ČESKÁ STOPA V ETIOPII

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ STOPA V ETIOPII"

Transkript

1 ČESKÁ STOPA V ETIOPII Hana Bendová 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ETIOPII 1 Počet obyvatel (2012) Očekávaná délka života při narození 62 let (2011) Rozloha km 2 Gramotnost 39% ( ) HDP miliard USD (2012) Poměr žáků zapsaných do první třídy 95 %(2012), HDI - 0,363 (nízký na světě, 2012) pouze 41 % jich však školu dokončí Etiopie stále patří mezi nejchudší země světa. I přes nepochybný ekonomický rozvoj v posledních letech, se podle Indexu lidského rozvoje (Human Development Index HDI) v roce 2012 umístila na 173. místě ze 187 zkoumaných států a teritorií. 2 Pod hranicí chudoby zde žije 30 % populace. Více než polovina obyvatel je negramotných. Období sucha často způsobují fatální hladomory. Až 74 % etiopských venkovanů nemá přístup k nezávadné vodě. Rychlý růst populace s sebou nese odlesňování a další škody na životním prostředí. Etiopie je kromě svých vnitřních problémů vystavena také výkyvům bezpečnostní situace v nestabilním regionu Afrického rohu, které se projevují například přílivem somálských uprchlíků. Zhruba 42 % obyvatel se hlásí ke křesťanství (etiopská ortodoxní církev), 48 % k sunnitskému islámu, 6 % zabírají vyznavači ostatní křesťanské církve a 4 % tradiční africká náboženství (animismus). 1 Zdroje:

2 AKTIVITY ČESKÝCH SUBJEKTŮ V ETIOPII V Etiopii v současné době pracuje řada českých nevládních organizací i soukromých firem, které se podílejí na rozvojových intervencích a nebo rozvíjejí svoje obchodní aktivity. Potřeby v zemi jsou naléhavé. Motivace českých subjektů v zemi realizovat aktivity zaměřené na zlepšení životní úrovně místních obyvatel je vysoká, a to i přes četné terénní, technické a administrativní překážky, kterým v Etiopii čelí. Aktivity českých subjektů je možno rozdělit do následujících kategorií: Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v Etiopii Bilaterální projekty Malé lokální projekty Aid for Trade Projekty financované zahraničními donory a trilaterální projekty zahraniční rozvojové spolupráce Samostatné projekty českých subjektů, nezávislé na donorech Samostatné obchodní aktivity firem Humanitární pomoc ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY V ETIOPII V rámci zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) působí Česká republika v Etiopii ve větší míře od roku Hodnota projektů ZRS ČR realizovaných v Etiopii v letech dosáhla 161 mil. Kč. Hlavní české rozvojové aktivity směřovaly do vzdělávání, zásobování vodou a v menší míře také do zemědělství a sociálního rozvoje. Geograficky byly soustředěny především do Regionu jižních národů, národností a lidu, do okolí města Awassa. V květnu 2010 byla českou vládou Etiopie vybrána mezi pět prioritních zemí 3 zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (vedle Etiopie jsou to také Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Moldavsko a Mongolsko). Jak je vidět z tabulky 1 a grafu 1, bilaterální financování rozvojových projektů v Etiopii, poskytované Českou rozvojovou agenturou v Etiopii postupně roste. Tento trend bude pokračovat i v dalším roce. Ve srovnání s ostatními prioritními zeměmi si Etiopie udržuje třetí pozici, díky dlouhodobému klesání financí poskytovaných Mongolsku a nižšímu poměru financí investovaných do projektů v Afghánistánu. Nejsou zde ale zahrnuty finance poskytované v rámci aktivit Provinčního rekonstrukčního týmu 4, což může data zkreslovat. 3 Tzn. markantní zvýšení finančních prostředků alokovaných pro danou zemi. 4 Jedná se o posádky vojenské základny, především ve spojení se skupinou civilních odborníků. Cílem je podpora místních společenství, zejména samosprávy. Ideálním výsledkem práce mají být noví rovnocenní partneři pro obchod a soužití, schopní postarat se sami o sebe a své obyvatele. Od roku 2008 působí v Afghánistánu i český PRT. 2

3 Tab. 1: Vývoj financování prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce mezi lety (v mil. Kč) Etiopie 41 48, Afghánistán Bosna a Hercegovina 52, ,5 65,5 65,5 Moldavsko 55 66, Mongolsko 77, Zdroj: ČRA, přehled rozhodnutí vlády z let Graf 1: Vývoj financování prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce mezi lety (v mil. Kč) Zdroj: ČRA, přehled rozhodnutí vlády z let Rozvojové aktivity českých subjektů financovaných z rozpočtu české zahraniční rozvojové spolupráce se řídí obsahem Programu rozvojové spolupráce na období , který je nedílnou součástí Memoranda o porozumění o rozvojové spolupráci (Memorandum of Understanding on Development Cooperation), jež bylo v říjnu 2011 podepsáno mezi etiopským Ministerstvem financí a hospodářského rozvoje a Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Tento program vytyčuje jako hlavní sektory rozvojových aktivit vzdělávání, zdravotnictví, zásobování vodou a sanitace, zemědělství, lesnictví a rybolov a prevence katastrof a připravenosti na jejich řešení. Převážné množství aktivit se stále soustředí do Regionu jižních národů, národností a lidu (SNNPR), i když některé projekty jsou implementovány i ve východním regionu Somali (zejména projekty humanitárního charakteru) a na severu země. 3

4 BILATERÁLNÍ PROJEKTY Tyto projekty jsou plně v gesci České rozvojové agentury (ČRA), která vybírá prostřednictvím vyhlašování dotací a veřejných zakázek realizátory z řad českých nevládních neziskových organizací, univerzit a soukromých firem. To také znamená, že ČRA předem identifikuje strategické potřeby a priority ve spolupráci s místními partnery a vytyčuje pak záměry a oblasti, které by projekty měly sledovat v souladu s etiopským národním Programem transformace a rozvoje (Growth and Transformation Program GTP). V letech bylo takto v Etiopii realizováno 21 projektů v celkové výši 151 mil Kč. V současné době ( ) je v Etiopii implementováno v oblasti bilaterálních projektů celkem 7 projektů v celkové hodnotě téměř 64 mil. korun. Všechny tyto projekty jsou víceleté. Další dotační řízení nejsou v současné době dokončena, proto lze v dohledné době očekávat nárůst počtu realizovaných projektů. Přehled projektů je uveden v tabulce 2. Tab. 2: Bilaterální projekty v Etiopii v letech Sektor Název projektu Realizátor Rozpočet Doba realizace Prevence katastrof a Rozvoj kapacit v oblasti environmentální geologie Česká připravenost mapování georizik včetně geologická Kč k jejich řešení hydrogeologických podmínek v oblasti Dila a Hosiana služba Vzdělávání Zdravotnictví Zemědělství, lesnictví a rybolov Zdroj: ČRA Zvýšení kvality vysokoškolského vzdělání v oborech věd o Zemi zaměřené zejména na aplikované obory cílené na boj s geohazardy Vysílání českých učitelů do Etiopie podpora zvyšování kvality vysokého školství na Havassa University Zkvalitnění odborného vzdělávání v oblasti zpracování kůže a kožedělné produkce v Etiopii Podpora rozvoje zdravotnických služeb a odborného vzdělávání v zóně Sidama Posílení kapacity nemocnice Karat Podpora rozvoje zemědělského poradenství v Etiopii (veřejná zakázka) Česká geologická služba Česká zemedělská univerzita v Praze, o.p.s Kč Kč Kč Adra Kč Adra Kč , o.p.s Kč S přihlédnutím k projektům realizovaným v minulých letech (viz příloha 1) je možné konstatovat, že na poli rozvojové bilaterální spolupráce působí (či v minulosti působily) velké české neziskové organizace (Člověk v Tísni, Adra, Charita, Světlo pro svět), akademické instituce (Česká zemědělská univerzita, Mendelova univerzita), státní výzkumné instituce (Česká geologická služba) a také soukromé firmy (Aquatest a.s., IRCON, Sidama Water Supply atd.). V oborech, kde pracuje více realizátorů, 4

5 jako například v zemědělství, dochází k výměně zkušeností či vzájemné pomoci při pohybu v terénu. Časové a technické překážky ovšem často takovouto výměnu zkušeností ztěžují a nedochází k ní tak často, jak by bylo záhodno. LOKÁLNÍ PROJEKTY Velvyslanectví České republiky v Etiopii dále doplňuje projekty realizované Českou rozvojovou agenturou skrze tzv. malé lokální projekty. Tyto projekty jsou nedílnou součástí rozvojové spolupráce České republiky od r Účelem malých lokálních projektů je podpora etiopských subjektů (státních institucí, akademických institucí, občanské společnosti, charity, nevládních organizací, atd.) v jejich rozvojových aktivitách, které jsou v souladu s národní rozvojovou strategií. Projekty mohou být realizovány v několika oblastech zejména ve zdravotnictví, školství, sociálních službách, zemědělství a ochraně životního prostředí. Do roku 2013 představoval finanční objem těchto projektů téměř 6 mil. korun. 5 Detailní přehled je uveden v příloze tohoto dokumentu. AID FOR TRADE Součástí české zahraniční rozvojové spolupráce jsou rovněž tzv. projekty Aid for Trade, jejichž gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, a které vycházejí ze zájmu a potřeb partnerských států a jsou směřovány do prioritních zemí na základě pravidel ZRS ČR. V rámci programu Aid for Trade jsou realizovány relativně menší projekty s dobou trvání do 1 roku. Účelem programu je pomoci rozvojovým zemím se lépe začlenit do mezinárodního obchodního systému a efektivněji využívat obchod v zájmu snižování chudoby. Dalším cílem je přenos zkušeností, informací a know-how, pomoc státní administrativě při formulaci a zavádění pravidel pro domácí trh, odstraňování administrativních bariér, podpora podnikatelského klimatu a rozvoj tržních institucí včetně finančního sektoru. V Etiopii byly zatím do roku 2013 realizovány čtyři projekty tohoto druhu, více tabulka 3. 5 Zdroj _lokalni_projekty_1/index.html 5

6 Tab. 3: Projekty Aid for Trade v Etiopii v letech Název projektu Realizátor Rok realizace Částka (v Kč) Průzkum zdrojů termálních a minerálních vod Aquatest oblasti jižní Etiopie Rozvoj oblasti technologie zpracování Česká zemědělská potravin se zaměřením na rozvoj malého a středního podnikání v Etiopii univerzita v Praze Posílení procesu správy informací v oblasti Aquatest životního prostředí Rozvoj malých a středních podniků v oblasti Česká zemědělská výroby potravin a konzervační technologie univerzita v Praze Celkový rozpočet projektů Aid for Trade do roku Zdroj: MZV ČR PROJEKTY FINANCOVANÉ ZAHRANIČNÍMI DONORY A TRILATERÁLNÍ PROJEKTY ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY České neziskové subjekty aktivně v Etiopii vyhledávají i jiné zdroje financí místní potřeby jsou veliké a financování české zahraniční spolupráce je zdaleka nemůže pokrýt. Několik projektů realizovaných českými neziskovými subjekty je z velké části financováno například Evropskou komisí, USAID, soukromými firemními dárci (Avast, VŠEM, Veolia apod.). U projektů financovaných Evropskou komisí je vyžadováno spolufinancování projektu z jiných zdrojů, obvykle ve výši 10% - 30% z celkové částky rozpočtu. Pro české neziskové subjekty není jednoduché doplnit podíl spolufinancování z vlastních zdrojů, a proto Česká rozvojová agentura vybraným projektům zajišťuje spolufinancování v rámci trilaterální spolupráce. Tímto se snaží české neziskové subjekty motivovat a podporovat v realizaci projektů financovaných Evropskou komisí. Projekty financované zahraničními donory nesledují vždy oficiální linii výše zmíněné bilaterální úmluvy mezi etiopskou a českou vládu, ale řídí se strategií relevantního donora. Témata projektů jsou proto rozšířená o další, např. sociální a genderovou problematiku, práci s lidmi s postižením apod. V každém případě ale tyto projekty musí být schváleny místními etiopskými úřady, a proto musí odpovídat oficiální vládní rozvojové strategii. V tomto směru je velmi náročné pracovat například s problematikou lidských práv, která, přestože je v Etiopii velice aktuální, je v podstatě tabu pro organizace pracující s financemi zahraničních donorů. Tabulka 4 shrnuje aktuální projekty realizovanými českými subjekty a financované zahraničními či soukromými českými dárci. 6

7 Tab. 4: Projekty financované ze zahraničních zdrojů se spolufinancováním ze strany českých subjektů Název projektu Realizátor Místo realizace Prevence obchodování, Awassa, s dětmi a rehabilitace o.p.s SNNPR region obětí v Etiopii GLEN Společně pro rozvojové vzdělávání po Evropě Vzdělání pro etiopské děti s vadou sluchu Učebnice a knihy pro nevidomé děti a studenty v Etiopii Sociální ochrana nejchudších vrstev společnosti INEX Sdružení dobrovolných aktivit + GIZ Světlo pro svět Světlo pro svět, o.p.s Zdroj: MZV ČR a webové portály organizací Rok realizace Donor 2009 Evropská komise, ČRA Etiopie 2012 ASA (Německo), ČRA Addis Abeba, Etiopie Addis Abeba, Etiopie Light for the World, ČRA Light for the World, ČRA Addis Abeba Evropská komise, Nadace Veolia SAMOSTATNÉ PROJEKTY ČESKÝCH SUBJEKTŮ Finance vládních donorů nestačí pokrýt základní potřeby etiopských obyvatel. České neziskové subjekty ale i soukromé firmy se proto snaží v rámci možností stávající projekty obohatit o další komponenty a financovat je z vlastních zdrojů. například tímto způsobem postavil již 15 škol, na jejichž stavbu byly finance získány formou veřejné sbírky. Další samostatnou iniciativou ČvT je projekt Voda pro Afriku. Ten je realizován ve spolupráci s firmou Veolia, která sama vydatně přispívá do rozpočtu projektu a spolupracuje také na aktivitách související veřejné sbírky. Celkový výtěžek akce Voda pro Afriku přesáhl za poslední čtyři roky 1,8 milionu korun 6. Finance jsou využívány na budování či obnovu zdrojů pitné vody v etiopských vesnicích. Vlastními financemi, získanými prostřednictvím veřejných sbírek a dalších fundraisingových aktivit, také dále podporuje zemědělské a vzdělávací projekty (podpora drobných farmářů či vybavení škol). Česká pobočka organizace Světlo pro svět realizuje v Etiopii další projekty financované z vlastních zdrojů. Příkladem může být oční klinika v městě Quiha, které se nachází v blízkosti Mekelle, hlavního města regionu Tigray, v severní Etiopii. V regionu žije 4,5 milionu lidí. Slepotou trpí 1,5 % obyvatel a necelá 3 % lidí je slabozrakých. Projekt běží od roku 2011 a do roku 2015 má v jeho rámci proběhnout téměř chirurgických zákroků. Světlo pro svět dále spolupracuje s místní partnerskou organizací Grarbet Tehadiso Mahber, a finančně podporuje oční kliniky v městech Butajira a Batu v regionu SNNPR. 7 V rámci projektu též probíhají mobilní výjezdy lékařů 6 Zdroj 7 Zdroj 7

8 do vzdálenějších venkovských oblastí, aby byla zajištěna péče i těm, kteří do měst mají ztížený přístup. Na tento projekt významně přispěla i česká firma Toner Expres, s. r. o. Adra, další český neziskový subjekt v Etiopii, své projekty doplňuje aktivitami financovanými z vlastních zdrojů. Prostřednictvím veřejné sbírky obohacuje své stávající zdravotnické projekty o školení porodních asistentek a nákup dalšího vybavení. SAMOSTATNÉ OBCHODNÍ AKTIVITY FIREM Etiopie skýtá možnosti i pro české podnikatelské subjekty. V Etiopii má ČR dobré jméno jak u odborné veřejnosti, tak i u běžných spotřebitelů. České podniky mají v Etiopii dlouhodobou vývozní tradici a dá se konstatovat, že profil české ekonomiky koresponduje s potřebami etiopského trhu. Mezi nejperspektivnější komodity a sektory patří v prvé řadě energetika, zemědělská a potravinářská technika, stavební technika, průmysl stavebních hmot, textilní, kožedělné a obráběcí stroje, náhradní díly ke strojům a zařízením, ventily a armatury, malá letadla a vojenská technika (lehké ruční zbraně, munice, náhradní díly pro letadla i těžkou techniku, výcvikové trenažéry a simulátory), zdravotnická technika, farmaceutika, konstrukční ocel. Velkou výhodu pro české podnikatelské subjekty představuje funkční velvyslanectví ČR v Addis Abebě, podporující rozvoj obchodně-ekonomických vztahů. Následující tabulky 5 a 6 poskytují přehled základních dat o obchodním styku ČR s Etiopií. Firmy svá jednání soustředí na centrální úrovni v Addis Abebě, necílí na konkrétní regiony v zemi. Tab. 5: Komoditní struktura českého vývozu a dovozu v roce 2011 (tis. USD) Vývoz Dovoz Stroje a dopravní prostředky 5598 Potraviny a živá zvířata 5723 Tržní výrobky 1583 Suroviny (s vyjímkou 870 paliv) Průmyslové spotřební zboží 576 Průmyslové spotřební 535 zboží Chemikálie 194 Tržní výrobky 202 Zdroj: MZV ČR a MPO ČR Tab. 6: Bilance vzájemné obchodní výmeny v letech (tis. USD) Vývoz (z ČR) Dovoz (z ČR) Saldo Zdroj: MZV ČR a MPO ČR České obchodní aktivity se ale i přesto potýkají se zásadními výzvami v zemi. Hlavním problémem je nedostatečná informovanost českých firem o rozvoji etiopského hospodářství a nabízených možnostech, dále pak minimální objem nových českých investic a s nimi spojeným potenciálem návazných vývozů. Další překážky pro české firmy (a nejen pro ně) v Etiopii představuje složitost procedur a regulatorního rámce (cla, daně) a obecně vysoká míra administrativy v zemi. 8

9 V současnosti probíhají intenzivní aktivity směrem ke státnímu koncernu Metals and Engineering Corporation, ale také v oblasti pivovarnictví, betonárenství a obranném průmyslu. Zájem české podnikatelské veřejnosti o etiopský trh zatím není dostatečný, ačkoliv postupně roste díky jeho atraktivitě a snahám o propagaci Etiopie. Stabilní je poptávka po náhradních dílech českých technologií (gumárenské, potravinářské, energetické apod.) a po náhradních dílech pro letadla (zákazníkem je obvykle stát). 8 HUMANITÁRNÍ POMOC Nestabilní oblast Afrického rohu pravidelně sužují velká sucha způsobená výkyvy dešťů. Oblast je pravidelně sužována hladomory a epidemiemi chorob vznikajících z nedostatku nezávadné pitné vody. Například krize z roku 2011, která zasáhla 12,4 miliónů osob, vznikla v důsledku selhání pravidelných dešťů, růstu cen základních potravin a konfliktů v okolních zemích. 9 České subjekty v minulosti pravidelně zasahovaly v humanitárních krizích zejména v jižních a jihovýchodních regionech země. Významným českým aktérem v těchto intervencích byla organizace, která během několika posledních let poskytla humanitární pomoc zejména v regionu Somali za přispění dárců jako UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Česká rozvojová agentura, International Rescue Committee, Welt Hunger Hilfe a za využití zdrojů ze soukromých sbírek. Dalšími aktivními subjekty byly organizace Charita a Adra. Do roku 2013 bylo v rámci finančních příspěvků na humanitární pomoc v Etiopii alokováno Ministerstvem zahraničních věcí přes 21 mil. Kč. Detaily jsou uvedeny v příloze tohoto dokumentu. V současnosti žádné humanitární intervence neprobíhají. ZÁVĚR Etiopie je zemí s bohatou historií českých obchodních a rozvojových aktivit. I přes určitý ekonomický a sociální rozvoj v posledních letech země stále zůstává na posledních místech světových žebříčků ukazatelů chudoby. Je proto na místě, aby se aktivity českých aktérů v Etiopii dále rozvíjely, a to i přes četné překážky, které práce v Etiopii představuje. Těmi je zejména rozbujelá administrativa a složité předpisy spojené jak s realizací rozvojových projektů, tak obchodních aktivit. Je také třeba brát na zřetel, že současná Etiopie nevykazuje znaky demokratického státního zřízení, v zemi dochází k perzekuci nezávislých novinářů a opozičních politických aktivistů. Mezinárodní neziskové organizace mají zákaz věnovat se projektům s tématikou lidských práv. To ovšem nic nemění na naléhavosti potřeb místních obyvatel. Pokud budou české subjekty v Etiopii pokračovat ve svých aktivitách, lze očekávat další významné přínosy ke zlepšení životní úrovně místních obyvatel a ochraně přírodních zdrojů země. Pro zefektivnění české pomoci v Etiopii by bylo vhodné prohloubit 8 Zdroj 9 Zdroj 9

10 spolupráci neziskových, akademických i soukromých firemních subjektů, jejichž znalosti a zkušenosti by ve vzájemné kombinaci mohly být velmi dobře zužitkovány. Seznam zkratek: ČR ČRA ČvT MZV ČR MPO ČR SNNPR PRT UNOCHA USAID VŠEM ZRS ČR Česká republika Česká rozvojová agentura, o.p.s. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Souther Nations, Nationalities and Peoples Region Provinční rekonstrukční tým United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs United States Agency for International Development Vysoká škola ekonomie a managementu Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky Seznam tabulek: Graf 1: Vývoj financování prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce mezi lety (v mil. Kč) Tab. 1: Vývoj financování prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce mezi lety (v mil. Kč) Tab. 2: Bilaterální projekty v Etiopii v letech Tab. 3: Projekty Aid for Trade v Etiopii v letech Tab. 4: Projekty financované ze zahraničních zdrojů se spolufinancováním ze strany českých subjektů Tab. 5: Komoditní struktura českého vývozu a dovozu v roce 2011 (tis. USD) Tab. 6: Bilance vzájemné obchodní výmeny v letech (tis. USD) Graf 1: Vývoj financování prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce mezi lety (v mil. Kč) 10

11 Použité zdroje: Infromační portál organizace Adra (Cit ) Informační portál Czech Trade (Cit ) Informační portál České rozvojové agentury (Cit ) Informační portál (Cit ) Informační portal organizace INEX-SDA Informační portál Ministerstva zahraničních věcí České republiky (Cit ) Informační portál Ministerstva zahraničních věcí České republiky poluprace/male_lokalni_projekty_1/index.html (Cit ) Informační portál Nadačního fondu Veolia (Cit ) Informační portál organizace Světlo pro svět (Cit ) Informační portál Světové banky (Cit ) Informační portál UNDP 1 (Cit ) Informační portál UNICEF (Cit ) Seznam příloh: Příloha 1: Přehled projektů bilaterální spolupráce Příloha 2: Přehled humanitární pomoci Příloha 3: Přehled malých lokálních projektů od r do r

12 Příloha 1: Přehled projektů bilaterální spolupráce Sektor Název projektu Realizátor Místo realizace Rok realizace Částka (CZK) Vzdělávání Zdravotnictví Zemědělství, lesnictví a rybolov Zásobování vodou a sanitace Ostatní sociální infrastruktura a služby Podpora implementace moderních vyučovacích metod do vzdělávacího systému Etiopie Alaba a Awassa, SNNPR region Poskytnutí vzdělání a péče sirotkům AIDS Awassa, SNNPR region Rozšíření střední školy v Awasse a podpora studentů sirotků AIDS Podpora implementace moderních vyučovacích metod v základním a středním školství v Etiopii Zvyšování dostupnosti a kvality odborného vzdělání v sektoru kožedělnictví v Etiopii Zvyšování kvality a relevance vzdělávání na základních a vyšších školách v Etiopii Prevence a kontrola HIV/AIDS a reprodukčního zdraví/plánovaného rodičovství, SNNPRS Podpora rozvoje nemocnice Alaba-Kulito: Zpřístupnění kvalitní zdravotní péče Awassa, SNNPR region Addis Ababa Addis Abeba a Awassa, SNNPR region Addis Abeba a SNNPR region SNNPR region ADRA ČR Alaba region, SNNPR region Protierozní opatření v okolí jezera Awassa Awassa, SNNPR region Ochrana půdy a vodních zdrojů v Regionu jižních národů, národností a lidu Udržitelné nakládání s přírodními zdroji a podpora zdrojů obživy drobných zemědělců v Etiopii Zpracování hydrogeologickýyh map oblasti západní Etiopie Budování zdrojů kvalitní pitné vody v jihozápadních oblastech Etiopie Průzkum zdrojů vod se zaměřením na oblasti postižené suchem Zlepšení přístupu k pitné vodě v Alaba Special Woreda Zhodnocení variant implementace ZRS ČR v sektoru voda a sanitace v regionu jižních národů (tzv. exante assessment) Rozvoj kapacit v oblasti inženýrské geologie a hydrogeologie v Etiopii Mendelova univerzita Brno Charita ČR (prodlouženo) SNNPR region Kachabirra Woreda, zóna Kembata Tembaro, SNNPR region 06/ / Aquatest, a.s. Západní Etiopie Aquatest, a.s. Jihozápadní Etiopie East Shawa, North Shawa, South Wello Alaba, SNNPR region Akses SNNPR region Aquatest Etiopie Dlouhodobý přístup k vodě v okrese Alaba Alaba, SNNPR region Geofyzikální průzkum oblasti Sidama Zavádění nízkonákladových ekologicky šetrných stavebních materiálů pro stavbu škol Podpora komunitní rehabilitace postižených dětí a mládeže v oblasti Severního Gondaru Sdružení Sidama Water Supply II. Sidama, SNNPR region SNNPR region Světlo pro svět Amhara region, oblast Severního Gondaru Celkový rozpočet bilaterálních projektů do r (v Kč) Zdroj: MZV ČR

13 Příloha 2: Přehled humanitární pomoci Zaměření humanitární pomoci Realizátor Oblast Rok Částka (Kč) Humanitární pomoc obětem válečného konfliktu mezi Etiopií a Eritreou. OCHA Etiopie Humanitární pomoc obětem hladomoru. WFP Etiopie Humanitární pomoc obětem sucha. Státní komise pro koordinaci humanitární pomoci Etiopie Humanitární pomoc zaměřená na uprchlíky bydlící na Etiopském území. Humanitární pomoc obětem sucha - dodání pitné voda a hygienických potřeb. Humanitární pomoc zaměřená na Eritrejské uprchlíky bydlící na Etiopském území. UNHCR Etiopie Alaba, Etiopie UNHCR Etiopie Snižování negativních vlivů periodicky se opakujícího sucha na zdroje obživy obyvatel regionu Somali Region Somali, Etiopie Zvýšit šance na přežití pro pastevce a zemědělce Humanitární pomoc Somálským uprchlíkům zaměřená na poskytnutí jídla, vody a základní zdravotní a materiální pomoci. Charita ČR Shinille zóna, Somali Region, Etiopie Gode zóna, Somali Region, Etiopie Obnova pasteveckých živností v jižní Etiopii zničených v důsledku sucha 2011 Borena, Oromiya Region, Etiopie Zajištění vodních zdrojů pro komunity v oblasti Garilee a Dhabab, Etiopie ADRA ČR Garilee a Dhabab, Etiopie Celková výše humanitární pomoci do r (v Kč) Zdroj: MZV ČR Příloha 3: Přehled malých lokálních projektů od r do r Název Projektu Realizátor Místo realizace Rok realizace Částka (Kč) Trénink na praktické dovednosti a sociální práce v znevýhodněných komunitách v Awase Zlepšení tréninku a výrobní kapacity workshopů Záchrana obnovitelných přírodních zdrojů pomocí příslušné technologie Shiny Day Social Services Association Shiny Day Social Services Association Shiny Day Social Services Association Awassa, Etiopie Awassa, Etiopie Awassa, Etiopie Nákup mobilního rentgenu pro nemocnici Balcha v Addis Abebě Podpora výroby obuvi v rehabilitačním středisku Menagesha Nemocnice Balcha Addis Ababa, Etiopie Cheshire Services Menagesha, Etiopie Nákup ultrazvuku pro nemocnici Balcha v Addis Abebě Nemocnice Balcha Addis Ababa, Etiopie

14 Nákup fibrogastroskopu pro nemocnici Balcha v Addis Abebě Podpora výroby obuvi v rehabilitačním středisku Menagesha Nemocnice Balcha Addis Ababa, Etiopie Cheshire Services Menagesha, Etiopie Podpora rybolovu v izolované komunitě Podpora centra pro děti s vadou sluchu Vzdělávací materiály a knihy v Braillově písmě pro centrum ATCB Úřad zemědělství v regionu Gambella Rehabilitation Service for The Deaf Association Adaptive Technology Center for the Blind (ATCB) Gambella, Etiopie Addis Ababa, Etiopie Addis Ababa, Etiopie Nákup a instalace přístroje na umělou plicní ventilaci pro nemocnici Balcha v Addis Abebě Nemocnice Balcha Addis Ababa, Etiopie Podpora centra pro děti s vadou sluchu Podpora sirotků a zranitelných dětí v Awasse Podpora vzdělávání zranitelných dětí prostřednictvím přístupného školního prostředí Posílení místních kapacit v oblasti rybolovu Výroba vzdělávacích materialů a knih v Braillově písmu Nákup bipolárního resektoskopu TUR Karl Stotz pro urologické oddělené Balcha Nemocnice Zlepšení školního prostředí pro postižené děti v rámci systému inkluzivního vzdělávání Zajištění péče a podpory pro sirotky a sociálně slabé v Hawasse Rehabilitation Service for The Deaf Association Shiny Day Social Services Association Help for Persons with Disabilities Organization (HPDO) Úřad zemědělství v regionu Gambella Adaptive Technology Center for the Blind (ATCB) Russian Red Cross Dejazmach Balcha Memorial Hospital Help For Person With Disabilities Organization Shiny Day Social Service Association Addis Ababa, Etiopie Awassa, Etiopie Alemgena, Etiopie Gambella, Etiopie Addis Ababa, Etiopie Addis Ababa, Etiopie Addis Ababa, Etiopie Awassa, Etiopie Vybavení počítačové učebny Joy Academy Addis Ababa, Etiopie Výroba vzdělávacích materialů a knih v Braillově písmu (druhý projekt v r. 2013) Adaptive Technology Center for the Blind (ATCB) Addis Ababa, Etiopie Celkový rozpočet malých lokálních projektů do r (v Kč) Zdroj: MZV ČR Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a fondů Evropské unie. 14

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura Výroční zpráva Česká rozvojová agentura 2014 Česká rozvojová agentura Nerudova 3, 118 50 Praha 1 Tel.: +420 251 108 130 Email: info@czda.cz Web: www.czda.cz PARTNERSKÉ ZEMĚ ZRS ČR Projektové země Programové

Více

Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2011

Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. O agentuře... 5 2. Projekty zahraniční rozvojové realizované v roce 2011... 6 2.1. Prioritní země s programem... 9 AFGHÁNISTÁN... 9 BOSNA A HERCEGOVINA... 9 ETIOPIE... 10

Více

Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2014

Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2014 Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2014 Leden 2014 Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2014 OBSAH 1. HLAVNÍ CÍLE PRO NAPLŇOVÁNÍ STRATEGIE ČRA V ROCE 2014... 3 2. ÚKOLY ČRA PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ

Více

Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2012

Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2012 Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2012 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČRA ZA ROK 2012 Výroční zpráva České rozvojové agentury za rok 2012 OBSAH 1. O AGENTUŘE... 5 2. REALIZACE PROJEKTŮ V PARTNERSKÝCH ZEMÍCH V

Více

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 Obsah 1 Úvod 3 2 Účel koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 4 3 Zahraniční rozvojová spolupráce jako součást zahraniční politiky

Více

Česká rozvojová agentura. Výroční zpráva 2010

Česká rozvojová agentura. Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2010 1 Obsah 1. O agentuře... 4 2. Projekty zahraniční rozvojové spolupráce... 5 2.1. Prioritní země s programem spolupráce... 6 BOSNA A HERCEGOVINA... 6 ETIOPIE... 7 MOLDAVSKO... 8 MONGOLSKO...

Více

Úvod do české rozvojové politiky

Úvod do české rozvojové politiky A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Úvod do české rozvojové politiky Vladimír Bartovic EUROPEUM Prague 2013 Historický přehled Česká republika, jakožto

Více

Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY

Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY EDUCON, o.s. srpen 2004 OBSAH Část 1 - Občan a zahraniční rozvojová pomoc České republiky. 3 Část 2 - Kdo pomoc zajišťuje?... 10 Část 3 - Organizování

Více

Výroční zpráva 2009 ObsaH

Výroční zpráva 2009 ObsaH Člověk v tísni, o. p. s. 2009 Výroční zpráva 2009 ObsaH Slovo ředitele 3 Weby provozované společností Člověk v tísni 4 Seznam použitých zkratek 4 Mapa působení 1992 2010 5 Humanitární a rozvojová pomoc

Více

ČESKÁ ROZVOJOVÁ POMOC A JEJÍ EFEKTIVITA NA PŘÍKLADU POMOCI V KAMBODŽI CZECH DEVELOPMENT AID AND ITS EFFICENCY CASE STUDY FROM CAMBODIA

ČESKÁ ROZVOJOVÁ POMOC A JEJÍ EFEKTIVITA NA PŘÍKLADU POMOCI V KAMBODŽI CZECH DEVELOPMENT AID AND ITS EFFICENCY CASE STUDY FROM CAMBODIA ČESKÁ ROZVOJOVÁ POMOC A JEJÍ EFEKTIVITA NA PŘÍKLADU POMOCI V KAMBODŽI CZECH DEVELOPMENT AID AND ITS EFFICENCY CASE STUDY FROM CAMBODIA Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. 1.2, doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková,

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

Člověk v tísni, o. p. s.

Člověk v tísni, o. p. s. 2012 Člověk v tísni, o. p. s. 2 4 Mapa působení 1992 2013 6 2012 stručně 10 HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC 12 Sýrie 14 Afghánistán 16 Pákistán 17 Alliance2015 18 Etiopie 20 Kongo 21 Angola 22 Namibie, Jižní

Více

Humanitární pomoc České republiky Deset let z pohledu nevládních neziskových organizací. při výzkumu MEO, reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Humanitární pomoc České republiky Deset let z pohledu nevládních neziskových organizací. při výzkumu MEO, reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Humanitární pomoc České republiky Deset let z pohledu nevládních neziskových organizací při výzkumu MEO, reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Humanitární pomoc České republiky Deset let z pohledu nevládních

Více

Člověk v tísni, o. p. s.

Člověk v tísni, o. p. s. 2010 Člověk v tísni, o. p. s. 2 4 Slovo ředitele 5 Mapa působení 1992 2011 7 HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC 10 Pákistán 11 Afghánistán 12 Haiti 13 Srí Lanka 14 Barma 15 Kambodža 16 Etiopie 17 Angola 18

Více

Doporučení FoRS k programové zemi Bosna a Hercegovina na léta 2011-17

Doporučení FoRS k programové zemi Bosna a Hercegovina na léta 2011-17 Doporučení FoRS k programové zemi Bosna a Hercegovina na léta 2011-17 1. Analýza prostředí socioekonomická situace Následující analýza prostředí čerpá z publikace Pokrok v realizaci rozvojových cílů tisíciletí

Více

Bulletin MZV ČR. č. 6 / 2015 k zahraniční rozvojové spolupráci OBSAH:

Bulletin MZV ČR. č. 6 / 2015 k zahraniční rozvojové spolupráci OBSAH: Bulletin MZV ČR č. 6 / 2015 k zahraniční rozvojové spolupráci Měsíčník MZV ČR vydává Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci u příležitosti Evropského roku pro rozvoj 2015 OBSAH: Úvodní slovo ředitelky

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 duben 2015 OBSAH ODDÍL 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PORODNÍCH ASISTENTEK PRO ZÁPADNÍ PROVINCII

VZDĚLÁVÁNÍ PORODNÍCH ASISTENTEK PRO ZÁPADNÍ PROVINCII ČESKÁ REPUBLIKA PROJEKT ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY SE ZAMBIJSKOU REPUBLIKOU VZDĚLÁVÁNÍ PORODNÍCH ASISTENTEK PRO ZÁPADNÍ PROVINCII 2009-2011 ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA 04. 06. 2009 1 Název projektu:

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 5 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 6 Implementace

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Analýza podmínek podnikání ve městě. Tereza Battová

Analýza podmínek podnikání ve městě. Tereza Battová Analýza podmínek podnikání ve městě Tereza Battová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na analýzu podmínek podnikání ve městě a vliv podnikání na jeho rozvoj. V teoretické části

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Praha, prosinec 2003. Schválená verze

Praha, prosinec 2003. Schválená verze SPOLEČNÝ REGIIONÁLNÍÍ OPERAČNÍÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIIKY NA LÉTA 2004-2006 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Praha, prosinec 2003 Schválená verze OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1. ÚVOD...8 1.1. HISTORIE PŘÍPRAVY SROP... 8

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více