CÍRKEV JAKO SPOLEČENSTVÍ LÁSKY VE SLUŽBĚ TRPÍCÍMU ČLOVĚKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CÍRKEV JAKO SPOLEČENSTVÍ LÁSKY VE SLUŽBĚ TRPÍCÍMU ČLOVĚKU"

Transkript

1 CÍRKEV JAKO SPOLEČENSTVÍ LÁSKY VE SLUŽBĚ TRPÍCÍMU ČLOVĚKU ThLic. Jakub Doležel, Th.D. Anotace: Účastníkům jsou nastíněny základní okruhy pomáhající praxe v církevním prostředí. Zaprvé jde o pojetí člověka, neboť pomáhání je setkání dvou či více osob. Zadruhé jde o témata, s nimiž se dobrovolník setkává z důvodu realizace svého dobrovolnictví v církevním prostředí. Zatřetí jsou nastíněny některé prvky spirituality pomáhání, která představuje v dobrovolnictví základní energetický motiv. POJETÍ ČLOVĚKA A POMÁHÁNÍ (podle encykliky Deus caritas est 2006) Povolání člověka k lásce jednota a komplementarita erós/agapé; Pomáhání jako nonverbální komunikace oceňující schopnosti druhého podpora svépomoci, adresát pomoci jako subjekt, ne objekt lítosti, paternalistický a mesiášský přístup jako deformovaná praxe Od povolání člověka k lásce jednota a komplementarita erós/agapé k praxi lásky Člověk je pozván nalézt svou identitu ve svém povolání k lásce, která má zároveň povahu touhy po druhém i sebedarování druhému, erótu i agapé. Erós i agapé jsou dvě tváře jediné lásky. S odvoláním na druhou biblickou zprávu o stvoření člověka ( Proto muž opustí otce a matku a přidrží se své ženy a budou jeden člověk, Gn 2,24) může Benedikt XVI. tvrdit, že erós je součástí lidské přirozenosti (srov. čl. 11). Úzké spojení erótu a agapé má svou podobnost v neoddělitelnosti lásky k Bohu a k bližnímu: láska k bližnímu je cestou k setkání s Bohem, a že uzavření očí před bližním činí člověka slepým vůči Bohu (tamtéž). Odtržení lásky k Bohu od lásky k bližnímu vede k pokroucené, charitně abstinující spiritualitě. Důvod: Jedině má ochota vycházet v ústrety bližnímu a projevovat mu lásku mne činí vnímavým také vůči Bohu (čl. 18). Projekt CZ.1.07/3.1.00/ Další vzdělávání v oblasti psychosociální podpory a duchovní péče Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

2 K degradaci erótu podle papeže dochází tehdy, je-li erós ponechán sám sobě a nepostupuje cestou odříkání, očišťování a uzdravování (čl. 5): překonat původní egoistické zaměření lásky, usilovat o dobro druhého, osvobodit erós v sebedarování (čl. 6) Tehdy se k erótu připojuje agapé (čl. 7). Pomáhání jako nonverbální komunikace oceňující schopnosti druhého Erós je blízký terapeutickému postoji oceňující lásky. Oceňovat znamená spatřovat v druhém hodnotu, která přitahuje, je atraktivní. To ovšem předpokládá být přesvědčen a věřit v niterné dobro člověka, nezávislé na jeho bio-psycho-socio-spirituálním stavu. Toto pozitivní ocenění si druhého nepřizpůsobuje, nýbrž přijímá bez podmínek. Láska jako sebedarující příklon k druhému má ovšem svůj pramen a fundament: Kdo chce darovat lásku, musí také sám lásku přijímat jako dar (čl. 7). Toto pravidlo reciprocity je např. důvodem nezbytnosti rodičovské lásky pro zdravý rozvoj dítěte a jeho fungující život. Pokud člověk tuto zkušenost postrádá, bude zapotřebí dalších osob, které např. v rámci charitních služeb, nebo intenzivního terapeutického doprovázení, tuto lidskou potřebu budou alespoň zčásti doplnit. Pro laiky zapojené do dobrovolnických projektů je významné, že v teorii pomáhání nefungují léčivě pouze informace, rady, poskytnuté prostředky atd. (projekt), nýbrž stejně silně i osobní pomáhající vztah. Křesťanská filozofie pomáhání má tedy blízko k základním parametrům terapeutického vztahu, jak je zformulovala humanistická psychologie: osobní otevřenost a opravdovost, oceňující přijetí klienta a empatické porozumění. Důsledkem pojetí pomáhající praxe jako jednoty erós/agapé Boha je požadavek vášnivé služby potřebným. Cílovým obrazem charitního pomáhajícího vztahu proto není jen soucitná, spolu-trpící postava pomáhajícího, ale pomoc nesená a inspirovaná entusiasmem a fascinací osobou druhého. Pomáhání může a musí přinášet také radost erós. Pokud erós vede v charitní praxi k postoji oceňující lásky, pak je dalším důsledkem koncept pomoci ke svépomoci, podle nějž přednostním aktérem pomoci není pomáhající (profesionální, dobrovolný), nýbrž sám jednotlivec, příp. skupina přímo postižena sociálním problémem. Tento koncept chrání příjemce potřebné před takovým přístupem, kdy je adresát právě jen objektem vnější akce, a naopak vede k odlehčení odpovědnosti pomáhajícího, jehož úkolem není daný problém vyřešit za adresáta, být jeho spasitelem. 2

3 Praktickým projevem této koncepce je především podporou svépomocné energie adresátů v rámci svépomocných skupin. Možnost pomáhat a nebýt jen příjemcem pomoci zvenčí zvyšuje pocit vlastní hodnoty, chrání před klientifikací a otevírá vlastní zdroje kreativity a energie. Pokud nepřipadá v úvahu vysloveně svépomocný model řešení problému, je třeba hájit povahu subjektu adresátů tím, že budou v rámci pomoci zvenčí (třeba profesionální) mít podíl na definování samotného problému i navrhovaných postupech jeho řešení. Koncept svépomoci lze podepřít také duchovně (teologicky): podobně jako nauka o spáse rozlišuje aspekt vykoupení, nezasloužený dar Boha člověku (milost), a aspekt nutnosti lidské spolupráce s tímto darem (lidská svoboda), je vhodné dodržet pravidlo v církevní službě potřebným, aby její projekty zahrnovaly kromě vnějších forem pomoci také otevírání prostoru pro sebeorganizaci a vlastní iniciativu osob v obtížných životních situacích, jak se tomu děje ve svépomocných skupinách. Takové pojetí pomáhající praxe je vyjádřené v Kodexu Charity ČR z , který zavazuje ke svépomocnému přístupu. Nejprve se v článku 1.5: Tam, kde se člověk ocitá v různorodých situacích ohrožení nebo nouze, jsou pracovníci Charity zavázáni poskytovat mu účinnou pomoc a zároveň podněcovat jeho samostatnost a schopnosti svépomoci. Dále, v rámci interpretace zásady solidarity je použit koncept participace, který charitním pracovníkům ukládá umožnit klientům zapojení do rozhodovacích procesů, které se jich dotýkají. Zatřetí, zásada subsidiarity, následující v Kodexu za zásadou solidarity, je interpretována pomocí konceptu zdrojově orientovaného přístupu ke klientovi: V rámci pomáhajících vztahů mezi charitními pracovníky a jejich klienty tato zásada zavazuje k podpoře a aktivizaci vlastních schopností klientů (hledat jejich zdroje a ne nedostatky), podněcovat je, aby se aktivně podíleli na změně vlastní obtížné situace, vyrovnávat jejich šance na uplatnění a zapojení do přirozeného života společnosti a vést je k samostatnému a odpovědnému životu. 3

4 POMÁHÁNÍ V PROSTŘEDÍ CÍRKVE Triáda funkcí církve Pozdní středověk Kalvín ( ): pokus systematizovat úkoly církve Z nauky o třech úřadech Krista (učitelský, kněžský, pastýřský) se vytvořil model třech úřadů církve, resp. kněží a biskupů (úkol posvěcovat, vyučovat, řídit) V polovině 20. století: nástup nových pokusů o systematizaci tzv. základních úkolů života církve tedy vymezení typů jednání církve, bez nichž by církev nebyla církví. Zatímco v tomto původním modelu úkolů církve bylo velmi málo prostoru pro charitní praxi povětšinou byla součástí pojednání o pastýřských úkolech faráře 1, kde představovala jednu z osobních ctností duchovního pastýře a osvědčený prostředek jeho boje proti mravnímu úpadku farníků součástí nového schématu byly od počátku samostatná pojednání pod názvy caritas, agapé nebo služba křesťanské lásky. Záhy se pro tyto ekvivalenty prosadil jako zastřešující pojem diakonia, který spolu s martyria a leiturgia vytvořil více či méně ustálený model tří, příp. čtyř (koinonia) základních úkolů církve. Kérygma = Kristus přítomný v hlásaném evangeliu Liturgie = Kristus přítomný ve svátostech Diakonie = Kristus přítomný v trpícím člověku Tyto tři funkce (kérygma-liturgii-diakonii) můžeme považovat za konstitutivní prvky života církve, protože v nich se privilegovaným způsobem může člověk setkávat s živým Bohem. Z hlediska psychologie komunikace víme, že účinné slovo zahrnuje také analogické, tzn. nonverbální komunikační prvky. Chce-li vyřčené slovo ustavit vztah (např. navázání přátelství), resp. uzdravit vztah (např. smíření mezi dvěma osobami), vyžaduje nezbytně a přirozeně také prvky nonverbální, tzn. vztahové komunikace. Diakonie a liturgie představují z hlediska teorie komunikace vlastně hlásání dobré zprávy (kérygma) pomocí nonverbálních znamení lásky (diakonie) a víry (liturgie), a jsou tedy kérygmatem přeloženým do nonverbálního jazyka vztahů (blízkosti, přijetí, empatie, 1 Okrajově byla caritas pojednána také v rámci učitelského úřadu faráře v podobě útěchy pro chudé a napomínání pro bohaté a dále v rámci kněžského úřadu faráře se drobné místo pro caritas našlo v souvislosti se zpovědí a ukládaným pokáním v podobě almužny (kromě modlitby a půstu) 4

5 úcty, pozornosti a podpory) a symbolů (liturgické symboly: znamení kříže, stání, klečení, bití v prsa, žehnání, liturgický průvod atd. Srov. R. Guardini, O posvátných znameních). Podle papežského dokumentu Evangelii nuntiandi verbální hlásání slova má následovat až za nonverbálním svědectvím skrze skutky (čl. 20, 21, 41, 76). V obráceném pořadí zase platí, že funkcí hlásaného slova-kérygmatu je zvýraznit a upřesnit význam skutečnostem zakoušeným a předávaným v diakonii a liturgii. Úrovně naplňování diakonické funkce (aktéři) Encyklika DCE vychází důsledně z principu komuniality (od lat communio = společenství, farnost) charitní praxe: skutečným subjektem různých katolických organizací, které se věnují charitativnímu dílu, je sama církev, a to na všech úrovních, počínaje farnostmi, přes partikulární církve, až po univerzální církev (čl. 32). Jelikož eklesiologie učí, že církev se stává událostí především v místní obci věřících ve farnosti a diakonia je nedispenzovatelnou složkou života církve, je nutné trvat na tom, že primární místem charitní praxe církve je farnost. Charita (ve) farnosti a charitní instituce (zjednodušeně Charita) tedy nejsou dva aktéři stejné úrovně. Farnost je podle CIC (1983) součástí hierarchického zřízení církve, zatímco Charita má podle téhož CIC charakter veřejného sdružení křesťanů. Právní tradice odlišuje oba subjekty také terminologicky, když farnost označuje za communitas a veřejná sdružení za consociationes. Charita (oblastní, diecézní, národní) má tedy své poslání odvozené od farností, děkanátů, diecézí a provincií. To znamená, že církevní představení dávají svolení ke zřízení těchto specifických subjektů, aby jednaly jménem církve (can. 313) a doplňovaly, nikoliv nahrazovaly, charitní poslání místních farních společenství. Zmíněný vztah je možné si představit tak, že Charita svou specifickou organizační formou a svými zdroji doplňuje (žádoucí, byť ne vždy existující) charitní aktivitu lokálních farností tak, aby dosáhla větší účinnosti, resp. tam a v těch oblastech, kde potenciál (časové možnosti, odborné kompetence, finanční zdroje) farnosti již nestačí. V tomto pořadí má potom místní farnost atd. subsidiární odpovědnost (poskytnout subsidium) za dobro příslušné Charity, což může vyjadřovat nejen svou duchovní podporou, materiální podporou, ale také svou nabídkou vlastních dobrovolníků nebo vhodnou účastí na strategických rozhodnutích takové Charity. Subsidiární vazba mezi Charitou a farností ovšem nemůže být jednostranná. Charity disponují obvykle zdroji, na které farnosti obvykle nedosáhnou. Nejde ani tak o finanční 5

6 prostředky, jako spíše o mimořádnou kumulaci know how, tedy poznatků, kompetencí, kontaktů, partnerů a profesních zkušeností, díky nimž Charita reaguje na příslušné sociální problémy určité cílové skupiny klientů kompetentně a zodpovědně. Tento potenciál však opět ve smyslu principu subsidiarity nesmí Charita uzurpovat jen pro sebe, ale vhodným způsobem jej nabízet k podpoře přiměřených charitních projektů v místních farnostech. Příkladem by mohlo být zajištění jednoduchého sociálního průzkumu farnosti, aby se získal přehled o nejpalčivějších sociálních problémech lidí žijících na území farnosti (mapa sociálních problémů), nebo zajištění základní odborné formace (vzdělávací kurz) skupiny dobrovolníků farnosti, která se rozhodne systematizovat návštěvní službu nemocných a osamělých apod. Komuniálnímu ukotvení charitní praxe odpovídá velmi dobře institut Farních charit. Ty představují jednak skutečně farní platformu pro charitní aktivity věřících ve farnosti, resp. jednají jménem farnosti jako celku, a zároveň tvoří základní a nejmenší organizační jednotku instituční Charity. Institut Farních charity navazuje na fungující začátky diecézních charitních svazů po roce 1922 (Ludmily farní odbory charity), na obnovu charitního díla po roce 1989 a v nejnovějším dokumentu (Motu proprio Intima ecclesiae natura z ) ukládá papež každému biskupovi, aby zajistil, že v každé farnosti bude nějaký takový institut fungovat. Naneštěstí vedl rozvoj institučních, profesionalizovaných Charit po r k postupné likvidaci těchto základních jednotek charitního díla v naší zemi. Posledních několik (12 v olomoucké arcidiecézi) fungujících farních charit se navíc potýká ze strany institučních Charit s nezájmem, přehlížením, ba dokonce s pokusy o jejich rozpuštění ve prospěch Oblastních charit. Příklad: Farnímu ukotvení charitní praxe církve velmi dobře odpovídá právní institut Českobratrské církve evangelické 2, který ustanovuje, že každé středisko Diakonie (obdoba oblastní Charity) má svůj spolupracující lokální sbor (farnost), jenž za něj nese především duchovní odpovědnost, ale také konkrétní manažerskou odpovědnost, neboť staršovstvo sboru volí dozorčí radu střediska Diakonie, která je poradním a kontrolním orgánem střediska. Zvolení členové dozorčí rady poté zpečeťují přijetí svého komuniálního mandátu před sborem (pokud možno během bohoslužby) slibem. 2 Srov. Rozhodnutí Správní rady Diakonie Českobratrské církve evangelické č. 3 /2009 změna přílohy Organizačního řádu. 6

7 Kodexu Charity Česká republika vyjadřuje komuniální usazení práce Charity v čl. 1.6 takto: Charita respektuje, že původním místem uplatňování caritas je přirozené sociální prostředí farních společenství. Charita nenahrazuje osobní a nepřenositelnou odpovědnost každého křesťana za sebe samotného a za službu bližním, ale svou činností ji podporuje a doplňuje tam, kde síly a schopnosti jednotlivců nebo místních farních společenství nestačí nebo tam, kde je potřeba zajistit odborný charakter služby. Realizace diakonie v mezinárodním srovnání bez dobrovolníků nebylo a nebude charity Jestliže platí, že primárním místem uplatňování caritas je farnost, pak jde přirozeně o záležitost dobrovolnického angažmá. Tomu odpovídá také realita Charity prakticky kdekoliv na světě. Je obvyklé, že charitní praxe církve stojí z kvantitativního hlediska převážně na dobrovolnících a jen menšinově na placených profesionálech. Počty se různí. Např. v USA jsou to 4 dobrovolníci na jednoho profesionála, ve Francii je poměr 67:1, ve Španělsku 20:1. Celosvětový průměr se může pohybovat kolem 15-20:1. Tak tomu bylo také v počátcích českého charitního díla, které po svém ustavení (1922) jako první strategický bod zvolilo zakládání farních charit (Ludmily, farní odbory charity) složených z dobrovolníků. V současné době tvoří paradoxně jediné dvě výjimky z uvedeného celosvětového pravidla právě Charita ČR a Deutscher Caritasverband (DCV). V rámci DCV máme k dispozici podrobné a pravidelně aktualizované (každé dva roky) statistiky o počtu a struktuře spolupracovníků a dobrovolnictví se zde věnuje intenzivní pozornost. Dobře to ilustruje název deklarace z července 2010 Ohne Ehrenamt keine Caritas a také početné vědecké studie týkající se výzkumu a inovativních modelů dobrovolnictví. Podle statistiky z r zaměstnával DCV pracovníků a jejich službu doplňovalo cca dobrovolníků. Údaje o české Charitě jsou vcelku zmatené, nicméně se dá oprávněně předpokládat, že v jejích zařízeních pracuje kol 6000 placených pracovníků a přibližně stejný počet dobrovolníků. Jak u nás, tak v sousedním DCV je tedy poměr profesionálů k dobrovolníkům tedy cca 1:1. I když můžeme s ohledem na naši zem argumentovat pošlapanou hodnotou dobrovolnictví z doby před r a mimořádným odcírkevněním společnosti, aktuální výzkumy přesto ukazují, že i v české společnosti je obliba dobrovolnictví na vzestupu. 3 3 Srov. EUROPEAN VOLUNTEER CENTRE (ed.), Volunteering in the Czech Republic. Facts and Figures Report. Written by Jana Knechtlová. Brusel, July Dostupné online na 7

8 Z toho vyplývá oprávněná domněnka, že Charity u nás sotva vyčerpaly potenciál, který dobrovolnictví pro účinnost charitní praxe představuje. Realizace diakonie v prostoru farnosti sociální mapa farnosti, plánování, realizace a vyhodnocení sociálního projektu4 V rámci Kněžského dne olomoucké arcidiecéze 2007 poskytli účastníci údaje o těchto charitních aktivitách ve farnostech: - bezplatné služby právníka, lékaře, psychologa - setkání bezdomovců - odvoz z bohoslužby - obvazy pro misie - návštěvy nemocných - klub důchodců - výpomoc s péčí o nemocného doma - misijní půst - společná adopce na dálku - sbírky Charita ve farnosti úkoly, oblasti působení, organizace, spolupracovníci, financování Úkoly Nejen materiální pomoc (šatník, polévky ; nejenom chlebem živ je člověk ), ale poskytnout prostor pro chápající naslouchání, podporu při hledání smyslu a naděje v krizových situacích života, ve vnímání vlastní důstojnosti a v neposlední řadě vlastní zodpovědnosti; je prostorem, v němž člověk může dospět k uzdravení svých vztahů k sobě, k bližním a k Bohu. Charita ve farnosti je službou životu v plnosti jak jednotlivců, tak rodin i celých komunit. Není tedy ničím odlišným od pastorace ve farnosti, je vždy součástí pastorace a dovolují-li to okolnosti, využívá i cest svátostné pastorace. Podporovat prosociální postoje a chování podporovat takovou atmosféru ve farnosti, kde je charitní angažmá vnímáno jako možnost a úkol všech; prostředkem k tomu 4 Podle REFERAT PFARR-CARITAS DER ERZDIÖZESE WIEN, Praxismappe Caritas. Wien,

9 může být zdůraznění charitní tématiky při různých liturgických příležitostech nebo informování farníků o nouzi a potřebnosti na území farnosti Tam, kde jsou farníci osloveni charitní dimenzí své víry, je třeba hledat jejich obdarování-charismata, poskytovat inspirace ke konkrétnímu uplatňování charitní víry a rozvíjející se modely uspořádat tak, aby se na nich mohli podílet i lidé s nepatrnými zkušenostmi a nedostatkem volného času Rozvíjet sociální kompetence farníků pomocí nabídky vzdělávání a pomocí možnosti probrat svou sociální praxi v následném rozhovoru ve skupině ostatních angažovaných nebo (u náročnějších forem nasazení) v odborné supervizi. Tam, kde se narazí na opakující se stavy nouze, je možné, že jsou zapříčiněny strukturálně. V takovém případě nejednat jen individuálně, případově (hasit oheň), ale politicky. Informovat místní politiky a orgány o nouzi. Oblasti osoby s omezenou soběstačností a jejich blízké osoby odkázané na ošetřovatelskou a jinou péči po lékařských zákrocích, senioři, chronicky nemocní, lidé se zdravotním nebo mentálním postižením osoby pečující o tyto jedince v domácnosti (poskytnutí odlehčení) skupiny ohrožené sociálním vyloučením alkoholici, narkomani, zadlužení-předlužení, propuštění z věznice (odmítání a strach okolí), bezdomovci. Při zvažování pomoci dbát ale na zkoumání reálného stavu nouze, snižovat možnost švindlování. Cizinci a uprchlíci jiný jazyk, jiná kultura, právní situace Nouze v rozvojových zemích (Haiti) Organizace každý farář nebo kaplan byl svěcen i k diakonátu potřeba struktur: pastorační rada výbor pro charitu charitní referent charitní skupina Možnosti motivace a získávání spolupracovníků speciální nedělní bohoslužby v rámci liturgického roku!!! Jak je tomu u nás? Vyhledávání spolupracovníků (specifikovat k čemu, časové nároky, oslovit centrální postavy ) 9

10 Doprovázení spolupracovníků (kontaktní osoba, reflexe angažmá, supervize, projevy uznání) Další vzdělávání Práce s veřejností v rámci farnosti mimo farnost Možnosti financování sbírky složenka ve farním zpravodaji bazary, bleší trhy, plesy, firmy model daně z luxusu??? Použití finančních prostředků vzdělávání organizační náklady (transport) finanční podpora při dodržení zásad Čtyři příklady charitních projektů ve farnostech (Podle REFERAT PFARR-CARITAS DER ERZDIÖZESE WIEN, Praxismappe Caritas. Wien, 2002 ) Příklad 1: Sociální telefonní linka mládeže Počátky byly skromné. Malá skupinka mládeže Farnosti sv. Josefa (Vídeň 6) chodí po dvojicích navštěvovat staré lidi v rámci dlouhodobé akce přání k narozeninám. Seniorům předají při té příležitosti psané blahopřání a láhev vína. U některých zůstane jen u toho, u jiných z toho vznikne víc. Dvě dívky začnou chodit se svou starou paní na procházky, prohlíží si s ní její fotoalba, udělají si společně kávu. Dva z chlapců stráví celé odpoledne v domově důchodců, poté tam pravidelně docházejí Pastorační asistentka rozhodla, kteří ze seniorů jsou vhodní pro mládežníky (a obráceně). Vybavila mládež potřebnými radami a pro případ nouze byla k dispozici na telefonu. Dvojice se poté setkají a vyměňují si zkušenosti. 10

11 Je zřízena sociální telefonní linka mládeže. Každý čtvrtek od 16 do 19 hod. Je jedna z dvojic mládeže k dispozici na telefonu. Úklid kuchyně, bytu, přenášení krabic atd. je promptně vyřízeno. Někdy má dvojice co dělat, aby to stihla, jindy není co dělat nebo se ochota skupinky využije k pomoci s administrativou ve farní kanceláři. Pečovatelka osoba, která je v úzkém kontaktu se starými a nesamostatnými seniory na území farnosti také sestavuje seznam úkolů na čtvrtky a koordinuje práci. Most, který se podařilo mezi generacemi vytvořit, se rozvíjí i jinak. Skupina mládežnických hudebníků zorganizovala hudební večer v klubu důchodců. Příklad 2: Charitní kavárna Farní úřad byl konfrontován s existenčními problémy mnoha rodin nejprve v rámci příprav na první sv. přijímání. Rozhovory s dětmi a rodiči ukázaly, že v důsledku vysokých nájmů, měsíčních splátek nebo zcela desolátního rodinné situace se některým dětem nedostává ani jednoho teplého jídla denně. Ženy ve farnosti vypomohly, doma navařily a jídlo donesly přímo do rodin. Zemědělci a drobní pěstitelé darovali brambory, zeleninu a vejce. V každotýdenních návštěvních hodinách (středa dopoledne), které musely být zřízeny, si mohly ženy (muži nikdy nepřišli) vyzvednout potraviny, oblečení pro děti a také potravinové šeky. Stud a strach však přetrvával nepřišel prakticky nikdo, kdo by nebyl osobně pozván některým farníkem nebo bývalou klientkou. Při bohoslužbách byly čteny prosby o oblečení, dětské postýlky, dětskou stravu a co bylo právě třeba. Ve středu dopoledne se pomoc vydávala. Díky tomu se potkávalo více žen na faře zároveň. V rozhovorech, ke kterým během čekání na vydání pomoci spontánně docházelo, mohli zjistit, že jejich prekérní situace není ojedinělým osudem. Aby se komunikace mezi přítomnými ještě více otevřela, nabídla jim charitní referentka farnosti šálek kávy charitní kavárna byla na světě. Najednou z fary nikdo nepospíchal. Ústní propagandou se zakrátko vytvořila skupina sedmi až deseti žen s malými dětmi. Charitní referentka se velmi snažila využít tento termín jako možnost kontaktu, nabízela k odnesení domů moučník, ovoce a zeleninu z vlastní zahrádky. Další pokus, jak setkávání rozšířit o ruční práce, selhal. Ženy se necítily dostatečně zručné a tak zůstalo jen u rozhovorů s kávou. Časem se rozhovor stával stále důvěrnější, ženy se sdílely se svými starostmi a problémy. Skupina se tak stala místem psychické podpory a ve spojení s konkrétní pomocí také možností nového začátku. Pro někoho byla rozhodující 11

12 materiální pomoc a zprostředkování práce, pro jiné už jen pravidelný termín, pevný bod v týdnu, pomohl překlenout krizi. Díky této směsi charitního projektu farnosti a svépomocné skupiny se klientky podařilo získat pro další aktivity ve farnosti. Aktivně vystupují třeba na svátku Díkuvzdání za úrodu, při farním setkání u kávy atd. Příklad 3: Setkání osob s postižením V jedné z vídeňských farností se každý měsíc setkává skupina lidí trpících roztroušenou sklerózou. Účastníci jsou sváženi pomocí přepravní služby pro vozíčkáře z různých částí města. Jejich přáním a cílem je možnost společného spirituálního hledání a náboženských aktivit. Tato setkání vytváří pevný bod smyslu v životě postiženého člověka. Na počátku stojí praxe studentky teologie v této farnosti, která sama trpí touto chorobou, a přání faráře navázat kontakt s postiženými ve farnosti. Na základě typů od farníků a cíleným vyhledáváním bytů postižených (např. stavební úpravy vchodů) mohli oba vykonat řadu osobních návštěv. Ačkoliv se tyto návštěvy setkaly převážně s velmi pozitivním přijetím, z různých důvodů se nepodařilo dát dohromady dostatek účastníků vlastní skupiny (pracovní vytížení, strach před církevním prostředím, snaha vytrvat v izolaci ). Ve stejné době ovšem informovala faráře jeho známá, že její přítelkyně a spolupacientka má náboženské zájmy. Sice má možnost setkání se stejně nemocnými v Klubu rakouské společnosti roztroušené sklerózy, ovšem bez jakéhokoliv duchovního doprovázení. Mnozí z pozvaných okamžitě přijali pozvání na setkání ve Farnosti St. Klaret. Pastorační praktikantka měla na starosti duchovní impulsy, které účastníci vnímali velmi pozitivně. Kromě toho se také vydatně diskutovalo u kávy s moučníkem. Vrcholem kalendáře této skupiny byly společné bohoslužby, resp. pouť do Mariazell. Po odchodu praktikantky se moderace skupiny ujaly dobrovolnicky dvě farnice. Příklad 4 (Podle Menschen am Rande. Mitten unter uns! Ein Handbuch für Ehrenamtliche. Caritas- Konferenzen Deutschlands e.v. 2009, 74 s.) U husy se jmenuje denní centrum, které vzniklo pro účely setkávání lidí bez domova a funguje už 12 let. Celá záležitost vznikla na popud všímavých a angažovaných věřících 12

13 z několika farností jednoho německého města, které nenechala chladnými smutná situace těch, kdo posedávali v mrazivé zimě na lavičkách, schodcích a obrubnících ve městě. Bylo jasné, že jako jednotlivci s tím mnoho nezmůžou. První kroky tedy vedly do charitních výborů farních pastoračních rad. Následovaly dlouhé a nároční diskuze, kde zaznívaly mnohá co když nebo ale. Nicméně podařilo se vzbudit zájem. Na výsledek jsme pyšní, říká jedna z dobrovolnic projektu, který nese jméno U husy. Dům se nachází v centru města, je tedy snadno dostupný jak pro hosty, tak pro zvědavé návštěvníky. Poskytuje obývací halu s integrovanou kuchyní, počítačový koutek, dílnu, kde se opravují a prodávají použitá kola, dvě toalety s umývadlem a sprchou, pračku a sušičku, řadu uzamykatelných polic a tzv. ordinaci lékaře. Jsme k dispozici pět dní v týdnu od 9 do 13 hodin. Více než 20 dobrovolníků se střídají ve službě podle svých možností, jednou/14 dní, jednou nebo vícekrát/měsíc. Jsme podporování na místě jedním placeným pracovníkem, který má na starosti péči o domácnost, a jedním opravářem v dílně. Jedna sociální pracovnice je nám na požádání k dispozici. Často se u nás zastaví tzv. kontaktní policista a udržuje s námi i našimi hosty přátelský vztah. Naše práce spočívá v poskytování snídaní a obědů. Mezitím může každý dělat, co uzná za vhodné: rozhovory, praní prádla, společenské hry, nakupování, návštěva lékaře nebo úřadu atd. Původně mělo jít o místo setkávání lidí bez domova. Mezitím se z toho stalo místo setkávání lidí, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, tzn. jsou delší dobu nezaměstnaní, rezignovaní nebo mají osobní či rodinné problémy a hledají kontakty. Někteří se zde chtějí setkat se známými, jiní doufají v pomoc od nás dobrovolníků: materiální pomoc ve formě potravin nebo šatů, ale i lidskou pomoc. Mnoho z nich v nás hledá naslouchání, které neposuzuje ani neodsuzuje. Je jasné, že se v projektu objevují i obtížné momenty. Jsme dobrovolníci a často jsme konfrontováni s problémy alkoholismu nebo závislosti na drogách. I když v centru netrpíme žádný alkohol či drogy, dostáváme se často do kontaktu s lidmi pod vlivem. Akceptujeme je stejně jako ostatní, ale musíme dbát na to, aby tím ostatní netrpěli. Když je věc ošidná, máme možnost alarmovat odbornou sílu nebo policii. V extrémním případě můžeme udělit přechodný nebo trvalý zákaz vstupu. Naštěstí k tomu dochází jen zřídka. Mám-li po deseti letech bilancovat, můžu říci toto: Všechny obtíže se určitě vyplatily: v centru jsem poznala tolik lidí v obtížných životních situacích, které jsem jinak ve městě potkávala, aniž bych věděla o jejich osudu: 13

14 Zažili jsme také méně šťastné případy. Právě u alkoholiků a narkomanů vidíme sotva kdy úspěch. Někteří se snaží zbavit se závislosti, podstoupí odvykací léčbu, ale pak se dostanou zpět do staré party a recidiva je přeprogramovaná. Řada našich hostů je s ohledem na zaměstnání problematických. Nemají dostatečné nebo vůbec žádné vzdělání, jsou už příliš dlouho bez práce, nevydrží už pracovní rytmus nebo jsou fyzicky tak zdecimováni, že skutečně pracovat nemohou. K tomu ještě i to bydlení, které mají, je ve špatném stavu. Ale kdo by pronajímal pěkný byt těmto lidem, Škoda, že máme několik štamgastů. To jsou lidé, kteří jsou na nás skutečně už závislí nebo chtějí být závislí. Byla bych radši, kdybychom byli něco jako přechodné řešení na cestě k novému startu. Poznámky k tématu lidé na okraji společnosti Jaké vnímáš postoje a názory v soukromých i veřejných diskuzích? Přehlížení společenských a ekonomických podmínek (sezónní nabídky práce, nejistá pracovní místa, chybějící místa pro nekvalifikované, nedostatečná sociální podpora nebo nabídka služeb Každodenní realita (nezdvořilost, pohrdání, nerespektování jejich limitů, agresivita) Projevy agrese a resignace považovány za příčinu jejich problémů, ne za výraz jejich stresu Lidé v dnešní společnosti se více stahují do vlastní sociální vrstvy. Stále méně příležitostí setkat se lidmi na okraji. To blokuje společné zkušenosti, solidaritu a vzájemnou úctu. Obrazy chudoby a vyloučenosti už v širokých vrstvách společnosti nevznikají z přímých kontaktů, ale z mediálních zpráv nebo z vjemů na dálku (nádraží, určité městské čtvrti nebo ulice). Podle jednoho výzkumu v Německu (2008) zná jen 13% obyvatelstva někoho chudého z vlastní rodiny nebo okruhu přátel. 14

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Diplomová práce 2012 Bc. Jaroslava Stoklasová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská

Více

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity Vypracoval: Vedoucí práce: Jan Panocha, obor Sociální pedagogika

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie. Bakalářská práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakalářská práce BEZDOMOVSTVÍ A SROVNÁNÍ NABÍZENÝCH SLUŽEB CÍRKEVNÍMI ZAŘÍZENÍMI MUŽŮM BEZ DOMOVA NA ÚZEMÍ JIŽNÍCH

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích Praha 2011 Česká kancelář programu Culture Tento projekt

Více

Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce. 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky

Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce. 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce text pro ZS - Základy teologie pro sociální práci 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky Michal Opatrný 1.1 Úvod Předkládaná učebnice

Více

Jak a proč být průvodcem cizince

Jak a proč být průvodcem cizince Jak a proč být průvodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vladislav Günter Lenka Pavelková Tomáš Hudec Kristýna Šlajsová Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. Tato příručka vznikla v rámci projektu

Více

Vzdělávání pedagogů v nových přístupech v oblasti sociálního začleňování lidí se zdravotním postižením

Vzdělávání pedagogů v nových přístupech v oblasti sociálního začleňování lidí se zdravotním postižením Vzdělávání pedagogů v nových přístupech v oblasti sociálního začleňování lidí se zdravotním postižením Souhrn z realizovaných vzdělávacích kurzů Autorský kolektiv: Bc. Anna Handrychová PhDr. Jaroslava

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Mentoring a využití jeho metod na střední škole

Mentoring a využití jeho metod na střední škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Mentoring a využití jeho metod na střední škole Obr.1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Strategie komunikace mezi dobrovolníkem a dobrovolnickým centrem

Strategie komunikace mezi dobrovolníkem a dobrovolnickým centrem UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Hana Češková Strategie komunikace mezi dobrovolníkem a dobrovolnickým centrem Olomouc 2013 vedoucí

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

Akce byla realizována na základě projektu Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK)

Akce byla realizována na základě projektu Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK) Akce byla realizována na základě projektu Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK) reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015 Charita Olomouc Charita Olomouc,

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU 1 7. 4. 1988 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU NÁBOŽENSKÝ ROZMĚR VÝCHOVY V KATOLICKÉ ŠKOLE VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ÚVOD 1. 28.10. 1965 II. Vatikánský

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Bakalářská práce 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Vajsarová DiS.

Více

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 ZKUŠENOSTI Z PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE P. František Marek Míček, O. Praem Arcibiskupské gymnázium, Praha Na Arcibiskupském

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více