V sobotu dne 26. listopadu 2011 se v naší obci uskutečnil již tradiční Kateřinský jarmark

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V sobotu dne 26. listopadu 2011 se v naší obci uskutečnil již tradiční Kateřinský jarmark"

Transkript

1 ročník XXIII., číslo 11/2011 Oprava povodňových škod Výročí ukončení 1. sv. války Charita Společenská kronika Mama maraton NA POČÁTKU LISTOPADA TEPLO SE SE ZIMOU HÁDÁ V sobotu dne 26. listopadu 2011 se v naší obci uskutečnil již tradiční Kateřinský jarmark Víc se dočtete na 5. straně zpravodaje.

2 f informace z obce f opravy povodňových škod f informace z obce f opravy povodňových škod f informace z obce Oprava povodňových škod z roku 2010 v obci Hovězí Koncem měsíce května a počátkem června 2010 z důvodu intenzivních srážek na území celého kraje byl hejtmanem Zlínského kraje MVDr. Stanislavem Mišákem vyhlášen stav nebezpečí. V naší obci došlo taktéž k dosti velkému zvýšení hladin, jak v místních potocích, tak i v korytě řeky Bečvy. Naštěstí nedošlo k vylití vody z místních vodotečí, avšak povrchová voda s nánosy v jednotlivých částech obce ucpala řadu propustků a došlo k poškození povrchu místních komunikací. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky reagovalo na tento neutěšený stav po povodni a koncem roku 2010 vyhlásilo dotační titul na opravu povodňových škod. Vedení naší obce mělo velmi dobře zdokumentovaný stav místních komunikací poničených povodní a oslovilo projekční kancelář Obce servis ze Vsetína ke zpracování projektové dokumentace na opravu místních komunikací, vyčištění příkopů a opravu podemletých mostů. Počátkem letošního roku došlo ze strany projektanta k předání projektové dokumentace, včetně vydání souhlasu s provedením stavebních úprav místních komunikací v částech Veřečný, Stříbrník a mostů U Sáblů a U Rusínů. Souhlas vydal Městský úřad ve Vsetíně, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Na základě těchto dokumentů vedení obce zpracovalo žádost o dotaci na opravu povodňových škod v naší obci. Hodnotící komise Ministerstva pro místní rozvoj České republiky posoudila oprávněnost naší žádosti a doporučila ji ke schválení. V měsíci květnu byla akce zaregistrována a obec vyzvána k doložení dokladů k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Obec následně vypsala výběrové řízení na zhotovitele stavby a byly obeslány tři firmy k podání cenové nabídky na realizaci stavby. S nejnižší a nejvýhodnější nabídkou výběrové řízení vyhrála firma REPONT s.r.o. z Valašského Meziříčí, se kterou byla uzavřena smlouva o dílo. V polovině měsíce srpna 2011 stavební firma zahájila práce v údolí Veřečný, kde došlo k vyčištění zanesených příkopů a propustků. Dále k dorovnání poškozených povrchů na místních komunikacích, položení nového penetračního makadamu tl. 5 cm a ukončení povrchu komunikace dvojitým nátěrem Pracovníci generálního dodavatele stavby se počátkem měsíce září 2011 přestěhovali se svými mechanismy do sousedního údolí Stříbrník, kde došlo na úpravu dvou místních komunikací. Po realizaci těchto dvou úseků byla provedena vysprávka i stávající hlavní komunikace, došlo k dorovnání příčných propadlých výkopů. Další pracovní četa se vrhla na opravu mostů v Hořansku U Rusínů a v Hovízkách v údolí Suška U Sáblů. V rámci stavebních úprav došlo k vybourání poškozeného zdiva pilířů mostů. Pilíře byly podbetonovány a dozděny řádkovým zdivem z kamene. Na povodní straně byla uložena kamenná rovnanina. Opraveny byly římsy mostů a provedena sanace spodku mostovky vodoodpudivým nátěrem. Dne 29. září 2011 došlo k ukončení prací na místních komunikacích i na mostcích. Bylo provedeno předání a převzetí prací. Celkové náklady na opravu místních komunikací a mostů dosáhly částky ,-Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky v rámci dotace poskytlo částku ,-Kč a Obec Hovězí ze svého rozpočtu zaplatila ,-Kč. Závěrem můžeme konstatovat, že se podařilo účelně využít finanční prostředky určené k opravě vzniklých škod po povodni z loňského roku. Dalším pozitivním signálem pro obec je velká spokojenost obyvatelů, kteří bydlí v údolí Veřečný a Stříbrník, s novým povrchem místních komunikací, jež denně využívají. Antonín Koňařík, starosta obce

3 f informace z obce f výročí ukončení 1. svět. války f charita f informace z obce f výročí ukončení 1. svět. války f NEZAPOMÍNEJME Listopad je m.j. měsícem, kdy si připomínáme výročí ukončení I. světové války. Od jejího konce v roce 1918 uplynulo letos 93 let. Až na jednu občanku, která prožila jeden rok Rakouska Uherska v kolébce, jsou dnešní obyvatelé Hovězí převážně nepoměrně mladší. Výročí si připomínáme proto, abychom nezapomínali na hrůzy války a na utrpení miliónu lidí. Lidská paměť je často krátká a někdy je to ke škodě. Na bojištích I. světové války trpěli a rovněž našli smrt i Hověžané. Stovky jich musely narukovat do armády a mnoho se jich nevrátilo ke svým rodinám. Více než sto našlo ve válce smrt, další byli nezvěstní, zmrzačení. Značný počet se zařadil do jednotek čs. legií na různých místech Evropy. Letos na svátek sv. Václava při slavnostním aktu otevření úprav našeho hřbitova jsme byli zároveň svědky instalování pamětních desek, které jmenovitě uvádějí ty občany obce, kteří se z bojišť I. světové války nevrátili živí. Stalo se to od války více než po 90-ti letech od jejich smrti. Buďme upřímní, trvalo to dlouho. Na vysvětlenou, ne na omluvu, několik následujících řádků. V roce 1931 byla u sochy Jana Nepomuckého umístěna deska s nápisem Památce padlým ve světové válce V roce 1933 byla slavnostně posvěcena. Hovězské zastupitelstvo se rozhodlo v roce 1939 postavit obětem I. světové války pomník ve středu obce. Byly učiněny přípravy, zajištěny desky s vyrytými jmény obětí. Příchod nacistů a II. světová válka zabránily postavení pomníku. Desky byly uloženy a uschovány během války i později tak dobře, že se na ně zapomnělo. V poválečných letech a v pozdějších časech neprojevili tehdejší představitelé obce dostatečný zájem o postavení pomníku, preferovány byly jiné záležitosti. Až náhodný objev desek připravených na pomník v bývalé cementárně u sokolovny panem Radkem Štefkem v roce 2008 upozornil na starý dluh naší obce. A tak po létech, díky přístupu dnešního vedení obce, můžeme postát u pomníku na hřbitově, zavzpomínat a zamyslet se nad osudem našich předků. Položili životy i za náš lepší život. Jmen je více než stovka a patří i obyvatelům Huslenek, které v té době byly součástí Hovězí. Uvedená dřívější domovní čísla to dostatečně dokumentují. Zároveň zde byla umístěna i pamětní deska z roku Při této příležitosti lze si přát, aby tak dlouho netrvalo zřízení důstojné připomínky obětí II. světové války v letech v boji proti fašismu. Tehdy s osmi osvobozovacími československými vojáky našlo smrt třicet našich spoluobčanů. I jejich jménům patří vzpomínka a naše úcta. Vratislav Matušů, kronikář Milí přátelé a příznivci charitního díla, možná se Vám to bude zdát trochu předčasné, ale spolu s krátícími se dny a prodlužujícími se večery se přiblížila i doba příprav konání Tříkrálové sbírky, která je největší dobrovolnickou akcí v naší zemi a v tom letošním roce vstoupila už do druhé desítky let své novodobé existence. Vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrávaly hry o Třech králích. Představení vyprávěla příběh o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v Betlémě a předali mu své dary zlato, kadidlo a myrhu. Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za Tři krále po domech, zpívaly známou koledu My tři králové a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B s příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly nějakou tu sladkost a občas i pár drobných mincí na přilepšenou. Tato tradice s nástupem totalitního režimu po roce 1948 postupně vymizela a mohla být znovu oživena až po roce 1989, kdy díky České katolické Charitě dostala nový rozměr solidarity s trpícími a potřebnými lidmi u nás i ve světě. A tak ve dnech ledna 2012 budou opět skupinky tříkrálových koledníčků putovat v našich vesnicích od domu k domu s radostným poselstvím Vánoc a přáním všeho dobrého do nového roku, ale i s prosbou o finanční příspěvek pro všechny potřebné. Domnívám se, že zcela jistě nebude na škodu trochu se poohlédnout za tím letošním rokem a připomenout si celkovou výši vybraných finančních prostředků i jejich praktické využití. Výtěžek letošní sbírky činil v Charitě Svaté rodiny Nový Hrozenkov, která působí na území sedmi obcí (od Hovězí až po Velké Karlovice), ,- Kč. Z toho asi 37 procent se odvádí na účet Charity Česká republika, kde jsou pak tyto finance poskytovány jako humanitární pomoc v případě přírodních katastrof, epidemií, hladomoru či válečných konfliktů u nás i v zahraničí, 5 procent je určeno pro krizové a havarijní situace charit v olomoucké arcidiecézi, zatímco 58% procent z této částky je určeno přímo na realizaci projektů naší charity. Takže na jaké konkrétní účely byly vámi darované peníze vynaloženy? Díky Vaší štědrosti se Dům pokojného stáří v Novém Hrozenkově oblékl do nového kabátu v podobě nátěru dřevěných obkladů, navíc zde byly provedeny bezbariérové úpravy sprchového koutu a mohla být uhrazena část provozních nákladů. Další část finančních prostředků pak byla použita na úpravy pronajatých prostor pro pracovníky terénních služeb v Karolince, nákup staršího auta pro Víceúčelový charitní dům v Halenkově a také přímou pomoc lidem v těžkých životních situacích. A jaké jsou záměry na využití výnosu nadcházející sbírky v roce 2012? Největší část se opět týká zkvalitnění služeb, prostředí a péče pro seniory jedná se o projekt ozelenění zahrady a postavení altánu pro Víceúčelový charitní dům v Halenkově, dále zakoupení nových kompenzačních

4 f společenská kronika f inzerce f kino f společenská kronika f inzerce f kino f společenská kronika f pomůcek pro naše klienty (polohovací postele, vozíky, chodítka atp.) a samozřejmě chceme myslet i na ty, kteří se ocitnou v nenadálé kritické situaci a budou potřebovat přímou materiální podporu. Chtěli bychom vyjádřit velkou vděčnost jak dárcům, tak i všem koledníkům a lidem z řad obětavých dobrovolníků, bez nichž by tuto akci nebylo možné vůbec uskutečnit. Zároveň se obracíme na všechny, kdo by se chtěli zejména jako vedoucí skupinek do Tříkrálové sbírky nově zapojit, aby kontaktovali její koordinátorku paní Janu Valentovou na tel. č Marta Koňaříková, pastorační asistentka 4.prosince 2011 v hodin ZROZENÍ PLANETY OPIC Akční sci-fi USA, 105 min., české titulky, mládeži přístupno od 12 let. - Místo evoluce. revoluce. Vstupné: 40,- Kč 11.prosince 2011 v hodin ŠMOULOVÉ Rodinná komedie USA, 102 min., mládeži přístupno. - Nejšmoulovatější dobrodružství všech dob. Vstupné: 40,- Kč 18.prosince 2011 v hodin MUŽI V NADĚJI Úsměvná komedie ČR, 115 min., mládeži přístupno od 12 let - Ústřední otázka této skvělé komedie zní, zda může být nevěra základem šťastného manželství. Vstupné: 40,- Kč Změna programu vyhrazena! Tento program lze nalézt na Internetu a to na adrese: Jubilanti v listopadu Kovářová Marie 70 let Střed 560 Přejeme vše nejlepší do dalších let milé jubilantce. Narození Tadeáš Daňa Dolansko 459 Rodičům blahopřejeme k narození dítěte. Úmrtí Marie Olšáková 80 let Potoky 356 Blízkým příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast. Nabídka práce Pošta Vsetín 1 přijme ihned pracovníka na roznášku propagačního materiálu v obci Hovězí. Informace na tel.: , Hrabovská 5/39, Ostrava Nová Bělá, Mitrovice, , Otevírací doba: Po Pá , Tel.: , GARÁŽOVÁ VRATA od Kč. Dodáváme vrata výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací. Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná, nebo přesně na míru. Základní barvy i imitace dřeva. Základní provedení je možné doplnit různým příslušenstvím. Nakrmte PLASTOŽROUTA Děti, rodiče i zaměstnanci Mateřské školy Hovězí se přihlásili a zapojili do ekologické soutěže: Nakrmte PLASTOŽROUTA. Po celý školní rok sbíráme vršky z umělé hmoty od minerálek a lahví od mléka. Prosíme, nevyhazujte vršky do koše, ale pošlete je po dětech nebo známých do mateřské školy, kde je každé pondělí ráno odevzdáváme. Od začátku školního roku jsme nasbírali již 100kg vršků. I takto pomáháme naší přírodě. Děkujeme TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10,- Kč/kus Další okrasné dřeviny. Využíjte množstevní SLEVY. Koupíte u nás také stínicí tkaniny - stínovku. PLOTY - PLETIVO zabýváme prodejem i montážemi oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty. Pletiva s povrchem Zn+PVC od 35,-Kč/m. Pletivo v.150cm/oko 50x50mm, Zn+PVC, za 55,-Kč/m. Do konce února otevřeno jen do 15 hod. DOPRAVA ZDARMA při celkovém nákupu nad Kč, jinak 300 Kč

5 f Kateřinský jarmark f kulturní informace f Kateřinský jarmark f kulturní informace f Kateřinský jarmark f Kateřinský jarmark Náš tradiční Kateřinský jarmark v Hovězí letos opět navštívily stovky lidí, které přilákala domácí zabíjačka, předvádění lidových řemesel, výstava obrazů se zimní tématikou, nádherný ručně vyřezávaný šestimetrový betlém, spousta stánků a především již zaběhlá soutěž v pojídání jitrnic. Do soutěže se přihlásilo sedm soutěžících, mezi kterými letos byla dokonce i jedna žena. Nechyběl ani loňský vítěz pan František Šťastný ze Vsetína, který v pořadí již pošesté zvítězil s počtem třinácti jitrnic. Klání se zúčastnila i sourozenecká dvojice z Brna (bratr a sestra), která na jarmark jezdí již třetím rokem, mají tu rodinu. Nakonec se panu Vojtěchu Šarovskému, ze sourozenecké dvojice, podařilo vybojovat třetí místo s osmi a půl jitrnicemi. Stříbrnou příčku obsadil pan Robin Hass z Valašského Meziříčí a to spořádal rovnou desítku jitrnic. Máme již po jarmarku a doufáme, že se opět za rok setkáme a budeme se těšit na Vaši hojnou návštěvu

6 f Mama maraton f sport f TJ Sokol Hovězí f Mama maraton f sport f TJ Sokol Hovězí f Mama maraton f MAMA MARATON V sobotu se uskutečnil ve sportovní hale ZŠ Hovězí první ročník v aerobiku pod názvem Mama Maraton. Organizátorky Jana Kostková a Petra Tůmová se zaměřily na pečlivou přípravu a pro milovníky pohybu tak zajistili velmi příjemnou atmosféru s bohatým programem. Kromě široké taneční nabídky mohly dámy navštívit kosmetické poradenství a při tom se nechat profesionálně nalíčit, to vše zdarma od Mary Kay. Nezapomnělo se ani na ty nejmenší, pro které bylo připraveno také malování na obličej a krásný dětský koutek, do nějž většinu hraček zapůjčilo RMC Sluníčko Vsetín. Celá tato akce byla rozdělena celkem do čtyř kategorií zhruba po jedné hodině cvičení. První z těchto čtyř kategorií byla zaměřena na inspirativní lekce pro všechny milovníky tanečního aerobiku (Dance Inspiration). Během přestávky vystoupila děvčata ze Shanti Vsetín s ukázkou ZUMBY. Následovala další lekce typu bodystyling pro maminky s miminky od 6-ti týdnů a malými dětmi. Samozřejmě se této lekce mohl zúčastnit každý kdo se cítil.(fitmami Basic). Ve druhé přestávce se postaraly o vystoupení maminky se svými šikovnými dětmi z hudební školičky YAMAHA. Druhá část MAMA MARATONU opět začala v rychlejším rytmu. Stejně jako první lekci předcvičovala cvičitelka Jana Kostková a tentokrát se jednalo o prvky latinsko amerických tanců, zamíchaných do úžasné taneční sestavy (Latino Dance). Ještě před poslední lekcí se losovala tombola a každý kdo si zakoupil vstupenku, se mohl těšit z výhry. V samotném závěru se o uvolnění a protažení celého těla postarala cvičitelka Petra Tůmová (Power Yoga). Nakonec je třeba poděkovat všem tatínkům, kteří se starali o děti, když maminky cvičili, všem vystupujícím a zúčastněným. Dále pak všem organizátorům (Petra Tůmová a Jana Kostková) a sponzorům (Dove, Austin Power, Nestle, ANNA, Metrostav, ČPZP, Maminka, Zámečnictví Zdenek Kostka a Studio krásy). Bylo to príma sobotní odpoledne, užila si celá rodina a zároveň jsme udělali něco pro sebe. V současnosti pomalinku připravujeme 2. ročník, až budeme vědět více, dozvíte se to na našich internetových stránkách (www.mamamaraton.tym.cz), a nebo na facebooku AEROBIK MAMA MARATON. Sdělila nám po skončení akce jedna z hlavních organizátorek a cvičitelka Petra Tůmová. TJ Sokol Hovězí Družstvo dorostu TJ Sokol Hovězí hraje v současné době krajskou soutěž skupiny A Zlínského kraje. Současný kádr mužstva ve své kategorii tvoří 18 hráčů ročníku s datem narození Po podzimní části soutěže se mužstvo umístilo na 7. místě v tabulce, když 6 zápasů vyhrálo, 7 prohrálo, poměr branek 30:24, počet bodů 18. Nejlepší střelci: Růžička Oskar 13, Berka Adam 4, Kašpar Jaroslav 3, Šimčík Petr 2. Během podzimu se odehrálo několik kvalitních zápasů, ale i dost nepovedených, kdy jsme soupeře podcenili a hrálo se bez bojovnosti a fotbalového umu. Pokud se v zimní přípravě zlepší tréninková docházka a životospráva před zápasy, tak bude konečné umístění v tabulce určitě lepší než doposud. Tento hráčský kolektiv má určitě navíc, než na 7. místo v tabulce. Hovězský zpravodaj vydává Obecní úřad Hovězí, registrace: MKČRE 15664, sazba: Mikeš Josef, tisk: Grafia Nova - Rožnov p. R. Cena: 3 Kč. Neprošlo jazykovou úpravou. Telefon: , fax: ,

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

KOSENÍ A ŘEZÁNÍ HRBAŇŮ ČERVEN 2012

KOSENÍ A ŘEZÁNÍ HRBAŇŮ ČERVEN 2012 ročník XXIV., číslo 6/2012 Já mám kosu, kosenku Hospodaření Obce Hovězí v roce 2011 Společenská kronika Oprava návsi Sport NETŘEBA V ČERVNU O DÉŠŤ PROSITI, PŘIJDE, JAK ZAČNEM KOSITI KOSENÍ A ŘEZÁNÍ HRBAŇŮ

Více

LETOŠNÍ SRPEN BYL OPRAVDU BOHATÝ NA HOUBOVOU NADÍLKU

LETOŠNÍ SRPEN BYL OPRAVDU BOHATÝ NA HOUBOVOU NADÍLKU ročník XXII., číslo 8/2010 Opravy místních komunikací Hospodaření v obecních lesích Společenská kronika Plážový volejbal MOC HUB SRPNOVÝCH MOC VÁNIC SNĚHOVÝCH LETOŠNÍ SRPEN BYL OPRAVDU BOHATÝ NA HOUBOVOU

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 6 září - listopad 2009 BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA Dvě kolečková křesla zakoupili vsetínští úředníci za prostředky, které

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Seznam žáčků 1. třídy

Seznam žáčků 1. třídy ročník XXIV., číslo 8/2012 Hospodaření v lesích obce Bezplatné sociální poradenství Společenská kronika Plážový volejbal CO SE V SRPNU NEUVAŘÍ ANI V ZÁŘÍ SE NEZDAŘÍ Seznam žáčků 1. třídy Barošová Eva Drábková

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV, VMEGS a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV, VMEGS a čtenářství Tři králové Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV, VMEGS a čtenářství Název učební jednotky (téma) Tři králové Stručná anotace učební jednotky Děti se seznámí s historií

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 6 číslo 3 březen 2013 BEZPLATNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ SPIRÁLA V září loňského roku jsme zahájili v Charitě Svaté rodiny Nový Hrozenkov činnost bezplatného sociálního

Více

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ:

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ: číslo 1 Vydává Obecní úřad Dobříkov, č.p. 29, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 00278718, e-mail: obec@dobrikov.cz, pro informace občanům ZDARMA. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. číslem: MK ČR E 12746.

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

dětský Maškarní ples na Hovězí 12. 2. 2011

dětský Maškarní ples na Hovězí 12. 2. 2011 ročník XXIII., číslo 2/2011 Návštěva starosty v Texasu Košt zelí Dny valašského divadla Společenská kronika Florbalový turnaj JESTLI ÚNOR HONÍ MRAKY, STAVÍ BŘEZEN SNĚHULÁKY dětský Maškarní ples na Hovězí

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

KDYŽ V LEDNU MNOHO PRŠÍ, MÁLO SNĚŽÍ, Z POLÍ, LUK A ZAHRAD SE MÁLO TĚŽÍ ŽIVÝ BETLÉM

KDYŽ V LEDNU MNOHO PRŠÍ, MÁLO SNĚŽÍ, Z POLÍ, LUK A ZAHRAD SE MÁLO TĚŽÍ ŽIVÝ BETLÉM ročník XXVI., číslo 1/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva Zápis do MŠ Významná výročí obce Novoroční volejbalový turnaj KDYŽ V LEDNU MNOHO PRŠÍ, MÁLO SNĚŽÍ, Z POLÍ, LUK A ZAHRAD SE MÁLO TĚŽÍ ŽIVÝ BETLÉM

Více

II. ročník sečení trávy a řezání hrbaňů

II. ročník sečení trávy a řezání hrbaňů ročník XXIII., číslo 6/2011 Ze zasedání zastupitelstva ČEZ upozorňuje Společenská kronika Vyhláška Memoriál S. Grycmana Čím dříve před svatým Janem hřiby rostou, tím dříve před Vánocemi sněží. II. ročník

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 8 číslo 1 leden 2015

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 8 číslo 1 leden 2015 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 8 číslo 1 leden 2015 Cesta&do&nebe&vede&po&zemi. & & Ať&i&ta&vaše&cesta,&po&které&se&vydáte,& v&nastávajícím&novém&roce&udržuje&správný& směr.&ať&vás&naplňuje&radostí,&pokojem,&hug

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor ***************************************************************************

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** Velmi se omlouváme všem čtenářům, kteří čekali na lednové číslo zpravodaje,

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ze života neziskovek

ze života neziskovek ze života neziskovek 22. ROČNÍK TANEČNÍCH říjen 2015 SPMP Ústí nad Orlicí Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením pořádá 22. ročník TANEČNÍCH. Říjnové čtvrtky se v sále v Dlouhoňovicích ponesou

Více

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě.

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě. Ve dnech 3. a 4. srpna 2007 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná 9. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Jedná se o jeden

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

MÁJOVÁ VLAŽIČKA - NAROSTE TRAVIČKA, MÁJOVÝ DEŠTÍČEK - POROSTE CHLEBÍČEK. Vítězné družstvo

MÁJOVÁ VLAŽIČKA - NAROSTE TRAVIČKA, MÁJOVÝ DEŠTÍČEK - POROSTE CHLEBÍČEK. Vítězné družstvo ročník XXIII., číslo 5/2011 Plnění rozpočtu obce z r. 2010 Zaokruhování vodovodu Společenská kronika Fotbalový turnaj MÁJOVÁ VLAŽIČKA - NAROSTE TRAVIČKA, MÁJOVÝ DEŠTÍČEK - POROSTE CHLEBÍČEK Vítězné družstvo

Více

soutěž o nejlepšího sekáče hovězských lúk, zná vítěze

soutěž o nejlepšího sekáče hovězských lúk, zná vítěze ročník XXV., číslo 6/2013 Čí to lúčka nekosená Duchovní obnova Denní stacionář Pietní vzpomínka Zdravotnická soutěž JAKÁ PARNA SE V ČERVNU DOSTAVÍ, TAK SE I PROSINCOVÉ MRAZY POSTAVÍ soutěž o nejlepšího

Více

V obci Hovězí se 7. listopadu 2009 uskutečnila již tradiční soutěž malých zpěváčků "Sedmihlásek"

V obci Hovězí se 7. listopadu 2009 uskutečnila již tradiční soutěž malých zpěváčků Sedmihlásek ročník XXI., číslo 11/2009 Cyklostezka Bečva Sedmnáctý sedmihlásek 2009 Společenská kronika Betlémy jak je neznáte V LISTOPADU SPADÁ VŠECHEN LIST, ŽE I TOBĚ USCHNE, BUĎ SI JIST! V obci Hovězí se 7. listopadu

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

: TJ Rožnov p. R. - oddíl házené ve spolupráci s městem Rožnov p.r. a ZŠ Pod Skalkou

: TJ Rožnov p. R. - oddíl házené ve spolupráci s městem Rožnov p.r. a ZŠ Pod Skalkou Pořadatel : TJ Rožnov p. R. - oddíl házené ve spolupráci s městem Rožnov p.r. a ZŠ Pod Skalkou Termín : Pátek- neděle 28.11.2014 30.11.2014 Věk hráčů Místo Organizace Počet družstev Ubytování Stravování

Více

Dne 28. září 2011 proběhlo slavnostní otevření sadových úprav, obnovy oplocení a zpevněných ploch místního hřbitova

Dne 28. září 2011 proběhlo slavnostní otevření sadových úprav, obnovy oplocení a zpevněných ploch místního hřbitova ročník XXIII., číslo 9/2011 Úpravy hřbitova ukončeny Dechovka v naší obci po patnácté Společenská kronika Tenisový turnaj ZÁŘÍ VÍNO VAŘÍ, ŘÍJEN VÍNO PIJEM Dne 28. září 2011 proběhlo slavnostní otevření

Více

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 Lipovský ZPRAVODAJ LISTOPAD 2014 vydává obec Lipová-lázně www.lipova-lazne.cz www. ic-lipova.cz vydáno: 24. 11. 2014 OBECNÍ ÚŘAD UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 USNESENÍ

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

O POHÁR STAROSTY OBCE HOVĚZÍ

O POHÁR STAROSTY OBCE HOVĚZÍ ročník XXI., číslo 5/2009 Hospodaření v lesích Hovězí Mistrovství ČR v lukostřelbě Společenská kronika Fotbal Inzerce KDYŽ MÁJ VLÁHY NEDÁ, ČERVEN SE PŘEDÁ FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTY OBCE HOVĚZÍ

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Aktuality z Centra Černý Most

Aktuality z Centra Černý Most Aktuality z Centra Černý Most 11/2011 1/2012 Informace o stavbě nového CČM V současné době je stavba nového Centra Černý Most rozšířena na podstatnou část původních parkovacích ploch (parkoviště B, C a

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, snažím se vždy na konci roku seznámit Vás s tím, co se nám podařilo a nepodařilo uskutečnit z hlediska investičních akcí v loňském roce a co plánujeme na rok letošní.

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary Naše Sdružení vzniklo za účelem pomoci s odstraněním havarijního

Více

Písecký zpravodaj Leden 2012

Písecký zpravodaj Leden 2012 Písecký zpravodaj Leden 2012 Silvestr 2011 a novoroční přání Poslední den letošního roku jsem měl nevšední možnost pozorovat silvestrovské veselí celého našeho údolí od Bukovce přes Písek až po Jablunkov

Více

DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HOVĚZÍ 2009

DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HOVĚZÍ 2009 ročník XXI., číslo 3/2009 Ohlédnutí za divadelní přehlídkou Charita Společenská kronika Florbal Fotbalové rozlosování SVATÝ JOSEF S TVÁŘÍ MILOU KONČÍ ZIMU PLNOU DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HOVĚZÍ 2009 f divadlo

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

V sobotu 13. listopadu 2010 proběhla v místním kinosále Hovězí již tradiční zpěvácká soutěž SEDMIHLÁSEK

V sobotu 13. listopadu 2010 proběhla v místním kinosále Hovězí již tradiční zpěvácká soutěž SEDMIHLÁSEK ročník XXII., číslo 11/2010 Zastupitelstvo obce Charita Sedmihlásek Společenská kronika Vánoční výstava Foto z jarmarku JAKÝ BÝVÁ V LISTOPADU ČAS, TAKÝ OBYČEJNĚ V BŘEZNU ZAS V sobotu 13. listopadu 2010

Více

JAKÁ PARNA SE V ČERVNU DOSTAVÍ, TAK SE I PROSINCOVÉ MRAZY POSTAVÍ

JAKÁ PARNA SE V ČERVNU DOSTAVÍ, TAK SE I PROSINCOVÉ MRAZY POSTAVÍ ročník XXVI., číslo 6/2014 Svátek dětí Stavební úpravy bytového domu Hokejbalový turnaj Házenkáři v Handball Family JAKÁ PARNA SE V ČERVNU DOSTAVÍ, TAK SE I PROSINCOVÉ MRAZY POSTAVÍ Svátek dětí Více na

Více

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry.

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry. KINO v Moravském Berouně - historie U městského kina v našem městě je známo přesné datum vzniku, a to 28. 7. 1918. Toto datum a název je zaznamenán v knize Heimatbuch für den Bezirk Bärn od Jana Theimera,

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

KOŠT SLIVOVICE V HOVĚZÍ

KOŠT SLIVOVICE V HOVĚZÍ ročník XXI., číslo 2/2009 Košt slivovice Dny Valašského divadla Hovězský slavíček Společenská kronika Fotbalový turnaj TŘESKUTÁ ZIMA V ÚNORU NAPLŇUJE STODOLU KOŠT SLIVOVICE V HOVĚZÍ Letos se urodilo, tak

Více

Zpravodaj. Přísnotice. Září 2006

Zpravodaj. Přísnotice. Září 2006 Zpravodaj Přísnotice Září 2006 Úvodem Čím se mám nechat inspirovat pro dnešní úvodník, který by se měl zabývat důležitou a aktuální otázkou, měl by vymezovat závěry a odhalovat souvislosti, když si nedovolím

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

* 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 *

* 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 * LETÁK INFORMAČNÍ LISTOPAD 2011 * 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 * Z jednání rady obce ve dnech 2.11., 16.11 a 28.11.2011 - RO projednala a schválila cenu za pronájem pozemkové parcely č. 1740/17 o výměře 155 m2

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz O NÁS Garantem a organizátorem turnaje Zelencup je bývalý profesionální fotbalista Luděk Zelenka s bohatými hráčskými zkušenostmi ve špičkových klubech. Dnes je fotbalovým expertem a spolukomentátorem

Více

Dům pro seniory v obci Hovězí

Dům pro seniory v obci Hovězí ročník XXVIII., číslo 2/2016 Dům pro seniory Vzdělávací projekt Den otevřených dveří - VaK Charita Sport / Stolní tenis / Badminton V ÚNORU KDYŽ SLUNKO HŘEJE, NA JAŘE SE DLOUHO NEROZESMĚJE Dům pro seniory

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

: TJ Rožnov p. R. - oddíl házené ve spolupráci s městem Rožnov p.r. a ZŠ Pod Skalkou

: TJ Rožnov p. R. - oddíl házené ve spolupráci s městem Rožnov p.r. a ZŠ Pod Skalkou Pořadatel : TJ Rožnov p. R. - oddíl házené ve spolupráci s městem Rožnov p.r. a ZŠ Pod Skalkou Termín : Pátek- neděle 29.11.2013 1.12.2013 Věk hráčů Místo Organizace Počet družstev Ubytování Stravování

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA DESÁTÝM ROČNÍKEM DIVADELNÍ PŘEHLÍDKY

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA DESÁTÝM ROČNÍKEM DIVADELNÍ PŘEHLÍDKY ročník XXIII., číslo 3/2011 Digitální vysílání v obci Zásahy hasičů Vševalašský bál Společenská kronika Fotbalový turnaj ZIMA, KTEROU BŘEZEN NESE, DLOUHO S NÁMI JEŠTĚ TŘESE MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA DESÁTÝM ROČNÍKEM

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Tři králové VY_32_INOVACE_PRV_486

Tři králové VY_32_INOVACE_PRV_486 VY_32_INOVACE_PRV_486 Tři králové S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 27. 12. 2012 Datum pilotáže:8. 1. 2013 Metodika: Žáci sledují obrázky, čtou doplňující text a na závěr

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- č. 2 / květen 2007 Vážení spoluobčané Jarní sluníčko protkalo svými paprsky i naši obec a my bychom Vám chtěli popřát krásné a spokojené dny. členové Zastupitelstva obce U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVA

Více

TRADIČNÍ HOVĚZSKÁ POUŤ

TRADIČNÍ HOVĚZSKÁ POUŤ ročník XXVII., číslo 7/2015 Ze zasedání zatupitelstva obce Charita - sociální automobil Koncert dechové hudby Sport - fotbal KDYŽ ČERVENEC PĚKNĚ HŘEJE, O VÁNOCÍCH SE ZIMA ZASKVĚJE TRADIČNÍ HOVĚZSKÁ POUŤ

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

číslo 60 červen 2014

číslo 60 červen 2014 číslo 60 červen 2014 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou mimořádné vydání Ústeckého zpravodaje, který vydává obec Ústí u příležitosti 625. výročí od první písemné zmínky o obci Ústí. Víte, že v

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více