Vznik Kesanského spoleenství impulsy, dvody, události, význam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vznik Kesanského spoleenství impulsy, dvody, události, význam"

Transkript

1 Vznik Kesanského spoleenství impulsy, dvody, události, význam Impulsy a dvody Vznik Kesanského spoleenství v Tšín na poátku 20. století byl výslednicí ady vliv a událostí, majících jak pvod ve staleté náboženské tradici tšínského luterství, tak i v zahraniních vlivech z Nmecka a anglosaského svta. Nejstarším vlivem, který byl pi vzniku Kesanského spoleenství pítomen, bylo ddictví tšínského pietismu. V roce 1709 císa Josef I. povolil na nátlak švédského krále za Horní branou msta Tšína výstavbu luterského kostela. Kostel, který vešel do djin pod názvem kostel milosti (Gnadenkirche) i Ježíšv kostel, se stal centrem pietismu hallského smru. V letech v Tšín pracovali význaní pietisté, mezi nimiž elné místo zaujímá Johann Adam Steinmetz ( ) 1, kterému náleží nepominutelné zásluhy na obnov Jednoty bratrské (Unitas fratrum, Moravian Church). Svým podílem na rstu a vzniku ochranovského bratrského sboru nepochybn vešly djiny kostela milosti v Tšín do djin svtového protestantismu. 2 Po vypovzení pti pietistických kazatel a uitel (1730) utrpl pietismus na Tšínsku citelnou ránu ale nevymizel odtud. Petrval až do 19. století, takže v roce 1834 napsal pastor Friedrich Traugott Kotschy ( ), že Tšín byl i v pozdjších dobách opravdovou dcerou Halle (eine wahre Tochter von Halle) 3. Ddictví pietismu bylo v tšínském luterství 19. století možná více latentn než zjevn pítomno ale bylo pítomno a usnadovalo pijímání jiných impulz, které vedly k renesanci pietistických myšlenek na poátku 20. století. Mezi adou tch, kdo se zasloužili o to, že plamen pietistické zbožnosti na Tšínsku nevyhasnul, patí estné místo otci polského protestantismu Leopoldu Marcinovi von Otto ( ) 4. K jeho zásluhám patí, že se rozhodn a kategoricky postavil proti vlivm teologického racionalismu a liberalismu. V jeho teologii se naproti tomu snoubil luterský konfesionalismus s ddictvím pietismu. Svým biblicismem pipravil pdu duchovnímu probuzení; díky asopisu Zwiastun Ewangeliczny ovlivoval i po svém odchodu z Tšína (1875) ady tšínských evangelík polského jazyka; zanechal též na Tšínsku žáky, kteí následovali jeho teologické pesvdení. Mezi Ottovy oddané žáky patil pastor Jan Pindór ( ) 5, který zprostedkoval tšínskému protestantismu duchovní podnty zejména z anglosaského svta. Pindór se nauil anglicky a navštívil Anglii i USA, spolupracoval s Evangelickou aliancí a Londýnskou traktátní spoleností v Anglii; v USA kázal r na svtové výstav v Chicagu, kde se setkal s elnými pedstaviteli hnutí svatosti (holiness movement); pobyt v USA pokládal za 1 Cf.: KAWERAU, Peter: Johann Adam Steinmetz als Vermittler zwischen dem deutschen und amerikanischen Pietismus im 18ten Jahrhundert. Zeitschrift für Kirchengeschichte, 1959 (70),. 1-2, s ; PITAK, Stanislav: Steinmetz, Johann Adam. Heslo v: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 12. Ostrava, Ostravská univerzita 1999, s ; SPRATEK, Daniel: Porodní asistent obnovené Jednoty pastor Johann Adam Steinmetz. In: Sborník III. konference Moravian v roce Suchdol nad Odrou, Moravian 2004, s WAGNER, Oskar: Mutterkirche vieler Länder. Geschichte der Evangelischen Kirche im Herzogtum Teschen /20. Wien-Köln-Graz, Verlag Hermann Böhlaus Nachf. 1978, s Citát pevzat z: PATZELT, Herbert: Der Pietismus in Teschener Schlesien. IN: Sborník Setkání evangelík ze ty národ. eský Tšín, eský Tšín, Slezská církev evangelická a. v. 2000, s. 84. [Sborník obsahuje peklad citovaného lánku do eštiny a polštiny.] 4 Nejnovji se jeho životem a dílem zabývá v obsáhlé biografii STEGNER, Tadeusz: Bóg, protestantyzm, Polska. Biografia pastora Leopolda Marcina Otto ( ). Gda sk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego ást Pindórových pamtí zpracoval a vydal MICHEJDA, Oskar: Pamitnik ks. dr. Jana Pindóra. Czeski Cieszyn, TEOL Z nejnovjších Pindórových kratších biografií možno uvést nap. KOUSZNIK, Janusz: Sługa ywego słowa. Pítel Przyjaciel, 2003 (56),. 1, s

2 vrchol svého života 6. Anglosaskou puritánskou a evangelikální tradici narouboval na tšínský protestantismus jednak vytvoením Svaz zdrženlivosti (Zwizki wstrzemiliwoci), Svaz pokroku a osvty (Zwizki postpu i owiaty), jednak pekladem dl význaných osobností anglického náboženského písemnictví (Baxter, Bunyan, Spurgeon). Události lovkem, který stál pímo u zrodu Kesanského spoleenství, byl pastor Karol Kulisz ( ) 7, který podporoval innost skupinek modlitby a studia Bible; sám kolem roku 1900 inicioval vznik spoleenství v Komorní Lhotce, kde psobil v duchovní služb. Jiné skupinky se tvoily v Tanovicích, v Dzigielowie, ve Smilovicích, v Konské a jinde. Díky pastoru Kuliszovi se o Tšínsko zaala zajímat tzv. Misie pro jihovýchodní Evropu (Mission für Süd-Ost-Europa) 8, která sem vysílala své pracovníky. Jezdili sem zejména evangelisté Martin Urban ( 1949) ze Strzegomia a Paul Wießwede ( 1963) z Katowic 9 ; k dalším nmeckým evangelistm, kteí jezdili na Tšínsko, patil Ernst Lohmann ( 1936), vydavatel asopisu Für alle. Duchovn velmi plodným byl rok V tomto roce se odehrálo nkolik desítek evangelizací v Tšín: jak v Ježíšov kostele, tak v sekulárních prostorách. Na tato shromáždní picházeli lidé nejen z okolí Tšína ale i ze vzdálenjších míst. Mnoho lidí se obrátilo ke Kristu. (Pod vlivem jedné evangelizace jistý hospodský z Gut vyvalil sud destilátu a vylil ho do potoka.) Paul Wießwede napsal: Ve velkém množství picházeli lidé z Tšína a bližšího i vzdálenjšího okolí, ano dokonce i z beskydských vesnic. Slovo bylo ochotn pijímáno a panoval velký nával na duchovní rozhovory. Pán daroval nádhern istá obrácení zejména mezi mladými lidmi. 10 Probuzení bylo roku 1908 nmeckým kazatelem Holzmannem nazváno Wunder von Teschen neboli Tšínský zázrak. Ve dnech 11. a 12. ervna 1905 se konal v Komorní Lhotce mezinárodní sjezd pedstavitel probuzeneckých hnutí. Úastnily se ho pední osobnosti evropských evangelikálních hnutí napíklad staešinou setkání byl dr. Friedrich Wilhelm Baedeker ( 1906), který psobil dlouhý as jako misioná mezi vzni carského Ruska a který ásten inspiroval Lva Nikolajevie Tolstého k napsání románu Vzkíšení. Lhotecká konference bývá pokládána za vrcholnou událost tšínského probuzení a za bezprostední impuls pro poátek zorganizované misijní práce na Tšínsku. 6 MICHEJDA, op. cit., s K novjším pracím, zabývajícím se jeho životem a dílem patí: BADURA, Jan: Samotno była mi przyjacielem. ycie i działalno ks. seniora Karola Kulisza. Przegld Ewangelicki, 2003,. 4, s ; KISZA- BRUELL, Janina: Z miłoci do... Cieszyn, Towarzystwo Ewangelickie Interfon 1997; PATZELT, Herbert: Die Anfänge der Diakonie im Teschener Gebiet. Beiträge zur Ostdeutschen Kirchengeschichte, 2002 (5), s Misie pro jihovýchodní Evropu vznikla roku 1904 spojením Misijního svazu pro jihovýchodní Evropu (zal ve Vratislavi) a biblické školy v Katovicích; neformáln byla tato misie nazývána Slovanskou misií ; do roku 1909 sídlila v Katovicích a od roku 1909 mla ústedí v kraji kladském; od roku 1946 sídlí v Siegenu. (Cf.: Misie pro jiho-východní Evropu. Hus (kalendá pro lid), 1913 (21), s ; Mission für Süd-Ost-Europa [online], , 9 Vzpomínky obou tchto evangelist na události z roku 1905 obsahuje sborník HOLEXA, Georg (ed.): Festschrift zur Feier des 25-jährigen Bestehens der Christlichen Gemeinschaft in Teschen am 31. Oktober, 1. und 2. November Teschen, Christliche Gemeinschaft In großen Mengen kamen die Menschen aus Teschen und der näheren und weiteren Umgebung, ja selbst noch aus den Beskidendörfern. Das Wort wurde willig aufgennomen, und es herrschte ein starker Andrang zu seelsorgerlichen Gesprächen. Der HErr schenkte wunderbar klare Bekehrungen insonderheit bei jungen Menschen. Citováno dle strojopisu FEHLER, Ernst: Mitarbeiterseminar Gemeinschaftsbund Teschen, s. 3-4.

3 Roku 1905 také vyšel z pera Karola Kulisze traktát nazvaný Co chceme? 11, pedstavující programové prohlášení rodícího se hnutí a jeho apologii. Evangelizaní innost narazila na odpor církevní vrchnosti, zejména superintendenta Haaseho. Ten pinutil pastora Pindóra, aby se innosti spoleenství neúastnil a aby jeho spolek Zwizek postpu i owiaty nezaštioval evangelizaní innost. Vznikla proto poteba založit novou organizaci, jejímž jménem by mohla být evangelizaní a vzdlávací práce vykonávána. Dne 18. února 1906 se sešlo v budov nkdejší evangelické školy v tzv. Pajcie asi dvacet pracovník a založili nový spolek nazvaný Kesanské spoleenství. Téhož dne byl zvolen i první ídící výbor spolku, který se sešel hned následujícího dne. Pastor Kulisz se sice oficiáln nemohl vedení spolku úastnit, nicmén fakticky s Kesanským spoleenstvím úzce spolupracoval. Roku 1906 vypracoval pro rodící se spolek statut, který byl 21. listopadu téhož roku potvrzen slezskou zemskou vládou v Opav. Exkurz. Nástin djin Kesanského spoleenství a jiných evangelikálních hnutí v eské ásti Tšínska ve 20. století. Kesanské spoleenství vzniklo roku 1906 jako spolek náboženský, který sdružoval své leny bez ohledu na národnost. Nicmén po rozdlení Tšínska došlo k pokojnému oddlení se nmeckých bratí, kteí roku 1920 vytvoili vlastní organizaci se sídlem v eském Tšín; polští lenové spoleenství, žijící v eskoslovensku, zstali zpoátku v pvodním polském spoleenství, sídlícím v Polském Tšín; vlastní organizaci vytvoili až v roce Všechna ti spoleenství však zstávala v bratrských stycích a spolupracovala. Nejvtší aktivitou se ze zmínných spoleenství vyznaovalo spoleenství nmecké. Za druhé svtové války polské Spoleenství jako organizace zaniklo. Po druhé svtové válce bylo naproti tomu zrušeno nmecké Kesanské spoleenství; na základ Benešových dekret se obnovilo polské Kesanské spoleenství, do jehož ela byl v roce 1946 zvolen Vladislav Santarius ( ) 12. Po komunistickém pui v roce 1948 nemohla innost Kesanského spoleenství pokraovat ve form spolkové innosti, avšak ani pokus o její pevedení pod záštitu Slezské církve evangelické augsburského vyznání se nezdail. Služba Kesanského spoleenství proto pokraovala pod vedením pastora Santaria v ilegalit pod názvem misijní práce i misie ; práce byla inná v církvi ale od oficiálních církevních struktur byla oddlena. Navzdory tvrdé proticírkevní politice komunist misie rozvíjela svou innost a ovlivnila adu osobností mimo tšínský region, zejména na Slovensku. Po sametové revoluci využili lenové hnutí misijní práce nových spoleenských pomr a na obnovující konferenci dne 30. listopadu 1990 se ustavili jako obanské sdružení pod názvem Kesanské spoleenství Społeczno Chrzecija ska (KS-SCh). Ministerstvem vnitra byli registrováni dne 13. února Vedle Kesanského spoleenství byly na území eského Tšínska aktivní i jiné evangelikální skupiny. Roku 1910 se od Kesanského spoleenství oddlil letniní spolek Svaz pro rozhodné kesanství ; po rozdlení Tšínska se lenové spolku registrovali jak v Polsku tak v eskoslovensku, fakticky však zachovali organizaní jednotu. Po druhé svtové válce došlo k pechodnému sblížení mezi Svazem rozhodných kesan a Kesanským spoleenstvím, následn však po zmn režimu (1948) se rozhodní kesané 11 KULISZ, Karol: Czego chcemy? Przyjaciel Ludu, 1905,. 11, s ;. 12, s ;. 13, s ;. 14, s [Jako separát o 31 stranách vyšel tento traktát nákladem autora v Cieszynie roku 1905; reprint traktátu byl vydán roku 2004 péí CME v Dzigielow.] 12 Osobnosti pastora Santariuse a innosti pováleného Kesanského spoleenství je vnován sborník Pane, Ty jsi povolal Vladislav Santarius Boží dílo skrze jeho život a službu. eský Tšín, Slezská církev evangelická augsburského vyznání 2001, který vyšel i v anglickém pekladu pod názvem Lord, You Have Called Vladislav Santarius God s Work Through His Life and Ministry. eský Tšín, Slezská církev evangelická augsburského vyznání 2004.

4 usnesli na vystoupení z evangelické církve a roku 1951 se pipojili k Jednot eskobratrské (dnešní Církvi bratrské). Jednota však nebyla církví letniní a mezi jejím vedením a adou bývalých rozhodných kesan docházelo ke konfliktm, které se vyhrotily roku 1963 vystoupením asi 400 osob z církve a pokusem založit novou církev s názvem Církev rozhodných kesan letniních (1964); pokus o založení církve ztroskotal pro odpor komunistické moci. V prbhu následujících let se pod vlivem proroctví, zvstujícího zkázu Tšínska a vyzývajícího k emigraci, ada letniních vysthovala a odešla do polských Bieszczad, kde dnes tvoí náboženskou spolenost pod názvem Ewangeliczna Wspólnota Zielonowitkowa. Zbylí letniní v eskoslovensku využili politického tání koncem 60. let a od roku 1968 byli legáln inní pod záštitou tzv. pípravného výboru. Roku 1973 byla innost pípravného výboru ze strany státní moci ukonena a letniní opt pešli do ilegality; ve spojení s letniními skupinami z Moravy a ech se roku 1977 neúspšn pokusili dosáhnout státního uznání, tohoto se jim dostalo až tsn ped pádem komunistického režimu v roce 1989, kdy byli registrováni pod názvem Apoštolská církev. 13 V roce 1909 vznikl v Tanovicích nezávislý sbor, vedený Josefem Mrózkem, hlásicí se k tzv. bratrskému hnutí; pozdji bylo na Tšínsku založeno tchto sbor více. V pedmtné literatue nkdy bývají azeni k darbysmu, toto zaazení však sami odmítají. Po nástupu komunistického režimu byli brati tvrd pronásledováni až do roku 1956, kdy se jim dostalo státního uznání byli registrováni pod názvem Sbory vících v Krista (dnes nesou název Kesanské sbory ). 14 Pro úplnost je nutno dodat, že v dob meziválené mly ve Stonav své sídlo Modrý kíž (spolek s abstinenním zamením, na Tšínsku ml výrazn eský charakter) a Armáda spásy (zamovala se na evangelizaní innost v prmyslových centrech). Význam Kesanské spoleenství se stalo nositelem evangelikální zbožnosti. Evangelikalismus je podle uznávaného vymezení souasného britského historika Davida Bebbingtona charakteristický tymi rysy: zvláštním vztahem k Písmu sv., uením o nutnosti osobního obrácení, drazem na vyjádení víry iny a drazem na význam Kristovy obti na kíži. 15 Tyto prvky byly a jsou pítomny v innosti Kesanského spoleenství: 1) Biblicismus Kesanské spoleenství vycházelo z reformaní zásady sola Scriptura. Stálo na luterském dogmatickém základu, jak jej na Tšínsku upevnil pastor Otto a jeho žáci. Bible byla a je v Kesanském spoleenství pokládána za Boží zjevené slovo, normu uení a života. Biblicismus je zdrazován i v samizdatu vydané práci pastora Santaria Nkolik skromných poznámek k problematice Kristovy církve v Novém zákon 16, kde teme: Písmo svaté Starého i Nového zákona je základem a zárove jedinou normou pro Kristovu církev. ( ) Samotné Písmo Svaté je smrodatné a ono musí rozhodovat, a to nejen na kazatelnách ale i v každodenních záležitostech života a ádu. Biblicismus vede jak k odmítání Tradice 13 K djinám rozhodných kesan viz zejména: KALETA, Jan a kol.: Církev bratrská na Tšínsku. In: Sto let ve služb evangelia Rada Církve bratrské v Praze 1981, s ; PASEK, Zbigniew: Zwizek stanowczych chrzecijan. Kraków, Uniwersytet Jagiello ski 1993; SZYMECZEK, Józef: Za słowem id! (Historia jednego proroctwa). Kalendarz lski, 2004 (40), s ; BUBIK, Rudolf (ed.): Historie letniního hnutí. I. Autentické dokumenty. Albrechtice, Kesanský život K djinám bratrského hnutí v eskoslovensku viz zejména: PALA, Tomáš & HUDEC, Ján: Cestou pravdy a lásky. Ostrava, A-Alef BEBBINGTON, David William: Evangelicalism in Modern Britain. A History from the 1730s to the 1980s. London and Boston, Unwin Hyman 1989, s Par skromnych uwag do problematyki Kocioła Chrystusowego w Nowym Testamencie. Samizdat, bez dalších údaj.

5 v katolickém pojetí (tj. jakožto dalšího zdroje zjevení), ale také k rozhodnému odmítnutí liberální teologie a vyšší historické kritiky Písma. 17 2) Konverzionismus Vznik Kesanského spoleenství jako spolku byl mimo jiné výsledkem evangelizací, které se konaly v Tšín a na jiných místech. A již evangelizace na zvláštních shromáždních nebo evangelizace osobním životem každého znovuzrozeného se staly ústední a trvalou souástí života Spoleenství. Jeho innost vycházela z pesvdení o nutnosti vdomého rozhodnutí se pro pijetí Kristovy zástupné obti za híchy každého jednotlivce jako podmínky spásy. Karol Kulisz ve své promluv O pstování kesanského spoleenství (1902) 18 rozhodn prohlásil: Pro nás zbožnost znamená: Zachra se love, vra se k Bohu, zani nový život! známe ješt jiné (pokání), tj. jednorázový bolestný soud, který Bh v našem život uskutenil Ve stejném duchu píše pastor Santarius: Ježíš Kristus uskutenil dílo spasení a touží skrze Ducha Svatého uskutenit akt nového stvoení v každém lovku Úlohou Kristovy církve je toto: vést lidi ke Kristu a prosit o zázrak znovuzrození. 19 3) Aktivismus Evangelická církev byla v dob vzniku Kesanského spoleenství institucí, která byla bohatá na rozsáhlou spoleenskou innost. Cíle innosti církevních pedstavitel a církevních sdružení však sledovaly asto více politické i nacionální cíle než cíle náboženské. Kesanské spoleenství se od této praktiky rozhodn odvrátilo ehož dkazem je hned první paragraf statutu z roku 1906, který stanoví, že politika a konfesijní spory jsou ze Spoleenství bezpodmínen vyloueny. Kesanské spoleenství se naproti tomu orientovalo na duchovní rst, pastor Kulisz v traktátu Co chceme? vytyil program Spoleenství strun: Jde tu o to, aby se i v naší církvi ve Slezsku uskutenilo kesanské spoleenství, aby i u nás nejedna biblická pravda, o níž jsme dosud pouze slyšeli, pešla do skutenosti, do života. 20 Kesanské spoleenství vytvoilo hned v prvních desetiletích své existence pestrý vjí rozmanitých služeb, mezi nž náležely 21 : biblické hodiny a modlitební kroužky, zvláštní vzdlávací konference, konané nejvýše jednou do roka, zimní pípravné kursy pro vedoucí biblických hodin, dtské nedlní besídky 22, církevní pvecké sbory, dechové a mandolinové soubory, písová tvorba, která našla svj výraz zejména ve zpvníku Harfa syo ska (1906), tzv. evangelické veírky (veejná pedstavení s bohatým kulturním i duchovním programem), vydávání asopis, leták a brožur, vzdlávání mládeže (nap. u nmeckého Kesanského spoleenství byla r založena Jednota mladých žen), letní procházky a výšlapy, velké evangelizace (asto s úastí zahraniních kazatel), innost diakonická, práce mezi studentstvem (výjimenou postavou v této služb byl bratr William John Rose ( 1968) z Kanady). 17 Dokladem tohoto tvrzení ze souasné doby je píznivá kritika eského pekladu díla nmecké teoložky Ety Linnemanové Originál nebo padlek? (Original oder Falschung?), uveejnná v nejnovjším ísle asopisu KS-SCh Idea,. 19, bezen 2005, s KULISZ, Karol: O pilgnowaniu chrzecija skiej społecznoci. Przyjaciel Ludu, 1902,. 15, s ;. 16, s ;. 18, s Par skromnych uwag..., s. 34, KULISZ, op. cit., s Výet inností Kesanského spoleenství se z vtší ásti opírá o rešerši, uinnou v meziválených íslech asopisu Głosy kocielne. 22 Stojí za zmínku, že vznik nedlních besídek se asov kryje se zánikem konfesijního evangelického školství: Zatímco v roce 1879 bylo na Tšínsku 22 evangelických škol, v roce 1909 zbyly jen dv. (MICHEJDA, Karol: Dzieje Kocioła ewangelickiego w Ksistwie Cieszy skim. 2. vyd. IN: Z historii Kocioła ewangelickiego na lsku Cieszy skim. Katowice, Didache 1992, s. 163.)

6 Aktivismus je charakteristikou evangelikálních hnutí, která je nejvíce patrná i osobám, stojícím vn tchto hnutí; patí k jejich charakteristikám nejtypitjším. Na Kesanském spoleenství se potvrdila slova amerického teologa Helmuta Richarda Niebuhra: Slavná kesanská obrození nepramení z objevu neho dosud neznámého. Dochází k nim tehdy, když nkdo vezme radikáln a vážn nco, co už tu dávno bylo. 23 4) Krucicentrismus Ústední místo Kristovy obti na kíži v teologii evangelikálních hnutí úzce souvisí z pedchozími charakteristikami je ústedním momentem Nového zákona, je-li chápan jako historický pesný záznam Kristova života, a je východiskem výzvy k obrácení. Zvláštní vzdlávací konference Kesanského spoleenství v roce 1907 nesla název Moc Kristovy krve. Pastor Santarius ve shora citované práci uvádí: Ježíš Kristus dává plné spasení skrze ob svaté krve a není teba žádných dodatk a plus. Každé plus zneucuje velikost Jeho krve. 24 Kesanské spoleenství je organizací, která byla a je nositelkou novopietistické a evangelikální zbožnosti. Díky konzervativnímu pístupu k Bibli vedlo lidi k obrácení a obrácené k posvcenému životu, jenž se projevoval aktivismem, a ovlivnilo tak charakter evangelické církve na území eského Tšínska a v posledních desetiletích 20. století jej také rozhodujícím zpsobem utváelo. Djiny protestantismu na Tšínsku jsou mimoádné. A jist i vznik Kesanského spoleenství a stoletá innost jeho len pispla k tomu, že souasný britský historik William Reginald Ward mohl napsat o souasných djinách Tšínska tato slova: Náboženské djiny moderního Tšínska si podržely mezinárodní význam zcela nepimený jeho íselné velikosti. 25 Daniel Spratek 23 Citát pevzat z: YANCEY, Philip: Nekonící milost. Praha, Návrat dom 2002, s Par skromnych uwag..., s The religious history of modern Teschen has thus retained an international significance out of all relation to its numerical size. (WARD, William Reginald: The Protestant Evangelical Awakening. Cambridge New York, Cambridge University Press 1992, s. 92.)

7 Tato pednáška byla proslovena na mezinárodní vdecké konferenci Evropa Ducha pietistická hnutí v církvi a ve spolenosti ve XX. a XXI. století, konané ve dnech dubna 2005 v Konferenním centru Uniwersytetu lskiego v Cieszynie (Polsko).

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Za tajemstvím lesních kostelů

Za tajemstvím lesních kostelů 1. Přečti si krátký text o reformaci na Těšínsku a vyber správný údaj z dvojice výrazů psaných kurzívou. 2. Reformace se dostala na Těšínsko již v roce 1528 1628 a měla zde poklidný a konzervativní ráz.

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b Jednota bratrská Benedikt Hofírek VII. C 2011/2012 Obsah JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 ORGANIZACE str. 3 STARÁ JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 OBNOVENÁ JEDNOTA BRATRSKÁ

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961.

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350, Praha 4 Obor: Sociální pedagogika Pedmt: Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. 22. ervence 2008 Michaela Molková Jak si jist

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13.

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13. SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

bezen en 2009 Vá&ení 'ten ái, Zvlá! zajímavé #lánky:!eské pedsednictví obrazem: konference o peshrani#ní spolupráci 2 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en 2009 06 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem:

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Veejné zdravotnictví z pohledu historie PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Obsah prezentace Myšlenkové zdroje a vývojové etapy VZ v našich zemích Struná charakteristika jednotlivých etap VZ po

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

maturitní témata pro školní rok 2011/2012

maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Bydlení eská republika Cestování Další anglicky

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod.

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 83 A NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Poštovna Sobšice podízena p.ú. B12-Královo Pole A1 1901/10/1-22/6/10??? Veejná telefonní

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Výroní zpráva Spolenosti za rok 2004

Výroní zpráva Spolenosti za rok 2004 Výroní zpráva Spolenosti za rok 2004 I. Základní údaje o obchodníku s cennými papíry Název spolenosti: RSJ Invest, a.s. Sídlo: Keová 7, 301 11 Plze IO: 00884855 II. Údaje o vlastních akciích, základním

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU

Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU Ing. Jaroslav Heinrich, Ing. Tatiana Blanárová, Ing. Michal Poláek HBH Projekt spol. s r.o., HBH Projekt spol s r.o. organizaná složka Slovensko

Více

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením.

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením. Národ a stát Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Stát je tvoen: územím obyvatelstvem státními orgány Vznik státu: teorie náboženská = stát je božského pvodu teorie

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plze*2007 STATUT Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory 1. Co je evoluce : aktuální pohled na evoluní biologii / Ernst Mayr ; [z anglického originálu... peložil Zdenk Urban] Praha : Academia, 2009 -- 354

Více

1# %*123%3 14", 1)1,()*'*+-05*0%&

1# %*123%3 14, 1)1,()*'*+-05*0%& '*+,(-&# $ '*+-(-&*-( 1# %*123%3 14", 1)1,()*'*+-05*0%& '.$* *- */(.0.0 "#$ ""%&'%() 6 7 *1 $8%* 96*):+$8%* $8%*; *15. bezna 1673 Wöhrd (pedmstí Norinberka) humanitní studia + vyuen u astronoma a mdirytce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Jana Šeblová Územní stedisko záchranné služby Stedoeského kraje Odborná spolenost urgentní medicíny a medicíny katastrof LS JEP Úvod V roce 2007 byl dokonen

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH EUROTOPIA Opava o.p.s. VÝRONÍ ZPRÁVA OBSAH O organizaci 1 Cíle innosti Hlavní innosti Hodnotící zpráva za rok 2006 3 Nízkoprahový klub Modrá koka 4 Volnoasové aktivity pro dti a mládež 8 Pobyty 9 Projekt

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

Historie organizace Kristus pro všechny národy

Historie organizace Kristus pro všechny národy Historie organizace Kristus pro všechny národy Krví obmytá Afrika kontinent obmytý v krvi Ježíše Krista vize, kterou Bůh dal evangelistovi Reinhardu Bonnkemu před více než 30 lety. Od tohoto dne byl naplněn

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie Výbr z nových knih 3/2011 psychologie 1. Djiny psychologie / Morton Hunt ; [z anglického originálu... peložili Renáta Mlíkovská a Ivo Müler [i.e. Müller] Praha : Portál, 2010 -- 708 s. -- eština. ISBN

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více