Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ"

Transkript

1 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE

2 Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ DOMOVA... 5 CENTRUM VOLNÉHO ČASU KRAVAŘE... 5 DOMOV PRO SENIORY SV. HEDVIKY KRAVAŘE... 6 CHARITA HLUČÍN... 9 MATEŘSKÉ CENTRUM OPIČKA Důležité kntakty Městský úřad Kravaře Plicie ČR bvdní ddělení Kravaře Okresní správa sciálníh zabezpečení Úřad práce ČR kntaktní pracviště Kravaře Zdravtnictví v Kravařích Římskkatlická farnst Kravaře Sbr dbrvlných hasičů Phřební služba Obědy Sciální služby na území klních měst a bcí Jiné kntakty Nuzvé vlání Krizvé linky Pradny

3 ÚVOD Vážení bčané, dstává se Vám d ruku první vydání katalgu rganizací pskytujících sciální a suvisející služby. Tent katalg je vydáván v prcesu kmunitníh plánvání za splupráce zástupců města Kravaře. Dufáme, že tent katalg Vám pskytne přehled druzích nabízených služeb na území města Kravaře, jejich kntaktech a náplní. Naším cílem je, aby bčané věděli, na kh se v případě ptřeby či nuze mhu brátit. Katalg je rzdělen d tří částí, a t na seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře, na důležité kntakty a jiné kntakty. Přejeme si, aby se Vám tent katalg stal důležitým pmcníkem a průvdcem v sciálních a suvisejících službách v Kravařích, v případě, kdy jej budete ptřebvat. Bc. Irena Sentenská veducí dbru sciálních věcí a kultury Městskéh úřadu Kravaře Bc. Irena Uličkvá krdinátr kmunitníh plánvání města Kravaře Kravaře, leden 2012 Více infrmací týkajících se kmunitníh plánvání na území města Kravaře najdete na: 3

4 SEZNAM ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE AGENTURA ZVONEČEK služby pr rdinu a dmácnst Sukrmá agentura není zapsána v Registru pskytvatelů sciálních služeb v ČR. Kntaktní adresa: Kstelní 33, Kravaře telefn: web: Kntaktní sba Ingrid Černá CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ Seniři či sby, kteří ptřebují pmc v běžném živtě. Veškerá pmc prbíhá v dmácnsti klienta. Agentura zajišťuje pmc při sběstačnsti a při péči vlastní sbu a tím přispívá k tmu, aby sba mhla c nejdéle setrvat ve svém přirzeném dmácím prstředí. NABÍDKA SLUŽEB sbní hygiena, hlení, příprava stravy, péče dmácnst (úklid dmácnsti), pvlečení pstele, dprvd k lékaři (zajišťujeme sbním autmbilem), pchůzky (nákupy, pšta, vyzvednutí léku, zajištění bědů apd.), zajištění kmpenzačních pmůcek: vzíky, chdítka, sedátka d vany a na taletu, ppvídání si, prcházky. 4

5 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ DOMOVA sukrmé zařízení Kntaktní adresa: Nádražní 10, Kravaře telefn: Kntaktní sba Mgr. Marta Olšrvá Bydlení pr bčany bez dmva CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ Objekt služí k ubytvání sb bez dmva, nepřizpůsbivých a prblémvých sb, sb prpuštěných z výknu trestu dnětí svbdy a sb z etnických skupin. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY Osby jsu ubytvávány nejen d bytů, ale i d jedntlivých pkjů. K dispzici jim jsu kuchyňky a sciální zařízení, místnst s pračku, sušárnu apd. 5

6 CENTRUM VOLNÉHO ČASU KRAVAŘE příspěvkvá rganizace Kntaktní adresa: Náměstí 20/419, Kravaře telefn, fax: , , web: Kntaktní sba: Eva Juráškvá - ředitelka telefn: Centrum vlnéh času Kravaře CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ Děti, mládež, rdiče a další dspělé sby, pr které Centrum vlnéh času rganizuje výchvně vzdělávací a rekreační činnst. NABÍDKA ČINNOSTÍ pravidelná zájmvá činnst zájmvé útvary /kružek, subr, kurz/, příležitstná zájmvá činnst akce, sustředění, výstavy, sutěže, letní tábrvá činnst, dlučené pracviště stanvá základna na Hadince u Vítkva p dbu prázdninvých měsíců, lze prnajmut i jiným zájemcům, centrum vlnéh času nemá vlastní tělcvičnu, pr činnst sprtvních kružků využívá tělcvičnu ZŠ Kravaře a Města Kravaře, výuka škly bruslení a hkejvéh kružku je zajišťvána ve sprtvní hale Buly aréna Kravaře. 6

7 DOMOV PRO SENIORY SV. HEDVIKY KRAVAŘE příspěvkvá rganizace Dmv pr seniry sv. Hedviky Kntaktní adresa: Alejní 375/22, Kravaře telefn: web: Kntaktní sba: Bc. Maria Melecká - ředitelka telefn: CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ Seniři ve věku d 60 let se sníženu sběstačnstí z důvdu stáří neb zdravtníh stavu, kteří nemhu žít ve svém dmácím prstředí a vyžadují pravidelnu pmc jiné sby. SLUŽBA NENÍ URČENA LIDEM kteří nejsu schpni splečnéh sužití z důvdu závislsti na návykvých látkách neb duševní pruchy, ptřebujícím převážnu přítmnst a pdpru pečujících sb (např. z důvdů nemcnění s demencí), jejichž zdravtní stav vyžaduje pskytnutí ústavní péče ve zdravtnickém zařízení, kteří nejsu schpni pbytu v zařízení sciálních služeb z důvdu akutní infekční nemci. 7

8 CHARAKTERISTIKA SLUŽBY Dmv pr seniry je pbytvé zařízení a pskytuje takvé služby, které zajistí klientům důstjné pržití živta ve stáří v příjemném prstředí, především při zachvání neb rzvíjení jejich stávajících schpnstí, a t také ve splupráci s rdinu a splečenským prstředím. DOMOV ZAJIŠŤUJE ubytvání v budvě Dmva sv. Hedviky, Alejní 375/22, Kravaře, pskytnutí stravy, pmc při zvládání běžných úknů péče vlastní sbu, pmc při sbní hygieně neb pskytnutí pdmínek pr sbní hygienu, zprstředkvání kntaktu se splečenským prstředím, sciálně terapeutické činnsti, aktivizační činnsti, pmc při uplatňvání práv a právněných zájmů a při bstarávání sbních záležitstí, nezbytnu zdravtní péči, úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení. 8

9 CHARITA HLUČÍN Kntaktní adresa: U Bašty 275, Hlučín telefn: web: Kntaktní sba: Mgr. Bc. Lukáš Vlný - ředitel telefn: mbil: CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ Lidé v sciální, tělesné, duševní i duchvní nuzi, jimž Charita Hlučín pskytuje pmc bez hledu na rasvu, nárdnstní či nábžensku příslušnst. CHARAKTERISTIKA Charita Hlučín patří mezi základní slžky Diecézní charity stravsk-pavské (DCHOO), která splu s statními charitami Čech a Mravy tvří Charitu Česká republika. Charita Česká republika je účelvým zařízením římskkatlické církve. Charita Hlučín byla zřízena jak právnická sba dle zřizvacíh dekretu vydanéh arcibiskupem lmuckým dne ve smyslu CIC kan. 114, 3. ČINNOST šetřvatelská služba, pečvatelská služba, asistenční služba, půjčvna pmůcek, dmv sv. Mikuláše, sciálně terapeutická dílna, tříkrálvá sbírka, zprstředkvání bezplatné právní pmci. 9

10 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA veducí: Andrea Strachtvá, DiS. telefn: , Charitní pečvatelská služba je veřejnu službu a veřejným závazkem a může se ni svbdně ucházet každý bčan. Pečvatelská služba je pskytvána pečvatelku na žádst klienta neb rdinných příslušníků, na dpručení šetřujícíh lékaře neb sciálních pracvníků becních či městských úřadů neb nemcnic. Tat služba je hrazena klientem dle platnéh ceníku pečvatelských služeb. Snahu Charity Hlučín je pmci lidem zůstat v jejich přirzeném dmácím prstředí, v kruhu svých nejbližších, rdiny a přátel. V rámci pečvatelské služby pskytujeme služby vymezené záknem č. 108/2006 Sb., sciálních službách: dvz neb dnášku bědů, nákupy a pchůzky, pmc při úknech sbní hygieny, pmc a pdpru při pdávání jídla a pití, běžné práce spjené s údržbu dmácnsti, pmc při zajištění velkéh úklidu dmácnsti, další služby dle individuálních ptřeb uživatelů. Fakultativní služby: pedikúra a manikúra. Sciální pradenství je bezplatné. ASISTENČNÍ SLUŽBA veducí: Andrea Strachtvá, DiS. Telefn: , Charitní asistenční služba je veřejným závazkem a může se ni svbdně ucházet každý bčan. Cílem je zvyšvat sběstačnst a samstatnst jedntlivých klientů, pmci jim zachvat si vlastní živtní styl. Osbní asistence je pskytvána v pracvní dny v rzmezí d 8 d 20 hdin a dále jak fakultativní služba dle dhdy se zájemcem (i víkendech). Bez služeb sbní asistence by řadě klientů hrzil živt v některém z pbytvých zařízení, kde by něh byl pečván. Snahu všech zainteresvaných je usilvat především t, aby sbní asistence byla prstředkem k plnhdntnému živtu člvěka s pstižením. Realizuje se především v jeh přirzeném prstředí, aby mu pmáhala zajišťvat bvyklý živtní standard. Infrmace asistenční službě Vám rádi pskytneme každý všední den d 7 d 15 hdin. 10

11 Základní činnsti asistenční služby: pmc při zvládání běžných úknů péče vlastní sbu, pmc při úknech sbní hygieny, pmc při zajištění stravy, pmc při zajištění chdu dmácnsti, výchvné, vzdělávací a aktivizační činnsti, zprstředkvání kntaktu se splečenským prstředím, pmc při uplatňvání práv, právněných zájmů a při bstarávání sbních záležitstí. Sciální pradenství je bezplatné. PŮJČOVNA POMŮCEK krdinátr půjčvny kmpenzačních pmůcek: Ivna Čurajvá telefn: , Charita Hlučín nabízí svým klientům zapůjčení zdravtnických a kmpenzačních pmůcek. O tut službu je velký zájem a stala se vhdným a nezbytným dplněním terénních služeb. Pmůcky si můžete zapůjčit i bez dpručení lékaře. Klienti jsu předem seznámeni s pdmínkami a cenu za zapůjčení knkrétní pmůcky. Pmůcky jsu zapůjčvány dle dhdy na dbu nezbytně nutnu. Charita Hlučín zajišťuje také jejich rzvz, kmpletaci a zaučení klienta, t vše rvněž dle platnéh ceníku. 11

12 MATEŘSKÉ CENTRUM OPIČKA bčanské sdružení - neziskvá rganizace Kntaktní adresa: Kstelní 3314/2c, Kravaře telefn: web: Kntaktní sba Zuzana Klöslvá CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ Nabízí aktivity rdičům a dětem ve věku d 6 měsíců d 7 let. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY Zajišťuje pmc a splupráci při výchvě dětí a splečné trávení času na mateřské dvlené. Dále v mateřském centru můžete získat dbrné pznatky výchvě, zdraví, psychlgii dětí i dspělých a tyt pznatky využít k výchvné činnsti. NABÍDKA KURZŮ cvičení a hrátky - děti d 2 d 2,5 let, příprava d první třídy, cvičení a hrátky - dětí d 1 d 1,5 let, angličtinka pr začátečníky - děti d 4 d 7 let, angličtinka pr pkrčilé děti d 4 d 7 let, minidisc děti d 4 d 7 let, angličtinka s maminku děti d 2 let, miminka - d 6 měsíců, přednášky, divadla, masáže kjenců apd. 12

13 DŮLEŽITÉ KONTAKTY Městský úřad Kravaře Náměstí 405/43, Kravaře tel: fax: web: Úřední hdiny: pndělí: 8:00 12:00; 13:00 17:00 hdin středa: 8:00 12:00; 13:00 17:00 hdin čtvrtek: 8:00 12:00; 13:00 14:00 hdin pátek: 8:00 12:00 hdin Městský úřad Kravaře pdatelna (zde je mžn zajistit htvá jídla ve sklenicích) Městský úřad Kravaře dbr sciálních věcí a kultury veducí dbru péče bčany úsek péče děti Městský úřad Kravaře městská plicie veducí strážník Plicie ČR bvdní ddělení Kravaře Bezručva 475/102, Kravaře tel: web: fax: Okresní správa sciálníh zabezpečení Krnvská 2975/75, Opava tel: fax: web: - ddělení důchdvéh pjištění (pr vyřízení důchdu)

14 Úřad práce ČR kntaktní pracviště Kravaře web: Bezručva 542/10, Kravaře - referát zprstředkvání a pradenství referát jedntnéh výplatníh místa (hmtná nuze, příspěvek na péči, příspěvek na mbilitu a jiné sciální dávky) Petra z Kravař 3165/9, Kravaře - referát státní sciální pdpry Zdravtnictví v Kravařích Opavská 3126/57, Kravaře praktický lékař MUDr. Brzeskvá MUDr. Rhan dětský lékař MUDr. Kerlinvá MUDr. Lebeda zubní lékař MUDr. Bílkvá MUDr. Kzelská, MUDr. Slná MUDr. Sandervá MUDr. Staškvá, MUDr. Krettkvá chirurgie MUDr. Náhlíkvá interna MUDr. Petrvá gyneklgie MUDr. Nevlud kžní MUDr. Pallva neurlgie MUDr. Němeček lgpedie PaedDr. Odstrčilvá rtpedie MUDr. Brunský rehabilitace Bc. Kmárkvá Žídkvá lékárna Náměstí 397/35, Kravaře Filip dbrná ční ambulance Náměstí 396/33, Kravaře Filip ční ptika Náměstí 664/1, Kravaře zdravtnické ptřeby p. Náhlík

15 Římskkatlická farnst Kravaře Náměstí 404/41, Kravaře web: Sbr dbrvlných hasičů Štěpánkvická 923/21, Kravaře web: Phřební služba fa. NOVOSAD - Náměstí 405/43, Kravaře fa. DOMINUS - Nvdvrská 182/23, Kravaře fa. BREUER - Šklní 227/6, Hlučín Obědy Rzvz bědů si můžete zajistit v některých restauracích v Kravařích, které tut službu pskytují. Sciální služby na území klních měst a bcí naleznete na internetvých stránkách web: web: Pečvatelská služba Kbeřice DmA dmácí asistence 15

16 JINÉ KONTAKTY Nuzvé vlání Integrvaný záchranný systém tísňvé vlání 112 Plicie ČR 158 Hasiči 150 Rychlá záchranná služba 155 Pruchy plynu Severmravská plynárenská a.s Pruchy elektřiny ČES a.s Asistenční pruchvá havarijní služba vlejte v případě havárie tpení, plynu, elektr, vdy, kanalizace a ppište perátrvi váš prblém, perátr vám navrhne způsb řešení a zajistí výjezd pruchvé služby, případně vám sdělí kntakty na pracvníky, kteří váš prblém vyřeší. Krizvé linky Linka důvěry Charita Opava Linka bezpečí dětí a mládeže Bílý kruh bezpečí DONA linka - pmc bětem dmácíh násilí Krizvá linka - Senir telefn cítíte se puštěni, ptřebujete si ppvídat, ztratili jste chuť d živta, zemřel vám partner, je vám smutn, ptřebujete se pradit v sciální blasti, ubližují vám lidé, úřady, pržíváte jinu těžku živtní situaci? Krizvé a kntaktní centrum Pd slunečníkem v Opavě pskytvání psychterapeutických a pradenských služeb pr prevenci závislstí Azylvý dům pr matky s dětmi Opava Centrum sciálních služeb Samaritán azylvý dům pr muže Prtialkhlní stanice Opava Pradny Občanská pradna Opava Pradna pr rdinu, manželství a mezilidské vztahy Opava

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012 1 Vážení přátelé, je za námi rk 2012 a mjí pvinnstí je, abych se splečně s Vámi hlédla, a zhdntila práci Oblastní charity Vyškv. Organizace vstupvala d rku 2012 ne zcela s uspkjivým hspdářským výsledkem.

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ pr Kampaň 2014 aneb Pslání a finanční ptřeby Hspice a jak je přelžit d srzumitelné řeči Zpracvali Alena Vtavvá Petr Hruška Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antnína Kmenskéh 907 676 02 Mravské Budějvice Zřizvatel: SPRÁVNÍ RADA: DOZORČÍ RADA: Kngregace Milsrdných sester sv. Karla Brmejskéh Šprkva 12 180 00 Praha

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více