání, prudké i přecitlivělé způsoby reagování (hluboké hormonální přeměny působí na centrální nervový systém) Myšlení - Řeč - Socializace - zařazení do nových kolektivů, větší nároky na vztahy (hloubku), sociální vztahy hlubšího typu (společné cíle, atp.) Důležité Ukončení období - osamostatnění Vývoj osobnosti Biologická a sociální zralost jedince nemusí jít stejným tempem (biologické znaky dospívání a dospělosti nastupují dříve než zralost sociální, psychická, charakterová). Mladý člověk chce vypadat a žít jako dospělý, ale chybí mu k tomu důležité vnitřní předpoklady - zkušenost a odpovědnost pro náročnou práci atp Sociální vývoj - přechod na jinou školu nebo pracoviště (navazování nových kontaktů, budování pozic v nových skupinách) - snaha osamostatnit se (odpoutat od rodičů a jejich autority) - mění se vztahy k vrstevníkům - vyšší požadavky (dochází i k samotářství) - vznikají sociální vztahy vyššího typu založené na porozumění, společných cílech a činnostech, vzájemné pomoci Citový vývoj - časté pocity nejistoty, strachu a úzkosti, obavy z budoucnosti - podceňování a přeceňování sebe sama - výkyvy ve výkonu a v kázni ve škole nebo na pracovišti Poznámky autora Zdroje Toto dílko vychází z přednášek paní -(?) z roku Dále z poznámek a samostudia Elišky Hláskové (vysokoškolské pedagogické vzdělání) - Říčan: Cesta životem, Wagnerová: Vývojová psychologie (skripta), Příhoda: Ontogeneze lidské psychiky. Připomínky a dostupnost Za připomínky k obsahu bude vděčný autor tohoto zpracování: Ctirad Hrubý, Máte-li zájem o elektronickou podobu, může tak být ve formátu PDF, DVI, TXT nebo přímo ve zdrojové formě TEX (pracuji pod L A TEX-em). Samozřejmě není problém většího nebo menšího písma, atp..

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Katedra psychologie Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální činnosti zdravotních sester v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let.

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská Diplomová práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing.

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing. Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vypracovala: Ing. Kateřina Makovská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

1. Úvod. S úctou k nim tento text předává dále výsledky jejich práce, mnou jen sepsané a dílem interpretované.

1. Úvod. S úctou k nim tento text předává dále výsledky jejich práce, mnou jen sepsané a dílem interpretované. 1. Úvod Chci poděkovat především panu Jiřímu Šimonkovi (DAP-services.cz) za poskytnuté materiály z longitudinálních výzkumů. Dále Yvonně Lucké, Luboši Kobrlemu za seznámení se systémem Pesso - Boyden terapie.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Autorský kolektiv Věra Bechyňová, DiS. PhDr. Věduna Bubleová Mgr. Zora Dušková Bc. Radka Dydňanská PhDr. Šárka Gjuričová Mgr. Marta Konvičková

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz

Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz 1 Úvodní část Základní pojmy v pedagogice, základní činnosti člověka Přestávka Pedagogika volného času Přestávka Trendy,

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce

Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce č.j. MSMT-10670/2014 V Praze dne 10. 7. 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává toto doporučení, které má sloužit jako metodická

Více

Mgr. et Bc. Pavel Kopta. Využití arteterapie v náhradní rodině

Mgr. et Bc. Pavel Kopta. Využití arteterapie v náhradní rodině Mgr. et Bc. Pavel Kopta Využití arteterapie v náhradní rodině 3 Mgr. et Bc. Pavel Kopta Využití arteterapie v náhradní rodině Pro činnost Občanského sdružení Rozum a Cit jsme si zvolili motto: Nasloucháme

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Determinace způsobu spáchání trestného činu. Radim DOUPOVEC

Determinace způsobu spáchání trestného činu. Radim DOUPOVEC Determinace způsobu spáchání trestného činu Radim DOUPOVEC Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku páchání trestné činnosti. Zejména je věnována pozornost na determinanty,

Více

Škola přátelská dětem

Škola přátelská dětem Eva Vaníčková, Věra Faierajzlová, Marie Nejedlá, Jana Votavová Škola přátelská dětem Stručný průvodce manuálem UNICEF pohledem nejlepšího zájmu dětí Titul: Autoři: Vydává: Vydání: Škola přátelská dětem.

Více