JAK SI VYTVOŘIT VLASTNÍ RODOKMEN. Žatčany, 19. dubna 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK SI VYTVOŘIT VLASTNÍ RODOKMEN. Žatčany, 19. dubna 2013"

Transkript

1 JAK SI VYTVOŘIT VLASTNÍ RODOKMEN Žatčany, 19. dubna 2013 Zpracoval: Radek Hemala, duben 2013

2 PŘÍPRAVA PODKLADŮ rodné a křestní listy, oddací listy, úmrtní listy, domovské listy, občanské doklady dědické dokumenty, závěti, svatební smlouvy, kupní smlouvy, dlužní úpisy, poznámky a vzpomínky starších generací staré fotografie, rodinné kroniky, pátrání začít u mladších generací směrem ke starším: údaje dětí, rodičů, prarodičů

3 MATRIKY matriky jsou hlavním zdrojem informací nejstarší záznamy pochází ze 17. století matriční knihy jsou uloženy ve státních oblastních archivech (SOA) archivy jsou rozděleny podle území, ze kterého pocházejí a podle specializace brněnský archiv se nazývá Moravský zemský archiv a jsou zde uloženy dokumenty pro celou Moravu

4 MATRIČNÍ KNIHY veřejnými listinami jsou od roku 1784 zapisováni měli být všichni lidé z farnosti někde vedla knihy zemřelých jiná fara než zbývající dvě knihy křtů a sňatků mnohé matriční knihy se ztratily či shořely v roce 1949 matriční knihy předány MNV od 50. let 20. století jsou matriční knihy uloženy v archivech

5 OPISY MATRIK vznikaly na základě církevního nařízení, neboť mnohé originály matrik při požárech shořely opisy bývaly bezpečně uloženy na příslušném biskupství v brněnské diecézi, která vznikla v roce 1777 oddělením od diecéze olomoucké, se zachovaly opisy od roku 1778, protože starší se při převozu z Olomouce ztratily opisy jsou nyní uloženy rovněž v archivech

6 MATRIKA Těšany Matriční záznamy pro Žatčany: kniha narození od roku 1887 kniha sňatků od roku 1890 kniha úmrtí od roku 1849 Matriční záznamy pro Třebomyslice: kniha narození od roku 1904 kniha úmrtí od roku 1849

7 MATRIKA Těšany správní poplatek 20,- Kč za nahlédnutí na jeden matriční zápis do matričních knih může nahlížet: manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuk, pravnuk, sourozenec nebo zplnomocněný zástupce uvedených členů rodiny na základě plné moci s ověřeným podpisem žadatel musí předložit občanský průkaz a rodné listy, ze kterých je zřejmý příbuzenský vztah k vyhledávané osobě rodné listy musí předložit i zplnomocněný zástupce OÚ Těšany č.p. 141, matrikářka Danuše Horáková telefonní číslo

8 DIGITALIZACE MATRIK v letech probíhala v ČR digitalizace matrik po digitalizaci matrik je plánována digitalizace dalších archivních pramenů jako jsou obecní a školní kroniky nebo gruntovní knihy informace o stavu digitalizace uvádí Česká genealogická a heraldická společnost na svých internetových stránkách

9 DIGITALIZACE MATRIK

10 DIGITALIZACE MATRIK Moravský zemský archiv v Brně: Archiv hlavního města Prahy: Státní oblastní archiv v Praze: Státní oblastní archiv v Zámrsku (Východní Čechy): Státní oblastní archiv v Opavě: Státní oblastní archiv v Třeboni: Státní oblastní archiv v Plzni: Státní oblastní archiv v Litoměřicích:

11

12 MATRIKA Újezd u Brna Společné matriční knihy s Újezdem zápisy v jedné časové řadě s Újezdem a Nesvačilkou pořadí: narození, svatba a úmrtí signatura 2009: O : O Matriční knihy pro Žatčany a Třebomyslice signatura 2169: : : O : záznamy pouze osob ze Žatčan a Třebomyslic, které se v obci narodili, oženili nebo zemřeli

13 MATRIKY: forma zápisu matriky se původně psaly formou textu, zavádění rubrik zcela záviselo na iniciativě faráře v roce 1770 v souvislosti se zavedením číslování domů nařídila Marie Terezie jednotné formuláře pro matriky v roce 1784 zavedl Josef II. formuláře s předtištěnými rubrikami

14 MATRIKY: povolání a stav povolání či stav zapisované osoby se nejprve psaly jen zřídka, spíše se zapisovaly řemeslnické profese, stav a funkce nepoddaných lidí zápisy bez udání profese patří na vesnici až do doby Josefa II. rolníkům a podruhům až v roce 1795 nařídil Josef II. psát stav a původ u všech zápisů

15 MATRIKY: jazyková verze na začátku 17. století nebyl původní jazyk zápisů přesně určen a záležel na libovůli či národnosti faráře včeských farnostech se psaly zápisy česky, v německých německy a v obou mohly být psány i latinsky v roce 1770 nařídila Marie Terezie psát matriky latinsky Patent Josefa II. z roku 1784 již jazyk neurčuje od roku 1784 až do 60. let 19. století se na Moravě psaly matriky německy

16 MATRIKY: písmo německé i české texty se v barokní době psaly německým novogotickým kurzívním písmem, tzv. kurentem kurent je ozdobně malované písmo, které Němci opustili až v roce 1941 čeština na latinku přešla již ve 20. letech 19. století latinský text byl psán tzv. humanistickou kurzívou, která je podstatně lépe čitelná

17 PÍSMO KURENT

18 Heroltice

19 MATRIKY: pravopis díky změnám pravopisu může bohužel někdy dojít i k nesprávnému čtení jména od 16. století se čeština psala tzv. bratrským pravopisem, kde se např. místo i používalo j a také ij, místo š zase ff, psané w se četlo v a v jako u, au jako ou, psané g znamenalo j atd. začátkem 19. století došlo ke změně, místo ff se začalo psát š, místo j - í, místo g - j, na začátku slova se začalo psát u místo v, zrušilo se psaní w místo v, au místo ou

20 MATRIKY: křestní jména křestním jménem bývalo jméno světce, jehož svátek byl blízký datu narození křestní jména se často v matrikách vyskytují v různých zdrobnělých formách a s pravopisem si zapisovatel často nelámal hlavu (např. Jozev, Iknacy, Malgdena aj.) dobrou pomůckou může být internetová Encyklopedie křestních jmen Po kom se jmenujeme na

21 MATRIKY: příjmení příjmení vznikala během středověku z důvodu rozlišení osob se stejným jménem příjmení se často odvozovala od povolání, z křestních jmen, z přezdívek, zdrobňovala se nebo překládala z němčiny a obráceně někteří lidé neměli ještě v 17. stol. příjmení Marie Terezie v roce 1770 nařídala, aby poddaní měli nadále jen jedno příjmení a už je neměnili podle gruntu

22 MATRIKY: příjmení při zápise do matriky docházelo často i ke zkomolení jména, proto bylo v roce 1772 vydáno nařízení, aby si farář nechal předem jméno a příjmení napsat (údajně se to ale často nedodržovalo) například TGM byl v matrice zapsán jako Masarik a jeho bratr jako Masařík zápis příjmení různým pravopisem nebo i nářečím často ztěžuje možnost přečtení četnost příjmení v ČR na

23 KŘESTNÍ ZÁPISY Marie Terezie v roce 1771 zavedla první jednotné rubriky pro křestní zápisy matrik: datum křtící osoba jméno křtěnce rodiče kmotři náboženství místo a popisné číslo

24 KŘESTNÍ ZÁPISY v roce 1789 bylo nařízeno psát jméno porodní báby, rodné příjmení matky a místo jejího původu do 18. století byly děti křtěni nejčastěji druhý den po narození podle dílčího průzkumu zčásti Čech byl interval mezi jednotlivými porody v 17. a 18. století průměrně kolem 26 měsíců a žena rodila průměrně 9 dětí za život

25 1896 Třebomyslice

26 ODDACÍ ZÁPISY Josef II. zavedl pro oddací zápisy v matrice následující rubriky: datum svatby číslo domu jméno a příjmení ženicha a nevěsty věk a stav ženicha a nevěsty náboženství ženicha a nevěsty jména a stav svědků

27 ODDACÍ ZÁPISY podle občanského zákoníku z roku 1811 byl nutný souhlas otce, pokud byl jeden či oba snoubenci nezletilí a toto svolení najdeme také mezi oddacími zápisy od roku 1753 byla stanovena hranice dospělosti na 24 let, předtím byla 20 let dospělost od 21 let byla až od roku 1919 a od věku 18 let je až od roku 1950 podle rakouského práva byl nejnižší věk stanoven na 14 let u obou pohlaví

28 1888 Třebomyslice

29 ZÁPISY ÚMRTÍ zápisy úmrtí začínají mnohem později v roce 1771 zavedla Marie Terezie 1. jednotné rubriky a v dalších letech je Josef II. upřesnil: datum úmrtí číslo domu jméno a příjmení zemřelého náboženství, pohlaví a věk příčina úmrtí jméno zaopatřujícího a pohřbívajícího kněze místo pohřbu

30 1840 Žatčany

31 POZEMKOVÉ KNIHY dříve nazývané GRUNTOVNÍ KNIHY mohou být dalším zdrojem informací zápisy v gruntovní knize uvádí změny ve vlastnictví gruntu a rozsah vyplácení podílů (vejrunků) nejstarší gruntovní knihy byly vedeny pro obec či skupinu obcí a v nich podle gruntů v knize se dá orientovat podle rejstříku, který buď na začátku nebo na konci knihy uvádí názvy gruntů s uvedením folia, kde zápisy o nich začínají

32 POZEMKOVÉ KNIHY plán pro vedení gruntovních knih vydal Josef II. v roce 1784 pozdější pozemkové knihy získávají rubriky nynějších pozemkových knih a měly by být zachovány pro všechny obce vesnické pozemkové knihy bývají uloženy ve státních oblastních archivech gruntovní knihy měst a městeček jsou obvykle součástí městských archivů, a proto bývají uloženy v příslušných okresních archivech

33 TYPY ZOBRAZENÍ RODOKMEN zobrazuje potomky jednoho člověka pouze po meči VÝVOD zobrazí všechny předky jednoho člověka, ten se nazývá probant neboli střen ROZROD uvádí všechny potomky jednoho člověka po meči i po přeslici všechny uvedené typy zobrazení lze zpracovat textově nebo graficky

34 TVORBA RODOKMENU ručně do formulářů ručně do tabulek na počítači do tabulek zpracovaných např. ve WORDU nebo EXCELU na počítači programem ANCESTRY ( rod ), viz. na internetu programem MyHeritage ( mé dědictví, odkaz ), který je uložen na

35 RODOKMEN V TABULCE je jedna z několika možností záznamu rodokmenu tabulka je rozdělená na 11 sloupců, které uvádějí kód generace, jméno a příjmení, datum narození, bydliště, datum sňatku, vzdělání a povolání, datum úmrtí a věk, poznámku, odkaz na matriku a pořadové číslo kód generace je veden vzestupně od čísla 1, symbol m označuje manželku, b bratra a s sestru na prvním řádku je uveden nejmladšího člen, následují sourozenci, matka a otec se svými sourozenci podle data narození pro lepší přehlednost je řádek otce označen modře a matky červeně

36 RODOKMEN V TABULCE

37 ANCESTRY program Ancestry je zdarma šířený genealogický databázový program umožňuje ukládání informací o svých příbuzných, vkládání fotografií, vytváření příbuzenských vztahů mezi osobami atd. umí vygenerovat "příbuzenské stromy", jako je např. rodový vývod, rozrod rodu, libovolně je upravovat a ukládat do PC obsahuje mnoho dalších funkcí: výročí, statistiky, spojování dvou rodokmenů aj.

38 MYHERITAGE program MyHeritage umožňuje vytváření vlastního rodokmenu na internetu v základní neplacené úrovni Basic máte prostor pro 250 osob a až 250 fotografií výhodou je vyhledávání a oznamování shodných údajů v jiných rodokmenech uložených v MyHeritage na internetu možnost sdílení s příbuznými přes internet vytváření různých grafických výstupů v pdf

JAK SESTAVIT RODOKMEN?

JAK SESTAVIT RODOKMEN? JAK SESTAVIT RODOKMEN? JAK SESTAVIT RODOKMEN? Základní genealogické pojmy Rodopisné značky Jak začít? Základní genealogická literatura Archivní síť Bádání v archivu Matriky Křestní zápisy Oddací zápisy

Více

Co člověk ani Bůh nerozlučuje

Co člověk ani Bůh nerozlučuje DOHLEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DIGITÁLNÍ CESTOU Co člověk ani Bůh nerozlučuje MATRIKY ODDANÝCH DIGITÁLNÍ ARCHIV SOA V TŘEBONI Únor roku 1849 byl v jihočeské vísce Štěpánovicích doslova nabitý svatebním veselím.

Více

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Dnes bych Vás chtěl seznámit s pro mne nepřekonatelným genealogickým programem Legacy Family

Více

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Nový Jičín nepodléhající oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE KATALOGIZACE ŠKOLNÍCH KRONIK OKRESU UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1811-2003 Bakalářská práce Autor: Ludmila Šišáková Vedoucí práce: PhDr. Karel Chobot

Více

Základy archivního výzkumu. Jan Šimek. Přehledové studie 02/09

Základy archivního výzkumu. Jan Šimek. Přehledové studie 02/09 Základy archivního výzkumu Jan Šimek Přehledové studie 02/09 Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu (CAAT) Katedra antropologických a historických věd FF ZČU www.caat.cz CAAT 2009 ZÁKLADY

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY A RODNÁ ČÍSLA 2012 ALEŠ ŠKAŘUPA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY A RODNÁ ČÍSLA 2012 ALEŠ ŠKAŘUPA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY A RODNÁ ČÍSLA 2012 ALEŠ ŠKAŘUPA Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra správního práva

Více

Sirotčí knihy obcí Petrov a Zvolenov (1593 1646) VII

Sirotčí knihy obcí Petrov a Zvolenov (1593 1646) VII Sirotčí knihy obcí Petrov a Zvolenov (1593 1646) VII Edice historických pramenů panství Strážnice Sirotčí knihy obcí Petrov a Zvolenov (1593 1646) VII Jiří Pajer Elektronická edice historických knih: Sirotčí

Více

133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL

133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 133/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o evidenci

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 118 Rozeslána dne 4. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 118 Rozeslána dne 4. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 118 Rozeslána dne 4. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H : 311. Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových

Více

Kancelářský řád. HLAVA PRVNÍ Kancelář notáře

Kancelářský řád. HLAVA PRVNÍ Kancelář notáře Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. m) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

Bakalářská práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Bakalářská práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA A VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI Bakalářská práce 2013 Kamila Šuchmanová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií VERONIKA PŘIDALOVÁ III. ročník kombinované studium Obor: Pedagogické asistentství NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE A JEJÍ ÚSKALÍ

Více

ATENTÁT NA HEYDRICHA A OSTRAVSK1. LÉKA~ MUDr. B~ETISLAV LYCKA

ATENTÁT NA HEYDRICHA A OSTRAVSK1. LÉKA~ MUDr. B~ETISLAV LYCKA ostravské pobočky Genealogické a heraldické společnosti v Praze Jan PCH.ÁLEK ATENTÁT NA HEYDRCHA A OSTRAVSK1. LÉKA~ MUDr. B~ETSLAV LYCKA Již 37 let uplyne letos od nejtemnějších dnů německé okupace ~ tzv.

Více

PŘÍRUČKA BUDOUC ÍHO DŮCHODCE V ROCE 2007. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUC ÍHO DŮCHODCE V ROCE 2007. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUC ÍHO DŮCHODCE V ROCE 2007 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu ÚVODNÍ SLOVO Kdy mohu odejít do důchodu? Jak se o důchod žádá? Co k tomu potřebuji za dokumenty?

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra soukromého práva a civilního procesu Diplomová práce MEZINÁRODNÍ OSVOJENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracovala: Adéla Jílková Konzultant diplomové práce:

Více

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz Kdysi a nedávno / sešit 1 / 2009 rediguje Jiří J. K. Nebeský Třída 1. máje 1623, 753 01 Hranice web: www.nedavno.cz e-mail: redakce@nedavno.cz typografie: Tichý typ jazyková korektura: Zuzana Jurková vydalo

Více

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace 1. Důvod předložení 1.1. Název DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. Obecná část Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2008/09

Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2008/09 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 763/2009-22 V Praze dne 16.1.2009 Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2008/09 Odbor předškolního, základního a základního

Více

Péče soudu o nezletilé

Péče soudu o nezletilé Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Péče soudu o nezletilé Bakalářská práce Autor: Olga Šikula Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Hájek Praha Duben, 2014

Více

západočeské archivy 2011

západočeské archivy 2011 západočeské archivy 2011 Porta fontium Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů Společný přeshraniční projekt je zaměřen na digitalizaci archiválií v západočeských a některých bavorských archivech,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Patenty Marie Terezie vedoucí práce: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová autor: Bc. Eva Andrlová 2012 2 Prohlášení

Více

JIHOČESKÝ HEROLD. Časopis o historii a pomocných vědách historických. Znak Marka Bydţovského z Florentina

JIHOČESKÝ HEROLD. Časopis o historii a pomocných vědách historických. Znak Marka Bydţovského z Florentina JIHOČESKÝ HEROLD Časopis o historii a pomocných vědách historických Znak Marka Bydţovského z Florentina 1/2005 Nový znak obce Kestřany, okres Písek František Doubek Kestřany návrh č. 1 Kestřany návrh č.

Více

časopisů -- Vlastivěda Ostravského

časopisů -- Vlastivěda Ostravského Alena Šimečková: Příčiny úmrtnosti ve Vítkovicích v 19. století Vladimír Kejla: Privilegium a pečetidlo mariánského bratrstva v Moravské Ostravě z roku 1691 Jiří Stibor: O jedné rodopísné legendě Karel

Více

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Ing. Hana Novotná a kol. PRAHA 2011 Tato

Více

Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století

Dějiny každodennosti dlouhého 19. století UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století II. díl: Život všední i sváteční Milena Lenderová - Marie Macková - Zdeněk Bezecný - Tomáš Jiránek Univerzita

Více

Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického

Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Zápis do obchodního rejstříku z pohledu praktického Lucie Žáčková 2007/2008 Čestné prohlášení: Prohlašuji,

Více