OBECNE ZA V AZNA VYHLASKA OBCE RUDNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNE ZA V AZNA VYHLASKA OBCE RUDNA"

Transkript

1 v,, '"', OBECNE ZA V AZNA VYHLASKA OBCE RUDNA č. 1I1998 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU OBCE RUDNÁ SE ZAPRACOVANÝMI 1. A 2. ZMĚNAMI A DOPLŇKY Obecní zastupitelstvo obce Rudná se usneslo dne podle 36 odst.i písm.n) zák.č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů vydat podle 16 odst. I, a v souladu s 29 odst. 2 zák. č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zák. č. 262/1992 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku : Čl. 1 Účel vyhlášky (1) Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu sídelního útvaru Rudná po zpracovaných 2.změnách a doplňcích, které byly schváleny dne (2) Vyhláška stanoví závazné regulativy funkčního a prostorového uspořádání územního obvodu obce Rudná a vymezuje veřejně prospěšné stavby,pro které lze vyvlastnit, nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit. Čl. 2 Rozsah platnosti Vyhláška platí pro území obce Rudná, které tvoří katastrální území Dušníky a katastrální území Hořelice. Čl. 3 Závazné regulativy funkčního a prostorového uspořádání území řešeného územním plánem (1) Předmětem regulace je vymezení podmínek pro uskutečňování činností při využívání území obce. (2) Území obce Rudná se člení na části území s různými předpoklady a podmínkami pro jejich využití (dále jen "plochy a krajinné zóny"), které jsou v příloze č.1 této vyhlášky ( Regulativy funkčního využití území") podrobně specifikovány a které jsou vymezeny v plánu funkčního využití území. (3) Pro každou plochu a krajinnou zónu je v těchto regulativech stanoveno: - určené využití, - využití přípustné jen za určitých podmínek a podmínky pro využití,

2 2 - nepřípustné využití. (4) Navrhované využití posuzuje a o jeho přípustnosti či nepřípustnosti rozhoduje stavební úřad v příslušném řízení podle stavebního zákona. (5) Území obce Rudná se člení na: a) plochy: ČB... PLOCHY ČISTÉHO BYDLENÍ VB... PLOCHY VŠEOBECNÉHO BYDLENÍ SB... PLOCHY SMÍŠENÉHO BYDLENÍ S DROBNOU VÝROBOU R.... PLOCHY POBYTOVÉ REKREACE H... SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ PLOCHY N... PLOCHY NEKOMERČNÍ VYBAVENOSTI K... PLOCHY PRO KOMERČNÍ VYUŽITÍ V.... PLOCHY VÝROBY A SKLADŮ T.... PLOCHY TECHNICKÉ VYBAVENOSTI D... PLOCHY DÁLNICE A DÁLNIČNÍ VYBAVENOSTI ŽD... PLOCHY ŽELEZNICE O... OSTATNÍ DOPRAVNÍ PLOCHY A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ P... PLOCHY ZELENĚ A VODNÍ PLOCHY b) krajinné zóny: Z... KRAJINNÁ ZÓNA ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY Sx... KRAJINNÁ SMÍŠENÁ ZÓNA (6) V zásadách prostorového uspořádání území (příloha č.2 této vyhlášky) jsou uvedeny závazné požadavky na prostorové uspořádání a architektonické řešení nově navrhovaných a umísťovaných staveb a změn stávajících staveb. Čl. 4 Podmínky využití rozvojových ploch (1) Nová výstavba v nově navržených lokalitách musí být napojena na veřejný vodovod a zároveň kanalizační síť ústící do stávající čistírny odpadních vod, nebo musí být zajištěno čištění pomocí lokálních ČOV. (2) Nová výstavba se bude realizovat v jednotlivých lokalitách nejdříve na plochách určených pro návrhové období, po jejich vyčerpání na plochách určených pro výhledové období tak, jak je vymezeno ve výkrese "Komplexní urbanistický návrh". U lokality č. 20 (viz výkres "Ochrana půdního fondu") bude v I.etapě využito území severně od ulice Růžová a teprve po zainvestování tohoto území bude k výstavbě využita zbývající část lokality. U lokality č.24 (viz výkres "Ochrana půdního fondu") se stanoví etapizace tak, aby území bylo zastavováno postupně od ulice V aleji.

3 3 (3) Podmínkou využití lokality č.30 ( číslování viz výkres č.2 druhých změn a doplňků ) je zpracování zastavovací studie, která mimo jiné dořeší problematiku veřejné zeleně a opatření k retenci dešťových vod. ( 4) Veškeré stavební záměry, které by se mohly dotknout zájmů Městské stavební a ubytovací správy Praha, budou s touto správou předem konzultovány. (5) Veškeré zemní zásahy v řešeném území je nutné posuzovat jeko zásahy v území s archeologickými nálezy. Čl. 5 Územní systém ekologické stability Územní systém ekologické stability je vymezen ve výkresu č.7. Pro jeho ochranu platí ustanovení obecných předpisů (zák. č. 114/1992 Sb vyhl.č. 395/1992 Sb.). Čl. 6 Veřejně prospěšné stavby, pro které lze vyvlastnit, nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit. (1) Plochy pro nově navržené veřejně prospěšné stavby jsou uvedeny v příloze č.3 této vyhlášky.plochy jsou vymezeny ve výkresu " Veřejně prospěšné stavby a plochy zatížené břemenem". (2) 2.změny a doplňky vymezily plochu pro novou veřejně prospěšnou stavbu - domov důchodců (plocha č rozšíření areálu stávající mateřské školy). Tato plocha je vymezena v grafické příloze 2.změn a doplňků. (3) Vymezení ploch pro nově navrhované veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle 108 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, pokud nebude dosaženo řešení majetkoprávních vztahů dohodou nebo jiným způsobem. Přesné určení polohy a vymezení rozsahu ploch bude řešeno následnou dokumentací. Čl. 7 Závěrečná ustanovení (1) Nedílnou součástí vyhlášky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Rudná jsou tyto tři přílohy: - příloha č.1 Regulativy funkčního využití území - příloha č.2 Zásady prostorového uspořádání území - příloha č.3 Seznam veřejně prospěšných staveb a ploch pro veřejně prospěšné stavby (2) Úplná dokumentace územního plánu sídelního útvaru Rudná je uložena: a) na Obecním úřadu v Rudné, b) na Stavebním úřadu v Rudné, c) na Okresním úřadu pro Prahu-západ, referátu regionálního rozvoje,

4 4 d) na Městském úřadu v Hostivicích. Čl. 8 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyvěšení, t.j , současně se ruší obecně závazná vyhláška obce Rudná č. 1/1995. v Rudné ~. ing. Antonín Přibyl místostarosta Miluška Havlůjová starostka Na úřední desce vyvěšeno dne Poslední den vyvěšení

5 Příloha č.1 Regulativy funkčního a) Regulativy pro plochy: využití území ČB... PLOCHY ČISTÉHO BYDLENÍ - bydlení v individuálních rodinných domech o maximálně 2 nadzemních podlažích a podkroví, - ohražená zahrada s funkcí rekreační nebo okrasnou. - plochy veřejné zeleně, drobná dětská a sportovní hřiště sloužící obyvatelům daného území, drobná zarizení maloobchodu, veřejného stravování a dalších nerušících služeb sloužící převážně pro daného území, obsluhu - výjimečně přípustné - intenzivnější formy zástavby jako jsou řadové, atriové či vhodné bytové domy, výjimečně přípustné - zarizení nerušící občanské vybavenosti (stavby pro zdravotnictví a sociální péči, školství, kulturu a tělesnou výchovu), - výjimečně přípustné stavby o 3 nadzemních podlažích, v samostatných stavbách je možné umístovat jen služby nevýrobního charakteru, - stavby pro dočasné ubytování mohou mít kapacitu jen do 20 lůžek (např. penziony), vliv činností provozovaných na těchto plochách nesmí negativně ovlivňovat sousední pozemky, parkování uživatelů musí být řešeno na pozemcích provozovatelů služeb nebo na vyhražených stáních na veřejných komunikacích. - chov hospodářských zvířat, zákaz výstavby staveb pro výrobu a skladování, autoservisy, čerpací stanice pohonných hmot, autokempy, tábořiště, stavby pro velkoobchod a supermarkety, všechny druhy činností, které svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu prostředí. VB.. PLOCHY VŠEOBECNÉHO BYDLENÍ - domech bydlení v individuálních rodinných 2 nadzemních podlažích a podkroví, o maximálně - ohražená zahrada s funkcí rekreační, užitkovou, okrasnou nebo - drobná zařízení maloobchodu, veřejného stravování a dalších nerušících služeb, - plochy veřejné zeleně, drobná dětská sloužící obyvatelům daného území. a sportovní hřiště 4

6 na stavebních pozemcích rodinných domů je mozne umístovat i drobné a jednoduché stavby pro chovatelství a podnikatelskou činnost, které plní doplňkovou funkci, stavby pro chovatelství lze povolit jen se majitelů sousedních pozemků, souhlasem - stavby občanského vybavení (stavby pro zdravotnictví, sociální peci, školství, kulturu, tělesnou výchovu, služby, obchod, veřejné stravování a dočasné ubytování), parkování uživatelů musí být řešeno na pozemcích provozovatelů služeb nebo na vyhražených stáních a parkovištích, výjimečně přípustné - autoservisy, a to jen v zástavbě podél Masarykovy třídy a na pozemcích parc.č. 259/1, 259/7, 259/9, 262/26 a 262/27 v k.ú. Hořelice, výjimečně přípustné - intenzivnější formy zástavby jako jsou řadové, atriové či vhodné bytové domy, výjimečně přípustné stavby o 3 nadzemních podlažích, vliv činností provozovaných na těchto plochách nesmí negativně ovlivňovat sousední pozemky. - zákaz výstavby staveb pro výrobu a skladování, autokempy, tábořiště, stavby pro velkoobchod a supermarkety, všechny druhy činností, které svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu prostředí. SB... PLOCHY SMÍŠENÉHO BYDLENÍ S DROBNOU VÝROBOU - stavby určené pro bydlení a stavby určené pro výrobu jsou obvykle umístěny v rámci pozemku podnikatele, umístění obytných a výrobních objektů je nutné řešit u nové zástavby dalším stupněm dokumentace. výrobní a skladová činnost v omezeném rozsahu, - nevýrobní služby, maloobchod a stravovací zařízení, - sezónní najemní ubytování agroturistika, - parkování uživatelů musí být reseno na pozemcích provozovatelů služeb, nedostačují-li parkoviště a odstavná stání na veřejných komunikacích, - negativní vliv činností nesmí zasáhnout obytné objekty na sousedních pozemcích, - pro zařízení sloužící veřejnosti musí být splněny veškeré hygienické normy. - stavby pro školství, kulturu, zdravotnictví a sociální péči, výrobní, skladovací a dopravní stavby a zařízení, která svými negativními vlivy působí primo nebo nepřímo na stavby pro bydlení a stavby občanského vybavení na sousedních pozemcích. 5

7 R... PLOCHY POBYTOVÉ REKREACE - pobytová rekreace v objektech pro individuální rekreaci, rekreační chaty v krajině, případně rekreační domky, - zahrada s funkcí rekreační, okrasnou nebo užitkovou. - chovatelství a pěstitelství v rámci drobných staveb, hromadné ubytování - autocamping, vliv činností nesmí negativně zasahovat sousední pozemky, všechny rekreační objekty musí být vybaveny zařízením na odvádění a čištění odpadních vod, pokud nejsou napojeny na veřejnou kanalizační sít. - zákaz výstavby staveb výrobních, skladových a staveb pro motorismus, - všechny druhy činností, které svými negativními vlivy narušují pohodu prostředí. H... SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ PLOCHY - zařízení sportu a rekreace otevřená i krytá. - doprovodné služby pro sportovní zar1zení (např.stravovací zařízení, ubytovací zařízení, parkoviště, služební byt), rozsah zastavěných ploch musí být minimalizován, - vliv činností nesmí negativně zasahovat sousední pozemky. 3. Nepřípustné využití: všechny činnosti, které omezují a narušujl sportovní a relaxační funkci ploch (výrobní, skladové a chovatelské činnosti), supermarkety, stavby pro motorismus. N... PLOCHY NEKOMERČNÍ VYBAVENOSTI zar1zení občanské vybavenosti převážně nekomerčního charakteru (školská, zdravotní a sociální zařízení, zařízení státní správy a samosprávy, zařízení požární ochrany apod.). - služební a pohotovostní byt, specifické zar1zení, polyfunkční objekty služeb pro s přednostním využitím pro nekomerční sféru. stravovací veřejnost - všechny druhy činností, které svými důsledky narušují pohodu prostředí, - činnosti, které nesouvisejl s provozem veřejných služeb nelze v těchto plochách realizovat, pokud trvá veřejný zájem. 6

8 K... PLOCHY PRO KOMERČNÍ VYUŽITÍ - stavby pro služby a obchod obchodní centra, supermarkety, prodejní sklady, autosalony s odpovídajícím zázemím (parkování, garážování, izolační a okrasná zeleň), - monofunkční i polyfunkční stavby. 2. Přípustné využití a podmínky: - administrativa, - drobná výroba, výrobní služby, čerpací stanice pohonných hmot, - služební byty, výjimečně - stravovací a ubytovací zařízení, zahradnictví, - hromadné garáže. rozsáhlá výrobní, skladová a dopravní zařízení, jejichž provoz by narušoval životní prostředí nad přípustnou míru, - stavby pro zemědělskou výrobu, stavby pro bydlení (kromě služebních bytů), stavby pro školství, kulturu, zdravotnictví a sociální péči. V... PLOCHY VÝROBY A SKLADŮ 1. Určené využití: - výrobní a skladové areály, logistická centra, - zařízení technické vybavenosti. 2.Přípustné využití a podmínky: parkoviště, hromadné garáže, čerpací stanice pohonných hmot, administrativa, lokální stravovací zařízení, - výrobní a servisní služby, veškeré činnosti nesmí zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru a musí být v souladu s podmínkami ochranných pásem a chráněných území. - bydlení (vyjma služebních a pohotovostních bytů), - zařízení občanské vybavenosti kromě specifických výrobních služeb. T... PLOCHY TECHNICKÉ VYBAVENOSTI 1. Určené využití: zařízení pro zásobování elektrickou energií, pitnou vodou, plynem, pro odvádění a likvidaci odpadních vod, pro telekomunikace, - zařízení pro sběr, třídění, likvidaci a ukládání odpadů a jinou technickou vybavenost. pokud trvá veřejný zájem není přípustné využití pro jiné účely. 7

9 D... PLOCHY DÁLNICE A DÁLNIČNÍ VYBAVENOSTI - plocha dálnice s nájezdy, - svahy náspů a zářezů se zelení. 2. Přípustné využití: - dálniční odpočívky s vybaveností parkoviště, služby pro motoristy, hygienická zařízení apod.). objekty a zařízení, jejichž funkce dálnice. (čerpací stravovací nesouvisí s stanice, zařízení, provozem ŽD... PLOCHY ŽELEZNICE 1. Doporučené využití: - plochy železničních tratí, nádraží sloužících provozu železnice. 2. Přípustné využití: - železniční vlečky, pokud nejsou výrobních nebo jiných areálů. objekty a zařízení, jejichž funkce železnice. a součástí dalších zařízení nesouvisí s skladových, provozem O... OSTATNÍ DOPRAVNÍ PLOCHY A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - plochy veřejných komunikací, veřejných prostranství, parkoviště a ostatní dopravní plochy. 2. Přípustné: - na tyto plochy mohou být umístovány drobné účelové stavby souvisejicí s dopravní obsluhou sídla a vybavením parteru (autobusové zastávky, telefonní budky, lavičky, informační prvky), - plochy veřejné, doprovodné, a izolační zeleně. - činnosti a stavby, které by narušovaly hlavní funkci ploch. P... PLOCHY ZELENĚ V SÍDLE - plochy parkově udržované zeleně na pozemcích obce, které jsou přístupné veřejnosti (parky, hřbitovy), - plochy izolační zeleně, - plochy zeleně, které jsou součástí ÚSES, - fragmenty krajinné zeleně v sídle. - dětská hřiště, drobné architektonické prvky, - provozované činnosti nesmí narušovat hlavní funkci této zeleně: estetickou, hygienickou a izolační, - zpevňování ploch je možné jen v minimální míře. - tyto plochy zeleně jsou nezastavitelné stavbami. 8

10 Z.. KRAJINNÉ ZÓNY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY - zemědělská prvovýroba na zemědělském půdním fondu včetně intenzivních forem. - v zóně se připouští pouze navrhování a provádění staveb pro : - dopravu a rozvod energií, - vodní hospodářství, - uskutečňování investic do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti, - zemědělskou prvovýrobu a bydlení vlastníka pozemku, - hospodářskou činností se nesmí znečištovat prostředí škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů, - je třeba dodržovat základní principy pro udržení ekologické stability krajiny (nezhoršování vodního režimu v půdě i území, ochrana před erozní ohrožeností, zastoupení interakčních prvků). - zemědělská účelová výstavba, neodpovídá hospodářskému zázemí - ostatní zástavba mimo jmenované která svými parametry ve správním území obce, druhy staveb. Sx. KRAJINNÉ SMÍŠENÉ ZÓNY - smíšené funkční využití, kompromisně využívané ekosystémy. - indexem jsou označeny přijatelné činnosti, které se v zóně předpokládají jako základní: P... přírodní, z... zemědělská, L... lesnická, R... rekreační, u... územní rezervy činnosti musí být sladěny tak, aby funkce v zóně zastoupené mohly být současně realizovány, ve smíšených zónách s indexem P (s přírodní funkcí) jsou ostatním zájmům nadřazeny zájmy ochrany přírody, ve smíšených zónách s indexem U (územní rezervy) je možná zástavba, jsou-li v této části území obce již vyčerpány plochy pro výstavbu v návrhovém období; podmínky a rozsah ' zástavby je vymezen ve výkrese "Komplexní urbanistický návrh". - hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, - nenávratně poškozovat půdní povrch, zneškodňovat odpady, které mají původ mimo zónu, - - měnit vodní režim pozemků, používat kejdu, silážní štávy a ostatní tekuté odpady, - používat biocidy, - provádět terénní úpravy značného rozsahu, - provádět výstavbu nesouvisející s přípustnými činnostmi. 9

11 Příloha č.2 Zásady prostorového uspořádání území a) K regulaci prostorového uspořádání ploch navržených pro novou zástavbu jsou použity tyto limity: - maximální % zastavění je procento zastavěných ploch vzhledem k celkové ploše pozemku, - minimální % ploch zeleně je procento ploch vzhledem k celkové ploše pozemku, zeleně výška stavby nad terénem je výška střešní konstrukce nad terénem, nejvyšší části - typ střech, - minimální velikost pozemku, - maximální počet nadzemních podlaží. b) Zásady pro novou výstavbu na plochách pro komerční využití, výrobu a sklady: - maximální % zastavění: 40% výjimečně do 50%, - minimální % ploch zeleně: 25%, - výška stavby nad terénem: 15m, některé architektonické prvky mohou převyšovat tuto výšku, - typ střech: není určen, minimální velikost pozemku: není určena, maximální počet nadzemních podlaží: není určen. c) Zásady pro výstavbu izolovaných rodinných domů v návrhových plochách - v nově navržených rozvojových lokalitách mimo stávající zástavbu. - maximální % zastavění: 30% - minimální % ploch zeleně: 60% výška stavby nad terénem: není určena, - typ střech: střechy šikmé, nejlépe sedlové a valbové, - minimální velikost pozemku: 675 m 2, - maximální počet nadzemních podlaží: 2 nadzemní podlaží a podkroví, výjimečně 3 nadzemní podlaží a podkroví, d) Zásady pro zrněny stávajících staveb a dostavby do stávající zástavby: - při změnách staveb nebo při dostavbách do stávající zástavby dbát přiměřeného hmotového rozsahu objektu dle konkrétní polohy, - při realizaci drobných provozoven dbát na vhodný charakter reklamy (vývěsní s charakterem objektu, štíty atd.) harmonický - šikmé střechy při přestavbách a dostavbách nevyměňovat za ploché, - přizpůsobit výšku budov hladině okolní zástavby. e) O nedodržení stanovených limitů může v odůvodněných případech rozhodnout stavební úřad. Žadatel o výjimku musí předložit hmotovou studii, která přesvědčivě prokáže příznivé architektonické působení stavby a její vhodné začlenění do krajiny a okolní zástavby. 10

12 Příloha č.3 Seznam veřejně prospěšných staveb a ploch pro veřejně prospěšné stavby na území obce Rudná a) Zařízení pro veřejnou dopravu č.l č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10 č.11 č.12 I. etapa přeložky silnice II/101 obslužná spojovací komunikace mezi nádražím Nučice a novou trasou II/101 s navazujícími úseky komunikací "průmyslová" sběrná komunikace (přeložka II/605) obslužná komunikace pro obytnou zástavbu v Hořelicích u hřbitova - prodloužení ulice Na drahách obslužná komunikace pro obytnou zástavbu V suchých lukách sít obslužných komunikací pro obytnou zástavbu v lokalitě V brance a nezastavitelný koridor nad vodovodním přivaděčem obslužná komunikace pro obytnou zástavbu jižně od MŠ - prodloužení ulice Na výsluní propojení nové sběrné komunikace se stávající komunikační sítí - prodloužení ulice Na přídělech a přilehlý nezastavitelný koridor sítí obslužná komunikace komerční zóny v Dušníkách u hřbitova obslužná komunikace pro obytnou zástavbu v lokalitě K Horkám pěší propojení kolem kina ke hřbitovu rezerva pro přeložku II/101 b) Zařízení pro odvádění odpadních vod č.18 rozšíření čistírny odpadních vod c) Zařízení pro zásobování elektrickou energií č.38 TS Hořelice č.39 TS Hořelice u hřbitova č.40 TS ul. Jeronýmova č.41 TS ul. Dvořákova č.42 TS obytná zástavba v brance č.43 TS obytná zástavba v brance č.44 TS obytná zástavba v brance č.46 TS ul. Růžová č.48 TS Dušníky u hřbitova č.49 rozvodna R 110/22 kv d) Zařízení pro zásobování plynem č.54 regulační stanice VTL Hořelice č.55 regulační stanice VTL Dušníky e) Zařízení občanské vybavenosti č.63 areál mateřské školy s novým domovem důchodců č.68 sběrné suroviny 11

13 f) Veřejná prostranství a veřejná zeleň č.72 izolační zeleň mezi obytnou a komerční zástavbou v Hořelicích č.73 veřejná zeleň v pokračování ulice Molákovy v Hořelicích č.74 veřejná zeleň v biokoridoru od kina ke hřbitovu č.75 doplnění zeleně u hřbitova v Dušníkách a izolační zeleň kolem navrženého biocentra č.76 pás izolační zeleně mezi dálnicí a navrženou sběrnou komunikací g) Liniové stavby technického vybavení Liniové stavby technického vybavení vymezené ve výkresech: č.4 Vodního hospodářství, č.5 Zásobování elektrickou energií a telekomunikace č.6 Zásobování plynem jsou rovněž veřejně prospěšnými stavbami. 12

část první úvodní ustanovení

část první úvodní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2002 o závazných částech novely územního plánu sídelního útvaru Strakonice a veřejně prospěšných stavbách Zastupitelstvo města Strakonic schválilo dne 18.

Více

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ALBRECHTICE č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice Zastupitelstvo obce Albrechtice se usneslo vydat na základě ustanovení 84 odst. 2) písm. b) zákona č.

Více

Obecně závazná vyhláška města Mimoně

Obecně závazná vyhláška města Mimoně Obecně závazná vyhláška města Mimoně č.1/1996 Městská rada v Mimoni se usnesla dne 1.července 1996 vydat podle 16 zák.č.367/90 Sb.o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (úplné znění pod

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

VYHLÁŠKA č. 1/99. Část první. Úvodní ustanovení. Článek 2 Rozsah platnosti

VYHLÁŠKA č. 1/99. Část první. Úvodní ustanovení. Článek 2 Rozsah platnosti 1 VYHLÁŠKA č. 1/99 Města Rousínov o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Rousínov Městská rada Rousínov, v souladu s ustanoveními 16, 24, a 45 písm.l) zákona č.367/1990 Sb., o obcích,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

OBEC KOSOŘICE, okres Mladá Boleslav

OBEC KOSOŘICE, okres Mladá Boleslav OBEC KOSOŘICE, okres Mladá Boleslav OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č 3/2006 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOSOŘICE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

2.1 Řešené území UPN SÚ je vymezeno katastrálním územím města Rosice.

2.1 Řešené území UPN SÚ je vymezeno katastrálním územím města Rosice. VYHLÁŠKA č. 19 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru MĚSTA ROSICE Městské zastupitelstvo v Rosicích schválilo podle 16 zákona č.367/1990 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem BĚLÁ POD BEZDĚZEM Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem Datum vydání: 11. dubna 2001 1 Vyhláška č. 14 / 2001 Města Bělá pod Bezdězem ze dne 11.dubna

Více

Obec Tuřany. č. 4 / 2004. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Čl. l. Čl. 2. Rozsah platnosti. Čl. 3. Vymezení základních pojmů

Obec Tuřany. č. 4 / 2004. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Čl. l. Čl. 2. Rozsah platnosti. Čl. 3. Vymezení základních pojmů Obec Tuřany O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 4 / 2004 O ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUŘANY Zastupitelstvo obce Tuřany usnesením č. 48 / 04 ze dne 18.10.2004 schválilo v souladu s 84,

Více

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Zastupitelstvo obce Březina na základě schváleného územního plánu obce Březina vyhlašuje dle ustanovení 84 odst. 2 písm.

Více

Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice

Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice B. OBECNĚ ZÁVAZNÁ Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice Zastupitelstvo obce Lichoceves se na svém zasedání dne 4.12.2003

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DLOUHÁ BRTNICE Regulativy územního

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Obec Bystřice Obecně závazná vyhláška č. 5/2005 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2002, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Bystřice Zastupitelstvo obce Bystřice schválilo na

Více

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1. Vymezení zastavěného území Řešeným územím územního plánu Žampach je katastrální území Žampach s kódem 794 465 a výměrou 556 ha. Vedle vlastního Žampachu patří do řešeného území místní část Hlavná. V

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

Pořizovatel dokumentace Obec SULICE

Pořizovatel dokumentace Obec SULICE 1 Pořizovatel dokumentace Obec SULICE Zpracovatel: Ing. arch. Ivan Kaplan, AGORA STUDIO Vinohradská 156 130 00 Praha 3 Autorský tým: Technická infrastruktura Přírodní prostředí, ochrana půdního fondu Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOSTOMICE (k.ú. Hostomice, Bezdědice, Radouš) Návrh územního plánu III. Závazná část územního plánu Příloha č. 1 Regulativy územního rozvoje Příloha č. 2 Veřejně prospěšné stavby Pořizovatel:

Více

CHLUM SVATÉ MAŘÍ. Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č... o závazné části územního plánu obce

CHLUM SVATÉ MAŘÍ. Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č... o závazné části územního plánu obce Obec Chlum Svaté Maří Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č.... o závazné části územního plánu obce CHLUM SVATÉ MAŘÍ str.č. 1 Zastupitelstvo obce Chlum Svaté Maří se na svém zasedání dne.. usneslo

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací : Datum nabytí účinnosti územního plánu: Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné

Více

Obecní úřad Rudná. Změny a doplňky územního plánu sídelního útvaru RUDNÁ

Obecní úřad Rudná. Změny a doplňky územního plánu sídelního útvaru RUDNÁ Obecní úřad Rudná Změny a doplňky územního plánu sídelního útvaru RUDNÁ DOKLADY schválení změn a doplňků územního plánu sídelního útvaru o b s a h : (A) Usnesení o schválení změn a doplňků územního plánu

Více

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt územní v obci Újezdec obsah 1 / Průvodní zpráva 2 / Základní údaje 3 / Navržené využití dle ÚP 4 / Podmínky prostorového uspořádání zástavby 5 / Regulace veřejných prostor a dopravy 6 / Plošné využití

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č.

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. Ú Z E M N Í P L Á N ANENSKÁ STUDÁNKA Katastrální území Anenská Studánka, Helvíkov PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 1 A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU III. 2015 Pořizovatel : Objednatel : Vypracoval : Městský

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

Obec Město Albrechtice obecné závazná vyhláška č. 2/1996 ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obec Město Albrechtice obecné závazná vyhláška č. 2/1996 ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obec Město Albrechtice obecné závazná vyhláška č. 2/1996 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU OBCE MĚSTO ALBRECHTICE Obecní zastupitelstvo v Městě Albrechticích na svém zasedání konaném

Více

o závazných částech celkové změny územního plánu sídelního útvaru Prachatice Část II. Část I. MĚSTO PRACHATICE Obecně závazná vyhláška č.

o závazných částech celkové změny územního plánu sídelního útvaru Prachatice Část II. Část I. MĚSTO PRACHATICE Obecně závazná vyhláška č. MĚSTO PRACHATICE Obecně závazná vyhláška č. 5/94 o závazných částech celkové změny územního plánu sídelního útvaru Prachatice schválená dne 31.10.1994 ve znění změny č. 1/94 schválené dne 25.3.1996 a změny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

OBEC ŠTÍTARY V Y H L Á Š K A. č. 4/ 2004. o závazných částech územního plánu obce Štítary

OBEC ŠTÍTARY V Y H L Á Š K A. č. 4/ 2004. o závazných částech územního plánu obce Štítary OBEC ŠTÍTARY V Y H L Á Š K A č. 4/ 2004 o závazných částech územního plánu obce Štítary Zastupitelstvo obce Štítary, vydává dle 84 odst. 2. písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění platných

Více

Územní plán města Kralupy nad Vltavou

Územní plán města Kralupy nad Vltavou Územní plán města Kralupy nad Vltavou - Definice pojmů - Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - Podmínky prostorového uspořádání - Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

OBEC PĚČÍN. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN

OBEC PĚČÍN. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN OBEC PĚČÍN Číslo opatření obecné povahy: 1/08 Dne: 23.07.2008 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Opatření obecné povahy. Územní plán B U B L A V A. Textová část

Opatření obecné povahy. Územní plán B U B L A V A. Textová část Opatření obecné povahy Územní plán B U B L A V A Textová část únor 2009 Územní plán Bublava - úvod (1) úprava před vydáním 02/2009 Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Textová část str. 2 Územní plán

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSTROVAČICE N Á V R H. Pořizovatel: Městský úřad Rosice, Odbor územního plánování. Orgán územního plánování: Městys Ostrovačice

ÚZEMNÍ PLÁN OSTROVAČICE N Á V R H. Pořizovatel: Městský úřad Rosice, Odbor územního plánování. Orgán územního plánování: Městys Ostrovačice ÚZEMNÍ PLÁN OSTROVAČICE N Á V R H Pořizovatel: Orgán územního plánování: Schvalující orgán: Projektant: Městský úřad Rosice, Odbor územního plánování Městys Ostrovačice Zastupitelstvo městyse Ostrovačice

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny přavážně pro bydlení, doplněné zařízeními občanského vybavení, tělovýchovy a sportu, drobné a řemeslné výroby a výrobních služeb a plochami veřejných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

Obecně závazná vyhláška Města Opočna č. 8/2004 o schválení Změny I. Územního plánu sídelního útvaru Opočno

Obecně závazná vyhláška Města Opočna č. 8/2004 o schválení Změny I. Územního plánu sídelního útvaru Opočno Obecně závazná vyhláška Města Opočna č. 8/2004 o schválení Změny I. Územního plánu sídelního útvaru Opočno Zastupitelstvo Města Opočna vydává dne 5.5.2004 podle 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním

Více

Ú Z E M N Í P L Á N M O K R O U Š E. Návrh pro společné jednání

Ú Z E M N Í P L Á N M O K R O U Š E. Návrh pro společné jednání Pořizovatel: MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ odbor stavebně správní Ú Z E M N Í P L Á N M O K R O U Š E Návrh pro společné jednání Zpracovatel: Ing.,aut.Arch. Pavel Valtr, ČKA č. 00186 - UrbioProjekt Plzeň, ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU duben 2014 Název: Zadavatel: MMR ČR PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU (ppt. ÚZEMNÍ PLÁN - OBSAH) Zpracovala: Ing. arch.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT V. SROVNÁVACÍ TEXT a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Obec má 1 katastrální území k. ú. Dlouhoňovice o výměře 390 ha. Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Lhota u Kamenných Žehrovic Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Jméno a příjmení, funkce a podpis

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Miloslav SOHR, Ph.D., Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Hustopeče Odbor regionálního rozvoje Objednatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE LOUŇOVICE POD BLANÍKEM BYL SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ

Více

Textová část Změny č.1 Územního plánu Markvartovice

Textová část Změny č.1 Územního plánu Markvartovice Textová část Změny č.1 Územního plánu Markvartovice A. Vymezení zastavěného území B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Spis.zn.: V Libiši, dne xx.xx.2013 Opatření obecné povahy č. 1/2013 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné podle 6 odst.

Více

NÁVRH PRO 1. OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

NÁVRH PRO 1. OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ MALÉ PŘÍTOČNO ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO 1. OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Zpracovatel: Ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Spolupráce: Ing. arch. M. Tunková, autorizovaný architekt,

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Most č. 5/2002, o závazných částech Územního plánu města Most ve znění pozdějších předpisů 1 Zastupitelstvo

Více

1. ÚVODNÍ ČÁST. 2. Závazné regulativy

1. ÚVODNÍ ČÁST. 2. Závazné regulativy 1. ÚVODNÍ ČÁST 1.1. Všeobecné údaje Obec: Kobylá nad Vidnávkou Kraj: Olomoucký Pořizovatel: Městský úřad Jeseník, odbor regionálního rozvoje Zpracovatel: Stavoprojekt Šumperk, spol. s r.o., Lidická 56,

Více

PASOHLÁVKY VYHLÁŠKA. č.../2002. o závazných částech změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

PASOHLÁVKY VYHLÁŠKA. č.../2002. o závazných částech změny č.1 územního plánu sídelního útvaru VYHLÁŠKA č..../2002 o závazných částech změny č.1 územního plánu sídelního útvaru PASOHLÁVKY - Zastupitelstvo obce Pasohlávky na základě schválené změny č.1 územního plánu sídelního útvaru (ÚPN SÚ) Pasohlávky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST I. - OBSAH. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Jarov č. 101/2008 ze dne 16. října 2008

ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST I. - OBSAH. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Jarov č. 101/2008 ze dne 16. října 2008 ZÁVAZNÉ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY dle znění 54 odstavce 2) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 171 odstavce 1) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST I. - OBSAH Vydáno usnesením

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Ostopovice Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

J A N Ů V K Y A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU. Katastrální území JANŮVKY. Pořizovatel : Městský úřad Moravská Třebová XI.

J A N Ů V K Y A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU. Katastrální území JANŮVKY. Pořizovatel : Městský úřad Moravská Třebová XI. Ú Z E M N Í P L Á N J A N Ů V K Y Katastrální území JANŮVKY A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU XI. 2007 Pořizovatel : Objednatel : Vypracoval : Městský úřad Moravská Třebová Obec Janůvky Ing. arch.

Více

Územní plán obce Přísečná

Územní plán obce Přísečná 1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, tel. 387 311 238, tel. 387 312 513, mobil 605 277 998 Územní plán obce Přísečná Změna č. 2 TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

I. ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP OBCE DŘÍNOV

I. ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP OBCE DŘÍNOV I. ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP OBCE I/A T E X T O V Á Č Á S T Územní plán obce byl schválen Zastupitelstvem obce dne 14.9.2001 Obecně závaznou vyhláškou 1/2001. Zpracovatel ing. Josef Horák INEX Kroměříž..

Více

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Textová část Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Vypracoval: ing. arch. Luděk Kamiš; Nová 60, České Budějovice 370 01 Datum: 01.2013 OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE:

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OKROUHLÁ 2

ÚZEMNÍ PLÁN OKROUHLÁ 2 ÚPRAVA NÁVRHU ÚP OKROUHLÁ PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Územní plán OKROUHLÁ projektant:ing. arch. A. Kasková datum: srpen 2013 I. Textová část 1 2 Název: Územní plán Okrouhlá Obec: Okrouhlá IČ: 00572691 Určený

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2006 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUDGEŘOVICE ZMĚNA Č. 2 Zastupitelstvo obce Ludgeřovice se na svém 18. zasedání dne 1.3.2006 usnesení č. 5.3 usneslo na základě

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne... OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...... MÚ Stod, odbor výstavby Ing. Hana Roudnická, oprávněná

Více

VYHLÁŠKA o závazných částech územního plánu města TŘEMOŠNICE

VYHLÁŠKA o závazných částech územního plánu města TŘEMOŠNICE VYHLÁŠKA o závazných částech územního plánu města TŘEMOŠNICE Městské zastupitelstvo města Třemošnice schválilo na svém zasedání dne.28.,.1999 1999 výše uvedený územní plán města. Učinilo tak dle jemu vyhrazené

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

Obecně závazná vyhláška o závazných částech regulačního plánu obytné zóny Přední Ptákovice Na Muškách ve Strakonicích a veřejně prospěšných stavbách

Obecně závazná vyhláška o závazných částech regulačního plánu obytné zóny Přední Ptákovice Na Muškách ve Strakonicích a veřejně prospěšných stavbách Město Strakonice Obecně závazná vyhláška o závazných částech regulačního plánu obytné zóny Přední Ptákovice Na Muškách ve Strakonicích a veřejně prospěšných stavbách vyhláška č. 3/2002 1 obsah : část první

Více

obecně závaznou vyhlášku o závazných částech územního plánu sídelního útvaru obce Malečov č. 6/97

obecně závaznou vyhlášku o závazných částech územního plánu sídelního útvaru obce Malečov č. 6/97 OZV o závazných částech územního plánu obce Malečov Vyhláška c. 06/1997 ze dne 26.02. 1997 Obec Malečov Obecní rada obce Malečov v souladu s ustanovením 29 odst. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV. Upravený návrh územního plánu. První svazek: I. Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV. Upravený návrh územního plánu. První svazek: I. Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV Upravený návrh územního plánu První svazek: I. Textová část územního plánu Srpen 2011 ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV Upravený návrh územního plánu První svazek ZPRACOVATEL: Firma Kadlec K. K.

Více

I. Textová část změny č. 1 ÚPO

I. Textová část změny č. 1 ÚPO I. Textová část změny č. 1 Popis, obsah změny č. 1 Sousedovice Územní plán obce Sousedovice byl schválen 7. 2. 2005. Formální obsah změny č. 1: I.1.a) vymezení zastavěného území I.1.b) koncepce rozvoje

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E Autoři: Urbanismus Ing. arch. Petr Leinert Schweitzerova 19, 779 00 Olomouc tel.fax: 585 436 923, m.: 603 495 430, e-mail: leinert@volny.cz Doprava

Více

o závazných částech územního plánu města Napajedla Změna č. 1 územního plánu města Napajedla lokalita Z1 6 Zámoraví

o závazných částech územního plánu města Napajedla Změna č. 1 územního plánu města Napajedla lokalita Z1 6 Zámoraví Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o závazných částech územního plánu města Napajedla Změna č. 1 územního plánu města Napajedla lokalita Z1 6 Zámoraví Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KROMĚŘÍŽE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 6A ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KROMĚŘÍŽE

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KROMĚŘÍŽE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 6A ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KROMĚŘÍŽE PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KROMĚŘÍŽE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 6A ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KROMĚŘÍŽE listopad 2005 ve znění změn č.1, 2, 3, 4, 5A, 6A vydaném 7. 11. 2013 Zpracovatelé dokumentace: Vedoucí projektant:

Více

SMILOVICE okres Frýdek - Místek

SMILOVICE okres Frýdek - Místek SMILOVICE okres Frýdek - Místek ÚZEMNÍ PLÁN OBCE NÁVRH REGULATIVY ÚZEMNÍHO ROZVOJE Zak. c. 315/99 OBJEDNATEL: Okresní úrad Frýdek-Místek, referát regionálního rozvoje a územního plánování, Palackého c.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT TEXTOVÁ ČÁST Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno únor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KLY. zpracovaný podle zákona 183/2006 Sb., 188, odstavec 2. textová část

ÚZEMNÍ PLÁN KLY. zpracovaný podle zákona 183/2006 Sb., 188, odstavec 2. textová část ÚZEMNÍ PLÁN KLY zpracovaný podle zákona 183/2006 Sb., 188, odstavec 2 textová část 04/2008 Zadavatel: Obec Kly 277 41 Kly č.p. 146 Pořizovatel: Městský úřad Mělník odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2004

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2004 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2004 MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ O ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ Zastupitelstvo města Jablonné nad Orličí vydává podle 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb.,

Více

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal:

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Moutnice dne:. Datum nabytí účinnosti územního plánu:... Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Otisk

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

poznámka: aaaaaaaaaaa text beze změny aaaaaaaaaaa..doplněno změnou č.4 aaaaaaaaaaa.vypuštěno změnou č.4 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1

poznámka: aaaaaaaaaaa text beze změny aaaaaaaaaaa..doplněno změnou č.4 aaaaaaaaaaa.vypuštěno změnou č.4 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 ZÁVAZNÁ ČÁST územního plánu obce Jesenice příloha odůvodnění změny č.4 ke společnému jednání poznámka: aaaaaaaaaaa text beze změny aaaaaaaaaaa..doplněno změnou č.4 aaaaaaaaaaa.vypuštěno změnou č.4 ČÁST

Více