D O TEK. Informace pro farnost Vlašim. Náklady na tisk 10 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D O TEK. Informace pro farnost Vlašim. Náklady na tisk 10 Kč"

Transkript

1 D O TEK Informace pro farnost Vlašim Únor 2014 Náklady na tisk 10 Kč Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům, a k slávě tvého izraelského lidu.

2 Uvedení Páně do chrámu V sobotu 2. února oslaví církev svátek Uvedení Páně do chrámu známý spíše pod lidovým názvem Hromnice. Tento svátek se pouze lidově, druhotně, odvozeně nazývá Hromnice. Základ je židovský. Každá Židovka přinesla 40. dne po porodu do chrámu svého prvorozeného syna a podala oběť za očištění: ovečku, chudší dvě holoubata. To byl předpis Zákona. Také Panna Maria s Josefem naplnili 40. dne po Ježíšově narození (po Vánocích) tento příkaz Zákona. Bylo by to prošlo bez povšimnutí, protože takové okamžiky byly v chrámu časté, kdyby tam zrovna v tu chvíli nebyli dva lidé proroci, starý Simeon a Anna. A ti podle Ducha Božího, který je vedl, rozpoznali v dítěti Ježíšovi Mesiáše, v dějinách Izraele proroky předpovídaného a židy očekávaného. Oba tato proroctví znali a v tu chvíli prorokovali. Simeon nazval Ježíše (podle starých proroctví) světlem k osvícení pohanů a k slávě izraelského lidu. Na západě, konkrétně v Římě, lze vysledovat liturgii tohoto svátku již od poloviny 5. století. Na 40. den po Narození Páně byl uspořádán světelný průvod. Takto byla věřícím připomenuta biblická událost v jeruzalémském chrámu a především Simeonův výrok o Kristu jako o světle. Průvod se zároveň stal protiváhou pohanského zvyku každý pátý rok začátkem února konat smírný průvod městem, tzv. amburbale. Proto se kladl důraz na kající ráz slavnosti fialovou liturgickou barvou. Žehnání svící nesených v průvodu je doloženo ještě před koncem prvního tisíciletí v Galii. Liturgická reforma V 60. letech 20. století po druhém vatikánském koncilu přinesla liturgická reforma v Římskokatolické církvi především změnu názvu svátku. Dosavadní název Očišťování Panny Marie byl změněn na Uvedení Páně do chrámu. Podtrhl se tak kristologický rozměr slavení. Fialová barva rouch užívaná od 5. století byla vystřídána bílou. Kající charakter svátku byl nahrazen barvou radosti z Krista světla národů. Slavnostní průvod a žehnání svící zůstaly zachovány. Římský obřad stanovil dva způsoby: 2

3 průvod do chrámu z jiného kostela či kaple nebo malý průvod pouze kněze s asistencí v kostele. Hromnice Domněnka, že Svátek Uvedení Páně do chrámu měl cíleně nahradit pohanský svátek boha hromu, nemůže s ohledem na historické souvislosti obstát. Datum bylo stanoveno podle biblického čtyřicetidenní od Narození Páně v době a na místě (v Římě v 5. století), kde se žádný svátek boha hromu neslavil. Lidový název Hromnice souvisí spíše s vírou, že požehnané svíce mají magickou moc ochránit před bouří. Odtud též název hromničky. PŘEVZATO Z FARNOSTI KOBEŘICE 3

4 Papež Jan XXIII. Jan XXIII. je autorem čtyř encyklik a rád bych se zde zmínil o dvou z nich. Mater et Magistra obsahovala dostatek ostrých výroků o nespravedlnosti a nerovnosti ve světě k tomu, aby se veřejnost mohla domnívat, že postoj Vatikánu doznal skutečné změny. Připomínalo se tu Marxovo nařčení, že jediným projevem zájmu církve o sociální otázky je, že káže chudým o odevzdanosti a bohatým o štědrosti. Encyklika rovněž potvrdila platnost odsudku komunismu a socialismu. Jan XXIII. však dodal, že radikální přerod, k němuž došlo v posledních dvaceti letech, s sebou přinesl nutnost znovu prozkoumat uplatňování křesťanských sociálních principů. Velmi významná je Pacem in terris z dubna roku 1963 o míru mezi všemi národy v pravdě, spravedlnosti a svobodě. Tento dokument se poprvé v dějinách obrací ke všem lidem dobré vůle. Obsahuje systematický výklad otázek míru a odzbrojení. Do značné míry se ztotožnila s myšlenkami Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů z prosince Svatý otec v této encyklice také konstatoval změněné postavení ženy a hodnotil je jako pozitivní znamení. Především východní blok s potěšením uvítal oddíl o mírovém soužití Východu a Západu. O změně klimatu mezi Vatikánem a východním blokem svědčilo propuštění lvovského metropolity Slipyje. Papež přijal v soukromé audienci dceru a zetě předsedy sovětské vlády Chruščova. Jan XXIII. bývá označován jako papež míru a jako jeho tvůrce se zachoval během tzv. karibské krize (též označované jako kubánská raketová krize) v říjnu Tehdy se svět nacházel krůček od vypuknutí atomové války. Jednalo se o nejdramatičtější střet Spojených států a Sovětského svazu během studené války. Americké špionážní letadlo pořídilo snímky Kuby, na kterých byla vidět rozestavěná odpalovací sila a desítky jaderných raket. Další snímky ukázaly, že se chystaly rakety, které by ohrozily celé Spojené státy a kus Kanady a byly schopné nést jaderné hlavice. O několik dní později se zjistilo, že odpalovací rampy jsou již plně funkční. Spojené státy zahájily námořní blokádu Kuby, aby zabránily dovozu především jaderných hlavic. V USA vypukla panika, na Kubě a v celém sovětském bloku, včetně 4

5 Československa, začala mobilizace. Ke Kubě dorazila dvě sovětská plavidla a atomová ponorka. Napětí vrcholilo, při pokusu projet by hrozila válka. Ve Spojených státech byli připraveni piloti vystartovat s atomovými bombami nad Sovětský svaz. Lodě a ponorka se nakonec nepokusily proplout, ale o den později došlo k sestřelení amerického špionážního letounu. Prezident Kennedy vyhlásil ultimátum. Krizi pomohla vyřešit schůzka amerického ministra spravedlnosti se sovětským velvyslancem. Papež byl o ultimátu amerického prezidenta informován a předal na americké i sovětské velvyslanectví v Římě svou výzvu. Chruščov ocenil pozitivní obsah poselství a kladně ho hodnotil i prezident Kennedy. Svatý otec vyzval obě velmoci k mírovému urovnání konfliktu. K obávanému střetu nakonec nedošlo. Jan XXIII. vystupoval jako prostředník obou znesvářených stran a na vyřešení krize má obrovskou zásluhu. Do Vatikánu zavál za Jana XXIII. nový umělecký vítr. Charakterizovalo ho například papežovo přátelství s jedním z nejvýznamnějších světových sochařů Giacomem Manzuem. Tento umělec se vzdal své víry a přiklonil se ke komunismu. S papežem se stali přáteli, pocházeli ze stejné vesnice a svatý otec znal jeho otce, což bylo důležitější než momentální politickou situací ovlivněné názory. Od začátku roku 1963 se papežův zdravotní stav zhoršoval. Po dlouhém boji s nemocí zemřel 3. června Světová veřejnost odchodu Jana XXIII. velmi litovala. Vlajka OSN visela na půl žerdi. Významné osobnosti světového judaismu, islámu a buddhismu vydávaly prohlášení. Italské odbory na znamení smutku zastavily v hodině papežova pohřbu na deset minut práci. Tento postoj ale nesdíleli všichni. Při smuteční ceremonii údajně pronesl jistý kardinál, že bude trvat čtyřicet let, než se zahojí škody, které napáchal. Jakýsi biskup mu prý odpověděl, že má nyní církev dva vzdoropapeže jménem Jan XXIII. Janem Dobrotivým, jak byl obecně nazýván, začala nová éra papežských dějin. Pokračování příště Vzpomínka H. Procházkové na P. Bořivoje VÍT KOCHÁNEK O panu faráři Bělíkovi je možné mluvit v superlativech, ale jemu samotnému by se to určitě nelíbilo. Chválu by pravděpodobně odbyl slovy evangelia: 5

6 služebníci neužiteční jsme. On byl prostý člověk, v němž nebylo nic formálního. Opravdu věřil, miloval Pána Ježíše i Pannu Marii a svou víru nám prostými slovy vštěpoval. Byl pro nás dobrým pastýřem a my jsme pro něj nebyli jen bezejmenným stádem. Znal nás osobně i s našimi starostmi a jeho promluvy vycházely z jeho srdce a směřovaly přímo do našeho. Myslím, že v každém z nás, kdo jsme ho znali, zůstaly vzpomínky. Pokusím se zmínit dvě: První je spíše pocitová a váže se k poslednímu dni doby adventní. Přijela jsem na podvečerní mši o dost dřív a vstoupila do prázdného, zšeřelého a slavnostně vyzdobeného kostela, osvětleného jen mnohými svíčkami kolem oltáře. V první lavici se modlil v šeru skrytý pan farář a pan Čambál na kůru preludoval na varhany. Překvapena proměnou prostředí, které jsem znala, jsem si sedla do lavice a v tu chvíli mne zaplavil pocit, že se do našeho rozdělovského kostela slétlo celé nebe. Tehdy jsem se opravdu cítila jako v ráji. Druhá vzpomínka je konkrétnější. Stalo se to opět při odpolední mši, ale v létě, a vím, že to bylo v pondělí. Pan farář byl shodou okolností u oltáře sám, bez jáhna a ministrantů. Krátce po jeho promluvě se rozlétly dveře kostela a obřad obětování narušily hlučné kroky. Prostředkem kostela kráčel mladý muž, zastavil se před obětním stolem a začal křičet: Zabijem! Zabijem! Mezi panem farářem a člověkem chystajícím se k hroznému činu byl jen obětní stůl. Mladý muž s dýkou v ruce připravenou k ráně čekal na vhodný okamžik, pan farář však na jeho hrozby nereagoval a pokračoval v obřadu mše svaté, jako kdyby se nedělo nic neobvyklého, přesto všichni v kostele byli rozrušeni do krajnosti. Jak to celé dopadlo? Nešťastník byl opravdu rozhodnutý někoho zabít, a protože byl rozezlený na celý svět a možná i na Boha, vybral si pro tento čin pana faráře. On však svou osobní statečností, tím, že ani na okamžik nezaváhal a nepřerušil mši, která pro něj byla opravdu svatá, zabránil strašnému hříchu. Mladík v průběhu mše znejistěl, nakonec byl zlomen, asi i zahanben, a pokud vím, pan farář Bělík měl jeho dýku po léta uloženou v osobní sbírce kuriozit. I když by si někdo mohl myslet, že pan farář Bělík lehkomyslně pohrdal nebezpečím, nebylo tomu tak. On pochopil mladíkův úmysl, přemohl však vzrušení a strach, kterým byl kostel přímo zahlcen, a odsloužil mši, tak jak jemu velela svatá povinnost. PŘEVZATO Z ČASOPISU PRAMENY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI KLADNO-ROZDĚLOV 6

7 Pro děti Hromnice PŘEVZATO Z MATERIÁLŮ BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO 7

8 Ze života farnosti Neděle Svátek Uvedení Páně do chrámu při mši svaté žehnání svíček Pondělí sv. Blažeje, biskupa a mučedníka při mši svaté bude udělováno svatoblažejské požehnání. Jarní prázdniny můžete prožit společně v době od 9. do 14. února 2014 v Příchovicích. Přihlásit se můžete do 2. února na adrese Podrobnější informace na Přednášky Farní Charity Vlašim pro pracovníky i veřejnost Předběžný program vzdělávání a přednášek pro pracovníky Farní charity Vlašim i veřejnost v roce 2014: Mezilidské vztahy láska, snášenlivost, žárlivost 20. únor 2014 v 15 h Rodina jako nezbytná podmínka existence lidské společnosti březen 2014 Smysl života, naplnění nebo prázdnota duben 2014 Současná doba a její problémy květen 2014 Jsme tu jeden pro druhého červen 2014 V případě zájmu veřejnosti je možné uskutečnit přednášku i týž den v 8:45 h. 8

9 V pondělí 3. února v 19 h se v besídce u kostela uskuteční schůzka o přestavbě a rozšíření farní besídky. Biskup Herbst ve Vracovicích Prvního ledna na Slavnost Matky Boží Panny Marie sloužil mši svatou ve Vracovicích pražský světící biskup Mons. Karel Herbst SDB. Otec biskup zavítal do vracovské kaple poprvé. Všechny farníky tato návštěva potěšila, ale zároveň je překvapila, jelikož nečekali, že by do této malé obce mohl zavítat tak vysoký církevní hodnostář. Po slavnostní mši se pan biskup vydal na oběd do jedné z farních rodin a na památku se podepsal do obecní kroniky. Na jeho návštěvu budou všichni dlouho vzpomínat. Děti nám připomněly velký význam Vánoc Vánoční představení se stalo oblíbenou tradicí, při které se naplní celý kostel i včetně nevěřících. Bylo tomu tak i tentokrát, a to 29. prosince Po přivítání všech přítomných P. Jaroslavem Konečným následovalo hudební a recitační vystoupení jednotlivců či dvojic. Malé i větší děti byly úžasné jak v tomto programu, tak i v následujícím divadelním představení o narození Ježíše Krista. Všem vystupujícím patří veliký dík, stejně jako našemu synu Michalovi a všem, kteří mu pomáhali v přípravě a nacvičování tohoto vánočního vystoupení. Hudební skupina svým doprovodem umocnila krásný zážitek a myslíme si, že slza dojetí ukápla nejen nám. RODIČE 9

10 Misijní jarmark Už poněkolikáté se ve farní besídce konal Misijní jarmark. Byla jsem se tam několikrát s rodinou podívat a vždy na mne dýchla pozitivní atmosféra díla vícero lidí (manželského společenství, výrobců různých věcí, nakupujících ), kteří myslí na druhé a jsou schopni pro to něco udělat. Zvláště mě těší, že výtěžek putuje potřebným lidem dětem, které hladovějí a třeba ani nemají rodiče. V besídce byly k vidění dřevěné stojany s obrazy s misijní tematikou, stoly prostřené ubrusy, na kterých bylo velké množství rozličných výrobků od drátovaných hodně povedených, přes šité krásně zdobené polštáře, barevné ručně pletené ponožky různých velikostí, vánoční přání tvořivě zpracovaných, svíček s misijním tématem, různých vánočních ozdob a dalších krásných věcí tvořených s láskou lidmi, kteří mají srdce na dlani. Byla jsem dojatá, že máme u nás ve farnosti takové krásné lidi (i když neznám jména všech, kteří se na jarmarku podíleli). Práce na jarmarku musela stát dost obětí, ale stálo to za to. Děkuji. ZDEŇKA BROŽÍKOVÁ Během Misijního jarmarku a výstavy, které probíhaly ve dnech , se vybralo celkem Kč Celá částka byla obratem odeslána na konto Papežských misijních děl k podpoře chudých dětí a sirotků. Ať sám Bůh svým požehnáním odmění všechny, kteří nejsou lhostejní k potřebám druhých a na akci se jakýmkoli způsobem podíleli. V loňském roce Úřad průmyslového vlastnictví schválil a zaregistroval Papežským misijním dílům ochranné známky pro některé typické aktivity, které probíhají i v naší farnosti. Ochranná známka je ochranou před možným narušováním práv. Vyplývá z ní i to, že výtěžek akcí Misijní jarmark, Misijní štrúdlování, Misijní koláč, Pohled pro misie a Jeden dárek navíc podpoří výhradně projekty a práci PMD. 10 MIROSLAVA PTÁČKOVÁ

11 Laicizace církve aneb Co mám dělat já? Už v 90. letech minulého století, za pontifikátu Jana Pavla II., se u nás v republice začalo mluvit o nutnosti zapojení laiků do života církve. Co to znamená? Z důvodu ubývajícího počtu kněží, kteří nemohou být zároveň vysluhovateli svátostí, učiteli náboženství, kostelníky, zahradníky, pastoračními asistenty, kronikáři, redaktory, účetními, varhaníky, floristy, vedoucími společenství dětí, mládeže, manželů i seniorů, údržbáři a já nevím, čím ještě, je nutné, aby činnosti ve farnosti, u nichž je to možné, zastávali sami farníci dobrovolníci. V mnoha oborech to ve vlašimské farnosti funguje, což považuji za velmi povzbudivé. Ráda bych tímto vyjádřila obrovské díky všem, kteří jakkoli, pravidelně i nárazově, přispívají k blahu farnosti, zdárnému chodu akcí, kráse liturgie, čistotě užívaných prostor i prostranství Pán Bůh vám všem odplať! Víme však, že stále jsou potřeba další a další dobrovolníci, neboť možností, jak se do chodu farnosti zapojit, je nespočet. Spoustu věcí pro dobro farního společenství dosud vykonávají obětaví senioři, kteří by uvítali pomoc či vystřídání. V čem je tedy možné se zapojit a realizovat? Úklid kostela je potřeba zřídit nové skupinky (z řad mládeže a dospělých), které by nahradily trojice seniorů. Úklid prozatím vychází na každou skupinu dva měsíce v roce. Uklízí se jednou týdně. Úklid toalet a podlah ve farní besídce alespoň jedenkrát za dva týdny Doplňování provozních prostředků do farní besídky (nákup čisticích prostředků, toaletního papíru, mýdla ) Posílení řad ministrantů Pomoc při úpravě farního pozemku, zejména sekání trávy, aby zahrada byla na každé páteční dětské odpoledne odpovídajícím způsobem připravená Pomocníka do divadelní skupinky dětí (páteční dětská odpoledne) Hlídání dětí maminkám během prvních pátků a zpovědních odpolední tato aktivita zatím ve farnosti chybí, ale maminky by ji rády využily Věřím, že se najdou ochotní farníci, které některá z činností osloví. Prosím, nebojme se využít své hřivny a zapojit se do společného díla. Svůj záměr 11

12 poskytnout (alespoň nárazově) své síly, odhodlání a čas některé z oblastí prosím hlaste přímo mně, nebo panu kostelníkovi Matějovskému. Domnívám se, že bychom mohli vytvořit i seznamy ochotných dobrovolníků, na které bychom se obraceli v případě potřeby a mimořádných akcí (hrabání listí, odklízení sněhu, zpracování dřeva ). Případná novoroční předsevzetí o dobrých skutcích pro druhé mohou dostat reálnou podobu uprostřed našeho farního společenství. Kéž nám k tomu Pán žehná. MIROSLAVA PTÁČKOVÁ, ČLENKA PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI Tříkrálová sbírka 2014 Drazí přátelé, je mou milou povinností informovat Vás o výsledku Tříkrálové sbírky 2014 ve Vlašimi a okolních obcích. Částka, kterou obětaví dobrovolníci vybrali, činí Kč. Je to úctyhodné číslo, které vyvyšuje náš region nejen v rámci okresu, ale i v rámci Středočeského kraje. Svědčí o laskavosti, vnímavosti a citlivosti našich lidí k obtížím druhých. Finance ze sbírky podporují sociální projekty, a to jak v naší oblasti, tak v rámci republiky a v zahraničí. Charita Česká republika je největší neziskovou organizací v republice. Je zřízená za účelem pomáhat všem lidem v tísni s respektem k jejich hodnotám. Skrze své lokálních organizace poskytuje pomoc zdravotně postiženým, osamělým seniorům, lidem bez přístřeší, migrantům a dalším, na které dolehly útrapy života a nejsou schopni je sami zvládnout. Velice si cením obětavosti našich koledníků. Předávají nejen dobrou pohodu, ale také poselství lásky k bližnímu a Boží požehnání. Děkuji také štědrým dárcům, že přes své případné finanční obtíže myslí na druhé a skrze svou peněžní pomoc posílají druhým naději na alespoň částečné řešení jejich trampot. 12

13 Dovolte, abych Vám v závěru vedle poděkování ještě dodatečně popřála do nového roku 2014 hodně zdraví, pohody, štěstí a dobrých sousedů a také to K+M+B: Kristus ať vašemu domu žehná. Za Farní charitu Vlašim BC. DANIELA LALOUČKOVÁ Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 ve Vlašimi a okolí dle obcí Vlašim Domašín Pavlovice Kladruby Tehov Znosim, Hrazená Lhota Radošovice Bílkovice Slověnice Nespery Velíš a okolí Kondrac a okolí Vracovice Tisek, Buková Pravonín Zdislavice Malovidy Miřetice Rataje Bolina Římovice Trhový Štěpánov Javorník Dálkovice Dubějovice Chlum Nemíž Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 13

14 Libež Ctiboř Načeradec a okolí Daměnice Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Papež František osobností roku časopisu TIME Americký týdeník TIME je jedním z nejznámějších časopisů na světě. Kromě americké verze vychází také v dalších formách evropské, asijské, kanadské a australské. Od roku 1927 vybírá každý rok osobnost, která podle jeho redakce nejvíce ovlivnila události uplynulého roku. Jedná se o velmi prestižní ocenění. V některých letech došlo také k ocenění páru, skupiny, myšlenky, místa či stroje. Za osobnost, která nejvíce ovlivnila loňský rok, byl vybrán papež František. Ze Svatých otců toto ocenění ještě obdržel Jan XXIII. v roce 1962 a Jan Pavel II. roku Rok 2013 tedy patřil populárnímu papeži Františkovi. Na druhém místě se umístil bývalý spolupracovník amerických tajných služeb Edward Snowden, který nechal zveřejnit materiály o rozsáhlém sledování komunikací lidí po celém světě. Na další příčce stanula aktivistka bojující za práva homosexuálů Edith Windsorová. Čtvrté místo patří syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi, v jehož zemi zuří občanská válka. Pátý skončil americký senátor Ted Cruz, který byl hlavním iniciátorem střetu kolem zvýšení dluhového stropu a reformy amerického zdravotnictví. 14

15 Přehled hospodaření 2013 Hlavní příjmy: Kč Kostelní sbírky Účelové sbírky: Haléř sv. Petra na charitní činnost v diecézi na Arcidiecézi na bohoslovce na církevní školství na misie listopadová na charitu Mikulášská sbírka na bohoslovce Dary na provoz farnosti Dotace Město Vlašim Prodej pozemků Domašín Hlavní výdaje: Kč Spotřeb. mat. (bohoslužebné, tiskoviny, kancelář) Spotřeba elektrické energie, vody Zaplacená zálohy elektr. energie Vlašim Domašín Kondrac Spotřeba plynu Záloha plyn Opravy a udržování majetku, z toho hlavně: natěračské práce Kondrac oprava střechy Kondrac pohon zvonu Domašín Opravy movitého majetku Daň z převodu pozemků Ostatní (doprava autobus, popelnice atd.) Odvod do Svépomocného fondu Arcibiskupství pražského (10 % z kostelních sbírek) splatné k Zůstatky: Kč Zůstatek pokladna Zůstatek běžný účet

16 Dopis naší adoptované dcery Glorie (adresovaný panu vikáři) Buďte zdráv, příteli, zde je Gloria a posílá Vám srdečné pozdravy. Mám se dobře a jsem šťastná. Jsem zdráva a všechno je v pořádku. Snad mohu doufat, že i Vy jste v pořádku a šťastný. Ve škole se učíme dobře a naši učitelé nás vyučují dobře. Učili jsme se o tom, jaké má být správné dítě a o povinnostech dítěte jak doma, tak ve škole. Máme se dobře chovat, milovat se navzájem, a pomáhat si a doma máme pomáhat rodičům s některými pracemi, jako třeba vařit, nosit vodu a uklízet okolí domu. Máme poslouchat starší. Dovolte, abych zde dopis zakončila tím, že Vám popřeju vše nejlepší při příležitosti oslavy narození našeho Pána Ježíše Krista. Užijte si to se svými příbuznými a přáteli. Zdravím všechny Vaše příbuzné a přátele. Kéž Vám Bůh žehná. S pozdravem GLORIA NAMUDDU Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Vlašim, Husovo nám. 46, Vlašim, ; Příspěvky do časopisu se přijímají na adrese Vychází 10x ročně, uzávěrka 20. dne v měsíci. Náklady na tisk: 10 Kč Tisk GRAFFOTO, Vnoučkova 2008, Benešov, tel.: , 16

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

IKD. Téma: Misie. Rozhovor s Tomášem Enderlem. Mrtví z pole na Vysočině. 20 Kč. Zahraniční výpomoc. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010

IKD. Téma: Misie. Rozhovor s Tomášem Enderlem. Mrtví z pole na Vysočině. 20 Kč. Zahraniční výpomoc. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Misie Rozhovor s Tomášem Enderlem Mrtví z pole na Vysočině Zahraniční výpomoc 10 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví U sv. Ignáce, Chelčického

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 12/2009 Ročník XIX Prosinec 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Eschatologie Listopad dvacet let poté Josef Pospíšil Liturgický oděv v proměnách staletí Když dobré skutky rozkvétají...

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sestry a bratři, vanutím Ducha Svatého a z iniciativy sester a bratří okolo P. Marie Sněžné máte v ruce farní

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

AKTUALITY. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám. říjen 2013 ročník 10 XXIII.

AKTUALITY. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám. říjen 2013 ročník 10 XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY říjen 2013 ročník 10 XXIII. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám Drazí bratři a sestry ve víře! Budou volby do

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

D O T E K. Informace pro farnost Vlašim. Náklady na tištěné číslo 8 Kč

D O T E K. Informace pro farnost Vlašim. Náklady na tištěné číslo 8 Kč D O T E K Březen 2015 Informace pro farnost Vlašim Náklady na tištěné číslo 8 Kč Sám se vzdálil, padl na kolena a modlil se: Otče, pokud chceš, odejmi ode mě tento kalich. Ať se však nestane má vůle, ale

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč L A Ž I Š T Ě EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Cena 20,-Kč ilustrační foto Joswf Hora Z MYŠLENEK P. JOSEFA DOUBRAVY KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Z obsahu

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 3/2011 Červen Milí farníci, protože toto číslo vychází o slavnosti Seslání Ducha svatého, bude věnováno svátosti biřmování. Zároveň je to poslední předprázdninové

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2007 Číslo 3 Ročník 13 Úvodník P. Paweł Biliński Liturgický kalendář Ještě pár slov k postní době Santo subito! Střípky ze života papeže Jana Pavla II. Škola partnerství

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 1 leden 2013 ročník XXIII. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu,

Více