CÍRKEV JAKO SPOLEČENSTVÍ LÁSKY VE SLUŽBĚ TRPÍCÍMU ČLOVĚKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CÍRKEV JAKO SPOLEČENSTVÍ LÁSKY VE SLUŽBĚ TRPÍCÍMU ČLOVĚKU"

Transkript

1 CÍRKEV JAKO SPOLEČENSTVÍ LÁSKY VE SLUŽBĚ TRPÍCÍMU ČLOVĚKU ThLic. Jakub Doležel, Th.D. Anotace: Účastníkům jsou nastíněny základní okruhy pomáhající praxe v církevním prostředí. Zaprvé jde o pojetí člověka, neboť pomáhání je setkání dvou či více osob. Zadruhé jde o témata, s nimiž se dobrovolník setkává z důvodu realizace svého dobrovolnictví v církevním prostředí. Zatřetí jsou nastíněny některé prvky spirituality pomáhání, která představuje v dobrovolnictví základní energetický motiv. POJETÍ ČLOVĚKA A POMÁHÁNÍ (podle encykliky Deus caritas est 2006) Povolání člověka k lásce jednota a komplementarita erós/agapé; Pomáhání jako nonverbální komunikace oceňující schopnosti druhého podpora svépomoci, adresát pomoci jako subjekt, ne objekt lítosti, paternalistický a mesiášský přístup jako deformovaná praxe Od povolání člověka k lásce jednota a komplementarita erós/agapé k praxi lásky Člověk je pozván nalézt svou identitu ve svém povolání k lásce, která má zároveň povahu touhy po druhém i sebedarování druhému, erótu i agapé. Erós i agapé jsou dvě tváře jediné lásky. S odvoláním na druhou biblickou zprávu o stvoření člověka ( Proto muž opustí otce a matku a přidrží se své ženy a budou jeden člověk, Gn 2,24) může Benedikt XVI. tvrdit, že erós je součástí lidské přirozenosti (srov. čl. 11). Úzké spojení erótu a agapé má svou podobnost v neoddělitelnosti lásky k Bohu a k bližnímu: láska k bližnímu je cestou k setkání s Bohem, a že uzavření očí před bližním činí člověka slepým vůči Bohu (tamtéž). Odtržení lásky k Bohu od lásky k bližnímu vede k pokroucené, charitně abstinující spiritualitě. Důvod: Jedině má ochota vycházet v ústrety bližnímu a projevovat mu lásku mne činí vnímavým také vůči Bohu (čl. 18). Projekt CZ.1.07/3.1.00/ Další vzdělávání v oblasti psychosociální podpory a duchovní péče Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

2 K degradaci erótu podle papeže dochází tehdy, je-li erós ponechán sám sobě a nepostupuje cestou odříkání, očišťování a uzdravování (čl. 5): překonat původní egoistické zaměření lásky, usilovat o dobro druhého, osvobodit erós v sebedarování (čl. 6) Tehdy se k erótu připojuje agapé (čl. 7). Pomáhání jako nonverbální komunikace oceňující schopnosti druhého Erós je blízký terapeutickému postoji oceňující lásky. Oceňovat znamená spatřovat v druhém hodnotu, která přitahuje, je atraktivní. To ovšem předpokládá být přesvědčen a věřit v niterné dobro člověka, nezávislé na jeho bio-psycho-socio-spirituálním stavu. Toto pozitivní ocenění si druhého nepřizpůsobuje, nýbrž přijímá bez podmínek. Láska jako sebedarující příklon k druhému má ovšem svůj pramen a fundament: Kdo chce darovat lásku, musí také sám lásku přijímat jako dar (čl. 7). Toto pravidlo reciprocity je např. důvodem nezbytnosti rodičovské lásky pro zdravý rozvoj dítěte a jeho fungující život. Pokud člověk tuto zkušenost postrádá, bude zapotřebí dalších osob, které např. v rámci charitních služeb, nebo intenzivního terapeutického doprovázení, tuto lidskou potřebu budou alespoň zčásti doplnit. Pro laiky zapojené do dobrovolnických projektů je významné, že v teorii pomáhání nefungují léčivě pouze informace, rady, poskytnuté prostředky atd. (projekt), nýbrž stejně silně i osobní pomáhající vztah. Křesťanská filozofie pomáhání má tedy blízko k základním parametrům terapeutického vztahu, jak je zformulovala humanistická psychologie: osobní otevřenost a opravdovost, oceňující přijetí klienta a empatické porozumění. Důsledkem pojetí pomáhající praxe jako jednoty erós/agapé Boha je požadavek vášnivé služby potřebným. Cílovým obrazem charitního pomáhajícího vztahu proto není jen soucitná, spolu-trpící postava pomáhajícího, ale pomoc nesená a inspirovaná entusiasmem a fascinací osobou druhého. Pomáhání může a musí přinášet také radost erós. Pokud erós vede v charitní praxi k postoji oceňující lásky, pak je dalším důsledkem koncept pomoci ke svépomoci, podle nějž přednostním aktérem pomoci není pomáhající (profesionální, dobrovolný), nýbrž sám jednotlivec, příp. skupina přímo postižena sociálním problémem. Tento koncept chrání příjemce potřebné před takovým přístupem, kdy je adresát právě jen objektem vnější akce, a naopak vede k odlehčení odpovědnosti pomáhajícího, jehož úkolem není daný problém vyřešit za adresáta, být jeho spasitelem. 2

3 Praktickým projevem této koncepce je především podporou svépomocné energie adresátů v rámci svépomocných skupin. Možnost pomáhat a nebýt jen příjemcem pomoci zvenčí zvyšuje pocit vlastní hodnoty, chrání před klientifikací a otevírá vlastní zdroje kreativity a energie. Pokud nepřipadá v úvahu vysloveně svépomocný model řešení problému, je třeba hájit povahu subjektu adresátů tím, že budou v rámci pomoci zvenčí (třeba profesionální) mít podíl na definování samotného problému i navrhovaných postupech jeho řešení. Koncept svépomoci lze podepřít také duchovně (teologicky): podobně jako nauka o spáse rozlišuje aspekt vykoupení, nezasloužený dar Boha člověku (milost), a aspekt nutnosti lidské spolupráce s tímto darem (lidská svoboda), je vhodné dodržet pravidlo v církevní službě potřebným, aby její projekty zahrnovaly kromě vnějších forem pomoci také otevírání prostoru pro sebeorganizaci a vlastní iniciativu osob v obtížných životních situacích, jak se tomu děje ve svépomocných skupinách. Takové pojetí pomáhající praxe je vyjádřené v Kodexu Charity ČR z , který zavazuje ke svépomocnému přístupu. Nejprve se v článku 1.5: Tam, kde se člověk ocitá v různorodých situacích ohrožení nebo nouze, jsou pracovníci Charity zavázáni poskytovat mu účinnou pomoc a zároveň podněcovat jeho samostatnost a schopnosti svépomoci. Dále, v rámci interpretace zásady solidarity je použit koncept participace, který charitním pracovníkům ukládá umožnit klientům zapojení do rozhodovacích procesů, které se jich dotýkají. Zatřetí, zásada subsidiarity, následující v Kodexu za zásadou solidarity, je interpretována pomocí konceptu zdrojově orientovaného přístupu ke klientovi: V rámci pomáhajících vztahů mezi charitními pracovníky a jejich klienty tato zásada zavazuje k podpoře a aktivizaci vlastních schopností klientů (hledat jejich zdroje a ne nedostatky), podněcovat je, aby se aktivně podíleli na změně vlastní obtížné situace, vyrovnávat jejich šance na uplatnění a zapojení do přirozeného života společnosti a vést je k samostatnému a odpovědnému životu. 3

4 POMÁHÁNÍ V PROSTŘEDÍ CÍRKVE Triáda funkcí církve Pozdní středověk Kalvín ( ): pokus systematizovat úkoly církve Z nauky o třech úřadech Krista (učitelský, kněžský, pastýřský) se vytvořil model třech úřadů církve, resp. kněží a biskupů (úkol posvěcovat, vyučovat, řídit) V polovině 20. století: nástup nových pokusů o systematizaci tzv. základních úkolů života církve tedy vymezení typů jednání církve, bez nichž by církev nebyla církví. Zatímco v tomto původním modelu úkolů církve bylo velmi málo prostoru pro charitní praxi povětšinou byla součástí pojednání o pastýřských úkolech faráře 1, kde představovala jednu z osobních ctností duchovního pastýře a osvědčený prostředek jeho boje proti mravnímu úpadku farníků součástí nového schématu byly od počátku samostatná pojednání pod názvy caritas, agapé nebo služba křesťanské lásky. Záhy se pro tyto ekvivalenty prosadil jako zastřešující pojem diakonia, který spolu s martyria a leiturgia vytvořil více či méně ustálený model tří, příp. čtyř (koinonia) základních úkolů církve. Kérygma = Kristus přítomný v hlásaném evangeliu Liturgie = Kristus přítomný ve svátostech Diakonie = Kristus přítomný v trpícím člověku Tyto tři funkce (kérygma-liturgii-diakonii) můžeme považovat za konstitutivní prvky života církve, protože v nich se privilegovaným způsobem může člověk setkávat s živým Bohem. Z hlediska psychologie komunikace víme, že účinné slovo zahrnuje také analogické, tzn. nonverbální komunikační prvky. Chce-li vyřčené slovo ustavit vztah (např. navázání přátelství), resp. uzdravit vztah (např. smíření mezi dvěma osobami), vyžaduje nezbytně a přirozeně také prvky nonverbální, tzn. vztahové komunikace. Diakonie a liturgie představují z hlediska teorie komunikace vlastně hlásání dobré zprávy (kérygma) pomocí nonverbálních znamení lásky (diakonie) a víry (liturgie), a jsou tedy kérygmatem přeloženým do nonverbálního jazyka vztahů (blízkosti, přijetí, empatie, 1 Okrajově byla caritas pojednána také v rámci učitelského úřadu faráře v podobě útěchy pro chudé a napomínání pro bohaté a dále v rámci kněžského úřadu faráře se drobné místo pro caritas našlo v souvislosti se zpovědí a ukládaným pokáním v podobě almužny (kromě modlitby a půstu) 4

5 úcty, pozornosti a podpory) a symbolů (liturgické symboly: znamení kříže, stání, klečení, bití v prsa, žehnání, liturgický průvod atd. Srov. R. Guardini, O posvátných znameních). Podle papežského dokumentu Evangelii nuntiandi verbální hlásání slova má následovat až za nonverbálním svědectvím skrze skutky (čl. 20, 21, 41, 76). V obráceném pořadí zase platí, že funkcí hlásaného slova-kérygmatu je zvýraznit a upřesnit význam skutečnostem zakoušeným a předávaným v diakonii a liturgii. Úrovně naplňování diakonické funkce (aktéři) Encyklika DCE vychází důsledně z principu komuniality (od lat communio = společenství, farnost) charitní praxe: skutečným subjektem různých katolických organizací, které se věnují charitativnímu dílu, je sama církev, a to na všech úrovních, počínaje farnostmi, přes partikulární církve, až po univerzální církev (čl. 32). Jelikož eklesiologie učí, že církev se stává událostí především v místní obci věřících ve farnosti a diakonia je nedispenzovatelnou složkou života církve, je nutné trvat na tom, že primární místem charitní praxe církve je farnost. Charita (ve) farnosti a charitní instituce (zjednodušeně Charita) tedy nejsou dva aktéři stejné úrovně. Farnost je podle CIC (1983) součástí hierarchického zřízení církve, zatímco Charita má podle téhož CIC charakter veřejného sdružení křesťanů. Právní tradice odlišuje oba subjekty také terminologicky, když farnost označuje za communitas a veřejná sdružení za consociationes. Charita (oblastní, diecézní, národní) má tedy své poslání odvozené od farností, děkanátů, diecézí a provincií. To znamená, že církevní představení dávají svolení ke zřízení těchto specifických subjektů, aby jednaly jménem církve (can. 313) a doplňovaly, nikoliv nahrazovaly, charitní poslání místních farních společenství. Zmíněný vztah je možné si představit tak, že Charita svou specifickou organizační formou a svými zdroji doplňuje (žádoucí, byť ne vždy existující) charitní aktivitu lokálních farností tak, aby dosáhla větší účinnosti, resp. tam a v těch oblastech, kde potenciál (časové možnosti, odborné kompetence, finanční zdroje) farnosti již nestačí. V tomto pořadí má potom místní farnost atd. subsidiární odpovědnost (poskytnout subsidium) za dobro příslušné Charity, což může vyjadřovat nejen svou duchovní podporou, materiální podporou, ale také svou nabídkou vlastních dobrovolníků nebo vhodnou účastí na strategických rozhodnutích takové Charity. Subsidiární vazba mezi Charitou a farností ovšem nemůže být jednostranná. Charity disponují obvykle zdroji, na které farnosti obvykle nedosáhnou. Nejde ani tak o finanční 5

6 prostředky, jako spíše o mimořádnou kumulaci know how, tedy poznatků, kompetencí, kontaktů, partnerů a profesních zkušeností, díky nimž Charita reaguje na příslušné sociální problémy určité cílové skupiny klientů kompetentně a zodpovědně. Tento potenciál však opět ve smyslu principu subsidiarity nesmí Charita uzurpovat jen pro sebe, ale vhodným způsobem jej nabízet k podpoře přiměřených charitních projektů v místních farnostech. Příkladem by mohlo být zajištění jednoduchého sociálního průzkumu farnosti, aby se získal přehled o nejpalčivějších sociálních problémech lidí žijících na území farnosti (mapa sociálních problémů), nebo zajištění základní odborné formace (vzdělávací kurz) skupiny dobrovolníků farnosti, která se rozhodne systematizovat návštěvní službu nemocných a osamělých apod. Komuniálnímu ukotvení charitní praxe odpovídá velmi dobře institut Farních charit. Ty představují jednak skutečně farní platformu pro charitní aktivity věřících ve farnosti, resp. jednají jménem farnosti jako celku, a zároveň tvoří základní a nejmenší organizační jednotku instituční Charity. Institut Farních charity navazuje na fungující začátky diecézních charitních svazů po roce 1922 (Ludmily farní odbory charity), na obnovu charitního díla po roce 1989 a v nejnovějším dokumentu (Motu proprio Intima ecclesiae natura z ) ukládá papež každému biskupovi, aby zajistil, že v každé farnosti bude nějaký takový institut fungovat. Naneštěstí vedl rozvoj institučních, profesionalizovaných Charit po r k postupné likvidaci těchto základních jednotek charitního díla v naší zemi. Posledních několik (12 v olomoucké arcidiecézi) fungujících farních charit se navíc potýká ze strany institučních Charit s nezájmem, přehlížením, ba dokonce s pokusy o jejich rozpuštění ve prospěch Oblastních charit. Příklad: Farnímu ukotvení charitní praxe církve velmi dobře odpovídá právní institut Českobratrské církve evangelické 2, který ustanovuje, že každé středisko Diakonie (obdoba oblastní Charity) má svůj spolupracující lokální sbor (farnost), jenž za něj nese především duchovní odpovědnost, ale také konkrétní manažerskou odpovědnost, neboť staršovstvo sboru volí dozorčí radu střediska Diakonie, která je poradním a kontrolním orgánem střediska. Zvolení členové dozorčí rady poté zpečeťují přijetí svého komuniálního mandátu před sborem (pokud možno během bohoslužby) slibem. 2 Srov. Rozhodnutí Správní rady Diakonie Českobratrské církve evangelické č. 3 /2009 změna přílohy Organizačního řádu. 6

7 Kodexu Charity Česká republika vyjadřuje komuniální usazení práce Charity v čl. 1.6 takto: Charita respektuje, že původním místem uplatňování caritas je přirozené sociální prostředí farních společenství. Charita nenahrazuje osobní a nepřenositelnou odpovědnost každého křesťana za sebe samotného a za službu bližním, ale svou činností ji podporuje a doplňuje tam, kde síly a schopnosti jednotlivců nebo místních farních společenství nestačí nebo tam, kde je potřeba zajistit odborný charakter služby. Realizace diakonie v mezinárodním srovnání bez dobrovolníků nebylo a nebude charity Jestliže platí, že primárním místem uplatňování caritas je farnost, pak jde přirozeně o záležitost dobrovolnického angažmá. Tomu odpovídá také realita Charity prakticky kdekoliv na světě. Je obvyklé, že charitní praxe církve stojí z kvantitativního hlediska převážně na dobrovolnících a jen menšinově na placených profesionálech. Počty se různí. Např. v USA jsou to 4 dobrovolníci na jednoho profesionála, ve Francii je poměr 67:1, ve Španělsku 20:1. Celosvětový průměr se může pohybovat kolem 15-20:1. Tak tomu bylo také v počátcích českého charitního díla, které po svém ustavení (1922) jako první strategický bod zvolilo zakládání farních charit (Ludmily, farní odbory charity) složených z dobrovolníků. V současné době tvoří paradoxně jediné dvě výjimky z uvedeného celosvětového pravidla právě Charita ČR a Deutscher Caritasverband (DCV). V rámci DCV máme k dispozici podrobné a pravidelně aktualizované (každé dva roky) statistiky o počtu a struktuře spolupracovníků a dobrovolnictví se zde věnuje intenzivní pozornost. Dobře to ilustruje název deklarace z července 2010 Ohne Ehrenamt keine Caritas a také početné vědecké studie týkající se výzkumu a inovativních modelů dobrovolnictví. Podle statistiky z r zaměstnával DCV pracovníků a jejich službu doplňovalo cca dobrovolníků. Údaje o české Charitě jsou vcelku zmatené, nicméně se dá oprávněně předpokládat, že v jejích zařízeních pracuje kol 6000 placených pracovníků a přibližně stejný počet dobrovolníků. Jak u nás, tak v sousedním DCV je tedy poměr profesionálů k dobrovolníkům tedy cca 1:1. I když můžeme s ohledem na naši zem argumentovat pošlapanou hodnotou dobrovolnictví z doby před r a mimořádným odcírkevněním společnosti, aktuální výzkumy přesto ukazují, že i v české společnosti je obliba dobrovolnictví na vzestupu. 3 3 Srov. EUROPEAN VOLUNTEER CENTRE (ed.), Volunteering in the Czech Republic. Facts and Figures Report. Written by Jana Knechtlová. Brusel, July Dostupné online na 7

8 Z toho vyplývá oprávněná domněnka, že Charity u nás sotva vyčerpaly potenciál, který dobrovolnictví pro účinnost charitní praxe představuje. Realizace diakonie v prostoru farnosti sociální mapa farnosti, plánování, realizace a vyhodnocení sociálního projektu4 V rámci Kněžského dne olomoucké arcidiecéze 2007 poskytli účastníci údaje o těchto charitních aktivitách ve farnostech: - bezplatné služby právníka, lékaře, psychologa - setkání bezdomovců - odvoz z bohoslužby - obvazy pro misie - návštěvy nemocných - klub důchodců - výpomoc s péčí o nemocného doma - misijní půst - společná adopce na dálku - sbírky Charita ve farnosti úkoly, oblasti působení, organizace, spolupracovníci, financování Úkoly Nejen materiální pomoc (šatník, polévky ; nejenom chlebem živ je člověk ), ale poskytnout prostor pro chápající naslouchání, podporu při hledání smyslu a naděje v krizových situacích života, ve vnímání vlastní důstojnosti a v neposlední řadě vlastní zodpovědnosti; je prostorem, v němž člověk může dospět k uzdravení svých vztahů k sobě, k bližním a k Bohu. Charita ve farnosti je službou životu v plnosti jak jednotlivců, tak rodin i celých komunit. Není tedy ničím odlišným od pastorace ve farnosti, je vždy součástí pastorace a dovolují-li to okolnosti, využívá i cest svátostné pastorace. Podporovat prosociální postoje a chování podporovat takovou atmosféru ve farnosti, kde je charitní angažmá vnímáno jako možnost a úkol všech; prostředkem k tomu 4 Podle REFERAT PFARR-CARITAS DER ERZDIÖZESE WIEN, Praxismappe Caritas. Wien,

9 může být zdůraznění charitní tématiky při různých liturgických příležitostech nebo informování farníků o nouzi a potřebnosti na území farnosti Tam, kde jsou farníci osloveni charitní dimenzí své víry, je třeba hledat jejich obdarování-charismata, poskytovat inspirace ke konkrétnímu uplatňování charitní víry a rozvíjející se modely uspořádat tak, aby se na nich mohli podílet i lidé s nepatrnými zkušenostmi a nedostatkem volného času Rozvíjet sociální kompetence farníků pomocí nabídky vzdělávání a pomocí možnosti probrat svou sociální praxi v následném rozhovoru ve skupině ostatních angažovaných nebo (u náročnějších forem nasazení) v odborné supervizi. Tam, kde se narazí na opakující se stavy nouze, je možné, že jsou zapříčiněny strukturálně. V takovém případě nejednat jen individuálně, případově (hasit oheň), ale politicky. Informovat místní politiky a orgány o nouzi. Oblasti osoby s omezenou soběstačností a jejich blízké osoby odkázané na ošetřovatelskou a jinou péči po lékařských zákrocích, senioři, chronicky nemocní, lidé se zdravotním nebo mentálním postižením osoby pečující o tyto jedince v domácnosti (poskytnutí odlehčení) skupiny ohrožené sociálním vyloučením alkoholici, narkomani, zadlužení-předlužení, propuštění z věznice (odmítání a strach okolí), bezdomovci. Při zvažování pomoci dbát ale na zkoumání reálného stavu nouze, snižovat možnost švindlování. Cizinci a uprchlíci jiný jazyk, jiná kultura, právní situace Nouze v rozvojových zemích (Haiti) Organizace každý farář nebo kaplan byl svěcen i k diakonátu potřeba struktur: pastorační rada výbor pro charitu charitní referent charitní skupina Možnosti motivace a získávání spolupracovníků speciální nedělní bohoslužby v rámci liturgického roku!!! Jak je tomu u nás? Vyhledávání spolupracovníků (specifikovat k čemu, časové nároky, oslovit centrální postavy ) 9

10 Doprovázení spolupracovníků (kontaktní osoba, reflexe angažmá, supervize, projevy uznání) Další vzdělávání Práce s veřejností v rámci farnosti mimo farnost Možnosti financování sbírky složenka ve farním zpravodaji bazary, bleší trhy, plesy, firmy model daně z luxusu??? Použití finančních prostředků vzdělávání organizační náklady (transport) finanční podpora při dodržení zásad Čtyři příklady charitních projektů ve farnostech (Podle REFERAT PFARR-CARITAS DER ERZDIÖZESE WIEN, Praxismappe Caritas. Wien, 2002 ) Příklad 1: Sociální telefonní linka mládeže Počátky byly skromné. Malá skupinka mládeže Farnosti sv. Josefa (Vídeň 6) chodí po dvojicích navštěvovat staré lidi v rámci dlouhodobé akce přání k narozeninám. Seniorům předají při té příležitosti psané blahopřání a láhev vína. U některých zůstane jen u toho, u jiných z toho vznikne víc. Dvě dívky začnou chodit se svou starou paní na procházky, prohlíží si s ní její fotoalba, udělají si společně kávu. Dva z chlapců stráví celé odpoledne v domově důchodců, poté tam pravidelně docházejí Pastorační asistentka rozhodla, kteří ze seniorů jsou vhodní pro mládežníky (a obráceně). Vybavila mládež potřebnými radami a pro případ nouze byla k dispozici na telefonu. Dvojice se poté setkají a vyměňují si zkušenosti. 10

11 Je zřízena sociální telefonní linka mládeže. Každý čtvrtek od 16 do 19 hod. Je jedna z dvojic mládeže k dispozici na telefonu. Úklid kuchyně, bytu, přenášení krabic atd. je promptně vyřízeno. Někdy má dvojice co dělat, aby to stihla, jindy není co dělat nebo se ochota skupinky využije k pomoci s administrativou ve farní kanceláři. Pečovatelka osoba, která je v úzkém kontaktu se starými a nesamostatnými seniory na území farnosti také sestavuje seznam úkolů na čtvrtky a koordinuje práci. Most, který se podařilo mezi generacemi vytvořit, se rozvíjí i jinak. Skupina mládežnických hudebníků zorganizovala hudební večer v klubu důchodců. Příklad 2: Charitní kavárna Farní úřad byl konfrontován s existenčními problémy mnoha rodin nejprve v rámci příprav na první sv. přijímání. Rozhovory s dětmi a rodiči ukázaly, že v důsledku vysokých nájmů, měsíčních splátek nebo zcela desolátního rodinné situace se některým dětem nedostává ani jednoho teplého jídla denně. Ženy ve farnosti vypomohly, doma navařily a jídlo donesly přímo do rodin. Zemědělci a drobní pěstitelé darovali brambory, zeleninu a vejce. V každotýdenních návštěvních hodinách (středa dopoledne), které musely být zřízeny, si mohly ženy (muži nikdy nepřišli) vyzvednout potraviny, oblečení pro děti a také potravinové šeky. Stud a strach však přetrvával nepřišel prakticky nikdo, kdo by nebyl osobně pozván některým farníkem nebo bývalou klientkou. Při bohoslužbách byly čteny prosby o oblečení, dětské postýlky, dětskou stravu a co bylo právě třeba. Ve středu dopoledne se pomoc vydávala. Díky tomu se potkávalo více žen na faře zároveň. V rozhovorech, ke kterým během čekání na vydání pomoci spontánně docházelo, mohli zjistit, že jejich prekérní situace není ojedinělým osudem. Aby se komunikace mezi přítomnými ještě více otevřela, nabídla jim charitní referentka farnosti šálek kávy charitní kavárna byla na světě. Najednou z fary nikdo nepospíchal. Ústní propagandou se zakrátko vytvořila skupina sedmi až deseti žen s malými dětmi. Charitní referentka se velmi snažila využít tento termín jako možnost kontaktu, nabízela k odnesení domů moučník, ovoce a zeleninu z vlastní zahrádky. Další pokus, jak setkávání rozšířit o ruční práce, selhal. Ženy se necítily dostatečně zručné a tak zůstalo jen u rozhovorů s kávou. Časem se rozhovor stával stále důvěrnější, ženy se sdílely se svými starostmi a problémy. Skupina se tak stala místem psychické podpory a ve spojení s konkrétní pomocí také možností nového začátku. Pro někoho byla rozhodující 11

12 materiální pomoc a zprostředkování práce, pro jiné už jen pravidelný termín, pevný bod v týdnu, pomohl překlenout krizi. Díky této směsi charitního projektu farnosti a svépomocné skupiny se klientky podařilo získat pro další aktivity ve farnosti. Aktivně vystupují třeba na svátku Díkuvzdání za úrodu, při farním setkání u kávy atd. Příklad 3: Setkání osob s postižením V jedné z vídeňských farností se každý měsíc setkává skupina lidí trpících roztroušenou sklerózou. Účastníci jsou sváženi pomocí přepravní služby pro vozíčkáře z různých částí města. Jejich přáním a cílem je možnost společného spirituálního hledání a náboženských aktivit. Tato setkání vytváří pevný bod smyslu v životě postiženého člověka. Na počátku stojí praxe studentky teologie v této farnosti, která sama trpí touto chorobou, a přání faráře navázat kontakt s postiženými ve farnosti. Na základě typů od farníků a cíleným vyhledáváním bytů postižených (např. stavební úpravy vchodů) mohli oba vykonat řadu osobních návštěv. Ačkoliv se tyto návštěvy setkaly převážně s velmi pozitivním přijetím, z různých důvodů se nepodařilo dát dohromady dostatek účastníků vlastní skupiny (pracovní vytížení, strach před církevním prostředím, snaha vytrvat v izolaci ). Ve stejné době ovšem informovala faráře jeho známá, že její přítelkyně a spolupacientka má náboženské zájmy. Sice má možnost setkání se stejně nemocnými v Klubu rakouské společnosti roztroušené sklerózy, ovšem bez jakéhokoliv duchovního doprovázení. Mnozí z pozvaných okamžitě přijali pozvání na setkání ve Farnosti St. Klaret. Pastorační praktikantka měla na starosti duchovní impulsy, které účastníci vnímali velmi pozitivně. Kromě toho se také vydatně diskutovalo u kávy s moučníkem. Vrcholem kalendáře této skupiny byly společné bohoslužby, resp. pouť do Mariazell. Po odchodu praktikantky se moderace skupiny ujaly dobrovolnicky dvě farnice. Příklad 4 (Podle Menschen am Rande. Mitten unter uns! Ein Handbuch für Ehrenamtliche. Caritas- Konferenzen Deutschlands e.v. 2009, 74 s.) U husy se jmenuje denní centrum, které vzniklo pro účely setkávání lidí bez domova a funguje už 12 let. Celá záležitost vznikla na popud všímavých a angažovaných věřících 12

13 z několika farností jednoho německého města, které nenechala chladnými smutná situace těch, kdo posedávali v mrazivé zimě na lavičkách, schodcích a obrubnících ve městě. Bylo jasné, že jako jednotlivci s tím mnoho nezmůžou. První kroky tedy vedly do charitních výborů farních pastoračních rad. Následovaly dlouhé a nároční diskuze, kde zaznívaly mnohá co když nebo ale. Nicméně podařilo se vzbudit zájem. Na výsledek jsme pyšní, říká jedna z dobrovolnic projektu, který nese jméno U husy. Dům se nachází v centru města, je tedy snadno dostupný jak pro hosty, tak pro zvědavé návštěvníky. Poskytuje obývací halu s integrovanou kuchyní, počítačový koutek, dílnu, kde se opravují a prodávají použitá kola, dvě toalety s umývadlem a sprchou, pračku a sušičku, řadu uzamykatelných polic a tzv. ordinaci lékaře. Jsme k dispozici pět dní v týdnu od 9 do 13 hodin. Více než 20 dobrovolníků se střídají ve službě podle svých možností, jednou/14 dní, jednou nebo vícekrát/měsíc. Jsme podporování na místě jedním placeným pracovníkem, který má na starosti péči o domácnost, a jedním opravářem v dílně. Jedna sociální pracovnice je nám na požádání k dispozici. Často se u nás zastaví tzv. kontaktní policista a udržuje s námi i našimi hosty přátelský vztah. Naše práce spočívá v poskytování snídaní a obědů. Mezitím může každý dělat, co uzná za vhodné: rozhovory, praní prádla, společenské hry, nakupování, návštěva lékaře nebo úřadu atd. Původně mělo jít o místo setkávání lidí bez domova. Mezitím se z toho stalo místo setkávání lidí, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, tzn. jsou delší dobu nezaměstnaní, rezignovaní nebo mají osobní či rodinné problémy a hledají kontakty. Někteří se zde chtějí setkat se známými, jiní doufají v pomoc od nás dobrovolníků: materiální pomoc ve formě potravin nebo šatů, ale i lidskou pomoc. Mnoho z nich v nás hledá naslouchání, které neposuzuje ani neodsuzuje. Je jasné, že se v projektu objevují i obtížné momenty. Jsme dobrovolníci a často jsme konfrontováni s problémy alkoholismu nebo závislosti na drogách. I když v centru netrpíme žádný alkohol či drogy, dostáváme se často do kontaktu s lidmi pod vlivem. Akceptujeme je stejně jako ostatní, ale musíme dbát na to, aby tím ostatní netrpěli. Když je věc ošidná, máme možnost alarmovat odbornou sílu nebo policii. V extrémním případě můžeme udělit přechodný nebo trvalý zákaz vstupu. Naštěstí k tomu dochází jen zřídka. Mám-li po deseti letech bilancovat, můžu říci toto: Všechny obtíže se určitě vyplatily: v centru jsem poznala tolik lidí v obtížných životních situacích, které jsem jinak ve městě potkávala, aniž bych věděla o jejich osudu: 13

14 Zažili jsme také méně šťastné případy. Právě u alkoholiků a narkomanů vidíme sotva kdy úspěch. Někteří se snaží zbavit se závislosti, podstoupí odvykací léčbu, ale pak se dostanou zpět do staré party a recidiva je přeprogramovaná. Řada našich hostů je s ohledem na zaměstnání problematických. Nemají dostatečné nebo vůbec žádné vzdělání, jsou už příliš dlouho bez práce, nevydrží už pracovní rytmus nebo jsou fyzicky tak zdecimováni, že skutečně pracovat nemohou. K tomu ještě i to bydlení, které mají, je ve špatném stavu. Ale kdo by pronajímal pěkný byt těmto lidem, Škoda, že máme několik štamgastů. To jsou lidé, kteří jsou na nás skutečně už závislí nebo chtějí být závislí. Byla bych radši, kdybychom byli něco jako přechodné řešení na cestě k novému startu. Poznámky k tématu lidé na okraji společnosti Jaké vnímáš postoje a názory v soukromých i veřejných diskuzích? Přehlížení společenských a ekonomických podmínek (sezónní nabídky práce, nejistá pracovní místa, chybějící místa pro nekvalifikované, nedostatečná sociální podpora nebo nabídka služeb Každodenní realita (nezdvořilost, pohrdání, nerespektování jejich limitů, agresivita) Projevy agrese a resignace považovány za příčinu jejich problémů, ne za výraz jejich stresu Lidé v dnešní společnosti se více stahují do vlastní sociální vrstvy. Stále méně příležitostí setkat se lidmi na okraji. To blokuje společné zkušenosti, solidaritu a vzájemnou úctu. Obrazy chudoby a vyloučenosti už v širokých vrstvách společnosti nevznikají z přímých kontaktů, ale z mediálních zpráv nebo z vjemů na dálku (nádraží, určité městské čtvrti nebo ulice). Podle jednoho výzkumu v Německu (2008) zná jen 13% obyvatelstva někoho chudého z vlastní rodiny nebo okruhu přátel. 14

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Kodex Charity Česká republika

Kodex Charity Česká republika Kodex Charity Česká republika Preambule 1. Tento kodex je určen v první řadě všem dobrovolným i placeným pracovníkům Charity ČR (dále jen Charita), kteří jsou jakýmkoliv způsobem zapojeni do její činnosti

Více

APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ

APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ Úvod Niterná povaha církve [Intima Ecclesiae natura] se vyjadřuje v trojí službě: zvěstování Božího slova (kérygma martyria), slavení

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě

KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě V e r o n i k a B E Š Ť Á K O V Á w w. c o h o u s i n g. c z O B S A H Ú V O D N U T N Ý E X K U R Z D O D E M O G R A F I C K É S I T U A C E K

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že:

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: 98 % žen bez domova touží po stabilní dlouhodobé práci

Více

občanské sdružení Benediktus

občanské sdružení Benediktus Stanovy občanského sdružení Benediktus Čl. I Úvodní ustanovení Název spolku: občanské sdružení Benediktus Sídlo: Klášterní 60, 583 01 Chotěboř IČO: 708 68 832 (dále jen komunita ) Čl. II Právní postavení

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Informální edukace a její metody

Informální edukace a její metody doc. Michal Kaplánek, Th.D. Jabok ZS 2011/2012 Informální edukace a její metody Přednáška č. 2 Volný čas, výchova ve volném čase a pro volný čas, možnosti výchovy v NZDM Chápání volného času v současnosti

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Občanská společnost a venkov

Občanská společnost a venkov Občanská společnost a venkov Jaký byl obsah semináře Co je to venkov (znaky města, znaky vesnice) Vývoj vesnice od středověku dodnes Vesnice jako živá komunita Současné problémy vesnice a co s tím? Nejmenší

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI . Tematická sekce NSZM VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 16. května 2013 Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete Kde nás najdete Budova noclehárny se nachází ve stejné budově jako denní centrum na ulici Zámecká v těsné blízkosti Mlékáren. Poblíž je Kaufland a vlakové nádraží. Vchází se k nám zelenou branou z vlnitého

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ WWW.NOCKOSTELU.CZ HISTORIE MYŠLENKY 2004 Kostelník v jednom z vídeňských kostelů nechal večer otevřený kostel, rozžal svíce, nechal znít meditativní hudbu, na požádání nabídl komentovanou prohlídku, atd.

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

S T A N O V Y F A R N O S T I

S T A N O V Y F A R N O S T I S T A N O V Y P A S T O R AČNÍ RADY F A R N O S T I V A R C I D I E C É Z I O L O M O U C K É Po projednání s kněžskou radou Arcidiecéze olomoucké Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup, metropolita

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Závěrečná zpráva k projektu podpořeného Evropskou unií

Závěrečná zpráva k projektu podpořeného Evropskou unií Závěrečná zpráva k projektu podpořeného Evropskou unií Společně vážit nové cesty občané tvoří svůj sociální prostor přeshraničně 1. července 2009 až 30. června 2012 1 Partneři Regionální charita Most a

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ (1) Po projednání s kněžskou radou stanovuji, že každá farnost pražské arcidiecéze si má právo zřídit si ve smyslu kán. 536 Kodexu kanonického práva (dále jen

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

Alternativní nebo normální?

Alternativní nebo normální? Alternativní nebo normální? Koordinace nestandardních úvazků ve standardní organizaci Evropský Sociální Fond Cesta domů,2010 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OPPA- zastavení, reflexe, inspirace

Více

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky / GENDER TOOLBOX Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky podle Geritt Kaschuby / Karin Derichs-Kunstmann 1. Dimenze obsahy Gendrové perspektivy v oblasti práce s dětmi a mládeží jako téma Jsou genderové

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. CHARAKTERISTIKA 1. Název a místo poskytování sociálních služeb: Židovská obec Olomouc odborné sociální poradenství. 2. Sociální poradenství

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 5 JAK DOBROVOLNICTVÍ PREZENTOVAT Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly získáte

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Česko-německý seminář Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy

Česko-německý seminář Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy Česko-německý seminář Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy Tschechisch-deutsches Seminar Erfahrungsaustausch in der öffentlichen Verwaltung Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Sociálně zdravotní sdružení Futura Onlus

Sociálně zdravotní sdružení Futura Onlus Sociálně zdravotní sdružení Futura Onlus Naše historie Sdružení Futura vzniká v roce 1981 na popud skupiny dobrovolníků různých profesí, rodičů a dětí se zdravotním postižením pro začlenění osob se zdravotním

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více