Pozvánka na velikonoční veselí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozvánka na velikonoční veselí"

Transkript

1 R o k y t e n s k é n o v i n y březen 2011 Pozvánka na velikonoční veselí Kdy: od 14:00 hodin Kde: v hospodě U Pitrů Soutěţ Rokytenská míle - hasiči Velikonoční veselí Sběr ţeleza Pálení čarodějnic v Rokytně Pálení čarodějnic v Bohumilči Nohejbalový turnaj Krocan cup Dětský den v Rokytně na hřišti Program: - vytváření dekorací dle vlastní fantazie pro DĚTI i DOSPĚLÉ - tradiční zdobení perníčků - moţnost zakoupení dekorací i materiálů na dekorace Přijďte si k nám vytvořit nebo zakoupit jarní doplňky pro Váš domov.. Za kulturní komisi Jana Zajícová

2 O čem se jednalo Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 1//2011 ze dne , Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání rady za poslední období. 2, Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2011: A, Příjmy celkem: ,- Kč Výdaje celkem: ,- Kč Saldo hospodaření: ,- Kč Financování: ,- Kč Rozpis financování: Splátka půjčky- byty ,- Kč Splátka půjčky kanalizace ,- Kč B, Příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice ,- Kč C, Dotace a smlouvy pro HC Rokytno ,- Kč FC DIKO ČEMUS Rokytno ,- Kč Mysliveckého sdruţení Smrčiny Rokytno ,- Kč SDH Rokytno ,- Kč Draci Rokytno ,- Kč 3, Obecní zastupitelstvo schvaluje opětovné projednávání návrhu zadání ÚP Rokytno. Vzhledem k aktualizaci územně analytických podkladů, schválení Zásad územního rozvoje a dalším novým dokumentům bude návrh zadání územního plánu Rokytno upraven a opětovně projednán se všemi dotčenými orgány. Návrh zadání ÚP Rokytno bude projednán a schválen nejpozději do , Obecní zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu s panem LZ a paní MZ to směnu pozemku parc.čísla 110/2 a pozemku stavební parcely číslo 36/2 ve vlastnictví obce Rokytno za pozemek parc.čísla 1455/3 ve vlastnictví pana LZ a paní MZ Ţádost splňuje podmínky 39 zákona 128/2000 Sb Vyvěšeno ,Sejmuto ,Obecní zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu s finančním vyrovnáním s panem VŘ to směnu: - pozemky označené jako pozemkové parcely p.č. 127/32 o výměře 203 m /33 o výměře 196 m 2., 127/52 o výměře 140 m 2., 127/53 o výměře 284 m 2, 127/60 o výměře 168 m 2., 154/69 o výměře 284 m 2., 154/71 o výměře 23 m 2., 265/4 o výměře 608 m 2. ve vlastnictví obce Rokytno za část pozemku parc.čísla 155/1 díl d o výměře 2 m 2, ve vlastnictví pana VŘ Cena je stanovena takto: - pozemky parc. čísel 154/69 a 265/4 o celkové výměře 892 m 2., za cenu 500 Kč/ m 2 - pozemky parc. čísel 127/32,127/33, 127/52, 127/53, 127/60,154/71,o celkové výměře1012 m 2 za cenu 35 Kč/m 2 Ţádost splňuje podmínky 39 zákona 128/2000 Sb. Vyvěšeno , Sejmuto , Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků vedených ve zjednodušené evidenci (PK) parc.čísel 1135, 1136 v obci a k.ú. Rokytno panu T D za cenu 7,- Kč/ m 2. Ţádost splňuje podmínky 39 zákona 128/2000 Sb. Vyvěšeno , Sejmuto: ,Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 154/1 a 265/10 o celkové výměře 800 m 2 v obci Rokytno a k.ú. Rokytno panu J M za cenu 500,- Kč/ m 2. Ţádost splňuje podmínky 39 zákona 128/2000 Sb. Vyvěšeno , Sejmuto: ,Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č o celkové výměře 1955 m 2 k.ú. Choteč u Holic panu V Ř za cenu 7,- Kč/ m 2. Ţádost splňuje podmínky 39 zákona 128/2000 Sb. Vyvěšeno , Sejmuto: , Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.iv /vb/1 na pozemky parcelních čísel 1467, 1123/13 v k.ú. Rokytno pro společnost ČEZ Distribuce,a.s. IČ: ,Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 na pozemky parcelních čísel 127/3,127/87,127/43 v k.ú. Rokytno pro společnost ČEZ Distribuce,a.s. IČ: , Obecní zastupitelstvo schvaluje : A, bezúplatný převod pozemků parcelních čísel 506/1, 588 a 533/2 v.ú. Bohumileč vedených na LV Česká republika (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) na obec Rokytno. B, převod pozemků parcelních čísel 497/1 a 224/5 v k.ú. Bohumileč na základě zákona 172/1991 Sb. vedených na LV Česká republika (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) na obec Rokytno. 12,Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu z kontroly provedenou Finančním úřadem v Pardubicích ve dnech aţ a Protokol o ústním jednání se závěry výše uvedené kontroly. 13, Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce zajištění auditu u nezávislého auditora ohledně kontroly hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Rokytno. 14, Obecní zastupitelstvo schvaluje zahájení přípravných prací na projektu Rekonstrukce domu čp.48 v Rokytně.

3 V obci Rokytno platí vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu. Na základě této vyhlášky může obec půjčovat prostředky na opravy a modernizaci bytů a domů v Rokytně. Podávat žádosti o půjčky lze celoročně. Půjčka je schválena na následujícím zasedání zastupitelstva ( schází se většinou 5 x do roka). Potom se podepíše smlouva o půjčce. ( 2 ručitelé) Půjčka má splatnost 3 roky a roční úrok je 4 %. Poplatek za poskytnutí a vedení půjčky není žádný. Půjčka se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami. Peníze se čerpají do konce kalendářního roku. Splácet se půjčka začíná v lednu roku následujícího. Z fondu se poskytují půjčky na tyto účely : (Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat. Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu) účel úrok max. výše Kč Obnova střechy (krytina i konstrukce) 4% Příjmy Skutečné příjmy a výdaje obce Rokytno za rok 2010 v Kč: Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace CELKEM Půjčky Zapojení přebytku z minulých let PŘÍJMY CELKEM Kč Výdaje v Kč : Zem.,vodní a lesní hospodářství Doprava, silnice Školství Kultura,soc.péče,zájmová činnost Bydlení, nebytové prostory,úz.rozvoj Ţiv.prostředí, zeleň, odpady Poţární ochrana Úz.samospráva,zastupitelstvo,daně CELKEM Splátka půjčky VÝDAJE CELKEM Kč Instalace topení včetně kotle ÚT 4% Izolace domu proti spodní vodě 4% Obnova fasády domu ( i oplechování) 4% Zateplení obvodového pláště domu 4% Vybudování WC, koupelny v bytě 4% Výměna oken a vchodových dveří 4% Poplatek za stočné ( kanalizace) Stočné pro rok 2011 je 480 Kč na občana a rok. Splatné je do Poplatek lze zaplatit takto: 1. hotově v kanceláři obecního úřadu v Rokytně 2. převodem na účet 3. poštovní poukázkou typu A Majitelem účtu je Svazek obcí Rokytno-Chvojenec. Číslo účtu / ČSOB Při převodu na účet je třeba jako variabilní symbol uvést číslo smlouvy. ROZPOČET OBCE ROKYTNO na rok 2011 Příjmy v Kč: Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM Kč Výdaje v Kč : Zem.,vodní a lesní hospodářství Doprava, silnice Školství Kultura,soc.péče,zájmová činnost Bydlení, nebytové prostory,úz.rozvoj Ţiv.prostředí, zeleň, odpady Poţární ochrana Územní.samospráva,zastupitelstvo,daně CELKEM Splátky půjček VÝDAJE CELKEM Kč

4 Podle množství tříděného odpadu v naší obci je vidět, že většina z nás tento odpad třídí. Jen Vás chceme poprosit o dodržování několika pravidel při ukládání odpadu do kontejnerů. Do kontejnerů patří jen shora stanovený odpad, ale nic jiného. Odpad do kontejnerů dávejte tak, aby zabral co nejméně prostoru plastové lahve sešlápnuté, vysypané z tašek, papírové krabice rozdělané, srovnané. Za vývoz kontejnerů platíme a nebudeme přece platit za vyvážený vzduch. Pro většinu občanů je samozřejmostí dávat odpad do popelnic a odpadkových košů. Jsou mezi námi ale i ti, kteří odpadky hází a vyvážejí kde se jim zlíbí na zem u autobusových zastávek u lesa, ale i v obci, na hřišti a v jeho okolí, ale i vyvážením na kraj lesa i tzv. Suchého rybníka. Prosíme proto obyvatele naší obce, aby odpad likvidovali jen způsobem k tomu určeným. V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů v těchto termínech: v pondělí 18. dubna 2011 a v pondělí 17. října 2011 Zastávky v jednotlivých obcích budou následující: Zástava příjezd 15,45 hod odjezd 16,00 hod. Stanoviště u kontejnerů na sklo a plasty Bohumileč příjezd 16,05 hod. odjezd 16,20 hod. Stanoviště před hostincem Rokytno příjezd 16,25 hod. odjezd 16,55 hod Stanoviště před obecním úřadem Drahoš příjezd 17,00 hod. odjezd 17,15 hod Stanoviště u kontejnerů na sklo a plasty Sbírané druhy nebezpečných odpadů : vyřazená elektronika a chladničky pouze kompletní, autobaterie, nerozbité zářivky,vyjeté oleje, olejové filtry, suché články (baterie), zbytky nátěrových hmot, léky, teploměry. Tyto nebezpečné odpady se vybírají pouze od občanů, ne od podnikajících fyzických a právnických osob. Připomínáme občanům, ţe poplatek za popelnice a poplatek za psy na rok 2011 je třeba zaplatit do Sazba poplatku za odpad za jednu fyzickou osobu a rok 2011 činí 400 Kč. Poplatek za jednoho psa činí 50 Kč a za kaţdého dalšího 100 Kč Poplatky lze zaplatit: 1. hotově v kanceláři obecního úřadu v Rokytně 2. příkazem k úhradě 3. poštovní poukázkou typu A Číslo účtu / 0800 Při převodu na účet je třeba jako VS uvést č.p. domu (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) Na Obecním v Rokytně je možné získat výpisy z centrálních evidencí a rejstříků na počkání. ( CZECH POINT ) V současné době se jedná o tyto ověřené výpisy : - výpis z katastru nemovitostí - výpis z obchodního rejstříku - výpis ze živnostenského rejstříku - výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů - výpis z insolvenčního rejstříku cena všech shora uvedených výpisů 1. strana 100 Kč, každá další 50 Kč) - výpis z rejstříku trestů (50 Kč) - výpis z karty řidiče (100 Kč) Dále je možné učinit: - služby spojené s datovými schránkami - autorizovanou konverzi dokumentů ( 30 Kč za stránku) Veškeré výpisy jsou zpoplatněny dle sazebníku. Pracoviště CZECH POINT není určeno k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku. Obecní úřad v Rokytně provádí i ověřování pravosti listin a podpisů ( vidimace a legalizace) 30 Kč za stránku / podpis. Úřední hodiny Den Hodina Obecní úřad Pondělí Úterý :30 Středa Čtvrtek :30 Pátek 7-11 Knihovna Úterý Ordinace MUDr. Škoda Čtvrtek Kadeřnice lichý týden Středa 8-17

5 HC Rokytno Tak uţ nám zase skončila hokejová sezona a tak vás chci seznámit s jejím průběhem. V první řadě chci poděkovat všem hráčům, kteří se pravidelně zúčastňovali zápasů. Po několika letech jsme letos neměli problémy s docházkou. V konečném pořadí jsme se umístili na pěkném 2.místě. Dále bych chtěl za sebe,ale i za hráče poděkovat fanouškům, kteří naše zápasy navštěvovali v docela hojném počtu. V sobotu HC pořádalo tradiční maškarní ples. Účast nebyla tak hojná jak jsme byli zvyklí v předchozích letech, ale masek se i přesto sešlo docela dost. V neděli 13.3.jsme pořádali dětský karneval, který mě trochu zklamal tím, ţe i přes avizované vystoupení kouzelníka přišlo docela málo dětí. Jelikoţ se nejedná o levnou záleţitost budeme muset zváţit jestli má cenu někoho kdo dokáţe zabavit děti zvát. za HC Leder Václav Tříkrálová Sbírka Letos již po jedenácté vyrazili do ulic celé České republiky koledníci, aby se zapojili do dobročinné akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika. I u nás v Rokytně se koledovalo, a to v pondělí K dispozici jsme měli 2 charitní zapečetěné pokladničky a mohli jsme tak přispět například na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni, na rozvoj nového rodinného a vzdělávacího centra Holoubek v Holicích nebo humanitární pomoc. Oblastní charita Pardubice, Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek v Holicích děkuje všem lidem dobré vůle za jejich vstřícnost a peněžní dary, díky nímž se podařilo v Rokytně shromáždit krásných Kč. Náš velký dík patří všem úžasným dětem, které ochotně, z vlastí vůle svým zpěvem obohatily sváteční atmosféru. Doprovázely je Monika Pavlisová z RVC Holoubek, která dětský zpěv doprovázela na kytaru a Petra Lederová, která zajistila v místním hostinci pro děti poděkování v podobě zmrzlinového poháru. Věříme,že se nám v příštím roce Tříkrálové koledování v Rokytně opět vydaří. Více informací o Tříkrálové sbírce najdete na: Děkujeme. Nové holické Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek Oblastní charita Pardubice slavnostně otevře ve středu ve 14 hodin v Dudychově ulici č.p. 782 Srdečně zveme širokou veřejnost, zejména děti se svými rodiči i na následující dva dny otevřených dveří, vstup zdarma. Po tyto tři dny mohou malí i velcí návštěvníci objevovat tajemství kaţdé z místností rodinného centra a těšit se na zpívání u klavíru, tvoření, Montessori pomůcky, voňavé linecké a perníkové holoubky na mlsání i na ţivé překvapení. uvedla ředitelka Oblastní charity Pardubice Mgr. Marie Hubálková. Do světa pohádek se přeneseme příběhem O perníkové chaloupce v podání dětského dramatického krouţku. Slavnostní odpoledne uzavřou nejmladší sboristé ZUŠ Bonifantes zpěvem českých písní a k nebi vzlétnou poštovní holubi. Středa slavnostní přestřiţení pásky, pár slov k otevření prohlídka domu, děti moţnost tvoření - průběţně pohádka O perníkové chaloupce balónky s přáníčkem zazpívá chlapecký dětský sbor ZUŠ Bonifantes vypuštění ţivých poštovních holubů Čtvrtek zazpívejme si u klavíru ručičky, noţičky hejbejte se herna Montessori tvoření-ţelvičky polední pauza babička čte dětem zazpívejme si u klavíru tvoření herna Montessori Pátek ochutnávka angličtinky pro batolata ochutnávka angličtinky pro 2-3 letá dítka Baby Signs-znaková řeč pro batolata babička čte dětem - O Smolíčkovi Montessori herna a moţnost tvoření Od pondělí jiţ pravidelný program, více informací na Těšíme se na Vás! Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek.

6 Ohlédnutí za historií Ohlédnutí za podnikáním /živnostenskou formou/ asi od roku 1920 až do roku 1948, kdy došlo k převedení těchto činností na socialistické formy. Je nesporné, že naše obec byla v podnikání velmi živá oproti obcím v okolí. Byla zde řada podnikatelů /živnostníků / se zaměřením na - služby / holiči, kadeřníci,obchody, hospody / - výrobu zaměřenou na potřeby venkova / krejčí, kováři, truhláři / - domácí zpracování tovární výroby / pletení opánků z řemínků /. V jednoduchém přehledu chceme připomenout místa /domy/, kde se realizovaly uvedené činnosti, které byly zaměřeny na uhájení živobytí, rodiny, tradice atd. Není naším záměrem podrobné hodnocení tehdejších poměrů, ale pouze připomenout pro budoucí generace určitou část historie naší obce. Domníváme se, že bychom postupně uvedli přehled živnostenských činností podél hlavní silnice, potom v ostatních částí obce a zmínit se i o větším podnikání a to o cihelně. Čp. 4 budovy obecního hostince byly v říjnu 1879 majetkem pana Vojtěcha Škrhy a Jana Bachury. V rodině Škrhových zůstává majetek až do roku 1907, kdy došlo k prodeji Janu Pitrovi a manželce Anně Škrhové. Od té doby je zřejmě hospoda jmenována U Pitrů. Příklepem z 27.dubna 1934 je hospoda převedena Právovarnímu měšťanstvu v Hr. Králové. V roce 1948 byla na majetek uvalena národní správa a od 8.října 1956 se vkládá právo vlastnické na Československý stát - MNV Rokytno a následuje převod na Jednotu. Dne kupuje obec Rokytno do svého vlastnictví hospodu zpět od Jednoty. Vlastnictví ani název hospoda U Pitrů se doposud nezměnil. Čp. 5 Horákovi, zde bylo pekařství a obchod. Značnou část upečeného chleba vozili do Pardubic, kde rokytenský chléb byl vyhledávanou potravinou. Čp. 123 pan Hypský, zde byla také pekárna a koloniál - obchod pana Poláka. I odtud putoval rokytenský chléb do Sezemic a Pardubic. Na zahradě stál kdysi dřevěný domek a zde pekl výborné preclíky pan V.Čermák.Preclíky rozvážel v nůších na kole do okolních obcí a hospod.i toto pekařské dílo bylo vyhledáváno. Čp. 109 pan Hypský, v domě byl kdysi holič a kadeřník pan Ant. Říha, který řídil svoji kapelu a vyučoval hře na housle. Čp. 3 před domkem manželů Kolářových byla / směrem k silnici / malá kovárna pana Janečka a to dílna pro kovařinu s přístřeším na kování. Čp.84 pan Mir. Čermák zde býval od roku 1930 hostinec s pěkným vysokým sálem. Ve vedlejším domku čp.111 provozovali řeznictví a uzenářství. Čp. 54 Trojanovi, zde byl po léta provozován hostinec, který měl tu zvláštnost, že lokál byl přímo v kuchyni. Další zajímavost je v tom, že starý pan Trojan obchodoval s koňmi /dosud název kasárna/ dále se semínkem /jak se tehdy tomu říkalo/ jetele, vojtěšky a růžáku v celém c.k. mocnářství. Byla zde i připouštěcí stanice hřebčína. Čp. 85 pan Výborný, zde realizoval kovářství a podkovářství. Tato činnost zde žila po několik generací. Čp. 47 paní Machková, zde bydlel a podnikal pan Rudolf Trojan a existovala zde prodejna nazývaná krupařství kde se nakupovala mouka, kroupy, jáhly a podobný sortiment. Čp. 45 zde od poloviny 30.let bylo řeznictví a uzenářství p. Berana. Čp 61 pan Mir.Svědiroh, zde bylo truhlářství a vyrábělo se zde pro stavby /okna, dveře/ i pro domácnosti /nábytek/. Velmi známý byl zájem pana Svědiroha o motorismus. Čp 62 bývalá trafika, kde kuřácké potřeby a tisk prodával pan Fr.Kocián, invalida z I. světové války. V bojích za císaře pána a jeho rodinu utrpěl na italské frontě zranění ruky, když z vlastních zákopů chtěl vyhodit zpět, ještě před výbuchem, ručním granát. Ten mu, ale vybuchl ještě v ruce. Po válce,jako invalida, dostal povolení provozovat trafiku. Odhaleno během opravy v roce 1994

7 Čp 63 paní Ciprová, v tomto domě v prvé polovině 30. let provozoval řeznictví a prodejnu masa Čeněk Beran. Čp. 101 prodejna Jednoty, zde stával /na místě před prodejnou/ od roku 1929 koloniální obchod, pekárna, pražírna kávy a žita pana Adolfa Škrhy. Chléb z pekárny se také vozil do Pardubic. Dům byl starý a v roce 1988 byl zbourán a vystavěna nová prodejna. Čp. 102 již neexistuje a stál těsně vedle domu pana Škrhy. Ve 20 letech zde krátce bylo také řeznictví pana Fr.Čermáka. Domek byl zrušen ve stejném období jako dům čp.101. Čp. 130 pan Jedlička v tomto domě pracoval holič a kadeřník pan Schejbal. Potom v nájmu rovněž holič a kadeřník Bohuslav Nechvíle, zvaný Bunda. Následný majitel domu p. Jedlička, mimo své povolání opravoval lidem jízdní kola. Čp.106 zde prarodiče rodiny Kašparových a to pan Václav Čapek, kupoval od občanů vajíčka a dovážel je do hotelů, jídelen, pekáren a trhů blízkých měst. Čp. 120 od roku 1926 zde provozoval kovářství a podkovářství pan Václav Kašpar. I oba jeho synové pokračovali v činnosti. Vysvětlující poznámka Právovarní měšťanstvo HK vzniklo pravděpodobně spojením právovárečných domů, tj. domů, kde vrchnost /nebo město/ povolilo vaření piva svým občanům. Samozřejmě, že jejich dům musel mít určité zabezpečení proti ohni, Na Malém náměstí v HK /po pravé straně v ulici k divadlu/ jich byla řada. Přechod na spolek právovárečných měšťanů byl pravděpodobně zapříčiněn konkurencí varen, soutěží v kvalitě atd. Po výstavbě velkého pivovaru tato cechovní organizace padla, protože výroba ve velkém přináší výrobní úspory. Jednotlivé varny piva se dále účastnily formou akcií chodu pivovaru HK. zpracovali: Zdeněk Beran, Jiří Zběhlík Občanské sdruţení Diakonie Broumov VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŢITÉHO OŠACENÍ Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ Lůţkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené Vatované přikrývky, polštáře a deky Obuv veškerou nepoškozenou Hračky nepoškozené a kompletní VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční : dne: v pondělí: 4. dubna od 7 hod 16 hod v úterý : 5. dubna od 7 hod 15,30 hod ve středu: 6. dubna od 7 hod 17 hod ve čtvrtek: 7. dubna od 7 hod 15,30 hod v pátek: 8. dubna od 7 hod 11 hod místo: Obecní úřad v Rokytně - chodba Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : , Placená inzerce

8 Rokytenské noviny vydává v Rokytně Obec Rokytno, IČO ,vychází jako občasník číslo březen 2011 vyšlo registrační číslo MK ČR E 11467

R o k y t e n s k é v á n o? n í n o v i n y prosinec 2005

R o k y t e n s k é v á n o? n í n o v i n y prosinec 2005 R o k y t e n s k é v á n o? n í n o v i n y prosinec 2005 O čem se jednalo Za období od minulého vydání rokytenských novin jednalo zastupitelstvo 3 x. Usnesení obecního zastupitelstva obce č. 5/2005

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Uplynulé dva měsíce jsme prožili většinou

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Uplynulé dva měsíce jsme prožili většinou Inzerce 28 Restaurace a penzion U Fontány v Bolaticích Vám nabízí své prostory: Restaurace - polední menu - kuřácká a nekuřácká část - bezbariérový přístup - WIFI připojení k internetu zdarma Společenský

Více

č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 22.02.2010:

č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 22.02.2010: č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 22.02.2010: 16/380/1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 22.02.2010 16/381:1) volí předsedu návrhové

Více

Otročiněves. Zpravodaj obce. Číslo 1 ročník 3 zdarma. strana 1

Otročiněves. Zpravodaj obce. Číslo 1 ročník 3 zdarma. strana 1 otrocineves@iol.cz Zpravodaj obce Otročiněves Číslo 1 ročník 3 zdarma l Živý Betlém je každoročním vyvrcholením společenského života v Otročiněvsi. Od svítících dýní po světlo betlémské Kdysi bývalo zvykem

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

ZPRAVODAJ. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě o odkoupení části pozemků

ZPRAVODAJ. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě o odkoupení části pozemků ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 96 vyšel 25. 2. 2009 ZASTUPITELSTVO OBCE 12. zasedání zastupitelstva obce se konalo 8. prosince 2008 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o kontrole

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

Tichavský zpravodaj č. 1/2007

Tichavský zpravodaj č. 1/2007 Tichavský zpravodaj č. 1/2007 Usnesení č. 3/2007 - zasedání zastupitelstva obce Tichá ze dne 12. března 2007: 3/31: 1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 12. března 2007 3/32:

Více

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É JARO čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Úvodní slovo redakce Vážení občané, v předchozích vydáních TL jste byli průběžně informováni o přípravě oslav 500. výročí první písemné

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VNOROVY ( ze dne 11. 11. 2013)

VÝPIS USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VNOROVY ( ze dne 11. 11. 2013) SLOVO STAROSTY Hořící svíce na adventním věnci nám připomíná, že se blíží Vánoce, ale také konec kalendářního roku, což je vždy spojeno s bilancováním. V roce 2013 nejnáročnější akcí, kterou jsme prováděli,

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 4 ročník XXIII. 28. 2. 2014 zdarma STRUČNĚ Anglická

Více

O čem se jednalo. Za období od minulého vydání rokytenských novin jednalo zastupitelstvo 2 x. č. 5/2007 ze dne 17.10. 2007

O čem se jednalo. Za období od minulého vydání rokytenských novin jednalo zastupitelstvo 2 x. č. 5/2007 ze dne 17.10. 2007 R o k y t e n s k é v á n o? n í n o v i n y O čem se jednalo Za období od minulého vydání rokytenských novin jednalo zastupitelstvo 2 x. Usnesení obecního zastupitelstva obce č. 5/2007 ze dne 17.10. 2007

Více

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ZÁŘÍ 2013 Cena 3,- Kč Číslo 9; ročník XVIII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, a Životice loňském roce uspělo město s žádostí o finanční příspěvek na akci Oprava

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

Vážení Klatované, zaměstnavatelům. Jsou nedílnou součástí života našeho města a významně se podílí na jeho kvalitě.

Vážení Klatované, zaměstnavatelům. Jsou nedílnou součástí života našeho města a významně se podílí na jeho kvalitě. KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK VII. LEDEN 2015 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční setkání Vážení Klatované, počátkem ledna se na klatovské radnici pravidelně schází zástupci

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu ČÍSLO 2 DUBEN 2011 www.mujicin.cz Zápisy do mateřských škol a nabídka univerzitního studia Na začátku května proběhnou zápisy dětí do mateřských škol v Jičíně. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze stále

Více

ČERVEN 2013. XXI. ročník

ČERVEN 2013. XXI. ročník ČERVEN 2013 XXI. ročník Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti Jan Mitura 83 let Jan Melnar 70 let Pavel Boháč 60 let Jana Boháčová

Více

Jezuitská kolej otevírá své brány. Rozvoj turismu v zemích V4. Listujeme: měsíčník :: číslo 05 / 2010 :: vychází 29. 4. 2010 květen 2010 neprodejné

Jezuitská kolej otevírá své brány. Rozvoj turismu v zemích V4. Listujeme: měsíčník :: číslo 05 / 2010 :: vychází 29. 4. 2010 květen 2010 neprodejné měsíčník :: číslo 05 / 2010 :: vychází 29. 4. 2010 květen 2010 neprodejné Jezuitská kolej otevírá své brány Mnohaleté čekání je u konce. Jezuitská kolej, která společně s Chrámem Svaté Barbory neodmyslitelně

Více

č.1/2013 Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne 18.03.2013:

č.1/2013 Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne 18.03.2013: č.1/2013 Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne 18.03.2013: Zasedání zastupitelstva obce Tichá v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění: 13/204:1)

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Zprávy z Rady a Zastupitelstva

Zprávy z Rady a Zastupitelstva ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC Zprávy z Rady a Zastupitelstva LEDEN 2014 Zasedání zastupitelstva. Ve čtvrtek 12. prosince 2013 se v kavárně restaurace U Husara uskutečnilo veřejné zasedání

Více