REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai"

Transkript

1 modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux a Ján Fabián přestřihli pásku na dole ČSA Coupure du ruban inaugural de la mine ČSA par Laurent Barrieux et Ján Fabián str./p. 4-5 Téměř lidí si nenechalo ujít návštěvu Elektrárny Třebovice Près de personnes ont visité la centrale électrique de Třebovice str./p Karvinská hornická nemocnice je držitelem prestižního titulu Nemocnice roku 2012 L Hôpital des mines de Karviná est détenteur du prestigieux titre d «Hôpital de l année 2012» str./p

2 obsah / sommaire strana 03 page 03 strana 04 page 05 strana 12 page 13 strana 14 page 15 Úvodník Éditorial Aktuality Actualités Téměř lidí si nenechalo ujít návštěvu Elektrárny Třebovice Près de personnes ont visité la centrale électrique de Třebovice Karvinská hornická nemocnice je držitelem prestižního titulu Nemocnice roku 2012 L Hôpital des mines de Karviná est détenteur du prestigieux titre d «Hôpital de l année 2012» strana 20 page 21 strana 22 page 22 strana 23 page 23 Dalkia přispěla na rekonstrukci Startovacích bytů Charity Ostrava Jubilejní sraz ADRO Dalkia a contribué à la rénovation des «Appartements pour un nouveau départ» de la Charité d Ostrava 20 e rassemblement ADRO Co víte o Krajské energetické agentuře Moravskoslezského kraje? Que savez-vous de l Agence régionale de l énergie de Moravie-Silésie? Křížovka Mots croisés strana 18 K čemu slouží ambulance nutriční terapie? page 19 À quoi sert un cabinet de thérapie nutritionnelle? Vydává / Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: Laurent Barrieux, Josef Novák, Petr Přívozník, Reda Rahma, Olivier Rigaux, Ida Šimonová, Eva Tmejová, Markéta Dobiašová Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Archiv skupiny Dalkia v ČR / Photothèque de Dalkia en République tchèque Design: Jaromír Kopecký Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous recevrons volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante: 02

3 úvodník / éditorial V ážené čtenářky, vážení čtenáři, na konci května zpravidla končí otopné období a roční energetický cyklus pokračuje opravami tepelných rozvodů a výrobního zařízení tak, abychom je co nejlépe připravili na následující zimu. Plánovaným opravám předchází pečlivá diagnostika technologického zařízení, díky které dobře poznáme jeho skutečný stav a vyhneme se nepříjemným překvapením při plném zimním zatížení. Ne vše se však dá dnes v energetice dobře naplánovat. Žijeme v dynamické době deformované často nepřesnými informacemi, neustálými regulačními zásahy a účelovými změnami legislativy, která musí reagovat na krátkodobá a někdy i krátkozraká rozhodnutí narušující kontinuitu dlouhodobého investičního cyklu v energetice. Chybná rozhodnutí se ve výsledku projevují vyšší cenou energie, než je nezbytně nutné. Nacházíme se na samém začátku nového období v rámci evropského obchodního systému s povolenkami na emise skleníkových plynů. Nová evropská směrnice zásadním způsobem změnila pravidla hry v této oblasti, což diskriminuje zdroje tepelné energie s příkonem nad 20 MWt. I když s její realizací není dosud dost zkušeností (viz kolaps cen emisních povolenek), připravuje se implementace další směrnice směrnice o energetické účinnosti. Je velmi těžké pochopit např. logiku jednoho z klíčových ustanovení této nové směrnice, podle kterého za dosažení pevně stanovených úspor u koncových spotřebitelů budou pod sankcí odpovídat dodavatelé energie. Upřednostňování některých druhů energetických zdrojů před jinými a nerespektování fyzikálních zákonitostí vede k tomu, že se vyrábí čím dál tím víc energie, kterou v daném okamžiku nikdo nepotřebuje. Přebytek dotované energie silně tlačí na cenu energie a ekonomickou udržitelnost provozu zdrojů, u kterých je míra podpory nízká nebo žádná. Jejich nehospodárnost je vyvolána uměle. Z tohoto důvodu se i v médiích často hovoří o krizi podnikání v energetice. Bez ohledu na tyto excesy Dalkia Česká republika trvale usiluje o spokojenost svých zákazníků a disponuje velkým tvůrčím potenciálem svých zaměstnanců. Našim nejlepším projektům se dostalo ocenění na domácím i mezinárodním poli, protože byly chytré a vycházely ze znalosti a z respektování fyzikálních zákonů. Tyto zákony nemohou být změněny regulačními zásahy. Na případech problémových investic do solárních zdrojů jsme se mohli přesvědčit, že úcta k fyzikálním zákonům představuje nejlepší záruku dlouhodobé správnosti investičních rozhodnutí. Jak říká klasik Moudří kráčí důstojným krokem, zatímco jiní křepčí v rytmu dobových tanců. Na následujících stránkách časopisu najdete celou řadu informací o nejnovějších aktivitách naší společnosti. Přeji vám příjemné čtení. František Švrček Náměstek generálního ředitele pro strategii výroby Ch hères lectrices, chers lecteurs, La saison de chauffage s achève généralement à la fin du mois de mai, et le cycle énergétique annuel se poursuit avec des réparations sur les canalisations de chauffage et les installations de production pour qu elles soient aussi prêtes que possible pour l hiver suivant. Les réparations planifiées seront précédées d un diagnostic minutieux du dispositif technique, qui nous permettra de déterminer l état réel de ce dernier et d éviter les mauvaises surprises au plus fort de la saison hivernale. Il n est cependant pas possible aujourd hui de tout bien planifier dans le domaine énergétique. Nous vivons dans une période dynamique, déformée par des informations souvent imprécises, des interventions réglementaires incessantes et des modifications ciblées d une législation qui doit réagir aux décisions à court terme et parfois peu visionnaires venant perturber la continuité du cycle d investissement à long terme dans l énergétique. Au final, les mauvaises décisions se traduisent par une augmentation du prix de l énergie plus importante que nécessaire. Nous en sommes au tout début d une nouvelle période dans le cadre du système européen d échange des quotas d émission des gaz de serre. La nouvelle directive européenne a sensiblement modifié les règles du jeu dans ce domaine, avec à la clé une discrimination des sources d énergie de chauffage dont la puissance dépasse les 20 MWt. Même si les expériences liées à sa mise en œuvre sont encore rares (voir l effondrement des prix des quotas d émission), la transposition d une autre directive est en cours de préparation, la directive relative à l efficacité énergétique. Il est très dur de comprendre par exemple la logique de l une des dispositions clé de cette nouvelle directive, aux termes de laquelle les fournisseurs d énergie seront responsables de la réalisation des économies au niveau des consommateurs finaux, dont le niveau sera fixé de manière ferme, sous peine de sanction. La priorité donnée à certains types de sources d énergie par rapport à d autres et le non respect des lois physiques fait qu on fabrique de plus en plus d énergie dont personne n a besoin sur le moment. Les surplus d énergie subventionnée exercent une pression majeure sur le prix de l énergie et la durabilité économique de l exploitation des sources, pour lesquelles le niveau d aide est faible ou nul. Leur gaspillage est généré artificiellement. C est pourquoi l on parle souvent, y compris dans les médias, de la «crise de l entrepreneuriat dans le domaine énergétique». Nonobstant ces excès, Dalkia Česká republika s efforce durablement de satisfaire ses clients et dispose du potentiel très créatif de ses collaborateurs. Nos meilleurs projets ont été récompensés sur la scène nationale comme sur la scène internationale car ils étaient intelligents et reposaient sur la connaissance et le respect des lois physiques. Ces lois ne peuvent être modifiées par des interventions règlementaires. Avec les cas des investissements douteux dans les sources d énergie solaire, nous avons pu nous convaincre que respecter les lois physiques est la meilleure garantie que les décisions d investissement seront justes sur le long terme. Comme le dit le proverbe : «Les sages marchent avec dignité, alors que d autres s agitent au rythme des danses contemporaines». Au fil des pages de ce magazine, vous trouverez de nombreuses informations sur les activités les plus récentes de notre société. Bonne lecture! František Švrček Adjoint au directeur général pour la stratégie de production 03

4 služby pro zákazníky Jsou letní odstávky nutné? Topná sezóna je pomalu u konce a blíží se období letních měsíců, kdy probíhá potřebná údržba a opravy našeho zařízení. Abychom svým zákazníkům i nadále poskytovali kvalitní a spolehlivé služby, provádíme každoročně letní odstávky. Jsou tyto odstávky nezbytné? Nejčastějšími důvody letních odstávek jsou nutné zásahy na výrobním zařízení, na tepelných sítích, předávacích stanicích nebo kotelnách a provedení revizních a servisních činností. Tyto práce je možné provádět pouze mimo topnou sezónu, tedy v létě, kdy neprobíhají dodávky tepla pro vytápění, ale jen pro ohřev teplé vody. Zmiňované opravy a údržba připraví technologická zařízení na novou topnou sezónu a zároveň zaručí spolehlivost dodávek tepla v průběhu příštích zimních měsíců. Přestože tyto odstávky probíhají každoročně zpravidla od června do srpna, snahou skupiny Dalkia v České republice je zkrátit jejich trvání jen na nezbytně nutnou dobu. Z původních zhruba čtyř týdnů se doba odstávek postupně zkrátila na minimum. V současné době většina z nich trvá jen několik dní, konkrétně v Ostravě je to v průměru 4,8 dnů na odstávku. Skupina Dalkia v ČR své klienty o plánovaných letních odstávkách informuje prostřednictvím zasílaných dopisů nebo ů. V případě bytových družstev nebo společenství vlastníků jsou tyto informace zasílány pověřeným osobám (např. statutárním orgánům nebo správcům), které je dávají na vědomí všem obyvatelům příslušných objektů. Všechny aktuální informace o odstávkách jsou klientům k dispozici na našich webových stránkách v rubrice Pro zákazníky. Vedle toho mohou klienti kdykoliv kontaktovat i naše Zákaznické centrum na bezplatné lince nebo em na Všem zákazníkům se omlouváme za dočasné nepohodlí. 04 Váš výrobce a dodavatel tepla a elektřiny aktuality Laurent Barrieux a Ján Fabián přestřihli pásku na dole ČSA Za účasti generálního ředitele společnosti OKD Jána Fabiána a generálního ředitele skupiny Dalkia v České republice Laurenta Barrieux proběhlo 7. května slavnostní zahájení výroby chladu pro Důl ČSA v Karviné. Společnost Dalkia Industry CZ zajišťuje v dolech OKD výrobu, dodávku a distribuci elektrické energie, tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu. Nově dodává do centrální důlní klimatizace i chlad, díky němuž dochází ke zlepšení klimatických podmínek pro dobývání uhlí v hloubce až 1300 metrů. Zařízení pro výrobu chladu, které bylo vybudováno v rekordně krátkém čase, je umístěno v budově kompresorové stanice na dole ČSA v Karviné a jeho základ tvoří tři chladicí jednotky o celkovém instalovaném výkonu 10 MW. Ty zajišťují dodávky chladu ve formě chladné vody o teplotě 2,4 C do hloubky více než tisíc metrů. Chladicí jednotky využívají možnosti tzv. free coolingu v uzavřeném systému, tedy využití studeného venkovního vzduchu ke chlazení v zimním období. Dalkia je významným dodavatelem energií a médií pro společnost OKD. Naši zaměstnanci spolu s odborníky z mateřské společnosti Dalkia nabídli OKD řešení, které splňuje všechny jejich náročné požadavky. Jsem velmi rád, že rozšíření našich služeb o dodávky chladu zlepší pracovní podmínky horníků OKD a zajistí jejich vyšší bezpečnost, uvedl ředitel Dalkie Industry CZ Laurent Tupinier. Díky Dalkii Praha 2 ušetří za teplo Dalkia Česká republika provozuje v současné době tepelná zařízení Magistrátu hlavního města Prahy, Prahy 1, Prahy 6, Prahy 8, Prahy 13, Prahy 16 Radotína a Prahy Zbraslavi. S příchodem Velikonoc Dalkia převzala i provozování tepelného hospodářství Městské části Praha 2. Podpis smlouvy zahrnuje dodávku tepla a teplé vody do 24 objektů s celkovým objemem tepla 40 TJ za rok. Dalkia zajistí v Praze 2 tepelnou pohodu základním a mateřským školám, zdravotnickým zařízením a zařízením sociální péče, bytovému domu, radnici na Náměstí Míru a budově Novoměstské radnice na Karlově náměstí, kde roku 1419 proběhla První pražská defenestrace. Společnost Dalkia Česká republika byla jedním z výherců výběrového řízení, které vyhrála na základě nejlepší nabídky ve zmíněných objektech. Praha 2 ušetří prostřednictvím Dalkie náklady za teplo, což je dobrá zpráva nejen pro občany ale i místní úřady. Převzetí tepelného hospodářství Prahy 2 je jedním z úspěšných projektů, které v posledních šesti letech vedly k upevnění pozice Dalkie v Čechách a umožnily jí stát se významným dodavatelem tepla v Praze, uvedl ředitel Regionu Čechy Reda Rahma.

5 actualités Coupure du ruban inaugural de la mine ČSA par Laurent Barrieux et Ján Fabián Le 7 mai dernier, le directeur général de la société OKD, Ján Fabián, et le directeur général du groupe Dalkia en République tchèque, Laurent Barrieux, ont inauguré la production de froid pour la mine ČSA à Karviná. La société Dalkia Industry CZ assure dans les mines d OKD la production, la fourniture et la distribution d électricité, de chaleur, d eau chaude et d air comprimé. Elle fournit désormais aussi du froid à la climatisation centrale de la mine, permettant d améliorer les conditions climatiques pour l extraction du charbon à des profondeurs allant jusqu à mètres. Les équipements de production de froid, construits en un temps record, sont installés dans le bâtiment du poste de compresseurs de la mine ČSA à Karviná. Ils sont essentiellement constitués de trois unités de refroidissement d une puissance installée totale de 10 MW qui assurent la fourniture de froid à une profondeur de plus de mètres sous forme d eau froide à 2,4 C. En hiver, les unités de refroidissement utilisent la possibilité de «free cooling» en circuit fermé, c est-à-dire l utilisation de l air froid extérieur pour le refroidissement. «Dalkia est un important fournisseur d énergies et de fluides pour la société OKD. Nos employés, épaulés par des spécialistes de la société mère Dalkia, ont proposé à OKD une solution remplissant toutes ses exigences poussées. Je suis très heureux que l extension de nos services à la fourniture de froid améliore les conditions de travail des mineurs d OKD et leur assure une plus grande sécurité», a indiqué le directeur de Dalkia Industry CZ, Laurent Tupinier. Grâce à Dalkia, Prague 2 réduira ses coûts de chaleur Dalkia Česká republika exploite actuellement les installations thermiques de la Mairie de Prague et des arrondissements de Prague 1, Prague 6, Prague 8, Prague 13, Prague 16 Radotín et de Prague Zbraslav. À l approche de Pâques, Dalkia a pris en charge l exploitation des installations thermiques de Prague 2. services pour les clients Les arrêts estivaux sont-ils nécessaires? La saison de chauffe touche à sa fin et l arrivée imminente de l été est annonciatrice d opérations de maintenance et de réparations de nos installations. Afin de continuer à fournir à nos clients des services fiables et de qualité, nous procédons chaque année à des arrêts en période estivale. Ces arrêts sont-ils indispensables? Les arrêts estivaux sont le plus souvent justifiés par des interventions nécessaires sur les installations de production, les réseaux de chaleur, les sousstations ou les chaufferies, ainsi que par des opérations de révision et de maintenance. Ces travaux ne sont réalisables qu hors saison de chauffe, à savoir en été, lorsque les fournitures de chaleur ne sont plus destinées au chauffage mais seulement à la production d eau chaude. Les réparations et la maintenance en question préparent les installations techniques à la nouvelle saison de chauffe et garantissent également la fiabilité des fournitures de chaleur au cours de l hiver suivant. Bien que ces arrêts annuels aient lieu en général de juin à août, le groupe Dalkia en République tchèque s efforce d abréger leur durée au strict minimum nécessaire. Au fil du temps, la durée des arrêts est progressivement passée de près de quatre semaines à seulement quelques jours dans la plupart des cas. À Ostrava, la durée moyenne des arrêts est aujourd hui de 4,8 jours. Le groupe Dalkia en République tchèque informe ses clients des arrêts planifiés en période estivale par lettre ou courriel. Pour les coopératives de logement ou les copropriétés, ces informations sont diffusées aux personnes mandatées (par exemple aux organes sociaux ou aux administrateurs), qui les transmettent ensuite à tous les occupants des bâtiments concernés. Les informations actualisées sur les arrêts sont toujours accessibles pour nos clients sur le site rubrique «Pro zákazníky». De plus, les clients peuvent à tout moment contacter notre Centre de relation clients au numéro gratuit ou par courriel à l adresse Nous prions tous nos clients de bien vouloir nous excuser pour la gêne passagère occasionnée. Le contrat conclu prévoit la fourniture de chaleur et d eau chaude à 24 bâtiments pour un volume total annuel de 40 TJ. À Prague 2, Dalkia assurera ainsi le confort thermique d écoles élémentaires et maternelles, d établissements de santé et sociaux, d un immeuble d habitations, de l hôtel de ville de la Place de la Paix et de celui de la Nouvelle-Ville sur la Place Charles, où eut lieu en 1419 la Première défenestration de Prague. La société Dalkia Česká republika était l un des lauréats de l appel d offres qu elle a remporté grâce à la meilleure offre pour les bâtiments mentionnés. Grâce à Dalkia, Prague 2 réalisera des économies en termes de coûts de chaleur, ce qui est une bonne nouvelle pour les particuliers tout comme pour les administrations locales. «La prise en charge de l exploitation des installations thermiques de Prague 2 est un des projets réussis qui ont au cours des six dernières années contribué au renforcement de la position de Dalkia en Bohême et qui lui ont permis de devenir un acteur majeur des fournitures de chaleur à Prague», a déclaré le directeur de la Région de Bohême, Reda Rahma. Dalkia přerušuje dodávku tepelné energie z následujícího důvodu: odstávka kotelny/výměníkové stanice odstávka výrobce tepelné energie odstávka dodavatele plynu odstávka distributora tepelné energie odstávka dodavatele vody odstávka ze strany dodavatele elektřiny Dodávka tepelné energie bude v budově přerušena v tomto termínu: Datum Čas Dodávky Od: Od: tepla Do: Do: Datum Čas Dodávky Od: Od: teplé vody Do: Do: Za vzniklé nepohodlí se velmi omlouváme. V případě jakýchkoliv dotazů volejte zdarma na Zákaznickou linku Aktuální informace naleznete také pod odkazem Info o odstávkách na našich webových stránkách: 05

6 integrovaný systém řízení Důkazem trvalého zlepšování Dalkie jsou její certifikáty Našim zákazníkům poskytujeme kvalitní služby, chováme se šetrně k životnímu prostředí a věnujeme velkou pozornost bezpečnosti práce svých zaměstnanců. Již v roce 2003 jsme zavedli Integrovaný systém řízení, který tyto oblasti zastřešuje. Jak postupujeme v procesu neustálého zlepšování? Skupina Dalkia Česká republika počátkem roku úspěšně obhájila certifikáty Integrovaného systému řízení, a to OHSAS (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) dle ČSN OHSAS 18001, EMS (Systém enviromentálního managementu) dle ČSN EN ISO a QMS (Systém managementu kvality) dle ČSN EN ISO 9001 na všech certifikovaných organizačních jednotkách. V rámci skupiny Dalkia v České republice jsou nyní všechny jednotky certifikovány jedním certifikačním orgánem - společností BVC (Bureau Veritas Czech republic). Nově byly pod společnou certifikaci zahrnuty dceřiné společnosti AmpluServis a Olterm & TD Olomouc, což do budoucna přinese významnou úsporu nákladů těmto společnostem. Společnost AmpluServis se specializuje na opravy a montáže energetických zařízení a expertní služby a Olterm & TD Olomouc zajišťuje dodávky tepla a provozuje plavecký stadion v Olomouci. Další vlaštovkou je dceřiná společnost Dalkia Industry CZ, která získala v dubnu loňského roku certifikát ISO pro část organizačních jednotek. V tomto roce prošla certifikací a obdržela certifikáty OHSAS pro pracoviště zařazené do I. etapy certifikace a dále ISO pro pracoviště zařazené do II. etapy certifikace, čímž završila náročnou přípravu a práci při zavádění těchto systémů. Ta zahrnovala zejména školení zaměstnanců a zajištění veškeré dokumentace. Dalkia Industry CZ se stala jednou z prvních společností v České republice, která je dozorována státní báňskou správou a zároveň je držitelem certifikátu OHSAS Vedoucí útvaru environmentálního řízení Dalkie Česká republika Dalibor Pyš zmínil k zisku certifikátů následující: Všechny certifikace představují známku kvality a jsou důkazem, že Dalkia neustále zkvalitňuje své služby, zaměřuje se na projekty šetrnější k životnímu prostředí a zvyšuje bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci. Děkuji všem kolegům, kteří přispěli k zisku těchto osvědčení. Naším cílem je, aby výhledově všechny dceřiné společnosti skupiny Dalkia v České republice získaly všechny zmíněné certifikáty. aktuality Dalkia nechyběla na Teplárenských dnech 2013 Počátkem dubna proběhl již 19. ročník Teplárenských dnů, které v tomto roce poctily svou přítomností hlavní moravskou metropoli - město Brno. Co nabídl letošní ročník zúčastněným a jaké ocenění získala Dalkia Česká republika? Jako každý rok i letos byly pro účastníky Teplárenských dnů lákadlem odborné konference a semináře, které již tradičně vnesly náhled do současného dění českého teplárenství. Odborníci na energetiku přítomným přiblížili nejen technologické novinky tohoto odvětví, ale i aktuální stav legislativy. V rámci Teplárenských dnů proběhla i valná hromada Teplárenského sdružení ČR, na které byla společnost Dalkia Česká republika opětovně zvolena do Výkonné rady Teplárenského sdružení ČR. Dalkia prezentovala své aktivity na veletrhu, kde bylo možné se seznámit s teplárenskou technikou a technologickými postupy pro dálkové zásobování teplem a chladem, elektroenergetikou a obnovitelnými zdroji. Při uvítacím ceremoniálu byly předány křišťálové komíny za projekty roku Projekt společnosti Dalkia Česká republika Výstavba energobloku na biomasu v Teplárně Frýdek-Místek bohužel ocenění nezískal, ale ani tak jsme z Teplárenských dnů 2013 neodešli s prázdnou. Dalkia Česká republika byla oceněna titulem Počin roku 2012 v soustavách zásobování teplem a chladem za projekt Chlazení komplexu Nová Karolina v Ostravě. Dalkia sníží emise na Ostravsko-Karvinsku Společnost Dalkia Česká republika zahajuje realizaci ekologických projektů odsíření a denitrifikace v Elektrárně Třebovice a v Teplárně Karviná. Jejich cílem je snížení emisí dusíku, síry a tuhých znečišťujících látek na zdrojích Dalkie ve městech Ostrava a Karviná. Úkolem nových projektů je snížit koncentraci emisí síry, dusíku a tuhých znečišťujících látek na dvou kotlích Elektrárny Třebovice a čtyřech kotlích Teplárny Karviná. Investice do zlepšení životního prostředí na Ostravsko-Karvinsku, jehož domácnosti Dalkia zásobuje teplem, přesáhne stovky milionů korun. Ukončení realizace projektů je plánováno na konec roku 2015 a od roku 2016 dojde k významnému snížení vypouštěných emisí znečišťujících látek v Elektrárně Třebovice a Teplárně Karviná, což je skvělá zpráva pro obyvatele Ostravsko-Karvinska. Tyto zdroje tak budou splňovat nejpřísnější emisní limity platné v rámci Evropské unie, jež jsou v souladu s nejlepšími dostupnými technologiemi. Projekt snížení emisí v Elektrárně Třebovice a Teplárně Karviná je dalším ekologickým počinem Dalkie na severní Moravě, kde současně plánujeme další obdobné projekty. Naší prioritou bylo vždy vyrábět teplo a elektřinu s ohledem na životní prostředí, a tak jsem hrdý na to, že všechny tyto zahájené projekty přispějí ke zlepšení stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji, uvedl generální ředitel Dalkie Česká republika Laurent Barrieux. 06

7 actualités Dalkia bien présente aux Journées de la chauffe 2013 Début avril s est déroulée la 19 e édition des Journées de la chauffe qui, cette année, ont honoré de leur présence la métropole morave de Brno. Quels ont été les principales attractions de cette édition 2013 et quelles récompenses Dalkia Česká republika a-t-elle remportées? Comme chaque année, l édition 2013 des Journées de la chauffe a offert à ses participants des conférences et séminaires spécialisés. Cette fois encore, elles ont permis de dresser un aperçu de l actualité de l industrie tchèque de la chauffe. Les experts en énergétique ont présenté à l assistance non seulement les nouveautés technologiques de ce secteur mais aussi la législation actuelle. Les Journées de la chauffe ont également accueilli l assemblée générale de l Association de la chauffe de République tchèque et la société Dalkia Česká republika a de nouveau été élue au Conseil exécutif de cette association. Dalkia a présenté ses activités lors du salon qui a offert à ses visiteurs l occasion de découvrir les techniques de chauffe et les procédés technologiques utilisés dans les réseaux de chauffage et de froid ainsi que les domaines de l électro-énergétique et des sources renouvelables. Lors de la cérémonie d ouverture, les cheminées de cristal ont été remises aux meilleurs projets de l année Le projet de la société Dalkia Česká republika «Construction d une tranche énergétique à la biomasse à Teplárna Frýdek-Místek» n a malheureusement pas été récompensé mais nous ne sommes tout de même pas rentrés bredouilles de ces Journées de la chauffe Dalkia Česká republika s est vu décerner le titre d Action de l année 2012 dans les réseaux de distribution de chaleur et de froid pour son projet «Refroidissement du complexe Nová Karolina à Ostrava». Dalkia réduit ses émissions dans la région d Ostrava-Karviná La société Dalkia Česká republika donne le coup d envoi de la réalisation de projets écologiques de désulfuration et dénitrification à Elektrárna Třebovice et Teplárna Karviná. Leur objectif : réduire les émissions d azote, de soufre et de particules solides des centrales de Dalkia à Ostrava et Karviná. Ces nouveaux projets ont pour but de réduire les concentrations de soufre, d azote et de particules solides dans les émissions de deux chaudières de la centrale électrique de Třebovice et de quatre chaudières de la centrale thermique de Karviná. L investissement dans l amélioration de l environnement dans la région d Ostrava-Karviná, dont Dalkia alimente les foyers en chaleur, dépassera des centaines de millions de couronnes. Les projets devraient être achevés fin 2015 et, bonne nouvelle pour les habitants de la région, à partir de 2016 les centrales de Třebovice et Karviná enregistreront une baisse significative des émissions de polluants. Ces centrales respecteront donc les limites d émission les plus strictes en vigueur dans l Union européenne, correspondant aux meilleures technologies actuelles. «Le projet de réduction des émissions des centrales de Třebovice et Karviná s inscrit dans toute une série d actions écologiques entreprises par Dalkia en Moravie du nord, où nous prévoyons d autres projets similaires. Produire de la chaleur et de l électricité dans le respect de l environnement a toujours été une priorité pour nous. Je suis donc fier de pouvoir dire que tous ces projets que nous avons demarrés auront un impact favorable sur la qualité de l air dans la région de Moravie- Silésie», a déclaré le directeur général de Dalkia Česká republika, Laurent Barrieux. systeme de management intégré Des certificats comme preuve de l amélioration constante de Dalkia Nous fournissons des services de qualité à nos clients, nous sommes respectueux de l environnement et nous accordons une grande attention à la sécurité du travail de nos salariés. Dès 2003, nous avons mis en place un Système de management intégré qui couvre ces domaines. Comment faisonsnous pour nous améliorer sans cesse? En début d année, le groupe Dalkia Česká republika a réussi à renouveler ses certificats de Système de management intégré, à savoir OHSAS (système de gestion de la santé et de la sécurité au travail) selon ČSN OHSAS 18001, EMS (Système de management environnemental), selon ČSN EN ISO et QMS (Système de management de la qualité) selon ČSN EN ISO 9001, pour toutes les unités organisationnelles certifiées. Au sein du groupe Dalkia en République tchèque, toutes les unités sont désormais certifiées par un même organisme de certification la société BVC (Bureau Veritas Czech republic). Cette fois-ci, la certification commune concernait aussi les filiales AmpluServis et Olterm & TD Olomouc, ce qui, à l avenir, permettra à ces sociétés de réaliser d importantes économies de coûts. La société AmpluServis est spécialisée dans les réparations et le montage d installations énergétiques et les services experts, et Olterm & TD Olomouc fournit de la chaleur et exploite le centre aquatique d Olomouc. La filiale Dalkia Industry CZ est un autre précurseur avec l obtention en avril 2012 du certificat ISO pour une partie de ses unités organisationnelles. Cette année, elle a réussi la procédure de certification et décroché les certificats OHSAS pour les lieux de travail classés dans la première étape de certification et ISO pour ceux classés dans la deuxième étape de certification. Ces certificats viennent ainsi récompenser des préparatifs et des travaux laborieux réalisés lors de la mise en place de ces systèmes (formation des salariés et préparation de toute la documentation). Dalkia Industry CZ est devenue l une des premières sociétés en République tchèque à être à la fois sous la surveillance de l administration nationale des mines et titulaire du certificat OHSAS Le responsable de la gestion environnementale de Dalkia Česká republika, Dalibor Pyš, s est exprimé sur l obtention des certificats en ces termes : «Tous ces certificats sont un signe de qualité et la preuve que Dalkia améliore sans cesse la qualité de ses services, s oriente vers des projets plus respectueux de l environnement et augmente le niveau de sécurité et de protection de la santé de ses salariés au travail. Je remercie tous les collègues qui ont contribué à l obtention de ces attestations. Notre objectif est, qu à terme, toutes les filiales du groupe Dalkia en République tchèque obtiennent tous les certificats mentionnés.» 07

8 aktuality Cena tepla Oltermu & TD Olomouc je stejná jako v roce 2012 Společnost Olterm & TD Olomouc působí v olomouckém regionu již bezmála 20 let a dlouhodobě usiluje o udržení přijatelných cen tepelné energie pro své zákazníky. Jaká opatření společnost provedla, aby udržela stejné ceny jako v minulém roce? Začátek nového roku je často spojen s navy- mouc a Hlubočky u Olomouce v letošním roce ve stejné výši jako v roce Věříme, že odběratelé náš přístup ocení. Od 1. ledna 2013 došlo k legislativní změně sazby DPH, což zapříčinilo jednoprocentní navýšení loňských cen tepelné energie, avšak tuto změnu nejsme schopni ovlivnit, zakončila Małgorzata Rapa-Katbeh. Dalkia byla hlavním partnerem konference Energetické úspory pro města a obce V první polovině dubna proběhla v ostravském hotelu Park Inn konference, které se zúčastnilo 116 zástupců veřejné správy i soukromých firem. Hlavním tématem skloňovaným ve všech pádech byly energetické úspory. V dnešní době jsou výdaje za energetické služby významnou položkou rozpočtů měst a obcí, a proto se neustále objevují snahy o jejich snížení. Dubnové setkání přineslo odpovědi nejen na otázky, co přinese Nová zelená úsporám nebo jaké povinnosti plynou z nové směrnice o energetické účinnosti, ale také jak vybrat správného dodavatele pro veřejné osvětlení. Společnost Dalkia Česká republika byla hlavním partnerem konference a v rámci setkání měst a obcí měla možnost představit nástroje k dosažení úspor energií. Dalkia nabízí moderní přístupy k provozu teplárenských soustav a využití kogenerace a obnovitelných zdrojů energie, z čehož plynou energetické i finanční úspory při provozování tepelných hospodářství měst, uvedl projektový manažer společnosti Dalkia Česká republika Jakub Tobola. Ten na konferenci pohovořil o možných přínosech spolupráce se soukromým partnerem na poli teplárenství a zároveň dodal: Našim zákazníkům nabízíme smlouvy šité na míru a v oblasti úspor energie máme výborné reference, což dokazuje, že jsme ideálními partnery řady měst a obcí. Co mají společného Kariéra Plus 2013 a Den firem? Účast na veletrzích se pro skupinu Dalkia v České republice stala již tradicí. V tomto roce jsme byli přítomni na veletrzích Kariéra Plus 2013 a Den firem. Co mají tyto veletrhy společného? Jsou určeny převážně studentům. V březnu jsme oslovili studenty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava u příležitosti veletrhu Kariéra Plus 2013, kde bylo celkem 90 zaměstnavatelů. Vedle toho Dalkia prezentovala své služby i studentům Vysokého učení technického v Brně prostřednictvím akce s názvem Den firem. Toho se na půdě fakulty strojního inženýrství zúčastnilo přes 50 společností. Opět jsme se přesvědčili, že zájem o odbornou stáž a následnou spolupráci s Dalkií je mezi studenty značný a název naší společnosti se již silně zapsal do povědomí mladých lidí, prozradila specialistka lidských zdrojů Erika Prudilová. Pro studenty jsou tyto iniciativy univerzit možností navázat kontakty s potencionálními zaměstnavateli nebo zprostředkovateli stáží. Dalkia touto cestou prezentuje mladým lidem především možnosti absolvovat odbornou stáž nebo 08 šováním cen energií, avšak Olterm ponechal cenu energií stejnou jako v roce Ředitelka společnosti Małgorzata Rapa-Katbeh nás informovala: V loňském roce jsme přijali a realizovali interní úsporná opatření, která nám umožňují, navzdory zvyšujícím se cenám paliv a ostatních provozních nákladů, udržet ceny tepelné energie v lokalitě Olozpracovat diplomovou či bakalářskou práci. Naší bývalí stážisti jsou pak tím nejlepším zdrojem pro výběr budoucích mladých kolegů do našich řad, dodala Erika Prudilová.

9 actualités Le prix de la chaleur d Olterm & TD Olomouc est le même qu en 2012 La société Olterm & TD Olomouc opère dans la région d Olomouc depuis pas moins de 20 ans déjà et s efforce depuis longtemps de maintenir les prix de la chaleur acceptables pour ses clients. Le passage à une nouvelle année s accompagne souvent d une hausse des prix des énergies mais ceux d Olterm sont restés les mêmes qu en La directrice de la société Małgorzata Rapa- Katbeh nous a déclaré : «L année dernière, nous avons adopté et mis en œuvre des mesures d économie internes qui nous permettent, en dépit de l augmentation des prix des combustibles et des autres coûts d exploitation, de maintenir cette année les prix de la chaleur à Olomouc et Hlubočky u Olomouce au même niveau qu en Nous sommes convaincus que les clients apprécieront cet effort. Toutefois, le taux de TVA a été modifié par la loi au 1 er janvier 2013, ce qui a entraîné pour les prix de la chaleur une hausse d un pour cent par rapport à 2012, modification que nous ne pouvons cependant pas influencer», a conclu Małgorzata Rapa-Katbeh. Dalkia était le partenaire principal de la conférence Économies d énergie pour les villes et les communes Lors de la première quinzaine d avril, 116 représentants de l administration publique et d entreprises privées se sont réunis à l hôtel Park Inn d Ostrava pour une conférence autour d un thème traité en long et en large, celui des économies d énergie. À l heure actuelle, les dépenses pour les services énergétiques représentent un poste important dans le budget des villes et communes et c est pourquoi ces dernières s efforcent sans cesse de les réduire. Le rassemblement organisé en avril dernier a apporté des réponses non seulement aux questions concernant les apports du programme «Nová zelená úsporám» («Nouveau feu vert aux économies») ou les obligations découlant de la nouvelle directive relative à l efficacité énergétique, mais aussi sur la façon de bien choisir son fournisseur pour l éclairage public. La société Dalkia Česká republika était le partenaire principal de la conférence et a eu, dans le cadre de cette rencontre avec les villes et communes, l occasion de présenter ses instruments destinés à réaliser des économies d énergie. «Dalkia propose des approches modernes pour l exploitation des systèmes de chauffe et l utilisation de la cogénération et de sources d énergie renouvelables, ce qui permet de réaliser des économies énergétiques et financières dans le cadre de l exploitation des installations thermiques des villes», a expliqué le chef de projet de la société Dalkia Česká republika Jakub Tobola. Ce dernier a évoqué lors de la conférence les apports possibles d une collaboration avec un partenaire privé sur le terrain de la chauffe, ajoutant : «Nous proposons à nos clients des contrats sur mesure et, dans le domaine des économies d énergie, nous avons d excellentes références, ce qui prouve que nous sommes un partenaire idéal pour de nombreuses villes et communes.» Quel est le point commun entre Kariéra Plus 2013 et la Journée des entreprises? La participation aux salons est devenue une tradition pour le groupe Dalkia en République tchèque. Cette année, nous avons été présents aux salons Kariéra Plus 2013 et la Journée des entreprises. Quel est le point commun entre ces deux salons? Ils sont destinés principalement aux étudiants. En mars, nous nous sommes adressés aux étudiants de l Ecole des Mines Université technique d Ostrava à l occasion du salon Kariéra Plus 2013 qui a rassemblé au total 90 employeurs. Par ailleurs, Dalkia a présenté ses services également aux étudiants de l Ecole technique de Brno dans le cadre de la Journée des entreprises. La faculté de génie mécanique a ainsi accueilli plus de 50 sociétés. «Nous avons une nouvelle fois pu nous assurer que les étudiants sont très intéressés par un stage professionnel et une collaboration future avec Dalkia et que le nom de notre entreprise est bien connu des jeunes», nous a confié la spécialiste des ressources humaines Erika Prudilová. Pour les étudiants, ces initiatives des universités sont l occasion de nouer des contacts avec des employeurs potentiels ou proposant des stages. «Pour Dalkia, c est surtout le moyen de présenter aux jeunes des possibilités de stage professionnel ou de préparation de mémoire de licence ou de master. Nos anciens stagiaires sont ensuite le meilleur vivier de futurs jeunes collègues», a ajouté Erika Prudilová. 09

10 V měsíci březnu proběhl v Ostravě čtvrtý ročník semináře Den pro kotle, který tradičně pořádá společnost AmpluServis. Seminář představil nejnovější poznatky v souvislosti s provozem a údržbou kotlů a posloužil k výměně zkušeností předních odborníků firem. Úvodní slovo patřilo výrobnímu řediteli Josefu Novákovi, který označil výběr témat letošního Dnu pro kotle za velmi zajímavý a pro skupinu Dalkia v České republice klíčový, nejen v souvislosti s plánovanou výstavbou odsiřovacích jednotek v Elektrárně Třebovice a v Teplárně Karviná. Seminář byl opět zaměřen na výměnu zkušeností a prezentovaná témata přinesla řadu informací souvisejících s provozem kotlů. Zástupci společností představili technologické novinky a popsali nově získané provozní zkušenosti. V rámci tří bloků přednášek zaznělo 12 odborných referátů. Poutavým příspěvkem podpořil seminář Petr Botlík, jenž hovořil o vyhodnocení činnosti Dalkie ČR v Turecku. Přeaktuality Kotle v centru zájmu mysl Ryšavý z AmpluServisu představil nové předpisy v oblasti vyhrazených technických zařízení a Petr Pustka ze společnosti Dalkia Industry CZ se zaměřil na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla pomocí plynového spalovacího motoru. Zajímavé informace se linuly nejen z úst zástupců skupiny Dalkia v České republice, ale i odborníků přítomných společností, mezi nimiž byli i zástupci polské společnosti Rafako a italské společnosti Cimprogetti, a tak měl i letošní seminář mezinárodní zastoupení. Sto svíček na dortu Teplárny Přívoz postupně zlikvidovány a v roce 1967 došlo k přechodu na teplárenskou výrobu a k rozšíření dodávek tepla do centra Ostravy. V 90. letech minulého století prošla teplárna modernizací, která zahrnovala výstavbu nového protitlakého stroje, jenž koncem roku 1994 začal znovu dodávat elektřinu. Teplárna Přívoz zahájila v březnu 2011 odběr veškerého koksárenského plynu z produkce Koksovny Svoboda. Ten spaluje a vyrábí z něj páru, která je využita k vytápění řady lokalit v Ostravě, což umožňuje snížit množství vypouštěných emisí. V loňském roce byla nainstalována do technologie Teplárny Přívoz malá turbína, jež dodává elektrickou energii pro vlastní spotřebu závodu. Teplárna Přívoz, která zásobuje teplem domácností, Koksovnu Svoboda, Městskou nemocnici Fifejdy, Novou Karolinu a Pivovar Ostrava, slaví v letošním roce sto let od svého vzniku. Z původní báňské elektrárny Severní dráhy Ferdinandovy byla vybudována samostatná Elektrárna František. Na podzim roku 1913 začal provoz elektrárny a ve 20. letech došlo k rozšíření stávající kotelny o další kotle a instalaci nejmodernějšího turbogenerátoru Škody Plzeň. Válečné období s sebou přineslo velkou spotřebu elektrického výkonu, a proto byly od roku 1943 do roku 1948 postaveny 4 vysokotlaké kotle. Rozvoj v poválečném období se odrazil v instalaci další kondenzační turbíny a současně byla vybudována první krytá elektrická rozvodna 110 kv. Staré kotle z předválečného období byly do roku

11 actualités Les chaudières au centre de tous les intérêts En mars, a eu lieu à Ostrava la quatrième édition de la Journée des chaudières, organisée comme les années précédentes par la société AmpluServis. Ce séminaire a permis de présenter les toutes dernières connaissances en matière d exploitation et d entretien des chaudières et d échanger des expériences avec les principaux experts des entreprises concernées. Le directeur des opérations, Josef Novák, a jugé très intéressants et cruciaux pour le groupe Dalkia en République tchèque les thèmes choisis cette année pour la Journée des chaudières, et cela pas uniquement dans la perspective de la construction prévue d unités de désulfuration à Elektrárna Třebovice et Teplárna Karviná. Le séminaire a, cette année encore, servi à échanger des expériences et les thèmes abordés ont apporté de nombreuses informations sur l exploitation des chaudières. Les représentants des sociétés ont exposé des nouveautés technologiques et décrit les nouvelles expériences acquises dans le domaine de l exploitation. Douze exposés spécialisés ont été présentés dans le cadre de trois blocs de conférences. Petr Botlík a apporté une contribution captivante sur l évaluation de l activité de Dalkia ČR en Turquie. Přemysl Ryšavý d AmpluServis a, quant à lui, expliqué la nouvelle réglementation sur les installations techniques à risques et Petr Pustka de Dalkia Industry CZ s est penché sur la production combinée d électricité et de chaleur au moyen d un moteur à combustion à gaz. Les participants ont pu entendre des informations intéressantes non seulement de la part des représentants du groupe Dalkia en République tchèque, mais aussi d experts d autres sociétés présentes, comme la société polonaise Rafako ou la société italienne Cimprogetti, qui ont ainsi apporté une dimension internationale à cette édition Teplárna Přívoz souffle ses cent bougies Teplárna Přívoz, qui approvisionne en chaleur ménages, Koksovna Svoboda, l hôpital municipal de Fifejdy, Nová Karolina et la brasserie d Ostrava, fête cette année le centième anniversaire de sa création. L ancienne centrale électrique minière des Chemins de fer du Nord de l empereur Ferdinand a été transformée en centrale électrique indépendante, Elektrárna František. La centrale a été mise en service à l automne 1913 et, dans les années 20, la chaufferie a été équipée de nouvelles chaudières et d un turbogénérateur Škoda Plzeň des plus modernes. La Seconde Guerre mondiale a entraîné une grande consommation de puissance électrique et c est pourquoi 4 chaudières à haute pression ont été mises en place entre 1943 et L essor d après-guerre s est traduit par l installation d une nouvelle turbine à condensation et la construction du premier poste électrique de 110 kv couvert. Les chaudières obsolètes d avant-guerre ont été progressivement mises à l arrêt jusqu en 1955 et, en 1967, la centrale est passée à un régime de centrale thermique et a étendu ses fournitures de chaleur au centre d Ostrava. Dans les années 90 du siècle dernier, l usine de chauffe a été modernisée avec la construction d une nouvelle machine à contre-pression qui, fin 1994, a permis la reprise des fournitures d électricité. En mars 2011, Teplárna Přívoz s est mise à utiliser tout le gaz de la cokerie de Koksovny Svoboda, qu elle brûle pour produire de la vapeur utilisée pour le chauffage dans de nombreux quartiers d Ostrava. Ce mode d exploitation permet de réduire les émissions. L année dernière, les installations de Teplárna Přívoz ont été équipées d une petite turbine qui fournit de l électricité pour l autoconsommation de l usine de chauffe. 11

12 aktuality 80 let Elektrárny Třebovice Elektrárna Třebovice oslaví v červenci významné jubileum. Od zahájení jejího provozu uplyne rovných osmdesát let! Téměř lidí si nenechalo ujít návštěvu Elektrárny Třebovice Historie elektrárny se datuje již od roku Do roku 1960 byla největší elektrárnou v Československu s elektrickým výkonem 258,6 MWe. Od roku 1998 se stala součástí skupiny Dalkia v České republice. Stávající tepelný výkon 764,90 MWt zajišťuje celkem osm kotlů a elektrický výkon 177 MWe obstarávají tři turbogenerátory. Elektrárna Třebovice zásobuje teplem přibližně 86 tisíc domácností v lokalitách Poruba, Jižní město a Šalamouna, což představuje téměř čtvrt milionu obyvatel. Tepelnou energii ve formě horké vody dodává také do Fakultní nemocnice Ostrava, areálu VŠB Technické univerzity Ostrava, průmyslových zón Hrabová a Nad Porubkou a Shopping Parku AVION. Dále dodává páru do Ostravy střed, Pórobetonu Třebovice a Mlékárny Kunín v Ostravě-Martinově. Elektrárna Třebovice je také významným výrobcem elektrické energie. Významné milníky výstavby zařízení Elektrárny Třebovice: 1933 Uvedení elektrárny do provozu kotle K1, K2 a K3 o výkonu 65 t/h a turbogenerátory TG2 a TG3 o výkonu 21 MWe Rozšíření o kotle K4 a K5 o výkonu 75 t/h a turbogenerátor TG1 o výkonu 23,1 MWe Rozšíření o turbogenerátor TG11 o výkonu 40 MWe Rozšíření o kotle K12, K13 a K14 o výkonu 220 t/h a turbogenerátory TG12, TG13 a TG14 o výkonu 50 MWe 1960 Zahájení dodávek tepla do Ostravy-Poruby Výstavba kotlů K3, K4 a K5 o výkonu 80 t/h a turbogenerátoru TG33 o výkonu 33 MWe Výstavba kotlů K1 a K2 a oběhové stanice pro dodávky tepla do Ostravy-Poruby a Jižního města 1993 Výstavba chemické úpravny vody 1998 Rozšíření o turbogenerátor TG15 o výkonu 72 MWe 2004 Rozšíření o turbogenerátor TG16 o výkonu 72 MWe 2010 Výstavba suchého odběru popílku kotlů K12, K13 a K Výstavba zařízení ke snížení emisí oxidu síry a oxidu dusíku kotlů K13 a K14 Největší výrobní zdroj skupiny Dalkia v České republice Elektrárnu Třebovice mohli třetí květnovou sobotu obdivovat návštěvníci v rámci Dne otevřených dveří. A zájem byl opravdu veliký! Za celý den prošlo branami elektrárny přibližně lidí. Mimořádná akce přilákala nejen rodinné příslušníky zaměstnanců, ale i širokou veřejnost z Ostravy a okolí. Hodinová prohlídka areálu elektrárny přiblížila všem zvídavým jedincům, jak se vyrábí teplo a elektřina. Návštěvníci prošli provozem a měli možnost nahlédnout, jak vypadá zauhlování, kotelna, strojovna a velíny, odkud se vše řídí. Vedoucí závodu Elektrárny Třebovice Vladislav Tureček ke Dni otevřených dveří poznamenal: Velmi nás těší velký zájem návštěvníků, kterým jsme mohli vysvětlit, jak fungují energetická zařízení. Ve srovnání s totožnou akcí pořádanou v roce 2011 se zvýšil počet návštěvníků zhruba o 50 %. Den otevřených dveří zpestřila výstava fotografií a prezentace technických předmětů a modelů, o zábavu se postaral Smokeman se svým týmem, který předvedl show s názvem Smokeman zasahuje. Na akci byly k mání i rozličné výrobky podnikatelů, jež podpořil Nadační fond Dalkia Česká republika. Zaměstnanci elektrárny nezapomněli ani na dětské návštěvníky. Pro ně byl připraven pestrý doprovodný program skákací hrad, střelba ze vzduchovky, házení na plechovky, kreslení a další. V současné době probíhá několik ekologizačních akcí tak, aby od počátku roku 2016 Elektrárna Třebovice plnila přísné emisní limity tuhých znečišťujících látek, oxidu síry a dusíku. Jedná se o výstavbu společné odsiřovací jednotky kotlů K3 a K4, opatření ke snížení oxidu dusíku na těchto kotlích a o výstavbu zařízení ke snížení oxidu dusíku a síry na kotli K2. S tím také souvisí likvidace popelovin na kotlích K1 až K5 pomocí zařízení suchého odběru popílku a škváry. V procesu výběrového řízení je nyní i veřejná zakázka na výstavbu odsíření a denitrifikaci stávajících kotlů K12, K13 a K14, které budou uváděny do provozu v letech 2015 až

13 actualités Près de personnes ont visité la centrale électrique de Třebovice Le troisième samedi de mai, la plus grosse centrale du groupe Dalkia en République tchèque, Elektrárna Třebovice, a ouvert ses portes au public. Et le succès était au rendez-vous! Lors de cette Journée portes ouvertes, la centrale électrique a accueilli environ personnes. Cet événement exceptionnel a attiré non seulement les familles des salariés mais aussi le grand public venu d Ostrava et des environs. La visite du site, d une durée d une heure, a permis aux curieux de découvrir comment sont produites la chaleur et l électricité. Tout au long de leur parcours à travers l exploitation, les visiteurs ont pu voir à quoi ressemblent l alimentation en charbon, la chaufferie, la salle des machines et les postes de commande d où tout est géré. Le directeur d Elektrárna Třebovice, Vladislav Tureček, a commenté cette Journée portes ouvertes en ces termes : «Nous sommes très contents du grand intérêt manifesté par les visiteurs à qui nous avons pu expliquer comment fonctionnent les installations énergétiques. Par rapport au même événement organisé en 2011, la fréquentation a augmenté d environ 50 %.» La Journée portes ouvertes était agrémentée d une exposition de photographies et d une présentation d objets techniques et de maquettes. Quant à l animation, elle était assurée par Smokeman et son équipe avec un spectacle intitulé «Smokeman intervient». Lors de cette journée, les visiteurs ont aussi pu acheter divers produits d entrepreneurs soutenus par la Fondation Dalkia Česká republika. Les salariés de la centrale électrique n ont pas oublié non plus les enfants pour lesquels ils avaient préparé un programme varié château gonflable, tir à la carabine, lancer de balle sur des cannettes, dessin, etc. Les 80 ans de la Centrale électrique de Třebovice Elektrárna Třebovice fêtera en juillet un anniversaire important. Quatre-vingts ans se sont écoulés depuis sa mise en service! L histoire de la centrale remonte à Jusqu en 1960, elle était la plus grosse centrale électrique tchécoslovaque avec une puissance électrique de 258,6 MWe. En 1998, elle a intégré le groupe Dalkia en République tchèque. La puissance thermique actuelle de 764,90 MWt est assurée par huit chaudières et la puissance électrique de 177 MWe est produite par trois turbogénérateurs. Elektrárna Třebovice approvisionne en chaleur environ ménages à Poruba, Jižní město et Šalamouna, ce qui représente près de habitants. Elle fournit aussi de la chaleur sous forme d eau surchauffée à l Hôpital universitaire d Ostrava, au campus de la Haute école des mines Université technique d Ostrava, aux zones industrielles de Hrabová et Nad Porubkou et au centre commercial Shopping Park AVION. Elle fournit par ailleurs de la vapeur à la localité Ostrava střed, l usine Pórobeton Třebovice et l usine Mlékárna Kunín à Ostrava- Martinov. Elektrárna Třebovice est également un important producteur d électricité. Les grandes dates de la construction de la centrale électrique de Třebovice : 1933 Mise en service de la centrale : chaudières K1, K2 et K3 d une puissance de 65 t/h et turbogénérateurs TG2 et TG3 d une puissance de 21 MWe Installation des chaudières K4 et K5 d une puissance de 75 t/h et du turbogénérateur TG1 d une puissance de 23,1 MWe Installation du turbogénérateur TG11 d une puissance de 40 MWe Installations des chaudières K12, K13 et K14 d une puissance de 220 t/h et des turbogénérateurs TG12, TG13 et TG14 d une puissance 50 MWe 1960 Début des fournitures de chaleur à Ostrava-Poruba Construction des chaudières K3, K4 et K5 d une puissance de 80 t/h et du turbogénérateur TG33 d une puissance de 33 MWe Construction des chaudières K1 et K2 et d un poste de circulation pour les fournitures de chaleur à Ostrava-Poruba et Jižní město 1993 Construction d une usine de traitement chimique de l eau 1998 Installation du turbogénérateur TG15 d une puissance de 72 MWe 2004 Installation du turbogénérateur TG16 d une puissance de 72 MWe 2010 Construction d un système de récupération à sec des cendres volantes sur les chaudières K12, K13 et K Construction d un dispositif destiné à réduire les émissions d oxydes de soufre et d azote des chaudières K13 et K14 Actuellement, plusieurs opérations d écologisation sont en cours pour qu à partir du début de l année 2016 Elektrárna Třebovice respecte les limites d émission strictes applicables aux polluants solides et aux oxydes de soufre et d azote. Il s agit de la construction d une unité de désulfuration commune aux chaudières K3 et K4, de mesures visant à réduire les émissions d oxydes d azote sur ces chaudières et de l installation d un dispositif destiné à réduire les émissions d oxydes d azote et de soufre sur la chaudière K2. À ces opérations s ajoute la liquidation des cendres sur les chaudières K1, K2, K3, K4 et K5 à l aide d un système de récupération à sec des cendres volantes et du mâchefer. Le marché public pour la construction des unités de désulfuration et de dénitrification des actuelles chaudières K12, K13 et K14 est soumis à un appel d offres. Ces installations seront mises en service entre 2015 et

14 naši klienti Karvinská hornická nemocnice je držitelem prestižního titulu Nemocnice roku 2012 Karvinská hornická nemocnice patří k nejúspěšnějším zařízením svého druhu v České republice. Svědčí o tom nejen řada ocenění, ale především spokojení pacienti. Nemocnici pojí s Dalkií dlouhodobé partnerství, proto jsme se rozhodli o náročné práci lékařů a spolupráci s Dalkií pohovořit s ředitelem Karvinské hornické nemocnice Ivanem Stejskalem. Mohl byste krátce představit nemocnici a přiblížit, na jaká onemocnění se váš odborný personál specializuje? Karvinská hornická nemocnice je nestátním zdravotnickým zařízením, v němž pracuje více než 460 zaměstnanců. Naší specializací je léčba nemocí páteře a pohybového aparátu, která se realizuje na odděleních chirurgie páteře a ortopedie. Dalším nosným programem jsou pracovně lékařské služby v Centru pracovní medicíny, kde řešíme především preventivní prohlídky a nemoci z povolání. Služby tohoto oddělení využívá dnes více než 30 tisíc klientů z řad zaměstnanců OKD, škol a úřadů. Centrum pracovní medicíny tak patří k největším v České republice. V Iktovém centru se zabýváme problematikou cévních mozkových příhod a lékaři a sestry na interním oddělení zase poskytují široké spektrum služeb v rámci preventivní a léčebné péče a zajišťují diagnostiku interních chorob a léčbu pacientů s akutními i chronickými nemocemi. Naše komplementární služby zahrnují oddělení klinické biochemie a špičkově vybavené radiodiagnostické oddělení. Pacienti využívají také řadu odborných ambulancí, lékárnu a moderně vybavený stravovací provoz. Na co jste v Karvinské hornické nemocnici nejvíce hrdí? V roce 2001 prošla naše nemocnice kompletní restrukturalizací. Od té doby jsme se v našich odbornostech vypracovali ve velmi vyhledávané zařízení. Dnes k nám jezdí klienti nejen z Karviné, ale z celé České republiky a dokonce i ze zahraničí. Nabízíme jim léčbu na základě nejnovějších poznatků lékařské vědy a znalostí našich odborníků, ve spojení s moderním přístrojovým vybavením, kterým nemocnice disponuje. Vaše nemocnice získala řadu ocenění a několikrát jste byli vyhlášeni podnikatelem roku. Kterého ocenění si osobně nejvíce vážíte? V loňském roce jsme získali v rámci celostátního projektu Nemocnice ČR 2012 prvenství mezi všemi nefakultními nemocnicemi. Ve všech ročnících se naše zařízení umístilo do desátého místa, což je v konkurenci 179 dalších nemocnic jistě velmi slušný výsledek. Pořadatel, nezisková organizace Healthcare Institute, hodnotí nemocnice ve čtyřech kategoriích - finanční zdraví, motivovaní zaměstnanci, spokojení pacienti a efektivní procesy. Jednotlivé kategorie se dohromady vyhodnotí a pak se vyhlásí výsledek. Není jistě bez zajímavosti, že jsme v kategorii motivovaných zaměstnanců získali prvenství dokonce čtyřikrát za sebou a za rok 2012 jsme se dočkali i absolutního vítězství. Vážíme si však samozřejmě i jiných ocenění. Již sedmkrát jsme byli vyhodnoceni jako nejlepší podnikatel roku v okrese Karviná v kategorii nad 50 zaměstnanců. Na vašich webových stránkách se píše, že léčba nemusí být vždy nepříjemná. Co si pod tím máme představit a jaké kroky podnikáte pro to, aby vaši pacienti léčbu snášeli co nejlépe? Pro pacienta je podle mého názoru důležité i to, do jakého prostředí vstupuje. Jak jsem již zmínil, od roku 2001 jsme z těchto důvodů přistoupili k modernizaci vstupních prostor a jednotlivých oddělení. Při otevření nově zrekonstruovaných částí naší nemocnice se například někteří pozvaní hosté při prohlídce interiéru běžných pokojů domnívali, že jde o nadstandardní vybavení. Rozhodujícím faktorem jsou však špičkoví lékaři a přátelský personál, který rozumí své práci a navíc 14

15 nos clients L Hôpital des mines de Karviná est détenteur du prestigieux titre d «Hôpital de l année 2012» L Hôpital des mines de Karviná fait partie des meilleurs établissements tchèques dans sa catégorie, ce dont témoigne non seulement les nombreuses récompenses reçues mais surtout la satisfaction des patients. L hôpital est lié à Dalkia par un partenariat à long terme et nous avons donc décidé de discuter du travail difficile des médecins et de la collaboration avec Dalkia avec le directeur de l établissement, Ivan Stejskal. Pourriez-vous nous présenter brièvement votre hôpital et les spécialisations de vos équipes? «L Hôpital des mines de Karviná est un établissement de santé privé où travaillent plus de 460 personnes. Nous sommes spécialisés dans le traitement des maladies de la colonne vertébrale et de l appareil locomoteur, qui est réalisé par les services de chirurgie de la colonne vertébrale et d orthopédie. Les services de santé au travail sont un autre programme porteur. Notre Centre de médecine du travail prend en charge les visites préventives et les maladies professionnelles. Plus de clients, salariés d OKD, des écoles et des administrations, 15

16 naši klienti se dokáže na pacienty usmívat. Jako akreditované zdravotnické zařízení prosazujeme individuální přístup ke všem klientům, kteří se rozhodnou svěřit nám řešení svého zdravotního problému. Nesmíme však zapomínat ani na kvalitní stravu. Následná spokojenost většiny našich pacientů je podmíněna všemi těmito faktory. Starost o tepelnou pohodu vaší nemocnice jste svěřili odborníkům z Dalkie. Jaké služby vám naše společnost poskytuje? S Dalkií spolupracujeme již delší dobu. Společnost Dalkia je naším dodavatelem tepelné energie, kterou využíváme pro vytápění a přípravu teplé vody. V minulém roce jsme odebrali tepelnou energii v celkovém objemu 10,8 TJ, z toho na vytápění šlo 8,4 TJ a pro přípravu teplé užitkové vody 2,4 TJ. Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci s Dalkií? Se spoluprací s Dalkií jsme spokojeni a musím říci, že kvalita dodávek byla prověřena i v obtížných situacích. Nejlepším příkladem může být kritický moment, k němuž došlo při přepojování mostu v Karviné, kdy Dalkia byla nucena zastavit dodávky tepla. Venku bylo tehdy velmi chladno a my jsme museli zajistit pacientům tepelný komfort. Zaměstnanci Dalkie však rychle našli řešení a do 24 hodin nám přistavili mobilní kotelnu. Pacienti tak vůbec nepostřehli, že došlo k nějaké změně v dodávkách energie. Vše bylo perfektně zajištěno k naší úplné spokojenosti. S vedením Dalkie jsme se vždy dokázali dohodnout na vhodném řešení. A jelikož hovoříme o spolupráci, rád bych také zmínil, že Dalkia poskytla finanční příspěvek našemu nadačnímu fondu, jenž podporuje vzdělávání středního personálu. Profil Ing. Ivan Stejskal je rodákem z Jihlavy. Po ukončení základní školy odešel na Střední průmyslovou školu hornickou v moravskoslezské metropoli. Zde hrál řadu let závodně házenou za Baník Ostrava a regionu zůstal věrný, i když nastoupil do dolu Fučík. Z provozních funkcí se postupně vypracoval až na hlavního inženýra podniku a během zaměstnání vystudoval obor hlubinného dobývání ložisek na Vysoké škole báňské. V roce 2001 zúročil své manažerské zkušenosti a stal se ředitelem Karvinské hornické nemocnice. Mezi koníčky Ivana Stejskala stále patří sport, především házená. V současnosti se však věnuje hlavně rekreační turistice a jeho cílem jsou hory a zámky. Ivan Stejskal je ženatý a má dvě, dnes již dospělé, dcery. Poznámka redakce: v době uzávěrky časopisu byl ředitelem Karvinské hornické nemocnice Ivan Stejskal. V současné době již řídí nemocnici Petr Kovařík. 16

17 nos clients ont recours à ses services. Notre Centre de médecine du travail est l un des plus importants au niveau national. Notre Centre neurovasculaire travaille sur la problématique des accidents vasculaires cérébraux et les médecins et infirmières du service de médecine interne proposent, eux, un large éventail de soins préventifs et curatifs, diagnostiquent les affections internes et traitent les patients souffrant de maladies aiguës ou chroniques. Parmi nos services complémentaires, citons le service de biochimie clinique et celui de radiologie diagnostique qui bénéficie d équipements de pointe. Les patients ont aussi à leur disposition de nombreux cabinets spécialisés et un établissement de restauration moderne.» Quelle est la plus grande fierté de l Hôpital des mines de Karviná? «En 2001, notre hôpital a été entièrement restructuré. Depuis, nous sommes devenus un établissement très recherché dans nos domaines de spécialisation. Nous accueillons aujourd hui des clients non seulement de Karviná mais aussi de toute la République tchèque et même de l étranger. Nous leur proposons un traitement reposant sur les toutes dernières découvertes médicales et sur les connaissances de nos spécialistes, et cela à l aide des équipements modernes dont dispose l hôpital.» Votre hôpital a reçu de nombreuses récompenses et vous avez été élus à plusieurs reprises Entreprise de l année. Quelle récompense est la plus importante à vos yeux? «L année dernière, nous avons remporté le concours national «Hôpital tchèque de l année 2012» dans la catégorie des hôpitaux non universitaires. Et lors des éditions précédentes, notre établissement s est toujours classé dans le top 10, ce qui, sur 179 candidats, est un très bon résultat. L organisateur de ce projet, l organisation à but non lucratif Healthcare Institute, évalue les hôpitaux dans quatre catégories : santé financière, motivation du personnel, satisfaction des patients, efficacité des processus. Ces différentes catégories sont ensuite évaluées ensemble et les résultats sont rendus publics. Il est certainement intéressant de noter que nous l avons emporté quatre années de suite dans la catégorie motivation du personnel et, en 2012, nous avons dominé le classement général. Nous apprécions bien sûr aussi les autres récompenses. Par sept fois déjà, nous avons été élus meilleure entreprise de l année dans le district de Karviná dans la catégorie des plus de 50 salariés.» Sur votre site web, il est écrit que le traitement n est pas forcément désagréable. Que devons-nous comprendre par là et comment vous y prenez-vous pour que vos patients supportent au mieux leur traitement? «Je pense que pour le patient l environnement est un facteur important. Comme je l ai déjà évoqué, nous avons procédé pour cela depuis 2001 à la modernisation des espaces d accueil et des différentes unités. Lors de l ouverture des parties rénovées de notre hôpital, certains invités ont cru en visitant les chambres ordinaires qu il s agissait d équipements de catégorie supérieure. Le facteur déterminant reste toutefois les médecins de haute compétence et le personnel amical qui sait ce qu il fait et qui en plus le fait avec le sourire. En tant qu établissement de santé accrédité, nous adoptons une approche individuelle envers tous les clients qui s adressent à nous pour résoudre leurs problèmes de santé. Nous ne devons pas oublier non plus une alimentation de qualité. La satisfaction de la majorité de nos patients est le résultat de tous ces facteurs.» Vous avez confié la gestion du confort thermique de votre hôpital aux professionnels de Dalkia. Quels services notre société vous fournit-elle? «Nous collaborons avec Dalkia depuis un certain temps déjà. La société Dalkia est notre fournisseur de chaleur pour le chauffage et la Profil préparation d eau chaude. L année dernière, notre consommation de chaleur s est élevée à 10,8 TJ, dont 8,4 TJ pour le chauffage et 2,4 TJ pour la préparation d eau chaude sanitaire. Nous sommes satisfaits de notre collaboration avec Dalkia et je dois dire que la qualité des fournitures a été prouvée dans des situations difficiles. Le meilleur exemple est le moment critique survenu lors du nouveau branchement du pont de Karviná, lorsque Dalkia a été contraint d interrompre les alimentations de chaleur. Il faisait alors très froid dehors et nous avons dû assurer le confort thermique de nos patients. Les employés de Dalkia ont rapidement trouvé une solution et, dans les 24 heures, ils nous ont installé une chaufferie mobile. Les patients n ont ainsi remarqué aucun changement dans les fournitures d énergie. Tout a été parfaitement pris en charge pour notre entière satisfaction. Avec la direction de Dalkia, nous avons toujours réussi à trouver des solutions adaptées. Et comme nous parlons de collaboration, je voudrais aussi mentionner que Dalkia a accordé une contribution financière à notre fondation qui soutient la formation du personnel soignant non médecin.» Note de la rédaction : À la date du bouclage de la revue, le directeur de l Hôpital des mines de Karviná était Ivan Stejskal. Aujourd hui, l établissement est dirigé par Petr Kovařík. Ivan Stejskal est natif de Jihlava. À la sortie de l école élémentaire, il s oriente vers le Lycée industriel des mines de la métropole de Moravie-Silésie où il joue pendant de nombreuses années dans l équipe de handball du Baník Ostrava. Il reste fidèle à cette région bien qu il intègre la mine Fučík. Ayant débuté à des fonctions opérationnelles, il grimpe progressivement dans la hiérarchie de l entreprise pour devenir ingénieur principal et, tout en travaillant, il suit des études à la Haute école des mines dans le domaine de l exploitation des gisements de profondeur. En 2001, il met à profit ses expériences managériales et devient directeur de l Hôpital des mines de Karviná. Ivan Stejskal aime le sport et tout particulièrement le handball. Actuellement, il se consacre surtout au tourisme avec pour destinations les montagnes et les châteaux. Ivan Stejskal est marié et père de deux filles déjà adultes. 17

18 sociální odpovědnost K čemu slouží ambulance nutriční terapie? V dětství bylo snem řady z nás stát se astronautem, hercem či lékařem. Eva Šimaňoková z Ostravy, kterou v tomto roce podpořil Nadační fond Dalkia Česká republika, chtěla vždy pomáhat lidem. Rozhodla se za tímto účelem vystudovat obor dietní sestra a věnovat se dietologii naplno, a tak si otevřela ambulanci nutriční terapie. Nutriční terapie je zdravotnický obor zabývající se výživou lidí, a to jak zdravých, tak i nemocných. V minulosti dohlíželi nutriční terapeuti především na správné složení jídel v rámci stravovacích provozů nemocnic. Před osmi lety se situace změnila, jelikož se objevila klinická dietologie. Navštěvovali jsme jednotlivá oddělení nemocnice a komunikovali s pacienty a personálem o vhodné stravě. Pacienti byli vděční za naše rady, ale když opustili brány nemocnice, tak nevěděli, jak dál, což mě poprvé přivedlo k myšlence otevřít si ambulantní praxi, prozrazuje zrod nápadu svého projektu Eva Šimaňoková. Pojišťovny však nutriční terapeuty nepodporovaly, a proto nemocnice odmítaly pacientům vyjít vstříc a otvírat ambulance, které by řešily tento problém. 18 Poptávka však byla taková, že pojišťovny byly před třemi lety nuceny změnit svůj postoj. Paní Šimaňokové nebyl osud jejích pacientů lhostejný a chtěla jim pomoci, jelikož má příslušné vzdělání a bohaté praktické zkušenosti. Opustila nemocnici, kde pracovala, a otevřela si v prostorách polikliniky v Ostravě-Hrabůvce nutriční ambulanci a jedná s pojišťovnami o navázání smluv. Nabízím služby, které mají souvislost se stravou a daným onemocněním pacienta. Jedná se o široké spektrum terapií, které zahrnují výživu těhotných a žen po porodu či stravování v nemoci (cukrovka, žaludeční a duodenální vředy, onemocnění ledvin, celiakie, Crohnova choroba aj.). Přednáším o správné výživě sportovcům a soustředím se i na obezitologii a především na výživu dětí. O Nadačním fondu Dalkia Česká republika se paní Šimaňoková dozvěděla na úřadu práce, kde navštěvovala základy podnikání. Její vize však byla jasná, tak se rozhodla využít pomoci fondu a požádala o finanční příspěvek. Za peníze nadačního fondu vybavila svou ordinaci: Pacienti, kteří ke mně dochází, se musí cítit příjemně a mít ve mně důvěru. Příspěvek nadačního fondu pro mě znamenal velkou pomoc, jelikož jsem si mohla otevřít ordinaci v krátkém časovém intervalu. Lékaři, s nimiž jsem v minulosti spolupracovala, mi volají a posílají ke mně své pacienty. Vnímám jako úspěch, že mě berou jako odborníka, který opravdu dokáže pomoci. A když vám pak pacient řekne, že vaše práce je perfektní a že jste mu pomohla, tak to je pocit, který nenahradíte žádnými penězi, dodává Eva Šimaňoková.

19 responsabilité sociale À quoi sert un cabinet de thérapie nutritionnelle? Les enfants rêvent souvent de devenir astronaute, acteur ou médecin. Eva Šimaňoková d Ostrava, qui a été soutenue cette année par la Fondation Dalkia Česká republika, a toujours voulu aider les gens. Elle a ainsi décidé de devenir infirmière diététicienne et de se consacrer pleinement à la diétologie, ce qui l a poussée à ouvrir un cabinet de thérapie nutritionnelle. La thérapie nutritionnelle est un domaine de la santé consacré à l alimentation des gens, aussi bien en bonne santé que malades. Dans le passé, les thérapeutes nutritionnels veillaient surtout à la bonne composition des repas dans les services de restauration des hôpitaux. Il y a huit ans, la situation a changé avec l apparition de la diétologie clinique. «Nous visitions les différents services hospitaliers et communiquions avec les patients et le personnel sur l alimentation appropriée. Les patients étaient reconnaissants de nos conseils mais, une fois sortis de l hôpital, ils ne savaient pas comment continuer, et c est ce qui m a donné l idée d ouvrir un cabinet,» nous confie Eva Šimaňoková au sujet de la naissance de son projet. Toutefois, les caisses d assurances ne prenaient pas en charge les thérapeutes nutritionnels et les hôpitaux refusaient donc de satisfaire les patients en ouvrant des cabinets pour résoudre ce problème. La demande était cependant telle que les caisses d assurance ont été contraintes il y a trois ans de revoir leur position. Madame Šimaňoková n était pas indifférente au destin de ses patients et, forte d une formation adaptée et d une riche expérience pratique, elle a voulu les aider. Elle a quitté l hôpital où elle travaillait et a ouvert dans les locaux de la polyclinique d Ostrava-Hrabůvka un cabinet de nutrition et négocie avec les caisses d assurance en vue de conclure des contrats. «Je propose des services en rapport avec l alimentation et la maladie concrète du patient. Le spectre des thérapies est très large et comprend l alimentation des femmes enceintes et venant d accoucher ou encore l alimentation des personnes souffrant de diabète, d ulcères de l estomac ou du duodénum, de maladies rénales, de maladie cœliaque, de la maladie de Crohn, etc. Je donne des conférences sur la bonne alimentation des sportifs, je me concentre aussi sur l obésiologie et surtout sur l alimentation des enfants.» Madame Šimaňoková a découvert la Fondation Dalkia Česká republika au Bureau du travail où elle a suivi un cours d initiation à la gestion d entreprise. Sa vision était claire et elle a donc décidé de profiter de l aide de la fondation et de demander une contribution financière. Avec l argent, elle a équipé son cabinet : «Les patients qui viennent me voir doivent se sentir bien et avoir confiance en moi. La contribution de la fondation a été d une grande aide pour moi car j ai pu ouvrir mon cabinet très rapidement. Les médecins de l hôpital où je travaillais m appellent et m envoient leurs patients. Pour moi, c est un succès de voir que les médecins me considèrent comme une spécialiste qui peut vraiment aider. Et quand un patient vous dit que votre travail est parfait et que vous l avez aidé, c est un sentiment qui n a pas de prix», ajoute Eva Šimaňoková. 19

20 sociální odpovědnost Dalkia přispěla na rekonstrukci Startovacích bytů Charity Ostrava Dalkia sponzoruje kulturu a sport, pomáhá ve školství, ve zdravotnictví a nevyhýbá se ani spolupráci s charitativními organizacemi. V dubnu podpořila projekt Charity Ostrava, který pomůže šesti lidem s nelehkým osudem. Nestátní nezisková organizace Charita Ostrava pomáhá lidem v obtížných životních situacích. V letošním roce organizace získala do svého vlastnictví objekt v Ostravě Radvanicích, v němž bude od července provozovat sociální službu s názvem Startovací byty. Jaké je poslání a cíl projektu nám objasnil ředitel Charity Ostrava Martin Pražák: Startovací byty mají zajistit sociální rehabilitaci uživatelům služeb na přechodu z azylových domů Charity Ostrava do běžného bydlení. Jedná se o podporu lidí bez domova tak, aby se naučili samostatnému životu a aby jim byla nabídnuta příležitost integrovat se do společnosti. Cílem projektu je dodat uživatelům služeb dostatek sebedůvěry a motivaci k tomu, ať jsou schopni následného samostatného bydlení. Dalkia Česká republika finančně přispěla na stavební úpravy, jež bylo nutné ve zmíněném objektu provést, aby mohly vzniknout byty pro 6 osob. Věříme, že tento krok pomůže obyvatelům nových bytů zajistit podmínky pro jejich plnohodnotný život. Jubilejní sraz ADRO Co se vám vybaví, když se řekne sraz ADRO? Pro ty, kteří neví, napovíme, že se jedná o sraz rodičů s adoptovanými dětmi. Ten loňský, toho času již dvacátý, podpořila Dalkia Česká republika prostřednictvím Nadačního fondu Veolia. Vedoucí střediska chemických služeb AmpluServisu Lukáš Baran získal v loňském roce v rámci MiNiGRANTŮ příspěvek na projekt, jenž má za úkol usnadnění problematiky adopce, začlenění dětí do rodin a posílení sebedůvěry adoptovaných dětí v běžném životě. ADRO (adoptivní rodiče) vzniklo již před deseti lety a dvakrát ročně pořádá srazy pro stávající, ale i pro potenciální rodiče adoptovaných dětí s cílem předání zkušeností o procesu adopce od prvopočátku. Můj známý, který má adoptovanou dceru, tyto srazy pořádá a jednoho dne mě požádal o pomoc s organizací, prozradil Lukáš Baran. Cílem jeho projektu bylo informovat rodiče o problematice adopce, aby docházelo k bezproblémovému začlenění adoptovaných dětí do společnosti a běžného života. Jubilejního srazu v polovině června loňského roku se zúčastnilo přibližně 50 osob. Z nadačního daru byl částečně hrazen pobyt a strava účastníků a odměny do soutěží pro děti. Během tří dnů měli rodiče možnost zapojit se do diskuze o zkušenostech s adopcí a vztahem okolí k adoptovaným dětem. Na srazu šlo však hlavně o to, aby přítomné děti pochopily, že být adoptovaný není žádný handicap a že je ostatní berou jako rovnocenné a to se povedlo na jedničku, dodal Lukáš Baran. 20

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Dalkia v Ostravě Radek Sandri 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Skupina Dalkia v České republice 8 společností: Dalkia Česká republika Dalkia Kolín Dalkia Mariánské Lázně Olterm & TD Olomouc

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

SKUPINA Dalkia v České republice

SKUPINA Dalkia v České republice SKUPINA Dalkia v České republice PŘEHLED HLAVNÍCH ČINNOSTÍ SKUPINY DALKIA V ČESKÉ REPUBLICE výroba tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu dodávky elektrické energie výroba dálkového tepla a elektřiny dodávky

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY 2 www.ingtop.eu STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY Společnost INGTOP byla založena v roce 1990, nejprve jako jedno středisko firmy René Hoffman. Toto středisko se od prvopočátku zabývalo odbornými technickými

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer!

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společnosti Dalkia v České republice 2002 / listopad / novembre (Dalkia Morava, Olterm &TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem, PPC Trmice, Ekoterm a AmpluServis) Reporter

Více

Exkurze do elektrárny Dětmarovice

Exkurze do elektrárny Dětmarovice Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín 2 Exkurze do elektrárny Dětmarovice 5. - 7.10.2011 Podzimní setkání členů Klubu světa energie Mgr. Milan Kašpar a Mgr. Oldřich Keltner Zpracoval:

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

Výroční zpráva 2014. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

Výroční zpráva 2014. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Výroční zpráva 2014 Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Obsah 1 Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Charakteristika společnosti 3 1.3 Orgány společnosti 4 1.4 Ostatní skutečnosti

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU ZE DNE 24. 5. 2001 ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET LE CANADA EN DATE DU 24 MAI 2001 ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ

Více

Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna Otrokovice a.s. Teplárna Otrokovice a.s. Historie společnosti 30.léta 20.století: postavena elektrárna, zásobuje elektřinou a teplem (kombinovaná výroba) areál Baťových závodů, sídliště Bahňák, obchodní centrum a hotel

Více

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY LE PRIX DE LA CCFT POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA

Více

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace 1 / 2003 únor fevrier Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, Olterm&TD Olomouc, Teplárna Ústí

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!!

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!! Alliance Française de LIBEREC N 1/2014 Květen-Mai La Gazette Lettre d information de l Alliance Française de Liberec * Informační zpravodaj Alliance Française Liberec EDITO : Bon anniversaire!! 23 ans

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars L Alliance Française de Pardubice est heureuse de vous inviter au mois de la Francophonie. Durant tout le mois de mars, vous aurez l occasion d assister à des

Více

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM CHAMBREDECOMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍKOMORA DÉCEMBRE PROSINEC 2014 WWW.CCFT-FCOK.CZ FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCO-TCHÈQUES

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT vie de la chambre ze života komory Assemblée générale de la Chambre de commerce franco-tchèque L Assemblée générale de la CCFT, qui s est déroulée le 23 mars dernier au restaurant Mlýnec à Prague, a réuni

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

Accord Canada / République Tchèque

Accord Canada / République Tchèque Accord Canada / République Tchèque Demande de prestations tchèques Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous assurer de signer la

Více

Havarijní služba. 1 Rozsah poskytovaných činností

Havarijní služba. 1 Rozsah poskytovaných činností Havarijní služba 1 Rozsah poskytovaných činností 2 Hlášení havarijních stavů 3 Charakteristika produktu 4 Certifikáty společnosti 5 Zákazníci 6 Reference Havarijní služba Poskytování Havarijní služby

Více

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Modelový přijímací test pro navazující magisterské obory (1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Celkem 50 bodů Část I (40 bodů, 60 minut) 1. Přeložte do češtiny

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu spojovací způsob KONJUNKTIV Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby: indikativ (oznamovací), imperativ (rozkazovací) a kondicionál (podmiňovací), francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob, jímž

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. ÉCONOMIE FRANCE RT

Více

C-Energy Bohemia s.r.o.

C-Energy Bohemia s.r.o. C-Energy Bohemia s.r.o. Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí Ing. Libor Doležal, GŘ Duben 2015 Obsah C-Energy Bohemia - představení Historie teplárny v Plané nad Lužnicí Projekt Ekologizace

Více

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64 Déjeuner-débat avec le ministre des Finances Miroslav Kalousek Debatní oběd s ministrem financí Miroslavem Kalouskem FOTO: FČOK nationale «dépend des exportations et donc de la fin de la crise de confiance

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky Všechno nejlepší : Manželství Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour

Více

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF P R A G U E, D U 8 A U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 U N I V E R S I T É D E C O N O M I E D E P R A G U E E T M A I S O N M U N I C I P A L E 2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF Vers l éducation plurilingue

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 - Energetický audit - príklady riešenia enia úspor v podnikoch 10. medzinárodn rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Michal Židek VŠB - TU Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - 1 - OSNOVA 1.

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Energie pro budoucnost Brno 8/10/2013 1/14 Michal Schrimpel, Roman Mašika Skupina ČKD GROUP je společenství inženýrských a výrobních firem podnikajících v segmentech:

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY FABRICE MARTIN-PLICHTA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně 7,5 % 5,5 % 3,5 % 1,5 % 0,5 % -2,5 % -4,5 % -6,5 % 1Q06 2Q06

Více

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic DTO CZ, s.r.o. držitel certifikátu držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 9001:2009 KVALITA QUALITY 2011 17. 18. května 2011, Ostrava May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic ročník konference

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory ÉDITO ÚVODNÍK SOMMAIRE OBSAH Chers amis, La présence française ici est forte : 100.000 emplois et une nouvelle entreprise tentant sa chance ici toutes les trois semaines environ sur les 7 dernières années.

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 FRANCOUZSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL)

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Výzkumná zpráva Czech Republic Autoři Tomáš Kukuczka Tomáš Nenička Petr Klimek CZREA 04 2007 The SOLPOOL project receives funding from

Více

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 La République tchèque Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY DOBRÉHO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ PŘI APLIKACI METODY EPC EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem kolem 200 realizovaných projektů investiční

Více

Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství

Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství Setkání s novináři Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství Ing. Mirek Topolánek 19. listopadu 2014, Hotel Yasmin, Praha Vývoj cen tepla v roce 2015 25 % domácností bez nárůstu

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU P r a c o v n í l i s t yp r o f r a n c o u z s k ýj a z y k CZ. 1. 0 7 / 1. 1. 3 4 / 0 2. 0 0 5 2 ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU 1. Přiřaďte slovíčka k obrázkům. Avoir mal à la tête / Casser la jambe

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Název: Titrage conductimétrique

Název: Titrage conductimétrique Název: Titrage conductimétrique Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika,

Více

Projekty a reference

Projekty a reference Projekty a reference Energetické centrum Globus Ostrava - jedinečná realizace ostrovního provozu v Evropě V rámci smluvního vztahu s developerskou společností Praha West Investment, k.s., dceřinou společností

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮŮ ENERGETICKÝCH SLUŽEB S GARANTOVANOU ÚSPOROU A V KOMBINACI SE ZATEPLENÍM EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem

Více