V sobotu dne 26. listopadu 2011 se v naší obci uskutečnil již tradiční Kateřinský jarmark

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V sobotu dne 26. listopadu 2011 se v naší obci uskutečnil již tradiční Kateřinský jarmark"

Transkript

1 ročník XXIII., číslo 11/2011 Oprava povodňových škod Výročí ukončení 1. sv. války Charita Společenská kronika Mama maraton NA POČÁTKU LISTOPADA TEPLO SE SE ZIMOU HÁDÁ V sobotu dne 26. listopadu 2011 se v naší obci uskutečnil již tradiční Kateřinský jarmark Víc se dočtete na 5. straně zpravodaje.

2 f informace z obce f opravy povodňových škod f informace z obce f opravy povodňových škod f informace z obce Oprava povodňových škod z roku 2010 v obci Hovězí Koncem měsíce května a počátkem června 2010 z důvodu intenzivních srážek na území celého kraje byl hejtmanem Zlínského kraje MVDr. Stanislavem Mišákem vyhlášen stav nebezpečí. V naší obci došlo taktéž k dosti velkému zvýšení hladin, jak v místních potocích, tak i v korytě řeky Bečvy. Naštěstí nedošlo k vylití vody z místních vodotečí, avšak povrchová voda s nánosy v jednotlivých částech obce ucpala řadu propustků a došlo k poškození povrchu místních komunikací. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky reagovalo na tento neutěšený stav po povodni a koncem roku 2010 vyhlásilo dotační titul na opravu povodňových škod. Vedení naší obce mělo velmi dobře zdokumentovaný stav místních komunikací poničených povodní a oslovilo projekční kancelář Obce servis ze Vsetína ke zpracování projektové dokumentace na opravu místních komunikací, vyčištění příkopů a opravu podemletých mostů. Počátkem letošního roku došlo ze strany projektanta k předání projektové dokumentace, včetně vydání souhlasu s provedením stavebních úprav místních komunikací v částech Veřečný, Stříbrník a mostů U Sáblů a U Rusínů. Souhlas vydal Městský úřad ve Vsetíně, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Na základě těchto dokumentů vedení obce zpracovalo žádost o dotaci na opravu povodňových škod v naší obci. Hodnotící komise Ministerstva pro místní rozvoj České republiky posoudila oprávněnost naší žádosti a doporučila ji ke schválení. V měsíci květnu byla akce zaregistrována a obec vyzvána k doložení dokladů k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Obec následně vypsala výběrové řízení na zhotovitele stavby a byly obeslány tři firmy k podání cenové nabídky na realizaci stavby. S nejnižší a nejvýhodnější nabídkou výběrové řízení vyhrála firma REPONT s.r.o. z Valašského Meziříčí, se kterou byla uzavřena smlouva o dílo. V polovině měsíce srpna 2011 stavební firma zahájila práce v údolí Veřečný, kde došlo k vyčištění zanesených příkopů a propustků. Dále k dorovnání poškozených povrchů na místních komunikacích, položení nového penetračního makadamu tl. 5 cm a ukončení povrchu komunikace dvojitým nátěrem Pracovníci generálního dodavatele stavby se počátkem měsíce září 2011 přestěhovali se svými mechanismy do sousedního údolí Stříbrník, kde došlo na úpravu dvou místních komunikací. Po realizaci těchto dvou úseků byla provedena vysprávka i stávající hlavní komunikace, došlo k dorovnání příčných propadlých výkopů. Další pracovní četa se vrhla na opravu mostů v Hořansku U Rusínů a v Hovízkách v údolí Suška U Sáblů. V rámci stavebních úprav došlo k vybourání poškozeného zdiva pilířů mostů. Pilíře byly podbetonovány a dozděny řádkovým zdivem z kamene. Na povodní straně byla uložena kamenná rovnanina. Opraveny byly římsy mostů a provedena sanace spodku mostovky vodoodpudivým nátěrem. Dne 29. září 2011 došlo k ukončení prací na místních komunikacích i na mostcích. Bylo provedeno předání a převzetí prací. Celkové náklady na opravu místních komunikací a mostů dosáhly částky ,-Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky v rámci dotace poskytlo částku ,-Kč a Obec Hovězí ze svého rozpočtu zaplatila ,-Kč. Závěrem můžeme konstatovat, že se podařilo účelně využít finanční prostředky určené k opravě vzniklých škod po povodni z loňského roku. Dalším pozitivním signálem pro obec je velká spokojenost obyvatelů, kteří bydlí v údolí Veřečný a Stříbrník, s novým povrchem místních komunikací, jež denně využívají. Antonín Koňařík, starosta obce

3 f informace z obce f výročí ukončení 1. svět. války f charita f informace z obce f výročí ukončení 1. svět. války f NEZAPOMÍNEJME Listopad je m.j. měsícem, kdy si připomínáme výročí ukončení I. světové války. Od jejího konce v roce 1918 uplynulo letos 93 let. Až na jednu občanku, která prožila jeden rok Rakouska Uherska v kolébce, jsou dnešní obyvatelé Hovězí převážně nepoměrně mladší. Výročí si připomínáme proto, abychom nezapomínali na hrůzy války a na utrpení miliónu lidí. Lidská paměť je často krátká a někdy je to ke škodě. Na bojištích I. světové války trpěli a rovněž našli smrt i Hověžané. Stovky jich musely narukovat do armády a mnoho se jich nevrátilo ke svým rodinám. Více než sto našlo ve válce smrt, další byli nezvěstní, zmrzačení. Značný počet se zařadil do jednotek čs. legií na různých místech Evropy. Letos na svátek sv. Václava při slavnostním aktu otevření úprav našeho hřbitova jsme byli zároveň svědky instalování pamětních desek, které jmenovitě uvádějí ty občany obce, kteří se z bojišť I. světové války nevrátili živí. Stalo se to od války více než po 90-ti letech od jejich smrti. Buďme upřímní, trvalo to dlouho. Na vysvětlenou, ne na omluvu, několik následujících řádků. V roce 1931 byla u sochy Jana Nepomuckého umístěna deska s nápisem Památce padlým ve světové válce V roce 1933 byla slavnostně posvěcena. Hovězské zastupitelstvo se rozhodlo v roce 1939 postavit obětem I. světové války pomník ve středu obce. Byly učiněny přípravy, zajištěny desky s vyrytými jmény obětí. Příchod nacistů a II. světová válka zabránily postavení pomníku. Desky byly uloženy a uschovány během války i později tak dobře, že se na ně zapomnělo. V poválečných letech a v pozdějších časech neprojevili tehdejší představitelé obce dostatečný zájem o postavení pomníku, preferovány byly jiné záležitosti. Až náhodný objev desek připravených na pomník v bývalé cementárně u sokolovny panem Radkem Štefkem v roce 2008 upozornil na starý dluh naší obce. A tak po létech, díky přístupu dnešního vedení obce, můžeme postát u pomníku na hřbitově, zavzpomínat a zamyslet se nad osudem našich předků. Položili životy i za náš lepší život. Jmen je více než stovka a patří i obyvatelům Huslenek, které v té době byly součástí Hovězí. Uvedená dřívější domovní čísla to dostatečně dokumentují. Zároveň zde byla umístěna i pamětní deska z roku Při této příležitosti lze si přát, aby tak dlouho netrvalo zřízení důstojné připomínky obětí II. světové války v letech v boji proti fašismu. Tehdy s osmi osvobozovacími československými vojáky našlo smrt třicet našich spoluobčanů. I jejich jménům patří vzpomínka a naše úcta. Vratislav Matušů, kronikář Milí přátelé a příznivci charitního díla, možná se Vám to bude zdát trochu předčasné, ale spolu s krátícími se dny a prodlužujícími se večery se přiblížila i doba příprav konání Tříkrálové sbírky, která je největší dobrovolnickou akcí v naší zemi a v tom letošním roce vstoupila už do druhé desítky let své novodobé existence. Vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrávaly hry o Třech králích. Představení vyprávěla příběh o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v Betlémě a předali mu své dary zlato, kadidlo a myrhu. Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za Tři krále po domech, zpívaly známou koledu My tři králové a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B s příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly nějakou tu sladkost a občas i pár drobných mincí na přilepšenou. Tato tradice s nástupem totalitního režimu po roce 1948 postupně vymizela a mohla být znovu oživena až po roce 1989, kdy díky České katolické Charitě dostala nový rozměr solidarity s trpícími a potřebnými lidmi u nás i ve světě. A tak ve dnech ledna 2012 budou opět skupinky tříkrálových koledníčků putovat v našich vesnicích od domu k domu s radostným poselstvím Vánoc a přáním všeho dobrého do nového roku, ale i s prosbou o finanční příspěvek pro všechny potřebné. Domnívám se, že zcela jistě nebude na škodu trochu se poohlédnout za tím letošním rokem a připomenout si celkovou výši vybraných finančních prostředků i jejich praktické využití. Výtěžek letošní sbírky činil v Charitě Svaté rodiny Nový Hrozenkov, která působí na území sedmi obcí (od Hovězí až po Velké Karlovice), ,- Kč. Z toho asi 37 procent se odvádí na účet Charity Česká republika, kde jsou pak tyto finance poskytovány jako humanitární pomoc v případě přírodních katastrof, epidemií, hladomoru či válečných konfliktů u nás i v zahraničí, 5 procent je určeno pro krizové a havarijní situace charit v olomoucké arcidiecézi, zatímco 58% procent z této částky je určeno přímo na realizaci projektů naší charity. Takže na jaké konkrétní účely byly vámi darované peníze vynaloženy? Díky Vaší štědrosti se Dům pokojného stáří v Novém Hrozenkově oblékl do nového kabátu v podobě nátěru dřevěných obkladů, navíc zde byly provedeny bezbariérové úpravy sprchového koutu a mohla být uhrazena část provozních nákladů. Další část finančních prostředků pak byla použita na úpravy pronajatých prostor pro pracovníky terénních služeb v Karolince, nákup staršího auta pro Víceúčelový charitní dům v Halenkově a také přímou pomoc lidem v těžkých životních situacích. A jaké jsou záměry na využití výnosu nadcházející sbírky v roce 2012? Největší část se opět týká zkvalitnění služeb, prostředí a péče pro seniory jedná se o projekt ozelenění zahrady a postavení altánu pro Víceúčelový charitní dům v Halenkově, dále zakoupení nových kompenzačních

4 f společenská kronika f inzerce f kino f společenská kronika f inzerce f kino f společenská kronika f pomůcek pro naše klienty (polohovací postele, vozíky, chodítka atp.) a samozřejmě chceme myslet i na ty, kteří se ocitnou v nenadálé kritické situaci a budou potřebovat přímou materiální podporu. Chtěli bychom vyjádřit velkou vděčnost jak dárcům, tak i všem koledníkům a lidem z řad obětavých dobrovolníků, bez nichž by tuto akci nebylo možné vůbec uskutečnit. Zároveň se obracíme na všechny, kdo by se chtěli zejména jako vedoucí skupinek do Tříkrálové sbírky nově zapojit, aby kontaktovali její koordinátorku paní Janu Valentovou na tel. č Marta Koňaříková, pastorační asistentka 4.prosince 2011 v hodin ZROZENÍ PLANETY OPIC Akční sci-fi USA, 105 min., české titulky, mládeži přístupno od 12 let. - Místo evoluce. revoluce. Vstupné: 40,- Kč 11.prosince 2011 v hodin ŠMOULOVÉ Rodinná komedie USA, 102 min., mládeži přístupno. - Nejšmoulovatější dobrodružství všech dob. Vstupné: 40,- Kč 18.prosince 2011 v hodin MUŽI V NADĚJI Úsměvná komedie ČR, 115 min., mládeži přístupno od 12 let - Ústřední otázka této skvělé komedie zní, zda může být nevěra základem šťastného manželství. Vstupné: 40,- Kč Změna programu vyhrazena! Tento program lze nalézt na Internetu a to na adrese: Jubilanti v listopadu Kovářová Marie 70 let Střed 560 Přejeme vše nejlepší do dalších let milé jubilantce. Narození Tadeáš Daňa Dolansko 459 Rodičům blahopřejeme k narození dítěte. Úmrtí Marie Olšáková 80 let Potoky 356 Blízkým příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast. Nabídka práce Pošta Vsetín 1 přijme ihned pracovníka na roznášku propagačního materiálu v obci Hovězí. Informace na tel.: , Hrabovská 5/39, Ostrava Nová Bělá, Mitrovice, , Otevírací doba: Po Pá , Tel.: , GARÁŽOVÁ VRATA od Kč. Dodáváme vrata výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací. Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná, nebo přesně na míru. Základní barvy i imitace dřeva. Základní provedení je možné doplnit různým příslušenstvím. Nakrmte PLASTOŽROUTA Děti, rodiče i zaměstnanci Mateřské školy Hovězí se přihlásili a zapojili do ekologické soutěže: Nakrmte PLASTOŽROUTA. Po celý školní rok sbíráme vršky z umělé hmoty od minerálek a lahví od mléka. Prosíme, nevyhazujte vršky do koše, ale pošlete je po dětech nebo známých do mateřské školy, kde je každé pondělí ráno odevzdáváme. Od začátku školního roku jsme nasbírali již 100kg vršků. I takto pomáháme naší přírodě. Děkujeme TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10,- Kč/kus Další okrasné dřeviny. Využíjte množstevní SLEVY. Koupíte u nás také stínicí tkaniny - stínovku. PLOTY - PLETIVO zabýváme prodejem i montážemi oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty. Pletiva s povrchem Zn+PVC od 35,-Kč/m. Pletivo v.150cm/oko 50x50mm, Zn+PVC, za 55,-Kč/m. Do konce února otevřeno jen do 15 hod. DOPRAVA ZDARMA při celkovém nákupu nad Kč, jinak 300 Kč

5 f Kateřinský jarmark f kulturní informace f Kateřinský jarmark f kulturní informace f Kateřinský jarmark f Kateřinský jarmark Náš tradiční Kateřinský jarmark v Hovězí letos opět navštívily stovky lidí, které přilákala domácí zabíjačka, předvádění lidových řemesel, výstava obrazů se zimní tématikou, nádherný ručně vyřezávaný šestimetrový betlém, spousta stánků a především již zaběhlá soutěž v pojídání jitrnic. Do soutěže se přihlásilo sedm soutěžících, mezi kterými letos byla dokonce i jedna žena. Nechyběl ani loňský vítěz pan František Šťastný ze Vsetína, který v pořadí již pošesté zvítězil s počtem třinácti jitrnic. Klání se zúčastnila i sourozenecká dvojice z Brna (bratr a sestra), která na jarmark jezdí již třetím rokem, mají tu rodinu. Nakonec se panu Vojtěchu Šarovskému, ze sourozenecké dvojice, podařilo vybojovat třetí místo s osmi a půl jitrnicemi. Stříbrnou příčku obsadil pan Robin Hass z Valašského Meziříčí a to spořádal rovnou desítku jitrnic. Máme již po jarmarku a doufáme, že se opět za rok setkáme a budeme se těšit na Vaši hojnou návštěvu

6 f Mama maraton f sport f TJ Sokol Hovězí f Mama maraton f sport f TJ Sokol Hovězí f Mama maraton f MAMA MARATON V sobotu se uskutečnil ve sportovní hale ZŠ Hovězí první ročník v aerobiku pod názvem Mama Maraton. Organizátorky Jana Kostková a Petra Tůmová se zaměřily na pečlivou přípravu a pro milovníky pohybu tak zajistili velmi příjemnou atmosféru s bohatým programem. Kromě široké taneční nabídky mohly dámy navštívit kosmetické poradenství a při tom se nechat profesionálně nalíčit, to vše zdarma od Mary Kay. Nezapomnělo se ani na ty nejmenší, pro které bylo připraveno také malování na obličej a krásný dětský koutek, do nějž většinu hraček zapůjčilo RMC Sluníčko Vsetín. Celá tato akce byla rozdělena celkem do čtyř kategorií zhruba po jedné hodině cvičení. První z těchto čtyř kategorií byla zaměřena na inspirativní lekce pro všechny milovníky tanečního aerobiku (Dance Inspiration). Během přestávky vystoupila děvčata ze Shanti Vsetín s ukázkou ZUMBY. Následovala další lekce typu bodystyling pro maminky s miminky od 6-ti týdnů a malými dětmi. Samozřejmě se této lekce mohl zúčastnit každý kdo se cítil.(fitmami Basic). Ve druhé přestávce se postaraly o vystoupení maminky se svými šikovnými dětmi z hudební školičky YAMAHA. Druhá část MAMA MARATONU opět začala v rychlejším rytmu. Stejně jako první lekci předcvičovala cvičitelka Jana Kostková a tentokrát se jednalo o prvky latinsko amerických tanců, zamíchaných do úžasné taneční sestavy (Latino Dance). Ještě před poslední lekcí se losovala tombola a každý kdo si zakoupil vstupenku, se mohl těšit z výhry. V samotném závěru se o uvolnění a protažení celého těla postarala cvičitelka Petra Tůmová (Power Yoga). Nakonec je třeba poděkovat všem tatínkům, kteří se starali o děti, když maminky cvičili, všem vystupujícím a zúčastněným. Dále pak všem organizátorům (Petra Tůmová a Jana Kostková) a sponzorům (Dove, Austin Power, Nestle, ANNA, Metrostav, ČPZP, Maminka, Zámečnictví Zdenek Kostka a Studio krásy). Bylo to príma sobotní odpoledne, užila si celá rodina a zároveň jsme udělali něco pro sebe. V současnosti pomalinku připravujeme 2. ročník, až budeme vědět více, dozvíte se to na našich internetových stránkách (www.mamamaraton.tym.cz), a nebo na facebooku AEROBIK MAMA MARATON. Sdělila nám po skončení akce jedna z hlavních organizátorek a cvičitelka Petra Tůmová. TJ Sokol Hovězí Družstvo dorostu TJ Sokol Hovězí hraje v současné době krajskou soutěž skupiny A Zlínského kraje. Současný kádr mužstva ve své kategorii tvoří 18 hráčů ročníku s datem narození Po podzimní části soutěže se mužstvo umístilo na 7. místě v tabulce, když 6 zápasů vyhrálo, 7 prohrálo, poměr branek 30:24, počet bodů 18. Nejlepší střelci: Růžička Oskar 13, Berka Adam 4, Kašpar Jaroslav 3, Šimčík Petr 2. Během podzimu se odehrálo několik kvalitních zápasů, ale i dost nepovedených, kdy jsme soupeře podcenili a hrálo se bez bojovnosti a fotbalového umu. Pokud se v zimní přípravě zlepší tréninková docházka a životospráva před zápasy, tak bude konečné umístění v tabulce určitě lepší než doposud. Tento hráčský kolektiv má určitě navíc, než na 7. místo v tabulce. Hovězský zpravodaj vydává Obecní úřad Hovězí, registrace: MKČRE 15664, sazba: Mikeš Josef, tisk: Grafia Nova - Rožnov p. R. Cena: 3 Kč. Neprošlo jazykovou úpravou. Telefon: , fax: ,

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O Dagmar Pátková, komise pro životní prostředí Vážení spoluobčané, nastává nejkrásnější období roku, kdy delší sluneční svit způsobí ten každoroční zázrak

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Roèník XVI. BŘEZEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Rekonstrukce části Masarykova náměstí

Roèník XVI. BŘEZEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Rekonstrukce části Masarykova náměstí Roèník XVI. BŘEZEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 DĚTSKÉ MAŠKARNÍ KARNEVALY str. 3 PŘEŠTICE V ČASE str.

Více

HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané!

HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! HUSLENKY Zpravodaj obce Huslenky Číslo 25 - prosinec 2010. Zdarma. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! každý rok má svůj začátek, ale i konec, který se právě blíží. A tak se Vám dostává do rukou prosincové

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Slovo starosty 12/2013

Slovo starosty 12/2013 12/2013 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám sdělil několik informací ze života naší obce Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svoláno

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

KOŠT SLIVOVICE V HOVĚZÍ

KOŠT SLIVOVICE V HOVĚZÍ ročník XXI., číslo 2/2009 Košt slivovice Dny Valašského divadla Hovězský slavíček Společenská kronika Fotbalový turnaj TŘESKUTÁ ZIMA V ÚNORU NAPLŇUJE STODOLU KOŠT SLIVOVICE V HOVĚZÍ Letos se urodilo, tak

Více

Vánoční strom rozsvícen

Vánoční strom rozsvícen 12 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2005 Vratislavický zpravodaj Vítání občánků Dne 22. listopadu se letos podruhé zaplnila obřadní síň úřadu městského obvodu nejmenšími občánky

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle ROČNÍK 24 ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2014 CENA 10,- Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle Určitě každý obyvatel Rokytnice a i každý náhodně projíždějící si všiml, že je okolo budovy staré školy a současné

Více

ÚOHS rozhodl: Město může stavět!

ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. dubna 2011 číslo 4 - ročník 21 zdarma - neprodejné Krizové SMS ohlásí požár či povodeň strana 5 ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Pantheři jsou v extralize! V rámci

Více

CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV. Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA

CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV. Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé Jsem ráda, že se znovu po roce společně setkáváme na stránkách naší Výroční zprávy.dovolte

Více

ZPRAVODAJ. Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště konaného dne 20.4.2011 v Osvětovém domě v Řepištích

ZPRAVODAJ. Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště konaného dne 20.4.2011 v Osvětovém domě v Řepištích ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 106 vyšel 1. 6. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště konaného dne 20.4.2011 v Osvětovém domě v Řepištích 97. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

V NEDĚLI 11. KVĚTNA 2008 SE KONALY OSLAVY 115. LET ZALOŽENÍ SDH NA HOVĚZÍ A PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYL PŘEDÁN NOVÝ ZÁSAHOVÝ VŮZ FORD TRANZIT

V NEDĚLI 11. KVĚTNA 2008 SE KONALY OSLAVY 115. LET ZALOŽENÍ SDH NA HOVĚZÍ A PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYL PŘEDÁN NOVÝ ZÁSAHOVÝ VŮZ FORD TRANZIT ročník XX., číslo 5/2008 Zápis ze zasedání obce Hasiči slavili 115 let od založení Společenská kronika Obecná škola CHLADNÝ KVĚTEN BUDE-LI ROSITI, MNOHO SENA BUDEŠ KOSITI V NEDĚLI 11. KVĚTNA 2008 SE KONALY

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ OBSAH KVĚTEN 2015 Úvodní slovo starosty...1 Obsah...1 Z jednání zastupitelstva...2 Obecní úřad informuje...2 Cíle Zastupitelstva obce Štítina pro období 2015 2016 2 Závazné ukazatele

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

listy ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY 1/2009 HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ

listy ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY 1/2009 HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ Šterboholské ŠTĚRBOHOLSKÉ 1/2009 LISTY listy HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ ÚVODNÍK V Vážení spoluobčané, starý rok je za námi a já bych Vás, občany Štěrbohol, rád pozdravil

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

Předvánoční setkání seniorů. Vážení spoluobčané,

Předvánoční setkání seniorů. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začátek nového roku je vhodnou příležitostí k ohlédnutí za tím právě uplynulým a k zamyšlení nad tím, co nám příští období přinese. V našem městě můžeme letos očekávat dokončení sportovní

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více