ČESKÁ STOPA V ETIOPII

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ STOPA V ETIOPII"

Transkript

1 ČESKÁ STOPA V ETIOPII Hana Bendová 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ETIOPII 1 Počet obyvatel (2012) Očekávaná délka života při narození 62 let (2011) Rozloha km 2 Gramotnost 39% ( ) HDP miliard USD (2012) Poměr žáků zapsaných do první třídy 95 %(2012), HDI - 0,363 (nízký na světě, 2012) pouze 41 % jich však školu dokončí Etiopie stále patří mezi nejchudší země světa. I přes nepochybný ekonomický rozvoj v posledních letech, se podle Indexu lidského rozvoje (Human Development Index HDI) v roce 2012 umístila na 173. místě ze 187 zkoumaných států a teritorií. 2 Pod hranicí chudoby zde žije 30 % populace. Více než polovina obyvatel je negramotných. Období sucha často způsobují fatální hladomory. Až 74 % etiopských venkovanů nemá přístup k nezávadné vodě. Rychlý růst populace s sebou nese odlesňování a další škody na životním prostředí. Etiopie je kromě svých vnitřních problémů vystavena také výkyvům bezpečnostní situace v nestabilním regionu Afrického rohu, které se projevují například přílivem somálských uprchlíků. Zhruba 42 % obyvatel se hlásí ke křesťanství (etiopská ortodoxní církev), 48 % k sunnitskému islámu, 6 % zabírají vyznavači ostatní křesťanské církve a 4 % tradiční africká náboženství (animismus). 1 Zdroje:

2 AKTIVITY ČESKÝCH SUBJEKTŮ V ETIOPII V Etiopii v současné době pracuje řada českých nevládních organizací i soukromých firem, které se podílejí na rozvojových intervencích a nebo rozvíjejí svoje obchodní aktivity. Potřeby v zemi jsou naléhavé. Motivace českých subjektů v zemi realizovat aktivity zaměřené na zlepšení životní úrovně místních obyvatel je vysoká, a to i přes četné terénní, technické a administrativní překážky, kterým v Etiopii čelí. Aktivity českých subjektů je možno rozdělit do následujících kategorií: Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v Etiopii Bilaterální projekty Malé lokální projekty Aid for Trade Projekty financované zahraničními donory a trilaterální projekty zahraniční rozvojové spolupráce Samostatné projekty českých subjektů, nezávislé na donorech Samostatné obchodní aktivity firem Humanitární pomoc ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY V ETIOPII V rámci zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) působí Česká republika v Etiopii ve větší míře od roku Hodnota projektů ZRS ČR realizovaných v Etiopii v letech dosáhla 161 mil. Kč. Hlavní české rozvojové aktivity směřovaly do vzdělávání, zásobování vodou a v menší míře také do zemědělství a sociálního rozvoje. Geograficky byly soustředěny především do Regionu jižních národů, národností a lidu, do okolí města Awassa. V květnu 2010 byla českou vládou Etiopie vybrána mezi pět prioritních zemí 3 zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (vedle Etiopie jsou to také Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Moldavsko a Mongolsko). Jak je vidět z tabulky 1 a grafu 1, bilaterální financování rozvojových projektů v Etiopii, poskytované Českou rozvojovou agenturou v Etiopii postupně roste. Tento trend bude pokračovat i v dalším roce. Ve srovnání s ostatními prioritními zeměmi si Etiopie udržuje třetí pozici, díky dlouhodobému klesání financí poskytovaných Mongolsku a nižšímu poměru financí investovaných do projektů v Afghánistánu. Nejsou zde ale zahrnuty finance poskytované v rámci aktivit Provinčního rekonstrukčního týmu 4, což může data zkreslovat. 3 Tzn. markantní zvýšení finančních prostředků alokovaných pro danou zemi. 4 Jedná se o posádky vojenské základny, především ve spojení se skupinou civilních odborníků. Cílem je podpora místních společenství, zejména samosprávy. Ideálním výsledkem práce mají být noví rovnocenní partneři pro obchod a soužití, schopní postarat se sami o sebe a své obyvatele. Od roku 2008 působí v Afghánistánu i český PRT. 2

3 Tab. 1: Vývoj financování prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce mezi lety (v mil. Kč) Etiopie 41 48, Afghánistán Bosna a Hercegovina 52, ,5 65,5 65,5 Moldavsko 55 66, Mongolsko 77, Zdroj: ČRA, přehled rozhodnutí vlády z let Graf 1: Vývoj financování prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce mezi lety (v mil. Kč) Zdroj: ČRA, přehled rozhodnutí vlády z let Rozvojové aktivity českých subjektů financovaných z rozpočtu české zahraniční rozvojové spolupráce se řídí obsahem Programu rozvojové spolupráce na období , který je nedílnou součástí Memoranda o porozumění o rozvojové spolupráci (Memorandum of Understanding on Development Cooperation), jež bylo v říjnu 2011 podepsáno mezi etiopským Ministerstvem financí a hospodářského rozvoje a Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Tento program vytyčuje jako hlavní sektory rozvojových aktivit vzdělávání, zdravotnictví, zásobování vodou a sanitace, zemědělství, lesnictví a rybolov a prevence katastrof a připravenosti na jejich řešení. Převážné množství aktivit se stále soustředí do Regionu jižních národů, národností a lidu (SNNPR), i když některé projekty jsou implementovány i ve východním regionu Somali (zejména projekty humanitárního charakteru) a na severu země. 3

4 BILATERÁLNÍ PROJEKTY Tyto projekty jsou plně v gesci České rozvojové agentury (ČRA), která vybírá prostřednictvím vyhlašování dotací a veřejných zakázek realizátory z řad českých nevládních neziskových organizací, univerzit a soukromých firem. To také znamená, že ČRA předem identifikuje strategické potřeby a priority ve spolupráci s místními partnery a vytyčuje pak záměry a oblasti, které by projekty měly sledovat v souladu s etiopským národním Programem transformace a rozvoje (Growth and Transformation Program GTP). V letech bylo takto v Etiopii realizováno 21 projektů v celkové výši 151 mil Kč. V současné době ( ) je v Etiopii implementováno v oblasti bilaterálních projektů celkem 7 projektů v celkové hodnotě téměř 64 mil. korun. Všechny tyto projekty jsou víceleté. Další dotační řízení nejsou v současné době dokončena, proto lze v dohledné době očekávat nárůst počtu realizovaných projektů. Přehled projektů je uveden v tabulce 2. Tab. 2: Bilaterální projekty v Etiopii v letech Sektor Název projektu Realizátor Rozpočet Doba realizace Prevence katastrof a Rozvoj kapacit v oblasti environmentální geologie Česká připravenost mapování georizik včetně geologická Kč k jejich řešení hydrogeologických podmínek v oblasti Dila a Hosiana služba Vzdělávání Zdravotnictví Zemědělství, lesnictví a rybolov Zdroj: ČRA Zvýšení kvality vysokoškolského vzdělání v oborech věd o Zemi zaměřené zejména na aplikované obory cílené na boj s geohazardy Vysílání českých učitelů do Etiopie podpora zvyšování kvality vysokého školství na Havassa University Zkvalitnění odborného vzdělávání v oblasti zpracování kůže a kožedělné produkce v Etiopii Podpora rozvoje zdravotnických služeb a odborného vzdělávání v zóně Sidama Posílení kapacity nemocnice Karat Podpora rozvoje zemědělského poradenství v Etiopii (veřejná zakázka) Česká geologická služba Česká zemedělská univerzita v Praze, o.p.s Kč Kč Kč Adra Kč Adra Kč , o.p.s Kč S přihlédnutím k projektům realizovaným v minulých letech (viz příloha 1) je možné konstatovat, že na poli rozvojové bilaterální spolupráce působí (či v minulosti působily) velké české neziskové organizace (Člověk v Tísni, Adra, Charita, Světlo pro svět), akademické instituce (Česká zemědělská univerzita, Mendelova univerzita), státní výzkumné instituce (Česká geologická služba) a také soukromé firmy (Aquatest a.s., IRCON, Sidama Water Supply atd.). V oborech, kde pracuje více realizátorů, 4

5 jako například v zemědělství, dochází k výměně zkušeností či vzájemné pomoci při pohybu v terénu. Časové a technické překážky ovšem často takovouto výměnu zkušeností ztěžují a nedochází k ní tak často, jak by bylo záhodno. LOKÁLNÍ PROJEKTY Velvyslanectví České republiky v Etiopii dále doplňuje projekty realizované Českou rozvojovou agenturou skrze tzv. malé lokální projekty. Tyto projekty jsou nedílnou součástí rozvojové spolupráce České republiky od r Účelem malých lokálních projektů je podpora etiopských subjektů (státních institucí, akademických institucí, občanské společnosti, charity, nevládních organizací, atd.) v jejich rozvojových aktivitách, které jsou v souladu s národní rozvojovou strategií. Projekty mohou být realizovány v několika oblastech zejména ve zdravotnictví, školství, sociálních službách, zemědělství a ochraně životního prostředí. Do roku 2013 představoval finanční objem těchto projektů téměř 6 mil. korun. 5 Detailní přehled je uveden v příloze tohoto dokumentu. AID FOR TRADE Součástí české zahraniční rozvojové spolupráce jsou rovněž tzv. projekty Aid for Trade, jejichž gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, a které vycházejí ze zájmu a potřeb partnerských států a jsou směřovány do prioritních zemí na základě pravidel ZRS ČR. V rámci programu Aid for Trade jsou realizovány relativně menší projekty s dobou trvání do 1 roku. Účelem programu je pomoci rozvojovým zemím se lépe začlenit do mezinárodního obchodního systému a efektivněji využívat obchod v zájmu snižování chudoby. Dalším cílem je přenos zkušeností, informací a know-how, pomoc státní administrativě při formulaci a zavádění pravidel pro domácí trh, odstraňování administrativních bariér, podpora podnikatelského klimatu a rozvoj tržních institucí včetně finančního sektoru. V Etiopii byly zatím do roku 2013 realizovány čtyři projekty tohoto druhu, více tabulka 3. 5 Zdroj _lokalni_projekty_1/index.html 5

6 Tab. 3: Projekty Aid for Trade v Etiopii v letech Název projektu Realizátor Rok realizace Částka (v Kč) Průzkum zdrojů termálních a minerálních vod Aquatest oblasti jižní Etiopie Rozvoj oblasti technologie zpracování Česká zemědělská potravin se zaměřením na rozvoj malého a středního podnikání v Etiopii univerzita v Praze Posílení procesu správy informací v oblasti Aquatest životního prostředí Rozvoj malých a středních podniků v oblasti Česká zemědělská výroby potravin a konzervační technologie univerzita v Praze Celkový rozpočet projektů Aid for Trade do roku Zdroj: MZV ČR PROJEKTY FINANCOVANÉ ZAHRANIČNÍMI DONORY A TRILATERÁLNÍ PROJEKTY ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY České neziskové subjekty aktivně v Etiopii vyhledávají i jiné zdroje financí místní potřeby jsou veliké a financování české zahraniční spolupráce je zdaleka nemůže pokrýt. Několik projektů realizovaných českými neziskovými subjekty je z velké části financováno například Evropskou komisí, USAID, soukromými firemními dárci (Avast, VŠEM, Veolia apod.). U projektů financovaných Evropskou komisí je vyžadováno spolufinancování projektu z jiných zdrojů, obvykle ve výši 10% - 30% z celkové částky rozpočtu. Pro české neziskové subjekty není jednoduché doplnit podíl spolufinancování z vlastních zdrojů, a proto Česká rozvojová agentura vybraným projektům zajišťuje spolufinancování v rámci trilaterální spolupráce. Tímto se snaží české neziskové subjekty motivovat a podporovat v realizaci projektů financovaných Evropskou komisí. Projekty financované zahraničními donory nesledují vždy oficiální linii výše zmíněné bilaterální úmluvy mezi etiopskou a českou vládu, ale řídí se strategií relevantního donora. Témata projektů jsou proto rozšířená o další, např. sociální a genderovou problematiku, práci s lidmi s postižením apod. V každém případě ale tyto projekty musí být schváleny místními etiopskými úřady, a proto musí odpovídat oficiální vládní rozvojové strategii. V tomto směru je velmi náročné pracovat například s problematikou lidských práv, která, přestože je v Etiopii velice aktuální, je v podstatě tabu pro organizace pracující s financemi zahraničních donorů. Tabulka 4 shrnuje aktuální projekty realizovanými českými subjekty a financované zahraničními či soukromými českými dárci. 6

7 Tab. 4: Projekty financované ze zahraničních zdrojů se spolufinancováním ze strany českých subjektů Název projektu Realizátor Místo realizace Prevence obchodování, Awassa, s dětmi a rehabilitace o.p.s SNNPR region obětí v Etiopii GLEN Společně pro rozvojové vzdělávání po Evropě Vzdělání pro etiopské děti s vadou sluchu Učebnice a knihy pro nevidomé děti a studenty v Etiopii Sociální ochrana nejchudších vrstev společnosti INEX Sdružení dobrovolných aktivit + GIZ Světlo pro svět Světlo pro svět, o.p.s Zdroj: MZV ČR a webové portály organizací Rok realizace Donor 2009 Evropská komise, ČRA Etiopie 2012 ASA (Německo), ČRA Addis Abeba, Etiopie Addis Abeba, Etiopie Light for the World, ČRA Light for the World, ČRA Addis Abeba Evropská komise, Nadace Veolia SAMOSTATNÉ PROJEKTY ČESKÝCH SUBJEKTŮ Finance vládních donorů nestačí pokrýt základní potřeby etiopských obyvatel. České neziskové subjekty ale i soukromé firmy se proto snaží v rámci možností stávající projekty obohatit o další komponenty a financovat je z vlastních zdrojů. například tímto způsobem postavil již 15 škol, na jejichž stavbu byly finance získány formou veřejné sbírky. Další samostatnou iniciativou ČvT je projekt Voda pro Afriku. Ten je realizován ve spolupráci s firmou Veolia, která sama vydatně přispívá do rozpočtu projektu a spolupracuje také na aktivitách související veřejné sbírky. Celkový výtěžek akce Voda pro Afriku přesáhl za poslední čtyři roky 1,8 milionu korun 6. Finance jsou využívány na budování či obnovu zdrojů pitné vody v etiopských vesnicích. Vlastními financemi, získanými prostřednictvím veřejných sbírek a dalších fundraisingových aktivit, také dále podporuje zemědělské a vzdělávací projekty (podpora drobných farmářů či vybavení škol). Česká pobočka organizace Světlo pro svět realizuje v Etiopii další projekty financované z vlastních zdrojů. Příkladem může být oční klinika v městě Quiha, které se nachází v blízkosti Mekelle, hlavního města regionu Tigray, v severní Etiopii. V regionu žije 4,5 milionu lidí. Slepotou trpí 1,5 % obyvatel a necelá 3 % lidí je slabozrakých. Projekt běží od roku 2011 a do roku 2015 má v jeho rámci proběhnout téměř chirurgických zákroků. Světlo pro svět dále spolupracuje s místní partnerskou organizací Grarbet Tehadiso Mahber, a finančně podporuje oční kliniky v městech Butajira a Batu v regionu SNNPR. 7 V rámci projektu též probíhají mobilní výjezdy lékařů 6 Zdroj 7 Zdroj 7

8 do vzdálenějších venkovských oblastí, aby byla zajištěna péče i těm, kteří do měst mají ztížený přístup. Na tento projekt významně přispěla i česká firma Toner Expres, s. r. o. Adra, další český neziskový subjekt v Etiopii, své projekty doplňuje aktivitami financovanými z vlastních zdrojů. Prostřednictvím veřejné sbírky obohacuje své stávající zdravotnické projekty o školení porodních asistentek a nákup dalšího vybavení. SAMOSTATNÉ OBCHODNÍ AKTIVITY FIREM Etiopie skýtá možnosti i pro české podnikatelské subjekty. V Etiopii má ČR dobré jméno jak u odborné veřejnosti, tak i u běžných spotřebitelů. České podniky mají v Etiopii dlouhodobou vývozní tradici a dá se konstatovat, že profil české ekonomiky koresponduje s potřebami etiopského trhu. Mezi nejperspektivnější komodity a sektory patří v prvé řadě energetika, zemědělská a potravinářská technika, stavební technika, průmysl stavebních hmot, textilní, kožedělné a obráběcí stroje, náhradní díly ke strojům a zařízením, ventily a armatury, malá letadla a vojenská technika (lehké ruční zbraně, munice, náhradní díly pro letadla i těžkou techniku, výcvikové trenažéry a simulátory), zdravotnická technika, farmaceutika, konstrukční ocel. Velkou výhodu pro české podnikatelské subjekty představuje funkční velvyslanectví ČR v Addis Abebě, podporující rozvoj obchodně-ekonomických vztahů. Následující tabulky 5 a 6 poskytují přehled základních dat o obchodním styku ČR s Etiopií. Firmy svá jednání soustředí na centrální úrovni v Addis Abebě, necílí na konkrétní regiony v zemi. Tab. 5: Komoditní struktura českého vývozu a dovozu v roce 2011 (tis. USD) Vývoz Dovoz Stroje a dopravní prostředky 5598 Potraviny a živá zvířata 5723 Tržní výrobky 1583 Suroviny (s vyjímkou 870 paliv) Průmyslové spotřební zboží 576 Průmyslové spotřební 535 zboží Chemikálie 194 Tržní výrobky 202 Zdroj: MZV ČR a MPO ČR Tab. 6: Bilance vzájemné obchodní výmeny v letech (tis. USD) Vývoz (z ČR) Dovoz (z ČR) Saldo Zdroj: MZV ČR a MPO ČR České obchodní aktivity se ale i přesto potýkají se zásadními výzvami v zemi. Hlavním problémem je nedostatečná informovanost českých firem o rozvoji etiopského hospodářství a nabízených možnostech, dále pak minimální objem nových českých investic a s nimi spojeným potenciálem návazných vývozů. Další překážky pro české firmy (a nejen pro ně) v Etiopii představuje složitost procedur a regulatorního rámce (cla, daně) a obecně vysoká míra administrativy v zemi. 8

9 V současnosti probíhají intenzivní aktivity směrem ke státnímu koncernu Metals and Engineering Corporation, ale také v oblasti pivovarnictví, betonárenství a obranném průmyslu. Zájem české podnikatelské veřejnosti o etiopský trh zatím není dostatečný, ačkoliv postupně roste díky jeho atraktivitě a snahám o propagaci Etiopie. Stabilní je poptávka po náhradních dílech českých technologií (gumárenské, potravinářské, energetické apod.) a po náhradních dílech pro letadla (zákazníkem je obvykle stát). 8 HUMANITÁRNÍ POMOC Nestabilní oblast Afrického rohu pravidelně sužují velká sucha způsobená výkyvy dešťů. Oblast je pravidelně sužována hladomory a epidemiemi chorob vznikajících z nedostatku nezávadné pitné vody. Například krize z roku 2011, která zasáhla 12,4 miliónů osob, vznikla v důsledku selhání pravidelných dešťů, růstu cen základních potravin a konfliktů v okolních zemích. 9 České subjekty v minulosti pravidelně zasahovaly v humanitárních krizích zejména v jižních a jihovýchodních regionech země. Významným českým aktérem v těchto intervencích byla organizace, která během několika posledních let poskytla humanitární pomoc zejména v regionu Somali za přispění dárců jako UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Česká rozvojová agentura, International Rescue Committee, Welt Hunger Hilfe a za využití zdrojů ze soukromých sbírek. Dalšími aktivními subjekty byly organizace Charita a Adra. Do roku 2013 bylo v rámci finančních příspěvků na humanitární pomoc v Etiopii alokováno Ministerstvem zahraničních věcí přes 21 mil. Kč. Detaily jsou uvedeny v příloze tohoto dokumentu. V současnosti žádné humanitární intervence neprobíhají. ZÁVĚR Etiopie je zemí s bohatou historií českých obchodních a rozvojových aktivit. I přes určitý ekonomický a sociální rozvoj v posledních letech země stále zůstává na posledních místech světových žebříčků ukazatelů chudoby. Je proto na místě, aby se aktivity českých aktérů v Etiopii dále rozvíjely, a to i přes četné překážky, které práce v Etiopii představuje. Těmi je zejména rozbujelá administrativa a složité předpisy spojené jak s realizací rozvojových projektů, tak obchodních aktivit. Je také třeba brát na zřetel, že současná Etiopie nevykazuje znaky demokratického státního zřízení, v zemi dochází k perzekuci nezávislých novinářů a opozičních politických aktivistů. Mezinárodní neziskové organizace mají zákaz věnovat se projektům s tématikou lidských práv. To ovšem nic nemění na naléhavosti potřeb místních obyvatel. Pokud budou české subjekty v Etiopii pokračovat ve svých aktivitách, lze očekávat další významné přínosy ke zlepšení životní úrovně místních obyvatel a ochraně přírodních zdrojů země. Pro zefektivnění české pomoci v Etiopii by bylo vhodné prohloubit 8 Zdroj 9 Zdroj 9

10 spolupráci neziskových, akademických i soukromých firemních subjektů, jejichž znalosti a zkušenosti by ve vzájemné kombinaci mohly být velmi dobře zužitkovány. Seznam zkratek: ČR ČRA ČvT MZV ČR MPO ČR SNNPR PRT UNOCHA USAID VŠEM ZRS ČR Česká republika Česká rozvojová agentura, o.p.s. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Souther Nations, Nationalities and Peoples Region Provinční rekonstrukční tým United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs United States Agency for International Development Vysoká škola ekonomie a managementu Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky Seznam tabulek: Graf 1: Vývoj financování prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce mezi lety (v mil. Kč) Tab. 1: Vývoj financování prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce mezi lety (v mil. Kč) Tab. 2: Bilaterální projekty v Etiopii v letech Tab. 3: Projekty Aid for Trade v Etiopii v letech Tab. 4: Projekty financované ze zahraničních zdrojů se spolufinancováním ze strany českých subjektů Tab. 5: Komoditní struktura českého vývozu a dovozu v roce 2011 (tis. USD) Tab. 6: Bilance vzájemné obchodní výmeny v letech (tis. USD) Graf 1: Vývoj financování prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce mezi lety (v mil. Kč) 10

11 Použité zdroje: Infromační portál organizace Adra (Cit ) Informační portál Czech Trade (Cit ) Informační portál České rozvojové agentury (Cit ) Informační portál (Cit ) Informační portal organizace INEX-SDA Informační portál Ministerstva zahraničních věcí České republiky (Cit ) Informační portál Ministerstva zahraničních věcí České republiky poluprace/male_lokalni_projekty_1/index.html (Cit ) Informační portál Nadačního fondu Veolia (Cit ) Informační portál organizace Světlo pro svět (Cit ) Informační portál Světové banky (Cit ) Informační portál UNDP 1 (Cit ) Informační portál UNICEF (Cit ) Seznam příloh: Příloha 1: Přehled projektů bilaterální spolupráce Příloha 2: Přehled humanitární pomoci Příloha 3: Přehled malých lokálních projektů od r do r

12 Příloha 1: Přehled projektů bilaterální spolupráce Sektor Název projektu Realizátor Místo realizace Rok realizace Částka (CZK) Vzdělávání Zdravotnictví Zemědělství, lesnictví a rybolov Zásobování vodou a sanitace Ostatní sociální infrastruktura a služby Podpora implementace moderních vyučovacích metod do vzdělávacího systému Etiopie Alaba a Awassa, SNNPR region Poskytnutí vzdělání a péče sirotkům AIDS Awassa, SNNPR region Rozšíření střední školy v Awasse a podpora studentů sirotků AIDS Podpora implementace moderních vyučovacích metod v základním a středním školství v Etiopii Zvyšování dostupnosti a kvality odborného vzdělání v sektoru kožedělnictví v Etiopii Zvyšování kvality a relevance vzdělávání na základních a vyšších školách v Etiopii Prevence a kontrola HIV/AIDS a reprodukčního zdraví/plánovaného rodičovství, SNNPRS Podpora rozvoje nemocnice Alaba-Kulito: Zpřístupnění kvalitní zdravotní péče Awassa, SNNPR region Addis Ababa Addis Abeba a Awassa, SNNPR region Addis Abeba a SNNPR region SNNPR region ADRA ČR Alaba region, SNNPR region Protierozní opatření v okolí jezera Awassa Awassa, SNNPR region Ochrana půdy a vodních zdrojů v Regionu jižních národů, národností a lidu Udržitelné nakládání s přírodními zdroji a podpora zdrojů obživy drobných zemědělců v Etiopii Zpracování hydrogeologickýyh map oblasti západní Etiopie Budování zdrojů kvalitní pitné vody v jihozápadních oblastech Etiopie Průzkum zdrojů vod se zaměřením na oblasti postižené suchem Zlepšení přístupu k pitné vodě v Alaba Special Woreda Zhodnocení variant implementace ZRS ČR v sektoru voda a sanitace v regionu jižních národů (tzv. exante assessment) Rozvoj kapacit v oblasti inženýrské geologie a hydrogeologie v Etiopii Mendelova univerzita Brno Charita ČR (prodlouženo) SNNPR region Kachabirra Woreda, zóna Kembata Tembaro, SNNPR region 06/ / Aquatest, a.s. Západní Etiopie Aquatest, a.s. Jihozápadní Etiopie East Shawa, North Shawa, South Wello Alaba, SNNPR region Akses SNNPR region Aquatest Etiopie Dlouhodobý přístup k vodě v okrese Alaba Alaba, SNNPR region Geofyzikální průzkum oblasti Sidama Zavádění nízkonákladových ekologicky šetrných stavebních materiálů pro stavbu škol Podpora komunitní rehabilitace postižených dětí a mládeže v oblasti Severního Gondaru Sdružení Sidama Water Supply II. Sidama, SNNPR region SNNPR region Světlo pro svět Amhara region, oblast Severního Gondaru Celkový rozpočet bilaterálních projektů do r (v Kč) Zdroj: MZV ČR

13 Příloha 2: Přehled humanitární pomoci Zaměření humanitární pomoci Realizátor Oblast Rok Částka (Kč) Humanitární pomoc obětem válečného konfliktu mezi Etiopií a Eritreou. OCHA Etiopie Humanitární pomoc obětem hladomoru. WFP Etiopie Humanitární pomoc obětem sucha. Státní komise pro koordinaci humanitární pomoci Etiopie Humanitární pomoc zaměřená na uprchlíky bydlící na Etiopském území. Humanitární pomoc obětem sucha - dodání pitné voda a hygienických potřeb. Humanitární pomoc zaměřená na Eritrejské uprchlíky bydlící na Etiopském území. UNHCR Etiopie Alaba, Etiopie UNHCR Etiopie Snižování negativních vlivů periodicky se opakujícího sucha na zdroje obživy obyvatel regionu Somali Region Somali, Etiopie Zvýšit šance na přežití pro pastevce a zemědělce Humanitární pomoc Somálským uprchlíkům zaměřená na poskytnutí jídla, vody a základní zdravotní a materiální pomoci. Charita ČR Shinille zóna, Somali Region, Etiopie Gode zóna, Somali Region, Etiopie Obnova pasteveckých živností v jižní Etiopii zničených v důsledku sucha 2011 Borena, Oromiya Region, Etiopie Zajištění vodních zdrojů pro komunity v oblasti Garilee a Dhabab, Etiopie ADRA ČR Garilee a Dhabab, Etiopie Celková výše humanitární pomoci do r (v Kč) Zdroj: MZV ČR Příloha 3: Přehled malých lokálních projektů od r do r Název Projektu Realizátor Místo realizace Rok realizace Částka (Kč) Trénink na praktické dovednosti a sociální práce v znevýhodněných komunitách v Awase Zlepšení tréninku a výrobní kapacity workshopů Záchrana obnovitelných přírodních zdrojů pomocí příslušné technologie Shiny Day Social Services Association Shiny Day Social Services Association Shiny Day Social Services Association Awassa, Etiopie Awassa, Etiopie Awassa, Etiopie Nákup mobilního rentgenu pro nemocnici Balcha v Addis Abebě Podpora výroby obuvi v rehabilitačním středisku Menagesha Nemocnice Balcha Addis Ababa, Etiopie Cheshire Services Menagesha, Etiopie Nákup ultrazvuku pro nemocnici Balcha v Addis Abebě Nemocnice Balcha Addis Ababa, Etiopie

14 Nákup fibrogastroskopu pro nemocnici Balcha v Addis Abebě Podpora výroby obuvi v rehabilitačním středisku Menagesha Nemocnice Balcha Addis Ababa, Etiopie Cheshire Services Menagesha, Etiopie Podpora rybolovu v izolované komunitě Podpora centra pro děti s vadou sluchu Vzdělávací materiály a knihy v Braillově písmě pro centrum ATCB Úřad zemědělství v regionu Gambella Rehabilitation Service for The Deaf Association Adaptive Technology Center for the Blind (ATCB) Gambella, Etiopie Addis Ababa, Etiopie Addis Ababa, Etiopie Nákup a instalace přístroje na umělou plicní ventilaci pro nemocnici Balcha v Addis Abebě Nemocnice Balcha Addis Ababa, Etiopie Podpora centra pro děti s vadou sluchu Podpora sirotků a zranitelných dětí v Awasse Podpora vzdělávání zranitelných dětí prostřednictvím přístupného školního prostředí Posílení místních kapacit v oblasti rybolovu Výroba vzdělávacích materialů a knih v Braillově písmu Nákup bipolárního resektoskopu TUR Karl Stotz pro urologické oddělené Balcha Nemocnice Zlepšení školního prostředí pro postižené děti v rámci systému inkluzivního vzdělávání Zajištění péče a podpory pro sirotky a sociálně slabé v Hawasse Rehabilitation Service for The Deaf Association Shiny Day Social Services Association Help for Persons with Disabilities Organization (HPDO) Úřad zemědělství v regionu Gambella Adaptive Technology Center for the Blind (ATCB) Russian Red Cross Dejazmach Balcha Memorial Hospital Help For Person With Disabilities Organization Shiny Day Social Service Association Addis Ababa, Etiopie Awassa, Etiopie Alemgena, Etiopie Gambella, Etiopie Addis Ababa, Etiopie Addis Ababa, Etiopie Addis Ababa, Etiopie Awassa, Etiopie Vybavení počítačové učebny Joy Academy Addis Ababa, Etiopie Výroba vzdělávacích materialů a knih v Braillově písmu (druhý projekt v r. 2013) Adaptive Technology Center for the Blind (ATCB) Addis Ababa, Etiopie Celkový rozpočet malých lokálních projektů do r (v Kč) Zdroj: MZV ČR Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a fondů Evropské unie. 14

Etiopská federativní demokratická republika

Etiopská federativní demokratická republika Etiopská federativní demokratická republika Petr Kvaček petr_kvacek@mzv.cz Subsaharská Afrika roční růst HDP 5 % (ET 2014: 8 % dle MMF, 10,5 % dle MF ET) za posledních 5 let český vývoz vzrostl 7x, přesto

Více

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR v gesci MŽP se zaměřením na problematiku kontaminovaných míst

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR v gesci MŽP se zaměřením na problematiku kontaminovaných míst Zahraniční rozvojová spolupráce ČR v gesci MŽP se zaměřením na problematiku kontaminovaných míst David TOPINKA Ministerstvo životního prostředí Odbor ekologických škod Historie zahraniční rozvojové pomoci

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ETIOPIE

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ETIOPIE PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ETIOPIE 2012-2017 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ROZVOJOVÉ PRIORITY ETIOPIE... 3 3. DONORSKÁ KOMUNITA V ETIOPII... 4 3.1 KOORDINACE DONORŮ... 4 3.2. ČR A KOORDINACE DONORŮ... 5 4. ROZVOJOVÁ

Více

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Co je humanitární pomoc? Definice humanitární pomoci Souhrn činností, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na

Více

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (ZRS ČR)

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (ZRS ČR) Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (ZRS ČR) Martin Náprstek Česká rozvojová agentura (ČRA) Letní škola rozvojové spolupráce Olomouc, 7.9. 2015 Cíle ZRS ČR pomoc při odstraňování chudoby v méně vyspělých

Více

Možnosti zapojení podnikatelského sektoru do projektů ZRS ČR Ing. Michal Pastvinský ředitel Česká rozvojová agentura (ČRA)

Možnosti zapojení podnikatelského sektoru do projektů ZRS ČR Ing. Michal Pastvinský ředitel Česká rozvojová agentura (ČRA) Možnosti zapojení podnikatelského sektoru do projektů ZRS ČR Ing. Michal Pastvinský ředitel Česká rozvojová agentura (ČRA) Finanční podpora podnikatelských záměrů v rozvojových zemích Černínský palác Praha,

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky. PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky. PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Evaluace v rozvojové spolupráci ČR do r. 2008 Rozvojové středisko

Více

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Výsledky prvního kola dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v rámci dotačního titulu

Výsledky prvního kola dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v rámci dotačního titulu Výsledky prvního kola dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové v rámci dotačního titulu Podpora trojstranných projektů českých subjektů pro rok 2016 Česká

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

NOVÉ PRIORITY ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÉ PRIORITY ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NOVÉ PRIORITY ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Pavel Bobek ORS MZV ČR Rámec zahraniční rozvojové spolupráce ČR Legislativní rámec Strategický rámec Programy a plány Realizace Výsledky a

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Příloha č. 1a - Témata zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2017 dle zemí a indikativní výhled na roky 2018 a 2019

Příloha č. 1a - Témata zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2017 dle zemí a indikativní výhled na roky 2018 a 2019 Příloha č. 1a - Témata zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2017 dle zemí a indikativní výhled na roky 2018 a 2019 V. Region / země Tematické priority ZRS Sektor dle terminologie OECD 2017 (v tis. Kč)

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR a role České rozvojové agentury

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR a role České rozvojové agentury Zahraniční rozvojová spolupráce ČR a role České rozvojové agentury Mgr. Hana Geroldová Česká rozvojová agentura (ČRA) Letní škola rozvojové spolupráce Olomouc 3. září 2012 Česká rozvojová agentura působí

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Kulatý stůl životní prostředí a udržitelné rozvojové cíle v projektech rozvojové spolupráce

Kulatý stůl životní prostředí a udržitelné rozvojové cíle v projektech rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Kulatý stůl životní prostředí a udržitelné rozvojové cíle v projektech rozvojové spolupráce Daniel Svoboda člen Správní rady FoRS Development Worldwide, spolek

Více

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Proč jsou mapy důležité pro humanitární pomoc? Proč se sbírají humanitární data?

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Česká zahraniční rozvojová spolupráce po roce 2015 a životní prostředí Barbora Ludvíková Česká rozvojová agentura

Česká zahraniční rozvojová spolupráce po roce 2015 a životní prostředí Barbora Ludvíková Česká rozvojová agentura Česká zahraniční rozvojová spolupráce po roce 2015 a životní prostředí Barbora Ludvíková Česká rozvojová agentura Kulatý stůl na téma: Životní prostředí v rámci Evropského roku rozvoje 2015 19. května

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Znáte organizaci ADRA?

Znáte organizaci ADRA? Znáte organizaci ADRA? Nevládní organizace ADRA mezinárodní humanitární organizace pomoc lidem v nouzi založena v USA před více než 50 lety 125 poboček po celém světě v ČR působí už více jak 20 let poskytuje

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Česká exportní banka Česká banka pro český export. JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy , MSV Brno

Česká exportní banka Česká banka pro český export. JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy , MSV Brno Česká exportní banka Česká banka pro český export JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy 16.9.2015, MSV Brno MAROKO Rozloha - 446 550 km² Počet obyvatel - 33.01 miliónů 3 MAROKO Poptávané

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

Zvyšování kvality základního a středního vzdělání v Etiopii

Zvyšování kvality základního a středního vzdělání v Etiopii Záměr Cíle Popis projektu (intervenční logika) Matice logického rámce Zvyšování kvality základního a středního vzdělání v Etiopii Dlouhodobý dopad projektu širší rozvojový záměr, ke kterému projekt přispívá

Více

PODPORA TROJSTRANNÝCH PROJEKTŮ ČESKÝCH SUBJEKTŮ

PODPORA TROJSTRANNÝCH PROJEKTŮ ČESKÝCH SUBJEKTŮ Výsledky II. kola dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v rámci dotačního titulu Podpora trojstranných projektů českých subjektů pro rok

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Teze diplomové práce. Česká humanitární pomoc po tsunami. v jihovýchodní Asii

Teze diplomové práce. Česká humanitární pomoc po tsunami. v jihovýchodní Asii Institut sociologických studií FSV UK Katedra veřejné a sociální politiky ZS 2004/2005 Teze diplomové práce Česká humanitární pomoc po tsunami v jihovýchodní Asii Karolína Adamusová Anotace Tato diplomová

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH Obchodní styky České republiky s Ázerbájdžánem Ing. Jiří Lukáš, vedoucí ZK CzechTrade v Ázerbájdžánu 23. 2. 2016 JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem s Vietnamem s Vietnamem 1 Všeobecné údaje Vietnamská socialistická republika rozloha 331.221 km 2 počet obyvatel 89,7 milionů (2013) 53% obyvatel je mladších 25 let 29% městských obyvatel 71% venkovských

Více

Společné evaluace v rozvojové spolupráci obecně i ve zkušenosti ČR. Mgr. Milan Konrád MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Společné evaluace v rozvojové spolupráci obecně i ve zkušenosti ČR. Mgr. Milan Konrád MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Společné evaluace v rozvojové spolupráci obecně i ve zkušenosti ČR Mgr. Milan Konrád MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Společné evaluace v rozvojové spolupráci - obecně společně řízená

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce Daniel Svoboda člen SR FoRS Development Worldwide, spolek svoboda@dww.cz 1 FoRS

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Druhého sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti se zúčastnilo 25 členů a pozorovatelů FoRS (tj. 44

Více

Hodnotící komise provedla ve dnech 2. 3. 30. 4. 2015 vyhodnocení předložených projektů s následujícím výsledkem:

Hodnotící komise provedla ve dnech 2. 3. 30. 4. 2015 vyhodnocení předložených projektů s následujícím výsledkem: Výsledky II. kola dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v rámci dotačního titulu Podpora trojstranných projektů českých subjektů pro rok

Více

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 12. 5. 2014, Praha Struktura zdrojů NISD v r. 2011 (ČSÚ - SÚNI) Vývoj veřejných

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Humanitární pomoc na křižovatce, to je téma 1. Humanitárního kongresu, který pořádají největší české neziskové organizace už v sobotu

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR

Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR 21. 7. 2014, 14:30 hod Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Andrea

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Výsledky prvního kola dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v rámci dotačního titulu

Výsledky prvního kola dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v rámci dotačního titulu Výsledky prvního kola dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v rámci dotačního titulu Podpora trojstranných projektů českých subjektů pro

Více

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Představení Integrovaného regionálního operačního programu Přehled rozdělení alokace pro nové operační programy Vyhlášení výzev

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Rozpočtové návrhy Komise pro rok 2001

Rozpočtové návrhy Komise pro rok 2001 IP/00/458 V Bruselu, 10. května 2000 Rozpočtové návrhy Komise pro rok 2001 Komise ve středu přijala předběžný návrh rozpočtu (PDB) na rok 2001. "Předběžný návrh rozpočtu na rok 2001 je rigorózním návrhem

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR Základní údaje V České republice v roce 2014 dosáhly státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (dále jen GBARD) částky 27 284 mil. Kč 1. Státní rozpočet

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura Výroční zpráva Česká rozvojová agentura 2013 .. Česká rozvojová agentura Nerudova 3, 118 50 Praha 1 Tel.: +420 251 108 130 Email: info@czda.cz Web: www.czda.cz 2 V ý r o č n í z p r á v a Č R A z a r o

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013 méně rozvinuté regiony Ustanovení čl. 59

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Milevsko CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000032 Strategický rámec pro ORP Milevsko Platná aktuální verze k 1. červenci 2016 Obsah 1 Vize... 3 2 Popis zapojení aktérů...

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013

Více

EXPORTNÍ STRATEGIE ČR

EXPORTNÍ STRATEGIE ČR EXPORTNÍ STRATEGIE ČR 2012 2020 Nástroje k dosažení cílů a realizace Exportní konference 31. října j a 2011 EXPORT STRATEGY 2012-2020 OF THE CZECH REPUBLIC Pilíře Exportní strategie I. Zpravodajství pro

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě T Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 Chudoba ve světě Klimatické změny a chudoba Jedna z největších výzev 21. století

Více

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy aktuální informace z FAO Fakta Půda je základem pro produkci potravin i krmiv, paliv a technických plodin Zdravá půda je základem pro produkci zdravých potravin

Více

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření:

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření: Přehled možných pro zpracování Fichí: Číslo podle Osa Skupina Název skupiny / / pod Opatření OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví I. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků I. 1.

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP PROJEKT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP PÍSEK Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000020 Strategický rámec MAP do roku 2023 pro ORP Písek Platná aktuální verze k 8. červnu 2016 Obsah 1 Vize...

Více

Ing. Jaroslav Brzák Náměšť na Hané REGION HANÁ STAROSTENSKÉ ZEZENÍ 1/2015 IROP

Ing. Jaroslav Brzák Náměšť na Hané REGION HANÁ STAROSTENSKÉ ZEZENÍ 1/2015 IROP REGION HANÁ STAROSTENSKÉ ZEZENÍ 1/2015 Ing. Jaroslav Brzák Náměšť na Hané 17.3.2015 IROP IROP Prioritní osa 1 SPECIFICKÝ CÍL 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Konference Valašské Meziříčí 6.12.2013 1 www.infokon.eu 16.4.2014 Program rozvoje venkova PRV zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje

Více