Vznik Kesanského spoleenství impulsy, dvody, události, význam

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vznik Kesanského spoleenství impulsy, dvody, události, význam"

Transkript

1 Vznik Kesanského spoleenství impulsy, dvody, události, význam Impulsy a dvody Vznik Kesanského spoleenství v Tšín na poátku 20. století byl výslednicí ady vliv a událostí, majících jak pvod ve staleté náboženské tradici tšínského luterství, tak i v zahraniních vlivech z Nmecka a anglosaského svta. Nejstarším vlivem, který byl pi vzniku Kesanského spoleenství pítomen, bylo ddictví tšínského pietismu. V roce 1709 císa Josef I. povolil na nátlak švédského krále za Horní branou msta Tšína výstavbu luterského kostela. Kostel, který vešel do djin pod názvem kostel milosti (Gnadenkirche) i Ježíšv kostel, se stal centrem pietismu hallského smru. V letech v Tšín pracovali význaní pietisté, mezi nimiž elné místo zaujímá Johann Adam Steinmetz ( ) 1, kterému náleží nepominutelné zásluhy na obnov Jednoty bratrské (Unitas fratrum, Moravian Church). Svým podílem na rstu a vzniku ochranovského bratrského sboru nepochybn vešly djiny kostela milosti v Tšín do djin svtového protestantismu. 2 Po vypovzení pti pietistických kazatel a uitel (1730) utrpl pietismus na Tšínsku citelnou ránu ale nevymizel odtud. Petrval až do 19. století, takže v roce 1834 napsal pastor Friedrich Traugott Kotschy ( ), že Tšín byl i v pozdjších dobách opravdovou dcerou Halle (eine wahre Tochter von Halle) 3. Ddictví pietismu bylo v tšínském luterství 19. století možná více latentn než zjevn pítomno ale bylo pítomno a usnadovalo pijímání jiných impulz, které vedly k renesanci pietistických myšlenek na poátku 20. století. Mezi adou tch, kdo se zasloužili o to, že plamen pietistické zbožnosti na Tšínsku nevyhasnul, patí estné místo otci polského protestantismu Leopoldu Marcinovi von Otto ( ) 4. K jeho zásluhám patí, že se rozhodn a kategoricky postavil proti vlivm teologického racionalismu a liberalismu. V jeho teologii se naproti tomu snoubil luterský konfesionalismus s ddictvím pietismu. Svým biblicismem pipravil pdu duchovnímu probuzení; díky asopisu Zwiastun Ewangeliczny ovlivoval i po svém odchodu z Tšína (1875) ady tšínských evangelík polského jazyka; zanechal též na Tšínsku žáky, kteí následovali jeho teologické pesvdení. Mezi Ottovy oddané žáky patil pastor Jan Pindór ( ) 5, který zprostedkoval tšínskému protestantismu duchovní podnty zejména z anglosaského svta. Pindór se nauil anglicky a navštívil Anglii i USA, spolupracoval s Evangelickou aliancí a Londýnskou traktátní spoleností v Anglii; v USA kázal r na svtové výstav v Chicagu, kde se setkal s elnými pedstaviteli hnutí svatosti (holiness movement); pobyt v USA pokládal za 1 Cf.: KAWERAU, Peter: Johann Adam Steinmetz als Vermittler zwischen dem deutschen und amerikanischen Pietismus im 18ten Jahrhundert. Zeitschrift für Kirchengeschichte, 1959 (70),. 1-2, s ; PITAK, Stanislav: Steinmetz, Johann Adam. Heslo v: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 12. Ostrava, Ostravská univerzita 1999, s ; SPRATEK, Daniel: Porodní asistent obnovené Jednoty pastor Johann Adam Steinmetz. In: Sborník III. konference Moravian v roce Suchdol nad Odrou, Moravian 2004, s WAGNER, Oskar: Mutterkirche vieler Länder. Geschichte der Evangelischen Kirche im Herzogtum Teschen /20. Wien-Köln-Graz, Verlag Hermann Böhlaus Nachf. 1978, s Citát pevzat z: PATZELT, Herbert: Der Pietismus in Teschener Schlesien. IN: Sborník Setkání evangelík ze ty národ. eský Tšín, eský Tšín, Slezská církev evangelická a. v. 2000, s. 84. [Sborník obsahuje peklad citovaného lánku do eštiny a polštiny.] 4 Nejnovji se jeho životem a dílem zabývá v obsáhlé biografii STEGNER, Tadeusz: Bóg, protestantyzm, Polska. Biografia pastora Leopolda Marcina Otto ( ). Gda sk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego ást Pindórových pamtí zpracoval a vydal MICHEJDA, Oskar: Pamitnik ks. dr. Jana Pindóra. Czeski Cieszyn, TEOL Z nejnovjších Pindórových kratších biografií možno uvést nap. KOUSZNIK, Janusz: Sługa ywego słowa. Pítel Przyjaciel, 2003 (56),. 1, s

2 vrchol svého života 6. Anglosaskou puritánskou a evangelikální tradici narouboval na tšínský protestantismus jednak vytvoením Svaz zdrženlivosti (Zwizki wstrzemiliwoci), Svaz pokroku a osvty (Zwizki postpu i owiaty), jednak pekladem dl význaných osobností anglického náboženského písemnictví (Baxter, Bunyan, Spurgeon). Události lovkem, který stál pímo u zrodu Kesanského spoleenství, byl pastor Karol Kulisz ( ) 7, který podporoval innost skupinek modlitby a studia Bible; sám kolem roku 1900 inicioval vznik spoleenství v Komorní Lhotce, kde psobil v duchovní služb. Jiné skupinky se tvoily v Tanovicích, v Dzigielowie, ve Smilovicích, v Konské a jinde. Díky pastoru Kuliszovi se o Tšínsko zaala zajímat tzv. Misie pro jihovýchodní Evropu (Mission für Süd-Ost-Europa) 8, která sem vysílala své pracovníky. Jezdili sem zejména evangelisté Martin Urban ( 1949) ze Strzegomia a Paul Wießwede ( 1963) z Katowic 9 ; k dalším nmeckým evangelistm, kteí jezdili na Tšínsko, patil Ernst Lohmann ( 1936), vydavatel asopisu Für alle. Duchovn velmi plodným byl rok V tomto roce se odehrálo nkolik desítek evangelizací v Tšín: jak v Ježíšov kostele, tak v sekulárních prostorách. Na tato shromáždní picházeli lidé nejen z okolí Tšína ale i ze vzdálenjších míst. Mnoho lidí se obrátilo ke Kristu. (Pod vlivem jedné evangelizace jistý hospodský z Gut vyvalil sud destilátu a vylil ho do potoka.) Paul Wießwede napsal: Ve velkém množství picházeli lidé z Tšína a bližšího i vzdálenjšího okolí, ano dokonce i z beskydských vesnic. Slovo bylo ochotn pijímáno a panoval velký nával na duchovní rozhovory. Pán daroval nádhern istá obrácení zejména mezi mladými lidmi. 10 Probuzení bylo roku 1908 nmeckým kazatelem Holzmannem nazváno Wunder von Teschen neboli Tšínský zázrak. Ve dnech 11. a 12. ervna 1905 se konal v Komorní Lhotce mezinárodní sjezd pedstavitel probuzeneckých hnutí. Úastnily se ho pední osobnosti evropských evangelikálních hnutí napíklad staešinou setkání byl dr. Friedrich Wilhelm Baedeker ( 1906), který psobil dlouhý as jako misioná mezi vzni carského Ruska a který ásten inspiroval Lva Nikolajevie Tolstého k napsání románu Vzkíšení. Lhotecká konference bývá pokládána za vrcholnou událost tšínského probuzení a za bezprostední impuls pro poátek zorganizované misijní práce na Tšínsku. 6 MICHEJDA, op. cit., s K novjším pracím, zabývajícím se jeho životem a dílem patí: BADURA, Jan: Samotno była mi przyjacielem. ycie i działalno ks. seniora Karola Kulisza. Przegld Ewangelicki, 2003,. 4, s ; KISZA- BRUELL, Janina: Z miłoci do... Cieszyn, Towarzystwo Ewangelickie Interfon 1997; PATZELT, Herbert: Die Anfänge der Diakonie im Teschener Gebiet. Beiträge zur Ostdeutschen Kirchengeschichte, 2002 (5), s Misie pro jihovýchodní Evropu vznikla roku 1904 spojením Misijního svazu pro jihovýchodní Evropu (zal ve Vratislavi) a biblické školy v Katovicích; neformáln byla tato misie nazývána Slovanskou misií ; do roku 1909 sídlila v Katovicích a od roku 1909 mla ústedí v kraji kladském; od roku 1946 sídlí v Siegenu. (Cf.: Misie pro jiho-východní Evropu. Hus (kalendá pro lid), 1913 (21), s ; Mission für Süd-Ost-Europa [online], , 9 Vzpomínky obou tchto evangelist na události z roku 1905 obsahuje sborník HOLEXA, Georg (ed.): Festschrift zur Feier des 25-jährigen Bestehens der Christlichen Gemeinschaft in Teschen am 31. Oktober, 1. und 2. November Teschen, Christliche Gemeinschaft In großen Mengen kamen die Menschen aus Teschen und der näheren und weiteren Umgebung, ja selbst noch aus den Beskidendörfern. Das Wort wurde willig aufgennomen, und es herrschte ein starker Andrang zu seelsorgerlichen Gesprächen. Der HErr schenkte wunderbar klare Bekehrungen insonderheit bei jungen Menschen. Citováno dle strojopisu FEHLER, Ernst: Mitarbeiterseminar Gemeinschaftsbund Teschen, s. 3-4.

3 Roku 1905 také vyšel z pera Karola Kulisze traktát nazvaný Co chceme? 11, pedstavující programové prohlášení rodícího se hnutí a jeho apologii. Evangelizaní innost narazila na odpor církevní vrchnosti, zejména superintendenta Haaseho. Ten pinutil pastora Pindóra, aby se innosti spoleenství neúastnil a aby jeho spolek Zwizek postpu i owiaty nezaštioval evangelizaní innost. Vznikla proto poteba založit novou organizaci, jejímž jménem by mohla být evangelizaní a vzdlávací práce vykonávána. Dne 18. února 1906 se sešlo v budov nkdejší evangelické školy v tzv. Pajcie asi dvacet pracovník a založili nový spolek nazvaný Kesanské spoleenství. Téhož dne byl zvolen i první ídící výbor spolku, který se sešel hned následujícího dne. Pastor Kulisz se sice oficiáln nemohl vedení spolku úastnit, nicmén fakticky s Kesanským spoleenstvím úzce spolupracoval. Roku 1906 vypracoval pro rodící se spolek statut, který byl 21. listopadu téhož roku potvrzen slezskou zemskou vládou v Opav. Exkurz. Nástin djin Kesanského spoleenství a jiných evangelikálních hnutí v eské ásti Tšínska ve 20. století. Kesanské spoleenství vzniklo roku 1906 jako spolek náboženský, který sdružoval své leny bez ohledu na národnost. Nicmén po rozdlení Tšínska došlo k pokojnému oddlení se nmeckých bratí, kteí roku 1920 vytvoili vlastní organizaci se sídlem v eském Tšín; polští lenové spoleenství, žijící v eskoslovensku, zstali zpoátku v pvodním polském spoleenství, sídlícím v Polském Tšín; vlastní organizaci vytvoili až v roce Všechna ti spoleenství však zstávala v bratrských stycích a spolupracovala. Nejvtší aktivitou se ze zmínných spoleenství vyznaovalo spoleenství nmecké. Za druhé svtové války polské Spoleenství jako organizace zaniklo. Po druhé svtové válce bylo naproti tomu zrušeno nmecké Kesanské spoleenství; na základ Benešových dekret se obnovilo polské Kesanské spoleenství, do jehož ela byl v roce 1946 zvolen Vladislav Santarius ( ) 12. Po komunistickém pui v roce 1948 nemohla innost Kesanského spoleenství pokraovat ve form spolkové innosti, avšak ani pokus o její pevedení pod záštitu Slezské církve evangelické augsburského vyznání se nezdail. Služba Kesanského spoleenství proto pokraovala pod vedením pastora Santaria v ilegalit pod názvem misijní práce i misie ; práce byla inná v církvi ale od oficiálních církevních struktur byla oddlena. Navzdory tvrdé proticírkevní politice komunist misie rozvíjela svou innost a ovlivnila adu osobností mimo tšínský region, zejména na Slovensku. Po sametové revoluci využili lenové hnutí misijní práce nových spoleenských pomr a na obnovující konferenci dne 30. listopadu 1990 se ustavili jako obanské sdružení pod názvem Kesanské spoleenství Społeczno Chrzecija ska (KS-SCh). Ministerstvem vnitra byli registrováni dne 13. února Vedle Kesanského spoleenství byly na území eského Tšínska aktivní i jiné evangelikální skupiny. Roku 1910 se od Kesanského spoleenství oddlil letniní spolek Svaz pro rozhodné kesanství ; po rozdlení Tšínska se lenové spolku registrovali jak v Polsku tak v eskoslovensku, fakticky však zachovali organizaní jednotu. Po druhé svtové válce došlo k pechodnému sblížení mezi Svazem rozhodných kesan a Kesanským spoleenstvím, následn však po zmn režimu (1948) se rozhodní kesané 11 KULISZ, Karol: Czego chcemy? Przyjaciel Ludu, 1905,. 11, s ;. 12, s ;. 13, s ;. 14, s [Jako separát o 31 stranách vyšel tento traktát nákladem autora v Cieszynie roku 1905; reprint traktátu byl vydán roku 2004 péí CME v Dzigielow.] 12 Osobnosti pastora Santariuse a innosti pováleného Kesanského spoleenství je vnován sborník Pane, Ty jsi povolal Vladislav Santarius Boží dílo skrze jeho život a službu. eský Tšín, Slezská církev evangelická augsburského vyznání 2001, který vyšel i v anglickém pekladu pod názvem Lord, You Have Called Vladislav Santarius God s Work Through His Life and Ministry. eský Tšín, Slezská církev evangelická augsburského vyznání 2004.

4 usnesli na vystoupení z evangelické církve a roku 1951 se pipojili k Jednot eskobratrské (dnešní Církvi bratrské). Jednota však nebyla církví letniní a mezi jejím vedením a adou bývalých rozhodných kesan docházelo ke konfliktm, které se vyhrotily roku 1963 vystoupením asi 400 osob z církve a pokusem založit novou církev s názvem Církev rozhodných kesan letniních (1964); pokus o založení církve ztroskotal pro odpor komunistické moci. V prbhu následujících let se pod vlivem proroctví, zvstujícího zkázu Tšínska a vyzývajícího k emigraci, ada letniních vysthovala a odešla do polských Bieszczad, kde dnes tvoí náboženskou spolenost pod názvem Ewangeliczna Wspólnota Zielonowitkowa. Zbylí letniní v eskoslovensku využili politického tání koncem 60. let a od roku 1968 byli legáln inní pod záštitou tzv. pípravného výboru. Roku 1973 byla innost pípravného výboru ze strany státní moci ukonena a letniní opt pešli do ilegality; ve spojení s letniními skupinami z Moravy a ech se roku 1977 neúspšn pokusili dosáhnout státního uznání, tohoto se jim dostalo až tsn ped pádem komunistického režimu v roce 1989, kdy byli registrováni pod názvem Apoštolská církev. 13 V roce 1909 vznikl v Tanovicích nezávislý sbor, vedený Josefem Mrózkem, hlásicí se k tzv. bratrskému hnutí; pozdji bylo na Tšínsku založeno tchto sbor více. V pedmtné literatue nkdy bývají azeni k darbysmu, toto zaazení však sami odmítají. Po nástupu komunistického režimu byli brati tvrd pronásledováni až do roku 1956, kdy se jim dostalo státního uznání byli registrováni pod názvem Sbory vících v Krista (dnes nesou název Kesanské sbory ). 14 Pro úplnost je nutno dodat, že v dob meziválené mly ve Stonav své sídlo Modrý kíž (spolek s abstinenním zamením, na Tšínsku ml výrazn eský charakter) a Armáda spásy (zamovala se na evangelizaní innost v prmyslových centrech). Význam Kesanské spoleenství se stalo nositelem evangelikální zbožnosti. Evangelikalismus je podle uznávaného vymezení souasného britského historika Davida Bebbingtona charakteristický tymi rysy: zvláštním vztahem k Písmu sv., uením o nutnosti osobního obrácení, drazem na vyjádení víry iny a drazem na význam Kristovy obti na kíži. 15 Tyto prvky byly a jsou pítomny v innosti Kesanského spoleenství: 1) Biblicismus Kesanské spoleenství vycházelo z reformaní zásady sola Scriptura. Stálo na luterském dogmatickém základu, jak jej na Tšínsku upevnil pastor Otto a jeho žáci. Bible byla a je v Kesanském spoleenství pokládána za Boží zjevené slovo, normu uení a života. Biblicismus je zdrazován i v samizdatu vydané práci pastora Santaria Nkolik skromných poznámek k problematice Kristovy církve v Novém zákon 16, kde teme: Písmo svaté Starého i Nového zákona je základem a zárove jedinou normou pro Kristovu církev. ( ) Samotné Písmo Svaté je smrodatné a ono musí rozhodovat, a to nejen na kazatelnách ale i v každodenních záležitostech života a ádu. Biblicismus vede jak k odmítání Tradice 13 K djinám rozhodných kesan viz zejména: KALETA, Jan a kol.: Církev bratrská na Tšínsku. In: Sto let ve služb evangelia Rada Církve bratrské v Praze 1981, s ; PASEK, Zbigniew: Zwizek stanowczych chrzecijan. Kraków, Uniwersytet Jagiello ski 1993; SZYMECZEK, Józef: Za słowem id! (Historia jednego proroctwa). Kalendarz lski, 2004 (40), s ; BUBIK, Rudolf (ed.): Historie letniního hnutí. I. Autentické dokumenty. Albrechtice, Kesanský život K djinám bratrského hnutí v eskoslovensku viz zejména: PALA, Tomáš & HUDEC, Ján: Cestou pravdy a lásky. Ostrava, A-Alef BEBBINGTON, David William: Evangelicalism in Modern Britain. A History from the 1730s to the 1980s. London and Boston, Unwin Hyman 1989, s Par skromnych uwag do problematyki Kocioła Chrystusowego w Nowym Testamencie. Samizdat, bez dalších údaj.

5 v katolickém pojetí (tj. jakožto dalšího zdroje zjevení), ale také k rozhodnému odmítnutí liberální teologie a vyšší historické kritiky Písma. 17 2) Konverzionismus Vznik Kesanského spoleenství jako spolku byl mimo jiné výsledkem evangelizací, které se konaly v Tšín a na jiných místech. A již evangelizace na zvláštních shromáždních nebo evangelizace osobním životem každého znovuzrozeného se staly ústední a trvalou souástí života Spoleenství. Jeho innost vycházela z pesvdení o nutnosti vdomého rozhodnutí se pro pijetí Kristovy zástupné obti za híchy každého jednotlivce jako podmínky spásy. Karol Kulisz ve své promluv O pstování kesanského spoleenství (1902) 18 rozhodn prohlásil: Pro nás zbožnost znamená: Zachra se love, vra se k Bohu, zani nový život! známe ješt jiné (pokání), tj. jednorázový bolestný soud, který Bh v našem život uskutenil Ve stejném duchu píše pastor Santarius: Ježíš Kristus uskutenil dílo spasení a touží skrze Ducha Svatého uskutenit akt nového stvoení v každém lovku Úlohou Kristovy církve je toto: vést lidi ke Kristu a prosit o zázrak znovuzrození. 19 3) Aktivismus Evangelická církev byla v dob vzniku Kesanského spoleenství institucí, která byla bohatá na rozsáhlou spoleenskou innost. Cíle innosti církevních pedstavitel a církevních sdružení však sledovaly asto více politické i nacionální cíle než cíle náboženské. Kesanské spoleenství se od této praktiky rozhodn odvrátilo ehož dkazem je hned první paragraf statutu z roku 1906, který stanoví, že politika a konfesijní spory jsou ze Spoleenství bezpodmínen vyloueny. Kesanské spoleenství se naproti tomu orientovalo na duchovní rst, pastor Kulisz v traktátu Co chceme? vytyil program Spoleenství strun: Jde tu o to, aby se i v naší církvi ve Slezsku uskutenilo kesanské spoleenství, aby i u nás nejedna biblická pravda, o níž jsme dosud pouze slyšeli, pešla do skutenosti, do života. 20 Kesanské spoleenství vytvoilo hned v prvních desetiletích své existence pestrý vjí rozmanitých služeb, mezi nž náležely 21 : biblické hodiny a modlitební kroužky, zvláštní vzdlávací konference, konané nejvýše jednou do roka, zimní pípravné kursy pro vedoucí biblických hodin, dtské nedlní besídky 22, církevní pvecké sbory, dechové a mandolinové soubory, písová tvorba, která našla svj výraz zejména ve zpvníku Harfa syo ska (1906), tzv. evangelické veírky (veejná pedstavení s bohatým kulturním i duchovním programem), vydávání asopis, leták a brožur, vzdlávání mládeže (nap. u nmeckého Kesanského spoleenství byla r založena Jednota mladých žen), letní procházky a výšlapy, velké evangelizace (asto s úastí zahraniních kazatel), innost diakonická, práce mezi studentstvem (výjimenou postavou v této služb byl bratr William John Rose ( 1968) z Kanady). 17 Dokladem tohoto tvrzení ze souasné doby je píznivá kritika eského pekladu díla nmecké teoložky Ety Linnemanové Originál nebo padlek? (Original oder Falschung?), uveejnná v nejnovjším ísle asopisu KS-SCh Idea,. 19, bezen 2005, s KULISZ, Karol: O pilgnowaniu chrzecija skiej społecznoci. Przyjaciel Ludu, 1902,. 15, s ;. 16, s ;. 18, s Par skromnych uwag..., s. 34, KULISZ, op. cit., s Výet inností Kesanského spoleenství se z vtší ásti opírá o rešerši, uinnou v meziválených íslech asopisu Głosy kocielne. 22 Stojí za zmínku, že vznik nedlních besídek se asov kryje se zánikem konfesijního evangelického školství: Zatímco v roce 1879 bylo na Tšínsku 22 evangelických škol, v roce 1909 zbyly jen dv. (MICHEJDA, Karol: Dzieje Kocioła ewangelickiego w Ksistwie Cieszy skim. 2. vyd. IN: Z historii Kocioła ewangelickiego na lsku Cieszy skim. Katowice, Didache 1992, s. 163.)

6 Aktivismus je charakteristikou evangelikálních hnutí, která je nejvíce patrná i osobám, stojícím vn tchto hnutí; patí k jejich charakteristikám nejtypitjším. Na Kesanském spoleenství se potvrdila slova amerického teologa Helmuta Richarda Niebuhra: Slavná kesanská obrození nepramení z objevu neho dosud neznámého. Dochází k nim tehdy, když nkdo vezme radikáln a vážn nco, co už tu dávno bylo. 23 4) Krucicentrismus Ústední místo Kristovy obti na kíži v teologii evangelikálních hnutí úzce souvisí z pedchozími charakteristikami je ústedním momentem Nového zákona, je-li chápan jako historický pesný záznam Kristova života, a je východiskem výzvy k obrácení. Zvláštní vzdlávací konference Kesanského spoleenství v roce 1907 nesla název Moc Kristovy krve. Pastor Santarius ve shora citované práci uvádí: Ježíš Kristus dává plné spasení skrze ob svaté krve a není teba žádných dodatk a plus. Každé plus zneucuje velikost Jeho krve. 24 Kesanské spoleenství je organizací, která byla a je nositelkou novopietistické a evangelikální zbožnosti. Díky konzervativnímu pístupu k Bibli vedlo lidi k obrácení a obrácené k posvcenému životu, jenž se projevoval aktivismem, a ovlivnilo tak charakter evangelické církve na území eského Tšínska a v posledních desetiletích 20. století jej také rozhodujícím zpsobem utváelo. Djiny protestantismu na Tšínsku jsou mimoádné. A jist i vznik Kesanského spoleenství a stoletá innost jeho len pispla k tomu, že souasný britský historik William Reginald Ward mohl napsat o souasných djinách Tšínska tato slova: Náboženské djiny moderního Tšínska si podržely mezinárodní význam zcela nepimený jeho íselné velikosti. 25 Daniel Spratek 23 Citát pevzat z: YANCEY, Philip: Nekonící milost. Praha, Návrat dom 2002, s Par skromnych uwag..., s The religious history of modern Teschen has thus retained an international significance out of all relation to its numerical size. (WARD, William Reginald: The Protestant Evangelical Awakening. Cambridge New York, Cambridge University Press 1992, s. 92.)

7 Tato pednáška byla proslovena na mezinárodní vdecké konferenci Evropa Ducha pietistická hnutí v církvi a ve spolenosti ve XX. a XXI. století, konané ve dnech dubna 2005 v Konferenním centru Uniwersytetu lskiego v Cieszynie (Polsko).

Za tajemstvím lesních kostelů

Za tajemstvím lesních kostelů 1. Přečti si krátký text o reformaci na Těšínsku a vyber správný údaj z dvojice výrazů psaných kurzívou. 2. Reformace se dostala na Těšínsko již v roce 1528 1628 a měla zde poklidný a konzervativní ráz.

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad O Nás Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad P r e a m b u l e Historická spolenost Starý Velehrad (dále jen Spolenost) je dobrovolnou, zájmovou i odbornou organizací, která sdružuje jednotlivce

Více

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114 Obsah Ú v o d... 11 1 Křesťanské církve jako součást občanské sp o le čn o sti...15 1.1 Církve a společnost... 15 1.1.1 Náboženská a církevní příslušnost obyvatel Č R...16 1.1.2 Specifika českého ateismu...18

Více

Výmarská republika Německá říše

Výmarská republika Německá říše Výmarská ústava Výmarská republika Výmarská republika je označení pro historický stát Německa po pádu monarchií v Německu v roce 1918 až do nástupu nacistů k moci v roce 1933 Přestože oficiální název Německa

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, PARDUBICE

Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, PARDUBICE Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Z á p i s z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva mstského obvodu Pardubice I, které se konalo dne 11.

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Datace: 1658 1679, 1728, 1745, 1760. Typ: Církevní kostel. Donáto#i: Lev z Kounic, #ád dominikán#

Datace: 1658 1679, 1728, 1745, 1760. Typ: Církevní kostel. Donáto#i: Lev z Kounic, #ád dominikán# Název památky: Dominikánský kostel sv. Michala, Brno Lokace: Brno, Dominikánské nám#stí, Brno, Morava, Czech Republic Datace: 1658 1679, 1728, 1745, 1760 Photograph: Pavel #ech Auto#i: Jan K#titel Erna

Více

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Kdo jsme? Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým,

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

Výbr z nových knih 11/2010 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 11/2010 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 11/2010 ostatní spoleenskovdní obory 1. eské Vánoce : od vzniku republiky do sametové revoluce / Petr a Pavlína Kourovi Praha : Dokoán, 2010 -- 356 s., [34] barev. obr. píl. :. -- eština.

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registranííslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2. materiálu: VY_32_INOVACE_463 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum vytvoení:

Více

Některé vybrané aspekty církevní (zvláště protestantské) historie Těšínska

Některé vybrané aspekty církevní (zvláště protestantské) historie Těšínska Go East str. 1/8 Některé vybrané aspekty církevní (zvláště protestantské) historie Těšínska Miroslav Kantor, Český Těšín Těšínské Slezsko zvané také Těšínskem (od města Těšína, který byl a je politickým,

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

ÚSTAVA PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE

ÚSTAVA PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE ÚSTAVA PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU A PROVÁDCÍ PEDPISY K ÚSTAV PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU SCHVÁLENA IX. SNMEM PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Beskydská oáza, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zakladatel: Slezská církev evangelická a.v. - Śląski Kościół Ewangelicki AW Na Nivách 259/7, Český Těšín

Beskydská oáza, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zakladatel: Slezská církev evangelická a.v. - Śląski Kościół Ewangelicki AW Na Nivách 259/7, Český Těšín ! Beskydská oáza, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Zakladatel: Slezská církev evangelická a.v. - Śląski Kościół Ewangelicki AW Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín Výroční zpráva Beskydská oáza, o.p.s. za rok

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KOPEČEK, PhDr., Bc., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent české dějiny 20. století, regionální dějiny Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961.

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350, Praha 4 Obor: Sociální pedagogika Pedmt: Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. 22. ervence 2008 Michaela Molková Jak si jist

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Univerzita Karlova v Praze. Celostátní deníky v eské republice

Univerzita Karlova v Praze. Celostátní deníky v eské republice Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informaních studií a knihovnictví Studijní program: informaní studia a knihovnictví Studijní obor: informaní studia a knihovnictví Iveta Mládková Celostátní

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Veejné zdravotnictví z pohledu historie PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Obsah prezentace Myšlenkové zdroje a vývojové etapy VZ v našich zemích Struná charakteristika jednotlivých etap VZ po

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b Jednota bratrská Benedikt Hofírek VII. C 2011/2012 Obsah JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 ORGANIZACE str. 3 STARÁ JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 OBNOVENÁ JEDNOTA BRATRSKÁ

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadace a nadační fondy Zřizují se podle zákona 227/1997 Sb. (Nově NOZ) Jsou to účelová sdružení majetku zřízená a

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Název památky: Klášter benediktin# Rajhrad. Známé též jako: Raigern. Datace: 1691, 1721 1739, 1763 1770, 1840. Typ: Klášter. Donáto#i: #ád benediktin#

Název památky: Klášter benediktin# Rajhrad. Známé též jako: Raigern. Datace: 1691, 1721 1739, 1763 1770, 1840. Typ: Klášter. Donáto#i: #ád benediktin# Název památky: Klášter benediktin# Rajhrad Známé též jako: Raigern Lokace: Rajhrad, 14 km jižn# od Brna, Rajhrad u Brna, Morava, Czech Republic Datace: 1691, 1721 1739, 1763 1770, 1840 Auto#i: Jan Blažej

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

DL HLUBINA, KOKSOVNA A VYSOKÉ PECE VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN EŠENÍ ZACHOVÁNÍ AREÁLU V RÁMCI TZV. DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN

DL HLUBINA, KOKSOVNA A VYSOKÉ PECE VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN EŠENÍ ZACHOVÁNÍ AREÁLU V RÁMCI TZV. DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN DL HLUBINA, KOKSOVNA A VYSOKÉ PECE VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN EŠENÍ ZACHOVÁNÍ AREÁLU V RÁMCI TZV. DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN STÁTNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAV DUBEN 2001 Dl Hlubina, koksovna a vysoké

Více

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Scholastika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Scholastika (periodizace a charakteristika, představitelé, základní problémy, spor o univerzálie, myšlení sv. Tomáše) Periodizace

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod.

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 83 A NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Poštovna Sobšice podízena p.ú. B12-Královo Pole A1 1901/10/1-22/6/10??? Veejná telefonní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Nová náboženská hnutí. Evangelická teologická fakulta UK 2009

Nová náboženská hnutí. Evangelická teologická fakulta UK 2009 Nová náboženská hnutí Evangelická teologická fakulta UK 2009 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Nové náboženské hnutí, 2. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností, 9. 10. Denominalizace

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví 1. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Vojt ch Náprstek Vojt ch Náprstek

Vojt ch Náprstek Vojt ch Náprstek Vojtch Náprstek Vojtch Náprstek (pvodním jménem Adalbert Fingerhut), významný eský vlastenec, národopisec a mecenáš se narodil 17.dubna 1826 v Praze na Uhelném trhu, kde byl jeho otec Antonín Fingerhut

Více

Obsah. Cíle. Struktura INSPIRE. Realizace INSPIRE v N mecku. Význam INSPIRE pro Sasko. Cestovní mapa

Obsah. Cíle. Struktura INSPIRE. Realizace INSPIRE v N mecku. Význam INSPIRE pro Sasko. Cestovní mapa MR Gerold Werner Saské státní ministerstvo vnitra Význam INSPIRE pro GDI v Sasku 1 Obsah Cíle Struktura INSPIRE Realizace INSPIRE v Nmecku Význam INSPIRE pro Sasko Cestovní mapa 2 Cíle Zásady INSPIRE Smrnice

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

charakteristika nových náboženských hnutí

charakteristika nových náboženských hnutí charakteristika nových náboženských hnutí nová idea spasení naléhavost ( kairofilie ) výlučnost systém černobílý uzavřený (jiné zdroje informací omezeny) legitimizující a odlišující prvky zdůrazněny (

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Pehled usnesení z 93. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 93. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 93. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 6. 10. 2014 v kancelái

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ ECKO PERSKÉ VÁLKY ROZSAH PERSKÉ ÍŠE Kolem roku 500 p.n.l. byla Perskáíše nejvtší na svt. Její východní hranici tvoila eka Indus, na západ sahala

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13.

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13. SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Výbr z nových knih 7-8/2011 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 7-8/2011 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 7-8/2011 ostatní spoleenskovdní obory 1. Co je umní? : texty angloamerické estetiky 20. století / Tomáš Kulka, Denis Ciporanov (eds.) ; [z anglických originál peložili Denis Ciporanov...

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností Vláda nařizuje podle 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t.

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t. ž Vojnový záslužný kríž 2.triedy s memi + miniatúra, kríž s miniatúrou pochádza od bývalého vojaka Wehrmachtu z Viedne.Odznaky sa našli na pôvodnej uniforme v pivnici majitea.!! 100% Original Tzv. ád Váleného

Více

III. Z historie eské menšinové školy

III. Z historie eské menšinové školy III. Z historie eské menšinové školy "Prvé zprávy o státním pevrat pronikly do msta až 29. íjna 1918. Zdejší nmecké obyvatelstvo jej neoekávalo, a bylo proto prvý as zaraženo. Asi bhem týdne pihlásil se

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen (p.. 55) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 1/2009 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben 2005 duben ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST ZLATÉ HORY KDO JSME Reach Out For Christ (ROFC) je mezinárodní misijní organizace, která byla založena australským evangelistou Stevem

Více