Pozvánka na velikonoční veselí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozvánka na velikonoční veselí"

Transkript

1 R o k y t e n s k é n o v i n y březen 2011 Pozvánka na velikonoční veselí Kdy: od 14:00 hodin Kde: v hospodě U Pitrů Soutěţ Rokytenská míle - hasiči Velikonoční veselí Sběr ţeleza Pálení čarodějnic v Rokytně Pálení čarodějnic v Bohumilči Nohejbalový turnaj Krocan cup Dětský den v Rokytně na hřišti Program: - vytváření dekorací dle vlastní fantazie pro DĚTI i DOSPĚLÉ - tradiční zdobení perníčků - moţnost zakoupení dekorací i materiálů na dekorace Přijďte si k nám vytvořit nebo zakoupit jarní doplňky pro Váš domov.. Za kulturní komisi Jana Zajícová

2 O čem se jednalo Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 1//2011 ze dne , Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání rady za poslední období. 2, Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2011: A, Příjmy celkem: ,- Kč Výdaje celkem: ,- Kč Saldo hospodaření: ,- Kč Financování: ,- Kč Rozpis financování: Splátka půjčky- byty ,- Kč Splátka půjčky kanalizace ,- Kč B, Příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice ,- Kč C, Dotace a smlouvy pro HC Rokytno ,- Kč FC DIKO ČEMUS Rokytno ,- Kč Mysliveckého sdruţení Smrčiny Rokytno ,- Kč SDH Rokytno ,- Kč Draci Rokytno ,- Kč 3, Obecní zastupitelstvo schvaluje opětovné projednávání návrhu zadání ÚP Rokytno. Vzhledem k aktualizaci územně analytických podkladů, schválení Zásad územního rozvoje a dalším novým dokumentům bude návrh zadání územního plánu Rokytno upraven a opětovně projednán se všemi dotčenými orgány. Návrh zadání ÚP Rokytno bude projednán a schválen nejpozději do , Obecní zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu s panem LZ a paní MZ to směnu pozemku parc.čísla 110/2 a pozemku stavební parcely číslo 36/2 ve vlastnictví obce Rokytno za pozemek parc.čísla 1455/3 ve vlastnictví pana LZ a paní MZ Ţádost splňuje podmínky 39 zákona 128/2000 Sb Vyvěšeno ,Sejmuto ,Obecní zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu s finančním vyrovnáním s panem VŘ to směnu: - pozemky označené jako pozemkové parcely p.č. 127/32 o výměře 203 m /33 o výměře 196 m 2., 127/52 o výměře 140 m 2., 127/53 o výměře 284 m 2, 127/60 o výměře 168 m 2., 154/69 o výměře 284 m 2., 154/71 o výměře 23 m 2., 265/4 o výměře 608 m 2. ve vlastnictví obce Rokytno za část pozemku parc.čísla 155/1 díl d o výměře 2 m 2, ve vlastnictví pana VŘ Cena je stanovena takto: - pozemky parc. čísel 154/69 a 265/4 o celkové výměře 892 m 2., za cenu 500 Kč/ m 2 - pozemky parc. čísel 127/32,127/33, 127/52, 127/53, 127/60,154/71,o celkové výměře1012 m 2 za cenu 35 Kč/m 2 Ţádost splňuje podmínky 39 zákona 128/2000 Sb. Vyvěšeno , Sejmuto , Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků vedených ve zjednodušené evidenci (PK) parc.čísel 1135, 1136 v obci a k.ú. Rokytno panu T D za cenu 7,- Kč/ m 2. Ţádost splňuje podmínky 39 zákona 128/2000 Sb. Vyvěšeno , Sejmuto: ,Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 154/1 a 265/10 o celkové výměře 800 m 2 v obci Rokytno a k.ú. Rokytno panu J M za cenu 500,- Kč/ m 2. Ţádost splňuje podmínky 39 zákona 128/2000 Sb. Vyvěšeno , Sejmuto: ,Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č o celkové výměře 1955 m 2 k.ú. Choteč u Holic panu V Ř za cenu 7,- Kč/ m 2. Ţádost splňuje podmínky 39 zákona 128/2000 Sb. Vyvěšeno , Sejmuto: , Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.iv /vb/1 na pozemky parcelních čísel 1467, 1123/13 v k.ú. Rokytno pro společnost ČEZ Distribuce,a.s. IČ: ,Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 na pozemky parcelních čísel 127/3,127/87,127/43 v k.ú. Rokytno pro společnost ČEZ Distribuce,a.s. IČ: , Obecní zastupitelstvo schvaluje : A, bezúplatný převod pozemků parcelních čísel 506/1, 588 a 533/2 v.ú. Bohumileč vedených na LV Česká republika (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) na obec Rokytno. B, převod pozemků parcelních čísel 497/1 a 224/5 v k.ú. Bohumileč na základě zákona 172/1991 Sb. vedených na LV Česká republika (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) na obec Rokytno. 12,Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu z kontroly provedenou Finančním úřadem v Pardubicích ve dnech aţ a Protokol o ústním jednání se závěry výše uvedené kontroly. 13, Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce zajištění auditu u nezávislého auditora ohledně kontroly hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Rokytno. 14, Obecní zastupitelstvo schvaluje zahájení přípravných prací na projektu Rekonstrukce domu čp.48 v Rokytně.

3 V obci Rokytno platí vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu. Na základě této vyhlášky může obec půjčovat prostředky na opravy a modernizaci bytů a domů v Rokytně. Podávat žádosti o půjčky lze celoročně. Půjčka je schválena na následujícím zasedání zastupitelstva ( schází se většinou 5 x do roka). Potom se podepíše smlouva o půjčce. ( 2 ručitelé) Půjčka má splatnost 3 roky a roční úrok je 4 %. Poplatek za poskytnutí a vedení půjčky není žádný. Půjčka se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami. Peníze se čerpají do konce kalendářního roku. Splácet se půjčka začíná v lednu roku následujícího. Z fondu se poskytují půjčky na tyto účely : (Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat. Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu) účel úrok max. výše Kč Obnova střechy (krytina i konstrukce) 4% Příjmy Skutečné příjmy a výdaje obce Rokytno za rok 2010 v Kč: Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace CELKEM Půjčky Zapojení přebytku z minulých let PŘÍJMY CELKEM Kč Výdaje v Kč : Zem.,vodní a lesní hospodářství Doprava, silnice Školství Kultura,soc.péče,zájmová činnost Bydlení, nebytové prostory,úz.rozvoj Ţiv.prostředí, zeleň, odpady Poţární ochrana Úz.samospráva,zastupitelstvo,daně CELKEM Splátka půjčky VÝDAJE CELKEM Kč Instalace topení včetně kotle ÚT 4% Izolace domu proti spodní vodě 4% Obnova fasády domu ( i oplechování) 4% Zateplení obvodového pláště domu 4% Vybudování WC, koupelny v bytě 4% Výměna oken a vchodových dveří 4% Poplatek za stočné ( kanalizace) Stočné pro rok 2011 je 480 Kč na občana a rok. Splatné je do Poplatek lze zaplatit takto: 1. hotově v kanceláři obecního úřadu v Rokytně 2. převodem na účet 3. poštovní poukázkou typu A Majitelem účtu je Svazek obcí Rokytno-Chvojenec. Číslo účtu / ČSOB Při převodu na účet je třeba jako variabilní symbol uvést číslo smlouvy. ROZPOČET OBCE ROKYTNO na rok 2011 Příjmy v Kč: Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM Kč Výdaje v Kč : Zem.,vodní a lesní hospodářství Doprava, silnice Školství Kultura,soc.péče,zájmová činnost Bydlení, nebytové prostory,úz.rozvoj Ţiv.prostředí, zeleň, odpady Poţární ochrana Územní.samospráva,zastupitelstvo,daně CELKEM Splátky půjček VÝDAJE CELKEM Kč

4 Podle množství tříděného odpadu v naší obci je vidět, že většina z nás tento odpad třídí. Jen Vás chceme poprosit o dodržování několika pravidel při ukládání odpadu do kontejnerů. Do kontejnerů patří jen shora stanovený odpad, ale nic jiného. Odpad do kontejnerů dávejte tak, aby zabral co nejméně prostoru plastové lahve sešlápnuté, vysypané z tašek, papírové krabice rozdělané, srovnané. Za vývoz kontejnerů platíme a nebudeme přece platit za vyvážený vzduch. Pro většinu občanů je samozřejmostí dávat odpad do popelnic a odpadkových košů. Jsou mezi námi ale i ti, kteří odpadky hází a vyvážejí kde se jim zlíbí na zem u autobusových zastávek u lesa, ale i v obci, na hřišti a v jeho okolí, ale i vyvážením na kraj lesa i tzv. Suchého rybníka. Prosíme proto obyvatele naší obce, aby odpad likvidovali jen způsobem k tomu určeným. V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů v těchto termínech: v pondělí 18. dubna 2011 a v pondělí 17. října 2011 Zastávky v jednotlivých obcích budou následující: Zástava příjezd 15,45 hod odjezd 16,00 hod. Stanoviště u kontejnerů na sklo a plasty Bohumileč příjezd 16,05 hod. odjezd 16,20 hod. Stanoviště před hostincem Rokytno příjezd 16,25 hod. odjezd 16,55 hod Stanoviště před obecním úřadem Drahoš příjezd 17,00 hod. odjezd 17,15 hod Stanoviště u kontejnerů na sklo a plasty Sbírané druhy nebezpečných odpadů : vyřazená elektronika a chladničky pouze kompletní, autobaterie, nerozbité zářivky,vyjeté oleje, olejové filtry, suché články (baterie), zbytky nátěrových hmot, léky, teploměry. Tyto nebezpečné odpady se vybírají pouze od občanů, ne od podnikajících fyzických a právnických osob. Připomínáme občanům, ţe poplatek za popelnice a poplatek za psy na rok 2011 je třeba zaplatit do Sazba poplatku za odpad za jednu fyzickou osobu a rok 2011 činí 400 Kč. Poplatek za jednoho psa činí 50 Kč a za kaţdého dalšího 100 Kč Poplatky lze zaplatit: 1. hotově v kanceláři obecního úřadu v Rokytně 2. příkazem k úhradě 3. poštovní poukázkou typu A Číslo účtu / 0800 Při převodu na účet je třeba jako VS uvést č.p. domu (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) Na Obecním v Rokytně je možné získat výpisy z centrálních evidencí a rejstříků na počkání. ( CZECH POINT ) V současné době se jedná o tyto ověřené výpisy : - výpis z katastru nemovitostí - výpis z obchodního rejstříku - výpis ze živnostenského rejstříku - výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů - výpis z insolvenčního rejstříku cena všech shora uvedených výpisů 1. strana 100 Kč, každá další 50 Kč) - výpis z rejstříku trestů (50 Kč) - výpis z karty řidiče (100 Kč) Dále je možné učinit: - služby spojené s datovými schránkami - autorizovanou konverzi dokumentů ( 30 Kč za stránku) Veškeré výpisy jsou zpoplatněny dle sazebníku. Pracoviště CZECH POINT není určeno k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku. Obecní úřad v Rokytně provádí i ověřování pravosti listin a podpisů ( vidimace a legalizace) 30 Kč za stránku / podpis. Úřední hodiny Den Hodina Obecní úřad Pondělí Úterý :30 Středa Čtvrtek :30 Pátek 7-11 Knihovna Úterý Ordinace MUDr. Škoda Čtvrtek Kadeřnice lichý týden Středa 8-17

5 HC Rokytno Tak uţ nám zase skončila hokejová sezona a tak vás chci seznámit s jejím průběhem. V první řadě chci poděkovat všem hráčům, kteří se pravidelně zúčastňovali zápasů. Po několika letech jsme letos neměli problémy s docházkou. V konečném pořadí jsme se umístili na pěkném 2.místě. Dále bych chtěl za sebe,ale i za hráče poděkovat fanouškům, kteří naše zápasy navštěvovali v docela hojném počtu. V sobotu HC pořádalo tradiční maškarní ples. Účast nebyla tak hojná jak jsme byli zvyklí v předchozích letech, ale masek se i přesto sešlo docela dost. V neděli 13.3.jsme pořádali dětský karneval, který mě trochu zklamal tím, ţe i přes avizované vystoupení kouzelníka přišlo docela málo dětí. Jelikoţ se nejedná o levnou záleţitost budeme muset zváţit jestli má cenu někoho kdo dokáţe zabavit děti zvát. za HC Leder Václav Tříkrálová Sbírka Letos již po jedenácté vyrazili do ulic celé České republiky koledníci, aby se zapojili do dobročinné akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika. I u nás v Rokytně se koledovalo, a to v pondělí K dispozici jsme měli 2 charitní zapečetěné pokladničky a mohli jsme tak přispět například na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni, na rozvoj nového rodinného a vzdělávacího centra Holoubek v Holicích nebo humanitární pomoc. Oblastní charita Pardubice, Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek v Holicích děkuje všem lidem dobré vůle za jejich vstřícnost a peněžní dary, díky nímž se podařilo v Rokytně shromáždit krásných Kč. Náš velký dík patří všem úžasným dětem, které ochotně, z vlastí vůle svým zpěvem obohatily sváteční atmosféru. Doprovázely je Monika Pavlisová z RVC Holoubek, která dětský zpěv doprovázela na kytaru a Petra Lederová, která zajistila v místním hostinci pro děti poděkování v podobě zmrzlinového poháru. Věříme,že se nám v příštím roce Tříkrálové koledování v Rokytně opět vydaří. Více informací o Tříkrálové sbírce najdete na: Děkujeme. Nové holické Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek Oblastní charita Pardubice slavnostně otevře ve středu ve 14 hodin v Dudychově ulici č.p. 782 Srdečně zveme širokou veřejnost, zejména děti se svými rodiči i na následující dva dny otevřených dveří, vstup zdarma. Po tyto tři dny mohou malí i velcí návštěvníci objevovat tajemství kaţdé z místností rodinného centra a těšit se na zpívání u klavíru, tvoření, Montessori pomůcky, voňavé linecké a perníkové holoubky na mlsání i na ţivé překvapení. uvedla ředitelka Oblastní charity Pardubice Mgr. Marie Hubálková. Do světa pohádek se přeneseme příběhem O perníkové chaloupce v podání dětského dramatického krouţku. Slavnostní odpoledne uzavřou nejmladší sboristé ZUŠ Bonifantes zpěvem českých písní a k nebi vzlétnou poštovní holubi. Středa slavnostní přestřiţení pásky, pár slov k otevření prohlídka domu, děti moţnost tvoření - průběţně pohádka O perníkové chaloupce balónky s přáníčkem zazpívá chlapecký dětský sbor ZUŠ Bonifantes vypuštění ţivých poštovních holubů Čtvrtek zazpívejme si u klavíru ručičky, noţičky hejbejte se herna Montessori tvoření-ţelvičky polední pauza babička čte dětem zazpívejme si u klavíru tvoření herna Montessori Pátek ochutnávka angličtinky pro batolata ochutnávka angličtinky pro 2-3 letá dítka Baby Signs-znaková řeč pro batolata babička čte dětem - O Smolíčkovi Montessori herna a moţnost tvoření Od pondělí jiţ pravidelný program, více informací na Těšíme se na Vás! Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek.

6 Ohlédnutí za historií Ohlédnutí za podnikáním /živnostenskou formou/ asi od roku 1920 až do roku 1948, kdy došlo k převedení těchto činností na socialistické formy. Je nesporné, že naše obec byla v podnikání velmi živá oproti obcím v okolí. Byla zde řada podnikatelů /živnostníků / se zaměřením na - služby / holiči, kadeřníci,obchody, hospody / - výrobu zaměřenou na potřeby venkova / krejčí, kováři, truhláři / - domácí zpracování tovární výroby / pletení opánků z řemínků /. V jednoduchém přehledu chceme připomenout místa /domy/, kde se realizovaly uvedené činnosti, které byly zaměřeny na uhájení živobytí, rodiny, tradice atd. Není naším záměrem podrobné hodnocení tehdejších poměrů, ale pouze připomenout pro budoucí generace určitou část historie naší obce. Domníváme se, že bychom postupně uvedli přehled živnostenských činností podél hlavní silnice, potom v ostatních částí obce a zmínit se i o větším podnikání a to o cihelně. Čp. 4 budovy obecního hostince byly v říjnu 1879 majetkem pana Vojtěcha Škrhy a Jana Bachury. V rodině Škrhových zůstává majetek až do roku 1907, kdy došlo k prodeji Janu Pitrovi a manželce Anně Škrhové. Od té doby je zřejmě hospoda jmenována U Pitrů. Příklepem z 27.dubna 1934 je hospoda převedena Právovarnímu měšťanstvu v Hr. Králové. V roce 1948 byla na majetek uvalena národní správa a od 8.října 1956 se vkládá právo vlastnické na Československý stát - MNV Rokytno a následuje převod na Jednotu. Dne kupuje obec Rokytno do svého vlastnictví hospodu zpět od Jednoty. Vlastnictví ani název hospoda U Pitrů se doposud nezměnil. Čp. 5 Horákovi, zde bylo pekařství a obchod. Značnou část upečeného chleba vozili do Pardubic, kde rokytenský chléb byl vyhledávanou potravinou. Čp. 123 pan Hypský, zde byla také pekárna a koloniál - obchod pana Poláka. I odtud putoval rokytenský chléb do Sezemic a Pardubic. Na zahradě stál kdysi dřevěný domek a zde pekl výborné preclíky pan V.Čermák.Preclíky rozvážel v nůších na kole do okolních obcí a hospod.i toto pekařské dílo bylo vyhledáváno. Čp. 109 pan Hypský, v domě byl kdysi holič a kadeřník pan Ant. Říha, který řídil svoji kapelu a vyučoval hře na housle. Čp. 3 před domkem manželů Kolářových byla / směrem k silnici / malá kovárna pana Janečka a to dílna pro kovařinu s přístřeším na kování. Čp.84 pan Mir. Čermák zde býval od roku 1930 hostinec s pěkným vysokým sálem. Ve vedlejším domku čp.111 provozovali řeznictví a uzenářství. Čp. 54 Trojanovi, zde byl po léta provozován hostinec, který měl tu zvláštnost, že lokál byl přímo v kuchyni. Další zajímavost je v tom, že starý pan Trojan obchodoval s koňmi /dosud název kasárna/ dále se semínkem /jak se tehdy tomu říkalo/ jetele, vojtěšky a růžáku v celém c.k. mocnářství. Byla zde i připouštěcí stanice hřebčína. Čp. 85 pan Výborný, zde realizoval kovářství a podkovářství. Tato činnost zde žila po několik generací. Čp. 47 paní Machková, zde bydlel a podnikal pan Rudolf Trojan a existovala zde prodejna nazývaná krupařství kde se nakupovala mouka, kroupy, jáhly a podobný sortiment. Čp. 45 zde od poloviny 30.let bylo řeznictví a uzenářství p. Berana. Čp 61 pan Mir.Svědiroh, zde bylo truhlářství a vyrábělo se zde pro stavby /okna, dveře/ i pro domácnosti /nábytek/. Velmi známý byl zájem pana Svědiroha o motorismus. Čp 62 bývalá trafika, kde kuřácké potřeby a tisk prodával pan Fr.Kocián, invalida z I. světové války. V bojích za císaře pána a jeho rodinu utrpěl na italské frontě zranění ruky, když z vlastních zákopů chtěl vyhodit zpět, ještě před výbuchem, ručním granát. Ten mu, ale vybuchl ještě v ruce. Po válce,jako invalida, dostal povolení provozovat trafiku. Odhaleno během opravy v roce 1994

7 Čp 63 paní Ciprová, v tomto domě v prvé polovině 30. let provozoval řeznictví a prodejnu masa Čeněk Beran. Čp. 101 prodejna Jednoty, zde stával /na místě před prodejnou/ od roku 1929 koloniální obchod, pekárna, pražírna kávy a žita pana Adolfa Škrhy. Chléb z pekárny se také vozil do Pardubic. Dům byl starý a v roce 1988 byl zbourán a vystavěna nová prodejna. Čp. 102 již neexistuje a stál těsně vedle domu pana Škrhy. Ve 20 letech zde krátce bylo také řeznictví pana Fr.Čermáka. Domek byl zrušen ve stejném období jako dům čp.101. Čp. 130 pan Jedlička v tomto domě pracoval holič a kadeřník pan Schejbal. Potom v nájmu rovněž holič a kadeřník Bohuslav Nechvíle, zvaný Bunda. Následný majitel domu p. Jedlička, mimo své povolání opravoval lidem jízdní kola. Čp.106 zde prarodiče rodiny Kašparových a to pan Václav Čapek, kupoval od občanů vajíčka a dovážel je do hotelů, jídelen, pekáren a trhů blízkých měst. Čp. 120 od roku 1926 zde provozoval kovářství a podkovářství pan Václav Kašpar. I oba jeho synové pokračovali v činnosti. Vysvětlující poznámka Právovarní měšťanstvo HK vzniklo pravděpodobně spojením právovárečných domů, tj. domů, kde vrchnost /nebo město/ povolilo vaření piva svým občanům. Samozřejmě, že jejich dům musel mít určité zabezpečení proti ohni, Na Malém náměstí v HK /po pravé straně v ulici k divadlu/ jich byla řada. Přechod na spolek právovárečných měšťanů byl pravděpodobně zapříčiněn konkurencí varen, soutěží v kvalitě atd. Po výstavbě velkého pivovaru tato cechovní organizace padla, protože výroba ve velkém přináší výrobní úspory. Jednotlivé varny piva se dále účastnily formou akcií chodu pivovaru HK. zpracovali: Zdeněk Beran, Jiří Zběhlík Občanské sdruţení Diakonie Broumov VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŢITÉHO OŠACENÍ Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ Lůţkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené Vatované přikrývky, polštáře a deky Obuv veškerou nepoškozenou Hračky nepoškozené a kompletní VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční : dne: v pondělí: 4. dubna od 7 hod 16 hod v úterý : 5. dubna od 7 hod 15,30 hod ve středu: 6. dubna od 7 hod 17 hod ve čtvrtek: 7. dubna od 7 hod 15,30 hod v pátek: 8. dubna od 7 hod 11 hod místo: Obecní úřad v Rokytně - chodba Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : , Placená inzerce

8 Rokytenské noviny vydává v Rokytně Obec Rokytno, IČO ,vychází jako občasník číslo březen 2011 vyšlo registrační číslo MK ČR E 11467

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj Kateřinský zpravodaj září 2011 Obec Kateřinice Dnes se dozvíte: Usnesení ZO Informace Obecního úřadu Vyjádření Povodí Odry ke stavu potoka Humanitární sbírka Pozvání, reklama Kopaná 1 Usnesení z 8. zasedání

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Loukov a m. č. Libosváry Obecní zastupitelstvo v Loukově schválilo na svém jednání

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Šilheřovický zpravodaj

Šilheřovický zpravodaj Šilheřovický zpravodaj Červenec - Srpen 2014 Dodatek Oprava opěrné zdi ulice Ovocná RADA OBCE Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 4. 8. 2014 č.109/2014 RO schvaluje: ad 109/2014/2

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Závěrečný účet Obce Chyšky za rok 2009 IČO 00249718

Závěrečný účet Obce Chyšky za rok 2009 IČO 00249718 Závěrečný účet Obce Chyšky za rok 2009 IČO 00249718 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) 1 Údaje o obci Chyšky Adresa: Obec Chyšky, Chyšky

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu.

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu. U S N E S E N Í Zastupitelstva obce MALENICE č. 5/2011 ze dne 27. června 2011 V souladu s ustanovením 84 odst.2. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce : S C

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více