Pozvánka na velikonoční veselí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozvánka na velikonoční veselí"

Transkript

1 R o k y t e n s k é n o v i n y březen 2011 Pozvánka na velikonoční veselí Kdy: od 14:00 hodin Kde: v hospodě U Pitrů Soutěţ Rokytenská míle - hasiči Velikonoční veselí Sběr ţeleza Pálení čarodějnic v Rokytně Pálení čarodějnic v Bohumilči Nohejbalový turnaj Krocan cup Dětský den v Rokytně na hřišti Program: - vytváření dekorací dle vlastní fantazie pro DĚTI i DOSPĚLÉ - tradiční zdobení perníčků - moţnost zakoupení dekorací i materiálů na dekorace Přijďte si k nám vytvořit nebo zakoupit jarní doplňky pro Váš domov.. Za kulturní komisi Jana Zajícová

2 O čem se jednalo Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 1//2011 ze dne , Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání rady za poslední období. 2, Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2011: A, Příjmy celkem: ,- Kč Výdaje celkem: ,- Kč Saldo hospodaření: ,- Kč Financování: ,- Kč Rozpis financování: Splátka půjčky- byty ,- Kč Splátka půjčky kanalizace ,- Kč B, Příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice ,- Kč C, Dotace a smlouvy pro HC Rokytno ,- Kč FC DIKO ČEMUS Rokytno ,- Kč Mysliveckého sdruţení Smrčiny Rokytno ,- Kč SDH Rokytno ,- Kč Draci Rokytno ,- Kč 3, Obecní zastupitelstvo schvaluje opětovné projednávání návrhu zadání ÚP Rokytno. Vzhledem k aktualizaci územně analytických podkladů, schválení Zásad územního rozvoje a dalším novým dokumentům bude návrh zadání územního plánu Rokytno upraven a opětovně projednán se všemi dotčenými orgány. Návrh zadání ÚP Rokytno bude projednán a schválen nejpozději do , Obecní zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu s panem LZ a paní MZ to směnu pozemku parc.čísla 110/2 a pozemku stavební parcely číslo 36/2 ve vlastnictví obce Rokytno za pozemek parc.čísla 1455/3 ve vlastnictví pana LZ a paní MZ Ţádost splňuje podmínky 39 zákona 128/2000 Sb Vyvěšeno ,Sejmuto ,Obecní zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu s finančním vyrovnáním s panem VŘ to směnu: - pozemky označené jako pozemkové parcely p.č. 127/32 o výměře 203 m /33 o výměře 196 m 2., 127/52 o výměře 140 m 2., 127/53 o výměře 284 m 2, 127/60 o výměře 168 m 2., 154/69 o výměře 284 m 2., 154/71 o výměře 23 m 2., 265/4 o výměře 608 m 2. ve vlastnictví obce Rokytno za část pozemku parc.čísla 155/1 díl d o výměře 2 m 2, ve vlastnictví pana VŘ Cena je stanovena takto: - pozemky parc. čísel 154/69 a 265/4 o celkové výměře 892 m 2., za cenu 500 Kč/ m 2 - pozemky parc. čísel 127/32,127/33, 127/52, 127/53, 127/60,154/71,o celkové výměře1012 m 2 za cenu 35 Kč/m 2 Ţádost splňuje podmínky 39 zákona 128/2000 Sb. Vyvěšeno , Sejmuto , Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků vedených ve zjednodušené evidenci (PK) parc.čísel 1135, 1136 v obci a k.ú. Rokytno panu T D za cenu 7,- Kč/ m 2. Ţádost splňuje podmínky 39 zákona 128/2000 Sb. Vyvěšeno , Sejmuto: ,Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 154/1 a 265/10 o celkové výměře 800 m 2 v obci Rokytno a k.ú. Rokytno panu J M za cenu 500,- Kč/ m 2. Ţádost splňuje podmínky 39 zákona 128/2000 Sb. Vyvěšeno , Sejmuto: ,Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č o celkové výměře 1955 m 2 k.ú. Choteč u Holic panu V Ř za cenu 7,- Kč/ m 2. Ţádost splňuje podmínky 39 zákona 128/2000 Sb. Vyvěšeno , Sejmuto: , Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.iv /vb/1 na pozemky parcelních čísel 1467, 1123/13 v k.ú. Rokytno pro společnost ČEZ Distribuce,a.s. IČ: ,Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 na pozemky parcelních čísel 127/3,127/87,127/43 v k.ú. Rokytno pro společnost ČEZ Distribuce,a.s. IČ: , Obecní zastupitelstvo schvaluje : A, bezúplatný převod pozemků parcelních čísel 506/1, 588 a 533/2 v.ú. Bohumileč vedených na LV Česká republika (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) na obec Rokytno. B, převod pozemků parcelních čísel 497/1 a 224/5 v k.ú. Bohumileč na základě zákona 172/1991 Sb. vedených na LV Česká republika (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) na obec Rokytno. 12,Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu z kontroly provedenou Finančním úřadem v Pardubicích ve dnech aţ a Protokol o ústním jednání se závěry výše uvedené kontroly. 13, Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce zajištění auditu u nezávislého auditora ohledně kontroly hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Rokytno. 14, Obecní zastupitelstvo schvaluje zahájení přípravných prací na projektu Rekonstrukce domu čp.48 v Rokytně.

3 V obci Rokytno platí vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu. Na základě této vyhlášky může obec půjčovat prostředky na opravy a modernizaci bytů a domů v Rokytně. Podávat žádosti o půjčky lze celoročně. Půjčka je schválena na následujícím zasedání zastupitelstva ( schází se většinou 5 x do roka). Potom se podepíše smlouva o půjčce. ( 2 ručitelé) Půjčka má splatnost 3 roky a roční úrok je 4 %. Poplatek za poskytnutí a vedení půjčky není žádný. Půjčka se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami. Peníze se čerpají do konce kalendářního roku. Splácet se půjčka začíná v lednu roku následujícího. Z fondu se poskytují půjčky na tyto účely : (Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat. Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu) účel úrok max. výše Kč Obnova střechy (krytina i konstrukce) 4% Příjmy Skutečné příjmy a výdaje obce Rokytno za rok 2010 v Kč: Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace CELKEM Půjčky Zapojení přebytku z minulých let PŘÍJMY CELKEM Kč Výdaje v Kč : Zem.,vodní a lesní hospodářství Doprava, silnice Školství Kultura,soc.péče,zájmová činnost Bydlení, nebytové prostory,úz.rozvoj Ţiv.prostředí, zeleň, odpady Poţární ochrana Úz.samospráva,zastupitelstvo,daně CELKEM Splátka půjčky VÝDAJE CELKEM Kč Instalace topení včetně kotle ÚT 4% Izolace domu proti spodní vodě 4% Obnova fasády domu ( i oplechování) 4% Zateplení obvodového pláště domu 4% Vybudování WC, koupelny v bytě 4% Výměna oken a vchodových dveří 4% Poplatek za stočné ( kanalizace) Stočné pro rok 2011 je 480 Kč na občana a rok. Splatné je do Poplatek lze zaplatit takto: 1. hotově v kanceláři obecního úřadu v Rokytně 2. převodem na účet 3. poštovní poukázkou typu A Majitelem účtu je Svazek obcí Rokytno-Chvojenec. Číslo účtu / ČSOB Při převodu na účet je třeba jako variabilní symbol uvést číslo smlouvy. ROZPOČET OBCE ROKYTNO na rok 2011 Příjmy v Kč: Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM Kč Výdaje v Kč : Zem.,vodní a lesní hospodářství Doprava, silnice Školství Kultura,soc.péče,zájmová činnost Bydlení, nebytové prostory,úz.rozvoj Ţiv.prostředí, zeleň, odpady Poţární ochrana Územní.samospráva,zastupitelstvo,daně CELKEM Splátky půjček VÝDAJE CELKEM Kč

4 Podle množství tříděného odpadu v naší obci je vidět, že většina z nás tento odpad třídí. Jen Vás chceme poprosit o dodržování několika pravidel při ukládání odpadu do kontejnerů. Do kontejnerů patří jen shora stanovený odpad, ale nic jiného. Odpad do kontejnerů dávejte tak, aby zabral co nejméně prostoru plastové lahve sešlápnuté, vysypané z tašek, papírové krabice rozdělané, srovnané. Za vývoz kontejnerů platíme a nebudeme přece platit za vyvážený vzduch. Pro většinu občanů je samozřejmostí dávat odpad do popelnic a odpadkových košů. Jsou mezi námi ale i ti, kteří odpadky hází a vyvážejí kde se jim zlíbí na zem u autobusových zastávek u lesa, ale i v obci, na hřišti a v jeho okolí, ale i vyvážením na kraj lesa i tzv. Suchého rybníka. Prosíme proto obyvatele naší obce, aby odpad likvidovali jen způsobem k tomu určeným. V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů v těchto termínech: v pondělí 18. dubna 2011 a v pondělí 17. října 2011 Zastávky v jednotlivých obcích budou následující: Zástava příjezd 15,45 hod odjezd 16,00 hod. Stanoviště u kontejnerů na sklo a plasty Bohumileč příjezd 16,05 hod. odjezd 16,20 hod. Stanoviště před hostincem Rokytno příjezd 16,25 hod. odjezd 16,55 hod Stanoviště před obecním úřadem Drahoš příjezd 17,00 hod. odjezd 17,15 hod Stanoviště u kontejnerů na sklo a plasty Sbírané druhy nebezpečných odpadů : vyřazená elektronika a chladničky pouze kompletní, autobaterie, nerozbité zářivky,vyjeté oleje, olejové filtry, suché články (baterie), zbytky nátěrových hmot, léky, teploměry. Tyto nebezpečné odpady se vybírají pouze od občanů, ne od podnikajících fyzických a právnických osob. Připomínáme občanům, ţe poplatek za popelnice a poplatek za psy na rok 2011 je třeba zaplatit do Sazba poplatku za odpad za jednu fyzickou osobu a rok 2011 činí 400 Kč. Poplatek za jednoho psa činí 50 Kč a za kaţdého dalšího 100 Kč Poplatky lze zaplatit: 1. hotově v kanceláři obecního úřadu v Rokytně 2. příkazem k úhradě 3. poštovní poukázkou typu A Číslo účtu / 0800 Při převodu na účet je třeba jako VS uvést č.p. domu (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) Na Obecním v Rokytně je možné získat výpisy z centrálních evidencí a rejstříků na počkání. ( CZECH POINT ) V současné době se jedná o tyto ověřené výpisy : - výpis z katastru nemovitostí - výpis z obchodního rejstříku - výpis ze živnostenského rejstříku - výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů - výpis z insolvenčního rejstříku cena všech shora uvedených výpisů 1. strana 100 Kč, každá další 50 Kč) - výpis z rejstříku trestů (50 Kč) - výpis z karty řidiče (100 Kč) Dále je možné učinit: - služby spojené s datovými schránkami - autorizovanou konverzi dokumentů ( 30 Kč za stránku) Veškeré výpisy jsou zpoplatněny dle sazebníku. Pracoviště CZECH POINT není určeno k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku. Obecní úřad v Rokytně provádí i ověřování pravosti listin a podpisů ( vidimace a legalizace) 30 Kč za stránku / podpis. Úřední hodiny Den Hodina Obecní úřad Pondělí Úterý :30 Středa Čtvrtek :30 Pátek 7-11 Knihovna Úterý Ordinace MUDr. Škoda Čtvrtek Kadeřnice lichý týden Středa 8-17

5 HC Rokytno Tak uţ nám zase skončila hokejová sezona a tak vás chci seznámit s jejím průběhem. V první řadě chci poděkovat všem hráčům, kteří se pravidelně zúčastňovali zápasů. Po několika letech jsme letos neměli problémy s docházkou. V konečném pořadí jsme se umístili na pěkném 2.místě. Dále bych chtěl za sebe,ale i za hráče poděkovat fanouškům, kteří naše zápasy navštěvovali v docela hojném počtu. V sobotu HC pořádalo tradiční maškarní ples. Účast nebyla tak hojná jak jsme byli zvyklí v předchozích letech, ale masek se i přesto sešlo docela dost. V neděli 13.3.jsme pořádali dětský karneval, který mě trochu zklamal tím, ţe i přes avizované vystoupení kouzelníka přišlo docela málo dětí. Jelikoţ se nejedná o levnou záleţitost budeme muset zváţit jestli má cenu někoho kdo dokáţe zabavit děti zvát. za HC Leder Václav Tříkrálová Sbírka Letos již po jedenácté vyrazili do ulic celé České republiky koledníci, aby se zapojili do dobročinné akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika. I u nás v Rokytně se koledovalo, a to v pondělí K dispozici jsme měli 2 charitní zapečetěné pokladničky a mohli jsme tak přispět například na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni, na rozvoj nového rodinného a vzdělávacího centra Holoubek v Holicích nebo humanitární pomoc. Oblastní charita Pardubice, Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek v Holicích děkuje všem lidem dobré vůle za jejich vstřícnost a peněžní dary, díky nímž se podařilo v Rokytně shromáždit krásných Kč. Náš velký dík patří všem úžasným dětem, které ochotně, z vlastí vůle svým zpěvem obohatily sváteční atmosféru. Doprovázely je Monika Pavlisová z RVC Holoubek, která dětský zpěv doprovázela na kytaru a Petra Lederová, která zajistila v místním hostinci pro děti poděkování v podobě zmrzlinového poháru. Věříme,že se nám v příštím roce Tříkrálové koledování v Rokytně opět vydaří. Více informací o Tříkrálové sbírce najdete na: Děkujeme. Nové holické Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek Oblastní charita Pardubice slavnostně otevře ve středu ve 14 hodin v Dudychově ulici č.p. 782 Srdečně zveme širokou veřejnost, zejména děti se svými rodiči i na následující dva dny otevřených dveří, vstup zdarma. Po tyto tři dny mohou malí i velcí návštěvníci objevovat tajemství kaţdé z místností rodinného centra a těšit se na zpívání u klavíru, tvoření, Montessori pomůcky, voňavé linecké a perníkové holoubky na mlsání i na ţivé překvapení. uvedla ředitelka Oblastní charity Pardubice Mgr. Marie Hubálková. Do světa pohádek se přeneseme příběhem O perníkové chaloupce v podání dětského dramatického krouţku. Slavnostní odpoledne uzavřou nejmladší sboristé ZUŠ Bonifantes zpěvem českých písní a k nebi vzlétnou poštovní holubi. Středa slavnostní přestřiţení pásky, pár slov k otevření prohlídka domu, děti moţnost tvoření - průběţně pohádka O perníkové chaloupce balónky s přáníčkem zazpívá chlapecký dětský sbor ZUŠ Bonifantes vypuštění ţivých poštovních holubů Čtvrtek zazpívejme si u klavíru ručičky, noţičky hejbejte se herna Montessori tvoření-ţelvičky polední pauza babička čte dětem zazpívejme si u klavíru tvoření herna Montessori Pátek ochutnávka angličtinky pro batolata ochutnávka angličtinky pro 2-3 letá dítka Baby Signs-znaková řeč pro batolata babička čte dětem - O Smolíčkovi Montessori herna a moţnost tvoření Od pondělí jiţ pravidelný program, více informací na Těšíme se na Vás! Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek.

6 Ohlédnutí za historií Ohlédnutí za podnikáním /živnostenskou formou/ asi od roku 1920 až do roku 1948, kdy došlo k převedení těchto činností na socialistické formy. Je nesporné, že naše obec byla v podnikání velmi živá oproti obcím v okolí. Byla zde řada podnikatelů /živnostníků / se zaměřením na - služby / holiči, kadeřníci,obchody, hospody / - výrobu zaměřenou na potřeby venkova / krejčí, kováři, truhláři / - domácí zpracování tovární výroby / pletení opánků z řemínků /. V jednoduchém přehledu chceme připomenout místa /domy/, kde se realizovaly uvedené činnosti, které byly zaměřeny na uhájení živobytí, rodiny, tradice atd. Není naším záměrem podrobné hodnocení tehdejších poměrů, ale pouze připomenout pro budoucí generace určitou část historie naší obce. Domníváme se, že bychom postupně uvedli přehled živnostenských činností podél hlavní silnice, potom v ostatních částí obce a zmínit se i o větším podnikání a to o cihelně. Čp. 4 budovy obecního hostince byly v říjnu 1879 majetkem pana Vojtěcha Škrhy a Jana Bachury. V rodině Škrhových zůstává majetek až do roku 1907, kdy došlo k prodeji Janu Pitrovi a manželce Anně Škrhové. Od té doby je zřejmě hospoda jmenována U Pitrů. Příklepem z 27.dubna 1934 je hospoda převedena Právovarnímu měšťanstvu v Hr. Králové. V roce 1948 byla na majetek uvalena národní správa a od 8.října 1956 se vkládá právo vlastnické na Československý stát - MNV Rokytno a následuje převod na Jednotu. Dne kupuje obec Rokytno do svého vlastnictví hospodu zpět od Jednoty. Vlastnictví ani název hospoda U Pitrů se doposud nezměnil. Čp. 5 Horákovi, zde bylo pekařství a obchod. Značnou část upečeného chleba vozili do Pardubic, kde rokytenský chléb byl vyhledávanou potravinou. Čp. 123 pan Hypský, zde byla také pekárna a koloniál - obchod pana Poláka. I odtud putoval rokytenský chléb do Sezemic a Pardubic. Na zahradě stál kdysi dřevěný domek a zde pekl výborné preclíky pan V.Čermák.Preclíky rozvážel v nůších na kole do okolních obcí a hospod.i toto pekařské dílo bylo vyhledáváno. Čp. 109 pan Hypský, v domě byl kdysi holič a kadeřník pan Ant. Říha, který řídil svoji kapelu a vyučoval hře na housle. Čp. 3 před domkem manželů Kolářových byla / směrem k silnici / malá kovárna pana Janečka a to dílna pro kovařinu s přístřeším na kování. Čp.84 pan Mir. Čermák zde býval od roku 1930 hostinec s pěkným vysokým sálem. Ve vedlejším domku čp.111 provozovali řeznictví a uzenářství. Čp. 54 Trojanovi, zde byl po léta provozován hostinec, který měl tu zvláštnost, že lokál byl přímo v kuchyni. Další zajímavost je v tom, že starý pan Trojan obchodoval s koňmi /dosud název kasárna/ dále se semínkem /jak se tehdy tomu říkalo/ jetele, vojtěšky a růžáku v celém c.k. mocnářství. Byla zde i připouštěcí stanice hřebčína. Čp. 85 pan Výborný, zde realizoval kovářství a podkovářství. Tato činnost zde žila po několik generací. Čp. 47 paní Machková, zde bydlel a podnikal pan Rudolf Trojan a existovala zde prodejna nazývaná krupařství kde se nakupovala mouka, kroupy, jáhly a podobný sortiment. Čp. 45 zde od poloviny 30.let bylo řeznictví a uzenářství p. Berana. Čp 61 pan Mir.Svědiroh, zde bylo truhlářství a vyrábělo se zde pro stavby /okna, dveře/ i pro domácnosti /nábytek/. Velmi známý byl zájem pana Svědiroha o motorismus. Čp 62 bývalá trafika, kde kuřácké potřeby a tisk prodával pan Fr.Kocián, invalida z I. světové války. V bojích za císaře pána a jeho rodinu utrpěl na italské frontě zranění ruky, když z vlastních zákopů chtěl vyhodit zpět, ještě před výbuchem, ručním granát. Ten mu, ale vybuchl ještě v ruce. Po válce,jako invalida, dostal povolení provozovat trafiku. Odhaleno během opravy v roce 1994

7 Čp 63 paní Ciprová, v tomto domě v prvé polovině 30. let provozoval řeznictví a prodejnu masa Čeněk Beran. Čp. 101 prodejna Jednoty, zde stával /na místě před prodejnou/ od roku 1929 koloniální obchod, pekárna, pražírna kávy a žita pana Adolfa Škrhy. Chléb z pekárny se také vozil do Pardubic. Dům byl starý a v roce 1988 byl zbourán a vystavěna nová prodejna. Čp. 102 již neexistuje a stál těsně vedle domu pana Škrhy. Ve 20 letech zde krátce bylo také řeznictví pana Fr.Čermáka. Domek byl zrušen ve stejném období jako dům čp.101. Čp. 130 pan Jedlička v tomto domě pracoval holič a kadeřník pan Schejbal. Potom v nájmu rovněž holič a kadeřník Bohuslav Nechvíle, zvaný Bunda. Následný majitel domu p. Jedlička, mimo své povolání opravoval lidem jízdní kola. Čp.106 zde prarodiče rodiny Kašparových a to pan Václav Čapek, kupoval od občanů vajíčka a dovážel je do hotelů, jídelen, pekáren a trhů blízkých měst. Čp. 120 od roku 1926 zde provozoval kovářství a podkovářství pan Václav Kašpar. I oba jeho synové pokračovali v činnosti. Vysvětlující poznámka Právovarní měšťanstvo HK vzniklo pravděpodobně spojením právovárečných domů, tj. domů, kde vrchnost /nebo město/ povolilo vaření piva svým občanům. Samozřejmě, že jejich dům musel mít určité zabezpečení proti ohni, Na Malém náměstí v HK /po pravé straně v ulici k divadlu/ jich byla řada. Přechod na spolek právovárečných měšťanů byl pravděpodobně zapříčiněn konkurencí varen, soutěží v kvalitě atd. Po výstavbě velkého pivovaru tato cechovní organizace padla, protože výroba ve velkém přináší výrobní úspory. Jednotlivé varny piva se dále účastnily formou akcií chodu pivovaru HK. zpracovali: Zdeněk Beran, Jiří Zběhlík Občanské sdruţení Diakonie Broumov VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŢITÉHO OŠACENÍ Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ Lůţkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené Vatované přikrývky, polštáře a deky Obuv veškerou nepoškozenou Hračky nepoškozené a kompletní VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční : dne: v pondělí: 4. dubna od 7 hod 16 hod v úterý : 5. dubna od 7 hod 15,30 hod ve středu: 6. dubna od 7 hod 17 hod ve čtvrtek: 7. dubna od 7 hod 15,30 hod v pátek: 8. dubna od 7 hod 11 hod místo: Obecní úřad v Rokytně - chodba Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : , Placená inzerce

8 Rokytenské noviny vydává v Rokytně Obec Rokytno, IČO ,vychází jako občasník číslo březen 2011 vyšlo registrační číslo MK ČR E 11467

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OBCE PROSETÍN

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OBCE PROSETÍN Rok 2013 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OBCE PROSETÍN OS-01/2013 S M Ě R N I C E Zastupitelstva obce Prosetín ze dne 18. ledna 2013 Fond rozvoje bydlení Vydává Zpracoval Obec Prosetín Ing. Jiří Drbušek Účinnost

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 26. 9. 2013 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 19, září 2013 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 16. 4. 2014 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 3, ročník 20, duben 2014 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Zpravodaj obce Hvozdec 1/2011

Zpravodaj obce Hvozdec 1/2011 Zpravodaj obce Hvozdec 1/2011 Vážení spoluobčané, předkládáme Vám první obecní zpravodaj v tomto roce, který si klade za cíl Vás informovat o aktuálním dění ve Hvozdci. Internetové stránky obce Webové

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Loukov a m. č. Libosváry Obecní zastupitelstvo v Loukově schválilo na svém jednání

Více

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013:

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013: Občasník obcí Libějovice, Nestanice a Lomec 1/2013 Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. Starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 16. 8. 2010 č. 7/2010 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu 8. 9. 2010 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2016 Obecní úřad Libějovice Únor 2016 Libějovice 26 387 72 Libějovice Tel: 383 382 064 web: www.libejovice.cz Tel. starosta: 606 692 079 email:

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. červen - červenec 2011

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. červen - červenec 2011 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník červen - červenec 2011 Vážení spoluobčané, jak si možná mnozí všimli, v naší obci se venkovní práce rozjely naplno. Probíhá ošetření stromů (lípy a

Více

Skládka bude otevřena v sobotu 21. dubna 2012 od 10 do 12 hod.

Skládka bude otevřena v sobotu 21. dubna 2012 od 10 do 12 hod. Obecní vysílání 3C Skládka bude otevřena v sobotu 21. dubna 2012 od 10 do 12 hod. LILA Domov pro postižené děti Otnice Vás srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu 25. dubna 2012 od 9.00 do 17.00

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA na veřejné zasedání obecního zastupitelstva konající se ve středu 28. března 2012 Program: od 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Obec Bantice. Závěrečný účet obce za rok 2009 IČ:00600113. Schváleno Zastupitelstvem obce dne : 24.6.2010. Vyvěšeno dne : 21.5.

Obec Bantice. Závěrečný účet obce za rok 2009 IČ:00600113. Schváleno Zastupitelstvem obce dne : 24.6.2010. Vyvěšeno dne : 21.5. Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2009 Schváleno Zastupitelstvem obce dne : 24.6.2010 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce : René Remeš Vyvěšeno dne : 21.5.2010 Zveřejněno elektronicky

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 1 leden 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Milí spoluobčané, přejeme Vám příjemné zimní měsíce, hlavně hodně zdraví a pohody. Zprávy z obce Usnesení ze zápisu č.

Více

Z á p i s. z veř. zasedání ZO Lukavec u Hořic dne 25.února 2009. Přítomni dle prezenční listiny.

Z á p i s. z veř. zasedání ZO Lukavec u Hořic dne 25.února 2009. Přítomni dle prezenční listiny. Z á p i s z veř. zasedání ZO Lukavec u Hořic dne 25.února 2009 Přítomni dle prezenční listiny. Program: 1. program Czech POINT 2. útulek pro psy- Hořice 3. příspěvek gymnazium časopis 4. příspěvek hasiči

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA MĚSTO OSTROV O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A č. 5/1996, O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA Město Ostrov dle 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Zpravodaj Obecního úřadu v Těchlovicích. Ročník 12. číslo 44/2010. Stránka 1

Zpravodaj Obecního úřadu v Těchlovicích. Ročník 12. číslo 44/2010. Stránka 1 Zpravodaj Obecního úřadu v Těchlovicích Ročník 12. číslo 44/2010 Stránka 1 USNESENÍ č. 1/2010 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Těchlovice konaného dne 20.1.2010. Zastupitelstvo obce Těchlovice:

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (údaje jsou v Kč)

Více

CENA 10,- Kč. Masopust před poštou 05.03.2011

CENA 10,- Kč. Masopust před poštou 05.03.2011 DUBEN 2011 22. ROČNÍK CENA 10,- Kč Masopust před poštou 05.03.2011 Zpravodaj Deštenska, měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: P. Kučera, P. Píglová, V.

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více