PSYCHOLOGICKÉ A RODINNÉ FAKTORY VZNIKU A UDRŽOVÁNÍ ZÁVISLOSTI PhDr. Martin Hajný

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSYCHOLOGICKÉ A RODINNÉ FAKTORY VZNIKU A UDRŽOVÁNÍ ZÁVISLOSTI PhDr. Martin Hajný"

Transkript

1 PSYCHOLOGICKÉ A RODINNÉ FAKTORY VZNIKU A UDRŽOVÁNÍ ZÁVISLOSTI PhDr. Martin Hajný Na vznik a rozvoj závislosti lze nahlížet úhlem pohledu mnoha různých teorií. V této kapitole se budu věnovat tomu, jaké souvislosti může mít užívání psychoaktivních látek a závislost s vývojem dítěte, s rodinnými vztahy a jaké psychologické mechanismy se na takovém procesu mohou podílet. Jde o téma rozsáhlé a já nechci, abychom se omezili na obecná tvrzení a definice. Vybral jsem proto ty oblasti, které patří spíš k novějším pohledům a také k těm, pro které existuje určitá podpora ve výzkumu. Projdeme tedy hlavní názory na to, zda má rodina a vztahy v ní vliv na to, že její člen (ať už dítě nebo někdo jiný) začne užívat návykové látky a stane se na nich závislý. Zastavíme se u těch novějších, které tradiční pohled poněkud revidují. Pak se soustředím na funkci užívání drog ve vztahu k narušeným psychickým funkcím zvláště těm, které souvisí s psychickým vývojem v dětství a dospívání. RODINA A JEJÍ MOŽNÉ FUNKCE PŘI VZNIKU A UDRŽOVÁNÍ ZÁVISLOSTI JEJÍHO ČLENA Může rodina a vztahy v ní nějak přispět ke vzniku závislosti? Teorie zabývající se systémem rodinných vztahů předpokládají že ano. Závislost chápou jako jev, který není izolovaný, ale existuje v systému vztahů dotyčného člověka. Stává se tak dočasně nutným prvkem, který umožňuje určité fungování, postoje a udržuje rovnováhu. Mnohem zřetelnější však takový proces bývá v rodině, kde je například závislý jeden z rodičů, než v rodinách, kde dospívající dítě bere nelegální drogy. V rodinách sociálně stabilizovaných alkoholiků se můžeme opravdu setkat s tím, že pití stane součástí kultury a zajišťujícím prvkem, bez kterého to nejde. I při hledání těchto souvislostí je nutné vyhnout se hledání jednoznačného viníky a v podstatě i jednoznačné příčiny. Jde spíše o proces interakcí, které se navzájem posilují (cirkulární kauzalita). Příkladem může být situace, kdy popíjení manžela spojené s nějakým koníčkem nebo společenskými aktivitami postupně způsobí, že starost o domácnost, děti a další rodinné funkce převezme žena. Zpočátku jí dělá tato odpovědnost a možnost ovlivňovat chod všeho dobře. Pozvolna však na ni dopadá zátěž, schází ocenění a pocit vzájemnosti. Podrážděnost a nespokojenost vedou k vzájemným výčitkám, nárokům, obhajování a prosazování svých potřeb. Taková atmosféra vede k dalšímu odpojování manžela a jeho tendencím pachuť z toho všeho spláchnout a kompenzovat rolí, ve které se cítí dobře. Tím se celý kruh uzavírá. Nepřítomnost otce a matčin negativní postoj k němu může umožnit synovi obsadit roli jakéhosi náhradního partnera. Takto se role v rodině postupně proměňují a během doby usazují do vzorce, který sice není optimální, ale má určitou stabilitu. Celá rodina nebo její část se pak nechtěně a nevědomky může podílet na tom, že jej vlastně spíš podporuje a drží se stereotypu, který je udržuje a neruší. Tento přístup a chápání závislosti v rodině se někdy nazývá model nemoci rodiny (Rotgers, 1999). Souvisí úzce s konceptem spoluzávislosti. Spoluzávislost (Co-dependence) Jde o termín ze třicátých let minulého století, který vznikl v rámci hnutí Anonymních Alkoholiků ve Spojených Státech. AA bylo svépomocné hnutí, které se dodnes věnuje léčbě závislostí. Na rozdíl od čistě lékařského přístupu k závislým začali aktivisté zjišťovat, jak významnou roli mohou ve snahách o abstinenci hrát rodinní příslušníci. Spoluzávislost označuje souhrn motivů, postojů, komunikace a chování, kterým rodina či partner nebo partnerka závislost spíše podporují, rozvíjejí anebo naopak sabotují či zlehčují snahu o

2 vyléčení. Spoluzávislý člověk či systém rodinných vztahů jakoby nemohl unést nezávislost a závislé dítě či partnera vlastně potřeboval. Model spoluzávislosti vlastně předpokládá, že partner nebo rodina závislé chování umožňují. Praktickou podobou toho může být například popírání zjevných problémů spojených s užíváním, slepota vůči zjevným souvislostem, neschopnost udržet určitá pravidla a hranice, obviňování místo hledání řešení, odkládání řešení, bagatelizace obtíží nebo potřeby léčby, tendence věřit iluzím apod. Co může být motivem k takovém zdánlivě absurdnímu postoji blízkých lidí? Spoluzávislý člověk necítí právo na své výhrady, je stále nejistý v tom, zda může něco opravdu potřebovat nebo vyžadovat. Někdy má z problémů závislého člena rodiny určité zisky. Rodiče tak mohou třeba místo bolestivého řešení neuspokojivého partnerského vztahu řešit problémové dítě. Manželka získává dodatečný pocit sebevědomí z toho, že ona je ta, co to všechno vydrží. Chvíli jsou ti blízcí v roli oběti závislý je trýzní svým chováním, lhaním, kocovinami, krádežemi apod...jindy se stávají pronásledovateli a soudci kontrolují provinilce, mohou cítit morální nadřazenost. Více například uvádí Hajný a Kudrle (In Kalina a kol., 2003) Funkce užívání či závislosti jako náhradního problému Spoluzávislost souvisím v určitém smyslu se specifickou rolí, kterou může v rodině mít vlastně jakékoliv problémové chování jednoho ze členů. Může to být porucha chování dítěte, duševní nemoc ale užívání návykových látek představuje zvláště komplexní, dlouhodobý a také alarmující jev. Principem tohoto mechanismu je to, že pozornost, kontrolu a snahu řešit poutá například problémové užívání dospívajícího dítěte. Rodiče s tím však zachází nekonzistentně, občas nadměrně zlostně nebo přísně, jindy liberálně a výsledek? Nic se nemění. Může mít takové nefunkční řešení nějaký hlubší smysl? Snad jedině, že by samotné řešení bylo lepší, než zabývat se něčím jiným něčím, co by pro ně bylo mnohem těžší či bolestnější. Příkladem může být dlouhodobě neuspokojivý partnerský vztah, paralelní mimomanželský vztah apod. Jistou podobnost má i takový přístup v případně, že v rodině hrozí tzv. Syndrom prázdného hnízda. Zásadní změna ve vztazích po odchodu dospělých dětí a jejich skutečné osamostatnění může být hrozbou, před kterou rodiče chrání nekonečný ale málo efektivní zápas se závislostí dítěte. Pak se může stát, že místo jednoznačného přenechání odpovědnosti dítěti s ním zacházejí tak, jakoby byl jeho život jeho obtíže spíš jejich. Výsledek je obvykle jednoznačný. Mladý dospělý odpovědnost nezíská (skutečně ji také mít nemusí) a léčit se ani nesnaží nebo snaží ale bez vnitřní a vlastně i vnější motivace. Falešné osamostatnění (separace) Poněkud jiný je možný motiv, který zmiňuje mimo jiné třeba Kooyman (1993) nebo Hajný (In Klouček, Stuchlík, Hajný, 1999). Dospívající dítě se v souvislosti se svým vývojovým úkolem snaží odejít z rodiny: odpoutat se od dosavadních vazeb v rodině, odmítnout některé její hodnoty a budovat si svou roli svou identitu. K tomu je ale potřeba překvapivě mnoho podmínek: 1. Dospívající by měl vědět i cítit, že se odpoutat může, že jeho odchod nebudou rodiče nebo jeden z nich vnímat jako zranění, zradu nebo odmítnutí. 2. Samotný odchod se děje mnohdy skrze konflikty, rozdíly v postojích k různým hodnotám proto je třeba, aby mezi dospívajícím a zbytkem rodiny byla možnost otevřeného konfliktu, který ale obě strany zvládnou bez nadměrných pocitů zavržení a zklamání, 3. Adolescent musí krom nesouhlasu nebo odporu vůči některým rodičovským

3 principům a zvyklostem vnímat i určitou chuť a odhodlání zkoušet po svém (žít mimo domov, ale také žít již víc své vztahy, povinnosti a ambice.) Nemělo by jít pouze u útěk, pomstu, citové vydírán nebo snahu se násilně odtrhnout za každou cenu. Pokud nejsou splněny předpoklady pro přirozenou separaci, je možné, že se dospívající dostane do vnitřního konfliktu: bude cítit potřebu nepodílet se na úzkých rodinných vztazích, starých rolích a soužití, ale zároveň bude cítit pocity viny, že se chce odejít nebo úzkost či prázdnotu z toho, že by se měl víc starat o sebe. Pro takový vnitřní konflikt může nabízet kompromisní řešení právě problémové užívaní drog nebo pití. To totiž poskytuje velkou škálu dočasných náhradních kroků: ulevuje od pocitů bezmocné zlosti nebo marnosti, dává zažít pocit osvobození a odpoutání, které si dospívající jinak nemůže přirozenou cestou zajistit. I celkový životní styl spojení s užíváním představuje vlastně zcela novou subkulturu, nové známé, nové dovednosti a rituály. Pak lze užívání drog chápat jako dočasné vývojové moratorium (Erickson, 1950), ve kterém se nic výrazně nového neděje: adolescent něčím žije ale není ani dítětem ani dospělým. A rodiče o něj pečují i nepečují nedochází k separaci a čas jakoby se zastavil. Matka hyperprotektivní? Role matky respektive vztahu matka dítě je již několik desetiletí spojována v literatuře s možným negativním vlivem na rizika vzniku závislosti. V této souvislosti se často uvádí tak zvaná hyperprotektivní matka - tedy role matky, která nadměrně pečuje, ochraňuje, citově závisí na svém dítěti často na úkor svých jiných vztahů a potřeb. V naší literatuře o takové roli píše třeba Presl (1995). Výsledkem může být vybudování vzájemně závislé vazby, ze které dospívající dost dobře nemůže odejít do samostatné dospělosti. (Viz výše falešná separace) Ochranné postoje takových matek mohou navíc komplikovat přirozený vznik konfliktů, které se považují za důležité separační kroky. Zřejmě vlivem zkušeností a zážitků pracovníků v oblasti léčby závislosti se nicméně z toho termínu stalo spíš stigma nálepka, která má pejorativní přídech a navíc může hrubě zkreslovat povahu dotyčné matky i vztahu. Otazník v nadpisu je mimo jiné i označením závěru důležitého výzkumu, který hyperprotektivní rysy jako příčinný faktor nepotvrdil (Vaillant, 1983). Myslím, že podobná klinická pozorování je třeba chápat v celkovém kontextu vztahů a procesů, které probíhají okolo závislého chování. Jistě je možné, že žena se zvýšenou tendencí k úzkostnému prožívání, které kompenzuje zvýšenou péčí, může paradoxně touto péčí dítě zároveň odrazovat (může se totiž cítit až zaplavenou matčinými obavami) a zároveň v něm vzbuzovat pocit závazku, že matku nemůže nikdy opustit a přestat se o ni starat. Na druhé straně jsou zvýšená úzkost a pocit bezmoci celkem přirozenou reakcí na zpočátku nevysvětlitelné změny v chování dítěte, které experimentuje s drogami. Potíž samozřejmě může být pak v tom, že zatímco ostatní včetně případných terapeutů vidí optimální další krok v tom, že by se rodiče měli víc věnovat svému životu, vztahům či zájmům, než péči a starostem o dítě, ti to prostě nedokážou. A tak se mnoho otců spíš stahuje do nezájmu a odmítnutí dítěte, ale dál nerozvíjí partnerský vztah se ženou. Matky proto mnohdy jakoby ztrácely kolem sebe všechny důležité vazby a bez dostatečné vnější podpory mají tendenci reagovat v rámci zažitého stereotypu snaží se vše vrátit do starých kolejí, obětují se a mnohdy tak nechtěně sabotují nesmělé pokusy dospívajících o osamostatnění. Otec vzdálený či nepřítomný Již v roce 1937 napsal Knight, že otcové alkoholiků jsou obvykle uzavření, mají tendenci v rodině dominovat, tvrdě ale nevhodně prosazují své zájmy a výchovné postoje (Knight, 1937). Je možné, takový typ otce pro dítě nepředstavuje bezpečný vztah, do kterého by se mohlo snažit zapojit. Zůstává tak příliš dlouho v silném vztahu s matkou. Otec, který tradičně

4 představuje zprostředkovatele mezi bezpečím rodiny (matka) a okolním světem a jeho nároky, díky tomu ani nemůže dítě vyvést ven. Jestli dochází k nějaké identifikaci s jeho rysy, bývá to právě určitá tvrdost, kterou pak nacházíme v tom, jak bezohledné a velké nároky na sebe závislí kladou. Reagují na ně ale tím, že se pod nimi hroutí, reagují pocity selhání a viny, které se pak snaží zmírnit či odstranit účinky drog či alkoholu. Zmíněný výzkum Vaillanta (1983, 1995) se zabýval také vztahy v rodinách. Nepotvrdilo se, že by nadměrně vřelý a pečující vztah matky k dítěti předcházel vzniku závislosti. Místo toho se jako významný ukázal vztah dítěte s otcem. Málo vřelý a problematický vztah dítěte s otcem byl zjištěn v rodinách, kde se později u dítěte projevila závislost především na alkoholu. Podobné závěry přináší třeba také Pin Heiro (Pin Heiro a kol., 2001) Zatímco specifika role matky jsou obvykle známá méně si někdy uvědomujeme funkce, které mohou být narušeny při absenci nebo problematické roli otce. Stručně proto připomínám (více v Hajný, 2001): otec bývá ceněn za to, že přistupuje k problémům více racionálně a rozhodně. Možná nesnese dlouhodobě napětí a nejednoznačnost, častěji proto odhlédne od složitosti problému, a rozhodne nebo zaměří pozornost jinam. Otcové dokážou častěji věci odlehčit, uklidnit, přinášejí hravost a humor. Pro dceru bývá otec prvním mužem v jejím životě, kterého má ráda, podle kterého do jisté míry posuzuje své další partnery a podle jehož pohledu a postoje hodnotí i sebe sama. Pro syna může být otec průvodcem do světa mužů, zájmů, strojů, technologie, sportu a boje. Bez jeho síly, odvahy, určité dávky bezohlednosti a humoru je pro dospívající těžší stát se mužem. Problematické rysy rodinných vztahů příčiny i následky závislého chování Některé problémy v rodinných vztazích se považují za možné faktory, které vedou ke vzniku nebo častěji k udržování závislého chování dětí či rodičů. Výzkum některé z těchto předpokladů potvrzuje (Szapocznik, Coatsworth, 1999). Zmíněná studie uvádí tyto charakteristiky rodiny, které souvisí s užíváním drog dětmi: užívání drog rodiči, jejich trestnou činnost nedostatečná či přehnaná péče rodičů o dospívající děti špatná komunikace mezi rodiči a dospívajícím nedostatek jasných pravidel a jejich rozporuplné uplatňování nedostatečná pozornost vůči vrstevnickým vztahům dítěte a jeho zájmům Tyto rysy mohou představovat příčiny vzniku a udržování závislého chování, jiné vznikají až jako důsledek užívání návykových látek. Mnohdy je to tak prolnuté, že ani výzkumný přístup ani konkrétní terapie nemohou rozlišit, co bylo dřív. Zatímco pro účely ryze výzkumné je to důležitá překážka, pro samotnou léčbu to není nezbytné. Podobné znaky můžeme najít i v řadě jiných publikací například Hajný (2001) uvádí tyto znaky: nároky na předčasnou zralost dětí děti se stávají důvěrníky rodičů nadměrná volnost a liberální výchovný přístup nadměrná náročnost a kontrola manipulativní komunikace a vztahy řešení negativních emocí náhradním způsobem

5 příliš časté či silné pocity study či viny dítě jako nástroj neuspokojených ambic rodičů Dalším rysem rodiny, ve kterých figuruje dítě závislé na drogách je vyšší výskyt negativních postojů a emocí (Robbins a kol., 1998) Komunikace zahrnuje obviňování druhých členů rodiny, znevažování jejich hodnoty a názorů. Rodiče si vyčítají své výchovné přístupy, malou angažovanost v rodině, přehnané emoce. Krom agresivních či devalvující postojů se mohou vyskytovat i pocity bezmoci a beznaděje. V propojení charakteru rodinného prostředí a povahy závislého chování šel asi nejdál Cancrini (1985). Uvádí čtyři typy závislosti, kterým odpovídají určité znaky rodin, ve kterých dotyční vyrůstali. Jedná se samozřejmě o zjednodušenou klasifikaci, která ale jasně ukazuje na různorodost rodinné etiologie i odlišný dopad na vznik a povahu závislosti. Jedná se o tyto: 1. závislost traumatického typu (trauma, zneužívání, nezpracované úmrtí, psychická porucha v rodině). Může jít o reakci ve formě závislého chování, která zpracováním traumatizace odezní. 2. neurotická závislost (nahromaděné napětí, nejasné vztahy plné viny a křivdy, partnerské obtíže rodičů) Nejčastější živná půda pro rozvoj závislosti. 3. přechodová závislost (vážná duševní porucha v rodině, bizarní vztahy, tabuizace, dvojná a manipulativní komunikace v rodině). Může jít přímo i o komorbiditu souběžnou hraniční poruchu osobnosti nebo hraniční rysy závislého. 4. Sociopatická závislost (lhostejnost, kriminalita, fyzické násilí a asocialita v rodině). Závislost není primárním problémem, tvoří součást životního stylu a zapadá organicky do osobnosti závislého. PSYCHOLOGICKÉ MECHANISMY, VÝVOJOVÉ POTŘEBY A ZÁVISLOST Proč člověk užívá psychoaktivní látky a stává se na nich závislým - psychologické faktory a mechanismy užívání a závislosti Teorie o fixaci v orální stádiu vývoje V psychoanalýze a dalších navazujících směrech léčby i výzkumu dlouhou dobu převažovalo chápání závislosti jako fixace (uvíznutí) ve velmi ranné vývojové fázi dítěte. Chování závislého je totiž skutečně v mnoha ohledech podobné chování a prožívání kojence. Ten je odkázán na péči a krmení zvnějšku sám se na tom podílí výrazně menší měrou. Velmi citlivě vnímá i drobné nuance v nedostatečné nebo špatně načasované péči. Malé dítě je nedokáže čelit vnějšímu ohrožení ani vnitřním konfliktům závisí přirozeně na zdroji a ochraně v matce či pečující osobě. Stejně tak závislý člověk je odkázán v mnohém na zvnějšku dodaném pocit uklidnění či excitace. V rozvinuté závislost má (stejně jako kojenec) velmi zúžený horizont vnímání prožívá svět tunelovým viděním zaměřen jen na svou základní potřebu a cestu k ní. Jinak je pasivní, bezmocný. Přestože pozorování dospělých závislých přinášelo podobné nápadné paralely anebo právě proto současné pojetí již nepředpokládá jako nutný předpoklad pro vznik závislosti fixaci v orálním období. Významný výzkum (Vaillant, 1980) potvrdil, že mezi závislými lze najít mnoho prvků orality, ale nepotvrdil, že by děti s větší tendencí k orálnímu chování a závislosti na matce měly tendenci se stávat v dospělosti závislými. Takzvané orální rysy představují tedy spíš rysy, které jsou posíleny a potvrzeny v průběhu procesu rozvinuté závislosti. Nepředstavují tedy ale příčinný faktor.

6 Závislost jako nezávislé uspokojování Psychoanalýza v prvních desetiletích 19. století přispěla do oblasti hledání původu závislosti zobecněnými zkušenostmi z léčby pacientů. Mezi první teorie patřily: teorie narcistického uspokojení - Freud (1897) za primární závislé chování považoval masturbaci, kterou lze dosáhnout slasti a uspokojení soběstačně a lehce. Užívání psychoaktivních látek je pak v rámci tohoto pojetí je další formou relativně snadného uspokojení, které nevyžaduje angažování ve vztazích a dlouhodobé usilování. Soběstačnost a narcistickou nezávislost jako hlavní rys v motivaci vzniku závislého chování viděli také význační psychoanalytici Fenichel (1945) a Rado (1933). Drogy jako náhradní prostředek při zvládání psychických stavů Další významný směr hledající motivaci k závislosti se zaměřil na to, proč se pro některé lidi stává tak významným samotný účinek drog, který spočívá v tom, že mění prožívání reguluje emoce. Hlavní autoři těchto myšlenkových proudů - Khantzian (1993), Winnicott (1953) vycházejí z toho, že se jedná o následek toho, že jejich vlastní schopnost ovládat své citové stavy a nálady byla narušena v době, kdy se měla přirozeně utvářet. Ruší tedy starý předpoklad, že tak jako v neurotických obtížích je možné najít vnitřní konflikt, který je užíváním řešen. Formulují místo toho tezi, že jde o deficit určitých psychických funkcí a celkovou slabost či křehkost já. Podle nich pochází tyto nekontrolovatelné stavy z období ranného dětství, kdy si dítě v jemné interakci s matkou zvnitřňuje některé prvky této péče a učí se základní důvěře. V optimálním vývoji si dítě odnáší zkušenost a naději, že se může spolehnout na někoho mimo sebe, sdílet své emoce, získat podporu a sdílení. Dokáže také zvládat zvýšené napětí, strach, úzkost a nadměrně silné emoce jak prostřednictvím toho, že se o ně podělí s druhými, tak i tím, že je unese a nemusí se jich zbavovat. Teorie o obranných mechanismech Psychoaktivní látky plní některé funkce, kvůli kterým jsou pro člověka zajímavé, důležité a pro někoho za určitých okolností nezbytné. Jedním způsobem, jak tomu porozumět, je podívat se na drogu jako na vnější vliv, který díky své psychoaktivní funkci podporuje určitý obranný mechanismus. Obranný mechanismus je obvykle neuvědomovaný způsob, jakým člověk chrání svou duševní rovnováhu. Obvykle tak ale činí na úkor něčeho jiného. Zapomenutím se dočasně zbavíme třeba myšlenek na něco nepříjemného, pokud se z toho ale stane náš běžný obranný mechanismus, povede to následným problémům a možná hromadění takto odkládaných oblastí. Podobně se to ve zjednodušení děje, je-li ve hře (obvykle zpočátku nevědomá) obrana před vnitřním napětím nebo třeba složitým vztahovým situacím prostřednictvím užívání a vlivu látek, které mohou dočasně měnit vnímání, myšlení a prožívání. Psychoaktivní účinky jako manická obrana Tento předpoklad vychází z toho, že časté účinky návykových látek euforizující účinek látek, jejich stimulační funkce, pocity, že vše je možné a dotyčný vše zvládne - odpovídají tomu, co přináší mánie člověku, který trpí bipolární poruchou osobnosti (dříve maniodepresivní porucha). Hlavně Rosenfeld (1960) předpokládá, že tyto děti si nevytvoří dostatečně silné já, které pak nedokáže unést a zvládnout poklesy nálad, nejistotu, potlačovanou agresivitu a jiné nepříjemné emoce. Brání se pak především depresivním stavům tím, že místo depresivně začne prožívat a vnímat manicky. Zatímco u bipolární poruchy probíhá tento přeskok do opačné roviny pouze vnitřním mechanismem, člověk závislý k tomu postupně začne využívat psychoaktivní látky.

7 Psychoaktivní účinky jako externalizace obrana i vězení Ze samotné povahy užívání látek, které ovlivňují mysl, vyplývá mechanismus zvaný externalizace ten se stává součástí psychického fungování dotyčného člověk je to jeho obrana i vězení. Jak to probíhá? Závislý hledá mimo sebe (v účincích drogy, závislém chování, životním stylu ) řešení vnitřního problému nebo naplnění vnitřní prázdnoty. Zpočátku se to neděje jako vědomé a úmyslné hledání. Je lepší si to představit jako postupné a zčásti náhodné setkávání se s účinky (občasné společenské přípitky, popíjení nebo kouření apod.) s vnitřními stavy potřebou zklidnění nebo povzbuzení...tento zpočátku neuvědomovaný proces vylaďování obvykle mladého člověka na specifické účinky některých látek může probíhat pomalu a setkává-li se s vhodnými podmínkami a dalšími mnoha faktory (rodinná situace, vztahy s vrstevníky, pocit úspěšnosti, tlak skupiny a mnoho dalších) může se rozvinout v závislé chování. Vnější řeší to, co nefunguje uvnitř. Účinky návykové látky tak postupně nahradí psychické řešení (sebereflexe, myšlení, učení, budování sebeúcty, kompenzace různorodými formami ne pouhou jednou ) Jde tedy o tendenci měnit svůj stav mysli. Podrobně tento mechanismus analyzuje například Wurmser. V krátkosti jej lze shrnout to čtyř kroků: Bludný kruh účinku drogy (volně podle Wurmsera) 1. Dojde k nějakému selhání. Může jít o skutečný neúspěch nebo i zklamání vnitřní. To vede k prožitku debaklu, který se u disponovaného člověka může rozšířit na zaplavující pocit neúspěchu, chaotickou směs pocitů prázdnoty, smutku, zklamání, zlosti na sebe i na druhé. 2. Tento stav či nálada se dál rozvíjí a prohlubuje. Dochází k emoční regresi - zhroucení zralých způsobů vyrovnání (přenést pozornost na něco jiného, podělit se o své pocity, uvědomit si světlejší stránky svého života, odreagovat se fyzicky a podobně). Výsledkem je prožitek, pro který se těžko hledají slova, příčiny (nejasné nepříjemné napětí, úzkost, zaplavení, psychický i fyzický neklid). 3. Objevuje se snaha najít něco, co pomůže (aktivitu, jídlo, zdroj zklidnění či úlevy od nejasného stavu). V tomto hledání a toužení (bažení) dochází k odosobnění (depersonalizace) to je umožněno tím, že člověk jakoby se rozdělil na dva (rozštěpení či splitting). Najednou jakoby by tím, který užívá (aplikuje drogu, jde pít, přejídat se, hrát..) a pozorovatele. 4. Přichází pocit naplnění, uvolnění, štěstí, klid, pocit celistvosti. Nepříjemné napětí a zoufalé myšlenky jsou pryč. Dochází k dočasnému řešení prostřednictvím externalizace. Tento stav je však dočasný. Účinek netrvá dlouho, skutečné zdroje existují dál. K nim přichází ještě možné pocity viny, studu, vědomí, že člověk to doopravdy nezvládl. Celý kruh opakuje po delší době přináší sekundární obtíže, stereotypy a mizí i případné zbytky sebezáchovných vnitřních zdrojů. Attachment a závislost Teorii attachmentu zformuloval Bowlby a její význam a terapeutické aplikace pro chápání duševních poruch je předmětem moderního přístupu v rámci psychoanalyticky orientovaných směrech výzkumu i léčby. Attachment je vrozený systém v mozku, který se vyvíjí způsobem ovlivňujícím a organizujícím motivační, emoční a paměťové procesy ve vztahu k významným pečujícím osobám. Vede dítě k vyhledávání blízkosti rodičů a navazování komunikace s nimi a tím zvyšuje jeho šance na přežití. Je podkladem prvních vztahů, které umožňují nezralé psychice dítěte využívat kapacitu a

8 funkce vyvinutějšího mozku a psychiky rodiče ke zvládání jeho vlastních procesů. Dítě takto používá rodiče ke zpracování negativních stavů self a vyvolání těch pozitivních. Opakované zážitky z těchto vztahů jsou dítětem zvnitřňovány (ukládány v implicitní paměti v podobě nastavení či očekávání a posléze v podobě pracovních modelů attachmentu.) Bowlby rozlišoval attachment bezpečný, úzkostný, vyhýbavý a dezorganizovaný. Zatímco bezpečný attachment umožňuje v zásadě přečkat běžné i extrémně zátěžové emocionální situace díky vnitřní schopnosti je unést, přenést pozornost nebo se o ně podělit s druhými, ostatní modely jsou v tom deficitní. Proto se teorie attachmentu úzce vztahuje k funkci užívání psychoaktivních látek. Jejich vliv na myšlení a prožívání totiž doplňuje a do jisté míry nahrazuje nedostatečně rozvinuté vnitřní schopnosti. Křehké já v dospívání - přece tedy nějaký specifický faktor?... Novější pohled na specifický vliv vývoje osobnosti a jeho souvislost se vznikem závislosti poukazuje na křehké já (fragile self) - to zřejmě odpovídá také často užívanému pojmu slabé já. Podle některých autorů (Khantzian, 1985), Wurmser (1974) mohou určité obtíže v ranném dětství přispět k vytvoření takového křehkého já, které obtížně zvládá své emoce a nedokáže dost dobře udržet své hranice. Tyto pocity slabosti, nejistoty a tendence ke zhroucení, ztráta kontroly nad svými impulsy, pocity chaosu nebo prázdnoty mají něco společného: jsou pro dotyčného nesrozumitelné, nepopsatelné, nelze jim předcházet ani jednoduše čelit nějakou konstruktivní strategií (coping strategy). Dokud žije dítě v rodině, jeho chování, čas, rozhodování a pocit bezpečí jsou do jisté míry určovány i rodinnou (vnější) strukturou, může s takovým já vyjít i vůči běžným nárokům života a vztahů. Jako nenáhodnou souvislost pak lze chápat to, že právě období dospívání tento stav tak zásadně mění. Adolescent se vymezuje vůči rodičům a rodinně jako takové, odmítá přisuzované role a hodnoty a hledá své. Začíná si víc organizovat svůj čas, síť vztahů a míru blízkosti v nich, hledá kým je. V duchu Ericksonových (1950) vývojových úkolů nastává ale také moment, kdy toto hledání identity, představuje zkoušku, jak splnil dotyčný své vývojové úkoly z předešlých období. Je možné, že právě přirozený tlak (vnitřní i vnější) na samostatnost, odpoutání se od dosud fungující vnější struktury rodinných vazeb, představuje specifickou zátěž právě pro křehké já. Předpokládáme totiž, že v adolescentovi musí dojít ke stmelení starých a nově objevených představ o sobě, dosavadních hodnot dětství a nových postojů, musí znovuvybudovat svou roli mezi vrstevníky a hledat míru blízkosti v partnerských vztazích. Já je v tomto procesu integrující silou, která umožňuje zažívat pocit kontinuity (selfconstancy) a zvládání mnohdy hlubokých pochybností o sobě či druhých. Pokud je právě tato kvalita oslabena nebo má tendenci se fragmentovat, může být specifickou příčinou, proč dospívající ustrne v užívání vnějšího (psychoaktivního) integrujícího prvku drogy. Závěr Současné moderní pojetí vzniku závislosti se opírá o široké výzkumné pole. Shoduje se na mnohočetné podmíněnosti vzniku závislosti (multifaktoriální etiologie). Nepotvrzuje předpoklad nějakých jednoznačných specifických oblastí a vychází z toho, že rizikové faktory mohou být v oblasti biogenetické, sociální, etnické, antropologické i psychologické. U konkrétního člověka nebo skupiny může být těžiště v některých z nich. Zatímco se v oblasti rodinných vztahů tradičně předpokládal narušený vztah matka dítě, na základě novějších výzkumů se pozornost začala upírat také na vztah otec dítě. Domnívám se, že většina ze zmíněných příčiny může sehrávat roli při vzniku i udržování závislého chování. Mnohé však nelze prokázat jako skutečné příčiny a mnohdy je velmi sporné, zda jde o příčiny či následky. Některé osobnostní rysy nebo typy rodinných vztahů

9 tedy mohou představovat živnou půdu pro růst návyku a závislosti a některé jej spíš doprovází nebo vznikají až jako důsledek. Pro přísné vědecké chápání to bývá mnohdy matoucí a ne náhodou se to stává i předmětem vědeckých sporů. Pro samotnou terapeutickou praxi to však tolik nevadí. Je potřeba o takových psychologických a vztahových problémech vědět a zahrnout je do léčebného procesu. Nezaměří-li se léčba závislosti i na tyto hlubší vrstvy (narušené vývojové potřeby) stejně jako narušený rodinný systém, může se stát, že z ní vyjdou dočasní abstinenti. Ti pak budou hledat jiné formy kompenzace svých obtíží (workoholismus, poruchy příjmu potravy apod.) anebo se užívání psychoaktivních látek dříve či později vrátí.

10 Literatura 1. Cancrini, L.: Juvenile drug addiction. A study on typology of addicts and their families. In: Proceedings of the 9th World Conference of Therapeutic Communities, Walden House, San Francisco, California, De Ramos, S.: What can we learn from psychoanalysis and prospective studies about chemically dependent patients? International Journal of psychoanalysis 2004, 85: Freud S (1905). Three essays on the theory of sexuality. SE Erikson, E.H.: Childhood and Society. Norton, New York, Hajný, M.: O rodičích, dětech a drogách. Grada Khantzian EJ (1985). The self-medication hypothesis of addictive disorders: Focus on heroin and cocaine dependence. Am J Psychiatry 142: Kalina, K. a kol.: Drogy a drogové závislosti, Úřad vlády ČR, Khantzian E.J., Wilson A (1993). Substance abuse, repetition, and the nature of addictive suffering. In Hierarchical concepts in psychoanalysis Theory, research and clinical practice, Editors Wilson A, Gedo J.E. New York: Guilford Press, p Klouček, E., Stuchlík R., Hajný, M.: Akta Y. Votobia Knight, R.P.: The dynamics and treatment of chronic alcoholic addiction. Bull Menninger Clin 1: Kooyman, M.: Therapeutic community for addicts: inditmacy, parent involvement and treatment success, Sets and Zeitlinger B.V., Amsterdam, Pin Heiro, R.T. A kol.: Cocaine Addicts and Their Families. Internationl Journal of Psychoanalysis. (2001) 82, Presl, J.: Drogová závislost, Maxdorf, Praha Rado, S.: The psychic effects of intoxication: Attempts at a psychoanalytic theory of drug addiction. International Journal of Psychoanalysis 7: Rado, S.: The psychoanalysis of pharmacothymia. Psychoanal Q 2: Rosenfeld, H.A.: On drug addiction. In: Psychotic state. New York: Int. Univ. Press, 1966, pp , Szapocznik, J., Coatsworth, J.D.: An Ecodevelopmental Framework for organizing the influences on Drug Abuse. In Glantz M.: Drug abuse: Origins and Interventions. American Psychological Association, Washington DC, Vaillant, G.: Natural history of male psychological health, VIII: Antecedents of alcoholism and orality. Am J Psychiatr 137: Vaillant, G.: The natural history of alcoholism. Cambridge: Harvard Univ. Press., Vaillant, G.: The natural history of alcoholism revisited. Cambridge: Harvard Univ. Press., Wurmser, L.: Psychoanalytic considerations of the etiology of compulsive drug use. J Am Psychoanal Assoc 22: Wurmser, L.: Mr. Pecksniff s horse? (Psychodynamics in compulsive drug use). In: Psychodynamics of drug dependence. Research Monograph 12. Washington DC: NIDA, 1977

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Teorie a přístupy v SP 5 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D

Teorie a přístupy v SP 5 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Teorie a přístupy v SP 5 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Opakování Jaké hlavní rozdíly ve vnímání mužů a žen vám utkvěly? Jaké si vybavujete rozdíly v komunikaci (verbální i neverbální? Jak

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Přínos pobytu v TK pro matku a dítě Má léčba v terapeutické komunitě smysl, i když ji klientky nedokončí a úplně se jim nedaří?

Přínos pobytu v TK pro matku a dítě Má léčba v terapeutické komunitě smysl, i když ji klientky nedokončí a úplně se jim nedaří? Přínos pobytu v TK pro matku a dítě Má léčba v terapeutické komunitě smysl, i když ji klientky nedokončí a úplně se jim nedaří? Mgr. Jana Putnová PhDr. Petr Vácha TK Karlov, Sananim Léčba závislých matek

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc.

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Malé a velké děti v mateřské škole Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Období mezi 2.a 3. rokem je věkem autonomizace Dochází k postupnému osamostatňování a uvolňování z dřívějších vazeb. Avšak ve

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Představení Klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychiatricko-psychologické

Více

Mgr. Nikola Brandová. Doléčovací centrum Prevent (Adiktologická poradna Prevent)

Mgr. Nikola Brandová. Doléčovací centrum Prevent (Adiktologická poradna Prevent) Zvládání chutí u abstinujících závislých Mgr. Nikola Brandová Doléčovací centrum Prevent (Adiktologická poradna Prevent) 2013 Teoretická východiska Uvědomění má podíl na zvyšování sebekontroly, poněvadž

Více

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová Dítě jako svědek a oběť domácího násilí Eva Klimentová Práce ve skupinách: Co je to násilí? Kde podle vás násilí začíná, co ještě násilí není? Jaké byste mohli popsat formy násilí? Formy násilí v blízkých

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Terapeutické komunity pro závislé. kuda@sananim.cz

Terapeutické komunity pro závislé. kuda@sananim.cz Terapeutické komunity pro závislé kuda@sananim.cz Z Historie TK Demokratické TK Bion, Foukels, Main a Maxwell Jones-Mill Hill :: odbourání klasické psychiatrické hiearchie :: vstup více profesí mutlidisciplinární

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Mgr. Barbora Orlíková, PhDr. Ladislav Csémy Centrum pro epidemiologický a klinický výzkum závislostí Národní ústav duševního zdraví Tento příspěvek

Více

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence)

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12 Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Základní charakteristiky dospívání Biologické hledisko-první známky pohlavního zrání až dovršení pohlavní

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Rodiče a rodina v životě dítěte MUDr. Petra Uhlíková Centrum dorostové a vývojové psychiatrie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN 26. 6. 2012 Rodina a její

Více

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Diagnostika specifických poruch učení a chování PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Historický přehled Počátky zájmu na přelomu 19/20 století (Heinz Werner, Arnold Gesell) České prostředí prof. Antonín Heveroch

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností

Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností Sabina Goldemundová Centrum pro kognitivní poruchy I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Psychogenní poruchy Bez organického podkladu

Více

Specifika léčby klientek - matek

Specifika léčby klientek - matek Specifika léčby klientek - matek Mgr.Marcela Harbáčková Mgr.Jana Putnová Mgr.Jan Šíp Konference pracovníků terapeutických komunit ČR 4.4.2013 Historie léčby matek v TKK Rok 1999 přijetí první matky do

Více

Citová vazba jako základ zdravého vývoje dítěte

Citová vazba jako základ zdravého vývoje dítěte Citová vazba jako základ zdravého vývoje dítěte Výstupy a zkušenosti Metodického centra 26. 5. 2014 Kritická období vzniku citové vazby u dětí v NRP Prenatální období Nechtěné děti: hormonálně i emočně

Více

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha DUÁLN LNÍ DIAGNÓZY komplikace v léčběl a po léčběl drogových závislostz vislostí MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha + o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické

Více

Závislost na alkoholu v rodině

Závislost na alkoholu v rodině Závislost na alkoholu v rodině Mgr. Ludmila Kymličková Mgr. Rafał Marciniak Lotos doléčovací centrum, o.p.s. Představení Bytu na půl cesty pobytový doléčovací program až na 2 roky, 2 byty v centru Brna

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

ABSTINENCE VS. SUBSTITUCE: KUDY VEDE TA SPRÁVNÁ CESTA KE ZMĚNĚ?

ABSTINENCE VS. SUBSTITUCE: KUDY VEDE TA SPRÁVNÁ CESTA KE ZMĚNĚ? ABSTINENCE VS. SUBSTITUCE: KUDY VEDE TA SPRÁVNÁ CESTA KE ZMĚNĚ? Pavlovská, A., Skořepová, H., Novotná, J., Audrlický, J., Kalina, K. AT konference, Seč, 4. května 2016 Lenka Do substituce přišla na přechodnou

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

PRVNÍ ROK ŽIVOTA NOVOROZENEC KOJENEC

PRVNÍ ROK ŽIVOTA NOVOROZENEC KOJENEC PRVNÍ ROK ŽIVOTA NOVOROZENEC KOJENEC Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

Statistická studie II.

Statistická studie II. Statistická studie II. Terapeutický pobyt pro překonání závislosti 33 dní v roce 2012 I. Poměr závislostí V roce 2012 absolvovalo pobyt pro překonání závislosti 61 klientů ( 33 žen, 28 mužů ) K hlavním

Více

OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ. Psychologie výchovy a vzdělávání

OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ. Psychologie výchovy a vzdělávání OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ Psychologie výchovy a vzdělávání Úkoly pedagogické psychologie vysvětlovat, ovlivňovat, projektovat. Hlavním poslání oboru tedy není objevovat věci jaké jsou,

Více

Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace)

Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace) Evropská vodítka psychosociální následné péče zaměřené na cílové skupiny implementace Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace) Autoři: G. Zurek, C. Schedlich & R. Bering Česká adaptace:

Více

Existují určité základní principy, působící ve všech lidských interakcích, a pro kvalitní rodinný život je naprosto nezbytné žít s těmito principy či

Existují určité základní principy, působící ve všech lidských interakcích, a pro kvalitní rodinný život je naprosto nezbytné žít s těmito principy či Rodinná KBT Vranov 3. 6. 2010 Mgr. Alena Mikulová Motto Existují určité základní principy, působící ve všech lidských interakcích, a pro kvalitní rodinný život je naprosto nezbytné žít s těmito principy

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

JAK BOJOVAT PROTI ZÁVISLOSTEM aneb závislost není jen o drogách a alkoholu

JAK BOJOVAT PROTI ZÁVISLOSTEM aneb závislost není jen o drogách a alkoholu JAK BOJOVAT PROTI ZÁVISLOSTEM aneb závislost není jen o drogách a alkoholu KONFERENCE Zlín 22. října 2015 PhDr. Lenka Svobodová svob.lenka@seznam.cz www.psycholog-svobodova.cz k zamyšlení: Proč dříve fungující

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

Nákupní chování psychologické aspekty

Nákupní chování psychologické aspekty Nákupní chování psychologické aspekty Rozhodování se při nákupu Průběh nákupního chování ovlivňuje: - Osobnost a její vlastnosti - Postoje - Názory - Znalosti - Motivační struktura - Sociální role =) různé

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE. Mgr. Pavel Moravec

Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE. Mgr. Pavel Moravec Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE Mgr. Pavel Moravec 25. 10. 2013 Kojenec (do 1 roku) První půlrok žije človíček v symbióze s matkou, nerozlišuje ji od sebe Matka je pečující osoba, opora človíček získává

Více

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Úvod do teorií a metod sociální práce Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Vznik sociální práce Sociální práce, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula zejména v

Více

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací Dokonalé zvládání konfliktů a kritických situací Jak si zachovat KLID v každé situaci - pokročilé techniky přístupu a kreativní řešení nejen pracovních konfliktů aneb umění zvládat konflikty způsobem,

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Erik Erikson Margareta Mahler

Erik Erikson Margareta Mahler Erik Erikson Margareta Mahler Psychosociální vývoj-erik Erikson Erikson revidoval Freudovu teorii psychosexuálního vývoje. Na vývojová stadia nepohlíží z hlediska jejich psychosexuálních fcí, ale chápe

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

ZÁVISLOST NA JEHLE MGR. MARTIN PEŠEK. EK AMBULANTNÍ LÉČBA o.s. PREV-CENTRUM ,

ZÁVISLOST NA JEHLE MGR. MARTIN PEŠEK. EK AMBULANTNÍ LÉČBA o.s. PREV-CENTRUM , KONFERENCE Vývoj a výhled HR služeb a substitučních programů ZÁVISLOST NA JEHLE DŮVODY PRO INJEKČNÍ APLIKACI DROG HISTORIE D. Levine, 1974 kompulzivní injekční aplikace, needle freaks K. Hampl, 1985 závislost

Více

Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop. Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová

Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop. Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová V roce 2008 proběhlo první školení DBT v Praze Cílem se stalo vyškolit tým v metodách

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY Samková Jana Sociální a demografická charakteristika souboru I. Celý soubor: 1.760 respondentů (1.254 žen, 506

Více

STOB. Program Stop obezitě. PhDr. Jana SEVEROVÁ,CSc. Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU

STOB. Program Stop obezitě. PhDr. Jana SEVEROVÁ,CSc. Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU STOB. Program Stop obezitě PhDr. Jana SEVEROVÁ,CSc. Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU Etiologie obezity - ranné dětství Rodinné prostředí - hodnocení vztahu k jídlu u dětí z hlediska matek. Nejistota

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE I. Radka Michelová

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE I. Radka Michelová TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE I. Radka Michelová Psychodynamické perspektivy Psychoanalytické a psychoterapeutické směry, které čerpají z Freuda. Vliv na formování sp zejména na počátku 20. st., v současné době

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZPRACOVALA: Jana Lučková, 28.8.2012 1.stupeň Cílem primární prevence je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Migrace a užívání drog v ČR. Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM

Migrace a užívání drog v ČR. Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM Migrace a užívání drog v ČR Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM Definice drogy Mění vnímání reality, tedy má psychotropní potenciál a současně má schopnost vyvolávat návyk; Drogová závislost

Více

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Mgr.Olga Čadilová Psychosomatická medicína Psychická složka se účastní

Více

Základní principy psychologické diagnostiky

Základní principy psychologické diagnostiky Základní principy psychologické diagnostiky Psychodiagnostika dětí a mládeže Psychodiagnostika dětí a mládeže, PSY 403 Přednáška 1 Prof. PhDr. I. Čermák,CSc. Obsah přednášky 1. Psychologická diagnostika

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE IV. Radka Michelová

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE IV. Radka Michelová TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE IV. Radka Michelová Sociálně psychologické a komunikační modely Začaly se uplatňovat v souvislosti s výsledky výzkumů lidské komunikace. Náleží sem rovněž otázky vlivu sociálních

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Přednáška č. 9. Sigmund Freud, psychoanalytická teorie, psychosexuální teorie psychického vývoje Eriksonova teorie psychosociálního vývoje

Přednáška č. 9. Sigmund Freud, psychoanalytická teorie, psychosexuální teorie psychického vývoje Eriksonova teorie psychosociálního vývoje Přednáška č. 9 Sigmund Freud, psychoanalytická teorie, psychosexuální teorie psychického vývoje Eriksonova teorie psychosociálního vývoje Jedna z největších intelektuálů 20. století Narozen na Moravě Lékař,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Hledám práci- nezaměstnanost Klášterková Lenka 28.3.2013 Obrázek č. 1- work [2] Osnova: Úvod: Hlavní část: Závěr Literatura -

Více

Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku. doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže

Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku. doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže Vývoj Vývoj je podmíněn zráním (proces je funkcí určitého programu genotypu) učením (poznání a

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

ZÁVISLOST NA JEHLE AT KONFERENCE 2013 TEORIE, ROZPOZNÁNÍ, MOŽNOSTI TERAPIE

ZÁVISLOST NA JEHLE AT KONFERENCE 2013 TEORIE, ROZPOZNÁNÍ, MOŽNOSTI TERAPIE AT KONFERENCE 2013 ZÁVISLOST NA JEHLE TEORIE, ROZPOZNÁNÍ, MOŽNOSTI TERAPIE OBSAH teorie rozpoznání možnosti terapie diskuze zdroje HISTORIE TEORIE D. Levine, 1974 kompulzivní injekční aplikace, needle

Více

Humanistické modely Faye G. Abdellah Modle 21 problémů ošetřovatelství. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Faye G. Abdellah Modle 21 problémů ošetřovatelství. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Faye G. Abdellah Modle 21 problémů ošetřovatelství Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie * 13.3.1919 New York City Sestra Průkopnice ošetřovatelského výzkumu Bc. (1945),

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

traumata ve vztazích Praha 16. července 2010 www.franz-ruppert.de

traumata ve vztazích Praha 16. července 2010 www.franz-ruppert.de traumata ve vztazích nové přístupy v konstelační práci Praha 16. července 2010 www.franz-ruppert.de konstelace ženy (začátek) muž konstelační záměr ženy : proč mám pocit, že mezi mnou a jím je skleněná

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více